icon-Politik

Politik

Referat

Onsdag den 4. april 2018 kl. 17:00

Mødested: Byrådssalen
Udvalg: Byrådet
Medlemmer: Søren Steen Andersen, Karin Christiansen, Jens Jakobsen, Pia Offer Madsen, Tine Grau Poulsen, Lars Kristian Pedersen, Henrik Mott Frandsen, Dan Gørtz, Henning Jensen, Nikolaj Leed Henriksen, Rie Nielsen, Knud Søby, Erik Klindt Andersen, Mogens Mulle Johansen, Flemming Risskov Jørgensen, Charlotte Vincent Petersen, Finn Viberg Brunse, Charlotte Kjær, Henrik Hansen, Sara Emil Baaring, Ashil Farokh, Berit Schaldemose, Kaj Alstrup, Jens Henrik W. Thulesen Dahl, Lars Kolling, Betina Signe Stick, Ena Nørgaard, Poul Poulsen, Elmer Philipsen
 • Sagsid.:

  Beslutning Byrådet den 04-04-2018

  Dagsordenen godkendt.

 • Sagsid.: 18/7069

  Indstilling

  Borgmesteren indstiller, at Byrådet tager til efterretning at Malene Rye udtræder af Byrådet, samt at Kaj Alstrup er valgbar og indtræder i Byrådet pr. dags dato.

  Sagsfremstilling

  Byrådsmedlem Malene Rye har den 16. marts 2018 meddelt, at hun er fraflyttet kommunen pr. 23. marts 2018.

   

  Ifølge den kommunale valglovs § 100 skal et medlem af byrådet udtræde, hvis pågældende mister sin valgbarhed. Valgbarhed til byrådet forudsætter bl.a., at medlemmet har bopæl i kommunen.

   

  Malene Rye er således ikke valgbar til Assens Byråd efter sin fraflytning.

   

  Valglovens § 104 fastlægger, at i sådanne tilfælde indtræder 1. stedfortræder i stedet for det udtrædende medlem.

   

  1. stedfortræder på liste Ø er Kaj Alstrup, Duedalen 43 B, Vissenbjerg.


  Liste Ø har orienteret Kaj Alstrup.

   

  Malene Rye er medlem af Social og Sundhed. Kaj Alstrup indtræder i Social og Sundhed.

  Lovgrundlag

  Den kommunale valglovs §§ 1, 3, 91, 100 og 104.

  Kommunestyrelseslovens § 28

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Beslutning Byrådet den 04-04-2018

  Indstillingen godkendt.

  Bilag

 • Sagsid.: 16/3207

  Indstilling

  Økonomiudvalget anbefaler,

  • At Assens Kommune, for garantistillelse til lånoptagning, som falder ind under statsstøttereglerne, opkræver løbende markedsmæssig garantiprovision efter en konkret individuel kreditvurdering efter følgende model:
   • Lån over 4 mio. kr. kreditvurderes eksternt efter særlig beregningsmodel.
    • Kreditvurderingen rekvireres af Assens Kommune
    • Kreditvurderingen betales af lånoptager
   • Lån under 4 mio. kr. kreditvurderes af Assens Kommune med udgangspunkt i
    • Konkret lån
    • Samlet låneportefølje
    • Seneste 3 års regnskab
    • Budget
  • At der indgås aftale om ekstern kreditvurdering for foreløbigt 2 år
  • At udgift til udvikling af model for kreditvurdering for henholdsvis vand-, spildevands- og affaldsområdet, ca. 100.000 kr. afholdes af garantiprovision opkrævet for 2017.
  • At opkrævning af provision for tidligere meddelte garantier afventer indtil retsstillingen er endeligt fastslået ved konkurrencemyndighederne

   

  Beslutningstema

  Byrådet besluttede den 30. marts 2016 og 29. marts 2017 fremover at opkræve såvel stiftelses- som løbende provision ved garantistillelse for lån, som falder inden for statsstøttereglerne.  Provisionen har været fastsat til 1 % i stiftelse og 0,5 % i løbende provision. Der forelægges nu oplæg til konkret beregningsmodel til godkendelse for fremadrettet opkrævning af provision for kommunal garantistillelse.

  Sagsfremstilling

  Kommunerne er forpligtigede til at opkræve provision ved garantistillelse for lån optaget af fx forsyningsvirksomheder. Provisionen skal svare til, hvad det frie marked ville kræve for en tilsvarende garantistillelse, idet der ellers vil være tale om ulovlig statsstøtte. 

   

  Assens Kommune har siden marts 2016 opkrævet stiftelses- og løbende provision for garantier omfattet af statsstøttereglerne. Provisionen har været fastsat til en fast procentsats af hovedstolen for alle garantier.

   

  Der har ikke tidligere fandtes en model, som har kunnet bistå med at fastsætte provisionen på markedsmæssige vilkår for en garantistillelse for den type af lån, som kommunerne typisk stiller garanti for, hvilket har været årsagen til, at garantiprovisionen til nu har været fast og enslydende for alle lån.

   

  Assens Kommune har været i dialog med et revisionsfirma om udvikling af en sådan model og der foreligger nu en model for individuel kreditvurdering på fjernvarmeområdet. Modellen baserer sig på kendte kreditvurderingsværktøjer og principperne vil kunne udbredes til øvrige brancher.

   

  Modellen er kompleks og vurderes at være bedst egnet til at kreditvurdering for lån med en hovedstol på 4 mio. kr. eller mere.  For lån under 4 mio. kr. bør kreditvurderingen kunne gennemføres på et mere enkelt grundlag af Assens Kommune.  Der er ikke lovgivning eller praksis for, hvordan kreditvurdering skal gennemføres. Modellen hviler på kendte kreditvurderingsværktøjer og vurderes at sikre, at kommunen lever op til statsstøttereglerne. 

  Idet der er tale om en nyudviklet model anbefales det, at modellen afprøves for en 2 årig periode, hvorefter den evalueres i Økonomiudvalget.

   

  Sager om garantistillelse vil også fremadrettet blive forelagt Byrådet til godkendelse.

   

  Statsstøttereglerne gælder også for allerede meddelte garantier. Administrationen er bemyndiget til at opkræve provision for disse garantier bagudrettet. Pt. er det under afklaring ved konkurrencemyndig-hederne, hvor langt kommunernes forpligtigelse hertil rækker. Det anbefales, at Assens Kommune afventer denne afklaring.

  Økonomi

  Beregningsmodellen skal udvikles til de øvrige relevante brancher; vand, spildevand/rensning og affald. Udgiften hertil forventes at være på ca. 100.000 kr.

   

  Der er primo 2018 opkrævet 430.000 kr. beregnet på baggrund af hovedstolen ultimo 2017 for garantistillelse ydet efter 1. april 2016.

   

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Økonomiudvalget den 19-03-2018

  Indstillingen anbefales.

   

  Beslutning Byrådet den 04-04-2018

  Indstillingen godkendt.

   

  Bilag

 • Sagsid.: 17/6423

  Indstilling

  Økonomiudvalget anbefaler, at årsberetningen for 2017 oversendes til revisionen med henblik på endelig godkendelse når revisionsberetning foreligger.

  Beslutningstema

  Der er udarbejdet årsberetning for udgifts- og omkostningsregnskabet 2017. Materialet

  forelægges Byrådet med henblik på oversendelse til revisionen.

  Sagsfremstilling

  Regnskabsresultatet for 2017 (det skattefinansierede område) viser et overskud på 33,1 mio. og er dermed 12,9 mio. kr. mere end oprindeligt budgetteret.

   

  Fagudvalgenes driftsområder kommer ud med et underskud på 22,2 mio. kr. og samtidig ligger der ønskede overførsler (0-5%) for 27 mio. kr. Ved godkendelse af nævnte overførsel, vil dette medføre en beregnet kassevirkning på 49,2 mio. kr. i underskud på driften.

   

  Likviditet:

  Assens Kommunes likviditet var 250 mio. kr. pr. 31.12.2016. Med et træk på 22,5 mio. kr. er den likvide beholdning pr. 31.12.2017 på 227,5 mio. kr.

   

  Gæld:

  Assens Kommunes gæld ekskl. ældreboliger og leasede aktiver var den 31.december 2017 på 392 mio. kr.

  Udviklingen i den langfristede gæld overholder de fastlagte måltal i den økonomiske politik.

   

  I den økonomiske politik er vedtaget måltal for at sikre en robust økonomi, bl.a. skal overskuddet på den ordinære drift dække finansieringen af anlæg samt afdrag på gæld. I 2017 er der afdraget 45,9 mio. kr. på gæld og på anlæg er der med et forbrug på 74,4 mio. kr. brugt 20,1 mio. kr. mindre end budgetlagt. Såfremt anlægsbudgetterne var forbrugt ville måltallet ikke være overholdt.

   

  Årsberetningen for 2017, viser det endelige resultat af afvigelserne mellem budget og regnskab, en beskrivelse af afvigelserne, ændringer i regnskabspraksis, obligatoriske regnskabsopstillinger samt beskrivelser af hvad pengene er brugt til på bevillingsområderne.

   

  Når revisionsberetningen foreligger, vil Byrådet på deres møde 29. august kunne godkende

  regnskabet endeligt.

  Lovgrundlag

  Styrelseslovens § 45

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Beslutning Økonomiudvalget den 19-03-2018

  Indstillingen anbefales.

  Beslutning Byrådet den 04-04-2018

  Indstillingen godkendt.

   

  Bilag

 • Sagsid.: 17/25439

  Indstilling

  Økonomiudvalget tilbagesender resultatet af årsregnskabet for 2017 til følgende fagudvalg:

  • Uddannelse, Børn og Familie,
  • Beskæftigelse, Erhverv og Kultur og
  • Social- og Sundhed

  med henblik på at skabe balance i forhold til underskuddene i årsregnskabet for 2017.

   

  Nettounderskuddene i årsregnskabet for 2017 udgør:

  • For Uddannelse, Børn og Familie, 8,4 mio. kr., hertil kommer opgjort underskud på nedlagte institutioner på 2.225.000 kr.
  • Beskæftigelse, Erhverv og Kultur, 15,5 mio. kr. og
  • Social- og Sundhed, 9,6 mio. kr.

   

  De nævnte fagudvalg skal udarbejde en genopretningsplan, til forelæggelse for Økonomiudvalget på udvalgets møde i juni måned. I udvalgenes behandling ligger også det, at følge op på projekter der er igangsat med tilførelse af ekstra personaleressourcer.

   

  Jfr. decentraliseringsprincipperne meddeles der i alt tillægsbevilling til overførte driftsbeløb fra 2017 til 2018 på i alt 26.998.000 kr., finansieret af kassen. Overførslerne er fordelt som følger, og meddeles som en foreløbig ramme under hvert udvalg:

  • Tillægsbevilling på 7.524.000 til Økonomiudvalget
  • Tillægsbevilling på 746.000 til Miljø, Teknik og Plan
  • Tillægsbevilling på 10.894.000 til Uddannelse, Børne og Familie
  • Negativ tillægsbevilling på 431.000 til Beskæftigelse, Erhverv og Kultur
  • Tillægsbevilling på 8.265.000 til Social og Sundhed
  • Tillægsbevilling på 401.000 som pulje med overførselsadgang til ”Fritidsliv til alle” med 14.000 kr., ”Assens for fulde sejl/historie” med 49.000 kr., ”kultur i børnehøjde” med 37.000 kr. og ”Duedalen-øvrig tilbud” med 301.000 kr.

  Beslutningstema

  Økonomiudvalget har anmodet fagudvalgene om at udarbejde genopretningsplan på nettounderskuddene i årsregnskabet 2017. Behandling af ansøgninger om overførsler, jfr. Overførselsreglerne forelægges til Byrådets godkendelse.

  Sagsfremstilling

  Decentraliseringsprincipper

  I Assens Kommunes principper for decentralisering er det aftalt, at decentrale enheder med overførselsadgang kan overføre uforbrugte driftsbevillinger op til +/- 5 % af korrigeret budget. Beløb udover +/- 5 % kan efter ansøgning om overførsel i særlige tilfælde bevilges af Byrådet.

   

  Retten til forbrug udover budget begrænses til ekstraordinære omstændigheder, og underskud må maksimalt andrage 1 mio. kr. for hver enhed med overførselsadgang. Underskud skal efter principperne afdrages over de 3 følgende år.

   

  Baggrund

  Over- og underskud for de enkelte enheder er opgjort i forbindelse med udarbejdelsen af regnskabet.

   

  Da principperne for overførselsadgang ikke er tilrettet i forbindelse med ændring af udvalgsstrukturen er der administrativt ændret følgende i forhold til de institutioner der fremgår af oversigten over områder med overførselsadgang (Bilag 2 til styringskonceptet):

  De 3 tidligere politikområder: Miljøpolitik - Vedligeholdelse kommunale bygninger - Veje, grønne områder og kollektiv trafik, samles i én fælles overførsel under MTU

  På områder med nul-budget overføres det fulde over-/underskud og reduceres ikke til 5%. Det drejer sig om Madservice og § 85 korps 

  For enheder med underskud over 5 % er der udarbejdet genopretningsplaner for nedbringelse af underskuddene jf. decentraliseringsprincipperne. Driftsbevillinger er etårige, og overførslerne fra 2017 skal derfor forelægges som tillægsbevillingsansøgninger til politisk behandling i 2018.

   

  Opgørelse af uforbrugte driftsbevillinger i 2017

  Nedenstående oversigt viser ansøgninger om overførsler fra 2017 til 2018 jf. regler om overførselsadgang

   

  Netto 1.000 kr.

  Søges overført

  Heraf overført til anlæg

  Samlet overførsel jf. overførselsreglerne

  26.998

  0

  Ansøgning om overførsel vedr. pulje- og projektmidler

  3.916

  0

  Ansøgning om overførsel op til +/- 5% jf. aftalen

  25.297

  0

  Ansøgning om overførsel af underskud over 5% jf. aftalen

  -2.215

  0

  Gummerup skole / SFO

  -242

  0

  Dreslette skole / SFO, 01.01-31.07.17

  -501

  0

  Den Røde Æske, 01.01-31.07.17

  -343

  0

  Skallebølle skole / SFO, 01.01-31.07.17

  -1.054

  0

  Bryggervangen

  -75

  0

   

   

   

   

  Af de samlede overførsler på i alt 26.998.000 kr. søges der ikke om overførsel til anlæg.

  Ansøgning om overførsel af pulje- og projektmidler overføres fuldt ud med et mindreforbrug på 3.916.000 kr. jf. overførselsadgangen.

   

  Inden for overførselsadgangen op til +/-5 % søges overført et overskud på i alt 25.297.000 kr.

  Der søges endvidere om, at der overføres et underskud ud over 5 % på i alt 2.215.000 kr.

   

  I forbindelse med behandlingen af sagen om ”Ny struktur på dagtilbuds- og skoleområdet”  den 22. februar 2017, besluttede Byrådet, at der særskilt skulle tages stilling til over- eller underskud for de nedlagte institutioner for perioden 1. januar til 31. juli 2017.

  Jfr. ovenstående, er Dreslette skole/SFO, Skallebølle skole/SFO og Den Røde Æske opgjort til et samlet underskud på 1.898.000 kr.

   

  Serviceramme

  I 2018 har Assens Kommune en serviceramme på 1.790.097 kr. og serviceudgifterne er budgetteret til 1.760.103 kr. Da der er plads indenfor servicerammen i 2018, vil overførslerne ikke føre til overskridelse såfremt alle midler forbruges i 2018.

  Lovgrundlag

  Den kommunale styrelseslov

  Økonomi

  Driftsbevillinger er etårige, og overførslerne fra 2017 skal derfor forelægges som tillægsbevillingsansøgninger til politisk behandling i 2018.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Beslutning Økonomiudvalget den 19-03-2018

  Økonomiudvalget tilbagesender resultatet af årsregnskabet for 2017 til følgende fagudvalg:

  • Uddannelse, Børn og Familie,
  • Beskæftigelse, Erhverv og Kultur og
  • Social- og Sundhed

  med henblik på at skabe balance i forhold til underskuddene i årsregnskabet for 2017.

   

  Nettounderskuddene i årsregnskabet for 2017 udgør:

  • For Uddannelse, Børn og Familie, 8,4 mio. kr., hertil kommer opgjort underskud på nedlagte institutioner på 2.225.000 kr.
  • Beskæftigelse, Erhverv og Kultur, 15,5 mio. kr. og
  • Social- og Sundhed, 9,6 mio. kr.

   

  De nævnte fagudvalg skal udarbejde en genopretningsplan, til forelæggelse for Økonomiudvalget på udvalgets møde i juni måned. I udvalgenes behandling ligger også det, at følge op på projekter der er igangsat med tilførelse af ekstra personaleressourcer.

   

  Jfr. decentraliseringsprincipperne meddeles der i alt tillægsbevilling til overførte driftsbeløb fra 2017 til 2018 på i alt 26.998.000 kr., finansieret af kassen. Overførslerne er fordelt som følger, og meddeles som en foreløbig ramme under hvert udvalg:

  • Tillægsbevilling på 7.524.000 til Økonomiudvalget
  • Tillægsbevilling på 746.000 til Miljø, Teknik og Plan
  • Tillægsbevilling på 10.894.000 til Uddannelse, Børne og Familie
  • Negativ tillægsbevilling på 431.000 til Beskæftigelse, Erhverv og Kultur
  • Tillægsbevilling på 8.265.000 til Social og Sundhed
  • Tillægsbevilling på 401.000 som pulje med overførselsadgang til ”Fritidsliv til alle” med 14.000 kr., ”Assens for fulde sejl/historie” med 49.000 kr., ”kultur i børnehøjde” med 37.000 kr. og ”Duedalen-øvrig tilbud” med 301.000 kr.

   

  Beslutning Byrådet den 04-04-2018

  Indstillingen godkendt.

   

  Bilag

 • Sagsid.: 17/25439

  Indstilling

  Økonomiudvalget anbefaler

  • at der dispenseres fra den manglende overførelsesadgang med 133.000 kr. til ”De frie kulturmidler” samt
  • at de øvrige ekstraordinære ansøgninger ikke overføres, da de ligger uden for overførelsesreglerne.

  Beslutningstema

  Godkendelse af ekstraordinære overførsler

  Sagsfremstilling

  Decentraliseringsprincipper

  I Assens Kommunes principper for decentralisering er det aftalt, at decentrale enheder med overførselsadgang kan overføre uforbrugte driftsbevillinger op til +/- 5 % af korrigeret budget. Beløb udover +/- 5 % kan efter ansøgning om overførsel i særlige tilfælde bevilges af Byrådet.

   

  Baggrund

  Over- og underskud for de enkelte enheder er opgjort i forbindelse med udarbejdelsen af regnskabet.

   

  Jf. nedenstående oversigt er der områder, som ønsker at overføre overskud over 5% samt overskud på områder uden overførselsadgang.

   

  Opgørelse af uforbrugte driftsbevillinger i 2017, uden for overførselsreglerne

  Nedenstående oversigt viser ansøgninger om ekstraordinære overførsler fra 2017 til 2018, som ligger uden for reglerne om overførselsadgang. 

   

  Netto 1.000 kr.

  Søges overført

  Heraf overført til anlæg

  Samlet overførsel uden for overførselsreglerne

  1.667

  300

  Ansøgning om overførsel af overskud over +5%

  1.484

  300

  Områdeinstitution Assens

  273

  273

  Ebberup børnehave

  27

  27

  Gummerup børnehave

  217

  0

  Tandplejen

  70

  0

  Naturskolen

  52

  0

  Borgerrettet Sundhedsfremme og forebyg.

  229

  0

  Nyholmgården

  27

  0

  Café Tusindfryd

  28

  0

  Støtte- kontaktper. sindslidende

  18

  0

  Pilevej

  543

  0

  Ansøgning om ekstraordinær overførsel

  183

  0

  Handicaprådet

  50

  0

  De Frie Kulturmidler

  133

  0

   

  Lovgrundlag

  Den kommunale styrelseslov

  Økonomi

  Driftsbevillinger er etårige, og overførslerne fra 2017 skal derfor forelægges som tillægsbevillingsansøgninger til politisk behandling i 2018.

   

  Kultur- og Fritidsudvalget har i oktober 2017 besluttet af ansøge om overførsel af de frie kulturmidler med 133.000 kr. til aktiviteter i 2018.

   

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Beslutning Økonomiudvalget den 19-03-2018

  Økonomiudvalget anbefaler

  • at der dispenseres fra den manglende overførelsesadgang med 133.000 kr. til ”De frie kulturmidler” samt
  • at de øvrige ekstraordinære ansøgninger ikke overføres, da de ligger uden for overførelsesreglerne.

   

  Økonomiudvalget bemærker, at sagsfremstillingen justeres administrativt inden sagens fremsendelse til Byrådet, således at fejlagtig beskrivelse vedr. ansøgning fra Pilevej udgår.
   

  Beslutning Byrådet den 04-04-2018

  Indstillingen godkendt.

   

  Bilag

 • Sagsid.: 17/63

  Indstilling

  Økonomiudvalget anbefaler, at der overføres 36.724.000 mio. kr. på anlæg fra 2017 til 2018 som meddeles som en tillægsbevilling

  Beslutningstema

  Sagen forelægges til politisk stillingtagen til eventuel meddelelse af tillægsbevilling til anlægsprojekter vedrørende overførsler fra 2017 til 2018.

  Sagsfremstilling

  I forbindelse med færdiggørelse af regnskabsår 2017 er der en række anlægsarbejder, som ikke er afsluttet.

   

  De uforbrugte beløb som søges overført, er restbeløb på projekter som er igangsat og som skal færdiggøres i år 2018.

   

  Nettobeløbet udgør 36.724.000 kr. og er specificeret på vedhæftede bilag.

   

  Følgende projekter søges overført til andet projekt:

  Landsbypulje 2014-2015:
  Puljen er afsluttet og restbeløb på 119.000 søges overført til Landsbypulje 2018.

  Den grønne platform (Skole+):
  Merforbruget på kr. 168.000 søges dækkes af Assens Kommunes bygningsvedligeholdelse.

    

  Følgende projekt søges overført til drift:

  Led informationstavler ved centerbyerne:
  Projektet er afsluttet i 2017 og rest beløb på kr. 17.000 søges overført til driften.

  Lovgrundlag

  Den kommunale styrelseslov

   

  Økonomi

  Der søges overføret 36.724.000 mio. kr. på anlæg fra 2017 til 2018, jvf. bilag

  Beslutningskompetence

  Byrådet

   

  Beslutning Økonomiudvalget den 19-03-2018

  Indstillingen anbefales.
   

  Beslutning Byrådet den 04-04-2018

  Indstillingen godkendt.

   

  Bilag

 • Sagsid.: 17/63

  Indstilling

  Økonomiudvalget anbefaler, at 13 afsluttede anlægsregnskaber godkendes.

  Beslutningstema

  Alle anlægsregnskaber på 2 mio. kr. og derover, som er afsluttet i 2017, forlægges politisk til godkendelse.

  Sagsfremstilling

  I henhold til afsnit 4.4.2 i Principper for økonomistyring i Assens Kommune, skal følgende regnskaber godkendes særskilt i Byrådet – regnskaberne er specificeret i Årsberetningen for 2017:

   

  Anlægsudgifter - projektopdelt

  (i 1.000 kr.)

  Anlægs-
  bevilling

  Forbrug

  Afvigelse

  IT-Fællesadministration

  2.000

  2.000

  0

  Cykelstier og kantbaner

  8.819

  6.832

  -1.987

  Asfalt, efterslæb og opgradering

  3.723

  3.490

  -233

  Planlagt bygningsvedligeholdelse (fra drift)

  5.491

  5.454

  -37

  Bygningsvedligeholdelse, efterslæb/påbud

  2.000

  2.001

  1

  Landsbypulje 2014-2015

  4.000

  3.881

  -119

  Haarby svømmehal

  12.535

  12.450

  -85

  Tilbygning Glamsbjerghallen, halstrategi

  4.184

  4.150

  -34

  Aaruphal - udvidelse,  halstrategi

  2.075

  2.075

  0

  Den grønne platform (Skole+)

  5.000

  5.168

  168

  PCB-renovering Skoler

  11.000

  11.008

  8

  Salg jordforsyning

  -5.000

  -3.934

  1.066

  Køb af jord

  10.000

  4.542

  -5.458

   

  Lovgrundlag

  Styrelseslov

   

  Beslutningskompetence

  Byrådet

   

  Beslutning Økonomiudvalget den 19-03-2018

  Indstillingen anbefales.
   

  Beslutning Byrådet den 04-04-2018

  Indstillingen godkendt.

   

 • Sagsid.: 17/17048

  Indstilling

  Miljø, Teknik og Plan indstiller, at Assens Kommune ikke indtræder som medrejser af fredningsforslag til fredning af Hesbjergkilen. Men tilkendegiver at Assens Kommune over for regionen vil arbejde for, at udtage råstofområdet inden for det foreslåede fredningsområde.


  Det manglende bilag vedrørende høringssvar blev uddelt sammen med et kortbilag over råstofinteresseområder.

   

   

  Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

  Beslutningstema

  Der er indkommet et fredningsforslag for et område på 486 ha nordøst for Tommerup St.
  De 47 ha ligger i Assens Kommune. Danmarks Naturfredningsforening har spurgt Assens og Odense Kommuner om kommunerne ønsker at indtræde som medrejsere.

  Sagsfremstilling

  Danmarks Naturfredningsforening (DN) forventer at rejse fredningsforslag til fredning af området ved Ernebjerg, Hesbjerg og Øghaven – også kaldet Hesbjergkilen (fredningsforslag med kort er vedlagt som bilag). Fredningsforslaget omfatter 486 ha., hvoraf de ca. 47 ha er beliggende i Assens Kommune. Baggrunden for fredningen er Danmark Naturfredningsforenings fokus på de geologiske, frilufts- og naturmæssige værdier, der er i området.

  I bilaget ”Handlingsplan for fredninger” uddybes baggrunden for og forløbet for fredninger.

   

  Baggrund for DN´s ønske om en fredning af Hesbjergkilen

  Fredningsforslaget lægger op til, at de resterende gamle løvskove skal bevares. Flere steder i fredningsområdet er der værdifulde områder med lysåben natur, som rummer sjældne sommerfugle og andre insekter. Fredningsforslaget lægger op til, at områderne sikres varigt som natur.

   

  Jf. fredningsforslaget skal adgangsmulighederne forbedres. Med fredningsforslaget lægges der op til en styrkelse af stisystemet i blandt andet Ernebjerg Skov

   

  Baggrunden for DN´s foreslåede fredning er således et ønske om at beskytte og udvikle de geologiske, landskabelige, naturmæssige, kulturhistoriske og rekreative værdier, som hverken generelle beskyttelser eller frivillige aftaler kan sikre varigt.

   

  Information til lodsejere

  Danmarks Naturfredningsforening inviterede de berørte lodsejere til et informationsmøde i Fangel Forsamlingshus den 24. august 2017 (referat fra mødet er vedlagt som bilag). Efterfølgende har administrationen besøgt de lodsejere, der er mest berørt af fredningen (5 ud af 7 lodsejere). Den 28. september inviterede Danmarks Naturfredningsforening til en offentlig besigtigelse.

   

  Som en ekstra mulighed valgte Assens Kommune at sende fredningsforslaget i høring hos de berørte lodsejere fra den 12. januar til den 12. februar 2018. Der indkom 2 høringssvar (se bilag) fra 4 af de 7 lodsejere, som er berørt i Assens Kommune. Begge høringssvar argumenterer mod en fredning. Høringssvarenes hovedpointer er: 1) at lodsejerne ikke ser, at der er trusler mod naturen, som forholdene er i dag. 2) Der er i forvejen mange love/regler, der beskytter naturen i området. 3) Der er i forvejen god adgang til rekreative arealer. 4) Naturen vil lide under øget adgang. 5) En fredning er voldsomt indgribende i forhold til lodsejerne i området.

   

  Odense Kommune behandler fredningsforslaget sideløbende med Assens Kommune. By- og Kulturudvalget behandlede sagen på udvalgsmødet den 27. februar 2018, hvor indstillingen om at indtræde som medrejser blev anbefalet godkendt. Sagen behandles af Byrådet i Odense Kommune den 21. marts 2018.

   

  På baggrund af informationsmødet, lodsejermøder, den offentlige besigtigelse, høringen samt indstillingen i Odense Kommune anbefales det, at Assens Kommune indtræder som medrejser.

   

  Kommunens part i fredningssagen

  Danmarks Naturfredningsforening har tilkendegivet, at de vil rejse fredningssagen, selvom Odense og Assens Kommuner fravælger at være medrejsere. Hvis kommunen ikke er medrejser vil kommunen dog fortsat blive hørt i processen.

  Lovgrundlag

  Fredninger gennemføres med hjemmel i naturbeskyttelseslovens kapitel 6.

  Økonomi

  Budgetoverslaget for fredningsforslaget behandles i et særskilt punkt.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 05-03-2018

  Miljø, Teknik og Plan indstiller, at Assens Kommune ikke indtræder som medrejser af fredningsforslag til fredning af Hesbjergkilen. Men tilkendegiver at Assens Kommune over for regionen vil arbejde for, at udtage råstofområdet inden for det foreslåede fredningsområde.


  Det manglende bilag vedrørende høringssvar blev uddelt sammen med et kortbilag over råstofinteresseområder.

   

  Beslutning Økonomiudvalget den 19-03-2018

  Indstillingen anbefales.
   

  Beslutning Byrådet den 04-04-2018

  Indstillingen godkendt.

   

  Bilag

 • Sagsid.: 17/17048

  Indstilling

  Miljø, Teknik og Plan indstiller, at Assens Kommune sender det vedlagte høringssvar i forbindelse med budgethøringen for fredningsforslaget for Hesbjergkilen og tilføjer i høringssvaret, at Assens Kommune har besluttet ikke at være medrejser af fredningsforslaget.

   

   

  Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

  Beslutningstema

  Der er indkommet et fredningsforslag for et område på 486 ha nordøst for Tommerup St. De 47 ha ligger i Assens Kommune. Danmarks Naturfredningsforening har anmodet Assens og Odense Kommuner om, at fremsende deres bemærkninger til budgetoverslaget til fredningsforslaget.

  Sagsfremstilling

  Danmarks Naturfredningsforening har fremsendt budgetoverslag for fredningsforslaget af Hesbjergkilen. I det fremsendte budgetoverslag anslås, at fredningsforslagets gennemførelse vil medføre tilkendelse af fredningserstatninger på i alt 6.554.487 kr., heraf beløber erstatningerne for de 47 ha i Assens Kommune sig til 730.955 kr.

   

  Det er lovbestemt, at staten afholder tre fjerdele af tilkendte erstatninger og godtgørelser.
  Den sidste fjerdedel afholdes af vedkommende kommune. Ligger det fredede område i flere kommuner, så træffer fredningsnævnet eller Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmelse om fordelingen. Ved fredninger, der har national betydning eller medfører udgifter større end 2 mio., kan Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemme, at staten skal afholde indtil ni tiendedele af erstatninger mv. Reglerne om byrdefordeling gælder uanset om kommunen er medrejser eller ej af fredningsforslaget.

   

  Det forslås at vedhæftede høringssvar fremsendes til Danmarks Naturfredningsforening i forbindelse med budgethøringen.

  Lovgrundlag

  Fredninger gennemføres med hjemmel i naturbeskyttelseslovens kapitel 6.

  Økonomi

  Hvis fredningen gennemføres vil Assens Kommunes andel blive 182.739 kr. eller 73.096 kr. afhængig af hvilken byrdefordeling, der træffes beslutning om.

   

  Der er pt. ikke afsat midler til Assens Kommunes andel i en eventuel fredning.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 05-03-2018

  Miljø, Teknik og Plan indstiller, at Assens Kommune sender det vedlagte høringssvar i forbindelse med budgethøringen for fredningsforslaget for Hesbjergkilen og tilføjer i høringssvaret, at Assens Kommune har besluttet ikke at være medrejser af fredningsforslaget.

  Beslutning Økonomiudvalget den 19-03-2018

  Indstillingen anbefales.
   

  Beslutning Byrådet den 04-04-2018

  Indstillingen godkendt.

   

  Bilag

 • Sagsid.: 17/16055

  Indstilling

  Miljø, Teknik og Plan anbefaler, at forslagene til lokalplan 2.2-7 for tæt-lave boliger ved Nyvej i Vissenbjerg og kommuneplantillæg nr. 3 godkendes og sendes i offentlig høring i 4 uger sammen med den tilhørende miljørapport.

   

   

  Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

  Beslutningstema

  Forslagene til lokalplan 2.2-7 og kommuneplantillæg nr. 3 er udarbejdet med det formål, at give ejeren af den tidligere dagligvarebutik på Nyvej 5 i Vissenbjerg mulighed for at ombygge bygningen til 8 boliger med have, terrasse og carport. Der skal tages stilling til, om forslagene skal sendes i offentlig høring.

  Sagsfremstilling

  Byrådet besluttede den 20. december 2017, at Lokalplan nr. C6-1 for et centerområde ved Nyvej i Vissenbjerg By skal aflyses og, at ansøger skal udarbejde en ny lokalplan for

  ejendommen, der muliggør at benytte ejendommen til bolig.

   

  Ejendommen Nyvej 5 er omfattet af lokalplan nr. C6-1, der fastlægger anvendelsen til butiksformål. Lokalplan 2.2-7 aflyser lokalplan C6-1.

   

  Samtidigt ændrer kommuneplantillæg nr. 3 anvendelsen af ejendommene Nyvej 5 og 1 fra centerformål med butikker til boligformål.

   

  Naboejendommen Nyvej 9 fungerer som spidslastcentral for fjernvarmen. Der kan være støjgener fra centralen. Kommunen må ikke udlægge støjbelastede arealer til støjfølsom anvendelse.

   

  Der er udarbejdet en støjrapport, der redegør for støjpåvirkningen af lokalplanområdet fra fjernvarmecentralen, og den nødvendige støjafskærmning.

   

  Kommunen kan ikke med bestemmelser i Lokalplan 2.2-7 sikre etableringen af støjafskærmningen.

   

  Kommuneplantillæg nr. 3 og Lokalplan 2.2-7 kan derfor først vedtages endeligt, når støjafskærmningen er etableret.

   

  Lokalplanen kan sikre vedligeholdelsen af støjafskærmningen, hvis den er etableret.

   

  Lokalplanen og kommuneplantillægget miljøvurderes, og miljørapporten offentliggøres samtidig med forslagene.

  Lovgrundlag

  Lov om Planlægning.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 05-03-2018

  Miljø, Teknik og Plan anbefaler, at forslagene til lokalplan 2.2-7 for tæt-lave boliger ved Nyvej i Vissenbjerg og kommuneplantillæg nr. 3 godkendes og sendes i offentlig høring i 4 uger sammen med den tilhørende miljørapport.

   

  Beslutning Økonomiudvalget den 19-03-2018

  Indstillingen anbefales.
   

  Beslutning Byrådet den 04-04-2018

  Indstillingen godkendt.

   

  Bilag

 • Sagsid.: 17/12715

  Indstilling

  Miljø, Teknik og Plan anbefaler, at vedtage Rammelokalplan 3.1-11 for den grønne bydel Overmarken i Tommerup med den ændring, der fremgår af sagsfremstillingen. Sagen vedlægges et høringssvar fra Banedanmark, som blev uddelt på mødet.

   

   

  Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

  Beslutningstema

  Rammelokalplan 3.1-11 fremlægges til endelig vedtagelse. Forslaget har været i 8 ugers offentlig høring, der indkom 5 bemærkninger i høringsperioden, som giver anledning til en enkelt ændring i lokalplanen.

  Sagsfremstilling

  Forslag til Rammelokalplan 3.1-11 for den grønne bydel Overmarken i Tommerup blev vedtaget den 13. november 2017 og har været i offentlig høring i perioden fra den 30. november 2017 til 25. januar 2018.

   

  Rammelokalplanen har til formål at skabe det overordnede plangrundlag for at udvikle en ny grøn bydel i Tommerup –Overmarken.

   

  Rammelokalplanen fastlægger overordnede principper og rammer for Overmarkens tre boligområder, Vesterled, Sortebro og Stenbjerge samt for det centrale grønne område Overmarkskilen. Rammelokalplanen skal sikre helhed og sammenhæng i den nye bydel, der vil blive udviklet over en længere årrække. Rammelokalplanen giver ikke mulighed for gennemførelse af byggeprojekter i de fremtidige boligkvarterer. Etapevis skal der udarbejdes egentlige detaljerede og byggeretsgivende lokalplaner, før der kan byggemodnes og bebygges i området.

   

  Der er i høringsperioden indkommet i alt 5 høringssvar hovedsageligt omkring vejføring samt indretning af den grønne kile. På baggrund af høringssvarene foreslås der i område B indført en bufferzone på 20 meter fra skel mod eksisterende boliger, hvor indenfor der ikke må bygges. De samlede høringssvar fremgår af bilag 2 og der henvises til bilag 3 for kommentarer til høringssvarene samt uddybning af den anbefalede ændring af rammelokalplanen.

  Lovgrundlag

  Lov om Planlægning.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 05-03-2018

  Miljø, Teknik og Plan anbefaler, at vedtage Rammelokalplan 3.1-11 for den grønne bydel Overmarken i Tommerup med den ændring, der fremgår af sagsfremstillingen.


  Sagen vedlægges et høringssvar fra Banedanmark, som blev uddelt på mødet. 

   

  Beslutning Økonomiudvalget den 19-03-2018

  Indstillingen anbefales
   

  Beslutning Byrådet den 04-04-2018

  Indstillingen godkendt.

   

  Bilag

 • Sagsid.: 17/17047

  Indstilling

  Miljø, Teknik og Plan indstiller, at Kommuneplantillæg nr. 1 for et erhvervsområde og områder til tekniske anlæg ved Fåborgvej, Assens og Lokalplan 1.2-8 for et område til renseanlæg og vandværk ved Fåborgvej, Assens vedtages endeligt.

   

  Lars Kristian Pedersen (V) deltog ikke i behandlingen, da udvalget erklærede ham inhabil i sagen.

   

   

  Økonomiudvalget anbefaler indstillingen. Lars Kristian Pedersen blev erklæret inhabil og forlod mødet under sagens behandling.

  Beslutningstema

  Forslag til kommuneplantillæg og lokalplan har været i 8 ugers offentlig høring, der skal nu træffes beslutning om endelig vedtagelse af planerne.

  Sagsfremstilling

  Byrådet besluttede den 27. september 2017, at udsende forslag til Kommuneplantillæg nr. 1 og lokalplan 2.1-8 i 8 ugers offentlig høring.

  Kommuneplantillægget og Lokalplanen skal muliggøre etableringen af et nyt renseanlæg ved Fåborgvej Assens, i tilknytning hertil planlægger Assens Forsyning ligeledes etableringen af et nyt vandværk, samt ny administrationsbygning m.v.

   

  Høringsperioden udløb den 7. december 2017. Der er indkommet i alt et høringssvar, fra Miljøstyrelsen. De henleder opmærksomheden på at man inden en eventuel fældning af træer undersøger om der er flagermus tilstede og såfremt det konstateres, skal det sikres at fældningen af træer ikke får negativ betydning for arten eller bestanden. Miljøstyrelsen bemærker, at dette bør fremgå af kommuneplantillægget.

   

  Administrationen bemærker, at kommuneplanrammer fastlægger de bestemmelser der skal danne grundlag for fremtidige lokalplaner. Det vil ikke være relevant at skrive afsnit ind omkring bilag IV-arter i kommuneplantillægget, da de er reguleret af anden lovgivning. Administrationen bemærker, at vilkår/retningslinjer omkring flagermus bliver indskrevet i VVM tilladelsen for nyt renseanlæg med tilhørende biogasanlæg, nyt vandværk m.v.  

  Lovgrundlag

  Lov om Planlægning.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 05-03-2018

  Miljø, Teknik og Plan indstiller, at Kommuneplantillæg nr. 1 for et erhvervsområde og områder til tekniske anlæg ved Fåborgvej, Assens og Lokalplan 1.2-8 for et område til renseanlæg og vandværk ved Fåborgvej, Assens vedtages endeligt.


  Lars Kristian Pedersen (V) deltog ikke i behandlingen, da udvalget erklærede ham inhabil i sagen.

  Beslutning Økonomiudvalget den 19-03-2018

  Lars Kristian Pedersen blev erklæret inhabil og forlod mødet under sagens behandling.

   

  Indstillingen anbefales.

  Beslutning Byrådet den 04-04-2018

  Lars Kristian Pedersen blev erklæret inhabil og forlod mødet under sagens behandling.

   

  Indstillingen godkendt.
   

  Bilag

 • Sagsid.: 17/17046

  Indstilling

  Miljø, Teknik og Plan indstiller, at der meddeles VVM-tilladelse og miljøgodkendelse til nyt renseanlæg, vandværk mv. ved Assens by.

   

  Lars Kristian Pedersen (V) deltog ikke i behandlingen, da udvalget erklærede ham inhabil i sagen.

   

   

  Økonomiudvalget anbefaler indstillingen. Lars Kristian Pedersen blev erklæret inhabil og forlod mødet under sagens behandling.

  Beslutningstema

  På baggrund af Byrådets beslutning den 27. september 2017 har forslag til lokalplan og kommuneplantillæg samt miljørapport (bestående af miljøvurdering og planforslagene og VVM-redegørelse) for nyt renseanlæg, vandværk mv. ved Assens by været i offentlig høring. Der har endvidere været afholdt et offentligt informationsmøde i høringsperioden.

   

  Høringsperioden er nu afsluttet, og der skal tages stilling til, hvorvidt anlægget kan tillades (VVM-tilladelse). VVM-tilladelsen kan meddeles, når VVM-redegørelse, lokalplan og kommuneplantillæg er endeligt behandlet/vedtaget politisk. VVM-tilladelsen erstattes delvist af en miljøgodkendelse efter reglerne i miljøbeskyttelseslovens kapitel 5 for så vidt angår de forhold, som denne godkendelse regulerer.

  Sagsfremstilling

  VVM-redegørelsen redegør for de miljømæssige konsekvenser ved projektet, herunder et renseanlæg på 100.000 PE (personækvivalenter) med tilhørende biogasanlæg samt et nyt vandværk. Der henvises til miljørapportens ikke-tekniske resumé.

   

  Indkomne høringssvar i offentlighedsfasen

  Der er indkommet ét høringssvar (se bilag) fra Miljøstyrelsen vedr. gældende regler for bilag IV-arter. Vilkår til beskyttelse af IV-arter er indskrevet i udkast til VVM-tilladelse.

   

  Udkast til VVM-tilladelse og miljøgodkendelse

  I en VVM-tilladelse kan der stilles specifikke vilkår, som har til formål at mindske anlæggets væsentlige virkninger på miljøet. I udkast til VVM-tilladelse er der bl.a. indarbejdet vilkår om etablering af afskærmende beplantning af hensyn til den visuelle påvirkning af landskabet og vilkår om udvidelse af Egebjergvej til sikring af trafikafviklingen ved anlægget.

   

  VVM-tilladelsen erstattes af en miljøgodkendelse for så vidt angår renseanlæggets biaktiviteter samt den samlede emission af støj og lugt fra anlægget. Udkast til VVM-tilladelse og miljøgodkendelse er vedlagt som bilag.

   

  Endelig vedtagelse af plangrundlaget for projektet behandles som særskilt punkt på dagsordenen.

  Lovgrundlag

  Planloven (LBK nr. 50 af 19. januar 2018).

  VVM-bekendtgørelsen (BEK nr. 957 af 27. juni 2016). Da projektet er VVM-anmeldt før 1. januar 2017, er sagen behandlet efter denne bekendtgørelse.

  Miljøbeskyttelseslovens § 33 (LBK nr. 966 af 23. juni 2017) for så vidt angår miljøgodkendelsen.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 05-03-2018

  Miljø, Teknik og Plan indstiller, at der meddeles VVM-tilladelse og miljøgodkendelse til nyt renseanlæg, vandværk mv. ved Assens by.


  Lars Kristian Pedersen (V) deltog ikke i behandlingen, da udvalget erklærede ham inhabil i sagen.

  Beslutning Økonomiudvalget den 19-03-2018

  Lars Kristian Pedersen blev erklæret inhabil og forlod mødet under sagens behandling.

   

  Indstillingen anbefales.

  Beslutning Byrådet den 04-04-2018

  Lars Kristian Pedersen blev erklæret inhabil og forlod mødet under sagens behandling.

   

  Indstillingen godkendt.
   

   

  Bilag

 • Sagsid.: 17/10701

  Indstilling

  Et flertal af Uddannelse, Børn og Familie bestående af V, SF og O indstiller til Byrådet:

  • at der frigives og igangsættes for kr. 13,1 mio. til Tommerupskolens fortsatte renovering i overensstemmelse med udviklingsplanen af 20. juni 2016 jfr. investeringsoversigt pr. februar 2018 samt
  • at der igangsættes en opdatering af udviklingsplanerne for Tallerupskolen og Glamsbjergskolen.

   

  Et mindretal bestående af A ønsker at afvente den endelige beslutning om skolerenovering til vi kender det endelige behov for renovering i partnerområde øst samt Glamsbjergskolen. Dette af hensyn til det fri skolevalg.

   

  Udvalget indstiller til Byrådet, at der afsættes og frigives kr. 400.000 til opdatering af Gorm-Nielsen rapporternes beskrivelse af udbygnings- og renovationsbehovet for kommunens dagtilbud og skoler.

   

   

  Et flertal af Økonomiudvalget, 6 medlemmer (B, F, O og V) anbefaler indstilling fra flertal af Uddannelse, Børn og Familie.

   

  Et mindretal af Økonomiudvalget, 2 medlemmer (A) ønsker at afvente den endelige beslutning om skolerenovering til vi kender det endelige behov for renovering i partnerområdet øst samt Glamsbjergskolen. Dette af hensyn til det frie skolevalg og udtalelse vedrørende lokalebehov på Tallerupskolen.

   

  Økonomiudvalget anbefaler indstilling om afsættelse og frigivelse 400.000 kr. til opdatering af Gorm Nielsen-rapporternes beskrivelse af udbygnings- og renoveringsbehov for kommunens dagtilbud og skoler, idet udgiften finansieres af rådighedsbeløb afsat til renovering af Tommerupskole, blok 1 (13.750.000 kr.)

  Beslutningstema

  På baggrund af det udarbejde forslag til anvendelse af anlægsbudgettet i 2018-2021 skal der drøftes og prioriteres i forhold til de enkelte projekter og tidsplanen samt det samlede anlægsbudget med henblik på at igangsætte et byggeprojekt på Tommerup Skole og opdatering af udbygningsplanerne for Tallerupskolen og Glamsbjergskolen.

  Sagsfremstilling

  Byrådet besluttede på deres møde den 8. januar 2018, at ”sag vedr. ud- og ombygning af skoler, struktur for overbygningsskoler, skoledistrikter, samt udmøntning af midler til skolerenovering mv. oversendes til behandling i relevante fagudvalg, Uddannelse, Børn & Familie, i januar” samt at ”budgettet for det aflyste projekt overføres til kassen. Pengene forbliver således jf. budgetaftalen inden for skoleområdet.”

   

  På Uddannelse, Børn og Families møde den 8. januar 2018 blev der sendt forslag til høring blandt skolerne i Tommerup-området vedr. placering af overbygningsklasser og dermed skoledistrikter.

   

  På Byrådets ordinære møde i februar forventes det, at Byrådet tager stilling til skoledistrikterne for Tommerupområdet.

    

  Tommerup Skole vil på baggrund af kendte prognoser, og alt efter beslutningen om fremtidigt skoledistrikt, forventeligt have ét spor i 0.-6. klasse og 2-3 klasser i 7.-9. klasse. Det betyder, at planen for om- og tilbygning af Tommerup Skole skal indeholde hele bygningsmassen. Planlægningen af renovering og ombygning af Tommerup Skole tager derfor udgangspunkt i de udarbejdede planer for skolen fra august 2016. Planen er kendt af bestyrelsen, og i det udarbejde forslag er der indarbejdet dele af de forslag, som bestyrelsen havde til det samlede forslag fra 2016. Projektet kan derfor umiddelbart sættes i gang.

   

  Administrationen anbefaler dernæst, at der udarbejdes opdaterede udviklingsplaner for Tallerupskolen og Glamsbjergskolen. Udviklingsplanerne skal inden udvalgets behandling heraf sendes i høring i bestyrelserne med henblik på en politisk stillingtagen til igangsættelse af byggeprocessen.

   

  Ved en eventuel genetablering af overbygning på Tommerup Skole vil der fremover være færre elever i overbygningen på Tallerupskolen, og derfor vil der ikke være samme behov for en udbygning. Da skolen i de næste par år vil være fire-sporet på én årgang, vil det forventeligt blive indarbejdet i udviklingsplanen, at der skal etableres et ekstra lokale, som giver mulighed for et samlet lokale til håndværk og design. Det betyder, at der bør være det antal klasserum, som er nødvendige, men der vil ikke være den optimale plads på skolen til aktiviteter samt lærerforberedelsesrum. Skolen vil blive en tre-sporet skole i forhold til kendte skoleprognoser. Der er i oversigten indarbejdet forslag om udbygning af Tallerupskolen med 2 ekstra klasselokaler i 2020. Der er ikke i anlægsbeslutningerne for 2018-2021 indarbejdet budgetramme til dette. Generelt fremstår Tallerupskolen som en velindrettet skole med gode faciliteter og renoverede faglokaler.

   

  Administrationen har i oversigten indarbejdet forslag, som er etape 1 af den foreslåede renoveringsplan for Glamsbjergskolen. Dette på baggrund af de tegninger, der blev fremlagt og drøftet på mødet i Børne- og Undervisningsudvalget i august 2016. Forslaget indebærer indretning af nyt lokale til Håndværk og design samt en flytning af SFO lokalerne til en mere hensigtsmæssig placering i bygningerne. Forslaget indeholder ligeledes en udskiftning af taget på skolen, som skal afholdes af vedligeholdelseskonto på skolerne. Dele af de øvrige etaper, som er indeholdt i forslaget vedr. Glamsbjergskolen, er indarbejdet med både vedligehold og renovering i 2020 og 2021, men der er ikke samlet set afsat den nødvendige anlægssum til at gennemføre projekterne. Derfor skal der foretages en prioritering.

   

  Der er i oversigten for 2018 afsat midler til opdatering af de samlede udviklingsplaner for dagtilbuds- og skoleområdet.

   

  Efter Uddannelse, Børn og Families behandling er der administrativt tilføjet:

  Det bemærkes, at der ikke er angivet finansiering til udgiften på 400.000 kr. til opdatering af Gorm Nielsens Rapporter.

  Økonomi

  Der er et samlet anlægsbudget på skoleområdet i 2018 på 21.5 mio. kr. og 4 mio. kr. i både 2020 og 2021.

  Der er udarbejdet forslag for 55,8 mio. kr. Der er afsat budget på 29,5 mio. kr. Det udarbejdede forslag er dermed underfinansieret med 26.3 mio. kr. Der skal prioriteres inden for en samlet sum på 29.5 mio. kr. til renovering. Derudover skal 3,5 mio. kr. finansieres af midlerne til bygningsvedligeholdelse.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Uddannelse Børn og Familie den 05-03-2018

  Et flertal bestående af V, SF og O indstiller til Byrådet:

  • at der frigives og igangsættes for kr. 13,1 mio. til Tommerupskolens fortsatte renovering i overensstemmelse med udviklingsplanen af 20. juni 2016 jfr. investeringsoversigt pr. februar 2018 samt
  • at der igangsættes en opdatering af udviklingsplanerne for Tallerupskolen og Glamsbjergskolen.

   

  Et mindretal bestående af A ønsker at afvente den endelige beslutning om skolerenovering til vi kender det endelige behov for renovering i partnerområde øst samt Glamsbjergskolen. Dette af hensyn til det fri skolevalg. 

   

  Udvalget indstiller til Byrådet:

  • at der afsættes og frigives kr. 400.000 til opdatering af Gorm-Nielsen rapporternes beskrivelse af udbygnings- og renovationsbehovet for kommunens dagtilbud og skoler.

   

  Beslutning Økonomiudvalget den 19-03-2018

  Et flertal af Økonomiudvalget, 6 medlemmer (B, F, O og V) anbefaler indstilling fra flertal af Uddannelse, Børn og Familie.

   

  Et mindretal af Økonomiudvalget, 2 medlemmer (A) ønsker at afvente den endelige beslutning om skolerenovering til vi kender det endelige behov for renovering i partnerområdet øst samt Glamsbjergskolen. Dette af hensyn til det frie skolevalg og udtalelse vedrørende lokalebehov på Tallerupskolen.

   

  Økonomiudvalget anbefaler indstilling om afsættelse og frigivelse 400.000 kr. til opdatering af Gorm Nielsen-rapporternes beskrivelse af udbygnings- og renoveringsbehov for kommunens dagtilbud og skoler, idet udgiften finansieres af rådighedsbeløb afsat til renovering af Tommerupskole, blok 1 (13.750.000 kr.).
   

  Beslutning Byrådet den 04-04-2018

  Et flertal af Byrådet, 20 medlemmer (B, C, F, O og V) godkender flertalsindstillinger fra Uddannelse, Børn og Familie og Økonomiudvalget.

   

  Et mindretal af Byrådet, 9 medlemmer (A og Ø) tiltræder mindretalsindstillinger fra Uddannelse, Børn og Familie og Økonomiudvalget.

   

  Byrådet godkender Økonomiudvalgets indstilling om afsættelse og frigivelse af 400.000 kr. til opdatering af Gorm Nielsen-rapporternes beskrivelse af udbygnings- og renoveringsbehov for kommunens dagtilbud og skoler, idet udgiften finansieres af rådighedsbeløb afsat til renovering af Tommerupskole, blok 1 (13.750.000 kr.)
   

  Bilag

 • Sagsid.: 18/483

  Indstilling

  Et flertal af Uddannelse, Børn og Familie bestående af V og F indstiller til Byrådet, at kompetencen til at konvertere den understøttende undervisning til to-voksen-undervisning gives til skolelederen på den enkelte skole fra skoleåret 2018/19 samt, at der skal foretages en evaluering i april 2019.

   

  Et mindretal bestående af A og O stemmer i mod.

  Beslutningstema

  Der skal tages beslutning om, hvor beslutningskompetencen til at konvertere den understøttende undervisning til to-voksen-undervisning skal ligge henne. Sagen har tidligere været behandlet i Byrådet i 2016 og der er orienteret om status på området i Børne- og Uddannelsesudvalget i juni 2017

  Sagsfremstilling

  I forbindelse med folkeskolereformen blev der indført en ny bestemmelse i

  folkeskoleloven, som giver kommunerne mulighed for at afkorte undervisningstiden ved

  at konvertere den understøttende undervisning til to-voksen-undervisning i

  fagundervisningen.

  I Assens Kommune blev denne kompetence delegeret til vicedirektør for Børn, Unge og Uddannelse i april 2016.

   

  Der har alt i alt fra 2016 til udgangen af 2017, været behandlet 9 ansøgninger, som alle er blevet godkendt. Ansøgningerne er fordelt på fem skoler. Af de 9 ansøgninger, vedrører de 7 ansøgninger reduktion af timetal for specialklasser- og LKT-klasser. Se bilag.

   

  Den 2. januar 2018 modtog Assens Kommune en henvendelse fra Netværket af skolebestyrelser i Assens Kommune, hvor de ønsker at flytte beslutningskompetencen vedr. konverteringen af den understøttende undervisning ud til skolelederne. Henvendelsen fra netværket er vedhæftet som bilag. Henvendelsen fra netværket blev drøftet på et skoleledermøde d. 22/1 2018, hvor ca. halvdelen af lederne var enige om at flytte beslutningskompetencen til skolelederne og den anden halvdel var imod.

   

  Administrationen anbefaler, at beslutningskompetencen fastholdes ved vicedirektøren. Argumenterne for fastholdelse er, at det vil ensarte beslutnings – og fortolkningsgrundlaget samt det vil give et godt samlet kommunalt overblik over, hvilke skoler der gør brug af muligheden for at afkorte undervisningen.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Uddannelse Børn og Familie den 05-03-2018

  Et flertal af udvalget bestående af Venstre og SF indstiller til Byrådet, at kompetencen til at konvertere den understøttende undervisning til to-voksen-undervisning gives til skolelederen på den enkelte skole fra skoleåret 2018/19 samt, at der skal foretages en evaluering i april 2019.

  Et mindretal bestående af A og O stemmer i mod.

  Beslutning Byrådet den 04-04-2018

  Et flertal af Byrådet, 17 medlemmer (B, C, F og V), godkender flertalsindstilling fra Uddannelse, Børn og Familie.

   

  Et mindretal af Byrådet, 12 medlemmer (A, O og Ø) stemmer imod.

  Bilag

 • Sagsid.: 17/4052

  Indstilling

  Uddannelse, Børn og Familie indstiller skolernes kvalitetsrapport til endelig godkendelse i Byrådet på baggrund af de indkomme høringssvar.

  Beslutningstema

  Skolernes kvalitetsrapport forelægges efter endt høringsfase til Byrådets godkendelse.

  Sagsfremstilling

  Skolernes kvalitetsrapport betragtes som et resultat- og styringsværktøj, der skal understøtte en systematisk evaluering og resultatopfølgning på skoleområdet. I Assens Kommune udarbejdes rapporten af administrationen på baggrund af indsendte oplysninger fra skolerne samt en kvalitetssamtale med skolernes ledelsesteam. Skolernes kvalitetsrapport er en fælles rapport for hele skoleområdet i Assens Kommune.
   

  Denne rapport er den tredje rapport, der er udarbejdet efter skolereformen og de dertil hørende nationale mål og obligatoriske indikatorer.

  Skolernes kvalitetsrapport indeholder til sammenligning data over flere skoleår. Rapportens forskellige data lægger op til refleksion og dialog på flere niveauer, der fører til øget fokus på læring og trivsel for eleverne og dermed endnu bedre skoler.

   

  Skolernes kvalitetsrapport indeholder følgende obligatoriske indikatorer:

  • Vurdering af resultaterne fra de nationale tests
  • Resultater af trivselsmålinger
  • Karaktergivning
  • Overgang til ungdomsuddannelse

  Rapporten indeholder midlertidige indikatorer som:

  • Kompetencedækning
  • Inklusion
  • Derudover indeholder rapporten kommunale mål og indsatser:
  • Læringsmiljø
  • Implementering af it strategi
  • Implementering af læringsplatform

  Nye kommunale mål og indsatser:

  • Fremtidigt arbejde med implementering af tiltag fra Assensmodellen
  • Revidering af inklusion
  • Partnerområdernes udvikling
  • Skolernes kvalitetsrapport blev behandlet på mødet den 8. januar 2018, hvor rapporten blev taget til efterretning og sendt til høring i bestyrelser og MED-udvalg. Kvalitetsrapporten genoptages nu efter endt høringsfase.
    

  Der er indkommet 20 høringssvar. 10 høringssvar fra skole- eller fællesbestyrelser og 10 høringssvar fra MED-udvalg.
   

  Ud fra høringssvarene kan der konkluderes, at rapporten er et godt udgangspunkt for dialog især på ledelsesniveau, da den både indeholder status, indblik og refleksion. Kvalitetsrapporten er et udmærket redskab til at give et overordnet indtryk af kommunens skolevæsen.
   

  Udfordringen med rapportens indhold er, at den har for meget fokus på de målbare resultater. Rapporten mangler et fokus på, at der kan være andre kvalitative forhold, der har betydning for elevernes læring og trivsel. Rapporten mangler også et fokus på den diversitet, der er ude på skolerne både i forhold til et socioøkonomisk samt et læringsmæssigt perspektiv og hvilken betydning det får for elevernes læring og trivsel.
   

  Generelt ønskes en drøftelse af ressourcetildelingen til skoleområdet i forhold til at styrke elevernes læring og trivsel, samt en drøftelse af begreberne kvalitet/kvantitet i forhold til arbejdet med kvalitetsrapporten.
   

  En kort sammenskrivning af høringssvarene og høringssvarene er vedlagt som bilag.

  Derudover er rapporten vedlagt som bilag.

  Lovgrundlag

  Skolernes kvalitetsrapport er udarbejdet i henhold til bekendtgørelsen nr. 665 af 20. juni 2014 efter folkeskolereformen.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Uddannelse Børn og Familie den 05-03-2018

  Uddannelse, Børn og Familie indstiller skolernes kvalitetsrapport til endelig godkendelse i Byrådet på baggrund af de indkomme høringssvar.

  Beslutning Byrådet den 04-04-2018

  Indstillingen godkendt.

  Bilag

 • Sagsid.: 15/16927

  Indstilling

  Et flertal af Uddannelse, Børn og Familie bestående af V, O og F ønsker ikke, at der igangsættes en halkapacitetsundersøgelse.

   

  Et mindretal bestående af A er uenig, idet der ønskes en undersøgelse. Mindretallet begærer sagen indbragt til afgørelse i Byrådet jfr. Styrelseslovens § 23.

  Beslutningstema

  På grund af ny udvalgsstruktur har Folkeoplysningsudvalget fremsendt sag om gennemførelse af en undersøgelse af halkapaciteten i kommunen, fase 2 til godkendelse i Uddannelse, Børn og Familie. Sagen er tidligere blevet behandlet i Kultur- og Fritidsudvalget.

  Efterfølgende har det vist sig, at en undersøgelse vil kræve en forhøjelse af bevillingen fra 140.000 kr. til 240.000 kr.

  Sagsfremstilling

  Assens Kommune gennemførte i 2013 en kapacitetsundersøgelse af hallerne i kommunen. Undersøgelsen blev gennemført af konsulentfirmaet Keinicke og Overgaard.

   

  I efteråret 2017 besluttede Folkeoplysningsudvalget, at der på ny skulle gennemføres en halkapacitetsundersøgelse. Undersøgelsen skulle gennemføres i samarbejde med Syddansk Universitet, frivillige undersøgere og Folkeoplysningsudvalget/Assens Kommune og skulle udføres i uge 6 og uge 9 i 2018.

   

  Undersøgelsen skulle fokusere på:

  • Hvor meget den enkelte facilitet benyttes
  • Hvor mange der benytter faciliteten i hver af de benyttede timer
  • Hvem (alder og køn) der benytter faciliteten
  • Hvilke aktiviteter faciliteten benyttes til


  De eksakte optællinger i de tilknyttede haller skulle foretages af frivillige ved brug af en speciel app, som er udviklet til formålet.

   

  Optællingerne skulle foretages i tidsrummet mellem kl. 8 og 22 på hverdage.

   

  Assens Kommune fik opgaven med at skaffe det nødvendige antal frivillige til at varetage den formelle registrering i de enkelte idrætshaller.

  Tilbud om deltagelse med registreringen blev sendt til folkeoplysende og frivillige sociale foreninger i Assens Kommune. Foreningerne ville modtage honorering for arbejdet.

   

  Ingen foreninger har imidlertid ønsket at deltage med løsning af opgaven.

   

  Det er derfor Plan og Kulturs forslag, at der afsættes yderligere 100.000 kr. og at Syddansk Universitet anmodes om at gennemføre undersøgelsen ved hjælp af studerende.

   

  Samtidig foreslås det, at undersøgelsen udsættes til gennemførelse enten i efteråret 2018 eller vinteren 2019.

  Lovgrundlag

  Kommunalfuldmagten.

  Økonomi

  Ved beslutningen i efteråret 2017 afsatte Folkeoplysningsudvalget et rammebeløb på 140.000 kr. Af beløbet skulle de 90.000 kr. anvendes til CICS på Syddansk Universitet og de 50.000 kr. blev afsat til honorering af frivillige dataindsamlere.
  Behov for forhøjelse af denne ramme med 100.000 kr.

  Beslutningskompetence

  Uddannelse, Børn og Familie – begæret i Byrådet, jf. styrelseslovens § 23.

  Beslutning Uddannelse Børn og Familie den 05-03-2018

  Et flertal bestående af Venstre, DF og SF ønsker ikke, at der igangsættes en halkapacitetsundersøgelse.

   

  Et mindretal bestående af A er uenig, idet der ønskes en undersøgelse.

  Mindretallet begærer sagen indbragt til afgørelse i Byrådet jfr. Styrelseslovens § 23.

  Beslutning Byrådet den 04-04-2018

  Uddannelse, Børn og Families flertalsindstilling – at der ikke igangsættes en halkapacitetsundersøgelse – sattes til afstemning.

   

  For stemte 18 medlemmer (F, O og V).

   

  Imod stemte 11 medlemmer (A, B, C, og Ø).

   

  Ingen medlemmer stemte hverken for eller imod.

   

  Uddannelse, Børn og Families flertalsindstilling var herefter godkendt.

   

 • Sagsid.: 18/1772

  Indstilling

  Et flertal af Uddannelse, Børn og Familie bestående V, F og O indstiller, at der gives en kommunegaranti på 960.000 kr. til Fyrtårn Tommerups optagelse af lån til energiinvesteringer.

   

  Et mindretal bestående af A tager forbehold for indstillingen.

   

   

  Økonomiudvalget tager henvendelse fra bestyrelsen fra Fyrtårn Tommerup om anmodning om at afdrag på energilån indgår i tilskuddet for 2019 til efterretning.

   

  Et flertal af Økonomiudvalget, 6 medlemmer (B, F, O og V) anbefaler flertalsindstilling fra Uddannelse, Børn og Familie.

   

  Et mindretal bestående af A, (2 medlemmer) tager forbehold for indstillingen.

  Beslutningstema

  Fyrtårn Tommerup søger om tilskud til energioptimeringsprojekter.

  Sagsfremstilling

  Fyrtårn Tommerup søger om tilskud til energioptimeringsprojekter i hallen. Investeringen kan få en driftsmæssig gevinst på den lidt længere bane.
   

  Baggrunden for ansøgningen er, at Fyrtårn Tommerup af flere omgange har gjort opmærksom på det aktivitetspres, der er på hallen, og de konsekvenser det har for såvel drift som for behovene for løbende forbedringer og renoveringsopgaver. Senest har Fyrtårn Tommerup fremsendt en henvendelse til det tidligere Kultur- og Fritidsudvalg, som gav anledning til at udvalget den 9. november afholdt et dialogmøde med de 4 fondsejede haller. Fyrtårns Tommerups henvendelse og referat fra dialogmødet er vedlagt som bilag 1 og 2.
   

  På dialogmødet tilkendegav de fire haller, at det alene er Fyrtårn Tommerup, der oplever at være presset på Økonomien og at såfremt ”Byrådet skulle ønske at øge tilskuddet til Fyrtårn Tommerup, er de fire fondsejede haller enige om, at det ikke vil danne præcedens” Ligeledes opfordrede hallerne til, at Fyrtårn Tommerups problem løses særskilt (fra referatet fra dialogmøde d. 9. november 2017). På baggrund heraf har administrationen afholdt møde med Fyrtårn Tommerup, for at drøfte mulighederne for hallen, hvilket også fremgår af deres ansøgning (Bilag 3).
   

  Der søges om særligt tilskud til følgende:
   

  Skift til LED belysning i hal 1 og hal 2
  Genvending af varme i svømmehallen             
  Blødgøringsanlæg i svømmehallens omklædning
  Fugtstyring i omklædningsrummene til hal 2 
  Samlet

  430.000 kr.

  400.000 kr.

  110.000 kr.

  20.000 kr.

  960.000 kr.

   

  Det er administrationens anbefaling, at der gives en kommunegaranti, således at Fyrtårn Tommerup kan optage lån til formålet. Årsagen til, at det ikke anbefales at give direkte kommunale tilskud til det ansøgte er, at der ikke er praksis i det tidligere Byråd for at bevilge tilskud til vedligeholdelsesopgaver af denne art. Indtil 2013 afsatte Byrådet hvert år en pulje til afhjælpning af vedligeholdelsesbehovet i hallerne på 2 mio. kr. Efter puljens ophør er det hallerne selv, der skal sørge for at afsætte midler til vedligeholdelse via hallens driftsbudget. Kun i forbindelse med større om- eller tilbygninger har Byrådet givet anlægstilskud til hallerne, typisk med udgangspunkt i behov, der er konstateret og prioriteret i Byrådets halstrategier fra henholdsvis 2007 og 2013.
   

  Et kommende lån hjemtages som en byggekredit på 1 år, og herefter hjemtages det endelige lån i forhold til de anlægsprojekter, som er færdiggjort. Det betyder, at det endelige gældsbrev kan blive mindre end de 960.000 kr. Lånets løbetid vil afhænge af de berørte anlægsinvesteringers afskrivningsperiode, men lånet kan maksimalt opnå en løbetid på 25 år.
   

  Hertil skal oplyses, at Fyrtårn Tommerup, direkte forespurgt, ikke har søgt om lånegaranti, men om et egentligt kommunalt tilskud.

   

  Efter Uddannelse, Børn og Families behandling er det administrativt tilføjet, at der har været kontakt til Fyrtårn Tommerups bestyrelse til afklaring af om bestyrelsen ønsker at optage lån med garantistillelse. Tilbagemelding fra Bestyrelsen vil foreligge inden Økonomiudvalgets behandling af sagen. 

  Lovgrundlag

  Kommunalfuldmagten.

  Lov om kommunernes styrelse §41, lovbekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v.

  Økonomi

  Der er automatisk låneadgang til energibesparende foranstaltninger, og dermed adgang til garantistillelse uden at denne påvirker Assens Kommunes låneramme.

  I henhold til Byrådets beslutning opkræves der stiftelsesprovision på 1 %, og den løbende garantiprovision udgør for nuværende 0,5 %.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Uddannelse Børn og Familie den 05-02-2018

  Et flertal bestående V, F og O indstiller, at der gives en kommunegaranti på 960.000 kr. til Fyrtårn Tommerups optagelse af lån til energiinvesteringer.

  Et mindretal bestående af A tager forbehold for indstillingen.

  Beslutning Økonomiudvalget den 19-03-2018

  Økonomiudvalget tager henvendelse fra bestyrelsen fra Fyrtårn Tommerup om anmodning om at afdrag på energilån indgår i tilskuddet for 2019 til efterretning.

   

  Et flertal af Økonomiudvalget, 6 medlemmer (B, F, O og V) anbefaler flertalsindstilling fra Uddannelse, Børn og Familie.

   

  Et mindretal bestående af A, (2 medlemmer) tager forbehold for indstillingen.

  Beslutning Byrådet den 04-04-2018

  Et flertal af Byrådet, 20 medlemmer (B, C, F, O og V) godkender flertalsindstilling fra Uddannelse, Børn og Familie

   

  Et mindretal af Byrådet, 8 medlemmer (A) stemmer imod flertalsindstilling fra Uddannelse, Børn og Familie med følgende mindretalsudtalelse:

   

  A finder, at sagen bør overgå til budgetdrøftelser til budget 2019-2022, herunder spørgsmålet om energioptimering m.v. jf. sagsfremstillingen.

   

  1 medlem, Ø, stemte hverken for eller imod.

   

  Uddannelse, Børn og Families flertalsindstilling var herefter godkendt.
   

  Bilag

 • Sagsid.: 18/2395

  Indstilling

  Et flertal i Social- og Sundhed bestående af A og V stemmer for, at indstille til Byrådet, at model 2 anvendes som udmøntning af budget 2017-2020.

   

  Et mindretal bestående af Ø stemmer imod begge modeller, og udtrykker bekymring for at nogle borgere vil miste en dag i fællesskabet på et daghjem. I stedet ønsker Ø, at beløbet findes ved, at kørslen hjemtages.

   

  Udvalget følger op på udmøntningen ultimo 2018.

   

   

  Økonomiudvalget anbefaler flertalsindstilling fra Social og Sundhed.

  Beslutningstema

  I forbindelse med udmøntning af besparelserne, der er lagt ind i budget 2017-2020 på Social- og Sundhedsudvalgets område, besluttede Byrådet den 30. august 2017, at budgettet for daghjemskørsel i 2018 skal reduceres med kr. 125.000 stigende til kr. 500.000 i overslagsårene. Samtidig skal daghjemmenes åbningstider reduceres svarende til kr. 400.000 kr. (lønudgift) fra 2019 og frem.

   

  Den 5. februar 2018 drøftede Social og Sundhed to modeller for denne udmøntning og sendte dem i høring i Ældrerådet, i Lokalt MED-udvalg Sygepleje, Center for Rehabilitering og Akutpleje, samt Daghjem, i Fælles MED-udvalg Social og Sundhed. De tre høringssvar er vedlagt som bilag.

  Sagsfremstilling

  I Assens Kommune er daghjemmene med i alt 280 pladser om ugen placeret på 4 lokaliteter, i Assens, Hårby, Aarup og Verninge. Daghjemmene er et visiteret tilbud, som tilbyder deltagelse i en hverdag med aktiviteter, samvær, støtte og omsorg sammen med andre borgere og medarbejdere. Der er en brugerbetaling på 57 kr. pr. dag. Visitering til daghjem inkluderer kørsel mellem eget hjem og daghjemmet. Fynbus er entreprenør på kørsel. Kørslen skal i udbud pr. 1. april 2018.

  I forbindelse med udmøntning af besparelserne, der er lagt ind i budget 2017-2020, besluttede Byrådet den 30.08.2017, at budgettet for daghjemsområdet skal reduceres med i alt kr. 900.000 fra 2019 og frem.

  Nedenfor beskrives to modeller for at udmønte reduktionen.

  Model 1 – Indførelse af lukkedage på daghjemmene
  Der indføres fire lukkedage svarende til en dag pr. lokalitet om ugen. Der vil på lukkedagene ikke skulle foretages kørsel af borgere, og der vil samtidig kunne reduceres i antallet af medarbejdertimer.

  Det vurderes at give en besparelse i form af mindre kørsel på 630.000 kr. pr. år og på løn 270.000 kr. pr. år – i alt 900.000 kr.

  Konsekvensen er, at der vil blive færre pladser på daghjemmene.

  Modellen udmønter besparelsen i indholdsmæssig overensstemmelse med beslutning i Byrådet den 30.08.2017.

   

  Model 2 – Daghjemmene fortsætter uden lukkedage men med reduceret mulighed for kørsel

  Daghjemmets åbningsdage fastholdes som de kendes i dag. Ændringen er, at der svarende til fem dage pr. uge ikke er kørsel til én lokalitet. Det kan være forskellige lokaliteter, hvortil der ikke er kørsel.
   

  Konsekvensen er, at visitationen til daghjem og kørsel adskilles.

  På baggrund af rundspørge på daghjemmene vurderes det, at 8-10% af de visterede borgere selv kan sørge for transport. Det vurderes, at indfri besparelseskravet på kr. 900.000 pr. år.
   

  Ved denne model fastholdes antallet af åbningsdage, hvilket giver mulighed for fortsat at arbejde med at tilbyde fleksible forløb og aktiviteter, herunder at understøtte tilbud i forlængelse af kommunens demensstrategi.

   

  Den 5. februar 2018 drøftede Social og Sundhed de to modeller for denne udmøntning og sendte dem i høring i Ældrerådet, i Lokalt MED-udvalg Sygepleje, Center for Rehabilitering og Akutpleje, samt Daghjem, i Fælles MED-udvalg Social og Sundhed. I de tre høringssvar anbefales Model 2. Høringssvarene er vedlagt som bilag.

  Lovgrundlag

  Lov om Social Service § 83 + § 84, stk.1

  Økonomi

  Udmøntning af besparelserne, der er lagt ind i budget 2017-2020 på Social- og Sundhedsudvalgets område, besluttede Byrådet den 30. august 2017.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Social og Sundhed den 05-03-2018

  Et flertal i Social- og Sundhed bestående af A og V stemmer for, at indstille til Byrådet, at model 2 anvendes som udmøntning af budget 2017-2020.

   

  Et mindretal bestående af Ø stemmer imod begge modeller, og udtrykker bekymring for at nogle borgere vil miste en dag i fællesskabet på et daghjem. I stedet ønsker Ø, at beløbet findes ved, at kørslen hjemtages.

   
  Udvalget følger op på udmøntningen ultimo 2018.

   

  Beslutning Økonomiudvalget den 19-03-2018

  Økonomiudvalget anbefaler flertalsindstilling fra Social og Sundhed.
   

  Beslutning Byrådet den 04-04-2018

  Et flertal af Byrådet 28 medlemmer (alle undtagen Ø) godkender flertalsindstilling fra Social og Sundhed.

   

  Et mindretal af Byrådet, 1 medlem (Ø) stemmer imod flertalsindstillingen.

  Bilag

 • Sagsid.:

  Beslutning Byrådet den 04-04-2018

  Orientering fra møde med ministeren for energi, forsyning og klima vedrørende Baltic Pipe.

   

  Orientering om møde i næste uge med minister for fiskeri og ligestilling vedrørende udmøntning af finanslovsbevilling til kyst- og lystfiskercenter i Assens Kommune.

   

  Orientering om status på forhandlinger på landsplan vedrørende justering af udligningsordning.
   

  Bilag

 • Sagsid.:

  Beslutning Byrådet den 04-04-2018

  Ena Nørgaard orienterede fra politisk topmøde om sklerose og oplæg om pårørenderådgiver.
   

 • Sagsid.:

  Sagsfremstilling

  Spørgsmål fra tilhørerne besvares af borgmesteren eller et af borgmesteren udpeget byrådsmedlem. Spørgsmålene skal vedrøre generelle kommunale forhold og skal kunne oplæses og besvares indenfor 3 minutter. Spørgsmål, der ikke skønnes at være af almen interesse, kan af borgmesteren henvises til besvarelse i den kommunale forvaltning.

  Beslutning Byrådet den 04-04-2018

  Intet.

 • Sagsid.: 15/6855
 • Sagsid.: 18/4426
 • Sagsid.: 17/26204