icon-Politik

Politik

Referat

Onsdag den 31. januar 2018 kl. 17:00

Mødested: Byrådssalen
Udvalg: Byrådet
Medlemmer: Søren Steen Andersen, Karin Christiansen, Jens Jakobsen, Pia Offer Madsen, Tine Grau Poulsen, Lars Kristian Pedersen, Henrik Mott Frandsen, Dan Gørtz, Henning Jensen, Nikolaj Leed Henriksen, Rie Nielsen, Knud Søby, Erik Klindt Andersen, Mogens Mulle Johansen, Flemming Risskov Jørgensen, Charlotte Vincent Petersen, Finn Viberg Brunse, Charlotte Kjær, Henrik Hansen, Sara Emil Baaring, Leif Rothe Rasmussen, Ashil Farokh, Berit Schaldemose, Malene Rye, Jens Henrik W. Thulesen Dahl, Lars Kolling, Betina Signe Stick, Ena Nørgaard, Poul Poulsen
 • Sagsid.:

  Beslutning Byrådet den 31-01-2018

  Dagsorden med tillægsdagsorden godkendt.

 • Sagsid.: 17/16794

  Indstilling

  Økonomiudvalget godkender:

  • Visionens formål,
  • Den overordnede tidsplan og proces,
  • At der afsættes et beløb på 400.000 kr. til at indkøbe analyser som grundlag for udviklingen af den nye vision samt til afholdelse af udgifter i forbindelse med borgerinvolvering
  • At finansieringen af ovenstående beløb findes via konto 06, administrativt område samt
  • At videresender sagen til Byrådets orientering.

  Beslutningstema

  Økonomiudvalget skal med denne sag igangsætte projektet med at lave en ny vision for Assens Kommune, herunder godkende formål, proces samt budget for opgaven.

  Sagsfremstilling

  Vision 2018 udløber, og Byrådet skal inden udgangen af 2019 vedtage en ny Planstrategi. Både Vision 2018 og Assens Kommunes planstrategi har som formål at sætte retning for kommunens langsigtede udvikling. Derfor har det forhenværende Økonomiudvalg besluttet at samle dem til ét produkt, som skal udarbejdes i løbet af 2018. Den nye vision har arbejdstitlen Vision 2026.

  Formål
  Med Vision 2026 sætter Byrådet rammen for en positiv udvikling i Assens Kommune. Det gør Byrådet ved at udpege de 4-5 vigtigste indsatsområder, som Byrådet ønsker at prioritere i forhold til kommunens fremtidige udvikling. De udpegede indsatsområder vil sætte ambitionerne og være retningsgivende for fremtidige politikker og konkrete handlinger, herunder også Byrådets budgetmæssige prioriteringer.

   

  Proces og tidsplan
  Den overordnede tidsplan består af fire faser:

   

  1. Analysefase med vidensindsamling (januar-februar)
  2. Indkredsning og konkretisering af 4-5 indsatsområder gennem en politisk og administrativ bearbejdning og workshops. (marts-juni)
  3. Interessentinvolvering (august-september)
  4. Færdiggørelsesfase i form af politisk og administrativ bearbejdning og høring. Den færdige Vision 2026 forventes vedtaget i marts 2019 (oktober 2018-marts 2019)

   

  Se uddybning af formål og proces i bilaget ”Projektbeskrivelse”.

  Lovgrundlag

  Planloven (i forhold til planstrategi-delen).

  Økonomi

  Der vil være udgifter på i alt 400.000 kr. forbundet med at lave Vision 2026. Udgifterne afholdes på konto 06, administrativt område.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget – til Byrådets orientering

  Beslutning Økonomiudvalget den 22-01-2018

  Indstillingen godkendt, herunder at sagen fremsendes til Byrådets orientering.
   

  Beslutning Byrådet den 31-01-2018

  Til orientering.

  Bilag

 • Sagsid.: 17/25430

  Indstilling

  Økonomiudvalget anbefaler at:

  • Assens Kommunes ledige byggegrunde udbydes offentligt til salg og at mindstepriserne fra 2017 fastholdes.
  • Højsletten 8, Tommerup sælges til en mindstpris på kr. 300.000 inkl. moms, vand- og kloaktilslutning.
  • Kommunaldirektøren bemyndiges til at indgå købsaftaler på byggegrunde i det omgang købsprisen svarer til minimum mindsteprisen.

  Beslutningstema

  Kommunens ledige byggegrunde blev senest udbudt i februar 2017. Grundene skal udbydes én gang årligt. Sag forelægges til stillingtagen til prissætning og udbud af kommunens byggegrunde inden offentligt udbud til salg.

  Sagsfremstilling

  Byrådet besluttede i 2016, at grunde der har ligget mere end 12 måneder skal vurderes på ny. Højsletten 8, Tommerup er sidst grund i 1. etape af Højsletten. Mægleren har vurderet at den nuværende mindstepris på kr. 336.379 inkl. moms, vand- og kloaktilslutning som udgangspunkt svarer til markedspris, men da lokalplanen kræver, at der skal bygges i 2 plan på grunden, vurderes prisen til kr. 300.000. På baggrund af henvendelser om grunden er vurderingen, at grunden til at nr. 8 endnu ikke er solgt, netop er kravet om bebyggelse i 2 plan.

   

  I 2017 er der handlet 14 byggegrunde, de sidst 4 med overtagelse i 2018. Salget er fordelt på alle de større udstykninger i Aarup, Assens, Tommerup, Haarby og Vissenbjerg. Der er ikke solgt grunde på Solbakken i Aarup og på Ellekærshaven, Verninge, men begge udstykninger blev vurderet i 2016. Idet der er solgt en del grunde, vurderes den nuværende pris at svare til markedsprisen.

   

  Grundene udbydes i perioden 6. februar – 20. februar 2018.

  Lovgrundlag

  Lov om kommunernes styrelse § 68

  Bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 vedr. udbud af kommunens faste ejendomme.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Beslutning Økonomiudvalget den 22-01-2018

  Indstillingen anbefales.
   

  Beslutning Byrådet den 31-01-2018

  Indstillingen godkendt.

  Bilag

 • Sagsid.: 17/23626

  Indstilling

  Økonomiudvalget tager orienteringen vedrørende Assens Kommunes model for lokalråd til efterretning og godkender fordelingen af udvalgets medlemmer i dialogudvalgene.

   

  Økonomiudvalget finder i øvrigt anledning til at politikken gældende for lokalråd i Assens Kommune evalueres i indeværende år.

  Beslutningstema

  Den 27. april 2016 godkendte Byrådet ”Model for lokalråd i Assens Kommune”. Som en del af godkendelsen af lokalrådsmodellen, skulle byrådsmedlemmerne i august 2016 vælge, hvilket dialogudvalg det enkelte byrådsmedlem ønskede at deltage i. Dialogmøderne i 2017 foregik fra februar til maj 2017, hvor der blev afholdt 8 dialogmøder med lokalråd. Udvalget skal nu godkende sammensætningen af dialogudvalgene for indeværende byrådsperiode.

  Sagsfremstilling

  Med godkendelse af lokalrådsmodellen traf Byrådet beslutning om en udvidelse af nærdemokratiet i Assens Kommune, herunder styrkelse af samarbejdet mellem de enkelte lokalsamfund og Byrådet/administrationen. Med modellens visioner som grundlag, er der i dag etableret 13 lokalråd i Assens Kommune. Med 13 lokalråd er omkring 75 % af borgerne i Assens Kommune dækket af et lokalråd, og har dermed mulighed for at indgå i den udvidede nærdemokratiske model for udvikling af lokalsamfundene. En nærmere beskrivelse af lokalrådsmodellen fremgår af bilag 1.
   

  Punkt 2 i visionerne for lokalråd omhandler ”en kontinuerlig, systematisk og involverende dialog mellem de enkelte lokalråd og politikerne i Assens Kommune”. Denne vision opfyldes primært af dialogmøder mellem det enkelte lokalråd og en gruppe af politikere fra Byrådet – et såkaldt ”dialogudvalg”. Administrationen deltager ligeledes i dialogmødet.
   

  Et dialogudvalg består af 5-7 politikere fra Byrådet, og skal som udgangspunkt helst rumme en bred repræsentation af så mange af de stående udvalg som muligt. Assens Kommune er inddelt i 5 forskellige områder – nord, syd, øst, vest og center – og hvert af disse områder dækkes af et dialogudvalg.
   

  Eksempel:

  Dialogudvalg Nord består af 6 politikere og dækker den nordlige del af Assens Kommune. Dialogudvalget skal derfor deltage i et årligt dialogmøde med lokalrådene i henholdsvis RØST (Rørup Sogn), Andebølle, Vissenbjerg og Aarup. Yderligere beskrivelse af dialogudvalg, dialogmøderne og fordelingen i dialogudvalgene fremgår af bilag 2 og bilag 3. Referater fra de enkelte dialogmøder forefindes på Politikerportalen.
   

  I sidste byrådsperiode har Landdistriktsrådet haft dialogmøder med Innovations- og Medborgerskabsudvalget. Da dette udvalg ikke længere eksisterer, vil Landdistriktsrådets fremtidige dialog foregå med Dialogudvalg Vest. Dialogmødet med Landdistriktsrådet varetager blandt andet de mindre borgerforeningers interesser, da disse er repræsenteret af Landdistriktsrådet.

   

  Lovgrundlag

  Den kommunale styrelseslov

  Beslutningskompetence

  Byrådet

   

  Beslutning Social og Sundhed den 08-01-2018, Beslutning Miljø, Teknik og Plan den 08-01-2018, og Beslutning Beskæftigelse, Erhverv og Kultur den 08-01-2018:

  • Har taget orienteringen vedrørende Assens Kommunes model for lokalråd til efterretning
  • Indstiller at fordelingen af udvalgets medlemmer i dialogudvalgene godkendes.

   

  Beslutning Uddannelse, Børn og Familie den 08-01-2018:

  ”Uddannelse, Børn og Familie indstiller, at punktet drøftes på kommende Økonomiudvalgsmøde”.

  Beslutning Økonomiudvalget den 22-01-2018

  Økonomiudvalget tager orienteringen vedrørende Assens Kommunes model for lokalråd til efterretning og godkender fordelingen af udvalgets medlemmer i dialogudvalgene.

   

  Økonomiudvalget finder i øvrigt anledning til at politikken gældende for lokalråd i Assens Kommune evalueres i indeværende år.

   

  Beslutning Byrådet den 31-01-2018

  Indstillingen godkendt.

  Bilag

 • Sagsid.: 15/13887

  Indstilling

  Miljø, Teknik og Plan indstiller at

  • at klimasikringsplanen for Assens havneområde vedtages med en ydre tinglyst sikringslinie på 2,5 m DVR90 forberedt til 3,5 m DVR90.
  • at den ydre sikringslinje suppleres af en indre sikringslinje i kote 1,8 m DVR90, som anvendes ved anlægsarbejder etc. i havneområdet.
  • at der fremover kræves sokkelkoter eller tilsvarende svarende til en sikringshøjde på minimum 2,5 m DVR90. Mindre bygninger undtages fra kravet.

   

  Udvalget bemærker, at der kan indgå mobile løsninger på udvalgte strækninger, og at udvalget ønsker økonomien nærmere belyst.

   

  Økonomiudvalget anbefaler indstillingen med bemærkning om, at der med vedtagelsen af klimasikringsplanen etableres det planmæssige grundlag for det videre arbejde med klimasikring af Assens by.

  Beslutningstema

  Forslaget til klimasikringsplan har været i offentlig høring henover sommeren 2017. Det endelige forslag til klimasikringsplan har været behandlet i Miljø- og Teknikudvalget i oktober 2017. Udvalget bad om supplerende oplysninger inden en endelig vedtagelse. Planen har været drøftet på en række tidligere udvalgsmøder - se bilag 1.

  Sagsfremstilling

  Assens Kommunes overordnede klimatilpasningsplan har peget på havneområdet i Assens som særligt udsat for oversvømmelser. På grundlag heraf er der udarbejdet en klimasikringsplan for havneområdet. Planen med tilhørende bilag kan ses via nedenstående link: www.assens.dk/klimasikringsplan. Planen operer med enten en ydre sikringslinje på 3,5 meter, hvor hele havneområdet er inden for sikringslinjen eller en indre sikringslinje på 2,8 meter, som sikrer Assens midtby, men ikke selve havneområdet og Næs-området.
   

  I forbindelse med den offentlige høring blev der i juni 2017 afholdt en byvandring langs planforslagets sikringslinjer i Assens, hvor ca. 40 personer deltog. Der var på byvandringen en god stemning og spørgelyst. Den overordnede fornemmelse fra mødet var, at de fremmødte var positiv over for en form for højvandssikring, men generelt var der enighed om, at en sikring på 3,5 meter virker meget højt. I høringsperioden kom yderligere 5 høringsvar og efterfølgende supplerende bemærkninger - se bilag 2. Høringssvarene omhandler overordnet set bemærkninger til valg af sikringslinje, højden af sikringslinjen, valg af sikringsløsning – permanent kontra mobil højvandssikring, finansiering samt udfordringer med kysterosion.
   

  Med afsæt i høringssvarene samt drøftelserne i Miljø – og Teknikudvalget foreslås det, at der fremadrettet arbejdes med at få etableret en ydre sikringslinje med en højde på i første omgang 2,5 meter DVR90, og at sikringslinjen forberedes på at kunne øges til 3,5 meter DVR90 - se bilag 3.
   

  En sikringshøjde på 2,5 m DVR90 i havneområdet i Assens vil sikre mod de hyppigst forekomne højvandshændelser, men ikke mod de historiske stormfloder som med jævne mellemrum optræder i Østersøen. 2,5 meter svarer til en vandstand der statistisk set optræder én gang hvert 100 år tillagt et klimatillæg for forventede havvandsstandsstigning i et anlægs levetid. Både Kystdirektoratet samt flere omkringliggende kommuner opererer ud fra denne metode - se bilag 4.
   

  Klimasikringsplanen anbefaler på grundlag af en 1000-års hændelse, bølgetillæg og risikovurderinger, at der opereres med en ydre sikring på 3,5 meter DVR90. Derfor foreslås det at forberede sikringslinjen, så den på sigt kan forøges til 3,5 meter.
   

  For at sikre evt. nye bygninger frem til en permanent højvandssikring er etableret samt i tilfælde af, at diget/porten oversvømmes, foreslås at kræve sokkelkoter svarende til minimum 2,5 meter over havniveau. Mindre bygninger i form af garager, carporte, udhuse, bådhuse, drivhuse mv. kan undtages for kravet.
   

  Derudover foreslås at der fastlægges et niveau for en indre sikringslinje på 1,8 meter, som anvendes ved f.eks. ændringer på kajanlæg m.m., således at der arbejdes med samme højde og dermed sikres en ansartet oversvømmelsessikring i området. De nuværende højder på kajen kan ses på bilag 5. Sikringskoten kan, hvis det ønskes, suppleres med andre tiltag som beskrevet i bilag 5.
   

  I det videre planlægningsarbejde vil det være hensigtsmæssigt at sammentænke højvandssikringen med udviklingen af området og med den forestående udviklingsplan for Assens. Dette vil give mulighed for f.eks. at gøre en højvandsikring langs stranden ved Næs, til en del af en spændende udvikling af landskabet i området.

  Lovgrundlag

  Området er dækket af forskellige lovkomplekser herunder bl.a. Kystbeskyttelsesloven.

  Økonomi

  Der er ikke afsat midler til de konkrete anlæg beskrevet i Forslag til klimasikringsplan for Assens havneområde. Det vil derfor være op til en samlet politisk prioritering blandt andre anlægsprojekter at beslutte, i hvilken takt klimasikringsplanen kan realiseres.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 08-01-2018

  Miljø, Teknik og Plan indstiller at
   

  • at klimasikringsplanen for Assens havneområde vedtages med en ydre tinglyst sikringslinie på 2,5 m DVR90 forberedt til 3,5 m DVR90.
  • at den ydre sikringslinje suppleres af en indre sikringslinje i kote 1,8 m DVR90, som anvendes ved anlægsarbejder etc. i havneområdet.
  • at der fremover kræves sokkelkoter eller tilsvarende svarende til en sikringshøjde på minimum 2,5 m DVR90. Mindre bygninger undtages fra kravet.
    

  Udvalget bemærker, at der kan indgå mobile løsninger på udvalgte strækninger, og at udvalget ønsker økonomien nærmere belyst.

  Beslutning Økonomiudvalget den 22-01-2018

  Indstillingen anbefales med bemærkning om, at der med vedtagelsen af klimasikringsplanen etableres det planmæssige grundlag for det videre arbejde med klimasikring af Assens by.
   

  Beslutning Byrådet den 31-01-2018

  Indstillingerne godkendt.

  Bilag

 • Sagsid.: 16/5915

  Indstilling

  Miljø, Teknik og Plan indstiller:

  • Lokalplan 1.2-9 for Præstevænget, Blomstervænget og Ved Nordstien med tilhørende stilblade, herunder ændringer på baggrund af høringssvar.
  • At den eksisterende passage vest for Præstevænget 31, 33 og 35 reguleres i lokalplanen, så det er muligt at passere på en trampet sti, såfremt passage ikke kan ske langs selve kysten.  
    

  Et flertal bestående af Poul Poulsen (B), Leif Rothe Rasmussen (A), Henrik Hansen (A), Flemming Risskov (SF) indstiller: 

  • At den maksimale husdybde i lokalplanen fastholdes til 10 meter for huse med kompakt volumen og også skal gælde for længehuse

   

  Et mindretal bestående af Dan Gørtz (V), Lars Kristian Pedersen (V) og Lars Kolling (O) indstiller:

  • At den maksimale husdybde i lokalplanen fastholdes til 10,5 meter for huse med kompakt volumen og også skal gælde for længehuse

   

  Et flertal af Økonomiudvalget, A, B, og V (7 medlemmer) anbefaler Miljø, Teknik og Plans indstilling med følgende præciserende anbefalinger:

   

  • Et flertal, 4 medlemmer (V) anbefaler i øvrigt, at den maksimale husdybde i lokalplanen fastholdes til 10,5 meter for huse med kompakt volumen og også skal gælde for længehuse

   

  • Et mindretal, 3 medlemmer (A og B) anbefaler i  øvrigt, at den maksimale husdybde i lokalplanen fastholdes til 10,0 meter for huse med kompakt volumen og også skal gælde for længehuse

   

  2 medlemmer af Økonomiudvalget (F og O) tager forbehold for det samlede forslag til lokalplan 1.2-9 for Præstevænget, Blomstervænget og Ved Nordstien.

  Beslutningstema

  Forslag til lokalplan 1.2-9 har været i offentlig høring henover sommeren 2017. 

  Det endelige forslag til lokalplan har været behandlet i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget og Økonomiudvalget i september 2017. Økonomiudvalget sendte sagen tilbage til fornyet behandling i fagudvalget for vurdering af betydningen af, at øge den maksimale husdybde fra 10 til 10,5 meter for huse med kompakt volumen. Efterfølgende har der yderligere været en dialog med ejeren af Præstevænget 35 vedrørende udlæg af sti forbi ejendommen.

  Sagsfremstilling

  I Kommuneplan 2017 er området ved Præstevænget optaget som et bevaringsværdigt kulturmiljø. For at understøtte og fastholde områdets historie har Byrådet besluttet, at der skal udarbejdes en lokalplan, der er bevarende og som samtidig tillader området at udvikle sig.
   

  Lokalplan 1.2-9 (jf. bilag 1. Forslag til Lokalplan) og tilhørende stilblade (jf. bilag 2. Stilblade) er udarbejdet i løbende dialog med Grundejerforeningen Mariendal og områdets borgere (jf. bilag 3. Dialogproces).
   

  Høring
   

  Der er indkommet 8 høringsvar (jf. bilag 4 ”Høringssvar” og bilag 5 ”Kommenterede høringssvar og administrative ændringsforslag”), hvoraf det ene er på vegne af 20 ejendomme på Præstevænget. Et flertal af høringssvarene tilkendegiver, at lokalplanen er restriktiv i forhold til krav om blandt andet facademateriale, farver, udformning af byggeri og udpegningerne af bevaringsværdige bygninger. En del af høringssvarene er imødekommet med en række ændringer (Jf. bilag 5. Høringssvar og administrative ændringsforslag), som både sikrer rummelighed og sikrer området mod nyt, ikke-tilpasset byggeri, som kan sløre den arkitektoniske og kulturhistoriske identitet. 
   

  Med afsæt i drøftelser med ejeren af Præstevænget 35, er der tilføjet supplerende kommentar til høringssvaret fra samme, og der er indarbejdet en ny ændring i den foreliggende lokalplan (jf. bilag 5. Høringssvar og administrative ændringsforslag, høringssvar 7, punkt 2). Ændringsforslaget imødekommer ejeren delvist, idet der ikke udlægges en sti i lokalplanen.  Forslaget imødekommer dog ikke ejerens ønske om alene at regulere færdslen efter Naturbeskyttelseslovens bestemmelser. Den foreslåede ændring medfører ikke indgreb i den private ejendomsret, der ligger ud over bestemmelserne i Naturbeskyttelsesloven.
   

  På Økonomiudvalgets foranledning er der udarbejdet et bilag (jf. bilag 7. Visualisering af husdybde), der redegør for konsekvensen af at øge den maksimale husdybde for huse med kompakt volumen. En maksimal husdybde på 10 meter afviger fra det eksisterende bygningsudtryk med forholdsvis smalle huse, og vurderet ud fra de arkitektoniske principper for eksisterende byggeri skulle den maksimale husdybde have været som den eksisterende bebyggelse: 8,4 meter for huse med kompakt volumen og 8 meter for længehuse. Pga. nutidige krav til byggeri både ift. isolering samt indretning er det dog urealistisk at fastholde de smalle huse og derfor rimeligt at åbne op for en større husdybde. En husdybde på 10 meter er vurderet som det, der maksimalt skal tillades. Dette er 1,7 meter bredere end gennemsnittet for alle huse i området.
   

  Lovgrundlag

  Lov om planlægning.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 08-01-2018

  Miljø, Teknik og Plan indstiller:
   

  • Lokalplan 1.2-9 for Præstevænget, Blomstervænget og Ved Nordstien med tilhørende stilblade, herunder ændringer på baggrund af høringssvar.
  • At den eksisterende passage vest for Præstevænget 31, 33 og 35 reguleres i lokalplanen, så det er muligt at passere på en trampet sti, såfremt passage ikke kan ske langs selve kysten.  
    

  Et flertal bestående af Poul Poulsen (B), Leif Rothe Rasmussen (A), Henrik Hansen (A), Flemming Risskov (SF) indstiller: 
   

  • At den maksimale husdybde i lokalplanen fastholdes til 10 meter for huse med kompakt volumen og også skal gælde for længehuse
    

  Et mindretal bestående af Dan Gørtz (V), Lars Kristian Pedersen (V) og Lars Kolling (O) indstiller:
   

  • At den maksimale husdybde i lokalplanen fastholdes til 10,5 meter for huse med kompakt volumen og også skal gælde for længehuse

   

  Beslutning Økonomiudvalget den 22-01-2018

  Et flertal af Økonomiudvalget, A, B, og V (7 medlemmer) anbefaler Miljø, Teknik og Plans indstilling med følgende præciserende anbefalinger:

   

  Et flertal, 4 medlemmer (V) anbefaler i øvrigt,

   

  At den maksimale husdybde i lokalplanen fastholdes til 10,5 meter for huse med kompakt volumen og også skal gælde for længehuse

   

  Et mindretal, 3 medlemmer (A og B) anbefaler i  øvrigt,


  At den maksimale husdybde i lokalplanen fastholdes til 10,0 meter for huse med kompakt volumen og også skal gælde for længehuse

   

  2 medlemmer af Økonomiudvalget (F og O) tager forbehold for det samlede forslag til lokalplan 1.2-9 for Præstevænget, Blomstervænget og Ved Nordstien.
   

  Beslutning Byrådet den 31-01-2018

  Dan Gørtz fremsatte følgende underændringsforslag til lokalplan 1.2-9:

   

  • At den maksimale dybde i lokalplanen fastsættes til 10,5 meter for huse med kompakt volumen og også skal gælde for længehuse.

   

  Underændringsforslaget sattes til afstemning:

   

  For stemte 18 medlemmer (C, O, V og Mogens Mulle Johansen, F)

  Imod stemte 11 medlemmer  (A, B, Ø og Flemming Risskov Jørgensen, F)

  Ingen medlemmer stemte hverken for eller imod

   

  Underændringsforslaget var herefter godkendt.

   

  Et flertal af Byrådet, 28 medlemmer (alle undtagen Jens Henrik Winther Thulesen Dahl) godkender herefter lokalplan 1.2-9 for Præstevænget, Blomstervænget og Ved Nordstien med tilhørende stilblade, herunder ændringer på baggrund af høringssvar samt følgende justeringer:

   

  • At den eksisterende passage vest for Præstevænget 31, 33 og 35 reguleres i lokalplanen, så det er muligt at passere på en trampet sti, såfremt passage ikke kan ske langs selve kysten

   

  • At den maksimale dybde i lokalplanen fastsættes til 10,5 meter for huse med kompakt volumen og også skal gælde for længehuse.

   

  Et mindretal af Byrådet, 1 medlem (Jens Henrik Winther Thulesen Dahl) stemmer imod godkendelse af lokalplan 1.2-9.

  Bilag

 • Sagsid.: 17/7638

  Indstilling

  Miljø, Teknik og Plan indstiller taksterne for de 18 vandværker, der fremgår af vedhæftede liste.

   

  Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

  Beslutningstema

  Alle Vandværker skal have godkendt deres takster af kommunen, for at vandværket lovligt kan opkræve betaling for vandforbrug og tilslutningsbidrag hos forbrugeren, og sagen fremlægges derfor til Miljø, Teknik og Plan og efterfølgende indstilling til Byrådet.

  Sagsfremstilling

  18 vandværker har indsendt takstblad for 2018 til Assens Kommune til godkendelse.

  De tre store vandværker i kommunen Haarby, Glamsbjerg og Assens leverer hver mere end 200.000 m3 vand pr. år og er derfor omfattet af Vandsektorlovens bestemmelser om overholdelse af prisloft, hvor taksterne også skal godkendes af Forsyningssekretariatet.

   

  Formålet med kommunens godkendelse af takster:

  Kommunen skal tilse, at vandforsyningerne har en rimelig drift og vedligeholdelse samt gennemgå deres handleplaner for at kunne sikre, at vandforsyningerne er fremsynede, og lever op til lovgivningens krav. For at sikre økonomien til dette, skal kommunen tilse at taksterne er rimelige, og at der ikke forekommer voldsomme forhøjelser pludseligt, men at taksterne justeres løbende, således at vandværkerne altid har råd til vedligeholdelse, fornyelse samt opfyldelse af lovgivningens krav til vandforsyninger.

    

  Hvad godkendes:

  Det er kun takster for anlægsbidrag og driftsbidrag, der godkendes af kommunen. Anlægsbidraget går til investering og afskrivninger på vandværk og ledningsnet, mens driftsbidraget går til de løbende driftsudgifter.

   

  I bilag 1 ”Vandværkstakster 2018” er vist de indberettede takster for 2018 med bemærkninger om ændringer i forhold til taksterne i 2017.

   

  Bemærkninger:

  Det generelle billede er, at man ønsker at holde taksterne på et stabilt lavt niveau, men vil stadig sikre at der er økonomi til de nødvendige reparationer og fornyelser.

   

  Mange af vandværkerne har ingen ændringer i vandværkstaksterne fra 2017 til 2018, hvilket afspejler at drifts- og anlægsudgifterne har været på et stabilt niveau. For Tommerup Bys vandværk er en markant stigning i tilslutningsbidragene. Dette skyldes, at tilslutningsbidragene indtil sidste år ikke har været reguleret i en længere årrække.

   

  Assens Vandværk har en markant stigning i vandprisen, hvilket også skete i 2017. Stigningen skyldes de store investeringer, der skal foretages i nyt kildefelt og vandværk.

   

  Der vil erfaringsmæssigt være vandværker der har fået indsendt taksterne for sent, og derfor kan der blive tale om en opsamlingsrunde primo 2018.

  Lovgrundlag

  Bekendtgørelse af lov om vandforsyning m.v.

  Vejledning om vandværker fra Miljøstyrelsen.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 08-01-2018

  Miljø, Teknik og Plan indstiller taksterne for de 18 vandværker, der fremgår af vedhæftede liste.

   

  Beslutning Økonomiudvalget den 22-01-2018

  Indstillingen anbefales
   

  Beslutning Byrådet den 31-01-2018

  Indstillingen godkendt.

  Bilag

 • Sagsid.: 17/25869

  Indstilling

  Miljø, Teknik og Plan indstiller administrationens høringssvar til trafikplanen. Høringssvaret justeres, så det tydeliggøres, at vi ønsker etableringen af banestrækningen fremskyndet, så den sker samtidig med motorvejsudbygningen.

   

  Økonomiudvalget anbefaler høringssvar til Statens Trafikplan som vedlagt til Økonomiudvalgets dagsorden.
   

  Beslutningstema

  Assens Kommune har den 27. november 2017 modtaget en høringsudgave af Trafik-, Bygge og Boligstyrelsens Trafikplan for den statslige jernbane 2017-2032, med høringsfrist den 26. februar 2018. Administrationen har udarbejdet et udkast til høringssvar til godkendelse, hvor Miljø-, Teknik- og Planudvalgets justeringer er indarbejdet.

  Sagsfremstilling

  Administrationens høringssvar er udarbejdet i henhold til kommunens ambitioner i planstrategi 2015 og den fælles fynske infrastrukturplan ”FYN I BEVÆGELSE”, og er udarbejdet i dialog med Middelfart og Odense Kommuner. I høringssvaret kommenteres det, at trafikplanen ikke imødekommer Assens Kommunes målsætninger om togbetjening ved stationerne på Vestfyn, eller ambitionerne i den fælles fynske infrastrukturplan. Trafikplanen lægger op til, at der skal være timedrift ved alle stationer fra 2027. Assens Kommune ønsker en mere ambitiøs togbetjening på Vestfyn, med tog hver halve time efter etablering af ny jernbane.
   

  Desuden bemærkes det i høringssvaret, at man ifølge trafikplanen skal vente med etableringen af den nye vestfynske jernbane, frem for at koordinere anlægsarbejdet med udvidelsen af E20, hvilket strider imod ønsker fra Assens og de øvrige fynske kommuner, og ikke er i overensstemmelse med aftalen mellem forligspartierne bag Togfonden i september 2018. Det bemærkes, at en koordinering af de to anlægsprojekter ifølge Transportministeriets beregninger kunne medføre en besparelse på 400 mio. kr. og komme de berørte lodsejere til gode.
   

  Administrationen har sendt trafikplanen i høring hos foreninger, råd og nævn i Assens Kommune. Handicaprådet og Tommerup Lokalråd har indsendt høringssvar. Høringssvarene er vedhæftet som bilag.

  Lovgrundlag

  Lov om trafikselskaber.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 08-01-2018

  Miljø, Teknik og Plan indstiller administrationens høringssvar til trafikplanen. Høringssvaret justeres, så det tydeliggøres, at vi ønsker etableringen af banestrækningen fremskyndet, så den sker samtidig med motorvejsudbygningen.

  Beslutning Økonomiudvalget den 22-01-2018

  Økonomiudvalget anbefaler høringssvar til Statens Trafikplan som vedlagt til Økonomiudvalgets dagsorden.
   

  Beslutning Byrådet den 31-01-2018

  Indstillingen godkendt.

  Bilag

 • Sagsid.:

  Sagsfremstilling

  1. Henvendelse til og svar fra Beskæftigelsesministeren. Se bilag.

  Beslutning Byrådet den 31-01-2018

  2. Orientering om status på salg af NGF.
   

  3. Ministersvar fra Økonomi- og Indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøl Bille vedrørende udligningsordningen – se bilag.
   

  4. Orientering om udsættelse af høringsfrist vedrørende etablering af Baltic Pipe. Høringssvar behandles i fagudvalg og byråd i februar.

  Bilag

 • Sagsid.:

  Beslutning Byrådet den 31-01-2018

  Intet.

 • Sagsid.:

  Beslutning Byrådet den 31-01-2018

  Intet.

 • Sagsid.: 17/14116
 • Sagsid.: 17/25782
 • Sagsid.: 17/24938
 • Sagsid.: 17/25841
 • Sagsid.: 18/2741