icon-Politik

Politik

Referat

Onsdag den 18. december 2019 kl. 17:00

Mødested: Byrådssalen
Udvalg: Byrådet
Medlemmer: Søren Steen Andersen, Karin Christiansen, Jens Jakobsen, Pia Offer Madsen, Tine Grau Poulsen, Lars Kristian Pedersen, Henrik Mott Frandsen, Dan Gørtz, Nikolaj Leed Henriksen, Rie Nielsen, Knud Søby, Erik Klindt Andersen, Ib W. Jensen, Mogens Mulle Johansen, Flemming Risskov Jørgensen, Charlotte Vincent Petersen, Finn Viberg Brunse, Charlotte Kjær, Henrik Hansen, Sara Emil Baaring, Leif Rothe Rasmussen, Ashil Farokh, Berit Schaldemose, Rune Biskopstö Christensen, Jens Henrik W. Thulesen Dahl, Lars Kolling, Mike Maarup, Ena Nørgaard, Jeanne Hust
 • Sagsid.:

  Beslutning Byrådet den 18-12-2019

  Dagsordenen godkendt.
   

 • Sagsid.: 18/15013

  Indstilling

  Økonomiudvalget anbefaler, at Koelbjerggruppen meddeles tilladelse til at kunne disponere over et kommunalt areal (del af matr.nr. 2bz, Fuglevig Præstegård, Vissenbjerg) til opførelse af en udstillingsbygning og at arealet tilføjes Assens Kommunes lejeaftale med Terrariet i Vissenbjerg.

  Beslutningstema

  Stillingtagen til, at Koelbjerggruppen kan disponere over et kommunalt areal til opførelse af en udstillingsbygning.

  Sagsfremstilling

  Koelbjerggruppen under Vissenbjerg Lokalråd har anmodet Assens Kommune om tilladelse til at opføre en udstillingsbygning i tilknytning til Vissenbjerg Terrarie. Udstillingsbygningen har til formål at formidle viden omkring Koelbjergmanden og istidsdannelsen af terrænet omkring Vissenbjerg. Bygningen vil blive placeret på mat.nr. 2bz, Fuglevig Præstegård, Vissenbjerg. Arealet er ejet af Assens Kommune.

   

  Arealet ligger i dag inden for fredningen af Vissenbjerg Kirke. Fredningsnævnet for Fyn, har den 15. november 2019 meddelt dispensation til opførelse af udstillingsbygningen på arealet.

   

  Drift og vedligeholdelse vil ske i et samarbejde mellem Koelbjerggruppen og Vissenbjerg Terrarie. Udstillingsbygningen vil blive knyttet op på Vissenbjerg Terrarie via et tillæg til den eksisterende lejeaftale mellem Assens Kommune og Terrariet.

   

  Lejekontrakten mellem Assens Kommune og Vissenbjerg Terrarie vil blive udvidet med et tillæg omfattende arealet samt drift og vedligehold af udstillingsbygningen.

  Økonomi

  Opførslen og driften af bygningen vil ske i et samarbejde mellem Vissenbjerg Terrarie og Koelbjerggruppen. Udgifter hertil er Assens Kommune uvedkommende.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Beslutning Økonomiudvalget den 09-12-2019

  Indstillingen anbefales.

  Beslutning Byrådet den 18-12-2019

  Indstillingen godkendt.
   

  Bilag

 • Sagsid.: 19/23043

  Indstilling

  Økonomiudvalget anbefaler, at

  • De fælles fynske indsatser konsolideres som beskrevet i sagsfremstillingen
  • Borgmesteren gives mandat til, på Geo Fyn A/S’ generalforsamling, at træffe de for fusionen og Middelfart Kommunes udtræden nødvendige beslutninger.
  • I forbindelse med Middelfart Kommunes udtræden af Geo Fyn A/S modtager Middelfart Kommune et provenu for salg af deres ejerandel af selskabet svarende til 8 % af selskabets værdi.
  • Der indgås en aftale mellem Middelfart Kommune og Erhvervshus Fyn om de ydelser, der i dag ligger hos Geo Fyn A/S, Havørred Fyn og Byregion Fyn sekretariatet.
  • Egenkapitalen i Geo Fyn A/S anvendes delvist til finansiering af finansieringsbehov i Erhvervshus Fyn P/S
  • Bestyrelsen for Erhvervshus Fyn P/S gives mandat til at vurdere, om der behov for ændring af navnet, og i givet fald at træffe beslutning om nyt navn.
  • Bestyrelsen for Erhvervshus Fyn P/S foretager efter konsolideringen en vurdering og prioritering af selskabets samlede opgaveportefølje.

  Beslutningstema

  Formålet med denne sag er at styrke strukturen for de fælles fynske indsatser. Dette sker for at skabe de bedste rammer for øget erhvervs- og vækstfremme i bred forstand på Fyn. Sagen forelægges for alle de fynske kommunalbestyrelser.

  Sagsfremstilling

  I slutningen af 2018 besluttede de fynske kommuner at etablere et endnu stærkere samarbejde på erhvervsfremmeområdet. Med kommunalbestyrelsernes beslutning blev der skabt en struktur med Erhvervshus Fyn P/S, der ejes af 9 fynske kommuner og Erhvervshus Fyn S/I, der er en selvejende institution oprettet ved lov.

  Erhvervshus Fyn P/S blev etableret med enkelte usikkerheder og forudsætninger vedrørende selskabets økonomi. Og ift. de nationale klynger er der et årligt finansieringsbehov i perioden 2019-2020 til kommunerne på samlet 7,7 mio. kr., såfremt finansieringen af de kommende nationale klynger ikke i denne periode kan afholdes nationalt eller der ikke kan tilvejebringes anden finansiering. Denne finansiering fordeles på baggrund af kommunernes befolkningstal

   

  I det følgende foreslås en ændring af det organisatoriske set up for de fælles fynske indsatser. Foruden en række synergieffekter rummer forslaget en mulig løsning på behovet for finansiering i Erhvervshus Fyn.

   

  Nuværende organisering af de fælles fynske indsatser

  Efter at Erhvervshus Fyn P/S og Erhvervshus Fyn S/I blev etableret, står en række mindre fælleskommunale organisationer tilbage:

   

  • FilmFyn A/S
  • Kulturregion Fyn
  • Byregion Fyn-sekretariatet
  • Havørred Fyn
  • Byg til Vækst
  • Geo Fyn A/S

   

  Disse organisationer arbejder på forskellig vis, og uafhængigt af hinanden, med tværkommunale vækst- og udviklingsindsatser på Fyn.

   

  Det er derfor blevet afdækket, om disse organisationer i højere grad kan tænkes sammen med Erhvervshus Fyn P/S. Det vil være i tråd med de fynske kommunalbestyrelsers beslutning fra maj 2018, hvor Strategi FYN 2018-21 blev vedtaget.

   

  Fremtidig struktur

  Det foreslås, at der etableres en struktur med én juridisk enhed. Enheden indeholder de aktiviteter, der i dag er samlet i Erhvervshus Fyn P/S, Geo Fyn A/S, Havørred Fyn og Byregion Fyn-sekretariatet.

   

  Selskabet ejes af de fynske kommuner med undtagelse af Middelfart Kommune og ledes af en bestyrelse bestående af ejerkommunernes borgmestre.

   

  Ud over Erhvervshus Fyn P/S fastholdes konstruktionen med den selvejende institution Erhvervshus Fyn I/S.  Byg til Vækst, FilmFyn A/S og Kulturregion Fyn berøres ikke.  

  Samlingen af de 4 organisationer sker efter følgende principper:

  • Alle berørte medarbejdere overdrages til Erhvervshus Fyn P/S efter reglerne i virksomhedsoverdragelsesloven.
  • Alle indsatser og den tilhørende finansiering i de 9 ejerkommuner overføres til Erhvervshus Fyn P/S.
  • Der kan etableres et advisory board for relevante indsatser.
  • Geo Fyn A/S fusioneres med Erhvervshus Fyn P/S.
  • Kommunaldirektørkredsen og direktøren for Erhvervshus Fyn P/S skal sikre en hensigtsmæssig samling med fokus på organisering og faglig integration.

   

  I forhold til fusionen mellem Geo Fyn A/S og Erhvervshus Fyn P/S betyder det, at Middelfart Kommune udtræder af ejerkredsen. Konkret vil Geo Fyn A/S tilbagekøbe Middelfart Kommunes ejerandel for en pris svarende til værdien af deres ejerandel af selskabet (8 %). Provenuet fastsættes mere præcist i forbindelse med overdragelsesaftalen, men forventes at udgøre ca. 800.000 kr.

   

  Den resterende del af egenkapitalen i Geo Fyn A/S, ca. 9,9 mio. kr. tilføres Erhvervshus Fyn P/S i forbindelse med fusionen.

   

  Med denne sag foreslås det, at 7,7 mio. kr. af egenkapitalen anvendes til at dække finansieringsbehovet i Erhvervshus Fyn P/S.

   

  Det forventes, at samlingen af de fælles fynske indsatser, herunder overdragelse af medarbejdere, kan gennemføres primo 2020. Fusionen med Geo Fyn A/S forventes at blive gennemført med regnskabsmæssig virkning fra 1. januar 2020.

   

  Med den foreslåede samling overtager Erhvervshus Fyn P/S en række medarbejdere og aktiviteter.

   

  Fra Byregion Fyn har vi modtaget en detaljeret sagsfremstilling, der vedlægges som bilag.

  Økonomi

  Assens Kommunes bidrag til de tre indsatser Havørred Fyn, Geo Fyn og Byregion Fyn–sekretariatet vil falde med forventet ca. 30.000 kr. årligt i den foreslåede konsoliderede struktur. Fra forventet ca. 808.000 kr. årligt til forventet ca. 778.000 kr. årligt. Den ændrede struktur medfører derfor forventeligt en nærmest uændret økonomi for Assens Kommune.

   

  Det bemærkes dog, at samlingen af indsatser betyder, at det opgjorte finansieringsbehov på 7,7 mio. kr. i 2019 i Erhvervshus Fyn P/S kan dækkes af den tilførte egenkapital fra Geo Fyn. Fra en økonomisk vinkel vurderes konsolideringen derfor fordelagtig, da Assens og de øvrige fynske kommuner således ikke skal yde yderligere tilskud til Erhvervshus Fyn P/S i 2019.

   

  Det bemærkes, at der udestår en uafklaret finansiering på forventet ca. 7,7 mio. kr. til Erhvervshus Fyn P/S i 2020, hvorfor det ikke kan udelukkes, at yderligere kommunal finansiering kan komme på tale i 2020.

   

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Økonomiudvalget den 09-12-2019

  Indstillingen anbefales.

  Beslutning Byrådet den 18-12-2019

  Indstillingen godkendt.
   

  Bilag

 • Sagsid.: 19/15623

  Indstilling

  Økonomiudvalget anbefaler, at den lovpligtige styringsdialog for 2018 med samtlige boligorganisationer med almene boliger beliggende i Assens Kommune tages til orientering.

  Beslutningstema

  Referat fra det lovpligtige årlige styringsdialogmøde med boligorganisationerne i Assens Kommune forelægges til orientering.

  Sagsfremstilling

  Kommunen er som tilsynsmyndighed for de almene boligorganisationer forpligtet til at afholde mindst et årligt dialogmøde med hver boligorganisation, som har boliger med hjemsted i kommunen.

   

  Styringsdialogen er tilrettelagt og afholdt i overensstemmelse med de retningslinjer, som er fastlagt i Assens Kommune, dvs. afholdelse af dialogmøder på administrativt niveau, og med efterfølgende afrapportering til det politiske niveau.

   

  Dialogmøderne er dokumenteret i 7 mødereferater, som efter den politiske forelæggelse offentliggøres på Assens Kommunes hjemmeside. De udarbejdede referater har været i høring hos de enkelte boligorganisationer og er godkendt af disse.

   

  Samtlige dialogmøder har været afholdt med udgangspunkt i én fælles dagsorden, som forlods er godkendt af boligorganisationerne med mulighed for at komme med punkter til den fælles dagsorden.

   

  Boligorganisationerne har generelt meget fokus på deres konkurrencesituation samt at fastholde deres beboere med attraktive boliger. Enkelte afdelinger har udfordringer i forhold til afdelingens vedligeholdsmæssige stand.

   

  Effektivisering i de almene boliger har ligeledes været et vigtigt omdrejningspunkt og dette ser generelt meget fornuftigt ud.

   

  Der er meget fokus på nybyggeri, og der efterspørges fra flere organisationer om muligheden for at bygge nyt alment i Assens Kommune.

  Lovgrundlag

  Almenboligloven samt driftsbekendtgørelsen

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Beslutning Økonomiudvalget den 09-12-2019

  Indstillingen anbefales.

  Beslutning Byrådet den 18-12-2019

  Indstillingen godkendt.
   

  Bilag

 • Sagsid.: 19/21916

  Indstilling

  Miljø, Teknik og Plan indstiller, at forslag til Kommuneplantillæg nr. 10 godkendes og sendes i offentlig høring i 8 uger.

   

  Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

  Beslutningstema

  Forslag til Kommuneplantillæg nr. 10 er udarbejdet for at muliggøre udviklingen af et ikke kommuneplanlagt område i Haarby til boligformål.

  Sagsfremstilling

  Miljø, Teknik og Plan besluttede den 13. august 2019 at igangsætte en planlægning for et område i Haarby, der ikke er omfattet af en kommuneplanramme. Området ønskes udviklet til boligformål, hvorfor der er udarbejdet et kommuneplantillæg med udlæg af en ny boligramme 4.2.B.14.

   

  Der har været gennemført en foroffentlighed i perioden den 16. oktober 2019 til den 30. oktober 2019. Der er ikke indkommet bemærkninger.

   

  Kommuneplantillæg nr. 10 er screenet i henhold til lov om miljøvurdering. Det vurderes, at kommuneplantillægget ikke medfører væsentlige indvirkninger på miljøet, hvorfor der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering af kommuneplantillægget.

   

  Bilagene på sagen er opdateret. Årsagen er, at anvendelsesmulighederne fastsat i kommuneplantillægget er ændret til også at muliggøre anvendelser som fx fælleshus, sognehus, foredragssal, liberale erhverv og mindre ikke-generende værkstedsvirksomheder. Herved sikres en bredere udnyttelse af de eksisterende bygninger.

  Lovgrundlag
   

  Lov om planlægning.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 03-12-2019

  Miljø, Teknik og Plan indstiller, at forslag til Kommuneplantillæg nr. 10 godkendes og sendes i offentlig høring i 8 uger.

   

  Beslutning Økonomiudvalget den 09-12-2019

  Indstillingen anbefales.

  Beslutning Byrådet den 18-12-2019

  Indstillingen godkendt.
   

  Bilag

 • Sagsid.: 16/11811

  Indstilling

  Miljø, Teknik og Plan indstiller, at Assens Kommune fastholder at gå i udbud uden kontrolbud for kildesorteret organisk dagrenovation (KOD).

   

  Et flertal af Økonomiudvalget, 6 medlemmer (F, O og V) anbefaler indstillingen.

   

  Et mindretal af Økonomiudvalget, 2 medlemmer (A) ønsker at der skal arbejdes videre med en model med udbud med kontrolbud (model 3).

   

  A afgiver følgende stemmeforklaring:

  ”Socialdemokratiet ønsker at få klarhed over hvem der kan udføre opgaven billigst og bedst for miljøet og til gavn for vores borgere. Derfor peges på model 3, som indeholder et kontrolbud, der får afprøvet det private marked, holdt op imod hvad det skal koste at etablere et fælles fynsk ejet selskab

  Beslutningstema

  Borgmesterforum Fyn ønsker et fælles fynsk samarbejde om pulp-behandling af KOD og anmodede i foråret 2019 de fynske kommuner om at tage stilling til tre forskellige udbudsmodeller. Tre kommuner herunder Assens Kommune valgte udbudsmodel (model 1) og seks kommuner udbud med kontrolbud (model 3). Borgmesterforum Fyn ønsker nu stillingtagen til en model, som kan indeholde både udbud uden kontrolbud og udbud med kontrolbud, benævnt model 4.

  Sagsfremstilling

  Byrådet besluttede den 24. april 2019, at Assens Kommune indgår i et fælles fynsk samarbejde om udbud af KOD efter model 1. Nordfyns og Nyborg Kommuner tilsluttede sig samme model. De seks andre kommuner (Middelfart undtaget) tilsluttede sig model 3. Beskrivelse af modellerne og baggrundsmateriale kan ses i Byrådets beslutning fra mødet den 24. april 2019 pkt. 8.

   

  Borgmesterforum Fyn drøftede den 25. juni 2019 kommunernes beslutninger og besluttede at få undersøgt en ny model 4, hvor al fynsk madaffald fra husholdningerne bliver konkurrenceudsat på det private marked, hvorefter de seks kommuner med model 3 afgiver kontroludbud. Borgmesterforum Fyn sendte den 1. oktober 2019 model 4 til stillingtagen hos Assens, Nordfyns og Nyborg Kommuner. Referat er vedlagt som bilag.

   

  Model 4 er et udbud af pulpning af madaffaldet fra de fynske husholdninger (40.023 tons), hvor tilbudsgivere skal afgive to del bud. Et for kommunerne med model 1 (9.320 tons) og et for kommunerne med model 3 (30.703 tons). Odense Renovation skal for model 3 kommunerne afgive kontrolbud fra det eventuelle kommende fælles pulpanlæg.

   

  Udbuddet skal derfor tage højde for, at det eventuelle kommende fælles pulpanlæg kan nå at blive bygget. Det fælles pulpanlæg vil blive opført ved brug af den udvidede in-house regel, hvilket betyder, at der ikke må designes med en overkapacitet og det kun er aktiehavere, der kan aflevere madaffald til anlægget.

   

  Det vil være forventeligt, at eksterne tilbudsgivere vil sikre sig ved budafgivelse, idet der er risiko for at miste langt største parten af madaffaldet til kontrolbuddet. Det kan stille Assens Kommune i en ugunstig situation for behandlingen af madaffaldet. Nordfyns og Nyborg Kommuner er af samme opfattelse, se bilag ”Sagsfremstilling vedr. fælles fynsk samarbejde om pulp-behandling af KOD” udarbejdet af Nordfyns Kommunes administration i samarbejde med Nyborg og Assens.

   

  Udbuddet vil være tilpasset det eventuelle kommende fælles pulpanlægs krav og det vil kunne påvirke eksterne tilbudsgivere i budafgivelse.

   

  De seks kommuner med model 3 skal samtidig med stillingstagen til model 4 give bindende tilsagn til at indgå i et aktieselskab for det fælleskommunale pulpanlæg.

   

  Assens Forsyning A/S og Assens Kommune har ikke taget stilling til den kommende ordning for husholdningernes madaffald endnu og en ordning forventes tidligst at være klar til 2021-2022.

   

  Det vil naturligvis være muligt at erfaringsudveksle mellem de ni kommuner, så udbuddene i videst muligt omfang er harmoniseret og signalere et fælles fynsk samarbejde.

   

  Administrativ tilføjelse efter Miljø, Teknik og Plans behandling af sagen:

  Fagudvalgets indstilling svarer til en fastholdelse af model 1.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 03-12-2019

  Miljø, Teknik og Plan indstiller, at Assens Kommune fastholder at gå i udbud uden kontrolbud for kildesorteret organisk dagrenovation (KOD).

   

  Beslutning Økonomiudvalget den 09-12-2019

  Et flertal af Økonomiudvalget, 6 medlemmer (F, O og V) anbefaler indstillingen.

   

  Et mindretal af Økonomiudvalget, 2 medlemmer (A) ønsker at der skal arbejdes videre med en model med udbud med kontrolbud (model 3).

   

  A afgiver følgende stemmeforklaring:

  ”Socialdemokratiet ønsker at få klarhed over hvem der kan udføre opgaven billigst og bedst for miljøet og til gavn for vores borgere. Derfor peges på model 3, som indeholder et kontrolbud, der får afprøvet det private marked, holdt op imod hvad det skal koste at etablere et fælles fynsk ejet selskab.

  Beslutning Byrådet den 18-12-2019

  Miljø, Teknik og Plan samt Økonomiudvalgets indstilling sattes til afstemning.

   

  For stemte 20 medlemmer (B, C, F, O og V)

  Imod stemte 9 medlemmer (A og Ø)

  Ingen medlemmer stemte hverken for eller imod.

   

  Miljø, Teknik og Plan samt Økonomiudvalgets indstilling var herefter godkendt.

   

  Mindretallet afgav følgende stemmeforklaring:

  Socialdemokratiet og Enhedslisten ønsker at få klarhed over hvem, der kan udføre opgaven billigst og bedst for miljøet og til gavn for vores borgere. Derfor peges på model 3, som indeholder et kontrolbud, der får afprøvet det private marked, holdt op imod hvad det skal koste at etablere et fælles fynsk ejet selskab.

  Bilag

 • Sagsid.: 19/7567

  Indstilling

  Miljø, Teknik og Plan indstiller, at taksterne for de vandværker, der fremgår af vedhæftede liste godkendes.

   

  Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

  Beslutningstema

  Alle vandværker skal have godkendt deres takster af kommunen, for at vandværket lovligt kan opkræve betaling for vandforbrug og tilslutningsbidrag hos forbrugeren.

  Sagsfremstilling

  15 vandværker har indsendt takstblad for 2020 til Assens Kommune til godkendelse.

   

  Formålet med kommunens godkendelse af takster:

  Kommunen skal tilse, at vandforsyningerne har en rimelig drift og vedligeholdelse samt gennemgå deres handleplaner for at kunne sikre, at vandforsyningerne er fremsynede, og lever op til lovgivningens krav. For at sikre økonomien til dette, skal kommunen tilse at taksterne er rimelige, og at der ikke forekommer voldsomme forhøjelser pludseligt, men at taksterne justeres løbende, således at vandværkerne altid har råd til vedligeholdelse, fornyelse samt opfyldelse af lovgivningens krav til vandforsyninger.

    

  Hvad godkendes:

  Det er kun takster for anlægsbidrag og driftsbidrag, der godkendes af kommunen. Anlægsbidraget går til investering og afskrivninger på vandværk og ledningsnet, mens driftsbidraget går til de løbende driftsudgifter.

   

  De tre store vandværker i kommunen Haarby, Glamsbjerg og Assens leverer hver mere end 200.000 m3 vand pr. år og er derfor omfattet af Vandsektorlovens bestemmelser om overholdelse af prisloft, hvor taksterne også skal godkendes af Statens Forsyningssekretariat.

   

  I bilag 1 ”Godkendelse af vandværkstakster 2020” er vist de indberettede takster for 2020 med bemærkninger om ændringer i forhold til taksterne i 2019.

   

  Bemærkninger:

  Det generelle billede er, at vandværkerne ønsker at holde taksterne på et stabilt lavt niveau, men vil stadig sikre, at der er økonomi til de nødvendige reparationer og fornyelser.

   

  Mange af vandværkerne har ingen ændringer i vandværkstaksterne fra 2019 til 2020, hvilket afspejler at drifts- og anlægsudgifterne har været på et stabilt niveau.

   

  Søby og omegns Vandforsyning har en stigning i vandprisen på 1 kr. fra 3,75 kr./m3 til 4,75 kr./m3, hvilket skyldes, at man i de kommende år vil få ekstraordinære udgifter til enten rensning af drikkevand, nye boringer eller etablering af forsyning til nabovandværk på grund af problem med forurening af drikkevandet med et sprøjtemiddel (Desphenyl-Chloridazon) fra den tidligere sukerroedyrkning på egnen.

   

  Glamsbjerg Vandværk nedsætter vandprisen med 1 kr. og den faste afgift med 165 kr og har dermed den suverænt laveste vandpris i Assens Kommune - 465 kr. for en almindelig børnefamilie. Mulighed for nedsættelsen skyldes, at der generelt ikke har været nødvendigt med væsentlige anlægsinvesteringer i vandværket, og driftsomkostningerne er relativt små pr. forbruger, da det meste af forsyningsnettet ligger hvor der er en meget stor forbrugertæthed (forsyner næsten ingen i det åbne land). Derudover er vandværket begunstiget af en storforbruger beliggende centralt i forsyningsområdet.

   

  Der vil erfaringsmæssigt være vandværker, der får indsendt taksterne for sent, og derfor bliver der tale om en opsamlingsrunde primo 2020.

  Lovgrundlag

  Bekendtgørelse af lov om vandforsyning m.v.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 03-12-2019

  Miljø, Teknik og Plan indstiller, at taksterne for de vandværker, der fremgår af vedhæftede liste godkendes.

   

  Beslutning Økonomiudvalget den 09-12-2019

  Indstillingen anbefales.

  Beslutning Byrådet den 18-12-2019

  Indstillingen godkendt.
   

  Bilag

 • Sagsid.: 19/19384

  Indstilling

  Miljø, Teknik og Plan indstiller:

  • at forslag til Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2018-2027 vedtages offentliggjort.
  • at offentlighedsperioden fastsættes til 8 uger

   

  Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

  Beslutningstema

  I 2018 vedtog Byrådet Spildevandsplan 2018-2027 for Assens Kommune. Den vedtagne spildevandsplan fastlægger, at de eksisterende 8 renseanlæg i kommunen skal nedlægges og spildevandet ledes til et nyt renseanlæg ved Assens. Planen fastlægger også, at der skal etableres afskærende spildevandsledninger, som kan transportere spildevandet til det nye renseanlæg. I forbindelse med detailprojekteringen af de afskærende spildevandsledninger har det vist sig, at der er behov for, at yderligere nogle få berørte matrikelnumre medtages i planen. Derfor er der udarbejdet Forslag til Tillæg nr. 2 til spildevandsplanen (etablering af afskærende transportsystem – yderligere berørte matrikelnumre).

  Sagsfremstilling

  Forslag til Tillæg nr. 2 omfatter 9 matrikelnumre – 5 ved Assens og 4 ved Køng. I forbindelse med Assens Forsyning A/S’ detailprojektering har det vist sig, at forløbet af de afskærende spildevandsledninger bliver lidt anderledes end forudsat i den gældende spildevandsplan. Assens Forsyning A/S ønsker således, at spildevandsledningen også forløber på de pågældende 9 matrikelnumre. Der er derfor behov for at udarbejde et tillæg til spildevandsplanen.

   

  Der udsendes orienteringsbrev til ejere af de matrikelnumre, som berøres direkte af planen.

   

  Det bemærkes, at en afskærende spildevandsledning er kendetegnet ved, at der ikke er nogen ejendomme tilsluttet ledningen. Det er udelukkende en ledning, som ”transporterer” spildevand fra A til B, hvorved energiforbruget minimeres.

  Lovgrundlag

  Miljøbeskyttelsesloven (LBK nr. 681 af 2. juli 2019).

  Spildevandsbekendtgørelsen (BEK nr. 951 af 13. september 2019).

  Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM) (LBK nr. 1225 af 25. oktober 2018).

  Økonomi

  Ingen økonomiske konsekvenser for Assens Kommunen.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 03-12-2019

  Miljø, Teknik og Plan indstiller:

  • at forslag til Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2018-2027 vedtages offentliggjort.
  • at offentlighedsperioden fastsættes til 8 uger.

   

  Beslutning Økonomiudvalget den 09-12-2019

  Indstillingen anbefales.

   

  Beslutning Byrådet den 18-12-2019

  Indstillingen godkendt.
   

  Bilag

 • Sagsid.: 19/14949

  Indstilling

  Miljø, Teknik og Plan indstiller, at projektforslaget for fjernvarmeforsyning af det nye boligområde på Buchwaldsvej godkendes endeligt.

   

  Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

  Beslutningstema

  Der skal tages beslutning om endelig godkendelse af projektforslag i henhold til varmeforsyningsloven, omhandlende Tommerup St. Varmeforsynings ønske om at levere fjernvarme til det kommende boligareal på Buchwaldsvej. Arealet er udlagt til tæt-lav boligbyggeri ved Lokalplan 3.1-12, som blev endeligt vedtaget på Miljø, Teknik og Plans møde i november 2018.

  Sagsfremstilling

  Tommerup St. Varmeforsyning (TSV) fremsendte den 25. juli 2019 et projektforslag, som blev erstattet af et revideret projektforslag fremsendt den 8. august 2019 (bilag 1) med henblik på at forsyne kommende boliger på Buchwaldsvej med fjernvarme. Miljø, Teknik og Plan vedtog på udvalgsmødet den 8. oktober 2019 at sende projektforslaget i 4 ugers høring ved berørte parter, der er i perioden indkommet et høringssvar.

   

  Projektforslaget omhandler udvidelse af fjernvarmenettet, herunder:

  • Ændring i afgrænsning mellem fjernvarme- og naturgasforsyning.
  • Etablering af forsyningsledning, startende ved værket på Bannervej 22.
  • Etablering af fjernvarmedistributionsnet i projektområdet.

   

  I projektforslaget sammenlignes projektet for varmepumper med en reference, hvor man benytter individuelle jordvarmepumper.

   

  Høring

  Projektforslaget har i henhold til Projektbekendtgørelsens § 26 og beslutningen ved Miljø, Teknik og Plan den 8. oktober 2019 været udsendt i 4 ugers høring ved berørte parter.

   

  Assens Kommune har modtaget et høringssvar fra Evida Fyn A/S, forhenværende Dansk Gas Distribution A/S. Evida Fyn A/S skriver, at de ikke har bemærkninger til projektforslaget, men at dette ikke betyder de nødvendigvis er enige i de anvendte forudsætninger og beregninger.

   

  Høringssvaret har ikke givet anledning til at foretage ændringer i projektforslaget.

   

  Vurdering af projektforslag

  Ansøgningen om godkendelse af projektforslaget begrundes i positiv samfundsøkonomi. Det er en forudsætning i Projektbekendtgørelsens § 27, stk. 2, at projektforslaget ud fra en konkret vurdering, er det samfundsøkonomisk mest fordelagtige projekt.

   

  Ifølge projektforslaget er der en forventning om et selskabsøkonomisk overskud på ca. 52.000 kr. årligt frem til 2039. Tilslutningen af projektområdet er derfor en god investering for Tommerup St. Varmeforsyning og kommer alle forbrugerne, som er tilsluttet værket, til gode.

   

  Ifølge projektforslaget er der en forventning om en samfundsøkonomisk fordel på 3,47 mio. kr. over en periode på 20 år. Der er lavet følsomhedsberegninger, hvor der tages højde for ændringer i brændselspriserne. Dette giver kun et mindre udfald, og viser fortsat en robust samfundsøkonomisk fordel.

   

  Administrationens vurdering

  Administrationen vurderer samlet, at projektforslagets beregningsforudsætninger hviler på et realistisk grundlag. Samtidig vurderes det, at den samfundsøkonomiske beregning er i overensstemmelse med Energistyrelsens vejledning på området, og beregningerne udviser robusthed i forhold til ændringer i forudsætningerne.

   

  Projektforslagets samfundsøkonomiske beregninger udgør således et tilstrækkeligt grundlag for at kommunen kan påse, at projektet ud fra en konkret vurdering er det samfundsøkonomisk mest fordelagtige projekt, jf. Projektbekendtgørelsens § 27, stk. 2.

   

  Der stilles krav om, at godkendelsen bortfalder, hvis denne ikke er helt eller delvist udnyttet inden for 3 år fra godkendelsesdatoen. Dette krav stilles i forhold til at opnå retvisende samfundsøkonomi.

  Lovgrundlag

  Varmeforsyningsloven, Lovbekendtgørelse nr. 64 af 21. januar 2019, med de ændringer, der følger af § 1 i lov nr. 1712 af 27. december 2018 og Bekendtgørelse nr. 1792 af 27. december 2018 (Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektiv varmeforsyningsanlæg).

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 03-12-2019

  Miljø, Teknik og Plan indstiller, at projektforslaget for fjernvarmeforsyning af det nye boligområde på Buchwaldsvej godkendes endeligt.

   

  Beslutning Økonomiudvalget den 18-12-2019

  Indstillingen anbefales.
   

  Beslutning Byrådet den 18-12-2019

  Indstillingen godkendt.
   

  Bilag

 • Sagsid.: 19/18400

  Indstilling

  Beskæftigelse, Erhverv og Kultur anbefaler følgende aftaler godkendt:

  • Driftsaftale med Udvikling Assens for 2020 på erhvervsområdet
  • Tillægsaftale med Destination Fyn på turismeområdet

   

  Godkendt med henvisning til den økonomiske beslutning i punkt 4 (Beskæftigelse, Erhverv og Kulturs møde den 2. december 2019).

   

  Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

  Beslutningstema

  Som følge af ny lovgivning på erhvervs- og turismeområdet, undergår organiseringen på turismeområdet en forandring gennem en konsolidering i 2019 og 2020 fra mange fælleskommunale og kommunale turismeorganisationer til 15-25 turistdestinationsselskaber. På Fyn er Destination Fyn under Erhvervshus Fyn i proces med konsolidering, og Assens Kommune er via de fællesfynske aftaler medejer af turismedestinationen. Da driftsaftalen med Udvikling Assens, som pt. er lokal leverandør af turismeservice i Assens Kommune, udløber med udgangen af 2019, skal en ny driftsaftale udformes.

  Sagsfremstilling

  Det følger af den nye lovgivning og efterfølgende udmeldinger fra KL og Erhvervsministeriet, at et turismedestinationsselskab skal have det overordnede ansvar for destinationsudvikling i et område og være den operatør, der varetager den lokale turismefremmeindsats i de deltagende kommuner.

  Vurderingen er, at det betyder, at Assens Kommune ikke fremover kan give tilsagn om nye bevillinger til en lokal organisation, der løser turismeserviceopgaver, idet Assens Kommune allerede indgår i den fælles fynske destination.

   

  Der er to mulige løsninger for at varetage turismeserviceopgaven. Enten ved at kommunen hjemtager opgaven, der så løses i kommunalt regi, eller at der indgås tillægsaftale med Destination Fyn om at de varetager opgaven. Begge modeller sikrer, at turismeopgaven kan tilpasses de lokale behov og tilvejebringes lokalt i Assens Kommune.

   

  Administrationen anbefaler, at der indgås en aftale med Destination Fyn/Erhvervshus Fyn på turismeområdet. Aftalen skal sikre, at der også frem over kan udføres turismeservice lokalt i Assens Kommune.

   

  Som konsekvens heraf er den fornyede driftsaftale med Udvikling Assens udarbejdet med udgangspunkt i hovedopgaven med at stå for den samlede erhvervsfremmeopgave i Assens Kommune. Det anbefales også, at den udformes som en 1-årig aftale med mulighed for forlængelse.

   

  Desuden er der udarbejdet udkast til aftale med Destination Fyn for så vidt angår turismefremmeopgaverne i Assens Kommune. Udkastet, i form af en tillægsaftale til den eksisterende samarbejdsaftale med Destination Fyn, er også vedlagt.

   

  Beskæftigelse, Erhverv og Kultur besluttede på mødet den 4. november, at godkende udkast til driftsaftale med Udvikling Assens med to tilføjelser med henblik på høring hos Udvikling Assens. Ligeledes blev udkast til tillægsaftale med Destination Fyn på turismeområdet anbefalet godkendt.

   

  Udkast til driftsaftale med Udvikling Assens har været i høring hos Udvikling Assens, som har sendt et høringssvar. I høringssvaret har Udvikling Assens bemærkninger til afsnittet vedrørende implementering af erhvervs- og vækstpolitikken samt de anvendte begreber, og gør især opmærksom på, de ikke vil kunne underskrive en aftale, hvori beløbene for eventen Assens for Fulde Sejl ikke indgår. Høringssvaret er vedlagt.

   

  På baggrund af høringssvaret er afsnittet vedrørende implementering af erhvervs- og vækstpolitikken blevet rettet, og den nye tekst fremgår med rød skrift.

   

  I den driftsaftale, som er vedlagt sagen, er budgetbeløbene for basistilskuddet og opgaven med at gennemføre Assens for Fulde Sejl 2020 indarbejdet, således at der er tydelighed på de økonomiske rammer for Udvikling Assens.

  Lovgrundlag

  Lov om erhvervsfremme, Lov om dansk turisme og efterfølgende aftale om og fortolkning af principper for konsolidering af turismedestinationer mellem Regeringen og KL.

  Økonomi

  Det oprindelige tilskud til erhvervsfremme og turismeservice i driftsaftalen med Udvikling Assens udgør i budget 2020 2.527.000 kr. Med nye aftaler, hvor Destination Fyn fra 2020 skal varetage turismeservicen i Assens Kommune i stedet for Udvikling Assens, er det forventningen at ændringerne i opgavevaretagelsen bliver budgetneutral. Det øgede tilskud til Destination Fyn for turismeservice bliver modsvaret af en tilsvarende reduktion i tilskuddet til Udvikling Assens.

   

  Det følger heraf, at driftstilskuddet til Udvikling Assens i 2020 bliver 1.684.900 kr. Tilsvarende er det økonomiske omfang af tillægsaftalen med Destination Fyn i 2020 på 842.100 kr. i 2020.

   

  Desuden er budget for Assens for Fulde Sejl 2020 indarbejdet med 412.000 kr., som følger af indstillingen i sagen vedrørende udmøntning af Budget 2020-2023.

   

  Efter Beskæftigelse, Erhverv og Kulturs møde den 2. december 2019 blev det besluttet at budgettet for Assens For Fulde Sejl 2020 fastlægges til 217.000,- kr. Hertil kommer, at der er afsat et beløb på 50.000,- kr. til at understøtte eventens aktiviteter.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Beskæftigelse Erhverv og Kultur den 02-12-2019

  Beskæftigelse, Erhverv og Kultur anbefaler følgende aftaler godkendt:

  • Driftsaftale med Udvikling Assens for 2020 på erhvervsområdet
  • Tillægsaftale med Destination Fyn på turismeområdet

   

  Godkendt med henvisning til den økonomiske beslutning i punkt 4.

   

  Beslutning Økonomiudvalget den 09-12-2019

  Indstillingen anbefales

   

  Økonomiudvalget bemærker, at Beskæftigelse, Erhverv og Kultur den 2. december 2019 har besluttet, at budgettet for Assens for Fulde Sejl 2020 fastlægges til 217.000 kr. samt at der afsættes yderligere 50.000 kr. til at understøtte eventens aktiviteter.

  Beslutning Byrådet den 18-12-2019

  Indstillingen godkendt.

  Bilag

 • Sagsid.: 18/7912

  Indstilling

  Kommunaldirektøren indstiller, at Beskæftigelse, Erhverv og Kultur anbefaler Byrådet at

  godkende den nye kulturpolitik til udsendelse i høring.

   

  Beskæftigelse, Erhverv og Kultur godkender ændringsforslaget med redaktionelle ændringer. Det reviderede forslag fremsendes til godkendelse i Byrådet.

  Beslutningstema

  I begyndelsen af 2019 indledte Beskæftigelse, Erhverv og Kultur en proces, der skulle føre til formulering af en ny kulturpolitik for Assens Kommune. Med afsæt i et temamøde i udvalget og et dialogmøde med Kulturforum Assens inviterede udvalget alle borgere i Assens Kommune til kulturpolitisk debatmøde den 21. marts 2019. Forslag til kulturpolitik forelægges til godkendelse til udsendelse i offentlig høring.

  Sagsfremstilling

  Beskæftigelse, Erhverv og Kultur har på deres møder i november og december drøftet udkast til ny kulturpolitik. Til Beskæftigelse, Erhverv og Kulturs møde den 2. december 2019 blev der fremlagt et ændringsforslag fra Pia Offer Madsen (V). Ændringsforslaget med redaktionelle ændringer blev godkendt og det reviderede forslag fremsendes her til godkendelse i Byrådet.

   

  Formålet med Assens Kommunes kulturpolitik Kultur som drivkraft er at sætte mål for og give retning til den kulturpolitiske indsats i kommunen og at definere, hvordan der arbejdes med kulturlivet. Det er ambitionen, at politikken skal virke som inspirationskilde for de mange aktive kulturaktører, der er i kommunen. Endvidere skal politikken, sammen med Assens Kommunes kulturstrategi, fungere som vejledning for dem, som har behov for at kende Assens Kommunes prioriteringer på kulturområdet.

   

  Kulturpolitikken vedtages af Byrådet. Den beskriver de overordnede politiske ambitioner på kulturområdet og udstikker en retning for de politiske og administrative prioriteringer, indsatser og aktiviteter på området. Kulturpolitikken er således vejledende, når der skal foretages prioriteringer i hverdagen.

   

  Kulturpolitikken er udarbejdet i forlængelse af Assens Kommunes Vision 2030 - Med vilje og hjerte. Selve politikken er bygget op af en række ambitioner med tilhørende effektmål. Derudover udpeger politikken et fundament for kulturformidlingen og den kulturpolitiske indsats.

   

  Helt overordnet er det Assens Kommunes kulturpolitiske ambition, at kultur skal være drivkraft for fællesskab, identitet, udvikling og livskvalitet - og inspirationskilde for alle borgere i Assens Kommune. Samtidig skal politikken gøre kommunen kendt for en skarp kulturprofil, der satser på nogle få, højt prioriterede temaer, og for det ganske særlige samarbejdskultur på kulturområdet.

   

  I forlængelse af de kulturpolitiske ambitioner er der opstillet en række effektmål. Effektmålene beskriver de konkrete effekter, der ønskes at skabe med kulturpolitikken. Det er dels effekter, der kan ses som udtryk for øget livskvalitet i hverdagen og høj kvalitet i kulturudbuddene. Og dels er det effekter, der er afledt af Assens Kommunes kulturpolitiske profil som et godt sted at bo og være: tiltrækning af nye borgere med særlig interesse for de udpegede kulturelle temasatsninger, styrkelse af muligheden for at tiltrække kvalificeret arbejdskraft inden for kulturpolitikkens satsningsområder, samt at der appelleres til nye investorer. Effektmålene vil fungere som pejlemærker ved Beskæftigelse, Erhverv og Kulturs årlige opfølgning af kulturpolitikken.

   

  Som fundament for kulturformidlingen og hele den kulturpolitiske indsats peger kulturpolitikken på dels de bærende kulturinstitutioner i kommunen, dels de mange aktive kulturelle foreninger og andre kulturaktører, og dels de fællesfynske samarbejder.

   

  I forlængelse af kulturpolitikken vil der blive udarbejdet en kulturstrategi med nogle få prioriterede temaer, og en handlingsplan, der tydeliggør, hvordan vi konkret kommer fra politik til handling. Til orientering er vedhæftet udkast til kulturstrategi.

   

  Kulturpolitikken, der nu er klar til at blive sendt i høring skal senest revideres i 2025.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Beskæftigelse Erhverv og Kultur den 02-12-2019

  Beskæftigelse, Erhverv og Kultur har modtaget ændringsforslag fra Pia Offer Madsen (V). Beskæftigelse, Erhverv og Kultur godkender ændringsforslaget med redaktionelle ændringer. Det reviderede forslag fremsendes til godkendelse i Byrådet.

   

  Beslutning Byrådet den 18-12-2019

  Byrådet godkender, at oplæg til kulturpolitik, dateret 4. december 2019 udsendes i offentlig høring i 8 uger fra 1. januar 2020.
   

  Bilag

 • Sagsid.: 19/6131

  Indstilling

  Beskæftigelse, Erhverv og Kultur anbefaler, at Assens Byråd godkender tillægsaftalen til kulturaftalen mellem Kulturregion Fyn og Kulturministeriet, gældende for perioden 1. januar 2020 - 31. december 2020.

   

  Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

  Beslutningstema

  Assens Kommune indgår sammen med otte andre fynske kommuner og kulturministeren i kultursamarbejdet Kulturregion Fyn. Kultursamarbejdet er normalt bygget op om 4-årige aftaler med kulturministeren. Indsatserne i kulturaftalen finansieres af medlemskommunerne, af staten og af andre eksterne pulje- eller fondsmidler.

   

  Den sidste 4-årige kulturaftale udløb med udgangen af 2018. Indtil der i 2021 indfases en ny kulturaftalemodel, indgås der kun 1-årige tillægsaftaler. Kulturministeren har derfor tilbudt Kulturregion Fyn en tillægsaftale gældende for 2020.

  Sagsfremstilling

  Kulturregion Fyn vil gerne bruge tillægsaftaleåret som et udviklingsår, hvor det undersøges, hvilke langsigtede initiativer det vil være mest hensigtsmæssigt at igangsætte fra 2021. Derfor har Kulturregion Fyn valgt en aftale, hvor man, frem for at arbejde videre med de hidtidige indsatsområder, arbejder med nogle nye indsatsområder efter kulturministerens ønske. Ministerens udspil til indsatsområder peger fint frem mod de temaer, som Kulturregion Fyns politiske styregruppe har ytret ønske om at arbejde med i en ny 4-årig kulturaftale.

   

  Ifølge tillægsaftalen for 2020 skal Kulturregion Fyn i aftaleperioden arbejde med følgende to indsatsområder:

   

  • Samarbejde mellem skolesektoren og kultur- og fritidssektoren, med fokus på de visuelle fag

   

  • Kultur og velfærd – fokus på livskvalitet og sundhed. Dette indsatsområde har to undertemaer:
  • Kultur og sundhed til borgere med særlige behov
  • Kulturprojekter i naturen, der fremmer almen livskvalitet og sundhed

   

  I tillægsaftalen indgår også administrationen af de såkaldte tidligere amtslige tilskud uden for lov. Der er tale om en statslig rammebevilling på 8,3 mio. kr., der gives til Kulturregion Fyn, som herefter videreformidler tilskuddene til en række fynske kulturaktører og ungdomsorganisationer.

   

  Tillægsaftalen er vedlagt.

  Lovgrundlag

  Kommunalfuldmagten.

  Økonomi

  De fynske medlemskommuner af Kulturregion Fyn bidrager årligt med 7,80 kr. pr. borger (prisniveau 2020), som anvendes til Kulturregion Fyns egenfinansiering af indsatsområderne

  og administration af Kulturregion Fyn. Assens Kommunes bidrag udgør i 2020 ca. 320.000 kr. kr.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Beskæftigelse Erhverv og Kultur den 02-12-2019

  Beskæftigelse, Erhverv og Kultur anbefaler, at Assens Byråd godkender tillægsaftalen til kulturaftalen mellem Kulturregion Fyn og Kulturministeriet, gældende for perioden 1. januar 2020 - 31. december 2020.


   

  Beslutning Økonomiudvalget den 09-12-2019

  Indstillingen anbefales.

  Beslutning Byrådet den 18-12-2019

  Indstillingen godkendt.
   

  Bilag

 • Sagsid.: 18/9439

  Indstilling

  Uddannelse, Børn og Familie indstiller, at budgetbeløbet på 3.799 mio. kr. frigives for igangsætning af ombygningsprojektet på Glamsbjergskolen.

   

  Økonomiudvalget anbefaler indstillingen med bemærkning om, at det frigivne beløb vedrører budget 2020.

  Beslutningstema

  Frigivelse af bevilling med henblik på igangsætning af ombygningsprojektet på Glamsbjergskolen i 2020.

  Sagsfremstilling

  Den frigivne bevilling skal anvendes til 1. etape af ombygningen, som omhandler udskiftning af facader, ændrede og renoverede lokaler til sfo-børnene, inddeling for ekstra klasselokale i indskolingen samt samling og opgradering af faglokalerne til Håndværk/Design og Billedkunst, som fremover er eksamensfag med øget timetal.

   

  Tegningsbilaget er på dispositionsforslagsniveau, og det er udarbejdet i henhold til tidligere udarbejdede strategiplan, samt finjusteret under brugermøder med skoleledelse og brugerudvalg.

  Lovgrundlag

  Den Kommunale Styrelseslov.

  Økonomi

  Afsat samlet i budget 2019 og 2020: 4.699.000 kr.

   

  Administrativ bemærkning tilføjet efter Uddannelse, Børn og Families behandling af sagen.

  Der er i budget 2019 og 2020 afsat henholdsvis 2,5 mio. kr. og 3,799 mio. kr. Bevilling og  frigivelse af det ansøgte beløb vedrører budget 2020.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Uddannelse Børn og Familie den 02-12-2019

  Uddannelse, Børn og Familie indstiller, at budgetbeløbet på 3.799 mio. kr. frigives for igangsætning af ombygningsprojektet på Glamsbjergskolen.

  Beslutning Økonomiudvalget den 09-12-2019

  Indstillingen anbefales med bemærkning om, at det frigivne beløb vedrører budget 2020.

  Beslutning Byrådet den 18-12-2019

  Indstillingen godkendt.
   

  Bilag

 • Sagsid.:

  Beslutning Byrådet den 18-12-2019

  Orientering om seminar den 7. januar 2020 om udligningsreform.

   

  Bilag

 • Sagsid.:

  Beslutning Byrådet den 18-12-2019

  Intet.
   

 • Sagsid.:

  Sagsfremstilling

  Spørgsmål fra tilhørerne besvares af borgmesteren eller et af borgmesteren udpeget byrådsmedlem. Spørgsmålene skal vedrøre generelle kommunale forhold og skal kunne oplæses og besvares indenfor 3 minutter. Spørgsmål, der ikke skønnes at være af almen interesse, kan af borgmesteren henvises til besvarelse i den kommunale forvaltning.

   

  Beslutning Byrådet den 18-12-2019

  Intet.
   

 • Sagsid.: 19/23087