icon-Politik

Politik

Referat

Onsdag den 30. maj 2018 kl. 19:00

Mødested: Helnæs Forsamlingshus
Udvalg: Byrådet
Medlemmer: Søren Steen Andersen, Karin Christiansen, Jens Jakobsen, Pia Offer Madsen, Tine Grau Poulsen, Lars Kristian Pedersen, Henrik Mott Frandsen, Dan Gørtz, Nikolaj Leed Henriksen, Rie Nielsen, Knud Søby, Erik Klindt Andersen, Mogens Mulle Johansen, Flemming Risskov Jørgensen, Finn Viberg Brunse, Charlotte Kjær, Henrik Hansen, Sara Emil Baaring, Leif Rothe Rasmussen, Ashil Farokh, Berit Schaldemose, Kaj Alstrup, Jens Henrik W. Thulesen Dahl, Lars Kolling, Betina Signe Stick, Ena Nørgaard, Poul Poulsen, Sarah Lundsberg, Lone Hegaard Andersen
 • Sagsid.:

  Beslutning Byrådet den 30-05-2018

  Dagsordenen godkendt.

 • Sagsid.: 18/12373

  Indstilling

  Borgmesteren indstiller, at 1. stedfortræder Ib W. Jensen indtræder som medlem af Assens Byråd, idet han er rette stedfortræder og valgbar.

  Sagsfremstilling

  Ib W. Jensen er efter byrådsmedlem Henning Jensens død 1. stedfortræder på Venstres kandidatliste.

   

  Byrådet skal godkende, at Ib W. Jensen er valgbar og rette stedfortræder til at indtræde i Assens Byråd.

   

  Valggruppen Venstre har meddelt, at Ib W. Jensen indtræder som medlem af Social og Sundhed.

   

  Til Skatteankenævnet udpeges Lars Kristian Pedersen med Ib W. Jensen som stedfortræder. Til Sammenslutningen af Diakonhjem udpeges Tine Grau Poulsen.

  Lovgrundlag

  Den kommunale styrelseslov

  Valglov

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Beslutning Byrådet den 30-05-2018

  Byrådet godkender indstillingen. Byrådet tager til efterretning, at Ib W. Jensen indtræder som medlem af Social og Sundhed. Lars Kristian Pedersen udpeges til Skatteankenævnet samt Tine Grau Poulsen udpeges til Sammenslutningen af Diakonhjem

 • Sagsid.: 18/5793

  Indstilling

  Direktionen indstiller, at 1. budgetopfølgning inden for Økonomiudvalget tages til efterretning og indstiller følgende:

  • At der gives en tillægsbevilling vedr. lønudgifter til Ungeenheden på 590.000 kr. i 2018, stigende til 600.000 kr. i overslagsårene som modsvares af en negativ tillægsbevilling vedrørende lønudgifter under Uddannelse, Børn og Familie.
  • At der gives en tillægsbevilling på 535.000 kr. i 2018 og overslagsårene vedr. den tværgående varetagelse af aktivt medborgerskab inden for alle udvalg. Midlerne omplaceres, jf. den nye struktur fra Social og Sundhed.
  • At der gives en tillægsbevilling på 706.000 kr. i 2018 og overslagsårene vedr. IT-system SISSO., som finansieres af en negativ tillægsbevilling under Social og Sundhed.

   

  Miljø, Teknik og Plan indstiller:

  • At der gives en negativ tillægsbevilling på 3.026.000 kr. vedr. tilbagebetaling af for meget opkrævet vejafvandingsbidrag fra Assens Forsyning. Beløbet tilføres kassen.
  • At der gives en negativ tillægsbevilling på 816.000 kr. i 2018 og overslagsårene, vedrørende tilskud til gods- og passagerbefordring. Beløbet modsvares af en tillægsbevilling på Finansiering under Økonomiudvalget.

   

  Uddannelse, Børn og Familie indstiller:

  • At der gives en negativ tillægsbevilling på 268.000 kr. i 2018 og i overslagsårene vedr. tjenestemandspension på tandplejen. Beløbet tilføres kassen.
  • At der gives en negativ tillægsbevilling på 282.000 kr. i 2018 og i overslagsårene vedr. finansiering af Regionale Spillested, som modsvares af en tillægsbevilling på Beskæftigelse, Erhverv og Kultur.
  • At der gives en negativ tillægsbevilling på 50.000 kr. i 2018 og i overslagsårene vedr. Kultur i børnehøjde, som modsvares af en tillægsbevilling på Beskæftigelse, Erhverv og Kultur.
  • At der gives en negativ tillægsbevilling på 590.000 kr. i 2018 stigende til 600.000 kr. årligt i overslagsårene vedr. ændret kontering af lønudgifter for ansatte på Ungeenheden, som modsvares af en tillægsbevilling på Økonomiudvalget.
  • At der udarbejdes en genopretningsplan på i alt 11.294.000 kr. bestående af genopretning af det forventede merforbrug i 2018 på 2.908.000 kr. samt resultatet af regnskab 2017 på 8.386.000 kr. Administrationen udsender et besparelseskatalog til høring på baggrund af drøftelserne på mødet.

   

  Beskæftigelse, Erhverv og Kultur indstiller:

  • At der gives en tillægsbevilling på 282.000 kr. i 2018 og i overslagsårene vedr. finansiering af Regionale Spillested, som modsvares af en negativ tillægsbevilling på Uddannelse, Børn og Familie.
  • At der gives en tillægsbevilling på 50.000 kr. i 2018 og i overslagsårene vedr. Kultur i Børnehøjde, som modsvares af en negativ tillægsbevilling på Uddannelse, Børn og Familie.
  • At der udarbejdes en genopretningsplan på i alt 14.480.000 kr. til endelig behandling på udvalgets møde 04.06.2018, som vil indeholde konkrete beskrivelser inden for følgende områder:
   • Øget anvendelse af nytteindsats / nyttejob.
   • Øget anvendelse af ”småjobs”, såvel på private som på offentlige arbejdspladser
   • Øget anvendelse af tidsbegrænsede fleksjobs ansættelser, på private arbejdspladser og i særlig grad på offentlige arbejdspladser.
   • Dertil: A
    • Anvendelse af engangsbeløb 1.500.000 kr. fra den særlige pulje fra budgetaftalen 2018.
    • Indstilling vedr. mængdeforudsætningerne - FØP.

  Genopretningsplanen dannes på baggrund af gennemgang af allerede iværksatte initiativer på arbejdsmarkedsområdet fra tidligere budgetaftaler.

  Udvalget bemærker endvidere, at der ønskes en status på kommunens anvendelse af sanktioner og potentialerne heri.

   

  Social og Sundhed indstiller:

  • At der gives en negativ tillægsbevilling på 535.000 kr. i 2018 og i overslagsårene vedr. den tværgående varetagelse af aktivt medborgerskab inden for alle udvalg. Midlerne omplaceres, jf. den nye struktur til Økonomiudvalget.
  • At der gives en negativ tillægsbevilling på 706.000 kr. i 2018 og i overslagsårene vedr. IT-system SISSO, som finansierer en tilsvarende tillægsbevilling på Økonomiudvalget.
  • At der gives en negativ tillægsbevilling på 242.000 kr. på Pilebakken i 2018 og overslagsårene vedr. afgåede tjenestemænd. Beløbet tilføres kassen.
  • At der søges en negativ tillægsbevilling på 80.000 kr. på Aktivitetscenteret Odensevej i 2018 og overslagsårene vedr. afgåede tjenestemænd. Beløbet tilføres kassen.
  • At der søges en negativ tillægsbevilling på 68.000 kr. på Lindebjerg i 2018 og overslagsårene vedr. afgåede tjenestemænd. Beløbet tilføres kassen

   

  Social og Sundhed beslutter i forhold til genopretningsplan, at:

  • Reduktionsblokke som påvirker serviceniveau (politiske effektiviseringer) sendes i høring i Ældreråd, Handicapråd og Medborgerråd.
  • Reduktionsblokke som primært har administrativ karakter (administrative effektiviseringer) sendes i høring i MED-systemet Social og Sundhed.
  • Høringsperioden løber fra 2.5.2018 til 23.5.2018 kl 12.00. Høringsvar vil indgå i udvalgets endelige behandling af sagen den 4.6.2018.

  De samlede reduktionsblokke udgør muligheder for Social og Sundheds genopretningsplan i overensstemmelse med sagsfremstilling og vil have fuldt gennemslag fra 2019 og frem.

   

  I 2018 vil det tilstræbes at implementere ændringerne løbende efter endelige politisk vedtagelse.

   

  Social og Sundhed konstaterer, at genopretningsplanen vil påvirke serviceniveauet bredt på udvalgets område og i forhold til nuværende borgere medføre et ændret serviceniveau – ligesom det for medarbejderne vil have en påvirkning.

   

  Social og Sundhed konstaterer også, at genopretningsplanen beklageligvis er nødvendig set i sammenhæng med Assens Kommunes samlede økonomiske situation.

   

  Samlet set søges en negativ tillægsbevilling på i alt 4.500.000 kr. på Drift. Beløbet finansierer en tillægsbevilling på 816.000 kr. til ØK-Finans. De resterende 3.684.000 kr. lægges i kassen.

   

   

  Økonomiudvalget anbefaler 1. budgetopfølgning 2018, drift for Økonomiudvalg og alle fagudvalg til godkendelse

  Beslutningstema

  Der gennemføres budgetopfølgning 3 gange årligt på både drift og anlæg. 1. budgetopfølgning

  sker pr. 31. marts og forelægges til politisk stillingtagen til eventuelle omplaceringer.

   

  Sagsfremstilling

  Det forventede regnskab på Økonomiudvalgets område:

  Samlet set viser budgetopfølgningen for Økonomiudvalget, at der forventes et mindreforbrug på 4.974.000 kr. Mindreforbruget ligger indenfor servicerammen

   

  Det forventede regnskab på alle udvalg:

  Den samlede budgetopfølgning for alle udvalg, viser et forventet merforbrug på 20.117.000 kr. for driften. Samlet set viser budgetopfølgningen en forventet ændring af likvide aktiver ved årets afslutning at udgøre et kassetræk på 21.078.000 kr., mod en budgetlagt kasseforøgelse på 37.775.000 kr. i det oprindelige budget og et kassetræk på 26.481.000 kr. i det korrigerede budget.

   

  Resultatopgørelse efter 1. budgetopfølgning fremgår af bilag, notat om den samlede budgetopfølgning.

   

   

  Afvigelsen på de enkelte udvalg fremgår af nedenstående opgørelse:

   

  i 1.000 kr.

  Forv.
  regnskab

  Korr. budget

  Opr. budget

  Tillægs-bev.

  Afvigelse til korr. budget

  Afvigelse til  opr. budget

  Driftsudgifter

   

   

   

   

   

   

  Økonomiudvalget

  291.879

  296.853

  309.150

  -12.297

  -4.974

  -17.271

  Miljø, Teknik og Plan

  100.895

  104.737

  103.956

  781

  -3.842

  -3.061

  Uddannelse, Børn og Familie

  784.773

  781.865

  770.186

  11.679

  2.908

  14.587

  Beskæftigelse, Erhverv og Kultur

  573.688

  564.283

  385.087

  179.196

  9.405

  188.601

  Social og Sundhed

  786.161

  769.481

  938.791

  -169.310

  16.680

  -152.630

  I alt driftsudgifter

  2.537.396

  2.517.219

  2.507.170

  10.049

  20.177

  30.226

   

  Ved 1. budgetopfølgning søges tillægsbevillinger, som flyttes mellem bevillingsområder, og dermed ikke har nogen kassepåvirkning.

  Det drejer sig om:

  1. 590.000 kr. vedr. løn til ungeenheden, som flyttes fra Uddannelse, Børn og Familie til Økonomiudvalget
  2. 1.241.000 kr. vedr. aktivt medborgerskab og IT-system SISSO (hhv. 535.000 + 706.000), som flyttes fra Social og Sundhed til Økonomiudvalget
  3. 332.000 kr. vedr. regionale spillested og kultur i børnehøjde (hhv. 282.000 + 50.000), som flyttes fra Uddannelse, Børn og Familie til Beskæftigelse, Erhverv og Kultur
  4. 816.000 kr. vedr. tilskud til gods- og passagerbefordring, fra Miljø, Teknik og Plan til Økonomiudvalget-Finans

   

  Derudover søges der negative tillægsbevillinger på i alt 3.684.000 kr. Beløbet lægges i kassen og fordeler sig som følger:

  1. 3.026.000 kr. for tilbagebetaling vedr. vejafvandingsbidrag på Miljø, Teknik og Plan
  2. 268.000 kr. vedr. tjenestemandspension på Uddannelse, Børn og Familie
  3. 390.000 kr. vedr. tjenestemandspension (242.000 + 80.000 + 68.000) på Social og Sundhed

   

  Samlenotater til de enkelte udvalgsområder med en nærmer beskrivelse af budgetopfølgningen på fagområderne er vedlagt som bilag.

  Lovgrundlag

  Styrelseslovens § 40.

  Økonomi

   

   (i 1.000 kr.)

  Forventet regnskab

  Korrigeret

  budget

  Oprindeligt budget

  Afvigelse til korr. budget

  Tillægs-bevilling søges

  Overførsel til 2019

  ØKU - uden overførselsadgang

  27.225

  27.000

  44.500

  225

  0

  0

  ØKU - med overførselsadgang

  264.654

  269.853

  264.650

  -5.199

  1.831

  -6.905

  ØKU i alt

  291.879

  296.853

  309.150

  -4.974

  1.831

  -6.905

  (minus = mindreforbrug)

   

  Resultatopgørelse efter1. budgetopfølgning fremgår af bilag, notat om den samlede budgetopfølgning.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Beslutning Økonomiudvalget den 14-05-2018

  Økonomiudvalget anbefaler 1. budgetopfølgning 2018, drift for Økonomiudvalg og alle fagudvalg til godkendelse.

  Beslutning Byrådet den 30-05-2018

  Kaj Alstrup, Enhedslisten fremsatte følgende ændringsforslag:

   

  Idet Byrådet – endnu inden høringssvar er behandlede – ikke ønsker at gennemføre nedskæringer på velfærden som 1. budgetopfølgning lægger op til, sendes budgetopfølgningen tilbage til Økonomiudvalget.

   

  Byrådet ønsker, at Økonomiudvalget kommer med en plan, der på kort sigt hindrer forringelser af velfærden i kommunen og på lang sigt øger velfærden.

   

  Forslaget blev sat til afstemning:

   

  For stemte 1 medlem, Ø

  Imod stemte 28 medlemmer, A, B, C, F, O og V

  Ingen medlemmer stemte hverken for eller imod

   

  Ændringsforslaget var herefter bortfaldet.

   

  Byrådet godkender efterfølgende Økonomiudvalgets indstilling.

  Bilag

 • Sagsid.: 18/5793

  Indstilling

  Økonomiudvalget anbefaler,

  • At 1. budgetopfølgning tages til efterretning
  • At der gives en tillægsbevilling på 816.000 kr. i 2018 og overslagsårene vedrørende tilskud til gods- og passagerbefordring. Beløbet modsvares af en negativ tillægsbevilling på Miljø, Teknik og Plan.

  Sagsfremstilling

  Samlet set viser budgetopfølgningen indenfor Finansiering - Økonomiudvalget, at der forventes et merforbrug på 816.000 kr.

  Lovgrundlag

  Styrelseslovens § 40

  Økonomi

   

   (i 1.000 kr.)

  Forventet regnskab

  Korrigeret

  budget

  Oprindeligt budget

  Afvigelse til korr. budget

  Tillægs-bevilling søges

  Overførsel til 2019

  Skatter og tilskud

  -2.650.002

  -2.650.818

  -2.650.818

  816

  816

  0

  Renter

  -5.803

  -5.803

  -5.803

  0

  0

  0

  Afdrag på lån (Langfristet gæld)

  47.126

  47.126

  47.126

  0

  0

  0

  Øvrige finansforskydninger

  9.545

  9.545

  -7.955

  0

  0

  0

  Finansiering i alt

  -2.599.134

  -2.599.950

  -2.617.450

  816

  816

  0

   

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Beslutning Økonomiudvalget den 14-05-2018

  Indstillingen anbefales.

  Beslutning Byrådet den 30-05-2018

  Byrådet godkendte indstillingen.

  Bilag

 • Sagsid.: 18/86

  Indstilling

  Miljø, Teknik og Plan indstiller, at der søges en omplacering på 70.000 kr. mellem to projekter, til egenfinansiering.

   

  Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

  Beslutningstema

  Der gennemføres budgetopfølgning 3 gange årligt på både drift og anlæg. 1. budgetopfølgning sker pr. 31. marts og forelægges til politisk stillingtagen til eventuelle omplaceringer.

  Sagsfremstilling

  Samlet set viser 1. budgetopfølgning 2018 pr. 31. marts 2018 et forventet samlet forbrug på anlægsprojekter på 87,4 mio. kr. Det korrigerede budget udgør 113,8 mio. kr.

   

  Der søges omplaceret 70.000 kr. fra projekt vand og naturplaner til projekt LIFE70 EU projekt, inden for Miljø og Naturområdet.

   

  Assens Kommune deltager i dette naturprojekt LIFE70, som er en del af kommunens Natura 2000-indsats ved Odense Å i perioden 2015-2018.

  Lovgrundlag

  Styrelseslovens § 40.

  Økonomi

  Resultatet på det enkelte område fremgår af vedlagte bilag.

  Det har ingen konsekvens for budget 2018.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 30-04-2018

  Der søges om en omplacering på 70.000,- kr. mellem to projekter, til egenfinansiering.

   

  Beslutning Økonomiudvalget den 14-05-2018

  Indstillingen anbefales.

  Beslutning Byrådet den 30-05-2018

  Byrådet godkendte indstillingen.

  Bilag

 • Sagsid.: 18/9528

  Indstilling

  Borgmesteren indstiller, at Assens Byråds forretningsorden godkendes.

  Beslutningstema

  Byrådet har senest i budgetaftalen for budget 2018-2021 peget på muligheden for at nedsættet et eller flere opgaveudvalg efter den kommunale styrelseslovs § 17, stk. 4. Byrådet har også tilkendegivet, at formanden for udvalget skal udpeges af Byrådet. Dette kræver en ændring af Byrådets forretningsorden, som med denne sag forelægges til Byrådets behandling.

  Sagsfremstilling

  Byrådets nugældende forretningsorden § 7, stk. 2 fastlægger, at særlige udvalg, svarende til opgaveudvalg efter den kommunale styrelseslovs § 17, stk. 4, selv udpeger formanden for udvalget.

   

  Assens Byråd har tidligere i sit arbejde med nye arbejdsformer tilkendegivet, at Byrådet i forbindelse med nedsættelse af et opgaveudvalg samtidig vil udpege en formand for det pågældende udvalg.

   

  Byrådets forretningsorden giver ikke mulighed for at Byrådet udpeger formændene for eventuelle opgaveudvalg, medmindre kompetenceforholdene i forretningsordenen ændres. Der vurderes ikke at være noget til hinder for at Byrådet kan beslutte en sådan ændring af forretningsordenen.

   

  Forslag til ændring af forretningsordenens § 7 er i vedlagte bilag markeret med gult.

   

  Ændring af forretningsordenen skal undergives to behandlinger i Byrådet.

   

  Opgaveudvalg giver Byrådet mulighed for sammen med borgere, interessenter, rådgivere mv. at sætte en given opgave i centrum som forberedelse til Byrådets efterfølgende beslutning

  Lovgrundlag

  Lov om kommunernes styrelse § 2, stk. 4.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Byrådet den 25-04-2018

  Forslag til ændret forretningsorden for Assens Byråd oversendes til 2. behandling på Byrådets møde den 30. maj 2018.

  Beslutning Byrådet den 30-05-2018

  Byrådet godkendte indstillingen.

  Bilag

 • Sagsid.: 17/12370

  Indstilling

  Økonomiudvalget anbefaler, at de nye personalepolitiske værdier godkendes.

  Sagsfremstilling

  I forbindelse med dannelsen af Assens Kommune i 2007 blev der udarbejdet en ny fælles personalepolitik, som blev vedtaget af Byrådet i foråret 2007.

   

  Den har været gældende i de forløbne år. I juni måned sidste år besluttede HovedMED-udvalget at igangsætte en revision af personalepolitikken med henblik på at sikre, at det personalepolitiske grundlag fortsat afspejler vores ønskede nutid og fremtid for arbejdspladserne i Assens Kommune. Der blev igangsat en proces i forhold til revision af personalepolitikken, som i første omgang har ført frem til et revideret forslag til personalepolitiske værdier.

   

  Nærværende forslag som fremlægges til politisk godkendelse blev drøftet og godkendt af HovedMED-udvalget på mødet den 24. april 2018. Inden beslutningen den 24. april har der været et længere forløb med bred involvering af organisationen, som har ført frem til de nye værdier.

   

  HovedMED-udvalgets årlige temadag for alle ledere, tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter i november 2017 var startskuddet for processen. Her var der grundige drøftelser af de hidtidige personaleværdier med henblik på at komme frem til, hvilke elementer vi ønskede at bevare, og hvor der var behov for fornyelse.

   

  Materialet fra temadagen blev efterfølgende bearbejdet af en arbejdsgruppe under HovedMED-udvalget samt af HovedMED-udvalget. Drøftelserne førte frem til et forslag, hvor der er bevaret elementer fra det hidtidige værdigrundlag, andre dele er reformuleret, ligesom der er tilføjet nye elementer. Grundlæggende er hele dokumentet nyt, idet beskrivelsen af værdierne er bygget op på en anden måde end i de nuværende værdier.

   

  Det første forslag blev drøftet på workshops for formænd og næstformand i MED-udvalgene i januar måned, hvilket gav anledning til en række ændringer i forslaget. Senest har HovedMED-udvalget haft forslaget sendt i høring i alle de lokale MED-udvalg fra medio marts til medio april måned.

   

  HovedMED-udvalgets endelige forslag til nye personalepolitiske værdier er således blevet udarbejdet i en proces med stor involvering af de lokale arbejdspladser. Det samlede indtryk ved høringen var en meget høj grad af opbakning til de nye værdier. 

   

  De nye personalepolitiske værdier er:

  • Vi er tillidsfulde, åbne, engagerede, ambitiøse og ordentlige 

   

  Værdierne angår primært relationerne imellem de ansatte, såvel ledere som medarbejdere, i Assens Kommune. De er forpligtende for alle og vil blive nærværende og levende gennem dialog på arbejdspladserne. Vi er klar over, at vores indbyrdes samspil har stor betydning for, hvordan vi løser og lykkes med vores opgaver, hvorfor borgerne og vores omverden er betonet i værdierne.

   

  Der vil blive igangsat en implementering af værdierne på alle niveauer i organisationen i umiddelbar forlængelse af Byrådets godkendelse. Der arbejdes med den endelige layout af materialet og der vil blive udarbejdet materiale til understøttelse af dialogen på arbejdspladserne.

   

  I næste fase vil HovedMED-udvalget tage fat på en revision af den øvrige del af personalepolitikken.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Beslutning Økonomiudvalget den 14-05-2018

  Indstillingen anbefales.

  Beslutning Byrådet den 30-05-2018

  Byrådet godkendte indstillingen.

  Bilag

 • Sagsid.: 18/11053

  Indstilling

  Økonomiudvalget abnefaler den reviderede politik for databeskyttelse og informationssikkerhed til fornyet godkendelse.

  Beslutningstema

  Ved ikrafttrædelsen af EU’s persondataforordning den 25. maj 2018 pålægges kommunerne nye krav til persondatabeskyttelse og organisering af arbejdet hermed. Forordningen stiller krav til Assens Kommunes politik for databeskyttelse og informationssikkerhed.

  Sagsfremstilling

  Den 25. maj 2018 træder EU’s persondataforordning i kraft. Det betyder nye krav til kommunernes behandling af persondata og til den måde vi har organiseret arbejdet omkring it-sikkerhed på.

   

  I politikken for databeskyttelse og informationssikkerhed er der til opfyldelse af forordningen og den tilhørende danske lovgivning sket såvel redaktionelle som organisatoriske ændringer.

   

  Opmærksomheden henledes særligt på afsnit 5, hvor en ny ledelsesgruppe forventes etableret, med det formål at sikre, at såvel it-tekniske som juridiske aspekter er tænkt ind i en gruppe med chefen for databeskyttelse og informationssikkerhed (borgerservice- og digitaliseringschefen) som formand.

   

  Det tidligere Udvalg for it-sikkerhed er omdøbt til Databeskyttelsesforum.

   

  En ny lovpligtig funktion som DPO (Data Projecting Officer), samt dennes opgaver er skrevet ind i politikken.

  Lovgrundlag

  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF samt databeskyttelsesloven.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Beslutning Direktionen den 09-05-2018

  Direktionen anbefaler den reviderede politik for databeskyttelse og informationssikkerhed til godkendelse med bemærkning om, at ”vicedirektører” ændres til ”fag- og stabschefniveau”.

   

  Efter politisk godkendelse dagsordenssættes sag til Direktionen til udpegning af de forskellige fora benævnt i udkast til politik.

  Beslutning Økonomiudvalget den 14-05-2018

  Indstillingen anbefales.

  Beslutning Byrådet den 30-05-2018

  Byrådet godkendte indstillingen.

  Bilag

 • Sagsid.: 18/4406

  Indstilling

  Økonomiudvalget anbefaler, at retningslinjer for administrativ betjening af og bistand til byrådets medlemmer godkendes

  Beslutningstema

  Assens Byråd arbejdede i sidste valgperiode med nye politiske arbejdsformer, herunder også at beskrive retningslinjer og skabe klarhed over rammen for administrationens betjening af og bistand til byrådet. Med udgangspunkt heri og en generel udtalelse om samme emne fra Økonomi- og Indenrigsministeriet fra sommeren 2017 fremlægges forslag til sådanne retningslinjer til politisk godkendelse

  Sagsfremstilling

  Den kommunale styrelseslovs § 8, stk. 6, fastslår at Byrådet kan beslutte om og på hvilken måde byrådets medlemmer kan forlange, at der til brug for behandlingen af en sag tilvejebringes oplysninger eller ydes teknisk bistand fra administrationen.

   

  Økonomi- og Indenrigsministeriet udsendte den 30. juni 2017 en generel udtalelse som nærmere beskriver de retlige rammer for den bistand administrationen må ydes til byrådet, fagudvalg og byrådets medlemmer. Ministeriet anbefaler, at Byrådet udarbejder retningslinjer for bistanden.

   

  Praksis for administrationens understøtning af byrådets arbejde har i Assens Kommune, som i mange andre kommuner, til nu hvilet på en praksis udviklet over tid.

   

  I udkast til retningslinjer for administrativ betjening af og bistand til byrådets medlemmer er der taget udgangspunkt i dels de retlige rammer som beskrevet af Økonomi- og Indenrigsministeriet dels praksis i Assens Kommune. Udkastet har været drøftet blandt fagudvalgsformændene og i de administrative chefgrupper med henblik på at sikre sammenhæng mellem retningslinjer og det daglige samarbejde mellem administration og byråd.

   

  Forslag til retningslinjer er inddelt således, at serviceniveau for betjening beskrives under en række hovedoverskrifter, som skal sikre tydelighed på og åbenhed om i hvilket omfang byråd, fagudvalg, borgmester, udvalgsformænd og byrådets medlemmer kan blive betjent af og få bistand fra administrationen.

   

  Med forslag til retningslinjer beskrives tillige, hvordan byrådets medlemmer kan håndtere henvendelser i konkrete borgersager, hvordan samspillet med administrationen i øvrigt er samt hvordan besøg på kommunens institutioner kan gennemføres.

  Lovgrundlag

  Den kommunale styrelseslovs § 8, stk. 6.

  Beslutningskompetence

  Byråd

  Beslutning Økonomiudvalget den 14-05-2018

  Indstillingen anbefales.

  Beslutning Byrådet den 30-05-2018

  Byrådet godkendte indstillingen.

  Bilag

 • Sagsid.: 17/569

  Indstilling

  Økonomiudvalget anbefaler, at Skema B for opførsel af 55 almene boliger og fælleshus på Plums Gård i Assens godkendes under forudsætning af, at den budgetterede starthusleje ikke overstiger 853 kr./m2.

  Beslutningstema

  Assens Kommune skal behandle økonomien i skema B, for nyopførelse af 55 almene boliger samt fælleshus på Plums Gaard i Assens.

  Sagsfremstilling

  Fyns Almennyttige Boligselskab (FAB) har afholdt licitation og er nu klar til at præsentere økonomien for projektet. FAB har ved Byrådets godkendelse af skema A den 25. januar 2017 samt efterfølgende tillægsbevilling den 29. november 2017 fået godkendt en anskaffelsessum på 109 mio. kr.

   

  Skema B holder sig inde for den godkendte økonomiske ramme. Byggeriet indeholder yderligere merinvesteringer til lavenergi på 337.000 kr.

   

  Den kommunale grundkapital udgør 10,9 mio. kr. svarende til 10% af anskaffelsessummen.

   

  Huslejen i ejendommen er beregnet til 853 kr./m2. Huslejen vurderes at være rimelig i forhold til nybyggeri i Assens Kommune.

   

  Ved skema B-ansøgningen er de vilkår, som Byrådet opsatte ved godkendelse af skema A for projektet opfyldt.

   

  Kommunen skal i forbindelse med opførelsen af de almene boliger på Plums arealer i Assens by stille en garanti svarende til det beløb, som ligger udover 60 % af opførelsesomkostningen. Garantien fastlægges endeligt i forbindelse med skema C. Garantien kan stilles uden at det påvirker den kommunale lånramme.

   

  Der er meddelt byggetilladelse til byggeriet. Der forestår stadig en afklaring omkring vejforhold på arealet.

  Lovgrundlag

  Almenboligloven og støttebekendtgørelsen.

  Økonomi

  Anskaffelsessummen for projektet udgør 109 mio. kr. Den kommunale grundkapital udgør 10,9 mio. kr. Grundkapitalen er indarbejdet i budget 2017 og 2018.

  Beslutningskompetence
   

  Byrådet

  Beslutning Økonomiudvalget den 14-05-2018

  Indstillingen anbefales.

  Beslutning Byrådet den 30-05-2018

  Byrådet godkendte indstillingen med bemærkning om, at den budgetterede starthuslejen ikke må overstige 853 kr./m2 årligt.

  Bilag

 • Sagsid.: 18/8795

  Indstilling

  Miljø, Teknik og Plan indstiller, at der ansøges om ophævelse af strandbeskyttelseslinjen på havnearealer i tilknytning til Assens Havn, Agernæs Havn, Bågø Havn og Torø Huse.

   

  Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

  Beslutningstema

  Det skal besluttes om der skal indsendes en ansøgning til Kystdirektoratet om ophævelse af strandbeskyttelseslinjen på udvalgte arealer i tilknytning til eksisterende havne.

  Sagsfremstilling

  Strandbeskyttelseslinjen er en forbudszone, som omfatter arealer langs kysten fra strandbredden og 300 m. ind på land, dog 100 m ved sommerhusområder. Inden for strandbeskyttelseslinjen må der ikke ændres i tilstanden uden forudgående dispensation, som skal søges hos Kystdirektoratet. Enkelte steder omfatter strandbeskyttelseslinjen også havnearealer. Nyetablering af bygninger, renovering af bygninger og terrænændringer på havnearealer kan dermed være dispensationskrævende.

   

  Med den seneste ændring af naturbeskyttelsesloven har kommunerne fået mulighed for at ansøge Kystdirektoratet om ophævelse af strandbeskyttelseslinjen på havnearealer. Ansøgning herom skal være indsendt senest den 1. juni 2018, og der kan kun indsendes en ansøgning pr. kommune. Formålet med lovændringen er at understøtte kommunernes mulighed for at kunne udvikle turisme og friluftsliv på havnene.

   

  I Assens Kommune vil det være relevant at ansøge Kystdirektoratet, om at få ophævet strandbeskyttelseslinjen i forbindelse med Assens Havn, Agernæs Havn, Bågø Havn og Torø Huse.


  De udvalgte arealer er beskrevet i vedlagte bilag.

  Lovgrundlag

  Naturbeskyttelseslovens § 69.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 30-04-2018

  Miljø, Teknik og Plan indstiller, at der ansøges om ophævelse af strandbeskyttelseslinjen på havnearealer i tilknytning til Assens Havn, Agernæs Havn, Bågø Havn og Torø Huse.

  Beslutning Økonomiudvalget den 14-05-2018

  Indstillingen anbefales.

  Beslutning Byrådet den 30-05-2018

  Et flertal af Byrådet, 28 medlemmer, A, B, C, F, O og V godkender, at der ansøges om ophævelse af strandbeskyttelseslinjen på havnearealer i tilknytning til Assens Havn, Bågø Havn, Torø Huse samt Agernæs Havn. I relation til Agernæs Havn godkendes det alternative forslag om ophævelse af strandbeskyttelsen ved Agernæs Havn med et udvidet areal, der både omfatter arealer omkring havnen mod Lillebælt og arealer ind mod Helnæs Bugt, som vist på nyt kortbilag 1. Det nye kortbilag indarbejdes i ansøgningen

   

  Et mindretal af Byrådet, 1 medlem Ø, er enig med det øvrige byråd, dog bemærker Ø, at man ikke kan tiltræde ansøgning om ophævelse af strandbeskyttelseslinjen på havnearealer i tilknytning til Assens Havn.
   

  Bilag

 • Sagsid.: 17/14971

  Indstilling

  Udviklingsdirektøren indstiller, at Assens Kommune indgår i dialog med Energinet om den bedst mulige placering af gastransmissionsledningen i tilknytning til den eksisterende fordelingsledning mellem Tommerup St. og Tommerup samt nord om Brylle. Kommunaldirektøren bemyndiges til at indgå i dialog med Energinet.

  Beslutningstema

  Byrådet har tidligere taget stilling til, at der ønskes en alternativ placering af gastransmissionsledningen Baltic Pipe gennem Assens Kommune. Det har imidlertid vist sig, at der forefindes en eksisterende gasledning, hvorfor der er basis for at revurdere den tidligere beslutning.

  Sagsfremstilling

  I forbindelse med den offentlige høring om linjeføringen for en ny gastransmissionsledning gennem Assens Kommune godkendte byrådet på mødet den 28. februar 2018 et høringssvar med forslag om en alternativ linjeføring syd om Tommerup og Brylle.

   

  Efterfølgende har der været dialog i to møder med Energinet, som er bygherre på projektet, om den alternative linjeføring.

   

  I forbindelse med Energinets nærmere undersøgelse af mulige tracéer for en ny gasledning i Tommerupområdet er de blevet opmærksomme på, at der ligger en eksisterende gasledning – en fordelingsledning mellem Tommerup og Tommerup St. og nord om Brylle. Den eksisterende ledning afkaster en sikkerhedszone, som der vil skulle tages hensyn til i forbindelse med byudvikling. En ny gastransmissionsledning vil kunne lægges parallelt med denne og vil dermed ikke skabe en ny barriere, men højst øge sikkerhedszonen (jf. vedlagte bilag med notat og kort).

   

  Den eksisterende gasledning har en sikkerhedsafstand på 10 m, hvor der ikke kan bygges, og derudover er der begrænsninger for, hvor meget der må bygges inden for en afstand af 200 m på hver side af ledningen indenfor en længde på 1600 m. Hvor meget der kan bygges i denne zone afhænger af ledningens class location (jo højere class location, jo mere kan der bygges).

   

  Class location 2 betyder, at der kan bygges maksimalt 46 boliger indenfor en strækning på 1600 m og en class location 1, at der kan bygges maksimalt 10 boliger. Den eksisterende ledning ligger i class location 2 vest for den gamle banestrækning ved Tommerup og i class location 1 øst for den gamle banestrækning.

   

  Med Class location 3 kan der bygges et ubegrænset antal boliger i maksimalt 3 etager indenfor den del af class location, der overholder en mindsteafstand på 55 meter.  

   

  Ved placeringen af en ny gasledning parallelt med den eksisterende vil bæltet, hvor der ikke kan bygges øges til 55 m på hver side af ledningen dvs. der vil blive et samlet bælte på 110 m, hvor der ikke kan bygges.

   

  Til gengæld vil der, hvis ledningen lægges i en class location 3 kunne bygges stort set ubegrænset i en afstand af 55 m fra ledningen. Dog vil de begrænsninger den eksisterende ledning giver stadig skulle iagttages, medmindre den eksisterende ledning kan opgraderes.

   

  På baggrund af den nye viden anbefaler administrationen, at byrådet genovervejer den tidligere beslutning om at arbejde for en alternativ linjeføring og i stedet indgår i dialog med Energinet om den bedst mulige placering og class location for ledningen, så der i videst muligt omfang tages hensyn til både byudviklings- og skovrejsningsinteresser. Dette anbefales, idet en del af argumentet for at få flyttet gasledningen syd om forsvinder – nemlig, at det ikke er en gasledning, der skal definere vores fremtidige byudvikling. Nu er der allerede en barriere, der skal tages højde for i forbindelse med byudvikling – og påvirkningen bliver ikke væsentlig større ved placering af den nye ledning langs den eksisterende, såfremt den nye ledning etableres i class location 3.

  Beslutningskompetence

  Byråd

  Beslutning Byrådet den 30-05-2018

  Byrådet godkendte indstillingen.

  Bilag

 • Sagsid.:

  Sagsfremstilling

  Henvendelse til Erhvervsministeriet, erhvervsminister Brian Mikkelsen ang. erhvervsfremme og bemærkninger til forenklingsudvalgets udspil

  På vegne af KKR Syddanmark er der indkøbt fællesgave til HKH kronprins Frederik i anledning af 50 års fødselsdagen

   

   

  Beslutning Byrådet den 30-05-2018

  Til orientering.

  Bilag

 • Sagsid.:

  Beslutning Byrådet den 30-05-2018

  Orientering fra Dan Gørtz om, at Assens Kommune omtales i DR Programmet Kyst-til-kyst på mandag den 4. juni 2018.

 • Sagsid.:

  Sagsfremstilling

  Spørgsmål fra tilhørerne besvares af borgmesteren eller et af borgmesteren udpeget byrådsmedlem. Spørgsmålene skal vedrøre generelle kommunale forhold og skal kunne oplæses og besvares indenfor 3 minutter. Spørgsmål, der ikke skønnes at være af almen interesse, kan af borgmesteren henvises til besvarelse i den kommunale forvaltning.

  Beslutning Byrådet den 30-05-2018

  Lene Runge spurgte til, hvornår der sidst har været et dialogmøde med familieplejere i Assens Kommune.
   

 • Sagsid.: 18/8396