icon-Politik

Politik

Referat

Onsdag den 19. september 2018 kl. 17:00

Mødested: Byrådssalen
Udvalg: Byrådet
Medlemmer: Søren Steen Andersen, Karin Christiansen, Jens Jakobsen, Pia Offer Madsen, Tine Grau Poulsen, Lars Kristian Pedersen, Henrik Mott Frandsen, Dan Gørtz, Nikolaj Leed Henriksen, Rie Nielsen, Knud Søby, Erik Klindt Andersen, Ib W. Jensen, Mogens Mulle Johansen, Flemming Risskov Jørgensen, Charlotte Vincent Petersen, Finn Viberg Brunse, Charlotte Kjær, Henrik Hansen, Sara Emil Baaring, Leif Rothe Rasmussen, Ashil Farokh, Berit Schaldemose, Kaj Alstrup, Jens Henrik W. Thulesen Dahl, Lars Kolling, Betina Signe Stick, Ena Nørgaard, Poul Poulsen
 • Sagsid.:

  Beslutning Byrådet den 19-09-2018

  Dagsordenen godkendt.

 • Sagsid.: 18/6376

  Indstilling

  Økonomiudvalget anbefaler:

  • at forslag til budget 2019-2022 godkendes
  • at udskrivningsprocenten fastsættes uændret til 26,1
  • at der vælges statsgaranti af udskrivningsgrundlag og generelle tilskud
  • at grundskyldspromillen fastsættes uændret til 22,12
  • at fristen for fremsendelse af ændringsforslag fastsættes til den 24. september 2018 kl. 9.00. Ændringsforslag sendes til økonomichefen.

  Sagsfremstilling

  Budgetlægningen for 2019-2022 går nu ind i den afsluttende fase, hvor budgetforslaget til Byrådets 1. behandling skal godkendes.

   

  På indtægtssiden er der vurderet på selvbudgettering kontra statsgaranti på udskrivningsgrundlaget og generelle tilskud. Beregninger viser, at der stort set ikke er økonomisk forskel ved valg af selvbudgettering eller et statsgaranteret udskrivningsgrundlag. Det anbefales på den baggrund derfor at anvende statsgaranti, idet kommunen derved opnår budgetsikkerhed og ikke risikerer efterreguleringer i senere budgetår.

   

  Ifølge budget- og bevillingsoversigten udgør skatter og generelle tilskud m.v. 2.631,6 mio. kr. i 2019. Heraf kommer 5 mio. kr. fra puljen til ”særligt vanskeligt stillede kommuner”.

   

  I budgetforslaget er på driftsbudgettet medtaget budgetblokke med tekniske ændringer. De samlede driftsudgifter udgør i alt 2.487,6 mio. kr. i 2019.

   

  Resultat af den ordinære driftsvirksomhed viser i 2019 et overskud på 146,3 mio. kr.

  Den udmeldte serviceramme fra KL er på 1.804,0 mio. kr. Kommunens serviceudgifter kan opgøres til 1.743,8 mio. kr. i 2019, og er dermed 60,2 mio. kr. mindre end den udmeldte serviceramme.

   

  På anlægssiden er medtaget anlægsprogram for 2019-2022. Samlet set et anlægsprogram på 61,4 mio. kr. i 2019.

   

  Der er indregnet låneoptagelse til gadebelysning i 2019-2021 med 4,6 mio. kr. i 2019 faldende til 4,3 mio. kr. i 2020 og 2021. Afdrag på lån udgør 48,8 mio. kr. i 2019. Gælden inkl. havn og ekskl. ældreboliger, udgør herefter 341,7 mio. kr. ved udgangen af 2019.

   

  Samlet set balancerer budgetforslaget for 2019 med en forøgelse af kassebeholdningen på 35,1 mio. kr. Ved budgetaftalen for 2018-2021 blev det aftalt, at forbedre kassebeholdningen med 31,3 mio. kr. Resultatet forbedres således med yderligere 3,8 mio. kr.

   

  Budgettet har været i offentlig høring på kommunens hjemmeside og hos berørte parter fra den 31. august – 11. september. De indkomne høringssvar omhandler hovedsagligt reduktionsblokkene og er derfor tilføjet som bilag til pkt. 4.

   

  Fristen for fremsendelse af politiske ændringsforslag fastsættes til den 24. september 2018 kl. 9.00. Ændringsforslag sendes til økonomichefen

  Lovgrundlag

  Den kommunale styrelseslov

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Beslutning Økonomiudvalget den 10-09-2018

  Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

  Beslutning Byrådet den 19-09-2018

  Et flertal af Byrådet, 28 medlemmer (A, B, C, F, O og V) anbefaler Økonomiudvalgets indstilling og budgetforslag 2019-2022 oversendes til Byrådets 2. behandling.

   

  Et mindretal af Byrådet, 1 medlem (Ø) stemmer i mod Økonomiudvalgets indstilling.
   

  Bilag

 • Sagsid.: 18/6376

  Indstilling

  Økonomiudvalget anbefaler budgettet for den kirkelige ligning til godkendelse med en skatteprocent på 0,95%

  Beslutningstema

  Der træffes beslutning om udskrivningsprocenten for kirkeskat 2019

  Sagsfremstilling

  Kirkeministeriet har udmeldt landskirkeskatten og tilskud fra fællesfonden for 2019.

   

  Med baggrund i det statsgaranterede udskrivningsgrundlag samt provstiudvalgets foreløbige detailbudget for 2019 budgetteres der med følgende hovedtal for indtægter og udgifter.

   

  Beløb i kr.

  Budget 2019 - statsgaranti

  Kirkelige skatter og afgifter

   

  Forskudsbeløb af kirkeskat

  -52.620.785

  Udligningstilskud

  -1.253.000

  Indtægter i alt

  -53.873.785

  Landskirkeskat

  8.264.582

  Lokale kirkelige kasser

  41.089.087

  Udgifter til Jordløse/Haastrup sogn til Faaborg-Midtfyn

  1.000.000

  Provstiudvalget

  2.650.000

  Kalkningsprojekt

  800.00

  Udgifter i alt

  53.803.669

   

   

  Balance

  -70.116

   

  Mellemregningskonto

   

  Mellemregning ultimo 2017

  -1.508.777

  Estimeret mellemregning ultimo 2018

  -1.519.576

  Estimeret mellemregning ultimo 2019

  -1.589.692

   

  Budgettet medfører, at provstiudvalget opskriver mellemregningen med Assens Kommune, således at denne forventes at udgøre 1.589.692 kr. ultimo 2019.

  Lovgrundlag

  Lov om folkekirkens økonomi

  Økonomi

  Med det foreløbige budget der er lagt vil mellemregningen med Assens Kommune forventes at udgøre 1.589.692kr. ultimo 2019.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Beslutning Økonomiudvalget den 10-09-2018

  Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

   

  Beslutning Byrådet den 19-09-2018

  Indstillingen anbefales og den kirkelige ligning 2019 oversendes til Byrådets 2. behandling.
   

 • Sagsid.: 18/14241

  Indstilling

  Byrådet har allerede i 2018 gennemført en opbremsning af økonomien. Økonomiudvalget har en forventning om, at fagudvalgene sikrer genopretningsplanens gennemførelse i 2018. Opnår fagudvalgene ikke den fulde virkning af genopretningsplanen i 2018 og dermed genererer et underskud vil dette underskud blive overført til fagudvalgets område i budget 2019.

   

  Økonomiudvalget bemærker, at det er afgørende, at fagudvalgene sikrer at budget 2019 overholdes, sådan at det merforbrug som har vist sig i 2018 nedbringes, og der fra 2019 er overensstemmelse mellem forbrug og budget inden for fagudvalgenes samlede områder.

   

  Økonomiudvalget henleder i øvrigt opmærksomheden på Byrådets beslutning den 29. august 2018, om at der skal sikres overførsler fra 2018 til 2019 på minimum 10 mio. kr., hvoraf 5 mio. kr. skal overføres inden for Uddannelse, Børn og Families områder. Det betyder, at de øvrige udvalg samlet set skal sikre, at der ved regnskabsafslutningen for 2018 er minimum et overskud på 5 mio. kr.

   

  Et flertal af Uddannelse, Børn og Familie samt et flertal af Social og Sundhed har fremsendt reduktionskataloger for samlet 38 mio. kr. som skal omprioriteres inden for udvalgenes egne områder.

   

  De øvrige udvalg, herunder Økonomiudvalget, har fremsendt indstilling om reduktioner for samlet set 5,8 mio. kr. i 2019, 5,6 mio. kr. i 2020 og 7,3 mio. kr. i 2021 og 8,7 mio. kr. i 2022. Disse reduktionsblokke indarbejdes i budget 2019-2022 og medvirker til at styrke kassebeholdningen.

   

  Et flertal af Økonomiudvalget, 6 medlemmer (B, F og V) anbefaler således at reduktionskataloget for Økonomiudvalget indarbejdes i budget 2019-2022.

  Beslutningstema

  Økonomiudvalget skal fremsende emner til reduktionsblokke til budget 2019 og frem.

  Sagsfremstilling

  Økonomiudvalget behandlede på sit ekstraordinære møde den 21. august 2018 2. budgetopfølgning for 2018 og herunder forslag til genopretningsplan for 2018. Økonomiudvalget ser med alvor på den økonomiske situation, og godkendte en samlet genopretningsplan for 2018, for at sikre overholdelse af budgettet samt skabe et godt udgangspunkt for budgetlægningen 2019-2022.

   

  Samtidig besluttede Økonomiudvalget at bede fagudvalgene Uddannelse, Børn og Familie samt Social og Sundhed om at udarbejde et forslag til reduktioner for henholdsvis 18 og 20 mio. kr. med helårsvirkning fra 2019. Samtidig anmoder Økonomiudvalget de øvrige fagudvalg om at udarbejde reduktionsforslag, men uden at fastsætte en konkret beløbsramme.

   

  Reduktionsforslagene drøftes og kvalificeres i FællesMED Rådhuset den 6. september 2018. Udvalgets bemærkninger vil blive eftersendt til Økonomiudvalgets behandling af reduktionsforslagene mandag den 10. september 2018.

   

  Til dagsordenen er vedlagt en foreløbig udgave af ”Kend Assens Kommune”.

   

  Forslag til budget 2019-2022 og reduktionskatalog har været sendt i høring og de indkomne høringssvar er vedlagt som bilag.

  Lovgrundlag

  Den kommunale Styrelseslov

  Beslutningskompetence

  Beslutningskompetence:

  Byrådet

  Beslutning Økonomiudvalget den 10-09-2018

  Byrådet har allerede i 2018 gennemført en opbremsning af økonomien. Økonomiudvalget har en forventning om, at fagudvalgene sikrer genopretningsplanens gennemførelse i 2018. Opnår fagudvalgene ikke den fulde virkning af genopretningsplanen i 2018 og dermed genererer et underskud vil dette underskud blive overført til fagudvalgets område i budget 2019.

   

  Økonomiudvalget bemærker, at det er afgørende, at fagudvalgene sikrer at budget 2019 overholdes, sådan at det merforbrug som har vist sig i 2018 nedbringes, og der fra 2019 er overensstemmelse mellem forbrug og budget inden for fagudvalgenes samlede områder.

   

  Økonomiudvalget henleder i øvrigt opmærksomheden på Byrådets beslutning den 29. august 2018, om at der skal sikres overførsler fra 2018 til 2019 på minimum 10 mio. kr., hvoraf 5 mio. kr. skal overføres inden for Uddannelse, Børn og Families områder. Det betyder, at de øvrige udvalg samlet set skal sikre, at der ved regnskabsafslutningen for 2018 er minimum et overskud på 5 mio. kr.

   

  Et flertal af Uddannelse, Børn og Familie samt et flertal af Social og Sundhed har fremsendt reduktionskataloger for samlet 38 mio. kr. som skal omprioriteres inden for udvalgenes egne områder.

   

  De øvrige udvalg, herunder Økonomiudvalget, har fremsendt indstilling om reduktioner for samlet set 5,8 mio. kr. i 2019, 5,6 mio. kr. i 2020 og 7,3 mio. kr. i 2021 og 8,7 mio. kr. i 2022. Disse reduktionsblokke indarbejdes i budget 2019-2022 og medvirker til at styrke kassebeholdningen.

   

  Et flertal af Økonomiudvalget, 6 medlemmer (B, F og V) anbefaler således at reduktionskataloget for Økonomiudvalget indarbejdes i budget 2019-2022.

   

  Et mindretal af Økonomiudvalget, 2 medlemmer (A) er enige i, at byrådet har en bunden opgave og samlet skal finde besparelsesforslag for kr. 38 mio. – vi mener dog, jf. budgetaftalen for 2018, at det er en fælles opgave, hvor alle fem udvalg skal bidrage – hvilket også kan ses i A’s samlede forslag.

   

  Vi er opmærksomme på, at der kan være behov for kassetilgang og foreslår, at der undersøges hvor stort et beløb Assens Kommune har til gode på inddrivelsessager og at der igangsættes indsatser for inddrivelse. Endvidere foreslår vi, at der undersøges muligheder for en skattestigning inden for de kommende år.

   

  Tekst i budgetforliget for 2018

  ”For at skabe en fremadrettet udvikling af de store velfærdsområder, skal Økonomiudvalget, med deltagelse af alle byrådets partier og MED-organisationerne, igangsætte en proces på tværs af udvalgsområderne for at imødegå de store udfordringer, på for eksempel sundhedsområdet”.

   

  Område

  A’s forslag

  Beløb

  Præcisering

  ØU

  Nedsættelse af administrationsudgifter med 152 kr. per borger

  kr. 6.285.504

  Jf. FLIS-nøgletal bruger Assens Kommune 554 kr. per borger mere end landsgennemsnittet.

  ØU

  Nedsættelse af serviceudgifter med 152 kr. per borger

  kr. 6.285.504

  Jf. FLIS-nøgletal bruger Assens Kommune 2.930 kr. per borger mere end landsgennemsnittet.

  ØU

  Nedsættelse af udgifter til landdistriktsudvikling med 9,7 kr. per borger

  kr. 400.000

  Jf. FLIS-nøgletal bruger Assens Kommune 26 kr. per borger mere end landsgennemsnittet.

  ØU

  Nedsættelse af centralt konteret It-udgifter med 100 kr. per borger

  kr. 4.135.200

  Jf. FLIS-nøgletal bruger Assens Kommune 271 kr. per borger mere end landsgennemsnittet.

  ØU

  Ophævning af fritagelse for grundskyld §8

  kr. 1.000.000

   

  ØU

  Reduktion i antallet af valgsteder fra 24 til 15

  kr. 300.000

  150.000 kr. per valg i 2019

  ØU

  Nedsættelse af honorar til viceborgmester til tidligere niveau

  kr. 50.000

  Fra 10% til 5% af borgmesterløn

  ØU

  Nedsættelse af formandshonorar for børn- og ungeudvalg til tidligere niveau

  kr. 25.000

   

  ØU

  Nedsættelse af formandshonorar til tidligere niveau

  kr. 250.000

  4 udvalgsformænd

  ØU

  Færre deltagere til KL-delegerede møder fra 10 til 6 deltagere

  kr. 40.000

   

  ØU

  Nedsættelse af udgifter til kørsel fra højest til lavest niveau og øget samkørsel

  kr. 170.000

  For Byrådsmedlemmer og direktionen

  BEK

  Nedsættelse af Kultur og eventpuljen jf. BEK besparelseskatalog 2019

  kr. 219.000

   

  BEK

  Yderligere reduktion af puljen Kultur og eventpuljen jf. besparelseskatalog 2019

  kr. 305.000

  50% jf. BEK besparelseskatalog 2019

  BEK

  Nedsættelse af puljen Kultur i børnehøjde jf. BEK besparelseskatalog 2019

  kr. 109.000

   

  BEK

  Yderligere reduktion af puljen Kultur i børnehøjde jf. besparelseskatalog 2019

  kr. 251.000

  50% jf. BEK besparelseskatalog 2019

  BEK

  Nedsættelse af budget til event Assens for fulde sejl - historisk marked jf. BEK besparelseskatalog

  kr. 200.000

   

  BEK

  Undlade den årlige prisfremskrivning af tilskud jf. BEK besparelseskatalog 2019

  kr. 106.000

   

  BEK

  Nedsættelse af biblioteksudgifter jf. BEK besparelseskatalog 2019

  kr. 202.000

  5/12 af besparelse jf. besparelseskatalog

  BEK

  Nedsættelse af udgifter til musikskolen jf. BEK besparelseskatalog 2019

  kr. 76.250

  5/12 af besparelse jf. besparelseskatalog

  MTP

  Opkrævning af byggesagsgebyr jf. MTP besparelseskatalog

  kr. 1.000.000

   

  MTP

  Reduktion af serviceniveau ift. lodsejer jf. MTP besparelseskatalog

  kr. 100.000

   

  MTP

  Reduktion af udgifter til renovering og fornyelse af beplantning i bycentrum jf. MTP besparelseskatalog

  kr. 750.000

   

  MTP

  Reduktion af udgifter til nyanskaffelse af materiale jf. MTP besparelseskatalog

  kr. 1.000.000

   

  MTP

  Nedsættelse af ekstra omkostning til kørsel til privatskoleelever – budgetaftalen

  kr. 250.000

   

  MTP

  Reduktion af bjørneklobekæmpelse jf. MTP besparelseskatalog

  kr. 200.000

   

  MTP

  Undlade efterårsfejning jf. MTP besparelseskatalog

  kr. 300.000

   

  MTP

  Ensretning af græsningniveau på byområder jf. MTP besparelseskatalog

  kr. 250.000

   

  UBF

  Egenbetaling til SFO på specialområde

  kr. 200.000

   

  UBF

  Nedsættelse af udgifter til fritidsfaciliteter og folkeoplysning med 48,4 kr. per borger

  kr. 2.000.000

  Jf. FLIS-nøgletal bruger Assens Kommune 228 kr. per borger mere end landsgennemsnittet.

  UBF

  Reorganisering af børne- og ungeområdet på ledelsesniveau

  kr. 1.000.000

  Aftalt på UBF at dette beløb reduceres til 1mio

  UBF

  Digitalisering i Folkeskolen jf. besparelseskatalog 2019

  kr. 2.000.000

   

  UBF

  10. kl. center red. Yderligere 3000 jf. besparelseskatalog 2019

  kr. 510.000

   

  UBF

  Fælles områdeledere Glamsbjerg-Hårby

  kr. 450.000

   

  UBF

  Reduktion af åbningstid med 1 time om ugen jf. besparelseskatalog 2019

  kr. 1.539.000

   

  SSU

  Plejehjem, ledere jf. SSU besparelseskatalog (nr. 11)

  kr. 500.000

   

  SSU

  Hjemmepleje, tøjvask jf. SSU besparelseskatalog (nr. 14)

  kr. 250.000

   

  SSU

  Hjemmepleje, hudpleje jf. SSU besparelseskatalog (nr. 15)

  kr. 525.000

   

  SSU

  Hjemmepleje, opvask jf. SSU besparelseskatalog (nr. 16)

  kr. 450.000

   

  SSU

  Hjemmepleje, rengøring jf. SSU besparelseskatalog (nr. 18)

  kr. 850.000

   

  SSU

  Hjemmepleje, medicinudlevering jf. SSU besparelseskatalog (nr. 20)

  kr. 500.000

   

  SSU

  Ældre, Myndighed Sundhed Task Force Visitation jf. SSU besparelseskatalog (nr. 21)

  kr. 500.000

   

  SSU

  Handicap og Psykiatri - organisatorisk sammenlægning jf. SSU besparelseskatalog (nr. 22)

  kr. 1.500.000

   

  SSU

  Handicap og Psykiatri - Visitationsenhed /myndighed Social jf. SSU besparelseskatalog (nr. 29)

  kr. 500.000

   

  I alt

   

  Kr. 37.533.458

   

   

  Et mindretal af Økonomiudvalget, 1 medlem (O) stemmer imod indstillingen. Dansk Folkeparti ønsker at det arbejde, som blev besluttet i budgetaftalen for 2018 med en proces på tværs af alle byrådets partier og med inddragelse af MED-organisationen iværksættes nu rettet mod budget 2020. Et arbejde, som under sigte af vision 2030 kan sikre, at de fremadrettede budgetter understøtter visionen og at der i processen inddrages hvorledes fysiske og organisatoriske strukturelle ændringer kan understøtte visionen. DF ønsker at budget 2019 udarbejdes så vidt muligt uden strukturelle ændringer, som vil foregribe det fremadrettede arbejde.

  Beslutning Byrådet den 19-09-2018

  Ændringsforslag svarende til mindretalsindstilling fra Økonomiudvalget fremsendt af Dansk Folkeparti blev sat til afstemning.
   

  For stemte 3 medlemmer (O)

  Imod stemte 17 medlemmer (B, C, F og V)

  9 medlemmer (A og Ø) stemte hverken for eller imod

   

  Ændringsforslaget var herefter bortfaldet.

   

  Ændringsforslag svarende til mindretalsindstilling fra Økonomiudvalget fremsendt af Socialdemokratiet blev sat til afstemning.

   

  For stemte 9 medlemmer (A og Ø)

  Imod stemte 17 medlemmer (B, C, F og V)

  3 medlemmer (O) stemte hverken for eller imod

   

  Ændringsforslaget var herefter bortfaldet.

   

  Flertalsindstilling fra Økonomiudvalget blev sat til afstemning.

  For stemte 17 medlemmer (B, C, F og V)

  Imod stemte 12 medlemmer (A, O og Ø)

  Ingen medlemmer stemte hverken for eller imod

   

  Flertalsindstillingen var herefter godkendt.

  Bilag

 • Sagsid.: 18/14241

  Indstilling

  Beskæftigelse, Erhverv og Kultur drøftede reduktionskataloget med henblik på at fremsende reduktionsblokke for 2019 og frem.

   

  Et flertal på 4 bestående af Pia Offer Madsen (V), Knud Søby (V), Jens Jakobsen (V) og Ena Nørgaard (C) ønsker alene at fremsende reduktionsblok vedrørende tilskud til kulturinstitutioner og kulturaktører mv. ved at undlade den årlige fremskrivning fra 2018 til 2019 svarende til 106.000 kr. (2019-2022). Flertallet bemærker i forlængelse heraf, at det ikke findes tilfredsstillende, at det fremlagte reduktionskatalog alene indeholder besparelser på det allerede reducerede kulturbudget. Flertallet finder, at en yderligere besparelse vil umuliggøre effektuering af visionen om turisme som styrket erhverv, der blandt andet har til formål at bedre kommunens økonomi på længere sigt.

   

  Et mindretal på 3 bestående af Finn Viberg Brunse (A), Ashil Farokh (A) og Betina Signe Stick (O) er uenige i flertallets beslutning. Mindretallet er enige i, at der er en bunden opgave, og at der samlet skal findes besparelsesforslag for 38 mio. kr. Mindretallet finder dog, jf. budgetaftale for 2018, at det er en fælles opgave, hvor alle fem udvalg skal bidrage.

   

   

  Indstilling fra Økonomiudvalget 10. september 2018:

  Byrådet har allerede i 2018 gennemført en opbremsning af økonomien. Økonomiudvalget har en forventning om, at fagudvalgene sikrer genopretningsplanens gennemførelse i 2018. Opnår fagudvalgene ikke den fulde virkning af genopretningsplanen i 2018 og dermed genererer et underskud vil dette underskud blive overført til fagudvalgets område i budget 2019.

   

  Økonomiudvalget bemærker, at det er afgørende, at fagudvalgene sikrer at budget 2019 overholdes, sådan at det merforbrug som har vist sig i 2018 nedbringes, og der fra 2019 er overensstemmelse mellem forbrug og budget inden for fagudvalgenes samlede områder.

   

  Økonomiudvalget henleder i øvrigt opmærksomheden på Byrådets beslutning den 29. august 2018, om at der skal sikres overførsler fra 2018 til 2019 på minimum 10 mio. kr., hvoraf 5 mio. kr. skal overføres inden for Uddannelse, Børn og Families områder. Det betyder, at de øvrige udvalg samlet set skal sikre, at der ved regnskabsafslutningen for 2018 er minimum et overskud på 5 mio. kr.

   

  Et flertal af Uddannelse, Børn og Familie samt et flertal af Social og Sundhed har fremsendt reduktionskataloger for samlet 38 mio. kr. som skal omprioriteres inden for udvalgenes egne områder.

   

  De øvrige udvalg, herunder Økonomiudvalget, har fremsendt indstilling om reduktioner for samlet set 5,8 mio. kr. i 2019, 5,6 mio. kr. i 2020 og 7,3 mio. kr. i 2021 og 8,7 mio. kr. i 2022. Disse reduktionsblokke indarbejdes i budget 2019-2022 og medvirker til at styrke kassebeholdningen.

   

  Et flertal af Økonomiudvalget, 6 medlemmer (B, F og V) anbefaler således flertalsindstillingen fra Beskæftigelse, Erhverv og Kultur.

   

  Beslutningstema

  Beskæftigelse, Erhverv og Kultur skal fremsende emner til reduktionsblokke til budget 2019 og frem.

  Sagsfremstilling

  Økonomiudvalget behandlede på sit ekstraordinære møde den 21. august 2018 2. budgetopfølgning for 2018 og herunder forslag til genopretningsplan for 2018. Økonomiudvalget ser med alvor på den økonomiske situation, og godkendte en samlet genopretningsplan for 2018, for at sikre overholdelse af budgettet samt skabe et godt udgangspunkt for budgetlægningen 2019-2022.

   

  Samtidig besluttede Økonomiudvalget at bede fagudvalgene Uddannelse, Børn og Familie samt Social og Sundhed om at udarbejde et forslag til reduktioner for henholdsvis 18 og 20 mio. kr. med helårsvirkning fra 2019. Samtidig anmoder Økonomiudvalget de øvrige fagudvalg om at udarbejde reduktionsforslag, men uden at fastsætte en konkret beløbsramme.

   

  Reduktionsforslagene er ikke drøftet og kvalificeret i FællesMED By, Land og Kultur inden udvalgsmødet. FællesMED By, Land og Kultur holder møde den 7. september 2018. Udvalgets bemærkninger vil blive eftersendt til Økonomiudvalgets behandling af reduktionsforslagene mandag den 10. september 2018.

   

  Forslag til budget 2019-2022 og reduktionskatalog har været sendt i høring og de indkomne høringssvar er vedlagt som bilag på pkt. 4.

   

  Lovgrundlag

  Den kommunale Styrelseslov

   

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Beslutning Beskæftigelse Erhverv og Kultur den 03-09-2018

  Beskæftigelse, Erhverv og Kultur drøftede reduktionskataloget med henblik på at fremsende reduktionsblokke for 2019 og frem.

   

  Et flertal på 4 bestående af Pia Offer Madsen (V), Knud Søby (V), Jens Jakobsen (V) og Ena Nørgaard (C) ønsker alene at fremsende reduktionsblok vedrørende tilskud til kulturinstitutioner og kulturaktører mv. ved at undlade den årlige fremskrivning fra 2018 til 2019 svarende til 106.000 kr. (2019-2022). Flertallet bemærker i forlængelse heraf, at det ikke findes tilfredsstillende, at det fremlagte reduktionskatalog alene indeholder besparelser på det allerede reducerede kulturbudget. Flertallet finder, at en yderligere besparelse vil umuliggøre effektuering af visionen om turisme som styrket erhverv, der blandt andet har til formål at bedre kommunens økonomi på længere sigt.

   

  Et mindretal på 3 bestående af Finn Viberg Brunse (A), Ashil Farokh (A) og Betina Signe Stick (O) er uenige i flertallets beslutning. Mindretallet er enige i, at der er en bunden opgave, og at der samlet skal findes besparelsesforslag for 38 mio. kr. Mindretallet finder dog, jf. budgetaftale for 2018, at det er en fælles opgave, hvor alle fem udvalg skal bidrage.

  Beslutning Økonomiudvalget den 10-09-2018

  Byrådet har allerede i 2018 gennemført en opbremsning af økonomien. Økonomiudvalget har en forventning om, at fagudvalgene sikrer genopretningsplanens gennemførelse i 2018. Opnår fagudvalgene ikke den fulde virkning af genopretningsplanen i 2018 og dermed genererer et underskud vil dette underskud blive overført til fagudvalgets område i budget 2019.

   

  Økonomiudvalget bemærker, at det er afgørende, at fagudvalgene sikrer at budget 2019 overholdes, sådan at det merforbrug som har vist sig i 2018 nedbringes, og der fra 2019 er overensstemmelse mellem forbrug og budget inden for fagudvalgenes samlede områder.

   

  Økonomiudvalget henleder i øvrigt opmærksomheden på Byrådets beslutning den 29. august 2018, om at der skal sikres overførsler fra 2018 til 2019 på minimum 10 mio. kr., hvoraf 5 mio. kr. skal overføres inden for Uddannelse, Børn og Families områder. Det betyder, at de øvrige udvalg samlet set skal sikre, at der ved regnskabsafslutningen for 2018 er minimum et overskud på 5 mio. kr.

   

  Et flertal af Uddannelse, Børn og Familie samt et flertal af Social og Sundhed har fremsendt reduktionskataloger for samlet 38 mio. kr. som skal omprioriteres inden for udvalgenes egne områder.

   

  De øvrige udvalg, herunder Økonomiudvalget, har fremsendt indstilling om reduktioner for samlet set 5,8 mio. kr. i 2019, 5,6 mio. kr. i 2020 og 7,3 mio. kr. i 2021 og 8,7 mio. kr. i 2022. Disse reduktionsblokke indarbejdes i budget 2019-2022 og medvirker til at styrke kassebeholdningen.

   

  Et flertal af Økonomiudvalget, 6 medlemmer (B, F og V) anbefaler således flertalsindstillingen fra Beskæftigelse, Erhverv og Kultur.

   

  Et mindretal af Økonomiudvalget, 2 medlemmer (A) er enige i, at byrådet har en bunden opgave og samlet skal finde besparelsesforslag for kr. 38 mio. – vi mener dog, jf. budgetaftalen for 2018, at det er en fælles opgave, hvor alle fem udvalg skal bidrage – hvilket også kan ses i A’s samlede forslag.

   

  Vi er opmærksomme på, at der kan være behov for kassetilgang og foreslår, at der undersøges hvor stort et beløb Assens Kommune har til gode på inddrivelsessager og at der igangsættes indsatser for inddrivelse. Endvidere foreslår vi, at der undersøges muligheder for en skattestigning inden for de kommende år.

   

  Tekst i budgetforliget for 2018

  ”For at skabe en fremadrettet udvikling af de store velfærdsområder, skal Økonomiudvalget, med deltagelse af alle byrådets partier og MED-organisationerne, igangsætte en proces på tværs af udvalgsområderne for at imødegå de store udfordringer, på for eksempel sundhedsområdet”.

   

  Område

  A’s forslag

  Beløb

  Præcisering

  ØU

  Nedsættelse af administrationsudgifter med 152 kr. per borger

  kr. 6.285.504

  Jf. FLIS-nøgletal bruger Assens Kommune 554 kr. per borger mere end landsgennemsnittet.

  ØU

  Nedsættelse af serviceudgifter med 152 kr. per borger

  kr. 6.285.504

  Jf. FLIS-nøgletal bruger Assens Kommune 2.930 kr. per borger mere end landsgennemsnittet.

  ØU

  Nedsættelse af udgifter til landdistriktsudvikling med 9,7 kr. per borger

  kr. 400.000

  Jf. FLIS-nøgletal bruger Assens Kommune 26 kr. per borger mere end landsgennemsnittet.

  ØU

  Nedsættelse af centralt konteret It-udgifter med 100 kr. per borger

  kr. 4.135.200

  Jf. FLIS-nøgletal bruger Assens Kommune 271 kr. per borger mere end landsgennemsnittet.

  ØU

  Ophævning af fritagelse for grundskyld §8

  kr. 1.000.000

   

  ØU

  Reduktion i antallet af valgsteder fra 24 til 15

  kr. 300.000

  150.000 kr. per valg i 2019

  ØU

  Nedsættelse af honorar til viceborgmester til tidligere niveau

  kr. 50.000

  Fra 10% til 5% af borgmesterløn

  ØU

  Nedsættelse af formandshonorar for børn- og ungeudvalg til tidligere niveau

  kr. 25.000

   

  ØU

  Nedsættelse af formandshonorar til tidligere niveau

  kr. 250.000

  4 udvalgsformænd

  ØU

  Færre deltagere til KL-delegerede møder fra 10 til 6 deltagere

  kr. 40.000

   

  ØU

  Nedsættelse af udgifter til kørsel fra højest til lavest niveau og øget samkørsel

  kr. 170.000

  For Byrådsmedlemmer og direktionen

  BEK

  Nedsættelse af Kultur og eventpuljen jf. BEK besparelseskatalog 2019

  kr. 219.000

   

  BEK

  Yderligere reduktion af puljen Kultur og eventpuljen jf. besparelseskatalog 2019

  kr. 305.000

  50% jf. BEK besparelseskatalog 2019

  BEK

  Nedsættelse af puljen Kultur i børnehøjde jf. BEK besparelseskatalog 2019

  kr. 109.000

   

  BEK

  Yderligere reduktion af puljen Kultur i børnehøjde jf. besparelseskatalog 2019

  kr. 251.000

  50% jf. BEK besparelseskatalog 2019

  BEK

  Nedsættelse af budget til event Assens for fulde sejl - historisk marked jf. BEK besparelseskatalog

  kr. 200.000

   

  BEK

  Undlade den årlige prisfremskrivning af tilskud jf. BEK besparelseskatalog 2019

  kr. 106.000

   

  BEK

  Nedsættelse af biblioteksudgifter jf. BEK besparelseskatalog 2019

  kr. 202.000

  5/12 af besparelse jf. besparelseskatalog

  BEK

  Nedsættelse af udgifter til musikskolen jf. BEK besparelseskatalog 2019

  kr. 76.250

  5/12 af besparelse jf. besparelseskatalog

  MTP

  Opkrævning af byggesagsgebyr jf. MTP besparelseskatalog

  kr. 1.000.000

   

  MTP

  Reduktion af serviceniveau ift. lodsejer jf. MTP besparelseskatalog

  kr. 100.000

   

  MTP

  Reduktion af udgifter til renovering og fornyelse af beplantning i bycentrum jf. MTP besparelseskatalog

  kr. 750.000

   

  MTP

  Reduktion af udgifter til nyanskaffelse af materiale jf. MTP besparelseskatalog

  kr. 1.000.000

   

  MTP

  Nedsættelse af ekstra omkostning til kørsel til privatskoleelever – budgetaftalen

  kr. 250.000

   

  MTP

  Reduktion af bjørneklobekæmpelse jf. MTP besparelseskatalog

  kr. 200.000

   

  MTP

  Undlade efterårsfejning jf. MTP besparelseskatalog

  kr. 300.000

   

  MTP

  Ensretning af græsningniveau på byområder jf. MTP besparelseskatalog

  kr. 250.000

   

  UBF

  Egenbetaling til SFO på specialområde

  kr. 200.000

   

  UBF

  Nedsættelse af udgifter til fritidsfaciliteter og folkeoplysning med 48,4 kr. per borger

  kr. 2.000.000

  Jf. FLIS-nøgletal bruger Assens Kommune 228 kr. per borger mere end landsgennemsnittet.

  UBF

  Reorganisering af børne- og ungeområdet på ledelsesniveau

  kr. 1.000.000

  Aftalt på UBF at dette beløb reduceres til 1mio

  UBF

  Digitalisering i Folkeskolen jf. besparelseskatalog 2019

  kr. 2.000.000

   

  UBF

  10. kl. center red. Yderligere 3000 jf. besparelseskatalog 2019

  kr. 510.000

   

  UBF

  Fælles områdeledere Glamsbjerg-Hårby

  kr. 450.000

   

  UBF

  Reduktion af åbningstid med 1 time om ugen jf. besparelseskatalog 2019

  kr. 1.539.000

   

  SSU

  Plejehjem, ledere jf. SSU besparelseskatalog (nr. 11)

  kr. 500.000

   

  SSU

  Hjemmepleje, tøjvask jf. SSU besparelseskatalog (nr. 14)

  kr. 250.000

   

  SSU

  Hjemmepleje, hudpleje jf. SSU besparelseskatalog (nr. 15)

  kr. 525.000

   

  SSU

  Hjemmepleje, opvask jf. SSU besparelseskatalog (nr. 16)

  kr. 450.000

   

  SSU

  Hjemmepleje, rengøring jf. SSU besparelseskatalog (nr. 18)

  kr. 850.000

   

  SSU

  Hjemmepleje, medicinudlevering jf. SSU besparelseskatalog (nr. 20)

  kr. 500.000

   

  SSU

  Ældre, Myndighed Sundhed Task Force Visitation jf. SSU besparelseskatalog (nr. 21)

  kr. 500.000

   

  SSU

  Handicap og Psykiatri - organisatorisk sammenlægning jf. SSU besparelseskatalog (nr. 22)

  kr. 1.500.000

   

  SSU

  Handicap og Psykiatri - Visitationsenhed /myndighed Social jf. SSU besparelseskatalog (nr. 29)

  kr. 500.000

   

  I alt

   

  Kr. 37.533.458

   

   

  Et mindretal af Økonomiudvalget, 1 medlem (O) stemmer imod indstillingen. Dansk Folkeparti ønsker at det arbejde, som blev besluttet i budgetaftalen for 2018 med en proces på tværs af alle byrådets partier og med inddragelse af MED-organisationen iværksættes nu rettet mod budget 2020. Et arbejde, som under sigte af vision 2030 kan sikre, at de fremadrettede budgetter understøtter visionen og at der i processen inddrages hvorledes fysiske og organisatoriske strukturelle ændringer kan understøtte visionen. DF ønsker at budget 2019 udarbejdes så vidt muligt uden strukturelle ændringer, som vil foregribe det fremadrettede arbejde.

  Beslutning Byrådet den 19-09-2018

  Ændringsforslag svarende til mindretalsindstilling fra Økonomiudvalget fremsendt af Dansk Folkeparti blev sat til afstemning.
   

  For stemte 3 medlemmer (O)

  Imod stemte 17 medlemmer (B, C, F og V)

  9 medlemmer (A og Ø) stemte hverken for eller imod

   

  Ændringsforslaget var herefter bortfaldet.

   

  Ændringsforslag svarende til mindretalsindstilling fra Økonomiudvalget fremsendt af Socialdemokratiet blev sat til afstemning.

   

  For stemte 9 medlemmer (A og Ø)

  Imod stemte 17 medlemmer (B, C, F og V)

  3 medlemmer (O) stemte hverken for eller imod

   

  Ændringsforslaget var herefter bortfaldet.

   

  Flertalsindstilling fra Økonomiudvalget blev sat til afstemning.

  For stemte 17 medlemmer (B, C, F og V)

  Imod stemte 12 medlemmer (A, O og Ø)

  Ingen medlemmer stemte hverken for eller imod

   

  Flertalsindstillingen var herefter godkendt.
   

  Bilag

 • Sagsid.: 18/14241

  Indstilling

  Et flertal af Uddannelse, Børn og Familie bestående af V og SF fremsender reduktionskataloget for UBF til ØK som reduktionsblokke til budget 2019 og frem.

   

  Et mindretal bestående af A fremsender alternativt forslag:

  • A er enige i, at vi har en bunden opgave og samlet skal finde besparelsesforslag for 38 mio. kr. – vi mener dog, jf. vores budgetaftale for 2018, at det er en fælles opgave, hvor alle fem udvalg skal bidrage – hvilket også kan ses i A’s samlede forslag.

   

  • Vi er opmærksomme på, at der kan være behov for kassetilgang og foreslår, at der undersøges hvor stort et beløb Assens Kommune har til gode på inddrivelsessager og at der igangsættes indsatser for inddrivelse. Endvidere foreslår vi, at der undersøges muligheder for en skattestigning inden for de kommende år.

   

  • Administrationen anmodes om at undersøge økonomien forbundet med eventuel hel eller delvis hjemtagelse af befordring på børneområdet ved udløb af nuværende kontrakt den 1. august 2019.  Sag herom forelægges til Uddannelse, Børn og Familie med henblik på beslutning inden tildeling af kontrakt på igangværende udbud.

   

   

  Indstilling fra Økonomiudvalget 10. september 2018:

  Byrådet har allerede i 2018 gennemført en opbremsning af økonomien. Økonomiudvalget har en forventning om, at fagudvalgene sikrer genopretningsplanens gennemførelse i 2018. Opnår fagudvalgene ikke den fulde virkning af genopretningsplanen i 2018 og dermed genererer et underskud vil dette underskud blive overført til fagudvalgets område i budget 2019. 

   

  Økonomiudvalget bemærker, at det er afgørende, at fagudvalgene sikrer at budget 2019 overholdes, sådan at det merforbrug som har vist sig i 2018 nedbringes, og der fra 2019 er overensstemmelse mellem forbrug og budget inden for fagudvalgenes samlede områder.

   

  Økonomiudvalget henleder i øvrigt opmærksomheden på Byrådets beslutning den 29. august 2018, om at der skal sikres overførsler fra 2018 til 2019 på minimum 10 mio. kr., hvoraf 5 mio. kr. skal overføres inden for Uddannelse, Børn og Families områder. Det betyder, at de øvrige udvalg samlet set skal sikre, at der ved regnskabsafslutningen for 2018 er minimum et overskud på 5 mio. kr.

   

  Et flertal af Uddannelse, Børn og Familie samt et flertal af Social og Sundhed har fremsendt reduktionskataloger for samlet 38 mio. kr. som skal omprioriteres inden for udvalgenes egne områder.

   

  De øvrige udvalg, herunder Økonomiudvalget, har fremsendt indstilling om reduktioner for samlet set 5,8 mio. kr. i 2019, 5,6 mio. kr. i 2020 og 7,3 mio. kr. i 2021 og 8,7 mio. kr. i 2022. Disse reduktionsblokke indarbejdes i budget 2019-2022 og medvirker til at styrke kassebeholdningen.

   

  Et flertal af Økonomiudvalget, 6 medlemmer (B, F og V) anbefaler flertalsindstillingen fra Uddannelse, Børn og Familie til reduktionsblokke til budget 2019 og frem svarende til reduktioner i 2019 på 17,6 mio. kr., i 2020 og frem på 17, 9 mio. kr. årligt.

   

  Et flertal af Økonomiudvalget, 6 medlemmer (B, F og V) anbefaler endvidere, at reduktionsblokkene gennemføres som beskrevet i ”flertalskatalog V og SF på UBF” til brug for fagudvalgets omprioritering i budget 2019-2022. Budgetteknisk indarbejdes i budget 2019-2022 en pulje under fagudvalget på 17,6 mio. kr. i 2019 og 17,9 mio. kr. i 2020 og frem, som fagudvalget udmønter under eget udvalgsområde for at sikre fremtidig balance mellem forbrug og budget.

  Beslutningstema

  Uddannelse, Børn og Familie skal fremsende emner til reduktionsblokke til budget 2019 og frem.

  Sagsfremstilling

  Økonomiudvalget behandlede på sit ekstraordinære møde den 21. august 2018 2. budgetopfølgning for 2018 og herunder forslag til genopretningsplan for 2018. Økonomiudvalget ser med alvor på den økonomiske situation, og godkendte en samlet genopretningsplan for 2018, for at sikre overholdelse af budgettet samt skabe et godt udgangspunkt for budgetlægningen 2019-2022.

   

  Samtidig besluttede Økonomiudvalget at bede fagudvalgene Uddannelse, Børn og Familie samt Social og Sundhed om at udarbejde et forslag til reduktioner for henholdsvis 18 og 20 mio. kr. med helårsvirkning fra 2019. Samtidig anmoder Økonomiudvalget de øvrige fagudvalg om at udarbejde reduktionsforslag, men uden at fastsætte en konkret beløbsramme.

   

  Uddannelse, Børn og Familie behandlede på sit møde den 13. august 2018 genopretningsplan for 2018 i forbindelse med 2. budgetopfølgning for 2018. Udvalget anmodede administrationen om, på mødet den 3. september 2018, at fremlægge et katalog over nye reduktionsforslag med varig effekt på 18 mio. kr. Da Økonomiudvalget har besluttet, at Uddannelse, Børn og Familie skal fremsende reduktionsforslag for 18 mio. kr. er kataloget udarbejde med forslag på i alt 25,8 mio. kr.

   

  Forslag til budget 2019-2022 og reduktionskatalog har været sendt i høring og de indkomne

  høringssvar er vedlagt som bilag på pkt. 4.

  Lovgrundlag

  Den kommunale Styrelseslov.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Uddannelse Børn og Familie den 03-09-2018

  Et flertal bestående af V og SF fremsender reduktionskataloget for UBF til ØK som reduktionsblokke til budget 2019 og frem.

   

  Et mindretal bestående af A fremsender alternativt forslag. A er enige i, at vi har en bunden opgave og samlet skal finde besparelsesforslag for 38 mio. kr. – vi mener dog, jf. vores budgetaftale for 2018, at det er en fælles opgave, hvor alle fem udvalg skal bidrage – hvilket også kan ses i A’s samlede forslag.

   

  Vi er opmærksomme på, at der kan være behov for kassetilgang og foreslår, at der undersøges hvor stort et beløb Assens Kommune har til gode på inddrivelsessager og at der igangsættes indsatser for inddrivelse. Endvidere foreslår vi, at der undersøges muligheder for en skattestigning inden for de kommende år.

   

  Administrationen anmodes om at undersøge økonomien forbundet med eventuel hel eller delvis hjemtagelse af befordring på børneområdet ved udløb af nuværende kontrakt den 1. august 2019.  Sag herom forelægges til Uddannelse, Børn og Familie med henblik på beslutning inden tildeling af kontrakt på igangværende udbud.

   

  Beslutning Økonomiudvalget den 10-09-2018

  Byrådet har allerede i 2018 gennemført en opbremsning af økonomien. Økonomiudvalget har en forventning om, at fagudvalgene sikrer genopretningsplanens gennemførelse i 2018. Opnår fagudvalgene ikke den fulde virkning af genopretningsplanen i 2018 og dermed genererer et underskud vil dette underskud blive overført til fagudvalgets område i budget 2019. 

   

  Økonomiudvalget bemærker, at det er afgørende, at fagudvalgene sikrer at budget 2019 overholdes, sådan at det merforbrug som har vist sig i 2018 nedbringes, og der fra 2019 er overensstemmelse mellem forbrug og budget inden for fagudvalgenes samlede områder.

   

  Økonomiudvalget henleder i øvrigt opmærksomheden på Byrådets beslutning den 29. august 2018, om at der skal sikres overførsler fra 2018 til 2019 på minimum 10 mio. kr., hvoraf 5 mio. kr. skal overføres inden for Uddannelse, Børn og Families områder. Det betyder, at de øvrige udvalg samlet set skal sikre, at der ved regnskabsafslutningen for 2018 er minimum et overskud på 5 mio. kr.

   

  Et flertal af Uddannelse, Børn og Familie samt et flertal af Social og Sundhed har fremsendt reduktionskataloger for samlet 38 mio. kr. som skal omprioriteres inden for udvalgenes egne områder.

   

  De øvrige udvalg, herunder Økonomiudvalget, har fremsendt indstilling om reduktioner for samlet set 5,8 mio. kr. i 2019, 5,6 mio. kr. i 2020 og 7,3 mio. kr. i 2021 og 8,7 mio. kr. i 2022. Disse reduktionsblokke indarbejdes i budget 2019-2022 og medvirker til at styrke kassebeholdningen.

   

  Et flertal af Økonomiudvalget, 6 medlemmer (B, F og V) anbefaler flertalsindstillingen fra Uddannelse, Børn og Familie til reduktionsblokke til budget 2019 og frem svarende til reduktioner i 2019 på 17,6 mio. kr., i 2020 og frem på 17, 9 mio. kr. årligt.

  Et flertal af Økonomiudvalget, 6 medlemmer (B, F og V) anbefaler endvidere, at reduktionsblokkene gennemføres som beskrevet i ”flertalskatalog V og SF på UBF” til brug for fagudvalgets omprioritering i budget 2019-2022. Budgetteknisk indarbejdes i budget 2019-2022 en pulje under fagudvalget på 17,6 mio. kr. i 2019 og 17,9 mio. kr. i 2020 og frem, som fagudvalget udmønter under eget udvalgsområde for at sikre fremtidig balance mellem forbrug og budget.

   

  Et mindretal af Økonomiudvalget, 2 medlemmer (A) er enige i, at byrådet har en bunden opgave og samlet skal finde besparelsesforslag for kr. 38 mio. – vi mener dog, jf. budgetaftalen for 2018, at det er en fælles opgave, hvor alle fem udvalg skal bidrage – hvilket også kan ses i A’s samlede forslag.

   

  Vi er opmærksomme på, at der kan være behov for kassetilgang og foreslår, at der undersøges hvor stort et beløb Assens Kommune har til gode på inddrivelsessager og at der igangsættes indsatser for inddrivelse. Endvidere foreslår vi, at der undersøges muligheder for en skattestigning inden for de kommende år.

   

  Tekst i budgetforliget for 2018

  ”For at skabe en fremadrettet udvikling af de store velfærdsområder, skal Økonomiudvalget, med deltagelse af alle byrådets partier og MED-organisationerne, igangsætte en proces på tværs af udvalgsområderne for at imødegå de store udfordringer, på for eksempel sundhedsområdet”.

   

  Område

  A’s forslag

  Beløb

  Præcisering

  ØU

  Nedsættelse af administrationsudgifter med 152 kr. per borger

  kr. 6.285.504

  Jf. FLIS-nøgletal bruger Assens Kommune 554 kr. per borger mere end landsgennemsnittet.

  ØU

  Nedsættelse af serviceudgifter med 152 kr. per borger

  kr. 6.285.504

  Jf. FLIS-nøgletal bruger Assens Kommune 2.930 kr. per borger mere end landsgennemsnittet.

  ØU

  Nedsættelse af udgifter til landdistriktsudvikling med 9,7 kr. per borger

  kr. 400.000

  Jf. FLIS-nøgletal bruger Assens Kommune 26 kr. per borger mere end landsgennemsnittet.

  ØU

  Nedsættelse af centralt konteret It-udgifter med 100 kr. per borger

  kr. 4.135.200

  Jf. FLIS-nøgletal bruger Assens Kommune 271 kr. per borger mere end landsgennemsnittet.

  ØU

  Ophævning af fritagelse for grundskyld §8

  kr. 1.000.000

   

  ØU

  Reduktion i antallet af valgsteder fra 24 til 15

  kr. 300.000

  150.000 kr. per valg i 2019

  ØU

  Nedsættelse af honorar til viceborgmester til tidligere niveau

  kr. 50.000

  Fra 10% til 5% af borgmesterløn

  ØU

  Nedsættelse af formandshonorar for børn- og ungeudvalg til tidligere niveau

  kr. 25.000

   

  ØU

  Nedsættelse af formandshonorar til tidligere niveau

  kr. 250.000

  4 udvalgsformænd

  ØU

  Færre deltagere til KL-delegerede møder fra 10 til 6 deltagere

  kr. 40.000

   

  ØU

  Nedsættelse af udgifter til kørsel fra højest til lavest niveau og øget samkørsel

  kr. 170.000

  For Byrådsmedlemmer og direktionen

  BEK

  Nedsættelse af Kultur og eventpuljen jf. BEK besparelseskatalog 2019

  kr. 219.000

   

  BEK

  Yderligere reduktion af puljen Kultur og eventpuljen jf. besparelseskatalog 2019

  kr. 305.000

  50% jf. BEK besparelseskatalog 2019

  BEK

  Nedsættelse af puljen Kultur i børnehøjde jf. BEK besparelseskatalog 2019

  kr. 109.000

   

  BEK

  Yderligere reduktion af puljen Kultur i børnehøjde jf. besparelseskatalog 2019

  kr. 251.000

  50% jf. BEK besparelseskatalog 2019

  BEK

  Nedsættelse af budget til event Assens for fulde sejl - historisk marked jf. BEK besparelseskatalog

  kr. 200.000

   

  BEK

  Undlade den årlige prisfremskrivning af tilskud jf. BEK besparelseskatalog 2019

  kr. 106.000

   

  BEK

  Nedsættelse af biblioteksudgifter jf. BEK besparelseskatalog 2019

  kr. 202.000

  5/12 af besparelse jf. besparelseskatalog

  BEK

  Nedsættelse af udgifter til musikskolen jf. BEK besparelseskatalog 2019

  kr. 76.250

  5/12 af besparelse jf. besparelseskatalog

  MTP

  Opkrævning af byggesagsgebyr jf. MTP besparelseskatalog

  kr. 1.000.000

   

  MTP

  Reduktion af serviceniveau ift. lodsejer jf. MTP besparelseskatalog

  kr. 100.000

   

  MTP

  Reduktion af udgifter til renovering og fornyelse af beplantning i bycentrum jf. MTP besparelseskatalog

  kr. 750.000

   

  MTP

  Reduktion af udgifter til nyanskaffelse af materiale jf. MTP besparelseskatalog

  kr. 1.000.000

   

  MTP

  Nedsættelse af ekstra omkostning til kørsel til privatskoleelever – budgetaftalen

  kr. 250.000

   

  MTP

  Reduktion af bjørneklobekæmpelse jf. MTP besparelseskatalog

  kr. 200.000

   

  MTP

  Undlade efterårsfejning jf. MTP besparelseskatalog

  kr. 300.000

   

  MTP

  Ensretning af græsningniveau på byområder jf. MTP besparelseskatalog

  kr. 250.000

   

  UBF

  Egenbetaling til SFO på specialområde

  kr. 200.000

   

  UBF

  Nedsættelse af udgifter til fritidsfaciliteter og folkeoplysning med 48,4 kr. per borger

  kr. 2.000.000

  Jf. FLIS-nøgletal bruger Assens Kommune 228 kr. per borger mere end landsgennemsnittet.

  UBF

  Reorganisering af børne- og ungeområdet på ledelsesniveau

  kr. 1.000.000

  Aftalt på UBF at dette beløb reduceres til 1mio

  UBF

  Digitalisering i Folkeskolen jf. besparelseskatalog 2019

  kr. 2.000.000

   

  UBF

  10. kl. center red. Yderligere 3000 jf. besparelseskatalog 2019

  kr. 510.000

   

  UBF

  Fælles områdeledere Glamsbjerg-Hårby

  kr. 450.000

   

  UBF

  Reduktion af åbningstid med 1 time om ugen jf. besparelseskatalog 2019

  kr. 1.539.000

   

  SSU

  Plejehjem, ledere jf. SSU besparelseskatalog (nr. 11)

  kr. 500.000

   

  SSU

  Hjemmepleje, tøjvask jf. SSU besparelseskatalog (nr. 14)

  kr. 250.000

   

  SSU

  Hjemmepleje, hudpleje jf. SSU besparelseskatalog (nr. 15)

  kr. 525.000

   

  SSU

  Hjemmepleje, opvask jf. SSU besparelseskatalog (nr. 16)

  kr. 450.000

   

  SSU

  Hjemmepleje, rengøring jf. SSU besparelseskatalog (nr. 18)

  kr. 850.000

   

  SSU

  Hjemmepleje, medicinudlevering jf. SSU besparelseskatalog (nr. 20)

  kr. 500.000

   

  SSU

  Ældre, Myndighed Sundhed Task Force Visitation jf. SSU besparelseskatalog (nr. 21)

  kr. 500.000

   

  SSU

  Handicap og Psykiatri - organisatorisk sammenlægning jf. SSU besparelseskatalog (nr. 22)

  kr. 1.500.000

   

  SSU

  Handicap og Psykiatri - Visitationsenhed /myndighed Social jf. SSU besparelseskatalog (nr. 29)

  kr. 500.000

   

  I alt

   

  Kr. 37.533.458

   

   

   

  Et mindretal af Økonomiudvalget, 1 medlem (O) stemmer imod indstillingen. Dansk Folkeparti ønsker at det arbejde, som blev besluttet i budgetaftalen for 2018 med en proces på tværs af alle byrådets partier og med inddragelse af MED-organisationen iværksættes nu rettet mod budget 2020. Et arbejde, som under sigte af vision 2030 kan sikre, at de fremadrettede budgetter understøtter visionen og at der i processen inddrages hvorledes fysiske og organisatoriske strukturelle ændringer kan understøtte visionen. DF ønsker at budget 2019 udarbejdes så vidt muligt uden strukturelle ændringer, som vil foregribe det fremadrettede arbejde.

  Beslutning Byrådet den 19-09-2018

  Ændringsforslag svarende til mindretalsindstilling fra Økonomiudvalget fremsendt af Dansk Folkeparti blev sat til afstemning.
   

  For stemte 3 medlemmer (O)

  Imod stemte 17 medlemmer (B, C, F og V)

  9 medlemmer (A og Ø) stemte hverken for eller imod

   

  Ændringsforslaget var herefter bortfaldet.

   

  Ændringsforslag svarende til mindretalsindstilling fra Økonomiudvalget fremsendt af Socialdemokratiet blev sat til afstemning.

   

  For stemte 9 medlemmer (A og Ø)

  Imod stemte 17 medlemmer (B, C, F og V)

  3 medlemmer (O) stemte hverken for eller imod

   

  Ændringsforslaget var herefter bortfaldet.

   

  Søren Steen Andersen, V fremsatte følgende ændringsforslag:

   

  Økonomiudvalgets flertalsindstilling anbefales med følgende ændring:

   

  Nedenstående reduktionsforslag udgår:

  • Reduktion af åbningstiden med 1 time pr. uge i daginstitutioner, 1.539 mio. kr. i 2019
  • Børnesundhed, sundhedsplejerske, 450.000 kr. årligt
  • Børneterapeut, 450.000 kr. årligt
  • Egenbetaling SFO specialområdet udvides til at omfatte alle specialinstitutioner, hvorved beløbet forhøjes til 240.000 kr. årligt
  • Tilføjelse af en reduktionspulje på 2 mio. kr. årligt på driften på skoleområdet til senere udmøntning. Puljen modsvarer tidligere afsatte midler i anlægsbudget 2018-2021 vedrørende digitaliseringsindsatsen skoleområdet samt

   

  at finansiering af ovenstående indgår i behandlingen af budget 2019-2022.

   

  For stemte 17 medlemmer (B, C, F og V)

  Imod stemte 12 medlemmer (A, O og Ø)

  Ingen medlemmer stemte hverken for eller imod

   

  Ændringsforslaget var herefter godkendt.
   

  Bilag

 • Sagsid.: 18/14241

  Indstilling

  Et flertal af Miljø, Teknik og Plan på fire bestående af Dan Gørtz (V), Lars Kristian Pedersen (V), Poul Poulsen (B), og Flemming Risskov Jørgensen (F) indstiller, at det vedhæftede reduktionskataloget for Miljø, Teknik og Plan fremsendes med følgende bemærkninger og ændringer:

   

  • Besparelsesblokkene vedrørende Miljøforum Fyn 75.000 kr., Vandløb 200.000 kr. (reduceret bjørneklobekæmpelse og reduceret serviceniveau i forhold til private lodsejere) og Natur 100.000 kr. (reduceret serviceniveau i forhold til private lodsejere vedrørende hegninger, fortidsminder,m.v.) udgår.

   

  • Vedrørende reduktionsblokken for teletaxi ønskes kataloget suppleret med en beregning på at opnå det samme beløb ved øge prisen for den enkelte billet fremfor at reducere perioden, hvor der kan køres.
   

  Dermed fremsendes reduktioner for i alt 4.180.000 kr.

   

  Et mindretal på 2 bestående af Henrik Hansen (A) og Leif Rothe Rasmussen (A) stemmer imod, men tilkendegiver enighed i, at der er en bunden opgave og at der samlet skal findes besparelsesforslag for kr. 38 mio., men mener dog jf. budgetaftale for 2018, at det er en fælles opgave, hvor alle fem udvalg skal bidrage. Leif Rothe Rasmussen (A) og Henrik Hansen (A), tilkendegiver at de principielt er enige i det reduktionskatalog, der videresendes til budgetforhandlinger, men ønsker at supplere sparekataloget med et forslag om at fjerne tilskuddet til kørsel med privatskoleelever på 200.000 kr.

   

  Et mindretal på 1 bestående af Lars Kolling (O) stemmer imod, idet han ønsker hele reduktionskataloget fremsendt med det formål at reducere besparelserne på det samlede velfærdsområde mest muligt.

   

  Indstilling fra Økonomiudvalget 10. september 2018:

  Byrådet har allerede i 2018 gennemført en opbremsning af økonomien. Økonomiudvalget har en forventning om, at fagudvalgene sikrer genopretningsplanens gennemførelse i 2018. Opnår fagudvalgene ikke den fulde virkning af genopretningsplanen i 2018 og dermed genererer et underskud vil dette underskud blive overført til fagudvalgets område i budget 2019.

   

  Økonomiudvalget bemærker, at det er afgørende, at fagudvalgene sikrer at budget 2019 overholdes, sådan at det merforbrug som har vist sig i 2018 nedbringes, og der fra 2019 er overensstemmelse mellem forbrug og budget inden for fagudvalgenes samlede områder.

  Økonomiudvalget henleder i øvrigt opmærksomheden på Byrådets beslutning den 29. august 2018, om at der skal sikres overførsler fra 2018 til 2019 på minimum 10 mio. kr., hvoraf 5 mio. kr. skal overføres inden for Uddannelse, Børn og Families områder. Det betyder, at de øvrige udvalg samlet set skal sikre, at der ved regnskabsafslutningen for 2018 er minimum et overskud på 5 mio. kr.

   

  Et flertal af Uddannelse, Børn og Familie samt et flertal af Social og Sundhed har fremsendt reduktionskataloger for samlet 38 mio. kr. som skal omprioriteres inden for udvalgenes egne områder.

   

  De øvrige udvalg, herunder Økonomiudvalget, har fremsendt indstilling om reduktioner for samlet set 5,8 mio. kr. i 2019, 5,6 mio. kr. i 2020 og 7,3 mio. kr. i 2021 og 8,7 mio. kr. i 2022. Disse reduktionsblokke indarbejdes i budget 2019-2022 og medvirker til at styrke kassebeholdningen.

   

  Et flertal af Økonomiudvalget, 6 medlemmer (B, F og V) anbefaler således flertalsindstillingen fra Miljø, Teknik og Plan.

  Beslutningstema

  Miljø, Teknik og Plan skal fremsende emner til reduktionsblokke til budget 2019 og frem.

  Sagsfremstilling

  Økonomiudvalget behandlede på sit ekstraordinære møde den 21. august 2018 2. budgetopfølgning for 2018 og herunder forslag til genopretningsplan for 2018. Økonomiudvalget ser med alvor på den økonomiske situation, og godkendte en samlet genopretningsplan for 2018, for at sikre overholdelse af budgettet samt skabe et godt udgangspunkt for budgetlægningen 2019-2022.

   

  Samtidig besluttede Økonomiudvalget at bede fagudvalgene Uddannelse, Børn og Familie samt Social og Sundhed om at udarbejde et forslag til reduktioner for henholdsvis 18 og 20 mio. kr. med helårsvirkning fra 2019. Samtidig anmoder Økonomiudvalget de øvrige fagudvalg om at udarbejde reduktionsforslag, men uden at fastsætte en konkret beløbsramme.

   

  Miljø, Teknik og Plan anmodede om en supplerende beretning ift. teletaxi, som efterfølgende er tilføjet dagsordenen.

   

  Forslag til budget 2019-2022 og reduktionskatalog har været sendt i høring og de indkomne

  høringssvar er vedlagt som bilag på pkt. 4.  

  Lovgrundlag

  Den kommunale Styrelseslov.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 03-09-2018

  Et flertal på fire bestående af Dan Gørtz (V), Lars Kristian Pedersen (V), Poul Poulsen (B), og Flemming Risskov Jørgensen (F) indstiller, at det vedhæftede reduktionskataloget for Miljø, Teknik og Plan fremsendes med følgende bemærkninger og ændringer:

   

  • Besparelsesblokkene vedrørende Miljøforum Fyn 75.000 kr., Vandløb 200.000 kr. (reduceret bjørneklobekæmpelse og reduceret serviceniveau i forhold til private lodsejere) og Natur 100.000 kr. (reduceret serviceniveau i forhold til private lodsejere vedrørende hegninger, fortidsminder,m.v.) udgår.

   

  • Vedrørende reduktionsblokken for teletaxi ønskes kataloget suppleret med en beregning på at opnå det samme beløb ved øge prisen for den enkelte billet fremfor at reducere perioden, hvor der kan køres.
   

  Dermed fremsendes reduktioner for i alt 4.180.000 kr.

   

  Et mindretal på 2 bestående af Henrik Hansen (A) og Leif Rothe Rasmussen (A) stemmer imod, men tilkendegiver enighed i, at der er en bunden opgave og at der samlet skal findes besparelsesforslag for kr. 38 mio., men mener dog jf. budgetaftale for 2018, at det er en fælles opgave, hvor alle fem udvalg skal bidrage. Leif Rothe Rasmussen (A) og Henrik Hansen (A), tilkendegiver at de principielt er enige i det reduktionskatalog, der videresendes til budgetforhandlinger, men ønsker at supplere sparekataloget med et forslag om at fjerne tilskuddet til kørsel med privatskoleelever på 200.000 kr.

   

  Et mindretal på 1 bestående af Lars Kolling (O) stemmer imod, idet han ønsker hele reduktionskataloget fremsendt med det formål at reducere besparelserne på det samlede velfærdsområde mest muligt.

   

  Beslutning Økonomiudvalget den 10-09-2018

  Byrådet har allerede i 2018 gennemført en opbremsning af økonomien. Økonomiudvalget har en forventning om, at fagudvalgene sikrer genopretningsplanens gennemførelse i 2018. Opnår fagudvalgene ikke den fulde virkning af genopretningsplanen i 2018 og dermed genererer et underskud vil dette underskud blive overført til fagudvalgets område i budget 2019.

   

  Økonomiudvalget bemærker, at det er afgørende, at fagudvalgene sikrer at budget 2019 overholdes, sådan at det merforbrug som har vist sig i 2018 nedbringes, og der fra 2019 er overensstemmelse mellem forbrug og budget inden for fagudvalgenes samlede områder.

  Økonomiudvalget henleder i øvrigt opmærksomheden på Byrådets beslutning den 29. august 2018, om at der skal sikres overførsler fra 2018 til 2019 på minimum 10 mio. kr., hvoraf 5 mio. kr. skal overføres inden for Uddannelse, Børn og Families områder. Det betyder, at de øvrige udvalg samlet set skal sikre, at der ved regnskabsafslutningen for 2018 er minimum et overskud på 5 mio. kr.

   

  Et flertal af Uddannelse, Børn og Familie samt et flertal af Social og Sundhed har fremsendt reduktionskataloger for samlet 38 mio. kr. som skal omprioriteres inden for udvalgenes egne områder.

   

  De øvrige udvalg, herunder Økonomiudvalget, har fremsendt indstilling om reduktioner for samlet set 5,8 mio. kr. i 2019, 5,6 mio. kr. i 2020 og 7,3 mio. kr. i 2021 og 8,7 mio. kr. i 2022. Disse reduktionsblokke indarbejdes i budget 2019-2022 og medvirker til at styrke kassebeholdningen.

   

  Et flertal af Økonomiudvalget, 6 medlemmer (B, F og V) anbefaler således flertalsindstillingen fra Miljø, Teknik og Plan.

   

  Et mindretal af Økonomiudvalget, 2 medlemmer (A) er enige i, at byrådet har en bunden opgave og samlet skal finde besparelsesforslag for kr. 38 mio. – vi mener dog, jf. budgetaftalen for 2018, at det er en fælles opgave, hvor alle fem udvalg skal bidrage – hvilket også kan ses i A’s samlede forslag.

   

  Vi er opmærksomme på, at der kan være behov for kassetilgang og foreslår, at der undersøges hvor stort et beløb Assens Kommune har til gode på inddrivelsessager og at der igangsættes indsatser for inddrivelse. Endvidere foreslår vi, at der undersøges muligheder for en skattestigning inden for de kommende år.

   

  Tekst i budgetforliget for 2018

  ”For at skabe en fremadrettet udvikling af de store velfærdsområder, skal Økonomiudvalget, med deltagelse af alle byrådets partier og MED-organisationerne, igangsætte en proces på tværs af udvalgsområderne for at imødegå de store udfordringer, på for eksempel sundhedsområdet”.

   

  Område

  A’s forslag

  Beløb

  Præcisering

  ØU

  Nedsættelse af administrationsudgifter med 152 kr. per borger

  kr. 6.285.504

  Jf. FLIS-nøgletal bruger Assens Kommune 554 kr. per borger mere end landsgennemsnittet.

  ØU

  Nedsættelse af serviceudgifter med 152 kr. per borger

  kr. 6.285.504

  Jf. FLIS-nøgletal bruger Assens Kommune 2.930 kr. per borger mere end landsgennemsnittet.

  ØU

  Nedsættelse af udgifter til landdistriktsudvikling med 9,7 kr. per borger

  kr. 400.000

  Jf. FLIS-nøgletal bruger Assens Kommune 26 kr. per borger mere end landsgennemsnittet.

  ØU

  Nedsættelse af centralt konteret It-udgifter med 100 kr. per borger

  kr. 4.135.200

  Jf. FLIS-nøgletal bruger Assens Kommune 271 kr. per borger mere end landsgennemsnittet.

  ØU

  Ophævning af fritagelse for grundskyld §8

  kr. 1.000.000

   

  ØU

  Reduktion i antallet af valgsteder fra 24 til 15

  kr. 300.000

  150.000 kr. per valg i 2019

  ØU

  Nedsættelse af honorar til viceborgmester til tidligere niveau

  kr. 50.000

  Fra 10% til 5% af borgmesterløn

  ØU

  Nedsættelse af formandshonorar for børn- og ungeudvalg til tidligere niveau

  kr. 25.000

   

  ØU

  Nedsættelse af formandshonorar til tidligere niveau

  kr. 250.000

  4 udvalgsformænd

  ØU

  Færre deltagere til KL-delegerede møder fra 10 til 6 deltagere

  kr. 40.000

   

  ØU

  Nedsættelse af udgifter til kørsel fra højest til lavest niveau og øget samkørsel

  kr. 170.000

  For Byrådsmedlemmer og direktionen

  BEK

  Nedsættelse af Kultur og eventpuljen jf. BEK besparelseskatalog 2019

  kr. 219.000

   

  BEK

  Yderligere reduktion af puljen Kultur og eventpuljen jf. besparelseskatalog 2019

  kr. 305.000

  50% jf. BEK besparelseskatalog 2019

  BEK

  Nedsættelse af puljen Kultur i børnehøjde jf. BEK besparelseskatalog 2019

  kr. 109.000

   

  BEK

  Yderligere reduktion af puljen Kultur i børnehøjde jf. besparelseskatalog 2019

  kr. 251.000

  50% jf. BEK besparelseskatalog 2019

  BEK

  Nedsættelse af budget til event Assens for fulde sejl - historisk marked jf. BEK besparelseskatalog

  kr. 200.000

   

  BEK

  Undlade den årlige prisfremskrivning af tilskud jf. BEK besparelseskatalog 2019

  kr. 106.000

   

  BEK

  Nedsættelse af biblioteksudgifter jf. BEK besparelseskatalog 2019

  kr. 202.000

  5/12 af besparelse jf. besparelseskatalog

  BEK

  Nedsættelse af udgifter til musikskolen jf. BEK besparelseskatalog 2019

  kr. 76.250

  5/12 af besparelse jf. besparelseskatalog

  MTP

  Opkrævning af byggesagsgebyr jf. MTP besparelseskatalog

  kr. 1.000.000

   

  MTP

  Reduktion af serviceniveau ift. lodsejer jf. MTP besparelseskatalog

  kr. 100.000

   

  MTP

  Reduktion af udgifter til renovering og fornyelse af beplantning i bycentrum jf. MTP besparelseskatalog

  kr. 750.000

   

  MTP

  Reduktion af udgifter til nyanskaffelse af materiale jf. MTP besparelseskatalog

  kr. 1.000.000

   

  MTP

  Nedsættelse af ekstra omkostning til kørsel til privatskoleelever – budgetaftalen

  kr. 250.000

   

  MTP

  Reduktion af bjørneklobekæmpelse jf. MTP besparelseskatalog

  kr. 200.000

   

  MTP

  Undlade efterårsfejning jf. MTP besparelseskatalog

  kr. 300.000

   

  MTP

  Ensretning af græsningniveau på byområder jf. MTP besparelseskatalog

  kr. 250.000

   

  UBF

  Egenbetaling til SFO på specialområde

  kr. 200.000

   

  UBF

  Nedsættelse af udgifter til fritidsfaciliteter og folkeoplysning med 48,4 kr. per borger

  kr. 2.000.000

  Jf. FLIS-nøgletal bruger Assens Kommune 228 kr. per borger mere end landsgennemsnittet.

  UBF

  Reorganisering af børne- og ungeområdet på ledelsesniveau

  kr. 1.000.000

  Aftalt på UBF at dette beløb reduceres til 1mio

  UBF

  Digitalisering i Folkeskolen jf. besparelseskatalog 2019

  kr. 2.000.000

   

  UBF

  10. kl. center red. Yderligere 3000 jf. besparelseskatalog 2019

  kr. 510.000

   

  UBF

  Fælles områdeledere Glamsbjerg-Hårby

  kr. 450.000

   

  UBF

  Reduktion af åbningstid med 1 time om ugen jf. besparelseskatalog 2019

  kr. 1.539.000

   

  SSU

  Plejehjem, ledere jf. SSU besparelseskatalog (nr. 11)

  kr. 500.000

   

  SSU

  Hjemmepleje, tøjvask jf. SSU besparelseskatalog (nr. 14)

  kr. 250.000

   

  SSU

  Hjemmepleje, hudpleje jf. SSU besparelseskatalog (nr. 15)

  kr. 525.000

   

  SSU

  Hjemmepleje, opvask jf. SSU besparelseskatalog (nr. 16)

  kr. 450.000

   

  SSU

  Hjemmepleje, rengøring jf. SSU besparelseskatalog (nr. 18)

  kr. 850.000

   

  SSU

  Hjemmepleje, medicinudlevering jf. SSU besparelseskatalog (nr. 20)

  kr. 500.000

   

  SSU

  Ældre, Myndighed Sundhed Task Force Visitation jf. SSU besparelseskatalog (nr. 21)

  kr. 500.000

   

  SSU

  Handicap og Psykiatri - organisatorisk sammenlægning jf. SSU besparelseskatalog (nr. 22)

  kr. 1.500.000

   

  SSU

  Handicap og Psykiatri - Visitationsenhed /myndighed Social jf. SSU besparelseskatalog (nr. 29)

  kr. 500.000

   

  I alt

   

  Kr. 37.533.458

   

   

  Et mindretal af Økonomiudvalget, 1 medlem (O) stemmer imod indstillingen. Dansk Folkeparti ønsker at det arbejde, som blev besluttet i budgetaftalen for 2018 med en proces på tværs af alle byrådets partier og med inddragelse af MED-organisationen iværksættes nu rettet mod budget 2020. Et arbejde, som under sigte af vision 2030 kan sikre, at de fremadrettede budgetter understøtter visionen og at der i processen inddrages hvorledes fysiske og organisatoriske strukturelle ændringer kan understøtte visionen. DF ønsker at budget 2019 udarbejdes så vidt muligt uden strukturelle ændringer, som vil foregribe det fremadrettede arbejde.

   

  Beslutning Byrådet den 19-09-2018

  Ændringsforslag svarende til mindretalsindstilling fra Økonomiudvalget fremsendt af Dansk Folkeparti blev sat til afstemning.
   

  For stemte 3 medlemmer (O)

  Imod stemte 17 medlemmer (B, C, F og V)

  9 medlemmer (A og Ø) stemte hverken for eller imod

   

  Ændringsforslaget var herefter bortfaldet.

   

  Ændringsforslag svarende til mindretalsindstilling fra Økonomiudvalget fremsendt af Socialdemokratiet blev sat til afstemning.

   

  For stemte 9 medlemmer (A og Ø)

  Imod stemte 17 medlemmer (B, C, F og V)

  3 medlemmer (O) stemte hverken for eller imod

   

  Ændringsforslaget var herefter bortfaldet.

   

  Flertalsindstilling fra Økonomiudvalget med bemærkning om, at indtægt ved ændring i teletaxi, 280.000 kr. årligt er indregnet to gange. Reduktionskataloget justeres med samme beløb. Indstillingen blev sat til afstemning.

   

  For stemte 17 medlemmer (B, C, F og V)

  Imod stemte 12 medlemmer (A, O og Ø)

  Ingen medlemmer stemte hverken for eller imod

   

  Flertalsindstillingen var herefter godkendt.

  Bilag

 • Sagsid.: 18/14241

  Indstilling

  Et flertal bestående af V fremsender reduktionskatalog for Social og Sundhed til Økonomiudvalget som reduktionsblokke til budget 2019 og frem.

   

  Et mindretal bestående af A fremsender alternativt forslag.

  • A er enige i, at vi har en bunden opgave og samlet skal finde besparelsesforslag for 38 mio. kr. – vi mener dog, jf. vores budgetaftale for 2018, at det er en fælles opgave, hvor alle fem udvalg skal bidrage – hvilket også kan ses i A’s samlede forslag.
  • Vi er opmærksomme på, at der kan være behov for kassetilgang og foreslår, at der undersøges hvor stort et beløb Assens Kommune har til gode på inddrivelsessager og at der igangsættes indsatser for inddrivelse. Endvidere foreslår vi, at der undersøges muligheder for en skattestigning inden for de kommende år.

   

  Enhedslisten kan ikke tilslutte sig reduktionskataloget, som vedtaget af flertallet i Social og Sundhed. Forudsætningen for positivt at indgå i at genoprette kommunens økonomi ville være:

   

  1)     At byrådet aktivt ville arbejde for at øge indtægterne gennem skatteomlægning og evt. skatteforhøjelse og

  2)     At byrådet på tværs af udvalgene tager fælles ansvar for den demografiske udfordring, som især Social og Sundhed bliver belastet af.

   

   

  Social og Sundhed ønsker fremadrettet udvikling af månedsvis ledelsesinformation.
   

  Udvalget kvitterer for dialogen med såvel Handicapråd som Ældreråd, samt kvittering for de allerede indkomne høringsvar o.l.

   

  Indstilling fra Økonomiudvalget 10. september 2018:

  Byrådet har allerede i 2018 gennemført en opbremsning af økonomien. Økonomiudvalget har en forventning om, at fagudvalgene sikrer genopretningsplanens gennemførelse i 2018. Opnår fagudvalgene ikke den fulde virkning af genopretningsplanen i 2018 og dermed genererer et underskud vil dette underskud blive overført til fagudvalgets område i budget 2019. 

   

  Økonomiudvalget bemærker, at det er afgørende, at fagudvalgene sikrer at budget 2019 overholdes, sådan at det merforbrug som har vist sig i 2018 nedbringes, og der fra 2019 er overensstemmelse mellem forbrug og budget inden for fagudvalgenes samlede områder.

  Økonomiudvalget henleder i øvrigt opmærksomheden på Byrådets beslutning den 29. august 2018, om at der skal sikres overførsler fra 2018 til 2019 på minimum 10 mio. kr., hvoraf 5 mio. kr. skal overføres inden for Uddannelse, Børn og Families områder. Det betyder, at de øvrige udvalg samlet set skal sikre, at der ved regnskabsafslutningen for 2018 er minimum et overskud på 5 mio. kr.

   

  Et flertal af Uddannelse, Børn og Familie samt et flertal af Social og Sundhed har fremsendt reduktionskataloger for samlet 38 mio. kr. som skal omprioriteres inden for udvalgenes egne områder.

   

  De øvrige udvalg, herunder Økonomiudvalget, har fremsendt indstilling om reduktioner for samlet set 5,8 mio. kr. i 2019, 5,6 mio. kr. i 2020 og 7,3 mio. kr. i 2021 og 8,7 mio. kr. i 2022. Disse reduktionsblokke indarbejdes i budget 2019-2022 og medvirker til at styrke kassebeholdningen.

   

  Et flertal af Økonomiudvalget, 6 medlemmer (B, F og V) anbefaler flertalsindstillingen fra Social og Sundhed til reduktionsblokke til budget 2019 og frem svarende til reduktioner på 20 mio. kr. hvert af årene fra 2019 og frem.

   

  Et flertal af Økonomiudvalget, 6 medlemmer (B, F og V) anbefaler endvidere, at reduktionsblokkene gennemføres som beskrevet i ”Social og Sundheds reduktionskatalog, dat. 5.9.2018” til brug for fagudvalgets omprioritering i budget 2019-2022. Budgetteknisk indarbejdes i budget 2019-2022 en pulje under fagudvalget på 20 mio. kr. årligt fra 2019 og frem, som fagudvalget udmønter under eget udvalgsområde for at sikre fremtidig balance mellem forbrug og budget.

   

  Beslutningstema

  Social- og Sundhed skal fremsende emner til reduktionsblokke til budget 2019 og frem.

   

  Sagsfremstilling

  Økonomiudvalget behandlede på sit ekstraordinære møde den 21. august 2018 2. budgetopfølgning for 2018 og herunder forslag til genopretningsplan for 2018. Økonomiudvalget ser med alvor på den økonomiske situation, og godkendte en samlet genopretningsplan for 2018, for at sikre overholdelse af budgettet samt skabe et godt udgangspunkt for budgetlægningen 2019-2022.

   

  Samtidig besluttede Økonomiudvalget at bede fagudvalgene Uddannelse, Børn og Familie samt Social og Sundhed om at udarbejde et forslag til reduktioner for henholdsvis 18 og 20 mio. kr. med helårsvirkning fra 2019. Samtidig anmoder Økonomiudvalget de øvrige fagudvalg om at udarbejde reduktionsforslag, men uden at fastsætte en konkret beløbsramme.

   

  Social- og Sundhed behandlede, på sit møde den 13. august 2018, genopretningsplanen for 2018 i forbindelse med 2. budgetopfølgning for 2018. Udvalget anmodede administrationen om, på mødet den 3. september 2018, at fremlægge et katalog over nye reduktionsforslag med varig effekt på 20 mio. kr. som beskriver ændringer i serviceniveau (politiske effektiviseringer), strukturelle tiltag, eksempelvis organisatoriske ændringer, sammenlægninger (primært administrative effektiviseringer, sekundært politiske effektiviseringer) og effektiviseringsbidrag (administrative effektiviseringer).

   

  Da Økonomiudvalget har besluttet, at Social- og Sundhed skal fremsende reduktionsforslag for 20 mio. kr. er kataloget udarbejdet med forslag indenfor 3 modeller hvor provenuet udgør henholdsvis 16,1 mio. kr., 21,2 mio. kr. til 25,5 mio. kr.

   

  Forslag til budget 2019-2022 og reduktionskatalog har været sendt i høring og de indkomne

  høringssvar er vedlagt som bilag på pkt. 4.  

  Lovgrundlag

  Den kommunale Styrelseslov

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Beslutning Social og Sundhed den 03-09-2018

  Genoptages 5.9.2018.

  Beslutning Social og Sundhed den 05-09-2018

  Et flertal bestående af V fremsender reduktionskatalog for Social og Sundhed til Økonomiudvalget som reduktionsblokke til budget 2019 og frem.

   

  Et mindretal bestående af A fremsender alternativt forslag. A er enige i, at vi har en bunden opgave og samlet skal finde besparelsesforslag for 38 mio. kr. – vi mener dog, jf. vores budgetaftale for 2018, at det er en fælles opgave, hvor alle fem udvalg skal bidrage – hvilket også kan ses i A’s samlede forslag.
  Vi er opmærksomme på, at der kan være behov for kassetilgang og foreslår, at der undersøges hvor stort et beløb Assens Kommune har til gode på inddrivelsessager og at der igangsættes indsatser for inddrivelse. Endvidere foreslår vi, at der undersøges muligheder for en skattestigning inden for de kommende år.

   

  Enhedslisten kan ikke tilslutte sig reduktionskataloget, som vedtaget af flertallet i Social og Sundhed. Forudsætningen for positivt at indgå i at genoprette kommunens økonomi ville være:

   

  1)     At byrådet aktivt ville arbejde for at øge indtægterne gennem skatteomlægning og evt. skatteforhøjelse og

  2)     At byrådet på tværs af udvalgene tager fælles ansvar for den demografiske udfordring, som især Social og Sundhed bliver belastet af.

   

   

  Udvalget ønsker fremadrettet udvikling af månedsvis ledelsesinformation.
   

  Udvalget kvitterer for dialogen med såvel Handicapråd som Ældreråd, samt kvittering for de allerede indkomne høringsvar o.l.

  Beslutning Økonomiudvalget den 10-09-2018

  Byrådet har allerede i 2018 gennemført en opbremsning af økonomien. Økonomiudvalget har en forventning om, at fagudvalgene sikrer genopretningsplanens gennemførelse i 2018. Opnår fagudvalgene ikke den fulde virkning af genopretningsplanen i 2018 og dermed genererer et underskud vil dette underskud blive overført til fagudvalgets område i budget 2019. 

   

  Økonomiudvalget bemærker, at det er afgørende, at fagudvalgene sikrer at budget 2019 overholdes, sådan at det merforbrug som har vist sig i 2018 nedbringes, og der fra 2019 er overensstemmelse mellem forbrug og budget inden for fagudvalgenes samlede områder.

  Økonomiudvalget henleder i øvrigt opmærksomheden på Byrådets beslutning den 29. august 2018, om at der skal sikres overførsler fra 2018 til 2019 på minimum 10 mio. kr., hvoraf 5 mio. kr. skal overføres inden for Uddannelse, Børn og Families områder. Det betyder, at de øvrige udvalg samlet set skal sikre, at der ved regnskabsafslutningen for 2018 er minimum et overskud på 5 mio. kr.

   

  Et flertal af Uddannelse, Børn og Familie samt et flertal af Social og Sundhed har fremsendt reduktionskataloger for samlet 38 mio. kr. som skal omprioriteres inden for udvalgenes egne områder.

   

  De øvrige udvalg, herunder Økonomiudvalget, har fremsendt indstilling om reduktioner for samlet set 5,8 mio. kr. i 2019, 5,6 mio. kr. i 2020 og 7,3 mio. kr. i 2021 og 8,7 mio. kr. i 2022. Disse reduktionsblokke indarbejdes i budget 2019-2022 og medvirker til at styrke kassebeholdningen.

   

  Et flertal af Økonomiudvalget, 6 medlemmer (B, F og V) anbefaler flertalsindstillingen fra Social og Sundhed til reduktionsblokke til budget 2019 og frem svarende til reduktioner på 20 mio. kr. hvert af årene fra 2019 og frem.

   

  Et flertal af Økonomiudvalget, 6 medlemmer (B, F og V) anbefaler endvidere, at reduktionsblokkene gennemføres som beskrevet i ”Social og Sundheds reduktionskatalog, dat. 5.9.2018” til brug for fagudvalgets omprioritering i budget 2019-2022. Budgetteknisk indarbejdes i budget 2019-2022 en pulje under fagudvalget på 20 mio. kr. årligt fra 2019 og frem, som fagudvalget udmønter under eget udvalgsområde for at sikre fremtidig balance mellem forbrug og budget.

   

  Et mindretal af Økonomiudvalget, 2 medlemmer (A) er enige i, at byrådet har en bunden opgave og samlet skal finde besparelsesforslag for kr. 38 mio. – vi mener dog, jf. budgetaftalen for 2018, at det er en fælles opgave, hvor alle fem udvalg skal bidrage – hvilket også kan ses i A’s samlede forslag.

   

  Vi er opmærksomme på, at der kan være behov for kassetilgang og foreslår, at der undersøges hvor stort et beløb Assens Kommune har til gode på inddrivelsessager og at der igangsættes indsatser for inddrivelse. Endvidere foreslår vi, at der undersøges muligheder for en skattestigning inden for de kommende år.

   

  Tekst i budgetforliget for 2018

  ”For at skabe en fremadrettet udvikling af de store velfærdsområder, skal Økonomiudvalget, med deltagelse af alle byrådets partier og MED-organisationerne, igangsætte en proces på tværs af udvalgsområderne for at imødegå de store udfordringer, på for eksempel sundhedsområdet”.

   

  Område

  A’s forslag

  Beløb

  Præcisering

  ØU

  Nedsættelse af administrationsudgifter med 152 kr. per borger

  kr. 6.285.504

  Jf. FLIS-nøgletal bruger Assens Kommune 554 kr. per borger mere end landsgennemsnittet.

  ØU

  Nedsættelse af serviceudgifter med 152 kr. per borger

  kr. 6.285.504

  Jf. FLIS-nøgletal bruger Assens Kommune 2.930 kr. per borger mere end landsgennemsnittet.

  ØU

  Nedsættelse af udgifter til landdistriktsudvikling med 9,7 kr. per borger

  kr. 400.000

  Jf. FLIS-nøgletal bruger Assens Kommune 26 kr. per borger mere end landsgennemsnittet.

  ØU

  Nedsættelse af centralt konteret It-udgifter med 100 kr. per borger

  kr. 4.135.200

  Jf. FLIS-nøgletal bruger Assens Kommune 271 kr. per borger mere end landsgennemsnittet.

  ØU

  Ophævning af fritagelse for grundskyld §8

  kr. 1.000.000

   

  ØU

  Reduktion i antallet af valgsteder fra 24 til 15

  kr. 300.000

  150.000 kr. per valg i 2019

  ØU

  Nedsættelse af honorar til viceborgmester til tidligere niveau

  kr. 50.000

  Fra 10% til 5% af borgmesterløn

  ØU

  Nedsættelse af formandshonorar for børn- og ungeudvalg til tidligere niveau

  kr. 25.000

   

  ØU

  Nedsættelse af formandshonorar til tidligere niveau

  kr. 250.000

  4 udvalgsformænd

  ØU

  Færre deltagere til KL-delegerede møder fra 10 til 6 deltagere

  kr. 40.000

   

  ØU

  Nedsættelse af udgifter til kørsel fra højest til lavest niveau og øget samkørsel

  kr. 170.000

  For Byrådsmedlemmer og direktionen

  BEK

  Nedsættelse af Kultur og eventpuljen jf. BEK besparelseskatalog 2019

  kr. 219.000

   

  BEK

  Yderligere reduktion af puljen Kultur og eventpuljen jf. besparelseskatalog 2019

  kr. 305.000

  50% jf. BEK besparelseskatalog 2019

  BEK

  Nedsættelse af puljen Kultur i børnehøjde jf. BEK besparelseskatalog 2019

  kr. 109.000

   

  BEK

  Yderligere reduktion af puljen Kultur i børnehøjde jf. besparelseskatalog 2019

  kr. 251.000

  50% jf. BEK besparelseskatalog 2019

  BEK

  Nedsættelse af budget til event Assens for fulde sejl - historisk marked jf. BEK besparelseskatalog

  kr. 200.000

   

  BEK

  Undlade den årlige prisfremskrivning af tilskud jf. BEK besparelseskatalog 2019

  kr. 106.000

   

  BEK

  Nedsættelse af biblioteksudgifter jf. BEK besparelseskatalog 2019

  kr. 202.000

  5/12 af besparelse jf. besparelseskatalog

  BEK

  Nedsættelse af udgifter til musikskolen jf. BEK besparelseskatalog 2019

  kr. 76.250

  5/12 af besparelse jf. besparelseskatalog

  MTP

  Opkrævning af byggesagsgebyr jf. MTP besparelseskatalog

  kr. 1.000.000

   

  MTP

  Reduktion af serviceniveau ift. lodsejer jf. MTP besparelseskatalog

  kr. 100.000

   

  MTP

  Reduktion af udgifter til renovering og fornyelse af beplantning i bycentrum jf. MTP besparelseskatalog

  kr. 750.000

   

  MTP

  Reduktion af udgifter til nyanskaffelse af materiale jf. MTP besparelseskatalog

  kr. 1.000.000

   

  MTP

  Nedsættelse af ekstra omkostning til kørsel til privatskoleelever – budgetaftalen

  kr. 250.000

   

  MTP

  Reduktion af bjørneklobekæmpelse jf. MTP besparelseskatalog

  kr. 200.000

   

  MTP

  Undlade efterårsfejning jf. MTP besparelseskatalog

  kr. 300.000

   

  MTP

  Ensretning af græsningniveau på byområder jf. MTP besparelseskatalog

  kr. 250.000

   

  UBF

  Egenbetaling til SFO på specialområde

  kr. 200.000

   

  UBF

  Nedsættelse af udgifter til fritidsfaciliteter og folkeoplysning med 48,4 kr. per borger

  kr. 2.000.000

  Jf. FLIS-nøgletal bruger Assens Kommune 228 kr. per borger mere end landsgennemsnittet.

  UBF

  Reorganisering af børne- og ungeområdet på ledelsesniveau

  kr. 1.000.000

  Aftalt på UBF at dette beløb reduceres til 1mio

  UBF

  Digitalisering i Folkeskolen jf. besparelseskatalog 2019

  kr. 2.000.000

   

  UBF

  10. kl. center red. Yderligere 3000 jf. besparelseskatalog 2019

  kr. 510.000

   

  UBF

  Fælles områdeledere Glamsbjerg-Hårby

  kr. 450.000

   

  UBF

  Reduktion af åbningstid med 1 time om ugen jf. besparelseskatalog 2019

  kr. 1.539.000

   

  SSU

  Plejehjem, ledere jf. SSU besparelseskatalog (nr. 11)

  kr. 500.000

   

  SSU

  Hjemmepleje, tøjvask jf. SSU besparelseskatalog (nr. 14)

  kr. 250.000

   

  SSU

  Hjemmepleje, hudpleje jf. SSU besparelseskatalog (nr. 15)

  kr. 525.000

   

  SSU

  Hjemmepleje, opvask jf. SSU besparelseskatalog (nr. 16)

  kr. 450.000

   

  SSU

  Hjemmepleje, rengøring jf. SSU besparelseskatalog (nr. 18)

  kr. 850.000

   

  SSU

  Hjemmepleje, medicinudlevering jf. SSU besparelseskatalog (nr. 20)

  kr. 500.000

   

  SSU

  Ældre, Myndighed Sundhed Task Force Visitation jf. SSU besparelseskatalog (nr. 21)

  kr. 500.000

   

  SSU

  Handicap og Psykiatri - organisatorisk sammenlægning jf. SSU besparelseskatalog (nr. 22)

  kr. 1.500.000

   

  SSU

  Handicap og Psykiatri - Visitationsenhed /myndighed Social jf. SSU besparelseskatalog (nr. 29)

  kr. 500.000

   

  I alt

   

  Kr. 37.533.458

   

   

   

  Et mindretal af Økonomiudvalget, 1 medlem (O) stemmer imod indstillingen. Dansk Folkeparti ønsker at det arbejde, som blev besluttet i budgetaftalen for 2018 med en proces på tværs af alle byrådets partier og med inddragelse af MED-organisationen iværksættes nu rettet mod budget 2020. Et arbejde, som under sigte af vision 2030 kan sikre, at de fremadrettede budgetter understøtter visionen og at der i processen inddrages hvorledes fysiske og organisatoriske strukturelle ændringer kan understøtte visionen. DF ønsker at budget 2019 udarbejdes så vidt muligt uden strukturelle ændringer, som vil foregribe det fremadrettede arbejde.

  Beslutning Byrådet den 19-09-2018

  Ændringsforslag svarende til mindretalsindstilling fra Økonomiudvalget fremsendt af Dansk Folkeparti blev sat til afstemning.
   

  For stemte 3 medlemmer (O)

  Imod stemte 17 medlemmer (B, C, F og V)

  9 medlemmer (A og Ø) stemte hverken for eller imod

   

  Ændringsforslaget var herefter bortfaldet.

   

  Ændringsforslag svarende til mindretalsindstilling fra Økonomiudvalget fremsendt af Socialdemokratiet blev sat til afstemning.

   

  For stemte 9 medlemmer (A og Ø)

  Imod stemte 17 medlemmer (B, C, F og V)

  3 medlemmer (O) stemte hverken for eller imod

   

  Ændringsforslaget var herefter bortfaldet.

   

  Søren Steen Andersen, V fremsatte følgende ændringsforslag:

   

  Økonomiudvalgets flertalsindstilling anbefales med følgende ændring:

   

  Følgende reduktionsforslag udgår:

  • Hjemmepleje bad/hårvask, 300.000 kr. årligt
  • Cafe Tusindfryd, 270.000 kr. årligt

   

  at finansiering af ovenstående indgår i behandlingen af budget 2019-2022.

  For stemte 17 medlemmer (B, C, F og V)

  Imod stemte 12 medlemmer (A, O og Ø)

  Ingen medlemmer stemte hverken for eller imod

   

  Ændringsforslaget var herefter godkendt.

  Bilag

 • Sagsid.: 18/20899

  Indstilling

  Økonomiudvalget anbefaler,

  • at mødekalender for 2019, 1. halvår fastlægges efter samme principper som mødekalender 2018,
  • at Byrådets temamøder så vidt muligt planlægges forud for Byrådets ordinære møder, kl. 14.30-15.50 samt
  • at Byrådets møder i 2019 planlægges med starttidspunkt kl 17.00.

   

  Økonomiudvalget tilkendegiver for 2. halvår 2019, at udvalgsmøderne placeres således:

  • Uddannelse, Børn og Familie, 1. mandag i måneden, kl. 13.00
  • Beskæftigelse, Erhverv og Kultur, 1. mandag i måneden, kl. 14.00
  • Social og Sundhed, 1. tirsdag i måneden, kl. 9.00
  • Miljø, Teknik og Plan, 1. tirsdag i måneden, kl. 9.00
  • Økonomiudvalget, 3. mandag i måneden, kl. 13.15.

  Beslutningstema

  På baggrund af Byrådets temamøde den 3. september 2018 om modeller for den fremtidige mødestruktur fremlægges forslag til ny mødestruktur og mødeplan for 2019.

  Sagsfremstilling

  Byrådet har afholdt temamøde om den fremtidige mødestruktur. Der var flere tilkendegivelser fra Byrådets partier og på baggrund af tilbagemeldingerne foreslås, at den fremtidige mødestruktur fastlægges ud fra model B, som der var størst opbakning bag.

   

  Model B tager udgangspunkt i, at fagudvalgene holder møde fordelt på 2 dage og Byrådets temamøde afholdes umiddelbart før de ordinære byrådsmøder. I model B sikres mulighed for samarbejde på tværs mellem udvalgene, der er ikke en fastlås tidsramme for afvikling af møderne og der skabes mulighed for direktørbetjening i alle udvalgene. Derudover vil der være mulighed for at tilrettelægge besigtigelsesture m.m. i tilknytning til fagudvalgsmøderne.

   

  På baggrund af ovenstående blev der fremlagt forslag for Økonomiudvalget til mødeplan for 2019, hvor der tages udgangspunkt i følgende:

   

  • Uddannelse, Børn og Familie (UBF) holder møde 1. mandag
  • Beskæftigelse, Erhverv og Kultur (BEK) holder møde 1. mandag
  • Social og Sundhed (SSU) holder møde 1. tirsdag
  • Miljø, Teknik og Plan (MTP) holder møde 1. tirsdag
  • Økonomiudvalget (ØK) holder møde 3. mandag
  • Byrådet (BYR) holder møde sidste onsdag
  • Byrådets temamøde afholdes før ordinære byrådsmøder
  • Byrådsmøde i maj og november afholdes uden for Rådhuset

   

  Som alternative overvejelser til model B blev der på temamødet fremlagt følgende til drøftelse:

   

  • Senere starttidspunkt for fagudvalgsmøder.
  • Forskellige starttidspunkter for fagudvalgsmøder.
  • Fagudvalgsmøder fordeles på 3 dage. Opmærksomheden henledes på, at udsendelsestidspunkt for Økonomiudvalgets dagsorden vil kollidere med fagudvalgsmøder afholdt på onsdage og torsdage i enkelte måneder, samt at det vil kunne være vanskeligt at planlægge gruppemøder, hvor alle udvalgsdagsordner er tilgængelige.
  • Forslag til tidsplan for tema- og byrådsmøde. Evt. temamøde kl. 14–15.30 med byrådsmøde kl. 17 eller alternativt temamøde kl. 17-18.30 med byrådsmøde kl. 19.

   

  Økonomiudvalget anbefalede på deres møde den 10. september, at den nuværende mødestruktur for 2018 fortsætter i 1. halvår 2019 og at der udarbejdes nyt forslag for 2. halvår 2019.

   

  Administrationen har på den baggrund efter Økonomiudvalgets møde den 10. september udarbejdet nyt forslag til mødeplan for 2019, der vedhæftes som bilag.

   

  Samtidig bemærkes, at byrådets temamøder i oktober, november og december 2018 flyttes til afholdelse forud for byrådets ordinære møder og de planlagte visionsmøder i 2018 fastholdes.

  Beslutning Økonomiudvalget den 10-09-2018

  Økonomiudvalget anbefaler,

  • at mødekalender for 2019, 1. halvår fastlægges efter samme principper som mødekalender 2018,
  • at Byrådets temamøder så vidt muligt planlægges forud for Byrådets ordinære møder, kl. 14.30-15.50 samt
  • at Byrådets møder i 2019 planlægges med starttidspunkt kl 17.00.

   

  Økonomiudvalget tilkendegiver for 2. halvår 2019, at udvalgsmøderne placeres således:

  • Uddannelse, Børn og Familie, 1. mandag i måneden, kl. 13.00
  • Beskæftigelse, Erhverv og Kultur, 1. mandag i måneden, kl. 14.00
  • Social og Sundhed, 1. tirsdag i måneden, kl. 9.00
  • Miljø, Teknik og Plan, 1. tirsdag i måneden, kl. 9.00
  • Økonomiudvalget, 3. mandag i måneden, kl. 13.15.

   

  Økonomiudvalget fremlægger endeligt forslag til mødekalender for 2019 til Byrådets møde i oktober.
   

  Beslutning Byrådet den 19-09-2018

  Indstillingen godkendt.
   

  Bilag

 • Sagsid.: 18/17211

  Indstilling

  Miljø, Teknik og Plan indstiller, at forslag til lokalplan 3.1-12 for tæt-lav boliger ved Buchwaldsvej i Tommerup St. godkendes og sendes i offentlig høring i mindst 4 uger sammen med den tilhørende miljørapport.

   

  Økonomiudvalget anbefaler indstillingen med bemærkning om, at alle anlægsinvesteringer, også de i budget 2018-2021 indarbejdede anlæg, skal indgå i en prioritering i budgetlægningen 2019-2022, jf. genopretningsplan 2018.

  Beslutningstema

  Administrationen har i samarbejde med bygherre (Amstrup & Baggesen Entreprise A/S for Tommerup Andelsboligforening) udarbejdet et forslag til lokalplan for 22 tæt-lav boliger samt et fælleshus.

  Sagsfremstilling

  Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget besluttede i september 2017, at igangsætte lokalplanlægning for Tommerup Andelsboligforenings projekt for almene boliger ved Buchwaldsvej i Tommerup St.

   

  Byrådet godkendte i oktober 2017 et skitseprojekt med 24 almene boliger udarbejdet af Creo Arkitekter.

   

  Amstrup & Baggesen Entreprise A/S (A&B) har efterfølgende udarbejdet et justeret projekt med 22 boliger, som lokalplanen tager udgangspunkt i. De ønsker at opføre en bebyggelse af god kvalitet for Tommerup Andelsboligforening.

   

  Bebyggelsen er indpasset i forhold til de overordnede veje og 10 meter brede grønne korridorer, som fastlægges i strukturplanen for byomdannelsesområdet mellem Buchwaldsvej og Smedevej.

   

  Der er desuden arbejdet med håndtering af overfladevand fra bebyggelsen, der ved ekstrem nedbør forudsættes forsinket inden for lokalplanområdet.

   

  Det forudsættes desuden, at kommunen etablerer ca. 55 meter støjafskærmning mod jernbanen, så støjen kommer under Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser for støj fra jernbaner. Kommunen skal ligeledes forestå en udbygning af Buchwaldsvej på en 80 m strækning.

   

  Miljøvurdering

  Der er udarbejdet en miljørapport, der vurderer planens væsentlige påvirkninger i forhold til:

  • Bylandskab,
  • Støj fra jernbanen,
  • Lugt fra produktionsvirksomhed,
  • Virksomhedsstøj, og
  • Nedbørshændelser>5år.

   

  Miljørapporten er vedlagt som bilag.

  Lovgrundlag

  Lov om planlægning.

  Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

  Økonomi

  Lokalplanen betinger en udbygning af Buchwaldsvej på en 80 m strækning, og at støjskærmen langs jernbanen forlænges med 55 m. Udgiften til de to anlæg afholdes af kommunen, inden for det budget på 3,7 mio. kr., der er afsat i budget 2018-21.

   

  Administrativ tilføjelse efter Miljø, Teknik og Plans behandling af sagen:

  Det bemærkes, at Byrådet den 29. august 2018 har besluttet en genopretningsplan for 2018. Heri indgår, at alle anlægsinvesteringer, også de i budget 2018-2021 indarbejdede anlæg, skal indgå i en prioritering i budgetlægningen 2019-2022.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 03-09-2018

  Miljø, Teknik og Plan indstiller, at forslag til lokalplan 3.1-12 for tæt-lav boliger ved Buchwaldsvej i Tommerup St. godkendes og sendes i offentlig høring i mindst 4 uger sammen med den tilhørende miljørapport.

   

  Beslutning Økonomiudvalget den 10-09-2018

  Økonomiudvalget anbefaler indstillingen med bemærkning om, at alle anlægsinvesteringer, også de i budget 2018-2021 indarbejdede anlæg, skal indgå i en prioritering i budgetlægningen 2019-2022, jf. genopretningsplan 2018.
   

  Beslutning Byrådet den 19-09-2018

  Økonomiudvalgets indstilling godkendt.
   

  Bilag

 • Sagsid.: 18/9489

  Indstilling

  Miljø, Teknik og Plan indstiller at grænsen for opkrævning af garantistillelse hæves til 1 mio. kr.

   

  Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

  Beslutningstema

  I forbindelse med at Assens Kommune har afholdt møde med Dansk Byggeri 12. april 2018 – tydeliggjorde Dansk Byggeri at de gerne så, at kommunen hæver niveauet for, hvornår private virksomheder skal udstede en bankgaranti ved udførelse af mindre opgaver for kommunen. Flere kommuner har ændret garantisummen og Dansk Byggeri ønsker at skabe mere ensartethed på tværs af kommunerne.

  Sagsfremstilling

  På bygge- og anlægsområdet er grænsen for garantistillelse i Assens Kommune d.d. fastsat til en entreprisesum på 300.000 kr.

   

  Denne grænse mener Dansk Byggeri er for lav, hvorfor det forslås at hæve grænsen til 1.000.000 kr.

   

  I praksis anvendes garantistillelsen som en udførelsesgaranti under, og op til, aflevering af bygge- og anlægsopgaver samt i forbindelse med fastholdelse af entreprenørerne for udførelse af mangler konstateret ved 1-års og 5-års gennemgang.

  Herudover er garantistillelsen kommunens sikkerhed ved en evt. entreprenørkonkurs.

   

  Formålet med at hæve garantigrænsen er at gøre Assens Kommune til en mere erhvervsvenlig kommune.

   

  For at sikre sig, at projekterne bliver udført med den nødvendige kvalitet kan kommunen i stedet sikre sig ved tilbagehold i entreprisesummen frem til afleveringen og ved en grundig gennemgang i forbindelse med aflevering og mangeludbedring.

  Assens kommune har i de sidste 10 år gjort krav gældende i forhold til stillede garantier i ca. 10 tilfælde.

  Heraf er en væsentlig del afledt af konkurser, hvor entreprisesummen har været højere end 1 mio. kr. og hvor der fortsat vil være garantikrav.

  Økonomi

  På Assens Kommunes Trafik og Byggeområde udgør den samlede garantisum pr. dags dato ca. 8,4 mio. kr.:

  • Garantier for entreprisesummer over 1. mio. kr. andrager 7.120.000 kr. fordelt på 20 kontrakter.
  • Garantier for entreprisesummer under 1 mio. kr. andrager 1.088.000 kr. fordelt på 72 kontrakter. Heraf er 90% garantistillelser, der er nedskrevet til 2% i forbindelse med 1. års gennemgangen, svarende til garantibeløb under 20.000 kr.

   

  En kontraktsum på op til 1. mio. kr. medfører en garantiudgift i alt på 5.000-9.000 kr. for entreprenørerne over en 6 årig periode.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 03-09-2018

  Miljø, Teknik og Plan indstiller at grænsen for opkrævning af garantistillelse hæves til 1 mio. kr.

   

  Beslutning Økonomiudvalget den 10-09-2018

  Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

  Beslutning Byrådet den 19-09-2018

  Indstillingen godkendt.
   

 • Sagsid.: 18/18318

  Indstilling

  Uddannelse, Børn og Familie indstiller, at Rammeaftale 2019-2020 for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet i Syddanmark godkendes.

   

  Social og Sundhed indstiller Rammeaftalen 2019-2020 til Byrådets godkendelse.

  Social og Sundhed bakker op om de Rammeaftalens fokuspunkter, dertil påpeger Social og Sundhed at have et særligt fokus på samt en forventning om, at de samlede udgifter på det samlede specialiserede socialområde i Syddanmark skal falde.

   

  Social og Sundhed anerkender tillige høringssvar fra Handicaprådet.

  Beslutningstema

  Kommunerne bærer ansvaret for koordineringen af det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet. I forbindelse med dette arbejde udarbejdes en rammeaftale, som er kommunalbestyrelsernes og Regionsrådets redskab til på tværs at styre den faglige udvikling, kapacitet og økonomi på det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet.

   

  Rammeaftalen skal godkendes af kommunalbestyrelserne og Regionsrådet i Syddanmark.

  Sagsfremstilling

  Rammeaftalen består af en udviklingsstrategi og en styringsaftale.

   

  Rammeaftalen 2018 har fokus på tre områder

  • Effekt
  • Hvordan kommunerne kan understøtte, at borgerene er en aktiv del af samfundet
  • Koordinerende socialpsykiatriske indsatser og sektorovergange.

   

  Indsatserne vil fortsat være i fokus i 2019-2020.

   

  Udover allerede igangværende projekter vil der i 2019-2020 være fokus på sektorovergange og på hvordan vi samarbejder bedst med borgerne i fokus.

   

  Der vil i 2019 og 2020 være fokus på, at de samlede udgifter på det specialiserede socialområde i Syddanmark skal falde, minimum fastholdes i forhold til året forinden i alle kommuner og regionen. Der tages dog højde for pris- og lønfremskrivning. Dette skal ske ved at fastholde fokus og øget effektivisering på de tilbud, der eksisterer samt via fokus på udvikling af nye og effektfulde tilbud.

   

  Hidtil har rammeaftalen været gældende for et år, men nærværende rammeaftale gælder for 2019-2020.

   

  Rammeaftalen 2019-2020 har været til høring i Handicaprådet.

  Handicaprådets høringssvar er vedlagt som bilag.

  Lovgrundlag

  Bekendtgørelse nr. 1631 af 16/12/2016 om rammeaftaler m.v. på det sociale område og på det almene ældreboligområde.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Uddannelse Børn og Familie den 03-09-2018

  Uddannelse, Børn og Familie indstiller, at Rammeaftale 2019-2020 for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet i Syddanmark godkendes.

  Beslutning Social og Sundhed den 03-09-2018

  Social og Sundhed indstiller Rammeaftalen 2019-2020 til Byrådets godkendelse.

  Social og Sundhed bakker op om de Rammeaftalens fokuspunkter, dertil påpeger Social og Sundhed at have et særligt fokus på samt en forventning om, at de samlede udgifter på det samlede specialiserede socialområde i Syddanmark skal falde.

   

  Social og Sundhed anerkender tillige høringssvar fra Handicaprådet.


  Fraværende /afbud: Ib W. Jensen.

   

  Beslutning Byrådet den 19-09-2018

  Indstillingerne godkendt.

  Bilag

 • Sagsid.:

  Sagsfremstilling

  1. Høringssvar fra de fynske kommuner i Byregion Fyn til Landsplanredegørelse 2018

  Beslutning Byrådet den 19-09-2018

  Til orientering.

   

  Orientering om, at budgetreduktionsblok nr. 8, nattevagtsdækning, hjemmepleje og plejecenter under Social og Sundhed justeres således det fremgår, at der min. skal være 1 personale tilstede, som kan håndtere brandalarmer fra et ABA anlæg og samtidig er i stand til at starte en evakuering af beboeren/beboerne. Der vil således være plejepersonale til stede på plejecentrene om natten.

   

  Orientering om status på statistik over sagsbehandling fra Ankestyrelse

   

  Orientering om afgørelse fra Ankestyrelsen vedrørende habilitetsspørgsmål ved Byrådets behandling af sag om skolestruktur den 22. februar 2017.

   

  Orientering om afgørelse fra Ankestyrelsen vedrørende sag om hønsehold.

   

  Orientering fra møde i Kommunekontaktrådet, herunder særligt vedrørende fremtidige erhvervshuse.

   

  Bilag

 • Sagsid.:

  Beslutning Byrådet den 19-09-2018

  Intet.

 • Sagsid.:

  Sagsfremstilling

  Spørgsmål fra tilhørerne besvares af borgmesteren eller et af borgmesteren udpeget byrådsmedlem. Spørgsmålene skal vedrøre generelle kommunale forhold og skal kunne oplæses og besvares indenfor 3 minutter. Spørgsmål, der ikke skønnes at være af almen interesse, kan af borgmesteren henvises til besvarelse i den kommunale forvaltning.

  Beslutning Byrådet den 19-09-2018

  Ivan Arboe spurgte, om besparelse på 160.000 kr. vedtaget i Byrådet før sommerferien på Cafe Tusindfryd fortsat er gældende.

  Kirsten Broberg opfordrede Byrådet til at tage kontakt til pårørende på plejecentre og i hjemmeplejen.
   

 • Sagsid.: 17/25487