icon-Politik

Politik

Referat

Mandag den 4. november 2019 kl. 17:00

Mødested: Byrådssalen
Udvalg: Byrådet
Medlemmer: Søren Steen Andersen, Karin Christiansen, Jens Jakobsen, Pia Offer Madsen, Tine Grau Poulsen, Lars Kristian Pedersen, Henrik Mott Frandsen, Sarah Lundsberg, Nikolaj Leed Henriksen, Rie Nielsen, Knud Søby, Erik Klindt Andersen, Ib W. Jensen, Mogens Mulle Johansen, Flemming Risskov Jørgensen, Charlotte Vincent Petersen, Finn Viberg Brunse, Charlotte Kjær, Henrik Hansen, Sara Emil Baaring, Leif Rothe Rasmussen, Ashil Farokh, Berit Schaldemose, Kaj Alstrup, Thomas Emiliussen-Broberg, Lars Kolling, Mike Maarup, Ena Nørgaard, Poul Poulsen
 • Sagsid.:

  Beslutning Byrådet den 04-11-2019

  Dagsordenen godkendt.

 • Sagsid.: 18/10542

  Indstilling

  Et flertal af Byrådet, 25 medlemmer (A, B, C, F og V) har fremsendt ændringsforslag til det af Byrådet den 2. oktober 2019 godkendte 1. behandlingsbudget med indstilling om:

  • at 1. behandlingsbudgettet for 2020-2023, justeres med de ændringsforslag som fremgår af budgetaftale af 12. oktober 2019 mellem Socialdemokratiet, Radikale Venstre, Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Venstre.

   

  Borgmesteren indstiller på baggrund heraf,

  • at bevillingsoversigt under punktet Økonomi godkendes
  • at anlægsprojekter markeret med F og U på investeringsoversigten 2020-2023 frigives
  • at takstblad for 2020 godkendes

  Beslutningstema

  Sagen forelægges til Byrådets 2. behandling af budget 2020-2023
  Byrådet skal tage stilling til

  • godkendelse af bevillingsoversigten
  • godkendelse af frigivelser markeret med F og U på investeringsoversigten 2020-2023
  • godkendelse af takstblad for 2020

  Sagsfremstilling

  Budgetlægningen for 2020-2023 har været en stor og kompleks opgave. Med budgetlægningen sker der omprioritering på tværs af den samlede økonomi for at håndtere   underskuddene i fagudvalgene og samtidigt styrke likviditeten. Budgettet tager udgangspunkt i det aktuelle aktivitets- og udgiftsniveau.

   

  Byrådet godkendte den 2. oktober 2019 1. behandlingsbudget for 2020-2023, herunder

  • at udskrivningsprocenten fastholdes uændret til 26,1
  • at der fastholdes statsgaranti af udskrivningsgrundlag og generelle tilskud
  • at grundskyldspromillen fastholdes uændret til 22,12

   

   

  Et flertal af Byrådet, 25 medlemmer (A, B, C, F og V) har fremsendt ændringsforslag i form af  budgetaftale af 12. oktober 2019:

   I 1.000 kr.

  2020

  2021

  2022

  2023

  Ændring af likvide aktiver til 1. behandling

   -12.694

  41.569

  18.806

  15.770

  Tekniske ændringer efter 1. behandling før forhandling


  -20.476


  2.355


  6.031


  9.518

  Ændringsblokke

  -37.530

  -45.505

  -45.855

  -45.905

  Garantiprovision

  -2.000

  -2.000

  -1.000

  -500

  Budget i balance

  30.575

  27.575

  27.575

  27.575

  Finansieringstilskud

   

  -28.000

  -28.000

  -28.000

  Ændringer til anlæg

  -66

  12.468

  19.784

  12.210

  Ændring af likvide aktiver ved budgetaftale

  -42.191

  8.462

  -2.659

  -9.332

  Ændring af pris- og lønskøn i forbindelse med indberetning af budgettet – EFTER budgetaftale


   


  -587


  -1.097


  -1.638

  Ændring af likvide aktiver til 2. behandling

  -42.191

  7.875

     -3.756

  -10.970

   

  Ændring af pris- og lønskøn i årene 2021-2023 fremkommer i forbindelse med indberetning af budgettallene i økonomisystemet. Dette bevirker at der er en forbedring af de likvide aktiver med 0,5 mio. kr. i 2021, 1,1 mio. kr. i 2022 og 1,6 mio. kr. i 2023 i forhold til budgetaftalen.

   

  Der var ved fristen for ændringsforslag den 17. oktober 2019, kl. 9.00 ikke modtaget yderligere ændringsforslag til budget 2020-2023.

  Lovgrundlag

  Den kommunale styrelseslov

  Økonomi

  Nedenfor er udarbejdet budget og bevillingsoversigt for 2020-2023 på baggrund af ændringsforslag fremsendt af et flertal af Byrådets medlemmer, jf. budgetaftale af 12. oktober 2019.

   

   

  BUDGET- OG BEVILLINGSOVERSIGT 2020-2023
  I 1.000 kr.

  Budget
  2020

  Budget
  2021

  Budget
  2022

  Budget
  2023

  Indtægter

   

   

   

   

  Skatter

  -1.848.608

  -1.856.712

  -1.944.816

  -1.991.049

  Generelle tilskud m.v.

  -871.322

  -879.890

  -879.602

  -884.293

  I ALT INDTÆGTER

  -2.719.930

  -2.736.602

  -2.824.418

  -2.875.342

  Driftsudgifter

   

   

   

   

  Økonomiudvalg

  304.731

  283.333

  283.969

  284.667

  Miljø, Teknik og Plan

  101.636

  97.305

  95.849

  95.849

  Uddannelse, Børn og Familie

  777.310

  776.431

  775.178

  774.667

  Beskæftigelse, Erhverv og Kultur

  627.619

  643.716

  651.538

  643.196

  Social- og sundhedsudvalg

  783.095

  779.179

  779.190

  779.197

  I ALT DRIFTSUDGIFTER

  2.594.391

  2.579.964

  2.585.724

  2.577.576

  Renter

  -4.474

  -6.326

  -6.523

  -7.019

  Pris- og lønskøn

   

  56.662

  114.832

  173.912

  RESULTAT AF ORDINÆR DRIFTSVIRKSOMHED

  -130.013

  -106.302

  -130.385

  -130.873

  Anlægsudgifter (excl. jordforsyning)

  47.934

  57.468

  64.784

  57.210

  Køb af jord incl. Byggemodning

  7.000

  5.000

  5.000

  5.000

  Salg af jord

  -10.000

  -5.000

  -5.000

  -5.000

  ANLÆG I ALT

  44.934

  57.468

  64.784

  57.210

  RESULTAT AF DET SKATTEFINANS. OMRÅDE

  -85.079

  -48.834

  -65.602

  -73.663

  Tilgang af likvide aktiver

   

   

   

   

  Resultat i alt jf. resultatopgørelsen

  -85.079

  -48.834

  -65.602

  -73.663

  Optagne lån

  -4.300

  -4.300

  0

  0

  I ALT

  -89.379

  -53.134

  -65.602

  -73.663

  Anvendelse af likvide aktiver

   

   

   

   

  Afdrag på lån (langfristet gæld)

  56.588

  59.464

  60.300

  61.148

  Øvrige finansforskydninger

  -9.400

  1.545

  1.545

  1.545

  I ALT

  47.188

  61.009

  61.845

  62.693

  ÆNDRING AF LIKVIDE AKTIVER                               

  -42.191

  7.875

  -3.756

  -10.970

   

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Beslutning Byrådet den 04-11-2019

  Et flertal af Byrådet, 25 medlemmer (A, B, C, F og V) godkendte fremsendt ændringsforslag af 12. oktober 2019 med underændringsforslag af 31. oktober 2019 til det af Byrådet godkendte 1. behandlingsbudget.

   

  Et mindretal af Byrådet, 4 medlemmer (O og Ø) stemmer imod det fremsendte ændringsforslag af 12. oktober 2019 med underændringsforslag af 31. oktober 2019.

   

  Flertallet af Byrådet godkendte endvidere på baggrund heraf,

  • Bevillingsoversigt under punktet Økonomi
  • Takstblad for 2020 samt
  • At anlægsprojekter markeret med F og U på investeringsoversigt 2020-2023 frigives.
    

  Bilag

 • Sagsid.: 18/10542

  Indstilling

  Borgmesteren indstiller budgettet for den kirkelige ligning til godkendelse med fastholdelse af den ved 1. behandlingen godkendte en skatteprocent på 0,95 %

  Beslutningstema

  2. behandling af den kirkelige ligning for 2020

  Sagsfremstilling

  Byrådet 1. behandlede den 2. oktober 2019 den kirkelige ligning for 2020. Ved 1. behandlingen forelå endnu ikke budgetmateriale fra Assens Provsti. Materiale er efterfølgende modtaget og danner grundlag for nedenstående opgørelse.

   

  Kirkeministeriet har udmeldt landskirkeskatten og tilskud fra fællesfonden for 2020.

   

  Med baggrund i det statsgaranterede udskrivningsgrundlag samt provstiudvalgets endelige detailbudget for 2020 budgetteres der med følgende hovedtal for indtægter og udgifter.

   

  Beløb i kr.

  Budget 2020 - Statsgaranti

  Kirkelige skatter og afgifter

   

  Forskudsbeløb af kirkeskat

  -53.774.807

  Udligningstilskud

  -1.300.000

  Indtægter i alt

  -55.074.807

  Landskirkeskat

  8.392.378

  Lokale kirkelige kasser

  35.647.500

  Udgifter til Jordløse/Haastrup sogn til Faaborg-Midtfyn

  1.034.356

  Provstiudvalget

  2.775.000

  Anlægsprojekter

  5.804.875

  Udgifter i alt

  54.954.109

  Balance

  -120.698

   

  Ovenstående medfører, at provstiudvalget opskriver mellemregningen med Assens Kommune, således at denne forventes at beløbe sig til 1.336.257 kr. ultimo 2020.

  Lovgrundlag

  Lov om folkekirkens økonomi

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Beslutning Byrådet den 04-11-2019

  Indstillingen godkendt.
   

 • Sagsid.: 19/15980

  Indstilling

  Borgmesteren indstiller, at forslag til ændring af styrelsesvedtægten for Assens Kommune godkendes og oversendes til 2. behandling.

  Beslutningstema

  Byrådet godkendte den 28. august 2019 en ny model for organisering af ejendomsområdet. Det indgår som et element i modellen, at det politiske ansvar for ejendomsområdet samles under eet udvalg. Dette kræver en ændring af styrelsesvedtægten for Assens Kommune.

  Sagsfremstilling

  Ejendomsområdet er i den nugældende styrelsesvedtægt fordelt på samtlige fagudvalg.

   

  Som følge af den vedtagne model for organisering af ejendomsområdet beskrives ejendomsområdet i forslag til ændret styrelsesvedtægt ud fra følgende overordnede ramme i forhold til henholdsvis driften af den kommunale bygningsmasse og anlægsopgaver på de kommunale bygninger:
   

  • Miljø, Teknik og Plan er ansvarlige for vedligeholdelse og drift, herunder løbende driftsoptimering, af den samlede kommunale bygningsmasse
  • Økonomiudvalg og fagudvalg udarbejder forslag til sektorplanlægning inden for eget udvalgsområde
  • Miljø, Teknik og Plan indstiller efter dialog med fagudvalgene oplæg til anlægsopgaver inden for ejendomsområdet til Økonomiudvalgets godkendelse
  • Miljø, Teknik og Plan har ansvar for udførelse af anlægsopgaver inden for ejendomsområdet. Anlægsopgaver udføres i dialog med det relevante fagudvalg
  • Økonomiudvalget godkender oplæg til anlægsopgaver fremsendt af Miljø, Teknik og Plan til igangsættelse forudsat, at Byrådet har meddelt fornøden bevilling til anlægsopgaverne. Godkendelsen indgår som et led i Økonomiudvalgets samlede økonomiske styring.

   

  Forslag til ændring af styrelsesvedtægten indeholder endvidere en justering i forhold til at bringe vedtægten i overensstemmelse med praksis ved, at det foreslås, at takstfastsættelse behandles i Byrådet uden forudgående fagudvalgsbehandling.

   

  Den ændrede model for organisering af ejendomsområdet træder i kraft den 1. januar 2020, hvorfor også ændring af styrelsesvedtægten foreslås til ikrafttræden den 1. januar 2020.

   

  Ændringer i Assens Kommunes styrelsesvedtægt skal undergives to behandlinger i Byrådet med mindst 6 dages mellemrum.

  Lovgrundlag

  Lov om kommunernes styrelse § 2, stk. 2.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Byrådet den 04-11-2019

  Forslag til ændring af styrelsesvedtægten for Assens Kommune godkendt til oversendelse til 2. behandling.
   

  Bilag

 • Sagsid.: 19/3531

  Indstilling

  Økonomiudvalget anbefaler,

  • at udarbejdet kreditvurdering fra PwC tages til efterretning
  • at løbende garantiprovision udgør 0,4 %

  Beslutningstema

  Udarbejdet kreditvurdering for Assens Forsyning – Rensning forelægges i henhold til anmodet kommunegaranti for en samlet låneramme på 227,7 mio. kr.

  Sagsfremstilling

  Assens byråd godkendte den 2. oktober 2019 en anmodning om en kommunegaranti for en samlet låneramme på 227,7 mio. kr. til dækning af anlægsinvesteringer i forbindelse med etablering af nyt renseanlæg i Assens.

   

  I forbindelse med Byrådets behandling manglede den eksterne kreditvurdering, men denne er afsluttet og i henhold hertil konkluderes det, at Assens Rensning har en stærk betalingsevne, og at det er PwC vurdering, at det ved opkrævning af en årlig garantiprovision på 0,40 % af restgælden sikres, at der ikke ydes statsstøtte i forbindelse med garantistillelsen.

  Lovgrundlag

  Lov om kommunernes styrelse § 41, lovbekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v.

  Økonomi

  Der er automatisk låneadgang til investeringer i forsyningsområdet, og dermed også adgang til garantistillelse uden at denne påvirker Assens Kommunes låneramme.

   

  I tilfælde af manglende betaling på lånet træder garantistillelsen i kraft.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Beslutning Økonomiudvalget den 21-10-2019

  Indstillingen anbefales.

  Beslutning Byrådet den 04-11-2019

  Indstillingen godkendt
   

 • Sagsid.: 19/3531

  Indstilling

  Økonomiudvalget anbefaler, at

  • ansøgning fra Assens Forsyning A/S om kommunegaranti med ny løbetid godkendes
  • der opkræves en stiftelsesprovision på 1% ved lånets hjemtagelse i indeværende år, og at den løbende garantiprovision sættes til 0,4 % i henhold til anbefalingen fra ekstern kreditvurdering

  Beslutningstema

  Ansøgning fra Assens Forsyning A/S forelægges til stillingstagen i henhold til ændring af løbetid af tidligere stillet garanti.

  Sagsfremstilling

  Der foreligger en ansøgning fra Assens Forsyning A/S om stillingstagen til ændring af løbetiden af tidligere stillet garanti.

   

  Assens Byråd godkendte den 2. oktober 2019 en garanti på 6,5 mio. kr. som omfattede anlægsinvesteringerne køb af jord samt vejanlæg på Fåborgvej. Den afgivne garanti havde en løbetid på 25 år.

   

  Assens Forsyning A/S har ansøgt om en ændring af den nuværende garanti. Garantien skal herefter dække samme formål som tidligere godkendt, men løbetiden for garantien ønskes ændret fra 25 år til 40 år, idet anlæggenes levetid er opgjort hertil.

   

  Garantistillelse følger de almindelige løbetidsregler på op til 25 år, men kommunen kan stille garanti for lån med op til 40 års løbetid såfremt det relaterer sig til vandselskab.

   

  Der henvises til bekendtgørelsens § 12 stk. 4

  Lovgrundlag

  Lov om kommunernes styrelse § 41, lovbekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v.

  Økonomi

  Der er automatisk låneadgang til investeringer i forsyningsområdet, og dermed også adgang til garantistillelse uden at denne påvirker Assens Kommunes låneramme.

   

  I tilfælde af manglende betaling på lånet træder garantistillelsen i kraft.

   

  Der opkræves stiftelsesprovision på 1% ved låneoptagelsen, og den løbende garantiprovision efter hjemtagelse sættes til 0,4 %. Fastsættelsen af løbende garantiprovision beror på en ekstern vurdering fra PwC.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Beslutning Økonomiudvalget den 21-10-2019

  Indstillingen anbefales.
   

  Beslutning Byrådet den 04-11-2019

  Indstillingen godkendt
   

 • Sagsid.: 18/2535

  Indstilling

  Økonomiudvalget anbefaler, at:

   

  • skema A for opførsel af 26 almene boliger på Syrenvej i Haarby godkendes.
  • den årlige husleje ikke overstiger 898 kr. pr m2.
  • de ønskede fravigelser fra AB18 godkendes.
  • Assens Kommune indgår betinget købsaftale med FAB om salg af grunden, Syrenvej 54, Haarby.
  • Endelig købsaftale på salg af grunden, Syrenvej 54, Haarby indgås i forbindelse med godkendelse af skema B.

  Beslutningstema

  Byrådet godkender skema A for almene boliger.

  Sagsfremstilling

  Boligforeningen FAB har fremsendt ansøgning om godkendelse af skema A for opførelse af 26 familieboliger på Syrenvej 54 i Haarby.

   

  Grunden udgør 8360m2 og vil bestå af 26 familieboliger i tæt/lav bebyggelse. Dette består af 12 boliger á 75m2, 8 boliger á 87 m2, 4 boliger á 100m2 samt 2 boliger á 115m2. Derudover fælleslokaler på 100m2. Boliggennemsnittet vil samlet set udgøre 89m2.

   

  Syrenvej 54 er omfattet af Lokalplan nr. 5-102. Lokalplanen fastsætter, at grunde til tæt-lav bebyggelse skal udstykkes med en størrelse på minimum 450 m2. Opførelsen af 26 boliger på grunden giver 322 m2 pr. bolig. Der er ikke tale om, at der skal ske udstykning af grundene, hvorfor der kan dispenseres til det lavere grundareal pr. bolig.

   

  Grunden er ejet af Assens Kommune og frasælges til boligforeningen. Assens Kommune indgår betinget købsaftale med FAB. Købsaftalen bliver betinget af, at FAB opnår godkendelse af Skema B. Købsaftalen behandles politisk samtidig med godkendelse af skema B. Assens kommune stiller i forbindelse med godkendelse af skema A kommunegaranti for et endnu ikke fastsat beløb (ca. 60 % af anskaffelsessummen), jf. almenboliglovens § 127. FAB ønsker at fravige AB18´s standardvilkår. Administrationen har ikke bemærkninger til dette ønske.

  Lovgrundlag

  Støttebekendtgørelse § 30

  Almenboliglovens § 115

  Almenboliglovens § 127

  Økonomi

  Anskaffelsessummen for projektet udgør 46.996.000kr. Den Kommunale grundkapital udgør 3.758.000kr. svarende til 8% af anskaffelsessummen. Assens Kommune har for perioden 2020 afsat 4 mio.kr. til kommunal grundkapital. Herved resterer 242.000kr. til almen grundkapital i 2020

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Beslutning Økonomiudvalget den 21-10-2019

  Indstillingen anbefales.

  Beslutning Byrådet den 04-11-2019

  Indstillingen godkendt
   

  Bilag

 • Sagsid.: 17/2651

  Indstilling

  Økonomiudvalget anbefaler, at

  • Byrådet godkender Skema A for helhedsplan i afd. 209 Fredensvej i Glamsbjerg.
  • Assens Kommune yder en kapitaltilførsel på 100.000kr til helhedsplanen.
  • Kapitaltilførslen finansieres af tilbageværende grundkapital fra alment byggeri i Haarby
  • Assens Kommune stiller kommunalgaranti for støttede lån svarende til ca. 5 mio.kr.

  Beslutningstema

  Byrådet godkender Skema A samt tildeling af kapitaltilførsel ved almene helhedsplaner.

  Sagsfremstilling

  Boligforeningen Civica har ansøgt Assens Kommune om godkendelse af Skema A for en fysisk helhedsplan i afd. 209, Fredensvej i Glamsbjerg samt en kapitaltilførsel på 100.000kr.

   

  Ejendommen består af 10 lejligheder. Ejendommen virker generelt nedslidt. Det vurderes ikke at det er realistisk at bruge ejendommens henlæggelser til at bringe denne op til en stand som er tidssvarende.

   

  Ejendommen har desuden en lang række udfordringer, herunder en del skimmelvækst. Inventar er ligeledes slidt og skal udskiftes. Hertil kommer, at ejendommen lider af en række byggetekniske mangler som gradvist nedbryder ejendommen.

   

  Generelt svarer boligernes stand ikke til det nuværende huslejeniveau. Ejendommen har til tider været udfordret af tomgang i enkelte lejemål. Af hensyn hertil ses det som værende en nødvendighed at ejendommen bliver gennemgribende renoveret.

   

  I den forudgående sag vedrørende godkendelse af Skema A for alment byggeri på Syrenvej 54 i Haarby, er der overskydende grundkapital på 242.000 kr. forudsat, at indstillingen godkendes. Administrationen anbefaler at afholde kapitaltilførslen af dette beløb.

  Lovgrundlag

  Almenboliglovens kap. 7

  Økonomi

  Helhedsplanen forventes at koste op til ca. 12.216.000kr., hvoraf ca. 4.846.270kr. finansieres med støttede lån fra Landsbyggefonden. Resten 7.370.000kr. finansieres med kapitaltilførsel 500.000 kr. og engangstilskud fra Civica på ca. 6.870.000kr.

   

  Landsbyggefonden kræver en kapitaltilførsel til afdelingen på 500.000 kr. Assens Kommune, boligorganisationen og realkreditinstituttet bidrager med hver 1/5, og Landsbyggefonden bidrager med 2/5. Assens Kommunes bidrag udgør således 100.000 kr. Assens Kommune skal endvidere garantere for den del af lånene, der overstiger 60 % af ejendomsværdien. For den del af finansieringen, der vedrører støttede lån, ydes der 50 % regaranti fra Landsbyggefonden. Det vil sige, at Landsbyggefonden skal refundere kommunen halvdelen af det tab kommunen måtte lide, hvis garantien aktualiseres over for kommunen. Kapitaltilførslen forventes at blive gennemført i 2022.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Beslutning Økonomiudvalget den 21-10-2019

  Indstillingen anbefales.
   

  Beslutning Byrådet den 04-11-2019

  Indstillingen godkendt
   

  Bilag

 • Sagsid.: 18/20366

  Indstilling

  Miljø, Teknik og Plan indstiller, at:

  • Planstrategi 2019 vedtages endeligt og offentliggøres med de eventuelle ændringer, som Byrådet beslutter.
  • Forslaget til ny tekst om den regionale udviklingsstrategi imødekommes.
  • At de to nye sommerhusområder på Helnæs og det lille fra Tillæg til Planstrategi 2015 fortsat skal være en del af Planstrategi 2019 og bruges som ansøgningsområder til et nyt landsplandirektiv.

   

  Udvalget bemærker, at Helnæs i forbindelse med den kommende kommuneplanrevision skal have et særligt fokus særligt i forhold til emnet omkring strategisk landsbyplanlægning til gavn for både turisme og de fastboende.

   

  Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

  Beslutningstema

  Byrådet skal tage stilling til de indkomne høringssvar, og der skal træffes beslutning om, hvorvidt planstrategien kan vedtages og efterfølgende offentliggøres.

  Sagsfremstilling

  Planstrategi 2019 har været offentliggjort i ti uger fra vedtagelse 26. juni til 4. september. Borgermødet 13. august på Jobcenteret i Vissenbjerg blev aflyst, da der kun var en tilmeldt. I høringsperioden er der modtaget 16 høringssvar, hvoraf langt hovedparten er indsigelser imod nye sommerhusområder på Helnæs (# 3, 5, 7-14). De fleste af indsigelserne mod flere sommerhuse på Helnæs argumenterer med, at flere sommerhuse vil skabe øget trafik, som vejnettet ikke er gearet til. Der ud over vil det ødelægge naturen, kulturmiljøet, landskabet, kysten og det unikke miljø, der er på Helnæs. Der peges på, at der ikke er redegjort grundigt nok for de belastninger, som flere sommerhuse vil medføre, og for behovet for flere sommerhuse/overnatningsmuligheder, og om de reelt vil understøtte turismeerhvervet i Assens Kommune.

   

  Nogle indsigelser er imod ”flere sommerhuse”, andre imod specifikke områder – incl. det lille område fra Tillæg til Planstrategi 2015. Det bliver foreslået, at der hellere skulle laves en udviklingsplan for Helnæs i samarbejde med lokalrådet og befolkningen – gerne med fokus på kulturmiljøet, huludfyldning og helårsbeboelser. 


  Derudover er der enkelte andre kommentarer med forslag til andre tiltag (# 2, 4, 6, 15 og 16) fx at gøre noget for at bevare Skydebjergs kulturmiljø. Landdistriktsrådet foreslår syv tiltag, som kan forbedre mulighederne i landsbyerne i kommunen. Høringssvar #6 fra Region Syddanmark får administrationen til at foreslå følgende ny tekst om den regionale udviklingsstrategi: ”Region Syddanmark skal vedtage en ny regional udviklingsstrategi gældende for perioden 2020-23, som skal efterfølge den nuværende regionale vækst- og udviklingsstrategi 2016-19. Den nye udviklingsstrategi, Fremtidens Syddanmark, foreligger pt. (september 2019) i et udkast, som er politisk godkendt i regionsrådet, og som forventes sendt i høring i efteråret 2019. FN’s verdensmål sætter rammen for den kommende regionale udviklingsstrategi og giver et fælles afsæt for indsatser inden for strategiens forskellige spor. Strategiudkastet bygger på seks strategispor: ’Grøn omstilling, klima og ressourcer’, ’Rent vand og jord’, ’Kompetencer til fremtiden’, ’Sunde levevilkår’, ’En attraktiv og oplevelsesrig region’ og ’Mobilitet for alle’ samt fire tværgående temaer inden for dansk-tysk og internationalt samarbejde, viden og analyser, udvikling i hele regionen og digitalisering.”

   

  Før Byrådet kan vedtage en planstrategi endeligt, skal Byrådet forholde sig til høringssvarene og vurdere, om der skal ændres noget i strategien. Planstrategien skal vedtages og offentliggøres inden udgangen af første halvdel af byrådsperioden. Med endelig vedtagelse af Planstrategi 2019 træffer Byrådet beslutning om, at den kommende kommuneplan for Assens Kommune skal revideres delvist og hvilke emner, der skal revideres. Der ud over danner planstrategien grundlag for en eventuel ansøgning om nye sommerhusområder i næste landsplandirektiv om sommerhusområder, hvis ønsket om disse nye sommerhusområder fastholdes.

  Lovgrundlag

  Planloven.

  Økonomi

   

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 08-10-2019

  Miljø, Teknik og Plan indstiller, at:

  • Planstrategi 2019 vedtages endeligt og offentliggøres med de eventuelle ændringer, som Byrådet beslutter.
  • Forslaget til ny tekst om den regionale udviklingsstrategi imødekommes.
  • At de to nye sommerhusområder på Helnæs og det lille fra Tillæg til Planstrategi 2015 fortsat skal være en del af Planstrategi 2019 og bruges som ansøgningsområder til et nyt landsplandirektiv.

   

  Udvalget bemærker, at Helnæs i forbindelse med den kommende kommuneplanrevision skal have et særligt fokus særligt i forhold til emnet omkring strategisk landsbyplanlægning til gavn for både turisme og de fastboende.

  Beslutning Økonomiudvalget den 21-10-2019

  Indstillingen anbefales.

  Beslutning Byrådet den 04-11-2019

  Indstillingen godkendt
   

  Bilag

 • Sagsid.: 19/16606

  Indstilling

  Miljø, Teknik og Plan indstiller, at Takstblad 2020 og Budget 2020-2024 fra Assens Forsyning A/S, Affald og Genbrug godkendes.

   

  Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

  Beslutningstema

  Da affaldsområdet ikke er adskilt lovmæssigt i myndighed og drift, skal renovationstakster for 2020 og Budget 2020-2024 godkendes af Byrådet, før Assens Forsyning A/S, Affald og Genbrug kan opkræve dem hos borgere og virksomheder.

  Sagsfremstilling

  Assens Forsyning A/S, Affald og Genbrug har sendt deres takstblad for 2020 og Budget 2020-2024 til kommunal godkendelse.

   

  Private husstande

  Den samlede takst for en standard husstand i 2020 vil være på 2.735,00 kr., hvilket er en stigning på 119,00 kr. i forhold til 2019. Det skyldes pristalsregulering og en stigning på genbrugsordningen på grund af stigende restancer.

  Endvidere er administrationsbidraget steget med 8 %, som dækker over grundbidrag til FAKS, bidrag til Miljøstyrelsens databaser på affaldsområdet, ordningen for farligt affald, myndigheds arbejde og affaldskonsulent.

   

  Erhverv

  Stigningen på ca. 7 % på dagrenovationslignende affald skyldes dels samme forhold som for private og dels at takstforskelle mellem erhverv og privat er udlignet.

   

  Som følge af lovgivningsmæssige ændringer så er det kommunale administrationsbidrag for erhvervsaffald bortfaldet fra 1. januar 2019.

   

  De øvrige takststigninger skyldes pristalsregulering på 3 %.

  Lovgrundlag

  Bekendtgørelse nr. 1753 om affaldsregulativer, -gebyrer og –aktører m.v. af 27. december 2018.

  § 15. Kommunalbestyrelsen skal i et gebyrblad fastsætte gebyrer for affaldsplanlægning, etablering, drift og administration af affaldsordninger, jf. lovens § 48, stk. 1, jf. dog lovens § 48, stk. 2. Gebyrbladet skal godkendes af kommunalbestyrelsen og offentliggøres på kommunens hjemmeside.

  Økonomi

  Affaldsområdet er brugerfinansieret.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 08-10-2019

  Miljø, Teknik og Plan indstiller, at Takstblad 2020 og Budget 2020-2024 fra Assens Forsyning A/S, Affald og Genbrug godkendes.

   

  Beslutning Økonomiudvalget den 21-10-2019

  Indstillingen anbefales.

   

  Beslutning Byrådet den 04-11-2019

  Indstillingen godkendt
   

  Bilag

 • Sagsid.: 19/18565

  Indstilling

  Miljø, Teknik og Plan indstiller, at:

  • Processen for udarbejdelse af forslag til supplerende foranstaltninger for den fysiske vandløbsindsats til indsatsprogrammet for vandområdeplanerne 2021-2027 gennemføres som beskrevet,
  • de eksisterende vandoplandsstyregrupper får kompetence til at oprette og sammensætte vandråd,
  • formandskommunen for de to vandoplandsstyregrupper, som Assens Kommune er medlem af også varetager sekretariatsbetjeningen af og leder møderne i vandrådet.

  Beslutningstema

  Miljø- og Fødevareministeriet har den 16. september 2019 sendt udkast til bekendtgørelse om vandråd, vandråds samarbejde med kommunalbestyrelser og samarbejde mellem kommunalbestyrelser i et hovedvandopland om udarbejdelse af forslag til indsatsprogrammers supplerende vandløbsforanstaltninger samt bidrag til miljørapport i offentlig høring. Bekendtgørelsen forventes at træde i kraft den 23. oktober 2019.

   

  Af udkastet til bekendtgørelse fremgår det, at arbejdet med kommunernes udarbejdelse af bidrag til indsatsprogram for vandløb i tredje vandområdeplanperiode 2021-2027 igangsættes nu og skal være afsluttet den 30. juni 2020. Kommunerne skal i forbindelse med arbejdet facilitere oprettelse af vandråd senest den 31. oktober 2019, lede møderne i rådet og sikre, at vandrådet inddrages i arbejdet.

  Sagsfremstilling

  Ifølge udkast til bekendtgørelse om vandråd mv. skal kommunalbestyrelserne i hvert hovedvandopland:

   

  • Udarbejde forslag til supplerende foranstaltninger for den fysiske vandløbsindsats til indsatsprogrammet for vandområdeplanerne 2021-2027 og

   

  • udarbejde bidrag til den miljørapport, som ministeren skal udarbejde i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer.

   

  Fyn og øerne dækker fire hovedvandoplande. Assens Kommune er beliggende inden for to hovedvandoplande – Lillebælt/Fyn og Odense Fjord. Arbejdet med forslag til indsatsprogram kræver tæt dialog og koordinering mellem kommunerne i hovedvandoplandet. Det forslås derfor, at kommunernes samarbejde tager udgangspunkt i den allerede etablerede vandoplandsstyregruppe (VOS), som er nedsat i forbindelse med implementering af vådområdeindsatsen. Vandoplandsstyregrupperne består af politikere fra oplandskommunerne.

   

  Oprettelse af vandråd

  For at styrke interessentinddragelsen og det lokale kendskab til vandområdeplanerne skal kommunerne efter anmodning fra mindst én forening eller organisation (med interesse i vandplanlægning) oprette et vandråd for det pågældende hovedvandopland. Rådene får en rådgivende rolle i forhold til kommunernes arbejde. Et vandråd må højst bestå af 20 medlemmer. Kommunerne skal tilstræbe en ligelig repræsentation af forskellige interesser i vandrådet.

   

  Ligesom ved de to seneste vandrådsprocesser i 2014 og 2017 foreslås det, at vandoplandsstyregrupperne (VOS’erne) får kompetence til at oprette og sammensætte vandrådet og, at formandskommunerne i de to VOS’er, som Assens Kommune er medlem af også varetager sekretariatsbetjeningen af vandrådet og leder vandrådsmøderne. Det vil sige Assens Kommune for vandråd Lillebælt/Fyn og Odense Kommune for vandråd Odense Fjord.

   

  Information om vandrådsarbejdet formidles via kommunens hjemmeside. Det Grønne Råd orienteres løbende og efter behov. Den samlede proces er beskrevet i vedlagte bilag.

  Lovgrundlag

  Lov om vandplanlægning (LBK nr. 126 af 26. januar 2017)

   

  Udkast til bekendtgørelse om vandråd, vandråds samarbejde med kommunalbestyrelser og samarbejde mellem kommunalbestyrelser i et hovedvandopland om udarbejdelse af forslag til indsatsprogrammers supplerende vandløbsforanstaltninger samt bidrag til miljørapport

  Økonomi

  Assens Kommune modtager i 2020 60.000 kr. i DUT-midler til løsning af opgaven.

   

  Det bemærkes, at beløbet indgår som en teknisk ændring i budget 2020-2023 som fremlagt under punkt 2.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 08-10-2019

  Miljø, Teknik og Plan indstiller, at:

  • Processen for udarbejdelse af forslag til supplerende foranstaltninger for den fysiske vandløbsindsats til indsatsprogrammet for vandområdeplanerne 2021-2027 gennemføres som beskrevet,
  • De eksisterende vandoplandsstyregrupper får kompetence til at oprette og sammensætte vandråd,
  • Formandskommunen for de to vandoplandsstyregrupper, som Assens Kommune er medlem af også varetager sekretariatsbetjeningen af og leder møderne i vandrådet.

   

  Beslutning Byrådet den 04-11-2019

  Indstillingen godkendt
   

  Bilag

 • Sagsid.: 19/15642

  Indstilling

  Social og Sundhed indstiller Kvalitetsstandard for forebyggende hjemmebesøg til Byrådets godkendelse.

  Beslutningstema

  Som følge af lovændring med ikrafttrædelse 1. juli 2019, ændres nugældende kvalitetsstandard om forebyggende hjemmebesøg således, at standarden svarer til krav i loven.

   

  Social og Sundhed besluttede den 3. september 2019, at sende ny kvalitetsstandard i høring i perioden fra 4. september til 23. september 2019, og Assens Kommune har modtaget ét høringssvar fra Ældrerådet i Assens Kommune.

  Sagsfremstilling

  Den 25. april 2019 blev der vedtaget en lovændring til Servicelovens §79a omkring forebyggende hjemmebesøg som tilbud til ældre borgere.

   

  Lovændringen er vedtaget som led i bestræbelserne på at bekæmpe ensomhed blandt ældre. Formålet er at styrke den forebyggende indsats i forhold til de ældre, som er udsatte for ensomhed i overgangen fra arbejdsliv til pension. Lovændringen medfører, at kommunen skal tilbyde et forebyggende hjemmebesøg til alle borgere, som bor alene i kommunen, i deres fyldte 70. år.
   

  Ud over ovenstående nye tilbud indeholder den nye kvalitetsstandard jf. krav i loven tilbud om et forebyggende hjemmebesøg til ældre, der fylder 75 og 80 år. Fra den ældre fylder 82 år tilbydes et årligt forebyggende hjemmebesøg. Der tilbydes forebyggende hjemmebesøg efter behov til ældre borgere fra 65 år og op efter, som er i særlig risiko for at få nedsat social, psykisk eller fysisk funktionsevne. Derudover tilbydes forebyggende besøg til borgere fra 65 år og opefter, der mister en ægtefælle eller samlever.

   

  Lovændringen skal ses som en tilføjelse til den eksisterende ordning, hvor tilbuddet om et forebyggende hjemmebesøg anvendes til at identificere eventuelle problemer hos

  den ældre, yde råd og vejledning, forebygge svækkelse og mistrivsel mv. og henvise til forskellige forebyggende og aktiverende tilbud i frivilligt eller kommunalt regi. Formålet med de forebyggende hjemmebesøg er således med lovforslaget uændret.

   

  Assens Kommunes tilbud til borgere, der mister en ægtefælle eller samlever, er ikke et lovkrav, men har været et prioriteret område, som fortsættes. Tilbagemeldinger fra borgere viser, at besøgene har været en god støtte, til at komme i gang igen, og finde nye veje til øget trivsel. Besøgene strækker sig over 1-3 besøg alt efter behov. Der er kun en lille procentdel af borgere i denne målgruppe, som ikke ønsker besøg.

   

  Assens Kommune vil ikke som hidtil sende brev ud til borgere med en fastlagt dato for besøg. Der vil i stedet blive sendt et brev til borgeren, der oplyser om tilbuddet, og herefter skal borgeren selv rette henvendelse til kommunen og aftale dato for besøg, hvis det ønskes. Denne ændring sker for at undgå forgæves besøg hos borgere, der ikke træffes hjemme, men som ikke har fået meldt afbud til det i brevet angivne tidspunkt.

   

  Lovændringen træder i kraft den 1. juli 2019, og k valitetsstandarden er tilpasset i henhold til lovændring.

   

  På baggrund af Høringssvar fra Ældrerådet (vedlagt som bilag) foreslås en ændring af tekst i pkt. 5 i Kvalitetsstandarden:

  Fra:

  5. Indsatser

  Besøget er enten en individuel - eller gruppesamtale med en forebyggelseskonsulent. Den individuelle samtale varer i gennemsnit en time, mens gruppesamtale kan være af længere varighed.

   

  Borgere der oplever belastende livssituationer, kan tilbydes et ekstra besøg afhængigt af behov.

   

  Til:

  5. Indsatser

  Besøg af en forebyggelseskonsulent tilbydes som en individuel samtale – eller som en gruppesamtale (fx som et informationsmøde for en gruppe, der fylder 75 år eller som et af flere enkebesøg). Hvis gruppesamtale ikke ønskes tilbydes enkeltbesøg. Den individuelle samtale varer i gennemsnit en time, mens gruppesamtale kan være af længere varighed.

   

  Borgere der oplever belastende livssituationer, kan tilbydes et ekstra besøg afhængigt af behov.

   

  Lovgrundlag

  Lov om social service § 79a. Lovændring træder i kraft 1. juli 2019.

  Økonomi

  Administrativ tilføjelse efter Social og Sundheds behandling af sagen:

  Ordningen med hjemmebesøg som tilbud til ældre borgere kan afholdes inden for rammen også efter ændring af kvalitetsstandarden som indstillet.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Social og Sundhed den 08-10-2019

  Social og Sundhed indstiller Kvalitetsstandard for forebyggende hjemmebesøg til Byrådets godkendelse.
   

  Social og Sundhed udtrykker tak for indkomne høringssvar.

  Beslutning Byrådet den 04-11-2019

  Indstillingen godkendt med bemærkning om, at forslag til ny formulering af punkt 5 justeres, således at parentesen ændres til: (fx som et informationsmøde for en gruppe borgere, der fylder 75 år eller som et af flere enkebesøg).
   

  Bilag

 • Sagsid.: 16/1356

  Indstilling

  Social og Sundhed indstiller den reviderede Værdighedspolitik for ældreplejen til Byrådets godkendelse.

  Beslutningstema

  Den 1. februar 2019 trådte en ny bekendtgørelse i kraft. Den forpligter Byrådet til senest den 31. december 2019 at vedtage en Værdighedspolitik for ældreplejen, der ud over de områder, som indgår i den nugældende politik, også skal omhandle ”Bekæmpelse af ensomhed”.

   

  Social og Sundhed besluttede den 3. september 2019 at sende en revideret Værdighedspolitik for ældreplejen i høring i perioden 4. september til 25. september 2019. Der er modtaget tre høringssvar.

  Sagsfremstilling

  Værdighedspolitikken for ældreplejen i Assens Kommune skal revideres. Det sker med baggrund i, at der den 1. februar 2019 trådte en ny Bekendtgørelse i kraft. Den forpligter Byrådet til senest den 31. december 2019 at vedtage en Værdighedspolitik, der ud over de områder, som indgår i den nugældende politik, også omhandler ”Bekæmpelse af ensomhed”.

   

  Der er som bilag vedlagt et forslag til en revideret politik, hvor der er tilføjet et tema omkring ”Bekæmpelse af ensomhed”. Derudover er teksten konsekvensrettet i forhold til Assens Kommunes nye Vision ”Med vilje og hjerte”. Rettelser i forhold til nugældende Værdighedspolitik er markeret med rødt.

   

  Forslaget til revideret politik er drøftet i Ældrerådet den 13. august 2019, og Ældrerådet har efterfølgende fremsendt bemærkninger til den foreslående revision af politikken (vedlagt som Bilag). Værdighedspolitikken er formuleret i overensstemmelse med drøftelsen i Ældrerådet.

   

  Administrationen foreslår på baggrund af høringssvar ikke yderligere ændringer af høringsudkast til Værdighedspolitik for ældreplejen.

  Lovgrundlag

  § 81 a, stk. 2, i lov om social service samt Bekendtgørelse nr. 70 af 21/01/2019.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Social og Sundhed den 08-10-2019

  Social og Sundhed indstiller den reviderede Værdighedspolitik til Byrådet.

   

  Social og Sundhed udtrykker tak for indkomne høringssvar.

  Beslutning Byrådet den 04-11-2019

  Indstillingen godkendt
   

  Bilag

 • Sagsid.:

  Sagsfremstilling

   

   

  1.

  Referat fra Borgmesterforum 1. oktober 2019

   

   

  2.

  Orientering om fusion mellem boligselskaber

   

  Pr. 1-10-2019 har 5 fynske boligselskaber valgt at slå sig sammen til det nye boligselskab Almen Boligforening Centrum Danmark (ABCD).

  De tidligere boligselskaber udgjorde Nørre-Aaby Ældreboligselskab (Middelfart), Boligselskabet Vissenbjerg (Assens), Boligselskabet Glamsbjerg (Assens), Kerteminde-Munkebo Boligselskab (Kerteminde), Boligselskabet BSB Nordfyn (Nordfyn). Assens Kommune vil blive tilsynskommune for det nye boligselskab.

   

   

  Beslutning Byrådet den 04-11-2019

  Til orientering.

  Yderligere orientering om møde mellem de fynske borgmestre og folketingsmedlemmer valgt på Fyn.

   

  Orientering om nominering til TV2 Fyn-pris

   

  Bilag

 • Sagsid.:

  Beslutning Byrådet den 04-11-2019

  Orientering om, at NGF Nature Energy fortsat er under likvidation.
   

 • Sagsid.:

  Sagsfremstilling

  Spørgsmål fra tilhørerne besvares af borgmesteren eller et af borgmesteren udpeget byrådsmedlem. Spørgsmålene skal vedrøre generelle kommunale forhold og skal kunne oplæses og besvares indenfor 3 minutter. Spørgsmål, der ikke skønnes at være af almen interesse, kan af borgmesteren henvises til besvarelse i den kommunale forvaltning.

   

  Beslutning Byrådet den 04-11-2019

  Besvarelse af to indsendte skriftlige henvendelser fra dels Katrin Johansdotir samt Sussie Elkjær og Poul Hansen vedrørende budget til sygeplejen.

   

  Besvarelse af henvendelse fra Kent Lohmann som spurgte til, om Byrådet har været involveret i handleplan for udmøntning af besparelse på sygeplejen.