icon-Politik

Politik

Referat

Onsdag den 24. april 2019 kl. 17:00

Mødested: Byrådssalen
Udvalg: Byrådet
Medlemmer: Søren Steen Andersen, Karin Christiansen, Jens Jakobsen, Pia Offer Madsen, Tine Grau Poulsen, Lars Kristian Pedersen, Henrik Mott Frandsen, Dan Gørtz, Nikolaj Leed Henriksen, Rie Nielsen, Knud Søby, Erik Klindt Andersen, Ib W. Jensen, Mogens Mulle Johansen, Flemming Risskov Jørgensen, Charlotte Vincent Petersen, Finn Viberg Brunse, Charlotte Kjær, Henrik Hansen, Sara Emil Baaring, Leif Rothe Rasmussen, Ashil Farokh, Berit Schaldemose, Kaj Alstrup, Jens Henrik W. Thulesen Dahl, Lars Kolling, Betina Signe Stick, Ena Nørgaard, Poul Poulsen
 • Sagsid.:

  Beslutning Byrådet den 24-04-2019

  Dagsordenen godkendt.
   

 • Sagsid.: 19/42

  Indstilling

  Økonomiudvalget anbefaler, at 1. driftsopfølgning tages til efterretning.

   

  Beslutningstema

  1. driftsopfølgning pr. 28. februar 2019.

   

  Sagsfremstilling

  I budgetaftalen for 2019-2022 var der enighed om, at der skal være fokus på stram økonomistyring i 2019 og frem. Med baggrund deri blev det, på Økonomiudvalgets møde 10. december 2018 vedtaget, at budgetopfølgningen skulle udvides til at bestå af 2 driftsopfølgninger samt 2 totalopfølgninger mod tidligere 3 årlige opfølgninger.

   

  1. driftsopfølgning er lavet med udgangspunkt i data pr. 28. februar 2019. Opfølgningen fokuserer på områder, der forventes at medføre regnskabsmæssige konsekvenser i forhold til forbrug og mængder.

   

  Opfølgningen viser, at de største fokuspunkter er overført merforbrug fra regnskab 2018 på i alt 62.134.000 kr. Samlet set er der beskrevet fokuspunkter for i alt 79.518.000 kr.

  Lovgrundlag

  Styrelseslovens § 40.

  Økonomi

  (i 1.000 kr.)

  Afvigelse til korrigeret budget

  Største fokuspunkter

  Uddannelse, Børn og familie

  14.194

  10.090

  Beskæftigelse, Erhverv og Kultur

  20.650

  14.248

  Social og Sundhed

  44.674

  37.796

  Fokuspunkter i alt

  79.518

  62.134

   

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Beslutning Økonomiudvalget den 08-04-2019

  Indstillingen anbefales.

  Beslutning Byrådet den 24-04-2019

  Indstillingen godkendt.
   

  Bilag

 • Sagsid.: 18/10518

  Indstilling

  Økonomiudvalget tilkendegiver, at Social og Sundheds underskud fra regnskab 2018 fordeles forholdsmæssigt over 3 år, 2019, 2020 og 2021, idet det er en forudsætning, at budget 2019 holdes.

   

  Økonomiudvalget afholder i øvrigt temamøde om den kommunale økonomi.

  Beslutningstema

  Økonomiudvalget drøfter hvorledes underskud fra regnskab 2018 behandles i budget 2019 og frem.

  Sagsfremstilling

  I henhold til den indgåede budgetaftale for budget 2019-2021, blev det anført, at underskud fra 2018 regnskabet skulle overføres til fagudvalgenes budget for 2019.

   

  Regnskabet for 2018 er færdigt og resultatet viser, at tre fagudvalg har driftsunderskud i 2018 regnskabet. Det er udvalgene Uddannelse, Børn og Familie, Beskæftigelse, Erhverv og Kultur samt Social og Sundhed.

   

  De nedenfor nævnte driftsunderskud er de beløb, som ikke er indeholdt i den ordinære overførelsessag, som indeholder overførelser på -/+ 5% af driften samt puljer.

   

  Uddannelse, Børn og Familie har et underskud på 10,089 mio. kr. I forbindelse med genopretningsplanerne i 2018 omhandlende det overførte underskud for regnskab 2017, som udgjorde 6,6 mio. kr., ønskede udvalget, at dette underskud blev afviklet over en årrække med 3,18 mio. kr. årligt. fra 2019. I 2018 blev underskuddet fra 2017 reduceret med 0,8 mio. kr. Denne afviklingsprofil er indarbejdet i budgettallene for 2019 og frem. I forhold til underskuddet fra 2018 regnskabet, er der ikke for nuværende truffet beslutning om en eventuel afvikling over flere år.

   

  Beskæftigelse, Erhverv og Kultur har et underskud på 14,248 mio. kr. Der er ikke for nuværende truffet beslutning om en eventuel afvikling over flere år.

   

  Social og Sundhed har et underskud på 37,796 mio. kr. Udvalget fremsendte ønske om at få lov til at afvikle underskuddet over en årrække i forbindelse med behandlingen af 3. budgetopfølgning for regnskab 2018. Økonomiudvalget drøftede sagen i forbindelse med udvalgets behandling af 3. budgetopfølgning 2018, og besluttede, at sagen skulle drøftes i forbindelse med behandling af overførselssagen i marts måned 2019.

   

  Økonomiudvalget drøfter hvorledes det foreslås at underskuddene håndteres i fagudvalgenes budgetter i 2019 og fremad.

  Lovgrundlag

  Den kommunale Styrelseslov

  Økonomi

  Underskuddene er en konsekvens af budgetaftalen og Byrådets beslutning af 28.11.2018 hvori det præciseres, at underskud fra regnskab 2018 inden for de respektive fagudvalg overføres til budget 2019

   

  De nedenfor oplistede underskud er de beløb der ikke er indeholdt i den ordinære overførelsessag, som indeholder overførelser op til -/+ 5 % samt puljer.

   

   

  I 1.000 kr.

  Uddannelse, Børn og Familie

  -10.089

  Beskæftigelse, Erhverv og Kultur

  -14.248

  Social og Sundhed

  -37.796

  I alt

  -62.133

   

   

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Beslutning Økonomiudvalget den 18-03-2019

  Økonomiudvalget udsætter sagen med henblik på at afvente 1. driftsopfølgning for budget 2019. Sagen dagsordenssættes til Økonomiudvalgets møde i april.

  Beslutning Økonomiudvalget den 08-04-2019

  Økonomiudvalget tilkendegiver, at Social og Sundheds underskud fra regnskab 2018 fordeles forholdsmæssigt over 3 år, 2019, 2020 og 2021, idet det er en forudsætning, at budget 2019 holdes.

   

  Økonomiudvalget afholder i øvrigt temamøde om den kommunale økonomi.

   

  Beslutning Byrådet den 24-04-2019

  Indstillingen godkendt.
   

 • Sagsid.: 18/27159

  Indstilling

  Økonomiudvalget anbefaler, at følgende tillægsbevillinger gives:

   

  • En negativ tillægsbevilling på 795.000 kr. i 2019 og overslagsårene fra Beskæftigelse, Erhverv og Kultur, som finansierer en tillægsbevilling til Uddannelse, Børn og Familie vedr. mentorbudget.
  • En negativ tillægsbevilling på 2.461.000 kr. i 2019, på 3.335.000 kr. i 2020 og 3.310.000 kr. i 2021 og 2022 fra Økonomiudvalget, som finansierer en tillægsbevilling til Social og Sundhed vedr. fordeling af rekrutteringspulje.
  • En tillægsbevilling på 263.000 kr. i 2019 og overslagsårene til Økonomiudvalget finansieret med 18.000 kr. fra Miljø, teknik og Plan, 135.000 kr. fra Uddannelse, Børn og Familie, 8.000 kr. fra Beskæftigelse, Erhverv og Kultur og 102.000 kr. fra Social og Sundhed vedr. afledte driftsudgifter fra godkendte business cases inden for IT-området.
  • En tillægsbevilling på 348.000 kr. i 2019 og overslagsårene til Økonomiudvalget finansieret med 24.000 kr. fra Miljø, teknik og Plan, 178.000 kr. fra Uddannelse, Børn og Familie, 11.000 kr. fra Beskæftigelse, Erhverv og Kultur og 135.000 kr. fra Social og Sundhed vedr. besparelse på driftsudgifter ved investering i velfærdsteknologi

  Beslutningstema

  Godkendelse af tillægsbevillinger mellem udvalg.

  Sagsfremstilling

  Tillægsbevillingerne er omfordelinger af beløb mellem udvalg og har dermed ingen påvirkning på kassen.

  Tillægsbevillingen på 795.000 kr. i 2019 og overslagsårene fra Beskæftigelse, Erhverv og Kultur til Uddannelse, Børn og Familie vedrører forbrug af mentorudgifter på Uddannelse, Børn og Familie og betyder at budgettet placeres der hvor udgiften til mentorforløb afholdes.

   

  Tillægsbevillingen på 2.461.000 kr. i 2019, 3.335.000 kr. i 2020 og 3.310.000 kr. i 2021 og 2022 fra Økonomiudvalget til Social og Sundhed vedrører fordeling af rekrutteringspulje til sundhedsområdet, som blev vedtaget ved Overenskomsten 2018. Rekrutteringspuljen indeholder en lønstigning til social og sundhedspersonalet og personale ansat under Sundhedskartellet. Andelen af social- og sundhedspersonalet i Asens Kommune udgør en større procentdel end den forudsætning, som puljen blev afsat efter. Dette medfører, at der kan konstateres en merudgift på 621.000 kr. som ikke bliver dækket af de afsatte midler.

   

  Tillægsbevillingen på 263.000 kr. i 2019 og overslagsårene til Økonomiudvalget vedrører afledte driftsudgifter fra godkendte business cases, inden for IT budgettet - Blok T03 godkendt ved 2. budgetbehandling af Budget 2019 – 2022. Blokken omhandler systemanvendelse og snitflader.

   

  Tillægsbevillingen på 348.000 kr. i 2019 og overslagsårene til Økonomiudvalget vedrører afledte driftsudgifter ved investering i velfærdsteknologi - Blok T04 godkendt ved 2. budgetbehandling af Budget 2019 - 2022.

  Lovgrundlag

  Styrelseslovens §40

  Økonomi
   

  Tillægsbevilling (i 1.000 kr.)

   

  2019

  2020

  2021

  2022

  Økonomiudvalget

  -1.850

  -2.724

  -2.699

  -2.699

  Miljø, Teknik og plan

  -42

  -42

  -42

  -42

  Uddannelse, Børn og Familie

  482

  482

  482

  482

  Beskæftigelse, Erhverv og Kultur

  -814

  -814

  -814

  -814

  Social og Sundhed

  2.224

  3.098

  3.073

  3.073

  Påvirkning af kassen

  0

  0

  0

  0

   

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Beslutning Økonomiudvalget den 08-04-2019

  Indstillingen anbefales.

  Beslutning Byrådet den 24-04-2019

  Indstillingen godkendt.
   

 • Sagsid.: 18/27380

  Indstilling

  Økonomiudvalget anbefaler, at Assens Kommune stiller kommunal garanti på 9 mio. kr. i forbindelse med boligforeningens Kristiandals låneoptagelse til renovering af afd. 79 Korsvang.

  Beslutningstema

  Garantistillelse i forbindelse med låneoptagelse hos den almen boligforeningen Kristiansdal.

  Sagsfremstilling

  Boligforeningen Kristiansdal har ansøgt om godkendelse af låneoptagelse og i den forbindelse kommunal garanti (garantistillelse), for et 30-årigt kreditforeningslån til forbedring og renovering af tag samt skift til nye døre og vinduer på dele af afdelingen. Ejendommen har en alder, hvorved disse renoveringer begynder at blive aktuelle. Øvrige dele af afdelingen gennemgik tilbage i 2013/14 en større renovering i form af en helhedsplan.

   

  Pga. finansieringen af helhedsplanen er der i dag stor gæld i afdelingen og med den nye låneoptagelse vil gælden overstige 80% af ejendommens værdi. Grundet heraf kræver kreditforeningen kommunal garanti for lånet. Renoveringen ses som nødvendig for at sikre en attraktiv afdeling i fremtiden.

  Såfremt Assens Kommune ikke ønsker at stille kommunalgaranti vil det betyde at boligforeningen skal optage lån via en anden lånetype, hvilket vil resulterer i flere omkostninger som vil påvirke afdelingens husleje negativt.

  Lovgrundlag

  Almenboliglovens § 98

  Økonomi

  Boligforeningen optager 30-årigt realkreditlån på 9 mio. kr. Den årlige ydelse udgør 500.000kr.

   

  Assens Kommune stiller kommunalgaranti for lånet. Kommunalgaranti efter almenboliglovens § 98 påvirker ikke den kommunale låneramme.

   

  Assens Kommune påtager sig ved garantistillelse en økonomisk risiko for, at garantien kommer i anvendelse. Grundet afdelingens sunde økonomi og lave tomgangsleje vurderes det at risikoen for at garantien kommer i anvendelse er lille.

   

  Afdelingen har med låneoptagelsen en årlig husleje for 2019 på 778,60 kr. pr. m2, hvilket vurderes at ligge på et acceptabelt niveau.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Beslutning Økonomiudvalget den 08-04-2019

  Indstillingen anbefales.
   

  Beslutning Byrådet den 24-04-2019

  Indstillingen godkendt.
   

 • Sagsid.: 19/6120

  Indstilling

  Økonomiudvalget anbefaler, at ansøgning fra Helnæs Vandværk om kommunegaranti for et lån på 700.000 kr. godkendes, samt at der efter Byrådets beslutning opkræves stiftelsesprovision på 1 %, og at den løbende provision udgør 0,6 %.

  Beslutningstema

  Ansøgning fra Helnæs Vandværk om kommunegaranti for et lån på 700.000 kr. forelægges til politisk stillingstagen

  Sagsfremstilling

  Der foreligger en ansøgning fra Helnæs Vandværk for et lån på 700.000 kr. Lånet skal dække finansiering af en ny boring samt digitalisering af ledningsnet.

   

  Til behandling af sagen er der indhentet regnskabsoplysninger for de seneste tre regnskabsår samt budgettet for 2019. Materialet har vist, at

  • Overdækningen er relativ høj i selskabet
  • De kortfristede gældsforpligtigelser er nedadgående, men holdes oppe af overdækningen som forventeligt nedreguleres over de kommende år.
  • Den langfristede gæld afvikles planmæssigt
  • Tilgodehavende er stabile
  • Den likvide beholdning er faldende

   

  Det ønskede lån vil have en løbetid på 25 år og optages fastforrentet.

  Lovgrundlag

  Lov om kommunernes styrelse § 41, lovbekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v.

  Økonomi

  Der er automatisk låneadgang til investeringer i forsyningsområdet, og dermed også adgang til garantistillelse uden at denne påvirker Assens Kommunes låneramme.

   

  I tilfælde af manglende betaling på lånet træder garantistillelsen i kraft.

   

  Assens Kommune har for nuværende afgivet garanti for 3 lån som pr. 31.03.2019 havde en restgæld på 1,3 mio. kr.

   

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Beslutning Økonomiudvalget den 08-04-2019

  Indstillingen anbefales.
   

  Beslutning Byrådet den 24-04-2019

  Indstillingen godkendt.
   

 • Sagsid.: 19/7909

  Indstilling

  Borgmesteren indstiller, at

  • Borgmesteren bemyndiges til at repræsentere Assens Kommune på generalforsamlingen i Assens Forsyning A/S
  • Byrådet udpeger Arno Termansen, Lars Kristian Pedersen og Lars Kolling som medlemmer til bestyrelsen
  • Formand og næstformand for bestyrelsen udpeges blandt bestyrelsens
  • medlemmer
  • Byrådet tager stilling til årsrapport for Assens Forsyning A/S for 2018
  • Overskuddet overføres til næste år

  Sagsfremstilling

  Assens Forsyning A/S har indkaldt til ordinær generalforsamling onsdag den 8. maj 2019.

   

  Assens Kommune er eneejer af Assens Forsyning A/S.

   

  Bestyrelsen består p.t. af 10 medlemmer, hvoraf 5 medlemmer er udpeget af Assens Byråd, 2 medlemmer er forbrugervalgte og 3 medlemmer er valgt til bestyrelsen som medarbejderrepræsentanter.

   

  Bestyrelsen består af følgende: Poul Erik Kristiansen (formand), Arno Termansen (næstformand), Lars Kristian Pedersen, Ole Knudsen, Jørgen Hviid, Marie Heebøll (medarbejdervalgt), Bjarne Hougaard (medarbejdervalgt), Jan Svendsen (medarbejdervalgt) Jørgen Skov Petersen (forbrugervalgt), Søren Edlefsen (forbrugervalgt).

   

  De af Byrådet udpegede medlemmer udpeges for 2 år ad gangen. Hvert andet år er 3 medlemmer på valg og modsat år er 2 medlemmer på valg.

   

  Arno Termansen, Lars Kristian Pedersen og Ole Knudsen er på valg på generalforsamlingen og Byrådet skal udpege 3 medlemmer til bestyrelsen for Assens Forsyning A/S. Byrådet har på konstituerende møde besluttet at udpege Arno Termansen, Lars Kristian Pedersen og Lars Kolling.

   

  På generalforsamlingen skal tillige udpeges formand og næstformand for bestyrelsen.

   

  Økonomi

  Efter modtagelse af årsregnskabet for 2018 fra Assens Forsyning har administrationen tilføjet følgende oplysninger:

   

  Resultatopgørelsen for 2018 for Assens Forsyning A/S med datterselskaber udviser et overskud på 37.700.000 kr., og dette er væsentligt påvirket af den afsluttede skattesag. Egenkapitalen udgør herefter 1.293.934.000 kr. Resultat af primær drift i Assens Forsyning A/S udviser et overskud på 128.000 kr.

   

  Højesteret afsagde den 8. november 2018 dom i to pilotsager, hvormed det blev afgjort, at de myndighedsfastsatte standardpriser, kan anvendes som de skattemæssige indgangsværdier på vandselskabers anlægsaktiver. Hermed blev tidligere praksis i SKAT underkendt.

   

  I regnskabet for 2018 er skatten således opgjort med udgangspunkt i de myndighedsfastsatte standardpriser som skattemæssige indgangsværdier på selskabets anlægsaktiver. Idet der er væsentlig forskel på de myndighedsfastsatte standardpriser og SKATs tidligere opgørelsesmetode, er de skattemæssige indgangsværdier øget betydeligt. Dette har medført, at udskudt skat er reduceret, og at en tidligere betalt selskabsskat vil blive tilbagebetalt.

   

  Dommen betyder, at den udskudte skat og den tilsvarende opkrævningsret der blev indregnet i årsregnskabet for 2017 på 158.886.000 kr. er tilbageført i 2018. Derudover er der indregnet et tilgodehavende på 17.742.000 kr., som er tidligere betalt selskabsskat inkl. renter som vil blive tilbagebetalt.

   

  Byrådet skal træffe beslutning om anvendelse af overskud i henhold til den godkendte årsrapport, hvor der iht. generalforsamlingens dagsorden foreligger indstilling om, at overskuddet overføres til næste år.

   

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Byrådet den 24-04-2019

  Assens Byråd tager årsrapport for Assens Forsyning A/S for 2018 til efterretning og godkender i øvrigt indstillingen.
   

  Bilag

 • Sagsid.: 16/11811

  Indstilling

  Borgmesterforum Fyn indstiller, at det besluttes:

  • Om kommunen ønsker at indgå i et fælles fynsk samarbejde om håndtering af KOD
  • Hvilken model, kommunen ønsker at arbejde videre med.

   

  Miljø, Teknik og Plan indstiller, at Assens Kommune ønsker at indgå i et fælles fynsk samarbejde om kildesorteret organisk dagrenovation og ønsker, at der arbejdes videre med en udbudsmodel (model 1).

   

  Et flertal af Økonomiudvalget, 7 medlemmer (B, F, O og V) anbefaler Miljø, Teknik og Plans indstilling.

   

  2 medlemmer af Økonomiudvalget, A afventer stillingtagen.

   

  Økonomiudvalget bemærker, at der ikke endnu er taget stilling til økonomien forbundet med løsningen.

   

  Beslutningstema

  EU Affaldsdirektiv stiller krav til udsortering af husholdningernes madaffald i 2023 og Borgmesterforum Fyn har derfor drøftet, om der skal etableres et fælles fynsk samarbejde vedrørende behandlingen af kommunernes kildesorteret organisk dagrenovation (KOD).

  Sagsfremstilling

  Resumé

  Både på nationalt plan og fra EU stilles der øgede krav til genanvendelse af affald. For kommunerne betyder dette, at der skal ske en øget udsortering af bl.a. madaffald fra private husstande – også kaldet kildesorteret organisk dagrenovation (KOD).

   

  På den baggrund har Borgmesterforum Fyn drøftet, om der skal etableres et fælles fynsk samarbejde vedrørende håndtering af kommunernes KOD.

   

  I sagsfremstillingen beskrives følgende 3 modeller, der kan anvendes, såfremt der er ønske om et fælles fynsk samarbejde:

   

  1. Udbud til det private marked af pulp-behandling af den fynske KOD.
  2. Etablering af fælles fynsk kommunalt ejet selskab til pulp-behandling af KOD.
  3. Udbud til det private marked af pulp-behandling af den fynske KOD med kontrolbud på vegne af fælles fynsk kommunalt ejet selskab.

   

  Med denne sag skal byrådet alene forholde sig til, hvorvidt man som det første ønsker at arbejde videre med et fælles fynsk samarbejde og i givet fald herefter, hvilken model der skal arbejdes videre med.

   

  Hvis der blandt de fynske kommuner er interesse for et fælles fynsk samarbejde, vil der skulle udarbejdes yderligere materiale, som vil blive forelagt til politisk beslutning i de enkelte kommuner. Hvis man eksempelvis vælger at gå videre med en udbudsmodel, vil det endelige udbudsmateriale således blive forelagt til politisk beslutning.  Såfremt der er ønske om et fælles fynsk samarbejde, vil der blive nedsat en fælles fynsk arbejdsgruppe, der skal arbejde videre med sagen og udarbejde sag til endelig politisk beslutning.

   

  Baggrundsinformation vedrørende håndtering af KOD (kildesorteret organisk dagrenovation) på Fyn

  Den nationale ressourcestrategi ”Danmark uden affald” kræver, at kommunerne implementerer systemer, der sikrer 50 % genanvendelse (på input) senest i 2022. Endvidere stiller EU krav om, at der skal ske udsortering af madaffald i 2023, samt at der skal opnås en genanvendelse (på output) på 60 % i 2030 og 65 % i 2035.

   

  Flere af de fynske kommuner har på baggrund af den nationale ressourcestrategi vedtaget (eller er på vej til at vedtage) en ny affaldsordning med 2 dobbeltkammer beholdere og udsortering af KOD.

   

  Behandlingen af det organiske affald har været drøftet i SYFRE (Synergi i Fynske Ressourcestrategier), hvor kommunerne/forsyningsselskaberne på teknisk plan har tilkendegivet at undersøge mulighederne for et fælles fynsk anlæg til håndtering af KOD, idet dette kunne være forløberen for et fælles eftersorteringsanlæg til restaffald/plast.

   

  Sagen har været behandlet i Borgmesterforum Fyn den 26. februar 2019, hvor det blev besluttet at oversende sagen til behandling i de enkelte byråd med henblik på at få afklaret, om der er ønske om et fælles fynsk samarbejde om KOD, herunder eventuelt etablering af et fælles fynsk kommunalt ejet selskab og pulpanlæg.

   

  1. Udbudsmodel

  Hvis det ønskes, at opgaven vedrørende pulpning af de fynske kommuners KOD skal løses af det private marked, vil opgaven skulle udbydes. Som det fremgår af bilag 1, forventes priserne ved et udbud at ligge i intervallet 220 – 400 kr./ton KOD. I forhold til priser bemærkes det, at udgiften til transport er udregnet til at udgøre 1 kr./ton/km. Inden et udbud vil bl.a. følgende skulle afklares:

   

  • Hvilke kommuner er interesseret i at deltage i et udbud?
  • Hvor store mængder KOD har de enkelte kommuner?
  • Hvordan og med hvor meget indregnes transportudgiften ved sammenligning af priserne?
  • Hvilke miljømæssige/kvalitetsmæssige krav skal der stilles til pulpen (restproduktet fra behandlingen af KOD), herunder om et tilbud er konditionsmæssigt, hvis anlægget kører på en dispensation fra de nationalt fastsatte kvalitetskrav?
  • Skal tildelingskriteriet være laveste pris, eller det bedste forhold mellem pris og kvalitet?
  • Skal der laves en kørselsudligning?

   

  Det bemærkes, at de udbudsretlige regler formentlig vil sætte begrænsninger for varigheden af den aftale, der udbydes, således at aftalen forventeligt ikke kan udbydes for mere end fire år ad gangen. Dette vil naturligvis blive undersøgt nærmere, såfremt man ønsker at gå videre med udbudsmodellen.

   

  Det bemærkes endvidere, at modellen vil kunne give mulighed for tilbud fra både eksisterende virksomheder/anlæg samt nye aktører, der måtte ønske at opføre anlæg til behandling af KOD.

   

  Det anbefales, at de interesserede kommuner i fælleskab beder en ekstern rådgiver om at bistå med udarbejdelse af udbudsmateriale. Selve indholdet af udbudsmaterialet samt valg af tilskudskriterier vil naturligvis skulle udarbejdes i samarbejde med de interesserede kommuner. Den eksterne rådgiver ville kunne være f.eks. COWI, Rambøll eller Niras.

   

  2. Model med fælles fynsk kommunalt ejet selskab

  En arbejdsgruppe i SYFRE-regi har foretaget indledende undersøgelser af muligheden for at etablere et fælles fynsk kommunalt ejet pulpanlæg. I bilag 1 beskrives modellen og økonomien yderligere.

   

  På grund af udbudsreglerne og kommunalfuldmagtsreglerne er det en forudsætning, for at der kan laves et fælles fynsk kommunalt ejet selskab og pulpanlæg, hvor affaldsmængderne ikke skal i udbud. Et fælles fynsk kommunalt ejet selskab vil i kraft af den såkaldte udvidede in house regel kunne udføre opgaver for sine ejere uden forudgående udbud.

  Hvis denne løsning vælges, skal der arbejdes videre med:

   

  • Hvilke kommuner er interesseret i at deltage?
  • Hvor store mængder KOD har de enkelte kommuner?
  • Hvilke miljømæssige/kvalitetsmæssige krav skal der stilles til pulpen (restproduktet fra behandlingen af KOD)?
  • Skal tildelingskriteriet ved nedenstående udbud være laveste pris eller det bedste forhold mellem pris og kvalitet?
  • Skal der laves en kørselsudligning?
  • Udbud af anlæg til behandling af KOD
  • Udbud af bygninger til modtagelse af KOD og anlæg til behandling af KOD
  • Udbud af transport af den færdige pulp til biogasanlæg
  • Udbud af den færdige pulp til afsætning til biogasanlæg

   

  Hvis flere kommuner på Fyn går sammen om et anlæg, kan der være behov for at undersøge, om Konkurrencestyrelsen har indvendinger mod samarbejdet af hensyn til de konkurrencemæssige aspekter.

   

  2.1 Forventet anlægsinvestering i fælles kommunalt anlæg, herunder investeringsprofil

  Ud fra de foreløbige estimater forventes det, at en samlet investering, med en kapacitet svarende til den samlede fynske KOD, udgør ca. 59 mio. kr. Estimaterne er foretaget af COWI på baggrund af en god standard af bygninger og anlæg. Den endelige pris på bygninger og anlæg vil bl.a. afhænge af, hvilken standard man ønsker at bygge i.

  Da anlægget vil blive dimensioneret efter, hvor mange kommuner der ønsker at være med, vil investeringen være lavere, såfremt tilslutningen blandt de fynske kommuner måtte være lavere end 100 %.

   

  Da der findes flere teknologier til at omdanne KOD’en til pulp, anbefales det, at anlægget udbydes som et funktionsudbud, idet man dermed retter fokus mod kvaliteten af den færdigbehandlede KOD og ikke mod den tekniske proces herfor. Da prisen for anlæg og bygninger som nævnt først kendes efter et udbud, vil den konkrete investering først kendes, når udbuddet er gennemført.

   

  Investeringen i bygninger og anlæg vil blive finansieret via det fælles selskabs optagelse af lån. Tilsvarende vil det fælles selskab afholde alle udgifter til drift og vedligeholdelse af anlægget samt til transport af den færdige pulp fra anlægget. Den enkelte kommune vil oppebære indtægterne fra salget af den færdige pulp til biogasanlæg, men det fælles selskab kan udbyde og stå for de praktiske opgaver omkring afsætning af pulpen, såfremt kommunerne ønsker det.

   

  Den enkelte ejerkommunes betaling til drift, vedligeholdelse og anlæg vil blive afholdt via betalingen for behandlingen af ejerkommunens KOD. Kommunernes betaling for behandling af KOD vil således bl.a. afhænge af prisen for opførelse af bygninger og anlæg, samt hvilken afskrivningsprofil der vælges på bygninger og anlæg. Den beregnede pris for behandling af kommunernes KOD er nærmere beskrevet i bilag 1.

   

  Det forventes endvidere, at ejerkommunerne forholdsmæssigt vil skulle stille garanti til Kommunekredit for det lån, der optages til finansiering af anlæg og bygninger. Såfremt estimatet på 59 mio. kr. svarer til de indkomne tilbud, vil ejerkommunerne således skulle stille garanti til Kommunekredit på 59 mio. kr. i forhold til deres ejerandel. Kommunernes ejerandel vil svare til deres andel af KOD. Kommunernes estimerede mængde KOD er beskrevet i bilag 1.

   

  3. Model med udbud med kontrolbud

  For at afdække markedet og samtidig undersøge, om et fælles kommunalt anlæg er konkurrencedygtigt i forhold til private aktørers løsning af opgaven, kan der laves et udbud med kontrolbud. Dermed udbydes opgaven vedrørende håndtering af de interesserede kommuners KOD som nævnt under model 1, men i udbuddet anføres, at der vil blive afgivet kontrolbud.

   

  Som nævnt ovenfor anbefales det, at de interesserede kommuner i fællesskab beder en ekstern konsulent om at bistå med udarbejdelse af udbudsmateriale.

   

  Herefter kan Odense Renovation eller et fælles selskab afgive et kontrolbud, som udarbejdes på samme vilkår som eksterne bud, dvs. som specificeret i udbudsmaterialet. Det er Odense Kommunes vurdering, at kontrolbuddet vil kunne afgives af Odense Renovation på vegne af de interesserede kommuner, og at kommunerne herefter – såfremt man ønsker at gøre brug af kontrolbuddet – kan etablere et fælles selskab med de interesserede kommuner.

   

  Anbefalingen er, at man hyrer en ekstern part til at forestå arbejdet med og udarbejdelse af udbudsmaterialet. I princippet vil Odense Renovation kunne udfærdige udbudsmaterialet vedrørende kommunernes KOD (model 1) og samtidig selv afgive kontrolbud. Der er dog krav om, at der skal være vandtætte skotter mellem de personer, der forbereder udbudsmaterialet og dem, der senere skal afgive tilbuddet.

   

  Men henset til Odense Renovations organisations størrelse og henset til at sikre fuldstændig adskillelse af de to modeller og dermed også sikre tillid til processen anbefales det dog, at en ekstern part forestår udarbejdelse af udbudsmaterialet vedrørende kommunernes KOD.

   

  Ved et kontrolbud vil et fælles selskab eller Odense Renovation på vegne af de interesserede kommuner foretage en beregning af de direkte og indirekte omkostninger, som egen udførelse af opgaven vil medføre. Beregningerne vil blive foretaget på baggrund af udbud forestået af Odense Renovation vedrørende tekniske anlæg og bygninger. Udbuddet af kommunernes KOD skal derfor tilrettelægges således, at Odense Renovation kan nå at udbyde bygninger og anlæg og herefter foretage deres beregninger af prisen på behandling af kommunernes KOD.

   

  Ved udbud med kontrolbud vil det kunne afdækkes, om det private marked kan udføre opgaven bedre og/eller billigere end ordregiver selv. Når tilbuddene kommer ind i processen, vil man således sammenligne de indkomne tilbud med kontrolbuddet, og herefter kan de interesserede kommuner vælge, hvilken løsning man ønsker at gå videre med.

   

  Sammenligningen af tilbuddet og kontrolbuddet tager udgangspunkt i de fastsatte tildelingskriterier, men når man anvender reglerne for udbud med kontrolbud, er det muligt også at lade andre og mindre målbare faktorer indgå.

   

  Model 2 er i princippet en kombination af model 1 og 2, som er nærmere beskrevet ovenfor.

   

  Det videre forløb – forslag om fælles fynsk arbejdsgruppe

  Hvis man ønsker at arbejde videre med én eller flere af de tre modeller, anbefales det, at de interesserede kommuner i fællesskab beder en ekstern rådgiver forestå den videre proces.

   

  Såfremt der er et ønske om fælles fynsk samarbejde på dette område, vil kommunerne bl.a. skulle være enige om kvalitetsmæssige og miljømæssige krav, ligesom der skal være enighed om, hvorvidt tildelingskriterierne skal være ”laveste pris” eller ”økonomisk mest fordelagtige tilbud”.

   

  Det anbefales derfor endvidere, at de interesserede kommuner nedsætter en fælles fynsk arbejdsgruppe, som i samarbejde med den eksterne rådgiver vil skulle udarbejde udbudsmaterialet.

   

  Det anbefales, at arbejdsgruppen refererer til Kommunaldirektørforum.

  Økonomi

  Alt afhængig af, hvilken (hvis nogen) model byrådet måtte beslutte at arbejde videre med, vil der på nuværende tidspunkt alene være omkostninger til kommunens andel af udgifter til ekstern rådgiver.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 01-04-2019

  Miljø, Teknik og Plan indstiller, at Assens Kommune ønsker at indgå i et fælles fynsk samarbejde om kildesorteret organisk dagrenovation og ønsker, at der arbejdes videre med en udbudsmodel (model 1).

  Beslutning Økonomiudvalget den 08-04-2019

  7 medlemmer af Økonomiudvalget, (B, F, O og V) anbefaler Miljø, Teknik og Plans indstilling.

   

  2 medlemmer af Økonomiudvalget, A afventer stillingtagen.

   

  Økonomiudvalget bemærker, at der ikke endnu er taget stilling til økonomien forbundet med løsningen.
   

  Beslutning Byrådet den 24-04-2019

  Assens Byråd tilkendegiver, at Assens Byråd ønsker at indgå i et fælles fynsk samarbejde om kildesorteret organisk dagrenovation.

   

  Et flertal af Byrådet, 20 medlemmer (B, C, F, O og V) ønsker at der skal arbejdes videre med en udbudsmodel (model 1).

   

  Et mindretal af Byrådet, 9 medlemmer (A og Ø) ønsker at der skal arbejdes videre med en model med udbud med kontrolbud (model 3).

   

  A afgiver følgende stemmeforklaring:

  ”Socialdemokratiet ønsker at få klarhed over hvem der kan udføre opgaven billigst og bedst for miljøet og til gavn for vores borgere. Derfor peges på model 3, som indeholder et kontrolbud, der får afprøvet det private marked, holdt op imod hvad det skal koste at etablere et fælles fynsk ejet selskab. ”

   

  Bilag

 • Sagsid.: 18/7569

  Indstilling

  Miljø, Teknik og Plan indstiller:

  • At der træffes beslutning om, at Assens Kommune har i sinde at erhverve de nødvendige arealer og rettigheder til cykelstien ved ekspropriation.
  • At Dan Gørtz udpeges til deltagelse i åsteds- og forligsforretningen i 2019.

   

  Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

  Beslutningstema

  Miljø, Teknik og Plan samt Byrådet besluttede på henholdsvis udvalgsmøde den 4. februar 2019 samt Byrådsmøde den 27. februar 2019, at ændre det først besluttede tracé på etape 1 på cykelstien mellem Grønnemose og Aarup. Grunden til ændringen skyldes økonomi. Til den nye placering skal der erhverves arealer ved ekspropriation fra berørte lodsejere, og det nye tracé kræver derfor en ny beslutning om ekspropriation.

  Sagsfremstilling

  Cykelstien vil løbe fra den sydlige del af matrikel 1c Erholmvej i Aarup til krydset Erholmvej/Søndergårdevej. I den forbindelse skal der erhverves jordarealer både til selve cykelstiprojektet, men også til midlertidige arbejdsarealer. Ekspropriationen foretages med hjemmel i Vejlovens § 96.

   

  1. etape vil berøre 3 matrikler, som ejes af samme lodsejer. Matriklerne er 2k, Erholm Hgd., Rørup samt 1a og 1c Aarup By, Aarup. Ejeren af matriklerne er orienteret om projektet.

   

  Cykelstien vil blive en dobbeltrettet cykelsti, som vil blive placeret i den vestlige side af Erholmvej bag ege-alléen - Se bilag 1.

   

  De endelige arealstørrelser til ekspropriation vil først være klarlagt, når der foreligger et skitseprojekt på strækningen. Ligeledes kan de samlede omkostninger for ekspropriation ikke opgøres, før åstedsforretningen er gennemført, men udgiften vil være indeholdt i de samlede anlægsmidler for 2019 på 7,6 mio. kr. Administrationen vil forsøge at erhverve arealerne ved en frivillig aftale inden evt. ekspropriation igangsættes.

  Lovgrundlag

  Vejlovens kap. 10.

  Økonomi

  7,6 mio. kr. afsat på anlægsbudget 2019.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 01-04-2019

  Miljø, Teknik og Plan indstiller:

  • At der træffes beslutning om, at Assens Kommune har i sinde at erhverve de

  nødvendige arealer og rettigheder til cykelstien ved ekspropriation.

  • At Dan Gørtz udpeges til deltagelse i åsteds- og forligsforretningen i 2019.

  Beslutning Økonomiudvalget den 08-04-2019

  Indstillingen anbefales.

  Beslutning Byrådet den 24-04-2019

  Indstillingen godkendt.
   

  Bilag

 • Sagsid.: 17/16261

  Indstilling

  Miljø, Teknik og Plan indstiller, at ”Fremtidens Assens – Udviklingsplan for Assens by” sendes i høring i 4 uger, og at der afholdes borgermøde den 6. maj 2019.

   

  Flemming Risskov Jørgensen (SF) fremsatte et ændringsforslag, i det SF ikke kan støtte, at der bygges på jordbassinerne, og ønsker at friholde området på den vestlige side af banen for bebyggelse samt ønsker en rekreativ udnyttelse af jordbassinerne. Beskrivelsen af ændringsforslaget vedlægges som bilag. For ændringsforslaget stemte Flemming Risskov Jørgensen (SF,) og Lars Kolling (O) og i mod ændringsforslaget stemte Henrik Hansen (A), Dan Gørtz og Lars Kristian Pedersen (V) samt Poul Poulsen (B). Ændringsforslaget faldt dermed.


  Lars Kolling (O) stemte imod, at planen sendes i høring, idet Lars Kolling ikke ønsker bebyggelse på jordbassinerne, udtrykker tvivl om jordbundsforhold og ønsker hensyntagen til kommunens økonomiske situation set i forhold til åbningstrækket.

   

  Et flertal af Økonomiudvalget, 7 medlemmer (A, B og V) anbefaler flertalsindstilling fra Miljø, Teknik og Plan.

   

  Et medlem af Økonomiudvalget (F) anbefaler ændringsforslag fremsat af F under Miljø, Teknik og Plans møde.

   

  Et medlem af Økonomiudvalget (O) anbefaler mindretalsindstilling fremsat af O under Miljø, Teknik og Plans møde.

  Beslutningstema

  Realdania gav den 18. april 2018 tilsagn om støtte til udarbejdelsen af en strategisk udviklingsplan for Assens by og bymidte. På baggrund af en samskabende proces i løbet af efteråret 2018, hvor politikere, borgere, rådgivere og nøgleinteressenter har arbejdet med byens udfordringer og potentialer, har strategien taget form.

  Udviklingsplanen er nu klar til at blive sendt i høring.

  Sagsfremstilling

  ”Fremtidens Assens” er en vision og en strategi for, hvordan Assens by skal styrkes og gøres robust over for fremtidens udfordringer. Udviklingsplanen skal skabe en fælles retning for byens udvikling og dermed sikre en langsigtet og fokuseret kurs.

   

  Udviklingsplanen skal fungere som styringsværktøj til løbende prioritering og igangsættelse af idéer og indsatser i arbejdet med at løfte byen både fysisk, socialt, økonomisk og organisatorisk. Udviklingsprincipper, indsatser og tre udpegede fokusområder viser konkrete veje til, hvordan bymidten gentænkes og åbnes op med nye bymæssige funktioner, forbindelser og rekreative oplevelser, som skal styrke Assens som bosætnings- og oplevelsesby.

   

  Planen udpeger følgende tre primære fokusområder:

  • Den bynære havn, Willemoesgade og den nordlige havn
  • Den kulturelle købstad, Østergade, Plumområdet og Tobaksgaarden
  • Det vilde bylandskab, Jordbassinerne og Arena Assens

   

  Et overordnet fysisk helhedsgreb – Vi vender byen mod vandet – skal starte udviklingen. Første træk er etableringen af et stærkt knudepunkt mellem byen og havnen. Den 27. februar traf byrådet beslutning om valg af åbningstræk, finansiering og ansøgning til Realdania.

   

  Høringsudgaven (vedlagt som bilag 1) udsendes i 4 ugers høring fra 25. april til 23. maj. I forbindelse med høringen, afholdes der borgermøde om Udviklingsplanen mandag den 6. maj, kl. 19-21, i Teatersalen – Arena Assens. Der indgives høringssvar på www.assens.dk/fremtidensassens eller via høringsportalen.

   

  Det forventes, at den endelige vedtagelse af udviklingsplanen kan behandles politisk i juni måned.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 01-04-2019

  Miljø, Teknik og Plan indstiller, at ”Fremtidens Assens – Udviklingsplan for Assens by” sendes i høring i 4 uger, og at der afholdes borgermøde den 6. maj 2019.

   

  Flemming Risskov Jørgensen (SF) fremsatte et ændringsforslag, i det SF ikke kan støtte, at der bygges på jordbassinerne, og ønsker at friholde området på den vestlige side af banen for bebyggelse samt ønsker en rekreativ udnyttelse af jordbassinerne. Beskrivelsen af ændringsforslaget vedlægges som bilag. For ændringsforslaget stemte Flemming Risskov Jørgensen (SF,) og Lars Kolling (O) og i mod ændringsforslaget stemte Henrik Hansen (A), Dan Gørtz og Lars Kristian Pedersen (V) samt Poul Poulsen (B). Ændringsforslaget faldt dermed.


  Lars Kolding(O) stemte imod, at planen sendes i høring, idet Lars Kolding ikke ønsker bebyggelse på jordbassinerne, udtrykker tvivl om jordbundsforhold og ønsker hensyntagen til kommunens økonomiske situation set i forhold til åbningstrækket.

  Beslutning Økonomiudvalget den 08-04-2019

  Et flertal af Økonomiudvalget, 7 medlemmer (A, B og V) anbefaler flertalsindstilling fra Miljø, Teknik og Plan.

   

  Et medlem af Økonomiudvalget (F) anbefaler ændringsforslag fremsat af F under Miljø, Teknik og Plans møde.

   

  Et medlem af Økonomiudvalget (O) anbefaler mindretalsindstilling fremsat af O under Miljø, Teknik og Plans møde.
   

  Beslutning Byrådet den 24-04-2019

  Ændringsforslag fremsat af F, jf. sagens bilag sattes til afstemning.

   

  For stemte 7 medlemmer (C, F, O og Ø)

   

  Imod stemte 22 medlemmer (A, B og V)

   

  Ingen medlemmer stemte hverken for eller imod.

   

  Ændringsforslaget var herefter bortfaldet.

   

  Flertalsindstilling fra Miljø, Teknik og Plan samt Økonomiudvalget sattes til afstemning med bemærkning om, at kortet på s. 7 i bilaget ”bilag til udviklingsplan for Assens, kortlægning og analyse” tilrettes i forhold til befolkningstal i Tommerup St. og serviceudbud, inden udviklingsplanen udsendes i høring.

   

  For stemte 26 medlemmer (A, B, C, F, V og Ø)

   

  Imod stemte 3 medlemmer (O)

   

  Ingen medlemmer stemte hverken for eller imod.

   

  Forslaget var herefter godkendt.

   

  Bilag

 • Sagsid.: 13/28479

  Indstilling

  Miljø, Teknik og Plan indstiller:

  • At projektgrænsen justeres, som angivet på kortet.
  • At der fremadrettet administrativt kan godkendes mindre justeringer af projektafgræsningen, så længe projektet ligger inden for drikkevandsområde.

  Beslutningstema

  I forbindelse med Landbrugsstyrelsens opgave med at gennemføre en jordfordeling i området omkring Lundager med henblik på skovrejsning, så er der opstået et behov for at justere projektområdet.

   

  Sagsfremstilling

  I 2015 indgik Assens Kommune og Assens Vandforsyning et samarbejde om skovrejsning ved Lundager for beskytte af grundvandet, som bidrager til drikkevand til Assens borgere samt forøge de rekreative muligheder i området. Forinden var der udarbejdet en lodsejermæssig forundersøgelse i hele drikkevandsområdet. Dette resulterede i, at der på baggrund af lodsejertilbagemeldinger blev udpeget et projektområde i området ved Lundager.

   

  I 2016 blev samarbejdet udvidet til også at omfatte Naturstyrelsen. Naturstyrelsen vil blive ejer af en evt. fremtidig skov i området, og vil dermed også finansiere tilplantning og vedligehold af området. Assens Kommunes andel af skovrejsningsudgifterne, svarende til 30 % af de samlede udgifter, er i årene 2016-2018 overført til en skovrejsningskonto hos Naturstyrelsen.

   

  I 2018 erhvervede landbrugsstyrelsen en ejendom i området bl.a. med det formål, at skaffe erstatningsjord til jordfordelingen ved Lundager. Dette har givet anledning til en intensiv jordfordelingsindsats i området, og der er nu opstået et behov for at kunne arbejde med en justeret afgræsning af projektområdet med henblik på at kunne gennemføre en jordfordeling som led i første etape af et skovrejsningsprojekt. Der orienteres på mødet om status for dette.

   

  Erhvervelsen af ejendommen i oplandet har også givet anledning til et behov i området for at blive yderligere orienteret. Naturstyrelsen fremsender derfor inden længe et naboorienteringsbrev til lodsejere i området, med information om projektet og orientering om, hvordan Naturstyrelsen laver skovrejsning.

   

  Administrativ tilføjelse efter Miljø, Teknik og Plans behandling af sagen den 1. april 2019:

  Sagen er vedhæftet lukket bilag svarende til orientering om status, som blev givet til fagudvalget på mødet den 1. april 2019).

  Økonomi

  Ændringen af projektafgræsningen ændrer ikke på de økonomiske rammer for projektet.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 01-04-2019

  Miljø, Teknik og Plan indstiller:

  • At projektgrænsen justeres, som angivet på kortet.
  • At der fremadrettet administrativt kan godkendes mindre justeringer af projektafgræsningen, så længe projektet ligger inden for drikkevandsområde.

  Beslutning Byrådet den 24-04-2019

  Indstillingen godkendt.
   

 • Sagsid.: 19/6249

  Indstilling

  Miljø, Teknik og Plan indstiller, at den nuværende tværkommunale miljøvagt ophører og, at opgaven fremadrettet løses af et privat rådgivningsfirma.

  Beslutningstema

  Svendborg Kommune ønsker at udtræde af den fælleskommunale fynske miljøvagtordning. Hermed vil den fælleskommunale ordning alene omfatte 5 kommuner på Fyn og ordningen bliver derfor mindre omkostningseffektiv. Der er derfor ikke længere basis for en fælleskommunal miljøvagt på Fyn. Sagen forelægges til stillingtagen til, hvordan opgaven løses fremadrettet.

  Sagsfremstilling

  Den fælleskommunale fynske miljøvagt har eksisteret siden 2008. Vagtordningens primære formål er, uden for normal arbejdstid, at assistere Beredskab Fyn ved akutte miljøuheld med håndtering af forurening af vandløb, søer, kyststrækninger, grundvand, jord eller luft. Derudover består miljøvagtens opgave i at dokumentere forureningens omfang og iværksætte tiltag, som medfører at forureningen ikke spredes i det omgivende miljø. Endeligt foretager miljøvagten den nødvendige myndighedsudøvelse under og efter miljøuheldet. Når den akutte fase er overstået, eller ved almindelig arbejdstids begyndelse, overdrager vagten sagen til den kommunale miljøsagsbehandler.

   

  Ved oprettelsen i 2008 omfattede miljøvagten alle fynske kommuner bortset fra Ærø og Middelfart. Siden hen er Faaborg-Midtfyn og Langeland trådt ud af samarbejdet. Senest har Svendborg Kommune meddelt at de ønsker at udtræde. De resterende kommuner har set på om vagtordning stadig er omkostningseffektiv. Konklusionen er blevet, at miljøvagtopgaven nu kan leveres billigere af en privat leverandør.

   

  Der har i den forbindelse været en forespørgsel hos private rådgiverfirmaer, for at afklare, prisniveauet. De indkomne overslag består af et fast beløb for selve vagtordningen og en timepris for udkald. Rådgivers opgaveløsning ud over den akutte fase kan ofte betales af skadevolder. I de tilfælde, hvor der ikke kan findes en skadevolder, vil opgaven skulle finansieres af kommunen.

   

  Det skal bemærkes, at der i forbindelse med håndteringen af akutte forureninger kan være behov for på stedet at meddele et påbud og/eller forbud. Denne opgave kan i henhold til lovgivningen ikke løses af et privat rådgivningsfirma. I det omfang det ikke er muligt at få kontakt til en medarbejder ved kommunen, som kan træde ind her og understøtte rådgiver, vil der derfor her kunne ske forringelser i forhold til den nuværende miljøvagtordning.

   

  Øvrige myndighedsopgaver efter et miljøuheld skal i lighed med i dag varetages af kommunens miljøsagsbehandlere inden for almindelig arbejdstid.

  Økonomi

  De nuværende samlede omkostninger for den tværkommunale miljøvagt beløber sig til ca. 135.000 kr./år. Omkostningen til den foreslåede miljøvagtordning ved et privat rådgivningsfirma samt de tilhørende aktiviteter skønnes at kunne gennemføres billigere, men med større udsving over årene. De faktiske udgifter kan først vurderes efter en årrække, men med udgangspunkt i statistik fra de seneste år skønnes det samlet set, at udgiften vil være i størrelsesordenen 85.000 kr./år. En besparelse på 50.000 kr. skønnes derfor at være realistisk, og indgår i de råderumsbeskrivelser udvalget pt. arbejder med.

  Beslutningskompetence

  Byråd.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 01-04-2019

  Miljø, Teknik og Plan indstiller, at den nuværende tværkommunale miljøvagt ophører og, at opgaven fremadrettet løses af et privat rådgivningsfirma.

  Beslutning Byrådet den 24-04-2019

  Indstillingen godkendt.
   

 • Sagsid.: 19/6928

  Indstilling

  Social og Sundhed indstiller,

  • at det afsatte rådighedsbeløb til ombygning af Korsvang 80 på 2 mio. kr. frigives, og
  • at der meddeles anlægsbevilling på det tilsvarende beløb.

   

  Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

  Beslutningstema

  I forbindelse med budgetvedtagelsen besluttede Byrådet den 10. oktober 2018 at afsætte 2 mio. kr. i 2019 til ombygning af Korsvang 80, 5610 Assens til midlertidige botræningslejligheder til fortrinsvis unge med handicap, muligvis med en mindre psykiatrisk overbygning.

  Sagsfremstilling

  De afsatte midler skal anvendes til lettere ombygning og istandsættelse af bygningen, herunder bl.a. malearbejde, gulve, udskiftning af altanværn, udskiftning af vaskarmaturer og toiletter, etablering af fælleskøkkener, etablering af adskillelse og flugtvej i forbindelsesgangen til Korsvang 78 mv.

   

  Formålet med ombygningen er at etablere rammerne for et af reduktionstemaerne i Social og Sundheds genopretningskatalog fra maj 2018 – § 107 Midlertidig botilbud.

  Lovgrundlag

  Den kommunale styrelseslov.

  Økonomi

  Der er i budget 2019 afsat 2 mio. kr. til etablering af midlertidige botræningslejligheder efter Servicelovens § 107.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Social og Sundhed den 01-04-2019

  Indstiller at det afsatte rådighedsbeløb til ombygning af Korsvang 80 på 2 mio. kr. frigives, og

  at der meddeles anlægsbevilling på det tilsvarende beløb.

  Beslutning Økonomiudvalget den 08-04-2019

  Indstillingen anbefales.
   

  Beslutning Byrådet den 24-04-2019

  Indstillingen godkendt.
   

 • Sagsid.: 19/1880

  Indstilling

  Social og Sundhed godkender kvalitetsstandard for Servicelovens §97 og kvalitetsstandard for Servicelovens §100 og indstiller til Byrådet, at servicemålet for behandling af ansøgning til dækning af nødvendige merudgifter (SEL§100) fastsættes til maksimalt 10 uger.

   

  Social og Sundhed tager høringssvar til efterretning og kvalitetsstandard for Servicelovens §100 er tilføjet ønsket præcisering fra Handicaprådet. Kvalitetsstandarderne vil blive gennemgået på kommende møde Handicaprådet og Ældreråd.

  Beslutningstema

  Behandling af høringssvar og godkendelse af kvalitetstandard for ledsageordning til voksne samt kvalitetsstandard for dækning af nødvendige merudgifter.

  Sagsfremstilling

  Social og Sundhed besluttede den 4. februar 2019 at sende kvalitetstandard for ledsageordning til voksne samt kvalitetsstandard for dækning af nødvendige merudgifter i høring i Handicaprådet og Ældrerådet. Høringssvar er vedlagt som bilag.

   

  Kvalitetsstandard for Servicelovens § 97 vedr. ledsageordning
  Formålet med ledsageordningen er at give voksne borgere med betydeligt og varigt nedsat funktionsevne mulighed for selvstændighed, valgfrihed og ansvar for egen tilværelse.

  Formålet med ledsagelse er at give borgerne mulighed for at deltage i selvvalgte fritidsaktiviteter, købe ind mv.

   

  Kvalitetsstandarden fastsætter retningslinjer for sagsbehandling på området, inkl. serviceniveau i forhold til udregning af opsparede timer.

   

  Kvalitetsstandard for Servicelovens § 100 vedr. dækning af nødvendige merudgifter
  Formålet med merudgiftsydelsen er at yde økonomisk kompensation til borgere med varigt nedsat funktionsevne for nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse. Det er en forudsætning, at merudgiften er en konsekvens af den nedsatte funktionsevne.

   

  Formålet er også at medvirke til, at borgeren og dennes familie kan leve et almindeligt liv på samme måde som borgere uden nedsat funktionsevne på samme alder og i samme livssituation. 

   

  Kvalitetsstandarden fastsætter retningslinjer for sagsbehandling på området.

  På baggrund af høringssvar er der lavet en tilføjelse i kvalitetsstandarden for Servicelovens § 100. I afsnittet ”Der ydes ikke tilskud til” er punkt 5 suppleret med teksten i kursiv:

   

  • Allerede afholdte udgifter kan ikke dækkes efter Servicelovens § 100, hvis udgiften er afholdt, inden ansøgningen om dækning af merudgifter er modtaget.

   

  Sagsbehandlingstid
  Udvalget besluttede, at det af kvalitetsstandarden vedr. § 100 om dækning af nødvendige merudgifter skal fremgå, at sagerne behandles hurtigst muligt og maksimalt indenfor 10 uger. Den maksimale sagsbehandlingstid er en ændring af det tidligere fastsatte servicemål, med behandling inden for fire uger. Ændringen i den maksimale sagsbehandlingstid forudsætter således godkendelse af Byrådet.

   

  Baggrunden for den ændrede maksimale sagsbehandlingstid er, at sagsbehandlingen er omfattende, og at praksis viser, at 10 uger er et realistisk servicemål.

  Lovgrundlag

  Lov om Social Service.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Social og Sundhed den 04-03-2019

  Social og Sundhed godkender kvalitetsstandard for Servicelovens §97 og kvalitetsstandard for Servicelovens §100 og indstiller til Byrådet, at servicemålet for behandling af ansøgning til dækning af nødvendige merudgifter (SEL§100) fastsættes til maksimalt 10 uger.

   

  Social og Sundhed tager høringssvar til efterretning og kvalitetsstandard for Servicelovens §100 er tilføjet ønsket præcisering fra Handicaprådet.

  Kvalitetsstandarderne vil blive gennemgået på kommende møde Handicaprådet og Ældreråd.

  Beslutning Byrådet den 24-04-2019

  Indstillingen godkendt.
   

  Bilag

 • Sagsid.: 19/6253

  Indstilling

  Uddannelse, Børn og Familie indstiller til Byrådet:

  • at der udarbejdes ny 1 årig samarbejdsaftale for samarbejdet med de private tandlæger i Assens Kommune. Udvalget drøfter sagen igen i juni 2020.
  • at godkende nedenfor nævnte serviceniveauer i den kommunale Tandpleje
   • Ekstraordinært frit-valg af den vederlagsfrie tandpleje ved indgåelse af ny samarbejdsaftale med de private tandlæger.
   • Undersøgelsesintervallet udvides fra 14 mdr. til 18 mdr., matchende Sundhedsstyrelsens anbefalinger.
   • De tilbudte klasseundersøgelser i klinikkerne, som nogle skoler i kommunen benytter, nedlægges.

   

  Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

  Beslutningstema

  Drøftelse og beslutning af drift og serviceniveau i den kommunale Tandpleje.

  Sagsfremstilling

  Frit-valg:

  I Assens Kommune er det besluttet, at den vederlagsfrie kommunale Tandpleje tilbydes i en kombineret praksis- og klinikmodel, hvor forældre kan vælge mellem den kommunale Tandpleje og en privat udbyder, som Assens Kommune har haft samarbejdskontrakt med.

   

  Samarbejdskontrakten er baseret på en fastprisaftale med 7 private tandlæger. Ved sidste kontraktforhandling ønskede de private tandlæger ikke at indgå kontrakt på disse vilkår længere.

   

  De private tandlæger ønsker fremadrettet at indgå kontrakt på en BUT-overenskomst. BUT- overenskomsten er en overenskomst, hvor den enkelte vurderede ydelse/behandling for barnet eller den unge er fastsat ved en bestemt takst, og hvor den samlede behandlingspris bliver afhængig af den fagligt vurderede behandling.

   

  Dette betyder en fremadrettet mindre forudsigelighed i Tandplejens udgifter, når hver enkelt behandling beror på forskellige takster og en faglig vurdering i den enkelte private klinik. Dog er der indlagt en max-grænse, hvor behandlinger overstigende denne skal vurderes af den kommunale Tandpleje.

   

  Ved indgåelse af ny samarbejdskontrakt med de private udbydere vil alle private klinikker i Assens Kommune blive inviteret til forhandling.

  I den forbindelse anbefaler forvaltningen, at der ekstraordinært, i en periode, genåbnes for frit-valgs muligheden for forældrene i Assens Kommune. Dette så evt. nye udbydere gives samme vilkår, og så antallet af børn i de private klinikker er ajourført og dermed giver en indikation af et beregningsgrundlag.

   

  Undersøgelsesinterval:

  I Assens Kommune er der besluttet et undersøgelsesinterval på 14. mdr. Altså skal alle børn tilbydes undersøgelser med minimum det interval. Der hvor et mindre interval i enkelte tilfælde og i en given periode, tilbydes dette efter tandlægefaglig vurdering.

  I 2016 udgav Sundhedsstyrelsen nye anbefalinger for undersøgelsesintervaller, hvor man lagde op til større individuel vurdering af patienten og lagde et undersøgelsesinterval mellem min. 12 mdr. og max. 24 mdr. Hertil anbefalede man et vurderingsparameter på grønne, gule og røde patienter, og at denne kategoriseringsform derved er bestemmende for det individuelle interval.

   

  Kommunerne i landet gør det meget forskelligt - herunder en oversigt over de fynske kommuners tilbud:

  12-24 mdr.

  Odense

  FMK

  Nyborg

  18 mdr.

  Kerteminde

   

  Svendborg (Ukendt)

  14 mdr.

  Assens

  Nordfyn

   

  12 mdr.

  Middelfart

  Langeland

   

  Her indgår for alle kommuner en opmærksomhed på de individuelle hensyn.

   

  Forvaltningen anbefaler et undersøgelsesinterval på 18 mdr. i Assens Kommune. Dette i lyset af en kommende BUT-aftale Et øget undersøgelsesinterval vil kunne være medfinansierende af den dyrere BUT-aftale, samt kunne finansiere til rådighedskatalog for budget 2020.

   

  Undersøgelsesintervallerne og Sundhedsstyrelsens anbefalinger er drøftet med både de private klinikker samt med den kommunale klinik, og der er en faglig vurdering af, at de 18. mdr. er et fagligt anbefalet niveau, under forudsætning af individuelle behov får hyppigere intervaller. Det besluttede undersøgelsesinterval vil gælde alle børn i Assens Kommune, hvad enten de er tilknyttet privat praksis eller kommunal klinik.

   

  Klasseundersøgelser:

  Tandplejen har en ordning med klasseundersøgelser for enkelte skoler i kommunen, til skoleklasser 0-9. kl, som kommer i klinikken i skoletiden. De pågældende skoler er Tommerup Skole, Brylle Skole, Tallerupskolen, Verninge Skole, Assensskolen, Ebberup Skole, Strandmølleskolen og Salbrovad skolen. At ikke alle skoler indgår i ordningen, vurderes at være en remisens af de gamle kommuners ordninger før sammenlægningen. Skolerne tættest på klinikkerne er glade for ordningen, selvom den kræver ressourcer fra skolerne, men nogle skoler i længere afstand udtrykker bekymring over ressourcer i form af både medarbejdere og befordring.

   

  I flere af de omkringliggende kommuner har man nedlagt denne ordning af ressourcemæssige hensyn, og da der tilbydes forebyggende besøg og undervisning ved profylakseassistenter på skolerne. Dette er også en del af Assens kommunale Tandplejes ydelser.

   

  Forvaltningen anbefaler, at ordningen nedlægges, både af ressourcemæssige hensyn i Tandplejen, som kan omsættes til individuelt flow i den ophobede venteliste, og da ordningen, i sin nuværende form, fremstår med et uens serviceniveau for børn og unge tilknyttet de forskellige skoler i Assens Kommune.

   

  Økonomi.

  1. Såfremt Tandplejen i Assens kommune går fra en fastprisaftale til BUT afregning, er der en merudgift på 567.760 kr. Dette er opgjort med udgangspunkt i antal børn tilknyttet de private tandlæger pr. oktober 2018.

  Antal børn hos private tandlæger

  1.880

   

   

  Udgift pr. patient

  Samlet årlig udgift

  Fast pris takst i 2018/2019 i kr. pr.

  1.035

  1.945.800

  Fremskrevet 2019 BUT-takst i kr.

  1.337

  2.513.560

  Merudgift ved BUT takst i kr.

   

  567.760

   

  2. Såfremt undersøgelsesintervallet ændres fra 14 mdr. til 18 mdr., vil det betyde en besparelse i lønudgifter, da der vil være behov for en lavere normering på de kommunale klinikker. Baseret på antallet af børn tilknyttet kommunale klinikker pr. oktober 2018 vil det betyde en besparelse på 750.000 kr. Derudover vil der være en besparelse på regninger fra de private tandlæger. Ud fra antallet af børn tilknyttet de private klinikker vil det betyde en besparelse på 320.000 kr. Samlet vil det give en besparelse på 1.070.000 kr. ved ændring af undersøgelsesinterval fra 14 mdr. til 18 mdr.

  Potentiel merudgift og besparelse fremført i punkt 1 og 2 er præciseret i Råderumsblok R1 på UBF. Råderumsblok er afhængig af udvalgsbeslutningen i UBF’s sagsfremstilling om Assens Kommune Tandpleje d. 1. april 2019.

  3. Der vil ikke være en økonomisk besparelse i nedlæggelse af klasseundersøgelserne, da der er tale om en omprioritering af de nuværende ressourcer i tandplejen.

   

  Administrativ bemærkning tilføjet efter fagudvalgets behandling:

  Med Uddannelse, Børn og Families beslutning den 1. april 2019, er der skabt et råderum på kr. 502.000 kr. Råderummet indgår i udvalgets høringsmateriale af råderumsbeskrivelser til budget 2020-2023.

  Lovgrundlag

  Sundhedsloven.

  Bekendtgørelse om tandpleje (2017).

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Uddannelse Børn og Familie den 01-04-2019

  Uddannelse, Børn og Familie indstiller til Byrådet:

  • at der udarbejdes ny 1 årig samarbejdsaftale for samarbejdet med de private tandlæger i Assens Kommune. Udvalget drøfter sagen igen i juni 2020.
  • at godkende nedenfor nævnte serviceniveauer i den kommunale Tandpleje
   • Ekstraordinært frit-valg af den vederlagsfrie tandpleje ved indgåelse af ny samarbejdsaftale med de private tandlæger.
   • Undersøgelsesintervallet udvides fra 14 mdr. til 18 mdr., matchende Sundhedsstyrelsens anbefalinger.
   • De tilbudte klasseundersøgelser i klinikkerne, som nogle skoler i kommunen benytter, nedlægges.

  Beslutning Økonomiudvalget den 08-04-2019

  Indstillingen anbefales.

   

  Beslutning Byrådet den 24-04-2019

  Indstillingen godkendt med bemærkning om, at stillingtagen til eventuel nedlæggelse af de tilbudte klasseundersøgelser i klinikkerne, som nogle skoler i kommunen benytter returneres til Uddannelse, Børn og Familie til fornyet behandling.
   

 • Sagsid.: 19/5246

  Indstilling

  Social og Sundhed, Uddannelse, Børn og Familie og Beskæftigelse, Erhverv og Kultur indstiller, at Børne- og Socialministeriets danmarkskort over omgørelsesprocenter 2018 og Assens Kommunes ankestatistik 2018 for social- og beskæftigelsesområdet tages til efterretning.

  Beslutningstema

  Børne- og Socialministeriets danmarkskort over omgørelsesprocenter på socialområdet.

  Sagsfremstilling

  Børne- og Socialministeriets danmarkskort over omgørelsesprocenter består af tre kort for henholdsvis social-, børnehandicap- og voksenhandicapområdet. Danmarkskortene for børne- og voksenhandicapområderne udgør en delmængde af danmarkskortet for socialområdet generelt.
   

  Danmarkskort for socialområdet generelt

  Omhandler alle bestemmelser i serviceloven, hvor der er kommunal klageadgang, dvs. både børneområdet og voksenområdet.

  2018: 57 afgørelser. Omgørelsesprocent 30%. (40 stadfæstet, 12 hjemvist og 5 ændret)

  2017: 32 afgørelser. Omgørelsesprocent 63%.
   

  Danmarkskort for børnehandicapområdet

  Omhandler pasningstilbud, hjemmetræning m.m., merudgiftydelse, tabt arbejdsfortjeneste samt personlig hjælp og ledsagelse.

  2018: 17 afgørelser. Omgørelsesprocent 24%. (13 stadfæstet, 3 hjemvist og 1 ændret)

  2017: 9 afgørelser. Omgørelsesprocent 56%.
   

  Danmarkskort for voksenhandicapområdet

  Omhandler kontante tilskud, borgerstyret personlig assistance (BPA), ledsageordning samt merudgifter.

  2018: Tre afgørelser. Omgørelsesprocent 0%. (3 stadfæstet)

  2017: En afgørelse. Omgørelsesprocent 100%.

  De interaktive danmarkskort 2018 fra Børne- og Socialministeriet kan ses på http://www.socialministeriet.dk.

   

  Lovgrundlag

  Lov om social service.
  Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Social og Sundhed den 01-04-2019

  Taget til efterretning.

  Beslutning Uddannelse Børn og Familie den 01-04-2019

  Uddannelse, Børn og Familie indstiller, at følgende tages til efterretning:

  • Børne- og Socialministeriets danmarkskort over omgørelsesprocenter 2018
  • Assens Kommunes ankestatistik 2018 for social- og beskæftigelsesområdet.

   

  Beslutning Beskæftigelse Erhverv og Kultur den 01-04-2019

  Beskæftigelse, Erhverv og Kultur tager følgende til efterretning:

  • Børne- og Socialministeriets danmarkskort over omgørelsesprocenter 2018
  • Assens Kommunes ankestatistik 2018 for social- og beskæftigelsesområdet

  Beslutning Byrådet den 24-04-2019

  Indstillingen godkendt.
   

  Bilag

 • Sagsid.:

  Beslutning Byrådet den 24-04-2019

  Intet.
   

 • Sagsid.:

  Sagsfremstilling

  Spørgsmål fra tilhørerne besvares af borgmesteren eller et af borgmesteren udpeget byrådsmedlem. Spørgsmålene skal vedrøre generelle kommunale forhold og skal kunne oplæses og besvares indenfor 3 minutter. Spørgsmål, der ikke skønnes at være af almen interesse, kan af borgmesteren henvises til besvarelse i den kommunale forvaltning.

   

  Beslutning Byrådet den 24-04-2019

  Intet.
   

 • Sagsid.: 19/4631
 • Sagsid.: 17/24907