icon-Politik

Politik

Referat

Onsdag den 31. oktober 2018 kl. 17:00

Mødested: Byrådssalen
Udvalg: Byrådet
Medlemmer: Søren Steen Andersen, Karin Christiansen, Jens Jakobsen, Pia Offer Madsen, Tine Grau Poulsen, Lars Kristian Pedersen, Henrik Mott Frandsen, Dan Gørtz, Nikolaj Leed Henriksen, Rie Nielsen, Knud Søby, Erik Klindt Andersen, Ib W. Jensen, Mogens Mulle Johansen, Flemming Risskov Jørgensen, Charlotte Vincent Petersen, Finn Viberg Brunse, Charlotte Kjær, Henrik Hansen, Sara Emil Baaring, Leif Rothe Rasmussen, Ashil Farokh, Berit Schaldemose, Kaj Alstrup, Jens Henrik W. Thulesen Dahl, Lars Kolling, Betina Signe Stick, Ena Nørgaard, Poul Poulsen
 • Sagsid.:

  Beslutning Byrådet den 31-10-2018

  Dagsordenen godkendt.

 • Sagsid.: 18/25139

  Indstilling

  Kommunaldirektøren anbefaler, at vedtægterne for Glamsbjerg-Haarby Varmeværk A.M.B.A. godkendes.

  Beslutningstema

  Glamsbjerg-Haarby Varmeværk A.M.B.A. er en sammenlægning af de tidligere varmeværker i henholdsvis Haarby og Glamsbjerg. Ved sammenlægningen er der udarbejdet vedtægter for det nye selskab. Vedtægterne skal godkendes af Assens Byråd.

  Sagsfremstilling

  Som et led i en planlagt fusion har bestyrelserne i Haarby Kraft-Varme a.m.b.a. og Glamsbjerg Fjernvarme a.m.b.a. underskrevet en fusionsaftale.

   

  Fusionsaftalen indeholder blandt andet en bestemmelse om, at indholdet af de vedtægter, der skal være gældende for det fortsættende andelsselskab, skal godkendes af Assens Byråd.

   

  Vedtægterne for Glamsbjerg-Haarby Varmeværk A.M.B.A. vedhæftes som bilag.

   

  Til orientering oplyses, at der i den foreliggende fusionsaftale er taget forbehold om Byrådets godkendelse af vedtægterne.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Beslutning Byrådet den 31-10-2018

  Indstillingen godkendt.

  Bilag

 • Sagsid.: 18/24282

  Indstilling

  Økonomiudvalget godkender

  • At Assens Kommune indgår aftale med Gældsstyrelsen om afkøb af visse privatretlige fordringer under inddrivelse, jf. aftaleudkast, for en samlet endelig købesum på 167.512,01 kr.
  • At Assens Kommune ikke foretager yderligere handlinger i egne opkrævningssystemer eller på anden måde i forhold til de afkøbte fordringer
  • At Kommunaldirektøren bemyndiges til fremadrettet at indgå aftale med Gældsstyrelsen om eventuelt afkøb af fordringer inden for en samlet ramme på op til 1 mio. kr.

   

  Økonomiudvalget anbefaler, at der meddeles en negativ tillægsbevilling på købesummen på 167.512,01 kr. samt at købesummen tilføres kassen.

  Beslutningstema

  KL og Regeringen har indgået en aftale om kompensation til kommunerne for afskrivning af privatretlige fordringer, efter det tidligere SKATs ophør af automatiseret gældsinddrivelse af nogle fordringer. Gældsstyrelsen har derfor fremsendt et tilbud til Assens Kommune om afkøb af visse privatretlige fordringer (769 fordringer) med henblik på efterfølgende afskrivning. Aftaleudkastet forelægges til Økonomiudvalgets stillingtagen.

  Sagsfremstilling

  Gældsstyrelsen har gennemgået fordringer fra Assens Kommune, som er under inddrivelse og har udpeget fordringer af privatretlig karakter, hvor det vurderes, at omkostningerne ved at forsøge at inddrive gælden vil overstige gældens reelle værdi. Det drejer sig om fordringer med relativt lav værdi, og hvor skyldneren har lav eller ingen betalingsevne.

   

  Gældsstyrelsen har lagt 7 kriterier til grund for den udvælgelse af de fordringer, som tilbydes afkøbt fra Assens Kommune. Kriterierne fremgår af brev fra Gældsstyrelsen til Assens Kommune.

   

  Fordringer omfatter privatretlige krav, er primært af ældre dato, de ældste er med forfaldsdato i 2005/2006, og er i øvrigt kendetegnet ved at være af relativ mindre størrelse. Det største enkeltkrav er nominelt på ca. 5.200 kr. Gældsstyrelsen gør opmærksom på, at nogle af de konkrete fordringer forventeligt ikke længere er retskraftige pga. forældelse, konkurs eller lign. Gældsstyrelsen har til hensigt at afskrive fordringerne efter overtagelse af disse fra kommunen.

   

  Tilbuddet er baseret på Assens Kommunes accept af det samlede tilbud inden den 12. november 2018.

   

  Tidsfristen for tiltrædelse af aftalen er meget kort. Det anbefales derfor, at kommunaldirektøren ved fremtidige henvendelser med tilbud om afkøb af fordringer fra Gældsstyrelsen bemyndiges til at kunne indgå aftaler for afkøb af fordringer for op til 1 mio. kr.

  Økonomi

  Gældsstyrelsen tilbyder at afkøbe fordringerne til deres reelle værdi, svarende til kursværdien. Værdien er ansat via en kursværdimodel, som er udviklet af en ekstern revisionsvirksomhed i overensstemmelse med branchestandarder for værdiansættelse i den finansielle sektor.

   

  Gældsstyrelsen har opgjort den nominelle værdi pr. 31. august 2018 til 652.913,33 kr. incl. renter. Rentebeløbet udgør 162.913,33 kr. Kursværdien er opgjort til 167.512,01 kr. excl. 18 % udbetalt statsrefusion, hvilket er det beløb Gældsstyrelsen tilbyder Assens Kommune for afkøb af fordringerne.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget fsva. aftale om afkøb af fordringer

  Byrådet fsva. bevillingsmæssig stillingtagen til købesummen

  Beslutning Økonomiudvalget den 22-10-2018

  Økonomiudvalget godkender

  • At Assens Kommune indgår aftale med Gældsstyrelsen om afkøb af visse privatretlige fordringer under inddrivelse, jf. aftaleudkast, for en samlet endelig købesum på 167.512,01 kr.
  • At Assens Kommune ikke foretager yderligere handlinger i egne opkrævningssystemer eller på anden måde i forhold til de afkøbte fordringer
  • At Kommunaldirektøren bemyndiges til fremadrettet at indgå aftale med Gældsstyrelsen om eventuelt afkøb af fordringer inden for en samlet ramme på op til 1 mio. kr.

   

  Økonomiudvalget anbefaler, at der meddeles en negativ tillægsbevilling på købesummen på 167.512,01 kr. samt at købesummen tilføres kassen.

   

  Beslutning Byrådet den 31-10-2018

  Økonomiudvalgets indstilling godkendt.

  Bilag

 • Sagsid.: 18/11087

  Indstilling

  Økonomiudvalget anbefaler

  • at udvalgets medlemskreds udvides fra 10 til 11 medlemmer,
  • at Ungerådet udpeger to medlemmer.

  Beslutningstema

  Kommissoriet for § 17, stk. 4-udvalget fastlægger, at udvalget skal have 10 medlemmer med forskellige beskrevne kompetencer. Ungerådet har anmodet om at måtte dele en plads i udvalget mellem to personer. Dette forudsætter en ændring af kommissoriet, som forelægges til politisk beslutning.

  Sagsfremstilling

  Processen med etablering af § 17, stk. 4-udvalget vedrørende sundhed er næsten afsluttet.

  Der er i princippet udpeget medlemmer til udvalget i overensstemmelse med kommissoriet for udvalget, som det er godkendt af Byrådet.

   

  I processen har der været fokus på at sikre de unge et talerør ind i udvalget, hvilket der har været dialog med Ungerådet om. Ungerådet har tilkendegivet gerne at ville indtræde i udvalget, men har forespurgt om muligheden for at pladsen kan deles mellem to personer.

   

  Ungerådet vil kunne imødekommes ved udpegning af yderligere et medlem til § 17, stk. 4-udvalget, således udvalget består af 11 medlemmer. Ungerådet udpeger to medlemmer til udvalget.

   

  § 17, stk. 4-udvalget består i øvrigt af 3 byrådsmedlemmer og 6 borgere udpeget blandt aktive frivillige i kommune og personer med sagkundskab i forhold til sundhedstemaet.

  Lovgrundlag

  Den kommunale styrelseslovs § 17, stk. 4.

  Økonomi

  Der er ikke knyttet økonomi til borgernes deltagelse i § 17, stk. 4-udvalget, hvorfor udvidelse af udvalgets kreds til 11 personer ikke vil have økonomiske konsekvenser.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Opgaveudvalg - Sundhed den 08-10-2018

  § 17, stk. 4-udvalget vedr. sundhed indstiller:

  • at udvalgets medlemskreds udvides fra 10 til 11 medlemmer,
  • at Ungerådet udpeger to medlemmer.

  Beslutning Økonomiudvalget den 22-10-2018

  Indstillingen anbefales.

  Beslutning Byrådet den 31-10-2018

  Indstillingen godkendt.

 • Sagsid.: 18/10688

  Indstilling

  Miljø, Teknik og Plan indstiller, at kommuneplantillæg nr. 2 og Lokalplan 5.2-3 for et område til

  erhvervsformål ved Toftegårdsvej og Åbanken vedtages endeligt.

   

  Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

  Beslutningstema

  Kommuneplantillæg og lokalplan skal efter den offentlige høring vedtages endeligt.

  Sagsfremstilling

  Byrådet besluttede den 29. juni 2018 at sende planforslagene i 8 ugers offentlig høring.

  Kommuneplantillægget og lokalplanen skal muliggøre en udvidelse af eksisterende erhvervsvirksomhed på Toftegårdsvej.

   

  I forbindelse med den offentlige høring er der indkommet 6 bemærkninger, hvoraf den ene er en underskriftsindsamling, primært fra beboerne på Bakkevej.

  Bemærkningerne fra beboerne i området går primært på højden af det nye tårn, samt lugt- og støjgener fra virksomheden.

   

  De indkomne høringssvar har ikke givet anledning til ændringer i lokalplanen.
  I redegørelsen til kommuneplantillægget vil der på baggrund af bemærkningerne fra Miljø- og Fødevareministeriet komme en tilføjelse vedrørende vurdering af projektets påvirkning af Bilag IV arter (truede dyr.)

  Efter aftale med virksomheden vil der blive afholdt et informationsmøde for naboerne, når planerne for den endelige udvidelse er på plads.

  Lovgrundlag

  Lov om planlægning.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 08-10-2018

  Miljø, Teknik og Plan indstiller, at kommuneplantillæg nr. 2 og Lokalplan 5.2-3 for et område til erhvervsformål ved Toftegårdsvej og Åbanken vedtages endeligt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 22-10-2018

  Indstillingen anbefales.

  Beslutning Byrådet den 31-10-2018

  Indstillingen godkendt.

  Bilag

 • Sagsid.: 18/17682

  Indstilling

  Miljø, Teknik og Plan indstiller, at

   

  • der må udføres privat bekæmpelse af rotter i Assens Kommune.
  • vedlagte ”Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Assens Kommune, revision 2018, planperiode 2019-2021” godkendes.

  Beslutningstema

  Kommunen er forpligtet til at foretage bekæmpelse af rotter, når borgere anmelder rotter. Bekæmpelsen skal ske i overensstemmelse med de retningslinjer, som Miljøstyrelsen udarbejder. Hvert 3. år skal Assens Kommune udarbejde en handlingsplan.

  Sagsfremstilling

  2012 udarbejdede Assens Kommune den første rottehandlingsplan. Handlingsplanen blev udarbejdet til opfyldelse af krav i den rottebekendtgørelse, der trådte i kraft 1. juli 2012.

  Handlingsplanen blev revideret i 2015 og nu i 2018 på grund af et fortsat krav i bekendtgørelsen om at revidere handlingsplanen minimum hvert 3. år.

  Gældende handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter, revision 2015, planperiode 2015-2018 er offentliggjort på kommunens hjemmeside. Forslag til revideret plan er vedlagt som bilag.

   

  I handlingsplanen er der fokus på:
   

  • At få etableret rottespærrer i kloakker ved kommunale og private institutioner og byggemodninger, hvor det er teknisk muligt.
  • At føre tilsyn med privat bekæmpelse og kontrakten med rottebekæmpelsesfirmaet.

   

  Rottebekendtgørelsen blev ændret i 2017, og den stiller øgede krav til kommunerne til forebyggelsen og bekæmpelsen af rotter. De ændrede krav betyder:
   

  • En større opgave til tilsyn med privat bekæmpelse og sikring af et bedre datagrundlag.
  • At tilsynsopgaven er ændret til faste årlige tilsyn med ”tilsynspligtige ejendomme”. Hvilke ejendomme, der er tilsynspligtige, er blevet ændret.
  • Et supplerende krav om opsætning af rottespærrer på private institutioner, der ønsker at få en rottespærrer opsat.
  • Krav om en weekend- og helligdagsordning.
  • Hyppigere tilsynsbesøg ved bekæmpelse efter anmeldelse som følge af nye krav fra Miljøstyrelsen.

   

  Som noget nyt i bekendtgørelsen kan Byrådet beslutte, om privat bekæmpelse af rotter må udføres i kommunen eller om privat bekæmpelse ikke må udføres i kommunen. Kommunen har hidtil ikke oplevet problemer med privat bekæmpelse af rotter. På den baggrund ser vi ingen grund til at forbyde privat bekæmpelse af rotter i Assens Kommune.

   

  Parallelt med udarbejdelsen af handlingsplanen har Assens Kommune haft bekæmpelsen af rotter i udbud. Det ligger endnu ikke fast, hvem der fra næste år udfører den kommunale bekæmpelse. Vedlagte forslag til handlingsplan vil før sin offentliggørelse blive tilrettet med korrekt firmanavn og gebyrstørrelse.

   

  Det kan forventes, at resultatet af udbuddet betyder stigende takster, som følge af kravet om hyppigere besøg, opsætning af rottespærrer og en vagtordning i weekender og på helligdage. En sag vedrørende gebyrets størrelse vil derfor blive forelagt for Miljø, Teknik og Plan på et kommende udvalgsmøde.

  Lovgrundlag

  Bekendtgørelse nr. 1723 af 17. december 2017 om forebyggelse og bekæmpelse af rotter.

  Økonomi

  Den kommunale rottebekæmpelse finansieres ved opkrævning af et særskilt gebyr, der for tiden er 0,095 promille af ejendomsværdien. Gebyret opkræves sammen med ejendomsskatten.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 08-10-2018

  Miljø, Teknik og Plan indstiller:

   

  • At der må udføres privat bekæmpelse af rotter i Assens Kommune.
  • At vedlagte ”Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Assens Kommune, revision 2018, planperiode 2019-2021” godkendes.

   

  Beslutning Byrådet den 31-10-2018

  Indstillingen godkendt.

  Bilag

 • Sagsid.: 18/19440

  Indstilling

  Et flertal på 4 bestående Af Flemming Risskov Jørgensen (SF), Poul Poulsen (B), Leif Rothe Rasmussen (A), og Henrik Hansen (A) beslutter, at brug af glyphosat ikke kan anvendes inden udlægning af asfalt på cykelstier i eget tracé.

   

  Et mindretal på 3 bestående af Lars Kolling (O), Dan Gørtz (V), Lars Kristian Pedersen (V) finder at brug af glyphosat i særlige tilfælde kan anvendes inden udlægning af asfalt på cykelstier i eget trace idet det bemærkes, at der alene er tale om punktsprøjtning.

   

  V og DF ønsker med afsæt i Styrelseslovens §23 sagen standset og indbragt til afgørelse i Byrådet.

  Beslutningstema

  Bekæmpelse af ukrudt skal sikre, at belægningerne lever op til deres æstetiske formål, praktiske funktion og levetid. Den pesticidfrie behandling vi benytter i dag er ikke tilstrækkelig til at nedbryde ukrudtet fuldstændigt før udlægning af nyt slidlag på cykelstier, der ligger i eget tracé.

  Sagsfremstilling

  Ukrudt på cykelstier nedbryder asfalten og vokser igennem asfaltlaget, idet der benyttes tyndere asfaltbærelag ved cykelstier end ved eksempelvis veje.

  Cykelstier er derfor mere sårbare over for vegetation fra bund og sider med

  skadesvirkning på asfalten til følge. Generelt vil ukrudt på faste belægninger forkorte belægningernes levetid og derved forringe vejkapitalen.

   

  I dag benyttes et herbicidprodukt, hvis aktivstof er pelargonsyre, som er et svidemiddel uden indhold af spirehæmmende stoffer. Midlet virker kun på ukrudtsplanternes overjordiske plantedele, og har således ingen totalbekæmpende effekt på rodsystemet, der giver genvækst. Dermed øges risikoen for at en ny belægning på kort tid nedbrydes pga. ukrudt - se billeder på bilaget.

  Et alternativ til et herbicidprodukt kan være gasbrænding eller hedvand disse metoder er ligesom herbicid et svidemiddel og kræver mange behandlinger, for en 90% virkning. Gasbrænding udleder samtidig en væsentlig mængde CO2, hvilket belaster miljøet.

   

  Glyphosat er et systemisk pesticid, der alene optages gennem bladene. Det virker ved at blokere dannelsen af visse aminosyrer, så væksten går i stå. Midlet transporteres i sivævet til alle vækstpunkter - også i planternes rødder og udløbere. En behandling med Glyphosat vil dermed have en langtidsvirkende effekt, og nye belægninger vil bevare deres levetid.

  Glyphosat er i dag godkendt af Miljøstyrelsen til benyttelse på parkeringsarealer, veje, indkørsler, fortove, havegange, terrasser og udyrkede arealer.

   

  Administrationen påtænker at benytte midlet ved udlægning af nyt slidlag på cykelstier i åbent land, hvor der på begge sider er rabatter med beplantning.

  Doseringen af Glyphosat er ca. 3,5 L/Ha, men kan nedbringes ved brug af præcisionssprøjtning

  til ca. 5% – afhængig af mængde af ukrudt. Det vil sige at 1 l. Glyphosat kan række til ca. 57.000 m2 belægning. Til orientering udlægges der hvert år ca. 2000 m2 nyt slidlag på cykelstier. Brug af Glyphosat på cykelstiarealer, forud for etablering af nyt slidlag, vil være begrænset set i forhold til den samlede anvendelse af stoffet på markarealer mv. i Assens Kommune.

   

  Ved allerede beskadigede belægninger, er eneste mulighed for udbedring, fræsning af ødelagt asfalt og udlægning af nyt slidlag. I nogle tilfælde har slidlaget på vores cykelstier kun haft en levetid på 6-12 mdr., hvor man normalt ville sige at levetiden skulle være minimum 6-7 år.

  Lovgrundlag

  Vejloven.

  Økonomi

  Reparation af nuværende skader på cykelstier vil beløbe sig til ca. 40.000 kr.

  En gennemkørsel med et glyphosatholdigt sprøjtemiddel koster ca. kr. 2.000 kr.

  4-5 gennemkørsler med gas, hedvand eller herbicid koster ca. 10.000 kr.

  Beslutningskompetence

  Miljø, Teknik og Plan.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 08-10-2018

  Et flertal på 4 bestående Af Flemming Risskov Jørgensen (SF), Poul Poulsen (B), Leif Rothe Rasmussen (A), og Henrik Hansen (A) beslutter, at brug af glyphosat ikke kan anvendes inden udlægning af asfalt på cykelstier i eget tracé.

   

  Et mindretal på 3 bestående af Lars Kolling (O), Dan Gørtz (V), Lars Kristian Pedersen (V) finder at brug af glyphosat i særlige tilfælde kan anvendes inden udlægning af asfalt på cykelstier i eget trace idet det bemærkes, at der alene er tale om punktsprøjtning.

   

  V og DF ønsker med afsæt i Styrelseslovens §23 sagen standset og indbragt til afgørelse i Byrådet.

   

  Beslutning Byrådet den 31-10-2018

  Flertalsindstilling fra Miljø, Teknik og Plan sattes til afstemning:

   

  For stemte 13 medlemmer (A, B, C, F og Ø)

  Imod stemte 15 medlemmer (V og Jens Henrik Thulesen Dahl og Lars Kolling, O)

  1 medlem (Betina Signe Stick, O) stemte hverken for eller imod.

   

  Flertalsindstillingen var herefter bortfaldet.

   

  Mindretalsindstillingen fra Miljø, Teknik og Plan sattes til afstemning:

   

  For stemte 15 medlemmer (V og Jens Henrik Thulesen Dahl og Lars Kolling, O)

  Imod stemte 13 medlemmer (A, B, C, F og Ø)

  1 medlem (Betina Signe Stick, O) stemte hverken for eller imod.

   

  Mindretalsindstillingen var herefter godkendt.

   

  Bilag

 • Sagsid.:

  Sagsfremstilling

  1. Referat Borgmesterforum 4. oktober 2018
  2. Fælles borgmesterhenvendelse til sundhedsminister Ellen Trane Nørby
  3. Godkendt mødekalender 2019
  4. Dialog- og Byrådsmøde onsdag den 28. november afholdes i Ørsted Forsamlingshus

  Lovgrundlag
   

   

  Beslutning Byrådet den 31-10-2018

  Til orientering.

   

  Orientering om henvendelse fra trafik- og boligministeren vedrørende gennemgang af brandforhold på en række kommunale bygninger samt betydningen for behandlingen af byggeansøgninger i Assens Kommune de kommende uger.

   

  Bilag

 • Sagsid.:

  Beslutning Byrådet den 31-10-2018

  Leif Rothe Rasmussen orienterede om FynBus kommende trafikplan.
   

 • Sagsid.:

  Sagsfremstilling

  Spørgsmål fra tilhørerne besvares af borgmesteren eller et af borgmesteren udpeget byrådsmedlem. Spørgsmålene skal vedrøre generelle kommunale forhold og skal kunne oplæses og besvares indenfor 3 minutter. Spørgsmål, der ikke skønnes at være af almen interesse, kan af borgmesteren henvises til besvarelse i den kommunale forvaltning.

  Beslutning Byrådet den 31-10-2018

  Intet.