icon-Politik

Politik

Referat

Onsdag den 29. januar 2020 kl. 17:00

Mødested: Byrådssalen
Udvalg: Byrådet
Medlemmer: Søren Steen Andersen, Karin Christiansen, Jens Jakobsen, Pia Offer Madsen, Tine Grau Poulsen, Lars Kristian Pedersen, Henrik Mott Frandsen, Dan Gørtz, Nikolaj Leed Henriksen, Rie Nielsen, Knud Søby, Erik Klindt Andersen, Ib W. Jensen, Mogens Mulle Johansen, Flemming Risskov Jørgensen, Charlotte Vincent Petersen, Finn Viberg Brunse, Charlotte Kjær, Henrik Hansen, Sara Emil Baaring, Leif Rothe Rasmussen, Ashil Farokh, Berit Schaldemose, Kaj Alstrup, Jens Henrik W. Thulesen Dahl, Lars Kolling, Betina Signe Stick, Ena Nørgaard, Poul Poulsen
 • Sagsid.:

  Beslutning Byrådet den 29-01-2020

  Dagsordenen godkendt.

 • Sagsid.: 20/146

  Indstilling

  Borgmesteren indstiller, at Byrådet udpeger kandidater til skatteankenævn, vurderingsankenævn og eventuelt fællesankenævn.

  Beslutningstema

  Senest 31. januar 2020 skal der indstilles kandidater til de nye skatteankenævn og til de nye vurderingsankenævn. Hvis medlemmer eller suppleanter fra de eksisterende skatte- og vurderingsankenævn (fællesankenævn) indstilles til de nye skatteankenævn, skal der samtidig indstilles kandidater til fællesankenævnene.

  Sagsfremstilling

  I forbindelse med kommunalvalget i 2017 indstillede Assens Kommune følgende medlemmer til ankenævnene i den eksisterende struktur.

   

  Skatteankenævn
  Lars Kristian Pedersen som medlem, Ib W. Jensen som suppleant
  Kurt Jensen som medlem, Flemming Kjær som suppleant

   

  Vurderingsankenævn
  Erik Klindt Andersen som medlem, Poul Hvid-Jensen som suppleant

   

  Funktionsperioden for de eksisterende skatteankenævn er forlænget til og med den 30. juni 2020. Fra 1. juli 2020 samles eksisterende skatte- og vurderingsnævn i fællesankenævn og fungerer således samtidig med de nye nævn frem til 31. december 2020.

   

  Da der nu skal indstilles til ankenævn i en ny struktur bortfalder ovennævnte indstilling dermed. Der er mulighed for at indstille de samme personer til ankenævnene i den nye struktur, men de indstillede personer kan ikke sidde både i de eksisterende (fællesankenævn) og de nye ankenævn.

   

  Nyt skatteankenævn

  Funktionsperioden for de nye skatteankenævn begynder den 1. juli 2020 og udløber den 30. juni 2022. Der vil fremover være i alt 22 skatteankenævn med i alt 176 medlemmer.

   

  Assens Kommune skal udpege 2 medlemmer og 2 suppleanter til skatteankenævnet for Lillebælt og øerne (Assens, Faaborg-Midtfyn, Langeland, Middelfart, Svendborg, Ærø).

   

  Fællesankenævn (de eksisterende skatte- og vurderingsankenævn)

  Fællesankenævnene nedlægges den 31. december 2020. Det er ifølge habilitetsreglen i skatteforvaltningsloven ikke muligt at være medlem af – eller suppleant i flere ankenævn på samme tid.

   

  Hvis medlemmerne/suppleanterne fra konstitueringen i 2017 til eksisterende skatte- og vurderingsankenævn (fællesankenævnene) indstilles til de nye ankenævn skal der indstilles samme antal kandidater til fællesankenævnene for perioden 1. juli – 31. december 2020, således at fællesankenævnene er fuldtallige og funktionsdygtige frem til, at nævnene nedlægges.

   

  Nyt vurderingsankenævn

  Funktionsperioden for de nye vurderingsankenævn begynder den 1. januar 2021 og udløber den 30. juni 2022. Der vil fremover være i alt 15 vurderingsankenævn med i alt 350 medlemmer.

   

  Assens Kommune skal udpege 1 medlem og 1 suppleant til vurderingsankenævnet for Fyn.

   

  Generelt om indstilling

  Medlemmerne skal udgøre et repræsentativt udsnit af befolkningen og ved udpegningen skal inddrages en alders- og kønsfordeling. Afspejler de indstillede personer ikke i tilstrækkelig grad et repræsentativt udsnit, kan skatteministeren undlade at udnævne de indstillede personer, og anmode om, at der foretages en ny indstilling.

  Lovgrundlag

  Skatteforvaltningslovens § 8, stk. 3 og 4 og Lov om kommunernes styrelse § 25

  Økonomi

  Vederlag for ankenævnsarbejdet vil, for de nye skatteankenævn og vurderingsankenævn, fremgå af nye bekendtgørelser om forretningsorden, der endnu ikke er udarbejdet.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Beslutning Byrådet den 29-01-2020

  Byrådet indstiller følgende kandidater til skatteankenævn, vurderingsankenævn og fællesankenævn:

   

  Fællesankenævn (funktionsperiode: 1. juli – 31. december 2020):

  Nikolaj Leed Henriksen med Jørgen Hviid som suppleant

  Poul Hvid-Jensen med Elmer Philipsen som suppleant

   

  Skatteankenævn (funktionsperiode 1. juli 2020 – 30. juni 2022):

  Lars Kristian Pedersen med Ib W. Jensen som suppleant

  Kurt Jensen med Flemming Kjær som suppleant

   

  Vurderingsankenævn (funktionsperiode 1. januar 2021-30. juni 2022)
  Erik Klindt Andersen med Poul Hvid-Jensen som suppleant
   

  Bilag

 • Sagsid.: 20/109

  Indstilling

  Assens Kommunes databeskyttelsesrådgiver indstiller, at årsberetning 2018/2019 tages til efterretning

  Beslutningstema

  Databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven/GDPR trådte i kraft den 28. maj 2018. Assens Kommune var som følge den ændrede lovgivning forpligtet til at udpege en databeskyttelsesrådgiver/DPO. DPOen er ifølge lovgivningen en uvildig instans og referer til Byrådet. DPOen afgiver årligt en beretning om området til Byrådet.

   

  Sagsfremstilling

  DPOen har ansvar for at føre tilsyn med om Assens Kommune overholder gældende lovgivning om databeskyttelse og informationssikkerhed. Herudover vejleder DPOen organisationen og står til rådighed for borgerne med vejledning om databeskyttelse og informationssikkerhed i relation til borgernes dialog med Assens Kommune.

   

  Det er forudsat, at DPOen skal orientere Byrådet om status på det tilsyn, som DPOen fører. 

   

  Årsrapporten er den første afrapportering fra DPOen til Assens Byråd. Rapporten har fokus på udvalgte områder, som er udvalgt på baggrund af Datatilsynets fokuspunkter i tilsynsrapporter siden GDPR-lovgivningens ikrafttræden.

   

  DPO har anmodet en ekstern part om at gennemføre tilsynet for at sikre, at tilsynet er frigjort fra administrationens daglige arbejde med persondatabeskyttelsen. Tilsynet er gennemført ved stikprøver på de udvalgte område i forhold til om de tilrettelagte procedurer er i overensstemmelse med lovgivningen, om der følges op på procedurebeskrivelser og om disse følges i praksis. Det eksterne tilsyn er indarbejdet i årsberetningen og tilføjet DPOens betragtninger på tilsynet. Det eksterne tilsyn er vedlagt årsberetningen som bilag 2.

   

  Årsberetningen er suppleret med beskrivelse af Assens Kommunes tiltag og status på de områder, hvor tilsynet har givet anledning til anbefalinger.

   

  Konklusionen på tilsynet er helt overordnet, at Assens Kommune organisatorisk og kommunikativt i stort omfang understøtter daglig drift af området. Vedrørende udarbejdelse af fortegnelser og risikovurderinger anbefales det, at opdatering af området prioriteres i det videre arbejde. Dette arbejde er igangsat.

  Lovgrundlag

  Persondataforordningen og databeskyttelsesloven

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Byrådet den 29-01-2020

  Indstillingen godkendt.
   

  Bilag

 • Sagsid.: 19/22393

  Indstilling

  Et flertal af Økonomiudvalget, 6 medlemmer (B, O og V) anbefaler indstillingen med bemærkning om, at den økonomiske politik justeres sådan, at den langfristede gæld skal reduceres med minimum 35 mio. kr. årligt.

   

  2 medlemmer (A) afventer stillingtagen.

  Beslutningstema

  Økonomiudvalget blev den 9. december præsenteret for et forslag til en ny økonomisk politik. På baggrund af de efterfølgende drøftelser er der indarbejdet en række mindre justeringer, og Økonomiudvalget præsenteres hermed for en tilpasset version af politikken med henblik på godkendelse.

  Sagsfremstilling

  Forslaget til en ny økonomisk politik har været drøftet i Økonomiudvalget den 9. december 2019, og der var generel opbakning til den nye politik med enkelte mindre justeringer.

   

  Baggrunden for en ny økonomisk politik er, at kommunerne i disse år oplever svære rammevilkår med stigende udgiftspres og stor usikkerhed om dele af finansieringen. Hertil kommer, at Assens Kommune i de senere år har haft et merforbrug, en høj gæld og en disponibel likviditet under pres. I den økonomiske politik er de overordnede fokuspunkter derfor, at der skal være et realistisk budget, en stram økonomistyring, en robust likviditet samt en lav langfristet gæld.

   

  Assens Kommunes økonomiske politik består på nuværende tidspunkt af fem målsætninger vedrørende gæld, likviditet, resultat af ordinær drift samt, at der ikke gives kassefinansierede tillægsbevillinger.

   

  Den nye politik indeholder følgende seks mål:

   

  1. Budgettet tilpasses hvert år udviklingen i priser og mængder, så det afspejler det aktuelle service-/udgiftsniveau
  2. Resultat af ordinær drift skal finansiere anlæg, afvikling af gæld samt en styrket kassebeholdning.
  3. Den langfristede gæld (ekskl. ældreboliger og leasingforpligtigelser) skal reduceres med minimum 35 mio. kr. årligt
  4. Der gives ikke kassefinansierede tillægsbevillinger i løbet af året
  5. Assens Kommunes service- og anlægsramme skal overholdes
  6. Den gennemsnitlige disponible likviditet skal udgøre minimum 3.000 kr. pr. indbygger, svarende til ca. 125 mio. kr.

   

  En af de vigtigste ændringer er, at flere områder i budgettet frem over skal tilpasses udviklingen i priser og mængder (mål nr. 1). Målet er fastsat ud fra ønsket om fortsat at have et budget i balance og betyder, at der hvert år i forbindelse med budgetlægningen skal laves demografi- og aktivitetstilpasninger af det tekniske budget. Der er udarbejdet et bilag som viser, hvilke områder der omfattes af de forskellige typer af budgetlægningsmodeller (demografimodel, aktivitetsbestemt tildeling, rammestyring).

   

  En anden ændring set i forhold til den tidligere økonomiske politik er, at overholdelse af service- og anlægsrammen er blevet indskrevet i politikken (mål nr. 5).

   

  En tredje ændring sker i forhold til målet for likviditeten (mål nr. 6). Det er ændret til at omhandle den gennemsnitlige disponible likviditet fremfor som tidligere ultimo-likviditeten. Begrebet er nærmere defineret i selve politikken. Endvidere er vedlagt et ekstra bilag med en uddybning af Assens Kommunes likviditet.

   

  I forhold til den version af den nye økonomiske politik, som blev præsenteret for Økonomiudvalget på temadrøftelsen den 9. december 2019, så er yderligere fremhævet, at der skal være en kritisk tilgang til tekniske blokke på de aktivitetsstyrede områder. Endvidere er der tilføjet et afsnit om vigtigheden af en løbende opfølgning på udviklingen i økonomien og prognostisering samt en række mindre øvrige justeringer. Alle ændringer siden temadrøftelsen er markeret med store bogstaver eller overstregning  i den fremlagte version.

   

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Beslutning Økonomiudvalget den 20-01-2020

  Et flertal af Økonomiudvalget, 6 medlemmer (B, O og V) anbefaler indstillingen med bemærkning om, at den økonomiske politik justeres sådan, at den langfristede gæld skal reduceres med minimum 35 mio. kr. årligt.

   

  2 medlemmer (A) afventer stillingtagen.
   

  Beslutning Byrådet den 29-01-2020

  Indstillingen godkendt.

   

  Bilag

 • Sagsid.: 19/23457

  Indstilling

  Et flertal af Økonomiudvalget, 7 medlemmer (A, B og V) anbefaler

  • At valgstedet i Kerte nedlægges og flyttes til valgstedet i Aarup
  • At valgstedet i Ørsted nedlægges og flyttes til valgstedet i Orte
  • At valgstedet i Nårup nedlægges og flyttes til valgstedet i Verninge
  • At valgstedet i Søllested nedlægges og flyttes til valgstedet i Glamsbjerg
  • At valgstedet i Helnæs nedlægges og flyttes til valgstedet i Dreslette

   

  Et mindretal af Økonomiudvalget, 1 medlem (O) tager forbehold.

  Beslutningstema

  Som en del af budgetaftalen for budget 2020-2023 blev det besluttet at reducere antallet af valgsteder, således af de 5 mindste valgsteder blev nedlagt.

  Sagsfremstilling

  Assens Kommune har i dag 23 valgsteder. Byrådet har flere gange behandlet en sag med forslag om reducering af antallet af valgsteder. Valgstedet på Baagø blev den 27. februar 2013 nedlagt som valgsted, men derudover er der ikke ændret i antallet af valgsteder siden kommunesammenlægningen.

   

  Antallet af afstemningssteder kan reduceres ved sammenlægning af to eller flere valgsteder. Lovgivningen stiller ikke krav om et vist antal valgsteder i kommunen eller hvor mange/få vælgere, der skal eller må være tilknyttet hvert sted. Det er op til Byrådet at fastlægge antallet af afstemningssteder i kommunen.

   

  Ændringer kan tages i brug ved næstkommende valg efter beslutning herom. Næstkommende valg vil forventeligt være kommunal- og regionsrådsvalg i november 2021 medmindre der forinden udskrives nyvalg til folketinget eller afholdelse af en folkeafstemning.

   

  Ved Folketingsvalget den 5. juni 2019 var der i alt 30.850 stemmeberettigede i Assens Kommune, som fordelte sig således på kommunens 23 valgsteder:

   

  Valgsted

  Stemme-
  berettigede

  Forslag flyttes til

  Assens – Arena Assens

  5.338

   

  Vissenbjerg – Vissenbjerg Idræts- og Kulturcenter

  4.543

   

  Aarup – Aarup Fritidscenter

  2.565

   

  Haarby - Haarby-Hallerne

  2.557

   

  Glamsbjerg - Glamsbjerg Hallen

  1.985

   

  Tommerup st. – Fyrtårn Tommerup

  1.834

   

  Tommerup – Tommerup Forsamlingshus

  1.467

   

  Ebberup  – Ebberup Hus

  1.298

   

  Brylle  - Brylle Forsamlingshus

  1.271

   

  Verninge- Verninge Forsamlingshus

  875

   

  Flemløse - Flemløse Gl. Kro

  810

   

  Køng – Køng Forsamlingshus

  732

   

  Salbrovad - Salbrovad-Hallen

  678

   

  Turup - Turup Forsamlingshus

  653

   

  Dreslette - Dreslette Forsamlingshus

  628

   

  Orte - Frøbjerg Samlingshus og Kulturhus

  617

   

  Rørup – Rørup Borgerhus

  575

   

  Jordløse - Jordløse Forsamlingshus

  547

   

  Kerte  - Kerte Forsamlingshus

  531

  Aarup 4,7 km

  Orte 11,7 km

  Ørsted - Ørsted Forsamlingshus

  415

  Glamsbjerg 7,9 km

  Aarup 6,7 km

  Orte 3,8 km

  Nårup - Nårup Forsamlingshus

  374

  Verninge 4,2 km

  Tommerup 5,2 km

  Søllested - Søllested Forsamlingshus

  373

  Glamsbjerg 4,5 km

  Turup 5,4 km

  Helnæs – Helnæs Borgerhus

  184

  Ebberup 12,3 km

  Dreslette 11,4 km

   

  Mellem det 5. og 6. mindste valgsted er der kun en forskel på 16 stemmeberettigede.

   

  I forbindelse med beslutning om reducering af valgsteder skal der samtidig tages stilling til, hvor valgstedet skal flyttes hen.

   

  Fra CPR-kontoret frarådes kraftigt at opsplitte nuværende valgsteder og anbefaler, at man sammenlægger/flytter hele valgsteder. Anbefalingen baserer sig på, at arbejdet med opsplitning af valgsteder er en omfangsrig og kompleks opgave, der kræver indberetning på de enkeltes valgsteds veje via CPR’s vejregister. Opgaven kan ikke udføres af Assens Kommune alene, men skal ske i samarbejde med CPR-kontoret og KMD, hvor der vil blive opkrævet betaling for ydelsen.

   

  Af bilaget fremgår placeringen af kommunens valgsteder.

  Lovgrundlag

  Lov om valg til folketinget (§9)

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Beslutning Økonomiudvalget den 20-01-2020

  Et flertal af Økonomiudvalget, 7 medlemmer (A, B og V) anbefaler

  • At valgstedet i Kerte nedlægges og flyttes til valgstedet i Aarup
  • At valgstedet i Ørsted nedlægges og flyttes til valgstedet i Orte
  • At valgstedet i Nårup nedlægges og flyttes til valgstedet i Verninge
  • At valgstedet i Søllested nedlægges og flyttes til valgstedet i Glamsbjerg
  • At valgstedet i Helnæs nedlægges og flyttes til valgstedet i Dreslette

   

  Et mindretal af Økonomiudvalget, 1 medlem (O) tager forbehold.
   

  Beslutning Byrådet den 29-01-2020

  Økonomiudvalgets indstilling sattes til afstemning.

   

  For stemte 26 medlemmer (A, B, C, F, V og Ø)

   

  Imod stemte 3 medlemmer (O)

   

  Ingen medlemmer stemte hverken for eller imod

   

  Indstillingen var herefter godkendt.
   

  Bilag

 • Sagsid.: 19/20937

  Indstilling

  Miljø, Teknik og Plan indstiller, at forslag til Kommuneplantillæg nr. 11 godkendes og sendes i offentlig høring i 8 uger.

   

  Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

  Beslutningstema

  Forslag til Kommuneplantillæg nr. 11 er udarbejdet for at få kommuneplanrammerne i Kommuneplan 2017-2029 til at stemme overens med den faktiske anvendelse, der planlægges for i den kommende lokalplan for et nyt boligområde i Aarup. Kommuneplantillægget er første skridt i udmøntningen af Byvækstplan Aarup Syd.

  Sagsfremstilling

  Miljø, Teknik og Plan besluttede den 13. august 2019 at igangsætte en planlægning for et nyt boligområde i Aarup. Planlægningen følger strukturen i Byvækstplan Aarup Syd, der er udarbejdet for at sætte rammerne for en helhedsorienteret planlægning for hele Aarup Syd. Det konkrete område, der planlægges for og som forslag til Kommuneplantillæg nr. 11 omhandler, er kaldet for Bakkehusene.

   

  Den 3. december 2019 behandlede udvalget forslag til Kommuneplantillæg nr. 11 og besluttede at udskyde sagen, da udvalget ønskede en nærmere analyse af de økonomiske og planmæssige perspektiver. Denne er nu udarbejdet. Se bilag 3 og 4.

   

  Detailplanlægningen af Bakkehusene har vist et behov for at justere på afgrænsningen af kommuneplanrammerne 2.1.B.5 og 2.1.L.1. Derudover er der behov for at oprette et nyt rammeområde 2.1.R.4 for den del, der overgår fra landbrugsjord til en anvendelse til regnvandsbassin og rekreative arealer. Der henvises til kommuneplantillæggets side 8 til 11.

   

  Der har været gennemført en foroffentlighed i perioden den 9. september 2019 til den 23. september 2019. Der er ikke indkommet bemærkninger.

   

  Kommuneplantillæg nr. 11 er screenet i henhold til lov om miljøvurdering. Det vurderes, at kommuneplantillægget ikke medfører væsentlige indvirkninger på miljøet, hvorfor der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering af kommuneplantillægget.

   

  Pga. beslutningen om at udskyde sagens behandling kommer forslag til Kommuneplantillæg nr. 11 og den efterfølgende lokalplan til at have forskellig frist for høringssvar. Under forudsætning af, at der ikke kommer væsentlige indsigelser til forslag til Kommuneplantillæg nr. 11, kan tillægget behandles endeligt til april. Kommer der væsentlige indsigelser kan kommuneplantillægget først blive vedtaget til maj. Dette betyder i så fald, at beslutningen om jordkøb tidligst kan dagsordenssættes til august.

  Lovgrundlag

  Lov om planlægning.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 07-01-2020

  Miljø, Teknik og Plan indstiller, at forslag til Kommuneplantillæg nr. 11 godkendes og sendes i offentlig høring i 8 uger.

  Beslutning Økonomiudvalget den 20-01-2020

  Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

  Beslutning Byrådet den 29-01-2020

  Indstillingen godkendt.

  Bilag

 • Sagsid.: 19/21341

  Indstilling

  Miljø, Teknik og Plan indstiller, at projektforslaget for elektriske varmepumper endeligt godkendes.

  Beslutningstema

  Der skal tages beslutning om endelig godkendelse af projektforslag i henhold til varmeforsyningsloven, omhandlende Assens Fjernvarmes ønske om at opsætte elektriske varmepumper, med henblik på at benytte eksisterende biomassekraftvarmeanlæg i mindre omfang.

   

  Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

  Sagsfremstilling

  Assens Fjernvarme fremsendte den 7. november 2019 et projektforslag, som blev erstattet af revideret projektforslag fremsendt henholdsvis den 20. november og den 27. november 2019 (bilag 1). Miljø, Teknik og Plan vedtog på udvalgsmøde den 3. december 2019 at sende projektforslaget i 4 ugers høring ved berørte parter.

   

  Projektforslaget omhandler etablering af varmepumpeanlæg på 7,1 MW ved 7°. Varmepumpeanlægget placeres på Assens Fjernvarmes ejendom i forbindelse med de eksisterende bygninger. I projektforslaget sammenlignes projektet for varmepumper med en reference, hvor man fortsætter med at benytte det eksisterende biomassekraftvarmeanlæg.

   

  Høring

  Projektforslaget har i henhold til Projektbekendtgørelsens § 26 og beslutningen ved Miljø- Teknik og Plan den 3. december 2019 været udsendt i 4 ugers høring ved berørte parter. Høringsperioden udløb den 1. januar 2020 og der er ikke modtaget høringssvar.

   

  Vurdering af projektforslag

  Ansøgningen om godkendelse af projektforslaget begrundes i hensynet til CO2-påvirkning, virksomhedsøkonomi, forbrugerforhold og samfundsøkonomi. Det er en forudsætning i Projektbekendtgørelsens § 27, stk. 2, at projektforslaget ud fra en konkret vurdering, er det samfundsøkonomisk mest fordelagtige projekt.

   

  Ifølge projektforslaget vil der blive udledt mere CO2 og CO2-ækvivalenter med det foreslåede projekt (12.669 ton over 20 år). Årsagen til denne stigning er, at Assens Fjernvarme forventer udelukkende at bruge varmepumperne i sommerperioden, hvor varmebehovet ikke er så stort. Dermed vil der blive mindre slid på biomassekraftvarmeanlægget. Biomasse regnes pt som CO2-neutral, mens varmepumperne har el som energikilde. Strømproduktionen betragtes pt. ikke som CO2 neutral, da der fortsat produceres strøm ved kulafbrænding i Danmark - i henhold til Energistyrelsens vejledning for udregning af CO2 faktorer for strømproduktion i Danmark.

   

  Assens Fjernvarme forventer dog at bruge egen VE-baseret elproduktion fra kraftvarmeværket og egen vindmølle til varmepumperne, hvorved man nærmer sig en CO2 udledning på 0. Projektforslaget har en mindre udledning af NOX og PM2,5 på henholdsvis 255 og 20 ton.

   

  Der er i projektforslaget en forventning om et virksomhedsøkonomisk overskud på 1-1,3 mio. kr. om året over en 20 årig periode. Da økonomien i Assens Fjernvarme skal hvile i sig selv, skal de virksomhedsøkonomiske konsekvenser udbalanceres i forbrugerpriserne.

   

  De forbrugermæssige forhold forventes at give en besparelse på ca. 13 kr./MWh i produktionsomsætningerne i projektet, sammenlignet med referencen over en 20 årig periode.

   

  Ifølge projektforslaget er der en forventning om en samfundsøkonomisk fordel på 41,5 mio. kr. over en periode på 20 år. Referencen har samfundsøkonomiske omkostninger på 365,2 mio. kr., hvor projektet har omkostninger på 323,7 mio. kr. Dette er en reduktion på 11,36 %. Der er lavet følsomhedsberegninger, hvor der tages højde for ændringer i priserne. Dette giver en samfundsøkonomisk fordel i spændet 27,3-55,9 mio. kr. eller 7,47-15,3%.

   

  Administrationens vurdering

  Administrationen vurderer samlet, at projektforslagets beregningsforudsætninger hviler på et realistisk grundlag, herunder også for så vidt angår de lokale forhold i projektforslaget.

   

  Samtidig vurderes det, at den samfundsøkonomiske beregning er i overensstemmelse med Energistyrelsens vejledning på området, og beregningerne udviser robusthed i forhold til ændringer i forudsætningerne.

   

  Projektforslagets samfundsøkonomiske beregninger udgør således et tilstrækkeligt grundlag for at kommunen kan påse, at projektet ud fra en konkret vurdering er det samfundsøkonomisk mest fordelagtige projekt, jf. Projektbekendtgørelsens § 26, stk. 2.

   

  Miljø, Teknik og Plan har tidligere taget stilling, at der stilles krav om, at godkendelsen bortfalder, hvis denne ikke er helt eller delvist udnyttet inden for 3 år fra godkendelsesdatoen. Dette krav stilles i forhold til at opnå retvisende samfundsøkonomi.

  Lovgrundlag

  Varmeforsyningsloven (Bekendtgørelse nr. 64 af 21. januar 2019 af lov om varmeforsyning samt senere ændringer) og Projektbekendtgørelsen (Bekendtgørelse nr. 1792 af 27. december 2018 om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg).

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 07-01-2020

  Miljø, Teknik og Plan indstiller, at projektforslaget for elektriske varmepumper endeligt godkendes.

  Beslutning Økonomiudvalget den 20-01-2020

  Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

   

  Beslutning Byrådet den 29-01-2020

  Indstillingen godkendt.

  Bilag

 • Sagsid.: 19/22252

  Indstilling

  Miljø, Teknik og Plan indstiller, at spildevandstaksterne for 2020 legalitets godkendes.

   

  Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

  Beslutningstema

  Én gang årligt fastsættes taksterne for spildevand af Assens Forsyning A/S og godkendes af selskabets bestyrelse. Byrådets efterfølgende godkendelse er en såkaldt legalitetsgodkendelse i henhold til lovgivningen. Kommunen skal tilse, at taksterne overholder den indtægtsramme eller den regnskabsmæssige kontrolramme, som er fastsat for Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S af Forsyningssekretariatet under Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

  Sagsfremstilling

  Bestyrelsen for Assens Forsyning A/S har godkendt takster for 2020 på møde den 14. november 2019. Takstblad samt budgetoversigt for hhv. Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S ses i bilag. For kloakerede ejendomme falder vandafledningsbidraget med 6,25 kr./ m3 fra 68,75 kr./m3 i 2019 til 62,50 kr./m3 i 2020. Assens Forsyning har dog oplyst, at selskabet forventer mindre prisstigninger i årene fremover.

   

  Forsyningssekretariatets reguleringsperiode er fra 2020 toårig med statusmeddelelse fra Forsyningssekretariatet i 2021. Reguleringsperioden på to år er i en overgangsperiode, og fra 2022/2023 er reguleringsperioderne fireårige. Det vil sige, at de økonomiske rammer skal overholdes i hver reguleringsperiode og ikke for de enkelte år. Formålet er at mindske den administrative byrde og giver større fleksibilitet i vandselskabernes økonomi og

  planlægningsmuligheder. Det vil samtidig stabilisere taksterne.

   

  Det fremgår af Forsyningssekretariatets afgørelse af 14. oktober 2019, at indtægtsrammen for Assens Spildevand A/S er fastsat til 91.236.665 kr. i 2020 og 91.380.706 kr. i 2021 – totalt 182.617.371 kr. For Assens Rensning A/S er indtægtsrammen fastsat til 20.964.730 kr. i 2020 og 20.903.595 kr. i 2021 – totalt 41.868.325 kr.

   

  Jf. materialet fra Assens Forsyning A/S er de budgetterede indtægter for Assens Spildevand A/S totalt i 2020/2021 195.868.000 kr. og for Assens Rensning A/S totalt i 2020/2021 43.285.000 kr. Dvs. at for 2020/2021 er budgettet for de to selskaber større end indtægtsrammen for 2020/2021, jf. Forsyningssekretariatets afgørelse. Assens Forsyning A/S har oplyst, at det skyldes, at der er ansøgt om tillæg til indtægtsrammerne, som forventes godkendt af Forsyningssekretariatet ultimo 2020. For Assens Spildevand A/S er der tale om tillæg for korrektioner for IPO’er (ikke-påvirkelige omkostninger), investeringer igangsat før 1/3-2016 samt overskud fra 2019 (som må opkræves i 2020/2021). For Assens Rensning A/S er der også tale om tillæg for investeringer igangsat før 1/3-2016. De forventede samlede indtægtsrammer for de to selskaber vurderes således at være overholdt.

  Lovgrundlag

  Lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. (LBK nr. 633 af 7. juni 2010).

  Lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold (LOV nr. 469 af 12. juni 2009).

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 07-01-2020

  Miljø, Teknik og Plan indstiller, at spildevandstaksterne for 2020 legalitets godkendes.

  Beslutning Økonomiudvalget den 20-01-2020

  Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

   

  Beslutning Byrådet den 29-01-2020

  Indstillingen godkendt.

  Bilag

 • Sagsid.: 19/20912

  Indstilling

  Beskæftigelse, Erhverv og Kultur godkender, at

  • Assens Kommune påtager sig værtsskabet for Handicap Grand Prix 2020.
  • der til afholdelse af arrangementet bevilges i alt 100.000 kr., der skal dække et tilskud på 25.000 kr. til frivillige hjælpere og en underskuddækning på 75.000 kr.
  • beløbet på de 100.000 kr. fra Assens Kunstråd kræver en afvigelse af de vedtagne overførselsregler.
  • beløbet på 100.000 kr. finansieres af et mindreforbrug på budgettet til Assens Kunstråd i 2019, idet beløbet over for Byrådet indstilles overført fra budget 2019 til 2020.

   

  Økonomiudvalget anbefaler indstillingen vedrørende finansiering.

  Beslutningstema

  Handicap Grand Prix 2019 i Slagelse mundede ud i en førsteplads til bandet Unico fra Assens Kommune. Dermed er det som udgangspunkt Assens Kommune, der skal stå for Handicap Grand Prix i 2020. Der tegner sig en model for værtskabet, som ser ud til i høj grad at kunne bære sig selv økonomisk. Imidlertid vil der være behov for en underskudsdækning for at sikre arrangementets kvalitet i forhold til målgruppens behov og for at kunne honorere foreningernes engagement i eventen.

  Sagsfremstilling

  For at finde en model for Assens Kommunes værtskab for Handicap Grand Prix lørdag den 24. oktober 2020 er der i november og december 2019 holdt møder med repræsentanter for bandet Unico samt foreningen Musik på Industrien. Musik på Industrien er interesseret i at indgå i et samarbejde om såvel den praktiske som den organisatoriske del af arrangementet. Der er desuden taget kontakt til Velfærd, som sammen med kulturafdelingen vil kunne bidrage til planlægningen med viden og administrative kompetencer.

   

  På grundlag af oplysninger fra Slagelse Kommune, herunder budget og regnskab for Handicap Grand Prix 2019, arbejdes der på en organisationsmodel og et budget for Assens Kommunes afholdelse af arrangementet. Vurderingen er, at arrangementet muligvis vil kunne bære sig selv økonomisk ved hjælp af indtægter fra entré og sponsorer med videre, men at der vil være behov for en kommunal underskudsgaranti, dels for at kunne sikre de fornødne rammer, dels for af kunne honorere de mange frivillige kræfter fra foreningslivet, som vil engagere sig i afholdelsen af eventen.

   

  Vurderingen er, at der bør afsættes 75.000 kr. til underskudsdækning og 25.000 kr. til honorering af frivillige, i alt 100.000 kr.

  Lovgrundlag

  Kommunalfuldmagten.

  Økonomi

  Beløbet på 100.000 kr. anbefales finansieret ved overførsel af uforbrugte midler på Assens Kunstråds budget 2019, til budget 2020, hvilket forudsætter Byrådets godkendelse.

  Beslutningskompetence

  Beskæftigelse, Erhverv og Kultur.

  Byrådet, for så vidt angår godkendelse af finansieringen.

  Beslutning Beskæftigelse Erhverv og Kultur den 06-01-2020

  Beskæftigelse, Erhverv og Kultur godkender:

  • at Assens Kommune påtager sig værtsskabet for Handicap Grand Prix 2020
  • at der til afholdelse af arrangementet bevilges i alt 100.000 kr., der skal dække et tilskud på 25.000 kr. til frivillige hjælpere og en underskuddækning på 75.000 kr.
  • at beløbet på de 100.000 kr. fra Assens Kunstråd kræver en afvigelse af de vedtagne overførselsregler.
  • at de 100.000 kr. finansieres af et mindreforbrug på budgettet til Assens Kunstråd i 2019, idet beløbet over for Byrådet anbefales overført fra budget 2019 til 2020.

  Beslutning Økonomiudvalget den 20-01-2020

  Økonomiudvalget anbefaler indstillingen vedrørende finansiering.

  Beslutning Byrådet den 29-01-2020

  Indstillingen godkendt.
   

  Bilag

 • Sagsid.: 18/28301

  Indstilling

  Social og Sundhed indstiller kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp samt afløsning eller aflastning til voksne mv. til godkendelse.

   

  A og Ø tager forbehold forud for byrådets behandling af sagen.

  Beslutningstema

  Godkendelse af kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp samt afløsning eller aflastning til voksne mv.

  Sagsfremstilling

  Byrådet godkendte i marts 2019 kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp samt afløsning eller aflastning til voksne mv.

   

  Kvalitetsstandarden forelægges til fornyet behandling, da kommunalbestyrelsen jf. ”Bekendtgørelse for kvalitetsstandarder for hjemmehjælp, rehabiliteringsforløb og træning efter servicelovens §§ 83, 83a og 86” § 1, mindst én gang årligt skal udarbejde en kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp, rehabiliteringsforløb samt kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning.

   

  Der er ingen ændringer i det vedhæftede forslag til kvalitetsstandard i forhold til byrådets godkendelse i marts 2019.

   

  Jf. bekendtgørelsen § 1, stk. 2 og 3 indeholder kvalitetsstandarden en beskrivelse af kommunens serviceniveau, herunder beskrivelse af indhold, omfang og udførelse af hjælpen.

  Kvalitetsstandarden skal danne grundlag for sammenhæng mellem de politiske målsætninger på området, serviceniveau, økonomisk ramme, afgørelser og levering.

   

  Kvalitetsstandarden sikrer gennemsigtighed og anvendes som grundlag for visitering af indsatser og udmåling af indsatser. Alle indsatser visiteres på baggrund af en konkret og individuel vurdering af borgerens funktionsevne og behov.

   

  Jf. bekendtgørelsens § 1 stk. 3 indeholder kvalitetsstandarden operationelle mål for, hvordan der sikres sammenhæng mellem servicemål, de afsatte ressourcer, afgørelser og levering af hjælpen. Opfølgning på operationelle mål, jf. bekendtgørelsens § 2, er beskrevet i kvalitetsstandardens punkt 9.

   

  I kvalitetsstandardens punkt 9 beskrives, at opfølgningen sker gennem brugertilfredsheds-undersøgelser, tilsyn og møder mellem Myndighed Sundhed og leverandører.

   

  Der afholdes løbende møder mellem Myndighed Sundhed og leverandører, hvor kvalitetsstandardens indhold og mål drøftes.

   

  Aktuelt er der ikke fundet anledning til at pege på ændringer af kvalitetsstandarden.

  I praksis foretages en konkret og individuel vurdering af borgerens behov, som i enkelte tilfælde fører til, at serviceniveau fraviges.

   

  Pga. ekstraordinære opgaver i Myndighed Sundhed i forbindelse med revisiteringer i 2019, er der ikke gennemført tilsyn eller brugerundersøgelser som planlagt i efteråret 2019.
  Der planlægges tilsyn i første halvår 2020.

  Lovgrundlag

  Serviceloven.

  Bekendtgørelse om kvalitetsstandarder for hjemmehjælp, rehabiliteringsforløb og træning efter servicelovens §§ 83, 83a og 86.

  Økonomi

  Udgifter afholdes inden for Myndighed Sundheds ramme.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Social og Sundhed den 07-01-2020

  Social og Sundhed godkender kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp samt afløsning eller aflastning til voksne mv. og indstiller denne til byrådets godkendelse.

   

  A og Ø tager forbehold forud for byrådets behandling af sagen.

  Beslutning Byrådet den 29-01-2020

  Et flertal af Byrådet, 25 medlemmer (A, B, C, F og V) godkender indstillingen

   

  Et mindretal af Byrådet, 4 medlemmer (O og Ø) stemmer imod kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp m.v.

  Bilag

 • Sagsid.:

  Sagsfremstilling

  1.

  Godkendt Økonomisk Årshjul 2020

   

   

  2.

  Brev til sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke 29-1-2020

   

  Beslutning Byrådet den 29-01-2020

  Til orientering.

   

  Bilag

 • Sagsid.:

  Beslutning Byrådet den 29-01-2020

  Intet.

 • Sagsid.:

  Sagsfremstilling

  Spørgsmål fra tilhørerne besvares af borgmesteren eller et af borgmesteren udpeget byrådsmedlem. Spørgsmålene skal vedrøre generelle kommunale forhold og skal kunne oplæses og besvares indenfor 3 minutter. Spørgsmål, der ikke skønnes at være af almen interesse, kan af borgmesteren henvises til besvarelse i den kommunale forvaltning.

  Beslutning Byrådet den 29-01-2020

  Intet.

 • Sagsid.: 19/19680
 • Sagsid.: 19/22488
 • Sagsid.: