icon-Politik

Politik

Referat

Onsdag den 27. marts 2019 kl. 17:00

Mødested: Byrådssalen
Udvalg: Byrådet
Medlemmer: Søren Steen Andersen, Karin Christiansen, Jens Jakobsen, Pia Offer Madsen, Tine Grau Poulsen, Lars Kristian Pedersen, Henrik Mott Frandsen, Dan Gørtz, Nikolaj Leed Henriksen, Rie Nielsen, Knud Søby, Erik Klindt Andersen, Ib W. Jensen, Mogens Mulle Johansen, Flemming Risskov Jørgensen, Charlotte Vincent Petersen, Finn Viberg Brunse, Charlotte Kjær, Henrik Hansen, Sara Emil Baaring, Leif Rothe Rasmussen, Ashil Farokh, Berit Schaldemose, Kaj Alstrup, Jens Henrik W. Thulesen Dahl, Lars Kolling, Betina Signe Stick, Ena Nørgaard, Poul Poulsen
 • Sagsid.:

  Beslutning Byrådet den 27-03-2019

  Dagsordenen godkendt.

 • Sagsid.: 17/16794

  Indstilling

  Økonomiudvalget anbefaler at Vision 2030 – Med vilje og hjerte godkendes med bemærkning om,

  • at teksten i vision 2030 side 19 ændres fra ”Vi udvikler først i Assens ….” ændres til ”Derfor udvikler vi først i……”
  • at billedet side 20 udskiftes
  • at bilag 1, Vision 2030 – med vilje og hjerte justeres med Økonomiudvalgets indstilling til Byrådets møde den 27. marts 2019
  • at det til Vision 2030 – med vilje og hjerte tilføjes, hvornår Assens Byråd har godkendt visionen.

   

  Beslutningstema

  I marts 2018 drøftede Byrådet for første gang en ny vision. Igennem foråret og sommeren fortsatte de politiske drøftelser og ultimo juni vedtog Byrådet et første debatoplæg. I efteråret fulgte en række borgerinvolverende aktiviteter, hvor debatoplægget blev drøftet og debatteret med borgere rundt om i kommunen. På baggrund heraf justeredes visionen igennem efteråret og ultimo december godkendte Byrådet en høringsudgave (bilag 4). Visionen har været i høring i 8 uger og der indkom i perioden i alt 31 høringssvar. Økonomiudvalget har, i deres egenskab af styregruppe, drøftet høringssvarene på et temamøde og ændringsforslag forelægges nu til udvalgets behandling. Den endelig vision med indarbejdede ændringer findes i bilag 1.

  Sagsfremstilling

  Vision 2030 – Med vilje og hjerte er kommunens nye vision frem mod år 2030. Visionen tegner et fremtidsbillede af Assens Kommune anno 2030. Visionen skal blandt andet være medvirkende til at sikre, at vi fastholder en fokuseret og langsigtet kurs. Visionen har fem overordnede temaer:

   

  • Det gode liv skaber vi sammen
  • Vores børn og unge lykkes
  • Drømmeboliger for alle
  • Flere jobs og kvalificeret arbejdskraft
  • Vi passer godt på vores natur og miljø

  Med henblik på årligt at kunne følge udviklingen inden for de fem områder, er der udpeget en række målepunkter. Byrådet præsenteres for en baseline i foråret 2019 og vil årligt få en status på udviklingen.

   

  Fra høringsudgave til endelig vision

  Efter endt høringsperiode har administrationen behandlet de indkomne høringssvar. Alle høringssvarene findes i bilag 2. Indholdet af høringssvarene kan opsummeres i følgende punkter:

   

  • Kommentarer vedr. ældre (Høringssvar # 1, 6, 12, 16,17 ,18 og 21)
  • Kommentarer vedr. handicappede (Høringssvar # 12, 17, 20 og 21)
  • Kommentarer vedr. kulturens betydning (Høringssvar # 10, 11 og 30)
  • Kommentarer til målepunkterne (Høringssvar # 5, 24, 26, 30 og 31)
  • Kommentarer til beskrivelse af hvordan visionen skal bruges (Høringssvar # 7)
  • Kommentarer til fotovalg (Høringssvar # 23)
  • Kommentarer til ”Vores børn og unge lykkes” (høringssvar # 24)
  • Kommentarer til infrastrukturen - (Høringssvar #2, 8, 15, 17 og 21)
  • Kommentarer med handlinger (Høringssvar # 2, 3, 4, 6, 8, 9, 15, 17, 20, 21, 22 og 25)
  • Kommentarer til ”Drømmeboliger for alle” (Høringssvar # 1, 9, 17, 19, 21, 29 og 31)
  • Kommentar til Miljødelen (Høringssvar # 14)
  • Kommentarer til ”Med vilje og hjerte” (Høringssvar # 6, 23 og 30)
  • En god vision og gode emner (Høringssvar # 5, 9, 12, 13, 16, 19, 20, 21, 22 og 24)

  Styregruppe har drøftet høringssvarene ved et temamøde. På baggrund af drøftelserne foreslås der en række ændringer i visionen, ligesom der også forslås enkelte ændringer vedrørende de udvalgte målepunkter. Alle ændringsforslagene ses i bilag 3.

   

  Forud ændringsforslagene, der er foranlediget af høringssvarene, forslås der enkelte justeringer. Disse findes ligeledes i bilag 3, se punkt 14. 

   

  Med visionens vedtagelse sætter Byrådet retningen for kommunens udvikling frem mod 2030.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Beslutning Økonomiudvalget den 18-03-2019

  Økonomiudvalget anbefaler indstillingen med bemærkning om,

  • at teksten i vision 2030 side 19 ændres fra ”Vi udvikler først i Assens ….” ændres til ”Derfor udvikler vi først i……”
  • at billedet side 20 udskiftes
  • at bilag 1, Vision 2030 – med vilje og hjerte justeres med Økonomiudvalgets indstilling til Byrådets møde den 27. marts 2019
  • at det til Vision 2030 – med vilje og hjerte tilføjes, hvornår Assens Byråd har godkendt visionen.

  Beslutning Byrådet den 27-03-2019

  Et flertal af Byrådet, 28 medlemmer (A, B, C, F, O og V), tiltræder Vision 2030, som den foreligger fra Økonomiudvalgets behandling, suppleret med følgende ændringsforslag:

   

  1) Under Drømmeboliger for alle, s. 19 ændres afsnit 2, så der står: 

   

  Vi har boligformer til alle. Den mindre lejlighed, den store villa, og boligen, der rummer bofællesskabet. Her kan der både ejes og lejes, bygges nyt eller sættes i stand fra kælder til kvist. Vi skaber mulighed for bosætning, hvor efterspørgslen er til stede, og potentialet er størst. (Resten af det oprindelige afsnit slettes og stopper her).

   

  2) Under målepunkter, s. 33, Vores børn og unge lykkes, så der står:

   

  Ungdomsarbejdsløsheden falder

  Vi har flere unge, der gennemfører en ungdomsuddannelse

  Alle børns skolefravær falder

  Alle elevers karaktergennemsnit ved folkeskolens afgangsprøver stiger

  Flere af vores unge vurderes uddannelsesparate

  Vores børns sprogfærdigheder forbedres

   

  3) Under målepunkter, s. 33, flere jobs og kvalificeret arbejdskraft ændres der, så der står: 

   

  Vores virksomheder har adgang til den efterspurgte arbejdskraft

  Vores beskæftigelsesgrad stiger

  Vores personlige beskatningsgrundlag stiger

  Vores overnatningssteder oplever stigning i antallet af overnatninger og har en stigende omsætning.

   

  (Det med kursiv markerede viser ændringer i forhold til det af Økonomiudvalget fremsendte forslag til vision 2030).

   

  Ingen medlemmer stemte hverken for eller imod Vision 2030 med ændringsforslag.

   

  1 medlem af Byrådet (Ø) stemmer hverken for eller imod Vision 2030.

   

  Bilag

 • Sagsid.: 18/10518

  Indstilling

  Økonomiudvalget anbefaler, at de afsluttede anlægsregnskaber på 2 mio. kr. og derover godkendes.

  Beslutningstema

  Anlægsregnskaber på 2 mio. kr. og derover, som er afsluttet i 2018, forelægges til politisk godkendelse

  Sagsfremstilling

  I henhold til gældende formkrav fra Økonomi- og Indenrigsministeriet skal anlægsregnskaber på 2 mio. kr. eller derover fremlægges særskilt til godkendelse i Byrådet.

   

  Af bilaget fremgår en nærmere beskrivelse af de nedenfor oplistede anlæg

   

  Anlægsudgifter - projektopdelt (i 1.000 kr.)

   

  Anlægs-bevilling

  Forbrug

  Afvigelse

  Anlæg i alt

  36.265

  36.885

  20

  IT fællesadministration

  2.500

  2.500

  0

  Uddybning af Assens Havn (moms)

  6.016

  6.616

  0

  Cykelstier og kantbaner

  3.486

  3.475

  -11

  Asfalt, efterslæb og opgradering (fra drift)

  6.233

  6.269

  36

  Bygningsvedligeholdelse (fra drift)

  5.719

  5.715

  -4

  Bygningsvedligeholdelse - Efterslæb og påbud

  2.000

  2.000

  0

  Tommerup Skole - renovering blok 1

  10.311

  10.310

  -1

   

  Lovgrundlag

  Styrelsesloven

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Beslutning Økonomiudvalget den 18-03-2019

  Indstillingen anbefales.

  Beslutning Byrådet den 27-03-2019

  Indstillingen godkendt.
   

  Bilag

 • Sagsid.: 18/10523

  Indstilling

  Et flertal af Økonomiudvalget (B, F og V) anbefaler,

  • at der gives en negativ tillægsbevilling jf. bilag på i alt 36.991.000 kr., beløbet lægges i kassen. Overførslerne fordeles som følger:
   • En tillægsbevilling på i alt 14.237.000 kr. til Økonomiudvalget
    • 13.001.000 kr. jf. decentraliseringsprincipperne
    • 1.236.000 kr. vedrørende valg jf. Byrådets beslutning den 28.11.18
   • En tillægsbevilling 5.029.000 kr. til Miljø, Teknik & Plan jf. decentraliseringsprincipperne
   • En negativ tillægsbevilling på i alt 15.056.000 kr. til Uddannelse, Børne & Familie
    • -4.966.000 kr. jf. decentraliseringsprincipperne
    • -10.090.000 kr. vedrørende regnskab 2018 jf. Byrådets beslutning den 28.11.18
   • negativ tillægsbevilling på i alt 5.505.000 kr. til Beskæftigelse, Erhverv & Kultur
    • 8.743.000 kr. jf. decentraliseringsprincipperne
    • -14.248.000 kr. vedrørende regnskab 2018 jf. Byrådets beslutning den 28.11.18
   • negativ tillægsbevilling på i alt 35.696.000 kr. til Social & Sundhed
    • 2.100.000 kr. jf. decentraliseringsprincipperne
    • -37.796.000 kr. vedrørende regnskab 2018 jf. Byrådets beslutning den 28.11.18
  • at de 3 udvalg (UBF, BEK og SSU) på udvalgsmødet i april tager stilling til finansiering af overført underskud vedrørende regnskab 2018

   

  Et mindretal af Økonomiudvalget, 3 medlemmer (A og O) stemmer imod indstillingen med bemærkning om, at underskud fra 2018 overføres til 2019 og finansieres på tværs af alle fagudvalg

  Beslutningstema

  Godkendelse af overførsler i ht. reglerne om overførselsadgang, samt overførsler jf. Byrådets beslutning den 28.11.18

  Sagsfremstilling

  Decentraliseringsprincipper

  I Assens Kommunes principper for decentralisering er det fastlagt, at decentrale enheder med overførselsadgang kan overføre uforbrugte driftsbevillinger op til +/- 5 % af korrigeret budget. Beløb udover +/- 5 % kan efter ansøgning om overførsel i særlige tilfælde bevilges af Byrådet.

  Retten til forbrug ud over budget begrænses til ekstraordinære omstændigheder, og underskud må maksimalt andrage 1 mio. kr. for hver enhed med overførselsadgang. Underskud skal efter principperne afdrages over de 3 følgende år.

  Over- og underskud for de enkelte enheder er opgjort i forbindelse med udarbejdelsen af regnskabet.

  For enheder med underskud over 1 mio. kr. eller over 5 % er der udarbejdet genopretningsplaner for nedbringelse af underskuddene jf. decentraliseringsprincipperne.

  Byrådet besluttede på møde den 28.11.18, at mindreforbruget til afholdelse af valg på Økonomiudvalget overføres til 2019 i forbindelse med overførselssagen og at regnskabsresultaterne fra 2018 overføres til 2019 på hhv. Uddannelse, Børne og Familie, Beskæftigelse, Erhverv og Kultur og Social og Sundhed.

   

  Tabel 1: Regnskab 2018 – DRIFT, fordelt på udvalg

   

  I 1.000 kr.

  Regnskab 2018

  Korrigeret budget 2018

  Afvigelse minus = mindreforbrug

  Økonomiudvalg

  274.110

  293.226

  -19.116

  Miljø, Teknik og Plan

  93.178

  100.569

  -7.391

  Uddannelse, Børne og Familie

  790.516

  775.460

  15.056

  Beskæftigelse, Erhvervs og Kultur

  565.312

  559.807

  5.505

  Social og Sundhed

  795.801

  760.105

  35.696

  I alt

  2.518.917

  2.489.167

  29.750

   

  Lovgrundlag

  Den kommunale styrelseslov

  Økonomi

  Driftsbevillinger er etårige, og overførslerne fra 2018 skal derfor søges som tillægsbevillinger.

   

   

   

  I 1.000 kr.

  Søges overført

  I alt

  Puljer jf. aftalen

  Optil 5% jf. aftalen

  underskud over 5 % jf. aftalen

  Byrådets beslutning 28.11.18

  Heraf overført til anlæg

  Økonomiudvalg

  14.237

  200

  12.801

  0

  1.236

  0

  Miljø, Teknik og Plan

  5.029

  0

  5.029

  0

  0

  0

  Uddannelse, Børne og Familie

  -15.056

  -3.058

  820

  -2.728

  -10.090

  0

  Beskæftigelse, Erhvervs og Kultur

  -5.505

  8.020

  723

  0

  -14.248

  0

  Social og Sundhed

  -35.696

  2.055

  94

  -49

  -37.796

  0

  Samlet overførsel

  -36.991

  7.217

  19.467

  -2.777

  -60.898

  0

   

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Beslutning Økonomiudvalget den 18-03-2019

  Et flertal af Økonomiudvalget, 6 medlemmer (B, F og V), anbefaler indstillingen.

   

  Et mindretal af Økonomiudvalget, 3 medlemmer (A og O) stemmer imod indstillingen med bemærkning om, at underskud fra 2018 overføres til 2019 og finansieres på tværs af alle fagudvalg.

  Beslutning Byrådet den 27-03-2019

  Et flertal af Byrådet, 17 medlemmer (B, C, F og V) godkender Økonomiudvalgets indstilling, med bemærkning om, at fagudvalgene Beskæftigelse, Erhverv og Kultur, Uddannelse, Børn og Familie og Social og Sundheds, stillingtagen til finansiering af overført underskud fra budget 2018 afventer 1. totalopfølgning på budget 2019 i maj måned.

   

  Et mindretal af Byrådet, 12 medlemmer (A, O og Ø) stemmer imod indstillingen med bemærkning om, at underskud fra 2018 overføres til 2019 og finansieres på tværs af alle fagudvalg.

   

  Bilag

 • Sagsid.: 18/10523

  Indstilling

  Økonomiudvalget anbefaler,

  • at der gives en negativ tillægsbevilling på i alt 5.949.000 kr., beløbet lægges i kassen. Beløbet er fordelt med
   • en negativ tillægsbevilling på 5.211.000 kr. til Økonomiudvalget
   • en negativ tillægsbevilling på 738.000 kr. til Miljø, Teknik og Plan
  • at ekstraordinær overførsel på 27.000 kr. til frivilligt socialt arbejde under Social og Sundhed finansieres inden for udvalgets ramme og at området fremover får overførselsadgang
  • at overskud over 5% behandles i eget udvalg, på udvalgsmøderne i april

  Det drejer sig om

  • 252.000 kr. til 10. klassecenteret på Uddannelse, Børn og Familie som overføres fra drift til anlæg
  • 35.000 kr. til Bryggervangen på Social og Sundhed

  Beslutningstema

  Godkendelse af ekstraordinære overførsler

  Sagsfremstilling

  I forbindelse med genopretning af budget 2018 besluttede Byrådet på møde den 29.08.18 at der skulle ske driftsopbremsninger svarende til 22,5 mio. kr. Heraf skulle Økonomiudvalget bidrage med 8,4 mio.kr. og Miljø, Teknik og Plan med 3,1 mio. kr.

   

  De beskrevne driftsopbremsninger på Økonomiudvalget er effektueret.

  Samlet viser Økonomiudvalget et overskud på 19.116.000 kr.

  På områder med overførselsadgang er der et overskud på 15.990.000 kr., heraf søges 12.801.000 kr. overført jf. overførselsreglerne, de resterende 3.189.000 kr. er lagt i kassen.

  Hvis den fulde effekt af driftsopbremsningerne skal tilgå kassen i 2019, skal der derfor lægges yderligere 5.211.000 kr. i kassen. Af den samlede overførsel på Økonomiudvalgets område tilføres risikostyring 416.000 kr.

   

  På Miljø, Teknik og Plan er driftsopbremsninger ligeledes effektueret. Regnskabet viser et overskud på 7.391.000 kr. heraf søges 5.029.000 kr. overført jf. overførselsreglerne, de resterende 2.362.000 kr. er lagt i kassen.

  Hvis den fulde effekt af driftsopbremsningerne skal tilgå kassen i 2019, skal der derfor lægges yderligere 738.000 kr. i kassen.

  Lovgrundlag

  Den kommunale styrelseslov

  Økonomi

   

  I 1.000 kr.

  Søges overført uden for overførselsreglerne

  Økonomiudvalget

  -5.211

  Miljø, Teknik og Plan

  -738

  Samlet

  -5.949

   

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Beslutning Økonomiudvalget den 18-03-2019

  Indstillingen anbefales.

  Beslutning Byrådet den 27-03-2019

  Indstillingen godkendt.

 • Sagsid.: 18/10523

  Indstilling

  Kommunaldirektøren indstiller, at der overføres 11.152.000 kr. jf. bilag. Overførslerne gives som tillægsbevilling til de relevante anlægsprojekter og beløbene frigives samtidig.

   

  Indstilling fra Økonomiudvalget vil foreligge på mødet.

  Beslutningstema

  Opgørelse over overførsler af uforbrugte anlægsmidler fra 2018 til 2019 forelægges til politisk godkendelse.

  Sagsfremstilling

  I forbindelse med regnskab 2018 er der en række anlægsprojekter, som endnu ikke er afsluttet.

  Der søges om, at uforbrugte rådighedsbeløb overføres til budget 2019. Det drejer sig om uforbrugte rådighedsbeløb som knytter sig til godkendte anlægsbevillinger, som er igangsat, men endnu ikke færdiggjort.

  Puljer afsluttes regnskabsmæssigt hvert år, men restbeløb overføres til næste års pulje.

  På køb og salg af jord er der et overskud på 2.261.000 kr. men der overføres 7.300.000 kr. jf. Økonomiudvalgets beslutning den 10.12.18.

  På udskiftning af lovpligtige brandalarmer er der et overskud på 321.000 kr., men er overføres kun 43.000 kr., svarende til den sidste faktura, som er modtaget i 2019. Herefter er projektet afsluttet.

  Lovgrundlag

  Den kommunale styrelseslov

  Økonomi

   

  I 1.000 kr.

  Regnskab

  Korr. Budget

  Opr. Budget

  Afvigelse til korr. Budget (minus = overskud)

  Overførsler

  (minus = overført underskud)

  Økonomiudvalget

  -270

  2.982

  14.500

  -3.252

  8.291

  Miljø, Teknik og Plan

  26.439

  27.807

  33.000

  -1.368

  1.368

  Uddannelse, Børn og Familie

  8.979

  9.697

  14.350

  -718

  718

  Beskæftigelse, Erhverv og Kultur

  444

  657

  2.800

  -213

  213

  Social og Sundhed

  560

  1.400

  900

  -840

  562

  Samlet

  36.152

  42.543

  65.550

  -6.391

  11.152

   

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Beslutning Økonomiudvalget den 27-03-2019

  Indstillingen anbefales.

  Beslutning Byrådet den 27-03-2019

  Indstillingen godkendt.
   

  Bilag

 • Sagsid.: 18/10518

  Indstilling

  Økonomiudvalget anbefaler, at årsberetningen for 2018 oversendes til revisionen med henblik på endelig godkendelse når revisionsberetningen foreligger.

  Beslutningstema

  Der er udarbejdet årsberetning for udgifts- og omkostningsregnskabet 2018. Materialet forelægges med henblik på oversendelse til revisionen

  Sagsfremstilling

  Årsberetningen for 2018 viser det endelige resultat af forskellen mellem budget og regnskab samt en beskrivelse af afvigelserne. Derudover indeholder den obligatoriske regnskabsopstillinger og beskrivelser af hvad pengene er brugt til på bevillingsområderne.

   

  I 2018 har driften været præget af genopretning idet 2. budgetopfølgning 2018 viste et meget stort merforbrug. En tendens, som allerede kunne ses ved regnskabsafslutningen for 2017.

  Det betød, at der blev lavet genopretningsplaner for alle udvalg. Byrådet besluttede i august 2018 derfor, at Økonomiudvalget og Miljø, Teknik og Plan skulle lægge henholdsvis 8,4 og 3,1 mio. kr. i kassen ved årsafslutningen. Byrådet besluttede endvidere, at de øvrige fagudvalg frem mod årsafslutningen skulle nedbringe forbruget til det til rådighed stillede budget.

   

  Endelig besluttede Byrådet, at regnskabsunderskud fra 2018 vil blive overført til 2019.

   

  Årsberetning viser samlet set et overskud på 85,2 mio. kr., hvilket er 12,8 mio. kr. bedre end oprindeligt budgetteret. Det samlede resultat dækker over flere elementer, herunder drift, renteindtægter samt anlægsudgifter. Af dette resultat skal der afholdes udgifter til afdrag på lån, hvorefter resultatet viser en kasseforøgelse på 68,9 mio. kr. Kasseforøgelsen skyldes indtægter fra henholdsvis salg af NGF samt bevilling fra Staten til det kommende kyst- og lystfiskercenter.

   

  Årsberetningen forelægges med henblik på oversendelse til Revisionen. Efter revision fremsendes årsberetningen til endelig godkendelse i Økonomiudvalg og Byråd i juni måned.

  Lovgrundlag

  Styrelseslovens § 45

  Økonomi

  Resultat af det skattefinansierede område i alt viser et overskud på 82,5 mio. kr. og er 10,2 mio. kr. større end oprindeligt budgetteret.

   

  Assens kommunes likviditet var ved årets start 229,0 mio. kr. og endte pr. 31/12-18 med 297,9 mio. kr. hvilket giver en tilgang på 68,90 mio. kr. Det skyldes hovedsagelig salg af NGF med 60,2 mio. kr.

   

  Der er i 2018 afdraget 47,5 mio. kr. på langfristet gæld inkl. ældreboliger. Langfristet gæld, ex. gæld vedr. æl­dreboliger samt finansielt leasede aktiver ultimo 2018, udgør 374,1 mio. kr. Der er ikke optaget lån i 2018.

   

  Økonomisk politik:

  Den økonomiske politik er overholdt på alle punkter.

   

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Økonomiudvalget den 18-03-2019

  Indstillingen anbefales.

  Beslutning Byrådet den 27-03-2019

  Indstillingen godkendt.

  Bilag

 • Sagsid.: 19/3720

  Indstilling

  Økonomiudvalget anbefaler, at ansøgning fra Tommerup Bys Fjernvarme om kommunegaranti for et lån på 3,5 mio. kr. godkendes, samt at der efter Byrådets beslutning opkræves stiftelsesprovision på 1 %, og at den løbende provision udgør 0,5 %.

  Beslutningstema

  Ansøgning fra Tommerup Bys Fjernvarme om kommunegaranti for et lån på 3,5 mio. kr. forelægges til politisk stillingstagen.

  Sagsfremstilling

  Der foreligger en ansøgning fra Tommerup Bys Fjernvarme for et lån på 3,5 mio. kr. Lånet skal dække renovering og udbygning af ledningsnet til Vesterled, Vestervangen, Kirkebjerg og Møller Eriksensvej nr.18.

   

  Til behandling af sagen er der indhentet regnskabsoplysninger for de seneste tre regnskabsår samt budgettet for 2019. Materialet har vist, at

  • De kortfristede gældsforpligtigelser er nedadgående, men holdes oppe af overdækningen som reguleres over de kommende år. Overdækningen opstår idet fjernvarmen afregnes til den budgetterede pris, mens omkostningerne er årets sande realiserede omkostninger.
  • Den langfristede gæld afvikles planmæssigt, og et lån er netop udløbet.
  • Tilgodehavende er faldende
  • Den likvide beholdning er stigende

   

  Det ønskede lån vil have en løbetid på 25 år.

  Lovgrundlag

  Lov om kommunernes styrelse § 41, lovbekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v.

  Økonomi

  Der er automatisk låneadgang til investeringer i forsyningsområdet, og dermed også adgang til garantistillelse uden at denne påvirker Assens Kommunes låneramme.

   

  I tilfælde af manglende betaling på lånet træder garantistillelsen i kraft.

   

  Assens Kommune har for nuværende afgivet garanti for 3 lån som pr. 31.01.219 havde en værdi på 3,7 mio. kr.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Beslutning Økonomiudvalget den 18-03-2019

  Indstillingen anbefales.

  Beslutning Byrådet den 27-03-2019

  Indstillingen godkendt.

 • Sagsid.: 18/28859

  Indstilling

  Økonomiudvalget anbefaler

   

  1)     Ejerkredsen i Erhvervshus Fyn P/S udvides med Nordfyns, Kerteminde, Langeland og Ærø Kommune

  2)     Assens Kommune afhænder en aktiepost til en værdi af 66.666,67 kr. i Erhvervshus Fyn P/S

  3)     Assens Kommune afhænder en anpartspost til en værdi af 4.444,45 kr. Erhvervshus Fyn komplementar ApS

  4)     Vedtægterne i Erhvervshus Fyn P/S ændres til de i bilag 1 vedlagte bilag

  5)     Den som bilag 2 vedlagte ejeraftale indgås mellem alle 9 ejerkommuner

  Beslutningstema

  De fynske kommuner godkendte i december 2018 de overordnede visionerne for det fremtidige fynske samarbejde på erhvervsfremmeområdet. Samtidig blev der lagt op til, at der i 2019 bliver forelagt en række implementeringsbeslutninger til politisk behandling.

   

  Denne sag omfatter den fremtidige organisering af de fynske erhvervsklynger. Der lægges i sagen op til, at de fremadrettet organiseres i den selvstændige juridiske enhed Erhvervshus Fyn P/S. Med denne sag skal de fynske kommuner godkende en udvidelse af ejerkredsen bag selskabet, herunder de økonomiske konsekvenser, ordlyden af vedtægterne samt en ejeraftale for selskaberne.

   

  Der er tale om en fælles fynsk sagsfremstilling, der forelægges 9 fynske kommunalbestyrelser.

   

  Sagsfremstilling

  De fynske kommuner har i 2018 indgået en fælles aftale om en række fælles fynske erhvervsfremmeindsatser. Aftalen er godkendt i de respektive kommunalbestyrelser i december 2018.

   

  Ét af initiativerne i den fælles fynske aftale var, at der skal etableres et stærkt og sammenhængende fælles fynsk erhvervsfremmesystem baseret på 3 ben - Erhvervshus Fyn (det tidligere Væksthus), de fynske erhvervsklynger samt et destinationsselskab.

   

  Med denne sag skal byrådet tage stilling til organiseringen af de fynske erhvervsklynger.

   

  Som det fremgår af sagen fra den 12/12 er der på Fyn tradition for et tæt tværkommunalt samarbejde om bl.a. klynge- og turismeaktiviteter. Der er på den baggrund identificeret væsentlige synergieffekter ved at koble Erhvervshus Fyn og de fælles fynske klynge- og turismeaktiviteter tættere sammen. Ambitionen er således at sikre et endnu tættere samarbejde blandt kommunerne omkring klynge-, netværks- og turismeaktiviteterne, der i dag varetages af Udvikling Fyn P/S, og de specialiserede erhvervsfremmeaktiviteter, der fremadrettet skal udføres af S/I Erhvervshus Fyn.

   

  Den overordnede ambition er at etablere en fælles fynsk erhvervsfremme med 3 ben, som baseres på tre enkle principper:

   

  • Afsæt i virksomhedernes behov.
  • Én fælles strategi og retning.
  • Et sammenhængende erhvervsfremmesystem.

   

  Siden sagen i december har der i regi af Byregion Fyn og Kommunaldirektørforum været arbejdet videre med at afdække en hensigtsmæssig model for organiseringen. De primære overvejelser har gået på, i hvilket omfang erhvervsklyngerne kunne samles under den juridiske enhed S/I Erhvervshus Fyn. Dette har dog ikke været juridisk muligt, hvorfor det er nødvendigt at have to selvstændige juridiske enheder til at varetage henholdsvis Erhvervshus Fyn’s opgaver og erhvervsklyngerne.

   

  Derfor foreslås en model, hvor S/I Erhvervshus Fyn suppleres af selskabet Erhvervshus Fyn P/S, der varetager erhvervsklyngeaktiviteterne. Hensigten er, at de fynske virksomheder udadtil oplever organiseringen som værende ét selskab med én indgang. Det bliver derfor alene internt i selskaberne, at der vil være differentiering på det administrative niveau.

   

  Formelt etableres Erhvervshus Fyn P/S ved, at Udvikling Fyn P/S har skiftet navn til Erhvervshus Fyn P/S. Det fremgår af byrådets sag af 12/12 2018, at Udvikling Fyn P/S lukkes, men den efterfølgende anlyse har afdækket, at det økonomisk og administrativt er mest hensigtsmæssigt at genbruge det allerede eksisterende selskab.

   

  Det betyder, at de 4 nye ejerkommuner erhverver en aktiepost i selskabet fra de oprindelige 5 ejere. Herved udvides ejerkredsen til at omfatte alle de fynske kommuner med undtagelse af Middelfart. 

   

  Erhvervshus Fyn P/S er et partnerselskab, der er kendetegnet ved at være ejet af én eller flere kommanditister. En kommanditist hæfter alene med sit indskud for selskabets gæld.

   

  Foruden kommanditisten indgår der en komplementar i selskabsstrukturen. Komplementaren er ikke ejer af Erhvervshus Fyn P/S, men er kendetegnet ved at hæfte direkte og ubegrænset for selskabets gæld. Komplementarselskabet skal have forvaltningsmæssige beføjelser. Det er en anerkendt metode, at dette kan ske ved, at komplementarselskabet gives ret til at udpege bestyrelsesformanden og næstformand for Erhvervshus Fyn P/S samt gives møderet på selskabets generalforsamling.

   

  I selskabsstrukturen er Erhvervshus Fyn Komplementar ApS med en selskabskapital på 50.000 kr. Selskabet har ikke nogen bestyrelse og har ikke andre aktiviteter end at være komplementar (og dermed udpege bestyrelsesformanden/næstformand i Erhvervshus Fyn P/S) og hæfte ubegrænset for Erhvervshus Fyn P/S.

   

  Valget af et partnerselskab som selskabsform er primært begrundet i, at denne selskabsform er skattetransparant. Det betyder, at selskabet ikke bliver beskattet af et eventuelt oparbejdet overskud.

   

  Som bilag til denne sag vedlægges udkast til vedtægter for Erhvervshus Fyn P/S. De væsentligste forhold fra vedtægterne er

  • Bestyrelsen består af 9-13 generalforsamlingsvalgte medlemmer samt én medarbejderrepræsentant.
  • Hver medejer af selskabet har 1 stemme på generalforsamlingen.
  • Alle beslutninger på selskabets generalforsamling træffes med 7/9 flertal, dog kræver væsentlige beslutninger 8/9 stemmeflertal.
  • Selskabet kan alene udlodde udbytte i forbindelse med en kapitalnedsættelse eller ved opløsning af selskabet.

   

  Selskabets vedtægter suppleres af en ejeraftale, der regulerer det indbyrdes forhold mellem ejerkommunerne. Ejeraftalen er tillige vedlagt som bilag, men de væsentligste forhold herfra er

  • Ejeraftalen har forrang for selskabets vedtægter i det indbyrdes forhold mellem ejerkommunerne.
  • De generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer udgøres af de 9 borgmestre, op til 2 repræsentanter fra erhvervslivet samt op til 2 repræsentanter fra uddannelsesinstitutioner.

   

  Med henblik på at minimere udgifterne foreslås det, at den nuværende aktiekapital i de to selskaber omfordeles blandt de 9 kommuner. Herefter ejer alle kommuner efterfølgende én aktie i selskabet.

  Det betyder konkret, at de 5 oprindelige ejerkommuner overdrager en andel af deres ejerandel til de nye ejerkommuner.

   

  De økonomiske konsekvenser af udvidelsen af ejerkredsen i Erhvervshus Fyn P/S kan opgøres således:

   

   

   

  Erhvervshus Fyn P/S

  Erhvervshus Fyn

  Komplementar ApS

  Samlet økonomisk konsekvens

   

  Salg af kapitalandel

  Køb af kapitalandel

  Salg af kapitalandel

  Køb af kapitalandel

   

  Assens

  66.666,67

   

  4.444,44

   

  71.111,11

  Faaborg-Midtfyn

  66.666,67

   

  4.444,44

   

  71.111,11

  Nyborg

  66.666,67

   

  4.444,44

   

  71.111,11

  Odense

  66.666,67

   

  4.444,44

   

  71.111,11

  Svendborg

  66.666,67

   

  4.444,44

   

  71.111,11

  Nordfyn

   

  -83.333.33

   

  -5.555,56

  -88.888,89

  Langeland

   

  -83.333.33

   

  -5.555,56

  -88.888,89

  Kerteminde

   

  -83.333.33

   

  -5.555,56

  -88.888,89

  Ærø

   

  -83.333.33

   

  -5.555,56

  -88.888,89

   

  Fremadrettet finansieres aktiviteterne i Erhvervshus Fyn P/S og S/I Erhvervshus Fyn (tidligere Væksthus Syddanmark) i overensstemmelse med den opgørelse, der var fremlagt i sagen af 12/12 2018. Udgiften til S/I Erhvervshus Fyn er en konsekvens af Lov om Erhvervsfremme.

   

  Som anført i sagsfremstillingen fra december 2018, vil der være en indfasningsordning i 2019, hvor 3 kommuner tildeles en rabat på 500.000 kr., der finansieres af de øvrige kommuner med undtagelse af Middelfart. Denne indfasningsordning reguleres i Erhvervshus Fyn P/S.

   

  Det fremadrettede betalinger til Erhvervshus Fyn bliver herefter:

   

   

  Erhvervshus Fyn P/S

  i 2019

  Erhvervshus Fyn P/S fra 2020 og frem

  S/I Erhvervshus Fyn

  fra 2019 og frem

  Assens

  2.978.571

  2.762.687

  446.094

  Faaborg-Midtfyn

  2.944.945

  3.444.945

  556.279

  Nyborg

  2.695.708

  2.141.192

  345.753

  Odense

  17.826.034

  18.326.034

  2.184.141

  Svendborg

  3.925.002

  3.923.692

  633.585

  Nordfyn

  2.207.611

  1.973.009

  318.595

  Langeland

  1.134.178

  844.993

  136.447

  Kerteminde

  1.087.979

  1.587.979

  256.422

  Ærø

  617.373

  412.971

  66.685

  Middelfart (Destination Fyn)

  1.299.140

  1.299.140

  0

   

  Økonomi

  Den beskrevne økonomi er i overensstemmelse med Byrådets behandling af den samlede sag vedr. ny fælles Fynsk Erhvervsfremme, den 19. december 2018.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Beslutning Økonomiudvalget den 18-03-2019

  Indstillingen anbefales.

  Beslutning Byrådet den 27-03-2019

  Indstillingen godkendt.
   

  Bilag

 • Sagsid.: 19/5620

  Indstilling

  Økonomiudvalget anbefaler, at

   

  • godkende, at ejerkredsen i Film Fyn A/S udvides fra 7 til 9 med Odense og Kerteminde Kommuner
  • godkende, at betalingsforpligtelsen som følge af udvidelsen af ejerkredsen gælder fra 1. januar 2019
  • godkende, at det kommunale tilskud fra 2019 fastsættes til 25,- kr. årligt pr. indbygger
  • udpege ét medlem til bestyrelsen i Film Fyn A/S - udpegningen sker under forudsætning af, at selskabets vedtægter ændres på generalforsamlingen i 2019.

   

  Beslutningstema

  Der skal tages stilling til udvidelse af ejerkredsen i Film Fyn A/S samt betalingsforpligtelsen som følge heraf og størrelsen på det årlige kommunale tilskud.

  Sagsfremstilling

  De fynske kommuner har i 2018 indgået en fælles aftale om en række fælles fynske erhvervsfremmeindsatser. Aftalen er godkendt i de respektive kommunalbestyrelser i december 2018.

   

  Ét af initiativerne i den fælles fynske aftale er en udvidelse af ejerkredsen i Film Fyn A/S til også at omfatte Odense og Kerteminde Kommuner. Initiativet er taget med henblik på at styrke sammenholdet og sammenhængskraften på Fyn samt Film Fyn A/S' brand som et fælles fynsk samarbejde.

   

  På samme måde er der i den fælles fynske aftale taget initiativ til, at det kommunale tilskud fra hver kommune til Film Fyn A/S nedsættes fra 45,- kr. til 25,- kr. årligt pr. indbygger.

   

  Der er udarbejdet en model for udvidelse af ejerkredsen, hvor selskabet fastholder den nuværende A-kapital, men hvor der sker en omfordeling af A-kapitalandelene fra de tidligere 7 A-kapitalejere til de nu 9 A-kapitalejere. En oversigt over den udarbejdede model vedlægges som bilag, hvor ejerandele samt stemmeandele fremgår.

   

  Den planlagte overdragelse af ejerandelene kræver alene godkendelse i bestyrelsen for Film Fyn A/S. Beslutningen forventes truffet på et bestyrelsesmøde i marts 2019.

   

  For god ordens skyld kan det supplerende oplyses, at der i forbindelse med udvidelse er ejerkredsen er stillet forslag til bestyrelsen i Film Fyn A/S fra borgmestrene i de 9 nye ejerkommuner om en ændring af selskabets vedtægter, således at hver ejerkommune fremover skal have ret til at udpege ét medlem af bestyrelsen. Forslaget om ændring af vedtægten forventes behandlet på Film Fyn A/S generalforsamling den 5. april 2019.

   

  Initiativerne omkring Film Fyn A/S i den fælles fynske aftale kræver konkret godkendelse i de respektive kommunalbestyrelser. De nævnte tiltag i nærværende sagsfremstilling er således under forudsætning af kommunalbestyrelsernes godkendelse.

   

  Uagtet at udvidelsen af ejerkredsen først formelt træder i kraft, når beslutningen herom er truffet i kommunalbestyrelserne, og når bestyrelsen i Film Fyn A/S har truffet beslutning om omfordeling af ejerandelene, har de 9 kommunalbestyrelser, da den fælles fynske aftale blev vedtaget i december 2018 på forhånd tilkendegivet, at betalingsforpligtelsen i forbindelse med udvidelsen af ejerkredsen skal gælde fra 1. januar 2019.

   

  Økonomi

  Den beskrevne økonomi er i overensstemmelse med Byrådets behandling af den samlede sag vedr. ny fælles Fynsk Erhvervsfremme, den 19. december 2018.

   

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Beslutning Økonomiudvalget den 18-03-2019

  Indstillingen anbefales.

  Beslutning Byrådet den 27-03-2019

  Indstillingen godkendt med bemærkning om, at Lasse Tajmer fortsætter som medlem af bestyrelsen for Film Fyn A/S for Assens Kommune.
   

  Bilag

 • Sagsid.: 19/4445

  Indstilling

  Velfærdsdirektøren indstiller, at byrådet godkender

  • besvarelse af Ankestyrelsens henvendelse af 22. februar 2019 vedr. ændring af kommunens kvalitetsstandard og serviceniveauer for personlig pleje og praktisk hjælp.
  • at besvarelsen tilføjes oplysninger om byrådets behandling af ændret serviceniveau og tilhørende kvalitetsstandard 27. februar 2019.

  Beslutningstema

  Høring om mulig tilsynssag.

  Sagsfremstilling

  Ankestyrelsen, som varetager tilsyn med kommunerne, har rettet henvendelse til Assens Kommune vedr. ændret kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp + afløsning eller aflastning for voksenområdet.

   

  Henvendelsen sker på baggrund af et større antal klagesager, en henvendelse fra Assens Ældreråd, § 20–spørgsmål fremsat i Folketinget samt presseomtale.

   

  Ankestyrelsen har på den baggrund bedt byrådet i Assens Kommune om en udtalelse. Ankestyrelsen skal bruge udtalelsen til at vurdere, om der er anledning til at rejse en tilsynssag.

   

  Ankestyrelsen beder byrådet om særligt at redegøre for

  • Lovligheden af den godkendte kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp + afløsning eller aflastning for voksenområdet af 30. januar 2019.
  • Hvorvidt kommunens ændrede generelle serviceniveau vurderes at være i overensstemmelse med kommunens forpligtelser efter SEK § 83.
  • Hvordan processen med partshøring er gennemført.
  • På hvilken måde og hvornår i processen, kommunen har foretaget konkrete individuelle vurderinger af de enkelte borgeres behov.
  • Hvilken forudgående udvælgelse, der er foretaget af hvilke borgere, der er omfattet af ændringen i serviceniveauet.
  • Hvilke kriterier, kommunen har lagt vægt på i de sager, hvor der er truffet afgørelse om, at den hidtidige hjælp til gulvvask ophører.
  • Hvilke overvejelser kommunen har gjort sig i relation til den almindelige uskrevne retsgrundsætning om ret til under visse omstændigheder at tilbagekalde sine gyldige afgørelser.

   

   

  Byrådet besluttede 27. februar 2019 at revidere serviceniveau med tilhørende kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp mv. Udkast til nyt serviceniveau med tilhørende kvalitetsstandard har været i høring, og behandles som punkt 13.

   

  Vedlagt er henvendelse fra Ankestyrelsen inkl. bilag. Det bemærkes dog, at et bilag vedr. en konkret afgørelse er udeladt.

  Lovgrundlag

  Lov om Social Service.

  Kommunestyrelsesloven.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Byrådet den 27-03-2019

   

  Et flertal af Byrådet, 17 medlemmer (B, C, F og V) godkender indstillingen.

   

  Et mindretal af Byrådet, 12 medlemmer (A, O og Ø) stemmer imod indstillingen og afgiver følgende mindretalsudtalelse: ¨

   

  ”Assens byråd er af Ankestyrelsen blevet bedt om at vurdere lovligheden af den godkendte kvalitetsstandard, herunder om rengøring hver 5. uge er i overensstemmelser med servicelovens § 83. Vi finder ikke at kvalitetsstandarden for hjemmehjælpen i Assens kan give de ældre et værdigt liv med den angivne omsorg og pleje. Vi vil anføre andre betragtninger fra samme principafgørelse 82 -12 end dem, Assens Kommunes byrådsflertal anfører.

  Ankestyrelsen omtaler bl.a. værdien om værdighed i en sag om niveauet for rengøringshjælp efter servicelovens § 83. Det fremgår af afgørelsen, at der ikke er præcise beskrivelser i lovbemærkninger som fastlægger, hvilke normer eller niveauer der er gældende for rengøring i private hjem.

   

  Fra afgørelsen:

  ”Det kan udledes af forarbejderne til servicelovens formålsbestemmelser sammenholdt med lovens § 83, stk. 1, nr. 2, at der ud over vægt på objektive kriterier - eksempelvis særlige helbredsmæssige forhold hos borgeren - skal lægges vægt på borgerens mere subjektivt prægede forhold, såsom værdighed, integritet og personlige glæde i forhold til at leve i et rent hjem, og at der navnlig skal lægges vægt på borgerens mulighed for at leve et så normalt liv som muligt, herunder et socialt liv.”

   

  Det betyder, at når kommunen foretager en konkret og individuel vurdering i sådanne sager, bør disse værdier medinddrages.

   

  A, Ø og DF i Assens kommunes byråd finder ikke, at kvalitetsstandarden for hjemmehjælpen i Assens Kommune angiver en værdig omsorg og pleje.

   

  Vi er enige, når centrale politikere i forskellige medier har angivet at rengøring hver 5 uge er uværdigt.

  Hertil skal lægges, at kvalitetsstandarden angiver flere områder, hvor standarden for den forebyggende hjemmehjælp efter § 83a er fjernet eller kraftigt nedsat, bl.a. den samlede indsats mod ensomhed.

   

  Det er dybt problematisk i forhold til at sikre, at borgerne, der førhen modtog denne ydelse og kommende borgere, der ville være berettiget hertil, har fået og vil få sværere ved at "at leve et så normalt liv som muligt, herunder et socialt liv".

  I den forbindelse har vi også noteret at den nye bekendtgørelse om værdighedspolitikker for ældreplejen af 21. januar 2019 angiver et nyt punkt, hvor kommunerne anmodes om at beskrive, hvordan kommunens ældrepleje kan understøtte bekæmpelse af ensomhed i forhold til plejen og omsorgen af den enkelte ældre.

  Assens Kommunes kvalitetsstandard angiver flere områder, hvor standarden for hjemmehjælpen er blevet kraftigt forringet, bl.a. tøjvask og opvask.


  Yderligere forekommer det os, at det kan drages i tvivl, om det er muligt at opretholde fundamentale retssikkerhedsprincipper som dialog, vejledningspligt, bisidder og oplysning om partshøring i forbindelse med revisitering af borgerne.

   

  En presset medarbejderstyrke får vel også svært ved at opretholde ligebehandlingsprincippet. Hertil skal selvfølgelig lægges princippet om fastsættelse af hjemmehjælpen for den enkelte borger:  foregår den med baggrund i den enkeltes individuelle behov, eller bliver hjemmehjælpen til den enkelte borger fastsat på baggrund af det økonomiske grundlag?”
   

  Bilag

 • Sagsid.: 18/11087

  Indstilling

  Velfærdsdirektøren indstiller at:

   

  • Anbefalinger fra § 17. stk. 4 udvalget om sundhed tages til efterretning.
  • Ideer fra Folkemøde ”Vores stemmer om sundhed” den 19. januar tages til efterretning.
  • Opgaven med at formulere en ny tværgående sundhedspolitik på baggrund af anbefalinger fra §17. stk. 4 udvalget og ideer fra Folkemødet videregives til Social og Sundhed samt Uddannelse, Børn og Familie.

  Beslutningstema

  Byrådet besluttede den 27. juni 2018 at nedsætte et § 17. stk. 4 opgaveudvalg om sundhed, der skulle komme med anbefalinger til brug for arbejdet med formulering af en ny sundhedspolitik for Assens Kommune. Opgaveudvalget holdt det første møde den 8. oktober 2018 og afleverer nu anbefalinger med titlen ”Fra Modvilje til Mod og Vilje”. Anbefalingerne er vedlagt som bilag 1.

   

  Den 19. januar holdt Assens Kommune, i samarbejde med Tænketanken Mandag Morgen, et folkemøde om sundhed. En gruppe af borgere har arbejdet med at videreudvikle 7 konkrete idéforslag, som blev præsenteret for 17.4 opgaveudvalget den 23. februar. De 7 forslag afleveres til byrådet til brug for det videre arbejde med sundhedspolitikken og er vedlagt som bilag 2.

  Sagsfremstilling

  Opgaveudvalget om sundhed fik stillet en opgave med afsæt i KL’s sundhedsudspil ”Forebyggelse for fremtiden”, som italesætter, at vi ikke har økonomi til at fortsætte med at behandle os ud af sundhedsudfordringerne, men i stedet skal styrke borgernes muligheder for et godt og sundt liv ved at sætte tidligt ind og investere i forebyggelse. KL giver kommunerne seks pejlemærker, som retter fokus på at reducere den voksende ulighed i sundhedstilstanden og på tidlig indsats over for børn og unge, da det er her de gode sundhedsvaner for voksenlivet skal grundlægges.

   

  Opgaveudvalget opfordrer byrådet til at bruge en kommende sundhedspolitik til at igangsætte en sundhedsbølge med titlen: ” FRA MODVILJE til MOD & VILJE!” En sundhedsbølge, der ikke skaber ”MODVILJE” ved at løfte moralske pegefingre, men som motiverer til, at vi får ”MOD OG VILJE” til at give alle borgere mulighed for at leve et godt og sundt liv der, hvor de bor.

   

  Opgaveudvalget kommer med konkrete handlingsforslag til, hvordan borgere, kommune, lokalsamfund, foreningsliv, erhvervsliv og andre aktører kan stå sammen om, at gøre det sted vi bor til et sundere og bedre sted at leve, og hvordan vi får flere til at deltage i fælleskaber, som er en vigtig forudsætning for sundhed.

   

  Den 19. januar holdt Assens Kommune, i samarbejde med Tænketanken Mandag Morgen, et folkemøde om sundhed. De 10 bedste temaer fra dagen har en gruppe af borgere arbejdet med at videreudvikle – og de er blevet til 7 konkrete idéforslag, som blev præsenteret for 17.4 opgaveudvalget den 23. februar. Disse forslag afleveres til byrådet til brug for det videre arbejde med sundhedspolitikken.

   

  Det anbefales, at Byrådet giver Social og Sundhed samt Uddannelse, Børn og Familie til opgave at formulere en ny tværgående sundhedspolitik. Byrådet vil  så fald kunne behandle et høringsudkast til en ny sundhedspolitik i juni-mødet, med henblik på høring hen over sommeren og forventet endelig godkendt den 18. september 2019.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Beslutning Byrådet den 27-03-2019

  Indstillingen godkendt.
   

  Bilag

 • Sagsid.: 18/28301

  Indstilling

  Social og Sundhed indstiller, at høringssvar tages til efterretning.

   

  Et flertal af Social og Sundhed bestående af V indstiller til Byrådet, at godkende ændring af serviceniveau, samt ny kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp + afløsning eller aflastning for voksenområdet. Godkendelse sker med præcisering af, at gulvvask som indsats i udgangspunktet foretages hver 3. uge.

   

  Et mindretal bestående af A kan ikke godkende kvalitetsstandarden, da A fortsat indstiller, at vi - ud over gulvvask og rengøringsfrekvens til hver 3 uge - ruller serviceniveauerne 9, 13-16, 18-20 tilbage til det vedtagne budget 2018.

  Beslutningstema

  Nyt serviceniveau med tilhørende kvalitetsstandard på baggrund af beslutning i Byrådet den 27. februar 2019 om rengøring hver 3. uge og gulvvask som indsats.

   

  I høringsudkastet til kvalitetsstandard fremgår det, at gulvvask – afhængigt af rum – kan gives enten hver 3. uge eller hver 6. uge. Det præciseres, at gulvvask kan gives som indsats hver 3. uge.

  Sagsfremstilling

  Byrådet godkendte den 27. februar 2019 en indstilling fra Social og Sundhed og Økonomiudvalget om at træffe beslutning om ændring i serviceniveau og ændret kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp mv. (punkt 20), samt tilhørende finansiering (punkt 21).

   

  Det ændrede serviceniveau og tilhørende kvalitetsstandard har været i høring i perioden fra 28.2.2019 til 14.3.2019. Der er indkommet otte høringssvar, som er vedhæftet sagen som bilag.

   

  På baggrund af høringssvar anbefaler administrationen, at kvalitetsstandarden justeres i forhold til bemærkninger afgivet i Ældrerådets høringsvar vedrørende kvalitetsstandarden:

  • Vedr. indsatsen støvsugning/fejning præciseres det, at gulvvask er en selvstændig indsats (side 9)
  • Vedr. indsatsen øvre hygiejne tilføjes ryg under øvre hygiejne (side 15)
  • Gulvvask er afklaret i forbindelse med ovenstående præcisering af, at gulvvask kan gives som indsats hver 3. uge.

   

  Såfremt udkast til nyt serviceniveau med tilhørende kvalitetsstandard godkendes i Byrådet den 27. marts 2019, træder det nye serviceniveau i kraft 1. april 2019.

   

  Det betyder, at revisitering af borgere vil blive igangsat pr. denne dato. Indtil den enkelte borger er blevet revisiteret og har modtaget en ny afgørelse vil borgeren modtage bistand og pleje jf. borgerens gældende afgørelse.

  Lovgrundlag

  Lov om Social Service.

  Økonomi

  Der henvises til Byrådets beslutning 27. februar 2019, punkt 21.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Social og Sundhed den 20-03-2019

  Social og Sundhed har drøftet høringssvar og taget disse til efterretning.

  Social og Sundhed noterer sig præcisering vedrørende gulvvask.

   

  På baggrund heraf vil Social og Sundhed og administrationen gennemgå høringsvar med:

  Ældrerådet for eventuelle spørgsmål og afklaring. Dette i forbindelse med allerede planlagt møde den 10.4.2019.

  Medborgerråd for eventuelle spørgsmål og afklaring. Dette i forbindelse med allerede planlagt møde den 10.4.2019.

  Handicaprådet for eventuelle spørgsmål og afklaring. Dette i forbindelse med allerede planlagt møde den 4.4.2019.

   

  Facebookgruppen ”Assens Kommune svigt af de ældre” (defineret som underskriverne på høringssvarets side 24) inviteres til møde med henblik på gennemgang af de i høringssvaret stillede spørgsmål. På mødet vil der være deltagelse af Social og Sundhed og administration. Mødet planlægges til primo april.

  Øvrige høringsbreve kvitteres administrativt med opfordring til telefonisk kontakt til Myndighed Sundhed for besvarelse af eventuelle uafklarede spørgsmål.

  Høringssvar fra Fælles MED Social og Sundhed kvitteres administrativt i forbindelse med møde den 26.3.2019.

   

  Social og Sundhed indstiller til Byrådet, at høringssvar på baggrund af ovenstående tages til efterretning.

   

  Et flertal af Social og Sundhed bestående af V indstiller til Byrådet, at godkende ændring af serviceniveau, samt ny kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp + afløsning eller aflastning for voksenområdet. Godkendelse sker med præcisering af, at gulvvask som indsats i udgangspunktet foretages hver 3. uge.

   

  Et mindretal bestående af A kan ikke godkende kvalitetsstandarden, da A fortsat indstiller, at vi - ud over gulvvask og rengøringsfrekvens til hver 3 uge - ruller serviceniveauerne 9, 13-16, 18-20 tilbage til det vedtagne budget 2018.

   

  Beslutning Byrådet den 27-03-2019

  Et flertal af Byrådet, 17 medlemmer, (B, C, F og V) godkender flertalsindstilling fra Social og Sundhed.

   

  Et mindretal af Byrådet, 12 medlemmer (A, O og Ø) kan ikke godkende kvalitetsstandarden, da mindretallet finder, at udover gulvvask og rengøringsfrekvens til hver 3. uge, skal serviceniveauerne 9, 13-16 og 18-20 tilbage til det vedtagne budget 2018.
   

  Bilag

 • Sagsid.: 19/4066

  Indstilling

  Uddannelse, Børn og Familie indstiller, at forslag til revideret ”Beredskabsplan og vejledning i sager vedrørende vold og seksuelle overgreb” godkendes.

  Beslutningstema

  Godkendelse af ”Beredskabsplan og vejledning i sager vedrørende vold og seksuelle overgreb”.

  Sagsfremstilling

  Kommunalbestyrelsen skal udarbejde et beredskab til forebyggelse, tidlig opsporing og behandling af sager om overgreb mod børn og unge. Beredskabet skal udformes skriftligt, vedtages af Byrådet og efterfølgende offentliggøres.

   

  Byrådet skal revidere beredskabet løbende efter behov dog med minimum fire års intervaller.

   

  Forslag til revideret beredskabsplan og vejledning i sager vedrørende vold og seksuelle overgreb mod børn og unge skal godkendes af Byrådet.

  Lovgrundlag

  Serviceloven.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Uddannelse Børn og Familie den 04-03-2019

  Uddannelse, Børn og Familie indstiller, at forslag til revideret ”Beredskabsplan og vejledning i sager vedrørende vold og seksuelle overgreb” godkendes.

  Beslutning Byrådet den 27-03-2019

  Indstillingen godkendt.
   

  Bilag

 • Sagsid.: 19/3521

  Indstilling

  Miljø, Teknik og Plan indstiller, at forslag til Kommuneplantillæg nr. 6 godkendes og sendes i offentlig høring i 4 uger.

  Beslutningstema

  Forslag til Kommuneplantillæg nr. 6 er udarbejdet for at opdatere kommuneplanens rammedel for et område ved Dragebakken og Eventyrbakken i Aarup, der er omfattet af kommuneplanramme 2.1.T.3.

  Sagsfremstilling

  Miljø, Teknik og Plan besluttede den 25. april 2018 at igangsætte en planlægning for området ved Dragebakken og Eventyrbakken i Aarup, der muliggør etablering af tæt-lave boliger. I forbindelse med udarbejdelsen af forslag til Lokalplan 2.1-2 blev det konstateret, at der for et areal inden for lokalplanområdet ikke er overensstemmelse med kommuneplanrammens indhold og den faktiske anvendelse.

   

  Kommuneplanramme 2.1.T.3 omfatter et areal i den nordlige del af udstykningen på Eventyrbakken. Rammen fastsætter anvendelsen til regnvandsbassin, men arealet blev ved udstykningen på Eventyrbakken udstykket til boligformål. Baggrunden herfor var placeringen af regnvandsbassinet på et lavere og mere egnet areal uden for lokalplanområdet. Behovet for at placere et regnvandsbassin inden for kommuneplanens rammeområde 2.1.T.3 var ikke længere til stede, og arealet blev udstykket til byggegrunde. Der er i dag bygget på tre af de fem grunde, der ligger helt eller delvist inden for rammeområdet.

   

  For at sikre, at kommuneplanrammen for arealet svarer til den faktiske anvendelse, er Kommuneplantillæg nr. 6 udarbejdet. Kommuneplantillægget ophæver rammeområde 2.1.T.3 og lægger arealet ind under den tilstødende kommuneplanramme 2.1.B.7, der fastsætter anvendelsen til boligformål med åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse.

   

  Vedtagelsen af kommuneplantillægget fører til mindre ændringer i kommuneplanens rammedel og strider ikke mod kommuneplanens hovedprincipper. Den offentlige høringsperiode kan derfor fastsættes til 4 uger jf. planlovens §24 stk.4.

   

  Kommuneplantillæg nr. 6 er screenet i henhold til lov om miljøvurdering. Det vurderes, at kommuneplantillægget ikke medfører væsentlige indvirkninger på miljøet, hvorfor der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering af kommuneplantillægget.

  Lovgrundlag

  Lov om planlægning og Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 04-03-2019

  Miljø, Teknik og Plan indstiller til Økonomiudvalg og Byråd:

   

  • at forslag til Kommuneplantillæg nr. 6 godkendes og sendes i offentlig høring i 4 uger.

   

  Beslutning Økonomiudvalget den 18-03-2019

  Indstillingen anbefales.

  Beslutning Byrådet den 27-03-2019

  Indstillingen godkendt.
   

  Bilag

 • Sagsid.: 19/2232

  Indstilling

  Miljø, Teknik og Plan indstiller at Dan Gørtz udpeges til åstedsforretningen.

  Beslutningstema

  Byrådet vedtog onsdag den 27 februar 2019 tillæg nr. 1 til Spildevandsplan 2018-2027 og erklærede sig indstillet på gennem ekspropriation, at foretage de fornødne arealerhvervelser til fordel for spildevandsanlæg i overensstemmelse med § 58 i miljøbeskyttelsesloven. Byrådet behandlede sagen på mødet den 27. februar 2019, men i den forbindelse udestår udpegningen af et byrådsmedlem til at deltage i åstedsforretningen, hvorfor sagen genbehandles med henblik på udpegning til åstedsforretningen.

  Sagsfremstilling

  I 2017 vedtog Byrådet Regnvandsplan for Tommerup. Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan 2018–2027 beskriver planerne for realisering af første delprojekt i Regnvandsplanen for Tommerup, som er udarbejdet for at ruste byen og landskabet til bedre at kunne håndtere fremtidens oversvømmelser som følge af øgede nedbørsmængder.

   

  I projektet genåbnes og genslynges Rævedamsafløbet, og i den forbindelse er det nødvendigt, at etablere nye regn- og spildevandsledninger, da regnvandet i dag ledes til det rørlagte vandløb.

   

  For at opnå rådighedsretten til at have spildevandsledninger liggende på private grund, har Assens Spildevand A/S indgået frivillige aftaler med de andre grundejere i området.

   

  Assens Spildevand A/S har ligeledes afholdt indledende møder med de sidste to grundejere, men det har ikke umiddelbart været muligt at indgå en frivillig aftale. Arealerne må derfor i givet fald erhverves ved ekspropriation. Assens Spildevand A/S vil fortsat søge at erhverve arealerne ved frivillig aftale med de berørte lodsejere.

   

  Principbeslutningen følger tidsplanen for den endelige vedtagelse af Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan 2018-2027 jævnfør nedenstående.

   

  Tidsplanen for vedtagelse af Tillæg nr. 1 har været:

  Byrådsmøde, behandling af planforslag: 19. december 2018.

  Offentlig høring: 20. december 2018 – 14. februar 2019 (8 uger).

  Økonomiudvalgsmøde, behandling af endelig Tillæg nr. 1: 18. februar 2019.

  Byrådsmøde, endelig vedtagelse af Tillæg nr. 1: 27. februar 2019.

  Lovgrundlag

  Miljøbeskyttelsesloven (LBK nr. 1121 af 3. september 2018).

  Vejlovens kapitel 10 (LOV nr. 1520 af 27. december 2014).

  Økonomi

  Der er ingen økonomiske konsekvenser for kommunen, da der er tale om ekspropriation til fordel for spildevandsanlæg og erstatningen afholdes således af Assens Spildevand A/S.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Økonomiudvalget den 18-02-2019

  Indstillingen anbefales.

  Beslutning Byrådet den 27-02-2019

  Indstillingen godkendt.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 04-03-2019

  For at sikre projekts fremdrift og unødige forsinkelser indstiller udvalget, at Dan Gørtz udpeges til åstedsforretningen.

   

  Beslutning Byrådet den 27-03-2019

  Indstillingen godkendt.
   

  Bilag

 • Sagsid.:

  Sagsfremstilling

   

  Beslutning Byrådet den 27-03-2019

  Orientering fra møde med skatteminister Karsten Lauritzen vedrørende konkret skattesag.

   

  Orientering om bekendtgørelse om fastfrysning af udgifterne til kommunal medfinansiering samt henvendelse herom til sundhedsminister Ellen Trane Nørby.

   

  1. april 2019 påbegyndes det 3. spor på den fynske motorvej.
   

 • Sagsid.:

  Beslutning Byrådet den 27-03-2019

  Intet.

 • Sagsid.:

  Sagsfremstilling

  Spørgsmål fra tilhørerne besvares af borgmesteren eller et af borgmesteren udpeget byrådsmedlem. Spørgsmålene skal vedrøre generelle kommunale forhold og skal kunne oplæses og besvares indenfor 3 minutter. Spørgsmål, der ikke skønnes at være af almen interesse, kan af borgmesteren henvises til besvarelse i den kommunale forvaltning.

   

  Beslutning Byrådet den 27-03-2019

  Skriftligt spørgsmål fra Erik Dragsbæk og svar herpå blev oplæst på mødet.

   

  Jytte Smed spurgte til, hvordan sprogbrugen i høringssvar til Ankestyrelsen er i overensstemmelse med Vision 2030 og værdighedspolitikken.

   

  Jytte Smed spurgte yderligere til om der er en opgørelse over ressourceforbrug til revisitering af borgere efter vedtagelse af ændringer i kvalitetsstandarden.