icon-Politik

Politik

Referat

Onsdag den 28. februar 2018 kl. 17:00

Mødested: Byrådssalen
Udvalg: Byrådet
Medlemmer: Søren Steen Andersen, Karin Christiansen, Jens Jakobsen, Pia Offer Madsen, Tine Grau Poulsen, Lars Kristian Pedersen, Henrik Mott Frandsen, Dan Gørtz, Henning Jensen, Nikolaj Leed Henriksen, Rie Nielsen, Knud Søby, Erik Klindt Andersen, Mogens Mulle Johansen, Flemming Risskov Jørgensen, Charlotte Vincent Petersen, Charlotte Kjær, Henrik Hansen, Sara Emil Baaring, Leif Rothe Rasmussen, Ashil Farokh, Berit Schaldemose, Malene Rye, Jens Henrik W. Thulesen Dahl, Lars Kolling, Betina Signe Stick, Ena Nørgaard, Poul Poulsen, Elmer Philipsen
 • Sagsid.:

  Beslutning Byrådet den 28-02-2018

  Dagsorden med tillægsdagsorden godkendt.
   

 • Sagsid.: 16/27300

  Indstilling

  Økonomiudvalget anbefaler, at tiltrædelsesberetning nr. 23, beretning vedr. revisionsaftale og revisionsberetning nr. 24, løbende revision af regnskabsåret 2017, delberetning tages til efterretning.

  Beslutningstema

  Tiltrædelsesberetning nr. 23 og delberetning nr. 24 for regnskabsår 2017 forelægges til politisk behandling.

  Sagsfremstilling

  BDO, Assens Kommunes revision, har fremsendt tiltrædelsesberetning nr. 23 og revisionsberetning nr. 24, delberetning.

   

  Tiltrædelsesberetningen fremsendes som følge af at der pr. 1. januar 2018 er valgt et nyt byråd i Assens Kommune. I overensstemmelse med god offentlig revisionsskik, redegøres der i beretning om BDOs opfattelse af samarbejdet og for lovgivningens afgrænsning af byrådets og revisors opgaver og ansvar.

   

  Revisionsberetning nr. 24 er en delberetning for regnskabsåret 2017. Revisionsgennemgangen har givet anledning til en bemærkning om ”rettidighed i integrationssager og i sager med kontanthjælp og uddannelseshjælp”. Det er konstateret, at opfølgningen ikke kan dokumenteres foretaget inden for tidsfristen.

   

  Årsagen til den opståede situation er, at der har været iværksat en stor indsats på behandling af ansøgninger om forsørgelse og at denne opgave har været meget ressourcekrævende. Der arbejdes med samkøring og automatisering af arbejdsgangene og rutinerne, for at sikre, at opgaverne løses så effektivt som muligt. Det øgede arbejdspres på området har været årsag til, at rettidigheds dokumentationen ikke blev foretaget på det korrekte tidspunkt. Der er sat fokus på situationen, og der arbejdes målrettet efter, at den fornødne dokumentation foreligger rettidigt.

  Lovgrundlag

  Den kommunale styrelseslov.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Økonomiudvalget den 19-02-2018

  Indstillingen anbefales.
   

  Beslutning Byrådet den 28-02-2018

  Indstillingen godkendt.
   

  Bilag

 • Sagsid.: 18/4148

  Indstilling

  Økonomiudvalget anbefaler, at ansøgning fra Assens Forsyning – Spildevand, om kommunegaranti for et lån på 34,0 mio. kr. godkendes, samt at der efter Byrådets beslutning opkræves stiftelsesprovision på 1 %, og at den løbende garantiprovision for nuværende udgør 0,5 %.

  Beslutningstema

  Godkendelse af anmodning fra Assens Forsyning – Spildevand om en kommunegaranti for et lån på 34,0 mio. kr.

  Sagsfremstilling

  Assens Forsyning – Spildevand anmoder om en kommunegaranti for et lån på 34 mio. kr. til dækning af anlægsinvesteringer vedrørende kloakrenoveringer i forsyningsområdet. Anlæggene omfatter blandt andet,

  • separatkloakering af Flemløse/Voldtofte, Haarby samt Gummerup og Glamsbjerg
  • Etablering af afskærende ledning til det nye renseanlæg i Assens by
  • Klimasikringsprojekt i Tommerup

   

  Lånet hjemtages som en etårig byggekredit, og herefter hjemtages det endelige lån i forhold til de anlægsprojekter, som er færdiggjort. Det betyder, at det endelige gældsbrev kan blive mindre end de anmodede 34,0 mio. kr.

   

  Lånets løbetid vil afhænge af de udførte anlægsprojekters afskrivningsperiode, men lånet kan maksimalt opnå en løbetid på 40 år.

  Lovgrundlag

  Lov om kommunernes styrelse § 41, lovbekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v.

  Økonomi

  Der er automatisk låneadgang til investeringer i forsyningsområdet, og dermed også adgang til garantistillelse uden at denne påvirker Assens Kommunes låneramme.

   

  I tilfælde af manglende betaling på lånet træder garantistillelsen i kraft.

   

  I henhold til Byrådets beslutning opkræves stiftelsesprovision på 1 %, og den løbende garantiprovision udgør for nuværende 0,5 %.

   

  Assens Kommune har pr. 01. januar 2018 givet kommunegaranti for hæftelser på 116,4 mio. kr. til Assens Forsyning – Spildevand. Samlet set har Assens Kommune givet Assens Forsyning kommunegaranti på hæftelser for i alt 179,3 mio. kr.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Økonomiudvalget den 19-02-2018

  Indstillingen anbefales.
   

  Beslutning Byrådet den 28-02-2018

  Indstillingen godkendt.
   

  Bilag

 • Sagsid.: 18/4148

  Indstilling

  Økonomiudvalget anbefaler, at ansøgning fra Assens Forsyning – Rensning, om kommunegaranti for et lån på 24,0 mio. kr. godkendes, samt at der efter Byrådets beslutning opkræves stiftelsesprovision på 1 %, og at den løbende garantiprovision for nuværende udgør 0,5 %.

  Beslutningstema

  Godkendelse af anmodning fra Assens Forsyning – Rensning om en kommunegaranti for et lån på 24,0 mio. kr.

   

  Sagsfremstilling

  Assens Forsyning – Rensning anmoder om en kommunegaranti for et lån på 24 mio. kr. til dækning af anlægsinvesteringer vedrørende kloakrenoveringer i forsyningsområdet. Anlæggene omfatter blandt andet,

  • Anlæg til rensning af Gummerup Renseanlæg – Rensningen er et MUDP projekt og er støttet af midler fra Miljø- og Fødevareministeriet
  • Påbegyndelse af etablering af nyt Assens Renseanlæg (Det er estimeret at et nyt rensningsanlæg vil have en samlet anlægsomkostning på 250 mio. kr. og dertil kommer en omkostning på 60 mio. kr. til en administrationsbygning)

   

  Lånet hjemtages som en etårig byggekredit, og herefter hjemtages det endelige lån i forhold til de anlægsprojekter, som er færdiggjort. Det betyder, at det endelige gældsbrev kan blive mindre end de anmodede 24,0 mio. kr.

   

  Lånets løbetid vil afhænge af de udførte anlægsprojekters afskrivningsperiode, men lånet kan maksimalt opnå en løbetid på 40 år.

  Lovgrundlag

  Lov om kommunernes styrelse § 41, lovbekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v.

  Økonomi

  Der er automatisk låneadgang til investeringer i forsyningsområdet, og dermed også adgang til garantistillelse uden at denne påvirker Assens Kommunes låneramme.

   

  I tilfælde af manglende betaling på lånet træder garantistillelsen i kraft.

   

  I henhold til Byrådets beslutning opkræves stiftelsesprovision på 1 %, og den løbende garantiprovision udgør for nuværende 0,5 %.

   

  Assens Kommune har pr. 01. januar 2018 givet kommunegaranti for hæftelser på 8,7 mio. kr. til Assens Forsyning – Rensning. Samlet set har Assens Kommune givet Assens Forsyning kommunegaranti på hæftelser for i alt 179,3 mio. kr.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Økonomiudvalget den 19-02-2018

  Indstillingen anbefales.
   

  Beslutning Byrådet den 28-02-2018

  Indstillingen godkendt.
   

  Bilag

 • Sagsid.: 18/4148

  Indstilling

  Økonomiudvalget anbefaler, at ansøgning fra Assens Forsyning – Vandværk, om kommunegaranti for et lån på 23,0 mio. kr. godkendes, samt at der efter Byrådets beslutning opkræves stiftelsesprovision på 1 %, og at den løbende garantiprovision for nuværende udgør 0,5 %.

  Beslutningstema

  Godkendelse af anmodning fra Assens Forsyning – Vandværk om en kommunegaranti for et lån på 23,0 mio. kr.

  Sagsfremstilling

  Assens Forsyning – Vandværk anmoder om en kommunegaranti for et lån på 23 mio. kr. til dækning af anlægsinvesteringer i forbindelse med opbygningen af den nye forsyningsstruktur.  Anlæggene omfatter blandt andet,

  • Udbygning af den eksisterende Mariendal Kildeplads
  • Etablering og undersøgelse af den nye Ebberup Kildeplads
  • Etablering af nyt vandværk på Fåborgvej
  • Ledningsanlæg til at forbinde kildepladser til det nye vandværk samt til at forbinde det nye vandværk til det eksisterende forsyningsnet
  • Renovering i indre by

   

  Lånet hjemtages som en etårig byggekredit, og herefter hjemtages det endelige lån i forhold til de anlægsprojekter, som er færdiggjort. Det betyder, at det endelige gældsbrev kan blive mindre end de anmodede 23,0 mio. kr.

   

  Lånets løbetid vil afhænge af de udførte anlægsprojekters afskrivningsperiode, men lånet kan maksimalt opnå en løbetid på 40 år.

  Lovgrundlag

  Lov om kommunernes styrelse § 41, lovbekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v.

  Økonomi

  Der er automatisk låneadgang til investeringer i forsyningsområdet, og dermed også adgang til garantistillelse uden at denne påvirker Assens Kommunes låneramme.

   

  I tilfælde af manglende betaling på lånet træder garantistillelsen i kraft.

   

  I henhold til Byrådets beslutning opkræves stiftelsesprovision på 1 %, og den løbende garantiprovision udgør for nuværende 0,5 %.

   

  Assens Kommune har pr. 01. januar 2018 givet kommunegaranti for hæftelser på 12,4 mio. kr. til Assens Forsyning – Vandværk. Samlet set har Assens Kommune givet Assens Forsyning kommunegaranti på hæftelser for i alt 179,3 mio. kr.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Økonomiudvalget den 19-02-2018

  Indstillingen anbefales.
   

  Beslutning Byrådet den 28-02-2018

  Indstillingen godkendt.
   

  Bilag

 • Sagsid.: 18/4148

  Indstilling

  Økonomiudvalget anbefaler, at ansøgning fra Assens Forsyning – Affald og genbrug, om kommunegaranti for et lån på 18,0 mio. kr. godkendes, samt at der efter Byrådets beslutning opkræves stiftelsesprovision på 1 %, og at den løbende garantiprovision for nuværende udgør 0,5 %.

  Beslutningstema

  Godkendelse af anmodning fra Assens Forsyning – Affald og genbrug om en kommunegaranti for et lån på 18,0 mio. kr.

  Sagsfremstilling

  Assens Forsyning – Affald og genbrug anmoder om en kommunegaranti for et lån på 18,0 mio. kr. til dækning af anlægsinvesteringer. Anlæggene omfatter blandt andet,

  • Det videre arbejde med etablering af ny genbrugsplads i Vissenbjerg – inkl. Ændring af vandboring
  • Renovering af eksisterende genbrugspladser i Haarby, Tommerup og eventuelt Assens således, at der kan åbnes for muligheden med særskilt adgang med haveaffald uden for normal åbningstid
  • Nedgravede affaldsløsninger i Assens bymidte
  • Etablering af minigenbrugspladser i Barløse og Helnæs

   

  Lånet hjemtages som en etårig byggekredit, og herefter hjemtages det endelige lån i forhold til de anlægsprojekter, som er færdiggjort. Det betyder, at det endelige gældsbrev kan blive mindre end de anmodede 18,0 mio. kr.

   

  Lånets løbetid vil afhænge af de udførte anlægsprojekters afskrivningsperiode, men lånet kan maksimalt opnå en løbetid på 25 år.

  Lovgrundlag

  Lov om kommunernes styrelse § 41, lovbekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v.

  Økonomi

  Der er automatisk låneadgang til investeringer i forsyningsområdet, og dermed også adgang til garantistillelse uden at denne påvirker Assens Kommunes låneramme.

   

  I tilfælde af manglende betaling på lånet træder garantistillelsen i kraft.

   

  I henhold til Byrådets beslutning opkræves stiftelsesprovision på 1 %, og den løbende garantiprovision udgør for nuværende 0,5 %

   

  Assens Kommune har pr. 01. januar 2018 givet kommunegaranti for hæftelser på 24,7 mio. kr. til Assens Forsyning – Affald og genbrug. Samlet set har Assens Kommune givet Assens Forsyning kommunegaranti på hæftelser for i alt 179,3 mio. kr.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Økonomiudvalget den 19-02-2018

  Indstillingen anbefales.
   

  Beslutning Byrådet den 28-02-2018

  Indstillingen godkendt.
   

  Bilag

 • Sagsid.: 18/2655

  Indstilling

  Økonomiudvalget anbefaler, at der træffes beslutning om at overskydende midler på bevilling til grundkapital til almene boliger anvendes til imødegåelse af eventuelle uforudsete udgifter på projekter godkendt til opførelse i 2018, 2019 og 2020, foreløbigt indtil udgangen af 2018, hvor skema A forventes godkendt for alle tre projekter.

  Beslutningstema

  Byrådet har efter gennemførelse af en kombineret interessetilkendegivelse og udbudsrunde prioriteret 3 almene boligprojekter for perioden 2018-2020. Herefter resterer en mindre del af den afsatte bevilling over årene. Økonomisk opsamling på det afsatte beløb dagsordenssættes til prioritering af restbeløb afsat kommunal grundkapital

  Sagsfremstilling

  Byrådet har for årene 2018, 2019 og 2020 samlet afsat 12 mio. kr. til kommunal grundkapital, fordelt med 4 mio. kr. pr. år. Byrådet har besluttet at grundkapital skal prioriteres i hhv. Aarup, Tommerup st. og Haarby. Projekterne har været udbudt med 4 mio. kr. i grundkapital hvert af årene.

   

  Byrådet har endvidere den 20. november 2017 meddelt en tillægsbevilling til igangværende projekt ved Plums gård i Assens på 450.000 kr. med finansiering ved fremrykning af midler fra de i 2020 afsatte midler til kommunal grundkapital.

   

  Samlet set over 2018-2020 er der efter Byrådets godkendelse af konkrete projekter ikke-prioriterede midler på 950.000 kr.

   

  Efter dialog med boligorganisationer vurderes det ikke, at grundkapital på 950.000 kr. (modsvarer et byggeri til i alt 9,5 mio. kr. forudsat at grundkapitalen fastholdes på 10 %)

  er tilstrækkeligt til at skabe en tilfredsstillende robust økonomi i et selvstændigt alment boligprojekt.

   

  Administrationen anbefaler på den baggrund at den overskydende grundkapital henstår til imødegåelse af eventuelle uforudsete merudgifter til de igangsatte almene boligbyggerier. Det anbefales samtidigt at beløbet foreløbigt fastlåses frem til boligorganisationernes godkendelse af skema A senest i november 2018, idet to af projekterne først planlægges til gennemførelse i 2019 og 2020.

  Økonomi

  Overskydende grundkapital

   

  Beløb

   

  2018 – Aarup

  1.400.000 kr.

  2019 - Tommerup st.

  0 kr.

  2020 - Haarby

  0 kr.

  Tillægsbevilling Plums Gaard.

  -450.000 kr.

  Overskydende Grundkapital

  950.000 kr.

  Det bemærkes, at salg af kommunalt areal til projektet i Haarby ikke indgår i ovenstående opgørelse, idet indtægt ved salg af areal tilgår indtægtsbudget for salg af jord.

   

  Eventuel yderligere midler til det almene boligområdet kan efter politisk prioritering indgå i drøftelser til budget 2019-2022 og med udgangspunkt i Byrådets strategi for det almene boligområde

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Økonomiudvalget den 19-02-2018

  Indstillingen anbefales.

   

  Beslutning Byrådet den 28-02-2018

  Indstillingen godkendt.
   

  Bilag

 • Sagsid.: 18/287

  Indstilling

  Økonomiudvalget anbefaler:

   

  • at skema A, for opførelse af 16 familieboliger i Aarup, godkendes
  • at det godkendes, at Tommerup Andelsboligforening benytter sig af den delegerede bygherremodel. Skitseprojektet tilrettes jf. beslutning i byrådet den 20-12-2017.

  Beslutningstema

  Byrådet godkendte den 20. december 2017 alment boligprojekt på Cederfeltsgade i Aarup. Skema A for projektet fremlægges til godkendelse.

  Sagsfremstilling

  Tommerup Andelsboligforening har fremsendt ansøgning om godkendelse af skema A for opførelse af 16 familieboliger på Cederfeldsgade i Aarup, jf. Byrådets tilsagn om kommunal grundkapital til projektet den 20. december 2017.

   

  Grunden udgør 1915 m2 og vil bestå af 2 etager med samlet 16 almene familieboliger. De er sammensat og vil bestå af 4 stk. 2-værelses á ca. 84 m2. Samt 12 stk. 3-værelses á ca. 83 m2.

   

  Skitseprojektet blev den 20.12.2017 godkendt i byrådet med vilkår om tilretninger. Disse vilkår fastholdes.

   

  Tommerup Andelsboligforening ønsker at lade Amstrup & Baggesen forestå udbuds- og byggeprocessen. Dette vil medføre, at bygherrerollen bliver delegeret til Amstrup & Baggesen indtil byggeriets afslutning.

   

  Huslejen forventes at andrage 851kr. pr. m2. ekskl. forbrugsudgifter, hvilket vurderes at ligge i et acceptabelt niveau i Assens Kommune.

  Lovgrundlag

  Bekendtgørelse nr. 1226 af 14.12.2011 - Støtte til almene boliger m.v.

  Økonomi

  Det ansøgte projekt holder sig inden for den af ministeriet godkendte økonomiske ramme. Den holder sig ligeledes inden for den afsatte grundkapital.

  Det almene boligbyggeri på Cederfeldsgade har en anskaffelsessum på 26.653.000 kr. Den kommunale grundkapital udgør da 2.665.260 kr.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Økonomiudvalget den 19-02-2018

  Indstillingen anbefales

   

  Beslutning Byrådet den 28-02-2018

  Indstillingen godkendt.
   

  Bilag

 • Sagsid.: 18/2290

  Indstilling

  Økonomiudvalget anbefaler, at erhvervsarealet ved Energivej udbydes til 52,00 kr. pr. m2.

  Beslutningstema

  Som opfølgning på Byrådets beslutning den 20. december 2017 om, at erhvervsarealet ved Energivej i Vissenbjerg skulle undersøges nærmere med udgangspunkt i en prissætning på 52 kr./m2 for kuperede arealer og 70 kr./m2 for ikke-kuperede arealer har administrationen gennemgået arealerne. Sagen forelægges til prissætning af erhvervsarealerne ved Energivej i Vissenbjerg efter fornyet gennemgang.

  Sagsfremstilling

  Assens Byråd godkendte den 29. november 2017 udbud af kommunens erhvervsarealer, herunder arealerne ved Energivej i Vissenbjerg. Markedsprisen blev vurderet til 70 kr. pr. m2 og mindsteprisen blev fastsat med udgangspunkt heri. Den 20. december 2017 godkendte Assens Byråd, at et areal ved Energivej kunne udbydes til 52 kr. pr. m2 grundet det kuperede terræn med en højdeforskel på mellem 5 og 6 meter. Byrådet anmodede om en gennemgang af erhvervsområdet med udgangspunkt i den fornyede prissætning.

   

  Administrationen har på den baggrund vurderet erhvervsarealerne omkring Energivej igen. Set ud fra et højdekurvekort, er hele området mere eller mindre kuperet og kan sidestilles med det areal, som byrådet godkendte en ny mindstepris på. Der kan ikke umiddelbart udpeges arealer som kan sælges som flade grunde.

   

  Det vil ikke på nuværende tidspunkt være muligt at differentiere priserne i området, medmindre der bliver udarbejdet en konkret udstykningsplan med grundstørrelse på min. 5.000 m2. Udarbejdelse af en udstykningsplan for området vil dog ikke være hensigtsmæssig, da fleksibilitet ofte er ønskeligt. Virksomheder har forskellige behov og krav afhængig af branche, derfor skal potentielle købere af erhvervsjord selv have muligheden for udpege beliggenhed og grundstørrelse.

  Lovgrundlag

  Lov om kommunernes styrelse § 68.

  Bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 vedrørende udbud af kommunens faste ejendomme og tilhørende vejledning nr. 60 af 28. juni 2004.

  Økonomi

  Arealet er ikke belånt, hvorfor salgsprovenuet vil tilgå kommunen ubeskåret.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Økonomiudvalget den 19-02-2018

  Indstillingen anbefales

   

  Beslutning Byrådet den 28-02-2018

  Indstillingen godkendt.
   

  Bilag

 • Sagsid.: 18/1835

  Indstilling

  Uddannelse, Børn og Familie indstiller, at der som ansøgt vedtages lukkedage i dagplejen.

   

  Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

  Beslutningstema

  Indførelse af lukkedage i Dagplejen.

  Sagsfremstilling

  Dagplejebestyrelsen har sendt en forespørgsel om muligheden for at indføre lukkedage i dagplejen i samme perioder, som der er lukkedage for daginstitutioner og SFO’er. Det drejer sig om følgende perioder:
   

  • Fredagen efter Kristi Himmelfartsdag
  • Ugerne 28, 29, 30 i 2018
  • Hverdagene imellem jul og nytår
    

  Forældrene oplever det vanskeligt at planlægge deres ferie, så de holder ferie samtidig med egen dagplejer, når der ikke er faste lukkedage. Ved indførelse af lukkedage vil forældre have mulighed for at planlægge deres ferie, så børnene i større udstrækning undgår at komme i gæstepleje. Ved at have de samme lukkedage i dagplejen som i daginstitutioner og SFO’er, vil det være nemmere for forældre, som har børn i både dagpleje og børnehave/SFO, at planlægge deres ferie, så børnene ikke skal i hhv. gæstepleje og i en fremmed børnehave/SFO. Når børnene skal i gæstepleje forsøger man i dagplejen at finde plads inden for eget distrikt. I enkelte tilfælde kan det være nødvendigt at anvende en gæsteplads uden for eget distrikt. Det vil der ikke blive ændret på ved indførelse af lukkedage.
   

  Det er svært at efterleve ferielovens varsling på 3 måneder før hovedferien, da dagplejernes sommerferieperiode på nuværende tidspunkt strækker sig fra medio juni til primo september. Dagplejerne kender ikke deres ferie i et længere perspektiv, da det er vanskeligt at planlægge, før man har overblik over alle børns behov for pasning i ferieperioden. Ved indførelse af lukkedage i ugerne 28+29+30 vil en stor del af dagplejerne kende deres ferie indenfor fristen, og et mindre antal dagplejere vil skulle være fleksible i deres ferieønsker, indtil det aktuelle børnetal er kendt.
   

  Dagplejens MED-udvalg tilkendegiver i deres høringssvar, at der er stor opbakning til indførelse af lukkedage (Bilag: Høringssvar fra Dagplejens MED-udvalg).
   

  Ved indførelse af lukkedage i Dagplejen vil ordningen træder i kraft med øjebliklig virkning.

  Lovgrundlag

  Dagtilbudsloven.

  Økonomi

  Hvis det antages, at udgifterne i august og september kan nedbringes ved at indføre lukkedage i ugerne 28+29+30, så udgifterne fra disse to måneder nedbringes til samme niveau som gennemsnittet for de andre måneder.

   

  Økonomistabens bemærkning påført efter fagudvalgets behandling af sagen:

  • En ny undersøgelse fra 2017, lavet af KL og FOA, viser, at kommuner med ferieluknings perioder har lavere udgifter til dispositionspleje end kommuner uden ferielukning.
  • Udgiften til dispositionspleje reduceres proportionalt med antallet af børn der holder ferie samtidig med egen dagplejer.
  • Hvis det antages, at udgifterne til dispositionspleje kan nedbringes i august og september ved at indføre lukkedage i ugerne 28+29+30, så udgifterne ligger på niveau med gennemsnittet for de andre måneder, vil der kunne spares ca. 84.000 kr. om året. Det vil dog kræve en mere præcis udregning for at kunne fastlægge den eksakte besparelse.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Uddannelse Børn og Familie den 05-02-2018

  Uddannelse, Børn og Familie indstiller, at der som ansøgt vedtages lukkedage i dagplejen.

  Beslutning Økonomiudvalget den 19-02-2018

  Indstillingen anbefales

   

  Beslutning Byrådet den 28-02-2018

  Indstillingen godkendt.
   

  Bilag

 • Sagsid.: 18/1242

  Indstilling

  Uddannelse, Børn og Familie indstiller forslag 1, hvor tidligere overbygnings-skoledistrikter for de to skoler, Verninge og Brylle fastholdes. Hele Verninge skoledistrikt har Tommerup Skole som overbygningsskole og hele Brylle Skole har Tallerup som overbygningsskole.

   

  Et flertal bestående af V, F og O indstiller, at forsyningsforpligtigelsen 8. årgang for skoleåret 2018/2019 placeres på både Tommerup skole og Tallerup skole uden garantistillelse.

   

  Et mindretal bestående af A tager forbehold for beslutningen om forsyningsforpligtigelsen for 8. årgang.

  Beslutningstema

  Byrådet vedtog den 8. januar 2018 ikke at bringe tidligere besluttede anlægsarbejdeved Tallerupskolen til gennemførelse. I forlængelse heraf skal der tages stilling til skoledistrikter for elever i overbygningen i Tommerupområdet samt hvordan forsyningsforpligtigelsen for 8. årgang på henholdsvis Tommerup og Tallerup skoler i skoleåret 2018/2019 skal være.

  Sagsfremstilling

  På baggrund af Byrådets beslutning den 8. januar, skal der vedtages skoledistrikter for overbygningsskolerne i partnerområde Øst, Tommerupområdet. Beslutning af 8. januar 2018 vedlægges som bilag.

   

  Der er fire skoler, hvor af én pt. har fremtidig overbygning (Tallerupskolen) og tre er 0.-6.  klasse (Tommerup Skole, Verninge Skole og Brylle Skole).

  Før strukturændringerne var Tommerup skole overbygning for Verninge skole og Tallerup skolen var overbygning for Brylle Skole.

   

  Der er sendt to forslag i høring:

  • Forslag 1, hvor tidligere overbygnings-skoledistrikter for de to skoler, Verninge og Brylle fastholdes. Hele Verninge skoledistrikt har Tommerup Skole som overbygningsskole og hele Brylle Skole har Tallerup som overbygningsskole,
  • Forslag 2, hvor Brylle skoledistrikt minus området nord for jernbanen flyttes til Tommerup Skole sammen med Verninge skoledistrikt. Området nord for jernbanen fastholdes med overbygning på Tallerupskolen.

   

  Der er indkommet i alt 7 høringssvar, det ene er fælles svar fra bestyrelse og MED-Udvalg. Høringsbrev og høringssvar vedlægges som samlet bilag.
   

  Overordnet set fremgår det af høringssvarene, at forslag 1 bakkes op af Brylle Landsbyordnings MED-Udvalg og fællesbestyrelse samt Tallerupskolens MED-udvalg.
   

  Forslag 2 bakkes op af Tommerup Skoles MED-Udvalg og bestyrelse. Tallerupskolens bestyrelse kan ikke tilslutte sig nogen af forslagene. Verninge Landsbyordnings MED-Udvalg og fællesbestyrelse, vil ikke pege på et bestemt forslag, men fællesbestyrelsen anbefaler, at der lægges vægt på Brylle Landsbyordnings besvarelse.
   

  Vedr. forsyningsforpligtelsen for 8. årgang i 2018/19, ønsker Tommerup Skoles bestyrelse og MED-Udvalg, at udbyde 8. årgang, og Tallerupskolens bestyrelse og MED-Udvalg ønsker at den nyetablerede 8. årgang fortsætter på Tallerupskolen. Selvom der oprettes 8. årgang på Tommerup Skole i skoleåret 2018/2019, vil alle nuværende elever på Tallerupskolens 7. årgang kunne fortsætte deres skolegang på Tallerupskolen, hvis de ønsker det.
   

  Det kan oplyses, at Tallerupskolens eget skoledistrikt i sig selv leverer mellem 37 og 52 elever pr. årgang til Tallerupskolen. Se bilag.
   

  Med en eventuel tilførsel af overbygningseleverne fra Brylle Skole, bortset fra området nord for jernbanen, vil Tommerup Skoles overbygning fremover komme til at rumme ca. 60 elever pr. årgang. Dette er under forudsætning af, at alle elever fra skolens nye overbygningsdistrikt, der også indbefatter Verninge skoledistrikt, vælger Tommerup Skole i overbygningen.
   

  Historisk har en del elever fra Verninge valgt Glamsbjergskolen som overbygningsskole. På den baggrund må det forventes, at Tommerup Skole med tilførsel af Brylle skoledistrikts elever syd for jernbanen, vil komme til at rumme elever svarende til 2-3 overbygningsklasser pr. årgang.

  Lovgrundlag

  Folkeskoleloven og den kommunale styrelsesvedtægt for skoleområdet.

  Økonomi

  En opdeling af distriktet i to dele, skønnes ikke at medføre væsentlige meromkostninger til befordring, da eleverne i hele Brylles skoledistrikt vil kunne køre med samme busrute til begge skoler og da eleverne nord for jernbanen ikke vil være omfattet af ret til befordring jfr. de gældende retningslinjer.

   

  Såfremt det besluttes at opdele Brylle skoledistrikt, vil det ikke være nødvendigt at bygge til på Tallerupskolen.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Uddannelse Børn og Familie den 05-02-2018

  Uddannelse, Børn og Familie indstiller forslag 1, hvor tidligere overbygnings-skoledistrikter for de to skoler, Verninge og Brylle fastholdes. Hele Verninge skoledistrikt har Tommerup Skole som overbygningsskole og hele Brylle Skole har Tallerup som overbygningsskole.

   

  Et flertal bestående af V, F og O indstiller, at forsyningsforpligtigelsen 8. årgang for skoleåret 2018/2019 placeres på både Tommerup skole og Tallerup skole uden garantistillelse.

   

  Et mindretal bestående af A tager forbehold for beslutningen om forsyningsforpligtigelsen for 8. årgang.

  Beslutning Byrådet den 28-02-2018

  Byrådet godkender forslag 1, hvor tidligere overbygnings-skoledistrikter for de to skoler, Verninge og Brylle fastholdes. Hele Verninges skoledistrikt har Tommerup Skole som overbygningsskole og hele Brylle Skole har Tallerupskolen som overbygningsskolen.

   

  Byrådet godkender endvidere, at forsyningsforpligtigelsen for 8. årgang for skoleåret 2018/2019 placeres på både Tommerup skole og Tallerupskolen uden garantistillelse.

   

  Bilag

 • Sagsid.: 17/23776

  Indstilling

  Social og Sundhed indstiller:

  • At planlagt salg og ombygning af Flemløse Plejehjem sættes i bero.
  • At der igangsættes en analyse af alternative anvendelsesmuligheder vedr. Flemløse Plejehjem.
  • At de økonomiske konsekvenser i forbindelse med berosætningen finansieres således:
    

  a)     Årlig driftsudgift på 225.000 kr. finansieres af det afsatte engangsbeløb på udvalgets område. Fremadrettet medtages udgiften i udvalgets budgetlægning for 2019-2022.

  Et anlægsbudgetteret salgsprovenu på 2,3 mio. kr. medtages i overførelsessagen.

   

  Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

  Beslutningstema

  På baggrund af en vigende efterspørgsel efter plejeboliger samt ændrede økonomiske forudsætninger forelægges sag om at sætte tidligere byrådsbeslutning vedr. salg og ombygning ved Flemløse Plejehjem i bero – med henblik på undersøgelse af alternative anvendelsesmuligheder.
   

  Sagsfremstilling

  Flemløse Plejehjem er et plejehjem for demensramte. De 27 plejeboliger samt fællesarealer ejes af Domea. Assens Kommune ejer aflastningsenheden Liljen samt det tidligere daghjem og køkken.
   

  I forbindelse med budget 2016-2019 besluttede Byrådet at øge antallet af plejeboliger i Assens Kommune - herunder at etablere otte nye boliger til demensramte borgere ved Flemløse Plejehjem, ved at 1) sælge det nedlagte daghjem og køkken på Flemløse Plejehjem til Domea, som herefter ombygger arealerne til ni nye boliger og 2) nedlægge en bolig i aflastningsenheden Liljen. Formålet var, at imødekomme en stigende efterspørgsel efter plejeboliger.
   

  Imidlertid er efterspørgslen faldet. De seneste 4 måneder har der i gennemsnit været 16 borgere på venteliste til en plejebolig i Assens Kommune, heraf 6 til demensplejebolig.
   

  Ligeledes er de økonomiske forudsætninger for salg af de kommunale arealer ændret, idet salgsprovenuet i dag vurderes at være lavere end oprindeligt budgetteret.

  Økonomi

  Reduktionsblok B02 - Flere plejeboliger (budget 2016-19)
  En berosætning af ombygningen af Flemløse Plejehjem vil medføre, at en del af den vedtagne reduktionsblok B02 til budget 2016-19 vedr. flere plejeboliger ikke udmøntes som budgetlagt.

   

  Anlægsblok vedr. omdannelse af servicearealer ved Flemløse Plejehjem til plejeboliger (budget 2016-19)
  I anlægsblokken fra budget 2016-19 vedr. salg og ombygning ved Flemløse Plejehjem er indarbejdet en nettosalgspris på 2,3 mio. kr. Dette beløb vurderes i dag lavere på baggrund af markedets udvikling. Idet et salg ikke er umiddelbart forestående, anbefales det at tilbageføre anlægsblokken.

   

  Såfremt planlagt salg og ombygning af Flemløse Plejehjem ikke sættes i bero:

   

  • Den budgetterede indtægt på 2,3 mio. kr. medtages i overførelsessagen 
  • Merudgift på huslejen til aflastningspladserne på Flemløse Plejehjem i forhold til nuværende huslejeudgift på Strandgården – estimeret til 138.000 kr.
  • Risiko for ukendt udgift til tomgangshusleje, såfremt der ikke er grundlag for at visitere borgere til de 4 nye plejeboliger på Flemløse Plejehjem samt manglende udlejning af de 3 lejligheder på Strandgården, som frigives, når aflastningspladserne ophører.
    

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Social og Sundhed den 05-02-2018

  Social og Sundhed indstiller:

  • At planlagt salg og ombygning af Flemløse Plejehjem sættes i bero.
  • At der igangsættes en analyse af alternative anvendelsesmuligheder vedr. Flemløse Plejehjem.
  • At de økonomiske konsekvenser i forbindelse med berosætningen finansieres således:
    

  a)     Årlig driftsudgift på 225.000 kr. finansieres af det afsatte engangsbeløb på udvalgets område. Fremadrettet medtages udgiften i udvalgets budgetlægning for 2019-2022.

  b)     Et anlægsbudgetteret salgsprovenu på 2,3 mio. kr. medtages i overførelsessagen.

   

  Beslutning Økonomiudvalget den 19-02-2018

  Indstillingen anbefales

   

  Beslutning Byrådet den 28-02-2018

  Indstillingen godkendt.
   

  Bilag

 • Sagsid.: 18/2366

  Indstilling

  Miljø, Teknik og Plan indstiller overdragelse af administration og tilsyn med gældende taxi bevillinger til Trafik- Bygge og Boligstyrelsen med virkning fra 1. september 2018.

  Beslutningstema

  I henhold til ny taxilov skal det godkendes, at gældende taxi tilladelser, givet inden taxiloven trådte i kraft, skal overdrages til Trafik- Bygge og Boligstyrelsen.

  Sagsfremstilling

   Assens Kommune kan i en overgangsperiode, fra 2018-2021, anmode Styrelsen om at overtage administrations- og tilsynsforpligtelserne med de gældende taxibevillinger med 6 måneders varsel.

  Administration og tilsyn af de gældende taxibevillinger omfatter 8 bevillinger, som alle hører under Assens Taxa. Bevillingerne er alle givet med en gyldighed på 10 år og udløber løbende dog senest i år 2027.

   

  Vognmændene kan selv vælge at konvertere deres kommunale bevillinger til statslige bevillinger. De nye bevillinger er ikke geografisk begrænset til en kommune, men kan anvendes i hele Danmark.
   

  Hvis opgaven overdrages til Styrelsen, vil alle vognmænd og tilladelser fremover blive administreret af én myndighed, og dialog mellem myndighed og taxivirksomhed vil være ens for alle involverede parter.

  Lovgrundlag

  Taxiloven.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 05-02-2018

  Miljø, Teknik og Plan indstiller overdragelse af administration og tilsyn med gældende taxi bevillinger til Trafik- Bygge og Boligstyrelsen med virkning fra 1. september 2018.

   

  Beslutning Byrådet den 28-02-2018

  Indstillingen godkendt.
   

 • Sagsid.: 14/26503

  Indstilling

  Miljø, Teknik og Plan anbefaler:

  • at Forslag til spildevandsplan 2018-2027 med tilhørende miljøvurdering vedtages offentliggjort.
  • at offentliggørelsesperioden fastsættes til 8 uger og, at der afholdes et offentligt informationsmøde - den 19 marts 2018 - om planforslaget i høringsperioden.

   

  Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

  Beslutningstema

  Spildevandsplanforslaget er en revision af den gældende spildevandsplan for Assens Kommune. Omdrejningspunktet for planen er centralisering af kommunens spildevandsrensning på ét nyt renseanlæg ved Assens. Forslag til spildevandsplan 2018-2027 forelægges til politisk godkendelse til offentliggørelse til i 8 ugers høring.
   

  Sagsfremstilling

  Forslag til spildevandsplan 2018-2027 med tilhørende miljøvurdering er digital og kan ses på til https://spildevand.assens.dk .

  Planen omhandler i hovedtræk følgende:
   

  • at muliggøre centralisering af rensestrukturen i Assens Kommune i form af ét nyt renseanlæg ved Assens by. Arbejdet med centralisering af rensestrukturen blev igangsat med vedtagelse af Spildevandsplan 2010-2014, og Byrådet har efterfølgende truffet principbeslutning om etablering af ét nyt renseanlæg ved Assens by den 28. januar 2015. Centraliseringsstrategien skal bl.a. understøtte Assens Kommunes vision om Vilje til vækst samt kommunens og Assens Forsynings energi- og klimastrategi.
  • at muliggøre etablering af ny afskærende ledning til det nye Assens Renseanlæg.
  • at udpege områder, hvor afløbssystemet bliver fornyet og, hvor der skal ske en adskillelse af regn- og spildevand (separering).
  • at udpege områder, hvor det er muligt at ophæve tilslutningsretten og -pligten med hensyn til regnvand.
  • at fremlægge mål for, hvordan Assens Kommune kan tilpasse sig mere vand i fremtiden som følge af klimaforandringer, herunder mere og kraftigere regn samt havvandsstigninger.
    

  Med spildevandsplanens søgefunktion kan alle borgere og virksomheder desuden orientere sig om eksisterende og fremtidige spildevandsforhold på specifikke adresser i kommunen.
   

  Det foreslås, at der afholdes et offentligt informationsmøde om planforslaget i høringsperioden. Der sendes desuden orienteringsbrev ud til de borgere og lodsejere, som berøres direkte af planen, fordi deres ejendom skal separatkloakeres eller de ejer et areal, hvor man ønsker at placere et regnvandsbassin eller nedgrave afskærende ledning.

  Tidsplan for etablering af nyt renseanlæg mv. er vedlagt som bilag.

  Lovgrundlag

  Miljøbeskyttelsesloven (LBK nr. 966 af 23. juni 2017).

  Spildevandsbekendtgørelsen (BEK nr. 1469 af 12. december 2017).

  Lov om miljøvurdering af planer og programmer (LBK nr. 1533 af 10. december 2015).

  Økonomi

  Der er ingen økonomiske konsekvenser for Assens Kommune.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 05-02-2018

  Miljø, Teknik og Plan anbefaler:

  • at Forslag til spildevandsplan 2018-2027 med tilhørende miljøvurdering vedtages offentliggjort.
  • at offentliggørelsesperioden fastsættes til 8 uger og, at der afholdes et offentligt informationsmøde - den 19 marts 2018 - om planforslaget i høringsperioden.

   

  Beslutning Økonomiudvalget den 19-02-2018

  Indstillingen anbefales

   

  Beslutning Byrådet den 28-02-2018

  Indstillingen godkendt.
   

  Bilag

 • Sagsid.: 17/25446

  Indstilling

  Økonomiudvalget bemærker, at de anbefalede spildevandstakster for 2018 skal være i overensstemmelse med hvile-i-sig-selv-princippet. Til en nærmere vurdering heraf anmoder udvalget Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S om at beskrive konsekvenser af eventuel halv stigningstakt.


  Sagen genbehandles på ekstraordinært Økonomiudvalgsmøde den 28. februar 2018, kl. 15.30.

   

  Indstilling fra ekstraordinært Økonomiudvalgsmøde vil foreligge til Byrådets møde.

  Beslutningstema

  Der skal tages stilling til, om spildevandstaksterne for Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S kan godkendes.

  Sagsfremstilling

  Én gang årligt fastsættes taksterne for spildevand af Assens Forsyning A/S og godkendes af deres bestyrelse. Efterfølgende skal taksterne godkendes af Byrådet. Taksterne skal holdes inden for den indtægtsramme for spildevandsforsyningsaktiviteter, som er fastsat af Forsyningssekretariatet (under Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen).
   

  Forsyningssekretariatet har den 13. oktober 2017 truffet afgørelse om økonomiske rammer for Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S gældende for 2018-2019.
   

  Den nye vandsektorlov fastsætter strammere regulering af forsyningsselskaber, bl.a. et generelt effektiviseringskrav på 2 % om året. Deri ligger en potentiel besparelse for forbrugeren. Det betyder samtidig, at der er loft på, hvor meget forsyningen må opkræve ved forbrugeren – det kaldes økonomisk ramme. Reguleringen betyder, at forsyningen mister retten til at opkræve det pågældende år, hvis de ikke udnytter den økonomiske ramme. Det vil sige, at løbende investeringer skal finansieres via årets indtægter, og der skal spares op til større investeringer.
   

  På den baggrund har bestyrelsen for Assens Forsyning A/S godkendt takststigninger for 2018 på møde den 30. november 2017 (se bilag). Eksempelvis stiger vandafledningsafgiften for boliger og erhverv med 14,61 kr./m3 (fra 55,73 kr./m3 i 2017 til 70,34 kr./m3 i 2018). Derved mister selskabet ikke nødvendige indtægtsmuligheder og er dermed rustet til fremtidige omkostninger og investeringer. Assens Forsyning A/S er underlagt ”hvile-i-sig-selv”-principper, der betyder, at hvis selskabet har opkrævet mere, end nødvendigt, så nedreguleres den økonomiske ramme automatisk af Forsyningssekretariatet – og dermed tilbagebetales eventuelt overskud til forbrugeren via takstnedsættelser.
   

  Takststigningerne betyder bl.a., at en gennemsnitsfamilie på fire i 2018 skal betale ca. 2.000 kr. mere for spildevandsafledning end i 2017.
   

  Byrådets godkendelse er en såkaldt legalitetsgodkendelse i henhold til lovgivningen. Kommunen skal ved sin godkendelse tilse, at de af Forsyningssekretariatet udmeldte principper for takstfastsættelse er overholdt og, at taksterne er fastsat i overensstemmelse med betalingsloven. Det er administrationens vurdering, at dette er overholdt.

   

  Assens Forsyning har den 17. januar 2018 fremsendt uddybende notat og bilag, som blev forelagt Økonomiudvalgets med sagens behandling den 22. januar 2018. På baggrund af Økonomiudvalgets udsættelse af sagen er sagen yderligere tilføjet bilag af 1. februar 2018 fra Assens Forsyning til yderligere belysning af det fremsendte forslag til spildevandstakster.

   

  Efter Økonomiudvalgets behandling den 19. februar er Assens Forsyning anmodet om at sende supplerende materiale. Dette materiale vil blive eftersendt såsnart det foreligger.

  Lovgrundlag

  Lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. (LBK nr. 633 af 7. juni 2010).

  Lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold (LOV nr. 469 af 12. juni 2009).

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 08-01-2018

  Miljø, Teknik og Plan videresender sagen til Økonomiudvalget og anmoder Assens Forsyning om inden Økonomiudvalgets møde, at udarbejde et uddybende notat bl.a. indeholdende et investeringsprogram for 2018-2020 samt en beskrivelse af taksternes konsekvenser for erhvervslivet.

   

  Beslutning Økonomiudvalget den 22-01-2018

  Økonomiudvalget finder at der er behov for yderligere tydeliggørelse af grundlaget for bestyrelsen for Assens Forsyning A/S indstilling til stigning i spildevandstaksterne, herunder hvorledes etablering af nyt renseanlæg indgår i investeringsplanen samt Assens Spildevand A/S fremtidig forventede økonomi.

   

  Udvalget anmoder på den baggrund bestyrelsen for Assens Spildevand A/S om en tydeliggørelse heraf til behandling på Økonomiudvalgets kommende ordinære møde, herunder særligt på hvilke områder spildevandsområdet i Assens Kommune adskiller sig fra øvrige fynske kommuner samt eventuelle konsekvenser af udskydelse af dele af anlægsprogrammet over en længere årrække.

   

  Udvalget anmoder endvidere administrationen om at igangsætte en proces til revidering af Assens Kommunes ejerstrategi for Assens Forsyning A/S med datterselskaber.


   

  Beslutning Økonomiudvalget den 19-02-2018

  Økonomiudvalget bemærker, at de anbefalede spildevandstakster for 2018 skal være i overensstemmelse med hvile-i-sig-selv-princippet. Til en nærmere vurdering heraf anmoder udvalget Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S om at beskrive konsekvenser af eventuel halv stigningstakt.


  Sagen genbehandles på ekstraordinært økonomiudvalgsmøde den 28. februar 2018, kl. 15.30.

   

  Beslutning Økonomiudvalget den 28-02-2018

  Økonomiudvalget anbefaler, at spildevandstakster 2018 godkendes med følgende bemærkninger:

   

  • Det konstateres, at bestyrelsen for Assens Forsyning A/S har vedtaget spildevandstakster for 2018 som indebærer en stor stigning fra 55,73 kr./m3 i 2017 til 70,34 kr./m3 i 2018.

   

  • Byrådet har ikke kompetence til at fastsætte spildevandstaksten, men er lovgivningsmæssigt alene tillagt en opgave med at foretage legalitetskontrol af, om taksterne er fastsat i overensstemmelse med betalingsloven.

   

  • Økonomiudvalget konstaterer efter flere uddybende redegørelser fra Assens Forsyning A/S, at den fremsendte beslutning om stigning i taksterne for spildevand i 2018 formelt set overholder betalingsloven. Byrådet kan således ikke undlade at godkende taksterne.

   

  Økonomiudvalget anbefaler yderligere, at det bemærkes:

   

  • At Økonomiudvalget i en henvendelse til Assens Forsyning A/S har tilkendegivet forståelse for en takststigning til ca. 62 kr./m3 uden at dette har givet anledning til justering i det af forsyningsselskabet fremsendte takstforslag samt

   

  • At det tilkendegives, at det allerede igangsatte arbejde med en ny ejerstrategi for forsyningsselskaberne også vil forholde sig til rammerne for de kommende års takster, herunder også spildevandstaksterne.

   

  Beslutning Byrådet den 28-02-2018

  Økonomiudvalgets anbefalinger godkendt.
   

  Bilag

 • Sagsid.: 17/14971

  Indstilling

  Miljø, Teknik og Plan indstiller, at høringssvaret vedrørende Baltic Pipe godkendes.

   

  Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

   

  Beslutningstema

  Der er i forbindelse med den offentlige høring om linjeføringen for en ny gastransmissionsledning gennem Assens Kommune fremsendt høringssvar til Miljøstyrelsen med forslag om en alternativ linjeføring med forbehold for byrådets endelige godkendelse.

  Sagsfremstilling

  Miljøstyrelsen og Energistyrelsen har haft et idéoplæg i offentlig høring i forbindelse med afgrænsning af miljøkonsekvensrapporten for Baltic Pipe – en gasforbindelse fra Nordsøen til Polen. Linjeføringen i ideoplægget er i den østlige del af Assens Kommune lagt mellem Tommerup og Tommerup Stationsby og lige nord for Brylle.
   

  Den forslåede linjeføring er problematisk i forhold til de langsigtede byvækstinteresser mellem Tommerup og Tommerup Stationsby, ligesom linjeføringen berører den planlagte skovrejsning nord for Brylle.
   

  Assens Kommune har derfor fremsendt et høringssvar den 31. januar 2018, hvor der dels efterspørges en forklaring på, hvorfor den nye gasledning ikke kan etableres parallelt med den eksisterende gastransmissionsledning langs E20, og dels foreslås en alternativ linjeføring, hvor den nye gastransmissionsledning føres syd om Tommerup og Brylle.

  Det alternative trace tilgodeser dermed de langsigtede byudviklingsinteresser omkring Tommerup ligesom det ikke vil berøre skovrejsningsinteresserne nord for Brylle, endvidere vil det give mulighed for en mere skånsom krydsning af Odense Å i Odense Kommune. Til orientering kan tilføjes, at Odense Kommune i deres høringssvar anbefaler Assens Kommunes forslag til ny linjeføring.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 05-02-2018

  Miljø, Teknik og Plan indstiller, at høringssvaret vedrørende Baltic Pipe anbefales godkendt.

   

  Beslutning Økonomiudvalget den 19-02-2018

  Indstillingen anbefales

   

  Beslutning Byrådet den 28-02-2018

  Indstillingen godkendt.
   

  Bilag

 • Sagsid.:

  Sagsfremstilling

  1. Fælles henvendelse til Økonomi- og Udenrigsministeren ang. udligningssystemet, samt svarbrev
  2. Forslag om, at byrådsmødet den 30. maj 2018 afholdes på Helnæs.
  3. Finansudvalgets rapport vedr. udligningsjustering / -reform: https://www.regeringen.dk/nyheder/udligning-afrapportering-fra-finansieringsudvalget/
  4. Forretningsorden for Assens Ældreråd
  5. Forretningsorden for Handicaprådet
  6. Folkeoplysningsudvalget holdt konstituerende møde den 8. februar 2018. Udvalget valgte Freddy Nielsen som formand og Bjarne Stenhøj Hansen som næstformand.

   

  Beslutning Byrådet den 28-02-2018

  Til orientering.
   

  Bilag

 • Sagsid.:

  Beslutning Byrådet den 28-02-2018

  Charlotte Kjær orienterede om besøg fra Færøerne på plejecenter i Assens Kommune

   

  Ena Nørgaard orienterede om deltagelse i Scleroseforeningens topmøde med indlæg om pårørenderådgiver

   

 • Sagsid.:

  Sagsfremstilling

  Spørgsmål fra tilhørerne besvares af borgmesteren eller et af borgmesteren udpeget byrådsmedlem. Spørgsmålene skal vedrøre generelle kommunale forhold og skal kunne oplæses og besvares indenfor 3 minutter. Spørgsmål, der ikke skønnes at være af almen interesse, kan af borgmesteren henvises til besvarelse i den kommunale forvaltning.

  Beslutning Byrådet den 28-02-2018

  Intet
   

 • Sagsid.: 18/3281
 • Sagsid.: 18/2741

  Indstilling

  Borgmesteren indstiller, at

  • Byrådet tilkendegiver et politisk ønske om, at Hans Bjergegaard udtræder af bestyrelserne for Assens Forsyning A/S med datterselskaber straks, idet Byrådet finder at der skal være entydig fokus på forsyningsselskabernes opgaver,
  • det tages til efterretning, at Byrådets medlemmer juridisk vurderes at hjemlen til at træffe beslutning som det politisk ønskes ikke er entydig
  • det tages til efterretning, at Økonomiudvalget har igangsat en revision af Assens Byråds ejerstrategi for Assens Forsyning A/S med datterselskaber, hvori spørgsmålet omkring udpegningsperiode for de af Byrådet udpegede medlemmer til bestyrelserne for Assens Forsyning A/S med datterselskaber indgår.

   

  Beslutningstema

  På baggrund af drøftelser og i forståelse med gruppeformændene for samtlige partier i Assens Byråd fremsætter borgmesteren sag vedrørende Hans Bjergegaards udtræden af Assens Forsyning A/S og datterselskabers bestyrelser.

  Sagsfremstilling

  Hans Bjergegaard er på generalforsamling i Assens Forsyning A/S valgt som formand for selskabets bestyrelse og tilsvarende for bestyrelserne i datterselskaberne. Hans Bjergegaard er på valg ved næstkommende generalforsamling i forsyningsselskaberne, som afholdes den 9. maj 2018.

   

  Det er offentligt oplyst, at Hans Bjergegaard den 26. januar 2018 modtog en dom for overtrædelse af straffelovens § 232. Dommen består i 14 dages betinget fængselsstraf med en prøvetid på 1 år og betaling af erstatning.

   

  Gruppeformændene for Byrådets partier er enige om, at forsyningsselskaberne står foran vigtige opgaver, som der skal være fokus på og som ikke må forstyrres af udefrakommende forhold.

   

  Gruppeformændene har derfor drøftet, at det kunne være hensigtsmæssigt om Hans Bjergegaard trådte tilbage fra sit hverv som medlem af bestyrelserne for Assens Forsyning A/S med datterselskaber.

   

  Administrationen har efter dialog med KL rådgivet Byrådets gruppeformænd om, at juridisk set vurderes der ikke at være en tilstrækkelig sikker hjemmel til, at Byrådets medlemmer kan træffe beslutning om, at Hans Bjergegaard skal udtræde af bestyrelserne for forsyningsselskaberne uden Hans Bjergegaards egen tilkendegivelse herom.

   

  Træffer Byrådet desuagtet beslutning herom vil byrådets medlemmer ifølge vurdering fra KL kunne risikere at ifalde et personligt ansvar.

  Beslutning Byrådet den 28-02-2018

  Byrådet tilkendegiver et politisk ønske om, at Hans Bjergegaard udtræder af bestyrelserne for Assens Forsyning A/S med datterselskaber og øvrige hverv, hvortil han er udpeget af Assens Byråd, straks, idet Byrådet finder at der skal være entydig fokus på forsyningsselskabernes opgaver.

   

  Byrådet tager til efterretning,

  • at det juridisk vurderes, at hjemlen til at træffe beslutning som det politisk ønskes ikke er entydig,
  • at Økonomiudvalget har igangsat en revision af Assens Byråds ejerstrategi for Assens Forsyning A/S med datterselskaber, hvori spørgsmålet om udpegningsperiode for de af Byrådet udpegede medlemmer til bestyrelserne for Assens Forsyning A/S med datterselskaber indgår.
    

  Bilag