icon-Politik

Politik

Referat

Mandag den 8. januar 2018 kl. 11:00

Mødested: Byrådssalen
Udvalg: Byrådet
Medlemmer: Søren Steen Andersen, Karin Christiansen, Jens Jakobsen, Pia Offer Madsen, Tine Grau Poulsen, Lars Kristian Pedersen, Henrik Mott Frandsen, Dan Gørtz, Henning Jensen, Nikolaj Leed Henriksen, Knud Søby, Erik Klindt Andersen, Mogens Mulle Johansen, Flemming Risskov Jørgensen, Charlotte Vincent Petersen, Finn Viberg Brunse, Charlotte Kjær, Henrik Hansen, Sara Emil Baaring, Leif Rothe Rasmussen, Ashil Farokh, Berit Schaldemose, Malene Rye, Jens Henrik W. Thulesen Dahl, Lars Kolling, Betina Signe Stick, Ena Nørgaard, Poul Poulsen, Ib Walther Jensen
 • Sagsid.:

  Beslutning Byrådet den 08-01-2018

  28 medlemmer (A, B, C, F, O og V) stemmer for, at dagsordenen godkendes

  1 medlem (Ø) stemmer imod godkendelse af dagsordenen

  Dagsordenen  herefter godkendt.

 • Sagsid.:

  Sagsfremstilling

  Søren Steen Andersen anmoder om, at følgende optages på Byrådets møde:

   

  Jeg vil gerne bruge min initiativret som byrådsmedlem til at bringe sag op til Byrådets ekstraordinære behandling vedr. tilbygning på Tallerupskolen som vedtaget i pkt. 17 på Byrådets møde den 20. dec. 2017. Med afsæt i det nyvalgte byråds sammensætning fra 1. januar 2018, er der et ændret grundlag for denne sag, hvorfor den vil kunne behandles på ny. 

   

  Jeg anbefaler at Byrådet beslutter, at projektet ikke bringes til udførelse med den konsekvens, at Byrådets flertalsbeslutning fra den 20. dec. 2017, pkt. 17 med følgende ordlyd:

  “At udbygning af Tallerupskolen som vedtaget den 28. juni 2017 stopper og i stedet startes nyt byggeprojekt op forslag 4, som beskrevet i notat til byrådet den 15. december samt

  At anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tallerupskolen reduceres til 7,9 mio. kr.”

   

  ikke gennemføres, således, at hverken anlægsarbejder som beskrevet i Byrådets beslutning af 28. juni eller 20. december 2017 gennemføres.


   

  Sag vedr. ud- og ombygning af skoler, struktur for overbygningsskoler, skoledistrikter, samt udmøntning af midler til skolerenovering mv. oversendes til behandling i relevante fagudvalg, Uddannelse, Børn & Familie, i januar.

   

  I fh t de økonomiske forhold foreslås at budgettet for det aflyste projekt overføres til kassen. Pengene forbliver således jf. budgetaftalen indenfor skoleområdet.

   

   

  Beslutning Byrådet den 08-01-2018

  Charlotte Vincent Petersen, A fremsatte følgende ændringsforslag:

  Sagen tages af dagsordenen med henvisning til, at der ikke er nye oplysninger.

  Ændringsforslaget sattes til afstemning:

  For stemte 12 medlemmer (A, O og Ø)

  Imod stemte 17 medlemmer (B, C, F og V)

  Ingen medlemmer stemte hverken for eller imod.

  Forslaget var herefter bortfaldet.

  Forslag fremsat af byrådsmedlem Søren Steen Andersen, V, jf. dagsordenen sattes til afstemning.

  For stemte 17 medlemmer (B, C, F og V)

  Imod stemte 12 medlemmer (A, O og Ø)

  Ingen medlemmer stemte hverken for eller imod

  Forslaget var herefter vedtaget.

 • Sagsid.:

  Beslutning Byrådet den 08-01-2018

  Orientering om salg af NGF

  Orientering nytårskur

 • Sagsid.:

  Sagsfremstilling

  Spørgsmål fra tilhørerne besvares af borgmesteren eller et af borgmesteren udpeget byrådsmedlem. Spørgsmålene skal vedrøre generelle kommunale forhold og skal kunne oplæses og besvares indenfor 3 minutter. Spørgsmål, der ikke skønnes at være af almen interesse, kan af borgmesteren henvises til besvarelse i den kommunale forvaltning.

  Beslutning Byrådet den 08-01-2018

  Intet