icon-Politik

Politik

Referat

Onsdag den 27. februar 2019 kl. 17:00

Mødested: Byrådssalen
Udvalg: Byrådet
Medlemmer: Søren Steen Andersen, Karin Christiansen, Jens Jakobsen, Pia Offer Madsen, Tine Grau Poulsen, Lars Kristian Pedersen, Henrik Mott Frandsen, Dan Gørtz, Nikolaj Leed Henriksen, Rie Nielsen, Knud Søby, Erik Klindt Andersen, Ib W. Jensen, Mogens Mulle Johansen, Flemming Risskov Jørgensen, Finn Viberg Brunse, Charlotte Kjær, Henrik Hansen, Sara Emil Baaring, Leif Rothe Rasmussen, Ashil Farokh, Berit Schaldemose, Kaj Alstrup, Jens Henrik W. Thulesen Dahl, Lars Kolling, Betina Signe Stick, Ena Nørgaard, Poul Poulsen
 • Sagsid.:

  Beslutning Byrådet den 27-02-2019

  Dagsorden med tillægsdagsorden godkendt.

   

  Tillægsdagsordenens punkt 1 og 2 behandles forud for den ordinære dagsordens punkter.

 • Sagsid.: 18/20366

  Indstilling

  Miljø, Teknik og Plan indstiller, at Byrådet godkender proces- og tidsplan for udarbejdelse af Planstrategi 2019 og igangsætter fire ugers foroffentlighed.

   

  Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

  Beslutningstema

  Der skal tages stilling til, hvordan Planstrategi 2019 skal laves.

  Sagsfremstilling

  På Byrådets temamøde 28. november 2018 blev Vision 2030 og Planstrategi 2019 adskilt som to selvstændige projekter. Udvalget skal tage stilling til processen for udarbejdelse af Planstrategi 2019.

   

  Direktionen foreslår nedenstående proces- og tidsplan.

   

  Fase 1 (Feb.): Proces igangsættes med en beslutning om fire ugers foroffentlighed med indkaldelse af ideer til planstrategien fx forslag til nye sommerhusgrunde.

   

  Fase 2 (feb.-juni): Fire ugers foroffentlighed. Interne workshops for afklaring af indhold. Politisk temamøde for Miljø, Teknik og Plan og Økonomiudvalget den 8. april 2019 (workshop) i forlængelse af Økonomiudvalgsmødet for afklaring af indhold. Tidspunktet fastsættes, når dagsordenen for fællesmødet er kendt.

  Udformning af 1. udgave af Planstrategi 2019, som temadrøftes i Byrådet den 29. maj.

  Politisk godkendelse af 1. udgave af Planstrategi 2019 i juni med en beslutning om proces for den offentlige høring.
  Bemærk, at der ikke arbejdes med begrebet ”forslag” i forhold til godkendelse af en kommunes planstrategi. En planstrategi vedtages og sendes derefter i offentlig høring. Derefter skal Byrådet tage stilling til, om eventuelt indkomne høringssvar skal ændre på planstrategien, eller den genvedtages. 

   

  Fase 3: (juli-sep.) Offentlig høring og evt. borgermøde. Der er lovkrav om 8 ugers høring, men da det er hen over sommerferien, foreslås dog en høringsperiode på 10-11 uger med et borgermøde centralt i kommunen ultimo august.

   

  Fase 4: (sep.-nov.) Byrådet skal forholde sig til eventuelt indkomne høringssvar før endelig vedtagelse af Planstrategi 2019 og efterfølgende offentliggørelse.

   

  Bemærk, at Planstrategi 2019 skal vedtages inden 1. december 2019, hvis Assens Kommune skal nå at ansøge Erhvervsstyrelsen om udlæg af nye sommerhusgrunde i næste runde.

  Lovgrundlag

  Planloven.

  Økonomi

  Udgifter til tryk og offentliggørelse af Planstrategi 2019 samt afholdelse af borgermøde dækkes af konto for fysisk planlægning.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 04-02-2019

  Miljø, Teknik og Plan indstiller, at Byrådet godkender proces- og tidsplan for udarbejdelse af Planstrategi 2019 og igangsætter fire ugers foroffentlighed.

   

  Beslutning Økonomiudvalget den 18-02-2019

  Indstillingen anbefales.

  Beslutning Byrådet den 27-02-2019

  Indstillingen godkendt.

  Bilag

 • Sagsid.: 18/27480

  Indstilling

  Økonomiudvalget anbefaler, at Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan 2018-2027 vedtages endeligt.

  Beslutningstema

  Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan 2018-2027 beskriver planerne for udmøntning af første delprojekt i Regnvandsplanen for Tommerup. Forslag til Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan 2018-2027 har været i 8 ugers offentlig høring. Planen indstilles til endelig vedtagelse. Der er ikke foretaget ændringer i planforslaget.

  Sagsfremstilling

  I forbindelse med den offentlige høring, er der udsendt orienteringsbreve til alle berørte lodsejere. Høringsfristen udløber den 14. februar 2019. Såfremt der modtages høringssvar inden for fristen vil disse blive eftersendt med bemærkninger til Økonomiudvalget.

   

  Assens Kommune har ikke modtaget bemærkninger til screening for miljøvurdering af Tillæg nr. 1. Screeningen har været sendt i høring hos relevante myndigheder. Tillægget vurderes på baggrund af screeningen ikke at kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet, og der er derfor truffet afgørelse om, at Tillæg nr. 1 ikke er omfattet af krav om miljøvurdering.

   

  Endelig vedtagelse af Tillæg nr. 1 danner grundlag for, at Byrådet efterfølgende i særskilt sag kan erklære at være sindet at foretage de fornødne arealerhvervelser, eventuelt ved ekspropriation i overensstemmelse med reglerne i lov om miljøbeskyttelse.

   

  Tidsplanen for vedtagelse af Tillæg nr. 1 har været:

  Byrådsmøde, behandling af planforslag: 19. december 2018.

  Offentlig høring: 20. december 2018 – 14. februar 2019 (8 uger).

  Økonomiudvalgsmøde, behandling af endeligt Tillæg nr. 1: 18. februar 2019.

  Byrådsmøde, endelig vedtagelse af Tillæg nr. 1: 27. februar 2019.

   

  Administrativ tilføjelse den 19. februar:

  Til Økonomiudvalgets behandling blev der omdelt modtaget høringssvar af 13. februar.

   

  Administrations bemærkninger til høringssvaret:

  Høringssvaret forholder sig ikke til de planlagte kloakledninger som Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan 2018-2027 omhandler. Høringssvaret forholder sig kun til Rævedamsafløbet, der skal genåbnes over den pågældende matrikel. Det genåbnede vandløb og de nye kloakledninger kommer til at ligge tæt ved siden af hinanden over den pågældende matrikel.

   

  Vandløbsrestaureringsprojektet har været i 8 ugers høring fra 12. juni til 7. august 2018, hvor berørte lodsejer, herunder Erik Johansen, er blevet orienteret direkte per brev. Kommunen har ikke modtaget høringssvar fra lodsejeren. Der er meddelt godkendelse til restaurering af Rævedamsafløbet den 10. august 2018 med efterfølgende 4 ugers klagefrist fra 10. august til 7. september 2018. Der er ikke modtaget klager over afgørelsen.

   

  Høringssvaret har ikke ført til ændringer i Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan 2018-2027.

  Lovgrundlag

  Miljøbeskyttelsesloven (LBK nr. 1121 af 3. september 2018).

  Spildevandsbekendtgørelsen (BEK nr. 1469 af 12. december 2017).

  Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM) (LBK nr. 1225 af 25. oktober 2018).

  Økonomi

  Forslag til Tillæg nr. 1 har ingen økonomiske konsekvenser for Assens Kommune.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Beslutning Økonomiudvalget den 18-02-2019

  Høringssvar indgået den 13. februar 2019 samt administrative bemærkninger hertil omdelt.

  Indstillingen anbefales.

  Beslutning Byrådet den 27-02-2019

  Indstillingen godkendt.

  Bilag

 • Sagsid.: 19/2232

  Indstilling

  Økonomiudvalget anbefaler, at:

  • Byrådet tilkendegiver, at de er sindet gennem ekspropriation at erhverve de nødvendige arealer til fordel for spildevandsanlæg på matr. nr. 48f og 48g Tommerup By, Tommerup), forudsat, at Byrådet senest samtidig vedtager tillæg nr. 1 til Spildevandsplan 2018-2027.
  • Der udpeges en person fra Byrådet til at deltage i åstedsforretningen.

  Beslutningstema

  Med endelig vedtagelse af Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan 2018-2027 erklærede Byrådet sig indstillet på gennem ekspropriation, at foretage de fornødne arealerhvervelser til fordel for spildevandsanlæg i overensstemmelse med § 58 i miljøbeskyttelsesloven.

  Byrådet skal beslutte, om Assens Spildevand A/S’s rettighed til etablering af spildevandsanlæg på ejendommen skal erhverves ved ekspropriation.

  Sagsfremstilling

  I 2017 vedtog Byrådet Regnvandsplan for Tommerup. Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan 2018–2027 beskriver planerne for realisering af første delprojekt i Regnvandsplanen for Tommerup, som er udarbejdet for at ruste byen og landskabet til bedre at kunne håndtere fremtidens oversvømmelser som følge af øgede nedbørsmængder.

  I projektet genåbnes og genslynges Rævedamsafløbet, og i den forbindelse er det nødvendigt, at etablere nye regn- og spildevandsledninger, da regnvandet i dag ledes til det rørlagte vandløb.

   

  For at opnå rådighedsretten til at have spildevandsledninger liggende på private grund, har Assens Spildevand A/S indgået frivillige aftaler med de andre grundejere i området.

   

  Assens Spildevand A/S har ligeledes afholdt indledende møder med de sidste to grundejere, men det har ikke umiddelbart været muligt at indgå en frivillig aftale. Arealerne må derfor i givet fald erhverves ved ekspropriation. Assens Spildevand A/S vil fortsat søge at erhverve arealerne ved frivillig aftale med de berørte lodsejere.

   

  Principbeslutningen følger tidsplanen for den endelige vedtagelse af Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan 2018-2027 jævnfør nedenstående.

   

  Tidsplanen for vedtagelse af Tillæg nr. 1 har været:

  Byrådsmøde, behandling af planforslag: 19. december 2018.

  Offentlig høring: 20. december 2018 – 14. februar 2019 (8 uger).

  Økonomiudvalgsmøde, behandling af endelig Tillæg nr. 1: 18. februar 2019.

  Byrådsmøde, endelig vedtagelse af Tillæg nr. 1: 27. februar 2019.

  Lovgrundlag

  Miljøbeskyttelsesloven (LBK nr. 1121 af 3. september 2018)

  Vejlovens kapitel 10 (LOV nr. 1520 af 27. december 2014)

  Økonomi

  Der er ingen økonomiske konsekvenser for kommunen, da der er tale om ekspropriation til fordel for spildevandsanlæg og erstatningen afholdes således af Assens Spildevand A/S.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Beslutning Økonomiudvalget den 18-02-2019

  Indstillingen anbefales.

  Beslutning Byrådet den 27-02-2019

  Indstillingen godkendt.

  Bilag

 • Sagsid.: 18/20126

  Indstilling

  Miljø, Teknik og Plan indstiller, at taksterne for de vandværker, der fremgår af vedhæftede liste godkendes.

   

  Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

  Beslutningstema

  Alle Vandværker skal have godkendt deres takster af kommunen, for at vandværket lovligt kan opkræve betaling for vandforbrug og tilslutningsbidrag hos forbrugeren.

  Sagsfremstilling

  På Byrådsmødet i december 2018 blev der godkendt takster for 2019 for de vandværker, der tids nok havde fået indsendt forslag til kommunen, så de kunne blive godkendt på møderækken i december 2018.

   

  Som det var beskrevet i indstillingen til december møderne, vil der erfaringsmæssigt være vandværker, der har fået indsendt taksterne for sent, og derfor er der lavet denne opsamlingsrunde.

   

  De store vandværker skal også have taksterne godkendt i Forsyningssekretariatet. På møderækken i december manglede blandt andet takstforslag for både Glamsbjerg og Haarby vandværker, der foruden Assens Vandværk leverer mere end 200.000 m3 vand/år.

   

  Disse to vandværker er med i denne indstilling sammen med 6 andre almene vandværker.

   

  Formålet med kommunens godkendelse af takster:

  Kommunen skal tilse, at vandforsyningerne har en rimelig drift og vedligeholdelse samt gennemgå deres handleplaner for at kunne sikre, at vandforsyningerne er fremsynede, og lever op til lovgivningens krav. For at sikre økonomien til dette, skal kommunen tilse at taksterne er rimelige, og at der ikke forekommer voldsomme forhøjelser pludseligt, men at taksterne justeres løbende, således at vandværkerne altid har råd til vedligeholdelse, fornyelse samt opfyldelse af lovgivningens krav til vandforsyninger.

    

  Hvad godkendes:

  Det er kun takster for anlægsbidrag og driftsbidrag, der godkendes af kommunen. Anlægsbidraget går til investering og afskrivninger på vandværk og ledningsnet, mens driftsbidraget går til de løbende driftsudgifter.

   

  I bilag 1 ”Vandværkstakster 2019 - opsamling” er vist de senest indberettede takster for 2019 med bemærkninger om ændringer i forhold til taksterne i 2018.

   

  Bemærkninger:

  Det generelle billede er, at man ønsker at holde taksterne på et stabilt lavt niveau, men vil stadig sikre at der er økonomi til de nødvendige reparationer og fornyelser.

   

  Nogle af vandværkerne har ingen ændringer i vandværkstaksterne fra 2018 til 2019, hvilket afspejler at drifts- og anlægsudgifterne har været på et stabilt niveau.

   

  Nogle vandværker har nedsat vandprisen. Det gælder Aarup Vandværk som har nedsat prisen med 6 øre pr. m3 og Haarby Vandværk har nedsat vandprisen med 2 kr. pr m3 men har hævet den faste afgift med 150 kr.

   

  Flemløse Voldtofte Vandværk har hævet vandprisen med 1 kr. pr. m3 og de faste afgifter med 200 kr.

   

  De højere takster skyldes, at man ønsker at øge likviditeten i vandværket, da der har været store udgifter i forbindelse med, at Dærup Vandværk er nedlagt og sammenlagt med Flemløse Voldtofte Vandværk.

  Lovgrundlag

  Bekendtgørelse af lov om vandforsyning m.v.

  Vejledning om vandværker fra Miljøstyrelsen.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 04-02-2019

  Miljø, Teknik og Plan indstiller, at taksterne for de vandværker, der fremgår af vedhæftede liste godkendes.

   

  Beslutning Økonomiudvalget den 18-02-2019

  Indstillingen anbefales.

  Beslutning Byrådet den 27-02-2019

  Indstillingen godkendt.

  Bilag

 • Sagsid.: 17/16261

  Indstilling

  Et flertal af Miljø, Teknik og Plan bestående af Dan Gørtz (V), Lars Kristian Pedersen (V), Flemming Risskov Jørgensen (F), Poul Poulsen (B), Leif Rothe Rasmussen (A) og Henrik Hansen (A) indstiller at:
   

  • det anbefalede åbningstræk, med flytning af og etablering af et moderne bibliotek, i kombination med andre aktiviteter, og ny havneplads, godkendes.
  • der indledes dialog med og indsendes ansøgning til Realdania om tilskud af kampagnemidlerne til ”hovedbyer på forkant”, på min. 10 mio. kr.
  • den kommunale andel af udgifterne til åbningstrækket (1. etape) finansieres med, den i budgettet for 2020, afsatte anlægspulje til ”byudvikling” på 3 mio. kr. og at 7 mio. kr. reserveres af den, i budgetaftalen for budget 2019-2022, foreslåede udviklingspulje til understøttelse af Vision 2030.
  • der arbejdes mod en placering af bibliotek i det tidligere rådhus, Willemoesgade 15, og at konsekvensen af denne placering kan medføre indfrielse af leasingporteføljen på 17.663.200 kr., som finansieres ved kassetræk.
  • Søndre Ringvej omlægges i forbindelse med åbningstrækket for et beløb på 4,5 mio. kr. og at udgiften til omlægningen indarbejdes i budget 2020-2023 i forbindelse med den kommende budgetlægning.

   

  Et mindretal bestående af Lars Kolling (O) tager forbehold for projektet pga. økonomien.

   

   

  Et flertal af Økonomiudvalget, 7 medlemmer (A, B, F og V) anbefaler flertalsindstilling fra Miljø, Teknik og Plan.

   

  Et mindretal af Økonomiudvalget, 1 medlem (O) tager forbehold for projektet pga. økonomien.

   

  Beslutningstema

  Der skal træffes beslutning om, og afsættes økonomi til, at ansøge Realdania om støtte til etablering af et centralt og aktivt knudepunkt imellem bymidte og havn, i form af et moderne bibliotek i kombination med andre aktiviteter – omtalt som et Multitek - og en ny havneplads. Der ud over skal der træffes beslutning om indfrielse af den leasingportefølje der er bundet i det tidligere rådhus (Willemoesgade 15), og omlægning af Søndre Ringvej.

  Sagsfremstilling

  Assens er en velbevaret, attraktiv og hyggelig købstad, smukt beliggende direkte ved Lillebælt.

  Byen rummer er et stort uudnyttet potentiale ift. at fastholde og tiltrække borgere og turister. Det er dette potentiale der nu skal indfries.

  Exometrics analyse viser, at - mellemstore lejligheder på ca. 100 m2 efterspørges, men i den grad er en mangelvare. Analysen viser også, at mange nuværende borgere vil vælge Assens Kommune fra, hvis ikke udbuddet af denne boligtype øges. I Assens by kan der, med en målrettet indsats, skabes den rette blanding af boliger og byliv, som efterspørges.

   

  Udviklingsplan for Assens by

  Realdania gav den 18. april 2018 tilsagn om støtte på op til 1.055.000 kr., til udarbejdelse af en udviklingsplan for Assens by. Siden da er der, med assistance af BARK rådgivning, blevet arbejdet med byens udfordringer og potentialer. Arbejdet er forankret i en politisk styregruppe suppleret af et interessentforum sammensat af 10 udvalgte lokale aktører og borgere.

  Det færdige udkast til udviklingsplanen for Assens by foreligger til politisk behandling i april, med efterfølgende offentlig høring i maj og endelig vedtagelse i byrådet den 26. juni 2019.

  Udviklingsplanen udpeger 3 vigtige knudepunkter i Fremtidens Assens: ”Den bynære havn”, ”Den kulturelle købstad” og ”Det vilde bylandskab” (jordbassinerne og Arena Assens).

   

  Åbningstræk for udvikling af den bynære havn

  Der er mulighed for at ansøge Realdania om støtte til et realiseringsprojekt, i forbindelse med 2. runde af kampagnen ”Hovedbyer på Forkant”. Læs mere her: realdania.dk/tema/hovedbyer 

   

  Det er nu muligheden er til stede, for at gøre vejen fra strategi til handling så kort som mulig. Udviklingsplanen er lige på trapperne og med det rette åbningstræk kan Assens Kommune kickstarte realiseringen af visionerne og dermed vise vilje til at sætte handling bag ordene og investere i en udvikling, som er den smukke gamle købstad værdig.

   

  Anbefalingen fra den politiske styregruppe er at indfri potentialet for at udvikle attraktive boliger på den bynære havn, hvor flere investorer allerede har tilkendegivet interesse. Startskuddet er dannelsen af et nyt aktivt havnebyrum omkring Willemoesgade, der genskaber forbindelsen mellem den smukke indre købstad og det levende, oplevelsesrige havnemiljø. Det vurderes, at sammenbindingen af by og havn vil være det træk, der vil kunne generere flest følgeinvesteringer og løfte den videre byudvikling på havnen og i midtbyen.

   

  Åbningstrækket består af følgende elementer:

  • At afholde arkitektkonkurrence om et nyt knudepunkt med et moderne bibliotek m.m. og en ny aktiv havneplads. - I samarbejde med Realdania
  • At etablere en ny havneplads, der skaber forbindelse imellem det oplevelsesrige havnemiljø og den smukke indre købstad. - I samarbejde med Realdania
  • At gennemføre en arkitektonisk ambitiøs transformation af det tidligere rådhus (Willemoesgade 15), fra kontorbyggeri til moderne bibliotek i kombination med andre aktiviteter. – Ejerskab er en forudsætning for at Realdania give støtte til ombygningen

  At aflaste den nye havneplads for tung trafik, med en omlægning af Søndre Ringvej

  Økonomi

  Der er udarbejdet et samlet økonomisk overslag af åbningstrækket for Fremtidens Assens (1. etape) på ca. 20 mio. kr. Realdania ansøges om tilskud på minimum 10 mio. kr. samtidigt med, at der indledes drøftelser med Realdania om projektet.

   

  Assens Kommunes egenfinansiering udgør 10 mio. kr. Dette beløb foreslås finansieret med de 3 mio. kr. der er afsat på investeringsoversigten, i budget 2019-2022, i år 2020 til byudvikling. I forbindelse med den indgåede budgetaftale for 2019-2022, er det aftalt af forligsparterne, at midler fra salget af NGF tilgår en udviklingspulje henover årene 2019-2022, til understøttelse af aktiviteter i forbindelse med Vision 2030. Af denne pulje foreslås finansieret de resterende 7 mio. kr.

   

  Af projektet fremgår det, at biblioteket tænkes flyttet til det gamle rådhus, Willemoesgade 15. Hvis denne løsning findes at være den bedste, har det den konsekvens, at den leasingportefølje der er bundet i Willemoesgade 15, skal indfries. Det er en betingelse i projektet, at Assens Kommune skal eje bygningen. Pr. 31, december 2019 kan leasingporteføljen for Willemoesgade 15 indfries med et beløb på 17.663.200 kr. Dette beløb er en del af de reserverede beløb til den samlede leasingportefølje. Såfremt der skal ske indfrielse, vil beløbet blive taget af kassen.

   

  Som et led i projektet, er indarbejdet en omlægning af Søndre Ringvej. Omkostningen til denne omlægning er beregnet til 4,5 mio. kr. Det foreslås, at denne del af projektet og finansieringen her af, indgår i den kommende budgetlægning for budget 2020-2023.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 04-02-2019

  Et flertal af Miljø, Teknik og Plan bestående af Dan Gørtz (V), Lars Kristian Pedersen (V), Flemming Risskov Jørgensen (F), Poul Poulsen (B), Leif Rothe Rasmussen (A) og Henrik Hansen (A) indstiller at:
   

  • det anbefalede åbningstræk, med flytning af og etablering af et moderne bibliotek, i kombination med andre aktiviteter, og ny havneplads, godkendes.
  • der indledes dialog med og indsendes ansøgning til Realdania om tilskud af kampagnemidlerne til ”hovedbyer på forkant”, på min. 10 mio. kr.
  • den kommunale andel af udgifterne til åbningstrækket (1. etape) finansieres med, den i budgettet for 2020, afsatte anlægspulje til ”byudvikling” på 3 mio. kr. og at 7 mio. kr. reserveres af den, i budgetaftalen for budget 2019-2022, foreslåede udviklingspulje til understøttelse af Vision 2030.
  • der arbejdes mod en placering af bibliotek i det tidligere rådhus, Willemoesgade 15, og at konsekvensen af denne placering kan medføre indfrielse af leasingporteføljen på 17.663.200 kr., som finansieres ved kassetræk.
  • Søndre Ringvej omlægges i forbindelse med åbningstrækket for et beløb på 4,5 mio. kr. og at udgiften til omlægningen indarbejdes i budget 2020-2023 i forbindelse med den kommende budgetlægning.


  Et mindretal bestående af Lars Kolling (O) tager forbehold for projektet pga. økonomien.

  Beslutning Økonomiudvalget den 18-02-2019

  Et flertal af Økonomiudvalget, 7 medlemmer (A, B, F og V) anbefaler flertalsindstilling fra Miljø, Teknik og Plan.

   

  Et mindretal af Økonomiudvalget, 1 medlem (O) tager forbehold for projektet pga. økonomien.

  Beslutning Byrådet den 27-02-2019

  Et flertal af Byrådet, 26 medlemmer (A, B, C, F, V og Ø) godkender flertalsindstillinger fra Miljø, Teknik og Plan og Økonomiudvalget.

   

  Et mindretal af Byrådet, 3 medlemmer (O) stemmer imod flertalsindstillinger fra Miljø, Teknik og Plan og Økonomiudvalget.

  Bilag

 • Sagsid.: 18/16698

  Indstilling

  Miljø, Teknik og Plan indstiller, at forslag til kommuneplantillæg nr. 4 - Blandet bolig- og erhvervsområde ved Pilevej i Aarup vedtages og sendes i 8 ugers høring og at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering.

   

  Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

  Beslutningstema

  Der er på ejendommen Pilevej 2, 5560 Aarup 2 boliger. Lejligheden 2A er der aldrig givet byggetilladelse til, og ejer har et ønske om at få den lovliggjort. Dette forudsætter en ændring af kommuneplanrammen. Miljø, Teknik og Plan besluttede den 5. november 2018 at muliggøre lovliggørelsen af boligen ved, at der udarbejdes et kommuneplantillæg.

  Sagsfremstilling

  Ejendommen matrikel 3ba Aarup By, Aarup beliggende Pilevej 2, 5560 Aarup er omfattet af Kommuneplanramme 2.1.E.9, der fastsætter anvendelsen til erhvervsområde. Der er på ejendommen en lovlig bolig i nr. 2 samt en bolig i nr. 2A, der ikke er lovliggjort. Begge boliger ligger i bygning 1, hvori der også er erhverv. Bygning 2 anvendes udelukkende til erhverv. Kommuneplanrammen muliggør ikke oprettelsen af en bolig. Boligen Pilevej 2A, 5560 Aarup var dog oprettet ved seneste handel af ejendommen i 2002. Ejer har søgt om at få den lovliggjort.

   

  På baggrund af beslutningen i Miljø, Teknik og Plan er der udarbejdet et forslag til kommuneplantillæg, der ændrer anvendelsen af den vestlige del af matrikel 3ba, Aarup By, Aarup med bygning 1 og de to boliger til blandet bolig og erhverv. Der oprettes en ny kommuneplanramme. Det er indstillet, at forslaget sendes i 8 ugers høring.

   

  Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 er screenet iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter. Screeningen viser, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering.

  Lovgrundlag
  Planloven.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 07-01-2019

  Miljø, Teknik og Plan indstiller:

   

  At forslag til kommuneplantillæg nr. 4 - Blandet bolig- og erhvervsområde ved Pilevej i Aarup vedtages og sendes i 8 ugers høring.

   

  At der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering.

  Beslutning Økonomiudvalget den 18-02-2019

  Indstillingen anbefales.

  Beslutning Byrådet den 27-02-2019

  Indstillingen godkendt.

  Bilag

 • Sagsid.: 18/22619

  Indstilling

  Miljø, Teknik og Plan indstiller, at forslaget til Kommuneplantillæg nr. 5 godkendes og fremlægges i offentlig høring i 8 uger.

   

  Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

  Beslutningstema

  Kommuneplantillægget udvider anvendelsesmulighederne af Toftevej 31 og 33 i Assens til også at omfatte hotel herunder vandrehjem. Området udlægges desuden som byomdannelsesområde.

  Sagsfremstilling

  Der er i september 2018 nedlagt § 14 forbud mod, at ejendommen tages i anvendelse til klubværelser. Assens Kommune skal derfor indenfor for et år udarbejde en ny lokalplan for området.

   

  Ejeren ønsker at omdanne ejendommen, og efterspørger, at den kommende lokalplan giver en bred vifte af mulige anvendelser. Anvendelse til boliger er dog en investeringstung mulighed, som der på nuværende tidspunkt mangler finansiering til.

   

  Ejeren efterspørger derfor en afklaring af, om kommunen vil tillade vandrehjem, højskole og institution som anvendelsesmuligheder.

   

  Ejendommen har med sin centrale beliggenhed i Assens by potentiale for flere mulige anvendelser. En udvidelse af anvendelsesmulighederne kan være med til at fremme realisering af konkrete projekter for ejendommene.

   

  Den gældende kommuneplanramme 1.2.BE.5 for ejendommen muliggør, at den kan anvendes til helårsboliger og erhvervsformål i form af kontor, klinikker, liberale erhverv og mindre ikke- generende værksteder, uddannelsesformål og institutioner uden væsentlige støjgener.

   

  Til de førnævnte anvendelser foreslås tilføjet hotel herunder vandrehjem.

   

  Området er nabo til Assens Arrest. Ifølge Kriminalforsorgen er arresten i ”dvale” og, der er ikke truffet beslutning om en nedlæggelse. De hensyn, der skal tages til arresten, kan i dialog med forsorgen konkretiseres i en lokalplan.

   

  Det anbefales endvidere, at udpege området som byomdannelsesområde. Udpegningen giver mulighed at stille krav om oprettelse en grundejerforening. Grundejerforeningen kan forestå etablering, drift og vedligeholdelse af fællesanlæg og fællesarealer.

   

  Kommuneplantillægget antages ikke at medføre væsentlige miljøpåvirkninger, og

  der gennemføres derfor ikke en miljøvurdering.

  Lovgrundlag

  Lov om Planlægning.

  Lov om sommerhus og campering m.v. (Sommerhusloven).

  Økonomi

  Byomdannelsen forudsættes ikke støttet med offentlige midler.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 04-02-2019

  Miljø, Teknik og Plan indstiller, at forslaget til Kommuneplantillæg nr. 5 godkendes og fremlægges i offentlig høring i 8 uger.

  Beslutning Økonomiudvalget den 18-02-2019

  Indstillingen anbefales.

  Beslutning Byrådet den 27-02-2019

  Indstillingen godkendt.

  Bilag

 • Sagsid.: 18/20784

  Indstilling

  Miljø, Teknik og Plan indstiller, at forslaget til ny tilføjelse til delegationsplanen vedrørende kystbeskyttelsesloven godkendes.

  Beslutningstema

  Miljø, Teknik og Plan skal tage stilling til kompetencefordelingen mellem det politiske og administrative niveau i forbindelse med at myndighedskompetencen for kystbeskyttelse er blevet overdraget til kommunerne.

  Sagsfremstilling

  Med overdragelse af myndighedsansvaret for kystbeskyttelsesloven fra staten til kommunerne den 1. september 2018 fremlægges forslag om uddelegering af beslutningskompetence fra Byrådet til Miljø, Teknik og Plan samt til det administrative niveau.

   

  Kompetencefordelingen skal være med til at sikre en smidig, effektiv og kvalificeret opgavevaretagelse inden for rammerne af det politisk ønskede serviceniveau.

   

  For opgaver og afgørelser i henhold til kystbeskyttelsesloven samt bekendtgørelser udstedt i medfør af loven foreslås beslutningskompetencen uddelegeret som følger:

   

  • Beslutningskompetencen delegeres til administrationen i sager, hvor der er overensstemmelse med den gældende kommuneplan
  • Beslutningskompetencen delegeres til Miljø, Teknik og Plan, hvor administrationen vurderer, at der ikke er overensstemmelse med den gældende kommuneplan

   

  Byrådet beholder beslutningskompetencen for fælleskommunale projekter.

   

  I de ”fælles kommunale projekter” som omhandler større kystbeskyttelsessager med mange involverede ejendomme foreslås, at beslutningskompetencen placeres i Byrådet. Denne type sager kan have en økonomisk betydning for kommunen i form af fx udløb til forundersøgelser, rådgiverydelser m.m. som efterfølgende kan indkræves efter en bidragsfordeling.   

   

   

  Tillæg til delegationsplan

  For Miljø, Teknik og Plan

   

   

   

   

  Byrådet

  Miljø, Teknik og Plan

  Administration

   

  Lov om kystbeskyttelse

  Afgørelser om kystbeskyttelse der er i overensstemmelse med gældende kommuneplan

   

   

  B

   

  Afgørelse om kystbeskyttelse der er i konflikt med gældende kommuneplan

   

  B

  I

   

  Fælleskommunale projekter (kap. 1a sager)

  B

  I

  I

   

   

  Lovgrundlag

  Kystbeskyttelsesloven (LBK nr. 78 af 19/01/2017) med senere ændringer

  Kommunestyrelsesloven (LBK nr. 1031 af 06/07/2018).

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 04-02-2019

  Miljø, Teknik og Plan indstiller, at forslaget til ny tilføjelse til delegationsplanen vedrørende kystbeskyttelsesloven godkendes.

   

  Beslutning Byrådet den 27-02-2019

  Et flertal af Byrådet, 28 medlemmer (A, B, F, O, V og Ø) godkender indstillingen.

   

  Et mindretal af Byrådet, 1 medlem (C) stemmer imod indstillingen.
   

 • Sagsid.: 18/7569

  Indstilling

  Et flertal af Miljø, Teknik og Plan bestående af Dan Gørtz (V), Lars Kristian Pedersen(V), Flemming Risskov Jørgensen(F), Poul Poulsen (B) og Leif Rothe Rasmussen (A)

  godkender, at der arbejdes videre med trace B, hvor cykelstiens tracé flyttes ca. 10-15 m. længere ind i marken, således kabler ikke skal flyttes.

   

  Et mindretal bestående af Henrik Hansen (A) ønsker i stedet at trace B gennemføres uden belysning.

   

  Et mindretal bestående af Lars Kolling (O) finder, at projektet skal ophøre og udsættes på grund af omkostningerne og kommunens økonomiske situation. Lars Kolling begærer sagen standset og indbragt for Byrådet i henhold til Styrelseslovens § 23.

  Beslutningstema

  Sagen blev første gang behandlet på et møde den 5. marts 2018 i Miljø, Teknik og Plan. I forbindelse med prioriteringen af årets midler til anlæg af cykelstier, besluttede udvalget at prioritere strækningen mellem Grønnemose og Aarup. Sagen er efterfølgende blevet behandlet flere gange i Miljø, Teknik og Plan.

   

  På møde den 5. november 2018 tog Miljø, Teknik og Plan til efterretning, at projektomkostningerne for 1. etape af cykelstien ville blive væsentlig fordyret i forhold til lignende projekter. På den baggrund blev det besluttet, at forvaltningen skulle undersøge om omkostningerne kunne reduceres ved at flytte cykelstien til et alternativt tracé på samme side af Erholmvej. Ved at flytte stien kan man undgå at skulle omlægge eksisterende vand- og elledninger.

   

  Økonomien for den oprindelige placering og 2 alternative forløb fremlægges med denne sag til fornyet drøftelse og beslutning.

  Sagsfremstilling

  Administrationens rådgiver har efter mødet den 5. november 2018 undersøgt og regnet på muligheden for to alternative tracéer til etape 1 samt udfærdiget et notat, hvori alle 3 tracéer beskrives – se bilag 1 ”Notat”. Der er i tidligere fremlæggelser redegjort for, at stien ikke med nogle fordele hverken kan flyttes tættere på vejen, eller placeres i den modsatte side af marken langt væk fra vejen.

   

  Rådgiver har siden november, fået en del erfaringstal ind fra andre lignende sager og har derfor gjort administrationen opmærksom på, at de jordpriser, som var udgangspunktet i november, nu ikke ser ud til at holde. Derfor har rådgiver opjusteret priser på jordflytning og jordarbejdet. Energi Fyn og Vandværket, har ligeledes opjusteret deres priser i henhold til samme jordpriser, således denne også er blevet dyrere. Til gengæld har administrationen kigget nærmere på arealerhvervelsen og justeret den ned.

   

  Tracéerne er nu gennemregnet og beskrevet (se bilag 1 og 2):

   

  Scenarie A: Stien bibeholdes i først vedtaget tracé – Pris 9.650.000 kr. Afledt drift 148.000 kr./år.

   

  Scenarie B: Hele stien flyttes længere ind på matriklen – Pris 7.800.000 kr. Afledt drift 198.000 kr. år 1 og 163.000 kr. de efterfølgende år.

   

  Scenarie B vil betyde et væsentlig større jordkøb, og dermed en større gene for Erholm Gods. Dermed vil der også være et væsentlig større areal at vedligeholde efterfølgende for Assens Kommune, dette areal vil have 3 skråningsanlæg – se bilag 2. 

  Fordelen ved scenarie B er, at vi undgår flytning af el- og vandledninger.

   

  Scenarie C: Kombination af A og B, stien flyttes på en delstrækning - Pris 8.250.000 kr. Afledt drift 188.000 kr. år 1 og 153.000 kr. de efterfølgende år.

   

  Dette tracé er for at minimere jordkøbets størrelse i forhold til Scenarie B og dermed også genen for Erholm Gods. Der vil dog også i dette scenarie være en større udgift til afledt drift i forhold til Scenarie A.

  Økonomi

  Den samlede udgift til cykelstien skal holdes inden for budgettet til cykelstier på 22.6 mio.kr. over årene 2019-2022. Budgettet til denne sti blev nedsat til 600.000 kr. i 2018, på grund af genopretningsplanen og er brugt til rådgiverydelser, jordprøver, landinspektører samt indmåling af el- og vandledninger.

  Beslutningskompetence

  Miljø, Teknik og Plan.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 04-02-2019

  Et flertal af Miljø, Teknik og Plan bestående af Dan Gørtz (V), Lars Kristian Pedersen(V), Flemming Risskov Jørgensen(F), Poul Poulsen (B) og Leif Rothe Rasmussen (A)

  godkender, at der arbejdes videre med trace B, hvor cykelstiens tracé flyttes ca. 10-15 m. længere ind i marken, således kabler ikke skal flyttes.

   

  Et mindretal bestående af Henrik Hansen (A) ønsker i stedet at trace B gennemføres uden belysning.

   

  Et mindretal bestående af Lars Kolling (O) finder, at projektet skal ophøre og udsættes på grund af omkostningerne og kommunens økonomiske situation. Lars Kolling begærer sagen standset og indbragt for Byrådet i henhold til Styrelseslovens § 23.

   

  Beslutning Byrådet den 27-02-2019

  O’s forslag: Projektet skal ophøre og udsættes på grund af omkostningerne og kommunens økonomiske situation sattes til afstemning.

   

  For stemte 3 medlemmer (O).

   

  Imod stemte 26 medlemmer (A, B, C, F, V og Ø)

   

  Ingen medlemmer stemte hverken for eller imod.

   

  O’s forslag var herefter bortfaldet.

   

  Flertalsindstilling fra Miljø, Teknik og Plan sattes til afstemning.

   

  For stemte 25 medlemmer (A undtagen Sara Emil Baaring, B, C, F, V og Ø)

  Imod stemte 4 medlemmer (Sara Emil Baaring, A og O)

   

  Ingen medlemmer stemte hverken for eller imod.

   

  Sara Emil Baaring afgav følgende stemmeforklaring: Sara Emil Baaring stemmer imod flertalsindstillingen fra Miljø, Teknik og Plan med bagrund i ønske om en anden prioritering af cykelstimidlerne. 

   

  Flertalsindstilling fra Miljø, Teknik og Plan var herefter godkendt.
   

  Bilag

 • Sagsid.: 17/11175

  Indstilling

  Uddannelse, Børn og Familie indstiller, at:

  • over-/underskud på de centrale visitationskonti overføres til det kommende års centrale konti
  • betaling for Brahesholm og Helhedsafdelingen omlægges ikke til incitamentsstyring,
  • betaling for at visitere elever til LKT- og specialklasser omlægges ikke.
  • børn, der har permanente, alvorlige fysiske begrænsninger, og andre børn, der i øvrigt ikke kan inkluderes på en skole, er undtaget af incitamentsstyring samt at udgiften finansieres af centralt afsatte midler
  • der afsættes 200.000 kr. til at støtte skoler, der har udgifter til permanent praktisk støtte til handicappede elever som finansieres af det centralt afsatte budget.
  • der indføres omfordeling ud fra en socioøkonomisk differentieret tildeling af centralt afsatte inklusionsmidler til de enkelte skoler, der sikrer, at Assensskolen, som minimum, netto tilføres 1,5 mio. kr. årligt.  Omfordelingen sker fra 1. august 2019. Et mindretal bestående af A og O stemmer imod, idet det foreslås at børnepakken forlænges med et år finansieret af midler fra NGF.
  • såfremt det samlede antal specialklasseelever kommer under 30, indstiller administrationen til udvalget forslag om at samle alle elever på én matrikel og lukke et af de nuværende tilbud
  • forud for optagelse på Helhedsafdelingen, skal der være afholdt en ”Familierådslagning” med elevens familie og evt. netværk
  • der indføres Fleksibel Visitation, hvor den visiterede indsats finder sted i almenområdet
  • skolernes kvalitetsrapport for 2018/2019 skal detaljeret gøre rede for arbejdet med at fremme inklusion i almenområdet herunder fokus på revisitering til almenområdet
  • dimensioneringen på de to LKT tilbud genoptaget på et kommende møde

   

   

  Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

   

  2 medlemmer (A og O) stemmer dog imod at der indføres omfordeling ud fra en socioøkonomisk differentieret tildeling af centralt afsatte inklusionsmidler til de enkelte skoler, der sikrer, at Assensskolen, som minimum, netto tilføres 1,5 mio. kr. årligt. Omfordelingen sker fra 1. august 2019. Det foreslås af mindretallet at børnepakken vedrørende Assensskolen forlænges med et år finansieret af midler fra NGF.

  Beslutningstema

  Forslaget til omlægning af inklusionsområdet i folkeskolen forelægges til politisk stillingtagen.

  Sagsfremstilling

  Da den nuværende model for inklusion blev indført, blev det besluttet, at modellen skal evalueres. For at have et grundlag at evaluere ud fra, blev BDO bedt om at udfærdige en rapport. Den endelige rapport var færdig i januar 2017.

   

  BDO-rapporten giver en række anbefalinger til, hvordan Assens Kommune kan arbejde med at optimere og videreudvikle kvaliteten i inklusionsarbejdet. Rapporten forholdt sig primært til økonomiske og styringsmæssige tiltag. Bl.a. nævner rapporten, at Assens Kommune bør se på strukturen vedr. incitamentsstyring – en model, hvor skolerne betaler for at ekskludere elever.  Rapporten anbefaler også, at Assens Kommune overvejer om tildelingen til skolerne skal ske på baggrund af socioøkonomiske forhold.

   

  I december 2017 vedtog det daværende Børne- og Uddannelsesudvalg, et kommissorium for arbejdet med at revidere inklusionsindsatsen i Assens Kommune. I kommissoriet opstilles en række pejlemærker for arbejdet. Disse pejlemærker er bl.a. blevet til med udgangspunkt i BDO-rapporten. Kommissoriets pejlemærker fremgår af forslaget til ændring af inklusionsområdet (se bilag).

   

  På baggrund af kommissoriet har Uddannelse, Børn og Familie arbejdet med oplæg fra administrationen på dets møder i april, august, september og november 2018. Undervejs i forløbet har der været fremlagt flere forskellige modeller for bl.a. incitamentsstyring, som er blevet diskuteret i Udvalget.

   

  Administrationens oprindelige oplæg er udarbejdet i samarbejde med lærere og ledere fra skoleområdet, ledere fra dagtilbudsområdet samt medarbejdere og ledere fra PPR.

   

  Pejlemærkerne er indarbejdet i de konkrete forslag, der her fremlægges.

   

  Der fremlægges 11 konkrete forslag til omlægning af inklusionsområdet. Ud over de konkrete forslag indebærer oplægget bl.a., at der fremover skal være mere fokus på at skabe inkluderende læringsmiljøer i skolerne samt at der skal gøres en øget indsats for at kunne re-inkludere elever i almenområdet.

   

  Forslaget har været i høring hos bestyrelser og MED-udvalg. Høringssvarene vedlægges som bilag.

  Sammenfattende udtrykker høringssvarene følgende:

   

  Der er indkommet i alt 31 høringssvar. 15 fra MED-udvalg, 13 fra bestyrelser, 2 samlet fra MED-udvalg og bestyrelser og 1 fra Handicaprådet.

   

  Nedenstående opsamling er foretaget jf. tre overordnede temaer:

  • ny model for incitamentsstyring
  • socioøkonomisk tildeling
  • fleksibel visitation/re-inklusion

   

  Ny model for incitamentsstyring:

  De fleste af høringssvarene pointerer, at incitamentsstyring ikke er løsningen. Der er en generel bekymring for, at incitamentsstyring medfører et øget fokus på de økonomiske ressourcer på bekostning af de behov og ressourcer barnet har.

  De høringssvar, der drøfter incitamentsstyring som en mulighed, pointerer vigtigheden af, at der foretages en professionel vurdering af barnets behov og ressourcer.

   

  Socioøkonomisk tildeling:

  De fleste af høringssvarene anfører, at der ikke kan sættes lighedstegn mellem socioøkonomiske udfordringer og behov for inklusionsindsatser.

   

  Fleksibel visitation/re-inklusion:

  Ikke alle høringssvarene indeholder en drøftelse af fleksibel visitation eller re-inklusion. De høringssvar, der drøfter dette tema pointerer bl.a., at fleksibel visitation giver mulighed for at arbejde med barnet i nærmiljøet og at re-inklusion er et kvalitetsløft på området jf., at få elever tilbage til almenområdet.

  Lovgrundlag

  Folkeskoleloven.

  Økonomi

  Alle forslag kan holdes inden for den eksisterende ramme som udgør i alt 93,6 mio. kr. (2019 – genopretningsplan ikke medtaget) Ved gennemførelse af alle ændringsforslag, flyttes 5,6 mio. kr. fra det centrale område til det decentrale.

   

  Ved gennemførsel af det forslag der omhandler en socioøkonomisk omfordeling af dele af inklusionsbudgettet, vil der overføres midler fra de skoler, der har en socioøkonomisk relativ lav belastningsgrad til skoler, der har en relativ høj belastningsgrad. Netto tilføres Assensskolen mindst 1,5 mio. kr. Den præcise omfordeling kan ses nederst på side 17 i forslaget.

   

  Administrativ tilføjelse efter Uddannelse, Børn og Families behandling af sagen den 4. februar 2019:

  Indstillingen af Uddannelse, Børn og Familie medfører en omlægning fordelingen mellem centrale og decentrale midler. Den økonomiske omlægning kan holdes inden for den eksisterende ramme.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Beslutning Uddannelse Børn og Familie den 07-01-2019

  Punktet blev drøftet og genoptages på mødet i februar 2019.

  Beslutning Uddannelse Børn og Familie den 04-02-2019

  Uddannelse, Børn og Familie indstiller, at:

  • over-/underskud på de centrale visitationskonti overføres til det kommende års centrale konti
  • betaling for Brahesholm og Helhedsafdelingen omlægges ikke til incitamentsstyring,
  • betaling for at visitere elever til LKT- og specialklasser omlægges ikke.
  • børn, der har permanente, alvorlige fysiske begrænsninger, og andre børn, der i øvrigt ikke kan inkluderes på en skole, er undtaget af incitamentsstyring samt at udgiften finansieres af centralt afsatte midler
  • der afsættes 200.000 kr. til at støtte skoler, der har udgifter til permanent praktisk støtte til handicappede elever som finansieres af det centralt afsatte budget.
  • der indføres omfordeling ud fra en socioøkonomisk differentieret tildeling af centralt afsatte inklusionsmidler til de enkelte skoler, der sikrer, at Assensskolen, som minimum, netto tilføres 1,5 mio. kr. årligt.  Omfordelingen sker fra 1. august 2019. Et mindretal bestående af A og O stemmer imod, idet det foreslås at børnepakken forlænges med et år finansieret af midler fra NGF.
  • såfremt det samlede antal specialklasseelever kommer under 30, indstiller administrationen til udvalget forslag om at samle alle elever på én matrikel og lukke et af de nuværende tilbud
  • forud for optagelse på Helhedsafdelingen, skal der være afholdt en ”Familierådslagning” med elevens familie og evt. netværk
  • der indføres Fleksibel Visitation, hvor den visiterede indsats finder sted i almenområdet
  • skolernes kvalitetsrapport for 2018/2019 skal detaljeret gøre rede for arbejdet med at fremme inklusion i almenområdet herunder fokus på revisitering til almenområdet
  • dimensioneringen på de to LKT tilbud genoptaget på et kommende møde

   

  Beslutning Økonomiudvalget den 18-02-2019

  Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

   

  2 medlemmer (A og O) stemmer dog imod at der indføres omfordeling ud fra en socioøkonomisk differentieret tildeling af centralt afsatte inklusionsmidler til de enkelte skoler, der sikrer, at Assensskolen, som minimum, netto tilføres 1,5 mio. kr. årligt. Omfordelingen sker fra 1. august 2019. Det foreslås af mindretallet at børnepakken vedrørende Assensskolen forlænges med et år finansieret af midler fra NGF.

  Beslutning Byrådet den 27-02-2019

  Byrådet godkender indstillingen.

   

  Et mindretal af Byrådet, 12 medlemmer (A, O og Ø) stemmer dog imod at der indføres omfordeling ud fra en socioøkonomisk differentieret tildeling af centralt afsatte inklusionsmidler til de enkelte skoler, der sikrer, at Assensskolen, som minimum, netto tilføres 1,5 mio. kr. årlig. Omfordelingen sker pr. 1. august 2019. Det foreslås af mindretallet af børnepakken vedrørende Assensskolen forlænges med et år finansieret af midler fra NGF.
   

  Bilag

 • Sagsid.: 18/16868

  Indstilling

  Udviklingsdirektøren indstiller, at udvalget genbehandler ansøgning fra Vestfyns Modelflyveklub om et årligt driftstilskud på 25.000 kr. og træffer beslutning om enten:

  • At der gives afslag på ansøgning med henvisning til nuværende principper
    

  Eller

   

  • At der, såfremt der er et ønske om at ansøgninger om tilskud til udendørsanlæg bør imødekommes, igangsættes et arbejde i Folkeoplysningsudvalget med revidering af principper for lokaletilskud til frivillige folkeoplysende foreninger i Assens Kommune forud for behandlingen af den konkrete ansøgning fra Vestfyns Modelflyveklub.

   

  Økonomiudvalget oversender sagen til Byrådet med bemærkning om, at det ikke kan forventes at der tilføres yderligere økonomiske midler til området som følge af henvendelsen

  Beslutningstema

  Ansøgningen fra Vestfyns Modelflyveklub behandles på grundlag af en administrativ vurdering af lovgrundlaget, efter at sagen i oktober 2018 blev standset administrativt.
  Udvalget skal behandle sagen med henblik på at afgøre, om ansøgningen skal afslås eller om der skal igangsættes en proces med det formål at ændre de kommunalt fastlagte principper for tilskud til foreninger forud for den konkrete sagsbehandling af den fremsendte ansøgning.

  Sagsfremstilling

  Vestfyns Modelflyveklub ansøger om et årligt driftstilskud på 25.000 kr.

  Med et driftstilskud vil det give klubben mulighed for at spare op til fremtidig plæneklipper og forbedringer i form af klubhus, el, vand, kloak, planering af flyveplads.

   

  Klubben lejer et græsareal på 8.000 kvm. til dens aktiviteter. Til vedligeholdelse af arealet er der bl.a. brug for en plæneklipper og det forventes, at der skal købes en ny i 2019.

   

  Såfremt der ikke kan bevilges et driftstilskud med de nuværende regler opfordrer klubben til, at der udarbejdes et sæt særregler for Vestfyns Modelflyveklub.

  Dermed vil modelflyveklubben kunne drive klubben og tilbyde fritidsaktiviteter til en målgruppe, som ikke lige interesserer sig for løb, gymnastik eller fodbold.

   

  Klubbens driftsbudget 2018

  Udgifter

  Pladsleje, vedligeholdelse af skolefly, drift af plæneklipper mv.

  26.520 kr.

  Indtægter

  Forventet medlemskontingenter 2018

  15.000 kr.

  Underskud

  Forventet

  11.520 kr.

   

  ”Folkeoplysningsudvalget besluttede på møde den 4. september 2018 ikke at imødekomme ansøgningen, men sendte ansøgningen videre til Uddannelse, Børn og Familie.
  Folkeoplysningsudvalget afslog ansøgningen med henvisning til, at Assens Kommune ifølge de principper, der er vedtaget for lokaletilskud til foreninger, ikke yder tilskud til udendørs anlæg.”

   

  Beslutning i Uddannelse, Børn og Familie den 8. oktober 2018:

   

  ”Et flertal bestående V og DF beslutter, at der ikke kan bevilliges driftstilskud, men at Vestfyns Modelflyveklub fremover får slået græs på det 8000 kvm. store græsareal.

   

  Et mindretal bestående af A er uenig, idet A efterlyser en redegørelse over eventuelle konsekvenser jf. folkeoplysningsloven, hvis lighedsprincippet skal være gældende, over for andre foreninger på privat ejet jord. Derudover mener A ikke, at man i Uddannelse, Børn og Familie kan bestemme over andre fagudvalgs budgetter, eksempelvis græsslåning.

   

  Jf. Styrelseslovens §23 ønsker A sagen standset og indbragt for Byrådet.”

   

  Administrationen har vurderet ansøgningen i forhold til lovgrundlag og kommunalfuldmagten.

  Det er vurderingen, at grundlaget for behandlingen af ansøgningen er Folkeoplysningsloven og de kommunalt fastlagte principper for at yde tilskud til foreningerne. Gennemgangen heraf er samlet i et notat, som er bilagt.

   

  På baggrund af de nuværende politisk godkendte principper for tilskud til lokaler og udendørsanlæg er det ikke muligt at imødekomme ansøgningen, som der derfor må gives afslag på.

   

  Såfremt det ønskes at imødekomme en ansøgning fra Vestfyns Modelflyveklub om et årligt driftstilskud på op til 25.000 kr. eller ved praktisk hjælp til græsklipning af det lejede areal vil det kræve en ændring af Assens Kommunes principper for tilskud til foreningers brug af privat/foreningsejede lokaler og udendørsanlæg.

   

  Budget og kompetence til fastlæggelse af serviceniveau for vedligeholdelse af kommunalt ejede udendørsarealer hører under Miljø, Teknik og Plan. Ændrede principper for tilskud til udendørsarealer skal derfor finansieres inden for udvalgets eget budget eller alternativt godkendes af Miljø, Teknik og Plan.  

  Lovgrundlag

  Folkeoplysningsloven.

  Økonomi

  Vestfyns Modelflyveklub har søgt om et årligt driftstilskud på 25.000 kr.

  Administrationen har indhentet priser på græsklipning. Den årlige udgift beløber sig til 24.000 kr. Alternativt anskaffelse af en robotklipper, udgift 25.–30.000 kr. Hertil skal lægges en udgift til etablering af elforsyning på 66.900 kr.

  Beslutningskompetence

  Uddannelse, Børn og Familie

  Beslutning Uddannelse Børn og Familie den 04-02-2019

  Uddannelse, Børn og Familie oversender sagen til Folkeoplysningsudvalget med henblik på at der:

  • igangsættes et arbejde i Folkeoplysningsudvalget med revidering af principper for lokaletilskud til frivillige folkeoplysende foreninger i Assens Kommune forud for behandlingen af den konkrete ansøgning fra Vestfyns Modelflyveklub.

   

  Et mindretal bestående af A, 2 personer ønsker ikke, med vores nuværende økonomiske situation, at bede Folkeoplysningsudvalget om at udvide rammen til at dække udendørsanlæg af private foreninger. Det er A opfattelse at man jf. ligebehandlingsprincippet ikke alene kan lave ordninger der tilgodeser Vestfyns Modelflyveklub.

   

  A standser sagen, jf. styrelsesloven § 23, og indbringer denne til Byrådet.

   

  Beslutning Økonomiudvalget den 18-02-2019

  Økonomiudvalget oversender sagen til Byrådet med bemærkning om, at det ikke kan forventes at der tilføres yderligere økonomiske midler til området som følge af henvendelsen.
   

  Beslutning Byrådet den 27-02-2019

  Byrådet oversender sagen til Uddannelse, Børn og Familie med henblik på at udvalget optager en dialog med Folkeoplysningsudvalget.

   

  Bilag

 • Sagsid.: 18/29650

  Indstilling

  Uddannelse, Børn og Familie indstiller til Byrådet at der genetableres separat ledelse på de to skoler som før skolestrukturændringer.

  Sagsfremstilling

  V og SF ønsker at få sat et punkt på næste dagsorden i januar 2019 UBF med udgangspunkt i initiativretten:

   

  Det indstilles, at der tages skridt til at de to skoler Assensskolen og Landsbyordningen Salbrovad vender tilbage til separat ledelse som før skolestrukturændringerne i Assens Kommune 2017 med selvstændige adskilte ledelser.

   

  Såfremt beslutningen skal kvalificeres i en høringsproces igangsættes denne umiddelbart med henblik på at udvalget på baggrund af indkomne høringssvar udarbejder indstilling herom til Byrådet på februarmødet.

   

  Administrationen har udarbejdet notat for beskrivelse af en sådan proces tillige indeholdende beskrivelse af økonomien heri.

   

  Sagen har efter behandling den 7. januar 2019 i Uddannelse, Børn og Familie, været i høring i bestyrelser, MED-udvalg samt fælles MED Børn og Undervisning, og genoptages til beslutning. Der er i alt modtaget 4 høringssvar, der vedlægges som bilag.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Uddannelse Børn og Familie den 07-01-2019

  Uddannelse, Børn og Familie sender forslaget til høring i de to skolers bestyrelser og MED-udvalg og sagen genoptages til beslutning på mødet i februar 2019.

  Beslutning Uddannelse Børn og Familie den 04-02-2019

  Uddannelse, Børn og Familie indstiller til Byrådet at der genetableres separat ledelse på de to skoler som før skolestrukturændringer.

  Beslutning Byrådet den 27-02-2019

  Henrik Hansen blev erklæret inhabil og forlod mødet under sagens behandling.

   

  Indstillingen godkendt.
   

  Bilag

 • Sagsid.: 19/1393

  Indstilling

  Økonomiudvalget anbefaler

   

  • At Assens Kommune igangsætter proces med indkaldelse af skitseprojekter for et alment boligprojekt i Aarup til opførelse i 2020, jf. Assens Kommunes strategi for alment boligbyggeri
  • At den kommunale grundkapital til projektet maksimalt kan udgøre 2,7 mio. kr. i 2020-niveau eller alternativt op til 3,1 mio. kr. forudsat at projektet ikke medfører yderligere udgifter for Assens Kommune
  • At Byrådet ved udvælgelse af projekter vil prioritere projekter med placering i Bredgade i Aarup af hensyn til byplanlægningen i byen
  • At der af den samlede bevilling til alment boligprojekt i Aarup herudover reserveres op til 400.000 kr. til eventuelle kommunale anlægsudgifter til afslutning af projektet mod offentligt areal forudsat, at det ikke er indeholdt i projektet
  • At Assens Kommunes drift af offentlige arealer i Aarup ikke forøges som følge projektets realisering
  • At der overføres 1,855 mio. kr. fra bevilling til almennyttigt boligbyggeri fra 2019 til 2020 samt
  • At der overføres 1,2 mio. kr. fra bevilling til cykelstiprojekter i 2020 til almennyttigt boligbyggeri i 2020

  Beslutningstema

  Sagen forelægges til politisk stillingtagen til igangsætning af proces for indkaldelse af skitseprojekter til alment boligprojekt i Aarup i overensstemmelse med Byrådets strategi for alment boligbyggeri.

  Sagsfremstilling

  Økonomiudvalget tilkendegav den 21. januar 2019, at være positive over for etablering af yderligere et alment boligprojekt i Aarup. Udvalget anmodede samtidig Miljø, Teknik og Plan om medfinansiering af et forventet projekt med 1,2 mio. kr. Miljø, Teknik og Plan besluttede den 4. februar 2019 at imødekomme Økonomiudvalgets henvendelse om medfinansiering fra den afsatte økonomiske ramme til cykelstiprojekter i 2020.

   

  Der er således nu politisk tilkendegivelse om finansiering af den kommunale grundkapital for et alment boligprojekt i Aarup på op til 3,1 mio. kr.

   

  Med udgangspunkt heri og den proces, som Byrådet i strategi for alment boligbyggeri, har fastlagt kan en proces tilrettelægges ud fra en overordnet tidsplan (tidsplanen er let justeret i forhold til tidsplan præsenteret for Miljø, Teknik og Plan på mødet den 4. februar):

  Februar 2019 – Byrådet igangsætter proces med indkaldelse af skitseprojekter for et alment boligprojekt i Aarup

  Marts 2019 – udbudsproces til indkaldelse af skitseprojekter igangsættes

  Maj 2019 – Byrådet udvælger og godkender konkret skitseprojekt

  Januar 2020 – Byrådet godkender skema A

  2020 – Byggeriet igangsættes.

   

  Økonomiudvalget tilkendegav den 21. januar 2019, at der ved udvælgelse af konkret skitseprojekt ville blive prioriteret byggeri, som placeres i Bredgade i Aarup af byplanlægningsmæssige hensyn samt at byggeriet ikke må medføre øgede udgifter til Assens Kommunes drift af offentlige arealer i Aarup.

  Lovgrundlag

  Lov om almene boliger

  Økonomi

  Økonomiudvalget tilkendegav den 21. januar 2019, at udvalget er positiv over for etablering af et alment boligprojekt i 2019. Miljø, Teknik og Plan besluttede den 4. februar 2019, at medfinansiering af den kommunale grundkapital på 1,2 mio. kr. kan ske inden for den afsatte ramme til cykelstiprojekter i 2020.

   

  Gennemførelse af udbud/indkaldelse af konkrete skitseprojekter, boligorganisationens efterfølgende videre bearbejdning af det godkendte projekt tilsiger, at skema A realistisk først vil kunne blive behandlet primo 2020. Derfor anbefales det, at de samlede midler til projektet på 3,1 mio. kr. – 1,855 mio.kr. fra den afsatte bevilling til almennyttigt boligbyggeri i 2018, 2019 og 2020 samt 1,2 mio. kr. fra ramme afsat til cykelstiprojekter i 2020 – samles ved overførsel til 2020.

   

  Assens Kommune skal ved opførelse af almennyttigt boligbyggeri dels stille kommunal grundkapital til rådighed dels garantere for den resterende byggesum. Den kommunale grundkapital udgør enten 8, 10 eller 12% af den samlede byggesum afhængig af boenhedernes gennemsnitlige størrelse.

   

  For så vidt angår det konkrete projekt er der udarbejdet to alternative indstillinger, som tager udgangspunkt i om Assens Kommune skal tilbageholde en del af midlerne til imødegåelse af eventuelle følgeomkostninger til anlægsarbejder i forbindelse med projektets realisering. Den samlede økonomi er enslydende på 3,1 mio. kr. uanset, hvilket alternativ Økonomiudvalget anbefaler.

   

  Såfremt Økonomiudvalget ikke ønsker på nuværende tidspunkt at lægge sig fast på det ene eller andet alternativ vil det være muligt, at indkalde skitseprojekter med baggrund i begge alternativer.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Beslutning Økonomiudvalget den 18-02-2019

  Økonomiudvalget anbefaler

   

  • At Assens Kommune igangsætter proces med indkaldelse af skitseprojekter for et alment boligprojekt i Aarup til opførelse i 2020, jf. Assens Kommunes strategi for alment boligbyggeri
  • At den kommunale grundkapital til projektet maksimalt kan udgøre 2,7 mio. kr. i 2020-niveau eller alternativt op til 3,1 mio. kr. forudsat at projektet ikke medfører yderligere udgifter for Assens Kommune
  • At Byrådet ved udvælgelse af projekter vil prioritere projekter med placering i Bredgade i Aarup af hensyn til byplanlægningen i byen
  • At der af den samlede bevilling til alment boligprojekt i Aarup herudover reserveres op til 400.000 kr. til eventuelle kommunale anlægsudgifter til afslutning af projektet mod offentligt areal forudsat, at det ikke er indeholdt i projektet
  • At Assens Kommunes drift af offentlige arealer i Aarup ikke forøges som følge projektets realisering
  • At der overføres 1,855 mio. kr. fra bevilling til almennyttigt boligbyggeri fra 2019 til 2020 samt
  • At der overføres 1,2 mio. kr. fra bevilling til cykelstiprojekter i 2020 til almennyttigt boligbyggeri i 2020

   

  Beslutning Byrådet den 27-02-2019

  Indstillingen godkendt.

 • Sagsid.: 18/15210

  Indstilling

  Økonomiudvalget anbefaler på baggrund af det juridiske notat fra HjulmandKaptain, at Assens Kommune ønsker at tilslutte sig notatets anbefalinger om at rejse en samlet sag mod staten, samt at omkostning til advokat og retsafgift på op til 450.000 kr. finansieres af rammen afsat til advokatbistand.

  Beslutningstema

  Juridisk notat med vurdering af om der juridisk set kan rejses et erstatningskrav mod Staten for forkert opgørelse af udligning af kommunernes økonomi er nu udarbejdet. Assens Kommune skal tage stilling til om kommunen skal indtræde i en eventuel retssag mod Staten. Sagen forelægges til en indledende drøftelse med henblik på endelig beslutning på Økonomiudvalgets møde i februar 2019.

  Sagsfremstilling

  I foråret 2018 henvendte en række kommuner sig til advokatfirmaet HjulmandKaptain med henblik på undersøgelse af mulighederne for at rejse et krav mod staten som følge af forkert opgørelse af udligning af kommunernes økonomi.

   

  En del af disse kommuner, men også en række andre, havde i en længere årrække drøftet spørgsmålet om beregningen af udligningen og havde tidligere henvendt sig til Økonomi- og Indenrigsministeriet om spørgsmålet.

   

  HjulmandKaptain blev i efteråret 2018 formelt bedt om udarbejdelse af et notat, der skal redegøre for de retlige spørgsmål i forbindelse med rejsning af et krav overfor staten.

   

  I notatet konkluderes det, at spørgsmålet om, hvorvidt der er foretaget en forkert beregning, er egnet til domstolsprøvelse. Det er hovedvurderingerne i notatet, at kriterierne for udligning, er udmøntet i strid med lovgivningen på området, og at Økonomi- og Indenrigsministeriet har haft pligt til at reagere på de henvendelser, som ministeriet har fået fra en række kommuner.

   

  Notatet konkluderer, at der juridisk set vil kunne være grundlag for et erstatningskrav.

   

  Den forkerte beregning har betydet, at en række kommuner ikke har fået den udligning, de var berettiget til.

   

  Allerede i 2014 blev Økonomi- og Indenrigsministeriet gjort opmærksom på, at der skete en forkert opgørelse af udligning af kommunernes økonomi. En række kommuner har efterfølgende taget initiativ til, at der udarbejdes et juridisk notat, der skal undersøge mulighederne for at rejse et krav mod staten som følge af Økonomi- og Indenrigsministeriets håndtering af udligningsordningen.

   

  Grundlaget for ansvar for staten er principielt og hidtil uafklaret. Et søgsmål kommer således til at handle om, hvorvidt Økonomi- og Indenrigsministeriet har overskredet sine beføjelser ved at ændre lovens bestemmelser om definition af ”uden uddannelse” og ”lav uddannelse” til også at indbefatte personer med uoplyst uddannelse.

   

  Det kan ikke konkluderes entydigt, hvor gode mulighederne vil være for at vinde et søgsmål. Der er tale om meget principielle spørgsmål, hvor den endelige vurdering kun kan foretages af domstolene.

   

  Notatets udarbejdelse har været påvirket af, at Økonomi- og Indenrigsministeriet delvist har afvist at imødekomme en af Advokatfirmaet HjulmandKaptain fremsat begæring om aktindsigt. Økonomi- og Indenrigsministeriet har nu måtte fremsende alle sagens akter til Folketingets Ombudsmand.

   

  De 20 kommuner der har bestilt notatet er Hjørring, Guldborgsund, Næstved, Odsherred, Lolland, Svendborg, Rebild, Assens, Mariagerfjord, Randers, Lejre, Stevns, Vordingborg, Frederikshavn, Frederikssund, Jammerbugt, Brønderslev, Thisted, Kerteminde og Bornholm.

   

  Pt. er status på tilsagn følgende:

  Tilslutning:

  11 kommuner

  Afslag:

  1 kommune

  Behandles:

  8 kommuner

   

   

  Tidsfristen for tilbagemelding er den 1. april af hensyn til at sikre, at erstatningskrav for 2017 ikke forældes.

   

  Som bilag vedlægges HjulmandKaptains juridiske notat, samt resumé af dette og konklusionen i notatet.

  Økonomi

  Økonomien er specificeret i vedhæftede resumé.


  Der skal ved anlæggelse af en sag betales en retsafgift, jf. retsafgiftsloven. Den tabende part i en retssag skal erstatte modparten de udgifter, som retssagen har påført modparten, jf. retsplejelovens § 312. Sagsomkostninger beregnes som udgangspunkt efter landsretspræsidenternes vejledende takster.

   

  Udgift til egen advokat vil kunne aftales forinden og udgift til HjulmandKaptain for sagens behandling i første instans vil udgøre 300.000,00 + moms pr. kommune, under forudsætning af, at 20 kommuner tilslutter sig sagsanlægget.

   

  Med de pt. kendte tilbagemeldinger fra de øvrige kommuner forventes udgiften pr. kommune til advokatomkostning og retsafgift at blive op til 450.000 kr. + moms.

   

  Såfremt retssagen anlægges og kommunerne ikke får fuldt ud medhold må der efter fast domstolspraksis påregnes at skulle betales omkostninger til modparten.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Beslutning Økonomiudvalget den 21-01-2019

  Drøftet. Sagen dagsordenssættes til næstkommende møde i Økonomiudvalget.

  Beslutning Økonomiudvalget den 18-02-2019

  Indstillingen anbefales

  Beslutning Byrådet den 27-02-2019

  Indstillingen godkendt.

  Bilag

 • Sagsid.: 17/18972

  Sagsfremstilling

  Ena Nørgaard, C anmoder om at Borgerforslaget, som var på Økonomiudvalgets dagsorden 18. februar bliver sat på dagsordenen til Byrådets møde den 27. februar med følgende ændringsforslag til punktet:

   

   

  Da det er meget vigtigt for det videre arbejde om at realisere ArtiAssens, stiller jeg hermed følgende forslag til byrådsmødet den 27. februar 2019.

   

  Selvom byrådet vælger at åbningstrækket skal være flytning af bibliotek i det gamle Rådhus, synes jeg, vi bør anerkende projektet ArtiAssens – som et ønsket element centralt beliggende i Assens by, nemlig i hovedgaden, i det tidligere Kiwi, Østergade 5.

   

  Det borgerdrevne projekt pålægger på ingen måde kommunen økonomiske forpligtelser af nogen art. ArtiAssens søger IKKE om hverken driftsmidler eller midler til at erhverve bygningen.

   

  For at gøre det muligt for ArtiAssens, selv at få tildelt fondsmidler, er det en forudsætning, at det påtænkte projekt, er i harmoni med planer og ønsker for Assens bymidtes udvikling.

   

  Uden byrådets opbakning, vil projektet ikke blive realiseret. 

   

  Jeg vil derfor anmode byrådet om en sådan tilkendegivelse.

   

   

  Dagsordenspunkt fra Økonomiudvalgets møde mandag den 18. februar 2019: 17/18972 ART i Assens

   

  Arbejdsgruppen "Art i Assens" har indsendt følgende borgerforslag:

   

  "Art i Assens" er tænkt som et center i det tidligere Kiwi. Stedet skal indrettes med åbne værksteder for kreative mennesker i alle aldre. Kommunens borgere såvel som turister.

   

  Centret skal tilbyde optimale vilkår for både professionelle kunstnere af international standard og lokale hobbykunstnere.

   

  Atelierer til forskellige genre, bl.a. foto. Desuden vil der være mulighed for arbejde med større værker, muligheder der er stærkt efterspurgte og har lang kø hos statens værksteder for større værker -i hovedstadsområdet.

   

  Art i Assens kan tilbyde refugieophold i tilknytning til faciliteterne i huset.

   

  Åbne værksteder der indrettes efter behov, til kreative udfoldelser med metal, træ, ler, glas, tekstil, smykker, husflid eller småreparationer -kun fantasien sætter grænser.

   

  Et galleri mod hovedgaden, der promoverer det meget store kreative miljø og de mange dygtige kunstnere, der faktisk er, i Assens Kommune.

   

  Beliggenheden -midt i byens centrum ved det gamle torv -tæt på handelsliv og havnemiljøet finder vi optimal.

   

  Art i Assens vil skabe nyt liv og aktivitet i en udtjent detailbutik. Centret vil være en vigtig faktor for byens sammenhængskraft.

   

  Det vil give pulserende liv i hovedgaden, og samtidig være et supplement til de øvrige kulturinstitutioner i Assens. Der kan samarbejdes om forskellige events.

   

  Art i Assens er et godt tilbud til turister, der vil andet og mere end at ligge på stranden eller fiske, der vil være liv og muligheder hele året, i princippet hele døgnet. Højskoleophold med kreative kurser er meget hurtigt overtegnede -Art i Assens vil være en fin alternativ mulighed.

   

  Centret vil være helt i tråd med byrådets ønske om øget bosætning og turisme.

   

  Unge mangler muligheder i Assens, de mange forskelligartede værksteder vil også tiltrække de yngre borgere - ikke mindst vil et værksted, hvor der er mulighed for f.eks. at printe 3D-kunst, appellerer til de yngre årgange.

   

  Art i Assens vil desuden være et godt tilbud til psykisk sårbare, der kan have stor gavn af kreative udfoldelser i et trygt og uforpligtende miljø.

   

  Der vil dannes mindre grupper, af f.eks. ensomme og ældre, der her vil kunne finde sammen i et fællesskab om kreative udfoldelser.

   

  Huset kan desuden indrettes med pop up bibliotek, med indgang fra hovedgaden.

   

  "Art i Assens" vil være et unikt tiltag, der kan fremme udviklingen i byen - og samtidig opfylde et stort behov blandt kommunens borgere.

   

  Synergi med øvrige kulturinstitutioner, handelsstandsforening og events i kommunen er oplagt.

   

  Det er beregnet, at driften kan hvile i sig selv - køb af Østergade 5, kræver midler fra kommunen/Realdania - "Hovedbyer på forkant" 2. runde.

   

   

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 04-02-2019

  Miljø, Teknik og plan indstiller, at forslaget ikke indarbejdes i åbningstrækket for Fremtidens Assens, men anbefaler at der i samråd med BEK tages en dialog med projektansøger.

   

  Beslutning Økonomiudvalget den 18-02-2019

  Økonomiudvalget beslutter, at forslaget ikke indarbejdes i åbningstrækket for Fremtidens Assens og sagen oversendes derfor ikke til Byrådets møde den 27. februar 2019.

   

  Økonomiudvalget tilkendegiver i øvrigt at udvalget finder at projekt ART i Assens er et spændende projekt og tager til efterretning, at Miljø, Teknik og Plan samt Beskæftigelse, Erhverv og Kultur tager en dialog med projektansøger.

  Beslutning Byrådet den 27-02-2019

  Ena Nørgaard oplyste Byrådet om, at hun er medlem af den arbejdsgruppe, som arbejder med Art i Assens.

   

  Byrådet besluttede, at Ena Nørgaard ikke er inhabil ved sagens behandling.

   

  Byrådet tilkendegiver at, at være positiv over for det borgerdrevne projekt Art i Assens som et ønsket element centralt beliggende i Assens by, idet Byrådet bemærker, at projektet ikke pålægger Assens Kommune økonomiske forpligtelser af nogen art.

   

  Bilag

 • Sagsid.:

  Sagsfremstilling

  1. Svar fra sundhedsminister Ellen Trane Nørby om den kommunale medfinansiering af det regionale sundhedsvæsen
  1.  
  1. Brev til Økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille om selskabsskat og udligning
  1.  
  1. Brev til skatteminister Karsten Lauritzen om selskabsskat til Assens Kommune
  1.  
  1. Brev fra Energistyrelsens direktør Kristoffer Böttzauw ang. Lillebælt Syd Havvindmøllepark, samt besvarelse fra kontorchef Astrid Rathe

  Beslutning Byrådet den 27-02-2019

  Orientering fra møde i Borgmesterforum Fyn g.d.

   

  Orientering om seneste ankestatistik fra Ankestyrelsen.

   

  Bilag

 • Sagsid.:

  Beslutning Byrådet den 27-02-2019

  Karin Christiansen orienterede om, at § 17, stk. 4-udvalgets overlevering af anbefalinger til Byrådet planlægges til den 27. marts 2019 med start kl. 14.00.
   

 • Sagsid.:

  Beslutning Byrådet den 27-02-2019

  Skriftligt spørgsmål fra Erik Dragsbæk blev oplæst. Besvarelse blev tilsvarende oplæst.

   

  Poul Hviid Jensen spurgte til, om det er Assens Kommunes praksis, at spørgsmål rejst under Byrådets spørgetid ikke besvares inden for 6 måneder.

   

  Jytte Smed spurgte til, hvortil henvendelse om uoverensstemmelse mellem kvalitetsstandard og visiteret hjælp til en borger kan sendes.

   

 • Sagsid.: 18/28301

  Indstilling

  Social og Sundhed tager til efterretning at afgørelser truffet i perioden fra den 19. september til 31. december 2018 på baggrund af Byrådets beslutning om serviceniveau af 19. september 2018 er ugyldige og borgerne skal revisiteres.

   

  Samtidig noterer Social og Sundhed sig, at der er uafklarethed omkring revisitering af

  borgere, som har modtaget afgørelse om ændret serviceniveau i perioden fra juni/august 2018 til 31. januar 2019 på baggrund af Byrådets beslutning om serviceniveau fra juni/august 2018, samt revisitering af borgere, som har modtaget afgørelse om ændret serviceniveau i perioden fra den 1. januar til den 31. januar 2019 på baggrund af Byrådets beslutning om serviceniveau af 19. september 2018.

  Social og Sundhed beslutter, at kvalitetsstandarder på området fremover udvalgsbehandles årligt.

   

  Social og Sundhed indstiller, at der træffes beslutning om ændring i serviceniveau og derfor udarbejdes en ændret kvalitetsstandard, som sendes i høring i overensstemmelse med anførte tidsplan. Tidsplan godkendes hermed. Serviceniveauet ændres således, at rengøring tilbydes som udgangspunkt hver 3. uge og gulvvask indgår som ydelse.

  Det betyder, at samtlige berørte borgere revisiteres efter 1.april 2019, og anførte borgerrettede konsekvenser og muligheder tages til efterretning, dermed er der afklaring omkring revisitation.

   

  Et flertal i Social og Sundhed bestående af V indstiller, at de afsatte midler på 2,1 mio. kr. i 2019 under Økonomiudvalget til Aktivitetsbestemt medfinansiering omplaceres til Social og Sundhed til finansiering af ændrede serviceniveauer for hjemmeplejen/plejehjem og at finansiering i overslagsårene indarbejdes i Byrådets arbejde med budget 2020-2023.

   

  Et flertal i Social og Sundhed bestående af V mener, at kommunens Værdighedspolitik er under pres og ønsker under de kommende budgetforhandlinger at finde finansiering til forbedringer.

   

  Et mindretal i Social og Sundhed bestående af A og Ø mener, at det nugældende serviceniveau på ældreområdet på ingen måde lever måde op til kommunens værdighedspolitik og især pejlemærket om borgernes livskvalitet:

  •         At kunne føle sig tryg og have livsglæde.

  •         At have medindflydelse i forhold til, hvilken hjælp man har behov for og få den rette hjælp til rette tid.

  •         At blive respekteret og lyttet til som et værdifuldt menneske.

   

  A og Ø indstiller, at vi ruller serviceniveau (blok 9, 13-16, 18-20) tilbage til det vedtagne budget 2018, før beslutningen den 19. september 2018 med nedenstående forslag til finansiering i 2019 og overslagsårene, idet finansiering af engangsbeløbet dog indarbejdes i Byrådets arbejde med budget 2020-2023.

   

  Forslag til finansiering:

  2.100.000 

  Pulje til aktivitetsbaseret medfinansiering (engangsbeløb)

  750.000 

  Vakant afdelingslederstilling

  1.029.244 

  Ophævelse af §8 fri grundskyld (varsling/beslutningsmulighed)

  72.000 

  Stop med Boblberg – afhænger af opsigelsesfrist

  425.000 

  Minus fremskrivning i hallerne

  200.000 

  Halleje (ikke svømmehaller) (egenbetaling for foreningerne) tilbage til tidligere niveau

  250.000 

  Ekstra omkostning til kørsel til privatskoleelever jf. budgetaftalen for 2017

  500.000 

  Kulturområdet - udarbejdes af BEK

  5.326.244 

  Sum

   

  Et mindretal i Social og Sundhed bestående af A og Ø indstiller, at såfremt der er dele af disse forslag, der ikke kan realiseres i 2019 grundet frister, merudgifter på den aktivitetsbaserede medfinansiering mm – så tages beløbet af NGF midlerne som engangsbeløb.

   

  Økonomiudvalgets indstilling vil foreligge på mødet.

  Beslutningstema

  Byrådet godkendte den 30. januar 2019 en kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp m.v. efter servicelovens § 83. Der er rejst en række spørgsmål om afgørelser truffet efter standarden er gyldige og om serviceniveauet for rengøring og gulvvask er i overensstemmelse med servicelovens minimumskrav til bistand. På baggrund af den rejste tvivl forelægges nærværende sag til politisk behandling.

  Sagsfremstilling

  Assens Byråd godkendte i henholdsvis juni, august og september 2018, som et led i den økonomiske genopretningsplan for 2018 og budget 2019, reviderede serviceniveauer for personlig pleje og praktisk hjælp i hjemmeplejen og på kommunens plejehjem efter § 83.

   

  Kvalitetsstandarden, som er en opsamling af det gældende serviceniveau, blev efterfølgende godkendt som opfølgning på de tidligere politiske beslutninger på Byrådets møde den 30. januar 2019.

   

  Ankestyrelsen har den 14. februar 2019 spurgt til om Assens Kommune forinden sin beslutning om serviceniveau har gjort sig overvejelser om eventuel påvirkning af arbejdsmiljøforhold og sundhedsmæssige forhold. Assens Kommunes svar eftersendes.

   

  Ikrafttræden af serviceniveau

  Serviceniveau vedtaget i juni/august 2018:

  Byrådet traf i juni og august 2018, som et led i den økonomiske genopretningsplan for 2018 og frem, beslutning om ændring i indsatserne under § 83 (benævnt genopretningsblokke 25, 26 og 27). Byrådet besluttede samtidig, at: ”Genopretningen skal ske med fuld virkning i 2019 og med størst mulig virkning i 2018.” Revisitering af borgere blev derfor straks igangsat.

   

  Det rejser problemstillingen om, hvorvidt serviceniveauet kan træde i kraft over for borgerne umiddelbart efter Byrådets godkendelse heraf eller om ikrafttræden forudsætter godkendelse af den opsamlende kvalitetsstandard.

   

  Administrationen har vurderet, at det ikke er nødvendigt, at de vedtagne ændringer i serviceniveauet også er indarbejdet i kvalitetsstandarden inden serviceniveauet kan danne grundlag for revisitationer.

  Det skal dog bemærkes, at Ankestyrelsen ikke har haft anledning til at forholde sig til om særskilt vedtagelse af en kvalitetsstandard er en gyldighedsbetingelse for at serviceniveauet kan træde i kraft.

   

  Såfremt man ønsker at imødegå enhver usikkerhed om gyldigheden af afgørelserne kan alle borgere revisiteres.

   

  Serviceniveau vedtaget den 19. september 2018:

  Byrådet vedtog den 19. september 2018 yderligere reduktioner i serviceniveauerne (reduktionskatalog 2019-2022, blok 9, 13-16 og 18-20). Heri indgår blandt andet rengøring og gulvvask. Byrådet godkender, at de nye serviceniveauer indarbejdes i budget 2019 og frem. Revisitering af borgere blev straks igangsat.

   

  Idet det ændrede serviceniveau blev vedtaget med virkning fra budget 2019 er det vurderingen, at afgørelser, som er truffet efter 19. september 2018 men med virkning før 1. januar 2019, ikke er gyldige. Der skal altså træffes nye afgørelser for de pågældende borgere.

   

  Der er tale om revisitering af ca. 600 borgere.

   

  Herudover er der i perioden fra 1. januar til 30. januar 2019 truffet afgørelser på baggrund af Byrådets beslutning om fastlæggelse af serviceniveau. For disse afgørelser er problemstillingen den samme som det oven for er beskrevet for afgørelser truffet på baggrund af Byrådets beslutning i juni/august 2018.

   

  Såfremt alle borgere skal revisiteres vil dette omfatte ca. 1400 borgere.

   

  Det betyder, at der skal tages stilling til følgende:

   

  At det tages til efterretning, at afgørelser truffet i perioden fra 19. september til 31. december 2018 på baggrund af Byrådets beslutning af 19. september 2018 er ugyldige og at ca. 600 borgere skal revisiteres.

   

  At der tages stilling til om den juridiske vurdering af gyldigheden af øvrige afgørelser truffet i perioden fra juni/august 2018 til 31. januar 2019 skal fastholdes eller om der alternativt skal ske en revisitering af i alt ca. 1400 borgere.

   

  Serviceniveau, rengøring og gulvvask mm.

  Spørgsmålet om Assens Kommunes serviceniveau for rengøring, 10 gange om året, og gulvvask i form af optørring af spild lever op til servicelovens minimumskrav blev Byrådet orienteret om i forbindelse med dagsordenen til Byrådets møder den 19. december 2018 og 30. januar 2019.

   

  Det fremgår af et bilag til dagsordenen, at Ankestyrelsen i 2012 i en konkret sag udtalte: ”at kommunens generelle serviceniveau - om at rengøring bevilges hver fjerde uge – som et vejledende udgangspunkt ikke er i strid med serviceloven” Ankestyrelsen har ikke siden haft anledning til at forholde sig til om rengøring hver 5. uge er inden for servicelovens rammer. Statsforvaltningen behandlede en sag om samme i 2012, hvor man udtalte, at rengøring 12 gange om året ikke var inden for rammerne af serviceloven.

   

  For så vidt angår gulvvask fremgår det af samme bilag, at Ankestyrelsen ikke har udtalt sig om, hvorvidt gulvvask skal være en del af et kommunalt serviceniveau.

   

  Det bemærkes yderligere, at der i Folketinget er stillet § 20 spørgsmål til ældreministeren om det vedtagne serviceniveau. Ministerens svar herpå foreligger ikke i nedskrevet tekstform ved dagsordenens udsendelse. (spm. S521, S522).

  Eventuelle ændringer i serviceniveauet bør fastlægges inden der skal ske revisitering i øvrigt.

   

  De øvrige serviceniveauer er undersøgt i forhold til Ankestyrelsens praksis. Der ses ikke umiddelbart at være andre serviceniveauer som er uafklarede i forhold til den foreliggende Ankestyrelsespraksis.

   

  Det betyder, at der skal tages stilling til følgende:

  Stillingtagen til eventuel ændring af serviceniveauet for rengøring og gulvvask og i givet fald, at der skal ske fornyet godkendelse af en ændret kvalitetsstandard inden revisitering igangsættes.

   

  Eventuel ændring af kvalitetsstandard og ikrafttræden heraf

  Såfremt serviceniveauet for rengøring og gulvvask ændres skal der tillige ændres i kvalitetsstandarden.

   

  Det vurderes i den givne situation at være mest hensigtsmæssigt, at beslutning om serviceniveau og godkendelse af kvalitetsstandard sker samtidig og forud for igangsætning af revisitering af borgere.

   

  Med udgangspunkt heri kan følgende tidsplan skitseres:

  25.02.19: Social og Sundhed sender udkast til nyt serviceniveau med tilhørende kvalitetsstandard i høring under forudsætning af Byrådets godkendelse af tilhørende finansiering

  27.02.19: Økonomiudvalg/Byråds stillingtagen til finansiering

  28.02.19: Udkast til nyt serviceniveau med tilhørende kvalitetsstandard sendes i høring

  14.03.19: Høringsfrist udløber kl. 12.00

  20.03.19: Social og Sundhed (ekstraordinært møde) behandler udkast til nyt serviceniveau med tilhørende kvalitetsstandard og høringssvar

  27.03.19: Byrådet behandler udkast til nyt serviceniveau med tilhørende kvalitetsstandard og høringssvar.

  01.04.19: Nyt serviceniveau træder i kraft.

   

  Det betyder, at der skal tages stilling til følgende:

  Stillingtagen til anbefalet tidsplan.

   

  Konsekvenser af eventuelt nyt serviceniveau for borgere

  Nyt serviceniveau kan træde i kraft den 1. april 2019, jf. oven for. Det betyder, at revisitering af borgere vil blive igangsat pr. denne dato. Indtil den enkelte borger er blevet revisiteret og har modtaget en ny afgørelse vil borgeren modtage bistand og pleje efter det nugældende serviceniveau, jf. kvalitetsstandarden af 30. januar 2019.

   

  Administrativt vurderes det, at såfremt der alene skal revisiteres ca. 600 borgere, jf. oven for, vil dette kunne være gennemført i løbet af ca. 2 uger. I de pågældende uger vil afdelingen prioritere revisiteringerne og vil derudover alene håndtere akutte henvendelser.

   

  Skal samtlige ca. 1400 borgere revisiteres, jf. oven for, vil det kunne gennemføres i løbet af ca. 6 uger. I de pågældende uger vil afdelingen prioritere revisiteringerne og vil derudover alene håndtere akutte henvendelser.

   

  For de borgere, som modtager hjemmehjælp på baggrund af en afgørelse, som vil skulle ændres gælder det, at de har krav på erstatning fra Assens Kommune for det tab de måtte have lidt indtil de modtager en ny afgørelse. Tabet skal kunne dokumenteres, typisk i form af udgifter til privat antaget rengøringshjælp. Kommunen kan eksempelvis erstatte udgifter til rengøring svarende til den mistede rengøring eller gulvvask.

  Lovgrundlag

  Servicelovens § 83.

  Økonomi

  Tilbagevenden til tidligere serviceniveau på rengøring og gulvvask i hjemmeplejen (blok 13 og 18 i reduktionskatalog fra 19. september 2018) vil kræve en finansiering på 1,850 mio. kr. For plejehjem vil det kræve en finansiering på 500.000 kr. (andel af blok 9, reduktionskatalog fra 19. september 2018).

   

  I forbindelse med den indgåede budgetaftale for 2019-2022, blev der afsat 2,1 mio. kr. til imødegåelse af en eventuel stigning i omkostningerne til ”Aktivitetsbestemt medfinansiering”. Udviklingen af dette område, ser pt. ud til at være svagt faldende.

   

  Beløbet blev placeret under Økonomiudvalget, vel vidende, at det flyttes til Social og sundhed hvis det kom til anvendelse.

   

  Det foreslås derfor, at de afsatte midler på 2,1 mio. kr. anvendes til finansiering af eventuel tilbagekøb af reduktioner inden for hjemmepleje og plejehjem. Beløbet er afsat som et éngangsbeløb i 2019, hvorfor Social og sundhed skal finde finansiering inden for udvalgets egen ramme fra 2020 og frem, såfremt ændringerne er permanente.

   

  Tilbagekøbes reduktioner ud over 2,1 mio. kr. skal Social og Sundhed selv finde finansiering inden for eksisterende budgetramme såvel i 2019 som 2020 og frem.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Social og Sundhed den 25-02-2019

  Social og Sundhed tager til efterretning at afgørelser truffet i perioden fra den 19. september til 31. december 2018 på baggrund af Byrådets beslutning om serviceniveau af 19. september 2018 er ugyldige og borgerne skal revisiteres.

   

  Samtidig noterer Social og Sundhed sig, at der er uafklarethed omkring revisitering af

  borgere, som har modtaget afgørelse om ændret serviceniveau i perioden fra juni/august 2018 til 31. januar 2019 på baggrund af Byrådets beslutning om serviceniveau fra juni/august 2018, samt revisitering af borgere, som har modtaget afgørelse om ændret serviceniveau i perioden fra den 1. januar til den 31. januar 2019 på baggrund af Byrådets beslutning om serviceniveau af 19. september 2018.

  Social og Sundhed beslutter, at kvalitetsstandarder på området fremover udvalgsbehandles årligt.

   

  Social og Sundhed indstiller, at der træffes beslutning om ændring i serviceniveau og derfor udarbejdes en ændret kvalitetsstandard, som sendes i høring i overensstemmelse med anførte tidsplan. Tidsplan godkendes hermed. Serviceniveauet ændres således, at rengøring tilbydes som udgangspunkt hver 3. uge og gulvvask indgår som ydelse.

  Det betyder, at samtlige berørte borgere revisiteres efter 1.april 2019, og anførte borgerrettede konsekvenser og muligheder tages til efterretning, dermed er der afklaring omkring revisitation.

   

  Et flertal i Social og Sundhed bestående af V indstiller, at de afsatte midler på 2,1 mio. kr. i 2019 under Økonomiudvalget til Aktivitetsbestemt medfinansiering omplaceres til Social og Sundhed til finansiering af ændrede serviceniveauer for hjemmeplejen/plejehjem og at finansiering i overslagsårene indarbejdes i Byrådets arbejde med budget 2020-2023.

   

  Et flertal i Social og Sundhed bestående af V mener, at kommunens Værdighedspolitik er under pres og ønsker under de kommende budgetforhandlinger at finde finansiering til forbedringer.

   

  Et mindretal i Social og Sundhed bestående af A og Ø mener, at det nugældende serviceniveau på ældreområdet på ingen måde lever måde op til kommunens værdighedspolitik og især pejlemærket om borgernes livskvalitet:

  •         At kunne føle sig tryg og have livsglæde.

  •         At have medindflydelse i forhold til, hvilken hjælp man har behov for og få den rette hjælp til rette tid.

  •         At blive respekteret og lyttet til som et værdifuldt menneske.

   

  A og Ø indstiller, at vi ruller serviceniveau (blok 9, 13-16, 18-20) tilbage til det vedtagne budget 2018, før beslutningen den 19. september 2018 med nedenstående forslag til finansiering i 2019 og overslagsårene, idet finansiering af engangsbeløbet dog indarbejdes i Byrådets arbejde med budget 2020-2023.

   

  Forslag til finansiering:

  2.100.000 

  Pulje til aktivitetsbaseret medfinansiering (engangsbeløb)

  750.000 

  Vakant afdelingslederstilling

  1.029.244 

  Ophævelse af §8 fri grundskyld (varsling/beslutningsmulighed)

  72.000 

  Stop med Boblberg – afhænger af opsigelsesfrist

  425.000 

  Minus fremskrivning i hallerne

  200.000 

  Halleje (ikke svømmehaller) (egenbetaling for foreningerne) tilbage til tidligere niveau

  250.000 

  Ekstra omkostning til kørsel til privatskoleelever jf. budgetaftalen for 2017

  500.000 

  Kulturområdet - udarbejdes af BEK

  5.326.244 

  Sum

   

  Et mindretal i Social og Sundhed bestående af A og Ø indstiller, at såfremt der er dele af disse forslag, der ikke kan realiseres i 2019 grundet frister, merudgifter på den aktivitetsbaserede medfinansiering mm – så tages beløbet af NGF midlerne som engangsbeløb.

   

  Beslutning Økonomiudvalget den 27-02-2019

  Økonomiudvalget anbefaler indstilling fra Social og Sundhed vedrørende ændring af serviceniveau og udarbejdelse af ændret kvalitetsstandard og revisitering af samtlige berørte borgere, idet Økonomiudvalget bemærker, at ændring i serviceniveau og ændring af kvalitetsstandard inden endelige godkendelse på Byrådets møde den 27. marts 2019 udsendes i høring ved relevante høringsparter.

   

  Et flertal af Økonomiudvalget 6 medlemmer (B, F og V) anbefaler endvidere flertalsindstilling fra Social og Sundhed vedrørende økonomi, idet der for så vidt angår finansiering henvises til særskilt sag herom.

   

  Et mindretal af Økonomiudvalget, 2 medlemmer (A og O) anbefaler mindretalsindstillinger fra Social og Sundhed.

   

  Beslutning Byrådet den 27-02-2019

  Byrådet godkender Økonomiudvalgets anbefaling om, at indstilling fra Social og Sundhed vedrørende ændring af serviceniveau og udarbejdelse af ændret kvalitetsstandard og revisitering af samtlige berørte borgere, idet Byrådet bemærker, at ændring i serviceniveau og ændring af kvalitetsstandard inden endelige godkendelse på Byrådets møde den 27. marts 2019 udsendes i høring ved relevante høringsparter.

   

  Et flertal af Byrådet 17 medlemmer (B, C, F og V) godkender endvidere flertalsindstilling fra Social og Sundhed og Økonomiudvalget vedrørende økonomi, idet der for så vidt angår finansiering henvises til særskilt sag herom.

   

  Et mindretal af Byrådet, 12 medlemmer (A, O og Ø) anbefaler mindretalsindstillinger fra Social og Sundhed og Økonomiudvalget med bemærkning om, at serviceniveau og kvalitetsstandarden skal ændres for så vidt angår budget vedtaget af Byrådet den 19. september 2018, budgetblok 9, 13-16 og 18-20.

   

  Bilag

 • Sagsid.: 18/6376

  Indstilling

  Borgmesteren indstiller, at

  • de afsatte midler på 2,1 mio. kr. i 2019, under Økonomiudvalget, til Aktivitetsbestemt medfinansiering overføres til Social og Sundhed til finansiering af ændrede serviceniveauer på hjemmeplejen/plejehjem i 2019. Beløbet gives som, henholdsvis positiv og negativ tillægsbevilling mellem Social og Sundhed og Økonomiudvalget.

   

   

  Økonomiudvalgets indstilling vil foreligge på mødet.

   

  Beslutningstema

  Ændret anvendelse af det i budget 2019 afsatte budgetværn til Aktivitetsbestemt medfinansiering

  Sagsfremstilling

  Social og Sundhed har den 25. februar 2019 holdt ekstraordinært møde. På mødet blev det besluttet, at man ønsker at ændre serviceniveauet for rengøring og gulvvask. Social og Sundhed har på mødet udsendt ændringer i serviceniveauet i høring ved relevante høringsparter. Forud for gennemførelse af høringen er det hensigtsmæssigt, at finansiering forbundet med ændret serviceniveau er fastlagt af Byrådet.

   

  I forbindelse med den indgåede budgetaftale for 2019-2021, blev der afsat 2,1 mio. kr. som budgetværn til at imødegå en eventuelt stigning på udgifterne til Aktivitetsbestemt medfinansiering. Pt. viser regnskabstallene for 2018, at udviklingen på området er svagt faldende.

   

  Det foreslås derfor – i overensstemmelse med Social og Sundheds indstilling fra den 25. februar 2019 -, at beløbet overføres til Social og Sundhed til finansiering af de ændrede serviceniveauer.

  Lovgrundlag

  Den kommunale styrelseslov

  Økonomi

  Social og Sundhed får en tillægsbevilling på 2,1 mio. kr. som finansieres ved en negativ tillægsbevilling under Økonomiudvalget.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Beslutning Økonomiudvalget den 27-02-2019

  Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

   

  Beslutning Byrådet den 27-02-2019

  Et flertal af Byrådet, 17 medlemmer (B, C, F og V) godkender indstillingen.

   

  Et mindretal af Byrådet, 12 medlemmer (A, O, Ø) anbefaler indstilling med bemærkning om, at såfremt der viser sig at være merudgifter på aktivitetsbestemte medfinansiering, så tages beløbet af NGF midlerne som engangsbeløb.