icon-Politik

Politik

Referat

Onsdag den 26. juni 2019 kl. 17:00

Mødested: Byrådssalen
Udvalg: Byrådet
Medlemmer: Søren Steen Andersen, Karin Christiansen, Jens Jakobsen, Pia Offer Madsen, Tine Grau Poulsen, Lars Kristian Pedersen, Henrik Mott Frandsen, Dan Gørtz, Nikolaj Leed Henriksen, Rie Nielsen, Knud Søby, Erik Klindt Andersen, Ib W. Jensen, Mogens Mulle Johansen, Flemming Risskov Jørgensen, Charlotte Vincent Petersen, Finn Viberg Brunse, Charlotte Kjær, Henrik Hansen, Sara Emil Baaring, Leif Rothe Rasmussen, Ashil Farokh, Berit Schaldemose, Kaj Alstrup, Jens Henrik W. Thulesen Dahl, Lars Kolling, Betina Signe Stick, Ena Nørgaard, Poul Poulsen
 • Sagsid.:

  Beslutning Byrådet den 26-06-2019

  Dagsordenen godkendt.
   

 • Sagsid.: 19/11340

  Indstilling

  Økonomiudvalget anbefaler, at revisionsberetning nr. 26 ”Revision af årsregnskabet 2018” samt årsberetning 2018 godkendes.

  Beslutningstema

  Endelig godkendelse af årsberetning 2018 samt revisionsberetning nr. 26.

  Sagsfremstilling

  BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab har sendt beretning nr. 26 vedrørende revision af årsregnskabet for 2018 til Byrådets godkendelse.

   

  Den udførte revision har givet anledning til følgende bemærkning:

  Personsager – Revalidering

  Der er foretaget revision af 4 sager. I 3 sager var lovkravet om opfølgning på det individuelle kontaktforløb hver 3. måned jvf. LAB §§ 16 stk. 4 og 18 stk. 1 ikke fuldt ud opfyldt.

  Kommunen har efterfølgende foretaget kontrol i 8 tilfældigt udvalgte sager. I ingen af de 8 sager var lovkravet om opfølgning på det individuelle kontaktforløb hver 3. måned jvf. LAB §§ 16 stk. 4 og 18 stk. 1 fuldt ud opfyldt.

  Kommunen har oplyst, at der er iværksat en række tiltag, der skal sikre, at der foretages rettidig opfølgning i sagerne i overensstemmelse med lovgivningens krav hertil og at der vil være ekstra fokus på området i kommunens ledelseskontrol.

  Vi vil ved revisionsbesøg i 2019 følge op på forholdet.

   

  Det kan fra administrationen oplyses, at revalidering fremover får et særligt fokus. Der sikres et kontinuerligt udtræk af sager til ledelsestilsyn, ligesom læringscases udtrækkes med revalideringssager. Procedure for udtrækning af ledelsestilsynssager og sager som læringscases er under revidering i forbindelse med implementering af ny LAB lov pr. 1/1-2020 og revalidering vil også her indgå med særligt fokus.

   

  Revisionen har endvidere vurderet kommunens økonomi og har noteret følgende:

   

  Assens Kommunes aktuelle økonomiske situation er fortsat fornuftig vurderet på bæredygtig drift og det likvide beredskab.

  Kommunen har i 2018 realiseret et resultat af ordinær driftsvirksomhed på 140,7 mio. kr.

  Da driftsresultatet på sigt skal finansiere afdrag på lån og fremtidige anlægsinvesteringer er det positivt, at Assens Kommune har haft driftsoverskud i de seneste år.

  For at sikre en robust økonomi, som giver mulighed for at finansiere nye anlæg og langsigtet udvikling af kommunen, har kommunen vedtaget 4 økonomiske mål i kommunens økonomiske politik. For år 2018 er alle 4 målsætninger opfyldt.

   

  Omkring den seneste opfølgning på regnskabsår 2019 har vi fået oplyst, at det viser sig, at der stadig er store udfordringer med at få balance mellem forbrug og budget. Opfølgningen viser, at genopretningsplanen der blev iværksat i efteråret 2018, har haft en effekt, men ikke tilstrækkelig til, at det vedtagne budget kan overholdes. Det betyder, at det fortsat er nødvendigt at arbejde videre med, hvordan der kan skabes den ønskede balance mellem forbrug og budget. Vi er opmærksomme på, at kommunen har fokus herpå og er i gang med at iværksætte initiativer, der skal sikre dette.

   

   

   

  Samlet set er det vores vurdering, at kommunen har fokus på behovet for, at driften skal generere et økonomisk råderum til sikring af overholdelse af de vedtagne økonomiske målsætninger, til ikke-lånefinansieret anlægsudgifter, valide budgetforudsætninger og at kommunen har en god likviditet.

   

  Det skal fra administrationen bemærkes at der i den udsendte årsberetning er rykket et tal i balancen, da det stod et forkert sted. Ændringen har ingen betydning for saldoen på balancen.

  Lovgrundlag

  Lov om kommunernes styrelse

  Beslutningskompetence
   

  Byrådet

  Beslutning Økonomiudvalget den 17-06-2019

  Indstillingen anbefales.

  Beslutning Byrådet den 26-06-2019

  Indstillingen godkendt.

  Bilag

 • Sagsid.: 19/46

  Indstilling

  Uddannelse, Børn og Familie indstiller:

  • At der gives om en tillægsbevilling vedrørende rekrutteringspulje på 74.000 kr. i 2019 og 100.000 kr. i 2020 og overslagsårene. Tillægsbevillingen finansieres af en negativ tillægsbevilling på Social og Sundhed.
  • At det overførte underskud fra 2018 på 10.090.000 kr. finansieres ved at fortsætte afdragene fra 2017 frem til 2022 samt yderligere en besparelse på 0,5 mio. kr. fra tandplejen fra 2019-2022 idet råderumsblok 1 svarende til 0,5 mio. kr. bringes i anvendelse.

   

  Social og Sundhed indstiller

  • At der gives en negativ tillægsbevilling vedr. rekrutteringspulje på 143.000 kr. i 2019, 193.000 kr. i 2020 og 192.000 kr. i 2021 og overslagsårene til dækning af tillægsbevillinger på UBF og ØKU.
  • At Social og Sundheds opbremsning af 3. december 2018 på 7,5 mio. kr. fastholdes i 2020 og frem.
  • At Social og Sundhed i samarbejde med Økonomiudvalget foretager en særlig gennemgang af Kend Assens Kommune 2019 med henblik på at udarbejde en beskrivelse af, om der heri skulle være et særligt anvendeligt økonomisk potentiale.
   3 medlemmer (V) oversender i forlængelse heraf råderumskataloget for budget 2020 med henblik på at der allerede i 2019 skal foretages en samlet politisk prioritering i Byrådet til løsning af den store opgave.
   3 medlemmer (A og Ø) ønsker ikke at bringe råderumskataloget i anvendelse.

   

  Samlet søges til drift negative tillægsbevillinger på i alt 5.609.000 kr. i 2019, 2.000.000 kr. i 2020 og 2021, 2.432.000 kr. i 2022 og frem. Beløbene lægges i kassen.

   

   

  Økonomiudvalget tager 1. totalopfølgning 2019, drift til efterretning og anbefaler

   

  For Økonomiudvalgets område:

  • At der gives en negativ tillægsbevilling, som lægges i kassen, på 5.609.000 kr. i 2019, og at 2.000.000 kr. i hhv. 2020 og 2021 og 2.432.000 kr. fra 2022 indarbejdes i det tekniske budget 2020-2023

   

  • At der gives en tillægsbevilling vedrørende fordeling af rekrutteringspulje på 69.000 kr. i 2019, og at 93.000 kr. i 2020 og 92.000 kr. i 2021 og frem indarbejdes i det tekniske budget 2020-2023 således, at finansiering sker ved en negativ tillægsbevilling på Social og Sundhed

   

  For Uddannelse, Børn og Families område:

  • At der gives om en tillægsbevilling vedrørende rekrutteringspulje på 74.000 kr. i 2019 og 100.000 kr. i 2020 og overslagsårene. Tillægsbevillingen finansieres af en negativ tillægsbevilling på Social og Sundhed.

   

  For Social og Sundheds område:

  • At der gives en negativ tillægsbevilling vedr. rekrutteringspulje på 143.000 kr. i 2019, 193.000 kr. i 2020 og 192.000 kr. i 2021 og overslagsårene til dækning af tillægsbevillinger på UBF og ØKU.

   

  Økonomiudvalget bemærker i øvrigt, at tidligere beslutning om fordeling af underskud over flere budgetår fastholdes for alle fagudvalg.

   

  I forlængelse heraf anbefales tillige indstilling fra Uddannelse, Børn og Familie, om fordeling af overført underskud fra 2018 til fordeling forholdsmæssigt over 3 år, fra 2020 til 2022.

   

  Økonomiudvalget bemærker, at indstilling fra Uddannelse, Børn og Familie vedrørende yderligere besparelse på 0,5 mio. kr. på tandplejen fra 2019-2022 tages til efterretning, idet serviceniveauet for tandplejen er vedtaget af Assens Byråd den 29. april 2019.

   

  Økonomiudvalget tager i øvrigt indstilling fra Social og Sundhed vedrørende fastholdelse af opbremsning af 3. december 2018 på 7,5 mio. kr. i 2020 til efterretning, idet stillingtagen til omprioritering af midlerne ligger inden for Social og Sundheds kompetence. Social og Sundheds indstilling vedrørende råderumsblokke behandles under punktet ”Det kommende budgetarbejde for budget 2020-2023 – alle udvalg”.

   

  Beslutningstema

  Der gennemføres 2 totalopfølgninger i  forhold til 2019. 1. totalopfølgning sker pr. 30. april og forelægges til politisk stillingtagen.

  Sagsfremstilling

  Det forventede regnskab på Økonomiudvalgets område:

  Samlet set viser 1. totalopfølgning for Økonomiudvalget, at der forventes et mindreforbrug på 6.155.000 kr.

   

  Mindreforbruget fordeler sig primært på it-området, bygningsdrift og udbetaling Danmark.

   

  Der er afsat et budget på 1.500.000 kr. til udgifter vedrørende nye tilbygning til Rådhus Alle 5. Da byggeriet er udskudt til 2020 lægges beløbet i kassen.

   

  Huslejeindtægt vedrørende udleje til politiet. på 500.000 kr. årligt er ikke budgetlagt. Beløbet lægges i kassen i 2019, og budget 2020 og overslagsårene korrigeres.

   

  Der er afsat et budget på 500.000 kr. til husleje vedrørende Jobcenteret’s midlertidige placering. Jobcenteret er flyttet i eksisterende bygninger til Verninge, hvor der allerede er afsat beløb til husleje. Beløbet lægges i kassen i 2019, og budget 2020 og overslagsårene korrigeres.

   

  På Jobcenteret er der afsat budget til at efterleve påbud fra arbejdstilsynet. Dette er nu udført og der er et restbudget på 500.000 kr., som lægges i kassen.

   

  På Kompasset er der oparbejdet et overskud gennem flere år. De 250.000 kr. af det overførte overskud fra 2018 lægges i kassen, da beløbet ikke anvendes.

   

  I 2019 er der et budget til åremål på 359.000 kr., som ikke anvendes. Beløbet lægges i kassen og budget 2022 og overslagsårene korrigeres med 432.000 kr., da alle åremål herefter er udbetalt.

   

  Afregning til Udbetaling Danmark er faldet med 1.000.000 kr. Beløbet lægges i kassen i 2019, og budget 2020 og overslagsårene korrigeres.

   

  Der er et mindreforbrug på 1.000.000 kr. på It-området. Mindreforbruget er skabt ved et overført mindreforbrug fra 2018 til 2019 på 1.400.000 kr., som følge af økonomisk opbremsning i andet halvår 2018.

   

  I forbindelse med fordeling af rekrutteringspuljen godkendt i Byrådet den 24. april 2019, er der flyttet for meget til Social og Sundheds område. Der tilbageføres 69.000 kr. til økonomiudvalget i 2019, 93.000 kr. i 2020 og 92.000 kr. i overslagsårene.

   

  Det forventede regnskab på alle udvalg:

  Den samlede budgetopfølgning for alle udvalg, viser et forventet merforbrug på 113.829.000 kr. for driften. Samlet set forventes ændring af likvide aktiver ved årets afslutning at udgøre et kassetræk på 42.033.000kr., mod en budgetlagt kasseforøgelse på 30.743.000 kr. i det oprindelige budget. Dvs. en forskel på 72.776.000 kr. 

   

  Resultatopgørelse efter 1. totalopfølgning fremgår af vedlagte notat om den samlede totalopfølgning.

   

   

  Afvigelsen på de enkelte udvalg fremgår af nedenstående opgørelse:

  i 1.000 kr.

  Forv.
  regnskab

  Korr. budget

  Opr. budget

  Tillægs-bev.

  Afvigelse til korr. budget

  Afvigelse til  opr. budget

  Driftsudgifter

   

   

   

   

   

   

  Økonomiudvalget

  291.414

  297.569

  312.942

  -15.373

  -6.155

  -21.528

  Miljø, Teknik og Plan

  105.086

  105.086

  100.792

  4.294

  0

  4.294

  Uddannelse, Børn og Familie

  768.576

  755.612

  769.345

  -13.733

  12.964

  -769

  Beskæftigelse, Erhverv, Kultur

  605.815

  556.449

  561.657

  -5.208

  49.366

  44.158

  Social og Sundhed

  788.899

  731.245

  761.351

  -30.106

  57.654

  27.548

  I alt driftsudgifter

  2.559.790

  2.445.961

  2.506.087

  -60.126

  113.829

  53.703

   

  Lovgrundlag

  Styrelseslovens §40

  Økonomi

   

   (i 1.000 kr.)

  Forventet regnskab

  Korrigeret

  budget

  Oprindeligt budget

  Afvigelse til korr. budget

  Tillægs-bevilling søges

  Overførsel til 2020

  ØKU - uden overførselsadgang

  45.493

   

  45.361

  43.709

  132

  0

  0

  ØKU - med overførselsadgang

  245.921

  252.208

  269.233

  -6.287

  -5.540

  -747

  ØKU i alt

  291.414

  297.569

  312.942

  -6.155

  -5.540

  -747

   

  Oversigt over bevillingsændringer:

  Tillægsbevillinger

  I 1.000 kr.

  2019

  2020

  2021

  2022

  2023

  Ny tilbygning

  -1.500

   

   

   

   

  Huslejeindtægt politi

  -500

  -500

  -500

  -500

  -500

  Husleje Jobcenter

  -500

  -500

  -500

  -500

  -500

  Overskud Jobcenter

  -500

   

   

   

   

  Overskud Kompasset

  -250

   

   

   

   

  Åremål

  -359

   

   

  -432

  -432

  Udbetaling Danmark

  -1.000

  -1.000

  -1000

  -1.000

  -1.000

  IT

  -1.000

   

   

   

   

  I alt

  -5.609

  -2.000

  -2.000

  -2.432

  -2.432

   

  Administrativ bemærkning tilføjet efter Uddannelse, Børn og Families møde den 3. juni:

  Foreslået finansiering via råderumsblok R01, tandplejen på 500.000 kr. bør for så vidt angår budget 2020 og frem afvente budgetlægning 2020-2023.

   

  Administrativ bemærkning tilføjet efter Social og Sundheds møde den 3. juni:

  Til Social og Sundheds indstilling bemærkes, at Social og Sundhed behandler sag om fremsendelse af beskrivelse af råderum, jf. Økonomiudvalgets anmodning, på ekstraordinært møde den 12. juni 2019. Sag om råderum til budget 2020-2023 behandles på sag vedrørende kommende budgetarbejde for budget 2020-2023 – alle udvalg.

  Det bemærkes endvidere, at indstilling om opbremsning af 3. december 2018 på 7,5 mio. kr. fastholdes i 2020 og frem ligger inden for Social og Sundheds kompetence at beslutte.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Beslutning Økonomiudvalget den 17-06-2019

  Økonomiudvalget tager 1. totalopfølgning 2019, drift til efterretning og anbefaler

   

  For Økonomiudvalgets område:

  • At der gives en negativ tillægsbevilling, som lægges i kassen, på 5.609.000 kr. i 2019, og at 2.000.000 kr. i hhv. 2020 og 2021 og 2.432.000 kr. fra 2022 indarbejdes i det tekniske budget 2020-2023

   

  • At der gives en tillægsbevilling vedrørende fordeling af rekrutteringspulje på 69.000 kr. i 2019, og at 93.000 kr. i 2020 og 92.000 kr. i 2021 og frem indarbejdes i det tekniske budget 2020-2023 således, at finansiering sker ved en negativ tillægsbevilling på Social og Sundhed

   

  For Uddannelse, Børn og Families område:

  • At der gives om en tillægsbevilling vedrørende rekrutteringspulje på 74.000 kr. i 2019 og 100.000 kr. i 2020 og overslagsårene. Tillægsbevillingen finansieres af en negativ tillægsbevilling på Social og Sundhed.

   

  For Social og Sundheds område:

  • At der gives en negativ tillægsbevilling vedr. rekrutteringspulje på 143.000 kr. i 2019, 193.000 kr. i 2020 og 192.000 kr. i 2021 og overslagsårene til dækning af tillægsbevillinger på UBF og ØKU.

   

  Økonomiudvalget bemærker i øvrigt, at tidligere beslutning om fordeling af underskud over flere budgetår fastholdes for alle fagudvalg.

   

  I forlængelse heraf anbefales tillige indstilling fra Uddannelse, Børn og Familie, om fordeling af overført underskud fra 2018 til fordeling forholdsmæssigt over 3 år, fra 2020 til 2022.

   

  Økonomiudvalget bemærker, at indstilling fra Uddannelse, Børn og Familie vedrørende yderligere besparelse på 0,5 mio. kr. på tandplejen fra 2019-2022 tages til efterretning, idet serviceniveauet for tandplejen er vedtaget af Assens Byråd den 29. april 2019.

   

  Økonomiudvalget tager i øvrigt indstilling fra Social og Sundhed vedrørende fastholdelse af opbremsning af 3. december 2018 på 7,5 mio. kr. i 2020 til efterretning, idet stillingtagen til omprioritering af midlerne ligger inden for Social og Sundheds kompetence. Social og Sundheds indstilling vedrørende råderumsblokke behandles under punktet ”Det kommende budgetarbejde for budget 2020-2023 – alle udvalg”.

   

  Beslutning Byrådet den 26-06-2019

  Økonomiudvalgets indstilling godkendt.
   

  Bilag

 • Sagsid.: 19/46

  Indstilling

  Miljø, Teknik og Plan indstiller:

  • at de 2 projekter Genåbning af Rævedamsafløbet og Udskiftning dele-Rævedamsafløbet samles i ét projekt

   

  Social og Sundhed indstiller:

  • at der gives en tillægsbevilling på 2.300.000 kr. til Servicearealer Flemløse plejehjem, finansieret af kassen

   

   

  Økonomiudvalget tager 1. totalopfølgning 2019, anlæg til efterretning og anbefaler, at projekterne genåbning af Rævedamsafløbet og udskiftning dele – Rævedamsafløbet samles i eet projekt

   

  Økonomiudvalget bemærker vedrørende indstilling fra Social og Sundhed om meddelelse af tillægsbevilling på 2,3 mio. kr. til servicearealer på Flemløse Plejehjem, at bevillingen overføres til budgetlægning 2020-2023.

  Beslutningstema

  Der gennemføres 2 totalopfølgninger i forhold til budget 2019. 1. totalopfølgning sker pr. 30.april og forelægges til politisk stillingtagen.

  Sagsfremstilling

  Det forventede regnskab for anlæg på Økonomiudvalgets område:

  Budgetopfølgningen viser et samlet merforbrug på 1.835.000 kr., som forventes at blive overført til 2020 i uforbrugte anlægsmidler. Den primære årsag til merforbruget skyldes en forventning om et lavere salg end budgetteret.

   

  Det forventede regnskab for anlæg på alle udvalg:

  Den samlede budgetopfølgning for alle udvalg viser et forventet mindreforbrug på 3.519.000 kr. på anlæg i forhold til det korrigerede budget. Det forventes, at der overføres 5.788.000 kr. til 2020 i uforbrugte rådighedsbeløb
  Afvigelsen på de enkelte udvalg fremgår af bilag.

  Lovgrundlag

  Styrelseslovens § 40.

  Økonomi

  Økonomiudvalget

  i  1.000 kr.

  Forventet
  regnskab

  Korr.
  budget

  Oprindel. budget

  Afvigelse til korr. budget

  Tillægs-bevil. søges

  Forventet overførsel til 2019

  Nyt jobcenter

  455

  455

  0

  0

  0

  0

  Risikostyring

  828

  828

  500

  0

  0

  0

  Byudvikling: Udvikling af bymidter, byfornyelse

  601

  601

  500

  0

  0

  0

  IT fællesadministration

  2.500

  2.500

  2.500

  0

  0

  0

  Digitaliserings- og velfærdsteknologipulje

  2.107

  2.107

  2.000

  0

  0

  0

  Jordforsyning

  9.135

  7.300

  0

  1.835

  0

  1.835

  Køb af jord incl. Byggemodning (samlet)

  13.685

  15.300

  8.000

  -1.615

  0

  -1.615

  Salg af jord

  -4.550

  -8.000

  -8.000

  3.450

  0

  3.450

  I alt

  15.626

  13.791

  5.500

  1.835

  0

  1.835

  (minus = overskud)

   

  Særligt vedrørende indstilling fra Social og Sundhed om tillægsbevilling til servicearealer på Flemløse Plejehjem søges denne, idet salget er sat i bero, som følge af et mindre behov for boliger. Det forventede salgsprovenu vil derfor ikke kunne opnås, førend projektet eventuelt genoptages.

   

  Administrativ bemærkning tilføjet efter Social og Sundheds møde den 3. juni 2019:

  Det bemærkes, at indstilling om tillægsbevilling i tilknytning til servicearealer på Flemløse Plejehjem kan henledes til et tidligere reduktionsforslag, som ikke har kunnet realiseres.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Beslutning Økonomiudvalget den 17-06-2019

  Økonomiudvalget tager 1. totalopfølgning 2019, anlæg til efterretning og anbefaler, at projekterne genåbning af Rævedamsafløbet og udskiftning dele – Rævedamsafløbet samles i eet projekt

   

  Økonomiudvalget bemærker vedrørende indstilling fra Social og Sundhed om meddelelse af tillægsbevilling på 2,3 mio. kr. til servicearealer på Flemløse Plejehjem, at bevillingen overføres til budgetlægning 2020-2023.

  Beslutning Byrådet den 26-06-2019

  Økonomiudvalgets indstilling godkendt.

  Bilag

 • Sagsid.: 19/46

  Indstilling

  Økonomiudvalget anbefaler, at 1. totalopfølgning 2019 – FINANS tages til efterretning, og at der gives

  • En negativ tillægsbevilling på 105.000 kr. vedrørende overgangstilskud og salg af NGF Energy, beløbet tilgår kassen
  • En negativ tillægsbevilling på 4.600.000 kr. vedrørende lånoptag, beløbet tilgår kassen

  Beslutningstema

  Der gennemføres 2 totalopfølgninger i forhold til budget 2019 hvoraf 1. totalopfølgning sker pr. 30. april og forelægges til politisk stillingtagen.

  Sagsfremstilling

  Samlet set viser totalopfølgningen inden for Finans – Økonomiudvalget, at der forventes en merindtægt på 4.705.000 kr.

   

  På skatter og tilskud forventes et merindtægt på 105.000 kr. vedrørende overgangstilskud og salg af NGF Energy.

  Assens Kommune blev ved finansloven for 2019 tildelt et overgangtilskud på 9.000.000 kr. i 2019 og 2020 i forhold til det opdaterede aldersbetingede udgiftsbehov. Disse indtægter er ikke indarbejdet i budget 2019, idet beløbet først blev udmeldt efter budgetvedtagelsen.

   

  Efter salget af NGF Energy ultimo 2018 foretages der en modregning i bloktilskuddet i 4. kvartal 2019, som følge af det modtagne salgsprovenu og indberetningen til forsyningstilsynet. Modregningen udgør 8.895.000 kr.  

   

  Endeligt skal det nævnes, at den budgetterede lånoptagelse til lysarmaturer på 4.600.000 kr. optages december 2019. Der vil i indeværende år indgå 9.200.000 kr. i forbindelse med lånoptagelse til lysarmaturer, idet lånet for 2018 er optaget primo 2019 og bogført i regnskabsåret 2019.

  Lovgrundlag

  Styrelseslovens §40

  Økonomi

   

   (i 1.000 kr.)

  Forventet regnskab

  Korrigeret

  budget

  Oprindeligt budget

  Afvigelse til korr. budget

  Tillægs-bevilling søges

  Overførsel til 2020

  Skatter og tilskud

  -2.627.720

  -2.627.615

  -2.627.615

  -105

  -105

  0

  Renter

  -2.234

  -2.234

  -2.234

  0

  0

  0

  Optagne lån

  -9.200

  -4.600

  -4.600

  -4.600

  -4.600

  0

  Afdrag på lån (Langfristet gæld)

   

  48.804

   

  48.804

   

  48.804

   

  0

   

  0

   

  0

  Øvrige finansforskydninger

   

  3.690

   

  3.690

   

  -12.455

   

  0

   

  0

   

  0

  Finansiering i alt

   -2.586.660

  -2.581.955

  -2.598.100

  -4.705

  -4.705

  0

   

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Beslutning Økonomiudvalget den 17-06-2019

  Indstillingen anbefales.

  Beslutning Byrådet den 26-06-2019

  Indstillingen godkendt.
   

 • Sagsid.: 18/14241

  Indstilling

  Direktionen indstiller, at

  • At der sker opbremsning af anlægsprojekter i 2019 svarende til 17,4 mio. kr. i henhold til nedenstående liste og at beløbet tilgår kassen samt
  • At anlægsprojekterne cykelsti i Aarup, indretning af 1. sal Terrariet og jordkøb i Tommerup sendes til ny prioritering i forbindelse med budgetlægningen for 2020-2023

   

  Økonomiudvalgets anbefaling vil foreligge på mødet.

  Beslutningstema

  Økonomiudvalget skal tage beslutning om og i givet fald, hvilke anlægsprojekter i 2019 som standses og hvilke anlægsprojekter der bliver oversendt til budgetforhandlingerne for 2020-2023 til ny prioritering sammen med øvrige anlægsprojekter

   

  Sagsfremstilling

  Økonomiudvalget drøftede på sit mød den 17. juni 2019, udskydelse af anlægsprojekter i 2019. Udvalget anmodede om forslag til hvilke anlægsprojekter der kan udskydes for et beløb svarende til mellem 10 og 12 mio. kr. samt et eventuelt beløb fra jordkøb.

   

  Der er blevet udarbejdet en liste over de mulige emner og beløb:

   

  Projekt:

  Beløb i kr.:

  Bemærkninger:

  Pulje til trafiksikkerhed

  -400.000

   

  Asfalt, efterslæb og opgradering

  -1.000.000

   

  Renovering og udskiftning af broer

  -900.000

   

  Cykelsti i Aarup

  -6.700.000

  Projektet sendes til ny prioritering til budgetlægningen for 2020-2023

  Indretning af 1. sal på terrariet

  -1.000.000

  Projektet sendes til ny prioritering til budgetlægningen for 2020-2023

  Subtotal

  -10.000.000

   

  Jordkøb i Tommerup

  -7.400.000

  Projektet sendes til ny prioritering til budgetlægningen for 2020-2023

  I alt

  -17.400.000

   

   

  Der er vedhæftet en liste over de nævnte anlægsprojekter med en kort beskrivelse af konsekvenserne ved en opbremsning. Nærmere beskrivelse af anlægsprojekt vedrørende Cykelsti i Aarup vedlægges som særskilt lukket bilag, idet beskrivelsen inderholder oplysninger om jordkøb.

   

  Lovgrundlag

  Den kommunale styrelseslov

  Økonomi

  Der standses anlægsprojekter i 2019 for samlet 17,4 mio. kr. og beløbet tilgår kassen. Virkningen er styrkelse af den disponible kassebeholdning.

   

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Beslutning Økonomiudvalget den 26-06-2019

  Et flertal af Økonomiudvalget 7 medlemmer (B, C, F, O og V) anbefaler, at der sker opbremsning af anlægsprojekter i 2019 svarende til 15, 8 mio.kr. i henhold til nedenstående liste:

   

  Projekt:

  Beløb i kr.:

  Bemærkninger:

  Pulje til trafiksikkerhed

  -400.000

   

  Asfalt, efterslæb og opgradering

  -1.000.000

   

  Renovering og udskiftning af broer

  -900.000

   

  Cykelsti i Aarup

  -5.100.000

  Ejendomskøb gennemføres. Cykelstiprojektet i øvrigt oversendes til budgetlægningen for 2020-2023

  Indretning af 1. sal på terrariet

  -1.000.000

  Projektet sendes til ny prioritering til budgetlægningen for 2020-2023

  Subtotal

  -8.400.000

   

  Jordkøb i Tommerup

  -7.400.000

  Projektet sendes til ny prioritering til budgetlægningen for 2020-2023

  I alt

  -15.800.000

   

   

  Flertallet anbefaler endvidere, at anlægsprojekterne cykelsti i Aarup, indretning af 1. sal Terrariet og jordkøb i Tommerup sendes til ny prioritering i forbindelse med budgetlægningen for 2020-2023.

   

  Et mindretal af Økonomiudvalget, 1 medlem (A) tog forbehold for projekt cykelsti i Aarup. Mindretallet anbefaler opbremsning af de øvrige anlægsprojekter.
   

  Beslutning Byrådet den 26-06-2019

  Et flertal af Byrådet, 28 medlemmer (A, undtagen Sara Emil Baaring, B, C, F, O, V og Ø) godkender Økonomiudvalgets flertalsindstilling.

   

  Et mindretal af Byrådet, 1 medlem (Sara Emil Baaring, A) stemmer imod økonomiudvalgets flertalsbeslutning med bemærkning om, at hun mener at ejendomskøb ikke skal gennemføres og der derimod skal opbremses for de oprindelige 6.700.000 mio. under punktet cykelsti i Aarup.

  Mindretallet stemmer for opbremsning af de øvrige anlægsprojekter.

   

  Bilag

 • Sagsid.: 19/10930

  Indstilling

  Økonomiudvalget anbefaler,:

  • At Assens Kommunes erhvervsgrunde udbydes til salg til de angivne mindstepriser (markedsprisen), uden at der sker ændring i forhold til 2018.
  • At salgs- og reservationsbetingelser, som ikke er ændret i forhold til 2018, tages til efterretning.

  Beslutningstema

  Stillingtagen til prissætning og udbud af kommunens ledige erhvervsarealer, der en gang årligt skal udbydes offentligt til salg.

  Sagsfremstilling

  Kommunens samlede erhvervsarealer blev senest udbudt i januar 2018. Den 28.02.2018 genvurderede Byrådet desuden arealet ved Energivej og fastsatte prisen til 52 kr. pr. m2 med efterfølgende udbud i marts 2018.

   

  Assens Kommune er, via reglerne for salg af kommunens ejendomme, forpligtet til at foretage udbud af kommunens salgbare arealer. Hensynet er, at de salgbare arealer kommer offentligheden til kendskab, og at salget af kommunens arealer sker til markedspris. Arealerne kan efterfølgende sælges uden yderligere udbud i det kommende år.

   

  Ejendomsmægler Arne Blomstrøm fra home Ejby-Aarup har foretaget en vurdering af 3 af Assens Kommunes erhvervsarealer (Energivej, Dalvænget/Stejlebjergvej samt Taarupparken). For alle 3 arealer er vurderingen, at udbudsprisen svarer til markedsprisen – rapporten er vedlagt som bilag. Det anbefales derfor, at markedsprisen fastholdes på samme niveau som i 2018.

   

  Det bemærkes, at der for en del af matrikel 82b Assens Markjorde, Assens (ca. 6.700 m2) allerede er opkrævet kloaktilslutningsbidrag, hvorfor der til jordpris er tillagt 35 kr. pr. m2, svarende til det allerede betalte kloaktilslutningsbidrag. For de øvrige arealer er tilslutningsbidraget beregnet enten som et historisk fastsat beløb per m2 eller et beløb, svarende til betalingsvedtægten, hvilket i 2019 udgør 51.606 kr. pr. påbegyndt 800 m2 erhvervsareal (eet bidrag).

  Lovgrundlag

  Lov om kommunernes styrelse § 68.

  Bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 vedr. udbud af kommunens faste ejendomme og tilhørende vejledning nr. 60 af 28. juni 2004.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Økonomiudvalget den 17-06-2019

  Indstillingen anbefales.
   

  Beslutning Byrådet den 26-06-2019

  Indstillingen godkendt.
   

  Bilag

 • Sagsid.: 19/12296

  Indstilling

  Borgmesteren indstiller, at Byrådet genudpeger Tom Kjær Jensen og Jim Staffensen til bestyrelsen for Fonden Haarby-Hallerne.

  Beslutningstema

  Assens Kommune skal udpege 2 medlemmer til bestyrelsen i Fonden Haarby-Hallerne

  Sagsfremstilling

  Fondsbestyrelsen består ifølge fundatsen af 5 medlemmer, hvoraf Assens Kommune udpeger to medlemmer – sædvanligvis uden for egen kreds -  og fondens pengeinstitut udpeger et medlem. Fondens formand udpeges blandt disse 3 bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen består derudover af to medlemmer udpeget af brugerorganisationen, som ikke må repræsentere samme forening klub eller lign.

   

  Bestyrelsen har i sit bestyrelsesmøde den 23. maj 2019 besluttet, at anbefale Assens Byråd om at genudpege Tom Kjær Jensen og Jim Staffensen for en ny 4-årig periode fra 1. januar 2020.

   

  Det kan supplerende oplyses, at bestyrelsen i forhold til Fonden Haarby-Hallernes pengeinstitut TOTALBANKEN A/S ligeledes har besluttet at anbefale genudpegning af Steen Viberg for en ny 4-årig periode.  

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Beslutning Byrådet den 26-06-2019

  Indstillingen godkendt.
   

 • Sagsid.: 19/12385

  Indstilling

  Borgmesteren indstiller, at Byrådet udpeger et medlem til FGU-Fyns bestyrelse

  Beslutningstema

  Byrådet behandlede i april 2018 dækningsområdet for Den Forberedende Grunduddannelse, på baggrund af regeringsaftale om en reform af det forberedende område. Initiativet indebærer, at en række af de nuværende forberedende tilbud blive lagt sammen til en ny Forberedende Grunduddannelse (FGU). FGU Fyn dækker Odense • Assens • Nyborg • Nordfyn • Kerteminde Kommuner.

  Sagsfremstilling

  I forbindelse med ikrafttrædelsen af FGU-Fyns ordinære vedtægt udløber funktionsperioden for institutionens nuværende bestyrelse.

   

  I medfør af lov om institutioner for forberedelse grunduddannelse kapitel 3 samt FGU-Fyns vedtægt §2, tildeles Assens Byråd retten til at udpege et stemmeberettiget medlem til institutionens bestyrelse.

   

  Den nye tiltrædende bestyrelsesfunktionsperiode vil jf. vedtægtens §14 løbe frem til 30. april 2022.

   

  Det Fremgår af standardvedtægten §2, stk. 3, at bestyrelsen bør have en ligelig sammensætning af kvinder og mænd.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Beslutning Byrådet den 26-06-2019

  Byrådet udpeger Mogens Mulle Johansen til FGU-Fyns bestyrelse.
   

 • Sagsid.: 19/10505

  Indstilling

  Miljø, Teknik og Plan indstiller at ”Betalingsreglement for havnene og Assens-Baagø færgen i Assens Kommune” godkendes.

   

  Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

  Beslutningstema

  For at Assens Kommune kan foretage udlæg for restancer efter udpantningsloven fra 1873, kræves det at kommunen har vedtaget et betalingsreglement for området. Forslag til betalingsreglement forelægges til politisk behandling.

  Sagsfremstilling

  Baagø Færgen og Assens Havn blev kommunale den 1. januar 2018, og for at kommunen kan anvende udpantningsloven fra 1873 ved inddrivelse af fordringer, skal der foreligge et af Byrådet vedtaget betalingsreglement. I den forbindelse er det praktisk at indarbejde Agernæs og Bågø havne i samme reglement.

  Lovgrundlag

  Lov nr. 36 af 29. marts 1873 — udpantningsloven, retsplejelovens § 478, stk. 2, og inddrivelseslovens § 1 og § 2, stk. 1.

  Økonomi

  Vedtages betalingsreglementet ikke, kan der være fordringer, der ikke kan inddrives.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 03-06-2019

  Miljø, Teknik og Plan indstiller at ”Betalingsreglement for havnene og Assens-Baagø færgen i Assens Kommune” godkendes.

   

  Beslutning Økonomiudvalget den 17-06-2019

  Indstillingen anbefales.
   

  Beslutning Byrådet den 26-06-2019

  Indstillingen godkendt.
   

  Bilag

 • Sagsid.: 18/20366

  Indstilling

  Miljø, Teknik og Plan indstiller at:

   

  • Planstrategi 2019 vedtages med de eventuelle ændringer, som Byrådstemamødet den 29. maj har affødt.
  • Planstrategi 2019 sendes i offentlig høring i 10 uger indtil 4. september.
  • Der planlægges et borgermøde centralt i kommunen i slutningen af august.

   

  Miljø, Teknik og Plan bemærker, at der forud for høringsperioden bør indarbejdes et fokus på rent drikkevand. Dette bør afspejle sig i retningslinjer m.m. i selve kommuneplanen.

   

  Derudover ønskes der inden den endelige vedtagelse af Planstrategien forelagt en vurdering af supplerende muligheder for sommerhusområder uden for strandbeskyttelse, både i og uden for kystnærhedszonen.

   

  Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

  Beslutningstema

  Der skal træffes beslutning om, hvorvidt planstrategien kan godkendes og sendes i offentlig høring indtil 4. september.

  Sagsfremstilling

  Byrådet har ansvaret for at planlægge, hvordan arealerne i byerne og i det åbne land skal anvendes. Denne planlægning varetages overordnet i kommuneplanen, og før et byråd kan ændre på kommuneplanen, skal ændringsbeslutningen beskrives i en planstrategi. Planstrategien skal vedtages og offentliggøres inden udgangen af første halvdel af byrådsperioden.

   

  Planstrategien omsætter kommunens visioner for den fysiske udvikling til en strategi ved at beskrive, hvordan kommuneplanen skal revideres, så den understøtter visionen Med vilje og hjerte. Planstrategien beskriver desuden ønsker til nye sommerhusområder, som kan bidrage til at skabe et turismeerhverv i vækst.

   

  Med vedtagelse af Planstrategi 2019 træffer Byrådet beslutning om, at den kommende kommuneplan for Assens Kommune skal revideres delvist og hvilke emner, der skal revideres.

  På baggrund af Planstrategi 2019 indkaldes desuden ideer og forslag til indholdet af Kommuneplan 2020 – 2032.

   

  Planstrategien offentliggøres i ti uger indtil den 4. september, så borgere og andre interessenter har god tid til at indsende ideer, forslag og kommentarer til planstrategien og den kommende kommuneplan.

   

  Der kan afholdes et borgermøder et centralt sted i kommunen i slutningen af august. Tid og sted fastsættes senere.

  Lovgrundlag

  Lov om planlægning.

  Økonomi

  Udgifter til tryk og offentliggørelse af Planstrategi 2019 samt udgifter til borgermødet dækkes af kontoen for fysisk planlægning.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 03-06-2019

  Miljø, Teknik og Plan indstiller at:

   

  • Planstrategi 2019 vedtages med de eventuelle ændringer, som Byrådstemamødet den 29. maj har affødt.
  • Planstrategi 2019 sendes i offentlig høring i 10 uger indtil 4. september.
  • Der planlægges et borgermøde centralt i kommunen i slutningen af august.

   

  Miljø, Teknik og Plan bemærker, at der forud for høringsperioden bør indarbejdes et fokus på rent drikkevand. Dette bør afspejle sig i retningslinjer m.m. i selve kommuneplanen.

   

  Derudover ønskes der inden den endelige vedtagelse af Planstrategien forelagt en vurdering af supplerende muligheder for sommerhusområder uden for strandbeskyttelse, både i og uden for kystnærhedszonen.

   

  Beslutning Økonomiudvalget den 17-06-2019

  Indstillingen anbefales.
   

  Beslutning Byrådet den 26-06-2019

  Indstillingen godkendt.
   

  Bilag

 • Sagsid.: 17/16261

  Indstilling

  Miljø, Teknik og Plan indstiller, at udviklingsplanen for Assens by - Fremtidens Assens – vedtages uden ændringer.

   

  Flemming Risskov Jørgensen (SF) fremsatte et ændringsforslag, i det SF ikke kan støtte,

  at der bygges på jordbassinerne, og ønsker at friholde området på den vestlige side af

  banen for bebyggelse samt ønsker en rekreativ udnyttelse af jordbassinerne.

  Beskrivelsen af ændringsforslaget vedlægges som bilag. For ændringsforslaget stemte

  Flemming Risskov Jørgensen (SF) og Lars Kolling (O). I mod ændringsforslaget stemte Henrik Hansen (A), Dan Gørtz (V) samt Poul Poulsen (B). Leif Rothe Rasmussen (A) undlod at stemme. Ændringsforslaget faldt dermed.

   

  Lars Kolding (O) stemte imod vedtagelsen af Udviklingsplanen for Assens by, idet Lars Kolding (O) ikke ønsker bebyggelse på jordbassinerne, udtrykker tvivl om jordbundsforhold og ønsker hensyntagen til kommunens økonomiske situation set i forhold til åbningstrækket.
   

   

  Økonomiudvalget satte ændringsforslag fremsat af F til afstemning:

   

  For stemte 2 medlemmer (F og O).

  Imod stemte 7 medlemmer (A, B og V)

  Ingen medlemmer stemte hverken for eller imod.

   

  Ændringsforslaget var herefter bortfaldet. 

   

  Udviklingsplanen for Assens by – Fremtidens Assens sattes herefter til afstemning.

   

  For stemte 7 medlemmer (A, B, og V).

  Imod stemte 1 medlem (O)

  1 medlem (F) stemte hverken for eller imod.

   

  Udviklingsplanen for Assens by - Fremtidens Assens anbefales herefter til Byrådets godkendelse.

  Beslutningstema

  Udviklingsplanen har været i 4 ugers offentlig høring, fra den 25. april til og med den 22. maj 2019. Der er i høringsperioden indkommet 14 høringssvar. De indkomne høringssvar giver ikke anledning til ændringer i planen, men repræsenterer dog en række bekymringer, som der bør være opmærksomhed på, i realiseringen af planens delelementer.

  Sagsfremstilling

  ”Fremtidens Assens” er en vision og en strategi for, hvordan Assens by skal styrkes og gøres robust over for fremtidens udfordringer. Udviklingsplanen skal skabe en fælles retning for byens udvikling og dermed sikre en langsigtet og fokuseret kurs.

   

  Udviklingsplanen skal fungere som styringsværktøj til løbende prioritering og igangsættelse af idéer og indsatser i arbejdet med at løfte byen både fysisk, socialt, økonomisk og organisatorisk. Udviklingsprincipper, indsatser og tre udpegede fokusområder viser konkrete veje til, hvordan bymidten gentænkes og åbnes op med nye bymæssige funktioner, forbindelser og rekreative oplevelser, som skal styrke Assens som bosætnings- og oplevelsesby.

   

  Planen udpeger følgende tre primære fokusområder:

  • Den bynære havn, Willemoesgade og den nordlige havn
  • Den kulturelle købstad, Østergade, Plumområdet og Tobaksgaarden
  • Det vilde bylandskab, Jordbassinerne og Arena Assens

   

  Der er i høringsperioden indkommet 14 høringssvar: 2 høringssvar omhandler alle 3 områder i planen, 8 omhandler primært den bynære havn, 4 omhandler primært det vilde bylandskab (jordbassinerne).

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 03-06-2019

  Miljø, Teknik og Plan indstiller, at udviklingsplanen for Assens by - Fremtidens Assens – vedtages uden ændringer.

   

  Flemming Risskov Jørgensen (SF) fremsatte et ændringsforslag, i det SF ikke kan støtte,

  at der bygges på jordbassinerne, og ønsker at friholde området på den vestlige side af

  banen for bebyggelse samt ønsker en rekreativ udnyttelse af jordbassinerne.

  Beskrivelsen af ændringsforslaget vedlægges som bilag. For ændringsforslaget stemte

  Flemming Risskov Jørgensen (SF) og Lars Kolling (O). I mod ændringsforslaget stemte Henrik Hansen (A), Dan Gørtz (V) samt Poul Poulsen (B). Leif Rothe Rasmussen (A) undlod at stemme. Ændringsforslaget faldt dermed.

   

  Lars Kolding (O) stemte imod vedtagelsen af Udviklingsplanen for Assens by, idet Lars Kolding (O) ikke ønsker bebyggelse på jordbassinerne, udtrykker tvivl om jordbundsforhold og ønsker hensyntagen til kommunens økonomiske situation set i forhold til åbningstrækket.
   

  Miljø, Teknik og Plan besluttede i forlængelse af høringssvaret fra Assens Skibsværft at tage imod invitationen om at besøge værftet.

   

  Beslutning Økonomiudvalget den 17-06-2019

  Ændringsforslag fremsat af F sattes til afstemning.

   

  For stemte 2 medlemmer (F og O).

  Imod stemte 7 medlemmer (A, B og V)

  Ingen medlemmer stemte hverken for eller imod.

   

  Ændringsforslaget var herefter bortfaldet. 

   

  Udviklingsplanen for Assens by – Fremtidens Assens sattes herefter til afstemning.

   

  For stemte 7 medlemmer (A, B, og V).

  Imod stemte 1 medlem (O)

  1 medlem (F) stemte hverken for eller imod.

   

  Udviklingsplanen for Assens by - Fremtidens Assens anbefales herefter til Byrådets godkendelse.

   

  Beslutning Byrådet den 26-06-2019

  Ændringsforslag fremsat af F under Miljø, Teknik og Plan sattes til afstemning.

   

  For stemte 7 medlemmer (F, O og Ø samt Leif Rothe Rasmussen, A)

   

  Imod stemte 22 medlemmer (A, undtagen Leif Rothe Rasmussen, B, C, F og V)

   

  Ingen medlemmer stemte hverken for eller imod.

   

  Ændringsforslaget var herefter bortfaldet.

   

  Udviklingsplanen for Assens by – Fremtidens Assens sattes herefter til afstemning.

   

  For stemte 26 medlemmer (A, B, C, F, V og Ø)

   

  Imod stemte 3 medlemmer (O).

   

  Mindretallet afgav følgende stemmeforklaring: Mindretallet ønsker ikke bebyggelse på jordbassinerne, udtrykker tvivl om jordbundsforhold og ønsker hensyntagen til kommunens økonomiske situation set i forhold til åbningstrækket.

   

  Ingen medlemmer stemte hverken for eller imod.

   

  Udviklingsplanen for Assens by – Fremtidens Assens var herefter vedtaget.
   

  Bilag

 • Sagsid.: 19/4613

  Indstilling

  Miljø, Teknik og Plan indstiller, at Kommuneplantillæg nr. 5 vedtages endeligt suppleret med tekst i redegørelsen om bilag IV-arter.

   

  Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

  Beslutningstema

  Kommuneplantillægget udvider anvendelsesmulighederne af Toftevej 31 og 33 i Assens til også at omfatte hotel herunder vandrehjem. Området udlægges desuden som byomdannelsesområde.

  Sagsfremstilling

  Forslaget til Kommuneplantillæg har været offentliggjort i 8 uger.

   

  Der er modtaget et høringssvar fra Miljøstyrelsen, der gør opmærksom på at det skal vurderes, om gennemførelse af planen indebærer risiko for beskadigelse eller ødelæggelse af yngle- eller rasteområder for bilag IV-arter, som er beskyttet efter EU's naturbeskyttelsesdirektiver. Kommunen vurderer, at der ikke er en risiko.

   

  Udpegningen som byomdannelsesområde giver mulighed at stille krav om oprettelse af en grundejerforening.

  Lovgrundlag

  Lov om Planlægning.

  Lov om sommerhus og campering m.v. (Sommerhusloven).

  Økonomi

  Byomdannelsen forudsættes ikke støttet med offentlige midler.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 03-06-2019

  Miljø, Teknik og Plan indstiller, at Kommuneplantillæg nr. 5 vedtages endeligt suppleret med tekst i redegørelsen om bilag IV-arter.

   

  Beslutning Økonomiudvalget den 17-06-2019

  Indstillingen anbefales
   

  Beslutning Byrådet den 26-06-2019

  Indstillingen godkendt.

  Bilag

 • Sagsid.: 19/10042

  Indstilling

  Miljø, Teknik og Plan indstiller, at Lokalplan 1.2-11 ved Toftevej i Assens by vedtages endeligt.

   

  Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.  

  Beslutningstema

  Lokalplan 1.2-11 skal fremme, at ejendommen Toftevej 31 og 33 kan tages i anvendelse til nye formål. Planen er derfor bred i de anvendelser, som den muliggør.

  Lokalplan forelægges Byrådet, da den forudsætter, at Kommuneplantillæg nr. 5 er vedtaget.

  Sagsfremstilling

  Lokalplan nr. 1.2-11 har været i offentlig høring til den 2. maj 2019. Der er modtaget ét høringssvar fra Kriminalforsorgen.

   

  Baggrund

  Lokalplan 1.2-11 muliggør, at lokalplanområdet kan anvendes til:

  • Lejligheder for helårsboliger i form af tæt-lav og etageboliger,
  • Erhvervsformål (virksomhedsklasse 1-2) i form af kontor, klinikker, liberale erhverv og mindre ikke-generende værksteder uden væsentlige støjgener,
  • Uddannelsesformål og institutioner herunder internat og højskole, samt
  • Hotel med mulighed for servering, herunder vandrehjem.

   

  Lokalplanen fastsætter bestemmelser, der skal fremme bebyggelsens indpasning i byområdet. Boliger kan etableres med et areal på mellem 55 til 190 m2.

   

  Med hensyn til vandrehjem har ejerens repræsentant vurderet, at bygningerne med den centrale placering i byen kan tiltrække sommerturister. Samtidig er det et plus, at der er 45 værelser, så der kan indlogeres mange gæster uden brug af sovesale, som ikke fungerer i dagens marked. Der skal investeres i gode badeforhold, gæstekøkken og fælles-/møderum.

   

  Toftevej 31 er nabo til Assens Arrest. Arresten er i ”dvale”. I dialog med Kriminalforsorgen var de hensyn, der skal tages til arresten, konkretiseret i forslaget til lokalplan. Lokalplanen giver derfor blandt andet mulighed for, at der kan opføres mur og hegn i en højde på 5,0 m på arrestens ejendom.

   

  Kriminalforsorgen nedlægger ikke veto mod lokalplanen. I forhold til etablering af sikkerhedsmæssige foranstaltninger, ved en eventuel genåbning af Assens Arrest, vil forsorgen dog gerne fortsætte dialogen herunder om afholdelsen udgiften til mur, hegn, afskærmning af arrestens vinduer m.v..

  Det kan ikke gennem lokalplanen pålægges grundejer eller brugere af ejendommen Toftevej 31 og 33, at etablere eller afholde udgiften til arrestens sikkerhedsmæssige anlæg.

  Lovgrundlag

  Lov om Planlægning.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 03-06-2019

  Miljø, Teknik og Plan indstiller, at Lokalplan 1.2-11 ved Toftevej i Assens by vedtages endeligt.

   

  Beslutning Økonomiudvalget den 17-06-2019

  Indstillingen anbefales
   

  Beslutning Byrådet den 26-06-2019

  Indstillingen godkendt.

  Bilag

 • Sagsid.: 19/3521

  Indstilling

  Miljø, Teknik og Plan indstiller, at Kommuneplantillæg nr. 6 for rammeområde 2.1.B.7 vedtages endeligt suppleret med tekst i redegørelsen om bilag IV-arter.

   

  Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

  Beslutningstema

  Kommuneplantillæg nr. 6 er udarbejdet for at opdatere kommuneplanens rammedel

  for et område ved Dragebakken og Eventyrbakken i Aarup, der er omfattet af

  kommuneplanramme 2.1.T.3. Kommuneplantillægget har som forslag været i offentlig høring. Der er indkommet et enkelt høringssvar.

  Sagsfremstilling

  Byrådet besluttede den 27. marts 2019 at vedtage forslag til Kommuneplantillæg nr. 6 og sende det i 4 ugers høring. Høringen har været i perioden 8. april 2019 til 6. maj 2019. Der er indkommet et høringssvar fra Miljøstyrelsen.

   

  Kommuneplanramme 2.1.T.3 omfatter et areal i den nordlige del af udstykningen på

  Eventyrbakken. Rammen fastsætter anvendelsen til regnvandsbassin, men arealet blev ved

  udstykningen på Eventyrbakken udstykket til boligformål.

   

  For at sikre, at kommuneplanrammen for arealet svarer til den faktiske anvendelse, er

  Kommuneplantillæg nr. 6 udarbejdet. Kommuneplantillægget ophæver rammeområde 2.1.T.3

  og lægger arealet ind under den tilstødende kommuneplanramme 2.1.B.7, der fastsætter

  anvendelsen til boligformål med åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse.

   

  Vedtagelsen af kommuneplantillægget fører til mindre ændringer i kommuneplanens rammedel

  og strider ikke mod kommuneplanens hovedprincipper. Den offentlige høringsperiode har derfor været fastsat til 4 uger jf. planlovens §24 stk.4.

   

  Miljøstyrelsen har indsendt et høringssvar, hvori de konkluderer, at det ikke fremgår af redegørelsen i kommuneplantillægget, at der er foretaget en vurdering af, om planen kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder for bilag IV-arter (truede dyrearter), som er beskyttet efter EU's naturbeskyttelsesdirektiver. Tekst derom medtages i det endelige kommuneplantillæg jf. bilag 2.

  Lovgrundlag

  Lov om planlægning.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 03-06-2019

  Miljø, Teknik og Plan indstiller, at Kommuneplantillæg nr. 6 for rammeområde 2.1.B.7 vedtages endeligt suppleret med tekst i redegørelsen om bilag IV-arter.

   

  Beslutning Økonomiudvalget den 17-06-2019

  Indstillingen anbefales
   

  Beslutning Byrådet den 26-06-2019

  Indstillingen godkendt.

  Bilag

 • Sagsid.: 18/16698

  Indstilling

  Miljø, Teknik og Plan indstiller, at Kommuneplantillæg nr. 4 for rammeområde 2.1.BE.1 vedtages endeligt suppleret med tekst i redegørelsen om bilag IV-arter.

   

  Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

  Beslutningstema

  Der er på ejendommen Pilevej 2, 5560 Aarup 2 boliger. Lejligheden 2A er der aldrig givet

  byggetilladelse til, og ejer har et ønske om at få den lovliggjort. Der er derfor udarbejdet et kommuneplantillæg, der muliggør dette. Kommuneplantillægget har som forslag været i offentlig høring. Der er indkommet to høringssvar.

  Sagsfremstilling

  Byrådet besluttede den 27. februar 2019 at vedtage forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 og sende det i 8 ugers høring. Høringen har været i perioden 4. marts 2019 til 29. april 2019. Der er indkommet et høringssvar fra Miljøstyrelsen samt kommentar fra Banedanmark om, at de ikke har bemærkninger.

   

  Ejendommen matrikel 3ba Aarup By, Aarup beliggende Pilevej 2, 5560 Aarup er omfattet af Kommuneplanramme 2.1.E.9, der fastsætter anvendelsen til erhvervsområde. For at muliggøre lovliggørelsen af lejligheden 2A er Kommuneplantillæg nr. 4 udarbejdet. Kommuneplantillægget ændrer anvendelsen af den vestlige del af matrikel 3ba, Aarup By, Aarup til blandet bolig og erhverv med oprettelsen af en ny kommuneplanramme 2.1.BE.1.

   

  Miljøstyrelsen har indsendt et høringssvar, hvori de konkluderer, at det ikke fremgår af

  redegørelsen i kommuneplantillægget, at der er foretaget en vurdering af, om planen kan

  beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder for bilag IV-arter (truede dyrearter), som

  er beskyttet efter EU's naturbeskyttelsesdirektiver. Tekst derom medtages i det endelige kommuneplantillæg jf. bilag 2.

  Lovgrundlag

  Lov om planlægning

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 03-06-2019

  Miljø, Teknik og Plan indstiller, at Kommuneplantillæg nr. 4 for rammeområde 2.1.BE.1 vedtages endeligt suppleret med tekst i redegørelsen om bilag IV-arter.

   

  Beslutning Økonomiudvalget den 17-06-2019

  Indstillingen anbefales
   

  Beslutning Byrådet den 26-06-2019

  Indstillingen godkendt.

  Bilag

 • Sagsid.: 19/9601

  Indstilling

  Miljø, Teknik og Plan indstiller:

   

  • At forslag til kommuneplantillæg nr. 8 og lokalplan nr. 1.3-1 Solcellepark nord for Ebberup med tilhørende miljørapport godkendes og sendes i 8 ugers offentlig høring.
  • At der i forbindelse med høringsperioden afholdes et borgermøde i august.

   

  Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

   

  Beslutningstema

  Administrationen har i samarbejde med bygherre, udarbejdet et forslag til kommuneplantillæg og lokalplan for en solcellepark nord for Ebberup. Det skal nu besluttes at sende forslagene i 8 ugers offentlig høring.

  Sagsfremstilling

  Miljø, Teknik og Plan besluttede den 6. maj 2019 igangsætningen af plangrundlaget for etableringen af en solcellepark nord for Ebberup.

   

  Kommuneplantillæg og Lokalplanforslaget skal give mulighed for at etablere et solcelleanlæg til el-produktion.

   

  Solcelleanlægget placeres på sammenhængene marker på i alt ca. 70 ha. nord for Ebberup.

  Det er bygherres ønske at opretholde landbrugspligten i området, idet området under og omkring solcelleanlægget udlægges med græs og drives økologisk ved afgræsning af får.

  Solcelleparken vil blive indhegnet og der vil blive etableret afskærmende beplantning omkring anlægget. Udover solceller, vil der blive opsat transformer- og koblingsstationer indenfor området.  

   

  Inden udarbejdelse af nærværende planer har der været en foroffentlighedsfase på 14 dage. I den forbindelse er der indkommet et høringssvar, der primært er en indsigelse imod en solcellepark.

   

  Der er i henhold til lov om miljøvurdering udarbejdet en miljørapport, der vurderer planens væsentlige virkninger i forhold til landskab.

  Lovgrundlag

  Lov om planlægning.

  Lov om Miljøvurdering af planer, programmer og konkrete projekter (VVM).

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 03-06-2019

  Miljø, Teknik og Plan indstiller:

   

  • At forslag til kommuneplantillæg nr. 8 og lokalplan nr. 1.3-1 Solcellepark nord for Ebberup med tilhørende miljørapport godkendes og sendes i 8 ugers offentlig høring.
  • At der i forbindelse med høringsperioden afholdes et borgermøde i august.

   

  Beslutning Økonomiudvalget den 17-06-2019

  Indstillingen anbefales
   

  Beslutning Byrådet den 26-06-2019

  Indstillingen godkendt.

  Bilag

 • Sagsid.: 19/3880

  Indstilling

  Miljø, Teknik og Plan indstiller at:

   

  • der arbejdes videre med skitseprojektet fremsendt af Kristiansdal.
  • Det udvalgte skitseprojekt tilrettes efter de nødvendige justeringer som er anført af Assens Kommune.

   

   

  Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

   

  Beslutningstema

  Godkendelse af skitseprojekt for almene boligbyggeri i Aarup i 2020.

  Sagsfremstilling

  På Baggrund af Byrådsbeslutning den 27. februar 2019 udbydes grundkapital til opførelse af alment boligbyggeri i Aarup. I henhold til strategien for alment boligbyggeri i Assens Kommune er der gennemført en udbudsrunde, hvor interesserede boligorganisationer har fået mulighed for at indsende forslag til skitseprojekter.

   

  Assens Kommune har i den forbindelse modtaget 2 skitseprojekter. Skitseprojekterne er fremsendt af henholdsvis Civica og Kristiansdal. På baggrund af en gennemgang af de to skitseprojekter fremlægges hermed administrationens anbefaling til valg af skitseprojekt.

   

  Det er administrationens anbefaling, at kommunal grundkapital gives til projekter, der er med til at løse eksisterende udfordringer i byens rum, og til projekter, der er udviklet ud fra en byplanmæssig helhedsbetragtning. Det er anbefalingen, at der kun gives kommunal grundkapital til dét projekt, der viser, hvordan der kan gennemføres en samlet løsning i én eller flere etaper for ejendommene Bredgade 62 til 66, hvor det samtidig tilgodeses at der kan sikres en udvidelse af Sanggårds Plads, så byens forskellige ønsker tilgodeses bedst muligt.

   

  Det er vurderingen, at projektet fra Kristiansdal meget fint er med til at løse den byplanmæssige udfordring, der er på grundene Bredgade 62-66, trods det, at materialet ikke er af en tilstrækkelig kvalitet. Administrationen har derudover været i dialog med Kristiansdal omkring grundkøbssummen. Den høje grundkøbssum vil være et fokus frem mod skema A.

  Det er vurderingen, at projektet fra Civica ikke peger på en løsning af den byplanmæssige udfordring, der er på grundene Bredgade 62-66.

   

  I bilag er vedlagt en gennemgang samt vurdering af de enkelte skitseprojekter.

  Økonomi

  Der er i forbindelse med sagens behandling den 27. februar 2019 afsat i alt 3,1 mio. kr. til grundkapital til almene boliger i Aarup i 2020. Begge projekter vurderes at holde sig inden for den økonomiske ramme.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 03-06-2019

  Miljø, Teknik og Plan indstiller at:

   

  • Udvalget træffer beslutning om at arbejde videre med skitseprojektet fremsendt af Kristiansdal.
  • Det udvalgte skitseprojekt tilrettes efter de nødvendige justeringer som er anført af Assens Kommune.

   

  Beslutning Økonomiudvalget den 17-06-2019

  Indstillingen anbefales
   

  Beslutning Byrådet den 26-06-2019

  Indstillingen godkendt.

  Bilag

 • Sagsid.: 19/10286

  Indstilling

  Uddannelse, Børn og Familie indstiller, at budgetbeløbene, i alt 2.5 mio. kr., frigives, for igangsætning af ombygningsprojekterne på Tallerupskolen og Glamsbjergskolen.

   

  Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

   

  Beslutningstema

  Igangsætning af ombygningsprojekterne på Tallerupskolen og Glamsbjergskolen.

  Sagsfremstilling

  På Tallerupskolen etableres i 2019 renoverede faciliteter for faglokalerne til Håndværk og Design og i mindre omfang musik med udgangspunkt i den tidligere udarbejdede udviklingsplan, hvor området ved/i den eksisterende aula bliver inddraget til faglokaler.

  Afsat beløb: 1.6 mio. kr.

   

  På Glamsbjergskolen etableres i 2019 en større sammenhæng/åbenhed imellem klasselokalerne på skolens mellemtrin. Desuden projekteres øvrige ændringer af faglokaler og SFO-område iht. udviklingsplanerne.

  Afsat beløb 900.000 kr.

  Lovgrundlag

  Den Kommunale Styrelseslov

  Økonomi

  Afsat samlet i budget 2019: 2.5 mio. kr.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Beslutning Uddannelse Børn og Familie den 03-06-2019

  Uddannelse, Børn og Familie indstiller, at budgetbeløbene, i alt 2.5 mio. kr., frigives, for igangsætning af ombygningsprojekterne på Tallerupskolen og Glamsbjergskolen.

  Beslutning Økonomiudvalget den 17-06-2019

  Indstillingen anbefales
   

  Beslutning Byrådet den 26-06-2019

  Indstillingen godkendt.

  Bilag

 • Sagsid.: 18/11087

  Indstilling

  Social og Sundhed, Beskæftigelse, Erhverv og Kultur, Uddannelse, Børn og Familie og Miljø, Teknik og Plan indstiller:

  • At udkast til ny sundhedspolitik ”Fra MODVILJE til MOD og VILJE” for Assens Kommune udsendes i høring.
  • At høringsperioden ligger fra 27. juni til 22. august med henblik på endelig vedtagelse i byrådet den 18. september 2019.
  • Vedlagte arbejdspapir / idekatalog drøftes i de respektive udvalg med henblik på udvikling af indsatser, der understøtter kommunens kommende sundhedspolitik i en konkret sundhedsstrategi. Konkretisering heraf sker samtidig med eller i forlængelse af sundhedspolitikkens godkendelse.

   

  Økonomiudvalget anbefaler,

  • At udkast til ny sundhedspolitik ”Fra MODVILJE til MOD og VILJE” for Assens Kommune udsendes i høring.
  • At høringsperioden ligger fra 27. juni til 22. august med henblik på endelig vedtagelse i byrådet den 18. september 2019.
  • Vedlagte arbejdspapir / idekatalog drøftes i de respektive udvalg med henblik på udvikling af indsatser, der understøtter kommunens kommende sundhedspolitik i en konkret sundhedsstrategi. Konkretisering heraf sker samtidig med eller i forlængelse af sundhedspolitikkens godkendelse

   

  Økonomiudvalget bemærker, at udvalget den 20. maj 2019 har igangsat et arbejde med udarbejdelse af indførelse af røgfri arbejdstid samt tydeliggørelse af alkoholpolitik til ikrafttræden ultimo 2020.

  Beslutningstema

  Udkast til sundhedspolitik behandles af alle stående udvalg med henblik på, at Byrådet den 26. juni udsende politikken i offentlig høring i perioden fra 27. juni og frem til den 22. august 2019.

   

  Den 18. september 2019 får Byrådet med baggrund i indkomne høringssvar materialet til endelig godkendelse.

  Sagsfremstilling

  En ny sundhedspolitik ”Fra MODVILJE til MOD & VILJE” (Bilag 1) sendes i offentlig høring i perioden fra 27. juni til 22. august med henblik på godkendelse i byrådet den 18. september.

  Sundhedspolitikken skal understøtte Vision 2030 ”Med vilje og hjerte” og konkretisere de politiske ambitioner og mål for borgernes sundhed frem mod 2030. Byrådet ønsker at igangsætte en sundhedsbølge under mottoet: ”Fra MODVILJE til MOD & VILJE”, hvor alle aktører får mod og vilje til at tage ansvar for at fremme egen og andres sundhed, og hvor ulighed i sundhed reduceres via fællesskaber og særlig håndholdt indsats for dem, der har brug for det.

   

  Social og Sundhed og Uddannelse, Børn og Familie har i fælleskab arbejdet med høringsudkastet til den nye sundhedspolitik. Der er taget udgangspunkt i Vision 2030 ”Med vilje og hjerte”, forpligtende aftaler som fx ”Sundhedsaftalen” og ”Røgfri Fremtid”, KL’s sundhedsudspil: ”Forebyggelse for fremtiden” samt anbefalinger fra 17.4 opgaveudvalget om sundhed, ideer fra Mandag Morgens Folkemøde om sundhed samt input fra administrationen. Sundhedspolitikken indeholder seks prioriterede pejlemærker, der skal sættes særligt fokus på frem mod 2030. De seks pejlemærker er i høj grad i overensstemmelse med KL’s sundhedsudspil: ”Forebyggelse for fremtiden”, der sætter stort fokus på forebyggelse og tidlig indsats blandt børn og unge. 

   

  De konkrete indsatser og handlinger, der skal være med til at indfri ambitioner og effektmål i sundhedspolitikken skal beskrives og besluttes i en fælles sundhedsstrategi. Det anbefales, at sundhedsstrategien vedtages i umiddelbar forlængelse af sundhedspolitikken. Social og Sundhed og Uddannelse, Børn og Familie har med baggrund i ovenstående input og anbefalinger udarbejdet et arbejdsdokument / idekatalog (vedlagt som bilag 2) med forslag til fokusområder samt en række konkrete forslag til indsatser / handlinger for hvert af de seks pejlemærker i politikken.

   

  Arbejdsdokumentet / Idekataloget skal danne udgangspunkt for de fire politiske fagudvalgs arbejde med at formulere en fælles sundhedsstrategi: ”SÅDAN kommer vi fra MODVILJE til MOD & VILJE”.  Idekatalog kan på udvalgsmøder i juni, august og september drøftes i de respektive udvalg med henblik på udvikling af indsatser, der understøtter den kommende sundhedspolitik i en konkret sundhedsstrategi. Det er således alle de fire fagudvalg samt økonomiudvalg, som beskriver og beslutter hvilke indsatser og handlinger, der skal indgå i strategien inden for resortområdet, samt fastlægger tidsplan.

  Økonomi

  Dele kan finansieres i eksisterende budgetramme ved omprioritering, andet kan tilgå budgetforhandlingerne til eventuel prioritering.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Social og Sundhed den 03-06-2019

  Social og Sundhed indstiller til Byrådet, at udkast til ny sundhedspolitik ”Fra MODVILJE til MOD og VILJE” for Assens Kommune udsendes i høring. Høringsperioden skal ligge fra 27. juni til 22. august 2019, med henblik på endelig vedtagelse den 18. september 2019 i Byrådet

  Social og Sundhed drøfter over de kommende møder arbejdspapir / idekatalog med henblik på udarbejdelse og prioritering af indsatser.

  Beslutning Beskæftigelse Erhverv og Kultur den 03-06-2019

  Beskæftigelse, Erhverv og Kultur indstiller:

  • At udkast til ny sundhedspolitik ”Fra MODVILJE til MOD og VILJE” for Assens Kommune udsendes i høring.
  • At høringsperioden ligger fra 27. juni til 22. august med henblik på endelig vedtagelse i byrådet den 18. september 2019.
  • Vedlagte arbejdspapir / idekatalog drøftes i de respektive udvalg med henblik på udvikling af indsatser, der understøtter kommunens kommende sundhedspolitik i en konkret sundhedsstrategi. Konkretisering heraf sker samtidig med eller i forlængelse af sundhedspolitikkens godkendelse.

   

  Beslutning Uddannelse Børn og Familie den 03-06-2019

  Uddannelse, Børn og Familie indstiller, at:

  • udkast til ny sundhedspolitik ”Fra MODVILJE til MOD og VILJE” for Assens Kommune udsendes i høring.
  • høringsperioden ligger fra 27. juni til 22. august med henblik på endelig vedtagelse i byrådet den 18. september 2019.
  • vedlagte arbejdspapir / idekatalog drøftes i de respektive udvalg med henblik på udvikling af indsatser, der understøtter kommunens kommende sundhedspolitik i en konkret sundhedsstrategi. Konkretisering heraf sker samtidig med eller i forlængelse af sundhedspolitikkens godkendelse.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 03-06-2019

  Miljø, Teknik og Plan indstiller at:

  • Udkast til ny sundhedspolitik ”Fra MODVILJE til MOD og VILJE” for Assens Kommune udsendes i høring.
  • Høringsperioden ligger fra 27. juni til 22. august med henblik på endelig vedtagelse i Byrådet den 18. september 2019.
  • Vedlagte arbejdspapir/idekatalog drøftes i de respektive udvalg med henblik på udvikling af indsatser, der understøtter kommunens kommende sundhedspolitik i en konkret sundhedsstrategi. Konkretisering heraf sker samtidig med eller i forlængelse af sundhedspolitikkens godkendelse.

   

  Beslutning Økonomiudvalget den 17-06-2019

  Økonomiudvalget anbefaler,

  • At udkast til ny sundhedspolitik ”Fra MODVILJE til MOD og VILJE” for Assens Kommune udsendes i høring.
  • At høringsperioden ligger fra 27. juni til 22. august med henblik på endelig vedtagelse i byrådet den 18. september 2019.
  • Vedlagte arbejdspapir / idekatalog drøftes i de respektive udvalg med henblik på udvikling af indsatser, der understøtter kommunens kommende sundhedspolitik i en konkret sundhedsstrategi. Konkretisering heraf sker samtidig med eller i forlængelse af sundhedspolitikkens godkendelse

   

  Økonomiudvalget bemærker, at udvalget den 20. maj 2019 har igangsat et arbejde med udarbejdelse af indførelse af røgfri arbejdstid samt tydeliggørelse af alkoholpolitik til ikrafttræden ultimo 2020.
   

  Beslutning Byrådet den 26-06-2019

  Indstillingerne godkendt.

  Bilag

 • Sagsid.: 19/3669

  Indstilling

  Uddannelse, Børn og Familie indstiller:

  • at fastholde beslutningskompetence vedrørende § 16b hos skolelederen
  • at delegere beslutningskompetencen vedrørende § 16d til skolelederen.

  Beslutningstema

  Der skal tages stilling til, om skolelederne skal fastholde beslutningskompetencen vedrørende § 16b og om at beslutningskompetencen delegeres til skolelederne vedrørende § 16d.

  Sagsfremstilling

  Folkeskoleloven blev ændret i maj 2019. Ændringen af folkeskoleloven kan ses på linket her: http://www.retsinfo.dk/_GETDOC_/ACCN/A20190056430-REGL

   

  Aftalen indeholder 13 initiativer under tre overskrifter:

  Klarere rammer for tilrettelæggelse af skoledagen

  1. Kortere skoleuge i indskolingen
  2. Forenkling og klare rammer for anvendelsen af paragraf 16 b

   

  Øget faglighed og kvalitet

  1. Kvalitetsløft af den understøttende undervisning
  2. Prioritering af udvalgte fag
  3. Styrket læseindsats
  4. Reduktion af nuværende faglige bindinger for undervisningen
  5. Færre vikarer og justeret kompetencedækningsmålsætning
  6. Kanonlister og styrket fokus på Rigsfælleskab

   

  Øget frihed

  1. Udvidet kompetence til skolebestyrelser ved ansættelse af skolens leder
  2. Mulighed for toårig valgperiode for forældrerepræsentanterne til skolebestyrelsen
  3. Forenkling af elevplanen
  4. Evaluering af de nationale test
  5. Øget didaktisk frihed og styrket professionel dømmekraft i folkeskolen.

   

  Nogle af justeringer træder i kraft fra skoleåret 2019/2020. Det gælder blandt andet afkortning af skoleugen i indskolingen § 16b, den fleksible brug af muligheder for afkortning af skoleugen på mellemtrinnet og i udskolingen § 16d samt kvalitetsløftet af den understøttende undervisning. De øvrige elementer i aftalen træder i kraft på forskellige tidspunkter. Der henvises til bilagene for flere deltaljer.

   

  I Assens Kommune betyder det, at der i Byrådet skal tages stilling til om man fastholder Byrådets beslutning fra 4. april 2018, hvor beslutningskompetencen vedrørende 16b blev delegeret til skolelederne. Denne beslutning skal genbekræftes, da § 16b er blevet præciseret og kun retter sig mod at afkorte skoledagen i indskolingen. § 16d åbner mulighed for at afkorte skoledagen på mellemtrinnet og udskolingen. Administrationen anbefaler, at beslutningskompetencen vedrørende både § 16b og § 16d delegeres til skolelederne. Skolerne skal efterfølgende orientere administrationen om, hvilke former for afkortning, der er foretaget ude på skolerne. Administrationen skal kunne skabe et overblik over den samlede afkortning ude på skolerne.

  Som følge af den evt. kortere skoleuge skal der ændres i buskørslen til skolerne. Administrationen har bedt skolelederne om at forberede sig på at koordinere skoledagenes længde med de skoler, der i dag betjenes af samme busruter. Dette er sket for at undgå, at der opstår behov for flere busafgange, end vi i dag har. Hvis ikke skolerne, der i dag betjenes af samme busruter, koordinerer skoledagenes længde, vil der opstå behov for flere busruter og/eller flere afgange. På den baggrund foreslår administrationen, at udvalget beslutter sig for at skoler, der i dag betjener sig af samme busruter, pålægges at koordinere skoledagenes længde, og at administrationen i sidste ende kan træffe endelig afgørelse, hvis der ikke kan opnås enighed.

   

  Et kvalitetsløft af den understøttende undervisning skal understøtte folkeskolens formål og sikre eleverne en varieret skoledag. Skolerne skal i de kommende kvalitetsrapporter kunne redegøre for, hvordan de har valgt at anvende ressourcer, der styrker kvaliteten af den understøttende undervisning. Timerne skal eks. bruges til to-voksenundervisning, holddannelse, færre elever pr. underviser.

  Lovgrundlag

  Folkeskoleloven

  Økonomi

  Nationalt afsættes der 128 mio. kr. i 2019, 283 mio. kr. i 2020 og 249 mio. kr. fra 2021 og frem til øget kvalitet i understøttende undervisning.

  Der afsættes 25 mio. kr. i 2020 og 59 mio. kr. fra 2021 og frem til flere fagtimer i folkeskolen.

  Der afsættes 78 mio. kr. i 2020 og 188 mio. kr. fra 2021 og frem til øget aktivitet i fritidstilbud.

  De økonomiske konsekvenser som følge af afkortning af skoleugen, øget aktivitet i fritidstilbud og flere fagtimer skal DUT-forhandles med kommunerne (KL).

   

  Finansiering

  Aftalen finansieres ved et provenu fra afkortning af skoleugen i børnehaveklassen til og med 3. klasse med 90 klokketimer årligt svarende til 2,25 klokketimer ugentligt inkl. pauser, der tilvejebringer et provenu på 127 mio. kr. i 2019 og 305 mio. kr. i 2020 og frem. Hertil tilføres 79 mio. kr. i 2019 fra regeringsreserven.

  Aftalepartierne er endvidere enige om, at kvalitetsrammen til øget kvalitet i den understøttende undervisning finansieres på finanslovforslaget for 2020 enten via konkret anvist finansiering eller som en negativ budgetregulering med henblik på udmøntning i efteråret 2019. Den samlede finansiering vil indgå som led i den samlede aftale om finansloven for 2020 med den kreds af partier, der indgår i finanslovsaftalen.

   

  Samlet set forventes aftalen at være udgiftsneutral for kommunerne. Dog kan der komme øget forældrebetaling til SFO som følge af længere åbningstid. Ændret skolebuskørsel som følge af ændret mødetider er behandlet i Miljø teknik og Plan den 6. maj 2019.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Uddannelse Børn og Familie den 03-06-2019

  Uddannelse, Børn og Familie indstiller:

  • at fastholde beslutningskompetence vedrørende § 16b hos skolelederen
  • at delegere beslutningskompetencen vedrørende § 16d til skolelederen.

  Beslutning Byrådet den 26-06-2019

  Indstillingen godkendt.

  Bilag

 • Sagsid.: 19/9981

  Indstilling

  Uddannelse, Børn, og Familie indstiller, at klasseundersøgelserne i den kommunale tandpleje suspenderes. Sagen genoptages i september 2020 i udvalget.

  Beslutningstema

  Evt. nedlæggelse af klasseundersøgelser i den kommunale tandpleje.

  Sagsfremstilling

  Tandplejen har en ordning med klasseundersøgelser for enkelte skoler i kommunen, til skoleklasser 0-9. kl, som kommer i klinikken i skoletiden.

   

  De pågældende skoler er Tommerup Skole, Brylle Skole, Tallerupskolen, Verninge Skole, Assensskolen, Ebberup Skole, Strandmølleskolen og Salbrovad skolen. At ikke alle skoler indgår i ordningen, vurderes at være en remisens af de gamle kommuners ordninger før sammenlægningen. Skolerne tættest på klinikkerne er glade for ordningen, selvom den kræver ressourcer fra skolerne, men nogle skoler i længere afstand udtrykker bekymring over ressourcer i form af både medarbejdere og befordring.

   

  I flere af de omkringliggende kommuner har man nedlagt denne ordning af ressourcemæssige hensyn, og da der tilbydes forebyggende besøg og undervisning ved profylakseassistenter på skolerne. Dette er også en del af Assens kommunale Tandplejes ydelser.

  Skolerne har om ordningen oplyst:  

   

  Af 13 adspurgte matrikler har 13 svaret som flg.:

  • 9 skoler har ikke benyttet eller vil ikke længere benytte ordningen, grundet ressourceforbrug i befordring og personale. Her kommenteres at det må ses som en forældreopgave.
  • 3 skoler vil benytte tilbuddet, hvor af 1 er tættest og i gåafstand til klinik, og 2 vil prioritere ressourcerne. Her kommenteres risiko for social slagside.
  • 1 skole har benyttet tilbuddet, da klinikken er beliggende på skolens matrikel, men forholder sig neutral i forhold til evt. beslutning.

   

  Generelt har man på skoler, der ikke har benyttet ordningen, ikke oplevet efterspørgsel fra forældre.

   

  Administrationen anbefaler, at ordningen nedlægges, både af ressourcemæssige hensyn i Tandplejen, som kan omsættes til individuelt flow i den ophobede venteliste, og da ordningen, i sin nuværende form, fremstår med et uens serviceniveau for børn og unge tilknyttet de forskellige skoler i Assens Kommune.

  Lovgrundlag

  Sundhedsloven.

  Bekendtgørelse om tandpleje (2017).

  Økonomi

  Der vil ikke være en direkte økonomisk besparelse i nedlæggelse af klasseundersøgelserne, da der er tale om en omprioritering af de nuværende ressourcer i tandplejen.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Uddannelse Børn og Familie den 03-06-2019

  Uddannelse, Børn, og Familie indstiller, at klasseundersøgelserne i den kommunale tandpleje suspenderes. Sagen genoptages i september 2020 i udvalget.

  Beslutning Byrådet den 26-06-2019

  Indstillingen godkendt.

 • Sagsid.:

  Beslutning Byrådet den 26-06-2019

  Orientering om svar fra Sundheds- og Ældreministeriet om kommunal medfinansiering.

   

  Orientering om undersøgelse af liggetid for boliger, også i Assens Kommune.

   

  Orientering om behandling af sag i Borgmesterforum vedrørende KOD-anlæg.

   

  Orientering om, at udviklingsdirektør Rikke Berg fratræder sin stilling for at tiltræde en stilling i Svendborg Kommune.
   

  Bilag

 • Sagsid.:

  Beslutning Byrådet den 26-06-2019

  Intet.

 • Sagsid.:

  Sagsfremstilling

  Spørgsmål fra tilhørerne besvares af borgmesteren eller et af borgmesteren udpeget byrådsmedlem. Spørgsmålene skal vedrøre generelle kommunale forhold og skal kunne oplæses og besvares indenfor 3 minutter. Spørgsmål, der ikke skønnes at være af almen interesse, kan af borgmesteren henvises til besvarelse i den kommunale forvaltning.

   

  Beslutning Byrådet den 26-06-2019

  Claus Wakefield spurgte til, om der er taget højde for registrering af jordbassinerne efter jordforureningsloven samt om der forventes at kunne få investorer på arealet.
   

 • Sagsid.: 19/3181
 • Sagsid.: 17/21227

  Indstilling

  Borgmesteren indstiller, at Rikke Bergs underskriftsbemyndigelse ophører pr. 31. juli 2019 og at velfærdsdirektør Henrik Juul Kjær tildeles underskriftsbemyndigelse.

  Sagsfremstilling

  Dokumenter vedrørende køb, salg og andre dispositioner over fast ejendom, optagelse af lån og påtagelse af garantiforpligtigelser underskrives af borgmesteren eller viceborgmestrene og en af de personer, der er bemyndiget dertil af byrådet.

   

  På Byrådets konstituerende møde den 13. december 2017 blev det besluttet, at følgende personer er underskriftsbemyndiget i Assens Kommune:

  Borgmester Søren Steen Andersen

  1. viceborgmester Ena Nørgaard

  2. viceborgmester Karin Christiansen

  Kommunaldirektør Finn G. Johansen

  Udviklingsdirektør Rikke Berg

   

  I forbindelse med Rikke Bergs fratrædelse skal der tages stilling til underskriftsbemyndigelse.

  Lovgrundlag

  Lov om kommunernes styrelse § 32

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Beslutning Byrådet den 26-06-2019

  Indstillingen godkendt.