icon-Politik

Politik

Referat

Onsdag den 29. maj 2019 kl. 19:00

Mødested: Gymnastiksalen ved Børnenes Hus i Skalbjerg
Udvalg: Byrådet
Medlemmer: Søren Steen Andersen, Karin Christiansen, Jens Jakobsen, Pia Offer Madsen, Tine Grau Poulsen, Lars Kristian Pedersen, Henrik Mott Frandsen, Dan Gørtz, Nikolaj Leed Henriksen, Rie Nielsen, Knud Søby, Erik Klindt Andersen, Ib W. Jensen, Mogens Mulle Johansen, Flemming Risskov Jørgensen, Charlotte Vincent Petersen, Finn Viberg Brunse, Charlotte Kjær, Henrik Hansen, Sara Emil Baaring, Leif Rothe Rasmussen, Ashil Farokh, Berit Schaldemose, Kaj Alstrup, Jens Henrik W. Thulesen Dahl, Lars Kolling, Betina Signe Stick, Ena Nørgaard, Poul Poulsen
 • Sagsid.:

  Beslutning Byrådet den 29-05-2019

  Dagsordenen godkendt.

 • Sagsid.: 19/3720

  Indstilling

  Økonomiudvalget anbefaler,

  • at ansøgning fra Tommerup Bys Fjernvarme om kommunegaranti med ny løbetid godkendes
  • at der i overensstemmelse med Byrådets beslutning den 27. marts 2019 opkræves løbende provision for garantistillelsen svarende til 0,5 % af den til enhver tid værende restgæld.

  Beslutningstema

  Ansøgning fra Tommerup Bys fjernvarme forelægges til stillingstagen i henhold til ændring af løbetid af tidligere stillet garanti.

  Sagsfremstilling

  Der foreligger en ansøgning fra Tommerup Bys Fjernvarme om stillingstagen til ændring af løbetiden af tidligere stillet garanti.

   

  Assens Byråd godkendte den 27. marts 2019 en garanti på 3,5 mio. kr. som omfattede renovering og udbygning af ledningsnet til Vesterled, Vestervangen, Kirkebjerg og Møller Eriksensvej nr. 18. Den afgivne garanti havde en løbetid på 25 år.

   

  Tommerup Bys Fjernvarme har den 4. april 2019 ansøgt om en ændring af den nuværende garanti. Garantien skal herefter dække samme formål som tidligere godkendt, men løbetiden for garantien ønskes ændret fra 25 år til 30 år.

   

  Garantistillelse følger de almindelige løbetidsregler på op til 25 år, men kommunen kan stille garanti for lån med op til fem års afdragsfrihed og med en løbetid op til 30 år til kollektive energiforsyningsanlæg efter § 2 stk. 1 nr. 5 og § 10 stk. 1.

   

  Tommerup Bys Fjernvarme søger om en garantistillelse på 30 år hvoraf afdragsfriheden udgør 0 år.

  Lovgrundlag

  Lov om kommunernes styrelse § 41, lovbekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v.

  Økonomi

  Der er automatisk låneadgang til investeringer i forsyningsområdet, og dermed også adgang til garantistillelse uden at denne påvirker Assens Kommunes låneramme.

   

  I tilfælde af manglende betaling på lånet træder garantistillelsen i kraft.

   

  Assens Kommune har for nuværende afgivet garanti for 3 lån som pr. 30.04.219 havde en restværdi på 3,6 mio. kr.

   

  Assens Byråd vedtog den 27. marts 2019 at opkræve stiftelsesprovision for garantistillelsen svarende til 1 % af garantibeløbet. Denne beslutning ændres ikke af nærværende sag. Byrådet vedtog samtidig at opkræve 0,5 % i løbede garantiprovision. Heller ikke dette ændres af nærværende sag, idet der dog er behov for stillingtagen til at der opkræves løbende provision i lånets samlede løbetid.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Beslutning Økonomiudvalget den 20-05-2019

  Indstillingen anbefales
   

  Beslutning Byrådet den 29-05-2019

  Indstillingen godkendt.

 • Sagsid.: 19/3531

  Indstilling

  Økonomiudvalget anbefaler,

  • at ansøgning fra Assens Forsyning – Service, om kommunegaranti for en samlet låneramme på 59,0 mio. kr. godkendes
  • at der opkræves en stiftelsesprovision på 1% på baggrund af byggekredittens størrelse, og at den løbende garantiprovision ved endelig lånoptagelse sættes til 0,4% i henhold til anbefaling fra ekstern kreditvurdering
  • at der gives en flerårig byggekredit som konverteres til lån løbende og senest ved regnskabsafslutningen 2021

  Beslutningstema

  Godkendelse af anmodning fra Assens Forsyning – Service om en kommunegaranti for en samlet låneramme på 59,0 mio. kr.

  Sagsfremstilling

  Assens Forsyning – Service anmoder om en kommunegaranti for en samlet låneramme på 59,0 mio. kr. til dækning af anlægsinvesteringer.

  Anlæggene omfatter blandt andet,

  • Køb af jord Fåborgvej
  • Vejanlæg Fåborgvej
  • Opførelse af ny administrationsbygning og værksted

   

  Assens Forsyning ønsker med denne garantianmodning at benytte sig af en flerårig byggekredit, tidligere har Assens Kommune givet tilsagn til en etårig byggekredit. Dette betyder, at de endelige lån inden for en låneramme på 59,0 mio. kr. hjemtages over perioden 2019 til 2021.

   

  Denne forlængelse af byggekreditten medfører, at Assens Kommune ændrer praksis i forhold til opkrævning af stiftelsesprovision. Tidligere blev stiftelsesprovisionen først hjemtaget når endeligt lånedokument forelå. Med den flerårige byggekredit hjemtages stiftelsesprovisionen øjeblikkeligt. Altså med afsæt i de anmodede 59,0 mio. kr.

   

  Lånenes løbetid vil afhænge af de udførte anlægsprojekters afskrivningsperiode, men lånene kan maksimalt opnå en løbetid på 40 år.

   

  I henhold til Byrådets beslutning af 4. april 2018, om ekstern kreditvurdering af selskaber såfremt de anmoder om en garanti over 4 mio. kr., har PwC vurderet Assens Forsyning - Service. Deres vurdering viser, at selskabet har en stærk betalingsevne, og på baggrund heraf oplyser PwC, at en årlig garantiprovision på 0,40 % af restgælden er rimeligt, og at der dermed ikke ydes statsstøtte i forbindelse med garantistillelsen.

  Lovgrundlag

  Lov om kommunernes styrelse § 41, lovbekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v.

  Økonomi

  Der er automatisk låneadgang til investeringer i forsyningsområdet, og dermed også adgang til garantistillelse uden at denne påvirker Assens Kommunes låneramme.

   

  I tilfælde af manglende betaling på lånet træder garantistillelsen i kraft.

   

  Der opkræves stiftelsesprovision på 1% af byggekreditten, og den løbende garantiprovision efter lånhjemtagelse sættes til 0,4 %. Fastsættelsen af løbende garantiprovision beror på en ekstern vurdering fra PwC.

   

  Assens Kommune har pr. 01. januar 2019 givet kommunegaranti for hæftelser på 15,7 mio. kr. til Assens Forsyning – Service. Samlet set har Assens Kommune givet Assens Forsyning kommunegaranti på hæftelser for i alt 228,3 mio. kr.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Beslutning Økonomiudvalget den 20-05-2019

  Indstillingen anbefales
   

  Beslutning Byrådet den 29-05-2019

  Indstillingen godkendt.

 • Sagsid.: 19/3531

  Indstilling

  Økonomiudvalget anbefaler,

  • at ansøgning fra Assens Forsyning – Vandværk, om kommunegaranti for en samlet låneramme på 26,3 mio. kr. godkendes
  • at der opkræves en stiftelsesprovision på 1% på baggrund af byggekredittens størrelse, og at den løbende garantiprovision ved endelig lånoptagelse sættes til 0,4% i henhold til anbefaling fra ekstern kreditvurdering
  • at der gives en flerårig byggekredit som konverteres til lån løbende og senest ved regnskabsafslutningen 2022 

  Beslutningstema

  Godkendelse af anmodning fra Assens Forsyning – Vandværk om en kommunegaranti for en samlet låneramme på 26,3 mio. kr.

  Sagsfremstilling

  Assens Forsyning – Vandværk anmoder om en kommunegaranti for en samlet låneramme på 26,3 mio. kr. til dækning af anlægsinvesteringer.

  Anlæggene omfatter blandt andet,

  • Nyt vandværk
  • Renovering af ledningsnet
  • Ny kildeplads

   

  Assens Forsyning ønsker med denne garantianmodning at benytte sig af en flerårig byggekredit, tidligere har Assens Kommune givet tilsagn til en etårig byggekredit. Dette betyder, at de endelige lån inden for en låneramme på 26,3 mio. kr. hjemtages over perioden 2019 til 2022.

   

  Denne forlængelse af byggekreditten medfører, at Assens Kommune ændre praksis i forhold til opkrævning af stiftelsesprovision. Tidligere blev stiftelsesprovisionen først hjemtaget når endeligt lånedokument forelå. Med den flerårige byggekredit hjemtages stiftelsesprovisionen øjeblikkeligt. Altså med afsæt i de anmodede 26,3 mio. kr.

   

  Lånenes løbetid vil afhænge af de udførte anlægsprojekters afskrivningsperiode, men lånene kan maksimalt opnå en løbetid på 40 år.

   

  I henhold til Byrådets beslutning af 4. april 2018, om ekstern kreditvurdering af selskaber såfremt de anmoder om en garanti over 4 mio. kr., har PwC vurderet Assens Vandværk. Deres vurdering viser, at selskabet har en stærk betalingsevne, og på baggrund heraf oplyser PwC, at en årlig garantiprovision på 0,40 % af restgælden er rimeligt, og at der dermed ikke ydes statsstøtte i forbindelse med garantistillelsen.

  Lovgrundlag

  Lov om kommunernes styrelse § 41, lovbekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v.

  Økonomi

  Der er automatisk låneadgang til investeringer i forsyningsområdet, og dermed også adgang til garantistillelse uden at denne påvirker Assens Kommunes låneramme.

   

  I tilfælde af manglende betaling på lånet træder garantistillelsen i kraft.

   

  Der opkræves stiftelsesprovision på 1% af byggekreditten, og den løbende garantiprovision efter lånhjemtagelse sættes til 0,4 %. Fastsættelsen af løbende garantiprovision beror på en ekstern vurdering fra PwC.

   

  Assens Kommune har pr. 01. januar 2019 givet kommunegaranti for hæftelser på 31,7 mio. kr. til Assens Forsyning – Vandværk. Samlet set har Assens Kommune givet Assens Forsyning kommunegaranti på hæftelser for i alt 228,3 mio. kr.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Beslutning Økonomiudvalget den 20-05-2019

  Indstillingen anbefales
   

  Beslutning Byrådet den 29-05-2019

  Indstillingen godkendt.

 • Sagsid.: 19/3531

  Indstilling

  Økonomiudvalget anbefaler,

  • at ansøgning fra Assens Forsyning – Affald og Genbrug, om kommunegaranti for et samlet lån på 17,6 mio. kr. godkendes
  • at der opkræves en stiftelsesprovision på 1% ved lånets hjemtagelse ultimo 2019, og at den løbende garantiprovision ved endelig lånoptagelse sættes til 0,4% i henhold til anbefaling fra ekstern kreditvurdering

  Beslutningstema

  Godkendelse af anmodning fra Assens Forsyning – Affald og Genbrug om en kommunegaranti for et samlet lån på 17,6 mio. kr.

  Sagsfremstilling

  Assens Forsyning – Affald og Genbrug anmoder om en kommunegaranti for et lån på 17,6 mio. kr. til dækning af anlægsinvesteringer.

  Anlæggene omfatter blandt andet,

  • Det videre arbejde med etablering af ny genbrugsplads i Vissenbjerg
  • Renovering af eksisterende genbrugspladser i Haarby, Tommerup og eventuelt Assens
  • Nedgravede affaldsløsninger i Assens Midtby

   

  Lånet hjemtages som en etårig byggekredit, og herefter hjemtages det endelige lån i forhold til de anlægsprojekter, som er færdiggjort. Det betyder, at det endelige gældsbrev kan blive mindre end de anmodede 17,6 mio. kr.

   

  Lånets løbetid vil afhænge af de udførte anlægsprojekters afskrivningsperiode, men lånet kan maksimalt opnå en løbetid på 25 år.

   

  I henhold til Byrådets beslutning af 4. april 2018, om ekstern kreditvurdering af selskaber såfremt de anmoder om en garanti over 4 mio. kr., har PwC vurderet Assens Forsyning – Affald og Genbrug. Deres vurdering viser, at selskabet har en stærk betalingsevne, og på baggrund heraf oplyser PwC, at en årlig garantiprovision på 0,40 % af restgælden er rimeligt, og at der dermed ikke ydes statsstøtte i forbindelse med garantistillelsen.

  Lovgrundlag

  Lov om kommunernes styrelse § 41, lovbekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v.

  Økonomi

  Der er automatisk låneadgang til investeringer i forsyningsområdet, og dermed også adgang til garantistillelse uden at denne påvirker Assens Kommunes låneramme.

   

  I tilfælde af manglende betaling på lånet træder garantistillelsen i kraft.

   

  Der opkræves stiftelsesprovision på 1% ved låneoptagelsen, og den løbende garantiprovision efter hjemtagelse sættes til 0,4 %. Fastsættelsen af løbende garantiprovision beror på en ekstern vurdering fra PwC.

   

  Assens Kommune har pr. 01. januar 2019 givet kommunegaranti for hæftelser på 22,7 mio. kr. til Assens Forsyning – Affald og Genbrug. Samlet set har Assens Kommune givet Assens Forsyning kommunegaranti på hæftelser for i alt 228,3 mio. kr.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Beslutning Økonomiudvalget den 20-05-2019

  Indstillingen anbefales
   

  Beslutning Byrådet den 29-05-2019

  Indstillingen godkendt.

 • Sagsid.: 18/2534

  Indstilling

  Økonomiudvalget anbefaler, at skema B for opførsel af 22 almene seniorboliger på Buchwaldsvej 24 i Tommerup godkendes under forudsætning af:

  • at den budgetterede starthusleje ikke overstiger 917 kr./m2 pr. år samt
  • at bygherren, Tommerup Andelsboligforening tegner sædvanlig all-risk entrepriseforsikring inkl. brand- og stormskadedækning for byggeriet.

  Beslutningstema

  Assens Kommune skal behandle økonomien i Skema B, for nyopførelse af 22 almene boliger på Buchwaldsvej i Tommerup. Byrådet har den 30. januar 2019 godkendt skema A for projektet.

  Sagsfremstilling

  Tommerup Andelsboligforening har afholdt licitation og er nu klar til at præsenterer økonomien for projektet i form af skema B.

   

  Skema A blev godkendt af Assens Byråd den 30. januar 2019 med en anskaffelsessum på 38.476.800 kr. Den kommunale grundkapital udgjorde 3.078.144 kr. svarende til 8% af anskaffelsessummen

   

  Det fremsendte Skema B holder sig inden for den af skema A godkendte økonomiske ramme. 

   

   

  Assens Kommune skal i forbindelse med opførslen af almene boliger stille garanti svarende til det beløb, som ligger ud over 60% af anskaffelsessummen. Garantien fastlægges endeligt i forbindelse med Skema C

  Lovgrundlag

  Almenboligloven og støttebekendtgørelsen

  Økonomi

  Anskaffelsessummen udgør fortsat 38.476.800 kr. hvoraf den kommunale grundkapital udgør 3.078.144 kr. svarende til 8% af anskaffelsessummen.

   

  Grundkapitalen finansieres af pulje til grundkapital for 2019, hvori der samlet er afsat 4 mio. kr.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Beslutning Økonomiudvalget den 20-05-2019

  Indstillingen anbefales

   

  Beslutning Byrådet den 29-05-2019

  Indstillingen godkendt.

  Bilag

 • Sagsid.: 19/6716

  Indstilling

  Økonomiudvalget anbefaler, at:

  • Lokalråd eller lokalrådslignende foreninger, oprettet før april 2016 og pt. fungerende som lokalråd, efter ansøgning kan gives status som lokalråd efter lokalrådsmodellen. 
  • Der fra 2020 kan indtræde stedfortrædere fra Byrådet ved afbud fra byrådspolitikerne i dialogudvalgene
  • Det eksisterende driftstilskud fastholdes
  • Der fra 2020 skal aflægges regnskab for anvendelsen af driftstilskuddet til lokalråd, Landdistriktsrådet og borgerforeninger mv.
  • Orientering vedrørende skattesag omkring Haarby Lokalråd tages til efterretning.

  Beslutningstema

  Assens Kommune har siden april 2016 arbejdet efter en model for lokalrådsarbejdet i kommunen. Modellen er blevet evalueret og der skal træffes beslutning vedrørende justeringer i modellen på baggrund heraf.

  Sagsfremstilling

  Med vedtagelse af ”Model for lokalråd i Assens Kommune” den 27. april 2016 var det Byrådets ønske, at understøtte Vision 2018 og den deri understregede betydning af begreber som ”medborgerskab” og ”fællesskab”.  Modellen skulle evalueres efter 2018. Den oprindelige model for lokalråd fremgår af Bilag 1. Den netop afsluttede evaluering rummer en række udsagn og anbefalinger, der kan ses af Bilag 2.

   

  Mulighed for godkendelse som lokalråd af foreninger, der er oprettet før april 2016 og som siden april 2016 har fungeret som lokalråd.

  Foreningen Glamsbjerg (FG) fik i 2016 og igen i 2017 (for en toårig periode) dispensation fra reglen om, at lokalråd ikke må være medlemsforeninger, og dermed forbeholdt betalende medlemmer. Dispensationen blev givet på baggrund af Foreningen Glamsbjergs specielle situation med ejerskab af Hotel Glamsbjerg, og betød desuden at FG kun fik ½ driftsstøtte pga. de betalende medlemmers bidrag. Hotellet er nu solgt, dispensationen udløber og der er således behov for en stillingtagen til FG´s status som lokalråd/ikke lokalråd. (FG´s bemærkninger til dette punkt fremgår af Bilag 3.).  Af disse bemærkninger fremgår det, at Foreningen Glamsbjerg ser sig selv som lokalråd for Glamsbjergs borgere og fortsat ønsker at fungere som sådan.

   

  Ved at give lokalråd eller lokalrådslignende foreninger, oprettet før april 2016 og pt. fungerende som lokalråd, mulighed for at få status som lokalråd efter lokalrådsmodellen, åbnes mulighed for, at Foreningen Glamsbjerg kan søge godkendelse som lokalråd. Der vil dog fortsat stilles krav om kontingent- og medlemsskabsfrihed for nyetablerede lokalråd, mens foreninger/borgergrupper, der i opstartsfasen (2016) af lokalrådsmodellen er overgået til lokalrådsstatus, efter ansøgning kan fortsætte som sådan.

   

  Den politiske deltagelse i dialogmøderne med lokalrådene

  En meget vigtig del af lokalrådsmodellen er dialogmøderne. Hvert lokalråd og Landdistriktsrådet (LDR) har et årligt dialogmøde med en gruppe af byrådspolitikerne. Politikerne er inddelt i fem forskellige ”dialogudvalg” – nord, syd, øst, vest og center – der hver især mødes med lokalrådene i disse fem geografiske områder. Af lokalrådsmodellen fremgår det, at samtlige dialogudvalg rokerer hvert andet år – startende i 2020 – så lokalrådene møder nye politikere hvert andet år og omvendt. Af evalueringen fremgår det, at 63 % af lokalrådene og LDR bakker op om denne rokade. Der er dog forslag om, at rokaden sker etapevis, så der sikres et overlap af tidligere politikere i de enkelte dialogudvalg. (Se Bilag 4). For fortsat at sikre en konstruktiv proces og overordnet positiv oplevelse af dialogmøderne, kan der med fordel arbejdes med stedfortrædere for de byrådspolitikere, der må melde afbud til et planlagt dialogmøde. Stedfortræderne kan enten være fra eget parti eller valgforbunds kolleger fra Byrådet.

   

  Driftstilskuddets størrelse

  Lidt under halvdelen (45 %) af lokalrådene og LDR mener, at det årlige driftstilskud på henholdsvis 15.000/7.500 kroner er for lavt. På Byrådets temamøde (juni 2018) om lokalrådene blev det nævnt, at støttebeløbet til lokalrådene fremadrettet kunne hæves. Driftsmidlerne kommer fra Byrådets samlede bevilling til Landdistriktsudvikling og Aktivt medborgerskab. Beløbet i 2019 er på 1.402.000 kroner og dækker ud over driftsstøtte også Lokalsamfundspuljen, by- og landsbyambassadørindsatsen, temadag for lokalråd, og indsatser under det aktive medborgerskab. En forøgelse af driftstilskud vil således – med den nuværende budgetramme – skulle tages fra andre indsatser inden for samme område.

   

  Betingelser for driftsstøtte

  Lokalrådsmodellen stiller kun ganske få krav til lokalråd, borgergrupper og Landdistriktsråd vedrørende anvendelse af det årlige driftstilskud. På baggrund af en konkret sag i 2018, har der været stillet spørgsmål ved, at der ikke stilles krav om regnskabserlæggelse for driftstilskuddet. En skærpelse kan bestå i krav om at lokalråd, LDR og borgergrupper, sammen med referat fra generalforsamling og en bestyrelsesliste, også fremsender dokumentation for anvendelse af driftstilskud i form af regnskab til godkendelse. En sådan skærpelse vil skabe en vis ligebehandling mellem tilskud og krav til lokalråd mv. sammenlignet med andre foreninger eller kulturaktører.

   

  Orientering vedrørende ”skattesag”

  Haarby Lokalråd havde i 2018 besøg af SKAT, som meddelte lokalrådet, at de skulle indsende selvangivelser, da holdningen fra SKAT var, at lokalrådet havde skattepligtig aktivitet. Administrationen havde møde med vores revisionsfirma, BDO, som ikke mente at lokalrådets aktiviteter var skattepligtige. Haarby Lokalråd har indsendt selvangivelser som krævet, men der er samtidigt klaget over SKAT´s afgørelse. Det er BDO, som er sagsbehandler på sagen over for SKAT. Skatteankenævnet stadsfæstede afgørelsen i første omgang. Sagen er derefter påklaget over for Skattestyrelsen. Pt. afventer administrationen Skattestyrelsens svar.

   

  Bilag 5 viser lokalråd i Assens Kommune pr. 8. maj 2019

  Økonomi

  Der er i 2019 afsat 1.402.000 kroner til landdistriktsudvikling og det aktive medborgerskab.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Beslutning Økonomiudvalget den 20-05-2019

  Indstillingen anbefales.
   

  Beslutning Byrådet den 29-05-2019

  Et flertal af Byrådet, 28 medlemmer (A, undtagen Charlotte Kjær, B, C, F, O, V og Ø) godkender indstillingen.

   

  Et mindretal af Byrådet, 1 medlem (Charlotte Kjær, A) stemmer for Økonomiudvalgets indstilling, men dog med bemærkning om, at hun ikke kan stemme for at lokalråd eller lokalrådslignende foreninger, oprettet før april 2016 og pt fungerende som lokalråd, efter ansøgning kan gives status som lokalråd efter lokalrådsmodellen.

  Bilag

 • Sagsid.: 19/8958

  Indstilling

  Miljø, Teknik og Plan indstiller, at:

   

  • Perioden med halv billetpris fremadrettet fastsættes til hele kalenderåret, bortset fra en periode på minimum 6 uger i vinterhalvåret under forudsætning af, at det statslige tilskud kan dække de resterende 46 uger.

   

  • Kompetencen til at justere priserne, som følge af prisudvikling samt optimeret anvendelse af de statslige tilskudsregler delegeres til udviklingsdirektøren.

   

  Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

  Beslutningstema

  Landevejsprincippet for de danske øer, der startede med ekstra tilskud til færgetransport i 2016, er senest blevet ændret af Folketinget den 25. april 2019. Der er vedtaget en ekstra bevilling på 5,3 million til tilskud efter landevejsprincippet, herunder besluttet at tilskuddet fremadrettet kan anvendes i op til 46 selvvalgte uger om året.

  Sagsfremstilling

  Baagø Færgen har tidligere anvendt tilskuddet til at nedsætte prisen for passagerer og privatbiler til halv pris i perioden 1. maj til skoleferiens begyndelse, og igen fra skoleferiens afslutning til 1. september, idet de tidligere regler ikke gav mulighed for takstnedsættelse i højsæsonen. Nu er det blevet muligt at bruge tilskuddet i 46 selvvalgte uger om året, og Baagø Færgen forventer at få et forøget tilskud. Der er dog ikke pt. sendt skriftlige tilsagn til de enkelte kommuner. Baagø færgen havde i 2018 kun enkelte afgange hvor det maximale passagerantallet på 98 blev nået, og der er derfor kapacitet til at få flere passagerer i højsæsonen, hvorfor det vurderes optimalt at forsøge at tiltrække yderligere gæster til Bågø i sommersæsonen. Alternativt kan tilskuddet bruges uden for højsæsonen, men forventninger er, at det kun i begrænset omfang vil øge antallet af gæster til øen.

   

  Det foreslås derfor at tilskuddet fremadrettet primært anvendes til at nedsætte priserne i sommerperioden og med mulighed for at stoppe tilskuddet hvis den ekstra bevilling ser ud til at blive opbrugt inden årets udgang. De 6 uger, hvor tilskuddet ifølge reglerne ikke anvendes foreslås placeret i vinterhalvåret. Forslaget er udarbejdet i dialog med Baagø Færgens kontaktudvalg.

  Lovgrundlag

  LBK nr. 329 af 24/03/2017 med senere ændringer.

  Økonomi

  Ændringen i tilskudsperioden afpasses efter det øgede statslige tilskud, hvorfor der ikke er økonomiske konsekvenser for kommunen af den ændrede praksis. Tilskuddet fra staten skal anvendes til takstnedsættelse, og der skal udarbejdes en redegørelse for anvendelse af tilskuddet. Evt. ikke anvendt tilskud skal tilbagebetales til staten.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 06-05-2019

  Miljø, Teknik og Plan indstiller, at:

   

  • Perioden med halv billetpris fremadrettet fastsættes til hele kalenderåret, bortset fra en periode på minimum 6 uger i vinterhalvåret under forudsætning af, at det statslige tilskud kan dække de resterende 46 uger.

   

  • Kompetencen til at justere priserne, som følge af prisudvikling samt optimeret anvendelse af de statslige tilskudsregler delegeres til udviklingsdirektøren.

   

  Beslutning Økonomiudvalget den 20-05-2019

  Indstillingen anbefales.
   

  Beslutning Byrådet den 29-05-2019

  Indstillingen godkendt

 • Sagsid.: 19/7881

  Indstilling

  Miljø, Teknik og Plan indstiller, at forslag til kommuneplantillæg nr. 7 Erhvervsområde med enkeltstående dagligvarebutik ved Odensevej/Langesøvej Skallebølle, sendes i 8 ugers offentlig høring.

   

  Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

  Beslutningstema

  Der skal træffes beslutning om, at forslag til kommuneplantillæg nr. 7 skal sendes i 8 ugers offentlig høring.

  Sagsfremstilling

  Det tidligere Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalg, besluttede i februar 2016, at der kunne arbejdes videre med tilvejebringelse af det planmæssige grundlag for en enkeltstående dagligvarebutik i Skallebølle. Dagligvarebutikken ønskes placeret nordvest for rundkørslen Odensevej/Langesøvej/Tommerupvej.

   

  Arealet ligger indenfor kommuneplanens rammeområde 2.2.B.42 Boligområde ved Odensevej, Violvænget og Rosenvænget. ”Områdets anvendelse er fastlagt primært til boligformål. Dog kan der i begrænset omfang indpasses bebyggelse til offentlige formål, samt mindre butikker til områdets daglige forsyning eller andre nærmere angivne anlæg eller erhvervstyper, der kan indpasses i områderne uden genevirkning i forhold til omgivelserne”.

   

  Kommuneplanrammen muliggør etableringen af en dagligvarebutik på 300 m². Der ønskes etableret en dagligvarebutik på 1200 m². Derfor er der udarbejdet et kommuneplantillæg for et nyt rammeområde der giver mulighed for en enkelt stående dagligvarebutik på 1200 m², dermed udtages det pågældende areal af kommuneplanramme 2.2.B.42.

   

  Administrationen bemærker, at i henhold til planlovens detailhandelsbestemmelser, kan der udenfor bymidter og bydelscentre placeres enkeltstående butikker, der alene tjener til områdets daglige forsyning. Den maksimale butiksstørrelse er 1200 m² inkl. personalefaciliteter.

   

  Nærværende forslag til kommuneplantillæg nr. 7 vil blive fulgt op af en lokalplan for dagligvarebutikken.

  Lovgrundlag

  Lov om Planlægning

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 06-05-2019

  Miljø, Teknik og Plan indstiller, at forslag til kommuneplantillæg nr. 7 Erhvervsområde med enkeltstående dagligvarebutik ved Odensevej/Langesøvej Skallebølle, sendes i 8 ugers offentlig høring.

   

  Beslutning Økonomiudvalget den 20-05-2019

  Indstillingen anbefales.
   

  Beslutning Byrådet den 29-05-2019

  Indstillingen godkendt

  Bilag

 • Sagsid.: 19/7704

  Indstilling

  Miljø, Teknik og Plan indstiller, at det besluttes at Lokalplan 0.69 Odensevej 65 i Glamsbjerg (Sunset Golf), samt kommuneplanramme 5.2.R.25 kan blive ophævet.

   

  Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

  Beslutningstema

  Ejerene af Odensevej 65 i Glamsbjerg har ansøgt om ophævelse af den lokalplan og kommuneplanramme der gælder for deres ejendom. Det skal besluttes om ansøgningen kan imødekommes. 

  Sagsfremstilling

  Assens Kommune har modtaget en ansøgning om ophævelse af lokalplan 0.69 gældende for Odensevej 65 nuværende Sunset Golf.

   

  Ejerne ønsker på grund af alder ikke længere at drive golfbane og har anmodet om, at lokalplanen bliver ophævet, så jorden igen kan blive dyrket som landbrugsjord.

  Ejendommen er i dag beliggende i landzone.

   

  I henhold til planlovens §33 stk.1 nr. 1 kan en lokalplan ophæves, såfremt planlægningen ikke længere en nødvendig.

   

  Lokalplanområdet ligger i kommuneplanen indenfor rammeområde 5.2.R.25, der udlægger området til reakreativt område i form af golfbane i landzone. Denne ramme ophæves samtidig med. Arealet vil forblive i landzone.

   

  Der kan først træffes beslutning om ophævelse af lokalplan 0.69 og kommuneplanramme 5.2.R.25, når ejerene har haft lejlighed til at udtale sig.

   

  Ophævelse af lokalplan 0.69 og kommuneplanramme 5.2.R.25 har været sendt i høring hos ejerne, der har tilkendegivet at de stadig ønsker at få ophævet planerne.

  Lovgrundlag

  Lov om planlægning.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 06-05-2019

  Miljø, Teknik og Plan indstiller, at det besluttes at Lokalplan 0.69 Odensevej 65 i Glamsbjerg (Sunset Golf), samt kommuneplanramme 5.2.R.25 kan blive ophævet.

   

  Beslutning Økonomiudvalget den 20-05-2019

  Indstillingen anbefales.
   

  Beslutning Byrådet den 29-05-2019

  Indstillingen godkendt

  Bilag

 • Sagsid.: 19/8249

  Indstilling

  Miljø, Teknik og Plan indstiller, at følgende anlægsmidler frigives:

  • Infrastruktur – alm. Boliger i Tommerup st. (veje og støjskærme).
  • Belysning på motorvejsbroer.

   

  Økonomiudvalget anbefaler,

  • At der meddeles en anlægsbevilling på 3,7 mio. kr. til infrastruktur, almene boliger i Tommerup St.
  • At der frigives et rådighedsbeløb på 1 mio. kr. i 2019.
  • At der meddeles en anlægsbevilling på 0,420 mio. kr. til belysning på motorvejsbroer samt
  • At der frigives et tilsvarende rådighedsbeløb i 2019.

  Beslutningstema

  I henhold til investeringsplan for 2019, skal Byrådet frigive midler til anlægsarbejde.

  Sagsfremstilling

  På Assens Kommunes investeringsplan er der afsat følgende beløb på budget 2019:

   

  Infrastruktur – alm. Boliger i Tommerup st. (veje og støjskærme)

  1,0 mio.

  Belysning på motorvejsbroer

  0,420 mio.

   

  Infrastruktur, Tommerup st.

  Projektet er en forlængelse af støjhegn mod jernbanen samt forlængelse og udbygning af Buchwaldsvej ved det nye almennyttige boligbyggeri.

   

  Opsætning af støjhegn påbegyndes og afsluttes i indeværende år, hvor forlængelse samt udbygningen af Buchwaldsvej udføres, når byggeriet er færdigt.

   

  Permanent lys på motorvejsbroer

  Projektet er en udskiftning af den midlertidige gadebelysning, til opsætning af permanent gadelys på 3 udvalgte motorvejsbroer, som er udset som en risiko for stenkast ned på motorvejen.

   

  Alle 3 broer færdiggøres i indeværende år, i samarbejde med Vejdirektoratet og den påbegyndte motorvejsudvidelse.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 06-05-2019

  Miljø, Teknik og Plan indstiller at følgende anlægsmidler frigives:

  • Infrastruktur – alm. Boliger i Tommerup st. (veje og støjskærme).
  • Belysning på motorvejsbroer.

   

  Beslutning Økonomiudvalget den 20-05-2019

  Økonomiudvalget anbefaler,

  • At der meddeles en anlægsbevilling på 3,7 mio. kr. til infrastruktur, almene boliger i Tommerup St.
  • At der frigives et rådighedsbeløb på 1 mio. kr. i 2019.
  • At der meddeles en anlægsbevilling på 0,420 mio. kr. til belysning på motorvejsbroer samt
  • At der frigives et tilsvarende rådighedsbeløb i 2019.
    

  Beslutning Byrådet den 29-05-2019

  Indstillingen godkendt

 • Sagsid.: 17/11205

  Indstilling

  Social og Sundhed og Uddannelse, Børn og Familie indstiller, at ny Sundhedsaftale 2019-2023 godkendes.

   

  Beskæftigelse, Erhverv og Kultur indstiller, at ny Sundhedsaftale 2019-2023 godkendes med følgende bemærkning:

  Det ønskes at der gøres en markant og konkret indsats for at sidestille psykiatriske lidelser med somatiske lidelser. Vi anerkender de beskrevne gode intentioner i Sundhedsaftalen for området, men ønsker en konkret udmøntning af de skrevne intentioner, således at der sker en faktuel og reel ligestilling mellem de to områder i både praksis og fokus.

   

  Økonomiudvalget anbefaler indstillingerne med bemærkning om, at økonomisk prioritering skal ske inden for den eksisterende ramme eller alternativt i forbindelse med kommende budgetlægning.
   

   

  Beslutningstema

  Sundhedsaftalen, skal efter sundhedslovens § 205 indgås mellem Regionsrådet og kommunalbestyrelserne, og er gældende i perioden 2019-2023. Aftalen udgør den overordnede ramme for det tværsektorielle samarbejde på sundhedsområdet. Formålet med aftalen er, at bidrage til en forbedret sundhed blandt syddanskerne og til sammenhæng og bedre overgange på tværs af sygehuse, kommuner og praktiserende læger. Sundhedskoordinationsudvalget (herefter SKU) har fra 11. december 2018 og frem til 4. februar 2019 haft et aftaleudkast i høring. Assens Kommune indgav høringssvar som besluttet på SSU og UBF 4. februar 2019. 

   

  SKU har modtaget 48 høringssvar, og aftalen er herefter tilrettet og godkendt på SKU-møde den 24. april, hvorefter den er sendt til godkendelse hos kommunalbestyrelserne og regionsråd (se bilag). Sundhedsaftalen godkendes endeligt på møde i SKU den 26. juni og indsendes til Sundhedsstyrelsens godkendelse senest den 1. juli 2019 og træder herefter i kraft. Sundhedsaftalen er forpligtende for SSU, UBF og BEK, hvorfor den sendes til behandling i alle tre udvalg inden endelig godkendelse i byrådet.

  Sagsfremstilling

  Sundhedskoordinationsudvalget har besluttet at opdele sundhedsaftalen i en politisk del (vedlagte) og en administrativ del. Det Administrative Kontaktforum udarbejder det administrative tillæg til Sundhedsaftalen, hvori de politiske visioner og målsætninger omsættes til konkrete indsatser. Det administrative tillæg har samme forpligtende karakter som den politiske aftale. Det administrative tillæg sendes ikke i høring, men godkendes først administrativt og dernæst af SKU på mødet den 26. juni 2019, hvor den samlede Sundhedsaftale for perioden 2019-2023 godkendes endeligt. Senest den 1. juli 2019 indsendes den til Sundhedsstyrelsens godkendelse og træder herefter i kraft.

   

  Med baggrund i de indkomne høringssvar er følgende tilretninger i Sundhedsaftalen foretaget:

   

  Til Visionen:
  ”Vi arbejder for sømløse overgange” er ændret til ”Vi arbejder for bedre overgange for”.

   

  Der er tilføjet målgrupper/områder til de øvrige delvisioner:

  ”Vi arbejder for bedre overgange for”: Mennesker med psykiske lidelser, Ældre borgere og Mennesker med kronisk sygdom.

  ”Vi sikre sammenhæng til’: Uddannelsesområdet og Arbejdsmarkedet

  Der er tilføjet en målsætning om reduktion af overvægt blandt voksne med udgangspunkt i tal fra sundhedsprofilen (tilbage til 2010-niveau).

  Der er tilføjet et tredje virkemiddel ’Mest mulig sundhed for pengene’ (LEON-princippet).

  Til virkemidlet ’Sæt borgeren først’ er det tilføjet, at der arbejdes ud fra den rehabiliterende tilgang, og at borgeren har et ansvar for egen sundhed.

  Der et tilføjet et afsnit, der beskriver sammenhængen mellem sundhedsaftalen og praksisplanen.

  Der er dels udarbejdet en beskrivelse af baggrunden, datagrundlaget og målopfølgningen for de politiske målsætninger i Sundhedsaftalen, og dels et målopfyldelsesbillede, som kan bruges i forbindelse med den årlige opfølgning på sundhedsaftalens målsætninger.

  Lovgrundlag

  Sundhedslovens § 205.

  Økonomi

  Assens Kommune vil bl.a. implementere aftalen via kommunens kommende sundhedspolitik. Målsætningerne er generelt meget ambitiøse set i forhold til, at aftaleperioden kun løber til 2023, og det vil kræve økonomisk prioritering at medvirke til indfrielse.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Beslutning Social og Sundhed den 06-05-2019

  Social og Sundhed har besluttet at godkende den ny Sundhedsaftale 2019-2023.

  Beslutning Beskæftigelse Erhverv og Kultur den 06-05-2019

  Beskæftigelse, Erhverv og Kultur godkender ny Sundhedsaftale 2019-2023 med følgende bemærkning:

  Det ønskes at der gøres en markant og konkret indsats for at sidestille psykiatriske lidelser med somatiske lidelser. Vi anerkender de beskrevne gode intentioner i Sundhedsaftalen for området, men ønsker en konkret udmøntning af de skrevne intentioner, således at der sker en faktuel og reel ligestilling mellem de to områder i både praksis og fokus.

   

   

  Beslutning Uddannelse Børn og Familie den 06-05-2019

  Uddannelse, Børn og Familie indstiller, at ny Sundhedsaftale 2019-2023 godkendes.

  Beslutning Økonomiudvalget den 20-05-2019

  Indstillingerne anbefales med bemærkning om, at økonomisk prioritering skal ske inden for den eksisterende ramme eller alternativt i forbindelse med kommende budgetlægning.
   

  Beslutning Byrådet den 29-05-2019

  Indstillingen godkendt

  Bilag

 • Sagsid.: 19/1991

  Indstilling

  Uddannelse, Børn og Familie indstiller, at:

  • ansøgning om flytning af overbygning fra Assensskolens afd. Nord til afd. Syd imødekommes
  • der afsættes en pulje på 100.000 kr. til flytning og genetablering af lokalerne på Skelvej fra tomgangslejen i 2019.
  • den restende del af midlerne til tomgangslejen overføres til Byrådssekretariatet sammen med bygningen
  • resten af midlerne kan indgå som besparelse på projekt Strategisk Ejendomsadministration fra 1. januar 2020.

   

  Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

  Beslutningstema

  Samling af Assensskolens undervisning på Skelvej.

  Sagsfremstilling

  Assensskolen har rettet henvendelse med henblik på at få undervisningsaktiviteterne samlet på skolens matrikel på Skelvej. Dette indebærer, at Assensskolens afdeling Nord (Niels Kjærbyes Vej 9) rømmes af skolen. Ansøgning vedlagt som bilag.

   

  Administrationen anbefaler, at flytningen effektueres fra skoleåret 2019/20.

  Inventar mm overflyttes til Skelvejen og der genetableres fysiklokale i Skelvejen fysiklokale, som for nuværende kun anvendes til Natur og Teknik.

   

  En flytning af overbygningen til bygningerne på Skelvej vil have betydning for Ungdomsskolens aktiviteter i Assens by.

  Der er ledige lokaler på Skelvej, som kan erstatte de nuværende kontorfaciliteter og klublokaler. Ungdomsskolen er inddraget i processen og de ser muligheder i den nye placering, da de også fremover vil være placeret i nærheden af overbygningseleverne. Ligeledes ser ungdomsskolen muligheder i placeringen af klublokalerne på Skelvej.

  Økonomi

  Ved lukning af Assensskolens afdeling Nord (Niels Kjærbyes Vej 9), hvor overbygning flyttes til Assensskolens afdeling syd (Skelvej 29), vil udgifterne til driftsudgifter være mindre.

   

  Assensskolens driftsforbrug på Nord i 2018.

   

   I 1.000 kr.

  Driftsudgifter Nord 2018

  Tomdrifts budget

  Besparelse

  Rottebekæmpelse

  2

  2

  0

  El

  130

  65

  65

  Varme

  56

  28

  28

  Vand

  27

  13

  13

  Renovation

  8

  0

  8

  Rengøring løn

  240

  0

  240

  Bygningsforsikring inkl. løsøre

  26

  26

  0

  Renhold

   

  50

   

  I alt

  489

  185

  304

   

  Ved at flytte overbygningen fra Nord til Syd på Assensskolen, vil der være færre udgifter til bygningerne. Udgifter til rottebekæmpelse og forsikringer, vil stadig være der selvom bygningerne ikke længere bruges. Udgifter til el, vand og varme er der tilbageholdt 50% af forbruget, da der stadig vil skulle være tilsluttet el, vand og varme til bygningen.

  Rengøring vil der ikke være behov for. Så det kan spares helt væk. Samlet set tilbageholdes 185.000 til tomdrift og der kan fremadrettet spares 304.000 kr. ved lukning af afdeling Nord på helårsniveau.

   

  Til flytningen og etablering/genetablering af lokaler afsættes 100.000 kr. i 2019 som fragår besparelsen i 5/12 af 2019. Det betyder at der i 2019 forventes en mindreudgift på driften af bygningerne for resten af året.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Uddannelse Børn og Familie den 06-05-2019

  Uddannelse, Børn og Familie indstiller, at:

  • ansøgning om flytning af overbygning fra Assensskolens afd. Nord til afd. Syd imødekommes
  • der afsættes en pulje på 100.000 kr. til flytning og genetablering af lokalerne på Skelvej fra tomgangslejen i 2019.
  • den restende del af midlerne til tomgangslejen overføres til Byrådssekretariatet sammen med bygningen
  • resten af midlerne kan indgå som besparelse på projekt Strategisk Ejendomsadministration fra 1. januar 2020.

  Beslutning Økonomiudvalget den 20-05-2019

  Indstillingen anbefales

  Beslutning Byrådet den 29-05-2019

  Indstillingen godkendt

  Bilag

 • Sagsid.: 16/6207

  Indstilling

  Uddannelse, Børn og Familie indstiller, at:

  • indkomne høringssvar vedr. ændring af driftsgaranti for privatinstitutioner tages til efterretning
  • driftsgarantien ved etablering af privatinstitutioner ændres til 1½ måneds drifts-, bygnings- og administrationstilskud pr. barn i de første 3 år efter institutionens oprettelse
  • kravet om 1½ måneds driftsgaranti bortfalder efter, at privatinstitutionen har fungeret i tre år.

   

  Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

  Beslutningstema

  Forslaget om ændring af driftsgaranti for privatinstitutioner har været i høring i de private institutioner i Assens Kommune. Med deres tilbagemeldinger indstilles forslaget til godkendelse.

  Sagsfremstilling

  I bekendtgørelse nr. 1633 af 18. december 2018 fastsættes det, at driftsgarantien i forbindelse med godkendelse af privatinstitutioner maksimalt må udgøre, hvad der svarer til ½ måneds drifts-, bygnings- og administrationstilskud pr. barn samt evt. forudbetalt drifts-, bygnings- og administrationstilskud pr. barn.

   

  Ændringen er gældende for driftsgarantier stillet efter den 1. januar 2019. Det betyder, at hvis en privatinstitution søger om en ny godkendelse efter 1. januar 2019, fx i forbindelse med væsentlige ændringer i det godkendte antal børn, vil institutionen være omfattet af de nye regler til driftsgaranti.

   

  I Assens Kommune forudbetales drifts-, bygnings- og administrationstilskud pr. barn til privatinstitutioner, og derfor skal der ved etablering af en privatinstitution stilles en driftsgaranti svarende til 1½ måneds drifts-, bygnings- og administrationstilskud pr. barn.

   

  Administrationen anbefaler, at såfremt etablerede privatinstitutioner søger om ændring af børnetallet i løbet af de første tre år, skal der stilles en ny driftsgaranti.

   

  Uddannelse, Børn og Familie besluttede den 4. marts 2019 at sende forslag om ændring af driftstilskud for private institutioner i høring i de private institutioner. De private institutioner har dermed haft mulighed for at kommentere forslaget.

   

  Der er indkommet ét samlet høringssvar fra 10 af de i alt 12 private institutioner. Høringssvaret er vedlagt som bilag.

   

  I høringssvaret gøres opmærksom på, at hvis en privatinstitution har stillet en driftsgaranti før 1. januar 2019, som overstiger den maksimale driftsgaranti, kan privatinstitutionen meddele kommunen, at driftsgarantien nedsættes til 1½ måneds driftsgaranti.

   

  Ligeledes gives der i høringssvaret udtryk for et ønske om, at kravet om driftsgaranti bortfalder efter en given periode, da privatinstitution dermed har bevist sin overlevelsesevne. Derfor anbefales det fra administrationen, at kravet om 1½ måneds driftsgaranti bortfalder efter, at privatinstitutionen har fungeret i tre år.

   

  Lovgrundlag

  Dagtilbudsloven.

  Økonomi

  1½ måneds drifts-, bygnings- og administrationstilskud pr. barn

  Tidligere driftsgaranti[1]

  Fremtidige driftsgaranti

  Vuggestuebarn

  7.744 kr.

  12.600 kr.

  Børnehavebarn

  4.498 kr.

    7.287 kr.

  -          Beløbene er angivet i 2019 niveau.

  [1] Den tidligere driftsgaranti svarer til driftstilskud pr. barn pr. måned.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Uddannelse Børn og Familie den 06-05-2019

  Uddannelse, Børn og Familie indstiller, at:

  • indkomne høringssvar vedr. ændring af driftsgaranti for privatinstitutioner tages til efterretning
  • driftsgarantien ved etablering af privatinstitutioner ændres til 1½ måneds drifts-, bygnings- og administrationstilskud pr. barn i de første 3 år efter institutionens oprettelse
  • kravet om 1½ måneds driftsgaranti bortfalder efter, at privatinstitutionen har fungeret i tre år.

  Beslutning Økonomiudvalget den 20-05-2019

  Indstillingen anbefales

  Beslutning Byrådet den 29-05-2019

  Indstillingen godkendt

  Bilag

 • Sagsid.: 18/9276

  Indstilling

  Uddannelse, Børn og Familie indstiller, at det afsatte rådighedsbeløb til udskiftning af tag på Salbrovadhallen på 250.000 kr. frigives.

   

  Økonomiudvalget anbefaler,

  • At der meddeles anlægsbevilling på 250.000 kr. til udskiftning af Salbrovadshallens tag
  • At der frigives et rådighedsbeløb på 250.000 kr. i 2019

  Beslutningstema

  I forbindelse med budgetvedtagelsen besluttede Byrådet den 10. oktober 2018 at afsætte 250.000 kr. i 2019 til udskiftning af tag på Salbrovadhallen. Beslutningen skal nu udmøntes, hvorfor sagen forelægges.

  Sagsfremstilling

  Det afsatte beløb skal anvendes som tilskud til Salbrovadhallen til udskiftning af taget. Den samlede udgift udgør 363.729 kr. Den resterende del af finansieringen afholdes af hallen.

  Lovgrundlag

  Den kommunale styrelseslov.

  Økonomi

  Der er i budget 2019 afsat 250.000 kr. til tag på Salbrovadhallen.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Uddannelse Børn og Familie den 06-05-2019

  Uddannelse, Børn og Familie indstiller, at det afsatte rådighedsbeløb til udskiftning af tag på Salbrovadhallen på 250.000 kr. frigives.

  Beslutning Økonomiudvalget den 20-05-2019

  Henrik Hansen blev erklæret inhabil og forlod mødet under sagens behandling.

   

  Økonomiudvalget anbefaler,

  • At der meddeles anlægsbevilling på 250.000 kr. til udskiftning af Salbrovadshallens tag
  • At der frigives et rådighedsbeløb på 250.000 kr. i 2019
    

  Beslutning Byrådet den 29-05-2019

  Henrik Hansen blev erklæret inhabil og forlod mødet under sagens behandling.

   

  Indstillingen godkendt

 • Sagsid.: 18/27306

  Indstilling

  Uddannelse, Børn og Familie indstiller, at:

  • indkomne høringssvar vedr. dagtilbuddenes fælles kvalitetsaftale 2017-2018 tages til efterretning.
  • Dagtilbuddenes fælles kvalitetsaftale 2017-2018 sendes til endelig godkendelse i Byrådet.

  Beslutningstema

  Dagtilbuddenes fælles kvalitetsaftale 2017-2018 har været i høring i bestyrelser, lokale MED-udvalg samt Fælles MED-udvalg. Med deres tilbagemeldinger indstilles kvalitetsaftalen til endelig godkendelse i Byrådet.

  Sagsfremstilling

  Dagtilbuddenes fælles kvalitetsaftale 2017-2018 er dokumentation af det lovpligtige tilsyn af de kommunale dagtilbud i Assens Kommune. Kvalitetsaftalen er udarbejdet på baggrund af kvalitetsaftaler fra de enkelte dagtilbud samt kvalitetssamtaler, som administrationen har med ledere fra alle dagtilbud.

   

  Udvalget besluttede på mødet den 4. februar 2019 at sende Dagtilbuddenes fælles kvalitetsaftale i høring i bestyrelser og MED-udvalg i dagtilbud i Assens Kommune. Bestyrelser og MED-udvalg har dermed haft mulighed for at kommentere kvalitetsaftalen.

   

  Der er indkommet i alt fem høringssvar, hvoraf tre er fra bestyrelser og to er fra MED-udvalg. Høringssvarene er vedlagt som bilag. Herunder ses en opsummering af høringssvarene:

   

  Afsender

  Høringssvar

  Fælles MED Børn og Undervisning

  Fælles MED tager aftalen til efterretning.

  Dagtilbuddene i Aarup-området, MED-udvalg

  Når kvalitetsaftalen fra 2017/18 sammenholdes med hverdagen anno 2019, oplever MED-udvalget, at der er stor forskel pga. besparelser, som bl.a. har medført en lang periode med manglende mulighed for brug af vikarer samt behov for tilpasning af personaletimer til aktuelle børnetal.

   

  MED-udvalget appellerer til, at man fastholder mulighed for lokalt at kunne arbejde med kvaliteten og lade tingene vokse nedefra.

  Dagtilbuddene i Aarup-området, Bestyrelsen

  Bestyrelsen oplever, at bespareler og dermed mangel på ressourcer har påvirket både personale og børn og fået negative konsekvenser. Derfor vil bestyrelsen gerne opfordre til, at der i den kommende kvalitetsaftale tages hensyn til de besparelser, som daginstitutionerne har været ramt af det seneste års tid.

   

  Samtidig vil bestyrelsen gerne opfordre til, at der bliver afsat ekstra ressourcer til at styrke normeringen i daginstitutionerne. Alle de mål og krav som den kommende kvalitetsaftale skal indeholde, kan ikke forventes overholdt, med den nuværende normering.

  Omkring punktet ’tidlig opsporing og indsats’ vil bestyrelsen gerne tilkendegive stor tilfredshed med indførelsen af forposten. De oplever, at den fungerer efter hensigten. Dog mener de ikke, at den kan stå alene, hvorfor de efterlyser, at der følger ressourcer med, så børn, der har brug for hjælp, ikke bliver overset.

  Dagtilbuddene i Haarby/Glamsbjerg-området, Bestyrelsen

  Bestyrelsen står fast ved tidligere kommentar. (Kan ses i bilaget: Udtalelser fra forældrebestyrelser til UBF, som var vedlagt til mødet d. 4. februar 2019).

   

  Bestyrelsen har ikke yderligt at tilføje.

  Verninge Landsbyordning, Fællesbestyrelsen

  Fællesbestyrelsen er opmærksomme på, at der i kvalitetsaftalen udtrykkes ønske om et lavere sygefravær for personalet på dagtilbudsområdet. Fællesbestyrelsen er i den henseende bekymret for personalet, da der stilles øget krav til

  pædagogernes faglighed samtidig med, at der kommer store besparelser på området.

   

  Lovgrundlag

  Dagtilbudsloven.

  Økonomi

  Der er ingen økonomiske konsekvenser forbundet med Dagtilbuddenes fælles kvalitetsaftale.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Uddannelse Børn og Familie den 06-05-2019

  Uddannelse, Børn og Familie indstiller, at:

  • indkomne høringssvar vedr. Dagtilbuddenes fælles kvalitetsaftale 2017-2018 tages til efterretning.
  • Dagtilbuddenes fælles kvalitetsaftale 2017-2018 sendes til endelig godkendelse i Byrådet.

  Beslutning Byrådet den 29-05-2019

  Dagtilbuddenes fælles kvalitetsaftale 2017-2018 godkendt.

  Bilag

 • Sagsid.: 19/10460

  Sagsfremstilling

  Enhedslisten v. Kaj Alstrup anmoder om, at følgende optages på Byrådets møde onsdag den 31. maj 2019:

   

  I anledning af økonomiudvalgets/byrådets krav til de enkelte udvalg om at udpege ”råderumskataloger” for bestemte beløb, skal vi gøre opmærksom på, at vi ikke mener, det er muligt – i alle tilfælde ikke for Social og Sundhed samt Uddannelse, Børn og Familie.

   

  Grænsen for en anstændig og værdig behandling af de ældre, handicappede og syge er nu overskredet, så vi frygter, at sundhedsniveauet kan dale betydeligt. Dagcentrene er afskaffede, så ensomheden – og dermed usundheden og depressionen – breder sig blandt de ældre, der havde en velkommen mulighed for fællesskab i dagligdagen. Plejepersonalet for de handicappede er skåret ind til benet, så pårørende frygter for, at nogen kan dø af det her.

  På daginstitutionsområdet og skolerne kan man ikke leve op til¸ der er nok ’voksne til stede’ – og de nye foreslåede Råderumskataloger gør blot situationen endnu mere utålelig, - hvis noget af det føres ud i livet.

   

  ”Vi foreslår, at Byrådet nedsætter et task-force-udvalg efter den odenseanske model. Det skal bestå af eksterne eksperter, som kender vores og andre kommuners økonomi indefra og derfor kan sammenligne og komme med inputs til høringskataloger, som går på tværs af hele kommunens økonomi, ikke mindst med henblik på at gennemføre nedskæringer på administrationen/New Public Mangagement”.

   

  Vi er klar over, at vi ikke finder løsninger, hvor vi kan spare, uden det får konsekvenser. Men vi foretrækker at prioritere de svagestes velfærd højst – de ældre, de syge og handicappede, de mindste børn (de første 1000 dage) og de større børnehave- og skolebørn.

   

  Beslutning Byrådet den 29-05-2019

  Det fremsatte forslag sattes til afstemning.

   

  For stemte 12 medlemmer, (A, O og Ø).

   

  Imod stemte 17 medlemmer (B, C, F og V)

   

  Ingen medlemmer stemte hverken for eller imod.

   

  Forslaget var herefter bortfaldet.
   

 • Sagsid.:

  Sagsfremstilling

  1.

  Handicaprådets årsberetning 2018

  Handicaprådet har udarbejdet årsberetning for 2018. Handicaprådet har på møde den 14. marts 2019 godkendt årsberetningen, som vedlægges til Byrådets orientering.

   

  2.

  §31 beslutning vedr. udskydelse af frist for nedtagning af valgplakater

   

  Beslutning Byrådet den 29-05-2019

  Til orientering.

  Bilag

 • Sagsid.:

  Beslutning Byrådet den 29-05-2019

  Intet

 • Sagsid.:

  Sagsfremstilling

  Spørgsmål fra tilhørerne besvares af borgmesteren eller et af borgmesteren udpeget byrådsmedlem. Spørgsmålene skal vedrøre generelle kommunale forhold og skal kunne oplæses og besvares indenfor 3 minutter. Spørgsmål, der ikke skønnes at være af almen interesse, kan af borgmesteren henvises til besvarelse i den kommunale forvaltning.

   

  Beslutning Byrådet den 29-05-2019

  Ib Sølvstrøm spurgte til, om det var muligt at få oplyst, hvilken dagligvarebutik, som har henvendt sig med ansøgning om en butik i Skallebølle.

   

  Bjarne Sørensen spurgte til mulighed for etablering af boliger på en konkret grund i Skalbjerg.

 • Sagsid.: 15/28555