icon-Politik

Politik

Referat

Onsdag den 27. juni 2018 kl. 17:00

Mødested: Byrådssalen
Udvalg: Byrådet
Medlemmer: Søren Steen Andersen, Karin Christiansen, Jens Jakobsen, Pia Offer Madsen, Tine Grau Poulsen, Lars Kristian Pedersen, Henrik Mott Frandsen, Dan Gørtz, Ib W. Jensen, Nikolaj Leed Henriksen, Rie Nielsen, Knud Søby, Erik Klindt Andersen, Mogens Mulle Johansen, Flemming Risskov Jørgensen, Charlotte Vincent Petersen, Finn Viberg Brunse, Charlotte Kjær, Henrik Hansen, Sara Emil Baaring, Leif Rothe Rasmussen, Ashil Farokh, Berit Schaldemose, Kaj Alstrup, Jens Henrik W. Thulesen Dahl, Lars Kolling, Betina Signe Stick, Ena Nørgaard, Poul Poulsen
 • Sagsid.:

  Beslutning Byrådet den 27-06-2018

  Dagsordenen godkendt med bemærkning om, at punkt 16 behandles som umiddelbart inden punkt 2.

 • Sagsid.: 18/14241

  Indstilling

  Økonomiudvalget har på møde den 18. juni 2018 drøftet fagudvalgenes indstillinger til genopretningsplaner for budget 2018.

   

  Økonomiudvalget har haft og vil også fremadrettet have fokus på stram styring af kommunens økonomi.

   

  Med udgangspunkt i udvalgets drøftelser og fokus på økonomistyring anmodes administrationen om et fornyet oplæg til ekstraordinært økonomiudvalgsmøde den 25. juni 2018, kl. 17 – 18.

   

  Indstilling ekstraordinært økonomiudvalgsmøde den 25. juni 2018:

  Økonomiudvalget fik omdelt opdateret bilag, genopretningsemner SSU, UBF og BEK. Opdateret bilag vedlægges sagen til Byrådets behandling den 27. juni 2018.

   

  Økonomiudvalget finder fortsat, at der er behov for en stram økonomistyring. Med udgangspunkt heri anbefaler Økonomiudvalget, jf. samlet oversigt over forslag i genopretningsplaner:

   

  For så vidt angår overførsler anbefaler Økonomiudvalget:

  • at overførsler for 4 områder, elevoptag 2017, tandplejen, familiehus Nord og folkeoplysning, i alt 7,008 mio. kr. tilbageføres til kassen, med udgangspunkt i, at de overførte beløb udgør overskud fra de eksisterende budgetter,
  • at øvrige overførsler, jf. Byrådets beslutning den 4. april 2018 gennemføres samt
  • at genopretningsplan fra Social og Sundhed for så vidt angår reduktion i overførselsbeløb på 2,499 mio. kr. ikke gennemføres

   

  For så vidt angår manglende dækning af underskud for 2017 anbefaler Økonomiudvalget:

  • at resterende underskud for regnskab 2017 overføres og meddeles som negativ tillægsbevilling til budget 2018
  • at underskuddene udgør:
   • Uddannelse, Børn og Familie: 6,606 mio. kr.
   • Beskæftigelse, Erhverv og Kultur: 4,416 mio. kr.
   • Social og Sundhed: 2,499 mio. kr.

   

  For så vidt angår foreslåede genopretningsplaner fra fagudvalgene Beskæftigelse, Erhverv og Kultur (BEK), Social og Sundhed (SSU) samt Uddannelse, Børn og Familie (UBF) anbefaler Økonomiudvalget:

  • at de administrative forslag, jf. markering A i bilag, svarende til 6,874 mio. kr. gennemføres

   

  Et flertal af Økonomiudvalget, 5 medlemmer (V og F) anbefaler endvidere,

  • at politiske forslag, jf. markering P i bilag, svarende til 17,947 mio. kr. gennemføres

   

  Et mindretal af Økonomiudvalget, 1 medlem (B) anbefaler,

  • At politiske forslag, jf. markering P i bilag svarende til 12,148 mio. kr. gennemføres, idet B dog ikke kan tiltræde følgende:
   • Social og Sundhed: nr. 11, 12, 13, 14, 20, 21 og 22
   • Uddannelse, Børn og Familie: nr. 1, 4 og 5, idet disse genoptages i forbindelse med 2. budgetopfølgning

   

  Et mindretal af Økonomiudvalget, 2 medlemmer (A) afventer endelig stillingtagen til Byrådets møde den 27. juni 2018.

   

  For så vidt angår løbende budgetopfølgning anbefaler et flertal af Økonomiudvalget, 6 medlemmer (B, F og V):

  • at fagudvalgene Uddannelse, Børn og Familie og Social og Sundhed med baggrund i 2. budgetopfølgning, genbehandler genopretningsplan for 2018 for den resterende budgetudfordring, herunder ikke-realiserbare punkter i de fremsendte genopretningsplaner: a) salg af bygninger: dagplejebygning i Aarup, Solbakken i Tommerup og tandlægehuset i Ebberup, b) tillægsbevilling til transportopgave inden for daghjem og c) pårørenderådgiver, idet det bemærkes, at 1 medlem af Økonomiudvalget (B) ikke har tiltrådt besparelsesforslaget ved pårørenderådgivningen samt at der er fremsendt en ønskeblok til budget 2019 til fortsættelse af ordningen ,
  • at udvalgene fremsender opdaterede genopretningsplaner til Økonomiudvalgets behandling den 20. august 2018, idet flertallet bemærker, at forslag i de allerede fremsendte genopretningsplaner, som ligger uden for fagudvalgenes ressortområder ikke kan indgå.

   

  Et mindretal af Økonomiudvalget, 2 medlemmer (A) afventer endelig stillingtagen til Byrådets møde den 27. juni 2018.

   

  For så vidt angår kassebeholdningen anbefaler et flertal af Økonomiudvalget, 6 medlemmer (B, F og V):

  • at den økonomiske politik fastholdes sat henleder opmærksomheden på, at der ikke meddeles kassefinansierede tillægsbevillinger.

   

  Et mindretal af Økonomiudvalget, 2 medlemmer (A) afventer endelig stillingtagen til Byrådets møde den 27. juni 2018.

  Beslutningstema

  Der tages beslutning om dispensation til reglerne for decentraliseringsprincipperne, foreslåede genopretningsplaner og eventuelle overførsler til kommende år.

  Sagsfremstilling

  Økonomiudvalget besluttede på sit møde den 19. marts 2018, at Uddannelse, Børn og Familie og Beskæftigelse, Erhverv og Kultur samt Social og Sundhed skulle udarbejde genopretningsplaner i 2018 på baggrund af konstaterede driftsunderskud i regnskabsåret 2017 samt nye driftsoverskridelser i forbindelse med 1. budgetopfølgning for 2018. De beløbsmæssige udfordringer for de tre udvalg samt genopretningsbeløb er beskrevet nedenfor,

   

   Uddannelse, Børn og Familie

  2018

  Forventet afvigelse ved 1. budgetopfølgning 2018

  2.908

  Regnskab 2017

  8.386

  Samlet udfordring

  11.294

   Uddannelse, Børn og Familie

  2018

  2019

  2020

  2021

  Genopretning af regnskab 2017

  -1.780

   

   

   

  Genopretning af forventet regnskab 2018

  -779

  -3.180

  -3.180

  -3.180

  Genopretningsplan

  -2.559

  -3.180

  -3.180

  -3.180

   

   Beskæftigelse, Erhverv og Kultur

  2018

  Forventet afvigelse udarbejdet efter 1. budgetopfølgning 2018

  4.387

  Regnskab 2017

  15.547

  Efterregulering af tilskud og udligning

  -10.472

  Samlet udfordring

  9.462

  Beskæftigelse, Erhverv og Kultur

  2018

  2019

  2020

  2021

  Genopretning af regnskab 2017

  -659

   

   

   

  Genopretning af forventet regnskab 2018

  temadrøftelse

   

   

   

  Genopretningsplan

  -659

  0

  0

  0

   

   Social og Sundhed

  2018

  Forventet afvigelse ved 1. budgetopfølgning 2018

  16.680

  Regnskab 2017

  9.577

  Genopretningsplan

  26.257

  Social og Sundhed

  2018

  2019

  2020

  2021

  Genopretning af regnskab 2017

  -9.577

   

   

   

  Genopretning af forventet regnskab 2018*

  -22.533

  -22.533

  -20.061

  -20.061

  Genopretningsplan

  -32.110

  -22.533

  -20.061

  -20.061

  *Økonomistaben vurderer at det ikke er realistisk at finde de 22.533.000 kr. i 2018. Udvalget formulerer selv – genopretningen skal ske med fuld virkning i 2019 og med størst mulig virkning i 2018

   

  Det bemærkes, at forslagene til genopretningsplanerne er udarbejdet forskelligt. Et af parametrene i forslagene er anvendelse af overførselsmidler helt eller delvist. Dernæst har et udvalg ønsket af genoprette hvert år fra 2019, mens et andet udvalg afvikler overskridelsen over en årrække. Det sidste udvalg har forslag til mulig genopretning, men dette medtages som et tværfagligt emne til Byrådets budgetseminar den 21. og 22. august.

   

  Alt andet lige kan det konkluderes, at de fremsendte forslag vil medfører en forskydning henover de kommende budgetår, og dette vil ændre den nuværende håndtering af et regnskabsresultat i forhold til overførelsespraksis.

   

  Det er vigtigt at understrege, at genopretningsplanerne ikke medfører budgetmæssige nedjusteringer, idet genopretningen alene skal sikre en reduktion i forbrugstallene.

  De tre fagudvalgs sagsfremstillinger og medfølgende bilag er vedhæftet punktet.

  Lovgrundlag

  Lov om kommunernes styrelse

  Økonomi

  Økonomistaben konstaterer, at der er foreslået emner i genoprettelsesplanerne, som ikke umiddelbart kan behandles, og som ikke henhører under fagudvalgenes ressortområde. Det drejer sig om følgende:

  • Salg af bygninger – dagplejebygning i Aarup, Solbakken i Tommerup og Tandlægehuset i Ebberup, på Uddannelse, Børn og Familie.
  • Afsættelse af 2. mio. kr. til anlæg – ombygning/modernisering af Korsvang 80 inden for Social og Sundhed. Ligeledes påpeger Økonomistaben, at der ikke kan findes en driftsreduktion på driften, idet udgiften i dag ikke forefindes inden for Social og Sundhed.
  • Tillægsbevilling til voksende transportopgave inden for daghjem på 2.570.000 kr. på Social og Sundhed.
  • Pårørenderådgiveren, blok 14 inden for Social og Sundhed, indgår som en aktivitetsbesparelse, men udvalget ønsker at midlerne tilbageføres via finanslovsmidler. Dette er et driftsønske, som skal medtages i budgetlægningen for 2019-2022

   

  Administrativ tilføjelse til sagen efter Økonomiudvalgets møde den 18. juni:

  På baggrund af Økonomiudvalgets behandling af sagen den 18. juni har administrationen udarbejdet fornyet oplæg til behandling af fagudvalgenes genopretningsplaner med udgangspunkt i, at Økonomiudvalgets tilkendegivelse om fortsat fokus på stram styring af kommunens økonomi.

   

  Høringssvar til fagudvalgenes genopretningsplaner foreligger på fagudvalgenes dagsordener.

   

  På baggrund af fagudvalgenes indstillinger ses 5 overordnede elementer i genopretningsplanerne for 2018 til Økonomiudvalgets behandling:

  1. Overførselssagen 2017-2018
  2. Manglende dækning underskud for 2017
  3. Foreslåede genopretningsplaner fra fagudvalgene Erhverv, Beskæftigelse og Kultur og Social og Sundhed samt Uddannelse Børn og Familie
  4. Løbende budgetopfølgning 2018
  5. Kassebeholdningen

   

  Med udgangspunkt i Økonomiudvalgets tilkendegivelse af betydningen af en fortsat stram økonomistyring anbefaler Kommunaldirektøren, jf. samlet oversigt over forslag i genopretningsplaner:

   

  Ad 1 Det anbefales,

  at overførsler for 4 områder, elevoptag 2017, tandplejen, familiehus Nord og folkeoplysning, i alt 7,008 mio. kr. tilbageføres til kassen, med udgangspunkt i, at de overførte beløb udgør overskud fra de eksisterende budgetter, idet Økonomiudvalget bemærker, at det i respekt for de gældende overførselsregler, kan accepteres at afvige på disse områder, da områderne har en tilsvarende budgetramme i 2018 til tilsvarende budgetforudsætninger,

  at øvrige overførsler, jf. Byrådets beslutning den 4. april 2018 gennemføres samt

  at Økonomiudvalget tager stilling til om genopretningsplan fra Social og Sundhed for så vidt angår reduktion i overførselsbeløb på 2,499 mio. kr. skal gennemføres

   

  Ad 2 Det anbefales,

  at resterende underskud for regnskab 2017 overføres og meddeles som negativ tillægsbevilling til budget 2018

  at underskuddene udgør:

  Uddannelse, Børn og Familie: 6,606 mio. kr.

  Beskæftigelse, Erhverv og Kultur: 4,416 mio. kr.

  Social og Sundhed: 2,499 mio. kr. forudsat, at genopretningsplan om reduktion i overførselsbeløb ikke gennemføres.

   

  Ad 3 Det anbefales,

  At de politiske forslag til genopretningsplaner drøftes og indstilles til Byrådet, idet det bemærkes, at de administrative forslag, jf. markering A i bilag svarende 6,215 mio. kr., gennemføres.

   

  Ad 4 Det anbefales,

  at fagudvalgene Uddannelse, Børn og Familie og Social og Sundhed med baggrund i 2. budgetopfølgning, genbehandler genopretningsplan for 2018 for den resterende budgetudfordring, herunder de ikke-realiserbare 4 punkter i de fremsendte genopretningsplaner,

  at udvalgene fremsender opdaterede genopretningsplaner til Økonomiudvalgets behandling den 20. august 2018, idet udvalget bemærker, at forslag i de allerede fremsendte genopretningsplaner, som ligger uden for fagudvalgenes ressortområder ikke kan indgå samt

   

  Ad 5 Det anbefales,

  At den økonomiske politik fastholdes sat henleder opmærksomheden på, at der ikke meddeles kassefinansierede tillægsbevillinger.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Beslutning Økonomiudvalget den 18-06-2018

  Økonomiudvalget har drøftet fagudvalgenes indstillinger til genopretningsplaner for budget 2018.

   

  Økonomiudvalget har haft og vil også fremadrettet have fokus på stram styring af kommunens økonomi.

   

  Med udgangspunkt i udvalgets drøftelser og fokus på økonomistyring anmodes administrationen om et fornyet oplæg til ekstraordinært økonomiudvalgsmøde den 25. juni 2018, kl. 17 – 18.

  Beslutning Økonomiudvalget den 25-06-2018

  Økonomiudvalget fik omdelt opdateret bilag, genopretningsemner SSU, UBF og BEK. Opdateret bilag vedlægges sagen til Byrådets behandling den 27. juni 2018.

   

  Økonomiudvalget finder fortsat, at der er behov for en stram økonomistyring. Med udgangspunkt heri anbefaler Økonomiudvalget, jf. samlet oversigt over forslag i genopretningsplaner:

   

  For så vidt angår overførsler anbefaler Økonomiudvalget:

  • at overførsler for 4 områder, elevoptag 2017, tandplejen, familiehus Nord og folkeoplysning, i alt 7,008 mio. kr. tilbageføres til kassen, med udgangspunkt i, at de overførte beløb udgør overskud fra de eksisterende budgetter,
  • at øvrige overførsler, jf. Byrådets beslutning den 4. april 2018 gennemføres samt
  • at genopretningsplan fra Social og Sundhed for så vidt angår reduktion i overførselsbeløb på 2,499 mio. kr. ikke gennemføres

   

  For så vidt angår manglende dækning af underskud for 2017 anbefaler Økonomiudvalget:

  • at resterende underskud for regnskab 2017 overføres og meddeles som negativ tillægsbevilling til budget 2018
  • at underskuddene udgør:
   • Uddannelse, Børn og Familie: 6,606 mio. kr.
   • Beskæftigelse, Erhverv og Kultur: 4,416 mio. kr.
   • Social og Sundhed: 2,499 mio. kr.

   

  For så vidt angår foreslåede genopretningsplaner fra fagudvalgene Beskæftigelse, Erhverv og Kultur (BEK), Social og Sundhed (SSU) samt Uddannelse, Børn og Familie (UBF) anbefaler Økonomiudvalget:

  • at de administrative forslag, jf. markering A i bilag, svarende til 6,874 mio. kr. gennemføres

   

  Et flertal af Økonomiudvalget, 5 medlemmer (V og F) anbefaler endvidere,

  • at politiske forslag, jf. markering P i bilag, svarende til 17,947 mio. kr. gennemføres

   

  Et mindretal af Økonomiudvalget, 1 medlem (B) anbefaler,

  • At politiske forslag, jf. markering P i bilag svarende til 12,148 mio. kr. gennemføres, idet B dog ikke kan tiltræde følgende:
   • Social og Sundhed: nr. 11, 12, 13, 14, 20, 21 og 22
   • Uddannelse, Børn og Familie: nr. 1, 4 og 5, idet disse genoptages i forbindelse med 2. budgetopfølgning

   

  Et mindretal af Økonomiudvalget, 2 medlemmer (A) afventer endelig stillingtagen til Byrådets møde den 27. juni 2018.

   

  For så vidt angår løbende budgetopfølgning anbefaler et flertal af Økonomiudvalget, 6 medlemmer (B, F og V):

  • at fagudvalgene Uddannelse, Børn og Familie og Social og Sundhed med baggrund i 2. budgetopfølgning, genbehandler genopretningsplan for 2018 for den resterende budgetudfordring, herunder ikke-realiserbare punkter i de fremsendte genopretningsplaner: a) salg af bygninger: dagplejebygning i Aarup, Solbakken i Tommerup og tandlægehuset i Ebberup, b) tillægsbevilling til transportopgave inden for daghjem og c) pårørenderådgiver, idet det bemærkes, at 1 medlem af Økonomiudvalget (B) ikke har tiltrådt besparelsesforslaget ved pårørenderådgivningen samt at der er fremsendt en ønskeblok til budget 2019 til fortsættelse af ordningen ,
  • at udvalgene fremsender opdaterede genopretningsplaner til Økonomiudvalgets behandling den 20. august 2018, idet flertallet bemærker, at forslag i de allerede fremsendte genopretningsplaner, som ligger uden for fagudvalgenes ressortområder ikke kan indgå.

   

  Et mindretal af Økonomiudvalget, 2 medlemmer (A) afventer endelig stillingtagen til Byrådets møde den 27. juni 2018.

   

  For så vidt angår kassebeholdningen anbefaler et flertal af Økonomiudvalget, 6 medlemmer (B, F og V):

  • at den økonomiske politik fastholdes sat henleder opmærksomheden på, at der ikke meddeles kassefinansierede tillægsbevillinger.

   

  Et mindretal af Økonomiudvalget, 2 medlemmer (A) afventer endelig stillingtagen til Byrådets møde den 27. juni 2018.

  Beslutning Byrådet den 27-06-2018

  Byrådet finder fortsat, at der er behov for en stram økonomistyring. Med udgangspunkt heri godkender Byrådet, jf. samlet oversigt over forslag i genopretningsplaner:

   

  Angående overførsler:

   

  Økonomiudvalgets indstilling:

  • at overførsler for 4 områder, elevoptag 2017, tandplejen, familiehus Nord og folkeoplysning, i alt 7,008 mio. kr. tilbageføres til kassen, med udgangspunkt i, at de overførte beløb udgør overskud fra de eksisterende budgetter,
  • at øvrige overførsler, jf. Byrådets beslutning den 4. april 2018 gennemføres samt
  • at genopretningsplan fra Social og Sundhed for så vidt angår reduktion i overførselsbeløb på 2,499 mio. kr. ikke gennemføres

   

  Økonomiudvalgets indstilling sattes til afstemning:

  For stemte 27 medlemmer (A, B, C, F, O og V)

  1 medlem (Ø) stemte imod

  Ingen medlemmer stemte hverken for eller imod

   

  Økonomiudvalgets indstilling var herefter godkendt.

   

  Angående manglende dækning af underskud for 2017:

   

   

  Økonomiudvalgets indstilling:

  • at resterende underskud for regnskab 2017 overføres og meddeles som negativ tillægsbevilling til budget 2018
  • at underskuddene udgør:
   • Uddannelse, Børn og Familie: 6,606 mio. kr.
   • Beskæftigelse, Erhverv og Kultur: 4,416 mio. kr.
   • Social og Sundhed: 2,499 mio. kr.

   

  Økonomiudvalgets indstilling sattes til afstemning:

  For stemte 27 medlemmer (A, B, C, F, O og V)

  1 medlem (Ø) stemte imod

  Ingen medlemmer stemte hverken for eller imod

   

  Økonomiudvalgets indstilling var herefter godkendt.

   

   

  Angående foreslåede genopretningsplaner fra fagudvalgene Beskæftigelse, Erhverv og Kultur (BEK), Social og Sundhed (SSU) samt Uddannelse, Børn og Familie (UBF)

   

  Økonomiudvalgets indstilling:

  • at de administrative forslag, jf. markering A i bilag, svarende til 6,874 mio. kr. gennemføres

   

  Økonomiudvalgets indstilling sattes til afstemning:

  For stemte 27 medlemmer (A, B, C, F, O og V)

  1 medlem (Ø) stemte imod

  Ingen medlemmer stemte hverken for eller imod

   

  Økonomiudvalgets indstilling var herefter godkendt.

   

  Angående de politiske forslag, jf. markering P i bilag fremsattes følgende ændringsforslag:

   

  A fremsatte følgende ændringsforslag:

  • At politiske forslag, jf. markering P i bilag svarende til 7,807 mio. kr. gennemføres, idet A dog ikke kan tiltræde følgende:
   • Social og Sundhed: nr. 10, 11, 14, 20, 21, 22, 24, 25 og 26
   • Uddannelse, Børn og Familie: nr. 1, 13 og 15,
  • At der alternativt gennemføres følgende besvarelser:
   • DUT-midler fra staten til pårørenderådgiver tilføres Social og Sundhed (425.000 kr.)
   • Færre folkeskoleelever (3,2 mio. kr.)
   • Digitaliseringspuljen (2 mio. kr.)
   • Tørhalleje/fritidsområdet, tilbage til 62 kr. pr. time (300.000 kr.)
   • Kørsel til privatskoleelever sidestilles med folkeskoleelever (250.000 kr.)
   • Grundskyld, jf. § 8 tilbagekaldes (1,2 mio. kr.)
   • Administrative puljer/uddannelsespuljer (500.000 kr.)
   • For meget opkrævet vejafvandingsbidrag, engangsbeløb (Miljø, Teknik og Plan) (3,026 mio. kr.)

   

  Forslaget sattes til afstemning:

  For stemte 9 medlemmer (A og Ø)

  Imod stemte 19 medlemmer (B, C, F, O og V)

  Ingen medlemmer stemte hverken for eller imod.

   

  Forslaget var herefter bortfaldet.

   

  B fremsatte følgende ændringsforslag:

  • At politiske forslag, jf. markering P i bilag svarende til 17,947 mio. kr. gennemføres under forudsætning af at 1. budgetopfølgning viste et samlet driftsmæssigt kassetræk på 20,177 mio. kr. mod forventet kasseilæg på 37,5 mio. kr.
  • At såfremt 2. budgetopfølgning til august samlet viser en væsentlig driftsmæssig forbedring i forhold til måltallet, så kan eventuelt et eller flere af følgende punkter:
   • Social og Sundhed: nr. 11, 12, 13, 14, 20, 21 og 22 udgå eller tilbagekøbes fra genopretningskataloget.

   

  Forslaget sattes til afstemning:

  For stemte 16 medlemmer (B, C, F og V)

  Imod stemte 12 medlemmer (A, O og Ø)

  Ingen medlemmer stemte hverken for eller imod.

   

  Forslaget var herefter godkendt.

   

  Stemmeforklaring fra O:

  O kan ikke tiltræde følgende genopretningsforslag jf. bilag:

  Social og sundhedsudvalget:

  Punkt 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28 og 29.

   

  Uddannelse, Børn og Familie:

  Punkt 1

   

  Angående løbende budgetopfølgning:

   

  B, C og F og V fremsatte følgende ændringsforslag:

  • at fagudvalgene Uddannelse, Børn og Familie og Social og Sundhed med baggrund i 2. budgetopfølgning, genbehandler genopretningsplan for 2018 for den resterende budgetudfordring, herunder ikke-realiserbare punkter i de fremsendte genopretningsplaner: a) salg af bygninger: dagplejebygning i Aarup, Solbakken i Tommerup og tandlægehuset i Ebberup, b) tillægsbevilling til transportopgave inden for daghjem og c) pårørenderådgiver
  • at udvalgene fremsender opdaterede genopretningsplaner til Økonomiudvalgets behandling den 20. august 2018, idet forslagsstillerne bemærker, at forslag i de allerede fremsendte genopretningsplaner, som ligger uden for fagudvalgenes ressortområder ikke kan indgå.

   

  Ændringsforslaget sattes til afstemning:

  For stemte 16 medlemmer (B, C, F og V)

  Imod stemte 12 medlemmer (A, O og Ø)

  Ingen medlemmer stemte hverken for eller imod.

   

  Forslaget var herefter godkendt.

   

  Stemmeforklaring fra A, Ø og O:

  Partierne ønsker at vi følger processen som aftalt i budgetaftalen for 2018 ”at for at kunne skabe en fremadrettet udvikling af de store velfærdsområder, skal Økonomiudvalget, med deltagelse af alle byrådets partier og MED- organisationen, igangsætte en proces på tværs af udvalgsområderne for at imødegå de store udfordringer, på for eksempel sundhedsområdet”.

   

   

  Angående kassebeholdningen:

   

  Flertalsindstilling fra Økonomiudvalget:

  • at den økonomiske politik fastholdes samt henleder opmærksomheden på, at der ikke meddeles kassefinansierede tillægsbevillinger.

   

  Flertalsindstilling sattes til afstemning:

  For stemte 24 medlemmer (A, B, C, F og V)

  Imod stemte 1 medlem (Ø)

  3 medlemmer(O) stemte hverken for eller imod

   

  Forslaget var herefter godkendt.
   

  Karin Christiansen deltog ikke i behandlingen af punktet.
   

  Bilag

 • Sagsid.: 17/6423

  Indstilling

  Økonomiudvalget anbefaler, at revisionsberetning nr. 25 ”Revision af årsregnskabet 2017” samt årsberetning 2017 godkendes.

  Sagsfremstilling

  BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab har sendt beretning nr. 25 vedrørende revision af årsregnskabet for 2017 til Byrådets godkendelse.

   

  Revisionens hovedkonklusion: Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger.

   

  Revisionen har endvidere vurderet kommunens økonomi og har noteret følgende:

   

  Assens Kommunes aktuelle økonomiske situation er fortsat fornuftig vurderet på bæredygtig drift og det likvide beredskab.

   

  Kommunen har i 2017 realiseret et resultat af ordinær driftsvirksomhed på 107,4 mio. kr.

  Da driftsresultatet på sigt skal finansiere afdrag på lån og fremtidige anlægsinvesteringer er det positivt, at Assens Kommune har haft væsentlige driftsoverskud i de seneste år.

   

  Kommunens målsætning om et overskud af ordinær driftsvirksomhed på 100 mio. kr. er derfor opfyldt for år 2017.

   

  Revisionen har dog noteret, at tre fagudvalg i 2017 har haft en samlet overskridelse på driften med 33,5 mio. kr. og at udvalgene efter første budgetopfølgning i 2018, har iværksat genopretningsplaner med henblik på overholdelse af budgettet.

   

  Assens Kommune har med den nuværende kassebeholdning ingen problemer med overholdelse af lånebekendtgørelsens regler om, at den gennemsnitlige kassebeholdning altid skal være positiv. Kommunens målsætninger for 2017 omkring disponibel kassebeholdning og gennemsnitlig likviditet er opfyldt.

   

  Samlet set er det revisionens vurdering, at kommunen har fokus på behovet for, at driften skal generere et økonomisk råderum til afdrag på lån og til ikke-lånefinansieret anlægsudgifter og at kommunen har en god likviditet.

   

  I forhold til at sikre en langsigtet bæredygtig økonomi er det revisionens opfattelse, at de opstillede økonomiske mål er et stærkt styringsredskab. Revisionen skal dog anbefale, at der fortsat er stor fokus på kommunens økonomistyring og den økonomiske politik/de vedtagne økonomiske mål, så det sikres, at vedtagne politikker og budgetter overholdes og at fremadrettede økonomiske udfordringer imødegås på fornuftig vis.

   

  Af revisionsberetningen fremgår det ligeledes, at revisionen har enkelte anbefalinger til forbedringer af specifikke interne kontroller. De anbefalede forbedringer er taget til efterretning og indarbejdes efterfølgende.

  Lovgrundlag

  Lov om kommunernes styrelse

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Beslutning Økonomiudvalget den 18-06-2018

  Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

  Beslutning Byrådet den 27-06-2018

  Indstillingen godkendt.

   

  Karin Christiansen deltog ikke i behandlingen af punktet.

  Bilag

 • Sagsid.: 18/11087

  Indstilling

  Et flertal af Økonomiudvalget, 8 medlemmer (A, B, F og V) anbefaler, at de af fagudvalgene udpegede medlemmer til § 17, stk. 4-udvalget om Sundhed godkendes.

   

  Et mindretal af Økonomiudvalget, 1 medlem (O) kan ikke tiltræde flertallets anbefaling med bemærkning om, at Dansk Folkeparti finder det yderst uhensigtsmæssigt at et fagudvalg der omfatter borgere, der i særdeleshed, udgør gruppen af mennesker der er særligt ramt af sundhedsmæssige udfordringer (jf. “Hvordan har du det”), med den foreliggende beslutning ikke er repræsenteret i et §17 stk. 4 udvalg, der har til formål at arbejde med netop sundhed.

  Dansk Folkeparti ønsker derfor at fastholde Økonomiudvalgets indstilling, som netop indebærer at repræsentanter fra Beskæftigelse, Erhverv og Kultur og Uddannelse, Børn og Familie vil være repræsenteret i opgaveudvalget. Dette for at sikre en højere faglighed, og samarbejde på tværs af udvalg, også med sigte på at nedbryde den eksisterende silotænkning.

   

  Økonomiudvalget indstiller i øvrigt:

   

  • At Karin Christiansen udpeges som formand for § 17, stk. 4-udvalg om sundhed
  • At forslag til kommissorium for § 17, stk. 4-udvalg om sundhed godkendes
  • At formanden for udvalget honoreres med 60.000 kr. for varetagelse af hvervet og der afsættes yderligere 40.000 kr. til honorarer til eksperter mv.
  • At ramme til honorarer finansieres inden for politisk organisation samt
  • At § 17, stk. 4-udvalget afrapporterer til Byrådet i marts 2019.

  Beslutningstema

  På baggrund af fagudvalgenes indstilling af politiske medlemmer til det kommende § 17, stk. 4-udvalg om sundhed (herefter benævnt opgaveudvalg) samt udarbejdelsen af kommissorium for opgaveudvalget fremlægges sagen med henblik på endelig politisk godkendelse i Byrådet.

  Sagsfremstilling

  Politiske medlemmer til opgaveudvalget, samt formandsskab

  Den 14. maj 2018 besluttede Økonomiudvalget, at der skulle udpeges tre byrådsmedlemmer på tværs af partier og de tre fagudvalg Uddannelse, Børn og Familie; Social og Sundhed samt Beskæftigelse, Erhverv og Kultur til det opgaveudvalget om sundhed, der forankres i Byrådet.

   

  Fagudvalgene behandlede dette den 4. juni 2018 og indstillede hhv. Rie Nielsen, Karin Christiansen samt Berit Schaldemose.

   

  Økonomiudvalget bedes godkende fagudvalgenes udpegning, samt udpege en formand blandt de tre indstillede politikere.

   

  Kommissorium

  Administrationen og de udpegede politikere har efter fagudvalgsmøderne udarbejdet forslag til kommissorium for det kommende opgaveudvalg med udgangspunkt i skabelon for kommissorium for opgaveudvalg i Assens Kommune. Forslaget af vedlagt i bilag 1.

   

  Kommissoriet beskriver baggrund og formålet med opgaveudvalgets arbejde samt opgaveudvalgets opgave. Desuden beskriver kommissoriet sammensætningen af udvalget, herunder hvilke kriterier, kvalifikationer og kompetencer de øvrige medlemmer (borgere) skal besidde, samt hvordan rekruttering og udvælgelse af disse finder sted.

  Økonomi

  Formanden honoreres med 60.000 kr. for varetagelse af hvervet. Herudover anbefales, at der afsættes 40.000 kr. til honorarer til eksperter mv. Den samlede ramme til honorarer mv. til opgaveudvalget på 100.000 kr. finansieres inden for politisk organisation.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Økonomiudvalget den 18-06-2018

  Referater fra fagudvalgenes indstillinger vedlægges sagen til Byrådets behandling.

   

  Et flertal af Økonomiudvalget, 8 medlemmer (A, B, F og V) anbefaler, at de af fagudvalgene udpegede medlemmer til § 17, stk. 4-udvalget om Sundhed godkendes.

   

  Et mindretal af Økonomiudvalget, 1 medlem (O) kan ikke tiltræde flertallets anbefaling med bemærkning om, at Dansk Folkeparti finder det yderst uhensigtsmæssigt at et fagudvalg der omfatter borgere, der i særdeleshed, udgør gruppen af mennesker der er særligt ramt af sundhedsmæssige udfordringer (jf. “Hvordan har du det”), med den foreliggende beslutning ikke er repræsenteret i et §17 stk. 4 udvalg, der har til formål at arbejde med netop sundhed.

  Dansk Folkeparti ønsker derfor at fastholde Økonomiudvalgets indstilling, som netop indebærer at repræsentanter fra Beskæftigelse, Erhverv og Kultur og Uddannelse, Børn og Familie vil være repræsenteret i opgaveudvalget. Dette for at sikre en højere faglighed, og samarbejde på tværs af udvalg, også med sigte på at nedbryde den eksisterende silotænkning.

   

  Økonomiudvalget indstiller i øvrigt:

   

  • At Karin Christiansen udpeges som formand for § 17, stk. 4-udvalg om sundhed
  • At forslag til kommissorium for § 17, stk. 4-udvalg om sundhed godkendes
  • At formanden for udvalget honoreres med 60.000 kr. for varetagelse af hvervet og der afsættes yderligere 40.000 kr. til honorarer til eksperter mv.
  • At ramme til honorarer finansieres inden for politisk organisation samt
  • At § 17, stk. 4-udvalget afrapporterer til Byrådet i marts 2019.

  Beslutning Byrådet den 27-06-2018

  Et flertal af Byrådet, 27 medlemmer (alle undtagen O) godkender indstillingen.

   

  O stemmer imod indstillingen.

   

  Karin Christiansen deltog ikke i behandlingen af punktet.

  Bilag

 • Sagsid.: 18/11561

  Indstilling

  Økonomiudvalget anbefaler, at Assens Havns regnskab for 2017 godkendes.

  Sagsfremstilling

  Året 2017 på Assens Havn har været præget af forberedelserne og beslutningen om at overgå til at være en kommunal havn pr. 1. januar 2018.

   

  Regnskabet viser, at godsomsætningen er faldet fra 30.950 tons gods i 2016 til 23.038 tons i 2017.Derudover har der været indtægter fra oplæggere og salg af strøm til oplæggere. Udlejningen var på uændret niveau med faktisk alt udlejet. Turismen på Midtermolen viste en svag stigning.

   

  Regnskabet for 2017 viser et resultat på 985.237 kr. før afskrivninger, og efter afskrivninger bliver årets resultat på 236.554 kr.

   

  Assens Havn påbegyndte uddybningen af inderhavnen i december 2017, og denne er næsten færdiggjort maj 2018. Det bemærkes i den forbindelse, at Assens Havn optog et langfristet lån i december 2017 på 3,9 mio. kr. til finansiering af dette anlæg. Lånoptaget har bevirket at havnens langfristede gældsforpligtigelser er forøget i regnskabsåret.

   

  Assens Havn blev en kommunal havn pr. 1. januar 2018, og det medførte, at Assens Kommune overtog alle havnens lån, og det er herefter kommunens forpligtigelse at betale rente og afdrag på de indgåede lån. Den langfristede gæld udgjorde 17,8 mio. kr. ultimo 2017.

   

  Endeligt skal det nævnes, at egenkapitalen er mindsket siden kommunesammenlægningen med 7,1 mio. kr. Egenkapitalen udgjorde 31. december 2017 6,8 mio. kr.

    

  Der er vedhæftet et notat, som beskriver de regnskabsmæssige konsekvenser.

  Lovgrundlag

  Havnelovens § 9, stk. 3

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Beslutning Økonomiudvalget den 18-06-2018

  Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

  Beslutning Byrådet den 27-06-2018

  Indstillingen godkendt.

   

  Karin Christiansen deltog ikke i behandlingen af punktet.

  Bilag

 • Sagsid.: 18/12156

  Indstilling

  Økonomiudvalget anbefaler, at ændrede vedtægterne for Assens Fjernvarme godkendes.

  Beslutningstema

  Assens Fjernvarme har fremsendt forslag til ændrede vedtægter som følge af energimyndighedens ændrede krav til indmeldingsopgørelse– og frister. Ændringer af Assens Fjernvarmes vedtægter kræver efter de nugældende vedtægter Assens Byråds godkendelse.

  Sagsfremstilling

  Assens Fjernvarme ønsker at ændre årsregnskabsperiode som følge af ændrede krav og frister for indmeldinger til energimyndigheden på området. Herudover foreslås vedtægterne justeres på enkelte andre områder, som fremgår af det vedlagte bilag.

   

  Særligt i forhold til Assens Kommune bemærkes, at det af vedtægtsforslaget fremgår, at kravet om, at vedtægtsændringer skal godkendes af Assens Kommune udgår.

   

  Hertil bemærkes, at et krav om godkendelse af vedtægtsændringer i flere af de øvrige af kommunens fjernvarmeforsyninger er fastholdt så længe kommunen stiller garanti for fjernvarmeforsyningens lån. Det bemærkes også at der ikke er tale om et lovkrav.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Beslutning Økonomiudvalget den 18-06-2018

  Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

  Beslutning Byrådet den 27-06-2018

  Indstillingen godkendt.

   

  Karin Christiansen deltog ikke i behandlingen af punktet.

  Bilag

 • Sagsid.: 18/14610

  Indstilling

  Økonomiudvalget anbefaler:

  • At Assens Kommune udbyder et erhvervsareal på Højmarken i Vissenbjerg under højspændingsmasterne i Vissenbjerg til en pris på 20 kr. pr. m²
  • At kommunaldirektøren bemyndiges til at sælge arealet såfremt prisen opnås.

  Beslutningstema

  Stillingtagen til prissætning og udbud af et erhvervsareal i Vissenbjerg til en anden pris end vedtaget på Byrådsmødet den 29. november 2017

  Sagsfremstilling

  Erhvervskontakten har modtaget to henvendelser omkring køb af erhvervsarealer på Højmarken i Vissenbjerg. Arealerne ved Højmarken er udbudt til en pris på 49 kr. pr. m².

   

  Der er tidligere truffet en politisk beslutning om en nedsættelse af prisen på erhvervsjord omkring Energivej i Vissenbjerg fra 70 kr. til 52 kr. pr. m² med den begrundelse, at området er meget kuperet.

   

  Arealerne på Højmarken er som arealerne på Energivej kuperede, samtidig løber der højspændingsledninger hen over arealet - 2 gange 400 kv. linjeføring og en 60 kv. linjeføring.

   

  Med højspændingsledninger hen over arealet giver dette en meget begrænset mulighed for at udnytte arealerne. Bl.a. kan der ikke opnås tilladelse til at opføre bygninger under ledningerne og der er ligeledes en begrænset arbejdshøjde under ledningerne på lodret afstand 4-4.5 m.

   

  Erhvervskontakten har bedt en ejendomsmægler om at vurdere arealerne med de begrænsninger der er og er kommet frem til en pris på 20 kr. pr. m².

  Vurderingen er vedlagt som bilag.

  Lovgrundlag

  Lov om Kommunernes styrelse §68.

  Bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 vedrørende udbud af kommunens faste ejendomme og tilhørende vejledning nr. 60 af 28. juni 2004.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Beslutning Økonomiudvalget den 18-06-2018

  Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

  Beslutning Byrådet den 27-06-2018

  Indstillingen godkendt.

   

  Karin Christiansen deltog ikke i behandlingen af punktet.

  Bilag

 • Sagsid.: 18/13818

  Indstilling

  Økonomiudvalget anbefaler:

  • At de 12 byggegrunde i udstykningen Vesterled, Tommerup – udbydes offentligt til salg til en mindstpris på 435 kr. pr. m2 inkl. moms, kloak-, el- og vandtilslutningsbidrag.
  • At kommunaldirektøren bemyndiges til at indgå købsaftaler på grundene i det omfang, købsprisen svarer til mindstprisen.

  Beslutningstema

  Udbud og fastsættelse af mindstpris på 12 byggegrund i den nye udstykning Vesterled, Tommerup.

  Sagsfremstilling

  Udstykning og byggemodning af de nye byggegrunde på Vesterled i Tommerup forventes færdig sidst i juli måned. Grundene udbydes i sidste halvdel af august. Der er en interesseliste på 202 personer, som vil få tilsendt udbudsmateriale.

   

  Inden udbud af byggegrunde skal Byrådet fastsætte pris og betingelser for salg af grundene.

  De generelle betingelser for salg af byggegrunde til private er fastesat ved byrådsbeslutning den 27. januar 2009. Der skal derfor alene tages stilling til prissætningen af udstykningen på Vesterled i Tommerup.

   

  Som et led i udstykningen er der betalt for tilslutningsafgifter til kloak, el og vand, hvilket svarer til ca. 110.000 kr. pr. grund. Købere af grundene skal herudover betale for tilslutning til fjernvarme på 10.000 kr. + moms.

   

  Der er indhentet en vurdering af markedsprisen for grundene ved en lokal ejendomsmægler. Mægleren vurderer, at markedsprisen skal fastsættes sådan, at den største grund i udstykningen ikke må overstige 600.000 kr. inkl. moms og tilslutningsafgifter. Dette svarer til en pris på 435 kr. pr. m2. Vurderingen er baseret på markedspris og salg af sammenlignelige udstykninger i lokalområdet. På forespørgsel har mægler oplyst, at markedspris for Vesterled vurderes at være lavere end prisen pr. m2 på Højsletten II, som til sammenligning er solgt til 550 kr. pr. m2.

   

  Kommunen er som følge af reglerne om udbud af kommunens faste ejendomme forpligtet til at sælge sine byggegrunde til markedspris. Salgsprisen kan derfor ikke kun fastsættes i forhold til omkostninger ved etableringen af udstykningen. Kommunen er ved prisfastsættelse forpligtet til at udfolde særvanlige og rimelige bestræbelser på at konstatere markedsprisen.

  Lovgrundlag

  Lov om kommunernes styrelse § 68.

  Bekendtgørelse nr. 1401 af 1. november 2010 vedrørende udbud af kommunens faste ejendomme

  Økonomi

  Omkostningerne til byggemodning af grundene, som forventes færdiggjort henover sommeren, vurderes til at være på godt 6 mio. kr. I omkostningerne er også udgifter til adgangen fra Vestervangen over den gamle jernbane til den nye udstykning Vesterled.

  De 12 byggegrunde udgør et salgbart areal på 13.437 m2. Ud fra ovenstående er der en udgift på 570 kr. pr. salgbar m2 inkl. moms.

  Med en mindstepris pr. m2 på 435 kr., vil salg af de 12 grunde give et underskud på ca. 1,8 mio. kr.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Beslutning Økonomiudvalget den 18-06-2018

  Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

  Beslutning Byrådet den 27-06-2018

  Indstillingen godkendt.

   

  Karin Christiansen deltog ikke i behandlingen af punktet.

  Bilag

 • Sagsid.: 18/12443

  Indstilling

  Økonomiudvalget anbefaler:

  • At areal på matr.nr. 23z Køng by, Køng udbydes til salg med henblik på udvidelse af regnvandsbassin,
  • At mindsteprisen fastsættes til 25 kr. pr. m2
  • At handelsomkostninger afholdes af købesummen samt
  • At kommunaldirektøren bemyndiges til at sælge arealet såfremt mindsteprisen opnås.

  Beslutningstema

  Byrådet forelægges sag om salg af areal til brug for udvidelse af regnvandsbassin i Gummerup.

  Sagsfremstilling

  Arealet, som er beliggende ved Byvejen 68 indeholder i dag et mindre bassin/sø som ønskes udvidet som led i separatkloakeringsplanerne i Gummerup. Arealet støder op til en boldbane, som ikke vil blive berørt som led i udvidelsen. I den forbindelse vil det være fordelagtigt at frasælge arealet til udvikling af det fremtidigt regnvandsbassin.

   

  Arealet er 4540 m2 og udgør en del af matriklen beliggende på matr.nr 23z Køng by, Køng.

   

  Frasalg af arealet kræver, at arealet sættes til salg i offentligt udbud.

  Lovgrundlag

  Bekendtgørelse 2011-06-24 nr. 799 
  om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme.

  Økonomi

  Arealet udbydes tilslag for 25 kr. pr. m2. Prisen vurderes at være markedsprisen. Vurderingen tager udgangspunkt i arealets karakter samt beliggenhed. Den samlede pris for arealet udgør 113.500 kr.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Beslutning Økonomiudvalget den 18-06-2018

  Økonomiudvalget vurderede ikke, at Lars Kristian Pedersen var inhabil.

   

  Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

  Beslutning Byrådet den 27-06-2018

  Indstillingen godkendt.

   

  Karin Christiansen deltog ikke i behandlingen af punktet.

  Bilag

 • Sagsid.: 18/7569

  Indstilling

  Økonomiudvalget anbefaler:

  • At der træffes beslutning om, at linjeføring for 1. etape af cykelstien placeres langs Erholmvej vest for allé træerne.
  • At der træffes beslutning om, at Assens Kommune har i sinde at erhverve de nødvendige arealer og rettigheder til cykelstien ved ekspropriation.
  • At Dan Gørtz (V) udpeges til deltagelse i åsteds- og forligsforretningen i 2018.

  Beslutningstema

  Miljø, Teknik og Plan bad på mødet den 30. april administrationen om, af få belyst en alternativ linjeføring af 1. etape samt mulige linjeføringer af eventuelle følgende etaper.

  Til cykelstien skal der træffes beslutning om erhvervelse af jord via ekspropriation uanset hvilken linjeføring der vælges.

  Sagsfremstilling

  Beslutning om linjeføring for 1. etape

  Første etape af cykelstien kan løbe ca. fra byzonetavlen i Aarup langs Erholmvej til krydset Erholmvej/Søndergårdevej. Alternativt kan stien placeres ind over markerne fra krydset Erholmvej/Søndergårdevej i direkte linje mod Lindebjerg. Se bilag 1 for fordele og ulemper for de to linjeføringer, samt forslag til det samlede stiforløb.

  Stien bliver dobbeltrettet i en bredde på 2,5 meter uanset placering.

   

  De to linjeføringer er sendt til udtalelse ved Grønnemose og RØST lokalråd, Ældre- og Handicapråd, Aarupskolen, Lærkeskolen, Lindebjerg, lokalafdelingen for Cyklistforbundet, Rørup Sogneråd samt Erholm Gods. Der er indkommet bemærkninger fra RØST, Erholm Gods, handicaprådet samt Lindebjerg. Se indkomne bemærkninger i bilag 2. Både Erholm Gods og RØST ønsker en sti der følger Erholmvej.

   

  Beslutning om ekspropriation

  For at kunne etablere stien skal der erhverves jordarealer både til selve cykelstiprojektet og til midlertidige arbejdsarealer. Ekspropriationen foretages med hjemmel i Vejlovens § 96. De to forslag til linjeføringer berører de samme 3 matrikler. Matriklerne er 2k, Erholm Hgd., Rørup samt 1b og 1c Aarup By, Aarup.

   

  De endelige arealstørrelser til ekspropriation vil først være klarlagt, når der foreligger et skitseprojekt på strækningen. Ligeledes kan de samlede omkostninger for ekspropriation først  opgøres, når åstedsforretningen er gennemført. Udgiften vil være indeholdt i de samlede anlægsmidler for 2018 på 5,5 mio. kr. Administrationen vil forsøge at erhverve arealerne ved en frivillig aftale inden evt. ekspropriation igangsættes.

   

  Sag om belysning efter hovedprojekt

  Miljø, Teknik og Plan besluttede den 30. april 2018, at få prisen belyst med og uden belysning. Uanset hvilken linjeføring man vælger, vil der være udfordringer i at anlægge cykelstien, på grund af højdeforskelle, moser og søer. Et bud på en pris kan derfor først gives efter hovedprojektet er tegnet. Når det er sket vil udvalget blive præsenteret for en sag, med beslutning om belysning eller ej på stien inkl. priser.

   

  Administrativ tilføjelse til sagen efter Miljø, Teknik og Plans behandling:

   

  Godkendelse af cykelstiens placering ligger inden for Miljø, Teknik og Plans kompetence, hvorimod beslutningen om ekspropriation samt udpegning af politisk deltagelse i åsteds- og forligsforretning skal træffes af Byrådet

  Lovgrundlag

  Vejlovens kap. 10.

  Økonomi

  5,5 mio. kr. afsat på anlægsbudget 2018.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 04-06-2018

  Miljø, Teknik og Plan indstiller:

  • At der træffes beslutning om, at linjeføring for 1. etape af cykelstien placeres langs Erholmvej vest for allé træerne.
  • At der træffes beslutning om, at Assens Kommune har i sinde at erhverve de nødvendige arealer og rettigheder til cykelstien ved ekspropriation.
  • At Dan Gørtz (V) udpeges til deltagelse i åsteds- og forligsforretningen i 2018.

   

  Beslutning Økonomiudvalget den 18-06-2018

  Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

  Beslutning Byrådet den 27-06-2018

  Indstillingen godkendt.

   

  Karin Christiansen deltog ikke i behandlingen af punktet.

  Bilag

 • Sagsid.: 18/11811

  Indstilling

  Miljø, Teknik og Plan indstiller, at Kommuneplantillæg nr. 3 og Lokalplan 2.2.7 for boliger på Nyvej i Vissenbjerg vedtages endeligt, forudsat at hegn og støjvold er endeligt etableret forud for Byrådets vedtagelse.

   

  Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

  Beslutningstema

  Planerne er udarbejdet for, at den tidligere dagligvarebutik på Nyvej 5 i Vissenbjerg kan ombygges til 8 boliger med have, terrasse og carport.

  Sagsfremstilling

  Byrådet besluttede den 4. april 2018 at sende planforslagene og den tilhørende miljørapport i offentlig høring hos naboerne og fjernvarmeselskabet (Fjernvarme Fyn). Der er ikke modtaget høringssvar.

   

  Ejendommen Nyvej 5 er omfattet af lokalplan nr. C6-1, der fastlægger anvendelsen til

  butiksformål. Lokalplan 2.2-7 aflyser lokalplan C6-1.

   

  Samtidigt ændrer kommuneplantillæg nr. 3 kommuneplanens rammebestemmelser for ejendommene Nyvej 5 og 1 fra centerformål med butikker til boligformål.

   

  Naboejendommen Nyvej 9 fungerer som spidslastcentral for fjernvarmen. Der kan være støjgener fra centralen. Der er udarbejdet en støjrapport, der redegør for støjpåvirkningen af lokalplanområdet fra fjernvarmecentralen, og den nødvendige støjafskærmning.

   

  Bygherre har i maj 2018 etableret støjafskærmning mod fjernvarmen, der sikrer, at boligerne ikke bliver påvirket af støj over de i miljøbeskyttelsesloven fastsatte grænseværdier for boligområder.

   

  Lokalplanen sikrer vedligeholdelsen af støjafskærmningen.

   

  Der er offentliggjort en miljørapport samtidig med forslagene.

   

  Eventuelle støj og vibrationsgener overvåges og reguleres i henhold til miljøbeskyttelsesloven herunder af godkendelsesvilkårene for Vissenbjerg Fjernvarme.

  Lovgrundlag

  Planloven

  Lov om miljøvurdering af planer og programmer.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 04-06-2018

  Miljø, Teknik og Plan indstiller, at Kommuneplantillæg nr. 3 og Lokalplan 2.2.7 for boliger på Nyvej i Vissenbjerg vedtages endeligt, forudsat at hegn og støjvold er endeligt etableret forud for Byrådets vedtagelse.

   

  Beslutning Økonomiudvalget den 18-06-2018

  Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

  Beslutning Byrådet den 27-06-2018

  Indstillingen godkendt.

   

  Karin Christiansen deltog ikke i behandlingen af punktet.

  Bilag

 • Sagsid.: 18/10688

  Indstilling

  Miljø, Teknik og Plan indstiller at forslag til kommuneplantillæg nr. 2 og lokalplan 5.2-3 for et erhvervsområde ved Toftegårdsvej og Åbanken, Glamsbjerg godkendes og sendes i 8 ugers offentlig høring.

   

  Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

  Beslutningstema

  Tidligere Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalg godkendte i juni 2017 igangsætningen af et kommuneplantillæg og ny lokalplan for et erhvervsområde ved Toftegårdsvej i Glamsbjerg. Forslagene er nu udarbejdet og de skal godkendes til udsendelse i offentlig høring.

  Sagsfremstilling

  Forslag til Kommunelokalplantillæg nr. 2 og Lokalplan nr. 5.2-3 er udarbejdet for at muliggøre en udvidelse af eksisterende erhvervsvirksomhed på Toftegårdsvej i Glamsbjerg.

  Virksomheden har opkøbt naboejendommen for at muligøre udvidelsen.

   

  Forhold til Kommuneplan 2017

  En del af arealet er beliggende indenfor kommuneplanramme 5.2.E.1 Toftegårdsvej.

  Rammen fastlægger områdets anvendelse til erhverv, herunder industri, produktion m.v., den maksimale bygningshøjde er fastlagt til 10 m.

  En mindre del af naboejendommen, der skal benyttes til udvidelsen er ikke omfattet af kommuneplanens rammebestemmelser. Der er derfor udarbejdet et forslag til kommuneplantillæg, der inddrager hele området i ramme 5.2.E.1. Kommuneplantillægget skal endvidere muliggøre opførelse af bebyggelse i op til 40 meters højde, som virksomheden har brug for.

   

  Lokalplan

  Området bliver opdelt i 2 delområder, delområde 1 er bebyggelsen og delområde 2 er vejanlæg.

  Der er i lokalplanen udlagt 3 byggefelter i delområde 1. Byggefelterne regulerer de høje dele af bebyggelsen, der dels rummer de eksisterende bygninger (tårne) på 24 m, samt den nye tårnbygning på 40 m. Placering af byggeri med en bygningshøjde på op til 10 m kan placeres indenfor byggelinjerne mod Odensevej og Toftegårdsvej.

   

  Miljøvurdering

  Der er foretaget en screening efter lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Konklusionen er på bagrund af screeningen, at kommuneplantillæg og lokalplan vurderes til ikke at have væsentlig indvirkning på miljøet, i forhold til den anvendelse og det byggeri der gives mulighed for i planerne.

  Lovgrundlag

  Lov om Planlægning.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 04-06-2018

  Miljø, Teknik og Plan indstiller at forslag til kommuneplantillæg nr. 2 og lokalplan 5.2-3 for et erhvervsområde ved Toftegårdsvej og Åbanken, Glamsbjerg godkendes og sendes i 8 ugers offentlig høring.     

   

  Beslutning Økonomiudvalget den 18-06-2018

  Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

  Beslutning Byrådet den 27-06-2018

  Indstillingen godkendt.

   

  Karin Christiansen deltog ikke i behandlingen af punktet.

  Bilag

 • Sagsid.: 14/26503

  Indstilling

  Miljø, Teknik og Plan indstiller, at Spildevandsplan 2018-2027 vedtages endeligt.

   

  Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

  Beslutningstema

  Forslag til Spildevandsplan 2018-2027 har været i 8 ugers offentlig høring, og der har været afholdt et offentligt informationsmøde i høringsperioden. Der er udsendt orienteringsbrev samt invitation til informationsmødet til de borgere, som berøres direkte af planen. Omdrejningspunktet for planen er centralisering af kommunens spildevandsrensning på ét nyt renseanlæg ved Assens og separatkloakering af en række byområder. Planen indstilles til endelig vedtagelse med forslag til justeringer.

  Sagsfremstilling

  Planen med tilhørende miljøvurdering er digital og kan ses på https://spildevand.assens.dk. Resumé af planens temaer er vedlagt som bilag.

   

  I høringsperioden er der modtaget 8 høringssvar. Resumé af høringssvarene samt administrationens bemærkninger og indstilling ses i hvidbogen vedlagt som bilag. Desuden er der i den endelige plan foretaget et mindre antal berigtigelser af faktiske forhold i samarbejde med Assens Forsyning, og spildevandsplanens skemadel samt kortbilag er opdateret i henhold til dette.

   

  I høringsperioden har der været debat om separatkloakering og alternativer til separatkloakering – de såkaldte ”løsninger på overfladen” – i form af f.eks. afkobling og forsinkelse af regnvand på egen grund, permeable belægninger mv.
   

  Det præciseres, at der kan opnås tilladelse til håndtering/nedsivning af regnvand på egen grund, hvis det er teknisk muligt, og det er uden gene for naboer.

   

  Med hensyn til regnvandshåndtering er Assens Kommune og Assens Forsyning A/S pt. i gang med at undersøge mulighederne i Tommerup St. by, og udarbejdelse af en regnvandsplan for byen er på tegnebrættet. Det bemærkes endvidere, at ved nye udstykninger er det almindelig praksis at undersøge muligheder for alternativ regnvandshåndtering – dette er f.eks. planlagt for boligområdet Overmarken ved Tommerup, og der er udarbejdet en regnvandsplan for hele byen.

  Lovgrundlag

  Miljøbeskyttelsesloven (LBK nr. 966 af 23. juni 2017).

  Spildevandsbekendtgørelsen (BEK nr. 1469 af 12. december 2017).

  Lov om miljøvurdering af planer og programmer (LBK nr. 1533 af 10. december 2015).

  Økonomi

  Der er ingen økonomiske konsekvenser for Assens Kommune.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 04-06-2018

  Miljø, Teknik og Plan indstiller, at Spildevandsplan 2018-2027 vedtages endeligt.

   

  Beslutning Økonomiudvalget den 18-06-2018

  Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

  Beslutning Byrådet den 27-06-2018

  Indstillingen godkendt.

   

  Karin Christiansen deltog ikke i behandlingen af punktet.

  Bilag

 • Sagsid.: 17/25641

  Indstilling

  Miljø, Teknik og Plan indstiller, at administrationens høringssvar godkendes med bemærkning om:

  • At der bakkes op om, at der ses på muligheder for alternative drivmidler.
  • At ruterne mod Jylland koordineres bedre.
  • At ruterne fra Odense, hvor der i dag afgår flere busser mod Assens, afgår forskudt.

  Beslutningstema

  Assens Kommune har den 17. maj 2018 modtaget høringsudgave af FynBus’ Trafikplan 2018-2020, med høringsfrist den 27. august 2018. Administrationen har udarbejdet et forslag til høringssvar til godkendelse, hvor bemærkningerne fra Miljø- Teknik og Plan er indarbejdet.

  Sagsfremstilling

  FynBus udarbejder hvert 4. år en trafikplan, som lægger de overordnede rammer for udviklingen af kollektiv trafik i perioden. Planen godkendes endeligt 13. september 2018 på FynBus bestyrelsesmøde, når den har været i offentlig høring. Assens Kommune har anmodet de berørte skoler, lokalråd og borgergrupper, som har bemærkninger til planen, om at indsende høringssvar. Indkomne høringssvar er vedhæftet som bilag.

   

  I høringssvaret kommenteres det, at trafikplanens ambitioner om et R-busnet kun imødekommer en del af transportbehovet for borgere i Assens Kommune. I planen anbefales det at nedlægge strækningen Assens-Aarup på rute 130, fordi der er relativt få passager med. I høringssvaret vurderer Assens Kommune, at frekvensen på ruten eventuelt kan nedbringes, men at ruten er essentiel for at forbinde centerbyerne Aarup og Vissenbjerg med Assens. Desuden bemærkes det, at ruten til Aarup er en vigtig faktor for Assens Kommunes fokus på Aarup St. som central i den regionale trafik, der forbinder Assens med Odense og Jylland.

   

  FynBus anbefaler øget frekvens på enkelte ruter, som i dag har høj selvfinansieringsgrad. Assens Kommune kommenterer i svaret, at det er usandsynligt, at endnu flere busser i Glamsbjerg og på strækningen Vissenbjerg-Odense skulle opveje passagertabet og serviceforringelserne ved at reducere betjeningen på de øvrige ruter og nedlægge den direkte rute fra Vissenbjerg og Aarup til Assens. Assens Kommune anbefaler i høringssvaret, at der samarbejdes målrettet med FynBus om at nedbringe driftsomkostningerne og øge selvfinansieringsgraden på de mindst benyttede ruter, men at ændringer i serviceniveauet skal tilpasses lokale behov, frem for at indordne sig under en ensartet struktur på hele Fyn.

  Lovgrundlag

  Lov om trafikselskaber, LBK nr. 323 af 20/03/2015.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 04-06-2018

  Miljø, Teknik og Plan indstiller, at administrationens høringssvar godkendes med bemærkning om:

  • At der bakkes op om, at der ses på muligheder for alternative drivmidler.
  • At ruterne mod Jylland koordineres bedre.
  • At ruterne fra Odense, hvor der i dag afgår flere busser mod Assens, afgår forskudt.

   

  Beslutning Byrådet den 27-06-2018

  Indstillingen godkendt.

   

  Karin Christiansen deltog ikke i behandlingen af punktet.

  Bilag

 • Sagsid.: 18/13198

  Indstilling

  Uddannelse, Børn og Familie indstiller:

  • At nuværende serviceniveau vedr. befordring til/fra LKT tilbud i Assens Kommunes folkeskoler fortsætter som foreslået
  • At serviceniveauet indskrives i ”Kvalitetsstandard for befordring af elever til/fra specialtilbud i folkeskoler samt sprogcenter i Assens Kommune”.

   

  Økonomiudvalget anbefaler indstillingen med bemærkning om, at udgiften til befordring til/fra LKT-tilbud i Assens Kommunes folkeskoler finansieres inden for Uddannelse, Børn og Families område.

  Beslutningstema

  Det fremtidige serviceniveau for befordring til/fra LKT tilbud i Assens Kommunes folkeskoler skal godkendes.

  Sagsfremstilling

  FynBus er i gang med at udarbejde udbudsmateriale vedr. befordring til specialskoler og andre specialtilbud (LKT) inden for dagtilbud og skole. Befordringen udbydes i foråret 2019 med kontraktstart 1. august 2019.

   

  Kvalitetsstandarder for de enkelte befordringer vil indgå i udbudsmaterialet.

   

  Fra 1. august 2017 blev befordring til/fra LKT tilbud i kommunens folkeskoler ændret, så der nu max. må være 3 elever i en taxa og 5-6 elever i en minibus. Der skal være et ledigt sæde mellem eleverne, så de ikke kan få fysisk kontakt med hinanden. Som følge af ændringen blev der udarbejdet et tillæg til kontrakten med FynBus. Af tillægget fremgår, at afregning sker med faktor 1,5. Denne faktor nedsættes til 1,25 fra 1. august 2018.

   

  Ændringen vedr. befordring til/fra LKT tilbud i kommunens folkeskoler ønskes indskrevet i ” ”Kvalitetsstandard for befordring af elever til/fra specialtilbud i folkeskoler samt sprogcenter i Assens Kommune”. Bilag vedlagt.

   

  Det vurderes, at der ikke er yderligere behov for tilretning af serviceniveauet og dermed kvalitetsstandarder vedr. befordring til øvrige specialtilbud.

  Lovgrundlag

  Folkeskoleloven.

  Økonomi

  Administrativ bemærkning efter fagudvalgets behandling:

  Den nuværende kontrakts afregningsfaktor er en økonomisk mekanisme. Det er vigtigt at påpege at serviceniveauet medfører en turpris som skal afregnes inden for det afsatte budget på området

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Uddannelse Børn og Familie den 04-06-2018

  Uddannelse, Børn og Familie indstiller:

  • at nuværende serviceniveau vedr. befordring til/fra LKT tilbud i Assens Kommunes folkeskoler fortsætter som foreslået
  • at serviceniveauet indskrives i ”Kvalitetsstandard for befordring af elever til/fra specialtilbud i folkeskoler samt sprogcenter i Assens Kommune”.

  Beslutning Økonomiudvalget den 18-06-2018

  Økonomiudvalget anbefaler indstillingen med bemærkning om, at udgiften til befordring til/fra LKT-tilbud i Assens Kommunes folkeskoler finansieres inden for Uddannelse, Børn og Families område.

  Beslutning Byrådet den 27-06-2018

  Indstillingen godkendt.

   

  Karin Christiansen deltog ikke i behandlingen af punktet.

  Bilag

 • Sagsid.: 18/11768

  Indstilling

  Uddannelse, Børn og Familie indstiller, at flytning af Helhedsskolen fra Flemløse til Aarupskolen pr. 1. august 2018, oversendes til godkendelse i Byrådet.

   

  Udvalget ser, at det er vigtigt, at der planlægges en god proces for overflytningen til Aarupskolen, samt at der tilføres en pulje på 500.000 kr. til driften i skoleåret 2018-2019.

   

  Der vil fremover være en besparelse på bygningsdriften på Flemløse skole svarende til 495.000 kr. pr. år.

   

  På grund af, at beslutningsgrundlaget udelukkende virker som en besparelse, frem for et pædagogisk styrket tilbud, ønsker et mindretal bestående af Socialdemokratiet ikke en flytning af Helhedsskolen i Flemløse til Aarupskolen

   

   

  Et flertal af Økonomiudvalget, 5 medlemmer (F og V) anbefaler Uddannelse, Børn og Families flertalsindstilling. Flertallet bemærker, at ekstraordinært tilskud til etablering på Aarupskolen finansieres af forventet mindreforbrug på Helhedsskolen i 2018.

   

  Et mindretal af Økonomiudvalget, 4 medlemmer (A, B og O) ønsker at afvente efterårets politiske behandling om vores fremtidige inklusionsstruktur, inden stillingstagen til Helhedsskolens fremtid. At træffe beslutning om at flytte/lukke Helhedsskolen pt. er på et for uoplyst grundlag

  Beslutningstema

  På baggrund af en vurdering af Helhedsskolen i Flemløses mest optimale placering forelægges en sag til beslutning om Helhedsskolens fremtidige placering.

  Sagsfremstilling

  Helhedsskolen er normeret til 17 børn fra 0. til 6. klasse. Tilbuddet er i dag placeret i Flemløse. Der er 6 pædagogiske medarbejdere. Ledelsen er underlagt Glamsbjergskolen.

   

  Det er administrationens opfattelse, at tilbuddet er skrøbeligt som det er i dag. Dels er det sårbart i forhold til medarbejderne, hvor det bl.a. kan være svært at skaffe vikarer ved fravær og sygdom. Desuden gør den isolerede placering, uden tilknytning til en skole i almenområdet, det meget svært for eleverne at spejle sig i og forholde sig til børn, der ikke er i samme udsatte positioner, som de selv er. Muligheden for gradvist at vænne sig til at være en del af almenområdet er ikke i tilstrækkeligt omfang tilstede, som det er i dag.

   

  Adgangen til tidssvarende faglokaler er langt bedre på Aarupskolen.

   

  Endelig er der en økonomisk besparelse på årligt ca. 500.000 kr. ved en flytning til Aarupskolen.

   

  En evt. flytning er drøftet med medarbejdere og forældre på et møde i Flemløse den 15. maj 2018.

   

  Ved en flytning til Aarupskolen vil Helhedstilbuddet få deres egen fløj på Aarupskolen, og der vil blive oprettet en funktion som afdelingsleder for tilbuddet.

  Økonomi

  Tildelingen pr. barn vil fortsat være på 224.000 kr. årligt. Dette svarer til tildelingen til en elev i LKT-klasse i Salbrovad eller Vissenbjerg.

  Tildelingen skal fortsat dække ledelse, medarbejdere samt øvrige udgifter.

   

  Netto i hele 1000 kr.

  2018

  2019

  Driftsbesparelser el, vand, varme

  -42

  -100

  Rengøring

  -83

  -200

  Pedelfunktion

  -81

  -195

  Aarupskolen – bygningsmæssige ændringer

  150

  0

  I alt netto

  -59

  -495

   

  Administrativ tilføjelse efter sagens behandling i Uddannelse, Børn og Familie:

   

  Det bemærkes, at økonomien i forbindelse med flytning af Helhedsskolen fra Flemløse til Aarupskolen også indgår i genopretningsplanen fra Uddannelse, Børn og Familie. Således er besparelse på bygningsdriften på 495.000 kr. indarbejdet i planen.

   

  Fagudvalget indstiller, at Aarupskolen tilføres et engangsbeløb på 0,5 mio. kr. i skoleåret 2018/2019 til opstart af Helhedsskolen efter flytning. Fagudvalget har ikke anvist en finansiering af beløbet.

   

  Budgetopfølgning pr. 31. marts 2018 på Helhedsskolen i Flemløse viser et forventet mindreforbrug på 1 mio. kr.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Uddannelse Børn og Familie den 04-06-2018

  Uddannelse, Børn og Familie indstiller, at flytning af Helhedsskolen fra Flemløse til Aarupskolen pr. 1. august 2018, oversendes til godkendelse i Byrådet.

  Udvalget ser, at det er vigtigt, at der planlægges en god proces for overflytningen til Årup skolen samt at der tilføres en pulje på 500.000 kr. til driften i skoleåret 2018-2019.

   

  Der vil fremover være en besparelse på bygningsdriften på Flemløse skole svarende til 495.000 kr. pr. år.

  På grund af at beslutningsgrundlaget udelukkende virker som en besparelse, frem for et pædagogisk styrket tilbud, ønsker et mindretal bestående af Socialdemokratiet ikke en flytning af Helhedsskolen i Flemløse til Aarupskolen.

  Beslutning Økonomiudvalget den 18-06-2018

  Et flertal af Økonomiudvalget, 5 medlemmer (F og V) anbefaler Uddannelse, Børn og Families flertalsindstilling. Flertallet bemærker, at ekstraordinært tilskud til etablering på Aarupskolen finansieres af forventet mindreforbrug på Helhedsskolen i 2018.

   

  Et mindretal af Økonomiudvalget, 4 medlemmer (A, B og O) ønsker at afvente efterårets politiske behandling om vores fremtidige inklusionsstruktur, inden stillingstagen til Helhedsskolens fremtid. At træffe beslutning om at flytte/lukke Helhedsskolen pt. er på et for uoplyst grundlag.

  Beslutning Byrådet den 27-06-2018

  Poul Poulsen, B, fremsatte følgende ændringsforslag:

   

  Helhedsskolen Flemløse flyttes pr. 1. august 2018 med følgende forudsætning: At udvalget (Uddannelse, Børn og Familie) afgrænser og definerer dagbehandlingstilbuddet ”Helhedsskolen” i forhold til LKT-tilbud mht. elevgrundlag, indhold, fagligheder, normering mv. samt at Helhedsskolen meddeles et ekstraordinært tilskud til etablering på Aarupskolen på 500.000 kr. i skoleåret 2018/19. Tilskuddet finansieres af forventet mindreforbrug på Helhedsskolen i 2018.

  Ændringsforslaget blev sat til afstemning:

   

  For stemte 17 medlemmer, B, C, F og V

  Imod stemte 12 medlemmer, A, O og Ø

  Ingen medlemmer stemte hverken for eller imod.

   

  Forslaget var herefter vedtaget.

   

  Charlotte Vincent Petersen, A og Jens Henrik Winther Thulesen Dahl, O, fremsatte følgende ændringsforslag:

   

  Sagen udsættes med henblik på at afvente efterårets politiske behandling om fremtidig inklusionsstruktur inden stillingtagen til Helhedsskolens fremtid, idet der ikke vurderes at være et tilstrækkeligt beslutningsgrundlag for at træffe beslutning om flytning/lukning af Helhedsskolen pt.

   

  Ændringsforslaget blev sat til afstemning:

  For stemte 12 medlemmer, A, O og Ø

  Imod stemte 17 medlemmer, B, C, F og V

  Ingen medlemmer stemte hverken for eller imod.

   

  Forslaget var herefter bortfaldet.

   

  Bilag

 • Sagsid.: 18/824

  Indstilling

  Uddannelse, Børn og Familie indstiller, at Mogens Mulle Johansen udpeges til indtræden i bestyrelsen for Forberedende Grunduddannelse.

  Beslutningstema

  Udpegning af kommunalt medlem af bestyrelsen for den Forberedende Grunduddannelse fra Assens Kommune.

  Sagsfremstilling

  Lov om etablering af den Forberedende Grunduddannelse (FGU) er nu vedtaget.

  Dette indebærer, at kommunerne i institutionernes optageområde skal udpege de kommunale medlemmer af såvel den midlertidige bestyrelse som den varige.

   

  For Assens Kommunes vedkommende er optageområdet indmeldt i overensstemmelse med Byrådets beslutning den 25. april 2018. (bilag vedlagt)

   

  På baggrund forventes der etableret en FGU med kommunerne Odense, Kerteminde, Nyborg og Nordfyn som dækningsområde.

   

  Der skal nu vælges en midlertidig bestyrelse til varetagelse af ansættelse af en samlet leder for FGUen samt en vedtægt for det kommende bestyrelsesarbejde. Det forventes, at den midlertidige bestyrelse fortsætter som bestyrelse efter den midlertidige opstartsperiode.

   

  Undervisningsministeriet vil udsende en midlertidig vedtægt for bestyrelsen.

   

  Bestyrelsessammensætning – Bestyrelsen skal bestå af følgende medlemmer:

  •         Et kommunalt udpeget bestyrelsesmedlem fra hver kommune i dækningsområdet (en kommune, fx en lille ø-kommune, kan godt frasige sig retten til et bestyrelsesmedlem, hvorved der vil kunne udpeges flere repræsentanter fra nogle kommuner eller af kommunerne i forening. Endelig sammensætning fastlægges i vedtægterne)

  •         En repræsentant fra erhvervsskolen/erhvervsskolerne i dækningsområdet

  •         En repræsentant fra A-siden

  •         En repræsentant fra B-siden

  •         En medarbejderrepræsentant

  •         En tilforordnet medarbejderrepræsentant

  •         En tilforordnet elevrepræsentant

  •         Krav om et antal på mellem 7 og 11 bestyrelsesmedlemmer, dog altid ulige antal.

   

  I perioden, indtil institutionens leder er ansat og tiltrådt, varetager bestyrelsens formand funktionen som institutionens leder.

   

  Tidsplan for institutionsdannelse

  1. juni 2018: deadline for indsendelse af KKR-indstilling til dækningsområder og institutions- og skoleplaceringer

  20. juni 2018: møde i FGU-aftalekredsen om indkomne forslag

  Ultimo juni 2018: undervisningsministeren træffer afgørelse om etablering af dækningsområder og institutions- og skoleplaceringer

   

  Udpegning af bestyrelsesmedlemmer til FGU-institutionen

  Bestyrelsesmedlemmer (jf. § 12, stk. 2) udpeges i deres personlige egenskab og skal tilsammen have erfaring fra relevante ungdomsuddannelser og arbejdsmarkedet for ufaglært beskæftigelse samt med uddannelsesudvikling, kvalitetssikring, ledelse, organisation og økonomi, herunder vurdering af budgetter og regnskaber.

  FGU-bestyrelsen beslutter, hvem der skal udpeges til bestyrelsesformand.

   

  På den baggrund skal der fra Assens Kommune foretages en udpegning af et medlem til den kommende bestyrelse. Den midlertidige såvel som den fortsættende. Det foreslås, at medlemmet udpeges kredsen af medlemmer af Uddannelse, Børn og Familie.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Uddannelse Børn og Familie den 04-06-2018

  Uddannelse, Børn og Familie indstiller, at Mogens Mulle Johansen udpeges til indtræden i bestyrelsen for Forberedende Grunduddannelse.

  Beslutning Byrådet den 27-06-2018

  Indstillingen godkendt.

   

  Karin Christiansen deltog ikke i behandlingen af punktet.

  Bilag

 • Sagsid.: 18/15246

  Indstilling

  Økonomiudvalget drøftede status på udligning, herunder forlydender om, at andre kommuner arbejder med eventuelt søgsmål mod Staten.

   

  Udvalget er positive indstillede over for de initiativer der udmeldes fra andre kommuner om eventuelt søgsmål mod Staten og anmoder administrationen om at afsøge status på kommuneres tiltag samt vurdere særligt på eventuel procesrisiko og omkostninger for Assens Kommune.

  Sagsfremstilling

  Socialdemokratiet har anmodet om at få følgende dagsordensordenssat til Økonomiudvalgets møde den 18. juni 2018:

   

   

  Socialdemokratiet ønsker at vi på økonomiudvalgsmøde den 18. juni får en redegørelse vedrørende Assens kommunes mulige manglende tilskud fra staten fra årene 2015-18 i udligningssystemet. Vi ønsker samtidig at vi træffer beslutning om vi som kommune skal gå med i et søgsmål mod Staten.

  Beslutning Økonomiudvalget den 18-06-2018

  Økonomiudvalget drøftede status på udligning, herunder forlydender om, at andre kommuner arbejder med eventuelt søgsmål mod Staten.

   

  Udvalget er positive indstillede over for de initiativer der udmeldes fra andre kommuner om eventuelt søgsmål mod Staten og anmoder administrationen om at afsøge status på kommuneres tiltag samt vurdere særligt på eventuel procesrisiko og omkostninger for Assens Kommune.

  Beslutning Byrådet den 27-06-2018

  Økonomiudvalgets beslutning taget til efterretning.

   

  Karin Christiansen deltog ikke i behandlingen af punktet.

   

 • Sagsid.:

  Beslutning Byrådet den 27-06-2018

  Orientering om Baltic Pipe.

   

  Karin Christiansen deltog ikke i behandlingen af punktet.

   

 • Sagsid.:

  Beslutning Byrådet den 27-06-2018

  Charlotte Vincent Petersen spurgte formanden for Uddannelse, Børn og Familie om de forudsætninger, som fremgår af sagen under punkt 16 kan være på plads inden den 1. august 2018.

   

  Karin Christiansen deltog ikke i behandlingen af punktet.

 • Sagsid.:

  Sagsfremstilling

  Spørgsmål fra tilhørerne besvares af borgmesteren eller et af borgmesteren udpeget byrådsmedlem. Spørgsmålene skal vedrøre generelle kommunale forhold og skal kunne oplæses og besvares indenfor 3 minutter. Spørgsmål, der ikke skønnes at være af almen interesse, kan af borgmesteren henvises til besvarelse i den kommunale forvaltning.

  Beslutning Byrådet den 27-06-2018

  Intet.

 • Sagsid.: 17/25436