icon-Politik

Politik

Referat

Onsdag den 2. oktober 2019 kl. 17:00

Mødested: Byrådssalen
Udvalg: Byrådet
Medlemmer: Søren Steen Andersen, Karin Christiansen, Jens Jakobsen, Pia Offer Madsen, Tine Grau Poulsen, Lars Kristian Pedersen, Henrik Mott Frandsen, Dan Gørtz, Nikolaj Leed Henriksen, Rie Nielsen, Knud Søby, Erik Klindt Andersen, Ib W. Jensen, Mogens Mulle Johansen, Flemming Risskov Jørgensen, Charlotte Vincent Petersen, Finn Viberg Brunse, Charlotte Kjær, Henrik Hansen, Sara Emil Baaring, Leif Rothe Rasmussen, Ashil Farokh, Berit Schaldemose, Kaj Alstrup, Jens Henrik W. Thulesen Dahl, Lars Kolling, Betina Signe Stick, Ena Nørgaard, Poul Poulsen
 • Sagsid.:

  Beslutning Byrådet den 02-10-2019

  Dagsordenen godkendt.

 • Sagsid.: 19/18409

  Indstilling

  Borgmesteren indstiller, at Betina Signe Sticks ansøgning om orlov fra Assens Byråd imødekommes og at stedfortræder Mike Maarup anmodes om at indtræde.

  Sagsfremstilling

  Byrådsmedlem Betina Signe Stik har anmodet om orlov fra Assens Byråd på grund af sygdom i perioden fra 1. oktober – 31. december 2019.

   

  1. stedfortræder på liste O er Mike Maarup.

   

  Byrådet skal godkende, at betingelserne for orlov er opfyldt for Betina Signe Stick og at Mike Maarup er valgbar og rette stedfortræder.

   

  Betina Signe Stick er medlem af Beskæftigelse, Erhverv og Kultur og Handicaprådet med Tine Grau Poulsen som stedfortræder. Derudover er Betina Signe Stick udpeget som stedfortræder i KL’s Delegeretmøde for Jens Henrik Winther Thulesen Dahl.

   

  Når et byrådsmedlem har forfald i mere end én måned kan den pågældendes plads i de stående udvalg ifølge styrelseslovens § 28, stk. 2, besættes med et andet medlem. Udpegningen foretages af den valggruppe, som oprindeligt har udpeget den pågældende.

  Lovgrundlag

  Den kommunale styrelseslov §§ 15, stk. 2 og 28.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Byrådet den 02-10-2019

  Indstillingen godkendt.

   

  Byrådet tager til efterretning, at Mike Maarup indtræder i Betina Signe Sticks udpegninger.
   

 • Sagsid.: 18/10542

  Indstilling

  Økonomiudvalget anbefaler, at:

  • Forslag til budget 2020-2023 godkendes
  • Udskrivningsprocenten fastsættes uændret til 26,1
  • Der vælges statsgaranteret udskrivningsgrundlag og generelle tilskud
  • Grundskyldspromillen fastsættes uændret til 22,12
  • Fristen for fremsendes af ændringsforslag fastsættes til den 17. oktober 2019 kl. 9.00 Ændringsforsalg sendes til økonomi- og lønchefen

   

  A og O tilkendegiver, at der skal søges om mulighed for at kunne indarbejde skattestigninger i budgetlægningen 2020-2023.

  Sagsfremstilling

  Som følge af folketingsvalgets afholdelse i juni måned og efterfølgende regeringsdannelse, er budgetprocessen for budget 2020-2023 udskudt væsentligt i forhold til tidligere år.

   

  Deraf følger, at processen med udmelding af tilskuds-, udligningsbeløb og generelt om kommunernes budgetlægning er blevet ekstraordinært komprimeret. Den 6. september 2019 blev der indgået en aftale mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2020-2023. Det tilhørende aktstykke forventes godkendt på et møde i Folketingets Finansudvalg den 24. september 2019.

   

  Under forudsætning af, at aktstykket godkendes den 24. september 2019 vil tilskudsudmeldingen for 2020 kunne finde sted den 25. september 2019. Samtidig vil kommunerne blive orienteret om de sædvanlige budgetforudsætninger, herunder oplysninger om skattepuljer.

   

  På baggrund af ovenstående, er der udsendt foreløbige indikationer på nogle af beløbene. Forslaget til budget 2020-2023, som det foreligger til Byrådets 1. behandling, er derfor udarbejdet i forhold til de foreløbige udmeldinger, hvorfor der må forventes at komme tekniske ændringer frem mod 2. behandlingen af budgettet.

   

  I forhold til indkomstskatter, er der endnu ikke foretaget en vurdering af provenuet ved statsgaranteret udskrivning kontra selvbudgettering. I forslaget er det statsgaranteret udligning der er valgt, hvilket giver en samlet skatteindtægt på 1.848.608.000 kr. Generelle tilskud er anført med en indtægt på 845.133.000 kr. inkl. en foreløbig beregning på Assens Kommunes andel af finansieringstilskuddet.

   

  Detailudregningerne i forhold til aktstykket er ikke færdiggjort endnu. Forslag til aktstykke var tilgængeligt 17. september 2019 og behandles i Folketingets Finansudvalg den 24. september 2019. Udvalgenes driftsområder er derfor tilrettet med pt. kendte tekniske blokke, men her vil også forekomme ændringer. Som eksempel kan nævnes, at Beskæftigelse, Erhverv og Kultur følger tidligere praksis og er tilrettet ud fra de forudsætninger som ligger til grund for forventet regnskab for 2019.

  De foreløbige beregninger viser en samlet driftsudgift på 2.578.151.000 kr. Størrelsen af servicerammen for 2020 er endnu ikke udmeldt.

   

  Økonomiudvalget besluttede på sit møde den 17. juni 2019, at nettoanlægsrammen skulle reduceres til 40-45 mio. kr. i en årrække. Denne ændring er indarbejdet i materialet således, at der efterfølgende skal ske en prioritering af de allerede indarbejdede anlægsprojekter.

   

  Der er i ovennævnte tal ikke medtaget eventuelle indtægter fra §16 og §17 puljerne. Assens Kommune ansøger, som tidligere, om andel i relevante puljer, hvor ansøgningsfristen er 27. september 2019.

   

  Budgettet offentliggøres på kommunens hjemmeside jfr. §37, stk. 3 i Lov om kommunernes styrelse.

   

  Forslag til ”Budget og bevillingsoversigt” for budget 2020-2023 samt beskrivelser af indarbejdede tekniske blokke vil blive eftersendt fredag den 20. september 2019.

   

  Fristen for fremsendelse af politiske ændringsforslag fastsættes til den 17. oktober 2019 kl. 9.00. Ændringsforslag sendes til økonomi- og lønchefen.

   

  Normalt vil der samtidigt være en indstilling om den kirkelige ligning for 2020. Som tidligere nævnt, bliver indtægtstallene først udmeldt den 25. september 2019. Vi har derfor først mulighed for at beregne størrelsen af den kirkelige ligning efter denne dato. Der udarbejdes et punkt til beslutning på et ekstraordinært økonomiudvalgsmøde den 2. oktober 2019 forud for Byrådets møde.

  Lovgrundlag

  Den kommunale styrelseslov

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Beslutning Økonomiudvalget den 23-09-2019

  Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

  A og O tilkendegiver, at der skal søges om mulighed for at kunne indarbejde skattestigninger i budgetlægningen 2020-2023.
   

  Beslutning Byrådet den 02-10-2019

  Økonomiudvalgets indstilling godkendt.
   

  Bilag

 • Sagsid.: 18/10542

  Indstilling

  Borgmesteren anbefaler budgettet for den kirkelige ligning til godkendelse med en skatteprocent på 0,95%.

   

  Økonomiudvalgets indstilling vil foreligge til mødet.

  Beslutningstema

  Der træffes beslutning om udskrivningsprocenten for kirkeskat 2020

  Sagsfremstilling

  Kirkeministeriet har udmeldt landskirkeskatten og tilskud fra fællesfonden for 2020.

   

  De hovedtal der budgetteres med i forhold til indtægter og udgifter med baggrund i det statsgaranterede udskrivningsgrundlag eftersendes til mødet, idet provstiudvalget mødes tirsdag den 1. oktober og udarbejder deres budgetoverslag.

   

  Det forventes for nuværende, at budgettet hviler i sig selv som der har kutyme for. Det betyder, at mellemregningen mellem Assens Kommune og provstiet forventes at udgøre 1.216.000 kr. ultimo 2020.

  Lovgrundlag

  Lov om folkekirkens økonomi

  Økonomi

  For nuværende forventes mellemregningen med Assens Kommune at udgøre 1.216.000 kr. ultimo 2020

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Beslutning Økonomiudvalget den 02-10-2019

  Økonomiudvalget bemærker, at der ikke er modtaget budgetmateriale fra Assens Provsti. Materialet udsendes til Økonomiudvalgets 2. behandling af den kirkelige ligning 2020.

   

  Økonomiudvalget anbefaler på den baggrund indstillingen.

   

  Beslutning Byrådet den 02-10-2019

  Indstillingen godkendt.
   

 • Sagsid.: 19/3531

  Indstilling

  Økonomiudvalget anbefaler,

  • at ansøgning fra Assens Forsyning A/S om kommunegaranti for et samlet lån på 6,5 mio. kr. godkendes
  • at der opkræves en stiftelsesprovision på 1% ved lånets hjemtagelse i indeværende år, og at den løbende garantiprovision ved endelig lånoptagelse sættes til 0,4% i henhold til anbefaling fra ekstern kreditvurdering

  Beslutningstema

  Godkendelse af anmodning fra Assens Forsyning A/S om en kommunegaranti på samlet 6,5 mio. kr.

  Sagsfremstilling

  Assens Forsyning A/S anmoder om en kommunegaranti for et lån på 6,5 mio. kr. til dækning af følgende anlægsinvesteringer.

   

  • Køb af jord
  • Vejanlæg på Fåborgvej

   

  Lånet hjemtages i indeværende år, da udgifterne er afholdt af Assens Forsyning A/S.

   

  Lånets løbetid afhænger af de udførte anlægsprojekters afskrivningsperiode, men lånet kan maksimalt opnå en løbetid på 25 år.

   

  I henhold til Byrådets beslutning af 4. april 2018, om ekstern kreditvurdering af selskaber såfremt de anmoder om en garanti over 4 mio. kr., har PwC vurderet Assens Forsyning. Deres vurdering viser, at selskabet har en stærk betalingsevne, og på baggrund heraf oplyser PwC, at en årlig garantiprovision på 0,40 % af restgælden er rimeligt, og at der dermed ikke ydes statsstøtte i forbindelse med garantistillelsen.

  Lovgrundlag

  Lov om kommunernes styrelse § 41, lovbekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v.

  Økonomi

  Der er automatisk låneadgang til investeringer i forsyningsområdet, og dermed også adgang til garantistillelse uden at denne påvirker Assens Kommunes låneramme.

   

  I tilfælde af manglende betaling på lånet træder garantistillelsen i kraft.

   

  Der opkræves stiftelsesprovision på 1% ved låneoptagelsen, og den løbende garantiprovision efter hjemtagelse sættes til 0,4 %. Fastsættelsen af løbende garantiprovision beror på en ekstern vurdering fra PwC.

   

  Assens Kommune har pr. 01. juni 2019 givet kommunegaranti for hæftelser på 15,6 mio. kr. til Assens Forsyning A/S. Samlet set har Assens Kommune givet Assens Forsyning kommunegaranti på hæftelser for i alt 231,2 mio. kr.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

   

  Beslutning Økonomiudvalget den 23-09-2019

  Indstillingen anbefales.

  Beslutning Byrådet den 02-10-2019

  Indstillingen godkendt.
   

 • Sagsid.: 19/3531

  Indstilling

  Økonomiudvalget konstaterer, at ansøgning fra Assens Forsyning – Rensning er reduceret til 12 mio. kr. samt, at anmodning om garantistillelse for restbeløbet til finansiering af nyt renseanlæg fremsendes i 2020. 

   

  Økonomiudvalget anbefaler på den baggrund,

  • at Assens Forsyning – Rensning meddeles en kommunegaranti for en samlet låneramme på 12 mio. kr. frem til og med april 2020
  • at der opkræves en stiftelsesprovision på 1 % af den samlede låneramme
  • at den løbende garantiprovision fastsættes i overensstemmelse med anbefaling fra ekstern kreditvurdering, som vil foreligge til Byrådets møde.

   

  Økonomiudvalget tilkendegiver som vilkår for kommunal garantistillelse til nye renseanlæg, at der indgås aftale mellem Assens Forsyning A/S - Rensning og Assens Kommune om, at

  • Økonomiudvalget løbende orienteres om status på projektet og den tilhørende økonomi, hvert kvartal i projektperioden.
  • En trækningsret pr. år på den samlede garantistillelse. Aftale mellem Assens Kommune og Assens Forsyning A/S – rensning udarbejdes som appendix til den meddelte byggekredit med tilhørende garantistillelse
  • Opkrævning af stiftelsesprovision knyttes til aftale om årlig trækningsret

  Beslutningstema

  Godkendelse af anmodning fra Assens Forsyning – Rensning om en kommunegaranti for en samlet låneramme på 227,7 mio. kr.

   

  Sagsfremstilling

  Assens Forsyning – Rensning anmoder om en kommunegaranti for en samlet låneramme på 227,7 mio. kr. til dækning af anlægsinvesteringer i forbindelse med etablering af nyt renseanlæg i Assens.

   

  Opgørelse af anlægsinvesteringen er endnu ikke endeligt fastlagt, idet tilbudsfrist på indgivelse af tilbud på etablering af nyt renseanlæg først udløber den 14. november 2019. Anmodning om garantistillelse for optagelse af lån på 227,7 mio. kr. hviler på rådgivers overslagsberegning.

   

  Assens Forsyning – Rensning har allerede afholdt en række udgifter til forberedelse af etablering af nyt renseanlæg, hvorfor forsyningsselskabet har anmodet om, at ansøgningen behandles senest på Byrådets møde den 2. oktober.

   

  Assens Byråd har mulighed for i forbindelse med garantistillelse eventuelt  at fastsætte styringsmæssige vilkår til garantistillelsen med henblik på at følge status og økonomi i anlægsprojektet, fx i forbindelse med årlige opfølgninger eller lign.

  Lovgrundlag

  Lov om kommunernes styrelse § 41, lovbekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v.

   

  Økonomi

  Der er automatisk låneadgang til investeringer i forsyningsområdet, og dermed også adgang til garantistillelse uden at denne påvirker Assens Kommunes låneramme.

   

  I tilfælde af manglende betaling på lånet træder garantistillelsen i kraft.

   

  Der opkræves stiftelsesprovision på 1% af garantibeløbet på 227,7 mio. kr. Den løbende garantiprovision fastsættes på baggrund af en ekstern vurdering fra PwC. Den eksterne vurdering pågår og ventes at foreligge til Byrådets behandling af sagen.

  Assens Kommune har pr. 1. juni 2019 givet kommunegaranti til Assens Forsyning for i alt 231,2 mio. kr.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Økonomiudvalget den 23-09-2019

  Økonomiudvalget konstaterer, at ansøgning fra Assens Forsyning – Rensning er reduceret til 12 mio. kr. samt, at anmodning om garantistillelse for restbeløbet til finansiering af nyt renseanlæg fremsendes i 2020. 

   

  Økonomiudvalget anbefaler på den baggrund,

  • at Assens Forsyning – Rensning meddeles en kommunegaranti for en samlet låneramme på 12 mio. kr. frem til og med april 2020
  • at der opkræves en stiftelsesprovision på 1 % af den samlede låneramme
  • at den løbende garantiprovision fastsættes i overensstemmelse med anbefaling fra ekstern kreditvurdering, som vil foreligge til Byrådets møde.

   

  Økonomiudvalget tilkendegiver som vilkår for kommunal garantistillelse til nye renseanlæg, at der indgås aftale mellem Assens Forsyning A/S - Rensning og Assens Kommune om, at

  • Økonomiudvalget løbende orienteres om status på projektet og den tilhørende økonomi, hvert kvartal i projektperioden.
  • En trækningsret pr. år på den samlede garantistillelse. Aftale mellem Assens Kommune og Assens Forsyning A/S – rensning udarbejdes som appendix til den meddelte byggekredit med tilhørende garantistillelse
  • Opkrævning af stiftelsesprovision knyttes til aftale om årlig trækningsret

   

  Beslutning Byrådet den 02-10-2019

  Indstillingen godkendt med bemærkning om, at ekstern kreditvurdering ikke forelå til Byrådets møde den 2. oktober 2019. Fastsættelse af løbende garantiprovision fastsættes på næstkommende byrådsmøde den 4. november 2019.
   

 • Sagsid.: 19/3531

  Indstilling

  Økonomiudvalget anbefaler, 

  • at ansøgning fra Assens Forsyning – Spildevand, om kommunegaranti for en samlet låneramme på 166,0 mio. kr. godkendes
  • at der opkræves en stiftelsesprovision på 1% på baggrund af byggekredittens størrelse, og at den løbende garantiprovision ved endelig lånoptagelse sættes til 0,4% i henhold til anbefaling fra ekstern kreditvurdering
  • at der gives en flerårig byggekredit som konverteres til lån løbende og senest ved regnskabsafslutningen 2022

  Beslutningstema

  Godkendelse af anmodning fra Assens Forsyning – Spildevand om en kommunegaranti for en samlet låneramme på 166,0 mio. kr.

  Sagsfremstilling

  Assens Forsyning – Spildevand anmoder om en kommunegaranti for en samlet låneramme på 166,0 mio. kr. til dækning af anlægsinvesteringer.

  Anlæggene omfatter kloakrenovering,

  • Separatkloakering i Haarby
  • Separatkloakering i Voldtofte
  • Separatkloakering i Gummerup og Glamsbjerg
  • Etablering af skærende ledning fra Glamsbjerg til det nye renseanlæg i Assens
  • Klimasikringsprojekt i Tommerup

   

  Assens Forsyning ønsker med denne garantianmodning at benytte sig af en flerårig byggekredit, tidligere har Assens Kommune givet tilsagn til en etårig byggekredit. Dette betyder, at de endelige lån inden for en låneramme på 166,0 mio. kr. hjemtages over perioden 2019 til 2022.

   

  Denne forlængelse af byggekreditten medfører, at Assens Kommune ændre praksis i forhold til opkrævning af stiftelsesprovision. Tidligere blev stiftelsesprovisionen først hjemtaget når endeligt lånedokument forelå. Med den flerårige byggekredit hjemtages stiftelsesprovisionen øjeblikkeligt. Altså med afsæt i de anmodede 166,0 mio. kr.

   

  Lånenes løbetid vil afhænge af de udførte anlægsprojekters afskrivningsperiode, men lånene kan maksimalt opnå en løbetid på 40 år.

   

  I henhold til Byrådets beslutning af 4. april 2018, om ekstern kreditvurdering af selskaber såfremt de anmoder om en garanti over 4 mio. kr., har PwC vurderet Assens Spildevand. Deres vurdering viser, at selskabet har en stærk betalingsevne, og på baggrund heraf oplyser PwC, at en årlig garantiprovision på 0,40 % af restgælden er rimeligt, og at der dermed ikke ydes statsstøtte i forbindelse med garantistillelsen.

  Lovgrundlag

  Lov om kommunernes styrelse § 41, lovbekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v.

  Økonomi

  Der er automatisk låneadgang til investeringer i forsyningsområdet, og dermed også adgang til garantistillelse uden at denne påvirker Assens Kommunes låneramme.

   

  I tilfælde af manglende betaling på lånet træder garantistillelsen i kraft.

   

  Der opkræves stiftelsesprovision på 1% af byggekreditten, og den løbende garantiprovision efter lånhjemtagelse sættes til 0,4 %. Fastsættelsen af løbende garantiprovision beror på en ekstern vurdering fra PwC.

   

  Assens Kommune har pr. 01. juni 2019 givet kommunegaranti for hæftelser på 145,4 mio. kr. til Assens Forsyning – Spildevand. Samlet set har Assens Kommune givet Assens Forsyning kommunegaranti på hæftelser for i alt 231,2 mio. kr.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Beslutning Økonomiudvalget den 23-09-2019

  Indstillingen anbefales.

  Beslutning Byrådet den 02-10-2019

  Indstillingen godkendt.
   

 • Sagsid.: 19/16544

  Indstilling

  Direktionen indstiller, at forslag til mødeplan for 2020 for Byrådets, Økonomiudvalget og de politiske fagudvalgs møder godkendes.

  Sagsfremstilling

  Fremlæggelse af forslag til mødeplan 2020 for Byrådet, Økonomiudvalget og de politiske fagudvalg.

   

  Forslaget lægger op til fortsættelse af mødekadencen for 2. halvår 2019, så det så vidt muligt planlægges med følgende:

   

  • Fagudvalgsmøder første uge i måneden
   • Uddannelse, Børn og Familie mandage kl. 13
   • Beskæftigelse, Erhverv og Kultur mandage kl. 14
   • Social og Sundhed tirsdage kl. 9
   • Miljø, Teknik og Plan tirsdage kl. 9
  • Formands-/direktionsmøde tredje mandage kl. 8.30
  • Økonomiudvalget tredje mandage kl. 13
  • Byrådsmøde sidste onsdag kl. 17

   

  Opmærksomheden henledes på at ovenstående fraviges i måneder med helligdage og efter sommerferien.

   

  Som udgangspunkt holdes der temamøde forud for byrådsmøderne fra kl. 14.30-16.

   

  Mødeplanen vil blive opdateret i forbindelse med godkendelse af det økonomiske årshjul i december 2019/januar 2020.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Beslutning Byrådet den 02-10-2019

  Mødeplan 2020 godkendt med bemærkning om, at Beskæftigelse, Erhverv og Kulturs møder afholdes mandage kl. 13.
   

  Bilag

 • Sagsid.: 15/13201

  Indstilling

  Borgmesteren indstiller, at Karin Christiansen indtræder som medlem af Handicaprådet.

  Sagsfremstilling

  Handicaprådet består af følgende byrådsmedlemmer:

   

  Rie Nielsen, V med Lars Kristian Pedersen, V som stedfortræder.

  Poul Poulsen, B med Erik Klindt Andersen, V som stedfortræder.

  Charlotte Kjær, A med Berit Schaldemose, A som stedfortræder.

  Henrik Hansen, A med Sara Emil Baaring, A som stedfortræder.

  Betina S. Stick, O med Tine Grau Poulsen, V som stedfortræder.

   

  Valggruppen har meddelt, at de ønsker at ændre udpegningen så Poul Poulsen udtræder og Karin Christiansen indtræder som medlem af Handicaprådet.

  Lovgrundlag

  Handicaprådets forretningsorden

  Beslutning Byrådet den 02-10-2019

  Indstillingen taget til efterretning.
   

 • Sagsid.: 19/15437

  Indstilling

  Direktionen indstiller, at Byrådet tager orienteringen til efterretning.

  Beslutningstema

  Kommunerne har ved vedtagelsen af indfødsretsloven § 10 fået en ny opgave med afvikling af grundlovsceremonier for ansøgere, der ved lov er tilkendt dansk statsborgerskab med betingelse om deltagelse i en grundlovsceremoni.

  Sagsfremstilling

  To gange årligt skal kommunen afholde en grundlovsceremoni for ansøgere, der ved lov er tilkendt dansk statsborgerskab med betingelse om deltagelse i en grundlovsceremoni. Grundlovsceremonierne skal afholdes for at højtidliggøre og markere ansøgers erhvervelse af dansk statsborgerskab.

   

  Ved grundlovsceremonien skal ansøger underskrive en erklæring, hvori ansøger blandt andet tilkendegiver at ville overholde grundloven og danske værdier. Som en del af ceremonien skal ansøger give hånd til en repræsentant for byrådet.

   

  Kommunen skal afholde grundlovsceremonierne to gange årligt i forlængelse af vedtagelse af lov om indfødsret, og første ceremoni skal afholdes i 2020.

   

  Der vil blive informereret om grundlovsceremonierne på kommunens hjemmeside.

  Lovgrundlag

  Indfødsretsloven § 10.

  Økonomi

  Assens Kommune bliver kompenseret med ca. 7.000 kr. i 2019 og ca. 16.000 kr. i 2020 og frem. Kompensationen dækker udgifter til administration samt afholdelse af ceremoni.

  Beslutningskompetence
   

  Byrådet.

  Beslutning Byrådet den 02-10-2019

  Indstillingen godkendt.

 • Sagsid.: 19/3130

  Indstilling

  Social og Sundhed indstiller til Byrådet, at kvalitetsstandard for ambulant behandling af hhv. stof- og alkoholmisbrug godkendes.

  Beslutningstema

  Behandling af høringssvar og indstilling til byrådet vedr. godkendelse af kvalitetsstandarder for ambulant behandling af stofmisbrug og ambulant behandling af alkoholmisbrug.

  Sagsfremstilling

  Social og Sundhed besluttede 13. august 2019 at sende udkast til kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug og kvalitetsstandard for ambulant behandling af alkoholmisbrug i høring.

   

  Kvalitetsstandarderne har været til høring i Handicaprådet, i offentlig høring og har været synliggjort og tilgængelige i Assens Misbrugscenter.

   

  Kvalitetstandarderne, som omfatter alkohol- eller stofmisbrugsbrugsbehandling af Assensborgere i Assens Misbrugscenter eller hos andre udbydere af ambulant alkohol- og stofmisbrugsbehandling, er udarbejdet i forbindelse med besparelse på misbrugsbehandlingsområdet.

   

  Der er indkommet to høringssvar, som er vedlagt som bilag.

  På baggrund af høringssvar fra Handicaprådet er teksten under punktet Lovgrundlag tilrettet.

  Lovgrundlag

  Lov om Social Service.

  Sundhedsloven.

  Økonomi

  Serviceniveauet fastlægges som konsekvens af reduceret budget.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Social og Sundhed den 03-09-2019

  Social og Sundhed indstiller til Byrådet, at kvalitetsstandard for ambulant behandling af hhv. stof- og alkoholmisbrug godkendes.
   

  Beslutning Byrådet den 02-10-2019

  Indstillingen godkendt.

  Bilag

 • Sagsid.: 19/9117

  Indstilling

  Social og Sundhed indstiller til Byrådet, at kvalitetsstandard for ophold i kvindekrisecenter efter Servicelovens § 109 godkendes.

  Beslutningstema

  Indstilling til byrådet vedr. godkendelse af kvalitetstandard for ophold i kvindekrisecenter.

  Sagsfremstilling

  Social og Sundhed besluttede den 13. august 2019 at sende kvalitetstandard for ophold i kvindekrisecenter i høring.

   

  Midlertidigt ophold i kvindekrisecenter er et tilbud til kvinder og børn, der aktuelt er i krise, og som på grund af vold, trusler om vold eller tilsvarende krise i hjemmet ikke kan opholde sig i eget hjem.

   

  I kvalitetsstandarden fastsættes kommunes serviceniveau i forbindelse med ophold i kvindekrisecenter. Kvalitetsstandarden omhandler bl.a. målgruppe, ophold på krisecenter, kvindens egenbetaling, kommunes vejledning og rådgivning, psykologbehandling til børn samt klagemuligheder.

   

  Det foreslås, at kommunens koordinerende rådgivning til kvinden og eventuelle børn kan fortsætte i op til seks måneder efter udflytning fra kvindekrisecentret.

  Det foreslås desuden, at Assens Kommune skal orienteres, såfremt ledsagende børn har behov for psykologbehandling ud over fire timer.

   

  Der er ikke indkommet nogen høringssvar.

  Lovgrundlag

  Lov om Social Service.

  Økonomi

  Udgiften afholdes inden for Myndighed Socials budget.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Social og Sundhed den 03-09-2019

  Social og Sundhed indstiller til Byrådet, at kvalitetsstandard for ophold i kvindekrisecenter efter Servicelovens § 109 godkendes.

  Beslutning Byrådet den 02-10-2019

  Indstillingen godkendt.

  Bilag

 • Sagsid.: 18/11087

  Indstilling

  Beskæftigelse, Erhverv og Kultur har drøftet ny sundhedspolitik ”Fra MODVILJE til MOD & VILJE” for Assens Kommune samt indkomne høringssvar og indstiller Sundhedspolitikken til Byrådets endelige godkendelse den 18. september 2019.

   

   

  Uddannelse, Børn og Familie indstiller sundhedspolitik ”Fra MODVILJE til MOD & VILJE” for Assens Kommune til Byrådets endelige godkendelse den 2. oktober 2019 idet udvalget ønsker, at der til pejle mærke 5 og 6 sættes mere ambitiøse mål samt, at pejlemærke 4 tilføjes at ”ingen børn og unge skal skades af alkohol og andre rusmidler”.

   

   

  Social og Sundhed har drøftet den nye Sundhedspolitik ”Fra MODVILJE til MOD & VILJE samt indkomne høringssvar og indstiller til godkendelse i Byrådet det 2. oktober 2019. - Med bemærkning om,
   

  -         at udvalget ønsker, at pejlemærke 4 tilføjes at ”ingen børn og unge skal skades af alkohol og andre rusmidler”

  -         at hvor Assens Kommunes niveau i dag ligger bedre end de i Sundhedsaftalen nævnte effektmål skal Assens Kommunes højere niveau fastholdes som effektmål.

   

   

  Miljø, Teknik og Plan drøftede ny sundhedspolitik ”Fra MODVILJE til MOD & VILJE” for Assens Kommune samt indkomne høringssvar og indstiller Sundhedspolitikken til Byrådets endelige godkendelse 18. september 2019.

   

   

  Økonomiudvalget har drøftet ny sundhedspolitik for Assens Kommune og indstiller, at spiseforstyrrelser tilføjes Sundhedspolitikken under temaet ”Mental sundhed og trivsel for alle”.

  Beslutningstema

  Byrådet besluttede den 26. juni 2019, at sende ny sundhedspolitik ”Fra MODVILJE til MOD & VILJE” i offentlig høring. Assens Kommune har modtaget 21 høringssvar. Politik og høringssvar med administrationens forslag til ændringer fremlægges til drøftelse med henblik på, at Byrådet kan godkende Sundhedspolitikken 18. september 2019.

  Sagsfremstilling

  En ny sundhedspolitik ”Fra MODVILJE til MOD & VILJE” har været sendt i offentlig høring i perioden fra 27. juni 2019 og frem til 22. august 2019 - Bilag 1.

   

  Sundhedspolitikken skal understøtte Vision 2030 ”Med vilje og hjerte” og konkretisere de politiske ambitioner og mål for borgernes sundhed frem mod 2030. Byrådet ønsker at igangsætte en sundhedsbølge under mottoet: ”Fra MODVILJE til MOD & VILJE”, hvor alle aktører får mod og vilje til at tage ansvar for at fremme egen og andres sundhed, og hvor ulighed i sundhed reduceres via fællesskaber og særlig håndholdt indsats for dem, der har brug for det.

   

  Social og Sundhed og Uddannelse, Børn og Familie har i fælleskab arbejdet med den nye sundhedspolitik. Der er taget udgangspunkt i:

  • vision 2030 ”Med vilje og hjerte”
  • forpligtende aftaler som fx ”Sundhedsaftalen” og ”Røgfri Fremtid”
  • KL’s sundhedsudspil: ”Forebyggelse for fremtiden”
  • anbefalinger fra 17.4 opgaveudvalget om sundhed
  • ideer fra Mandag Morgens Folkemøde om sundhed
  • input fra administrationen.

   

  Sundhedspolitikken indeholder seks prioriterede pejlemærker, der skal sættes særligt fokus på frem mod 2030. De seks pejlemærker er i høj grad i overensstemmelse med KL’s sundhedsudspil: ”Forebyggelse for fremtiden”, der sætter stort fokus på forebyggelse og tidlig indsats blandt børn og unge. 

   

  Der er modtaget 21 høringssvar: Alle indkomne høringssvar er vedlagt som Bilag 2 og 3. Bilag 4 indeholder en samlet oversigt over de indkomne høringssvar samt administrationens forslag til ændringer i høringsudkastet.

  Det generelle budskab i høringssvarene viser en stor tilslutning til sundhedspolitikkens fokus på forebyggelse og tidlig indsats samt en stor velvilje til at medvirke til implementering. Der er samtidig i flere af høringssvarene en opmærksomhed på, at indfrielse af politikkens høje ambitioner for borgernes fysiske og mentale sundhed kræver ressourcer og økonomisk prioritering.

   

  De konkrete indsatser og handlinger, der skal være med til at indfri ambitioner og effektmål i sundhedspolitikken besluttes i en fælles sundhedsstrategi: ”SÅDAN kommer vi fra MODVILJE til MOD & VILJE”. Sundhedsstrategien drøftes i alle fire fagudvalg samt økonomiudvalg og vedtages i umiddelbar forlængelse af sundhedspolitikken. Det er således de respektive udvalg, som beskriver og beslutter hvilke indsatser og handlinger, der skal indgå i strategien inden for ressortområdet, samt fastlægger tidsplan.

   

  Økonomiudvalget har sideløbende med arbejdet med Sundhedspolitikken truffet beslutning om at indføre røgfri arbejdstid i Assens Kommune i løbet af 2020.

   

  Sundhedsudfordringen er et fælles ansvar og Assens Kommune kan ikke løse den alene. Vi har brug for, at alle aktører – kommune, borgere, virksomheder og foreninger samarbejder. Lokalrådene er dermed en vigtig aktør og medspiller i forhold til at implementere Sundhedspolitikken. Her findes en bred repræsentation af aktører, stort engagement, ildsjæle, kendskab til lokalområdet og adgang til et stort netværk. Uddannelse, Børn og Familie og Social og Sundhed har på møder henholdsvis den 12. og 13. august 2019 besluttet, at man i forbindelse med sundhedspolitikkens godkendelse vil invitere Lokalrådsformænd til et arrangement: ”Sunde lokalområder”, hvor også Folkeoplysningsudvalget/Foreninger og Landdistriktsrådet tænkes ind. Arrangementet planlægges først i november.

   

  Sagen behandles i alle stående udvalg.

  Økonomi

  Dele kan finansieres i eksisterende budgetramme ved omprioritering, andet kan tilgå budgetforhandlingerne til eventuel prioritering.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Beskæftigelse Erhverv og Kultur den 02-09-2019

  Beskæftigelse, Erhverv og Kultur har drøftet ny sundhedspolitik ”Fra MODVILJE til MOD & VILJE” for Assens Kommune samt indkomne høringssvar og indstiller Sundhedspolitikken til Byrådets endelige godkendelse den 18. september 2019.

   

  Beslutning Uddannelse Børn og Familie den 02-09-2019

  Uddannelse, Børn og Familie indstiller sundhedspolitik ”Fra MODVILJE til MOD & VILJE” for Assens Kommune til Byrådets endelige godkendelse den 2. oktober 2019 idet udvalget ønsker, at der til pejle mærke 5 og 6 sættes mere ambitiøse mål samt, at pejlemærke 4 tilføjes at ”ingen børn og unge skal skades af alkohol og andre rusmidler”.

  Beslutning Social og Sundhed den 03-09-2019

  Social og Sundhed har drøftet den nye Sundhedspolitik ”Fra MODVILJE til MOD & VILJE samt indkomne høringssvar og indstiller til godkendelse i Byrådet det 2. oktober 2019. - Med bemærkning om,
   

  -         at udvalget ønsker, at pejlemærke 4 tilføjes at ”ingen børn og unge skal skades af alkohol og andre rusmidler”

  -         at hvor Assens Kommunes niveau i dag ligger bedre end de i Sundhedsaftalen nævnte effektmål skal Assens Kommunes højere niveau fastholdes som effektmål.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 03-09-2019

  Miljø, Teknik og Plan drøftede ny sundhedspolitik ”Fra MODVILJE til MOD & VILJE” for Assens Kommune samt indkomne høringssvar og indstiller Sundhedspolitikken til Byrådets endelige godkendelse 18. september 2019.

   

  Beslutning Økonomiudvalget den 09-09-2019

  Økonomiudvalget har drøftet ny sundhedspolitik for Assens Kommune og indstiller, at spiseforstyrrelser tilføjes Sundhedspolitikken under temaet ”Mental sundhed og trivsel for alle”.

   

  Beslutning Byrådet den 02-10-2019

  Byrådet godkender sundhedspolitik ”Fra MODVILJE til MOD & VILJE” med de ændringer som fremgår af bilag af 18. september 2019 ”ændringer/justeringer til sundhedspolitikken”
   

  Bilag

 • Sagsid.:

  Beslutning Byrådet den 02-10-2019

  Orientering om henvendelse til ældre- og sundhedsminister Magnus Heunicke vedrørende kommunal medfinansiering

   

  Orientering om henvendelse til minister for fødevarer, fiskeri og ligestilling og minister for nordisk samarbejde Mogens Jensen til orientering om kyst- og lystfiskercenter.

   

  Orientering om henvendelse fra Ældresagen og borger vedrørende Assens Kommunes økonomiske situation.

   

  Æblefestival i Assens Kommune i uge 41 og 42.

  Bilag

 • Sagsid.:

  Beslutning Byrådet den 02-10-2019

  Intet.
   

 • Sagsid.:

  Sagsfremstilling

  Spørgsmål fra tilhørerne besvares af borgmesteren eller et af borgmesteren udpeget byrådsmedlem. Spørgsmålene skal vedrøre generelle kommunale forhold og skal kunne oplæses og besvares indenfor 3 minutter. Spørgsmål, der ikke skønnes at være af almen interesse, kan af borgmesteren henvises til besvarelse i den kommunale forvaltning.

   

  Beslutning Byrådet den 02-10-2019

  Helle Storgaard spurgte til om 1. behandling af budget 2020-2023 indgår i byrådets partiers kommende budgetforhandlinger og hvad der i øvrigt indgår i forhandlingerne.