icon-Politik

Politik

Referat

Onsdag den 28. august 2019 kl. 17:00

Mødested: Byrådssalen
Udvalg: Byrådet
Medlemmer: Søren Steen Andersen, Karin Christiansen, Jens Jakobsen, Pia Offer Madsen, Tine Grau Poulsen, Lars Kristian Pedersen, Henrik Mott Frandsen, Dan Gørtz, Nikolaj Leed Henriksen, Rie Nielsen, Knud Søby, Erik Klindt Andersen, Ib W. Jensen, Mogens Mulle Johansen, Flemming Risskov Jørgensen, Charlotte Vincent Petersen, Finn Viberg Brunse, Charlotte Kjær, Henrik Hansen, Sara Emil Baaring, Leif Rothe Rasmussen, Ashil Farokh, Berit Schaldemose, Kaj Alstrup, Jens Henrik W. Thulesen Dahl, Lars Kolling, Betina Signe Stick, Ena Nørgaard, Poul Poulsen
 • Sagsid.:

  Beslutning Byrådet den 28-08-2019

  Dagsordenen godkendt.

 • Sagsid.: 18/20899

  Indstilling

  Borgmesteren indstiller, at forslag til ny mødekalender for 2. halvår 2019 godkendes.

  Beslutningstema

  Økonomiudvalget har den 7. august godkendt nyt økonomisk årshjul for budgetlægningen 2020-2023, som har indflydelse på Byrådets mødedatoer.

  Sagsfremstilling

  På baggrund af, at den årlige aftale mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi er rykket er der udarbejdet nyt økonomisk årshjul for budgetlægningen 2020-2023.  Økonomiudvalget godkendte årshjulet den 7. august 2019.

   

  Byrådets 1. behandling af budgettet behandles den 2. oktober og 2. behandling af budgettet den 4. november 2019.

   

  På den baggrund foreslås det, at de ordinære byrådsmøder den 18. september og den 30. oktober 2019 aflyses og afholdes samtidig med Byrådets budgetmøder den 2. oktober og 4. november 2019.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Byrådet den 28-08-2019

  Indstillingen godkendt.
   

  Bilag

 • Sagsid.: 16/3156

  Indstilling

  Økonomiudvalget anbefaler, at

  • det af Fyns Almennyttige boligselskab fremsendte byggeregnskab (skema C) for Krybilyparken, afdeling 96 godkendes
  • der meddeles bevilling på 6.800 kr. til yderligere grundkapital til projektet
  • bevillingen finansieres af midler til kommunal grundkapital.

  Beslutningstema

  Krybilyparken i Brylle er taget i brug og der foreligger nu et byggeregnskab som forelægges nu til politisk stillingtagen.

  Sagsfremstilling

  Byrådet godkendte den 25. januar 2017 skema B for opførsel af 19 almennyttige familieboliger i Krybilyparken i Brylle. Den af skema B godkendte anskaffelsessum udgjorde 32.929.000kr.

   

  Det fremsendte byggeregnskab (skema C) viser en overskridelse af det godkendte beløb på 68.000kr., hvilket svare til 0,2% af den samlede anskaffelsessum. Overskridelsen skyldes hovedsageligt ekstraudgifter i forbindelse med fundering og terrænændringer i forbindelse med byggeriet.

  Lovgrundlag

  Almenboligloven

  Støttebekendtgørelsen

  Økonomi

  Overskridelsen på 68.000kr. svarende til 0,2% af den af skema B godkendte anskaffelsessum. Anskaffelsessummen inklusiv overskridelsen holder sig inden for den i støttebekendtgørelsen angivne maksimale tilladte anskaffelsessum.

   

  Anskaffelsessum skema B udgør  32.929.000kr.

  Anskaffelsessum skema C udgør 32.997.000kr.

   

  Overskridelse udgør  68.000kr.

   

  I den forbindelse vil Assens Kommune skulle bidrage med 10% af overskridelsen, svarende til 6.800kr. som opkræves i forbindelse boligforeningens endelige berigtigelse af finansieringen.

   

  Overskridelsen på 6.800kr finansieres af midler til kommunal grundkapital. Der henstår ikke udisponerede midler til kommunal grundkapital, men der er igangsat en række almene boligprojekter, som endnu ikke er afsluttet, hvorfor der vil kunne ske mindre justeringer, når byggeregnskaberne indgår.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Beslutning Økonomiudvalget den 19-08-2019

  Indstillingen anbefales.
   

  Beslutning Byrådet den 28-08-2019

  Indstillingen godkendt.
   

  Bilag

 • Sagsid.: 19/15002

  Indstilling

  Økonomiudvalget anbefaler,

  • at Assens Kommune henlægger sine beføjelser og pligter til den fælles Beredskabskommission og giver Beredskab Fyn bemyndigelse til at kunne træffe afgørelse om brandsikkerhedsmæssige forhold, hvor brugen af en bygning udgør et ulovligt forhold og der er en konkret risiko for personskade. Bemyndigelsen til Beredskab Fyn gælder udelukkende uden for normal arbejdstid i Assens kommune.
  • at der gives bemyndigelse til kommunaldirektøren til, at der udarbejdes en samarbejdsaftale med Beredskab Fyn, hvor der som min. fastlægges ansvarsfordelingen mellem Assens Kommune og Beredskab Fyn

  Beslutningstema

  Henlæggelse af beføjelser og pligter til Beredskab Fyn i forhold brandsikkerhedsmæssige forhold som kan udgøre en risiko for personskade ved brand

  Sagsfremstilling

  Med virkning fra den 8. juni 2018 er der indført ændringer i byggeloven. Lovændringen giver mulighed for, at Byrådet kan henlægge sine beføjelser og pligter til den fælles Beredskabskommission.

   

  Ifølge byggelovens § 16 C, stk. 6 kan Byrådet henlægge sine beføjelser og pligter til den fælles beredskabskommission til på stedet at træffe afgørelser om brandsikkerhedsmæssige forhold, hvor brugen af en bygning udgør et ulovligt forhold, farlig eller uforsvarlig brug og der er en konkret risiko for personskade. Efter bestemmelsens stk. 7 kan beføjelser og pligter alene henlægges, hvis Byrådet vurderer, at den ikke selv inden for et rimeligt tidsrum vil kunne træffe afgørelse om de ulovlige brandsikkerhedsmæssige forhold. 

   

  Beredskab Fyn kommer ud for situationer uden for kommunernes åbningstid, hvor det ikke er muligt, at agere på forhold, som konkret udgør en risiko for personskade iht. brandsikkerhedsmæssige ulovlige forhold jf. byggeloven, da beredskabet ikke længere er myndighed på området.

   

  Myndighedsoverdragelse vedrører følgende situationer, som er uddybet og nærmere beskrevet i vedlagte bilag:

   

  • Telte og arrangementer - der er omfattet af brandsynsbekendtgørelsen (BEK nr. 1000 af 29062016)
  • Automatiske brandalarmanlæg, der er krævet efter byggeloven
  • Ulovlig anvendelse af bygninger og andre akutte situationer, hvor kommunen ikke selv inden for et rimeligt tidsrum vil kunne træffe afgørelse BEREDSKAB FYN Beredskabskommissionen

   

   

  Sagsfremstillingen har været sendt i høring og Beredskab Fyn har modtaget 3 høringssvar bl.a. fra Assens Kommune.

   

  En henlæggelse af de pågældende beføjelser og pligter til Beredskab Fyn forudsætter en ændring af Vedtægterne for Beredskab Fyn, der skal godkendes af de 9 ejerkommuner. Derfor er der udarbejdet et udkast til vedtægtsændring af Vedtægter for Beredskab Fyn, der behandles som særskilt punkt.

  Lovgrundlag

  Byggeloven - Lov om ændring af byggelovens §16C, stk. 6

  Økonomi

  Ingen

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Beslutning Økonomiudvalget den 19-08-2019

  Indstillingen anbefales
   

  Beslutning Byrådet den 28-08-2019

  Indstillingen godkendt.
   

  Bilag

 • Sagsid.: 19/15002

  Indstilling

  Økonomiudvalget anbefaler, at vedtægtsændringer for Beredskab Fyn godkendes.

  Beslutningstema

  Vedtægtsændringerne for Beredskab Fyn ønskes godkendt iht. Beredskab Fyns gældende vedtægters punkt 14.

  Sagsfremstilling

  Vedtægtsændringer for Beredskab Fyn ønskes godkendt i byrådet iht. vedtægternes punkt 14.

   

  Følgende elementer er indarbejdet i vedtægterne:

  • Principbeslutning med ny fordelingsnøgle er godkendt i alle deltagerkommunernes byråd og indarbejdet i vedtægterne. (Behandlet ifm. sag om Fælles Fynsk Erhvervsfremme december 2018). Fordelingsnøgle for Beredskab Fyns budget ændres hermed fra nettoregnskaber til indbyggertal.
  • På møde i Beredskabskommissionen d. 26. februar 2019 blev budget 2020 for Beredskab Fyn godkendt, men med den bemærkning, at fra budget 2020 og fremefter skal endelig PL være gældende, så ikke der benyttes et PL skøn, som divergerer fra det kommunerne benytter ifm. budgetlægningen. Beredskabskommissionen besluttede samtidigt, at forslaget skulle forelægges kommunaldirektørerne til beslutning. Beslutning fra møde i KMDF 4. april er indarbejdet i udkast til nye vedtægter.
  • På kommissionsmøde d. 7. maj 2019 blev vedtægtsændring omkring opgaver og myndighedsoverdragelse godkendt. Denne er også indarbejdet i udkast til nye vedtægter

   

  Udkast til vedtægtsændringer har været i høring i deltagerkommunerne. Der har været tre bemærkninger, som har medført ændringer i udkastet. Oprindelig formulering fra sagsfremstilling vedr. ny fordelingsnøgle er nu benyttet (under afsnit 10), og ejerandele (afsnit 9) er ændret sammen med udgiftsfordelingen, så disse stemmer overens. Ændring fra kapitalandele til ejerandele i afsnit 9.2.

   

  Alle vedtægtsændringer er af Focus advokaterne indarbejdet i bilaget ’udkast til nye vedtægter for Beredskab Fyn’.

   

  Vedtægtsændringerne er godkendt i Beredskabskommissionen d. 25. juni 2019.

   

  Ved godkendelse i alle ni deltagerkommuner fremsendes vedtægtsændringer efterfølgende til det kommunale tilsyn.

  Lovgrundlag

  Den kommunale Styrelseslov

  Økonomi

  Den nye beregningsmetode ændrer stort set ikke ved størrelsen af Assens Kommunes betaling til Beredskab Fyn. Forskellen i 2019 er beregnet til en mindreudgift på 7.000 kr. ud fra den nye beregningsmetode.

   

  At der fremadrettet bruges samme pris og lønreguleringsprocent sikrer, at budgetterne stemmer overens, tidligere har Beredskabets reguleringsprocent været højere end Assens Kommunes og dermed givet en merudgift.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Beslutning Økonomiudvalget den 19-08-2019

  Indstillingen anbefales
   

  Beslutning Byrådet den 28-08-2019

  Indstillingen godkendt.
   

  Bilag

 • Sagsid.: 19/8202

  Indstilling

  Uddannelse, Børn og Familie indstiller, at model 2 for organisering af ejendomsområdet i Assens Kommune, med et besparelsespotentiale på mindst 1.8 mio. kr. i 2020 stigende til 4.9 mio. kr. henover årene 2020 -2022 og frem, godkendes efter endt høring.
  Socialdemokratiet tager forbehold.

   

  Beskæftigelse, Erhverv og Kultur, Social og Sundhed, Miljø, Teknik og Plan indstiller, at model 2 for organisering af ejendomsområdet i Assens Kommune, med et besparelsespotentiale på mindst 1.8 mio. kr. i 2020 stigende til 4.9 mio. kr. henover årene 2020 -2022 og frem, godkendes efter endt høring.

   

   

  Et flertal af Økonomiudvalget, 8 medlemmer (Henrik Hansen, A, B, F, O og V) anbefaler, at model 2 for organisering af ejendomsområdet i Assens Kommune, med et besparelsespotentiale på mindst 1,8 mio. kr. i 2020 stigende til 4,9 mio. kr. fra 2022 og frem godkendes efter endt høring.

   

  Et mindretal af Økonomiudvalget, 1 medlem (Charlotte Vincent Petersen, A) stemmer imod den del af model 2 der handler om at centralisere servicepersonalet i en ny organisation. At fremme en større fleksibilitet, således at de institutioner der i dag ikke har adgang til teknisk servicepersonale får adgang til dette, bør kunne løses ved individuelle løsninger i de 4 partnerområder. 

   

   

  Beslutningstema

  På baggrund af budgetaftalen for 2019, og aftaleparternes ønske om strategisk optimering af ejendomsområdet, har den nedsatte politiske styregruppe for projektet, udpeget en model for fremtidig drift på ejendomsområdet. Den indstillede model, Model 2, er blevet politisk behandlet i alle fagudvalg den 6. maj 2019, hvor modellen blev anbefalet af alle fagudvalg. Model 2 er efterfølgende sendt i høring af Økonomiudvalget den 20. maj 2019. Høringen er nu gennemført og de indkomne høringssvar skal politisk behandles

  Sagsfremstilling

  Med afsæt i budgetaftalen for 2019 har en politisk styregruppe, bestående af de fem udvalgsformænd, udvalgt to modeller, som er blevet nærmere analyseret og beskrevet. Modellerne er blevet kvalificeret dels ved afholdelse af en række workshops for relevante faggrupper, dels ved projektets to følgegrupper for henholdsvis udvalgte ledere og medarbejdere.

   

  Den anbefalede Model 2 indebærer at;

  • Fagligt og økonomisk ansvar for ejendomsopgaver samles organisatorisk.
  • Det politiske ansvar samles under ét udvalg.
  • Teknisk servicepersonale samles organisatorisk i fælles funktion, og opgaveudførslen organiseres i geografiske distrikter.
  • Rengøringsopgaver for alle bygninger samles, og personalet organiseres i fælles funktion.
  • Der indføres en ny samarbejdsmodel mellem den fælles ejendomsfunktion og de decentrale enheder.
  • Alle kommunens ejendomme og områder – med undtagelse af ejendomme på ældre- og socialområdet (ejendomme administreret efter almenboligloven eller serviceloven) – vil blive omfattet af den ændrede organisering fra første dag.
  • Den fælles ejendomsfunktion får ansvaret for – og budgettet til – alle ejendomsrelaterede opgaver, bortset fra en mindre pulje på de decentrale budgetter, som kan anvendes til mindre ejendomsrelaterede driftsprojekter.

   

  En fælles strategisk ejendomsfunktion vil indebære ændrede kompetenceforhold mellem det centrale og decentrale niveau i forhold til bygningsdriften såvel som ændret praksis i forhold til lokaleanvisning til foreninger og aktive medborgere, hvorfor modellen har været sendt i høring.

   

  Høringen er gennemført ved bestyrelser for Skole og Dagtilbud, Ungerådet, Ældrerådet, Handicaprådet, Lokalråd og Folkeoplysningsudvalget. Medforpligtelsen er afløftet i et underudvalg nedsat af Hovedudvalget, og en udtalelse herfra var medsendt sagen til Økonomiudvalgets behandling.

   

  Høringsmaterialet er vedlagt som bilag 1.

   

  Der er indkommet svar fra 17 høringsberettigede, vedlagt i bilag 2. Ud over de høringsberettigede er der indkommet høringssvar fra 2 lokale MED-udvalg, vedlagt i bilag 3, og fra 1 medarbejder, vedlagt i bilag 4. Bilag 4 lukkes da høringssvaret indeholder personoplysninger.

   

  Alle høringssvar vil tilgå det nedsatte MED-underudvalg med mulighed for yderligere udtalelse. Eventuel yderligere udtalelse herfra vil blive medsendt sagen til Økonomiudvalget.

   

  Hovedpointer i indkomne høringssvar

  En række opmærksomhedspunkter som er gennemgående for høringssvarene, kommenteres herunder;

   

  Opmærksomhedspunkt:

  Administrativ uddybning/besvarelse af opmærksomhedspunkt:

  1. Bekymring for manglende tilstedeværelse og lokalkendskab hos det tekniske servicepersonale.

  Ad 1. Det vil som udgangspunkt være de tekniske servicemedarbejdere inden for distrikterne, der varetager den daglige opgaveløsning for institutionerne. Det betyder også, at det i mange tilfælde vil være de samme personer, der møder op på institutionerne for at løse opgaverne, så der etableres gensidig tillid og kendskab, og så den nuværende fleksibilitet i videst muligt omfang bibeholdes.

  De tekniske servicemedarbejdere der er tilknyttet de store steder vil fortsat i stor udstrækning være fysisk til stede på de lokale institutioner parallelt med, at de indgår i den fælles ejendomsfunktions tværgående organisation.

   

  1. Bekymring for hvem der skal løfte daglige løbende serviceopgaver.

  Ad. 2 Der skal udarbejdes en samarbejdsaftale mellem den fælles ejendomsfunktion og de enkelte institutioner. Disse samarbejdsaftaler skal dels baseres på vedligeholdelses- og plejeplaner for ejendomsopgaverne, og dels på aftaler om de serviceopgaver, som en række af de tekniske servicemedarbejdere (og i mindre omfang også det decentralt ansatte rengøringspersonale) i dag løser.

   

  1. Bekymring for øget bureaukratisering af arbejdsgange.

  Ad. 3 Serviceopgaver skal aftales i det løbende samarbejde direkte mellem den/de tilknyttede tekniske servicemedarbejdere og skolens ledelse, uden at der dermed opbygges tunge arbejdsgange og formelle procedurer.

   

  1. Utilfredshed med at skolerne skal afgive ledelsesretten af teknisk servicepersonale.

  Ad. 4 Det er en forudsætning for opbygning af en fælles ejendomsfunktion, at ledelsesretten af det tekniske servicepersonale og rengøringspersonale, overgår til den fælles ejendomsfunktion.

   

   

  Alle høringssvar fra høringsberettigede vedlægges i såvel en ubearbejdet udgave i bilag 2, samt en kommenteret udgave i bilag 5. I den kommenterede udgave af de indkomne høringssvar, inddeles høringssvarene farveopdelt, efter følgende principper:

   

  Rød: Høringssvar der kun kan indfries hvis der foretages væsentlige ændringer til den indstillede model.

  Gul: Høringssvar der delvist kan indfries af den indstillede model.

  Grøn: Høringssvar der helt kan indfris af den indstillede model.

   

  Som det fremgår af bilag 5 er der høringssvar som kan indfries helt eller delvis. I det videre implementeringsarbejde, vil det tilstræbes at tage hensyn til de bemærkninger, der er indkommet i høringssvarene.

   

  Der er også jf. bilag 5 høringssvar som modellen ikke kan indfri. Det er for disse høringssvar gældende, at de ikke kan indfris, uden at der skal foretages strukturelle ændringer til den indstillede model. Konsekvensen heraf, vil være at idriftsættelse af en ny fælles ejendomsfunktion vil forsinkes, såvel som at at projektets besparelsespotentiale vil skulle revurderes.

   

  Den politiske styregruppe vil fortsætte arbejde med at udforme en strategi for ejendomsområdets fremtidige styring. Strategien, herunder den fremtidige placering af den politiske kompetence over området, forventes vedtaget af Byrådet senest i december 2019.

   

  Sagen har været behandlet i alle fagudvalg.

  Økonomi

  Udmøntning af budgetaftalen for 2019 ved at skabe et økonomisk potentiale på 1.8 mio. kr. stigende til 4.9 mio. kr. henover årene 2020-2022 og frem

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Økonomiudvalget den 19-08-2019

  Et flertal af Økonomiudvalget, 8 medlemmer (Henrik Hansen, A, B, F, O og V) anbefaler, at model 2 for organisering af ejendomsområdet i Assens Kommune, med et besparelsespotentiale på mindst 1,8 mio. kr. i 2020 stigende til 4,9 mio. kr. fra 2022 og frem godkendes efter endt høring.

  Et mindretal af Økonomiudvalget, 1 medlem (Charlotte Vincent Petersen, A) stemmer imod den del af model 2 der handler om at centralisere servicepersonalet i en ny organisation. At fremme en større fleksibilitet, således at de institutioner der i dag ikke har adgang til teknisk servicepersonale får adgang til dette, bør kunne løses ved individuelle løsninger i de 4 partnerområder. 

   

  Beslutning Byrådet den 28-08-2019

  Et flertal af Byrådet, 28 medlemmer (alle undtagen Charlotte Vincent Petersen, A) godkender Økonomiudvalgets flertals indstilling.

   

  Et mindretal af Byrådet, 1 medlem, Charlotte Vincent Petersen, A, stemmer imod den del af model 2, der handler om at centralisere servicepersonalet i en ny organisation. At fremme en større fleksibilitet, således at de institutioner der i dag ikke har adgang til teknisk servicepersonale får adgang til dette, bør kunne løses ved individuelle løsninger i de 4 partnerområder.
   

  Bilag

 • Sagsid.: 19/2232

  Indstilling

  Miljø, Teknik og Plan indstiller, at et arbejdsareal på ca. 15 m2 og et servitutareal på 10 m2 med tilhørende rettigheder eksproprieres midlertidigt til fordel for etablering af regn- og spildevandsanlæg samt pålæg af servitutbestemmelser for ledningsareal på matr. nr.  48g Tommerup By, Tommerup jf. bilag for en pris svarende til det fremsatte forligstilbud, jf. bilag 1.

   

  Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

  Beslutningstema

  Med baggrund i Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan 2018–2027 besluttede Byrådet den 27. februar 2019 og senest genbehandlet d. 27. marts 2019 at igangsætte ekspropriationsprocessen vedrørende erhvervelse af de nødvendig arealer til anlæg af regn- og spildevandsledninger med tilhørende brønde jf. ekspropriationsplanen (bilag 4) samt efterfølgende at tinglyse en servitut om spildevandsanlæg på de berørte ejendomme.

  Byrådet skal træffe endelig beslutning om, hvorvidt de nødvendige arealer og rettigheder til etablering af regn- og spildevandsanlæg skal erhverves ved ekspropriation.

  Sagsfremstilling

  For at opnå rådighedsretten til at have regn- og spildevandsledninger liggende på private grund har Assens Forsyning A/S gennem lang tid forsøgt at indgå frivillige aftaler med berørte lodsejere i Tommerup i forbindelse med realisering af første etape af Regnvandsplan for Tommerup. På nær to lodsejere, er der indgået frivillige aftaler med alle berørte lodsejere.  

   

  Da det ikke lykkedes at indgå en frivillig aftale med de sidste to lodsejere, blev der den 17. juni 2019 afholdt åstedsforretning. Dan Gørtz deltog i åstedsforretningen som udpeget repræsentant for Byrådet.

   

  På åstedsforretningen blev der også fremlagt et forligstilbud om erstatning. Lodsejerne havde mulighed for både at acceptere forligstilbuddet og/eller igangsætning af anlægsarbejdet. Efter åstedsforretningen har den ene lodsejerejer accepteret forligstilbud om erstatning samt at anlægsarbejdet igangsættes Den sidste lodsejer har ikke accepteret forligstilbuddet og igangsætning af anlægsarbejdet.

   

  Hvis Byrådet træffer endelig beslutning om ekspropriation til fordel for spildevandsanlæg på matr. nr. 48g Tommerup By, Tommerup, og lodsejeren ikke accepterer erstatningstilbuddet, vil erstatningsspørgsmålet blive indbragt for taksationsmyndighederne (se bilag 2).

   

  Byrådets ekspropriationsbeslutning kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet, hvilket vil have opsættende virkning for gennemførelse af anlægsprojektet indtil klagen er afgjort. Hvis ekspropriationsbeslutningen ikke påklages, kan anlægsarbejdet gennemføres også selvom erstatningsspørgsmålet ikke er afgjort endnu (se bilag 2).

  Lovgrundlag

  Miljøbeskyttelsesloven (LBK nr. 241 af 13. marts 2019).

  Vejlovens kapitel 10 (LOV nr. 1520 af 27. december 2014).

  Økonomi

  Der er ingen økonomiske konsekvenser for kommunen, da der er tale om ekspropriation til fordel for spildevandsanlæg og erstatningen afholdes således af Assens Spildevand A/S.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 13-08-2019

  Miljø, Teknik og Plan indstiller, at:

  Et arbejdsareal på ca. 15 m2 og et servitutareal på 10 m2 med tilhørende rettigheder eksproprieres midlertidigt til fordel for etablering af regn- og spildevandsanlæg samt pålæg af servitutbestemmelser for ledningsareal på matr. nr.  48g Tommerup By, Tommerup jf. bilag for en pris svarende til det fremsatte forligstilbud, jf. bilag 1.

   

  Beslutning Økonomiudvalget den 19-08-2019

  Indstillingen anbefales
   

  Beslutning Byrådet den 28-08-2019

  Indstillingen godkendt.
   

  Bilag

 • Sagsid.: 18/11490

  Indstilling

  Miljø, Teknik og Plan indstiller, at Forslag til Regnvandsplan for Tommerup Stationsby sendes i 8 ugers offentlig høring.

   

  Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

  Beslutningstema

  I kommunens klimatilpasningsplan fra 2014 er udpeget fire indsatsområder i Tommerup Stationsby, hvoraf de to er udpeget med høj prioritet pga. risiko for oversvømmelse af boliger. Siden har der bl.a. i 2016 været oversvømmelseshændelser i byen ved skybrud, og det er konstateret, at der er behov for at sanere regnvandssystemet i byen. Der er derfor udarbejdet et forslag til helhedsplan for regnvandshåndtering i Tommerup Stationsby i samarbejde med Assens Forsyning A/S – en regnvandsplan.

  Sagsfremstilling

  Regnvandsplanen for Tommerup Stationsby er udarbejdet for at gøre Tommerup Stationsby mere robust overfor fremtidige regnhændelser og samtidig bidrage til at gøre byen endnu mere attraktiv som bosætningsby. Planens tiltag reducerer konsekvenser af oversvømmelser ved at håndtere hele vandkredsløbet på én gang. Samtidig bruges vandet og klimatilpasningsløsningerne til at skabe merværdi i form af bynære rekreative arealer, attraktive byrum, mere biodiversitet samt bedre natur og vandmiljø.

   

  Forslag til Regnvandsplan for Tommerup Stationsby ses på www.assens.dk/regnvandsplan.

   

  Regnvandsplan inddeler Tommerup Stationsby i fem delområder, hvor der til hvert delområde er beskrevet tiltag, som skal gennemføres, for at sikre overholdelse af serviceniveauet for regnvand på terræn samt tiltag til yderligere klimatilpasning af byen og boligområder. Der er for hvert delområde foreslået principper, som kan benyttes til regnvandshåndteringen.

   

  I planen er der lagt op til at minimere brugen af de traditionelle løsninger – dvs. anlæg af større rør. I stedet er der fokus på fælles løsninger mellem kommune og forsyningsselskab, som kan løse flere udfordringer i området på én gang, og som giver merværdi for byen.

   

  Planen indeholder en samfundsøkonomisk analyse, som viser, at de sparede skadesomkostninger over 100 år er ca. 130 mio. kr., og omkostningerne til planens tiltag er ca. 60 mio. kr. Den samlede samfundsøkonomiske gevinst er således ca. 70 mio. kr.

   

  Regnvandsplanen forholder sig også til FN’s verdensmål og bidrager til at opnå bl.a. Mål nr. 6 (Rent vand og sanitet), Mål nr. 11 (Bæredygtige byer og lokalsamfund), Mål nr. 13 (Klimaindsats) og Mål nr. 15 (Livet på land).

   

  I forbindelse med udarbejdelse af planforslaget har der været afholdt to dialogmøder med borgere og Tommeruppernes Lokalråd med henblik på at få input til udformningen af området øst for byen, hvor et af tiltagene i planen er etablering af et stort område til regnvandshåndtering (kaldet ”Tallerupsøerne”). Det bemærkes desuden, at regnvandsplanen er udarbejdet med øje for de strategiske mål i Udviklingsplan for Tommerup og Tommerup Stationsby fra 2017.

  Lovgrundlag

  Der er tale om en helhedsplan for regnvandshåndtering, som ikke er lovpligtig. Planen bidrager til at opfylde en række mål i andre planer, herunder statens vandområdeplaner og kommunens klimatilpasningsplan.

  Økonomi

  Størstedelen af regnvandsplanens tiltag finansieres af Assens Forsyning A/S, som skal sikre overholdelse af serviceniveau for regnvand på terræn. Planens tiltag for klimatilpasning ved ekstremregn skal finansieres på anden vis af Assens Kommune eller private lodsejere. Finansieringen af disse vil blive behandlet særskilt i takt med gennemførelse af tiltagene.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 13-08-2019

  Miljø, Teknik og Plan indstiller, at Forslag til Regnvandsplan for Tommerup Stationsby sendes i 8 ugers offentlig høring.

   

  Beslutning Økonomiudvalget den 19-08-2019

  Indstillingen anbefales
   

  Beslutning Byrådet den 28-08-2019

  Indstillingen godkendt.
   

 • Sagsid.: 19/10117

  Indstilling

  Miljø, Teknik og Plan indstiller,

  1. at forslag til Kommuneplantillæg nr. 9 for et område til regnvandsbassiner og energianlæg øst for Tommerup St. offentliggøres i 8 uger, og
  2. at forsyningsanlæg i form af varmepumpeanlæg og energioptagere indgår i de anvendelser, som kommuneplantillægget muliggør.

   

  Et mindretal bestående af Leif Rothe Rasmussen (A) og Henrik Hansen (A) tager forbehold for den valgte placering.

   

   

  Et flertal af Økonomiudvalget, 7 medlemmer (B, C, O, F og V) anbefaler flertalsindstilling fra Miljø, Teknik og Plan.

   

  Et mindretal af Økonomiudvalget 2 medlemmer (A) tager forbehold for den valgte placering.

  Beslutningstema

  Tillægget til kommuneplanen udlægger et nyt rammeområde 3.1.T.4 til regnvands- og klimaanlæg, landskabstekniske anlæg samt et forsyningsanlæg i form af varmepumpeanlæg og energioptagere.

  Sagsfremstilling

  Assens Kommune har i samarbejde med Assens Spildevand A/S udarbejdet en helhedsplan for håndtering af regnvand i Tommerup Stationsby.

   

  Beregninger af risikoen for oversvømmelser og konstaterede oversvømmelser i byen viser, at det er nødvendigt for Assens Spildevand A/S at etablerer bassiner (”Tallerupsøerne”) til regnvand øst for Tommerup Stationsby.

   

  Med bassinerne kan regnvand fra store regnskyl (5-års regnskyl) ledes uden om byen og, vandet kan forsinkes inden det ledes til Brende Å vest for byen.

   

  Der er i juni 2019 gennemført en foroffentlighed. De modtagne høringssvar er refereret i de to vedlagte notater.

   

  Ifølge Tommeruppernes Lokalråd bør anlægget til varmepumper og energioptagere placeres sammen med solfangeranlægget ved Tommerup.

   

  Tommerup Sts Varmeforsyning oplyser, at placeringen ved Tommerup St. vil være den økonomisk mest fordelagtige løsning. Det er desuden vigtigt for varmeforsyningen hurtigst muligt at kunne omstille varmeproduktionen for at forebygge prisstigninger.

   

  Beregninger udarbejdet af varmeforsyningens rådgivere viser, at samfundsøkonomisk er den alternative placering ved Tommerup ringere end placeringen øst for Tommerup St.. Alternativets samfundsøkonomi er desuden skrøbelig ved en følsomhedsberegning.

   

  Varmeforsyningens rådgiver har desuden lavet en selskabsøkonomisk beregning for den alternative placering ved Tommerup. Den selskabsøkonomisk beregning, at det akkumulerede likviditetsoverskud over 20 år er 11 % mindre i forhold til placeringen ved Tommerup St.. Selskabsøkonomiske besparelser føres over til varmeprisen for forbrugerne.

   

  Afhængigt af byrådets beslutning offentliggøres der eventuelt et forslag til lokalplan 3.1-13, der fastlægger bestemmelser for området til varmepumpeanlæg og energioptagere.

   

  Den ændrede anvendelse af rammeområdet antages ikke at få væsentligt indvirkning på miljøet. Kommuneplantillægget er derfor ikke omfattet af krav om miljøvurdering.

  Lovgrundlag

  Lov om Planlægning

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 13-08-2019

  Miljø, Teknik og Plan indstiller,

  1. At forslag til Kommuneplantillæg nr. 9 for et område til regnvandsbassiner og energianlæg øst for Tommerup St. offentliggøres i 8 uger, og
  2. at forsyningsanlæg i form af varmepumpeanlæg og energioptagere indgår i de anvendelser, som kommuneplantillægget muliggør.


  Et mindretal bestående af Leif Rothe Rasmussen (A) og Henrik Hansen (A) tager forbehold for den valgte placering.

  Beslutning Økonomiudvalget den 19-08-2019

  Et flertal af Økonomiudvalget, 7 medlemmer (B, C, O, F og V) anbefaler flertalsindstilling fra Miljø, Teknik og Plan.

   

  Et mindretal af Økonomiudvalget 2 medlemmer (A) tager forbehold for den valgte placering.
   

  Beslutning Byrådet den 28-08-2019

  Indstillingen godkendt.
   

  Bilag

 • Sagsid.: 18/29904

  Indstilling

  Miljø, Teknik og Plan indstiller, at forslag til lokalplan 3.1-13 Varmepumpe- og energioptageanlæg øst for Tommerup St. besluttes vedtaget til fremlæggelse i offentlig høring i 8 uger.


  Et mindretal bestående af Leif Rothe Rasmussen (A) og Henrik Hansen (A) tager forbehold for den valgte placering.

   

   

  Et flertal af Økonomiudvalget, 7 medlemmer (B, C, O, F og V) anbefaler flertalsindstilling fra Miljø, Teknik og Plan.

   

  Et mindretal af Økonomiudvalget 2 medlemmer (A) tager forbehold for den valgte placering.

  Beslutningstema

  Forslag til lokalplan 3.1-13 er udarbejdet, for at muliggøre etableringen af et varmepumpe- og energioptageanlæg.

   

  Vedtagelsen af forslaget til lokalplan 3.1-13 forudsætter, at kommuneplan tillæg nr. 9 muliggør, at området kan anvendes til varmepumpeanlæg og energioptager.

   

  Arealet bruges i dag til landbrugsdrift. Lokalplanen er bl.a. udarbejdet for at fremme en landskabelig indpasning af anlægget.

  Sagsfremstilling

  Miljø, Teknik og Plan besluttede på deres møde den 3 juni 2019 igangsætning af en lokalplan for området.

   

  Varmepumpeanlægget kan producere billigere varme samt producere en større andel vedvarende energi med reduceret CO2 – udledning.

   

  Lokalplanområdet ligger tæt på den Vestfynske jernbane, i kanten af et område der fremadrettet forventes anvendt til regnvandsbassiner.

   

  Tommerup St. Varmeforsyning har indsendt projektforslag vedrørende varmepumpeanlægget.

   

  I Tommerup området findes tre selskaber – Tommerup St. Varmeforsyning, Tommerup By Fjernvarme og Tommerup Fjernvarme I/S.

   

  Projektforslaget fra Tommerup St. Varmeforsyning har været sendt i høring hos Dansk Gas Distribution og Tommerup By Fjernvarme (i henhold til Varmeforsyningsloven).

   

  Administrativ tilføjelser efter Økonomiudvalgets behandling af sagen:

  Det fremgår ved en beklagelig fejl af sagsfremstillingen at projektforslag har været i høring ved henholdsvis Dansk Gas Distribution og Tommerup By Fjernvarme. Høringsberettigede parter var rettelig Dansk Gas Distribution og Tommerup Fjernvarme I/S.

   

  Tommerup By Fjernvarme var oprindeligt blevet tilskrevet som høringsberettiget part. Høringsbrevet blev dog efterfølgende trukket tilbage, idet rette høringsberettigede part var Tommerup Fjernvarme I/S. Høringsbrev blev fremsendt til Tommerup Fjernvarme I/S med samtidig forlængelse af høringsfristen.

   

  Der var ikke modtaget høringssvar eller indsigelser mod projektforslaget ved høringsfristens udløb. Tommerup St. Varmeforsynings projektforslag forudsættes vedtaget når lokalplanen er endeligt godkendt.

   

  Høringsperioden for lokalplanen er fastsat til 8 uger. Ansøger ønsker en hurtig sagsbehandling, da de tilskudsordninger som opførelsen af et varmepumpe- og energioptageranlæg udløser kræver en byggestart før udgangen af 2019.

   

  Der er udarbejdet en miljørapport som en del af miljøvurderingen af lokalplanen.

  Lovgrundlag

  Lov om planlægning.

  Lov om miljøvurdering af planer og programmer og visse projekter.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 13-08-2019

  Miljø, Teknik og Plan indstiller, at forslag til lokalplan 3.1-13 Varmepumpe- og energioptageanlæg øst for Tommerup St. besluttes vedtaget til fremlæggelse i offentlig høring i 8 uger.


  Et mindretal bestående af Leif Rothe Rasmussen (A) og Henrik Hansen (A) tager forbehold for den valgte placering.

   

  Beslutning Økonomiudvalget den 19-08-2019

  Et flertal af Økonomiudvalget, 7 medlemmer (B, C, O, F og V) anbefaler flertalsindstilling fra Miljø, Teknik og Plan.

   

  Et mindretal af Økonomiudvalget 2 medlemmer (A) tager forbehold for den valgte placering.
   

  Beslutning Byrådet den 28-08-2019

  Indstillingen godkendt.
   

  Bilag

 • Sagsid.: 19/7881

  Indstilling

  Miljø, Teknik og Plan indstiller, at Kommuneplantillæg nr. 7 og lokalplan 2.2-9 Dagligvarebutik ved Odensevej og Langesøvej, Skallebølle vedtages endelig.

   

  Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

  Beslutningstema

  Byrådet vedtog den 29. maj at sende kommuneplantillæg nr. 7 i offentlig høring.

  Miljø, Teknik og Plan vedtog den 3. juni at sende lokalplan 2.2-9 i offentlig høring. De to planforslag har været i 8 ugers offentlig høring samtidig. Høringsperioden er nu afsluttet og planerne skal vedtages endeligt.

  Sagsfremstilling

  Forslag til kommuneplantillæg nr. 7 og lokalplan 2.2-9 har været i offentlig høring fra den 4. juni til den 30. juli 2019.

   

  Formålet med udarbejdelse af et kommuneplantillæg og lokalplanen, har været at muliggøre opførelsen af en ny enkeltstående dagligvarebutik i Skallebølle, samt mulighed for etablering af et regnvandsbassin.

   

  Der er i høringsperioden indkommet 7 høringssvar, hvoraf det ene er indkommet efter høringsfristens udløb. De fleste høringssvar er vedrørende etablering af dagligvarebutikken.

  De primære indkomne bemærkninger er en bekymring om, at det vil gå ud over de eksisterende dagligvarebutikker i Tommerup og Vissenbjerg og derved kan svække de to byers bymidter. Derover er der også positive tilkendegivelser overfor en dagligvarebutik i Skallebølle.

   

  De indkomne bemærkninger til planforslagene er gennemgået og kommenteret i bilaget kommenterede høringssvar.

   

  De indkomne høringssvar har ikke givet anledning til ændringer af planforslagene, udover der tilføjes et afsnit om bilag IV-arter i redegørelsen til kommuneplantillægget.

   

  Efter Økonomiudvalgets behandling udarbejder administrationen notat med nærmere beskrivelse af regelsættet i forhold til krav om kundegrundlagsanalyse. Notatet er vedhæftet som bilag.

  Lovgrundlag

  Lov om Planlægning.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 13-08-2019

  Miljø, Teknik og Plan indstiller, at Kommuneplantillæg nr. 7 og lokalplan 2.2-9 Dagligvarebutik ved Odensevej og Langesøvej, Skallebølle vedtages endelig.

   

  Beslutning Økonomiudvalget den 19-08-2019

  Indstillingen anbefales
   

  Beslutning Byrådet den 28-08-2019

  Et flertal af Byrådet, 27 medlemmer (A, B, F, O og V) godkender indstillingen.

   

  Et mindretal af Byrådet, 2 medlemmer (C og Ø) stemmer imod indstillingen.

  Bilag

 • Sagsid.: 19/12976

  Indstilling

  Miljø, Teknik og Plan indstiller, at lokalplan nr. 80 Erhvervsområde ved Ryttergade, mellem Brylle og Tommerup, samt kommuneplanramme 3.2.T.2 ophæves.

   

  Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

  Beslutningstema

  Ejeren af Ryttergade 44 ved Brylle har ansøgt om ophævelse af den lokalplan og kommuneplanramme der gælder for deres ejendom. Det skal besluttes om ansøgningen kan imødekommes.

  Sagsfremstilling

  Assens Kommune har modtaget en ansøgning om ophævelse af lokalplan nr. 80 gældende for Ryttergade 44, som er en landbrugsejendom. Lokalplanen blev udarbejdet for at muliggøre opførelsen af et biogasanlæg. Ejeren ønsker nu at opføre en ny staldbygningen på det areal der er omfattet af lokalplanen i stedet. Derfor er der søgt om ophævelse af lokalplanen.

   

  Lokalplanen er udarbejdet i 2004 og skulle muliggøre opførelsen af et biogasanlæg på Ryttersgade 44 Brylle.

   

  I henhold til planlovens §33 stk. 1 kan en lokalplan ophæves, såfremt planlægningen ikke længere er nødvendig.

   

  Lokalplanområdet ligger i kommuneplanen indenfor rammeområde 3.2.T.2, der udlægger området til Teknisk anlæg til biogas-, gylleseparering- og kraftvarmeanlæg mellem Brylle og Tommerup. Denne ramme ophæves samtidig med.

   

  Der kan først træffes beslutning om ophævelse af lokalplan 80 og kommuneplanramme 3.2.T.2, når ejerne har haft lejlighed til at udtale sig.

   

  Ophævelse af lokalplan 80 og kommuneplanramme 3.2.T.2 har været sendt i høring hos ejer, fra den 3. juli til den 31. juli 2019. Det er ikke indkommet bemærkninger til ophævelse af lokalplanen.

  Lovgrundlag

  Lov om planlægning.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 13-08-2019

  Miljø, Teknik og Plan indstiller, at lokalplan nr. 80 Erhvervsområde ved Ryttergade, mellem Brylle og Tommerup, samt kommuneplanramme 3.2.T.2 ophæves.

   

  Beslutning Økonomiudvalget den 19-08-2019

  Indstillingen anbefales
   

  Beslutning Byrådet den 28-08-2019

  Indstillingen godkendt.
   

  Bilag

 • Sagsid.: 19/13190

  Indstilling

  Uddannelse, Børn og Familie indstiller, at Assensskolens ønske om navneskifte til Peter Willemoesskolen imødekommes.

  Beslutningstema

  Assensskolens bestyrelse, ledelse og medarbejdere ønsker, at Assensskolen ændrer navn til Peter Willemoesskolen.

  Sagsfremstilling

  Assensskolens bestyrelse, ledelse og medarbejdere ønsker, gennem anmodning af 4. juni 2019, at ændre navn til Peter Willemoesskolen.

   

  Assensskolen er i gang med en proces omkring profilering og nytænkning af skolen.

  Skolen udtrykker, at de har brug for en ny start. Det vil de bl.a. gøre ved at ændre navnet til Peter Willemoesskolen.

   

  Bestyrelsen håber, at de får samlet penge ind til et Willemoesskib, som skal placeres på skolens legeplads. Dette vil få navn og skole til at hænge sammen.

   

  I forbindelse med navneskiftet vil der blive afholdt aktiviteter, som samlet vil markere skiftet.

   

  Administrationen har sammen med kommunens jurister undersøgt, om der er hindringer i forhold til at benytte navnet som navnet på skolen.

  Der har været rettet henvendelse til både ministerier og styrelser for at få vejledning i forhold til navneskiftet.

   

  Juristerne konkluderer, at Assensskolen godt kan ændre navn til Peter Willemoesskolen.

  Begrundelsen findes i, at der ikke er registreret et patent- eller varemærke på navnet, og fordi navneloven kun gælder fysiske personer og ikke offentlige institutioner.

   

  Navneskiftet skal gælde fra 1. september 2019.

  Økonomi

  Det anslås, at udarbejdelse af skilte m.v. beløber sig til ca. 10.000 kr.

   

  Administrativ bemærkning tilføjet efter Uddannelse, Børn og Families behandling af sagen:

  Finansiering af udgifter forbundet med implementering af ændring af skolens navn vil blive  indarbejdet som en del af den kommende økonomiske genopretningsplan for skolen.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Uddannelse Børn og Familie den 12-08-2019

  Uddannelse, Børn og Familie indstiller, at Assensskolens ønske om navneskifte til Peter Willemoesskolen imødekommes.

  Beslutning Byrådet den 28-08-2019

  Indstillingen godkendt.
   

  Bilag

 • Sagsid.:

  Beslutning Byrådet den 28-08-2019

  Orientering om status på opløsning af selskabet NGF
   

 • Sagsid.:

  Sagsfremstilling

  Spørgsmål fra tilhørerne besvares af borgmesteren eller et af borgmesteren udpeget byrådsmedlem. Spørgsmålene skal vedrøre generelle kommunale forhold og skal kunne oplæses og besvares indenfor 3 minutter. Spørgsmål, der ikke skønnes at være af almen interesse, kan af borgmesteren henvises til besvarelse i den kommunale forvaltning.

   

  Beslutning Byrådet den 28-08-2019

  Intet.