icon-Politik

Politik

Referat

Onsdag den 28. november 2018 kl. 19:00

Mødested: Ørsted Forsamlingshus, Præstegyden 26, 5620 Glamsbjerg
Udvalg: Byrådet
Medlemmer: Søren Steen Andersen, Karin Christiansen, Jens Jakobsen, Pia Offer Madsen, Tine Grau Poulsen, Lars Kristian Pedersen, Henrik Mott Frandsen, Dan Gørtz, Nikolaj Leed Henriksen, Knud Søby, Erik Klindt Andersen, Ib W. Jensen, Mogens Mulle Johansen, Flemming Risskov Jørgensen, Charlotte Vincent Petersen, Finn Viberg Brunse, Charlotte Kjær, Henrik Hansen, Sara Emil Baaring, Leif Rothe Rasmussen, Ashil Farokh, Kaj Alstrup, Lars Kolling, Betina Signe Stick, Ena Nørgaard, Poul Poulsen
 • Sagsid.:

  Beslutning Byrådet den 28-11-2018

  Dagsordenen godkendt.

 • Sagsid.: 18/27041

  Indstilling

  Borgmesteren indstiller, at forslag til ændring af styrelsesvedtægten for Assens Kommune godkendes og oversendes til 2. behandling.

  Beslutningstema

  I forbindelse med budgetaftalen for 2019-2022 blev der vedtaget reduktioner af vederlag og der forelægges justeret styrelsesvedtægt.

  Sagsfremstilling

  Forslag til ændring af Assens Kommunes styrelsesvedtægt pr. 1. januar 2019. Som en del af budgetaftalen for 2019-2022 er der godkendt reduktioner af vederlag til byrådets medlemmer, viceborgmester og udvalgsformand.

   

  Af budgetaftalen fremgår, at der skal ske reduktioner for i alt 534.000 kr. og at der som udgangspunkt tilbagejusteres til 2017-niveau.

   

  Honorering foretages som andel i borgmestervederlaget. Borgmestervederlaget forventes at stige igen pr. 1. april og beregningen er derfor udarbejdet på baggrund af fremskrivningsprocenten på løn.

   

   

  Andel af borgmestervederlag

  Ændring I alt

  2019 pr.pers

  1. viceborgmester

  7,23 %

  27.000

  75.000

  4 x udvalgsformand

  18,11 %

  268.000

  188.000

  Fmd. Børn og unge-udv.

  7,23 %

  27.000

  75.000

  Fmd. Folkeoplysning

  2,22 %

  8.000

  23.000

  Fmd. § 17,4 Sundhed

  Fast beløb

  12.000

  48.000

  Udvalgsvederlag

  Fast beløb

  192.000

  24.000

   

  Nyt forslag til styrelsesvedtægt vedlægges som bilag, hvor ændringerne er markeret.

  Lovgrundlag

  Lov om kommunernes styrelse

  Økonomi

  Af budgetaftalen fremgår, at reduktion af viceborgmester og formandshonorarer udgør 342.000 kr. og reduktion af udvalgsvederlag udgør 192.000 kr.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Beslutning Byrådet den 28-11-2018

  Forslag til ændring af styrelsesvedtægten for Assens Kommune godkendes og oversendes til 2. behandling.

  Bilag

 • Sagsid.: 18/5798

  Indstilling

  Direktionen indstiller, at 3. budgetopfølgning inden for Økonomiudvalget tages til efterretning og at følgende indstilles til Byrådet:

  • At der gives en negativ tillægsbevilling på 1.469.000 kr. vedrørende Sale og Leaseback, til finansiering af en tillægsbevilling på Økonomiudvalget – FINANS, vedrørende renteswapordningen
  • At mindreforbruget til afholdelse af valg på 1.236.000 kr. overføres til 2019 i forbindelse med overførselssagen

   

  Miljø, Teknik og Plan indstiller til Byrådet:

  • At der gives en negativ tillægsbevilling på 759.000 kr. vedrørende erstatning til Assens Havn, beløbet lægges i kassen.

   

  Uddannelse, Børn og Familie indstiller til Byrådet:

  • At der gives en tillægsbevilling på 300.000 kr. vedr. 5/9-elevtalsregulering på skolerne.
  • At der gives en tillægsbevilling på 1.052.000 kr. vedr. tildeling til 2-sprogede elever. Begge bevillinger søges finansieret af kassen.
  • At regnskabsresultatet for 2018 overføres til 2019.

   

  Beskæftigelse, Erhverv og Kultur indstiller til Byrådet:

  • At regnskabsresultatet for 2018 overføres til 2019.

   

  Social og Sundhed indstiller til Byrådet:

  • at der gives en negativ tillægsbevilling vedr. tjenestemandspension på 32.000 kr. i 2018 og på 77.000 kr. i 2019 og overslagsårene, beløbene tilgår kassen.
  • At regnskabsresultatet for 2018 overføres til 2019 med indstilling om indfasning i perioden 2019-2022.

   

  Samlet set søges en negativ tillægsbevilling på i alt 908.000 kr. på Drift.

   

   

  Økonomiudvalget anbefaler indstillingerne, idet det for så vidt angår Social og Sundhed anbefales, at regnskabsresultatet for 2018 overføres til 2019.

   

  Økonomiudvalget bemærker for så vidt angår Social og Sundhed, at stillingtagen til mulighed for eventuel indfasning af overført regnskabsresultat for 2018 over årene 2019-2022 afventer regnskabsaflæggelse for 2018 og sag om overførsler i 2019.

   

  Økonomiudvalget har igangsat et arbejde med beskrivelse af kan/skal-opgaver med henblik på at understøtte fagudvalgenes økonomistyring. Til Økonomiudvalgets møde i december dagsordenssættes status på det igangsatte med indhentelse af tilbud på opgaven samt eventuelle andre understøttende tiltag.

  Beslutningstema

  Der gennemføres budgetopfølgning 3 gange årligt. 3. budgetopfølgning

  sker pr. 30. september og forelægges til politisk stillingtagen.

  Sagsfremstilling

  Det forventede regnskab på Økonomiudvalgets område:

  Samlet set viser budgetopfølgningen for Økonomiudvalget, at der forventes et mindreforbrug på 12.641.000 kr.

   

  Byrådet besluttede den 29. august 2018, at Økonomiudvalget skulle bidrage med 8.400.000 kr. til genopretning af budget 2018, dette mål er indfriet.

   

   

  Det forventede regnskab på alle udvalg:

  Den samlede budgetopfølgning for alle udvalg viser et forventet merforbrug på 55.327.000 kr. på driften i forhold til det korrigerede budget.

   

  Jf. budgetaftalen indgået af B, C, F og V og godkendt i forbindelse med vedtagelsen af budget 2019-2022 overføres underskud fra regnskab 2018 til fagudvalgenes budget for 2019. 
  Afvigelsen på de enkelte udvalg fremgår af vedlagte bilag.

   

  Resultat af det skattefinansierede område forventes ved årets afslutning at ende med et overskud på 32.372.000 kr. Der er i det oprindelige budget forventet et overskud på 72.346.000 kr. og i det korrigerede budget et overskud på 106.548.000 kr.

   

  Resultatopgørelse efter 3. budgetopfølgning fremgår af bilag: Notat om den samlede budgetopfølgning

   

  Samlenotater til de enkelte udvalgsområder, med en nærmere beskrivelse af budgetopfølgningen på fagområderne, er vedlagt som bilag.

  Lovgrundlag

  Styrelseslovens §40

  Økonomi

  Økonomiudvalgets område:

   (i 1.000 kr.)

  Forventet regnskab

  Korrigeret

  budget

  Oprindeligt budget

  Afvigelse til korr. budget

  Tillægs-bevilling søges

  Overførsel til 2019

  ØK - uden overførselsadgang

  41.477

  44.500

  44.500

  -2.723

  -1.469

  0

  ØK - med overførselsadgang

  241.819

  251.737

  264.650

  -9.918

  0

  -1.518

  ØK i alt

  283.596

  296.237

  309.150

  -12.641

  -1.469

  -1.518

   

  Samlet resultatopgørelse pr. 30. september 2018:

  i 1.000 kr.

  Forventet
  regnskab

  Korrigeret
  budget

  Oprindeligt budget

  Tillægs-bevillinger

  Afvigelse til korr. budget

  Afvigelse til opr. budget

  Det skattefinansierede område

   

   

   

   

   

   

  Skatter

  -1.783.471

  -1.785.017

  -1.785.017

  0

  1.546

  1.546

  Generelle tilskud m.v.

  -851.601

  -864.985

  -865.801

  816

  13.384

  14.200

  I alt indtægter

  -2.635.072

  -2.650.002

  -2.650.818

  816

  14.930

  15.746

   

   

   

   

   

   

   

  Driftsudgifter

   

   

   

   

   

   

  Økonomiudvalget

  283.596

  296.237

  309.150

  -12.913

  -12.641

  -25.554

  Miljø, Teknik og Plan

  97.066

  100.925

  103.956

  -3.031

  -3.859

  -6.890

  Uddannelse, Børn og Familie

  791.838

  773.261

  770.186

  3.075

  18.577

  21.652

  Beskæftigelse, Erhverv og Kultur

  568.853

  559.640

  385.087

  174.553

  9.213

  183.766

  Social og Sundhed

  803.655

  759.618

  938.791

  -179.173

  44.037

  -135.136

  I alt driftsudgifter

  2.545.008

  2.489.681

  2.507.170

  -17.489

  55.327

  37.838

   

   

   

   

   

   

   

  Renter

  -4.334

  -5.803

  -5.803

  0

  1.469

  1.469

  I alt renter

  -4.334

  -5.803

  -5.803

  0

  1.469

  1.469

   

   

   

   

   

   

   

  Resultat af ordinær driftsvirksomhed

  -94.398

  -166.124

  -149.451

  -16.673

  71.726

  55.053

   

   

   

   

   

   

   

  Anlægsudgifter

   

   

   

   

   

   

  Anlægsudgifter eksl. jordforsyning

  67.036

  62.488

  72.105

  -9.617

  4.548

  -5.069

  Køb af jord incl. byggemodning

  6.384

  7.088

  10.000

  -2.912

  -704

  -3.616

  Salg af jord

  -11.394

  -10.000

  -5.000

  -5.000

  -1.394

  -6.394

  I alt anlægsudgifter

  62.026

  59.576

  77.105

  -17.529

  2.450

  -15.079

   

   

   

   

   

   

   

  Resultat af skattefinansierede område

  -32.372

  -106.548

  -72.346

  -34.202

  74.176

  39.974

   

   

   

   

   

   

   

  Resultat i alt

  -32.372

  -106.548

  -72.346

  -34.202

  74.176

  39.974

   

   

   

   

   

   

   

  Tilgang af likvide aktiver

   

   

   

   

   

   

  Årets resultat i alt

  -32.372

  -106.548

  -72.346

  -34.202

  74.176

  39.974

  Låneoptagelse m.v.

  -4.600

  -4.600

  -4.600

  0

  0

  0

  Øvrige finansforskydninger

  9.545

  9.545

  -7.955

  17.500

  0

  17.500

  Anvendelse af likvide aktiver

   

   

   

   

   

   

  Afdrag på lån

  47.126

  47.126

  47.126

  0

  0

  0

   

   

   

   

   

   

   

  Ændringer af likvide aktiver

  19.699

  -54.477

  -37.775

  -16.702

  74.176

  57.474

   

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Beslutning Økonomiudvalget den 19-11-2018

  Økonomiudvalget anbefaler indstillingerne, idet det for så vidt angår Social og Sundhed anbefales, at regnskabsresultatet for 2018 overføres til 2019.

   

  Økonomiudvalget bemærker for så vidt angår Social og Sundhed, at stillingtagen til mulighed for eventuel indfasning af overført regnskabsresultat for 2018 over årene 2019-2022 afventer regnskabsaflæggelse for 2018 og sag om overførsler i 2019.

   

  Økonomiudvalget har igangsat et arbejde med beskrivelse af kan/skal-opgaver med henblik på at understøtte fagudvalgenes økonomistyring. Til Økonomiudvalgets møde i december dagsordenssættes status på det igangsatte med indhentelse af tilbud på opgaven samt eventuelle andre understøttende tiltag.
   

  Beslutning Byrådet den 28-11-2018

  Økonomiudvalgets anbefaling godkendt.

  Bilag

 • Sagsid.: 18/5798

  Indstilling

  Direktionen indstiller, at 3. budgetopfølgning inden for Økonomiudvalget tages til efterretning.

   

  Miljø, Teknik og Plan indstiller, at der gives en tillægsbevilling på 6.436.000 kr. vedrørende uddybning af Assens havn, beløbet finansieres af kassen.

   

  Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

  Beslutningstema

  Budgetopfølgningen pr. 30. september 2018 – ANLÆG forelægges

  Sagsfremstilling

  Det forventede regnskab for anlæg på Økonomiudvalgets område:

  Budgetopfølgningen viser et samlet mindreforbrug på 2.592.000 kr. Der forventes at blive overført 2.657.000 kr. til 2019 i uforbrugte anlægsmidler.

   

  Det forventede regnskab for anlæg på alle udvalg:

  Den samlede budgetopfølgning for alle udvalg viser et forventet merforbrug på 2.450.000 kr. på anlæg i forhold til det korrigerede budget.
  Afvigelsen på de enkelte udvalg fremgår af bilag.

   

  Særligt vedrørende jordforsyning blev der i forbindelse med genopretningsplanen for 2018 til kassen indtægtsført et beløb på 12,3 mio. kr. begrundet i anlægsstoppet samt merindtægter fra salg af jord. I forbindelse med budget 2019-2022 er samme beløb anført i investeringsoversigten med en markering af, at beløbene eventuelt kan medtages i forbindelse med overførelsessagen fra 2018 til 2019.

   

  Som en del af udmøntningen af budget 2019-2022 skal der ske en fornyet prioritering af jordforsyningen. I den forbindelse skal der tages politisk stilling til om der skal og i givet fald hvor stort et beløb, der skal overføres fra 2018 til 2019. Såfremt der overføres midler fra 2018 til 2019 vil der være tale om en tillægsbevilling af midler finansieret af kommunekassen.

   

  Der forelægges særskilt sag om jordforsyningsområdet i december 2018.

  Lovgrundlag

  Styrelseslovens § 40.

  Økonomi

  Økonomiudvalgets område:

  Økonomiudvalget

  i  1.000 kr.

  Forventet
  regnskab

  Korr.
  budget

  Oprindel. budget

  Afvigelse til korr. budget

  Tillægs-bevil. søges

  Forventet overførsel til 2019

  Administrativ organisation

  3.905

  4.399

  7.305

  -494

  0

  -559

  Salg af ejendomme

  65

  0

  0

  65

  0

  0

  Nyt jobcenter

  441

  1.000

  5.000

  -559

  0

  -559

  Beredskab Fyn

  305

  305

  305

  0

  0

  0

  Risikostyring - løbende

  1.595

  1.595

  1.000

  0

  0

  0

  Byudvikling: Udvikling af bymidter, byfornyelse

  1.499

  1.499

  1.000

  0

  0

  0

  IT og velfærdsteknologi

  4.678

  4.678

  5.000

  0

  0

  0

  IT fællesadministration - løbende

  2.500

  2.500

  2.500

  0

  0

  0

  Digital infrastruktur

  378

  378

  0

  0

  0

  0

  Digitaliserings- og velfærdsteknologipulje - løbende.

  1.800

  1.800

  2.500

  0

  0

  0

  Jordforsyning

  -5.010

  -2.912

  5.000

  -2.098

  0

  -2.098

  Køb af jord incl. Byggemodning (samlet)

  6.384

  7.088

  10.000

  -704

  0

  -704

  Salg af jord

  -11.394

  -10.000

  -5.000

  -1.394

  0

  -1.394

  I alt

  3.573

  6.165

  17.305

  -2.592

  0

  -2.657

   

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Beslutning Økonomiudvalget den 19-11-2018

  Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

  Beslutning Byrådet den 28-11-2018

  Indstillingen godkendt.

  Bilag

 • Sagsid.: 18/5798

  Indstilling

  Økonomiudvalget anbefaler, at 3. budgetopfølgning 2018 – FINANS tages til efterretning, og at der gives en tillægsbevilling på 1.469.000 kr. vedr. renteswapordningen, som modsvares af en negativ tillægsbevilling på Økonomiudvalget – DRIFT, vedr. Sale og Leaseback.

  Beslutningstema

  Der gennemføres budgetopfølgning 3 gange årligt. 3. budgetopfølgning sker pr. 30. september og forelægges til politisk stillingtagen.

  Sagsfremstilling

  Samlet set viser budgetopfølgningen inden for Finans - Økonomiudvalget, at der forventes et merforbrug på 16.399.000 kr.

   

  Midtvejsregulering m.v. for 2018 er udmeldt, og Assens Kommune bliver reguleret med 21.384.000 kr. Der er budgetlagt med 8.000.000 kr. til efterreguleringer, dermed mangler der 13.384.000 kr.

   

  Der forventes færre indtægter i relation til grundskyld, idet der er udbetalt store efterreguleringsbeløb til borgere, der har klaget til SKAT over deres ejendomsvurdering. Det estimers, at der vil mangle 1.546.000 kr. i grundskyldsindtægter.

   

  På Økonomiudvalget – DRIFT forekommer et mindreforbrug på kommunens Sale og Leaseback ydelser, da renteniveauet er lavt. Disse budgetmidler søges overført til Finans for at imødegå betalingerne til renteswapordningen inden for området.

  Lovgrundlag

  Styrelseslovens §40

  Økonomi
   

   

   (i 1.000 kr.)

  Forventet regnskab

  Korrigeret

  budget

  Oprindeligt budget

  Afvigelse til korr. budget

  Tillægs-bevilling søges

  Overførsel til 2019

  Skatter og tilskud

  -2.635.072

  -2.650.002

  -2.650.818

  14.930

  0

  0

  Renter

  -4.334

  -5.803

  -5.803

  1.469

  1.469

  0

  Afdrag på lån (Langfristet gæld)

  47.126

  47.126

  47.126

  0

  0

  0

  Øvrige finansforskydninger

  9.545

  9.545

  -7.955

  0

  0

  0

  Finansiering i alt

  -2.582.735

  -2.599.134

  -2.617.450

  16.399

  1.469

  0

   

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Beslutning Økonomiudvalget den 19-11-2018

  Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

   

  Beslutning Byrådet den 28-11-2018

  Indstillingen godkendt.

 • Sagsid.: 18/287

  Indstilling

  Økonomiudvalget anbefaler, at der i forbindelse med opførsel af 16 almene boliger i Aarup stilles garanti for realkreditlån på 23.455.000 kr. i forbindelse med finansiering af lån hos Tommerup Andelsboligforening

  Beslutningstema

  I forlængelse af Byrådets godkendelse af skema B den 29. august 2018 af alment byggeri på Cederfeldsgade i Aarup anmoder Realkredit Danmark om garantistillelse for anskaffelsessummen for byggeriet fra Assens Kommune

  Sagsfremstilling

  Byrådet godkendte den 29. august 2018 skema B for opførelse af 16 almene boliger på Cederfeldsgade i Aarup. I forlængelse heraf har Tommerup Andelsboligforening hjemtaget et lån til finansiering af den godkendte anskaffelsessum på 23.455.000 kr.

   

  Realkredit Danmark som har ydet realkreditlånet til andelsboligforeningen anmoder i medfør af lov om almene boliger om, at Assens Kommune stiller garanti for lån optaget af Tommerup Andelsboligforening. Kommunen er forpligtet til at stille garanti for den ved skema B godkendte anskaffelsessum.

   

  Lånets endelige størrelse vil blive fastlagt i forbindelse med godkendelse af skema C. Garantisummen vil dog ikke kunne overstige 23.455.000kr.

  Lovgrundlag

  Almenboliglovens § 127

  Økonomi

  Assens Kommunen yder garanti på 23.455.000kr. Den endeligt garanti vil blive fastlagt i forbindelse med skema C, dog ikke højere end 23.455.000kr.

   

  Der er ingen deponeringsforpligtigelse forbundet med garantistillelsen.

   

  Der opkræves ikke stiftelsesgebyr for garantistillelse efter almenboliglovens regler.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Beslutning Økonomiudvalget den 19-11-2018

  Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

  Beslutning Byrådet den 28-11-2018

  Indstillingen godkendt.

 • Sagsid.: 18/23866

  Indstilling

  Miljø, Teknik og Plan indstiller, at regulativet for Haarby Vandværk godkendes

  samt at kompetencen til at godkende vandværksregulativer fremover delegeres til Miljø, Teknik og Plan.

  Beslutningstema

  Regulativer for private vandværker i kommunen skal godkendes af Byrådet. Haarby Vandværk har indsendt nyt regulativ til godkendelse.

  Sagsfremstilling

  Haarby Vandværk anmoder om Assens Byråds godkendelse af et nyt regulativ. Der er ingen større principielle ændringer i forhold til det gældende regulativ, men de forskellige bestemmelser bliver tydeliggjort, så der er mindre risiko for fejlfortolkninger.

   

  Det nye regulativ erstatter det gældende regulativ der blev godkendt af Assens Byråd den 28. november 2012.

  Lovgrundlag

  Lovbekendtgørelse nr. 118 af 22. februar 2018 med senere ændringer (Vandforsyningsloven).

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 05-11-2018

  Miljø, Teknik og Plan indstiller, at regulativet for Haarby Vandværk godkendes

  samt at kompetencen til at godkende vandværksregulativer fremover delegeres til Miljø, Teknik og Plan.

  Beslutning Byrådet den 28-11-2018

  Indstillingen godkendt.
   

  Bilag

 • Sagsid.: 18/17211

  Indstilling

  Miljø, Teknik og Plan indstiller, at lokalplan 3.1-12 for et område til tæt-lav boliger ved Buchwaldsvej i Tommerup St. vedtages, med de i sagsfremstillingen foreslåede ændringer/tilføjelser.

   

  Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

  Beslutningstema

  Lokalplanen skal efter den offentlige høring vedtages endeligt.

  Sagsfremstilling

  Byrådet besluttede den 19. september 2018 at sende forslag til lokalplan med tilhørende miljørapport i 4 ugers offentlig høring.

   

  Lokalplanen skal muliggøre opførelsen af 22 almene boliger på den gamle savværksgrund i Tommerup St.

   

  I forbindelse med den offentlige høring, er der indkommet 4 bemærkninger til planforslaget

  Bemærkninger fra Assens Forsyning, Banedanmark, Tommeruppernes Lokalråd og beboere af en ejendom i nærområdet.

   

  De indkomne høringssvar afspejler de forskelige interesser, der er i projektet. Der er således ikke nogen fællestræk i de indkomne høringssvar. På baggrund af høringssvarene indstiller administrationen følgende ændringer/tilføjelser:

   

  1. Generelt i lokalplanen rettes tørre regnvandsbassiner til tørre/våde regnvandsbassiner.
  2. I redegørelsen side 9 under Volumen tilføjes: ”vådt volumen skal være med en dybde på 1-1.5 m til rensning af regnvandet. Det permanente våde volumen skal være på 200-300 m3/red.ha”.
  3. På Kortbilag 4 tilføjes vejledende placering af ny og eksisterende spildevandsledning.
  4. §3.10 i lokalplan ændres til ”Befæstigelsesgrad på max. 40%, jf. Assens Kommunes spildevandsplan”
  5. §6.11 i lokalplanen tilføjes ”at såfremt støjskærmen opføres på Banedanmarks areal skal den være af samme type og højde som den eksisterende støjskærm”.

   

  Baggrunden for ændringsforslagene fremgår af bilaget, kommenterede høringssvar. Der er udarbejdet en sammenfattende redegørelse, der henvises til bilag.

  Lovgrundlag

  Lov om Planlægning.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 05-11-2018

  Miljø, Teknik og Plan indstiller, at lokalplan 3.1-12 for et område til tæt-lav boliger ved Buchwaldsvej i Tommerup St. vedtages, med de i sagsfremstillingen foreslåede ændringer/tilføjelser.

  Beslutning Økonomiudvalget den 19-11-2018

  Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

   

  Beslutning Byrådet den 28-11-2018

  Indstillingen godkendt.
   

  Bilag

 • Sagsid.: 18/17682

  Indstilling

  Miljø, Teknik og Plan indstiller, at gebyret for opkrævning af kommunal rottebekæmpelse fastsættes til 0,14 promille af ejendomsværdien.

   

  Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

  Beslutningstema

  Kommunen er ved lov forpligtet til at foretage en effektiv bekæmpelse af rotter, når borgere anmelder forekomst af rotter til kommunen.

  Sagsfremstilling

  Kommunen har netop haft håndtering af den kommunale rottebekæmpelse i udbud.

  Fire firmaer bød på opgaven. Forskellen mellem det billigste og dyreste tilbud var 2,1 mio.

  Kommunen har evalueret tilbuddene og har vurderet, at det billigste tilbud ud fra en samlet betragtning er det mest økonomisk fordelagtige tilbud for kommunen.

  Ud over udgiften til firmaet til den daglige bekæmpelse har kommunen blandt andet udgifter til opsætning af rottespærrer på både kommunale og private institutioner - et lovkrav.

   

  Som følge af udbuddet og supplerende krav i den nye bekendtgørelse betyder det i praksis, at der er behov for, at rottegebyret hæves fra den nuværende opkrævning på 0,095 promille af ejendomsværdien til 0,14 promille.

  Ved eksempelsvis en ejendomsværdi på 1.000.000 kr. vil det årlige gebyr for grundejer blive 140 kr.

   

  Gebyret pålægges samtlige faste ejendomme i kommunen. Det opkræves som en andel af ejendomsværdien og sammen med de kommunale ejendomsskatter. Der kan ikke meddeles dispensation for betaling af gebyret.

  Lovgrundlag

  § 53 i Bekendtgørelse nr. 1723 af 17. december 2017 om forebyggelse og bekæmpelse af rotter.

  Økonomi

  Den kommunale rottebekæmpelse er gebyrfinansieret og opkræves sammen med ejendomsskatten.

  Beslutningskompetence
   

  Byrådet.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 05-11-2018

  Miljø, Teknik og Plan indstiller:

   

  • At gebyret for opkrævning af kommunal rottebekæmpelse fastsættes til 0,14 promille af ejendomsværdien.

  Beslutning Økonomiudvalget den 19-11-2018

  Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

   

  Beslutning Byrådet den 28-11-2018

  Indstillingen godkendt.
   

 • Sagsid.: 18/21277

  Indstilling

  Miljø, Teknik og Plan indstiller, at Takstblad 2019 og Budget 2019-2023 fra Assens Forsyning A/S, Affald og Genbrug godkendes.

   

  Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

  Beslutningstema

  Da affaldsområdet ikke er adskilt lovmæssigt i myndighed og drift, skal renovationstakster for 2019 og Budget 2019-2023 godkendes af Byrådet, før Assens Forsyning A/S, Affald og Genbrug kan opkræve dem hos borgere og virksomheder.

  Sagsfremstilling

  Assens Forsyning A/S, Affald og Genbrug har sendt deres takstblad for 2019 og Budget 2019-2023 til kommunal godkendelse. En del af taksterne er indarbejdet i kommunens budget til 2. behandling i Byrådet den 10. oktober 2018. De takster, som allerede er godkendte, er markeret med rødt i takstbladet.

   

  Private husstande

  Den samlede takst for en standard husstand i 2019 vil være på 2.616,00 kr., hvilket er en stigning på 22,25 kr. i forhold til 2018. Det skyldes dels pristalsregulering på 2 % og en forventning om højere behandlingspris for dagrenovation ved et nyt udbud på forbrændingsegnet affald.

   

  Erhverv

  Stigningen på dagrenovationslignende affald skyldes samme forhold som for private husstande.

   

  Det kommunale administrationsbidrag ”erhvervsaffaldsgebyr” stiger med 11 %, da der blev opkrævet for lidt i 2018.

  Erhvervsaffaldsgebyret er på regeringens forslag til finanslov for 2019, hvor det ønskes afskaffet.

  Lovgrundlag

  Affaldsbekendtgørelse nr. 1309 af 18. december 2012.

  § 53. Kommunalbestyrelsen skal i et gebyrblad fastsætte gebyrer for affaldsplanlægning, etablering, drift og administration af affaldsordninger, jf. lovens § 48, stk. 1, jf. dog lovens § 48, stk. 2. Gebyrbladet skal godkendes af kommunalbestyrelsen og offentliggøres på kommunens hjemmeside.

  Økonomi

  Affaldsområdet er brugerfinansieret.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 05-11-2018

  Miljø, Teknik og Plan indstiller, at Takstblad 2019 og Budget 2019-2023 fra Assens Forsyning A/S, Affald og Genbrug godkendes.

  Beslutning Økonomiudvalget den 19-11-2018

  Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

   

  Beslutning Byrådet den 28-11-2018

  Indstillingen godkendt.
   

  Bilag

 • Sagsid.: 18/9439

  Indstilling

  Uddannelse, Børn og Familie beslutter at igangsætte opdatering af udviklingsplaner for dagtilbud og skoler i Assens Kommune, jf. Byrådets beslutning den 4. april.

   

  Et flertal bestående af V, SF og DF indstiller:

  • at udviklingsplaner for Tommerup Skole, Tallerupskolen og Glamsbjergskolen drøftes med baggrund i indkomne høringssvar,
  • at det besluttes at igangsætte de pågældende udviklingsplaner indenfor den vedtagende budgetramme og fremlagte tidsramme for 2019-2020.

   

  Et mindretal bestående af A stemmer imod. Vi ønsker at udvalget forholder sig til de punkter som bestyrelserne på henholdsvis Glamsbjerg og Tallerup skole nævner i deres hørringssvar, og får dem med ind i en økonomisk prioritering.

   

   

  Et flertal af Økonomiudvalget, 6 medlemmer, B, F og V anbefaler

   

  • at udviklingsplanerne for Tallerupskolen og Glamsbjergskolen igangsættes inden for den vedtagne budgetramme for budget 2019-2020,
  • at der meddeles anlægsbevilling til følgende projekter:
   • 1,6 mio. kr. i budget 2019 til ombygning og renovering af håndværk og design-faglokale samt musik og motorik på Tallerupskolen
   • 1,320 mio. kr. i 2019 til åbninger mellem lokaler og nyt gårdrum på mellemtrinnet på Glamsbjergskolen
   • 3,379 mio. kr. i 2020 til sammenlægning af lokaler, flytning af biologi i overbygningen og udskiftning af facadeelementer på Glamsbjergskolen, samt
  • at anlægsbeløbene samtidig frigives.

   

  Flertallet bemærker, at midler til Tommerup skole (etape 2) er frigivet i forbindelse med godkendelse af budget 2019-2022 og igangsættes i løbet af 2019.

   

  Et mindretal af Økonomiudvalget, 2 medlemmer, A, anbefaler mindretalsindstilling fra Uddannelse, Børn og Familie.

   

  Et mindretal af Økonomiudvalget, 1 medlem, O, anbefaler, at sagen returneres til Uddannelse, Børn og Familie til fornyet drøftelse.

  Beslutningstema

  Drøftelse og beslutning af udviklingsplaner for Tommerup Skole, Tallerupskolen og Glamsbjergskolen.

  Sagsfremstilling

  Sagen er udskudt fra udvalgets møde den 3. september 2018.

   

  I forlængelse af Byrådets beslutning 4. april 2018, har arkitekt Gorm Nielsen udarbejdet nye udviklingsplaner for Glamsbjergskolen og Tallerupskolen. Udviklingsplanerne er vedlagt som bilag.

   

  Udviklingsplanerne udarbejdes med udgangspunkt i fremskrevne elevtal for de kommende år.


  Bygningsomkostningerne er prissat i bilag.


  I budgettet for 2019-2022 er der afsat i alt 14,3 mio. kr. I budget 2018, er der afsat 400.000 kr. til en opdatering af udviklingsplanerne for dagtilbud og skoler i Assens Kommune.

   

  Der er ved budgetvedtagelsen derudover overført 11,8 mio. kr. til færdiggørelse af etape 2 på Tommerup Skole.

   

  Tallerupskolen og Glamsbjergskolen, har begge haft foretræde for udvalget, og i den forbindelse afleveret bud på, hvad der bør ske rent bygningsmæssigt på skolerne.

   

  Planerne for Tallerupskolen og Glamsbjergskolen har været i høring hos skolernes bestyrelser og MED-udvalg. Høringssvarene er vedlagt som bilag. Begge skoler stiller spørgsmålstegn ved elevtalsprognoserne i materialet.

   

  Glamsbjergskolens bestyrelse og MED-udvalg har indsendt samlet høringssvar, hvor det bl.a. bemærkes, at det giver god mening at samle de kreative fag centralt i skolen, hvorfor en flytning af SFO anses som nødvendig. Desuden har SFO brug for mere plads, end det der er foreslået i planen. Skolens prioritering til ombygningen fremgår af høringssvaret.

   

  Tallerupskolens MED-udvalg foreslår, i sit høringssvar, alternativ til forslaget i udviklingsplanen vedr. ombygning af aula og ændring af nuværende musiklokale til finværksted, til i stedet at opføre et nyt lokale i tilknytning til det nuværende sløjdlokale, idet musiklokalet er renoveret og lyddæmpet i 2014, og fremstår særdeles velfungerende.

   

  Tallerupskolens bestyrelse påpeger, at skolen mangler kvadratmeter for at kunne opretholde den bygningsmæssige kvalitet og at der er et presserende behov for tre nye klasselokaler i tilknytning til udskolingen. Bestyrelsen finder, at udviklingsplanen forringer skolens fysiske rammer.

   

  Byrådet har i budgetaftalen for 2019 besluttet, at der skal afsættes 6,3 mio. kr. til renovering af Tallerupskolen og Glamsbjergskolen i 2019-2020.

  Herudover, er der afsat 2x4 mio. kr. i 2021-2022, der kan anvendes til at gennemføre de resterende projekter i Gorm Nielsens udviklingsplaner. (Tommerup Skole og Glamsbjergskolen).

   

  Skolernes egne ønsker kan derfor ikke imødekommes inden for det vedtagne budget 2019-2022.

  Økonomi

  Administrativ tilføjelse efter sagens behandling i Uddannelse, Børn og Familie:

   

  Der i budget 2019-2022 på investeringsoversigten afsat henholdsvis 11,8 mio. kr. i 2019 til Tommerup skole (etape 2) og 2,5 mio. i 2019 og 3,799 mio. kr. i 2020 til Tallerupskolen og Glamsbjergs skole.

   

  Midlerne til Tommerup skole (etape 2) er frigivet i forbindelse med godkendelse af budget 2019-2022 og igangsættes i løbet af 2019.

   

  Tommerup skoles 3. etape er anført i investeringsoversigten. Projektet indgår ikke i prioriteringen for 2019 og 2020. Der udarbejdes særskilt sag herom på et senere tidspunkt.

   

  Midlerne til Tallerupskolen og Glamsbjerg skolen er ikke på samme måde frigivet ved godkendelsen af budget 2019-2022, hvorfor Byrådet skal meddele bevilling og frigive beløbet til anlægsprojekterne.

   

  Beløbene henføres til nedennævnte projekter, jf. investeringsoversigt for Tommerup, Glamsbjerg og Tallerup skoler:

  Tallerupskolen:

  • Ombygning og renovering håndværk og design-faglokale samt musik og motorik: 1,6 mio. kr. i 2019.

  Glamsbjerg:

  • Mellemtrin: Åbninger mellem lokaler og nyt gårdrum: 1,320 mio. kr. i 2019
  • Overbygning: sammenlægning af lokaler, flytning af biologi og udskiftning af facadeelementer: 3,379 mio. kr. i 2020 (det bemærkes, at delprojektet derved nedjusteret fra 3,505 mio. kr. til 3,379 mio. kr. så det holdes inden for den afsatte budgetramme.)

   

  Der er samlet afsat 6,299 kr. mio. i budgetårene 2019 samt 2020.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Uddannelse Børn og Familie den 03-09-2018

  Uddannelse, Børn og Familie udsætter sagen til budgetforhandlingerne er afsluttet.

  Beslutning Uddannelse Børn og Familie den 05-11-2018

  Uddannelse, Børn og Familie beslutter at igangsætte opdatering af udviklingsplaner for dagtilbud og skoler i Assens Kommune, jf. Byrådets beslutning den 4. april.

   

  Et flertal bestående af V, SF og DF indstiller:

  • at udviklingsplaner for Tommerup Skole, Tallerupskolen og Glamsbjergskolen drøftes med baggrund i indkomne høringssvar,
  • at det besluttes at igangsætte de pågældende udviklingsplaner indenfor den vedtagende budgetramme og fremlagte tidsramme for 2019-2020.

   

  Et mindretal bestående af A stemmer imod. Vi ønsker at udvalget forholder sig til de punkter som bestyrelserne på henholdsvis Glamsbjerg og Tallerup skole nævner i deres hørringssvar, og får dem med ind i en økonomisk prioritering.

  Beslutning Økonomiudvalget den 19-11-2018

  Et flertal af Økonomiudvalget, 6 medlemmer, B, F og V anbefaler

   

  • at udviklingsplanerne for Tallerupskolen og Glamsbjergskolen igangsættes inden for den vedtagne budgetramme for budget 2019-2020,
  • at der meddeles anlægsbevilling til følgende projekter:
   • 1,6 mio. kr. i budget 2019 til ombygning og renovering af håndværk og design-faglokale samt musik og motorik på Tallerupskolen
   • 1,320 mio. kr. i 2019 til åbninger mellem lokaler og nyt gårdrum på mellemtrinnet på Glamsbjergskolen
   • 3,379 mio. kr. i 2020 til sammenlægning af lokaler, flytning af biologi i overbygningen og udskiftning af facadeelementer på Glamsbjergskolen, samt
  • at anlægsbeløbene samtidig frigives.

   

  Flertallet bemærker, at midler til Tommerup skole (etape 2) er frigivet i forbindelse med godkendelse af budget 2019-2022 og igangsættes i løbet af 2019.

   

  Et mindretal af Økonomiudvalget, 2 medlemmer, A, anbefaler mindretalsindstilling fra Uddannelse, Børn og Familie.

   

  Et mindretal af Økonomiudvalget, 1 medlem, O, anbefaler, at sagen returneres til Uddannelse, Børn og Familie til fornyet drøftelse.

  Beslutning Byrådet den 28-11-2018

  Økonomiudvalgets flertals indstilling sattes til afstemning.

   

  For stemte 17 medlemmer (B, C, F og V).

   

  Imod stemte 12 medlemmer (A, O og Ø)

   

  Ingen medlemmer stemte hverken for eller imod

   

  Økonomiudvalgets flertals indstilling var herefter godkendt.
   

  Bilag

 • Sagsid.:

  Sagsfremstilling

  1. Orientering om, at Dan Gørtz deltager som stedfortræder for Pia Offer Madsen i møde i Beskæftigelse, Erhverv og Kultur den 3. december iht. styrelseslovens § 28, stk. 2. Til Byrådets december-møde indkaldes 1. stedfortræder på liste V iht. reglerne i Assens Kommunes styrelsesvedtægt. Pia Offer Madsen har iht. styrelseslovens § 15, stk. 2 lovligt forfald i perioden 29. november 2018 til 3. januar 2019.

  Beslutning Byrådet den 28-11-2018

  Til orientering

   

  Orientering om pressemøde vedrørende etablering af Erhvervshus Fyn

   

  Orientering om FilmFyn-projekt i Assens Kommune

   

 • Sagsid.:

  Beslutning Byrådet den 28-11-2018

  Intet

 • Sagsid.:

  Sagsfremstilling

  Spørgsmål fra tilhørerne besvares af borgmesteren eller et af borgmesteren udpeget byrådsmedlem. Spørgsmålene skal vedrøre generelle kommunale forhold og skal kunne oplæses og besvares indenfor 3 minutter. Spørgsmål, der ikke skønnes at være af almen interesse, kan af borgmesteren henvises til besvarelse i den kommunale forvaltning.

  Beslutning Byrådet den 28-11-2018

  Skriftligt spørgsmål fra Kent Lohmann vedrørende opstilling af peberkværne ved ejendomme blev oplæst. Spørgsmålet er besvaret skriftligt.

   

  Bjarne B. Pedersen spurgte til om det er en politisk prioritering, at børn i folkeskolen kommer først i forhold til friskoler i forhold til sagsbehandling.
   

 • Sagsid.: 18/27056