icon-Politik

Politik

Referat

Onsdag den 30. januar 2019 kl. 17:00

Mødested: Byrådssalen
Udvalg: Byrådet
Medlemmer: Søren Steen Andersen, Karin Christiansen, Jens Jakobsen, Tine Grau Poulsen, Lars Kristian Pedersen, Henrik Mott Frandsen, Dan Gørtz, Nikolaj Leed Henriksen, Rie Nielsen, Knud Søby, Erik Klindt Andersen, Ib W. Jensen, Mogens Mulle Johansen, Flemming Risskov Jørgensen, Charlotte Vincent Petersen, Finn Viberg Brunse, Charlotte Kjær, Henrik Hansen, Leif Rothe Rasmussen, Ashil Farokh, Berit Schaldemose, Kaj Alstrup, Jens Henrik W. Thulesen Dahl, Lars Kolling, Betina Signe Stick, Ena Nørgaard, Poul Poulsen
 • Sagsid.:

  Beslutning Byrådet den 30-01-2019

  Dagsordenen godkendt.

 • Sagsid.: 18/20899

  Indstilling

  Borgmesteren indstiller, at tilpasset version af mødeplan 2019 godkendes iht. økonomisk årshjul.

  Beslutningstema

  Økonomiudvalget vedtog den 10. december 2018 det økonomiske årshjul for budgetlægningen 2020-2023, der indebærer ændringer til den vedtagne mødeplan.

  Sagsfremstilling

  Vedtagelse af det økonomiske årshjul for budgetlægningen 2020-2023 har konsekvenser for den vedtagne mødeplan for 2019.

   

  På den baggrund fremlægges nyt forslag til mødeplan, hvor 1. behandling og 2. behandling af budgetforslaget rykkes frem. Økonomiudvalget 1. behandler således budgetforslaget ultimo august og Byrådet 2. behandler budgettet den 2. oktober 2019.

   

  Konkret ændres følgende møder:

   

   

  Torsdag den 29. august

  Økonomiudvalget 1. behandling

   

  Onsdag den 11. september

  Byrådet 1. behandling

   

  Onsdag den 2. oktober

  Byrådet 2. behandling – erstattet mødet den 9. oktober

   

  Der afholdes ikke 2. behandling i Økonomiudvalget den 30. august.

  Lovgrundlag

  Lov om kommunernes styrelse.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Beslutning Byrådet den 30-01-2019

  Indstillingen godkendt.
   

  Bilag

 • Sagsid.: 14/29749

  Indstilling

  Borgmesteren indstiller, at Assens Kommune udpeger John Klindt til bestyrelsen for Arena Assens.

  Beslutningstema

  Nuværende bestyrelsesmedlem, der er udpeget af Assens Byråd ønsker at udtræde af bestyrelsen for Arena Assens og der skal på den baggrund udpeges nyt medlem.

  Sagsfremstilling

  Arena Assens, som blev taget i brug i sommeren 2011, drives af en erhvervsdrivende fond.

   

  Ifølge fondens vedtægter skal Assens Byråd udpege to medlemmer til bestyrelsen. Medlemmerne skal have de fornødne faglige kompetencer til at sikre driften af Arenaen.

   

  Bestyrelsen består i dag af i alt 5 medlemmer. 2 medlemmer udpeges af Assens Kommune, 1 medlem af Fynske Bank og 2 medlemmer udpeges af brugerne af Arenaen.

   

  Assens Byråd udpegede i november 2014 Henning Qvick og Klaus Bøggild, men Henning Qvick har indgivet ønske om at udtræde af bestyrelsen.

   

  Arena Assens bestyrelse foreslår i den forbindelse, at Assens Byråd indstiller John Klindt som nyt medlem for Assens Kommune i bestyrelsen for Arena Assens. Det er bestyrelsens konklusion, at John Klindt besidder kvalifikationer som vil passe godt ind i Arena Assens bestyrelses nuværende kvalifikationer.

  Lovgrundlag

  Vedtægter for Arena Assens

  Beslutningskompetence

  Byråd

  Beslutning Byrådet den 30-01-2019

  Indstillingen godkendt.
   

 • Sagsid.: 19/1390

  Sagsfremstilling

  Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet anmoder om, at følgende optages på Økonomiudvalgets møde mandag den 21. januar 2019:

   

  Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet ønsker at Økonomiudvalget tager initiativ til at Byrådet bliver samlet og drøfter mulige prioriteringer til driftsoptimeringer og/eller besparelser på alle fagområder, der skåner de to store velfærdsområder mest muligt.

   

  Dette arbejde skal igangsættes snarest, så et muligt økonomisk potentiale er til rådighed ved de kommende budgetforhandlinger.

  Beslutning Økonomiudvalget den 21-01-2019

  Et flertal af Økonomiudvalget, 6 medlemmer (B, F og V) fastholder den tidligere beskrevne budgetproces med, at alle fagudvalg beskriver råderumskataloger, men tilkendegiver samtidig, at være åbne over for eventuelle konkrete forslag, som ikke er beskrevet tidligere.

   

  Et mindretal, 3 medlemmer (A og O), standser sagen, jf. styrelseslovens § 23, og indbringer denne til Byrådet.
   

  Beslutning Byrådet den 30-01-2019

  Et flertal af Byrådet, 17 medlemmer (B, C, F og V) godkender Økonomiudvalgets flertals beslutning af 21. januar 2019.

   

  Et mindretal af Byrådet, 12 medlemmer (A, O og Ø) stemmer imod godkendelse af Økonomiudvalgets flertals beslutning af 21. januar 2019.
   

 • Sagsid.: 18/27698

  Indstilling

  Økonomiudvalget drøftede planlægningen af det kommende budgetarbejde for

  budget 2020-2023 for Økonomiudvalgets område med bemærkning om, at der til

  brug for arbejdet udarbejdes oversigt over faggrupper under konto 6.

   

  Et flertal af Økonomiudvalget, 6 medlemmer (B, F og V) bemærker i øvrigt, at der

  forventes oplæg til råderumsbeskrivelser for 5,125 mio. kr.

   

  Et mindretal af Økonomiudvalget, 2 medlemmer (A) ønsker at Økonomiudvalget får

  udarbejdet et råderumskatalog på +36% i lighed med Uddannelse, Børn og Familie.

   

  For Økonomiudvalget svarer dette til 6.979.000 kr. Kataloget bør prioriteres af

  Økonomiudvalget, således at der kun sendes forslag i høring for flertallets beslutning

  på 5.125.000 kr.

   

  Et medlem af Økonomiudvalget, Jens Henrik Winther Thulesen Dahl, O, tager

  forbehold med bemærkning om, at han ikke finder, at der i Assens Kommunes

  økonomiske situation, er grundlag for at beskrive yderligere besparelser.

   

  A ønsker at standse sagen, jf. styrelseslovens §23, således denne indbringes for

  Byrådet.

  Beslutningstema

  Udvalget drøfter for eget område tilrettelæggelsen af budgetarbejdet i 2019 for budget 2020-2023.

  Sagsfremstilling

  Økonomiudvalget godkendte, på sit møde den 10. december 2018, årshjulet for 2019. Et af elementerne i årshjulet er budgetlægningen for budget 2020-2023.

   

  Overordnet set er arbejdet med budgetlægningen rykket frem. I praksis betyder det, at fagudvalgene fra nu og frem til og med juni måned skal arbejde med råderumsbeskrivelser. I samme periode gennemføres de nødvendige høringer.

   

  Budgetseminaret er fastlagt til 20. og 21. august, mens forhandlingsprocessen er rykket frem med start den 5. september.

   

  Budgetforslaget 1. behandles af Byrådet den 11. september og 2. behandles den 2. oktober. Budgetforslaget offentliggøres efter 1. behandlingen og erstatter dermed den tidligere fastlagte høringsperiode i september måned.

   

  Et flertal af Økonomiudvalgets medlemmer besluttede at fagudvalgene skal udarbejde råderumsbeskrivelser, som forebyggende værn i budgetlægningen for 2020-2023. Beskrivelserne skal være færdigbehandlede i fagudvalgene senest i juni møderne. I samme periode gennemføres de nødvendige høringer i relevante organer, herunder drøftelser i MED organisationen, således at materialet kan indgå, i færdig form, i budgetmaterialet til budgetseminaret den 20. og 21. august.

   

  De enkelte udvalg skal udarbejde råderumsbeskrivelser for:

   

  I 1.000 kr.

  Beløb

  Økonomiudvalget

  5.125

  Miljø, Teknik og Plan

  2.012

  Uddannelse, Børn og Familie

  14.751

  Beskæftigelse, Erhverv og Kultur

  929

  Social og Sundhed

  11.179

  I alt

  33.996

   

  Processen med råderumsbeskrivelser køres som en åben proces i fagudvalgene og kvalificeres i MED organisationen. Beskrivelserne sendes i høring hos de høringsberettigede parter.

   

  For så vidt angår ønskeblokke, er det udvalgets egen kompetence at flytte inden for udvalgets ramme når det ikke ændrer, et af Byrådet, fastlagt serviceniveau. Derfor skal der ikke i disse tilfælde fremsendes ønskeblokke. De eneste ønskeblokke som vil blive fremsendt til Byrådets videre arbejde, er de ønskeblokke der affødes af ”Lov og cirkulæreprogrammet” efter indgåelse af økonomiaftalen for kommunernes økonomi for 2020.

  Lovgrundlag

  Den kommunale Styrelseslov

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Beslutning Økonomiudvalget den 21-01-2019

  Økonomiudvalget drøftede planlægningen af det kommende budgetarbejde for budget 2020-2023 for Økonomiudvalgets område med bemærkning om, at der til brug for arbejdet udarbejdes oversigt over faggrupper under konto 6.

   

  Et flertal af Økonomiudvalget, 6 medlemmer (B, F og V) bemærker i øvrigt, at der forventes oplæg til råderumsbeskrivelser for 5,125 mio. kr.

   

  Et mindretal af Økonomiudvalget, 2 medlemmer (A) ønsker at Økonomiudvalget får udarbejdet et råderumskatalog på +36% i lighed med Uddannelse, Børn og Familie. For Økonomiudvalget svarer dette til 6.979.000 kr. Kataloget bør prioriteres af Økonomiudvalget, således at der kun sendes forslag i høring for flertallets beslutning på 5.125.000 kr.

  Et medlem af Økonomiudvalget, Jens Henrik Winther Thulesen Dahl, O, tager forbehold med bemærkning om, at han ikke finder, at der i Assens Kommunes økonomiske situation, er grundlag for at beskrive yderligere besparelser.

   

  A ønsker at standse sagen, jf. styrelseslovens §23, således denne indbringes for Byrådet.

  Beslutning Byrådet den 30-01-2019

  Et flertal af Byrådet, 17 medlemmer (B, C, F og V) godkender Økonomiudvalgets flertals beslutning af 21. januar 2019.

   

  Et mindretal af Byrådet, 12 medlemmer (A, O og Ø) stemmer imod godkendelse af Økonomiudvalgets flertals beslutning af 21. januar 2019

   

  A (8 medlemmer) bemærker, at man ønsker, at Økonomiudvalget får udarbejdet et råderumskatalog på +36 % i lighed med Uddannelse, Børn og Familie og Social og Sundhed, svarende til 6.979.000 kr. og således, at kataloget bør prioriteres af Økonomiudvalget inden udsendelse af forslag i høring for 5.125.000 kr.

   

  O og Ø (4 medlemmer) bemærker, at man ikke finder, at der i Assens Kommunes økonomiske situation er grundlag for at beskrive yderligere besparelser.
   

 • Sagsid.: 18/2534

  Indstilling

  Økonomiudvalget anbefaler:

   

  • At skema A, for opførelse af 22 almene familieboliger i Tommerup st, godkendes under forudsætning af, at skema a kun afviger med mindre ændringer.
  • At der stilles garanti for lån i forbindelse med boligforeningens finansiering af nybyggeriet.
  • At det godkendes at Tommerup Andelsboligforening benytter sig af den delegerede bygherremodel.

  Beslutningstema

  Byrådet godkendte den 29. november 2017 skitseprojektet for almene boliger på Buchwaldsvej i Tommerup st. Skema A fremlægges hermed til godkendelse

  Sagsfremstilling

  Tommerup Andelsboligforening har fremsendt ansøgning om godkendelse af skema A for opførelse af 22 familieboliger/seniorboliger på Buchwaldsvej i Tommerup st.

  Grunden udgør 9958 m2 og vil bestå af 22 familieboliger i tæt/lav. Dette udgør 10 boliger á 65m2, 6 boliger á 85 m2 samt 6 boliger á 110m2. Derudover fælleslokaler på 100m2. Boliggennemsnittet vil samlet set udgøre 87m2

   

  Assens kommune stiller i forbindelse med godkendelse af skema A kommunegaranti for et endnu ikke fastsat beløb (ca. 60 % af anskaffelsessummen), jf. almenboliglovens § 127.

  Tommerup Andelsboligforening ønsker at lade Amstrup & Baggesen forestå udbuds- og byggeprocessen. Dette vil medføre, at bygherrerollen bliver delegeret til Amstrup & Baggesen indtil byggeriets afslutning.

  Lovgrundlag

  Almenboliglovens § 127

  Bekendtgørelse nr. 1226 af 14.12.2011 - Støtte til almene boliger m.v.

  Økonomi

  Det ansøgte projekt holder sig inden for den af ministeriet godkendte økonomiske ramme. Den holder sig ligeledes inden for den afsatte grundkapital på 4.000.000kr.

  Det almene boligbyggeri på Buchwaldsvej har en anskaffelsessum ca. 38.476.800 kr.

   

  Den kommunale grundkapital udgør da 3.078.144 kr. svarende til 8% af anskaffelsessummen.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Beslutning Økonomiudvalget den 21-01-2019

  Indstillingen godkendt.
   

  Beslutning Byrådet den 30-01-2019

  Indstillingen godkendt.
   

  Bilag

 • Sagsid.: 18/29692

  Indstilling

  Økonomiudvalget anbefaler at den lovpligtige styringsdialog for 2018 med samtlige boligorganisationer med almene boliger beliggende i Assens Kommune til orientering

  Beslutningstema

  Efter administrationens gennemførelse af det lovpligtige årlige styringsdialogmøde med de enkelte boligorganisationer, forelægges dagsorden og referat fra de afholdte møder til politisk orientering.

  Sagsfremstilling

  Kommunen er som tilsynsmyndighed for de almene boligorganisationer forpligtet til at afholde mindst ét møde årligt dialogmøde med hver boligorganisation, som har boliger med hjemsted i kommunen.

   

  Styringsdialogen er tilrettelagt og afholdt i overensstemmelse med de retningslinjer, som er fastlagt i Assens Kommune, dvs. afholdelse af dialogmøder på administrativt niveau, og med efterfølgende afrapportering til det politiske niveau.

   

  Dialogmøderne er dokumenteret i 8 mødereferater, som efter den politiske forelæggelse offentliggøres på Assens Kommunes hjemmeside, som lovgivningen foreskriver. De udarbejdede referater har været i høring hos de enkelte boligorganisationer og er godkendt af disse.

   

  Samtlige dialogmøder har været afholdt med udgangspunkt i én fælles dagsorden, som forlods er godkendt af boligorganisationerne med mulighed for at komme med punkter til den fælles dagsorden.

   

  Boligorganisationerne har generelt meget fokus på deres konkurrencesituation samt at fastholde deres beboere med attraktive boliger. Det generelle billede er, at der samlet set ikke er stor tomgang på de almene boliger, men i visse områder er der dog korte ventelister.

   

  Effektivisering i de almene boliger har ligeledes været et vigtigt omdrejningspunkt og dette ser generelt meget fornuftigt ud.

   

  Der er meget fokus på nybyggeri, og der efterspørges fra flere organisationer om muligheden for at bygge nyt alment i Assens Kommune.

  Lovgrundlag

  Almenboligloven samt driftsbekendtgørelsen

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Beslutning Økonomiudvalget den 21-01-2019

  Indstillingen godkendt.
   

  Beslutning Byrådet den 30-01-2019

  Til orientering.

  Bilag

 • Sagsid.: 17/9026

  Indstilling

  Et flertal af Miljø, Teknik og Plan bestående af V, O, F, og R indstiller, at det prioriteres at de 14 kystnære sommerhusgrunde placeres vest for Løgismose camping og ved Åvangen i Å.

   

  Et mindretal bestående af A ønsker alle grunde placeret ved Å.

   

  Et flertal af Økonomiudvalget, 7 medlemmer (B, F, O og V) anbefaler Miljø, Teknik og Plans flertals indstilling.

   

  Et mindretal af Økonomiudvalget, 2 medlemmer (A) anbefaler Miljø, Teknik og Plans mindretals indstilling.

  Beslutningstema

  Der skal inden 8. februar 2019 foretages en prioritering og evt. disponering af, hvilke 14 sommerhusgrunde Assens Kommune ønsker medtaget i det kommende landsplandirektiv om kystnære sommerhusområder.

  Sagsfremstilling

  Regeringen har den 19. december 2018 lavet en aftale om fordelingen af 2.187 nye sommerhusgrunde i 20 kommuner. Assens Kommune blevet tildelt mulighed for at udlægge 14 nye kystnære sommerhusgrunde.

   

  Det er sket på baggrund af ”Tillæg til Planstrategi 2015” om nye kystnære sommerhusområder (se bilag) og en heraf afledt ansøgning til Erhvervsministeriet i efteråret 2017 om udlæg af i alt 30 sommerhuse fordelt på tre områder på i alt 3,7 ha (8 sommerhuse pr ha). Det drejer sig om:

  • 2,9 ha nord for / bag de eksisterende sommerhuse på Åvangen i Å
  • 0,5 ha i den nordlige del af Helnæs Sommerhusområde på Helnæs
  • 0,3 ha vest for Løgismose Camping.

   

  Det er ikke præciseret, hvor de pågældende 14 grunde kan og skal ligge. Det skal ske i samarbejde mellem Assens Kommune og Erhvervsstyrelsen. Administrationen mødes med Erhvervsstyrelsen den 4. januar 2019 for at afklare Erhvervsstyrelsens holdning til de ansøgte 30 grundes egnethed. Udvalget vil derfor få en præsentation af Erhvervsstyrelsens og administrationens anbefalinger på udvalgsmødet.

   

  Assens Kommunes prioritering og evt. disponering af de 14 grunde skal indsendes til Erhvervsstyrelsen senest 8. februar 2019. Erhvervsministeren forventer så at udstede områderne i et landsplandirektiv i foråret 2019.

   

  Efter udstedelse af det kommende landsplandirektiv for udlæg og omplacering af sommerhusområder skal kommunerne udarbejde og vedtage lokalplaner inden 8 år for at kunne udnytte de nye sommerhusområder.

   

  Der igangsættes en ny ansøgningsrunde for udlæg og omplacering af kystnære sommerhusområder med frist for kommunernes ansøgninger 1. december 2019.

  Lovgrundlag

  Planloven.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 07-01-2019

  Et flertal af Miljø, Teknik og Plan bestående af V, O, F, og R indstiller, at det prioriteres at de 14 kystnære sommerhusgrunde placeres vest for Løgismose camping og ved Åvangen i Å.

   

  Et mindretal bestående af A ønsker alle grunde placeret ved Å.

   

  Beslutning Økonomiudvalget den 21-01-2019

  Et flertal af Økonomiudvalget, 7 medlemmer (B, F, O og V) anbefaler Miljø, Teknik og Plans flertals indstilling.

   

  Et mindretal af Økonomiudvalget, 2 medlemmer (A) anbefaler Miljø, Teknik og Plans mindretals indstilling.
   

  Beslutning Byrådet den 30-01-2019

  Et flertal af Byrådet, 20 medlemmer (B, C, F, O og V) godkender flertalsindstilling fra Miljø, Teknik og Plan samt Økonomiudvalget

   

  Et mindretal af Byrådet, 9 medlemmer (A og Ø) stemmer imod flertalsindstilling fra Miljø, Teknik og Plan samt Økonomiudvalget med bemærkning om, at alle grunde ønskes placeret ved Å.
   

  Bilag

 • Sagsid.: 16/23396

  Indstilling

  Miljø, Teknik og Plan indstiller, at orienteringen om høringssvar til den tekniske myndighedshøring af udkast til miljøkonsekvensrapport for Lillebælt Syd vindmøllepark tages til efterretning.

   

  Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning med bemærkning om, at der til Byrådets møde den 30. januar 2019 vedlægges opdateret bilag.

  Beslutningstema

  Sønderborg Forsyningsservice A/S har søgt Energistyrelsen om etablering af en kystnær vindmøllepark på 160 MW i Lillebælt mellem Helnæs og Als. Energistyrelsen gennemførte en høring i september 2016 om ansøgning om forundersøgelse vedrørende vindmølleparken. Der har i august/september 2017 været gennemført en foroffentlighed med indkaldelse af ideer og forslag til den forestående planlægning, og Energistyrelsen gennemførte i april 2018 en myndighedshøring om udkast til afgrænsningsrapport for miljøkonsekvensrapporten for Lillebælt Syd Vindmøllepark. Den 7. december 2018 modtog Energistyrelsen så et udkast til miljøkonsekvensrapport fra Sønderborg Forsyningsservise A/S.

  Sagsfremstilling

  Energistyrelsen har den 21. december 2018 sendt udkast til miljøkonsekvensrapport i teknisk myndighedshøring med frist for fremsendelse af høringssvar senest mandag den 4. februar 2019..

   

  Rapporten vurderer på emnerne: menneskers sundhed, luftbåren støj, kulturhistorie og arkæologi, landskab og visuelle forhold, natur på land og overfladevand, marin natur og fugle. Her ud over er der vurderet på forhold vedrørende Natura 2000 samt sejlads- og flysikkerhed.

   

  Miljøkonsekvensrapporten konkluderer bl.a., at:

   

  • den rekreative oplevelse vil kunne påvirkes, men at påvirkningen på turisme og ejendomspriser vurderes at være lille.
  • der vil være en ubetydelig påvirkning af stilleområdet Helnæs.
  • der vil være en lille påvirkning på kulturhistorie og arkæologi.
  • møllerne vil være et markant element i landskabet, og at den landskabelige påvirkning set fra Helnæs Fyr vil være stor.
  • de negative påvirkninger ved nedlægning af kabel alle kan undgås eller begrænses.
  • en god økologisk tilstand i de tilstødende vandområder vil kunne opnås samt at havstrategiens mål om en god miljøtilstand i havområdet kan nås.
  • møllerne vil påvirke fugle ubetydeligt, og ikke vil have en negativ påvirkning på særligt beskyttede fuglearter.
  • der med gennemførelsen af afbødende foranstaltninger ikke vil være en skadelig påvirkning af marsvin i området.
  • At risici i forhold til sejlads- og flysikkerhed vil kunne løses ved gennemførelsen af afbødende foranstaltninger.

   

  Administrationen vurderer, at udkastet til miljøkonsekvensvurderingen lider af usikkerhed og/eller mangler ift. følgende: metode for støjberegningerne, beregning af lavfrekvente støj, støjens betydning for stilleområdet Helnæs, visualiseringers kvalitet, opstillingsmønsterets landskabelige påvirkning, undervandsstøjs påvirkning på marsvin, konsekvensen for fugle og endeligt datagrundlag samt konsekvenserne ift. Natura 2000. Disse elementer indgår således i det tekniske høringssvar (jævnfør Bilag 1).

   

  Administrativ tilføjelse til dagsordenen efter Miljø, Teknik og Plans behandling af sagen:

  Assens Kommune har tilknyttet ekstern advokatbistand til sagen med fokus på undersøgelser af den gennemførte sagsbehandling af miljøkonsekvensrapporten. Det forventes, at der til byrådets behandling af sagen vil forelægge et tillæg til høringssvaret med fokus på sagsbehandlingen af rapporten.

   

  Administrativ tilføjelse til dagsordenen efter Økonomiudvalgets behandling af sagen:

  Der foreligger nu opdateret udkast til høringssvar. Der er udarbejdet et samlet udkast til høringssvar, hvori såvel de plan- og miljømæssige bemærkninger og de juridiske med fokus på sagsbehandlingsmæssige forhold er samlet i eet dokument. Det bemærkes særligt fsva. afsnit 3.5. om marin forhold afventer endelig dialog med Aarhus Universitet vedrørende eventuel betydning af anlæg og drift af havvindmøller på den foreslåede placering for marsvinebestanden i området.

   

  Det fremgår af udkast til høringssvar, at der den 25. januar 2019 er rettet henvendelse til Energistyrelsens direktør og Energi, forsynings- og klimaministeren er orienteret herom. Henvendelsen med tilhørende bilag vedlægges dagsordenspunktet.

  Lovgrundlag

  Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 07-01-2019

  Miljø, Teknik og Plan indstiller, at orienteringen om høringssvar til den tekniske myndighedshøring af udkast til miljøkonsekvensrapport for Lillebælt Syd vindmøllepark tages til efterretning.

   

  Beslutning Økonomiudvalget den 21-01-2019

  Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning med bemærkning om, at der til Byrådets møde den 30. januar 2019 vedlægges opdateret bilag.
   

  Beslutning Byrådet den 30-01-2019

  Byrådet tager udkast til teknisk myndighedshøringssvar til udkast til miljøkonsekvensrapport for Lillebælt Syd vindmøllepark til efterretning.

   

  Byrådet tager tillige til efterretning, at det tekniske myndighedshøringssvar kan justeres helt frem til høringsfristens udløb den 4. februar 2019.

   

  Bilag

 • Sagsid.: 18/27537

  Indstilling

  Miljø, Teknik og Plan indstiller, at regulativ for tømning af bundfældningstanke vedtages.

  Beslutningstema

  I Assens Kommune gennemføres en fælles bortskaffelse af slam fra bundfældningstanke og de nærmere regler for tømning af disse er fastsat i gældende ”Regulativ for tømning af bundfældningstanke. Gældende regulativ er fra 2012, og der er behov for en revision af regulativet.

  Sagsfremstilling

  Siden gældende tømningsregulativ blev vedtaget i 2012 er der gennem lovgivningen opstået nye anvendelsesmuligheder af helårsboliger og sommerhuse. Ændringer i planloven har givet mulighed for, at visse sommerhusejere må anvende deres sommerhus til helårsbeboelse.

  Ændringer i boligreguleringsloven har givet mulighed for såkaldte flexboliger.

   

  De nye regler har givet anledning til, at kommunen løbende modtager henvendelser fra grundejere med ovenstående typer af beboelse og de spørger til, om ændringen i boligens status medfører ændringer med, hvor tit deres bundfældningstank skal tømmes.

   

  Idet gældende regulativ er vedtaget før reglerne trådte i kraft, så fremgår det ikke af regulativet, hvordan kommunen forholder sig til tømningen af ovenstående boligtyper.

   

  Den primære ændring i forslag til revision af tømningsregulativet er således, hvordan   tømningsfrekvensen i den obligatoriske tømningsordning er for flexboliger og sommerhuse med status som helårsbeboelse. Det foreslås, at disse ejendomme i lighed med helårsbeboelser skal have en årlig tømning af deres bundfældningstank.

   

  Regulativet er desuden blevet opdateret med gældende lovgivning og få uddybende forklaringer.

  Lovgrundlag

  §§ 58 og 60 i spildevandsbekendtgørelsen (BEK nr., 1469 af 12/12/2017).

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 07-01-2019

  Miljø, Teknik og Plan indstiller, at regulativ for tømning af bundfældningstanke vedtages.

  Beslutning Byrådet den 30-01-2019

  Indstillingen godkendt
   

  Bilag

 • Sagsid.: 18/28301

  Indstilling

  Social og Sundhed indstiller, at Byrådet godkender opdaterede kvalitetsstandarder for:

  • Servicelovens § 83 m.fl. vedr. personlig pleje og praktisk hjælp mv.
  • Servicelovens § 84 stk. 1 vedr. dagtilbud.

  Beslutningstema

  Konsekvensrettelse af hhv. kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp, fleksibel hjemmepleje samt afløsning eller aflastning til voksne samt kvalitetsstandard for dagtilbud - på baggrund af byrådets beslutninger 27. juni, 29. august og 19. september 2018.

  Sagsfremstilling

  De vedhæftede udkast til hhv. kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp, fleksibel hjemmepleje samt afløsning eller aflastning til voksne samt kvalitetsstandard for dagtilbud er revideret i forhold til de af byrådet vedtagne genopretnings- og reduktionskataloger.

   

  Genopretnings- og reduktionskataloger har forud for byrådets beslutninger været til høring i Ældrerådet, Handicaprådet og MED-organisationen.

   

   

  Social og Sundhed besluttede 3. december 2918 at indstille, at Byrådet godkender reviderede kvalitetsstandarder for:

  • Servicelovens § 83 m.fl. vedr. personlig pleje og praktisk hjælp mv.
  • Servicelovens § 84 stk. 1 vedr. dagtilbud.
  Byrådet besluttede 19. december 2018 at udsætte Byrådets behandling af kvalitetsstandarder for personlig pleje og praktisk hjælp m.m. til januar 2019.

   

  "Dagsordenens punkt 17, kvalitetsstandarder for personlig pleje og praktisk hjælp m.m. udgår af dagsordenen, idet Ældrerådet på et møde i går har tilkendegivet at være høringsberettiget i forhold til standarderne. Det er vurderingen, at kvalitetsstandarderne har været i høring i forbindelse med budgetlægningen, men af hensyn til at imødekomme Ældrerådets udtrykte ønske udsættes sagen, idet det bemærkes, at en udsættelse til Byrådets møde i januar ikke vil have betydning for indhentelse af de besparelser som er indarbejdet på området i budgetlægningen 2019-2022."

   

  På baggrund heraf har kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp, fleksibel hjemmepleje samt afløsning eller aflastning til voksne samt kvalitetsstandard for dagtilbud været i høring i Ældrerådet og Handicaprådet. Høringssvar er vedlagt som bilag.

  Lovgrundlag

  Lov om social service.

  Økonomi

  Udmøntning af genopretnings- og reduktionskataloger.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Byrådet den 30-01-2019

  Et flertal af Byrådet, 17 medlemmer (B, C, F og V) godkender indstilling fra Social og Sundhed.

   

  Et mindretal af Byrådet, 12 medlemmer (A, O og Ø) stemmer imod indstilling fra Social og Sundhed.

   

  O afgiver følgende mindretalsudtalelse:

  Dansk Folkeparti stemmer imod de forelagte kvalitetsstandarder, da vi i partiet ikke kan støtte op om så markante forringelser i serviceniveauerne.

  Disse forringelser er implementeret pr. 3 november 2018 over for borgerne, men Dansk Folkeparti beder om en konkret og uvildig juridisk vurdering af, hvorvidt ændring - og meddelelse herom til borgerne - er i strid med gældende lovgivning, eller om det er tilladt at implementere serviceniveauændringer uden dertil hørende vedtagne kvalitetsstandarder.

   

  Bilag

 • Sagsid.:

  Sagsfremstilling

  • Brev til sundhedsminister Ellen Trane Nørby om stigning i udgifterne til aktivitetsbaseret medfinansiering

  Beslutning Byrådet den 30-01-2019

  Til orientering.

  Bilag

 • Sagsid.:

  Beslutning Byrådet den 30-01-2019

  Intet

 • Sagsid.:

  Sagsfremstilling

  Spørgsmål fra tilhørerne besvares af borgmesteren eller et af borgmesteren udpeget byrådsmedlem. Spørgsmålene skal vedrøre generelle kommunale forhold og skal kunne oplæses og besvares indenfor 3 minutter. Spørgsmål, der ikke skønnes at være af almen interesse, kan af borgmesteren henvises til besvarelse i den kommunale forvaltning.

  Beslutning Byrådet den 30-01-2019

  Niels Vissing Jakobsen spurgte til, hvorfor Assens Kommune ikke kan anvende flere penge end kommunen gør til pensionister og hvordan serviceloftet indvirker.

   

  Poul Hansen spurgte til om Assens Kommune er bekendt med om der findes nogen kommuner, som har ringere service på rengøring og personlig pleje end Assens Kommune efter nyeste kvalitetsstandard.

   

  Britta Schall Holberg spurgte til, hvorfor administrationen ikke arbejder sammen og kender hinanden i forhold til at kunne få svar på service om rengøring og personlig pleje.

   

  Henning Emdahl spurgte, hvad borgere, som ikke har pårørende, skal gøre.

   

  Solvejg spurgte til, hvad de lukkede daghjem skal bruges til

   

  Solvejg spurgte til, om dårlig hygiejne ved de ældre kan medføre, at flere ældre bliver syge og skal på sygehuset med udgifter til følge

   

  Jytte Smed spurgte til om Byrådets medlemmer kunne sætte sig sammen om, hvad der kan gøres for at rette økonomien op

   

  Sussi Elkjær spurgte til hvordan en kvalitetsstandard kan tages i brug inden den er godkendt.

   

  Heidi Mørk spurgte til hvorfor Byrådet ikke allerede i 2017 gjorde opmærksom på de forventede økonomiske udfordringer, som kommunen nu står i

   

 • Sagsid.: 18/25967
 • Sagsid.: 16/27251
 • Sagsid.: 18/29144