icon-Politik

Politik

Referat

Onsdag den 27. november 2019 kl. 19:00

Mødested: Flemløse Gl. Kro, Langgade, 5620 Glamsbjerg
Udvalg: Byrådet
Medlemmer: Søren Steen Andersen, Karin Christiansen, Jens Jakobsen, Pia Offer Madsen, Tine Grau Poulsen, Lars Kristian Pedersen, Henrik Mott Frandsen, Henrik Jørgensen, Nikolaj Leed Henriksen, Rie Nielsen, Knud Søby, Erik Klindt Andersen, Ib W. Jensen, Mogens Mulle Johansen, Flemming Risskov Jørgensen, Charlotte Vincent Petersen, Finn Viberg Brunse, Charlotte Kjær, Henrik Hansen, Sara Emil Baaring, Leif Rothe Rasmussen, Ashil Farokh, Berit Schaldemose, Kaj Alstrup, Jens Henrik W. Thulesen Dahl, Lars Kolling, Mike Maarup, Ena Nørgaard, Poul Poulsen
 • Sagsid.:

  Beslutning Byrådet den 27-11-2019

  Dagsordenen godkendt.

 • Sagsid.: 19/48

  Indstilling

  Direktionen indstiller, at 2. totalopfølgning 2019 – DRIFT inden for Økonomiudvalgets område tages til efterretning, samt
   

  • at der gives en negativ tillægsbevilling vedr. Sale og leaseback på 1.699.000 kr., som modsvares af en positiv tillægsbevilling vedr. renter Sale og Leaseback på Finans.
    
  • at der gives om en negativ tillægsbevilling på 400.000 kr. vedr. Landsdistriktsudvikling/aktivt medborgerskab vedr. ikke igangsatte projekter. Beløbet tilføres kassen.

   

  Uddannelse, Børn og Familie indstiller, at 2. totalopfølgning 2019 – DRIFT tages til efterretning

  og indstiller følgende til Byrådet:
   

  • Der søges en negativ tillægsbevilling på 1.491.000 kr. vedrører 5/9 elevtalsregulering for indeværende budgetår. Der er færre elever end forventet ved budgetvedtagelsen. Beløbet lægges i kassen.
  • Der søges en negativ tillægsbevilling på 10.000 kr. i 2019 og 14.000 kr. i overslagsårerne omhandlende rekrutteringspuljen. Bevillingen finansierer en tillægsbevilling på Social og Sundhed.
  • Der søges en negativ tillægsbevilling på 3.027.000 kr. i 2019 og overslagsårene som vedrører en forhøjet mellemkommunal indtægt på skoleområdet. Beløbet lægges i kassen.

   

   

  Social og Sundhed har taget 2. totalopfølgning 2019 – DRIFT til efterretning og indstiller til

  Byrådet
   

  • at der søges en tillægsbevilling på 10.000 kr. i 2019 og 14.000 kr. i overslagsårene omhandlende rekrutteringspuljen. Bevillingen finansieres af en negativ tillægsbevilling på Uddannelse, Børn og Familie.

   

   

  Økonomiudvalget anbefaler indstillingerne med bemærkning om, at under Uddannelse, Børn

  og Families område udgår indstilling om en negativ tillægsbevilling vedrørende en forhøjet

  mellemkommunal indtægt på skoleområdet i 2020-2023, idet pågældende bevilling er

  indarbejdet i budget 2020-2023 som vedtaget den 4. november 2019.

  Beslutningstema

  Der gennemføres 2 totalopfølgninger i forhold til 2019. 2. totalopfølgning sker pr. 30. september og forelægges til politisk stillingtagen.

  Sagsfremstilling

  Det forventede regnskab på Økonomiudvalgets område:

  Samlet set viser 1. totalopfølgning for Økonomiudvalget, at der forventes et mindreforbrug på

  7.101.000 kr. heraf er 5.402.000 kr. på områder med overførselsadgang.

   

  Det væsentligste mindreforbrug vedrører løn og uddannelse med 3.668.000 kr. og består af vakante stillinger samt beløb afsat til udrulning af monopolbrud, som igangsættes ultimo 2019.

  Der er desuden besparelser på bygninger på 308.000 kr. som bl.a. vedrører mindre udgift til køb af inventar og mindre udgift til udvendig vedligeholdelse.

   

  Det forventede regnskab på alle udvalg:

  Den samlede budgetopfølgning for alle udvalg, viser et forventet merforbrug på 119.926.000 kr. for driften. Samlet set forventes ændring af likvide aktiver ved årets afslutning at udgøre et kassetræk på 18.554.000 kr., mod en budgetlagt kasseforøgelse på 30.743.000 kr. i det oprindelige budget. Dvs. en forskel på 49.297.000 kr. 

   

  Resultatopgørelse efter 2. totalopfølgning fremgår af vedlagte notat om den samlede totalopfølgning.

   

  Afvigelsen på de enkelte udvalg fremgår af nedenstående opgørelse:

  i 1.000 kr.

  Forv.
  regnskab

  Korr. budget

  Opr. budget

  Tillægs-bev.

  Afvigelse til korr. budget

  Afvigelse til  opr. budget

  Driftsudgifter

   

   

   

   

   

   

  Økonomiudvalget

  282.161

  289.262

  312.942

  -23.680

  -7.101

  -30.781

  Miljø, Teknik og Plan

  105.095

  105.095

  100.792

  4.303

  0

  4.303

  Uddannelse, Børn og Familie

  777.965

  756.751

  769.345

  -12.594

  21.214

  8.620

  Beskæftigelse, Erhverv, Kultur

  608.597

  555.740

  561.657

  -5.917

  52.857

  46.940

  Social og Sundhed

  785.646

  732.690

  761.351

  -28.661

  52.956

  24.295

  I alt driftsudgifter

  2.559.464

  2.439.538

  2.506.087

  -66.549

  119.926

  53.377

   

  Det bemærkes, at der administrativt er ændret i notat til 2. totalopfølgning efter behandling i de 4 fagudvalg. Ændringen er lavet i ansøgning om tillægsbevilling på Uddannelse, Børn og Families område i 2021-2023, da bevillingen vedr. mellemkommunal indtægt på skoleområdet blev forelagt og vedtaget som underændringsforslag ved 2. behandlingen af budget 2020-2023.

   

  Det betyder, at tillægsbevilling på 3.027.000 kr. ikke bør søges i 2021-2023 i forbindelse med 2. totalopfølgning.

  Lovgrundlag

  Styrelseslovens §40.

  Økonomi
  Økonomiudvalgets område:

   

   (i 1.000 kr.)

  Forventet regnskab

  Korrigeret

  budget

  Oprindeligt budget

  Afvigelse til korr. budget

  Tillægs-bevilling søges

  Overførsel til 2020

  ØKU - uden overførselsadgang

   

  43.662

   

  45.361

   

  43.709

   

  -1.699

   

  -1.699

   

  0

  ØKU - med overførselsadgang

   

  238.499

   

  243.901

   

  269.233

   

  -5.402

   

  -400

   

  -5.002

  ØKU i alt

  282.162

  289.262

  312.942

  -7.101

  -2.099

  -5.002

   

   

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Beslutning Økonomiudvalget den 18-11-2019

  Økonomiudvalget anbefaler indstillingerne med bemærkning om, at under Uddannelse, Børn og Families område udgår indstilling om en negativ tillægsbevilling vedrørende en forhøjet mellemkommunal indtægt på skoleområdet i 2020-2023, idet pågældende bevilling er indarbejdet i budget 2020-2023 som vedtaget den 4. november 2019.
   

  Beslutning Byrådet den 27-11-2019

  Indstillingen godkendt.

  Bilag

 • Sagsid.: 19/48

  Indstilling

  Direktionen indstiller at 2. totalopfølgning inden for Økonomiudvalget tages til efterretning samt at:

   

  • Der gives en negativ tillægsbevilling på 454.000 kr. vedr. salg af ejendom i Tommerup. Beløbet lægges i kassen
  • Der gives en negativ tillægsbevilling på 2.300.000 kr. vedr. køb af jord, til finansiering af manglende salg på Flemløse plejehjem 

   

  Beskæftigelse, Erhverv og Kultur tager 2. totalopfølgning 2019 – ANLÆG til efterretning, og indstiller følgende til Byrådet:

   

  • Der søges en negativ tillægsbevilling på 442.000 kr. vedr. indretning af 1. sal på Terrariet, beløbet tilgår kassen

   

  Social og Sundhed har taget 2. totalopfølgning 2019 – ANLÆG til efterretning og indstiller til

  Byrådet:

   

  • Der søges en tillægsbevilling på 2.300.000 kr. vedr. manglende salg på Flemløse plejehjem, beløbet finansieres af en negativ tillægsbevilling på Økonomiudvalget.

   

  Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

  Beslutningstema

  Der gennemføres 2 totalopfølgninger i forhold til budget 2019. 2. totalopfølgning sker pr. 30. september og forelægges til politisk stillingtagen.

   

  Sagsfremstilling

  Det forventede regnskab for anlæg på Økonomiudvalgets område:

  Der forventes et samlet mindreforbrug på Økonomiudvalgets område på 6.509.000 kr. heraf forventes 3.755.000 kr. at blive overført til 2020.

  Den væsentligste afvigelse vedrører køb og salg af jord med 5.600.000 kr. I forbindelse med budgetforliget for 2020-2023 blev det besluttet, at der skulle søges en negativ tillægsbevilling på 2.300.000 kr. til finansiering af manglende salg på Flemløse plejehjem.

  Ligeledes blev det besluttet at den forventede overførsel på ca. 3.300.000 kr. skal nedbringe det afsatte budget til salg af jord i 2020.

   

  Det forventede regnskab for anlæg på alle udvalg:

  Den samlede budgetopfølgning for alle udvalg viser et forventet mindreforbrug på 11.595.000 kr. på anlæg i forhold til det korrigerede budget. Det forventes, at der overføres 10.632.000 kr. til 2020 i uforbrugte rådighedsbeløb.


  Afvigelsen på de enkelte udvalg fremgår af bilag.

  Lovgrundlag

  Styrelseslovens §40

  Økonomi

  Økonomiudvalget

  i  1.000 kr.

  Forventet
  regnskab

  Korr.
  budget

  Oprindel. budget

  Afvigelse til korr. budget

  Tillægs-bevil. søges

  Forventet overførsel til 2020

  Salg af ejendomme

  -454

  0

  0

  -454

  -454

  0

  Nyt jobcenter

  0

  455

  0

  -455

   

  -455

  Risikostyring

  828

  828

  500

  0

   

  0

  Byudvikling: Udvikling af bymidter, byfornyelse

  601

  601

  500

  0

   

  0

  IT fællesadministration

  2.500

  2.500

  2.500

  0

   

  0

  Digitaliserings- og velfærdsteknologipulje

  2.107

  2.107

  2.000

  0

   

  0

  Jordforsyning

  -5.700

  -100

  0

  -5.600

  -2.300

  -3.300

  Køb af jord incl. Byggemodning (samlet)

  800

  7.900

  8.000

  -7.100

  -2.300

  -4.800

  Salg af jord

  -6.500

  -8.000

  -8.000

  1.500

   

  1.500

  I alt

  -118

  6.391

  5.500

  -6.509

  -2.754

  -3.755

   

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Beslutning Økonomiudvalget den 18-11-2019

  Indstillingen anbefales
   

  Beslutning Byrådet den 27-11-2019

  Indstillingen godkendt.
   

  Bilag

 • Sagsid.: 19/48

  Indstilling

  Økonomiudvalget anbefaler, at 2. totalopfølgning 2020 – FINANS tages til efterretning, og at der gives

  • en negativ tillægsbevilling på 976.000 kr. i forbindelse med endelig udmøntning af efterreguleringsbudgettet
  • en tillægsbevilling på 1.699.000 kr. vedrørende renter Sale- og Leaseback, beløbet modsvares af en negativ tillægsbevilling på Økonomiudvalget – drift.

  Beslutningstema

  Der gennemføres 2 totalopfølgninger i forhold til budget 2019 hvoraf 2. totalopfølgning sker pr. 30. september og forelægges til politisk stillingstagen.

  Sagsfremstilling

  Samlet set viser totalopfølgningen inden for FINANS – Økonomiudvalget, at der forventes et merforbrug på 723.000 kr.

   

  I relation til skatter og tilskud forekommer der et mindreforbrug på 976.000 kr., og dette skyldes primært, at midtvejsreguleringen for 2019 udgør 2.820.000 kr. mod de budgetterede 4.000.000 kr. til efterreguleringer

   

  Der forekommer et mindreforbrug inden for Økonomiudvalget – drift på kommunens Sale- og Leaseback ydelser, idet det lave renteniveau medfører en mindre leasingydelse end budgetteret. De overskydende budgetmidler søges overført til FINANS for at imødegå de højere betalinger til renteswapordningen inden for området. Beløbet udgør 1.699.000 kr.

  Lovgrundlag

  Styrelseslovens §40

  Økonomi

   (i 1.000 kr.)

  Forventet regnskab

  Korrigeret

  budget

  Oprindeligt budget

  Afvigelse til korr. budget

  Tillægs-bevilling søges

  Overførsel til 2020

  Skatter og tilskud

  -2.628.696

  -2.627.720

  -2.627.615

  -976

  -976

  0

  Renter

  -535

  -2.234

  -2.234

  1.699

  1.699

  0

  Optagne lån

  -9.200

  -9.200

  -4.600

  0

  0

  0

  Afdrag på lån (Langfristet gæld)

   

  48.804

   

  48.804

   

  48.804

   

  0

   

  0

   

  0

  Øvrige finansforskydninger

   

  3.690

   

  3.690

   

  -12.455

   

  0

   

  0

   

  0

  Finansiering i alt

    -2.585.937

  -2.586.660

  -2.598.100

  723

  723

  0

   

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Beslutning Økonomiudvalget den 18-11-2019

  Indstillingen anbefales
   

  Beslutning Byrådet den 27-11-2019

  Indstillingen godkendt.
   

 • Sagsid.: 19/15980

  Indstilling

  Byrådet godkender forslag til ændring af styrelsesvedtægten for Assens Kommune til ikrafttræden 1. januar 2020.

  Beslutningstema

  Byrådet godkendte den 28. august 2019 en ny model for organisering af ejendomsområdet. Det indgår som et element i modellen, at det politiske ansvar for ejendomsområdet samles under eet udvalg. Dette kræver en ændring af styrelsesvedtægten for Assens Kommune.

  Sagsfremstilling

  Ejendomsområdet er i den nugældende styrelsesvedtægt fordelt på samtlige fagudvalg.

   

  Som følge af den vedtagne model for organisering af ejendomsområdet beskrives ejendomsområdet i forslag til ændret styrelsesvedtægt ud fra følgende overordnede ramme i forhold til henholdsvis driften af den kommunale bygningsmasse og anlægsopgaver på de kommunale bygninger:
   

  • Miljø, Teknik og Plan er ansvarlige for vedligeholdelse og drift, herunder løbende driftsoptimering, af den samlede kommunale bygningsmasse
  • Økonomiudvalg og fagudvalg udarbejder forslag til sektorplanlægning inden for eget udvalgsområde
  • Miljø, Teknik og Plan indstiller efter dialog med fagudvalgene oplæg til anlægsopgaver inden for ejendomsområdet til Økonomiudvalgets godkendelse
  • Miljø, Teknik og Plan har ansvar for udførelse af anlægsopgaver inden for ejendomsområdet. Anlægsopgaver udføres i dialog med det relevante fagudvalg
  • Økonomiudvalget godkender oplæg til anlægsopgaver fremsendt af Miljø, Teknik og Plan til igangsættelse forudsat, at Byrådet har meddelt fornøden bevilling til anlægsopgaverne. Godkendelsen indgår som et led i Økonomiudvalgets samlede økonomiske styring.

   

  Forslag til ændring af styrelsesvedtægten indeholder endvidere en justering i forhold til at bringe vedtægten i overensstemmelse med praksis ved, at det foreslås, at takstfastsættelse behandles i Byrådet uden forudgående fagudvalgsbehandling.

   

  Den ændrede model for organisering af ejendomsområdet træder i kraft den 1. januar 2020, hvorfor også ændring af styrelsesvedtægten foreslås til ikrafttræden den 1. januar 2020.

   

  Ændringer i Assens Kommunes styrelsesvedtægt skal undergives to behandlinger i Byrådet med mindst 6 dages mellemrum.

  Lovgrundlag

  Lov om kommunernes styrelse § 2, stk. 2.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Byrådet den 04-11-2019

  Forslag til ændring af styrelsesvedtægten for Assens Kommune godkendt til oversendelse til 2. behandling.
   

  Beslutning Byrådet den 27-11-2019

  Indstillingen godkendt.
   

  Bilag

 • Sagsid.: 19/3880

  Indstilling

  Økonomiudvalget anbefaler, at

  • Skema A for opførelse af 24 almene familieboliger på Bredgade 62-66 i Aarup med en grundkapital på 3,1 mio. kr. godkendes med vilkår, som fremgår af bilag med vurdering af projektet i forhold til skema A, herunder 
   • Afklaring af det akitektoniske udtryk m.v. inden for lokalplanens rammer
   • Afklaring af trafiktekniske forhold for p-arealer
   • Afklaring af endelig dispositionsplan for Sanggards Plads med udgangspunkt i de fremsendte skitser og håndteringen inden for den samlede projektramme med en grundkapital på 3,1 mio. kr.
  • Den årlige husleje ikke overstiger 881 kr. pr. m2.
  • Der stilles garanti for lån i forbindelse med boligforeningens finansiering af nybyggeriet
  • Det godkendes, at Kristiansdals Boligforening benytter sig af den delegerede bygherremodel

  Beslutningstema

  Byrådet godkendelse den 26. juni 2019 skitseprojekt for almene boliger i Aarup fremsendt af Kristiansdals Boligforening. Skema A for projektet fremlægges til Byrådets godkendelse.

  Sagsfremstilling

  Kristiansdals Boligforening har fremsendt ansøgning om godkendelse af skema A for opførelse af 24 familieboliger på Bredgade 62-66 i Aarup. Grunden udgør 869 m2. Boliggennemsnittet vil samlet set udgøre 81 m2.

   

  Assens Kommune tilkendegiver i forbindelse med godkendelse af skema A samtidig at ville stille en kommunegaranti for et endnu ikke præcist fastsat beløb svarende til 60 % af anskaffelsessummen. Anskaffelsessummen er i skema A fastsat til 39,3 mio. kr.

   

  Kristiansdals boligforening har anmodet om Byrådets godkendelse af, at lade Palle Johansen A/S forestå udbuds- og byggeprocessen efter den delegerede bygherremodel.

   

  Assens Byråd bevilgede den 27. november 2019 et beløb på 3,1 mio. kr. til kommunal medfinansiering af et alment boligprojekt i Aarup forudsat, at projektet indebærer en afslutning mod offentligt areal. I modsat fald reserverede Byrådet 0,4 mio. kr. at sikre afslutning og sammenhæng til offentligt areal.

  Det fremsendte projekt indebærer en sammenhængende løsning mellem det almene boligprojekt og den offentlige plads, Sanggaards Plads.

   

  Hertil kommer, at det fremsendte projekt overordnet set er tilpasset i forhold til de planmæssige forhold, som er gældende for området.

   

  Endelig projektering inden for de planmæssige rammer samt endelig fastlæggelse af sammenhæng med Sanggaards Plads vurderes at kunne afklares inden godkendelse af skema B.

   

  Tidsplanen for projektet var oprindeligt beskrevet sådan, at skema A skulle godkendes i januar 2020. Tidsplanen for projektet til opførelse i 2020 vurderes således at kunne holdes.

  Lovgrundlag

  Almenboligloven § 127

  Bekendtgørelse nr. 1226 af 14. november 2011 – Støtte til almene boliger m.v.

  Økonomi

   Det ansøgte projekt holder sig inden for gældende økonomiske ramme for alment boligbyggeri. Den holder sig ligeledes inden for den afsatte grundkapital på 3,1 mio. kr. Det almene boligbyggeri på Bredgade i Aarup har en anskaffelsessum på ca. 39,3 mio.  kr.

   

  Den kommunale grundkapital udgør 3,1 mio. kr. svarende til 8 % af anskaffelsessummen.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Økonomiudvalget den 18-11-2019

  Indstillingen anbefales
   

  Beslutning Byrådet den 27-11-2019

  Indstillingen godkendt.
   

  Bilag

 • Sagsid.: 19/19407

  Indstilling

  Økonomiudvalget anbefaler, at Assens Kommune tilkendegiver at være sindet at stille kommunal garanti i forbindelse med Almen Boligforening Centrum Danmarks oprettelse af realkreditlån på ca. 8.500.000kr. Lånet optages grundet opfyldelse af påbud om etablering af brandmæssige installationer.

  Beslutningstema

  Byrådet godkender låneoptagelse samt tildeling af kommunalgaranti.

  Sagsfremstilling

  Det tidligere boligselskab, Boligselskabet Vissenbjerg, nu Almen Boligforening Centrum Danmark har modtaget et påbud af Assens Kommune dateret den 13. marts 2019. Påbuddet omhandler de brandmæssige forhold i forbindelse med brandsikkerheden på plejehjemsinstitutionen Kildebakken i Vissenbjerg.

   

  Assens Kommune driver institution fra ejendommen herunder afholder udgifter til huslejen for servicearealer og en række lejemål.

   

  Får at imødekomme påbuddet ønsker boligselskabet at oprette et 30 årigt realkreditlån til finansieringen af de brandtekniske påbud. Låneoptagelsen beløber sig til 8.500.000kr og kræver at Assens Kommune stiller garanti i forbindelse med lånet.

   

  Realkreditinstituttet stiller krav om kommunalgaranti i forbindelse med oprettelsen. Administrationen anbefaler at stille garantien, da boligforeningen alternativt skulle finansiere lånet via en mere omkostningstung finasiering. En sådanne vil påvirke huslejen mere negativt grundet en højere rente.

   

  Størrelsen på garanti er for nuværende et skøn. Garantiens endelige størrelse vil blive fastlagt efter byggeriets afslutning.

  Lovgrundlag

  Almenboligloven § 98

  Økonomi

  Boligforeningen opretter realkreditlån på 8.500.000 kr. Den årlige terminsudgift udgør 305.000 kr. svarende til 76.250 kr. pr. kvartal.

   

  Kommunen anmodes om at stille garanti for realkreditlån svarende til 8.500.000 kr. Garantien kan stilles uden krav om deponering efter lånebekendtgørelsen, hvilket blev afklaret med det daværende Social- og Indenrigsministerium i forbindelse med renoveringen af Kildebakken i 2016.

   

  Ejendommens husleje vil i forbindelse med låneoptagelsen stige med 59,34 kr. pr. m2. svarende til 5,65%

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Beslutning Økonomiudvalget den 18-11-2019

  Indstillingen anbefales

  Beslutning Byrådet den 27-11-2019

  Indstillingen godkendt.
   

  Bilag

 • Sagsid.: 10/7509

  Indstilling

  Kommunaldirektøren indstiller, at Assens Byråd genudpeger Bjarne Stenhøj Hansen til Fondbestyrelsen for Vissenbjerg Idræts- og Kulturcenter

  Beslutningstema

  Udpegning til Fondsbestyrelsen for Vissenbjerg Idræts- og Kulturcenter for perioden pr. 1. januar 2020-31. december 2023.

  Sagsfremstilling

  Assens Kommune udpeger 2 medlemmer til Fondsbestyrelsen for Vissenbjerg Idræts- og Kulturcenter, hallens pengeinstitut udpeger 1 medlem og brugerne af hallerne udpeger i fællesskab 2 medlemmer til bestyrelsen.

   

  Assens Kommunes udpegninger skal, efter vedtægterne for fonden, ske uden for Byrådets kreds og med de fornødne forretningsmæssige, juridiske eller tilsvarende kompetencer.

   

  Assens Byråd udpegede den 16. december 2015 Bjarne Stenhøj Hansen.

   

  Fra bestyrelsen foreligger indstilling om genudpegning af Bjarne Stenhøj Hansen på baggrund af hans store viden, erfaring, engagement, arbejdsindsats og forretningsmæssige tilgang på idræts- og kulturområdet. Bjarne Stenhøj Hansen stiller sig til rådighed for genudpegning.

   

  Det andet medlem fra Assens Kommune er Peter Bak Christensen, som blev udpeget af Assens Byråd den 27. september 2017 for perioden 2018-2021.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Byrådet den 27-11-2019

  Indstillingen godkendt.
   

 • Sagsid.: 19/10117

  Indstilling

  Miljø, Teknik og Plan indstiller, at Kommuneplantillæg nr. 9 for et område til regnvandsbassiner og energianlæg øst for Tommerup St. vedtages endeligt.

   

  Leif Rothe Rasmussen (A) og Henrik Hansen (A) tager forbehold for den del, der vedrører energianlægget.

   

  Økonomiudvalget anbefaler indstillingen

   

  Et mindretal af Økonomiudvalget, 2 medlemmer (A) tager forbehold for den del, der vedrører energianlægget.

  Beslutningstema

  Tillægget til kommuneplanen har været offentliggjort i 8 uger. Det udlægger et nyt rammeområde 3.1.T.4 til regnvands- og klimaanlæg, landskabstekniske anlæg samt et forsyningsanlæg i form af varmepumpeanlæg og energioptagere.

  Sagsfremstilling

  Assens Kommune har i samarbejde med Assens Spildevand A/S udarbejdet en helhedsplan for håndtering af regnvand i Tommerup Stationsby.

   

  Beregninger af risikoen for oversvømmelser og konstaterede oversvømmelser i byen viser, at det er nødvendigt for Assens Spildevand A/S at etablere bassiner (”Tallerupsøerne”) til regnvand øst for Tommerup Stationsby.

   

  Med bassinerne kan regnvand fra store regnskyl (5-års regnskyl) ledes uden om byen og, vandet kan forsinkes inden det ledes til Brende Å vest for byen.

   

  Parallelt med kommuneplantillæg nr. 9 har forslaget til lokalplan 3.1-13 været i offentlig høring. Lokalplanen fastlægger bestemmelser for et område til varmepumpeanlæg og energioptagere.

  Lovgrundlag

  Lov om Planlægning.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 05-11-2019

  Miljø, Teknik og Plan indstiller, at Kommuneplantillæg nr. 9 for et område til regnvandsbassiner og energianlæg øst for Tommerup St. vedtages endeligt.

   

  Leif Rothe Rasmussen (A) og Henrik Hansen (A) tager forbehold for den del, der vedrører energianlægget.

  Beslutning Økonomiudvalget den 18-11-2019

  Økonomiudvalget anbefaler indstillingen

   

  Et mindretal af Økonomiudvalget, 2 medlemmer (A) tager forbehold for den del, der vedrører energianlægget.
   

  Beslutning Byrådet den 27-11-2019

  Et flertal af Byrådet, 23 medlemmer, (B, C, F, O, og V samt Charlotte Kjær, Leif Rothe Rasmussen, og Berit Schaldemose, A) godkender flertalsindstilling fra henholdsvis Miljø, Teknik og Plan samt Økonomiudvalget.

   

  Et mindretal af Byrådet, 6 medlemmer (Charlotte Vincent Petersen, Finn Brunse, Henrik Hansen, Sara Emil Baaring og Ashil Farokh, A samt Kaj Alstrup, Ø) stemmer imod den del af kommuneplantillægget, som vedrører placering af energianlæg øst for Tommerup St.

   

  Mindretallet afgiver følgende stemmeforklaring:

  Varmepumpeanlæg er en miljørigtig løsning. Ved at placere anlægget i et tillæg til lokalplan nr. 3.1-8 ”for et område til solvarme nord for Tommerup”, vil brugerøkonomien forbedres blandt flere, og den samfundsøkonomiske gevinst øges. Samtidig vil denne placering være mest fordelagtig af landskabelige hensyn.

   

  Bilag

 • Sagsid.: 18/29904

  Indstilling

  Miljø, Teknik og Plan indstiller, at lokalplan 3.1-13 Varmepumpe- og energioptageanlæg øst for Tommerup St. vedtages endeligt.

   

  Leif Rothe Rasmussen (A)og Henrik Hansen (A) tager endelig stilling til lokalplanen i forbindelse med Byrådets behandling.

   

  Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

  Et mindretal af Økonomiudvalget, 2 medlemmer (A) tager endelig stilling til lokalplanen i forbindelse med Byrådets behandling.

  Beslutningstema

  Lokalplan 3.1-13 er udarbejdet for at muliggøre, at Tommerup St. Varmeforsyning kan etablere et varmepumpeanlæg. Lokalplanen har været i offentlig høring og fremlægges nu til endelig vedtagelse.

  Sagsfremstilling

  Byrådet vedtog den 28. august 2019 forslag til lokalplan 3.1-13. Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at opføre et varmepumpeanlæg, der kan producere en større andel vedvarende energi med reduceret CO2 – udledning. Lokalplanen tilstræber en udformning af anlægget i samspil med det omkringliggende landskab.

   

  Forslaget har været i offentlig høring fra den 29. august til den 24. oktober 2019. Der er indkommet fem høringssvar. De fire af høringssvarerne omhandler placering af anlægget, som ikke ønskes i forbindelse med de kommende Tallerup søer (Assens Spildevands bassiner), det sidste høringssvar er fra Banedanmark.

   

  Høringssvarene er vedlagt sammen med administrationens resume og kommentering.

   

  På baggrund af høringssvarerne indstilles det, at lov om jernbane bliver nævnt under afsnittet ”Forhold til anden lovgivning” på side 8 og at der tilføjes et nyt § 12.3 ”Anlægget kan kræve tilladelse efter § 24 i lov om jernbane”.

   

  Den vedlagte miljørapport offentliggøres samtidig med lokalplanen.

  Lovgrundlag

  Lov om planlægning.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 05-11-2019

  Miljø, Teknik og Plan indstiller, at lokalplan 3.1-13 Varmepumpe- og energioptageanlæg øst for Tommerup St. vedtages endeligt.

   

  Leif Rothe Rasmussen (A)og Henrik Hansen (A) tager endelig stilling til lokalplanen i forbindelse med Byrådets behandling.

  Beslutning Økonomiudvalget den 18-11-2019

  Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

  Et mindretal af Økonomiudvalget, 2 medlemmer (A) tager endelig stilling til lokalplanen i forbindelse med Byrådets behandling.

  Beslutning Byrådet den 27-11-2019

  Et flertal af Byrådet, 23 medlemmer, (B, C, F, O og V samt Charlotte Kjær, Leif Rothe Rasmussen, og Berit Schaldemose, A) godkender flertalsindstilling fra henholdsvis Miljø, Teknik og Plan samt Økonomiudvalget.

   

  Et mindretal af Byrådet, 6 medlemmer (Charlotte Vincent Petersen, Finn Brunse, Henrik Hansen, Sara Emil Baaring og Ashil Farokh, A samt Kaj Alstrup, Ø) stemmer imod flertalsindstilling fra henholdsvis Miljø, Teknik og Plan samt Økonomiudvalget.

   

  Mindretallet afgiver følgende stemmeforklaring:

  Varmepumpeanlæg er en miljørigtig løsning. Ved at placere anlægget i et tillæg til lokalplan nr. 3.1-8 ”for et område til solvarme nord for Tommerup”, vil brugerøkonomien forbedres blandt flere, og den samfundsøkonomiske gevinst øges. Samtidig vil denne placering være mest fordelagtig af landskabelige hensyn.

   

  Bilag

 • Sagsid.: 19/7434

  Indstilling

  Miljø, Teknik og Plan indstiller, at projektforslaget for elektriske varmepumper endelig godkendes, under forudsætning af, at kommuneplanramme 3.1.T.4 og lokalplan 3.1-13 endeligt vedtages.

   

  Leif Rothe Rasmussen (A)og Henrik Hansen (A) tager endelig stilling til projektet i forbindelse med Byrådets behandling.

   

  Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

  Et mindretal af Økonomiudvalget, 2 medlemmer (A) tager endelig stilling til sagen i forbindelse med Byrådets behandling.

  Beslutningstema

  Der skal tages beslutning om endelig godkendelse af projektforslag i henhold til varmeforsyningsloven, omhandlende Tommerup St. Varmeforsynings ønske om at udvide varmeværket med elektriske varmepumper, med henblik på at benytte eksisterende naturgaskedel i mindre grad.

  Sagsfremstilling

  Tommerup St. Varmeforsyning (TSV) fremsendte den 4. april 2019 et projektforslag, som blev erstattet af et revideret projektforslag dateret 9. april 2019 (bilag 1), samt fornyede samfundsøkonomiske beregninger den 30. oktober 2019 (bilag 6), for at opsætte elektriske varmepumper. Miljø, Teknik og Plan vedtog på udvalgsmøde den 6. maj 2019 at sende projektforslaget i 4 ugers høring ved berørte parter, og der er i perioden ikke indkommet høringssvar.

   

  Projektforslaget omhandler udvidelse af eksisterende varmeværk, herunder:

  • 1,7 MW varmepumpe, som skal fungere som supplement til varmeproduktionen til TSVs fjernvarmenet,
  • dertilhørende energioptagere, samt
  • 650 m forsyningsledning mellem varmepumpeanlægget og varmecentralen.

   

  I projektforslaget sammenlignes projektet for varmepumper med en reference, hvor man fortsætter med at benytte eksisterende naturgaskedel.

   

  Høring

  Projektforslaget har i henhold til projektbekendtgørelsens § 26 og beslutning ved Miljø, Teknik og Plan den 6. maj 2019 været udsendt i 4 ugers høring ved berørte parter. Høringsparterne har ikke fremsendt høringssvar.

   

  Efter endt høringsperiode har Assens Kommune modtaget kommentarer fra Tommerup Bys Fjernvarme. De har påpeget fejl og mangler i projektforslaget. Hertil har Assens Kommune bedt om supplerende oplysninger, samt fornyede samfundsøkonomiske beregninger. Tommerup St. Varmeforsyning har svaret på kommentarerne og fremsendt fornyede beregninger, som har forbedret de samfundsøkonomiske beregninger med 1,1 mio. kr.

   

  Vurdering af projektforslag

  Ansøgningen om godkendelse af projektforslaget begrundes i hensynet til CO2-fortrængning, brugerøkonomi og samfundsøkonomi. Det er en forudsætning i projektbekendtgørelsens § 27, stk. 2, at projektforslaget ud fra en konkret vurdering, er det samfundsøkonomisk mest fordelagtige projekt.

   

  Ifølge projektforslaget er der en forventning om at reducere udledning af CO2-ækvivalenter med 50,3 % sammenlignet med fortsat forbrænding på eksisterende kedel. Det forventes at  varmepumpeanlægget kan dække 60 % af den årlige varmeproduktion, hvilket reducerer varmeproduktion på naturgas- og fliskedel med 7.368 MWh/år.

   

  Ifølge fornyede fremsendte beregninger, er der en forventning om et selskabsøkonomisk overskud på 19,7 mio. kr. i 2039. Der er lavet følsomhedsberegninger, hvor der tages højde for ændringer i priserne. Dette giver et overskud på mellem ca. 18 mio. kr. og ca. 21 mio. kr.

   

  Ifølge projektforslaget er der ikke negative brugerøkonomiske konsekvenser ved projektet, da de selskabsøkonomiske beregninger viser, at projektet vil give en selskabsøkonomisk gevinst. TSV skal ”hvile i sig selv”, hvorfor evt. besparelser vil skulle overføres til varmeprisen for forbrugerne.

   

  Ifølge projektforslaget er der en forventning om en samfundsøkonomisk fordel på 3,2 mio. kr. over en periode på 20 år, jf. nye fremsendte beregninger. Referencen har samfundsøkonomiske omkostninger på 38,9 mio. kr., hvor projektet har omkostninger på 35,7 mio. kr. Dette er en reduktion på 8,3 %. Der er lavet følsomhedsberegninger, hvor der tages højde for ændringer i priserne. Dette giver et samfundsøkonomisk fordel på ca. 2,3 mio. kr. og ca. 4,3 mio. kr.

   

  Administrationens vurdering

  Administrationen vurderer samlet, at projektforslagets beregningsforudsætninger hviler på et realistisk grundlag, herunder også for så vidt angår de lokale forhold i projektforslaget.

  Samtidig vurderes det, at den samfundsøkonomiske beregning er i overensstemmelse med Energistyrelsens vejledning på området, og beregningerne udviser robusthed i forhold til ændringer i forudsætningerne.

   

  Projektforslagets samfundsøkonomiske beregninger udgør således et tilstrækkeligt grundlag for at kommunen kan påse, at projektet ud fra en konkret vurdering er det samfundsøkonomisk mest fordelagtige projekt, jf. Projektbekendtgørelsens § 26, stk. 2.

   

  Der stilles krav om, at godkendelsen bortfalder, hvis denne ikke er helt eller delvist udnyttet inden for 3 år fra godkendelsesdatoen. Dette krav stilles i forhold til at opnå retvisende samfundsøkonomi.

  Lovgrundlag

  Varmeforsyningsloven (Bekendtgørelse nr. 64 af 21. januar 2019 af lov om varmeforsyning samt senere ændringer) og Projektbekendtgørelsen (Bekendtgørelse nr. 1792 af 27. december 2018 om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg).

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 05-11-2019

  Miljø, Teknik og Plan indstiller, at projektforslaget for elektriske varmepumper endelig godkendes, under forudsætning af, at kommuneplanramme 3.1.T.4 og lokalplan 3.1-13 endeligt vedtages.

   

  Leif Rothe Rasmussen (A)og Henrik Hansen (A) tager endelig stilling til projektet i forbindelse med Byrådets behandling.

  Beslutning Økonomiudvalget den 18-11-2019

  Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

  Et mindretal af Økonomiudvalget, 2 medlemmer (A) tager endelig stilling til sagen i forbindelse med Byrådets behandling.
   

  Beslutning Byrådet den 27-11-2019

  Et flertal af Byrådet, 23 medlemmer, (B, C, F, O og V samt Charlotte Kjær, Leif Rothe Rasmussen, og Berit Schaldemose, A) godkender flertalsindstilling fra henholdsvis Miljø, Teknik og Plan samt Økonomiudvalget.

   

  Et mindretal af Byrådet, 6 medlemmer (Charlotte Vincent Petersen, Finn Brunse, Henrik Hansen, Sara Emil Baaring og Ashil Farokh, A samt Kaj Alstrup, Ø) stemmer imod flertalsindstilling fra henholdsvis Miljø, Teknik og Plan samt Økonomiudvalget.

   

  Mindretallet afgiver følgende stemmeforklaring:

  Varmepumpeanlæg er en miljørigtig løsning. Ved at placere anlægget i et tillæg til lokalplan nr. 3.1-8 ”for et område til solvarme nord for Tommerup”, vil brugerøkonomien forbedres blandt flere, og den samfundsøkonomiske gevinst øges. Samtidig vil denne placering være mest fordelagtig af landskabelige hensyn.

   

  Bilag

 • Sagsid.: 19/13314

  Indstilling

  Økonomiudvalget anbefaler,

  • at ansøgning fra Tommerup St. Varmeforsyning om kommunegaranti for et lån på 9,1 mio. kr. godkendes under forudsætning af at lokalplan 3.1-13 Varmepumpe- og energioptageanlæg øst for Tommerup St. godkendes af byrådet.
  • at der opkræves stiftelsesprovision på 1%, og at den løbende garantiprovision udgør 0,4%

  Beslutningstema

  Ansøgning fra Tommerup St. Varmeforsyning om kommunegaranti for et lån på 9,1 mio. kr. forelægges til politisk stillingstagen.

  Sagsfremstilling

  Tommerup St. Varmeforsyning anmoder om en kommunegaranti for et lån på 9,1 mio. kr. til dækning af etableringsomkostningerne for en elektrisk varmepumpe.

   

  Lokalplanforslag 3.1-13 er udarbejdet for at muliggøre, at Tommerup St. Varmeforsyning kan etablere et varmepumpeanlæg. Lokalplanen har været i offentlig høring og fremlægges til endelig vedtagelse i Byrådet den 27. november 2019.

   

  På baggrund af ovenstående gives kommunegarantien under forudsætning af endelig godkendelse af lokalplan 3.1-13 Varmepumpe- og energioptageanlæg øst for Tommerup St.

   

  Lånet hjemtages som en etårig byggekredit, og herefter hjemtages det endelige lån i forhold til projektets færdiggørelse. Det betyder, at det endelige gældsbrev kan blive mindre end de anmodede 9,1 mio. kr.

   

  Lånet kan maksimalt opnå en løbetid på 25 år.

   

  I henhold til Byrådets beslutning af 4. april 2018, om ekstern kreditvurdering af selskaber såfremt de anmoder om en garanti over 4 mio. kr., har PwC vurderet Tommerup St. varmeforsyning. Deres vurdering viser, at selskabet har en stærk betalingsevne, og på baggrund heraf oplyser PwC, at en årlig garantiprovision på 0,40 % af restgælden er rimeligt, og at der dermed ikke ydes statsstøtte i forbindelse med garantistillelsen.

  Lovgrundlag

  Lov om kommunernes styrelse § 41, lovbekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v.

  Økonomi

  Der er automatisk låneadgang til investeringer i forsyningsområdet, og dermed også adgang til garantistillelse uden at denne påvirker Assens Kommunes låneramme.

   

  I tilfælde af manglende betaling på lånet træder garantistillelsen i kraft.

   

  Assens Kommune har for nuværende afgivet garanti for 2 lån til Tommerup St. Varmeforsyning som pr. 1. november 2019 havde en værdi på 3,2 mio. kr.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Beslutning Økonomiudvalget den 18-11-2019

  Indstillingen anbefales

  Beslutning Byrådet den 27-11-2019

  Indstillingen godkendt.
   

 • Sagsid.: 19/9601

  Indstilling

  Miljø, Teknik og Plan indstiller, at Kommuneplantillæg nr. 8 og Lokalplan 1.3-3 Solcellepark nord for Ebberup vedtages endeligt, og at der indarbejdes: 

  • en respektafstand fra solcelleanlægget til beboelse på minimum 100 meter. Man kan dog som lodsejer søge om skriftlig dispensation til at reducere respektafstanden.
  • at der i beplantningsbæltet iblandes stedsegrønne planter, så hegnet fremstår tæt hele året. 
  • de i sagsfremstillingen anbefalede tilføjelser.

   

  Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

  Beslutningstema

  Byrådet vedtog den 26. juni 2019 at sende forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 og forslag lokalplan 1.3-1 Solcellepark nord for Ebberup med tilhørende miljørapport i offentlig høring.

  Høringsperioden er nu afsluttet og der skal tages stilling til om planforslagene skal vedtages endeligt.

  Sagsfremstilling

  Forslag til kommuneplantillæg nr. 8 og lokalplan 1.3-1 har været i offentlig høring fra den 2. juli til 11. oktober 2019.

   

  Formålet med udarbejdelse af et kommuneplantillæg og lokalplanen har været at muliggøre opførelsen af en solcellepark på ca. 70 ha i et område nord for Ebberup.

   

  Der er i forbindelse med høringen indkommet 25 indsigelser/bemærkninger til planforslagene. Der er høringssvar for og imod etableringen af en solcellepark.

   

  De primære indkomne høringssvar imod solcelleparken, går på at man mener det strider imod statslige interesser (Naturstyrelsens vejledende udtalelser om opsætning af solenergianlæg), at Assens Kommune ikke har undersøgt alternative placeringer, ejendomsværditab, samt mistet udsigt over landskabet. Der er få bemærkninger i forhold til selve indholdet i planforslagene.

   

  De indkomne indsigelser/bemærkninger til planforslagene er gennemgået og kommenteret i bilaget kommenterede høringssvar.

   

  De indkomne høringssvar har givet anledning til, at der indsættes en tilføjelse i §8 under ubebyggede arealer:

   

  §8.2 Den afskærmende beplantning skal bestå af egnstypiske træer og buske.

   

  Administrationen indstiller, at der under forudsætning for ibrugtagning tilføjes følgende bestemmelse:

  §10.3 når solcelleanlægget ikke længere benyttes, skal dette samt de øvrige installationer og konstruktioner fjernes senest et år efter anvendelsens ophør.

  Lovgrundlag

  Lov om Planlægning.

  Lov om Miljøvurdering af planer, programmer og konkrete projekter.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 05-11-2019

  Miljø, Teknik og Plan indstiller, at Kommuneplantillæg nr. 8 og Lokalplan 1.3-3 Solcellepark nord for Ebberup vedtages endeligt, og at der indarbejdes: 

  • en respektafstand fra solcelleanlægget til beboelse på minimum 100 meter. Man kan dog som lodsejer søge om skriftlig dispensation til at reducere respektafstanden.
  • At der i beplantningsbæltet iblandes stedsegrønne planter, så hegnet fremstår tæt hele året.
  • de i sagsfremstillingen anbefalede tilføjelser.

   

  Beslutning Økonomiudvalget den 18-11-2019

  Indstillingen anbefales.
   

  Beslutning Byrådet den 27-11-2019

  Borgmesteren fremsatte følgende ændringsforslag: ”Sagen returneres til Miljø, Teknik og Plan med henblik på yderligere beskrivelse og afklaring af behov for respektafstand fra solcelleparken med henvisning vil den nyligt indgået landspolitiske aftale, som angiver, at der gør sig særlige forhold gældende inden for 0-200 m fra et solcelleanlæg.”

   

  Byrådet godkendte det af borgmesteren fremsatte ændringsforslag.
   

  Bilag

 • Sagsid.: 18/11490

  Indstilling

  Miljø, Teknik og Plan indstiller, at ”Regnvandsplan for Tommerup Stationsby” vedtages endeligt.


  Udvalget bemærker, at dialogen mellem Assens Kommune, Assens Forsyning og ”Erhvervsparken TEP” i Tommerup omkring regnvandshåndtering skal fortsættes.

   

  Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

   

  Beslutningstema

  Regnvandsplanen har været i offentlig høring i 8 uger fra 29. august 2018 – 24. oktober 2019. Der skal nu træffes beslutning om endelig vedtagelse af planen og, hvorvidt høringssvarene medfører ændringer af planen.

  Sagsfremstilling

  Byrådet besluttede på møde i august 2019 at sende Forslag til Regnvandsplan for Tommerup Stationsby i 8 ugers offentlig høring. Der henvises til dagsordenpunkt nr. 8 fra den 28. august 2019 for en uddybende beskrivelse af regnvandsplanens indhold.

   

  Regnvandsplanen med tilhørende bilag kan ses via nedenstående link: www.assens.dk/regnvandsplan

   

  Der er indkommet 2 høringssvar i høringsperioden. Resumé af høringssvarene samt administrationens bemærkninger fremgår af hvidbogen (se bilag).

   

  Screening for miljøvurdering

  Regnvandsplanen vurderes på baggrund af en screening ikke at kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet, og der er derfor truffet afgørelse om, at regnvandsplan for Tommerup ikke er omfattet af krav om miljøvurdering. Der er ikke indkommet nogen klager over afgørelsen.

  Lovgrundlag

  Der er tale om en helhedsplan for regnvandshåndtering, som ikke er lovpligtig. Planen bidrager til at opfylde en række mål i andre planer, herunder statens vandområdeplaner og kommunens klimatilpasningsplan. Tiltagene i planen forudsætter tilladelser og dispensationer efter anden lovgivning bl.a. miljøbeskyttelsesloven, vandløbsloven og naturbeskyttelsesloven.

  Økonomi

  Størstedelen af regnvandsplanens tiltag finansieres af Assens Forsyning A/S, som skal sikre overholdelse af serviceniveau for regnvand på terræn. Planens tiltag for klimatilpasning ved ekstremregn skal finansieres på anden vis af Assens Kommune eller private lodsejere. Finansieringen af disse vil blive behandlet særskilt i takt med gennemførelse af tiltagene.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 05-11-2019

  Miljø, Teknik og Plan indstiller, at ”Regnvandsplan for Tommerup Stationsby” vedtages endeligt.


  Udvalget bemærker, at dialogen mellem Assens Kommune, Assens Forsyning og ”Erhvervsparken TEP” i Tommerup omkring regnvandshåndtering skal fortsættes.

   

  Beslutning Økonomiudvalget den 18-11-2019

  Indstillingen anbefales
   

  Beslutning Byrådet den 27-11-2019

  Indstillingen godkendt.
   

  Bilag

 • Sagsid.:

  Sagsfremstilling

  1.

  Pr. 1-10-2019 har 5 fynske boligselskaber valgt at slå sig sammen til det nye boligselskab Almen Boligforening Centrum Danmark (ABCD).

  De tidligere boligselskaber udgjorde Nørre-Aaby Ældreboligselskab (Middelfart), Boligselskabet Vissenbjerg (Assens) Boligselskabet Glamsbjerg (Assens), Kerteminde-Munkebo Boligselskab (Kerteminde) Boligselskabet BSB Nordfyn (Nordfyn).

  Assens Kommune vil blive tilsynskommune for det nye boligselskab.

   

   

  2.

  Mødeplan 2020 – orientering om at Social og Sundhed har ændret mødetidspunkt for hvert andet møde i 2020.

   

  Lovgrundlag
   

   

  Beslutning Byrådet den 27-11-2019

  Til orientering.

   

  Orientering om afholdt møde i beredskabskommissionen, kredsrådet og borgmesterforum på Assens Rådhus den 26. november 2019.

   

  Østre Landsret har d.d. afsagt dom i retssag vedrørende campingpladsen i Assens by.
   

  Bilag

 • Sagsid.:

  Beslutning Byrådet den 27-11-2019

  Poul Poulsen orienterede om årets udlodning fra Gelsted og Rørup lærerenkelegat.

   

  Søren Steen Andersen orienterede om udlodning fra legat for driftige unge landmænd i Haarby/Broby gamle kommuner.

 • Sagsid.:

  Sagsfremstilling

  Spørgsmål fra tilhørerne besvares af borgmesteren eller et af borgmesteren udpeget byrådsmedlem. Spørgsmålene skal vedrøre generelle kommunale forhold og skal kunne oplæses og besvares indenfor 3 minutter. Spørgsmål, der ikke skønnes at være af almen interesse, kan af borgmesteren henvises til besvarelse i den kommunale forvaltning.

   

  Beslutning Byrådet den 27-11-2019

  Borgmesteren oplæste skriftligt stillet spørgsmål fra 4 borgere vedrørende etablering af solcellepark nord fra Ebberup. Borgmesteren besvarede spørgsmålene på mødet.

   

 • Sagsid.: 19/20077
 • Sagsid.: 13/28479