icon-Politik

Politik

Referat

Onsdag den 19. december 2018 kl. 17:00

Mødested: Byrådssalen
Udvalg: Byrådet
Medlemmer: Søren Steen Andersen, Karin Christiansen, Jens Jakobsen, Tine Grau Poulsen, Lars Kristian Pedersen, Henrik Mott Frandsen, Dan Gørtz, Nikolaj Leed Henriksen, Rie Nielsen, Knud Søby, Erik Klindt Andersen, Ib W. Jensen, Mogens Mulle Johansen, Flemming Risskov Jørgensen, Charlotte Vincent Petersen, Finn Viberg Brunse, Charlotte Kjær, Henrik Hansen, Leif Rothe Rasmussen, Ashil Farokh, Berit Schaldemose, Kaj Alstrup, Jens Henrik W. Thulesen Dahl, Lars Kolling, Betina Signe Stick, Ena Nørgaard, Poul Poulsen
 • Sagsid.:

  Beslutning Byrådet den 19-12-2018

  Dagsordenens punkt 17, kvalitetsstandarder for personlig pleje og praktisk hjælp m.m. udgår af dagsordenen, idet Ældrerådet på et møde i går har tilkendegivet at være høringsberettiget i forhold til standarderne. Det er vurderingen, at kvalitetsstandarderne har været i høring i forbindelse med budgetlægningen, men af hensyn til at imødekomme Ældrerådets udtrykte ønske udsættes sagen, idet det bemærkes, at en udsættelse til Byrådets møde i januar ikke vil have betydning for indhentelse af de besparelser som er indarbejdet på området i budgetlægningen 2019-2022.

   

  Dagsordenen herefter godkendt med ovenstående ændring.

 • Sagsid.: 18/28581

  Indstilling

  Et flertal af Økonomiudvalget, 8 medlemmer (A, B, F og V) godkender, at der ansøges om Dannebrogsfane ved Danmarks-Samfundet og indkøbes EU-flag til opstilling i Byrådssalen.

   

  Et mindretal af Økonomiudvalget, 1 medlem (O) stemmer imod indstillingen.

   

  Flertallet anmoder om, at det undersøges hvordan et FN-flag og øvrige landes flag eventuelt kan indgå i byrådssalen.

   

  Mindretallet ønsker sagen standset og indbragt for Byrådet, jf. styrelseslovens § 23.

  Beslutningstema

  Borgmesteren har forespurgt om muligheden for opstilling af Dannebrogsfane og EU-flag i Byrådssalen.

  Sagsfremstilling

  Danmarks-Samfundet skænker hvert år faner til foreninger og organisationer, der overrækkes i forbindelse med Valdemarsdag. Fanerne leveres med spyd og snor med kvaster. Fanestangen er delelig i to og måler 300 cm.

   

  Ved kontakt til Danmarks-Samfundet er det oplyst, at en ansøgning om Dannebrogsfane fra Assens Kommune med stor sandsynlighed vil blive imødekommet.

   

  Danmarks-Samfundet oplyser samtidig, at en tilsvarende fanestang med EU-flag kan skaffes fra Aalborg Flagfabrik. Pris i størrelsesordenen 4.000-5.000 kr.

   

  Efter Økonomiudvalgets behandling er der administrativt tilføjet Justitsministeriets forskrifter om flagning, hvor det fremgår, at det i Danmark ikke er tilladt at flage med andre nationalflag end det danske uden tilladelse fra politiet, dog må man flage med det grønlandske, det færøske, de nordiske landes, FN-flaget og EU-flaget uden tilladelse.

  Økonomi

  4.000-5.000 kr. der finansieres inden for afsatte midler på Rådhusets inventarbudget.

   

  Derudover vil der være en mindre udgift til fod/holder.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Beslutning Økonomiudvalget den 10-12-2018

  Et flertal af Økonomiudvalget, 8 medlemmer (A, B, F og V) godkender indstillingen.

   

  Et mindretal af Økonomiudvalget, 1 medlem (O) stemmer imod indstillingen.

   

  Flertallet anmoder om, at det undersøges hvordan et FN-flag og øvrige landes flag eventuelt kan indgå i byrådssalen.

   

  Mindretallet ønsker sagen standset og indbragt for Byrådet, jf. styrelseslovens § 23.

  Beslutning Byrådet den 19-12-2018

  Et flertal af Byrådet, 24 medlemmer (A, B, F og V) godkender flertalsindstilling fra Økonomiudvalget.

   

  Et mindretal af Byrådet, 4 medlemmer (C og O) stemmer imod indstillingen med stemmeforklaring om, at mindretallet alene ønsker opstilling af en fane med dannebrog.

   

  Et medlem af Byrådet, 1 medlem (Ø) stemmer hverken for eller imod

 • Sagsid.: 18/27041

  Indstilling

  Borgmesteren indstiller, at forslag til ændring af styrelsesvedtægten for Assens Kommune godkendes.

  Beslutningstema

  I forbindelse med budgetaftalen for 2019-2022 blev der vedtaget reduktioner af vederlag og der forelægges justeret styrelsesvedtægt. Forslaget blev 1. behandlet i Byrådet i november mødet.

  Sagsfremstilling

  Forslag til ændring af Assens Kommunes styrelsesvedtægt pr. 1. januar 2019. Som en del af budgetaftalen for 2019-2022 er der godkendt reduktioner af vederlag til byrådets medlemmer, viceborgmester og udvalgsformand.

   

  Af budgetaftalen fremgår, at der skal ske reduktioner for i alt 534.000 kr. og at der som udgangspunkt tilbagejusteres til 2017-niveau.

   

  Honorering foretages som andel i borgmestervederlaget. Borgmestervederlaget forventes at stige igen pr. 1. april og beregningen er derfor udarbejdet på baggrund af fremskrivningsprocenten på løn.

   

   

  Andel af borgmestervederlag

  Ændring I alt

  2019 pr.pers

  1. viceborgmester

  7,23 %

  27.000

  75.000

  4 x udvalgsformand

  18,11 %

  268.000

  188.000

  Fmd. Børn og unge-udv.

  7,23 %

  27.000

  75.000

  Fmd. Folkeoplysning

  2,22 %

  8.000

  23.000

  Fmd. § 17,4 Sundhed

  Fast beløb

  12.000

  48.000

  Udvalgsvederlag

  Fast beløb

  192.000

  24.000

   

  Nyt forslag til styrelsesvedtægt vedlægges som bilag, hvor ændringerne er markeret.

  Lovgrundlag

  Lov om kommunernes styrelse

  Økonomi

  Af budgetaftalen fremgår, at reduktion af viceborgmester og formandshonorarer udgør 342.000 kr. og reduktion af udvalgsvederlag udgør 192.000 kr.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Beslutning Byrådet den 28-11-2018

  Forslag til ændring af styrelsesvedtægten for Assens Kommune godkendes og oversendes til 2. behandling.

  Beslutning Byrådet den 19-12-2018

  Indstillingen godkendt.

  Bilag

 • Sagsid.: 17/16794

  Indstilling

  Økonomiudvalget anbefaler, at Vision 2030 ”Med vilje og hjerte” udsendes i høring i otte uger med henblik på Byrådets endelig vedtagelse den 27. marts 2019 med bemærkning om , at bilag med effektmål indarbejdes som en integreret del af Vision 2030 ”Med vilje og hjerte” inden udsendelse i høring, så borgere, medarbejdere og andre interessenter kan se, hvordan Byrådet ønsker at følge op på visionens realisering.

   

  Beslutningstema

  I marts 2018 igangsatte Byrådet arbejdet med udarbejdelse af en ny vision for Assens Kommune. På baggrund af Byrådets drøftelser foråret igennem godkendte Byrådet ultimo juni et debatoplæg til udsendelse. I september og oktober var Byrådet i dialog med borgerne herom, efterfulgt af yderligere politiske drøftelser og justeringer af visionsteksten. Høringsudgaven er nu klar til Byrådets vedtagelse.

  Sagsfremstilling

  Vision 2030 ”Med vilje og hjerte” er Byrådets drøm om, hvordan Assens Kommune ser ud anno 2030 – en vision for kommunens udvikling, der skal være medvirkende til at vise retningen frem mod 2030. Visionen skal samtidig medvirke til at sikre, at vi fastholder en fokuseret og langsigtet kurs. Visionen består af fem prioriterede områder:

  • Det gode liv skaber vi sammen
  • Vores børn og unge lykkes
  • Drømmeboliger for alle
  • Flere jobs og kvalificeret arbejdskraft
  • Vi passer godt på vores natur og miljø

   

  Høringsudgaven er vedlagt som bilag 1. Høringsudgaven udsendes i otte ugers høring fra 20. december til 15. februar. Visionen udsendes til høringsberettigede parter, herunder MED-organisationen. Der indgives høringssvar på www.assens.dk/vision2030 eller via høringsportalen.

   

  Den 11. marts 2019 afholdes der Økonomiudvalgstemamøde, hvor styregruppen drøfter høringssvar forud for Økonomiudvalgets ordinære behandling af den endelige udgave den 18. marts 2019 med henblik på endelig vedtagelse i Byrådet den 27. marts 2019.

   

  Appendiks med oversigt over de indikatorer, der bruges i den løbende opfølgning på visionens målsætninger eftersendes. Appendiks medsendes til de berettigede høringsparter.

  Den 4. december blev høringsudgaven forelagt HovedMED til information og drøftelse.  HovedMEDs bemærkninger vedhæftes.

   

  Efter Økonomiudvalgets behandling er der tilføjet en opdateret høringsudgave af Vision 2030.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Beslutning Økonomiudvalget den 10-12-2018

  Indstillingen anbefales med bemærkning om, at bilag med effektmål indarbejdes som en integreret del af Vision 2030 ”Med vilje og hjerte” inden udsendelse i høring, så borgere, medarbejdere og andre interessenter kan se, hvordan Byrådet ønsker at følge op på visionens realisering.

  Beslutning Byrådet den 19-12-2018

  Et flertal af Byrådet, 28 medlemmer godkender Økonomiudvalgets indstilling.

   

  Ingen medlemmer af Byrådet stemmer imod Økonomiudvalgets indstilling.

   

  Et mindretal af Byrådet, 1 medlem (Ø) stemmer hverken for eller imod Økonomiudvalgets indstilling.

  Bilag

 • Sagsid.: 18/28859

  Indstilling

  Økonomiudvalget anbefaler, at Byrådet godkender de i den uddybende sagsbeskrivelse beskrevne rammer og visioner for det fremtidige samarbejde på erhvervsfremmeområdet, herunder giver kommunaldirektør Finn G. Johansen mandat til at arbejde videre med en model,

  • der giver mest mulig samling af de fynske erhvervsfremmeaktiviteter
  • der medfører et erhvervsfremmesystem baseret på 3 ben (Erhvervshus Fyn, de fynske erhvervsklynger og Destinationsselskabet)
  • hvor Udvikling Fyn P/S nedlukkes
  • hvor ejerkredsen i FilmFyn A/S udvides
  • hvor betalingsmodellen ensrettes til betaling pr. indbygger for alle omfattede indsatser
  • med de i sagsfremstillingen beskrevne økonomiske konsekvenser med helårsvirkning fra 2019
  • med faseopdelt ikrafttræden begyndende med Erhvervshus Fyn pr. 1/1 2019.

  Beslutningstema

  Det danske system for erhvervsfremme er under forandring. Folketinget har en ny lov for området under behandling, der forventes snarligt vedtaget med effekt fra 1/1 2019. Udgangspunktet er, at det skal være enklere for virksomhederne, og at der ikke må være overlap mellem offentlige indsatser.

   

  Med loven etableres der bl.a. et Erhvervshus på Fyn, der sammen med et tilsvarende erhvervshus i Sydjylland skal erstatte Væksthus Syddanmark.

  Sagsfremstilling

  Overgangen til en ny struktur og nye rammer for den danske erhvervsfremme giver de fynske kommuner en enestående mulighed for at gentænke og udforme det fynske erhvervsfremmesystem, så det i højere grad er tilpasset netop den fynske erhvervsstruktur.

   

  Ambitionen er at skabe et overskueligt system for virksomhederne og en sammenhængende indsats for kommunerne, hvor Erhvervshus Fyn og de lokale erhvervsservicefunktioner er hinandens forudsætninger i et tillidsfuldt og værdiskabende samarbejde.

   

  Med denne sag præsenteres rammerne for et fælles fynsk erhvervsfremmesystem, der bygges på tre grundlæggende principper:

   

  -          Afsæt i virksomhedernes behov

  -          Én fælles strategi og retning

  -          Et sammenhængende erhvervsfremmesystem

   

  Senere forelægges en række konkrete implementeringsbeslutninger, der beskrives nærmere i den vedhæftede uddybende sagsbeskrivelse.

   

  Med denne sag – der forelægges for samtlige de fynske kommuners kommunalbestyrelser – indstilles det, at der etableres et bredt og tæt tværkommunalt samarbejde om en række fælles fynske erhvervsfremmeindsatser. Der er tale om en historisk beslutning, hvor de fynske kommuner står sammen om det nye fælles Erhvervshus, samordner turismeindsatsen, nedlægger Udvikling Fyn P/S og samles om erhvervsklyngerne og Film Fyn.

  Økonomi

  For så vidt angår Assens Kommune vil nettooverskuddet i 2019 udgøre 930.856 kr. jfr. økonomiafsnittet i bilaget. Af det beløb skal Assens Kommune finansiere sin andel af omkostningerne til Erhvervshus Fyn som svarer til 446.094 kr. Nettooverskuddet vil derfor reelt udgøre 484.762 kr. Fra 2020 udgør overskuddet 1.146.840 kr.

  Beslutningskompetence
   

  Byrådet

  Beslutning Økonomiudvalget den 10-12-2018

  Indstillingen anbefales.

  Beslutning Byrådet den 19-12-2018

  Indstillingen godkendt.

  Bilag

 • Sagsid.: 18/28860

  Indstilling

  Økonomiudvalget anbefaler Borgmesterforums indstilling om:

  • at forslag om etablering af fagkomite for Infrastruktur & Mobilitet godkendes
  • at udvalgsformand for teknisk område udpeges som kommunens politiske repræsentant i fagkomiteen for den resterende byrådsperiode
  • at forslag til kommissorium for Fagkomite for Infrastruktur & Mobilitet godkendes
  • at Fagkomite for Arbejdsmarked og Uddannelse og Fagkomite for Bosætning og Attraktivitet efterfølgende kan igangsætte sit arbejde ud fra samme principper og kommissorium som for Fagkomite for Infrastruktur og Mobilitet

  Beslutningstema

  Borgmesterforum Fyn ønsker en godkendelse i de fynske kommuners fagudvalg og byråd af forslaget om at igangsætte Fagkomite for Infrastruktur og Mobilitet. Fagkomiteen har til opgave at stå for koordinering, faglig kvalificering og gennemførelse af de fælleskommunale indsatser som godkendt og beskrevet i Strategi Fyn 2018-21.

   

  Der ønskes en godkendelse af forslag til kommissorium for Fagkomite for Infrastruktur & Mobilitet og udpegning af udvalgsformand til deltagelse i fagkomiteens arbejde.

  Der ønskes samtidig en godkendelse af at principperne for kommissorium og udpegning af udvalgsformænd kan gælde for de to øvrige komiteer for Arbejdsmarked og Uddannelse og Bosætning og Attraktivitet uden ny behandling i kommunernes byråd.

  Sagsfremstilling

  Med godkendelse af Strategi Fyn 2018-21 i alle de fynske byråd i maj måned 2018 træder det fælles fynske samarbejde ind i en ny fase. Forslagene til nye fælles fynske handlinger og indsatser (fordelt på de 3 strategiske spor Arbejdsmarked & Uddannelse, Bosætning & Attraktivitet og Infrastruktur & Mobilitet) skal videreudvikles og implementeres, de kommunale ressourcer afsættes og de rette kommunale projektledere, medarbejdere og eksterne samarbejdspartnere skal findes. (s. 7 i Strategi Fyn 2018-21)

   

  En fagkomite´s opgave er at styrke lokalt politisk medansvar og faglig kvalificering af de fælles fynske handlinger. Det foreslås at forankre samarbejdet på det politiske niveau hos fagudvalg og udvalgsformænd og på det administrative niveau hos fagdirektører og fagchefer. (s. 44 Strategi Fyn 2018-21). Fagkomiteen foreslås sammensat af politikere (fynske udvalgsformænd) og kommunernes fagdirektører.

   

  Borgmesterforum pegede på sit møde den 7. maj 2018 på en model for udvikling af det fælles fynske samarbejde med afsæt i fagkomiteer og samarbejdsaftaler mellem de fynske organisationer som vigtige elementer.

   

  På Fyns Fremtid 9-konferencen i Bogense den 12. juni 2018 blev nye krav til politisk lederskab i det fælles fynske kommunesamarbejde behandlet. Èn af de klareste konklusioner på konferencens workshop var fuld opbakning til at inddrage de fynske fagudvalg og udvalgsformænd i prioriteringen og styring af de besluttede fælles fynske indsatser i Strategi Fyn 2018-21. 

   

  Fagkomite for Infrastruktur & Mobilitet

  Der peges på det tekniske områdes gode muligheder for at være det første område, hvor Fyn kan udvikle brug af fagkomiteer i det fælleskommunale samarbejde.

  De fynske tekniske direktører mødes i dag 1-2 gange årligt med udvalgsformændene på det tekniske område fra hele Fyn. Denne mødeaktivitet foreslås genbrugt og kan med fordel udvikles til en ”Fagkomitè” for det tekniske område, der kan varetage implementering af de fælles kommunale indsatser indenfor infrastruktur, grøn omstilling og udbredelse af mobil- og bredbånd på Fyn, som beskrevet i Strategi Fyn 2018-21 s. 32-37 (vedlagt som bilag 3)

   

  På Strategi Fyn 2018-21´s område Infrastruktur & Mobilitet er det strategiske grundlag for samarbejdet allerede skabt med FYN I BEVÆGELSE Infrastrukturstrategi Fyn 2017-35 og Energiplan Fyn og de første fælles fynske indsatser er i gang (Trafikmodel Fyn, De Fynske Terminaler, EU-ansøgning om bæredygtige drivmidler i den kollektive trafik).

   

  Fagkomiteen skal sikre faglig effektivitet i opgaveløsningen og ejerskab til beslutningerne i de fynske fagudvalg og administrationer. (liste over mulige medlemmer vedlægges som Bilag 2)

   

  Kommissorium for fagkomiteens virke

  Der er udarbejdet forslag til kommissorium for Fagkomite for Infrastruktur & Mobilitet (vedlagt som bilag 1) indeholdende:

  • baggrund og formål for fagkomiteens arbejde
  • udpegning af politiske og administrative repræsentanter til fagkomiteen
  • fastlæggelse af fagkomiteens ansvar og opgaver
  • afklaring af finansieringsbehov og ressourcer til de fælles fynske indsatser
  • evaluering af fagkomiteens arbejde og sekretariatsbetjening

  Forslag til kommissorium er udarbejdet af en arbejdsgruppe, nedsat på det seneste møde i Borgmesterforum, bestående af fagdirektører og kommunaldirektører.

  Den foreslåede Fagkomite for Infrastruktur og Mobilitet kan efter godkendelse af kommissoriet i de fynske byråd påbegynde sit arbejde i foråret 2019.

   

  Fagkomiteer på andre områder

  Det er hensigten, at erfaringerne med opbygning af fagkomitè på det tekniske område kan danne udgangspunkt for lignende fagkomitéer på området for Arbejdsmarked & Uddannelse (Beskæftigelsesforum Fyn) og Bosætning & Attraktivitet, som beskrevet i Strategi Fyn 201821. 

   

  Således foreslås det, at principperne i det vedlagte til forslag kommissorium skal kunne anvendes for de to øvrige fagkomiteers opbygning og virke uden ny behandling i kommunernes byråd.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Beslutning Økonomiudvalget den 10-12-2018

  Indstillingen anbefales.

  Beslutning Byrådet den 19-12-2018

  Indstillingen godkendt.

  Bilag

 • Sagsid.: 18/28010

  Indstilling

  Beskæftigelse, Erhverv og Kultur godkender administrationens udkast til driftsaftale for Udvikling Assens i 2019 med bemærkning om, at Udvikling Assens fortsat har frihed til at prioritere den samlede ressourceanvendelse til erhvervs- og turismeopgaver inden for rammerne af driftsaftalen og basistilskuddet.

   

  Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

  Beslutningstema

  Assens Byråd godkendte den 14. december 2016 den seneste driftsaftale for Udvikling Assens. Driftsaftalen løber frem til udgangen af 2018 og skal som følge heraf fornyes inden årsskiftet, således at en ny driftsaftale kan træde i kraft den 1. januar 2019.

  Sagsfremstilling

  Udvikling Assens har siden sin start i 2015 haft en driftsaftale med Assens Kommune. Driftsaftalen beskriver Udviklings Assens’ formål og hovedopgaver med at varetage de basale erhvervs- og turismeopgaver i Assens Kommune. Her over for håndteres den mere specialiserede erhvervs- og turismefremme af andre organisationer på Fyn og i regionen, så som Væksthuset og Udvikling Fyn, og turismesamarbejdet Destination Fyn.

   

  Den nuværende driftsaftale er formuleret som en samarbejdsaftale, som beskriver Assens Kommunes forventninger til Udvikling Assens opgavevaretagelse og mål, og den beskriver

  finansieringsgrundlaget. Der er desuden udarbejdet to tillægsaftaler til den nuværende aftale i form af 1) en aftale om løsning af opgaver vedrørende digitale infotavler og 2) en aftale om udmøntning af Erhvervs- og Vækstpolitikken i Assens Kommune. Aftalen beskriver desuden muligheden for, at Udvikling Assens efter særskilt aftale kan indgå som ansvarlig for at igangsætte og koordinere større turismeevents eller markedsføringsopgaver.

   

  Det forventes, at en ny Lov om erhvervsfremme ”Lov om dansk turisme” godkendes i Folketinget inden jul, til ikrafttrædelse 1. januar 2019. Lovforslaget betyder blandt andet, at Regionernes opgaveløsning på området fjernes og overgår til staten, og at der i stedet for 5 regionale væksthuse oprettes regionale Erhvervshuse. Fyn får sit eget Erhvervshus Fyn der også forventes at rumme den fællesfynske erhvervsudvikling og turismedestination.

   

  Den nye driftsaftale for 2019 ligner i sin opbygning den hidtidige aftale. Den nye driftsaftale er desuden opbygget så den tager højde for lovgivningsændringerne og udvalgets ønsker fra sagens behandling den 13. august 2018. Driftsaftalens beskrivelse af ansvar for opgaver er blevet mere præcis på følgende områder:

  • opdeling mellem erhvervsfremme og turismeopgaver, der følger af ny lovgivning og kommende implementering heraf
  • Ansvar for implementering af Erhvervs- og Vækstpolitikken, hvor den hidtidige tillægsaftale er blevet en del af driftsaftalen
  • Ansvar i forhold til beskæftigelsesindsatsen
  • Ansvar for events og synliggørelse, herunder varetage ansvaret for drift af infotavler og som noget nyt også eventen ”Assens for Fulde Sejl – Historien er Overalt”
  • Ansvar i forhold til øvrige opgaver og koordination

  Lovgrundlag

  Lov om erhvervsfremme.

  Økonomi

  Det ordinære tilskud til Udvikling Assens har i 2018 været på 2.473.000 kr. Hertil kommer tilskud som følge af de 2 tillæg til driftsaftalen på i alt 850.000 kr.

   

  I 2019 fremskrives det ordinære tilskud til 2.584.000 kr. Hertil kommer yderligere 457.000 kr. i tilskud for varetagelse af ansvaret for eventen Assens for Fulde Sejl, jf. Beskæftigelse, Erhverv og Kulturs beslutning af 3. december 2018.

   

  Administrativ tilføjelse efter Beskæftigelse, Erhverv og Kultur og Økonomiudvalgets behandling af sagen:

  Det vedhæftede udkast til driftsaftale med Udvikling Assens 2019 tilrettes, således at økonomien beskrevet i forbindelse med varetagelse af ansvaret for eventen Assens for Fulde Sejl tilrettes til 457.000 kr., jf. Beskæftigelse, Erhverv og Kulturs beslutning af 3. december 2018.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Beskæftigelse Erhverv og Kultur den 03-12-2018

  Beskæftigelse, Erhverv og Kultur godkender administrationens udkast til driftsaftale for Udvikling Assens i 2019 med bemærkning om, at Udvikling Assens fortsat har frihed til at prioritere den samlede ressourceanvendelse til erhvervs- og turismeopgaver inden for rammerne af driftsaftalen og basistilskuddet. 

   

  Beslutning Økonomiudvalget den 10-12-2018

  Indstillingen anbefales.

  Beslutning Byrådet den 19-12-2018

  Assens Byråd godkender driftsaftale for Udvikling Assens for 2019 med bemærkning om, at driftsaftalen justeres, således:

   

  • At det fremgår, at Udvikling Assens meddeles et tilskud på 457.000 kr. ex. moms til projektledelse og afvikling af eventen Assens for fulde Sejl i 2019, jf. Beskæftigelse, Erhverv og Kulturs beslutning af 3. december 2018

   

  • At afsnittet Implementering af Erhvervs- og Vækstpolitikken justeres, så følgende fremgår:
   • ”Særligt skal der i 2019 fokuseres på:
   • Indsatsen ”Virksomhedsudvikling” og ”Netværksledelse for Erhvervsfælleskaber”, der er beskrevet i tidligere tillægsaftale
   • Udvikling Assens skal proaktivt arbejde i retning af effektmålene for Erhvervs- og Vækstpolitikken (jf. side 19):
   • 10 virksomheder i formelle netværk i Udvikling Assens i 2017 stigende til 80 i 2020.
   • 15 virksomheder i mentorforløb i Udvikling Assens i 2018 stigende til 60 i 2020.
   • Øget antallet af medlemsvirksomheder i klyngesamarbejde fra 32 i 2016 til 47 i 2020.”

   

  • At Udvikling Assens i øvrigt fortsat har frihed til at prioritere den samlede ressourceanvendelse til erhvervs- og turismeopgaver inden for rammerne af driftsaftalen og basistilskuddet.

   

  Bilag

 • Sagsid.: 18/17185

  Indstilling

  Beskæftigelse, Erhverv og Kultur anbefaler, at Assens Byråd godkender tillægsaftalen til kulturaftalen mellem Kulturregion Fyn og Kulturministeriet gældende for 2019.

  Beslutningstema

  Assens Kommune indgår sammen med otte andre fynske kommuner i kultursamarbejdet Kulturregion Fyn. Samarbejdet er bygget op om en firårig aftale med Kulturministeriet.

  Den nuværende aftale udløber med udgangen af 2018. Kulturministeren foreslog i foråret 2018 en række markante ændringer af aftalekonceptet. Forslagene blev senere taget af bordet igen; men forløbet medførte, at arbejdet med at forberede en ny firårig aftale endnu ikke er blevet sat i gang. I stedet er der ved at blive udarbejdet en etårig tillægsaftale for 2019. Aftalen foreligger i udkast, som vedlægges.

   

  Da der er brug for at sikre Kulturregion Fyns handlemuligheder fra indgangen af 2019, ønskes der politisk accept af, at Assens Kommune i det kommende år indgår i kultursamarbejdet på grundlag af tillægsaftalen.

  Sagsfremstilling

  Ifølge forslaget til tillægsaftale videreføres og udvikles projekter under den nuværende kulturaftales tre indsatsområder ”Fyn er film”, ”Skab dig selv – talentudvikling og kulturel dannelse” og ”Kultur der ses”. Dermed foreslås det at fortsætte arbejdet med at understøtte en fælles fynsk kulturpolitisk vision om, at fynsk kultur skal ses, høres og mærkes, at alle skal have mulighed for og sikres adgang til at opleve, forstå og skabe kulturen på Fyn, og at Fyn skal være den mest attraktive landsdel for kulturelle oplevelser og involverende projekter. 

   

  I forslaget til tillægsaftale indgår ikke

  • det specifikke tidligere amtslige tilskud uden for lov, som hidtil har været udbetalt til FilmFyn. Dette tilskud indgår nu i stedet i finansieringen af filmaftalen.
  • den kulturelle rammebevilling til små storbyteatre og børneteaterrefusion. Disse tilskud udbetales fremover efter ansøgning direkte fra Statens Kunstfond til kommunerne.

   

  Det forventes, at der i 2019 vil blive udarbejdet en ny firårig aftale for perioden 2020-2023.

  Lovgrundlag

  Kommunalfuldmagten.

  Økonomi

  De fynske medlemskommuner af Kulturregion Fyn bidrager i 2019 med 7,680 kr. pr. borger, som anvendes til Kulturregion Fyns egenfinansiering af indsatsområderne samt administration af Kulturregion Fyn. Assens Kommunes bidrag udgør i 2019 ca. 318.000 kr.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Beskæftigelse Erhverv og Kultur den 03-12-2018

  Beskæftigelse, Erhverv og Kultur anbefaler, at Assens Byråd godkender tillægsaftalen til kulturaftalen mellem Kulturregion Fyn og Kulturministeriet gældende for 2019.

  Beslutning Byrådet den 19-12-2018

  Indstillingen godkendt.

  Bilag

 • Sagsid.: 18/20126

  Indstilling

  Miljø, Teknik og Plan indstiller, at taksterne for de vandværker, der fremgår af vedhæftede liste godkendes.

   

  Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

  Beslutningstema

  Alle vandværker skal have godkendt deres takster af kommunen, for at vandværket lovligt kan opkræve betaling for vandforbrug og tilslutningsbidrag hos forbrugeren.

  Sagsfremstilling

  8 vandværker har indsendt takstblad for 2019 til Assens Kommune til godkendelse.

   

  De tre store vandværker i kommunen Haarby, Glamsbjerg og Assens leverer hver mere end 200.000 m3 vand pr. år og er derfor omfattet af Vandsektorlovens bestemmelser om overholdelse af prisloft, hvor taksterne også skal godkendes af Forsyningssekretariatet.

   

  Formålet med kommunens godkendelse af takster:

  Kommunen skal tilse, at vandforsyningerne har en rimelig drift og vedligeholdelse samt gennemgå deres handleplaner for at kunne sikre, at vandforsyningerne er fremsynede, og lever op til lovgivningens krav. For at sikre økonomien til dette, skal kommunen tilse at taksterne er rimelige, og at der ikke forekommer voldsomme forhøjelser pludseligt, men at taksterne justeres løbende, således at vandværkerne altid har råd til vedligeholdelse, fornyelse samt opfyldelse af lovgivningens krav til vandforsyninger.

    

  Hvad godkendes:

  Det er kun takster for anlægsbidrag og driftsbidrag, der godkendes af kommunen. Anlægsbidraget går til investering og afskrivninger på vandværk og ledningsnet, mens driftsbidraget går til de løbende driftsudgifter.

   

  I bilag 1 ”Vandværkstakster 2019” er vist de indberettede takster for 2019 med bemærkninger om ændringer i forhold til taksterne i 2018.

   

  Bemærkninger:

  Det generelle billede er, at man ønsker at holde taksterne på et stabilt lavt niveau, men vil stadig sikre at der er økonomi til de nødvendige reparationer og fornyelser.

   

  Nogle af vandværkerne har ingen ændringer i vandværkstaksterne fra 2018 til 2019, hvilket afspejler at drifts- og anlægsudgifterne har været på et stabilt niveau.

   

  Assens Vandværk har i sin takstoversigt et punkt der hedder Melby–Kærum Vandværk.

  Melby–Kærum Vandværk køber vandet hos Assens Vandværk til en pris af 4,73 kr./m3, da de på tiden nødforsynes fra Assens Vandværk, på grund af, at Melby Kærums Kildefelt er forurenet med nedbrydningsproduktet fra pesticidet Chloridazon, Desphenyl Chloridazon.

   

  Vissenbjerg – Bred vandværk har en stigning i vandprisen fra 5 kr./m3 til 6,50 kr./m3, hvilket skyldes, at man vil fremtidssikre vandværket, så der er økonomi til fremtidige investeringer.

   

  Der vil erfaringsmæssigt være vandværker der har fået indsendt taksterne for sent, og derfor bliver der blive tale om en opsamlingsrunde primo 2019. De store vandværker skal også have taksterne godkendt i Forsyningssekretariatet. Der mangler blandt andet takstforslag for både Glamsbjerg og Haarby vandværker.

  Lovgrundlag

  Bekendtgørelse af lov om vandforsyning m.v.

  Vejledning om vandværker fra Miljøstyrelsen.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 03-12-2018

  Miljø, Teknik og Plan indstiller, at taksterne for de vandværker, der fremgår af vedhæftede liste godkendes.

   

  Beslutning Økonomiudvalget den 10-12-2018

  Indstillingen anbefales.

  Beslutning Byrådet den 19-12-2018

  Indstillingen godkendt.

  Bilag

 • Sagsid.: 18/27457

  Indstilling

  Miljø, Teknik og Plan indstiller, at spildevandstaksterne for 2019 godkendes, og bemærker, at Assens Forsyning opfordres til at sikre at virksomheder, hvor der sker væsentlige prisændringer, orienteres i god tid.

   

  Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

   

  Beslutningstema

  De af forsyningsselskabet fastsatte spildevandstakster skal godkendes af Byrådet en gang årligt.

  Sagsfremstilling

  Én gang årligt fastsættes taksterne for spildevand af Assens Forsyning A/S og godkendes af deres bestyrelse. Byrådets efterfølgende godkendelse er en såkaldt legalitetsgodkendelse i henhold til lovgivningen. Kommunen skal tilse, at taksterne overholder den indtægtsramme eller den regnskabsmæssige kontrolramme, som er fastsat for Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S af Forsyningssekretariatet under Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

   

  Bestyrelsen for Assens Forsyning A/S har godkendt takster for 2019 på møde den 15. november 2018. Assens Forsyning A/S har endvidere fremsendt redegørelse for takstfastsættelserne samt konsekvenser for husstande og virksomheder. Takstblad samt redegørelse ses i bilag.

   

  Assens Forsyning A/S har oplyst, at den forventede samlede indtægtsramme for Assens Spildevand A/S er 112.691.710 kr. og for Assens Rensning A/S 25.668.223 kr..

   

  De budgetterede indtægter for 2019 er 111.281.000 kr. for Assens Spildevand A/S og 25.644.000 for Assens Rensning A/S. De forventede samlede indtægtsrammer for de to selskaber er således overholdt.

   

  Den nye vandsektorlov fastsætter strammere regulering af forsyningsselskaber, bl.a. et generelt effektiviseringskrav på 2 % om året. Deri ligger en potentiel besparelse for forbrugeren. Det betyder samtidig, at der er loft på, hvor meget forsyningen må opkræve ved forbrugeren – det kaldes økonomisk ramme. Assens Forsyning A/S er underlagt ”hvile-i-sig-selv”-princippet, der betyder, at hvis selskabet har opkrævet mere end nødvendigt, så nedreguleres den økonomiske ramme automatisk af Forsyningssekretariatet – og dermed tilbagebetales eventuelt overskud til forbrugeren via takstnedsættelser.

  Lovgrundlag

  Lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. (LBK nr. 633 af 7. juni 2010).

  Lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold (LOV nr. 469 af 12. juni 2009).

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 03-12-2018

  Miljø, Teknik og Plan indstiller, at spildevandstaksterne for 2019 godkendes, og bemærker, at Assens Forsyning opfordres til at sikre at virksomheder, hvor der sker væsentlige prisændringer, orienteres i god tid.

   

  Beslutning Økonomiudvalget den 10-12-2018

  Indstillingen anbefales.

  Beslutning Byrådet den 19-12-2018

  Indstillingen godkendt.

  Bilag

 • Sagsid.: 17/16856

  Indstilling

  Miljø, Teknik og Plan indstiller:

  • At Byvækstplan Aarup Syd med tilhørende miljøvurdering godkendes endeligt samt lægges til grund for den fremtidige byudvikling i Aarup, og
  • At der igangsættes en lokalplan for en tæt/lav bebyggelse for de to nordligste områder i ”Skovhusene”.

   

  Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

  Beslutningstema

  Byrådet besluttede den 16. december 2017 i forbindelse med prioriteringen af midler til kommunale byggegrunde, at der skulle udarbejdes en helhedsplan for udstykninger i den sydlige del af Aarup. Administrationen har i samarbejde med Aarup Lokalråd og Assens Forsyning fået udarbejdet Byvækstplan Aarup Syd, der har været i høring fra den 17. september til den 29. oktober 2018.

  Sagsfremstilling

  Byvækstplanen Aarup Syd sætter de overordnede rammer for udviklingen af fremtidige boligområder og rekreative landskaber. Planen beskriver, hvordan Aarup kan afrundes mod syd, og hvordan byens fremtidige boligområder kan etableres mest hensigtsmæssigt i forhold til den eksisterende by, Skydebjerg og de landskabelige kvaliteter. Efter planen kan der opføres omkring 350 boliger afhængigt af type og tæthed. Byvækstplanen giver et bud på en kommende infrastruktur samt på, hvordan regnvand skal håndteres i et nyt blåt/grønt landskab syd om Aarup.

   

  Byvækstplanen med tilhørende miljøvurdering har været i høring i 6 uger, og der blev afholdt borgermøde den 2. oktober. Der er indkommet 9 høringssvar med mange gode input, hvoraf de fleste vedrører forhold, der først er aktuelle i en efterfølgende detailplanlægning for de enkelte områder. Overordnet grupperer høringssvarene sig inden for forhold som påvirkning på eksisterende bebyggelse, herunder udsigten ud over åbne marker og indbliksgener, den landskabelige påvirkning, herunder udseendet på kommende byggeri, den trafikale struktur/vejbetjening og den grønne kile med friholdelse af landbrugsarealer til eksisterende landbrugsejendomme.

   

  Høringssvarene fører ikke til ændringer i den foreliggende byvækstplan, der er på et overordnet niveau. I den efterfølgende detailplanlægning for de enkelte områder, vil der skulle tages hensyn til mange af de forhold, der peges på i høringssvarene. Høringssvarene er derfor et vigtigt input til den fremtidige konkrete planlægning for de enkelte etaper. I forhold til bekymringen omkring påvirkningen af eksisterende boliger – særligt boliger i 1. række med udsigt. Vil der i den fremtidige detailplanlægning blive set på, hvordan der kan tages størst mulig hensyn til eksisterende boliger. Planlægning er dog en erstatningsfri regulering, som ikke giver de berørte ejendomme mulighed for økonomisk erstatning. Der henvises til bilag 4 for de samlede høringssvar og bilag 5 for kommentarer til høringssvarene.

   

  Efter den endelige vedtagelse af byvækstplanen vil grundlaget være til stede for, at der kan lokalplanlægges for nye boligområder, og for at imødekomme efterspørgslen på mindre boliger er det indstillet, at administrationen igangsætter en lokalplan for en tæt-lav bebyggelse på det midterste område i ”Skovhusene”. Arealet er ejet af Assens Kommune og kan efter endelig vedtaget lokalplan sættes til salg som ét eller flere projektarealer.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 03-12-2018

  Miljø, Teknik og Plan indstiller:

  • At Byvækstplan Aarup Syd med tilhørende miljøvurdering godkendes endeligt samt lægges til grund for den fremtidige byudvikling i Aarup, og
  • At der igangsættes en lokalplan for en tæt/lav bebyggelse for de to nordligste områder i ”Skovhusene”.

   

  Beslutning Økonomiudvalget den 10-12-2018

  Indstillingen anbefales.

  Beslutning Byrådet den 19-12-2018

  Indstillingen godkendt.

  Bilag

 • Sagsid.: 18/27480

  Indstilling

  Miljø, Teknik og Plan indstiller:

  • At Forslag til Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan 2018-2027 vedtages offentliggjort.
  • At offentliggørelsesperioden fastsættes til 8 uger.
  • At tidsplanen for vedtagelse af Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan 2018 – 2027 godkendes.

  Beslutningstema

  I 2017 vedtog Byrådet Regnvandsplan for Tommerup. Forslag til Tillæg nr. 1 for Spildevandsplan 2018 – 2027 beskriver planerne for udmøntning af første delprojekt i Regnvandsplanen for Tommerup. Forslag til Tillæg nr. 1 forelægges til politisk godkendelse med henblik på at sende planforslaget i 8 ugers offentlig høring.

  Sagsfremstilling

  Formålet med Forslag til Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan 2018 – 2027 er, at etablere nye regn- og spildevandsledninger i området ved Møllebakken, Smedegyden, Bystævnevej, Kirkebjerg og Skolevej samt et tørt regnvandsbassin vest for Nyvej.

   

  Området er separatkloakeret, og tag- og overfladevand ledes i dag til det rørlagte vandløb Rævedamsafløbet. I forbindelse med åbning og genslyngning af Rævedamsafløbet er det nødvendigt at etablere nye regn- og spildevandsledninger, da regnvandet i dag ledes til det rørlagte vandløb.

   

  Forslag til Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan 2018 – 2027 beskriver planerne for realisering af første delprojekt i Regnvandsplan for Tommerup, som er udarbejdet for at ruste byen og landskabet til bedre at kunne håndter fremtidens oversvømmelser som følge af øgede nedbørsmængder.

   

  Assens Kommune og Assens Forsyning A/S gennemfører i fællesskab første delprojekt i Regnvandsplanen for Tommerup.

   

  Der udsendes orienteringsbrev til de borgere og lodsejere, som berøres direkte af planen, enten fordi deres ejendom påvirkes i forbindelse med etablering af regn- og spildevandsledninger eller fordi de ejer et areal, hvor man ønsker at placere et regnvandsbassin.

   

  Med endelig vedtagelse af Tillæg nr. 1 erklærer Byrådet sig indstillet på at foretage de fornødne arealerhvervelser, samt erhvervelser af rådigheder ved ekspropriation i overensstemmelse med reglerne i lov om miljøbeskyttelse.

   

  Med baggrund i ovenstående forventes tidsplanen for vedtagelse af Tillæg nr. 1 at være:

  Byrådsmøde, behandling af planforslag: 19. december 2018.

  Offentlig høring: 20. december 2018 – 14. februar 2019 (8 uger).

  Økonomiudvalgsmøde, behandling af endeligt planforslag: 18. februar 2019.

  Byrådsmøde, endelig vedtagelse af Tillæg nr. 1: 27. februar 2019.

  Lovgrundlag

  Miljøbeskyttelsesloven (LBK nr. 1121 af 3. september 2018).

  Spildevandsbekendtgørelsen (BEK nr. 1469 af 12. december 2017).

  Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM) (LBK nr. 1225 af 25. oktober 2018).

  Økonomi

  Forslag til Tillæg nr. 1 har ingen økonomiske konsekvenser for Assens Kommune.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 03-12-2018

  Miljø, Teknik og Plan indstiller:

  • At Forslag til Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan 2018-2027 vedtages offentliggjort.
  • At offentliggørelsesperioden fastsættes til 8 uger.
  • At tidsplanen for vedtagelse af Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan 2018 – 2027 godkendes.

   

  Beslutning Byrådet den 19-12-2018

  Indstillingen godkendt.

  Bilag

 • Sagsid.: 10/43518

  Indstilling

  Miljø, Teknik og Plan indstiller, at plejeplan for projektområdet Gravene godkendes og optages som bilag til gældende Natura 2000-handleplan for Odense Å med Hågerup Å, Sallinge Å og Lindved Å.

  Beslutningstema

  Assens Kommune har været partner i LIFE 70 (EU naturprojekt) med et område mellem Hjelmerup og Odense Å. Projektet afsluttes med udgangen af 2018, og er del af kommunens indsats for at sikre målopfyldelse i forhold til kommunens Natura 2000-forpligtigelse. Det er et krav i projektet, at der udarbejdes en plejeplan for projektområdet, og at denne optages som bilag til den gældende Natura 2000-handleplan for Odense Å-systemet.

  Sagsfremstilling

  Byrådet har på mødet den 29. marts 2017 vedtaget handleplanerne for de 3 Natura 2000-områder, der helt eller delvist ligger i Assens Kommune.

  Som en væsentlig del af kommunens indsats inden for Natura 2000-området Odense Å med Hågerup Å, Sallinge Å og Lindved Å er der gennemført et naturprojekt i Gravene – beliggende sydøst for Hjelmerup. EU’s LIFE-fond og Villumfonden har finansieret størstedelen af projektet. Projektet afsluttes med udgangen af 2018, og som den afsluttende indsats, skal der optages en plejeplan for Gravene i den gældende Natura 2000-handleplan. Plejeplanen skal medvirke til at sikre den fremadrettede drift af området, når EU LIFE-projektet slutter. Der må ikke indgå vilkår i plejeplanen, der kan forpligtige lodsejerne økonomisk.

   

  Det centrale i plejeplanen går på, at naturområdet skal sikres en fremadrettet pleje i form af afgræsning eller høslæt for at sikre/forbedre naturværdierne i området. Det er muligt, at afgræsningen enkelte gange i nogle mindre delområder skal suppleres med en ekstra rydning af vedopvækst. Samtidigt skal vandhullerne i området forblive egnede som levested for spidssnudet frø, der er på Habitatdirektivets bilag IV.

  Lovgrundlag

  Miljømålsloven (LBK nr. 119 af 26/01/2017) og Bekendtgørelse om kommunalbestyrelsernes Natura 2000-handleplaner (BEK nr. 994 af 27/06/2016).

  Økonomi

  Indsatser beskrevet i plejeplanen dækkes inden rammerne af det nuværende driftsbudget.

  Beslutningskompetence
   

  Byrådet.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 03-12-2018

  Miljø, Teknik og Plan indstiller, at plejeplan for projektområdet Gravene godkendes og optages som bilag til gældende Natura 2000-handleplan for Odense Å med Hågerup Å, Sallinge Å og Lindved Å.

  Beslutning Byrådet den 19-12-2018

  Indstillingen godkendt.

  Bilag

 • Sagsid.: 18/28412

  Indstilling

  Miljø, Teknik og Plan godkender tilrettet parkeringsbekendtgørelse og indstiller, at udkast til Byrådets udtalelse til Ankestyrelsen godkendes.

  Beslutningstema

  Byrådet har modtaget en henvendelse fra Ankestyrelsen, hvori Assens Kommune bliver bedt om at komme med en udtalelse i forbindelse med manglende overholdelse af færdselslovens §92 c, stk. 4, 2. pkt.

  Sagsfremstilling

  Transport- og Bygningsministeriet har den 14. september 2016 truffet en afgørelse, vedrørende en klagesag omhandlende fortolkningen af færdselslovens §92 c., stk. 4, 2. pkt. I afgørelsen påpeger ministeriet at vejmyndigheder ikke kan regulere ”overnatning” i bekendtgørelsen, og anmoder derom at få bragt bekendtgørelsen i overensstemmelse hermed. Administrationen har på grund af en beklagelig fejl ikke fået tilrettet Parkeringsbekendtgørelsens ordlyd. Som konsekvens heraf er Assens Kommune sammen med 18 andre kommuner indgivet til ankestyrelsen.

   

  Administrationen har nu tilrettet Assens Kommunes parkeringsbekendtgørelse, således at reguleringen af ”overnatning” er udgået – se bilag ”parkeringsbekendtgørelse”,

  Ligeledes har administrationen på anmodning af Ankestyrelsen udarbejdet et udkast til Byrådets udtalelse til Ankestyrelsen – se bilag ”udtalelse til Ankestyrelsen”.

  Lovgrundlag

  Parkeringsbekendtgørelse: Færdselsloven.

  Udtalelse til Ankestyrelsen: Kommunestyrelsesloven.

  Beslutningskompetence

  Parkeringsbekendtgørelse: Miljø-, Teknik og Plan.

  Udtalelse til Ankestyrelsen: Byrådet.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 03-12-2018

  Miljø, Teknik og Plan godkender tilrettet parkeringsbekendtgørelse og

  Indstiller, at udkast til Byrådets udtalelse til Ankestyrelsen godkendes.

  Beslutning Byrådet den 19-12-2018

  Indstillingen godkendt.

  Bilag

 • Sagsid.: 18/27492

  Indstilling

  Beskæftigelse, Erhverv og Kultur indstiller det reviderede udkast til Beskæftigelsesplan 2019-2022 med henblik på Byrådets endelige vedtagelse med bemærkning om, at:

   

  • Generelt: Beskæftigelsesplanen sendes til høring i Handicaprådet forud for Byrådets behandling (Handicappolitikken vedlægges som bilag)
  • S. 2: Indarbejdes afsnit: At der indledningsvis gøres opmærksom på at arbejdsmarkedsområdet er et forpligtende samarbejde mellem borgere, virksomheder og medarbejdere, der tager afsæt i borgernes ressourcer.
  • S. 7: I første afsnit: ….., har brug for parallelle tværfaglige og helhedsorienterende indsatser, .. (erstatter – har brug for en indsats)
  • S. 9:Tilføjelse: 4. punktum – herunder SOSU
  • S. 9: Nyt punktum under Indsatser og projekter: Fokus på iværksætteri ved Udvikling Assens
  • S. 10: Nyt punktum: Nye samarbejdsaftaler med virksomheder, som indeholder uddannelse af frivillige virksomhedsmentorer.
  • S. 12: Punktum vedr. sanktioner ændres til: Anvendelsen af sanktioner i Assens Kommunen anvendes i henhold borgerens ret og pligt og gældende lovgivning.
  • S. 14: 2. sidste afsnit: særlig fokus på at kvalificere den ledige til den arbejdskraft som både den private og offentlige sektor har behov for.
  • S. 15:Ændring i tabel: Landsgennemsnit udgår i tabellen.

   

  Beskæftigelse, Erhverv og Kultur genoptager drøftelsen af beskæftigelsestiltag i 1. kvartal 2019 med afsæt i henholdsvis Byrådets nye vision 2030, ny lovgivning på området og de seneste erfaringer med de virksomhedsrettede beskæftigelsesindsatser.

   

   

  Uddannelse, Børn og Familie indstiller, at det reviderede udkast til Beskæftigelsesplan 2019-2022 med henblik på Byrådets endelige vedtagelse godkendes, med nedenstående bemærkninger, idet udvalget udelukkende forholder sig til udvalgets område.

   

  Som ny virksomhedsrettet indsats indsættes:

  • Der sættes særligt styrket fokus på at understøtte etablering af lærlingeaftaler og praktik- og uddannelsespladser i både privat og offentligt regi.

   

  Yderligere beskrivelse af mentorordninger for unge i virksomheder præsenteres for udvalget i forbindelse med udmøntningen af afsnittet Nye tiltag i 2019-2022 på beskæftigelsesområdet.

   

  Brugen af fritidsjobs indarbejdes som en del af de konkrete indsatser i regi af kommunens arbejde med implementering af FGU-reformen.

  Oplysningskampagner til de unge ligger ligeledes som en del af FGU-reformen, som der arbejdes videre med i Uddannelse, Børn og Familie.

   

  Socialdemokratiet ønsker at alt omkring at målrette nyttejob til brancher med rekrutteringsproblemer, skal ud af beskæftigelsesplanen. Her kan man i stedet bruge praktik-, uddannelsesforløb eller øvrige tiltag.

  Nyttejob er job, der ikke udføres af ansatte og aflønnede medarbejder i forvejen. 

  Beslutningstema

  På baggrund af Beskæftigelse, Erhverv og Kultur og Uddannelse, Børn og Families drøftelser i november blev udkast til Beskæftigelsesplanen rettet og sendt i høring. Byrådet skal nu beslutte det endelige udkast til Assens Kommunes Beskæftigelsesplan 2019-2022 på baggrund af de indkomne høringssvar og eventuel erfaringsopsamling fra udvalgsmedlemmernes deltagelse på JobCAMP 2018.

  Sagsfremstilling

  Beskæftigelse, Erhverv og Kultur samt Uddannelse, Børn og Familie drøftede udkast til Beskæftigelsesplan 2019-2022 ved møder i november med følgende bemærkninger:

   

  Beskæftigelse, Erhverv og Kultur:

  • Det ønskes at der tilføjes bemærkninger i afsnit om de nye tiltag; dels vedr. rettigheder og pligter, dels om sundhedstemaet i den kommende Vision 2030.

  Uddannelse, Børn og Familie:

  • Ønske om at Beskæftigelsesplan 2019-2022 sendes i høring blandt arbejdstager organisationer og Udvikling Assens.

   

  Beskæftigelsesplan 2019-2022 har været sendt i høring. Høringssvar fremgår af bilag.

   

  Af indkomne høringssvar er der blandt andet følgende bemærkninger:

  • Udvikling Assens:

  Godt med en 4 årig plan, dog vigtigt med årlige opfølgninger, hvor den aktuelle situation samt fremdrift på indsatser og måltal følges og evt. justeres. Det arbejde som foregår i de 4 kommunale erhvervsfællesskaber bør inddrages for input og forslag.

   

  • Dansk Industri:

  Fornuftigt med en 4 årig plan. Man kunne tydeliggøre hvordan man vil hjælpe virksomheder i deres rekruttering af de rette kompetencer og sikre gode match. Opsatte måltal bør være ambitiøse, men opnåelige.

   

  • Fynsk Erhverv: Virksomheder benytter Jobcentret i begrænset omfang som rekrutteringskanal; vikarbureauer kan f.eks. tænkes ind. Fokus på fastholdelse af sygemeldte borgere er en god prioritering. Kommunen bør opstille ambitiøse mål og skærpe sanktionering.

   

  • LO Vestfyn og LAU Vestfyn: Opfordring til fastholdelse eller øget brug af uddannelse til ledige, forslag om en målsætning hvor 30 % af kommunens unge inden for få år vælger en erhvervsuddannelse, mål om at understøtte lokale virksomheder til at oprette flere praktikpladser og sætte ydermere fokus på fleksjob.

   

  Administrationen ser ikke et behov for en tilretning i Beskæftigelsesplanen med bemærkningerne fra de indkomne høringssvar. Det er vurderingen at de indkomne forslag enten ligger i tråd med Erhvervs- og Vækstpolitikken, som Beskæftigelsesplanen forholder sig til, eller at de input der er givet, ligger i fin tråd med de ideer der ligger til grund for indholdet, og som derfor med fordel kan benyttes i det videre arbejde med implementering og årlige justeringer.

   

  Justeringer som er foretaget i øvrigt siden november mødet er markeret med gul.

   

  Den endelige Beskæftigelsesplan 2019-2022 behandles i Beskæftigelse, Erhverv og Kultur samt Uddannelse, Børn og Familie forud for Byrådets endelige vedtagelse. Det vil også efter planens vedtagelse være muligt løbende at udvikle beskæftigelsesindsatserne med afsæt i ny lovgivning, nye lokalpolitiske prioriteringer, de indkomne høringssvar m.v.

   

   

  Efter udvalgenes behandling blev Beskæftigelsesplan 2019-2022 sendt til høring i Handicaprådet, der er vedlagt som bilag:

  • Handicaprådet:
   Det er positivt at Beskæftigelsesministeren har skærpet sit fokus på handicappedes tilgang til arbejdsmarkedet. Der ønskes dog mere konkrete forslag til, hvordan der kan arbejdes med det i praksis. Det er godt med den tidlige indsats, evt. kunne indsatsen lægges endnu tidligere end fra udskolingsklasserne i folkeskolen. Jo tidligere indsats jo bedre.

   

   

  Det kan administrativt tilføjes, at Beskæftigelsesministeren den 11. december 2018 har udmeldt et handicappolitisk mål med en målsætning om, at frem til år 2025 skal ca. 15 % af midlertidige ydelsesmodtagere med et større selvoplevet handicap, ind på arbejdsmarkedet.

   

  De endelige beskæftigelsespolitiske mål for 2019 udmeldt af beskæftigelsesministeren er herefter:

  1. Flere personer skal i beskæftigelse eller uddannelse i stedet for at være på offentlig forsørgelse
  2. Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft
  3. Flere flygtninge og familiesammenførte til flygtninge skal være selvforsørgende
  4. Flere jobparate personer på kontanthjælp skal i beskæftigelse. Der bør i indsatsen være et særligt fokus på kvinder med indvandrerbaggrund
  5. Udsatte ledige skal have en indsats
  6. Flere personer med handicap skal i beskæftigelse.

  Lovgrundlag

  Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.

   

  Økonomi

  Budget 2019-2022.

   

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Beslutning Byrådet den 19-12-2018

  Finn Brunse, A, fremsatte følgende ændringsforslag:

  At følgende afsnit under overskriften ”udvidede nyttejob” (s. 14) udgår:

  ”Et forslag er et særligt samarbejde med virksomheder inden for rengøringsbranchen ifht. Borgere som gennem nytteindsatsen kan opnå erfaring med arbejdsopgaver samt få kompetenceudvikling. Samarbejdet kan blive etableret gennem koordinerede samarbejdsaftaler.”

   

   

  Byrådet godkender Beskæftigelsesplanen med ovennævnte ændringsforslag samt de afgivne bemærkninger fra henholdsvis Beskæftigelse, Erhverv og Kultur og Uddannelse, Børn og Familie, dog justeres de nationale beskæftigelsespolitiske mål i Beskæftigelsesplanen, så de flugter med de senest udmeldte seks nationale mål fra 11.december 2018.

   

  Byrådet bemærker i øvrigt, at fagudvalgene i det kommende år skal arbejde videre med drøftelse af mere konkrete og uddybende indsatser vedrørende beskæftigelse for personer med handicaps, som anbefalet af Handicaprådet.

   

  Bilag

 • Sagsid.: 18/27518

  Indstilling

  Social og Sundhed, Uddannelse, Børn og Familie og Beskæftigelse, Plan og Kultur tog Børne- og Socialministeriets danmarkskort over omgørelsesprocenter 2017 samt notat om ankestatistik vedr. 3. kvartal til efterretning.

  Beslutningstema

  Hvert år offentliggør Børne- og Socialministeriet tre danmarkskort over omgørelsesprocenter på socialområdet. Folketinget vedtog i maj 2018, at danmarkskortene skal behandles i byrådet.

  Sagsfremstilling

  Danmarkskort 2017

  Børne- og Socialministeriets danmarkskort over omgørelsesprocenter består af tre kort for hhv. social-, børnehandicap- og voksenhandicapområdet. Danmarkskortene for børne- og voksenhandicapområderne udgør en delmængde af danmarkskortet for socialområdet generelt.

   

  Danmarkskort for socialområdet generelt

  Omhandler alle bestemmelser i serviceloven, hvor der er kommunal klageadgang, dvs. både børneområdet og voksenområdet.

   

  2017: 32 afgørelser. Omgørelsesprocent 63% (12 stadfæstet, 16 hjemvist og 4 ændret).

  2018 (første halvår): 25 afgørelser. Omgørelsesprocent 16%.

   

  Danmarkskort for børnehandicapområdet

  Omhandler pasningstilbud, hjemmetræning m.m., merudgiftydelse, tabt arbejdsfortjeneste samt personlig hjælp og ledsagelse

   

  2017: 9 afgørelser. Omgørelsesprocent 56% (4 stadfæstet, 2 hjemvist og 3 ændret)

  2018 (første halvår): 7 afgørelser. Omgørelsesprocent 0%.

   

  Danmarkskort for voksenhandicapområdet

  Omhandler kontante tilskud, borgerstyret personlig assistance (BPA), ledsageordning samt merudgifter.

   

  2017: 1 afgørelse. Omgørelsesprocent 100% (1 hjemvist)

  2018 (første halvår): 1 afgørelse. Omgørelsesprocent 0%.

   

  De interaktive danmarkskort 2017 fra Børne- og Socialministeriets kan ses på http://www.socialministeriet.dk.

   

  Seneste notat vedr. ankestatistik for Assens Kommune er vedlagt som bilag.

  Lovgrundlag

  Lov om social service.

  Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Social og Sundhed den 03-12-2018

  Social og Sundhed tog Børne- og Socialministeriets danmarkskort over omgørelsesprocenter 2017 samt notat om ankestatistik vedr. 3. kvartal til efterretning.

  Beslutning Uddannelse Børn og Familie den 03-12-2018

  Uddannelse, Børn og Familie indstiller, at Byrådet tager Børne- og Socialministeriets danmarkskort over omgørelsesprocenter 2017 til efterretning.

  Uddannelse, Børn og Familie tog notat om ankestatistik vedr. 3. kvartal til efterretning.

  Beslutning Beskæftigelse Erhverv og Kultur den 03-12-2018

  Beskæftigelse, Erhverv og Kultur tager Børne- og Socialministeriets danmarkskort over omgørelsesprocenter 2017 samt notat om Ankestatistik for 3. kvartal til efterretning.

  Beslutning Byrådet den 19-12-2018

  Byrådet tog Børne- og Socialministeriets danmarkskort over omgørelsesprocenter 2017 samt notat om ankestatistik vedr. 3. kvartal til efterretning.
   

  Bilag

 • Sagsid.: 18/28301

  Indstilling

  Social og Sundhed indstiller, at Byrådet godkender reviderede kvalitetsstandarder for:

  • Servicelovens § 83 m.fl. vedr. personlig pleje og praktisk hjælp mv.
  • Servicelovens § 84 stk. 1 vedr. dagtilbud.

  Beslutningstema

  Konsekvensrettelse af hhv. kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp, fleksibel hjemmepleje samt afløsning eller aflastning til voksne samt kvalitetsstandard for dagtilbud - på baggrund af byrådets beslutninger 27. juni, 29. august og 19. september 2018.

  Sagsfremstilling

  De vedhæftede udkast til hhv. kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp, fleksibel hjemmepleje samt afløsning eller aflastning til voksne samt kvalitetsstandard for dagtilbud er revideret i forhold til de af byrådet vedtagne genopretnings- og reduktionskataloger.

   

  Genopretnings- og reduktionskataloger har forud for byrådets beslutninger været til høring i Ældrerådet, Handicaprådet og MED-organisationen.

  Lovgrundlag

  Lov om social service.

  Økonomi

  Udmøntning af genopretnings- og reduktionskataloger.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Social og Sundhed den 03-12-2018

  Social og Sundhed indstiller, at Byrådet godkender reviderede kvalitetsstandarder for:

  • Servicelovens § 83 m.fl. vedr. personlig pleje og praktisk hjælp mv.
  • Servicelovens § 84 stk. 1 vedr. dagtilbud.

  Beslutning Byrådet den 19-12-2018

  Udgår, jf. beslutning under punkt 1, godkendelse af dagsordenen.

  Bilag

 • Sagsid.: 16/1356

  Indstilling

  Social og Sundhed indstiller Værdighedspolitik for ældreplejen i Assens Kommune til Byrådets godkendelse.

   

  Social og Sundhed tager høringssvarene til efterretning, herunder bemærkes det i forhold til høringssvaret fra Ældrerådet, at spørgsmålet omkring ”Pårørende tilbydes afløsning eller aflastning” indgår i Servicelovens §84 – hvorfor det ikke indgår i kommunens Værdighedspolitik.

  Beslutningstema

  Ifølge Bekendtgørelse om værdighedspolitikker for ældreplejen skal Byrådet inden for det første år i den kommunale valgperiode vedtage en værdighedspolitik for den kommunale ældrepleje.

  Sagsfremstilling

  Værdighedspolitikken skal indeholde de overordnede pejlemærker og principper for en værdig ældrepleje. Værdighedspolitikken skal som minimum beskrive, hvordan kommunens ældrepleje kan understøtte følgende områder i forhold til plejen og omsorgen af den enkelte ældre:

   

  • Livskvalitet
  • Selvbestemmelse
  • Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen
  • Mad og ernæring
  • En værdig død
  • Pårørende.

   

  Den nye værdighedspolitik er enslydende med den gældende værdighedspolitik, som blev vedtaget af Byrådet den 29. juni 2016, dog er den udvidet med et punkt omkring pårørende.

  Nugældende værdighedspolitik bygger på en større borgerinddragelsesproces og kan læses her: https://www.assens.dk/vores-kommune/en-kommune-i-udvikling/politikker-og-strategier/vaerdighedspolitik/

   

  Forslaget til ny Værdighedspolitik har været sendt i høring i Ældreråd og Handicapråd. Høringssvar fra Ældreråd og Handicapråd er modtaget den 23. oktober 2018 og er vedlagt som bilag på sagen.

  Lovgrundlag

  Bekendtgørelse om værdighedspolitikker for ældreplejen.

  Økonomi

  En godkendt værdighedspolitik er forudsætning for, at Assens Kommune kan modtage midler fra puljen til en værdig ældrepleje.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Beslutning Social og Sundhed den 05-11-2018

  Social og Sundhed indstiller Værdighedspolitik for ældreplejen i Assens Kommune til Byrådets godkendelse.

   

  Social og Sundhed tager høringssvarene til efterretning, herunder bemærkes det i forhold til høringssvaret fra Ældrerådet, at spørgsmålet omkring ”Pårørende tilbydes afløsning eller aflastning” indgår i Servicelovens §84 – hvorfor det ikke indgår i kommunens Værdighedspolitik.

  Beslutning Byrådet den 19-12-2018

  Indstillingen godkendt.

  Bilag

 • Sagsid.: 18/22118

  Indstilling

  Uddannelse, Børn og Familie indstiller, at indkomne høringssvar vedr. styrelsesvedtægt for dagtilbud samt bilag tages til efterretning.

   

  Styrelsesvedtægten for dagtilbud samt bilag med tilføjelsen af endnu en repræsentant fra medarbejdersiden i bestyrelsen godkendes. Det betyder at der vil være 7 forældrerepræsentanter samt 3 medarbejderrepræsentanter. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

   

  Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

  Beslutningstema

  Forslag til styrelsesvedtægt for dagtilbud i Assens Kommune samt bilag gældende fra 1. januar 2019 har været behandlet på mødet d. 5. november 2019, hvor man besluttede at sende forslaget til høring i bestyrelser og MED-udvalg i dagtilbud i Assens Kommune.

  De indkomne høringssvar fra bestyrelser og MED-udvalg er bearbejdet af administrationen. Ud fra høringssvarene anbefaler administrationen ændringer/tilføjelser i vedtægten og bilaget.

  Sagsfremstilling

  I henhold til Dagtilbudslovens § 16 fastsætter Byrådet vedtægter for styrelsen af de kommunale dagtilbud.

   

  Revidering af styrelsesvedtægt er foretaget dels på baggrund af den kommende ændring i strukturen på dagtilbudsområdet i Assens Kommune, dels som følge af ny lovgivning.

   

  Forslag til styrelsesvedtægt og bilag har været sendt til høring i bestyrelser og MED-udvalg i dagtilbud i Assens Kommune fra d. 6. november til 26. november 2018.

   

  Der er indkommet i alt 10 høringssvar; tre høringssvar fra bestyrelser, seks høringssvar fra MED-udvalg og et høringssvar fra Fælles-MED, Børn og Undervisning.

   

  Bestyrelserne i Assens By, Aarup og dagplejen samt MED-udvalg fra Aarup, Tommerup samt fra dagplejen tager styrelsesvedtægt og bilag til efterretning.

   

  De indkomne høringssvar fra bestyrelser og MED-udvalg er bearbejdet af forvaltningen.

  Ud fra høringssvarene anbefaler forvaltningen følgende ændringer i vedtægt

  og bilag:

   

  Styrelsesvedtægten, § 2 Bestyrelsens sammensætning, ændring:

  • Bestyrelsen skal repræsentere børn i alderen 0-2 år samt 3-5 år ændres til Bestyrelsen skal repræsentere børn fra dagpleje, vuggestue og børnehave.

   

   

  Bilag til styrelsesvedtægten for kommunale Dagtilbud i Assens Kommune, ændring:

  • Bestyrelsen skal repræsentere børn i alderen 0-2 år samt 3-5 år ændres til Bestyrelsen skal repræsentere børn fra dagpleje, vuggestue og børnehave.

   

  Der er kommet fem forslag om at øge antallet af medarbejderrepræsentanter fra to til tre, så der kan være en repræsentant fra hhv. dagpleje, vuggestue og børnehave eller hver enhed i områdeinstitutionen.

   

  Administrationen anbefaler ikke at øge antallet af medarbejdere i bestyrelsen. For det første har medarbejderne allerede mulighed for at være repræsenteret med to deltagere. For det andet er det beskrevet i vedtægten, at medarbejderrepræsentanterne skal repræsentere den samlede personalegruppe fra områdeinstitutionen. For det fjerde er forældrene den primære målgruppe for bestyrelsen, og formålet med forældrebestyrelserne er at sikre forældrene indflydelse i dagtilbuddene. Endelig vil medarbejdernes ressourcer fjernes yderligere fra kerneopgaven ved at øge antallet af medarbejdere i bestyrelsen.

   

  Administration har yderligere lavet en præcisering i Styrelsesvedtægten.

  Styrelsesvedtægten, § 6 Valgbarhed og valgret, ændring:

  • Områdelederen og stedfortræder er ikke valgbare til bestyrelsen ændres til Repræsentanter fra ledelsesteamet er ikke valgbare til bestyrelsen.

  Lovgrundlag

  Dagtilbudsloven.

  Økonomi

  Der er ingen økonomiske konsekvenser ved ændring af styrelsesvedtægten.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Uddannelse Børn og Familie den 03-12-2018

  Uddannelse, Børn og Familie indstiller, at:

  • Indkomne høringssvar vedr. styrelsesvedtægt for dagtilbud samt bilag tages til efterretning.

   

  Styrelsesvedtægten for dagtilbud samt bilag med tilføjelsen af endnu en repræsentant fra medarbejdersiden i bestyrelsen godkendes. Det betyder at der vil være 7 forældrerepræsentanter samt 3 medarbejderrepræsentanter. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

  Beslutning Økonomiudvalget den 10-12-2018

  Indstillingen anbefales.

  Beslutning Byrådet den 19-12-2018

  Indstillingen godkendt.

  Bilag

 • Sagsid.: 18/7

  Indstilling

  Uddannelse, Børn og Familie indstiller, at Byrådet træffer beslutning om at reduktionspuljen på skoleområdet til senere udmøntning på 2 mio. kr. udmøntes pr. 1. januar ved en reduktion i skolernes budgettildeling i form af en reduktion i beløb pr. barn.

   

  Socialdemokratiet (A) har på oktober mødet været imod at skulle spare yderligere 2 mio. kr. på skoleområdet. Ligesom dengang ønsker A at de 2 mio. kr. blev flyttet tilbage fra anlæg til drift og besparelsen på 2 mio. kr. i stedet blev fundet på anlæg.

   

  Et flertal af Økonomiudvalget, 6 medlemmer (B, F og V) anbefaler flertalsindstilling fra Uddannelse, Børn og Familie.

   

  Et mindretal af Økonomiudvalget, 3 medlemmer (A og O) anbefaler mindretalsindstilling fra Uddannelse, Børn og Familie.

   

  Beslutningstema

  Forslag til udmøntning af 2.000.000 kr. på skoleområdet.

  Sagsfremstilling

  Byrådet vedtog den 19. september 2018 et samlet reduktionskatalog for Uddannelse, Børn og Familie vedrørende budget 2019.

   

  Reduktionskataloget indeholdt en pulje på 2 mio. kr. årligt på driften på skoleområdet, der var placeret som en reduktion i digitaliseringsindsatssen på skoleområdet. Budgettet til digitalisering, kunne ikke medtages i reduktionerne, da det er et anlægsbudget og ikke et driftsbudget. Anlægspuljen til digitalisering indgik dog i den samlede reduktion på anlægsbudgettet.

  Derfor skal Uddannelse, Børn og familie udmønte en reduktion på 2 mio årligt på driften.

  Administrationen foreslår at reduktionen afholdes indenfor skoleområdet som en reduktion i beløb pr. barn. It strategi Dagtilbud og Skole revideres som konsekvens heraf.

   

  Budgettet til skolerne tildeles ud fra en fast tildelingsmodel, hvor størstedelen af budgettet tildeles på baggrund af antallet af elever i skolerne. Der indstilles derfor, at reduktionen på 2.000.000 kr. udmøntes som en reduktion i skolernes budget, via en reduktion i tildelingsbeløbet pr. barn.

  Økonomi

  Der indstilles at budgettildelingen til folkeskolerne i form af beløb pr. barn, reduceres som vist i tabellen.

   

  Årgang

  Beløb pr barn reduktion

  Hele kr.

  0. – 3. klasse

  -504

  4. – 6. klasse

  -469

  7. – 9. klasse

  -521

  10. klasse

  -504

   

  En tildelingsreduktion til beløb pr. barn, som vist i tabellen, svarer i alt til 2.000.000 kr.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Uddannelse Børn og Familie den 03-12-2018

  Uddannelse, Børn og Familie indstiller, at Byrådet træffer beslutning om at reduktionspuljen på skoleområdet til senere udmøntning på 2 mio. kr. udmøntes pr. 1. januar ved en reduktion i skolernes budgettildeling i form af en reduktion i beløb pr. barn.

  A har på oktober mødet været imod at skulle spare yderligere 2 mio. kr. på skoleområdet. Ligesom dengang ønsker A at de 2 mio. kr. blev flyttet tilbage fra anlæg til drift og besparelsen på 2 mio. kr. i stedet blev fundet på anlæg.

   

  Beslutning Økonomiudvalget den 10-12-2018

  Et flertal af Økonomiudvalget, 6 medlemmer (B, F og V) anbefaler flertalsindstilling fra Uddannelse, Børn og Familie.

   

  Et mindretal af Økonomiudvalget, 3 medlemmer (A og O) anbefaler mindretalsindstilling fra Uddannelse, Børn og Familie.

   

  Beslutning Byrådet den 19-12-2018

  Et flertal af Byrådet, 17 medlemmer (B, C, F og V) godkender flertalsindstilling fra henholdsvis Uddannelse, Børn og Familie og Økonomiudvalg.

   

  Et mindretal af Byrådet, 12 medlemmer (A, O og Ø) stemmer imod flertalsindstilling fra henholdsvis Uddannelse, Børn og Familie og Økonomiudvalg.

   

  A afgiver følgende stemmeforklaring: Socialdemokratiet har på møde i oktober været imod at skulle spare yderligere 2 mio. kr. på skoleområdet. Ligesom dengang ønsker A, at de 2 mio. kr. blev flyttet tilbage fra anlæg til drift og besparelsen på 2 mio. kr. i stedet blev fundet på anlæg.

  Bilag

 • Sagsid.:

  Sagsfremstilling

  1. Referat Borgmesterforum 29. november 2018
  2. Økonomisk årshjul for 2019
  3. Svar på fælles henvendelse om den kommunale medfinansiering af det regionale sundhedsvæsen
  4. Orientering om, at Dan Gørtz deltager som stedfortræder for Pia Offer Madsen i møde i Beskæftigelse, Erhverv og Kultur den 4. februar iht. styrelseslovens § 28, stk. 2. Til Byrådets januar-møde indkaldes 1. stedfortræder på liste V iht. reglerne i Assens Kommunes styrelsesvedtægt. Pia Offer Madsen har iht. styrelseslovens § 15, stk. 2 lovligt forfald i perioden 14. januar – 26. februar 2019.

  Beslutning Byrådet den 19-12-2018

  Til orientering.

   

  Byrådets mødekalender for 2019 dagsordenssættes til Byrådets møde i januar til justering i overensstemmelse med årshjul for budgetlægningen for 2020-2023.

  Bilag

 • Sagsid.:

  Beslutning Byrådet den 19-12-2018

  Poul Poulsen orienterede om udlodning fra lærerenkelegat for Gelsted og Rørup sogne.

 • Sagsid.:

  Sagsfremstilling

  Spørgsmål fra tilhørerne besvares af borgmesteren eller et af borgmesteren udpeget byrådsmedlem. Spørgsmålene skal vedrøre generelle kommunale forhold og skal kunne oplæses og besvares indenfor 3 minutter. Spørgsmål, der ikke skønnes at være af almen interesse, kan af borgmesteren henvises til besvarelse i den kommunale forvaltning.

  Beslutning Byrådet den 19-12-2018

  Poul Erik Kristiansen spurgte om byrådssalen kunne udsmykkes med byskilte svarende til postnr. i Assens Kommune.

   

  Carsten Halvorsen spurgte til om hvorfor der ikke indgår et tema om infrastruktur i høringsudkast til vision 2030 samt hvorfor Byrådet har valgt 2030 som tidsramme for den kommende vision.

 • Sagsid.: 18/27566
 • Sagsid.: 18/12180