icon-Politik

Politik

Referat

Onsdag den 25. april 2018 kl. 17:00

Mødested: Byrådssalen
Udvalg: Byrådet
Medlemmer: Søren Steen Andersen, Karin Christiansen, Jens Jakobsen, Pia Offer Madsen, Tine Grau Poulsen, Lars Kristian Pedersen, Henrik Mott Frandsen, Dan Gørtz, Henning Jensen, Nikolaj Leed Henriksen, Rie Nielsen, Knud Søby, Erik Klindt Andersen, Mogens Mulle Johansen, Flemming Risskov Jørgensen, Charlotte Vincent Petersen, Finn Viberg Brunse, Henrik Hansen, Sara Emil Baaring, Leif Rothe Rasmussen, Ashil Farokh, Berit Schaldemose, Kaj Alstrup, Jens Henrik W. Thulesen Dahl, Lars Kolling, Betina Signe Stick, Ena Nørgaard, Poul Poulsen, Elmer Philipsen
 • Sagsid.:

  Beslutning Byrådet den 25-04-2018

  Dagsordenen godkendt.

 • Sagsid.: 18/1179

  Indstilling

  Borgmesteren indstiller, at

  • Borgmesteren bemyndiges til at repræsentere Assens Kommune på generalforsamlingen i Assens Forsyning A/S
  • Byrådet udpeger 2 medlemmer til bestyrelsen
  • Formand og næstformand for bestyrelsen udpeges blandt bestyrelsens
  • medlemmer
  • Byrådet tager stilling til årsrapport for Assens Forsyning A/S for 2017
  • Byrådet tager stilling til anvendelse af over-/underskuddet

  Sagsfremstilling

  Assens Forsyning A/S har indkaldt til ordinær generalforsamling onsdag den 9. maj 2018.

   

  Assens Kommune er eneejer af Assens Forsyning A/S.

   

  Bestyrelsen består p.t. af 10 medlemmer, hvoraf 5 medlemmer er udpeget af Assens Byråd, 2 medlemmer er forbrugervalgte og 3 medlemmer er valgt til bestyrelsen som medarbejderrepræsentanter.

   

  Bestyrelsen består af følgende: Hans Bjergegaard (formand), Arno Termansen (næstformand), Lars Kristian Pedersen, Ole Knudsen, Poul Erik Kristiansen, Jørgen Skov Petersen (forbrugervalgt), Søren Edlefsen (forbrugervalgt), Marie Heebøll (medarbejdervalgt), Bjarne Hougaard (medarbejdervalgt), Jan Svendsen (medarbejdervalgt).

   

  De af Byrådet udpegede medlemmer udpeges for 2 år ad gangen. Hvert andet år er 3 medlemmer på valg og modsat år er 2 medlemmer på valg.

   

  Hans Bjergegaard og Poul Erik Kristiansen er på valg på generalforsamlingen og Byrådet skal udpege 2 medlemmer til bestyrelsen for Assens Forsyning A/S. Byrådet har på konstituerende møde udpeget Poul Erik Kristiansen og Jørgen Hviid.

   

  På generalforsamlingen skal tillige udpeges formand og næstformand for bestyrelsen.

  Økonomi

  Efter modtagelse af årsregnskabet for 2017 fra Assens Forsyning har administrationen tilføjet følgende oplysninger:

   

  Resultatopgørelsen for 2017 for Assens Forsyning A/S med datterselskaber udviser et underskud på 6.472.000 kr., og egenkapitalen udgør herefter 1.256.248.000 kr. Resultat af primær drift i Assens Forsyning A/S udviser et overskud på 113.000 kr.

   

  Byrådet skal træffe beslutning om anvendelse af overskud i henhold til den godkendte årsrapport, hvor der iht. generalforsamlingens dagsorden foreligger indstilling om, at overskuddet overføres til næste år.

   

  Der vedhæftes notat fra Økonomi ang. opmærksomhedspunkter til regnskabet 2017.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Beslutning Byrådet den 25-04-2018

  Byrådet traf beslutning om, at Lars Kristian Pedersen ikke er inhabil ved sagens behandling.

   

  Byrådet godkendte indstillingen.

  Bilag

 • Sagsid.: 18/6094

  Indstilling

  Økonomiudvalget anbefaler, at Assens Kommune giver tilsagn til låneoptagelse i forbindelse med renovering af Grevegården, samt at Assens Kommune stiller kommunalgaranti i forbindelse med boligforeningens optagelse af lån ved renovering.

  Beslutningstema

  Sagen forelægges til stillingtagen til om ansøgning om kommunal garantistillelse samt godkendelse af låneoptagelse i forbindelse med renovering af alment boligbyggeri.

  Sagsfremstilling

  Assens Kommune har den 6. februar 2018 af Tommerup Andelsboligforening modtaget ansøgning om tilsagn til oprettelse af lån til renoveringsarbejder på afdeling 11, Grevegården i Tommerup.

   

  Grevegården står foran at skulle have nyt tag samt renovering af facader.

   

  Anskaffelsessummen på renoveringen udgør 2.800.000kr. Til finansieringen af dette benyttes 900.000kr. fra afdelingens henlæggelser samt 850.000kr. fra boligforeningens dispositionsfond. Restfinansieringen skal ske gennem låneoptagelse på 1.050.000kr. med et 30 års kreditforeningslån.

   

  Kreditforeningen betinger sig i forbindelse med oprettelse af lån, at Assens kommune stiller 100% garanti for lånet på 1.050.000kr. med en 30årig løbetid.

  Lovgrundlag

  Almenboligloven § 29 stk.1

  Økonomi

  Den samlede anskaffelsessum andrager 2.800.000kr. Den kommunale garanti vil udgøre 1.050.000kr.

   

  Afdelingens økonomi er i sin helhed sund. Mindre afdelinger som denne med kun 12 lejemål er mere sårbare i tilfælde af tomgang i lejemålene. Dette vurderes dog ikke at være en udfordring på pågældende afdeling. Renoveringen vil medføre en huslejestigning på 48kr. pr. m2. Dette vurderes ikke at have en betydning for udlejningen af de pågældende boliger.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Beslutning Økonomiudvalget den 16-04-2018

  Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

  Beslutning Byrådet den 25-04-2018

  Byrådet godkendte indstillingen.

  Bilag

 • Sagsid.: 18/9528

  Indstilling

  Borgmesteren indstiller, at forslag til ændret forretningsorden for Assens Byråd oversendes til 2. behandling og godkendelse på Byrådets møde den 30. maj 2018

  Beslutningstema

  Byrådet har senest i budgetaftalen for budget 2018-2021 peget på muligheden for at nedsættet et eller flere opgaveudvalg efter den kommunale styrelseslovs § 17, stk. 4. Byrådet har også tilkendegivet, at formanden for udvalget skal udpeges af Byrådet. Dette kræver en ændring af Byrådets forretningsorden, som med denne sag forelægges til Byrådets behandling.

  Sagsfremstilling

  Byrådets nugældende forretningsorden § 7, stk. 2 fastlægger, at særlige udvalg, svarende til opgaveudvalg efter den kommunale styrelseslovs § 17, stk. 4, selv udpeger formanden for udvalget.

   

  Assens Byråd har tidligere i sit arbejde med nye arbejdsformer tilkendegivet, at Byrådet i forbindelse med nedsættelse af et opgaveudvalg samtidig vil udpege en formand for det pågældende udvalg.

   

  Byrådets forretningsorden giver ikke mulighed for at Byrådet udpeger formændene for eventuelle opgaveudvalg, medmindre kompetenceforholdene i forretningsordenen ændres. Der vurderes ikke at være noget til hinder for at Byrådet kan beslutte en sådan ændring af forretningsordenen.

   

  Forslag til ændring af forretningsordenens § 7 er i vedlagte bilag markeret med gult.

   

  Ændring af forretningsordenen skal undergives to behandlinger i Byrådet.

   

  Opgaveudvalg giver Byrådet mulighed for sammen med borgere, interessenter, rådgivere mv. at sætte en given opgave i centrum som forberedelse til Byrådets efterfølgende beslutning

  Lovgrundlag

  Lov om kommunernes styrelse § 2, stk. 4.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Byrådet den 25-04-2018

  Forslag til ændret forretningsorden for Assens Byråd oversendes til 2. behandling på Byrådets møde den 30. maj 2018.

  Bilag

 • Sagsid.: 18/4007

  Indstilling

  Kommunaldirektøren indstiller, at kompetencefordelingsplan 2018-2021 for Økonomiudvalgets område godkendes.

   

  Udvalget for Beskæftigelse, Erhverv og Kultur indstiller, at kompetencefordelingsplan 2018-2021 for Beskæftigelse, Erhverv og Kulturs område godkendes med bemærkning om, at kulturpuljer – konkrete ansøgninger under kr. 5.000,- tilføjes.

   

  Uddannelse, Børn og Familie indstiller, at kompetencefordelingsplan 2018-2021 for Uddannelse, Børn og Families område godkendes med bemærkning om, at strukturelle forhold skal til behandling i udvalget.

   

  Social og Sundhed indstiller, at kompetencefordelingsplanen 2018-2021 for Social og Sundheds område godkendes.

   

  Miljø, Teknik og Plan indstiller, at kompetencefordelingsplan 2018-2021 for Miljø, Teknik og Plans område godkendes med bemærkning om, at kompetencen til behandling af lokalplaner fremadrettet placeres i fagudvalget.

   

  Økonomiudvalget anbefaler indstillingerne med bemærkninger om, at kompetencefordelingsplan for Uddannelse, Børn og Familie justeres med tilføjelse af, at kompetencen til at behandle strukturelle forhold, som påvirker serviceniveauet, henligges til Byrådet.

   

  Kompetencefordelingsplanerne for de øvrige fagudvalg tilføjes tilsvarende beskrivelse.

  Beslutningstema

  Kompetencefordelingsplanerne er behandlet i de enkelte fagudvalg og sendes samlet til godkendelse af kompetencefordeling mellem Byråd, Økonomiudvalg, fagudvalgene og administration.

  Sagsfremstilling

  Assens Byråd er kommunens øverste myndighed og har det overordnede ansvar for kommunens virksomhed.

   

  Fagudvalgene varetager den umiddelbare forvaltning på en række områder og har dermed i stort omfang fået kompetence til at træffe beslutninger på disse områder. Styrelsesvedtægten fastlægger fordelingen af opgaver mellem Byråd, fagudvalgene og udvalgene imellem.

   

  I det daglige arbejde varetages en del af kommunens drift af administrationen. Administrationens kompetence afledes helt overordnet set fra Byrådet.

   

  For at skabe tydelighed på kompetenceforholdene mellem Byråd, Økonomiudvalg, fagudvalg og administrationen har Assens Byråd udarbejdet en kompetencefordelingsplan for

  • Økonomiudvalget,
  • Beskæftigelse, Erhverv og Kultur,
  • Uddannelse, Børn og Familie,
  • Social og Sundhed
  • Miljø, Teknik og Plan

   

  Planerne dækker størstedelen af de typiske sager/beslutninger som skal træffes af Assens Kommune. I praksis vil der erfaringsmæssigt opstå sager, hvor administrationen ud fra en vurdering af lovgivning og sagernes karakter må vurdere om sagen skal behandles administrativt eller politisk.

   

  Kompetencefordelingsplanerne omfatter alene områder, hvor kompetencen flyttes. Det betyder, at der ikke medtages kompetencebeskrivelse af områder, som ikke kan delegeres fra Byrådet, f.eks. vedtagelse af budget, meddelelse af bevillinger m.v.

   

  Alle fagudvalgene og Økonomiudvalget har behandlet deres konkrete kompetencefordelingsplan. Planerne forelægges her til Byrådets samlede godkendelse.

   

  Kompetencefordelingsplanerne er tilrettet efter Økonomiudvalgets behandling.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Beslutning Økonomiudvalget den 16-04-2018

  Økonomiudvalget anbefaler indstillingerne med bemærkninger om, at kompetencefordelingsplan for Uddannelse, Børn og Familie justeres med tilføjelse af, at kompetencen til at behandle strukturelle forhold, som påvirker serviceniveauet, henligges til Byrådet.

   

  Kompetencefordelingsplanerne for de øvrige fagudvalg tilføjes tilsvarende beskrivelse.
   

  Beslutning Byrådet den 25-04-2018

  Byrådet godkendte Økonomiudvalgets indstilling.

  Bilag

 • Sagsid.: 18/8736

  Indstilling

  Økonomiudvalget anbefaler, at kommunaldirektør Finn G. Johansen udpeges som formand for Grundejerforeningen Sukkerfabrikken til dennes generalforsamling i maj måned med henblik på nedlæggelse af foreningen.

  Beslutningstema

  Sagen sendes til beslutning, idet Assens Kommune med overtagelse af Øst- og Vestfløjen fra Dupont nu ejer størstedelen af Daniscogrunden.

  Sagsfremstilling

  Assens Byråd godkendte den 25. september 2007 principaftale mellem Danisco og Assens Kommune vedrørende overtagelse af areal til rådhus- og halprojekt på Daniscogrunden. Af principaftalen fremgår det, at alle ejendommene på grunden skal være medlem af en fælles grundejerforening og Grundejerforeningen Sukkerfabrikken blev ved stiftende generalforsamling den 1. oktober 2009 nedsat.

   

  Bestyrelsen for Grundejerforeningen Sukkerfabrikken består af 5 medlemmer. Assens Forsyning A/S og Arena Assens udpeger hvert 1 medlem. Derudover indstiller Assens Kommune nu 3 medlemmer.

   

  Assens Byråd har tidligere kun udpeget 2 byrådsmedlemmer til bestyrelsen, men da Assens Kommune har overtaget Dupont’s (Danisco) tidligere arealer i Øst- og Vestfløjen af Rådhuset indtræder kommunen med ét medlem yderligere pr. 1. januar 2018.

   

  Fordelingsnøglen mellem medlemmerne af Grundejerforeningen fordeler sig herefter med følgende:

   

  Assens Forsyning

  3,46%

  Arena Assens

  29,74%

  Assens Kommune

  66,80%

   

  Grundejerforeningens opgaver omfatter hovedsagligt vedligeholdelse, renholdelse og fornyelse på de offentlige veje, parkeringspladser, haveanlæg og passagearealer på området, samt pasning af skorstenen og tilladelser til at andre kan benytte arealet til andre formål.

   

  Bestyrelsen for Grundejerforeningen Sukkerfabrikken mødes som udgangspunkt én gang årligt ved afholdelse af generalforsamling og efterfølgende bestyrelsesmøde i maj måned.

   

  Da Assens Kommune nu ejer størstedelen af området og således også bidrager økonomisk med den største andel til fællesudgifterne foreslår administrationen, at Grundejerforeningen Sukkerfabrikken nedlægges.

   

  Forslaget skal samtidig ses med ønske om at nedbringe det forholdsmæssige store administrative arbejde der foregår årligt forud for generelforsamlingen med udarbejdelse af årsrapporter og lign. med ekstern revisor, samt årsberetning, driftsbudgetter og dagsorden for hhv. generalforsamling og bestyrelsesmøde.

   

  Med henblik på at sikre fordeling af Grundejerforeningens område til de omkringliggende ejere og varetage den eventuelle nedlæggelse af grundejerforeningen skal administrationen derfor forslå, at Assens Byråd angiver kommunaldirektør som formand for grundejerforeningen og giver mandat med henblik på nedlæggelse.

   

  På det konstituerende møde den 13. december 2017 er Henrik Hansen og Knud Søby allerede udpeget.

  Lovgrundlag

  Vedtægter for Grundejerforeningen Sukkerfabrikken

  Beslutningskompetence

  Byråd

  Beslutning Økonomiudvalget den 16-04-2018

  Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

   

  Beslutning Byrådet den 25-04-2018

  Byrådet godkendte indstillingen.

 • Sagsid.: 17/7612

  Indstilling

  Økonomiudvalget anbefaler, at forslaget til Strategi Fyn 2018-2021 endelig godkendes.

  Sagsfremstilling

  Med Strategi FYN 2018-2021 står ni fynske kommuner sammen om handlinger, der i tre strategiske spor sætter en fælles retning for udviklingen af Fyn ved at udnytte de fynske vækstpotentialer og skabe flere arbejdspladser, øget bosætning og en stærk sammenhængende infrastruktur. De tre spor er Arbejdsmarked & Uddannelse, Bosætning & Attraktivitet og Infrastruktur & Mobilitet. Strategi FYN 2018-2021 afløser Strategi FYN 2014-17 som Byregion Fyn-kommunernes fælles strategiske overligger for vækst og udvikling i indeværende byrådsperiode.

   

  Resultatet af den politiske høring

  Strategien har i perioden oktober-december været i politisk høring i de fynske kommuner, ligesom Beskæftigelsesforum Fyn og Region Syddanmark også har indgivet høringssvar. Sekretariatet noterer sig, at der blandt alle kommuner er en generel tilfredshed med- og opbakning til forslaget til Strategi FYN 2018-21. Således har kommunernes i alt indsendt 57 bemærkninger til Strategi FYN 2018-21 primært i form af ændringsforslag til uddybelse og klargøring af vigtige kommunale pointer omkring strategiens realisering. De indarbejdede rettelser i tekst- og grafik fremgår af vedlagte Hvidbog.

   

  Borgmesterforum har d. 22. februar godkendt sekretariatets hvidbog og indstillinger til, hvordan kommunernes bemærkninger kan indarbejdes i strategien. Herefter har sekretariatet tilrettet strategien, så den i dag kan sendes til politisk godkendelse i kommunerne.

   

  Processen hidtil

  Arbejdet med Strategi FYN 2018-21 har nu været i gang siden oktober 2016, hvor Borgmesterforum Fyn besluttede, at indsatsen skulle fokuseres i de tre strategiske spor: Uddannelse & Arbejdsmarked, Bosætning & Attraktivitet og Infrastruktur & Mobilitet. Processen har inddraget politikere, embedsmænd og eksterne parter og har bestået af følgende:

   

  • Politisk prioritering: Borgmesterforum Fyn i oktober 2016: Beslutning om politisk prioritering af Strategi FYN 2018-2021s tre spor. De fynske byrådsmedlemmer deltog på de to politikudviklende konferencer Fyns Fremtid 7 i november 2016 på Lindø og Fyns Fremtid 8 i marts 2017 i Nyborg, hvor deltagerne gennem workshops i fællesskab fremsatte forslag om politisk fokus og ønsker til konkrete indsatser for det fremtidige fælles fynske samarbejde.
  • Ekspertinddragelse: Arbejdsgrupper med deltagelse fra bl.a. det fynske erhvervsliv, brancheorganisationer og uddannelsessteder har givet input til indholdet.
  • Administrativ høring og kvalitetssikring: Det første forslag til Strategi FYN 2018-2021 forelå i marts 2017, og kommunaldirektørforum besluttede at udsende forslaget til strategien i administrativ høring for at kvalitetssikre formuleringer af forslag til konkrete indsatser og for at sikre, at der peges på de rigtige ansvarshavende fora og samarbejdspartnere, der kan sikre gennemførelse af kommunalt forankrede samarbejdsprojekter. I august blev der afholdt to workshops, hvor fagchefer på tværs af de ni kommuner kvalificerede udfordringer, handlinger og mål til strategiens spor Arbejdsmarked & Uddannelse og Bosætning & Attraktivitet.
  • Strategi sendes i politisk høring: Borgmesterforum Fyn afholdt møde den 3. oktober og besluttede at sende strategien i politisk høring med høringsperiode fra 10. oktober til 20. december.
  • Strategi sendes til politisk godkendelse: Sekretariatet har bearbejdet kommunernes politiske høringssvar og forslag til justeringer af strategien i en hvidbog, der på Borgmesterforum d. 22. februar er blev godkendt som grundlag for tilretning af strategien. Strategi FYN 2018-21 er tilrettet på baggrund af hvidbogen og sendes nu til politisk godkendelse.
  • Realisering af fælles fynske indsatser med udgangspunkt i Strategi FYN 2018-21. Efter endelig godkendelse af den fælles fynske strategi, prioriteres, finansieres og igangsættes de fælles indsatser, som kommunerne beslutter i de enkelte byråd.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Beslutning Økonomiudvalget den 16-04-2018

  Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

  Beslutning Byrådet den 25-04-2018

  Byrådet godkendte indstillingen.

  Bilag

 • Sagsid.: 18/8457

  Indstilling

  Beredskabskommissionen indstiller, at

  • den beredskabsfaglige sagsbehandling i forbindelse med risikovirksomheder delegeres til Beredskab Fyn, idet Beredskab Fyn understøtter kommunerne med at forberede de berørte sager med en indstilling om, hvordan sagerne afgøres.
  • Assens Kommunes beføjelser efter lov om beskyttelsesrum delegeres til Den Fælles Fynske Beredskabskommission.

   

  Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

  Beslutningstema

  En ændring af beredskabslovgivningen i 2016 har åbnet mulighed for, at Assens Byråd kan delegere sin beføjelser vedrørende henholdsvis beskyttelsesrum og risikovirksomheder til Den Fælles Fynske Beredskabskommission.

  Sagsfremstilling

  Lov om Beskyttelsesrum omhandler både traditionelle beskyttelsesrum og betondækningsgrave. Det er Byrådets opgave at føre tilsyn med, at de foranstaltninger, der er påbudt ifølge loven bliver gennemført.

   

  Betondækningsgrave placeret i samarbejdskommunerne kan være omfattet af gældende rammer for kommuneplaner eller lokalplaner. Der kan ligeledes være fredningsmæssige interesser forbundet med særlige lokaliteter, hvor der er placeret betondækningsgrave, hvilket er tilfældet for Assens Kommune og disse fredningsinteresser bør indgå i sagsbehandlingen.

   

  Vedrørende behandling af risikovirksomheder gælder, at sagsbehandling af sådanne sager sker i medfør af risikobekendtgørelsen. Risikobekendtgørelsen har samme hjemmel som de tekniske forskrifter, som siden etablering af Beredskab Fyn har været overdraget til det fælles beredskab. Derfor vil den beredskabsfaglige sagsbehandling vedrørende risikovirksomheder kunne gennemføres af Beredskab Fyn i samarbejde med kommunerne.

   

  Inden for Beredskab Fyns driftsområde findes i alt 9 Risikovirksomheder fordelt som følgende:

  • Assens 1,
  • Odense 4
  • Nyborg 4

   

  Lovgrundlag

  Beredskabsloven §§ 33 – 37 samt lov om beskyttelsesrum

  Økonomi

  Ingen økonomiske konsekvenser for så vidt angår de administrative opgaver forbundet med delegeringen af beføjelser og sagsbehandling.

   

  I forhold til lov om Beskyttelsesrum skal det oplyses, at Beredskab Fyn ikke har budget til eventuelle konstruktive indgreb eller øvrige entreprenørarbejder på beskyttelsesrum og betondækningsgrave. Udgifter til sådanne opgaver afholdes af Assens Kommune og for indeværende forefindes der ikke budget til evt. konstruktive indgreb.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Beslutning Økonomiudvalget den 16-04-2018

  Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

  Beslutning Byrådet den 25-04-2018

  Byrådet godkendte indstillingen.

 • Sagsid.: 18/6808

  Indstilling

  Miljø, Teknik og Plan anbefaler, at revideret Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg tilhørende Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S godkendes.

   

  Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

  Beslutningstema

  Assens Spildevand A/S har udarbejdet en revideret betalingsvedtægt, fordi der er behov for en justering af afsnit 4.2.2 vedrørende fradrag for vand, der ikke tilledes kloaksystemet. På baggrund af en klage over den gældende betalingsvedtægt har Energistyrelsen fremsendt en vejledende udtalelse vedrørende spildevandsbetalingslovens §2a, stk. 5. Betalingsvedtægten foreslås nu revideret i henhold til den vejledende udtalelse fra den regeludstedende myndighed.

  Sagsfremstilling

  I den nugældende betalingsvedtægt er der fastsat et krav om en minimumsomsætning på 50.000 kr. pr. år i forbindelse med erhvervsejendommes fradrag for vand, der ikke tilledes spildevandsforsyningsselskabets kloaksystem, jf. Betalingsvedtægt for Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S. Det bemærkes, at kravet om en minimumsomsætning på 50.000 kr. pr. år er fastsat på baggrund af en forespørgsel hos By- og Landskabsstyrelsen i 2009 om tolkning af lovens definition af erhvervsejendomme. Statsforvaltningen har meddelt, at de ikke mener, at der er grundlag for at rejse en tilsynssag over for kommunen.

   

  Folketingets Ombudsmand har efterfølgende bedt Energistyrelsen om en redegørelse for, hvad der forstås ved begrebet ”erhvervsejendomme” i spildevandsbetalingsloven. Energistyrelsens vejledende udtalelse vedr. tolkning af begrebet ”erhvervsejendomme” i spildevandsbetalingslovens § 2a, stk. 5 er vedlagt som bilag.

   

  På baggrund af den vejledende udtalelse har Assens Forsyning A/S fremsendt revideret betalingsvedtægt til godkendelse hos kommunen, hvor afsnit 4.2.2 er ændret i overensstemmelse med udtalelsen. Det vil sige, at kravet om en omsætning større end 50.000 kr. årligt er fjernet. Den fremsendte betalingsvedtægt er vedtaget af bestyrelsen i Assens Forsyning A/S den 8. februar 2018.

   

  Kompetencen til at udarbejde betalingsvedtægter ligger hos spildevandsforsyningsselskabet, jf. vandsektorloven. Byrådet skal foretage en legalitetskontrol af betalingsvedtægten for at sikre, at den er i overensstemmelse med spildevandsplanen og gældende lovgivning i øvrigt.

  Lovgrundlag

  Vandsektorloven. Lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold (LOV nr. 469 af 12. juni 2009) med senere ændringer.

  Betalingsloven. Lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. (LBK nr. 633 af 7. juni 2010) med senere ændringer.

  Vejledning om betalingsregler for spildevandsanlæg, Miljøministeriet nr. 3/2001.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 09-04-2018

  Miljø, Teknik og Plan anbefaler, at revideret Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg tilhørende Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S godkendes.

  Beslutning Økonomiudvalget den 16-04-2018

  Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

   

  Beslutning Byrådet den 25-04-2018

  Byrådet godkendte indstillingen.

  Bilag

 • Sagsid.: 18/3676

  Indstilling

  Miljø, Teknik og Plan indstiller, at

   

  • ansøgning om ændring af plangrundlaget for matrikel 17cp, Skydebjerg by, Aarup imødekommes, så der kan opføres tæt/lavt boligbyggeri på matriklen.
  • ændringen af plangrundlaget sker ved, at den eksisterende Lokalplan nr. 55 revideres.
  • ansøger bidrager økonomisk til udarbejdelsen af lokalplanen.
  • beslutningskompetencen for lokalplanforslag og endelig vedtagelse af lokalplan delegeres til Miljø, Teknik og Plan.


  Miljø, Teknik og Plan bemærker at boligernes arkitektur skal prioriteres og indpasses i områdets karakter.

   

  Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

  Beslutningstema

  Miljø, Teknik og Plan skal beslutte, at igangsætte udarbejdelsen af en ny lokalplan for området ved Eventyrbakken/Dragebakken, så det bliver muligt at opføre tæt/lavt byggeri på en endnu ubebygget matrikel. Det skal endvidere besluttes, om ansøger skal bidrage økonomisk til afholdelse af udgifter forbundet med planlægningen.

  Sagsfremstilling

  Aarup Lokalråd og ejer af matrikel 17 cp Skydebjerg by, Aarup har ansøgt om at få ændret Lokalplan nr. 55. Der ønskes opført tæt/lavt byggeri på matriklen med en bebyggelsesprocent på 25 og et samlet boligareal på cirka 1500 m2 - Se bilag 1.

   

  Lokalplan 55 fastsætter områdets anvendelse til parcelhuse (åben/lavt byggeri) med en grundstørrelse på minimum 800 m2. I lokalplanens redegørelse er vist en mulig udnyttelse af matrikel 17 cp til seks parcelhuse. Med en bebyggelsesprocent på 25 giver det et samlet boligareal på 1500 m2. En fornyet planlægning er nødvendig, såfremt der skal opføres tæt/lavt byggeri i stedet.

   

  Administrationen anbefaler det ansøgte. Administrationen anbefaler også, at der ikke udarbejdes en ny selvstændig lokalplan for matrikel 17 cp, men at den eksisterende Lokalplan nr. 55 revideres. Matrikel 17 cp er et lille areal, hvor en selvstændig lokalplan kan synes uhensigtsmæssig, da muligheden for tæt/lavt byggeri kan indskrives i den eksisterende lokalplan. Her ud over er der i forhold til udstykningen på Eventyrbakken ved dispensation foretaget ændringer i Lokalplan nr. 55, der med fordel kan indarbejdes i en revision.

   

  For at nedsætte sagsbehandlingstiden på en lokalplan er det indstillet, at der sker delegation til Miljø, Teknik og Plan. Da der skal tages beslutning om delegation, ligger beslutningskompetencen hos Byrådet.

  Lovgrundlag

  Lov om planlægning.

  Økonomi

  Projektudvikler skal bidrage økonomisk til en ændring af plangrundlaget. Ved en revision af Lokalplan nr. 55 vil dette betyde, at der skal fremsendes kortbilag til lokalplanen samt udkast til bestemmelser til lokalplanen. Såfremt der skal udarbejdes en ny selvstændig lokalplan, skal projektudvikler afholde hele udgiften til lokalplanudkast.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 05-03-2018

  Miljø, Teknik og Plan besluttede at udsætte sagen.

   

  Administrationen har efterfølgende været i dialog med projektudvikler, som har fået udarbejdet et forslag til placering af 5 x 3 boliger med et areal på ca. 1200 m2 i alt. Bygningerne er lagt, så de følger terrænet.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 09-04-2018

  Miljø, Teknik og Plan indstiller, at Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler:

   

  • At ansøgning om ændring af plangrundlaget for matrikel 17cp, Skydebjerg by, Aarup imødekommes, så der kan opføres tæt/lavt boligbyggeri på matriklen.
  • At ændringen af plangrundlaget sker ved, at den eksisterende Lokalplan nr. 55 revideres.
  • At ansøger bidrager økonomisk til udarbejdelsen af lokalplanen.
  • At beslutningskompetencen for lokalplanforslag og endelig vedtagelse af lokalplan delegeres til Miljø, Teknik og Plan.


  Miljø, Teknik og Plan bemærker at boligernes arkitektur skal prioriteres og indpasses i områdets karakter.

  Beslutning Økonomiudvalget den 16-04-2018

  Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

   

  Beslutning Byrådet den 25-04-2018

  Byrådet godkendte indstillingen.

  Bilag

 • Sagsid.: 16/1223

  Indstilling

  Et flertal af Uddannelse, Børn og Familie (F, O og V) indstiller følgende til realisering af S05:

  • Frivillig børnehavestart kr. 0,5 mio.,
  • nedjustering af budget til PA elever med kr. 1,0 mio.,
  • stordriftsfordele med kr. 0,5 mio. samt
  • nedjustering af beløb pr. barn på dagtilbudsområdet med kr. 1,5 mio.
    

  Et mindretal bestående af A indstiller følgende til realisering af S05:

  • Fortsættelse af frivillig børnehavestart med kr. 0,5 mio.,
  • nedjustering af PA elever med kr. 1,0 mio. samt
  • digitaliseringspuljen på kr. 2 mio.

   

  Et flertal af Økonomiudvalget, 6 medlemmer (F, O og V) anbefaler indstilling fra et flertal af Uddannelse, Børn og Familie.

   

  Et mindretal af Økonomiudvalget, 2 medlemmer (A) anbefaler indstilling fra et mindretal af Uddannelse, Børn og Familie.

   

  Poul Poulsen (B) afventer stillingtagen til Byrådets behandling af sagen.

  Beslutningstema

  På udvalgsmødet den 5. marts 2018 for Uddannelse, Børn og Familie blev det besluttet, at de beskrevne besparelsesforslag vedr. strategisk blok S05 skulle sendes i høring. Høringssvarene er nu indkommet, og der skal træffes beslutning om hvilke forslag der skal udmøntes.

  Sagsfremstilling

  I forbindelse med vedtagelse af budget 2017-2020, blev strategisk blok S05 også vedtaget som betyder, at børn og ungeområdet sammenlagt skal finde besparelser for 3.250.000 kr. i 2018 stigende til 3.500.000 kr. i 2019 og frem.

   

  På den baggrund har administrationen arbejdet med en række besparelsesemner som kan være med til at imødegå strategisk blok S05. Nedenstående tabel viser en oversigt over de enkelte besparelsesemner og de økonomiske konsekvenser heraf.

   

  Hvert af besparelsesemnerne er beskrevet i de til dagsordenspunktet vedhæftede bilag som også indeholder bemærkninger fra fællesMED.

   

  I 1.000 kr.

  2018

  2019

  2020

  2021

  Fortsættelse af  frivillig tidlig børnehavestart

  -500

  -500

  -500

  -500

  Nedjustering af budget til PA elever

  -1.000

  -1.000

  -1.000

  -1.000

  Obligatorisk tidlig børnehavestart 1 måned før

  -962

  -962

  -962

  -962

  Stordriftsfordele på daginstitutionerne

  -1.000

  -1.000

  -1.000

  -1.000

  Nedjustering af digitaliseringspulje

  -1.000

  -1.000

  -1.000

  -1.000

  Nedjustering i beløb pr. barn

  -2.000

  -2.000

  -2.000

  -2.000

  Åbningstiden reduceres med 1 time pr. uge

  -660

  -1.583

  -1.583

  -1.583

  Åbningstiden reduceres med en ½ time pr. uge

  -335

  -804

  -804

  -804

  Besparelsesforslag i alt.

  -7.457

  -8.849

  -8.849

  -8.849

  Vedtaget besparelsesmål i alt

  -3.250

  -3.500

  -3.500

  -3.500

   

  Ovenstående forslag har været sendt i høring og viser en generel skepsis over for, at der skal spares på skole- og dagtilbudsområdet. Der er dog bred enighed om, at pege på forslaget om en nedjustering af budgettet til PA elever. Derudover rummer høringssvare stor uenighed om hvilke forslag der skal prioriteres. Høringssvarene, som også indeholder nye forslag til besparelse, kan ses i billaget høringsvar vedr. udmøntning af strategisk blok S05. Derudover er der til dagsordenspunktet vedhæftet et notat som sammenslutter de væsentligste pointer fra de indkomne høringssvar.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Uddannelse Børn og Familie den 09-04-2018

  F, O og V indstiller følgende punkter til realisering af S05:

  Frivillig børnehavestart kr. 0,5 mio., nedjustering af budget til PA elever med kr. 1,0 mio., stordriftsfordele med kr. 0,5 mio. samt nedjustering af beløb pr. barn på dagtilbudsområdet med kr. 1,5 mio.
   

  Et mindretal bestående af A indstiller følgende punkter til realisering af S05:

  Fortsættelse af frivillig børnehavestart med kr. 0,5 mio., nedjustering af PA elever med kr. 1,0 mio. samt hele digitaliseringspuljen på kr. 2 mio.

   

  Udvalget finder ikke, at Karin Christiansen som medlem af bestyrelsen på Ebberup Skole er inhabil i sagens behandling.

   

  Beslutning Økonomiudvalget den 16-04-2018

  Et flertal af Økonomiudvalget, 6 medlemmer (F, O og V) anbefaler indstilling fra et flertal af Uddannelse, Børn og Familie.

   

  Et mindretal af Økonomiudvalget, 2 medlemmer (A) anbefaler indstilling fra et mindretal af Uddannelse, Børn og Familie.

   

  Poul Poulsen (B) afventer stillingtagen til Byrådets behandling af sagen.
   

  Beslutning Byrådet den 25-04-2018

  Poul Poulsen, B, fremsatte følgende ændringsforslag til realisering af S05:

  • frivillig børnehavestart, 0,5 mio.kr
  • nedjustering af budget til PA-elever, 1 mio. kr.
  • resterende sparekrav ift. blok S05 på 2 mio.kr, sendes tilbage til udvalget, med henblik på at indgå i genopretningsplanen vedr. overførsler.

   

  Ændringsforslaget blev sat til afstemning:

  For stemte: 9 medlemmer (A og B)

  Imod stemte: 20 medlemmer (C, F, O, V og Ø)

  Ingen medlemmer stemte hverken for eller imod.

   

  Ændringsforslaget var herefter bortfaldet.

   

  Mindretalsindstilling fra Uddannelse, Børn og Familie blev herefter sat til afstemning:

  For stemte: 8 medlemmer (A)

  Imod stemte: 20 medlemmer (B, C, F, O undtagen Betina Signe Stick, V og Ø)

  1 medlem, Betina Signe Stick stemte hverken for eller imod.

   

  Mindretalsindstillingen var herefter bortfaldet.

   

  Flertalsindstilling fra Uddannelse, Børn og Familie blev sat til afstemning:

  For stemte: 18 medlemmer (C, O undtagen Betina Signe Stick og V)

  Imod stemte: 10 medlemmer (A, B og Ø)

  1 medlem, Betina Signe Stick stemte hverken for eller imod.

   

  Flertalsindstillingen var herefter godkendt.

   

  Bilag

 • Sagsid.: 18/824

  Indstilling

  Uddannelse, Børn og Familie indstiller, at Assens Kommune fortrinsvis er interesseret i et dækningsområde svarende til UUO-samarbejdet. Dette med udgangspunkt i en skoleenhed i Glamsbjerg.

   

  Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

  Beslutningstema

  FGU-dækningsområde på Fyn samt orientering om forberedelserne til en opdatering af kommunens sammenhændende ungeindsats.

  Sagsfremstilling

  Regeringen har sammen med Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti og Radikale Venstre indgået en aftale om en reform af det forberedende område. Aftalen udmøntes i konkret lovgivning, der forventes vedtaget 1. halvår 2018.

   

  Initiativet indebærer, at en række af de nuværende forberedende tilbud blive lagt sammen til en ny Forberedende Grunduddannelse (FGU).

   

  Den nye Forberedende Grunduddannelse skal gøre unge under 25 år klar til fagligt, personligt og socialt at gennemføre enten en erhvervsuddannelse eller en anden ungdomsuddannelse eller få varigt fodfæste på arbejdsmarkedet. FGU’en forankres i statsligt selvejende institutioner, med en tilhørende bestyrelse.

   

  Den Forberedende Grunduddannelse bliver etableret på baggrund af en lokal proces blandt landets kommuner. Aftalepartierne har en forventning om, at den lokale proces tager udgangspunkt i én skole per kommune, dog flere skoler i de større kommuner og ingen skoler i kommuner, hvor der ikke er tilstrækkeligt elevgrundlag. Der skal i alt etableres ca. 90 skoler på landsplan.

   

  Siden årsskiftet har en lokal proces søgt at afdække interesse og muligheder i forhold til etablering af FGU-institutioner på Fyn. Umiddelbart tegner der sig et billede af 1 til 2 institutioner på Fyn med tilhørende lokale skoler fordelt rundt omkring i de fleste kommuner. Administrationen vurderer, at Assens Kommune bør anbefale etablering af en FGU-institution med udgangspunkt i UUO-samarbejdet. UUO samarbejdet er et samarbejde etableret omkring UU-opgaven med kommunerne Nordfyn, Kerteminde, Nyborg, Odense og Assens. Alternativt kan en FGU-institution, der dækker hele Fyn være en mulighed.

   

  Aftalen rummer også et krav om, at kommunerne skal etablere en sammenhængende, koordineret ungeindsats, som får til opgave at sikre den unge den nødvendige støtte og hjælp til at realisere sin uddannelsesplan. I den sammenhæng skal den unge i målgruppen tildeles én kontaktperson, som hjælper den enkelte på vej til uddannelse eller job. Tiltagene skal sikre, at de unge ikke falder mellem to stole i kommunen, og at de unge kan gå ind ad én dør for at få hjælp og vejledning. Assens Kommune har igangsat et forberedende arbejde, der tager udgangspunkt i,at kommunen allerede har etableret en Ungeenhed. Arbejdet fokuserer derfor på at få identificeret de tiltag, der sammen med de eksisterende indsatser giver det bedste udgangspunkt for visitering af de unge til opstart af det nye FGU-forløb medio 2019. Administrationen vil på mødet give et grundigere indblik i implementeringsstrategien.

  Økonomi

  Kommunerne yder bidrag til staten, og den samlede finansiering indebærer, at kommunerne afholder ca. 65 pct. af de faktisk afholdte udgifter til FGU, og staten afholder de resterende ca. 35 pct. Med en kommunal finansiering på ca. 65 pct. får kommunerne et entydigt incitament til at tænke helhedsorienteret i deres ungesats i og med, at det er kommunerne, der har ansvaret både i dagtilbuddene, folkeskolen og beskæftigelsesindsatsen. Undervisningsministeriet yder et udslusningstaxameter pr. årselev på 15.000 kr. til at belønne de institutioner, der i særlig grad løfter de unge, og som er gode til at få de unge videre i uddannelse eller beskæftigelse. Det endelige økonomiske overblik foreligger først når KL og ressortministeriet har forhandlet den økonomiske ramme på plads.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Uddannelse Børn og Familie den 09-04-2018

  Uddannelse, Børn og Familie:

   

  • indstiller, at Assens Kommune fortrinsvis er interesseret i et dækningsområde svarende til UUO-samarbejdet. Dette med udgangspunkt i en skoleenhed i Glamsbjerg.

   

  Beslutning Økonomiudvalget den 16-04-2018

  Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

  Beslutning Byrådet den 25-04-2018

  Byrådet traf beslutning om, at Kaj Alstrup ikke er inhabil ved sagens behandling.

   

  Byrådet godkendte indstillingen.

  Bilag

 • Sagsid.: 18/5258

  Indstilling

  Social og Sundhed indstiller, at reviderede vedtægter for Assens Ældreråd godkendes.

  Beslutningstema

  Godkendelse af reviderede vedtægter for Assens Ældreråd med virkning fra 1. januar 2018.

  Sagsfremstilling

  Assens Ældreråd har revideret vedtægterne for Assens Ældreråd, og foreslår følgende indholdsmæssige ændringer: 

   

  § 3 stk. 6 ændres i overensstemmelse med nye navne og begreber, således at Ældrerådet udtaler sig om tilsynsrapporter vedrørende det risikobaserede tilsyn fra Styrelsen for Patientsikkerhed, og det kommunale tilsyn af plejeboliger.

   

  §5 stk. 4 ændres således, at alle borgere, der er 60 år eller ældre kan opstille til ældrerådsvalg. I de nuværende vedtægter sker opstilling af kandidater efter at ældrerådet har afholdt borgermøder, hvor der orienteres om ældrerådets arbejde, opgaver samt valgregler.

   

  De foreslåede vedtægtsændringer er godkendt af Assens Ældreråd.

  Vedtægtsændringer skal desuden godkendes af Social og Sundhed samt Byråd.

   

  Forretningsorden for Assens Ældreråd blev forelagt Byrådet til orientering i februar 2018.

  Lovgrundlag

  Ældrerådet er etableret efter reglerne i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, §§ 30-33.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Social og Sundhed den 09-04-2018

  Social og Sundhed indstiller, at reviderede vedtægter for Assens Ældreråd godkendes.

  Beslutning Byrådet den 25-04-2018

  Byrådet godkendte indstillingen.

   

  Bilag

 • Sagsid.:

  Sagsfremstilling

  1. Referat fra Borgmesterforum 19. april 2018

  Beslutning Byrådet den 25-04-2018

  Orientering om Fyns Fremtid 9, den 12. juni 2018

   

  Orientering om antal indklagede sager for Ankestyrelsen.

   

  Byrådets møde den 30. maj 2018 afholdes på Helnæs.
   

  Byrådet tager orienteringen til efterretningen.

  Bilag

 • Sagsid.:

  Beslutning Byrådet den 25-04-2018

  Dan Gørtz orienterede fra Miljø, Teknik og Plans deltagelse i KL-topmøde på det tekniske område

  Betina Signe Stick orienterede om tilkendegivelse fra Kræftens Bekæmpelse  vedrørende pårørenderådgiver.

   

 • Sagsid.:

  Beslutning Byrådet den 25-04-2018

  Camilla, ”Fællesnetværk for daginstitutionerne” spurgte til hvor mange af Byrådets medlemmer, der har børn der berøres af besparelserne, samt har børn, som havde iPads i 3. klasse.