icon-Politik

Politik

Referat

Onsdag den 26. februar 2020 kl. 17:00

Mødested: Byrådssalen
Udvalg: Byrådet
Medlemmer: Søren Steen Andersen, Karin Christiansen, Jens Jakobsen, Pia Offer Madsen, Tine Grau Poulsen, Lars Kristian Pedersen, Henrik Mott Frandsen, Dan Gørtz, Nikolaj Leed Henriksen, Rie Nielsen, Knud Søby, Erik Klindt Andersen, Ib W. Jensen, Mogens Mulle Johansen, Flemming Risskov Jørgensen, Charlotte Vincent Petersen, Finn Viberg Brunse, Charlotte Kjær, Henrik Hansen, Sara Emil Baaring, Leif Rothe Rasmussen, Ashil Farokh, Berit Schaldemose, Kaj Alstrup, Jens Henrik W. Thulesen Dahl, Lars Kolling, Betina Signe Stick, Ena Nørgaard, Poul Poulsen
 • Sagsid.:

  Beslutning Byrådet den 26-02-2020

  Dagsordenen godkendt.

 • Sagsid.: 19/9832

  Indstilling

  A og O fremsatte følgende forslag:
  ”I forbindelse med vedtagelse af alkohol og rygepolitik gældende for medarbejderne i Assens Kommune ønsker Byrådet at tilkendegive, at de samme regler er gældende for kommunalbestyrelsens medlemmer, når de udfører deres hverv som kommunalbestyrelsesmedlemmer.”

   

  For stemte 3 medlemmer (A og O)

  Imod stemte 6 medlemmer (B, F og V)

  Ingen medlemmer stemte hverken for eller imod.

   

  Forslaget var herefter bortfaldet.

   

  A og O anmodede om, at sagen standses, jf. styrelseslovens § 23 og indbringes for Byrådet

  Beslutningstema

  Økonomiudvalget vedtog den 20. januar 2020 retningslinjer for røgfri arbejdstid og retningslinjer for alkohol og euforiserende stoffer. Udvalget anmodede samtidig om at få forelagt en særskilt sag vedrørende eventuel hensigtserklæring for Byrådets medlemmer i forhold til de godkendte retningslinjer. Denne særskilte sag forelægges til Økonomiudvalget.

  Sagsfremstilling

  Den 1. marts 2020 træder retningslinjerne for alkohol og euforiserende stoffer i kraft og den 1. august 2020 træder retningslinjerne for røgfri arbejdstid i kraft i Assens Kommune.

   

  Retningslinjerne gælder for ansatte i Assens Kommune og kan ved overtrædelse sanktioneres personalejuridisk. Byrådets medlemmer er ikke ansatte i kommunen og dermed ikke omfattet af retningslinjerne.

   

  Økonomiudvalget har samtidig med vedtagelsen af retningslinjerne tilkendegivet, at udvalget ønsker at drøfte eventuel hensigtserklæring for Byrådets medlemmer i forhold til retningslinjer for såvel røgfri arbejdstid som alkohol og euforiserende stoffer.

   

  Jens Henrik W. Thulesen Dahl (O) har efterfølgende fremsendt forslag til dagsordenen med følgende anbefaling: “I forbindelse med vedtagelse af alkohol og rygepolitik gældende for medarbejderne i Assens Kommune ønsker Byrådet at tilkendegive, at de samme regler er gældende for kommunalbestyrelsesmedlemmerne når de udfører deres hverv som kommunalbestyrelsesmedlemmer.”

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Beslutning Økonomiudvalget den 17-02-2020

  A og O fremsatte følgende forslag:
  ”I forbindelse med vedtagelse af alkohol og rygepolitik gældende for medarbejderne i Assens Kommune ønsker Byrådet at tilkendegive, at de samme regler er gældende for kommunalbestyrelsens medlemmer, når de udfører deres hverv som kommunalbestyrelsesmedlemmer.”

   

  For stemte 3 medlemmer (A og O)

   

  Imod stemte 6 medlemmer (B, F og V)

   

  Ingen medlemmer stemte hverken for eller imod.

   

  Forslaget var herefter bortfaldet.

   

  A og O anmodede om, at sagen standses, jf. styrelseslovens § 23 og indbringes for Byrådet.
   

  Beslutning Byrådet den 26-02-2020

  Forslag fremsat af A og O i Økonomiudvalget:

   

  ”I forbindelse med vedtagelse af alkohol og rygepolitik gældende for medarbejderne i Assens Kommune ønsker Byrådet at tilkendegive, at de samme regler er gældende for kommunalbestyrelsens medlemmer, når de udfører deres hverv som kommunalbestyrelsesmedlemmer.”

   

  Forslaget sattes til afstemning:

   

  For stemte 12 medlemmer (A, O og Ø)

   

  Imod stemte 17 medlemmer (B, C, F og V)

   

  Ingen medlemmer stemte hverken for eller imod.

   

  Forslaget var herefter bortfaldet.

   

  Pia Offer Madsen, V fremsatte følgende ændringsforslag:

   

  ”Retningslinjerne gælder for ansatte i Assens Kommune og kan ved overtrædelse sanktioneres personalejuridisk. Byrådets medlemmer er ikke ansat i kommunen og dermed ikke omfattet af retningslinjerne. Dog ønsker byrådet at tilkendegive, at vi følger anvisningerne for alkohol, rygning og euforiserende stoffer, når vi deltager i møder på Rådhuset.”
   

  Ændringsforslaget blev sat til afstemning:

   

  For stemte 14 medlemmer (C og V)

   

  Imod stemte 2 medlemmer (B og Flemming Risskov Jørgensen, F)

   

  13 medlemmer (A, O, Ø og Mogens Mulle Johansen, F) stemte hverken for eller imod.

   

  Ændringsforslaget var herefter godkendt.

   

  Bilag

 • Sagsid.: 20/3133

  Indstilling

  Økonomiudvalget anbefaler:

  • At ansøgning fra Assens Forsyning – Affald og Genbrug, om en kommunegaranti for et samlet lån på 27,0 mio. kr. godkendes.
  • At kommunegaranti af 29. maj 2019 på 17,6 mio. kr. annulleres, idet den nye garanti på 27,0 mio. kr. indeholder det samlede lånebehov for 2020 inklusiv de udskudte anlægsinvesteringer for 2019.
  • At der opkræves en stiftelsesprovision på 1% ved lånets hjemtagelse ultimo 2020, og at den løbende garantiprovision ved endelig lånoptagelse sættes til 0,4% i henhold til anbefaling fra ekstern kreditvurdering.

  Beslutningstema

  Assens Forsyning – Affald og Genbrug planlægger en række anlægsarbejder i 2020, som skal finansieres ved optagelse af lån, hvortil der ansøges om en kommunegaranti.

  Sagsfremstilling

  Assens Forsyning – Affald og Genbrug anmoder om en kommunegaranti for et lån på 27,0 mio. kr. til dækning af anlægsinvesteringer, herunder blandt andet,

  • Totalrenovering af eksisterende genbrugsplads i Haarby
  • Etablering af ny genbrugsplads i Vissenbjerg inklusiv beskyttelsestiltag i forhold til eksisterende vandboring
  • Nedgravede affaldsløsninger i Assens Midtby
  • Øvrigt materiel til driften

   

  Lånet hjemtages som en etårig byggekredit, og herefter hjemtages det endelige lån i forhold til de anlægsprojekter, som er færdiggjort. Det betyder, at det endelige gældsbrev kan blive mindre end de anmodede 27,0 mio. kr.

   

  Lånets løbetid vil afhænge af de udførte anlægsprojekters afskrivningsperiode, men lånet kan maksimalt opnå en løbetid på 25 år.

   

  Assens Forsyning – Affald og Genbrug fik 29. maj 2019 godkendt en garantianmodning på 17,6 mio. kr., men denne er endnu ikke brugt på grund af projektering. Dermed indeholder den nye anmodning på 27,0 mio. kr. det samlede lånebehov for 2020 inklusiv udskudte anlægsinvesteringer for 2019. 

   

  I henhold til Byrådets beslutning af 4. april 2018, om ekstern kreditvurdering af selskaber såfremt de anmoder om en garanti over 4 mio. kr., har PwC vurderet Assens Forsyning – Affald og Genbrug i 2019. Denne vurdering fastlagde en stærk betalingsevne, og på baggrund heraf opgav PwC en løbende garantiprovision på 0,40 % af restgælden, som værende rimelig.

   

  Det er administrationens vurdering, at den løbende garantiprovision på 0,40 % af restgælden stadigvæk er gældende, og at der dermed ikke ydes statsstøtte i forbindelse med garantistillelsen. 

  Lovgrundlag

  Lov om kommunernes styrelse § 41, lovbekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v.

  Økonomi

  Der er automatisk låneadgang til investeringer i forsyningsområdet, og dermed også adgang til garantistillelse uden at denne påvirker Assens Kommunes låneramme.

   

  I tilfælde af manglende betaling på lånet træder garantistillelsen i kraft.

   

  Der opkræves stiftelsesprovision på 1% ved låneoptagelsen, og den løbende garantiprovision efter hjemtagelse sættes til 0,4 %. 

   

  Assens Kommune har pr. 01. februar 2020 givet kommunegaranti for hæftelser på 20,5 mio. kr. til Assens Forsyning – Affald og Genbrug. Samlet set har Assens Kommune pr. 01. februar 2020 givet Assens Forsyning kommunegaranti på hæftelser for i alt 284,4 mio. kr.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Beslutning Økonomiudvalget den 17-02-2020

  Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

  Beslutning Byrådet den 26-02-2020

  Indstillingen godkendt.
   

 • Sagsid.: 19/2334

  Indstilling

  Økonomiudvalget anbefaler, at genberegnet takst for egenbetaling på aflastnings- og rehabiliteringsplads for 2020 godkendes

  Beslutningstema

  Taksten for egenbetaling for en aflastnings- og rehabiliteringsplads er beregnet forkert for budget 2020, idet en faktor er medtaget på månedsbasis i stedet for dagsbasis. Der forelægges sag til politisk godkendelse af en genberegnet, korrekt takst for 2020.

  Sagsfremstilling

  Konsekvensen den forkert beregnede aflastningstakst er, at den nuværende godkendte takst på 160 kr. pr. dag er for høj.

   

  Den genberegnede korrekte takst udgør 137 kr. pr. dag.

   

  Takstændringen berører borgere, der benytter aflastningspladser på henholdsvis Center for Rehabilitering og Akutpleje, Æblehaven, Strandgården samt Liljen. Taksten indeholder udgifter til døgnforplejning, rengøring og skift af sengelinned.

   

  Borgere der benytter pladserne i januar 2020 vil blive opkrævet 160 kr. pr. dag primo februar. Efter godkendelse af takstændringen vil borgeren modtage en korrektion for januar 2020.

   

  Lovgrundlag

  Den kommunale styrelseslov

  Økonomi

  Indtægtsbudgettet for aflastnings- og rehabiliteringspladser er en fast ramme som prisfremskrives ved budgettet vedtagelse.

   

  Den justerede takst vurderes ikke at ville påvirke indtægtssiden negativt. Men en eventuel afvigelse vil blive indregnet i 2022 – taksten.

   

  En afvigelse kan bero på belægningsprocenten, faktiske afholdte udgifter samt ændrede udbudspriser.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Beslutning Økonomiudvalget den 17-02-2020

  Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

   

  Beslutning Byrådet den 26-02-2020

  Indstillingen godkendt.
   

 • Sagsid.: 20/3117

  Indstilling

  Økonomiudvalget indstiller, at regnskab 2018/2019 for Assens Marina A.m.ba. tages til efterretning.

  Beslutningstema

  Ifølge vedtægterne for Assens Marina A.m.b.a skal årets regnskab forelægges Assens Byråd til orientering. Marinaen har fremsendt rengskab 2018/2019 til Byrådets orientering.

  Sagsfremstilling

  Regnskabet dækker perioden 1. oktober 2018 til 30. september 2019, og selskabets resultat udviser et overskud på 165.000 kr., som primært skyldes flere lejeindtægter fra lejere/ejere af bådpladser, gæstesejlere samt bådløft/bådhåndtering.

   

  Det positive resultat opjusterer egenkapitalen til 13.622.000 kr.

   

  Siden 1. januar 2014 har det været muligt at overdrage sit andelsbevis til Assens Marina når man ikke længere har båd i marinaen, og indtil regnskabsafslutningen har 118 andelshavere anvendt udtrædelsesordningen. Heraf er der stadigvæk 54 udtrådte bådpladser til salg hvoraf de 28 er udlejet. De 54 pladser udgør 1.832.000 kr. i andelskapital.

   

  Ved regnskabets afslutning var der 356 andelshavere i Assens Marina.

   

  Revisionsselskabet PwC angiver i deres protokollat, at den udførte revision ikke har givet anledning til bemærkninger.

   

  Revisionen påpeger, at der er en manglende funktionsadskillelse, og at denne forøger risikoen for tilstedeværelsen af utilsigtede fejl som besvigelser. Direktionen har qua selskabets størrelse ikke mulighed for at implementere funktionsadskille, men direktionen vurderer, at der er etableret en forsvarlig organisation.

   

  Revisionen har henholdt sig til denne vurdering, og har ikke konstateret fejl i forbindelse med udførelsen af deres revision, som indikerer tilstedeværelsen af utilsigtede fejl eller besvigelser.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Beslutning Økonomiudvalget den 17-02-2020

  Økonomiudvalget indstiller, at regnskab 2018/2019 for Assens Marina A.m.ba. tages til efterretning.

   

  Regnskabet vedlægges sagen til Byrådets behandling.

  Beslutning Byrådet den 26-02-2020

  Indstillingen godkendt.
   

  Bilag

 • Sagsid.: 20/579

  Indstilling

  Miljø, Teknik og Plan indstiller:

  • At en opdatering af områdeklassificering i Assens Kommune sendes i høring i 4 uger fra ultimo februar.
  • At opdatering af områdeklassificering fremover sker i forbindelse med lokalplanlægning.
  • At ændringer af områdeklassificeringen fremover delegeres til Miljø, Teknik og Plan.

   

  Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

  Beslutningstema

  Al byzonejord skal som udgangspunkt være omfattet af ”områdeklassificering”.  Områdeklassificeringen kan dog med fordel justeres, hvis der kommer arealer, der kan forventes at være u-forurenede ind i byzone.

  Sagsfremstilling

  Ifølge § 50 a i jordforureningsloven skal al byzonejord som udgangspunkt klassificeres som ”lettere forurenet jord”. Flytning af jord fra grunde, der er klassificeret som ”lettere forurenede”, skal anmeldes til kommunen, og jorden skal afleveres på godkendt anlæg eller deponeringssted. Hvis der er viden om, at der ikke har været aktiviteter, der kan medføre lettere forurening, kan kommunen udtage et område af områdeklassificering, så jordflytning fra dette område det kan håndteres som ren jord.

   

  Områdeklassificeringen for Assens Kommune er senest opdateret i 2017.

  Siden da er lokalplan 2.1-3 (Solbakken i Aarup) vedtaget og to nye lokalplaner, 2.1-5 (Bakkehusene i Aarup og 4.2-6 (Søby parken i Haarby), der alle inddrager tidligere landbrugsarealer til byzone, forventes nu at blive sendt i høring. Området i Haarby er en tidligere landbrugsejendom, der falder ind under kriterierne for områdeklassificering, mens områderne i Aarup har været ren natur eller anvendt til dyrkning af afgrøder. Det vurderes derfor at disse to områder kan udtages af områdeklassificering.

   

  Byrådet skal inddrage offentligheden forud for klassificeringen af et større sammenhængende område i et regulativ. Offentliggørelse af regulativet kan ske på kommunens hjemmeside.

  Forslaget til områdeklassificering(regulativet) samt baggrund for regulativet sendes i høring i fire uger. I denne periode har borgere og Region Syddanmark muligheder for at komme med kommentarer til forslaget. Efter høringsperioden tilrettes regulativet, hvorefter det forelægges Byrådet til endelig godkendelse og offentliggørelse.

   

  Fremadrettet vil administrationen gennemføre en mere dynamisk opdatering af områdeklassificeringen, således at der bliver gennemført en opdatering af områdeklassificeringen i forbindelse med lokalplanlægning, der inddrager nye områder til byzone. Godkendelses- og høringsproces vil kunne indarbejdes i lokalplanprocessen.

  Lovgrundlag

  Jordforureningslovens § 50a.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 04-02-2020

  Miljø, Teknik og Plan indstiller:

  • At en opdatering af områdeklassificering i Assens Kommune sendes i høring i 4 uger fra ultimo februar.
  • At opdatering af områdeklassificering fremover sker i forbindelse med lokalplanlægning.
  • At ændringer af områdeklassificeringen fremover delegeres til Miljø, Teknik og Plan

   

  Beslutning Økonomiudvalget den 17-02-2020

  Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

  Beslutning Byrådet den 26-02-2020

  Indstillingen godkendt.
   

  Bilag

 • Sagsid.: 20/876

  Indstilling

  Miljø, Teknik og Plan indstiller:

  • At forslag til Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2018-2027 vedtages offentliggjort.
  • At offentlighedsperioden fastsættes til 8 uger.

   

  Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

  Beslutningstema

  I 2014 vedtog Byrådet Klimatilpasningsplan for Assens Kommune, som udpeger nogle højt prioriterede indsatsområder i bl.a. Tommerup Stationsby, hvor der er risiko for større oversvømmelseshændelser. I november 2019 vedtog Byrådet Regnvandsplan for Tommerup Stationsby, som er en helhedsplan for regnvandshåndtering i byen. Delområde Øst og Nord i regnvandsplanen realiseres først, det det giver størst værdi både klimatilpasnings- og synergimæssigt. Det er nødvendigt at udarbejde et tillæg til spildevandsplanen, som indeholder de tiltag i regnvandsplanens delområde Øst og Nord, som ikke er omfattet af den gældende spildevandsplan.

  Sagsfremstilling

  Regnvandsplanen for Tommerup Stationsby indeholder en lang række tiltag, som bidrager til at gøre byen mere robust overfor fremtidige regnhændelser og samtidig gør byen endnu mere attraktiv som bosætningsby. Planens indsatser reducerer konsekvenser af oversvømmelser ved at håndtere hele vandkredsløbet på én gang. Samtidig bruges vandet og klimatilpasningsløsningerne til at skabe synergi i form af bynære rekreative arealer, attraktive byrum, mere biodiversitet samt bedre natur og vandmiljø.

   

  Den gældende Spildevandsplan 2018-2027 for Assens Kommune fastlægger, at der skal etableres et stort regnvandsbassin (”Tallerupsøerne”) øst for Tommerup Stationsby. Forslag til Tillæg nr. 3 omfatter de tiltag i regnvandsplanens delområde Øst og Nord, som ikke allerede er omfattet af spildevandsplanen. Det vil sige: Etablering af nyt regnvandsbassin nord for Østerbro, etablering af to nye udløb til den rørlagte del af Brende Å, etablering af afskærende regnvandsledninger, nedlæggelse af 3 eksisterende regnvandsbassiner i den østlige del af byen samt nedlæggelse af 3 eksisterende udløb til Brende Å. Oversigtskort kan ses i planforslaget (jf. bilag).

   

  Der udsendes orienteringsbrev til ejere af de matrikelnumre, som berøres direkte af planen.

   

  I forbindelse med regnvandsplanens udarbejdelse har der været afholdt to dialogmøder med borgere i samarbejde med Tommeruppernes Lokalråd og Assens Forsyning A/S. På møderne var der stor interesse for at indgive idéer og forslag til udformningen af området øst for byen, hvor der skal etableres et større 3-delt regnvandsbassin – de såkaldte Tallerupsøer. Input fra dialogmøderne er indarbejdet i regnvandsplanens visualisering af området.

  Lovgrundlag

  Miljøbeskyttelsesloven (LBK nr. 1218 af 25. november 2019).

  Spildevandsbekendtgørelsen (BEK nr. 1317 af 4. december 2019).

  Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM) (LBK nr. 1225 af 25. oktober 2018).

  Økonomi

  Ingen økonomiske konsekvenser for Assens Kommune.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 04-02-2020

  Miljø, Teknik og Plan indstiller:

  • At forslag til Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2018-2027 vedtages offentliggjort.
  • At offentlighedsperioden fastsættes til 8 uger.

   

  Beslutning Økonomiudvalget den 17-02-2020

  Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

   

  Beslutning Byrådet den 26-02-2020

  Indstillingen godkendt.
   

  Bilag

 • Sagsid.: 20/1832

  Indstilling

  Miljø, Teknik og Plan indstiller:

  • At den fremlagte sejlplan godkendes.
  • At administrationen bemyndiges til forsøgsvis at udvikle på turistmæssige initiativer vedr. færgen.
  • At kommunens egne institutioner fra den nye sejlplans ikrafttræden befordres ”gratis” med færgen fra mandag til torsdag.
  • At den vedlagte kompetencefordelingsplan godkendes.

   

  Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

  Beslutningstema

  Baagøfærgens sejlplan ønsket justeret med henblik på at optimere den leverede service og bemandingsplanen. Derudover er der mulighed for at færgen i højere grad understøtter andre kommunale målsætninger.

   

  Kompetencefordelingen for havnen og færgens område er ikke beskrevet i den tidligere vedtagne ”Kompetencefordelingsplan 2018-2021”. Der er derfor vedlagt et forslag til kompetencefordeling på området.

  Sagsfremstilling

  Der er basis for at sejlplanen justeres både med det formål at optimere såvel besejlingen af Baagø, øvrig understøttelse af kommunale visioner og planer, samt mandskabsmæssige optimeringer. Sejlplanen ønskes justeret, så der er en mere intensiv besejling i højsæsonen ligesom der ønskes mulighed for i den turistmæssige højsæson at kunne udnytte færgen til at understøtte turistmæssige tiltag.

   

  Helårssejlplanen foreslås derfor justeret således, at planen fremstår mere regulær med gennemgående afgangstider henover ugen, samtidig med at der skabes rum til at der i et vist omfang kan indpasses ekstra sejlads med færgen. Det foreslås at administrationen bemyndiges til at afprøve mulighederne for at færgen kan understøtte turistmæssige initiativer i det omfang der er kapacitet til det.

   

  For at understøtte de kommunale institutioners brug af Baagø som besøgsområde samt brugen af naturcenteret, foreslås at institutionernes brug af færgen gøres ”gratis” for personbefordring. Dette vil understøtte kommunens ambition om at styrke naturoplevelser for bl.a. børn. Da færgen nu er en kommunal enhed er betalingen fra de kommunale institutioner alene en omflytning af midler internt i kommunen.  Den gratis sejllads foreslås dog alene at gælde mandag til torsdag, således at institutionerne så vidt muligt optager pladser på de dage, hvor der er ledig kapacitet. 

   

  Endeligt foreslås vedtaget en kompetencefordelingsplan på området. Havn og færge blev en del af kommunens aktiviteter per 1. januar 2018, og indgår ikke pt. i ”Kompetencefordelingsplan 2018-2021”.

  Økonomi

  Justeringerne af sejlplanen forventes at kunne gennemføres inden for den økonomiske ramme med de vedtagne besparelser, i det der samlet set sker mandskabsmæssige optimeringer. Bl.a. indgår havnechefen fremover i et vist omfang i vagtplanen, ligesom der er er vagtordninger, som der ikke længere vurderes at være behov for.

  Ordningen med ”gratis” sejlads for kommunens egne institutioner fra mandag til torsdag ventes at reducere færgens indtægter med ca. 10.000 kr. årligt.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 04-02-2020

  Miljø, Teknik og Plan indstiller at:

  • Den fremlagte sejlplan godkendes.
  • Administrationen bemyndiges til forsøgsvis at udvikle på turistmæssige initiativer vedr. færgen.
  • Kommunens egne institutioner fra den nye sejlplans ikrafttræden befordres ”gratis” med færgen fra mandag til torsdag.
  • At den vedlagte kompetencefordelingsplan godkendes.

   

  Beslutning Økonomiudvalget den 17-02-2020

  Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

   

  Beslutning Byrådet den 26-02-2020

  Indstillingen godkendt.
   

  Bilag

 • Sagsid.: 20/367

  Indstilling

  Miljø, Teknik og Plan indstiller, at forslag til kommuneplantillæg nr. 13 godkendes og sendes i offentlig høring i 8 uger.

   

  Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

  Beslutningstema

  Forslag til Kommuneplantillæg nr. 13 er udarbejdet for at sikre overensstemmelse mellem kommuneplanens rammeafgrænsning for Løgismosestrand Camping og dispensationen til udvidelse fra Kystdirektoratet. Samtidig udlægger Kommuneplantillægget en ny ramme, der skal muliggøre udlægningen af et mindre sommerhusområde vest for campingpladsen.

  Sagsfremstilling

  Miljø, Teknik og Plan besluttede den 13. august 2019 at igangsætte en planlægning for udvidelsen af Løgismosestrand Camping, da ejeren ønsker at udvide campingpladsen med 35 campingenheder. Udvidelsesarealet ligger i tilknytning til campingpladsen, men er ikke omfattet af den kommuneplanramme, der gælder for Campingpladsens areal.  Med kommuneplantillægget udvides kommuneplanrammen med ca. 0.8 ha, medens bestemmelserne i kommuneplanrammen fastholdes.

   

  De to sommerhusgrunde som der er med i ”Landplandirektivet for udlæg og omplaceringer af sommerhusområder i kystnærhedszonen” bliver i kommuneplantillægget rammelagt til sommerhusområde.

  Lovgrundlag

  Lov om Planlægning.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 04-02-2020

  Miljø, Teknik og Plan indstiller, at forslag til kommuneplantillæg nr. 13 godkendes og sendes i offentlig høring i 8 uger.

   

  Beslutning Økonomiudvalget den 17-02-2020

  Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

   

  Beslutning Byrådet den 26-02-2020

  Indstillingen godkendt.
   

  Bilag

 • Sagsid.: 19/12374

  Indstilling

  Miljø, Teknik og Plan indstiller:

  • At forslag til Lokalplan 2.1-5 godkendes og sendes i offentlig høring i 4 uger sammen med den tilhørende miljøvurdering.
  • At der afholdes et borgermøde om lokalplanen i marts.

   

  Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

  Beslutningstema

  Miljø, Teknik og Plan besluttede den 13. august 2019 at igangsætte arbejdet med en lokalplan for byudvikling vest for Assensvej i Aarup. Byudviklingen følger den rækkefølge for nye boligområder, der er angivet i Byvækstplan Aarup Syd. Der er udarbejdet et forslag til lokalplan med en tilhørende miljøvurdering. Lokalplanen er i overensstemmelse med Kommuneplantillæg nr. 11, der blev behandlet af Byrådet i januar. Kommuneplantillægget og Lokalplan 2.1-5 vil blive endeligt vedtaget samtidigt.

  Sagsfremstilling

  Forslag til Lokalplan 2.1-5 muliggør en udstykning med 29 parcelhuse samt omkring 80 tæt-lave boliger afhængig af, hvordan en bebyggelsesplan udformes. Der udlægges to områder til tæt-lav boligbebyggelse og de 29 parcelhusgrunde er fordelt på 5 kvarterenheder, hvor grundene fordeler sig rundt om et fælles grønt rekreativt areal.

   

  Der er i lokalplanen lagt vægt på at skabe en attraktiv og anderledes udstykning med grønne rekreative bånd, der får området til at opleves sammenhængende med landskabet omkring, hvor der er fokus på at kunne danne fællesskaber omkring de grønne bånd, og hvor biodiversitet og LAR-løsninger anvendes som værdiskabende elementer.

   

  Der sættes meget få rammer for bebyggelsens placering og udformning. For parcelhusene er det fastsat, at boliger skal holde en afstand fra skel på 3 meter, hvorved der bliver brede kiler uden høj bebyggelse. Udsigten kan ikke sikres for alle, men ved at sikre 6 meter brede kiler ned gennem bebyggelsen, bliver der større mulighed for kig for dem, der ikke ligger i forreste række. For de kommende tæt-lave bebyggelser gælder det, at det skrånende terræn kan udnyttes til at lave flere etager, men mindst én af facaderne skal fremstå som bebyggelse i maksimalt 1,5 plan. I forhold til udformning af bebyggelse er det fastsat, at der af hensyn til den landskabelige tilpasning kun kan vælges sorte, grå og grønne tage.

   

  Der er udarbejdet en miljøvurdering for den landskabelige påvirkning. I denne er anbefalet enkelte afbødende foranstaltninger, der ikke er imødekommet. Dette er en anbefaling om kun at tillade parcelhuse i 1,5 plan samt en anbefaling om kun at tillade sadeltage.

   

  Den principielle udstykningsplan vist på lokalplanens kortbilag 3 er blevet forelagt Aarup Lokalråd, der har givet deres opbakning til planen.

  Lovgrundlag

  Lov om planlægning og Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 04-02-2020

  Miljø, Teknik og Plan indstiller at:

  • Forslag til Lokalplan 2.1-5 godkendes og sendes i offentlig høring i 4 uger sammen med den tilhørende miljøvurdering.
  • Der afholdes et borgermøde om lokalplanen i marts.

   

  Beslutning Økonomiudvalget den 17-02-2020

  Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

   

  Beslutning Byrådet den 26-02-2020

  Indstillingen godkendt.
   

  Bilag

 • Sagsid.: 19/21377

  Indstilling

  Miljø, Teknik og Plan indstiller, at forslag til Kommuneplantillæg nr. 15 Boligområde ved Stensland, Ebberup godkendes og sendes i offentlig høring i 8 uger.

   

  Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

  Beslutningstema

  Forslag til Kommuneplantillæg nr. 15 er udarbejdet for at sikre overensstemmelse mellem Kommuneplan 2017-2029 og en kommende lokalplan for et nyt boligområde i Ebberup.

  Sagsfremstilling

  Miljø, Teknik og Plan besluttede den 3. december 2019, at igangsætte planlægningen for et område til tæt-lav boligbebyggelse i Ebberup. Området ligger mellem Ebberupvej og Fåborgvej i den østlige del af Ebberup. Området er ikke udlagt som et fremtidigt boligområde i Kommuneplan 2017-2029. Der er derfor behov for at oprette et nyt rammeområde til dette formål.

   

  Den efterfølgende lokalplan forventes, at ville kunne behandles politisk i marts/april 2020.

   

  Der har været gennemført en foroffentlighed i perioden fra den 11. december til den 31. december 2019. Der er ikke indkommet bemærkninger.

   

  Kommuneplantillæg nr. 15 er screenet i henhold til lov om miljøvurdering. Det vurderes, at kommuneplantillægget ikke medfører væsentlige indvirkninger på miljøet, hvorfor der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering af kommuneplantillægget.

  Lovgrundlag

  Lov om Planlægning.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 04-02-2020

  Miljø, Teknik og Plan indstiller, at forslag til Kommuneplantillæg nr. 15 Boligområde ved Stensland, Ebberup godkendes og sendes i offentlig høring i 8 uger.

   

  Beslutning Økonomiudvalget den 17-02-2020

  Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

   

  Beslutning Byrådet den 26-02-2020

  Indstillingen godkendt.
   

  Bilag

 • Sagsid.: 18/25694

  Indstilling

  Miljø, Teknik og Plan tager orienteringen om, at indtægtsbudgettet for 2020 ikke forventes at kunne holdes til efterretning og indstiller, at byggesagsgebyret fremover ikke opkræves ved foreninger.

   

  Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

  Beslutningstema

  Der orienteres om hvordan det første år med opkrævning af byggesagsgebyr er forløbet, samt hvilke udfordringer det har givet. Én af udfordringerne har været, at foreninger er blevet opkrævet byggesagsgebyr, hvilket har givet utilfredshed.

  Sagsfremstilling

  Det blev besluttet i 2018 i forbindelse med budgetforhandlingerne, at der i 2019 og fremadrettet skulle opkræves byggesagsgebyr for private. Opkrævningen skulle lægges tæt op ad Middelfarts model. Indtjeningen skulle være 1.000.000 kr.

   

  Der har i 2019 været en indtjening på 602.550 kr. Det vurderes, at årsagen til at målet ikke er nået i 2019 er, at der i de første måneder stadig var sager fra 2018, der ikke kunne opkræves gebyr for, og at der samtidig har været en faldende sagsmængde i forhold til beregningsgrundlaget fra 2017.

   

  Beregningsgrundlaget for indtjeningen var 450 sager, som der skulle opkræves gebyr for. Der er i 2019 opkrævet gebyr for 247 sager. Der er ikke opkrævet gebyr i 184 sager, hvoraf 78 af sagerne er fra 2018, og den resterende del er erhverv.

   

  Dette forventes at fortsætte i 2020. Vurderingen er derfor, at der kun vil kunne indtjenes ca. 800.000 kr. i 2020 i byggesagsgebyr.

   

  Der er desuden en særlig problematik i forhold til gebyr for foreninger. Da administrationen ikke betragter foreninger som erhverv, er disse blevet pålagt byggesagsgebyr. Dette har affødt kritik, da et byggesagsgebyr minimerer foreningernes indtjening ved arrangementer.

   

  Der er derfor et ønske fra foreningerne om at blive undtaget fra byggesagsgebyret. Administrationen foreslår, at foreninger undtages fra opkrævning af byggesagsgebyr, og at undtagelsen kommer til at gælde for foreninger med et almennyttigt formål. Der blev i 2019 opkrævet 28.500 kr. i byggesagsgebyr fra foreninger.

  Lovgrundlag

  Byggeloven og bygningsreglementet.

  Økonomi

  Der er budgetteret med en indtægt på byggesagsgebyrer på 1.000.000 kr. i 2020. Da den reelle indtægt forventes at ligge på omkring 800.000 kr., forventes derfor en mindreindtægt på 200.000 kr.

   

  Administrativ bemærkning tilføjet efter Miljø, Teknik og Plans behandling af sagen:

  Budget for indtægt på byggesagsgebyrer indgår i 1. totalopfølgning pr. 30. april 2020, hvorved der kan tages stilling til eventuel mindreindtægt.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 04-02-2020

  Miljø, Teknik og Plan

  • tager orienteringen om at indtægtsbudgettet for 2020 ikke forventes at kunne holdes til efterretning.
  • indstiller at byggesagsgebyret fremover ikke opkræves ved foreninger.

   

  Beslutning Økonomiudvalget den 17-02-2020

  Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

   

  Beslutning Byrådet den 26-02-2020

  Byrådet tager orientering om, at indtægtsbudgettet for byggesagsgebyrer for 2020 ikke forventes at kunne holdes til efterretning.

   

  Byrådet godkender, at der ikke fremover opkræves byggesagsgebyrer fra almennyttige foreninger. Ved almennyttige foreninger forstås foreninger, hvis formål er almenvelgørende og skal komme en videre kreds tilgode.
   

 • Sagsid.: 20/1502

  Indstilling

  Beskæftigelse, Erhverv og Kultur indstiller:

  • At Assens Byråd bliver repræsenteret i Tobaksgaardens bestyrelse med en repræsentant fra Assens Byråd.
  • At udkast til nye vedtægter i øvrigt godkendes.

  Beslutningstema

  Tobaksgaardens bestyrelse anmoder Assens Kommune om at godkende forslag til nye vedtægter, forud for Tobaksgaardens generalforsamling d. 23. marts 2020. Det sker, på baggrund af, at der i Tobaksgaardens nuværende vedtægter indgår en passus om, at Assens Kommune skal godkende ændringer i vedtægterne.

  Sagsfremstilling

  Tobaksgardens nuværende vedtægter har stort set været uforandrede i 15 år. Bestyrelsen har gennem en periode i 2019 drøftet Kulturministeriets anbefalinger til ”God ledelse af kulturinstitutioner”, bl.a. med baggrund i, at Tobaksggarden er en del af en regional spillestedsaftale.

   

  Tobaksgaarden foreslår en række justeringer af vedtægtsteksten, samt en tilpasning af bestyrelsen, således at Musikskolens repræsentant og en repræsentant for ”kulturel forvaltning” udgår. Bestyrelsen kan herefter sammensættes efter kompetencer med et antal på mellem 5 og 7 medlemmer.

   

  Administrationen har været i dialog med Tobaksgaarden omkring formuleringerne i de nye vedtægter, og vedtægtsforslaget er tilpasset efter dialogen.

   

  Tilbage står, at Beskæftigelse, Erhverv og Kultur bør drøfte om Assens Kommune vil benytte sig af muligheden for at placere en kommunalt valgt repræsentant i bestyrelsen. Til sammenligning skal det nævnes, at Assens Kommunes hidtidige praksis har været kun at forvente repræsentation i bestyrelser for de 4 fondsejede haller og i Museum Vestfyn. Kravet om at kunne udpege en kommunal repræsentant til bestyrelserne hviler på et ønske om kun at være repræsenteret i institutioner, hvor Assens Kommune har et stort økonomisk engagement i form af store anlægs- og driftstilskud. Da Assens Kommunes tilskud til Tobaksgaarden er på linje med tilskudsniveauet for Museum Vestfyn, anbefaler administrationen, at der stilles krav om at Assens Byråd skal have en repræsentant i bestyrelsen.

   

  Efter Beskæftigelse, Erhverv og Kulturs behandling har Tobaksgaarden fremsendt nyt forslag til vedtægtsændring. Forslaget vedhæftes som bilag.

  Lovgrundlag

  Kommunalfuldmagten.

  Økonomi

  Tobaksgaardens tilskud er i 2020 på i alt 2,88 mio. kr. inkl. tilskud til regionalt spillested. Der er ikke honorering af bestyrelsesarbejdet i Tobaksgaarden.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Beskæftigelse Erhverv og Kultur den 03-02-2020

  Beskæftigelse, Erhverv og Kultur indstiller:
   

  • At Assens Byråd bliver repræsenteret i Tobaksgaardens bestyrelse med en repræsentant fra Assens Byråd,
  • At udkast til nye vedtægter i øvrigt godkendes

   

  Beslutning Byrådet den 26-02-2020

  Indstillingen godkendt.
   

  Bilag

 • Sagsid.: 19/24265

  Indstilling

  Social og Sundhed indstiller udkastet til svarskrivelse til Ankestyrelsen vedr. høring om mulig tilsynssag i forbindelse med anvendelse af konsulenter inden for det sociale område til godkendelse.

   

  Social og Sundhed noterer, at de konkrete sager ikke omhandler kommunens egne tilbud.

  Beslutningstema

  Social- og Indenrigsministeriet har anmodet Ankestyrelsen om at vurdere lovligheden af kommuners anvendelse af konsulenter inden for det sociale område.

   

  I den forbindelse har Ankestyrelsen bedt om en udtalelse fra byrådet i Assens Kommune, idet

  Assens Kommune i 2019 har indgået aftale med et eksternt konsulentfirma vedr. forhandling af indsats og takster i borgersager på det sociale område.

  Sagsfremstilling

  Assens Kommune har i 2019 indgået aftale med konsulentfirmaet Brorson Consult om konsulentbistand til gennemgang af 51 borgersager, med en vurdering af

   

  • Oplysningsgrad i forhold til borgerens behov
  • Kvalitet af opfølgningsmaterialet og dokumentation modtaget fra leverandør
  • Forhandlingspotentialets beskaffenhed og omfang
  • Eventuelle mangler i sagsbehandlingen

   

  På baggrund af denne gennemgang er det aftalt mellem Assens Kommune og konsulentfirmaet hvilke sager, der skal forhandles. Konsulentfirmaet rådgiver vedr. forberedelse af forhandling, kan deltage i forhandlingsmøder og giver efterfølgende feedback til sagsbehandler med henblik på læring.

   

  Assens Kommune udfører al sagsbehandling i form af udfærdigelse af dokumenter til og efter møder, udfærdigelse af behovsvurderinger, bestillinger og handleplaner samt øvrig sagsbehandling.

   

  Udgangspunkt vil til enhver tid være, at kommunen fortager en konkret og individuel faglig vurdering af borgerens behov, mens konsulentfirmaet bistår ved forhandlingerne vedrørende korrekt betaling til tilbud for den indsats, som tilbuddet leverer.

   

  Der er indgået aftale med konsulentfirmaet om ”no cure no pay”. Betalingen udgøres af en engangsbetaling på 15% af den forhandlede besparelse. Dertil kommer betaling for kørsel.

   

  Af sagsfremstillingen til Social og Sundhed 4. februar 2020 fremgår, at udkast til svarskrivelse vil blive opdateret med aktuel status inden byrådets behandling. Der er ingen ændringer i aktuel status.

   

  Svarskrivelsen vil blive suppleret med en anonymiseret sagsoversigt, når den fremsendes til Ankestyrelsen. Denne vil efterfølgende blive sendt til Byrådet.

  Lovgrundlag

  Lov om kommunernes styrelse.

  Økonomi

  Der er ikke budgetteret med et beløb til betaling af konsulentfirmaet, ligesom der ikke er opgjort en samlet forventet udgift til konsulentfirmaet.
  Der er endnu ikke udbetalt noget beløb til konsulentfirmaet.

   

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Social og Sundhed den 04-02-2020

  Social og Sundhed godkender udkastet til svarskrivelse til Ankestyrelsen vedr. høring om mulig tilsynssag i forbindelse med anvendelse af konsulenter inden for det sociale område.

  Social og Sundhed noterer, at de konkrete sager ikke omhandler kommunens egne tilbud.
   

  Beslutning Byrådet den 26-02-2020

  Indstillingen godkendt.
   

  Bilag

 • Sagsid.: 19/18176

  Indstilling

  Social og Sundhed indstiller, at kvalitetsstandard for aktivitets- og samværstilbud jf. servicelovens § 104 godkendes.

  Beslutningstema

  Behandling af høringssvar og godkendelse af kvalitetsstandard for aktivitets- og samværstilbud.

  Sagsfremstilling

  Social og Sundhed besluttede i januar 2020 at sende kvalitetsstandard for aktivitets- og samværstilbud i høring. Høringssvar er vedhæftet.

   

  Der er foretaget en tilføjelse i kvalitetsstandarden siden den politiske behandling i januar 2020. Aktivitetscenter Lindebjerg er blevet tilføjet.

   

  Jf. servicelovens § 104 skal kommunalbestyrelsen tilbyde aktivitets- og samværstilbud til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer til opretholdelse eller forbedring af personlige færdigheder eller af livsvilkårene.

   

  Det overordnede formål med et aktivitets- og samværstilbud er, at borger får mulighed for at opøve, vedligeholde og udvikle sine sociale, personlige og praktiske færdigheder.

   

  Tilbuddet skal medvirke til, at borgerne kan udfolde sig sammen med andre og deltage i et socialt fællesskab.

   

  I Assens Kommune tilbydes aktivitets- og samværstilbud på Aktivitetscenter Odensevej, Aktivitetscenter Lindebjerg, Vestervangen, Holmely, Flemløse Plejehjem og Sydmarksgården.

   

  Indholdet i aktivitets- og samværstilbud er varierende og afhænger af tilbuddets art.

  Lovgrundlag

  Serviceloven.

  Økonomi

  Som udgangspunkt afholdes udgifter til aktivitets- og samværstilbud på Aktivitetscenter Odensevej, Aktivitetscenter Lindebjerg og Vestervangen inden for Myndighed Socials økonomiske ramme, mens udgifter til aktivitets- og samværstilbud på Holmely, Flemløse Plejehjem og Sydmarksgården afholdes inden for Myndighed Sundheds økonomiske ramme.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Social og Sundhed den 04-02-2020

  Social og Sundhed indstiller til Byrådet, at kvalitetsstandard for aktivitets- og samværstilbud jf. servicelovens § 104 godkendes.
   

  Social og Sundhed kvitterer for Handicaprådets og Ældrerådets høringsvar og bemærker, at enhver bevilling er konkret og individuel.

  Særligt i forhold til Ældrerådets ønske om et tilsvarende tilbud på Korsvang i Assens medtages denne bemærkning i det kommende arbejde med daghjem 2021 (jf. budgetaftale).

  Beslutning Byrådet den 26-02-2020

  Indstillingen godkendt.
   

  Bilag

 • Sagsid.: 19/18176

  Indstilling

  Social og Sundhed indstiller, at kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse jf. servicelovens § 103 godkendes.

  Beslutningstema

  Behandling af høringssvar og godkendelse af kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse.

  Sagsfremstilling

  Social og Sundhed besluttede i januar 2020 at sende kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse i høring. Høringssvar er vedlagt.

   

  Jf. servicelovens § 103 skal Kommunalbestyrelsen tilbyde beskyttet beskæftigelse til personer under folkepensionsalderen, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet, og som ikke kan benytte tilbud efter anden lovgivning.

   

  Det overordnede formål med beskyttet beskæftigelse er, at tilbuddet skal understøtte borger i at vedligeholde og udvikle deres færdigheder samt sociale liv, således at deres muligheder for at have et aktivt arbejdsliv styrkes.

  Lovgrundlag

  Serviceloven.

  Økonomi

  Udgifter til støtte efter servicelovens § 103 afholdes inden for Myndighed Socials økonomiske ramme.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Social og Sundhed den 04-02-2020

  Social og Sundhed indstiller til Byrådet, at kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse jf. servicelovens § 103 godkendes.
  Social og Sundhed kvitterer for Handicaprådets høringsvar og bemærker, at enhver bevilling er konkret og individuel..

  Beslutning Byrådet den 26-02-2020

  Indstillingen godkendt.
   

  Bilag

 • Sagsid.: 19/18216

  Indstilling

  Social og Sundhed indstiller, at kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte til voksne jf. servicelovens § 85 godkendes.

  Beslutningstema

  Behandling af høringssvar og godkendelse af kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte til voksne.

  Sagsfremstilling

  Social og Sundhed besluttede i januar 2020 at sende kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte til voksne i høring. Høringssvar er vedlagt som bilag.

   

  Jf. servicelovens § 85 skal kommunalbestyrelsen tilbyde hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer, der har behov herfor på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer.

   

  Formålet med støtte efter servicelovens § 85 er, at borgeren fastholder eller opnår en aktiv, selvstændig og meningsfuld tilværelse, og i så høj grad som muligt inkluderes i det almindelige samfundsliv, f.eks. gennem beskæftigelse, uddannelse, sociale netværk, fritidsinteresser og kulturliv.

   

  Formålet med støtte efter servicelovens § 85 også kan være at forebygge en mere indgribende indsats, fx i form af et botilbud.

   

  Endvidere kan formålet være at udsluse borgeren fra en mere indgribende indsats, så borgeren bliver hjulpet til at fastholde en selvstændig tilværelse.

   

  Støtte efter servicelovens § 85 ydes uanset borgers boform.

  I Assens Kommune ydes støtte efter servicelovens § 85 dels af kommunens bostøtteteams, dels af personalet i kommunens botilbudslignende tilbud (tilbud efter almenboligloven § 105 med støtte efter servicelovens § 85).

   

  Omfang af og indhold i støtten kan variere meget, og besluttes på baggrund af en konkret og individuel vurdering af borgers behov. Vurderingen tager udgangspunkt i Voksenudrednings-metoden (VUM).

  Lovgrundlag

  Serviceloven.

  Økonomi

  Udgifter til støtte efter servicelovens § 85 afholdes inden for Myndighed Socials økonomiske ramme.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Social og Sundhed den 04-02-2020

  Social og Sundhed indstiller til Byrådet, at kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte til voksne jf. servicelovens § 85 godkendes.
  Social og Sundhed kvitterer for Handicaprådets høringsvar og bemærker, at enhver bevilling er konkret og individuel.

  Beslutning Byrådet den 26-02-2020

  Indstillingen godkendt.
   

  Bilag

 • Sagsid.: 18/17645

  Indstilling

  Uddannelse, Børn og Familie indstiller, at vedlagte kvalitetsstandard for befordring af elever til/fra specialskoler indenfor og uden for Assens Kommune godkendes.

  Beslutningstema

  I henhold til Folkeskoleloven skal kommunen sørge for befordring mellem skole og hjem, når afstandskriteriet er opfyldt eller hensynet til elevernes sikkerhed gør det påkrævet.

  Sagsfremstilling

  Befordring af elever til og fra specialskoler indenfor og uden for Assens Kommune varetages typisk af ekstern leverandør, som vælges ved udbud. I den forbindelse opstilles en kvalitetsstandard for planlægningen og varetagelsen af befordringen.

   

  I forhold til tidligere kvalitetsstandard er der i vedlagte kvalitetsstandard indført krav om røgfrie biler, at chaufførerne taler og forstår dansk, samt at der i bilerne kan anvendes specielt udstyr f.eks. magnetsele, hvis det er påkrævet, og at chaufføren kan anvende sådanne hjælpemidler.

   

  Der er også som noget nyt anført i kvalitetsstandarden, at eleverne skal være afhentet senest 10 minutter efter, at de har fri fra skole og at befordringstiden på maksimalt 75 minutter er inkl. tid til på- og aflæsning.

  Lovgrundlag

  Folkeskoleloven.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Uddannelse Børn og Familie den 03-02-2020

  Uddannelse, Børn og Familie indstiller, at vedlagte kvalitetsstandard for befordring af elever til/fra specialskoler indenfor og uden for Assens Kommune godkendes.

  Beslutning Byrådet den 26-02-2020

  Indstillingen godkendt.
   

  Bilag

 • Sagsid.: 19/13028

  Indstilling

  Et flertal af Uddannelse, Børn og Familie bestående af V og SF indstiller, at forslaget til en ny honoreringsmodel godkendes.

   

  Et mindretal bestående af A og O ønsker, at modellen skal følge KLs model med frivillig overgang til ny honoreringsmodel, samt et fast vederlag for hvert honoreringsniveau.

   

  Et flertal af Økonomiudvalget, 5 medlemmer (F og V) anbefaler flertalsindstilling fra Uddannelse, Børn og Familie.

   

  Et mindretal af Økonomiudvalget, 3 medlemmer (A og O) ønsker, at modellen skal følge KLs model med frivillig overgang til ny honoreringsmodel, samt et fast vederlag for hvert honoreringsniveau.

   

  Et mindretal af Økonomiudvalget, 1 medlem (B) tager forbehold frem til Byrådets møde.

  Beslutningstema

  På baggrund af budget 2020-2023 skal ske en reduktion i nedsættelse af vederlag for plejefamilier. Model for honorering af plejefamilier i Assens Kommune forelægges til politisk godkendelse.

  Sagsfremstilling

  Den nuværende honoreringsmodel for plejefamilier i Assens Kommune rummer en omvendt incitamentsstruktur, som er uhensigtsmæssig for fokus på barnets trivsel og udvikling. Der blev derfor på Uddannelse, Børn og Families møder den 12. august 2019, 4. november 2019 samt 2. december 2019 fremlagt en ny model (gennemsnitsmodellen).

   

  Formålet med gennemsnitsmodellen er at understøtte det anbragte barns ressourcer frem for dets vanskeligheder.

   

  Gennemsnitsmodellen skal sikre, at honoreringen over tid bliver mere stabil og at plejefamilien ikke sættes ned i løn, hvis plejebarnet får det bedre. 

   

  Honoreringens stabilitet betyder, at plejefamilien i nogle perioder løfter en større opgave, end de bliver honoreret for og i andre perioder en mindre opgave end de bliver honoreret for, fordi honoreringen tager udgangspunkt i den gennemsnitlige plejeopgave fordelt over tid.

   

  I tillæg til honoreringen modtager plejefamilierne et fast skattefrit omkostningsbeløb pr. måned, som er reguleret af KL.

   

  Beløbene i modellen er 2019-takster. Der prisreguleres efter KL’s fremskrivningsprocent.

   

  Udkastet til den nye honoreringsmodel blev sendt i høring hos Plejefamiliernes Landsforening, Socialpædagogernes Landsforbund, Handicaprådet samt plejefamilierne i Assens Kommune fra den 6. december 2019 til den 4. januar 2020. Der er indkommet 17 høringssvar i alt.

   

  Nogle af pointerne fra høringssvarene er fremhævet i vedlagte notat.

   

  Høringssvarene er vedlagt som bilag.

  Økonomi

  Det fremgår af budget 2020-2023, at der skal være en reduktion i nedsættelse af vederlag for plejefamilier på 1.398 mio. kr.

   

  Administrativ tilføjelse efter Uddannelse, Børn og Families behandling af sagen:

  Omlægning af honoreringsmodellen forudsætter en gennemgang af samtlige honoreringsaftaler med plejefamilierne. Dette vil ske uanset den nuværende model eller en kommende ny honoreringsmodel. Det er en forventning, at der vil kunne hentes et provenu svarende til den vedtagne reduktion i budget 2020-2023.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Uddannelse Børn og Familie den 03-02-2020

  Et flertal bestående af V og SF indstiller, at forslaget til en ny honoreringsmodel godkendes.

  Et mindretal bestående A og O ønsker at modellen skal følge KL´s model med frivillig overgang til ny honoreringsmodel samt et fast vederlag for hvert honoreringsniveau.

  Beslutning Økonomiudvalget den 17-02-2020

  Et flertal af Økonomiudvalget, 5 medlemmer (F og V) anbefaler flertalsindstilling fra Uddannelse, Børn og Familie.

   

  Et mindretal af Økonomiudvalget, 3 medlemmer (A og O) ønsker, at modellen skal følge KLs model med frivillig overgang til ny honoreringsmodel, samt et fast vederlag for hvert honoreringsniveau.

   

  Et mindretal af Økonomiudvalget, 1 medlem (B) tager forbehold frem til Byrådets møde.
   

  Beslutning Byrådet den 26-02-2020

  Charlotte Vincent Petersen, A fremsatte følgende ændringsforslag:

   

  Sagen returneres til Uddannelse, Børn og Families videre behandling.

   

  Ændringsforslaget sattes til afstemning.

   

  For stemte 12 medlemmer (A, O og Ø)

  Imod stemte 17 medlemmer (B, C, F og V)

  Ingen medlemmer stemte hverken for eller imod.

   

  Ændringsforslaget var herefter bortfaldet.

   

   

  Mindretalsindstilling fremsat af A og O i henholdsvis Uddannelse, Børn og Familie og Økonomiudvalget sattes til afstemning:

   

  For stemte 12 medlemmer (A, O og Ø)

  Imod stemte 17 medlemmer (B, C, F og V)

  Ingen medlemmer stemte hverken for eller imod.

   

  Mindretalsindstilling var herefter bortfaldet.

   

   

  Poul Poulsen fremsatte følgende ændringsforslag:

   

  ”Byrådet godkender Assens kommunes ”Gennemsnitsmodel” for honorering af plejefamilier som beskrevet i notat af 22/1-2020.

  Nye plejefamilier ansættes pr 1/3-20 på Gennemsnitsmodellen.

  Eksisterende plejefamilier overgår løbende til gennemsnitsmodellen, dog senest 1/3-22.

  Uddannelse, Børn og Familie evaluerer modellen ultimo 2022.”

   

  Forslaget sattes til afstemning.

   

  For stemte 17 medlemmer (B, C, F og V)

  Imod stemte 12 medlemmer (A, O og Ø)

  Ingen medlemmer stemte hverken for eller imod.

   

  Ændringsforslaget var herefter godkendt.

  Bilag

 • Sagsid.: 19/22528

  Indstilling

  Uddannelse, Børn og Familie indstiller, at der sker en ensretning således at både dagtilbud og SFO holder lukket 24. december (Juleaftensdag) og 5. juni (Grundlovsdag).

  Beslutningstema

  I dagtilbuddene skal kommunen tilbyde pasning på alle hverdage undtagen 24. december og 5. juni. SFO skal tilbyde pasning på alle hverdage, samt 24. december og 5. juni.

  Sagsfremstilling

  Der ønskes en ensretning af lukkedage i dagtilbud og SFO, så begge tilbud har lukket 24. december og 5. juni. Dette for at undgå misforståelser hos forældre med børn i både dagtilbud og SFO og i landsbyordningerne.

   

  Der er feriepasning dagen efter Kr. Himmelfartsdag, i ugerne 28,29 og 30, fra og med 25. december til og med 31. december. I disse perioder skal de enkelte partnerområder aftale, hvilke tilbud, der er åben for pasning. Der skal være pasningsmulighed i disse perioder.

  Lovgrundlag

  Dagtilbudsloven og Folkeskoleloven.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Uddannelse Børn og Familie den 03-02-2020

  Uddannelse, Børn og Familie indstiller, at der sker en ensretning således at både dagtilbud og SFO holder lukket 24. december (Juleaftensdag) og 5. juni (Grundlovsdag).

  Beslutning Byrådet den 26-02-2020

  Indstillingen godkendt.
   

 • Sagsid.: 16/9013

  Indstilling

  Uddannelse, Børn og Familie indstiller, at retningslinjerne for pladsanvisning i Assens Kommune godkendes.

  Beslutningstema

  Dagtilbudsloven er ændret, så pladser i dagtilbud skal anvises efter anciennitet og ikke som det tidligere er sket efter behovsdatoen. Retningslinjerne for pladsanvisningen skal derfor også ændres, så de er i overensstemmelse med lovgivningen.

  Sagsfremstilling

  Overgangen fra anvisning af plads efter anciennitet betyder, at såfremt der er en ledig plads og flere børn, der har behov for pladsen, så skal barnet med den højeste anciennitet tilbydes pladsen.

   

  Anciennitetsdatoen svarer til opskrivningsdatoen og der kan ikke længere overføres anciennitet mellem kommuner. Retningslinjerne for pladsanvisning er ajourført i forhold til ændringen.

  Lovgrundlag

  Dagtilbudsloven.

  Økonomi

  Der er ingen økonomiske konsekvenser forbundet med ændringen.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Uddannelse Børn og Familie den 03-02-2020

  Uddannelse, Børn og Familie indstiller, at retningslinjerne for pladsanvisning i Assens Kommune godkendes.

  Beslutning Byrådet den 26-02-2020

  Indstillingen godkendt.
   

  Bilag

 • Sagsid.:

  Sagsfremstilling

  1.

  Brev til justitsminister Nick Hækkerup

   

   

  2.

  Opfordring til miljøminister Lea Wermelin fra Lillebælts borgmestre

   

   

  3.

  Handicaprådets årsberetning 2019

  Handicaprådet har på møde den 23. januar 2020 godkendt årsberetningen, som vedlægges til Byrådets orientering.

   

   

  Økonomi
   

   

  Beslutning Byrådet den 26-02-2020

  Til orientering.

   

  Assens Kommunes første grundlovsceremoni afholdes den 6. marts. Byrådets medlemmer er velkomne til at overvære ceremonien. Det vil være hensigtsmæssigt, at de som ønsker at overvære ceremonien vil give besked til Vivi Tidemann Hansen.

   

  Bilag

 • Sagsid.:

  Beslutning Byrådet den 26-02-2020

  Intet.

 • Sagsid.:

  Sagsfremstilling

  Spørgsmål fra tilhørerne besvares af borgmesteren eller et af borgmesteren udpeget byrådsmedlem. Spørgsmålene skal vedrøre generelle kommunale forhold og skal kunne oplæses og besvares indenfor 3 minutter. Spørgsmål, der ikke skønnes at være af almen interesse, kan af borgmesteren henvises til besvarelse i den kommunale forvaltning.

  Beslutning Byrådet den 26-02-2020

  Skriftligt spørgsmål fra Jens Rosenberg vedrørende hvor mange plejecenterbeboere der aktuelt er pr. medarbejder i nattevagt på hverdage på de enkelte plejecentre i forhold til 2019 blev oplæst og besvaret.

   

  Jais Frimodt spurgte til vedtagelsen af ny honoreringsmodel for plejefamilier i Assens Kommune, herunder hvordan samarbejdet fremadrettet skal være med plejefamilier

   

  Lene spurgte til, om der kan etableres et dialogforum med plejefamilier i Assens Kommune.

   

  Dorthe Mortensen spurgte til om Byrådet kender forskellen på Assens Kommunes model og KL’s model for honorering af plejefamilier.

   

  Ulla Pedersen spurgte om plejefamilierne vil blive behandlet ordentligt fremadrettet.