icon-Politik

Politik

Referat

Onsdag den 29. august 2018 kl. 17:00

Mødested: Byrådssalen
Udvalg: Byrådet
Medlemmer: Søren Steen Andersen, Karin Christiansen, Jens Jakobsen, Pia Offer Madsen, Tine Grau Poulsen, Lars Kristian Pedersen, Henrik Mott Frandsen, Dan Gørtz, Nikolaj Leed Henriksen, Rie Nielsen, Knud Søby, Erik Klindt Andersen, Ib W. Jensen, Mogens Mulle Johansen, Flemming Risskov Jørgensen, Finn Viberg Brunse, Charlotte Kjær, Henrik Hansen, Sara Emil Baaring, Leif Rothe Rasmussen, Ashil Farokh, Berit Schaldemose, Kaj Alstrup, Jens Henrik W. Thulesen Dahl, Lars Kolling, Betina Signe Stick, Ena Nørgaard, Poul Poulsen, Elmer Philipsen
 • Sagsid.:

  Beslutning Byrådet den 29-08-2018

  Dagsordenen godkendt.

 • Sagsid.: 18/5796

  Indstilling

  Direktionen indstiller, at 2. budgetopfølgning 2018 indenfor Økonomiudvalgets område tages til efterretning.

   

   

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 13-08-2018:

  Miljø, Teknik og Plan tager 2. budgetopfølgning 2018 til efterretning.

   

   

  Beslutning Uddannelse Børn og Familie den 13-08-2018:

  Uddannelse, Børn og Familie indstiller:

  • I forhold til genopretningsplanen af 27. juni 2018, for 2018 ses, at de er finansieret i overslagsårene.
  • Uddannelse, Børn og Familie opfordrer på baggrund af den økonomiske situation, at Økonomiudvalget vurderer på mulighederne for tværgående opbremsning af driften.
  • henset til det konstaterede samlede merforbrug pr. 30. juni 2018 anmodes de decentrale institutioner om at deres forbrug reduceres med kr. 5 mio. i forhold til forventet regnskab pr. 30. juni 2018.
   Et mindretal bestående af A stemmer imod dot 3 og anbefaler at Økonomiudvalget finder en samlet løsning på opbremsning af driften samt besparelsesforslag på tværs af alle udvalg.
  • at den øvrige del af 2. budgetopfølgning tages til efterretning.

   

  Uddannelse, Børn og Familie anmoder samtidigt administrationen om at udarbejde katalog over nye reduktionsforslag med varig effekt på 18 mio. kr. til fremlæggelse på kommende udvalgsmøde møde den 3. september 2018.

   

   

  Beslutning Beskæftigelse Erhverv og Kultur den 13-08-2018:

  Beskæftigelse, Erhverv og Kultur drøftede 2. budgetopfølgning og tog den til efterretning.

   

   

  Beslutning Social og Sundhed den 13-08-2018:

  Social og Sundhed konstaterer, at 2. budgetopfølgning er forværret i forhold til 1. budgetopfølgning. De primære årsager hertil er udgiften til aktivitetsbaseret medfinansiering, øget tilgang af borgere på Handicapområdet, øget tyngde hos eksisterende borgere i hjemmeplejen på Ældreområdet, samt stigning i pris for kørsel af borgere til daghjem og aktivitetstilbud.

   

  Social og Sundhed indstiller:

  • at genopretningsplanen af 27. juni 2018, for 2018, ajourføres i forhold til den manglende udmøntning fra 1. budgetopfølgning på 5,069 mio. kr. således, at fl. supplerende reduktioner fremsendes til Byrådets godkendelse.
  • Fuld virkning af blok 14 – pårørenderådgivning kr. 425.000 (under forudsætning af Ø-blok)
  • Fuld virkning af blok 15 – borgerrettet sundhedsfremme og forebyggelse kr. 450.000 (allerede anvendt kr. 50.000 af blokkens fulde beløb på kr. 500.000)
  • Fuld virkning af blok 24 – reduktion af tid i alle indsatser under SL §83 kr. 1.700.000 (allerede anvendt kr. 300.000 af blokkens fulde beløb på kr. 2.000.000)
  • Ovenstående 3 reduktioner medfører en reduktion på kr. 2.575.000. Det betyder, at der i forhold til den manglende udmøntning på kr. 5.069.000 er en fortsat difference på kr. 2.494.000.
  • Det samlede genopretningskatalogs blokke (inden for udvalgets ramme) øges forholdsmæssigt, samt tilføjes reduktioner indenfor rammerne til plejehjem (kr. 500.000), samt ledelse og administration (kr. 500.000). Således at de samlede beskrevne reduktioner øges med kr. 2.494.000.
  • af hensyn til øjeblikkelig opbremsning af forbruget iværksættes et effektiviseringsbidrag på 3% af det decentrale lønbudget med virkning fra 1. august 2018. Forventet ca. kr. 5.000.000.
  • at den øvrige del af 2. budgetopfølgning tages til efterretning.
  • at der bevilges en tillægsbevilling på 630.000 kr. til genoptræning i forbindelse med ny lovændring pr. 01.07.2018 – finansieret af kassen.

   

  Social og Sundhed anmoder samtidigt administrationen om fremlæggelse på udvalgets møde i september 2018.

  • at udarbejde katalog over nye reduktionsforslag svarende til kr. 20 mio.
  • Ændringer af serviceniveau (politiske effektiviseringer)
  • Strukturelle tiltag, eksempelvis organisatoriske ændringer, sammenlægninger (primært administrative effektiviseringer, sekundært politiske effektiviseringer).
  • Effektiviseringsbidrag (administrative effektiviseringer)

   

  Social og Sundhed konstaterer, at genopretningen af udvalgets budget vil reducere serviceniveau på stort set alle områder og dermed påvirke borgerne. Dertil vil genopretningen også påvirke medarbejdernes arbejdsdag med krav om øget effektivitet. Social og Sundhed konstaterer også, at genopretningen er nødvendig set i lyset af Assens Kommunes samlede økonomiske situation.

   

  Social og Sundhed anmoder om behandling af udviklingen i aktivitetsbaseret medfinansiering tværkommunalt.

   

  Et mindretal bestående af Kaj Alstrup (Enhedslisten) stemmer imod ovenstående indstilling og beslutning.

   

  Beslutning Økonomiudvalget den 20-08-2018:

  Økonomiudvalget ser med stor alvor på den økonomiske situation og finder det nødvendigt straks at igangsætte en samlet genopretningsplan for 2018 for at sikre overholdelse af budgettet samt skabe et godt udgangspunkt for budgetlægningen 2019-2022.

   

  Udvalget godkender følgende genopretningsplan, jf. notat af 20. august 2018, udleveret på Økonomiudvalgets møde:

  • Driftsopbremsninger svarende til 22,5 mio. kr.
  • Overførelse af minimum 10 mio. kr. fra 2018 til 2019 samlet for hele organisationen
  • Udskydelse af anlægsprojekter inden for rammerne af budget 2018 svarende til 52,5 mio. kr.

   

  For så vidt angår anlæg bemærker Økonomiudvalget, at de udskudte anlægsprojekter indgår i en omprioritering af anlægsbudgettet til budget 2019-2022 inden for en ramme på 62,0 mio. kr. i 2019, 56,4 mio. kr. i 2020, 48,1 mio. kr. i 2021 og 37,5 mio. kr. i 2022.

   

  Økonomiudvalget udsætter i øvrigt behandlingen af 2. budgetopfølgning, drift til et ekstraordinært møde under Byrådets budgetseminar den 21.-22. august, idet udvalget anmoder om at blive orienteret om fagudvalgenes forslag til opbremsning i 2018 svarende til 12,9 mio. kr. samt forslag til genopretning fra 2019 for Uddannelse, Børn og Familie og Social og Sundhed på i alt 38 mio. kr.

   

  Beslutning Økonomiudvalget den 21-08-2018:

  Økonomiudvalget anbefaler indstillingerne med følgende justeringer:

  • At indstilling fra Social- og Sundhed om meddelelse af tillægsbevilling på 630.000 kr. til genoptræning i forbindelse med ny lovændring pr. 1. juli 2018 ikke anbefales til Byrådets godkendelse. 

   

  Et flertal af Økonomiudvalget (B, F, O og V) bemærker i forlængelse af Økonomiudvalgets beslutning om genopretningsplan for 2018/2019 at Uddannelse, Børn og Familie samt Social og Sundhed anmodes om til september-møderne at udarbejde reduktionsforslag for 2019 på henholdsvis 18 og 20 mio. kr. med henblik på at sikre balance mellem budget og forbrug.

   

  Flertallet ønsker endvidere, at de øvrige fagudvalg til september-møderne udarbejder reduktionskataloger til brug for genopretning af kommunekassen.

   

  Et mindretal af Økonomiudvalget, A er uenig i forhold til at genopretningsplanen på de 38 mio. kr. kun gælder for de to udvalg Social og Sundhed og Uddannelse, Børn og Familie. A mener, jf. vores budgetaftale for 2018, at det er en fælles opgave, hvor alle 5 udvalg skal bidrage. I den forbindelse foreslår A, at alle udvalg udarbejder sparekataloger. Denne opgave skal ud over genopretningsplanen, ses som forarbejdet til budget 2019 og skabe et overblik over om der bør ske omprioritering mellem udvalgene til styrkelse af vores velfærd.

   

  Økonomiudvalget anmoder administrationen om til Byrådets møde den 29. august at udarbejde en samlet beskrivelse af de enkelte elementer i genopretningsplanen for 2018.

  Beslutningstema

  Der gennemføres budgetopfølgning 3 gange årligt både på drift og anlæg. 2. budgetopfølgning sker pr. 30. juni og forelægges til politisk stillingtagen.

  Sagsfremstilling

  Det forventede regnskabsresultat på Økonomiudvalgets område:

  Samlet set viser budgetopfølgningen for Økonomiudvalget, at der forventes et mindreforbrug på 3.971.000 kr.

   

  Det forventede regnskabsresultat på alle udvalg:

  Den samlede budgetopfølgning for alle udvalg viser et forventet merforbrug på 67.939.000 kr. for driften i forhold til det korrigerede budget.
  Afvigelsen på de enkelte udvalg fremgår af bilag, notat om den samlede budgetopfølgning

   

  Resultat af det skattefinansierede område forventes ved årets afslutning at ende med et underskud på 2.689.000 kr. Der er i det oprindelige budget forventet et overskud på 72.346.000 kr. og i det korrigerede budget et overskud på 52.313.000 kr.

   

  Resultatopgørelse efter 2. budgetopfølgning fremgår af bilag, notat om den samlede budgetopfølgning

   

  Samlenotater til de enkelte udvalgsområder, med en nærmere beskrivelse af budgetopfølgningen på fagområderne, er vedlagt som bilag.

   

  Derudover udarbejdes en samlet beskrivelse af de enkelte elementer i genopretningsplanen for 2018.

  Lovgrundlag

  Styrelseslovens §40

  Økonomi

  Økonomiudvalgets område:

   (i 1.000 kr.)

  Forventet regnskab

  Korrigeret

  budget

  Oprindeligt budget

  Afvigelse til korr. budget

  Tillægs-bevilling søges

  Overførsel til 2019

  ØK - uden overførselsadgang

  44.709

  44.500

  44.500

  209

  0

  0

  ØK - med overførselsadgang

  249.345

  253.525

  264.650

  -4.180

  0

  -4.180

  ØK i alt

  294.054

  298.025

  309.150

  -3.971

  0

  -4.180

   

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Beslutning Økonomiudvalget den 20-08-2018

  Økonomiudvalget ser med stor alvor på den økonomiske situation og finder det nødvendigt straks at igangsætte en samlet genopretningsplan for 2018 for at sikre overholdelse af budgettet samt skabe et godt udgangspunkt for budgetlægningen 2019-2022.

   

  Udvalget godkender følgende genopretningsplan, jf. notat af 20. august 2018, udleveret på Økonomiudvalgets møde:

  • Driftsopbremsninger svarende til 22,5 mio. kr.
  • Overførelse af minimum 10 mio. kr. fra 2018 til 2019 samlet for hele organisationen
  • Udskydelse af anlægsprojekter inden for rammerne af budget 2018 svarende til 52,5 mio. kr.

   

  For så vidt angår anlæg bemærker Økonomiudvalget, at de udskudte anlægsprojekter indgår i en omprioritering af anlægsbudgettet til budget 2019-2022 inden for en ramme på 62,0 mio. kr. i 2019, 56,4 mio. kr. i 2020, 48,1 mio. kr. i 2021 og 37,5 mio. kr. i 2022.

   

  Økonomiudvalget udsætter i øvrigt behandlingen af 2. budgetopfølgning, drift til et ekstraordinært møde under Byrådets budgetseminar den 21.-22. august, idet udvalget anmoder om at blive orienteret om fagudvalgenes forslag til opbremsning i 2018 svarende til 12,9 mio. kr. samt forslag til genopretning fra 2019 for Uddannelse, Børn og Familie og Social og Sundhed på i alt 38 mio. kr.

   

  Beslutning Økonomiudvalget den 21-08-2018

  Økonomiudvalget anbefaler indstillingerne med følgende justeringer:

  • At indstilling fra Social- og Sundhed om meddelelse af tillægsbevilling på 630.000 kr. til genoptræning i forbindelse med ny lovændring pr. 1. juli 2018 ikke anbefales til Byrådets godkendelse. 

   

  Et flertal af Økonomiudvalget (B, F, O og V) bemærker i forlængelse af Økonomiudvalgets beslutning om genopretningsplan for 2018/2019 at Uddannelse, Børn og Familie samt Social og Sundhed anmodes om til september-møderne at udarbejde reduktionsforslag for 2019 på henholdsvis 18 og 20 mio. kr. med henblik på at sikre balance mellem budget og forbrug.

   

  Flertallet ønsker endvidere, at de øvrige fagudvalg til september-møderne udarbejder reduktionskataloger til brug for genopretning af kommunekassen.

   

  Et mindretal af Økonomiudvalget, A er uenig i forhold til at genopretningsplanen på de 38 mio. kr. kun gælder for de to udvalg Social og Sundhed og Uddannelse, Børn og Familie. A mener, jf. vores budgetaftale for 2018, at det er en fælles opgave, hvor alle 5 udvalg skal bidrage. I den forbindelse foreslår A, at alle udvalg udarbejder sparekataloger. Denne opgave skal ud over genopretningsplanen, ses som forarbejdet til budget 2019 og skabe et overblik over om der bør ske omprioritering mellem udvalgene til styrkelse af vores velfærd.

   

  Økonomiudvalget anmoder administrationen om til Byrådets møde den 29. august at udarbejde en samlet beskrivelse af de enkelte elementer i genopretningsplanen for 2018.

  Beslutning Byrådet den 29-08-2018

  Et flertal af Byrådet, 28 medlemmer (A, B, C, F, O og V) godkender Økonomiudvalgets indstilling fra den 20. august 2018.

   

  Et mindretal af Byrådet, 1 medlem (Ø) stemmer imod Økonomiudvalgets indstilling fra den 20. august 2018.

   

  Byrådet godkender endvidere Økonomiudvalgets indstilling fra den 21. august 2018 vedrørende 2. budgetopfølgning, drift, idet Byrådet bemærker, at der i budgetlægning 2019-2022 indgår en teknisk blok (T01 under Social og Sundhed) vedrørende genoptræning i forbindelse med lovændring på området.

   

  Et flertal af Byrådet, 20 medlemmer (B, C, F, O og V) tiltræder i øvrigt Økonomiudvalgets flertalsbemærkning: ”Et flertal af Økonomiudvalget (B, F, O og V) bemærker i forlængelse af Økonomiudvalgets beslutning om genopretningsplan for 2018/2019 at Uddannelse, Børn og Familie samt Social og Sundhed anmodes om til september-møderne at udarbejde reduktionsforslag for 2019 på henholdsvis 18 og 20 mio. kr. med henblik

  på at sikre balance mellem budget og forbrug.

   

  Flertallet ønsker endvidere, at de øvrige fagudvalg til september-møderne udarbejder reduktionskataloger til brug for genopretning af kommunekassen.”

   

  Et mindretal af Byrådet, 8 medlemmer (A) tiltræder mindretalsudtalelse fra Økonomiudvalget den 21. august 2018: ”Et mindretal af Økonomiudvalget, A er uenig i forhold til at genopretningsplanen på de 38 mio. kr. kun gælder for de to udvalg Social og Sundhed og Uddannelse, Børn og Familie. A mener, jf. vores budgetaftale for 2018, at det er en fælles opgave, hvor alle 5 udvalg skal bidrage. I den forbindelse foreslår A, at alle udvalg udarbejder sparekataloger. Denne opgave skal ud over genopretningsplanen, ses som forarbejdet til budget 2019 og skabe et overblik over om der bør ske omprioritering mellem udvalgene til styrkelse af vores velfærd.”

   

  Et mindretal af Byrådet, 1 medlem (Ø) kan ikke tiltræde hverken flertallet eller det øvrige mindretals forslag om udarbejdelse af reduktionskataloger. Ø finder i stedet, at Assens Kommune skal ansøge om lov til at øge skatten eller alternativt omlægge skatten i kommunen for at sikre balance i økonomien.

  Bilag

 • Sagsid.: 18/5796

  Indstilling

  Økonomiudvalget indstiller at 2. budgetopfølgning 2018 – FINANS tages til efterretning.

  Beslutningstema

  Der gennemføres budgetopfølgning 3 gange årligt. 2. budgetopfølgning sker pr. 30. juni og forelægges til politisk stillingtagen.

   

  Sagsfremstilling

  Samlet set viser budgetopfølgningen inden for Finansiering - Økonomiudvalget, at der forventes et merforbrug på 13.384.000 kr.

   

  Midtvejsregulering m.v. for 2018 er udmeldt, og Assens Kommune reguleres med 21.384.000 kr. Der er budgetlagt med 8.000.000 kr. til efterreguleringer, dermed mangler der 13.384.000 kr.

   

  Den høje midtvejsregulering skyldes især nedjusterede af overførelsesskøn på landsplan med 2,2 mia. kr. samt P/L regulering på 0,7 mia. kr. Disse midler er oprindeligt givet via bloktilskuddet og reguleres tilbage via folketallet. Midtvejsreguleringen omhandler også beskæftigelsestilskuddet, som midtvejsreguleres for 2018 samt endeligt regulering for 2017.

  Lovgrundlag

  Styrelseslovens § 40

   

  Økonomi

   

   (i 1.000 kr.)

  Forventet regnskab

  Korrigeret

  budget

  Oprindeligt budget

  Afvigelse til korr. budget

  Tillægs-bevilling søges

  Overførsel til 2019

  Skatter og tilskud

  -2.636.618

  -2.650.002

  -2.650.818

  13.384

  0

  0

  Renter

  -5.803

  -5.803

  -5.803

  0

  0

  0

  Afdrag på lån (Langfristet gæld)

  47.126

  47.126

  47.126

  0

  0

  0

  Øvrige finansforskydninger

  9.545

  9.545

  -7.955

  0

  0

  0

  Finansiering i alt

  -2.585.750

  -2.599.134

  -2.617.450

  13.384

  0

  0

   

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Beslutning Økonomiudvalget den 20-08-2018

  Indstillingen anbefales.

  Beslutning Byrådet den 29-08-2018

  Indstillingen godkendt.

 • Sagsid.: 18/86

  Indstilling

  Økonomiudvalget anbefaler, at 2. budgetopfølgning 2018 – ANLÆG tages til efterretning, og at følgende indstilles til Byrådet,

   

  • At der gives en negativ tillægsbevilling på 1.934.000 kr. til projektet Ny adgangsvej til genbrugspladsen i Assens, da projektet skal revurderes
  • At merforbruget på projektet 360 grader Havn og Bælt, Stedet Tæller på 516.000 kr. dækkes af en tillægsbevilling
  • At der fortages en budgetmæssig omplacering mellem de to projekter Landsbypulje 2017 og Landsbypulje 2018 løbende på 116.000 kr.
  • At der gives en negativ tillægsbevilling på 33.000 kr. til projektet Museum Vestfyn, idet momsrefusionsbeløbet tilgår kassen
  • at der udskydes anlægsprojekter inden for rammerne af budget 2018 svarende til 52,5 mio. kr. jf. i øvrigt protokollat om 2. budgetopfølgning 2018, drift.

  Beslutningstema

  Budgetopfølgningen pr. 30. juni 2018 – ANLÆG

  Sagsfremstilling

  Samlet set viser budgetopfølgningen, at der søges om en negativ tillægsbevilling på

  1.451.000 kr.

   

  Derudover viser nuværende budgetopfølgning, at det forventes, at der overføres 31.943.000 kr. til 2019 i ej forbrugte anlægsmidler.

   

  Resultatet på de enkelte områder er uddybet i det vedlagte bilag.

   

  Budgetopfølgningen har været fremsendt til orientering på fagudvalgene, og er herpå taget til efterretning.

  Lovgrundlag

  Styrelseslovens §40.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Beslutning Økonomiudvalget den 20-08-2018

  Indstillingen anbefales med bemærkning om, at der udskydes anlægsprojekter inden for rammerne af budget 2018 svarende til 52,5 mio. kr. jf. i øvrigt protokollat om 2. budgetopfølgning 2018, drift.

   

  Beslutning Byrådet den 29-08-2018

  Indstillingen godkendt.

   

  Bilag

 • Sagsid.: 18/287

  Indstilling

  Økonomiudvalget anbefaler, at skema B for opførsel af 16 almene familieboliger på Cederfeldsgade i Aarup godkendes under forudsætning af,

  • at den budgetterede starthusleje ikke overstiger 851 kr./m2 pr. år samt
  • at bygherren, Tommerup Andelsboligforening tegner sædvanlig all-risk entrepriseforsikring inkl. brand- og stormskadedækning for byggeriet.

  Beslutningstema

  Assens Kommune skal behandle økonomien i Skema B, for nyopførelse af 16 almene boliger på Cederfeldsgade i Aarup. Byrådet har den 28. februar 2018 godkendt skema A for projektet.

  Sagsfremstilling

  Tommerup Andelsboligforening har afholdt licitation og er nu klar til at præsenterer økonomien for projektet i form af skema B.

   

  Skema A blev godkendt af Assens Byråd den 28. februar 2018 med en anskaffelsessum på 26.653.000 kr. Den kommunale grundkapital udgør 2.665.300 kr.

   

  Det fremsendte Skema B holder sig inden for den af skema A godkendte økonomiske ramme. 

   

  Sideløbende med skema B ansøgning forestår fortsat enkelte mindre afklaringspunkter i forbindelse med byggetilladelsen.

   

  Assens Kommune skal i forbindelse med opførslen af almene boliger stille garanti svarende til det beløb, som ligger ud over 60% af opførelsesomkostningen. Garantien fastlægges endeligt i forbindelse med Skema C

  Lovgrundlag

  Almenboligloven og støttebekendtgørelsen.

  Økonomi

  Anskaffelsessummen udgør fortsat 26.653.000 kr. hvoraf den kommunale grundkapital udgør 2.665.300 kr.

   

  Grundkapitalen finansieres af pulje til grundkapital for 2018, hvori der samlet er afsat 4 mio. kr.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Beslutning Økonomiudvalget den 20-08-2018

  Indstillingen anbefales.

  Beslutning Byrådet den 29-08-2018

  Indstillingen godkendt.

   

  Bilag

 • Sagsid.: 17/8429

  Indstilling

  Et flertal af Miljø, Teknik og Plan bestående af Poul Poulsen (B) Henrik Hansen (A), Leif Rothe Rasmussen (A) og Lars Kristian Pedersen (V) ønskes sagen behandlet og indstiller, at der ikke udarbejdes et kommuneplantillæg for Fåborgvej 14-16.

   

  Et mindretal bestående af Lars Kolling (O), Flemming Risskov Jørgensen (F) og Dan Gørtz (V) ønsker sagen udsat med henblik på et politisk dialogmøde om sagen på baggrund af henvendelsen fra Amstrup og Baggesen.

   

   

  Et flertal af Miljø, Teknik og Plan bestående af Poul Poulsen (B) Henrik Hansen (A), Leif Rothe Rasmussen (A) og Lars Kristian Pedersen (V) ønskes sagen behandlet og indstiller, at der ikke udarbejdes et kommuneplantillæg for Fåborgvej 14-16.


  Et mindretal bestående af Lars Kolling (O), Flemming Risskov Jørgensen(F) og Dan Gørtz (V) ønsker sagen udsat med henblik på et politisk dialogmøde om sagen på baggrund af henvendelsen fra Amstrup og Baggesen.

  Beslutning Økonomiudvalget den 20-08-2018:

  Et flertal af Økonomiudvalget, 5 medlemmer (Søren Steen Andersen (V), Lars Kristian Pedersen (V), Poul Poulsen (B), Charlotte Vincent Petersen (A) og Henrik Hansen (A)) anbefaler indstilling fra flertallet af Miljø, Teknik og Plan.

   

  Et mindretal af Økonomiudvalget, 4 medlemmer (Mogens Mulle Johansen (F), Jens Henrik Winther Thulesen Dahl (O), Henrik Mott Frandsen (V) og Knud Søby (V)) anbefaler indstilling fra mindretallet af Miljø, Teknik og Plan.

   

  Beslutningstema

  På baggrund af en ansøgning fra Amstrup & Baggesen om muligheden for en flytning af Netto fra Assens Bymidte til Fåborgvej 14-16, besluttede et flertal i Byrådet den 25. oktober 2017 (jf. Bilag 1), ”at der udarbejdes et kommuneplantillæg for området, med en redegørelse for at kundegrundlaget i lokalområdet er til stede for etablering af en enkeltstående dagligvarebutik uden for bymidten på Fåborgvej 16.”

   

  Amstrup & Baggesen har derfor fået ICP til at udarbejde en analyse, der redegør for det lokale kundegrundlag (jf. Bilag 2). Efter at administrationen er blevet præsenteret for- og modtog rapporten fra ICP den 24. april 2018, blev det vurderet, at der var behov for at supplere med yderligere analyser for at sikre et tilstrækkeligt politisk beslutningsgrundlag. Derfor har administrationen bestilt en analyse hos Cowi den 4. maj 2018, som skulle afklare det planjuridiske grundlag samt belyse flytningens konsekvenser for by- og handelslivet i Assens bymidte. Der foreligger nu en færdig analyse (jf. Bilag 3).

   

  Det bemærkes at Amstrup & Baggesen den 8. maj og igen den 6. august 2018 har orienteret administrationen om, at de ønskede sagen yderligere belyst inden sagen igen blev forelagt politisk, samt et ønske om at foretræde for udvalget (jf. Bilag 4). Denne sagsfremstilling er udarbejdet på baggrund af Byrådets beslutning den 25. oktober 2017 og administrationens vurdering af, at der nu foreligger et tilstrækkeligt grundlag til at træffe en beslutning vedrørende planlægningsarbejdet for en dagligvarebutik udenfor bymidten.

  Sagsfremstilling

  Planjuridisk redegørelse

  Planloven stiller krav om, at der skal være et lokalt kundegrundlag for, at der kan etableres et lokalcenter. Det fremgår af planlovens § 5 n stk. 1, nr. 2, at der kan udlægges areal til butiksformål i et lokalcenter eller placeres enkeltstående butikker, som alene tjener til lokalområdets daglige forsyning. 

   

  Det bemærkes at det er uden betydning, om andre end borgere fra lokalområdet vil benytte lokalcenteret og den nye dagligvarebutik, idet dette ikke i sig selv medfører, at der er tale om et lokalcenter med en dagligvarebutik, der først og fremmest tjener til områdets forsyning.  

   

  ICP og Cowi opgør kundegrundlaget på to forskellige måder, hvor Cowi bruger den gængse metode til at vurdere om der er et lokalt kundegrundlag, hvor man vurderer på om der er tilstrækkelig med borgere i lokalområdet, medens ICP vurderer, at alle større dagligvarebutikker i Assens By, har nogenlunde samme opland – uanset om de er placeret i bymidten eller i et lokalcenter og vil dække et område i den vestlige del af Fyn.   

   

  Cowis analyser: ”viser, (1) at der ikke er et tilstrækkeligt forbrugsgrundlag i det lokale opland til planlægningen for et lokalcenter med en arealrammer til en stor dagligvarebutik ved Fåborgvej 14-16, og (2) at udflytningen af Netto fra Assens bymidte til et nyt lokalcenter ved Fåborgvej 14-16 vil få negative effekter for udvalgsvarebutikker og bylivet i bymidten samt de eksisterende dagligvarebutikker i influensområdet.” (Cowi, s. 3).

   

  ICP rapporten konkluderer, at grundlæggende er det ikke muligt at udpege egentlige selvstændige markedsområder til en dagligvarebutik i en by af Assens’ størrelse. Afstandene mellem de enkelte butikker er relativt begrænsede.

  Det vil ske en stigning i Netto´s samlede omsætning ved en udflytning og en tilsvarende nedgang i omsætningen hos de øvrige dagligvarebutikker. Det er ICP´s vurdering, at der ikke vil være butikker, der bliver lukningstruede i forbindelse med en flytning af Netto. Der er således redegjort for at kundegrundlaget i oplandet er til stede.     

   

  Administrationens planjuridiske vurdering er, at der ikke er et stort nok lokalt kundegrundlag i området til, at der i henhold til planloven kan planlægges for et lokalcenter med en stor dagligvarebutik ved Fåborgvej. Det er administrationens vurdering, at det nødvendige kundegrundlag til butikkens etablering, skal komme fra det umiddelbare opland (lokalområdet) og således være resultatet af et opgjort behov for en dagligvarebutik i lokalområdet.

   

  Administrationen bemærker, at der i forbindelse med den nye planlov, er kommet en større metodefrihed i forbindelse med redegørelsen for tilstrækkeligt kundegrundlag, så det kan ikke udelukkes at ICP´s metode med at anvende oplande kan godkendes som en tilstrækkelig redegørelse for at kundegrundlaget er til stede. Der foreligger endnu ikke nogle afgørelser i Planklagenævnet vedrørende dette, efter den nye planlov er trådt i kraft. Planlægningen for en dagligvarebutik udenfor bymidten vil imidlertid kunne påklages til Planklagenævnet.

   

  Planfaglig vurdering

  Med den nye planlov er ansvaret for at sikre en levende bymidte, i høj grad overdraget til kommunerne. Kommunerne har fået friere rammer i planlægningen med hensyn til butiksstørrelse og placering. Der er lagt op til at staten ikke længere blander sig unødigt i kommunernes planlægning. Derfor vil staten fremover alene komme med indsigelser mod den lokale planlægning, hvis planlægningen er i strid med væsentlige nationale interesser.

   

  Administrationen arbejder lige nu i samarbejde med RealDania på en strategisk udviklingsplan for Assens By, herunder bl.a. en stillingtagen til hvad bymidten skal rumme i fremtiden. Projektet afsluttes sommeren 2019. Det er administrationens vurdering at forudsætningerne for denne udviklingsplan vil ændres væsentligt, hvis man samtidig skaber et plangrundlag der giver mulighed for, at Netto kan flytte væk fra Bymidten.

   

  RealDania har i 2017, fået ICP til at udarbejde en rapport vedrørende detailhandelen og bymidterne. I rapporten gøres opmærksom på, at ved at sprede butikkernes lokalisering i et område mindskes mulighederne for, at butikkerne understøtter hinanden og opnår synergieffekter f.eks ved en udflytning af en dagligvarebutik, hvor kunderne ikke længere kommer ind til bymidten (se rapporten her https://realdania.dk/publikationer/faglige-publikationer/detailhandelenogbymidterne. Bymidten i Assens er forholdsvis koncentreret og det er administrationens vurdering at dagligvarebutikkerne i bymidten er med til tiltrække kunder der også besøger udvalgsvarebutikkerne og er med til at skabe liv i byen. Dette underbygges også af Cowis analyse. 

   

  Det er administrationens samlede vurdering, at der ikke er et stort nok lokalt kundegrundlag i området ved Fåborgvej til at der kan planlægges for et lokalcenter og at en udflytning af Netto – eller en anden dagligvarebutik – fra bymidten vil få konsekvenser for livet og handlen i bymidten. Administrationen kan derfor ikke anbefale, at arbejdet med kommuneplantillægget fortsættes. Administrationen anbefaler, at der i stedet arbejdes med at finde en anden attraktiv lokalitet i bymidten til Netto.

  Lovgrundlag

  Lov om planlægning.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 13-08-2018

  Et flertal af Miljø, Teknik og Plan bestående af Poul Poulsen (B) Henrik Hansen (A), Leif Rothe Rasmussen (A) og Lars Kristian Pedersen (V) ønskes sagen behandlet og indstiller, at der ikke udarbejdes et kommuneplantillæg for Fåborgvej 14-16.


  Et mindretal bestående af Lars Kolling (O), Flemming Risskov Jørgensen(F) og Dan Gørtz (V) ønsker sagen udsat med henblik på et politisk dialogmøde om sagen på baggrund af henvendelsen fra Amstrup og Baggesen.

  Beslutning Økonomiudvalget den 20-08-2018

  Et flertal af Økonomiudvalget, 5 medlemmer (Søren Steen Andersen (V), Lars Kristian Pedersen (V), Poul Poulsen (B), Charlotte Vincent Petersen (A) og Henrik Hansen (A)) anbefaler indstilling fra flertallet af Miljø, Teknik og Plan.

   

  Et mindretal af Økonomiudvalget, 4 medlemmer (Mogens Mulle Johansen (F), Jens Henrik Winther Thulesen Dahl (O), Henrik Mott Frandsen (V) og Knud Søby (V)) anbefaler indstilling fra mindretallet af Miljø, Teknik og Plan.

  Beslutning Byrådet den 29-08-2018

  Dan Gørtz og Nikolaj Leed Henriksen anmodede Byrådet om at tage stilling til pågældendes habilitet.

   

  Byrådet besluttede, at ingen af de pågældende er inhabile ved sagens behandling. Dan Gørtz og Nikolaj Leed Henriksen deltog således i sagens behandling.

   

  Flertalsindstillinger fra Miljø, Teknik og Plan samt Økonomiudvalget sattes til afstemning.

   

  For stemte 15 medlemmer:

  Ib W. Jensen(V)

  Erik Klindt Andersen(V)

  Lars Kristian Pedersen(V)

  Karin Christiansen(V)

  Søren Steen Andersen(V)

  Elmper Philipsen(A)

  Finn Viberg Brunse(A)

  Charlotte Kjær(A)

  Henrik Hansen(A)

  Sara Emil Baaring(A)

  Leif Rothe Rasmussen(A)

  Ashil Farokh(A)

  Berit Schaldemose(A)

  Kaj Alstrup(Ø)

  Poul Poulsen(B)

   

  Imod stemte 14 medlemmer:

  Flemming Risskov Jørgensen(F)

  Mulle Johansen(F)

  Knud Søby(V)

  Rie Nielsen(V)

  Nikolaj Leed Henriksen(V)

  Dan Gørtz(V)

  Henrik Mott Frandsen(V)

  Tine Grau Poulsen(V)

  Pia Offer Madsen(V)

  Jens Jakobsen(V)

  Jens Henrik W. Thulesen Dahl(O)

  Lars Kolling(O)

  Betina S. Stick(O)

  Ena Nørgaard(C)

   

  Ingen medlemmer stemte hverken for eller imod.

   

  Flertalsindstillinger fra Miljø, Teknik og Plan samt Økonomiudvalget var herefter godkendt.

  Bilag

 • Sagsid.: 17/16856

  Indstilling

  Miljø, Teknik og Plan indstiller, at Byvækstplan Aarup Syd med tilhørende miljøvurdering godkendes og sendes i høring i 6 uger samt lægges til grund for den fremtidige byudvikling i Aarup.

   

  Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

  Beslutningstema

  Byrådet besluttede den 16. december 2017 i forbindelse med beslutning om prioritering af midler til kommunale byggegrunde, at der skulle udarbejdes en helhedsplan for udstykninger i den sydlige del af Aarup. Administrationen har med inddragelse af Aarup Lokalråd og i samarbejde med Assens Forsyning fået udarbejdet en byvækstplan for den fremtidige byudvikling i Aarup.

  Sagsfremstilling

  Aarup er en by i vækst, hvor der er en god efterspørgsel på parcelhusgrunde, men i endnu højere grad et potentiale for eksklusivt rækkehusbyggeri og lejligheder. Den fremtidige byudvikling i Aarup skal derfor byde på muligheden for at opføre et varieret byggeri med forskellige boformer og bebyggelsestyper.

   

  I samarbejde med Aarup Lokalråd er ”Byvækstplan Aarup Syd” udarbejdet jf. bilag 1. Byvækstplanen sætter de overordnede rammer for udviklingen af fremtidige boligområder og rekreative landskaber. Planen beskriver, hvordan Aarup kan afrundes mod syd, og hvordan byens fremtidige boligområder kan etableres mest hensigtsmæssigt i forhold til den eksisterende by, Skydebjerg og de landskabelige kvaliteter.

   

  Med en gennemførelse af byvækstplanen vil der kunne etableres parcelhuse, rækkehuse og alternative boformer. Efter planen kan der opføres omkring 350 boliger afhængigt af type og tæthed. Byvækstplanen giver et bud på en kommende infrastruktur samt på, hvordan regnvand skal håndteres i et nyt blåt/grønt landskab syd om Aarup. Byvækstplanen skal følges op af efterfølgende byggeretsgivende lokalplaner for etablering af grunde.

   

  Der er udarbejdet en miljøvurdering af planen. I miljøvurderingen fastsættes anbefalinger til en kommende lokalplanlægning. Der henvises til bilag 2.

   

  Byvækstplanen er som uformel plan ikke omfattet af planlovens krav om høring og endelig vedtagelse. Da planen er miljøvurderet er dén samt miljøvurderingen omfattet af krav om høring iht. Miljøvurderingsloven. Byvækstplan med miljøvurdering sendes derfor i høring i 6 uger med henblik på at få input til den efterfølgende detaljerede lokalplanlægning. Der afholdes borgermøde i forbindelse med den fremtidige lokalplanlægning for nye boligområder. I den forbindelse vil byvækstplanen blive præsenteret. Borgermødet vil ikke nødvendigvis ligge i høringsperioden, men følger en kommende lokalplans tidsplan.

   

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 13-08-2018

  Miljø, Teknik og Plan indstiller, at Byvækstplan Aarup Syd med tilhørende miljøvurdering godkendes og sendes i høring i 6 uger samt lægges til grund for den fremtidige byudvikling i Aarup.

   

  Beslutning Økonomiudvalget den 20-08-2018

  Indstillingen anbefales.

  Beslutning Byrådet den 29-08-2018

  Indstillingen godkendt.

  Bilag

 • Sagsid.: 18/16160

  Indstilling

  Miljø, Teknik og Plan indstiller, at det vedlagte hønseregulativ for Assens Kommune vedtages.

  Beslutningstema

  Administrationen har i forbindelse med en klagesag om hanegal i foråret 2018 modtaget et ønske fra en borger om, at vi i Assens Kommune skal have et hønseregulativ, så vi får nogle tydelige regler for hønsehold i byzone og sommerhusområder i Assens Kommune. Samtidig er administrationen blevet opmærksom på, at den tidligere Tommerup Kommune havde et hønseregulativ for Tommerup Kommune. Der er derfor behov for, at der tages politisk stilling til niveauet for regulering af hønsehold i Assens Kommune.

  Sagsfremstilling

  I Assens Kommune har vi ca. en håndfuld klagesager over hønsehold i byzone om året. Ofte kan de løses med et besøg hos ejeren af hønseholdet. I 2018 har der dog været et par sager, som har været noget vanskeligere at forlige. Udover decideret klagesager, så er der en del henvendelser, hvor man rådfører sig med kommunen omkring reglerne for hønsehold.

   

  Et hønseregulativ, som vil blive lagt på hjemmesiden vil give borgene i Assens Kommune bedre mulighed for, at orienterer sig om reglerne for hønsehold i byzone og i sommerhusområder, samtidig med at det vil skabe lige vilkår for alle der ønsker et hønsehold.

   

  Hønseregulativet vil i forhold til tilstedeværelsen af rotter give Assens Kommune mulighed for, at meddele påbud om afhjælpende foranstaltninger eller fjernelse af hønseholdet, hvis Kommunen vurderer, at hønseholdet gentagne gange er skyld i tilhold af rotter.

   

  Der er tre fynske kommuner der på nuværende tidspunkt har et hønseregulativ. Det er Nordfyns kommune, Nyborg Kommune og Svendborg Kommune. Det foreslåede regulativs tiltag er af samme karakter som de øvrige kommuners.

  Lovgrundlag

  Bekendtgørelse nr. 884 af 23. juni 2017 om miljøregulering af visse aktiviteter.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 13-08-2018

  Miljø, Teknik og Plan indstiller at:

  • Det vedlagte hønseregulativ for Assens Kommune vedtages.

   

  Beslutning Byrådet den 29-08-2018

  Indstillingen godkendt.

  Bilag

 • Sagsid.: 17/14584

  Indstilling

  Uddannelse, Børn og Familie indstiller, at følgende punkter til implementering af lovændringerne i dagtilbudsloven godkendes:

   

  1. De reviderede retningslinjer som er beskrevet i ’ Børnepasning i Assens Kommune’, indstilles til godkendelse.
  2. Det tages til efterretning, at retningslinjer om børns overgange udarbejdes i efteråret 2018.
  3. Det tages til efterretning, at forældrenes dokumentationskrav opfyldes ved indsendelse af arbejdsgivererklæringer, vagtplaner eller lignende.

  Det tages til efterretning, at tilskud til fleksibel pasning beregnes ud fra reglerne for tilskud til privat pasning.

  1. Det tages til efterretning, at forældre skal have mulighed for at ønske og få et bestemt dagtilbud.
  2. Det tages til efterretning, at fordeling af timer ved 30 timers deltidsplads gøres på samme måde som ved det nuværende 35 timers tilbud.

  Det tages ligeledes til efterretning, at dagplejens decentrale budget afholder de ekstra udgifter til ordningen.

  1. Det tages til efterretning, at ordningen med tilskud til pasning af egne børn rettes til efter den nye lovgivning.
  2. Det tages til efterretning, at Assens Kommune påtænker at søge midler fra puljen til førstehjælpskurser.
  3. Det tages til efterretning, at styrelsesvedtægterne for forældrebestyrelser i Assens Kommune rettes til efter den nye lovgivning.
  4. Det indstilles til godkendelse, at driftstilskuddet forsat beregnes efter den nuværende model i Assens Kommune.
  5. Det indstilles til godkendelse, at der afsættes yderligere midler til dagplejen på 108.000 kr. årligt, som finansieres af DUT-midler.

  Det tages til efterretning, at retningslinjer for ’Private pasningsordninger i Assens Kommune’ rettes til efter den nye lovgivning.

  1. Det tages til efterretning, at det i følge den nye lovgivning ikke længere er tilladt at bruge andre betegnelser end ’Privat pasningsordning’.

   

  Økonomiudvalget udsætter sagen til behandling på ekstraordinært økonomiudvalgsmøde under Byrådets budgetseminar den 21.-22. august 2018.

  Beslutningstema

  Implementering af vedtaget lovforslaget om ændring af dagtilbudsloven, der udmønter store dele af den politiske aftale ’Stærke dagtilbud – alle børn skal med i fællesskabet’.

  Sagsfremstilling

  Folketinget har den 24. maj 2018 vedtaget lovforslaget om ændring af dagtilbudsloven, der udmønter store dele af den politiske aftale ’Stærke dagtilbud – alle børn skal med i fællesskabet’. Lovændringerne træder i kraft den 1. juli 2018. (Bilag: Orienteringsskrivelse – L160).

   

  På baggrund af den tilgængelige lovtekst og bemærkninger hertil er det lagt op til en række ændringer på dagtilbudsområdet i Assens Kommune. Indholdet i de enkelte punkter er beskrevet detaljeret i vedlagte bilag: Implementering af lovændringer i dagtilbudsloven 2018.

   

  1. Revidering af Assens Kommunes rammer, prioriterede indsatser og retningslinjer

  Iflg. de nye lovændringer skal Byrådet fastsætte og offentliggøre rammer for kommunale dagtilbud, herunder eventuelle prioriterede indsatser samt retningslinjer på dagtilbudsområdet. I Assens Kommune er dette samlet på kommunens hjemmeside.

  For at leve op til de nye lovændringer er der sket en revidering af retningslinjerne for pladsanvisningen, som fremadrettet kaldes for ’Børnepasning i Assens Kommune’.

   

  1. Samarbejde om børns overgang

  For at leve op til de nye lovændringer skal der udarbejdes retningslinjer for samarbejdet mellem de forskellige aktører på dagtilbudsområdet i Assens Kommune. Dette vil ske i løbet af efteråret 2018.

   

  1. Kombinationstilbud

  For at leve op til de nye lovændringer skal forældre have mulighed for at vælge et kombinationstilbud, som består af en deltidsplads i et dagtilbud i kombination med et tilskud fra kommunen, som familien kan bruge til at ansætte en fleksibel børnepasser.

   

  1. Mulighed for at ønske og få et bestemt dagtilbud

  I følge de nye lovændringer har forældre ret til at ønske og stå på venteliste til et konkret dagtilbud og ikke kun dagtilbud, hvor der er ledige pladser.

   

  1. Deltidstilbud til forældre på barsels- eller forældreorlov

  Forældre på barsels- eller forældreorlov skal i følge de nye lovændringer have mulighed for at vælge, om de vil have en deltidsplads på 30 timer om ugen i dagtilbud for ældre søskende mod tilsvarende nedsat forældrebetaling.

   

  1. Øget fleksibilitet ved pasning af egne børn

  For at leve op til de nye lovændringer skal det være muligt for forældre at dele tilskudsperioden i to perioder samt at dele tilskudsperioden mellem mor og far, så forældrene på skift får tilskud til at passe barnet i hjemmet.

   

  1. Førstehjælpskurser

  Der afsættes 8 mio. kr. i en national pulje, som kommunerne kan søge midler fra til førstehjælpskurser til personalet i dagtilbud.

   

  1. Revidering af styrelsesvedtægter for forældrebestyrelser

  I følge de nye lovændringer har forældre fra alle enheder i daginstitutionerne ret til repræsentation i en fælles forældrebestyrelse. Endvidere skal det være muligt at etablere forældrebestyrelser på tværs af daginstitutioner og dagpleje.

  Med lovændringerne sker der også en udvidelse af forældrebestyrelsens minimumskompetence i kommunale dagtilbud. Det betyder, at forældrebestyrelsen skal fastsætte principper for og inddrages i samarbejdet mellem dagtilbud og hjem Forældrebestyrelsen skal ligeledes inddrages i udarbejdelsen og evalueringen af samt opfølgningen på den pædagogiske læreplan.

   

  1. Driftstilskud – private institutioner

  I de tilfælde, hvor kommunens udgifter til alderssvarende daginstitutioner er højere end udgifter til dagplejen, får kommunen som følge af de nye lovændringer mulighed for at yde et driftstilskud, der alene baseres på de gennemsnitlige udgifter til en plads i en alderssvarende daginstitution.

   

  1. Bedre kvalitet og øget tilsyn i private pasningsordninger

  Private pasningsordninger skal i følge de nye lovændringer arbejde med at fremme børns læring, som indholdsmæssigt står mål med kravene til læring og læringsmiljøer, der stilles til dagtilbuddene. Samtidig stilles der krav om, at tilsynet med de private pasningsordninger omfangsmæssigt skal svare til kommunens tilsyn med den kommunale dagpleje.

  På baggrund af de nye lovændringer vil kommunens retningslinjer for private pasningsordninger ’Private pasningsordninger i Assens Kommune’ bliver revideret, så de inkluderer de nye lovændringer om bedre kvalitet og øget tilsyn.

   

  1. Navn på privat pasningsordning

  Som følge af de nye lovændringer må private pasningsordninger fremadrettet alene anvende betegnelsen ’Privat pasningsordning’ om ordningen i alle offentlige sammenhænge.

   

   

  Økonomiudvalget anbefaler indstillingen med følgende justering:

   

  • At indstilling om afsættelse af yderligere midler til dagplejen på 108.000 kr. årligt ikke kan anbefales til Byrådets godkendelse.

   

  Lovgrundlag

  Dagtilbudsloven.

  Økonomi

  Assens Kommune tildeles DUT-midler på 281.000 kr. i 2019, hvoraf det foreslås at 108.000 kr. afsættes til ansættelse af dagplejepædagoger i dagplejen (ekstra tilsyn til private pasningsordninger). De resterende midler foreslås til dækning af udgifter vedrørende 30 timers deltidstilbuddet og de fleksible pasningsordninger.

   

  Den samlede udgift ved implementering af lovændringen er ikke beregnet endnu. Der mangler forudsætninger for mængdeantagelser og enhedspriser.

   

  Økonomien for de enkelte punkter er beskrevet i bilaget under de enkelte punkter. (Bilag: Implementering af lovændringer i dagtilbudsloven 2018).

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Uddannelse Børn og Familie den 13-08-2018

  Uddannelse, Børn og Familie indstiller, at følgende punkter til implementering af lovændringerne i dagtilbudsloven godkendes:

   

  • De reviderede retningslinjer som er beskrevet i ’ Børnepasning i Assens Kommune’, indstilles til godkendelse.
  • Det tages til efterretning, at retningslinjer om børns overgange udarbejdes i efteråret 2018.
  • Det tages til efterretning, at forældrenes dokumentationskrav opfyldes ved indsendelse af arbejdsgivererklæringer, vagtplaner eller lignende.

  Det tages til efterretning, at tilskud til fleksibel pasning beregnes ud fra reglerne for tilskud til privat pasning.

  • Det tages til efterretning, at forældre skal have mulighed for at ønske og få et bestemt dagtilbud.
  • Det tages til efterretning, at fordeling af timer ved 30 timers deltidsplads gøres på samme måde som ved det nuværende 35 timers tilbud.

  Det tages ligeledes til efterretning, at dagplejens decentrale budget afholder de ekstra udgifter til ordningen.

  • Det tages til efterretning, at ordningen med tilskud til pasning af egne børn rettes til efter den nye lovgivning.
  • Det tages til efterretning, at Assens Kommune påtænker at søge midler fra puljen til førstehjælpskurser.
  • Det tages til efterretning, at styrelsesvedtægterne for forældrebestyrelser i Assens Kommune rettes til efter den nye lovgivning.
  • Det indstilles til godkendelse, at driftstilskuddet forsat beregnes efter den nuværende model i Assens Kommune.
  • Det indstilles til godkendelse, at der afsættes yderligere midler til dagplejen på 108.000 kr. årligt, som finansieres af DUT-midler.

  Det tages til efterretning, at retningslinjer for ’Private pasningsordninger i Assens Kommune’ rettes til efter den nye lovgivning.

  • Det tages til efterretning, at det i følge den nye lovgivning ikke længere er tilladt at bruge andre betegnelser end ’Privat pasningsordning’.

  Beslutning Økonomiudvalget den 20-08-2018

  Udsættes til behandling på ekstraordinært økonomiudvalgsmøde under Byrådets budgetseminar den 21.-22. august 2018.

  Beslutning Økonomiudvalget den 21-08-2018

  Økonomiudvalget anbefaler indstillingen med følgende justering:

   

  • At indstilling om afsættelse af yderligere midler til dagplejen på 108.000 kr. årligt ikke kan anbefales til Byrådets godkendelse.

  Beslutning Byrådet den 29-08-2018

  Økonomiudvalgets indstilling godkendes, idet Byrådet bemærker, at der i budgetlægning 2019-2022 indgår en teknisk blok (T011 under Uddannelse, Børn og Familie) vedrørende implementering af lovændringer i dagtilbudsloven.

   

  Bilag

 • Sagsid.: 18/12824

  Indstilling

  Uddannelse, Børn og Familie indstiller, at udvalgte skolers deltagelse i Undervisningsministeriets forsøg med teknologiforståelse i folkeskolens obligatoriske undervisning godkendes.

  Beslutningstema

  De udvalgte skolers deltagelse i Undervisningsministeriets forsøg med teknologiforståelse betyder, at Byrådet skal godkende en konvertering af timer fra den understøttende undervisning til timer til fagundervisning i teknologiforståelse.

  Sagsfremstilling

  Den 4. juni 2018 blev Uddannelse, Børn og Familie orienteret om Undervisningsministeriets forsøg, og der var enighed om, at skolerne skulle have mulighed for at søge om deltagelse.

   

  Den 6. juni 2018 blev forsøget fremlagt på et ledermøde, hvor lederne havde mulighed for at tilkendegive, om de ønskede at være med i en uforpligtende forhåndstilmelding. Følgende skoler ønskede at være med i en forhåndstilmelding: Gummerup Skole, Vissenbjerg Skole, Haarby Skole, Ebberup Skole og Tallerupskolen. Forhåndstilmeldingen er sendt og den er ikke bindende.

   

  Deltagelse i Undervisningsministeriets projekt kræver Byrådets godkendelse i form af en dispensation fra folkeskoleloven. Dispensationen omhandler en konvertering af den understøttende undervisning til fagundervisning i teknologiforståelse. Hver deltagende klasse skal modtage 30 klokketimers undervisning i faget teknologiforståelse, de 30 klokketimer skal tages fra den understøttende undervisning. Skolerne kan maksimalt få tilskud til konvertering af understøttende undervisning for tre klasser.

   

  Deltagelse i Undervisningsministeriets forsøg vil være i overensstemmelse med den it strategi, der er formuleret til dagtilbuds- og skoleområdet.

   

  Ansøgningsfristen er den 24. august 2018. Der er byrådsmøde den 29. august, så ansøgningen vil være formuleret som en forventet godkendelse af Byrådet på baggrund af fagudvalgets anbefaling.

   

  Undervisningsministeriet inviterer 45 skoler til at kunne deltage i forsøget, så det er vigtigt at overholde ansøgningsfristen, hvis der ønskes deltagelse.

   

  Brev fra Undervisningsministeriet om forsøg med teknologiforståelse er vedlagt som bilag.

  Lovgrundlag

  Folkeskoleloven § 16a – om understøttende undervisning.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Uddannelse Børn og Familie den 13-08-2018

  Uddannelse, Børn og Familie indstiller, at udvalgte skolers deltagelse i Undervisningsministeriets forsøg med teknologiforståelse i folkeskolens obligatoriske undervisning godkendes.

  Beslutning Byrådet den 29-08-2018

  Indstillingen godkendt.

   

  Bilag

 • Sagsid.:

  Beslutning Byrådet den 29-08-2018

  Assens Kommune er blevet tildelt et tilskud på 5 mio. kr. fra Staten i en såkaldt § 16-tildeling.

   

  Kommunekonktaktrådet har tilkendegivet, at man ikke anbefaler Staten at tiltræde en Kattegatbro.
   

 • Sagsid.:

  Beslutning Byrådet den 29-08-2018

  Intet.

 • Sagsid.:

  Sagsfremstilling

  Spørgsmål fra tilhørerne besvares af borgmesteren eller et af borgmesteren udpeget byrådsmedlem. Spørgsmålene skal vedrøre generelle kommunale forhold og skal kunne oplæses og besvares indenfor 3 minutter. Spørgsmål, der ikke skønnes at være af almen interesse, kan af borgmesteren henvises til besvarelse i den kommunale forvaltning.

  Beslutning Byrådet den 29-08-2018

  Poul Hviid Jensen spurgte til om det er Assens Kommunes serviceniveau, at pårørende har pligt til at forestå daglig vedligehold af plejehjemsbeboeres hjælpemidler.

   

  Yvonne Brinck spurgte til om lukning af Cafe Tusindfryd indgår i Assens Kommunes spareplaner samt om Social og Sundheds besøg i Cafe Tusindfryd har gjort indtryk.