icon-Politik

Politik

Referat

Onsdag den 10. oktober 2018 kl. 17:00

Mødested: Byrådssalen
Udvalg: Byrådet
Medlemmer: Søren Steen Andersen, Karin Christiansen, Jens Jakobsen, Pia Offer Madsen, Tine Grau Poulsen, Lars Kristian Pedersen, Henrik Mott Frandsen, Dan Gørtz, Nikolaj Leed Henriksen, Rie Nielsen, Knud Søby, Erik Klindt Andersen, Ib W. Jensen, Mogens Mulle Johansen, Flemming Risskov Jørgensen, Charlotte Vincent Petersen, Finn Viberg Brunse, Charlotte Kjær, Henrik Hansen, Sara Emil Baaring, Leif Rothe Rasmussen, Ashil Farokh, Berit Schaldemose, Jens Henrik W. Thulesen Dahl, Lars Kolling, Betina Signe Stick, Ena Nørgaard, Poul Poulsen, Rune B. Christensen
 • Sagsid.:

  Beslutning Byrådet den 10-10-2018

  Dagsordenen godkendt.

 • Sagsid.: 18/6376

  Indstilling

  Et flertal af Byrådet, 28 medlemmer (A, B, C, F, O og V) oversender følgende anbefaling til Byrådets 2. behandling med udgangspunkt i 1. behandlingsbudgettet for 2019-2022:

  • at udskrivningsprocenten fastholdes uændret til 26,1
  • at der fastholdes statsgaranti af udskrivningsgrundlag og generelle tilskud
  • at grundskyldspromillen fastholdes uændret til 22,12

   

  Et flertal af Byrådet, 17 medlemmer (B, C, F og V) fremsender følgende ændringsforslag til Byrådets 2. behandling:

  • at der med udgangspunkt i 1. behandlingsbudgettet for 2019-2022, godkendes de ændringsforslag som fremgår af budgetaftalen mellem Radikale Venstre, Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Venstre, herunder tekniske blokke.

   

  Et mindretal af Byrådet, 8 medlemmer (A) fremsender et underændringsforslag til hhv. driftsbudgettet og investeringsoversigten.

   

   

  Økonomiudvalget har den 1. oktober 2018 efter fast praksis forberedt 2. behandlingen af budget 2019-2022 og Økonomiudvalgets beslutning fremgår nederst i dagsordenspunktet.

  Beslutningstema

  Sagen forelægges til Byrådets 2.behandling af budget 2019-2022, herunder stillingtagen til fremsendte ændringsforslag. Herudover skal Byrådet tage stilling til

  • godkendelse af bevillingsoversigten
  • godkendelse af frigivelser markeret med F og X på investeringsoversigten 2019-2022
  • godkendelse af takstblad 2019

  Sagsfremstilling

  Et flertal af Byrådets medlemmer (A, B, C, F, O og V) godkendte 1. behandlingsbudgettet på deres møde den 19. september 2018.

   

  Med baggrund i Assens Kommunes økonomiske situation er der arbejdet med en genopretningsplan for 2018 samt 2019 og frem, som skal sikre balance mellem forbrug og budget. På byrådsmødet den 19. september 2018 besluttede et flertal af byrådets medlemmer (B, C, F og V) genopretningsplaner for 2019 og frem. Genopretningsplanerne for Uddannelse, Børn og Familie samt Social og Sundhed indeholder en omprioritering inden for udvalgenes egne rammer hvorimod Miljø, Teknik og Plan samt Beskæftigelse, Erhverv og Kultur samt Økonomiudvalget tilfører likviditet til kassen.

   

  Ovennævnte genopretningsplaner indarbejdes som ændringer til 1. behandlingsbudgettet.

   

  Der er fremsendt to politiske ændringsforslag:

  • Ændringsforslag til budget 2019-2022 på vegne af partierne Radikale Venstre, Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Venstre
  • Underændringsforslag til budget 2019-2022 fra Socialdemokratiet

   

  Ad ændringsforslag til budget 2019-2022 på vegne af partierne Radikale Venstre, Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Venstre:

   

  Ændringer (i 1.000 kr.)

  2019

  2020

  2021

  2022

  Generelle tilskud

   

  -28.000

  -14.000

  -14.000

  Midtvejsregulering

  4.000

   

   

   

  Værn mod kommunal medfinansiering

  2.100

   

   

   

  Genopretningsplaner

  -3.956

  -5.306

  -7.006

  -8.406

  Tilbagekøb fra genopretningsplanerne

  2.302

  746

  746

  746

  Afledt drift anlæg

  -367

  -210

  -52

  0

  Demografiregulering

  434

   

   

   

  Finansforskydninger

   

   

  4.000

  4.000

  Pulje til imødegåelse af overførsler

  18.000

   

   

   

  Modpost til pulje

  -18.000

   

   

   

  Regulering af investeringsoversigt

  -164

  1.239

  8.853

  8.584

  I alt

  4.349

  -31.531

  -15.459

  -17.076

   

  Ovenstående fremgår af budget og bevillingsoversigten i ændringsforslaget fra partierne Radikale Venstre, Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Venstre.

   

  Ligeledes fremgår forslag til investeringsoversigt af ændringsforslag fra partierne Radikale Venstre, Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Venstre.

   

  Ad underændringsforslag til budget 2019-2022 fra Socialdemokratiet:

  Underændringsforslag til driftsbudgettet tager udgangspunkt i ovennævnte ændringsforslag fra partierne Radikale Venstre, Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Venstre med forslag om følgende justeringer.

   

   Ændringer til drift (i 1.000 kr.)

  2019

  2020

  2021

  2022

  Tilbagekøb af misbrugsbehandlingen

  1.000

  1.000

  1.000

  1.000

  Finansiering: Ophævelse af § 8 fritagelser af grundskyld

  -1.029

  -1.029

  -1.029

  -1.029

  Tilbagekøb af dagplejeleder

  514

  514

  514

  514

  Finansiering: Færre valgsteder

  -300

  -300

  -300

  -300

  Nedsættelse af omk. til kørsel med privatskoleelever

  -250

  -250

  -250

  -250

  I alt ændring - Drift

  -65

  -65

  -65

  -65

   

   Ændringer til anlæg (i 1.000 kr.)

  2019

  2020

  2021

  2022

  Tommerup skole etape 2

  -11.800

   

   

   

  Tallerup/Glamsbjerg

  -2.500

  -3.799

   

   

  Pulje skole - Tommerup/Tallerup/Glamsbjerg

  12.392

  3.589

  2.118

   

  Kulturskiven Fyrtårn Tommerup

   

   

  -1.118

   

  Kulturskiven Fyrtårn Tommerup

  1.118

   

   

   

  Industrien Aarup - renovering

   

  -790

  -1.000

   

  Industrien Aarup - renovering

  790

  1.000

   

   

  I alt ændring - Anlæg

  0

  0

  0

  0

   

  I forbindelse med 2. behandlingen af budgettet skal Byrådet godkende takstbladet for 2019. På baggrund af de indkomne ændringsforslag er der udarbejdet forslag til takser for 2019, og takstbladet er vedlagt som bilag.

   

  Administrativ tilføjelse efter Økonomiudvalgets behandling af punktet:

  I takstbilaget er medtaget nogle af hovedtaksterne på renovationsområdet. Hele renovationsområdet omfatter flere taktser, disse yderligere takster samles i én fælles sag som fremsendes til behandling i Miljø, Teknik og Plan og videre via Økonomiudvalget til Byrådet i november måned. Derudover er spildevandstaksterne ikke medtaget i takstbilaget, idet disse takster alene skal legalitetskontrolleres og vil blive fremsendt på en særskilt sag ultimo 2018.

   

  Det har været en målsætning for budgetlægningen, at genoprette budgettet og overholde den økonomiske politik, samtidigt med at kassebeholdningen styrkes. Det har været en forudsætning, at de afdrag der følger af Sale- og Leaseback ordningen i 2020 på 6.750.000 kr. stigende til 13.500.000 kr. i 2021 og 2022, finansieres af de i kassen reserverede midler til ordningen. Derfor vil det reelle kasseindlæg i 2020 udgøre 13,5 mio. kr. i 2021 6,3 mio. kr. og i 2022 11,9 mio. kr. jf. nedenstående oversigt.

   

   I 1.000 kr.

  2019

  2020

  2021

  2022

  Ændring af likvide aktiver 1. behandling

   -35.092

  24.916

  22.809

  19.242

  Ændring i indtægter

  4.000

  -28.000

  -14.000

  -14.000

  Ændring i udgifter

  18.513

  -4.917

  -6.485

  -8.265

  Ændringer på anlæg

  -164

  1.239

  8.853

  8.584

  Ændringer i finansforskydninger

  -18.000

  -  

  -4.000

  -4.000

  Ændring af likvide aktiver

  -30.743

  -6.762

  7.177

  1.561

  Sale og leaseback (deponerede midler)

   

  -6.750

  -13.500

  -13.500

  Beregnet ændring af likvide aktiver

   -30.743

  -13.502

  -6.323

  -11.939

   

  Lovgrundlag

  Den kommunale styrelseslov

  Økonomi

  Budget og bevillingsoversigt er afhængig af Byrådets beslutninger for budget 2019-2022. Nedenfor er udarbejdet budget og bevillingsoversigt på baggrund af ændringsforslag fremsendt af et flertal af Byrådets medlemmer.

   

   

  BUDGET- OG BEVILLINGSOVERSIGT 2018-2021
  I 1.000 kr.

  Budget
  2018

  Budget
  2019

  Budget
  2020

  Budget
  2021

  Indtægter

   

   

   

   

  Skatter

  -1.804.251

  -1.837.671

  -1.879.615

  -1.914.902

  Generelle tilskud m.v.

  -823.364

  -814.666

  -806.788

  -823.832

  I ALT INDTÆGTER

  -2.627.615

  -2.652.337

  -2.686.403

  -2.738.734

  Driftsudgifter

   

   

   

   

  Økonomiudvalg

  312.942

  291.619

  288.082

  288.222

  Miljø, Teknik og Plan

  99.912

  99.750

  98.012

  96.664

  Uddannelse, Børn og Familie

  770.225

  762.739

  761.693

  757.048

  Beskæftigelse, Erhverv og Kultur

  561.657

  563.328

  565.895

  568.004

  Social- og sundhedsudvalg

  761.351

  758.529

  758.621

  758.621

  I ALT DRIFTSUDGIFTER

  2.506.087

  2.475.965

  2.472.303

  2.468.559

  Renter

  -2.234

  -4.869

  -6.632

  -6.818

  Pris- og lønskøn

   

  59.434

  114.673

  171.047

  RESULTAT AF ORDINÆR DRIFTSVIRKSOMHED

  -123.762

  -121.807

  -106.059

  -105.946

  Anlægsudgifter (excl. jordforsyning)

  61.270

  60.089

  56.403

  45.534

  Køb af jord incl. Byggemodning

  8.000

  7.000

  5.000

  5.000

  Salg af jord

  -8.000

  -10.000

  -5.000

  -5.000

  JORDFORSYNING ANLÆG

  61.270

  57.089

  56.403

  45.534

  RESULTAT AF DET SKATTEFINANS. OMRÅDE

  -62.492

  -64.718

  -49.656

  -60.412

  Tilgang af likvide aktiver

   

   

   

   

  Resultat i alt jf. resultatopgørelsen

  -62.492

  -64.718

  -49.656

  -60.412

  Optagne lån

  -4.600

  -4.300

  -4.300

  0

  I ALT

  -67.092

  -69.018

  -53.956

  -60.412

  Anvendelse af likvide aktiver

   

   

   

   

  Afdrag på lån (langfristet gæld)

  48.804

  56.711

  59.588

  60.428

  Øvrige finansforskydninger

  -12.455

  5.545

  1.545

  1.545

  I ALT

  36.349

  62.256

  61.133

  61.973

  ÆNDRING AF LIKVIDE AKTIVER                               

  -30.743

  -6.762

  7.177

  1.561

   

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Beslutning Økonomiudvalget den 01-10-2018

  Underændringsforslag vedr. drift fsva. misbrugscentret, fremsat af A, til ændringsforslag, fremsat af B, C, F og V, blev sat til afstemning.

   

  For stemte 3 medlemmer (A og O)
  Imod stemte 6 medlemmer (B, F og V)
  Ingen medlemmer stemte hverken for eller imod

  Underændringsforslag, drift fsva. misbrugscentret var herefter bortfaldet, men videresendes til Byrådet.

   

  Underændringsforslag vedr. drift fsva. fællesledelse områdeinstitution og dagplejen, fremsat af A, til ændringsforslag, fremsat af B, C, F og V, blev sat til afstemning.

  For stemte 3 medlemmer (A og O)
  Imod stemte 6 medlemmer (B, F og V)
  Ingen medlemmer stemte hverken for eller imod

   

  Underændringsforslag, drift fsva. fællesledelse områdeinstitution og dagplejen var herefter bortfaldet, men videresendes til Byrådet.

   

  Underændringsforslag vedr. anlæg, fremsat af A, til ændringsforslag, fremsat af B, C, F og V, blev sat til afstemning.

  For stemte 3 medlemmer (A og O)
  Imod stemte 6 medlemmer (B, F og V)
  Ingen medlemmer stemte hverken for eller imod

   

  Underændringsforslag, anlæg var herefter bortfaldet, men videresendes til Byrådet.

   

  Ændringsforslag, fremsat af B, C, F og V, blev sat til afstemning

  For stemte 6 medlemmer (B, F og V)
  Imod stemte 3 medlemmer (A og O)
  Ingen medlemmer stemte hverken for eller imod

   

  Ændringsforslaget var herefter vedtaget.

   

  Flertallet bemærker for så vidt angår misbrugsområdet (reduktionsblok nr. 28 fra Social og Sundhed godkendt af et flertal af Byrådet den 19. september 2018) at reduktionsforslaget fastholdes. Social og Sundhed udmønter reduktionen på kommende møde.


  Et flertal af Økonomiudvalget, 6 medlemmer, B, F og V, anbefaler således til Byrådets godkendelse 1. behandlingsbudgettet for 2019-2022 med følgende ændringer:

  • Økonomiske virkninger af reduktionskataloger for Økonomiudvalget, Beskæftigelse, Erhverv og Kultur, Miljø, Teknik og Plan, Social og Sundhed samt Uddannelse, Børn og Familie godkendt af et flertal af Byrådet på møde den 19. september 2018
  • Ændringsforslag af 18. september 2018 fremsat af B, C, F og V, jf. oven for

   

  Et mindretal af Økonomiudvalget, 2 medlemmer (A) er enige i, at byrådet har en bundet opgave og samlet skal reducere for 38 mio. kr. Vi mener dog, jf. budgetaftalen for 2018, at det er en fællesopgave, hvor alle fem udvalg skal bidrage, hvilket ses i det forslag A fremlagde på byrådsmødet den 19. september under punkt. 4, 5, 6, 7 og 8.

   

  Et mindretal af Økonomiudvalget, 1 medlem (O) anbefaler ikke indstillingen. Baggrunden er, at DF’s forslag om en anden proces blev nedstemt på byrådsmødet den 19. september 2018. 

   

   

  Flertallet anbefaler endvidere:

  • At bevillingsoversigt med udgangspunkt ovenstående godkendte budget 2019-2022 godkendes
  • At takstblad 2019 godkendes
  • At anlægsprojekter markeret med F i investeringsoversigt 2019-2022 frigives med godkendelse af budget 2019-2022 samt
  • At anlægsprojekter markeret med X i investeringsoversigt 2019-2022 frigives med godkendelse af budget 2019-2022 under forudsætning af godkendelse af relevant fagudvalg inden igangsætning

   

  Et mindretal, 3 medlemmer (A og O) kan ikke stemme for godkendelse af bevillingsoversigt og frigivelse af anlægsprojekter markeret med F og X. Mindretallet afventer stillingtagen til takstblad 2019 til udestående spørgsmål er afklaret.

   

  Økonomiudvalget anbefaler i øvrigt,

  • At udskrivningsprocenten fastsættes uændret til 26,1
   At der vælges statsgaranti af udskrivningsgrundlag og generelle tilskud samt
   At grundskyldspromillen fastsættes uændret til 22,12.
  • At reduktionsblok vedrørende teletaxa præciseres i Miljø, Teknik og Plan.

   

  Beslutning Byrådet den 10-10-2018

  A fremsatte følgende underændringsforslag under Byrådets 2. behandling af budget 2019-2022:

   

  ”Hvis Assens kommune fra Staten, modtager kompensation for færre penge i den kommunale udligning, er byrådet enige i, at vi revurderer de reduktioner der er gennemført på velfærdsområderne.”

  Byrådet godkendte fremsættelsen af underændringsforslaget, som blev sat til afstemning.

   

  For stemte 12 medlemmer (A, O og Ø)
  Imod stemte 17 medlemmer (B, C , F og V)
  Ingen medlemmer stemte hverken for eller imod

   

  Underændringsforslaget var herefter bortfaldet.

   

  Underændringsforslag vedr. drift fsva. misbrugscentret, fremsat af A, til ændringsforslag, fremsat af B, C, F og V, blev sat til afstemning.

   

  For stemte 12 medlemmer (A, O og Ø)
  Imod stemte 17 medlemmer (B, C , F og V)
  Ingen medlemmer stemte hverken for eller imod

   

  Underændringsforslag, drift fsva. misbrugscentret var herefter bortfaldet.

   

  Underændringsforslag vedr. drift fsva. fællesledelse områdeinstitution og dagplejen, fremsat af A, til ændringsforslag, fremsat af B, C, F og V, blev sat til afstemning.

   

  For stemte 12 medlemmer (A, O og Ø)
  Imod stemte 17 medlemmer (B, C , F og V)
  Ingen medlemmer stemte hverken for eller imod

   

  Underændringsforslag, drift fsva. fællesledelse områdeinstitution og dagplejen var herefter bortfaldet.

   

  Underændringsforslag vedr. anlæg, fremsat af A, til ændringsforslag, fremsat af B, C, F og V, blev sat til afstemning.

   

  For stemte 12 medlemmer (A, O og Ø)
  Imod stemte 17 medlemmer (B, C , F og V)
  Ingen medlemmer stemte hverken for eller imod

   

  Underændringsforslag vedr. anlæg var herefter bortfaldet.

   

  Ændringsforslag, fremsat af B, C, F og V, blev sat til afstemning

   

  For stemte 17 medlemmer (B, C , F og V)
  Imod stemte 12 medlemmer (A, O og Ø)
  Ingen medlemmer stemte hverken for eller imod

   

  Ændringsforslaget var herefter vedtaget.

   

  Flertallet bemærker for så vidt angår misbrugsområdet (reduktionsblok nr. 28 fra Social og Sundhed godkendt af et flertal af Byrådet den 19. september 2018) at reduktionsforslaget fastholdes. Social og Sundhed udmønter reduktionen på kommende møde.


  Et flertal af Byrådet, 17 medlemmer, (B, C, F og V), godkender således 1. behandlingsbudgettet for 2019-2022 med følgende ændringer:

   

  • Økonomiske virkninger af reduktionskataloger for Økonomiudvalget, Beskæftigelse, Erhverv og Kultur, Miljø, Teknik og Plan, Social og Sundhed samt Uddannelse, Børn og Familie godkendt af et flertal af Byrådet på møde den 19. september 2018
  • Ændringsforslag af 18. september 2018 fremsat af B, C, F og V, jf. oven for

   

  Stemmeforklaringer:

  Et mindretal af Byrådet, 8 medlemmer (A) er enige i, at byrådet har en bundet opgave og samlet skal reducere for 38 mio. kr. Vi mener dog, jf. budgetaftalen for 2018, at det er en fællesopgave, hvor alle fem udvalg skal bidrage, hvilket ses i det forslag A fremlagde på byrådsmødet den 19. september under punkt. 4, 5, 6, 7 og 8.

   

  Et mindretal af Byrådet, 3 medlemmer (O) kan ikke stemme for budget 2019-2022. Baggrunden er, at DF’s forslag om en anden proces blev nedstemt på byrådsmødet den 19. september 2018. 

   

   

  Flertallet, 17 medlemmer (B, C, F og V) godkender endvidere:

  • At bevillingsoversigt med udgangspunkt ovenstående godkendte budget 2019-2022 godkendes
  • At anlægsprojekter markeret med F i investeringsoversigt 2019-2022 frigives med godkendelse af budget 2019-2022 samt
  • At anlægsprojekter markeret med X i investeringsoversigt 2019-2022 frigives med godkendelse af budget 2019-2022 under forudsætning af godkendelse af relevant fagudvalg inden igangsætning

   

  Et mindretal, 12 medlemmer (A, O og Ø) kan ikke stemme for godkendelse af bevillingsoversigt og frigivelse af anlægsprojekter markeret med F og X.

   

  Et flertal af Byrådet, 28 medlemmer (A, B, C, F, O og V) godkender takstblad 2019

  Et mindretal af Byrådet, 1 medlem (Ø) kan ikke godkende takstblad 2019.

   

  Byrådet godkender i øvrigt,

  • At udskrivningsprocenten fastsættes uændret til 26,1
  • At der vælges statsgaranti af udskrivningsgrundlag og generelle tilskud
  • At grundskyldspromillen fastsættes uændret til 22,12.
  • At reduktionsblok vedrørende teletaxa præciseres i Miljø, Teknik og Plan.

   

  Bilag

 • Sagsid.: 18/6376

  Indstilling

  Økonomiudvalget anbefaler budgettet for den kirkelige ligning til godkendelse med en skatteprocent på 0,95 %.

   

  Beslutningstema

  Godkendelse af den kirkelige ligning for 2019

  Sagsfremstilling

  Kirkeministeriet har udmeldt landskirkeskatten og tilskud fra fællesfonden for 2019.

   

  Med baggrund i det statsgaranterede udskrivningsgrundlag samt provstiudvalgets endelige detailbudget for 2019 budgetteres der med følgende hovedtal for indtægter og udgifter.

   

  Beløb i kr.

  Budget 2019 - Statsgaranti

  Kirkelige skatter og afgifter

   

  Forskudsbeløb af kirkeskat

  -52.620.785

  Udligningstilskud

  -1.253.000

  Indtægter i alt

  -53.873.785

  Landskirkeskat

  8.264.582

  Lokale kirkelige kasser

  40.804.472

  Udgifter til Jordløse/Haastrup sogn til Faaborg-Midtfyn

  973.335

  Provstiudvalget

  2.650.000

  Kalkningsprojekt

  800.000

  Udgifter i alt

  53.492.389

  Balance

  -381.396

   

   

  Mellemregningskonto

   

  Mellemregning ultimo 2017

  -1.508.777

  Estimeret mellemregning ultimo 2018

  -1.519.576

  Estimeret mellemregning ultimo 2019

  -1.900.972

   

  Ovenstående medfører, at provstiudvalget opskriver mellemregningen med Assens Kommune, således at denne forventes at udgøre 1.900.972 kr. ultimo 2019.

  Lovgrundlag

  Lov om folkekirkens økonomi.

  Økonomi

  Det budgetterede overskud medfører, at mellemregningen med Assens Kommune forventes at udgøre 1.900.972 kr. ultimo 2019

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Beslutning Økonomiudvalget den 01-10-2018

  Økonomiudvalget anbefaler budgettet for den kirkelige ligning til godkendelse med en skatteprocent på 0,95 %

  Beslutning Byrådet den 10-10-2018

  Byrådet godkender indstillingen.