icon-Politik

Politik

Referat

Onsdag den 20. december 2017 kl. 17:00

Mødested: Byrådssalen
Udvalg: Byrådet
Medlemmer: Søren Steen Andersen, Dan Gørtz, Lars Kristian Pedersen, Tanja Møllegaard Løvgren, Leif Wilson Laustsen, Rie Nielsen, Ole Knudsen, Erik Klindt Andersen, Henning Jensen, Bodil Boesgaard, Jens Henrik W. Thulesen Dahl, Betina Signe Stick, Tage Kiltang Bartholin, Finn Viberg Brunse, Charlotte Kjær, Leif Rothe Rasmussen, Henrik Hansen, Charlotte Vincent Petersen, Elmer Philipsen, Lars Søgaard, Lone Akselsen, Sara Emil Baaring, Arno Termansen, Mogens Mulle Johansen, Malene Rye, Poul Poulsen, Ena Nørgaard, Finn B. Hansen, Steen-Ove Teisner
 • Sagsid.:

  Beslutning Byrådet den 20-12-2017

  Dagsordenen godkendt.

   

 • Sagsid.: 17/16802

  Indstilling

   

  Økonomiudvalget anbefaler udkast til styrelsesvedtægt med bemærkning om, at antal medlemmer af Økonomiudvalget ændres til 9 medlemmer samt at udvalgsvederlag øges til 30.000 kr.

   

  Et flertal på 28 medlemmer af byrådet (alle undtagen Ø) oversender forslag til styrelsesvedtægt 2018 med Økonomiudvalgets bemærkninger til Byrådets 2. behandling den 20. december 2017.

   

  Et mindretal af byrådet, 1 medlem (Ø) kan ikke oversende forslag til styrelsesvedtægt 2018 til Byrådets 2. behandling.

   

  Beslutningstema

  Borgmesteren forelægger udkast til styrelsesvedtægt til politisk behandling som grundlag for det kommende byråds konstituerende møde den 13. december 2017

  Sagsfremstilling

   

  Økonomiudvalget udsatte på møde den 20. november 2017 to sager vedrørende henholdsvis vederlag for Assens Byråd pr. 1. januar 2018 og oplæg til fremtidig politisk struktur.

   

  Efterfølgende er der i forlængelse af kommunalvalget den 21. november 2017 afklaret den overordnede fremtidige politiske struktur samt den tilknyttede vederlæggelse af Byrådet fra 1. januar 2018.

   

  På den baggrund genfremsendes de to udsatte sager ikke. Nærværende sag med udkast til ny styrelsesvedtægt fremsendes i stedet til politisk behandling.

   

  Overordnet set fastlægger styrelsesvedtægten fastlægger den politiske struktur i kommunen og arbejdsdelingen mellem de stående udvalg m.v. Derudover fastlægger vedtægten vederlæggelsen af byrådets medlemmer for deltagelse i udvalgsarbejdet.

   

  Styrelsesvedtægten skal undergives to behandlinger i Byrådet med mindst 6 dages mellemrum. Assens Byråd kan med behandling af udkast til styrelsesvedtægt på byrådets møder i november og december vedtage vedtægten til ikrafttræden pr. 1. januar 2018, hvor nyt byråd tiltræder.

   

  Styrelsesvedtægten skal danne grundlag for det kommende byråds konstituerende møde den 13. december 2017.

   

  Fra Dansk Folkeparti er der d. 6. december 2017 modtaget følgende ændringsforslag:

  Dansk Folkeparti ønsker fremtidig benævnelse af den politiske ledelse i kommunen ændret fra byråd til kommunalbestyrelse.

  Dette af hensyn til den struktur kommunen har, hvor der er mange tidligere centerbyer og hvor hver skal kunne genkende sig selv i det navn, som anvendes for kommunens politiske ledelse.

  Ydere mere anvendes ordet kommunalbestyrelse i Styrelsesloven, hvilket vil give borgere en større grad af sproglig sammenhæng mellem Styrelsesvedtægt og Styrelsesloven, da begrebet omkring den politiske kommunale ledelse dermed vil blive benævnt med samme term i begge dokumenter: Kommunalbestyrelse.

   

  Fra Dansk Folkeparti og Enhedslisten er der d. 20. december 2017 modtaget følgende ændringsforslag:

   

  Malene Rye (Ø) og Dansk Folkeparti (O) fremsætter hermed ændringsforslag til berammelse af vederlag for udvalgsformænd og udvalgsmedlemmer:

   

  Ændringsforslaget betyder, at udvalgsformændene skal modtage 21% af borgmesterlønnen, mod det oprindelige forslag på 25%. Udvalgsformandsvederlaget vil dermed stige fra nuværende 190.720,- kr til 210.796,53 kr.

  Udvalgsmedlemmer skal modtage 42.000 kr. for at sidde i et udvalg.

  Årsagen er, at de øgede opgaver udvalgsformændene vil opleve i de kommende udvalg ingenlunde modsvarer en øgning af vederlaget på 60.000kr som foreslået i det oprindelige forslag, hvor imod udvalgsmedlemmer der tidligere har siddet i to udvalg vil opleve en reduktion af deres samlede vederlag for udvalgsarbejde iht. det nuværende forslag, hvilket vi ønsker ændret således at udvalgsmedlemmer også oplever en øgning af vederlag på baggrund af udvalgenes øgede opgaver, da det jo er udvalgsmedlemmerne der reelt løser de opgaver, udvalget bliver stillet.

  Undtaget er de, som sidder både i Økonomiudvalg og et udvalg, hvilket bliver 8 udpegede byrådsmedlemmer, da Økonomiudvalget øges til 9 medlemmer.
  Ændringsforslaget betyder endvidere, at det foreslås at de som sidder i 2 udvalg, Økonomiudvalg og andet øvrigt stående udvalg, skal modtage fuldt honorar for et stående udvalg, men 50% af udvalgsvederlag for post nr.2, dermed 21.000,- + 42.000kr.

   

   

   

  Lovgrundlag

  Lov om kommunernes styrelse § 2

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Beslutning Økonomiudvalget den 28-11-2017

  Økonomiudvalget anbefaler udkast til styrelsesvedtægt med bemærkning om, at antal medlemmer af Økonomiudvalget ændres til 9 medlemmer samt at udvalgsvederlag øges til 30.000 kr.

  Beslutning Byrådet den 29-11-2017

  Et flertal på 28 medlemmer af byrådet (alle undtagen Ø) oversender forslag til styrelsesvedtægt 2018 med Økonomiudvalgets bemærkninger til Byrådets 2. behandling den 20. december 2017.

  Et mindretal af byrådet, 1 medlem (Ø) kan ikke oversende forslag til styrelsesvedtægt 2018 til Byrådets 2. behandling.

  Beslutning Byrådet den 20-12-2017

  Der fremsattes følgende ændringsforslag som blev sat til afstemning i nedenstående rækkefølge:

   

  Malene Rye, Ø:

  Styrelsesvedtægtens §10 ændres, således at Økonomiudvalget består af borgmesteren, der er formand for udvalget, 1 repræsentant fra hvert af de øvrige partier (i alt 6), samt 4 af byrådets øvrige medlemmer.

   

  Forslaget sattes til afstemning:

  For stemte 5 medlemmer (O og Ø)

  Imod stemte 24 medlemmer (A, B, C, F og V)

  Ingen medlemmer stemte hverken for eller imod

   

  Forslaget var herefter bortfaldet.

   

  Betina Signe Stick, O og Malene Rye, Ø:

  Vederlag til formand for stående udvalg fastsættes til 21 % af borgmestervederlaget

  Udvalgsvederlag for de stående udvalg fastsættes til 42.000 kr.

  Udvalgsvederlag for Økonomiudvalget fastsættes til 21.000 kr.

   

  Forslaget sattes til afstemning:

  For stemte 5 medlemmer (O og Ø)

  Imod stemte 24 medlemmer (A, B, C, F og V)

  Ingen medlemmer stemte hverken for eller imod

   

  Forslaget var herefter bortfaldet.

   

   

  Betina Signe Stick, O:

  Navngivning af den politiske ledelse i kommunen ændres fra Byråd til Kommunalbestyrelse

   

  Forslaget sattes til afstemning:

  For stemte 5 medlemmer (O og Ø)

  Imod stemte 24 medlemmer (A, B, C, F og V)

  Ingen medlemmer stemte hverken for eller imod

   

  Forslaget var herefter bortfaldet.

   

  Assens Kommunes styrelsesvedtægt 2018 var herefter godkendt.

   

  Bilag

 • Sagsid.: 17/22494

  Indstilling

  Økonomiudvalget anbefaler, at Beredskabsplanen 2018 -2021 godkendes.

  Beslutningstema

  Beredskabsplan inklusiv indsatsplan, instrukser og actioncard udarbejdet i samarbejde mellem Beredskab Fyn og kommunerne forelægges til politisk godkendelse.

  Sagsfremstilling

  Beredskabsplanen har til formål at sikre, at der etableres en krisestyringsorganisation i kommunerne Assens, Kerteminde, Nyborg, Ærø, Svendborg, Odense, Nordfyns, Langeland og Faaborg-Midtfyn.

   

  Kommunerne kan dermed opretholde de samfundskritiske og livsvigtige kommunale kerneopgaver i ekstraordinære situationer, herunder:

  •         Formidle korrekt og rettidig information til borger, institutioner, virksomheder og pressen

  •         Kunne starte en indsats til at begrænse og afhjælpe skader på personer, ejendom og miljø ved ulykker og katastrofer, herunder krigshandlinger.

  •         Skabe grundlag for en koordineret beredskabsmæssig indsats og en koordineret anvendelse, af de beredskabsmæssige ressourcer, sammen med Beredskab Fyn og den Lokale Beredskabsstab (LBS)

  •         Involverer alle relevante afdelinger og aktører i løsningen af beredskabsopgaver.

   

  De kommunale organisationer skal være så robuste, at de samfundskritiske og livsvigtige kommunale leverancer kan videreføres eller hurtigst muligt reetableres i tilfælde af krise, uroligheder, terror, krig, klimarelaterede hændelser eller andre alvorlige hændelser.

   

  Derfor er ambitionen, at drift- og serviceniveauet i størst muligt omfang opretholdes, selvom de almindelige ressourcer og rutiner ikke længere slår til og uanset hvilken hændelse der indtræffer. Dette gøres for at sætte borgerne i centrum og af hensyn til kommunernes troværdighed.

   

  Planen er baseret på nedenstående overordnede principper:

   

  Principper:

  Beskrivelse

  Sektoransvar

  Hændelser løses af samme myndighed der har ansvaret ved daglig drift

  Lighed

  Krisestyringsorganisationen anvender samme procedurer og ansvarsforhold som i dagligdagen

  Nærhed

  Hændelserne håndteres så tæt på borgeren som muligt, og i det lavest egnede, relevante organisatoriske niveau

  Handling

  I tvivlstilfælde angående beredskabsniveau ringes til chefvagten. Ligeledes er der løbende evaluering af beredskabsniveauet

  Fleksibilitet

  De forskellige elementer tilpasses og tages i anvendelse på baggrund af en vurdering af behovet

  Samarbejde

  Forvaltningerne har et selvstændigt ansvar for at samarbejde og koordinere med andre myndigheder og organisationer vedrørende planlægning, afhjælpning og krisestyring

   

  Beredskabsplanen omhandler hvordan det skal ageres i Assens Kommune ved hændelser ud over daglig drift.

  Beredskabsplan inklusiv indsatsplan, instrukser og actioncard udarbejdet i samarbejde mellem Beredskab Fyn og kommunerne forelægges til politisk godkendelse

  Lovgrundlag

  Beredskabsloven

  Økonomi

  Ingen

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Beslutning Økonomiudvalget den 11-12-2017

  Indstillingen anbefales
   

  Beslutning Byrådet den 20-12-2017

  Indstillingen godkendt.

   

  Bilag

 • Sagsid.: 17/24235

  Indstilling

   

  Økonomiudvalget anbefaler, at opsamling fra den lovpligtige styringsdialog for 2017 med samtlige boligorganisationer med almene boliger beliggende i Assens Kommune tages til efterretning.

   

  Beslutningstema

  Efter administrationens gennemførelse af det lovpligtige årlige dialogmøde med de enkelte boligorganisationer, forelægges dagsorden og referat fra de afholdte møder til politisk orientering.

  Sagsfremstilling

  Kommunen er som tilsynsmyndighed for de almene boligorganisationer forpligtet til at afholde mindste ét årligt dialogmøde med hver boligorganisation, som har boliger med hjemsted i kommunen.

  Styringsdialogen er tilrettelagt og afholdt i overensstemmelse med de retningslinjer, som er fastlagt i Assens Kommune, dvs. afholdelse af dialogmøder på administrativt niveau, og med efterfølgende afrapportering til det politiske niveau.

  Dialogmøderne har stedkommet udarbejdelse af 9 mødereferater, som efter den politiske forelæggelse offentliggøres på Assens Kommunes hjemmeside, som lovgivningen foreskriver. De udarbejdede referater har været i høring hos de enkelte boligorganisationer og er godkendt af disse.

  Samtlige dialogmøder har været afholdt med udgangspunkt i én fælles dagsorden, som forlods er godkendt af boligorganisationerne med mulighed for at komme med punkter til den fælles dagsorden.

  Lovgrundlag

  Almenboliglovens § 164.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Økonomiudvalget den 11-12-2017

  Indstillingen anbefales.
   

  Beslutning Byrådet den 20-12-2017

  Indstillingen godkendt.

   

  Bilag

 • Sagsid.: 17/23043

  Indstilling

   

  Økonomiudvalget anbefaler, at Byrådets medlemmer orienteres med kopi af besvarelse af anmodninger om aktindsigt incl. bilag i følgende tilfælde:

  • Aktindsigt er begæret af pressen
  • Anmodning om aktindsigt efter offentlighedsloven, som er sendt til chefforum

   

  Beslutningstema

  Sagen forelægges til politisk godkendelse af principper for, i hvilke tilfælde byrådets medlemmer skal orienteres om besvarelse af anmodning om aktindsigt.

  Sagsfremstilling

  Byrådet besluttede på møde onsdag den 25. oktober 2017 at anmode Økonomiudvalget om at udfærdige principper for, hvornår Byrådets medlemmer orienteres om aktindsigter. Økonomiudvalget havde en indledende drøftelse på sit møde november.

  Økonomiudvalgets indledende drøftelser tog sit udgangspunkt i i den nugældende praksis, hvor byrådets medlemmer orienteres om besvarelse af aktindsigt til pressen. Herudover drøftede udvalget i hvilket omfang det præcist ville kunne afgrænses i hvilke yderligere sager, herunder særligt sager som vil kunne have en særlig politisk interesse, det vil være hensigtsmæssigt f or byrådets medlemmer at modtage orientering om besvarelse incl. medsendte akter.

  I forlængelse af udvalgets drøftelser, herunder at partsaktindsigt efter forvaltningsloven ikke ses at være relevant for byrådets medlemmer, kan fremtidige retningslinjer for orientering af byrådets medlemmer om besvarelse af aktindsigter anbefales til, at byrådets medlemmer orienteres med kopi af besvarelse inkl. evt. sagsakter i sager, hvor:

  · Aktindsigt er begæret af pressen

  · Anmodning om aktindsigt efter offentlighedslovens eller miljøoplysningslovens regler, som er sendt til borgmester eller kommunaldirektør

  Neden for gengives baggrundsoplysninger til sagens belysning fra Økonomiudvalgets dagsorden til mødet i november, idet sagen fremsendes til Byrådet, som ikke tidligere har modtaget nedenstående sagsoplysninger:

  Baggrundsoplysninger

  Siden december 2014 er Byrådets medlemmer blevet orienteret om besvarelse af aktindsigtsanmodninger fra pressen. På den måde sikres, at Byrådets medlemmer er informeret om de oplysninger, der er sendt til pressen, så de kan være forberedte på eventuelle spørgsmål fra journalister.

  I januar 2017 deltog Assens Kommune i en landsdækkende spørgeskemaundersøgelse fra Justitsministeriet/KL vedr. aktindsigt udelukkende efter offentlighedsloven. Svarene fra Assens Kommune viser en stigning i antallet af aktindsigt efter offentlighedsloven.

  Antal aktindsiger i år 2012

  65

  Antal aktindsiger i år 2013

  94

  Antal aktindsiger i år 2014

  104

  Antal aktindsiger i år 2015

  100

  Antal aktindsiger i år 2016 (indtil 30. september)

  124

  Udover aktindsigt efter offentlighedsloven, som administrationen i gennemsnit anvendte ca. 3,9 timer til besvarelse af i 2016, har en part i en sag særlige rettigheder. Partsaktindsigten er mere omfattende end den generelle aktindsigt, da der er oplysninger om en selv, parten gerne må blive bekendt med, men som andre ikke ville få adgang til. Partsaktindsigt vil ofte indeholde tavshedsbelagte oplysninger.

  Endelig har byrådsmedlemmer adgang til at få sagsindsigt. Sagsindsigt er ikke underlagt de samme begrænsninger, som gælder efter offentlighedsloven. Dette hænger sammen med, at byrådsmedlemmer i sidste ende er ansvarlige for kommunens anliggender.  Retten til sagsindsigt omfatter således interne notater, fortrolige oplysninger mv. Dog kan man kun få sagsindsigt i dokumenter, som foreligger i endelig form.

  Videregivelse af fortrolige oplysninger

  Hvis der er en saglig grund til at dele fortrolige oplysninger internt i kommunen, vil det normalt være berettiget. Det vil være en saglig grund, at modtageren har brug for oplysningen for at kunne udføre sit arbejde, mens det vil være usagligt, hvis oplysningen deles, alene fordi den er sensationel.

  Spørgsmålet om, hvorvidt videregivelsen er berettiget af hensyn til åbenbar almen interesse, afgøres efter en konkret vurdering, hvor formålet med videregivelsen afvejes mod den krænkelse, der er forbundet med videregivelsen af de fortrolige oplysninger.

  Byrådsmedlemmer er i lighed med kommunens ansatte underlagt reglerne om tavshedspligt.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Beslutning Økonomiudvalget den 11-12-2017

  Økonomiudvalget anbefaler, at Byrådets medlemmer orienteres med kopi af besvarelse af anmodninger om aktindsigt incl. bilag i følgende tilfælde:

  • Aktindsigt er begæret af pressen
  • Anmodning om aktindsigt efter offentlighedsloven, som er sendt til chefforum

  Beslutning Byrådet den 20-12-2017

  Indstillingen godkendt med bemærkning om, at også aktindsigt fremsendt til borgmesteren er omfattet af principper for orientering af byrådets medlemmer om besvarelse af anmodning om aktindsigt.

   

 • Sagsid.: 17/16055

  Indstilling

  Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget indstiller:

  • at Lokalplan nr. C6-1 for et centerområde ved Nyvej i Vissenbjerg By aflyses,
  • at beslutningskompetencen om endelig aflysning gives til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget.
  • at der stilles vilkår om, at ansøger skal udarbejde en ny lokalplan for ejendommen, der muliggør at benytte ejendommen til bolig.

   

  Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

  Beslutningstema

  Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget skal tage beslutning om, om man vil påbegynde en aflysning af eksisterende lokalplan, som omfatter matr. nr. 1ik, Fuglevig Præstegård, Vissenbjerg beliggende på Nyvej 5, 5492 Vissenbjerg. Man skal derudover træffe beslutning om, at ansøger udarbejder en ny lokalplan for ejendommen, som muliggør at ejendommen udnyttes til boligformål.

  Sagsfremstilling

  Den 26. oktober 2017 modtog Assens Kommune en ansøgning om at indrette boliger i eksisterende bebyggelse på matr. nr. 1ik Fuglevig Præstegård, Vissenbjerg beliggende på Nyvej 5, 5492 Vissenbjerg, markeret på kortet herunder.

   

  Figur 1: Oversigtskort over Vissenbjerg. Nyvej 5 er markeret med rød.

   

  Lokalplan C6-1 omfatter kun matr. nr. 1ik, Fuglevig Præstegård, Vissenbjerg og udlægger ejendommen til centerområde. Lokalplanens principper udlægger ejendommen til butiksformål, hvilket bygningen også tidligere har fungeret som, men bebyggelsen har nu stået ubenyttet i en længere periode.

   

  Assens Kommune har modtaget en ansøgning om at omdanne bebyggelsen til otte lejligheder. Da man ikke kan dispensere fra en lokalplans principper, kræver dette at man gennemfører ny planlægning for lokalplanområdet. Administrationen indstiller derfor, at eksisterende lokalplan ophæves med henblik på, at omdanne eksisterende bebyggelse til boligbebyggelse. Dertil bør der stilles vilkår om, at ansøger skal udarbejde en ny lokalplan, som muliggør at benytte ejendommen til boliger.

   

  Administrationens anbefaling

  Administrationen anbefaler at man imødekommer ønsket om at ophæve Lokalplan C6-1 for at aktivere bygningen. Det har indgået i overvejelserne, at Nyvej 5 er omgivet af flere boliger og enkelt virksomheder, herunder Vissenbjerg Fjernvarmeværk, som er den umiddelbare nabo mod vest. Det antages dog ikke at være problematisk ift. gener, hvorfor administrationen er positive over for den indstilling Assens Kommune har modtaget. Derudover anbefaler administrationen, at der stilles vilkår om, at ansøger udarbejder en ny lokalplan, som omdanner ejendommens funktion til bolig.

  Lovgrundlag

  Lov om planlægning.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 04-12-2017

  Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget indstiller:
   

  • at Lokalplan nr. C6-1 for et centerområde ved Nyvej i Vissenbjerg By aflyses,
  • at beslutningskompetencen om endelig aflysning gives til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget.
  • at der stilles vilkår om, at ansøger skal udarbejde en ny lokalplan for ejendommen, der muliggør at benytte ejendommen til bolig.

  Beslutning Økonomiudvalget den 11-12-2017

  Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

  Beslutning Byrådet den 20-12-2017

  Indstillingen godkendt.

   

  Bilag

 • Sagsid.: 17/13150

  Indstilling

  Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget indstiller:

  • At forslag til lokalplan 4.1-5 For et område til Edvard Munch Galleriet Helnæs, godkendes til offentliggørelse i 4 uger.
  • At beslutningskompetencen vedrørende endelig vedtagelse uddelegeres til udvalget for Miljø, Teknik og Plan.

   

  Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

  Beslutningstema

  Der skal træffes beslutning om godkendelse af forslag til lokalplan 4.1-5 Område til Edvard Munch Galleriet Helnæs, til udsendelse i offentlig høring i 4 uger.

  Sagsfremstilling

  Forslag til lokalplan 4.1-5 Område til Edvard Munch Galleriet Helnæs er udarbejdet på baggrund af ejerne af Edvard Munch Galleriets ønske om at udvide galleriet med en underjordisk udstillingsbygning på ca. 350 m². 

   

  Kort 1: lokalplanområdet

   

  Ud over en underjordisk udstillingsbygning er det planen at indrette en café og en museumsbutik samt at muliggøre overnatning for gæster/kunstnere.

   

  Lokalplanområdet ligger i landzone og skal forblive i landzone. Lokalplanen er en såkaldt ”bonuslokalplan” efter planlovens §36 stk. 1, så der ikke senere skal søges om landzonetilladelse til at gennemføre byggeri og anlæg, som lokalplanen giver mulighed for.

   

  Området anvendes i dag til bolig, kulturcenter, galleri og parkering, så der sker ikke nogen ændring i anvendelsen. Det er alene en udbygning af disse funktioner, så de kan blive mere attraktive som besøgssted på et højt niveau.

   

  Parkering til galleriet bliver en fællesparkering med Helnæs Kirke. Sådan fungerer det også i dag, men en udvidelse af galleriet medfører at antallet af parkeringspladser udvides i forbindelse med projektet fra 15 pladser i dag til fremtidig minimum 32 pladser.

   

  Miljøvurdering 

  Det er vurderet, at planlægningen ikke medfører væsentlige miljøpåvirkninger, hvorfor der ikke skal gennemføres en miljøvurdering.

   

  Der er foretaget en screening efter lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Konklusionen er på baggrund af screeningen, at lokalplanen ikke vurderes til at have væsentlig indvirkning på miljøet i forhold til den anvendelse og det byggeri der gives mulighed for i lokalplanen.

  Lovgrundlag

  Lov om Planlægning.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 04-12-2017

  Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget indstiller:
   

  • At forslag til lokalplan 4.1-5 For et område til Edvard Munch Galleriet Helnæs, godkendes til offentliggørelse i 4 uger.
  • At beslutningskompetencen vedrørende endelig vedtagelse uddelegeres til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget.

  Beslutning Økonomiudvalget den 11-12-2017

  Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

   

  Beslutning Byrådet den 20-12-2017

  Indstillingen godkendt.

   

  Bilag

 • Sagsid.: 17/1771

  Indstilling

  Et flertal på 4 af Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget bestående af Dan Gørtz (V), Erik Klindt Andersen (V), Poul Poulsen og Jens Henrik Thulesen Dahl (O) indstiller, at der arbejdes videre med projektet fra Tommerup Andelsboligforening beliggende ved Cederfeldsgade, med en bemærkning om at det overskydende beløb på 1,4 mio. kr. anvendes til et nyt og tilpasset projekt på Bredgade i Aarup.

   

  Et mindretal på 2 af EBU bestående af Charlotte Vincent Pedersen (A) og Lone Akselsen (A) tager forbehold.

   

  Udvalget indstiller desuden:

  • At der som vilkår for at opnå støtte til det valgte almene boligprojekt sker en tilretning af projektet som redegjort for i sagsfremstillingen.
  • At et projekt fra Civica beliggende ved Skolegade, Aarup, ikke anbefales.

   

  Et flertal af Økonomiudvalget, 5 medlemmer (F, O og V) anbefaler Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget flertalsindstilling med præcisering af, at det overskydende budgetbeløb på 1,4 mio. kr. pt. ikke disponeres til et særskilt projekt på Bredgade i Aarup, men forbliver som ledig bevilling til grundkapital til et eventuelt senere projekt.

   

  Et mindretal af Økonomiudvalget, 2 medlemmer (A) anbefaler at revideret forslag til projekt på Bredgade med kommunal grundkapital på 3,2 mio. kr. godkendes samt at der skal optages forhandlinger om eventuelt køb af 400 m2 jord ved siden af Sanggaards Plads.

  Beslutningstema

  Byrådet skal træffes beslutning omkring valg af et ud af tre indsendte almennyttige boligprojekter i Aarup.

  Sagsfremstilling

  Der udsendes tillægsdagsorden efter Assens Kommune har modtaget et revideret projektforslag på Bredgade, Aarup, torsdag den 23. november. Det reviderede projekt er indsendt efter et dialogmøde mellem ejer, udvikler, borgere fra Aarup og Assens Kommune, afholdt den 15. november. Administrationen har frem til udsendelsen af dagsorden været i dialog med ansøger om tilpasninger af projektforslaget, hvorfor eneste mulighed for politisk behandling af sagen i december 2017, er udsendelse af en tillægsdagsorden.

   

  Byrådet besluttede den 28. juni 2017 følgende i forhold til støtte til alment boligbyggeri:

  at det godkendes at prioritere støtte til almene boliger i 2018 i Aarup, og for 2019 og 2020 prioriteres Tommerup St. og Haarby.

  at kravet om, at projekt til støtte i 2018 skal påbegyndes i 2018, og derfor ikke skal udløse behov for ny lokalplan, godkendes.

  at de udarbejdede vurderingsparametre til nyt alment boligbyggeri godkendes.

  De godkendte vurderingsparametre er angivet nedenfor, og danner grundlag for at vurdere, hvilke almene projekter, der skal imødekommes. Med udgangspunkt i vurderingsparametrene kan der stilles krav til projekterne for at sikre mest mulig kvalitet for pengene. Vurderingsparametrene er:

  Arkitektonisk kvalitet.

  En arkitektonisk og rumlig tilpasning af byggeriet til det pågældende steds omgivelser og kvaliteter.

  Materialevalg, der understøtter arkitekturen.

  Eventuelle særlige krav i forhold til den konkrete lokalitet eksempelvis med hensyn til miljøforhold og understøttelse af byudvikling og bymæssige kvaliteter.

  Lave huslejepriser er en prioritet, da vi skal kunne tilbyde boliger til borgere i alle samfundslag.

  Velfærdsteknologi skal være tænkt ind i byggeriet. Her vil det blive prioriteret at boligforeningerne redegør for, hvilke tanker de har gjort sig på dette område.

  Kommunens målsætning om en reduktion af CO2 udledning indtænkes.

  Overholdelse af eventuelle gældende lokalplaner.
   

  Ansøgninger

  Der er indkommet tre ansøgninger om støtte til alment boligbyggeri i 2018. De tre projekter er:
   

  Skolegade, Aarup v. Civica

  Bredgade, Aarup v. Tommerup Andelsboligforening (revideret)

  Cederfeldsgade, Aarup v. Tommerup Andelsboligforening.
   

  herunder private institutioners opførelse og drift af svømmehal, idrætshal, vandrerhjem, klubfaciliteter for idrætsforeninger og lignende.

   

  Det er besluttet af Byrådet, at projekter til støtte i 2018 ikke skal udløse krav om ny lokalplan. Det ansøgte projekt på Skolegade forudsætter udarbejdelsen af en ny lokalplan, og kan derfor ikke imødekommes.

   

  Vurdering af projekterne Cederfeldsgade og Bredgade i Aarup

  Der har forud for ansøgningsfristens udløb og fremsendelse af projektet på Cederfeldsgade og det oprindelige projekt på Bredgade været en dialog med Amstrup og Baggesen. Projekterne er blevet vurderet i forhold til Lokalplan 53, og der er med baggrund i lokalplanen fastsat krav til tilretning af projekterne samt givet anbefalinger til, hvordan projekterne yderligere kan optimeres i forhold til arkitektonisk kvalitet, tilpasning til byen samt ift. materialevalg. Der blev den 7. juli 2017 sendt et svar til Amstrup og Baggesen med en vurdering af projekterne med både krav og anbefalinger. I forhold til Bredgade-projektet er det efterfølgende revideret. Dette giver anledning til ændringer ift. de oprindelige anbefalinger/krav, hvilket er markeret med rødt på bilaget ”Vurdering af Cederfeldsgade samt Bredgade”.

   

  Det gælder for begge projekter, at de kan opføres uden udarbejdelse af ny lokalplan, og at de derfor opfylder kriteriet for at kunne få støtte i 2018. Dog forudsætter en gennemførelse af projekterne, at der dispenseres fra lokalplanen ift. bebyggelsesprocent, og for Bredgade-projektet ift. højden af byggeriet mod Vestergade.

   

  For at optimere projekternes kvalitet og indpasning i de eksisterende byrum er det med udgangspunkt i vurderingsparametrene og som forudsætning for at give kommunal indskudskapital muligt ud over en overholdelse af lokalplanen at sætte krav til det projekt, der imødekommes. Dette er baggrunden for, at de anbefalinger, der tidligere er givet til de to projekter, anbefales fastsat som krav til det projekt, der vælges støttet med kommunal indskudskapital. For det reviderede Bredgade-projekt er der foretaget en vurdering på ny og de anbefalede ændringer af bebyggelsens udseende er drøftet med Amstrup og Baggesen, der har sagt god for ændringerne. Ændringerne har en økonomisk konsekvens – se under Økonomi.

   

  I bilaget ”Vurdering af Cederfeldsgade samt Bredgade” vurderes projekterne i forhold til de ovenfor nævnte og fremhævede vurderingsparametre, og for hvert af de to projekter er i skemaet givet anbefalinger til tilretninger af projekterne. Administrationen anbefaler, at tilretningerne sættes som et krav for tildeling af støtte, så kommunen gennem støtte til alment byggeri sikrer mest mulig kvalitet og tilpasning til byen.

   

  Cederfeldsgade, Aarup.

  Byggeriet på Cederfeldsgade vil bestå af 16 stk. boliger på i alt ca. 1340 m2. Lejlighederne fordeler sig på henholdsvis:
   

  12 stk. 3-værelses lejligheder på ca. 77,7 m2

  4 stk. 2-værelses lejligheder på ca. 77,5 m2
   

  Der vil til ejendommen være tilhørende 1 p-plads til hver bolig. Den samlede grund udgør 1915 m2.
   

   

  Bredgade, Aarup.

  På baggrund af møde med borgergruppen omkring Sanggaards plads den 15. november, er der blevet fremsendt et revideret skitseprojekt, hvor byggeriet ud mod Vestergade er trukket 10 meter tilbage. Dette åbner op for at udvide Sanggaards Plads, der ved en retænkning kan få en bedre forbindelse med Industrien. 

   

  Administrationen har vurderet det reviderede projekt og fremsat forslag til ændringer, der optimerer tilpasningen til byrummet. Ændringerne er drøftet med Amstrup og Baggesen og betyder, at byggeriet reduceres med én lejlighed på 2. sal på 57 m2. Der henvises til bilaget ”Vurdering af Cederfeldsgade samt Bredgade” for illustration af det reviderede projekt samt ændringerne.

   

  Med indarbejdelse af ændringen af det reviderede projekt vil byggeriet på Bredgade bestå af 21 boliger på i alt ca. 1628 m2. Lejlighederne fordeler sig på henholdsvis:

  7 stk. 2-værelses lejligheder på ca. 57 m2

  6 stk. 2-værelses lejligheder på ca. 70 m2

  8 stk. 4-værelses lejligheder på ca. 81 m2

  Der vil til ejendommen være tilhørende 17 parkeringspladser samt elevator. Det samlede grundareal udgør 1929 m2.

   

  Konklusion

  Projekterne Bredgade og Cederfeldsgade opfylder begge kriterierne for tildeling af støtte i 2018: at de ikke forudsætter udarbejdelsen af en lokalplan.

  Projektet Cederfeldsgade kræver en dispensation ift. bebyggelsesprocent, men kan i øvrigt anbefales, hvis de forhold, der er beskrevet i bilaget ”Vurdering af Cederfeldsgade samt Bredgade”, sikres:

  At parkeringspladsen indrettes grønt, så den får havekarakter og derved tilpasses den tilstødende villaby.

  At der vælges en mursten, der får det nye byggeri til at falde ind i den eksisterende by.

  At brandsektionering på loftsrummet føres op som en ”kam”, der adskiller de to tagflader på hver side af kammen.

  At bygningen bør rykkes længere tilbage fra vejen, så der bliver mere luft mellem gade og bygning.

  At stiadgangen vest for bygningen mod nord ud mod Stationsvej sikres, så en brandbil kan holde her og nå den nordlige del af bygningen.

  Projektet Bredgade kræver en dispensation ift. bebyggelsesprocent, men kan i øvrigt anbefales, hvis de forhold, der er beskrevet i bilaget ”Vurdering af Cederfeldsgade samt Bredgade” sikres:

  At der sikres 1 parkeringsplads pr. bolig jf. lokalplanens krav derom i § 4.6, og at der sker en dialog med administrationen om, hvordan dette krav kan opfyldes.

  At 2. sidste sektion mod nord langs Bredgade bliver i 2 etager som den sidste sektion mod nord

  At 1. og 2. sektion mod nord langs Bredgade gives en taghældning på 45 grader, og dermed forøges i højden, så højden er cirka midt mellem højden på 3. sektion og Bredgade 60 (illustreret i bilag ”Vurdering af Cederfeldsgade samt Bredgade”). Herved sikres en nedtrapning fra de tre etager til den tilstødende by.

  At bebyggelsen i to etager langs Vestergade gives en taghældning på 45 grader og dermed forøges i højden tilsvarende 1. og 2. sektion mod Bredgade (illustreret i bilag ”Vurdering af Cederfeldsgade samt Bredgade”). Dette kræver en dispensation fra lokalplanens § 5.7.

  At lokalplanens § 6.13 om, at stueetagen skal skille sig ud fra resten af facaden overholdes, og at der ikke laves en særskilt høj sokkel, som vist på projekttegningerne.

  at 1. og 2. sektion mod nord langs Bredgade opføres i samme facadesten, at de to sektioner på hver side af hjørnebygningen opføres i samme facadesten, at hjørnebygningen opføres pudset som vist på projekttegningerne, og at 1. og 2. sektion langs Vestergade set fra Bredgade opføres i facadesten, der er forskellig fra de tilstødende sektioner. Desuden at 1. og 2. sektion langs Vestergade set fra Bredgade opføres i samme facadesten, og at 3. og 4. sektion langs Vestergade set fra Bredgade opføres i samme facadesten.

  At taget på bebyggelsen langs Vestergade opdeles af en ”kam” mellem 2. og 3. sektion, så bebyggelsen fremstår som to enkelthuse.

  At brandsektioneringer laves som en ”kam”, der adskiller de to tagflader på hver side af kammen.

  Begge projekter vil have en forventet husleje omkring 900kr. pr. m2, hvilket vurderes at være i et rimeligt niveau.

  I begge projekter vil velfærdsteknologi være tænkt ind i det omfang, det vurderes relevant for den enkelte boligtype. Assens Kommune vil i denne forbindelse kunne agere sparringspart for eventuelle behov samt inspiration.

  Administrationen anbefaler

  At projektet på Skolegade ikke imødekommes, da projektet forudsætter udarbejdelsen af en lokalplan.

  Projekterne Bredgade og Cederfeldsgade ligeværdigt kan vælges.

  At tilretning af projektet på Cederfeldsgade i henhold til de anbefalinger/krav, der er angivet i principgodkendelserne og nævnt ovenfor, sættes som et krav for tildeling af støtte.

  At der, såfremt projektet ønskes gennemført, igangsættes sagsbehandling ift. de nødvendige dispensationer.

  Lovgrundlag

  Bekendtgørelse om Støtte til almene boliger m.v.

  Økonomi

  Der er i budget 2018 tildelt 4 mio. kr. i kommunal grundkapital ved alment boligbyggeri

   

  Bredgade og Sanggårds plads

  Der er i budget 2018-2021 ikke afsat særskilte midler til etablering/forøgelse af Sanggårds Plads.

   

  Det reviderede skitseprojekt for Bredgade er reduceret med 255 m2 fra 1940 m2 til nu 1.685 m2, hvilket svarer til en reduktion på 13 %. Det reviderede skitseprojekt har en anskaffelsessum på kr. 32.958.600, hvilket medfører en kommunal grundkapital på kr. 3.295.860 svarende til 10%

   

  Det reviderede projekt er vurderet ift. tilpasning til byens rum og den helhed, byggeriet vil indgå i. For at optimere den arkitektoniske helhed, har administrationen været i dialog med Amstrup og Baggesen om ændringer, der reducerer bruttoetagearealet med 57 m2. Amstrup og Baggesen er indforstået med ændringerne, der vil betyde, at bruttoetagearealet i stedet for 1685 m2 bliver 1628 m2, og reduktionen fra det oprindelige projekt, behandlet i november, bliver dermed 312 m2 svarende til ca. 16 %. Med den seneste tilretning vil anskaffelsessummen nu udgøre kr. 31.843.680, således kommunal grundkapital svarende til kr. 3.184.368 (10 %).

   

  Amstrup og Baggesen køber fortsat hele arealet, men forudsætter i projektet, at Assens Kommune køber arealet ud mod Sanggårds Plads. Det vil sige, at såfremt det oprindelige projekt reduceres, idet man afstår et areal på ca. 400 m2, så vil dette areal udgøre en grundkøbesum på 637.500 kr. + moms, som det forudsættes at kommunen køber. Konsekvensen af en reduktion som nævnt ovenfor af bruttoetagearealet på 57 m2 vil grundkøbesummen på de 400 m2 blive kr. ca. 142.500 dyrere. Da byggeriet forventes at have en levetid på 100 år, og ændringen har en væsentlig betydning for den oplevede bykvalitet, anbefales det prioriteret at godkende ændringerne med den konsekvens, at grundkøbesummen bliver 780.000 kr. + moms.

  Administrationen vurderer at grundprisen på 780.000 kr. + moms isoleret set er høj set på tilsvarende grundpriser i Aarup. Dog vil indretningen af pladsen have en høj positiv værdi for området, hvorfor et køb heraf vil kunne begrundes ud fra den bymæssige værdi omkring Sanggårds Plads.

   

  Såfremt byggeriet opføres vil der være behov for en retænkning og reindretning af Sanggårds Plads. Udgifter hertil vil komme oveni udgiften til købet af de 400 m2.

   

  Indretningen af området er ikke afklaret, men et prisoverslag på anlægsudgifter beløber sig til kr. 600.000 svarende til kr. 1.500 pr. m2. Dertil kommer årligt anslået kr. 10.000 til vedligeholdelse af området.

   

  Købet af Sanggårds Plads og indretningen heraf skal finansieres ud over budgettet.

  Byggeriet efterlader uudnyttet kommunal grundkapital på 815.632kr. Dette beløb vil kunne omprioriteres til arealkøb.

   

  Til afholdelse af anlægsudgifterne ved en tilpasning og nyindretning af Sanggårds Plads, skal der afsættes et beløb på minimum 600.000 kr. som pt. ikke er budgetlagt.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 04-12-2017

  Et flertal på 4 af Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget bestående af Dan Gørtz (V), Erik
   

  Klindt Andersen (V), Poul Poulsen og Jens Henrik Thulesen Dahl (O) indstiller, at der arbejdes videre med projektet fra Tommerup Andelsboligforening beliggende ved Cederfeldsgade, med en bemærkning om at det overskydende beløb på 1,4 mio. kr. anvendes til et nyt og tilpasset projekt på Bredgade i Aarup.
   

  Et mindretal på 2 af EBU bestående af Charlotte Vincent Pedersen (A) og Lone Akselsen (A) tager forbehold.
   

  Udvalget indstiller desuden:
   

  • At der som vilkår for at opnå støtte til det valgte almene boligprojekt sker en tilretning af projektet som redegjort for i sagsfremstillingen.
  • At et projekt fra Civica beliggende ved Skolegade, Aarup, ikke anbefales.

   

  Beslutning Økonomiudvalget den 11-12-2017

  Et flertal af Økonomiudvalget, 5 medlemmer (F, O og V) anbefaler Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget flertalsindstilling med præcisering af, at det overskydende budgetbeløb på 1,4 mio. kr. pt. ikke disponeres til et særskilt projekt på Bredgade i Aarup, men forbliver som ledig bevilling til grundkapital til et eventuelt senere projekt.

   

  Et mindretal af Økonomiudvalget, 2 medlemmer (A) anbefaler at revideret forslag til projekt på Bredgade med kommunal grundkapital på 3,2 mio. kr. godkendes samt at der skal optages forhandlinger om eventuelt køb af 400 m2 jord ved siden af Sanggaards Plads. 

   

  Beslutning Byrådet den 20-12-2017

  Økonomiudvalgets flertalsindstilling sattes til afstemning:

   

  For stemte 17 medlemmer (B, F, O og V)

   

  Imod stemte 11 medlemmer (A og Ø)

   

  1 medlem (C) stemte hverken for eller imod.

   

  Økonomiudvalgets flertalsindstilling var herefter godkendt.

   

  Mindretallet, A og Ø, bemærkede som stemmeforklaring, at man anbefaler revideret forslag til projekt på Bredgade med kommunal grundkapital på 3,2 mio. kr. godkendes samt at der optages forhandlinger om eventuelt køb af 400 m2 jord ved siden af Sanggaards Plads.

   

  Bilag

 • Sagsid.: 16/21328

  Indstilling

  Miljø- og Teknikudvalget indstiller til Byrådet at godkende ekspropriationen, efter åstedsforretningens gennemførelse, samt at godkende de til grundejerne fremsendte forligstilbud.

   

  Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

  Beslutningstema

  Der træffes endelig beslutning om ekspropriation ud fra det forhandlede resultat ved åstedsforretning den 24. oktober 2017.

  Sagsfremstilling

  Lokalplan 3.1-10 for boligområdet ved Vestervangen i Tommerup Vest er den 28.06.2017 godkendt i Assens Byråd. Lokalplanen fastlægger, at fremtidig adgang til boligområdet skal ske ad Vestervangen.

   

  Den kommunale stamvej Vestervangen skal således forlænges over matr. nr. 5v, 5bo, 12du og 144a Tommerup By, Tommerup. Stamvejen udlægges i en brede af ca. 13 m og anlægges med fast belægning i en bredde af 6 m. Der etableres endvidere fællessti på nordsiden af den nye stamvej.

   

  Etablering af stamvejen forudsætter, at der erhverves ca. 276 m² fra matr. nr. 5v der er privat ejet, samt at der erhverves ca. 610 m² fra matr. nr. 5bo og 12du, der er ejet af grundejerforeningen Vestervangen. Matr. nr. 144a er ejet af Banedanmark, hvorfra der erhverves ca. 260 m², alternativt skal vejanlægget sikres ved tinglysning af servitut.

   

  Jf. Byrådets beslutning den 30. august 2017, om plan om ekspropriation, blev der d. 24. oktober 2017 afholdt åstedsforretning med de berørte lodsejere, hvorved der blev indgået forlig.

  Lovgrundlag

  Vejlovens kap. 10.

  Økonomi

  Den samlede økonomi i de af grundejerne godkendte forligstilbud er kr. 299.610,00.

   

  Erstatningerne er en del af anlægsprojektet, og udgiften afholdes af den vedtagne anlægsbevilling til projektet.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Miljø- og Teknikudvalget den 05-12-2017

  Miljø- og Teknikudvalget indstiller til Byrådet at godkende ekspropriationen, efter åstedsforretningens gennemførelse, samt at godkende de til grundejerne fremsendte forligstilbud.

   

  Beslutning Økonomiudvalget den 11-12-2017

  Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

  Beslutning Byrådet den 20-12-2017

  Indstillingen godkendt.

   

 • Sagsid.: 17/8868

  Indstilling

  Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget indstiller:

  • at udvalget tager stilling til, om man vil betale byggemodningsbidrag svarende til 402.000,- til fjernvarmeforsyning af Overmarken i Tommerup.
  • at midlerne til byggemodningsbidraget finansieres af pulje til jordforsyning.

   

  Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

  Beslutningstema

  Der skal tages beslutning om, om man vil betale et byggemodningsbidrag på 402.000,- som svarer til udgifterne for hovedledningen i den nye boligudstykning Overmarken i Tommerup, samt om midlerne skal tages fra puljen til jordforsyning.

  Sagsfremstilling

  Byggemodningsbidraget er tidligere blevet behandlet på Miljø- og Teknikudvalgsmøde (MTU). Da MTU kun har beslutningskompetencen ift. at afgøre om det fremsendte projektforslag skal godkendes, indstilles byggemodningsbidraget til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets (EBU) drøftelse og indstilling til Byrådet.

   

  Tommerup Bys Fjernvarmeforsyning (TBFJV) ønsker at forsyne boligerne på den første etape af udstykningen på Overmarken, Tommerup, med fjernvarme og har derfor indsendt et projektforslag (bilag 1) samt en anmodning om byggemodningsbidrag på 402.000,- (bilag 2).

   

  Da der har været usikkerhed om det fremsendte ift. lovgrundlaget, har Assens Kommune benyttet eksterne konsulenter til redegørelse af projektforslaget og byggemodningsbidraget, hvilket har resulteret i et juridisk notat (bilag 3).

   

  Byggemodningsbidrag

  Proceduren for fjernvarmeforsyning af nye boligudstykninger er, at kommunen betaler et byggemodningsbidrag svarende til udgifterne for hovedledningen. Dette har man ligeledes gjort på udstykninger tidligere. Nyeste udstykning med fjernvarme er fra 2008, hvor man i forbindelse med byggemodningen på Sprogøvej i Assens by, betalte et byggemodningsbidrag på 674.184,- for at fjernvarmeforsyne Sprogøvej. På Sprogøvej har alle tilsluttet sig fjernvarme jf. fremsendte byggeansøgninger, hvilket vidner om, at fjernvarme er en attraktiv løsning.

   

  Det antages at dele at udgifterne ved byggemodningsbidraget, kan hentes ved merindtægt ved salg af byggegrundene. Byggegrundene prissættes efter markedsprisen ved en faglig vurdering, hvorfor det antages at fjernvarme gør grundene mere attraktive.

   

  Den 5. december 2017 skal MTU tage endelig stilling til, om man vil godkende projektforslaget for Overmarken i Tommerup. MTU bør kun godkende projektforslaget under forudsætning af, at Assens Kommune som bygherre betaler byggemodningsbidraget. Fjernvarmeprojektet bliver ikke gennemført, såfremt der ikke betales et byggemodningsbidrag, da TBFJV ikke kan betale omkostningerne selv. Betaler Assens Kommune ikke et byggemodningsbidrag, bør projektforslaget ikke godkendes, for at undgå at TBFJV bliver forsyningspligtige og derfor skal levere fjervarme ved eventuel efterspørgsel.

   

  Beslutningen om byggemodningsbidraget er således udslagsgivende for, om området bliver omfattet af fjernvarmeforsyning.

   

  Administrationens vurdering

  Administrationen anbefaler, at Assens Kommune betaler byggemodningsbidraget på 402.000,- med midler fra pulje til jordforsyning, for at give mulighed for fjernvarme i området. Dette gør byggegrundene mere attraktive og der udlægges mulighed for billig, let og bæredygtig varmeforsyning. Derudover opretholder man muligheden for at fjernvarmeforsyne den næste etape af udbygningen af Overmarken. Det forventes, at størstedelen af de nye boligejere vælger fjernvarme frem for individuel forsyningsform.

   

  Såfremt man afviser at betale byggemodningsbidraget, må det forventes at den nye boligudstykning ikke forsynes med fjernvarme. Man udelukker ligeledes muligheden for at fjernvarmeforsyne de videre etaper af Overmarken.

   

  I den forbindelse skal der gøres opmærksom på, at betaling af byggemodningsbidraget ikke tvinger nye boligejere til at benytte sig af fjernvarme. De kan frit vælge anden forsyningsform end fjernvarme, idet der ikke er tilslutningspligt inden for lokalplanområdet. Såfremt det viser sig, at der er lille eller ingen interesse for fjernvarme, vil det med stor sandsynlighed betyde, at den videre udvikling af Overmarkens sydlige del (boligkvarteret Vestermarken) vil ske uden fjernvarmeforsyning.

  Lovgrundlag

  Varmeforsyningsloven (Lovbekendtgørelse nr. 1307 af 24. november 2014 samt senere ændringer) og Projektbekendtgørelsen (Bekendtgørelse nr. 825 af 24. juni 2016 om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg).

  Økonomi

  Udgiften på 402.000 kr. finansieres af midler fra pulje til jordforsyning. En andel af udgifterne må formodes at blive dækket af en merindtægt ved salg af byggegrundene på de første etaper af udstykningen på Overmarken, Tommerup. Grundprisen er ikke fastlagt endnu.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 04-12-2017

  Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget indstiller:
   

  • at Assens Kommune betaler byggemodningsbidrag på kr. 402.000,- til fjernvarmeforsyning af Overmarken i Tommerup.
  • at midlerne til byggemodningsbidraget finansieres af pulje til jordforsyning.

  Beslutning Økonomiudvalget den 11-12-2017

  Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

   

  Beslutning Byrådet den 20-12-2017

  Indstillingen godkendt.

   

  Bilag

 • Sagsid.: 17/8868

  Indstilling

  Miljø- og Teknikudvalget indstiller, at projektforslaget for fjernvarmeforsyning af Overmarken i Tommerup endelig godkendes under forudsætning af, at Assens Kommune som bygherre betaler byggemodningsbidrag.

   

  Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

  Beslutningstema

  Der skal tages beslutning om endelig godkendelse af projektforslag i henhold til varmeforsyningsloven vedrørende fjernvarmeforsyning af den nye udstykning i Tommerup på Overmarken. Godkendelsen anbefales kun såfremt Assens Kommune betaler et byggemodningsbidrag, som behandles i særskilt sag på Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets møde den 4. december.

  Sagsfremstilling

  Tommerup Bys Fjernvarmeforsyning (TBFJV) fremsendte den 31. maj 2017 et projektforslag, samt en revideret ansøgning den 20. juni 2017 (bilag 1), for fjernvarmeforsyning af den nye udstykning Overmarken i Tommerup.

   

  Projektforslaget omhandler fjernvarmeforsyning af den nye kommunale udstykning på Overmarken bestående af 13 nye byggegrunde, mulighed for yderligere udvidelse af fjernvarmenettet, samt anmodning om et byggemodningsbidrag.

   

  Miljø- og Teknikudvalget (MTU) skal udelukkende træffe beslutning omkring projektforslag for varmeforsyning af første fase af udstykningen af Overmarken, idet det er Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget som har kompetencen til at indstille til Byrådet om Assens Kommune skal betale byggemodningsbidrag, hvilket er klargjort ved juridisk notat (bilag 2).

   

  Området er ubebygget, hvorfor det ikke er omfattet af andre varmeforsyninger i dag (se bilag 3 for placering).

   

  Ifølge projektforslaget er der en forventning om, at alle 13 nye husstande tilsluttes fjernvarme.

   

  For at projektforslaget kan godkendes, skal følgende forudsætninger i Projektbekendtgørelsen være opfyldt:

   

  Projektet skal være det samfundsøkonomisk mest fordelagtige projekt, jf. bekendtgørelsens § 26, stk. 2.

   

  Ansøgningen om godkendelse af projektforslaget begrundes i hensynet til CO2-fortrængning, samfundsøkonomi og forbrugerøkonomi.

   

  Høring

  Projektforslaget har i henhold til Projektbekendtgørelsens § 25 og beslutningen ved MTU den 15. august 2017 været udsendt i 4 ugers høring ved berørte parter.

   

  De berørte parter er ENERGI FYN A.M.B.A., Tommerup Lokalråd, Grundejerforeningen Vestervangen og Banedanmark. Projektforslaget var ikke i høring ved borgere, da der i dag ikke er eksisterende boliger inden for projektområdet. Det er kun Banedanmark, som har indsendt et høringssvar.

  Høring af berørte parter

  Banedanmark fremsendte et høringssvar for at orientere om, at Tommerup-Assens banen er nedlagt og benyttes til skinnecykler af Foreningen Lilleskov Teglværk. Derudover bemærker Banedanmark, at der skal søges om tilladelse til ledningskrydsning på Banedanmarks arealer via www.ledningsx.dk.

   

  Høringssvareret har ikke givet yderligere anledning til anmodning om bemærkninger eller uddybelser fra involverede parter.

  Vurdering af projektforslaget

  Det fremgår af § 3, stk. 1 i projektbekendtgørelsen, at projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg, der er omfattet af bilag 1 til bekendtgørelsen, skal forelægges kommunalbestyrelsen til godkendelse. Det fremgår af Bilag 1 pkt. 3.1 at etablering, udvidelse, indskrænkning eller bortfald af distributionsnet eller forsyningsområder er godkendelsespligtige projekter.

   

  Det fremgår af § 6 i projektbekendtgørelsen, at kommunalbestyrelsen skal anvende forudsætningerne i kapitel 3 i forbindelse med projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg. Byrådet skal desuden sørge for, at projektet ud fra en konkret vurdering er det samfundsøkonomisk mest fordelagtige projekt i overensstemmelse med § 1 i Varmeforsyningsloven og § 26, stk. 2 i projektbekendtgørelsen.

   

  Administrationen har foretaget en selvstændig vurdering og undersøgelse af de anvendte forudsætninger i projektforslaget og finder, at projektforslaget hviler på retvisende forudsætninger, som kan anvendes som beslutningsgrundlag.

   

  Samfundsøkonomiske forhold

  Efter en samlet konkret vurdering af projektforslaget, er det administrationens vurdering, at projektet er samfundsøkonomisk mest fordelagtigt i forhold til referencesituationen.

   

  Administrationen har ved vurderingen især lagt vægt på, at beregningerne, herunder de supplerende beregninger, viser et samfundsøkonomisk overskud på ca. 0,84 mio. kr. i nutidsværdi set over betragtningsperioden på 20 år, og at de supplerende følsomhedsanalyser ligeledes udviser et samfundsøkonomisk overskud.

   

  Administrationen vurderer, at den samfundsøkonomiske analyse er i overensstemmelse med Energistyrelsens vejledning om samfundsøkonomiske analyser på energiområdet og de seneste samfundsøkonomiske beregningsforudsætninger fra maj 2017. Desuden vurderer administrationen, at den samfundsøkonomiske analyse udviser robusthed i forhold til de anvendte beregningsforudsætninger.

   

  Energi- og miljømæssige forhold

  Projektforslaget udleder 0 kg CO2 (kuldioxid), hvor referencen udleder 9.772 kg CO2, over en 1 årig periode. Projektforslaget udleder årligt 6 kg SO2 (svovldioxid) mod referencens 3 kg, hvilket er en negativ difference på 3 kg SO2. Projektforslaget udleder over et år 46 kg NOX (kvælstofsilter), mod referenceprojektets 10 kg NOX. Dette er en negativ forskel på 36 kg. Derudover udleder hverken projektforslaget eller referencen PM2,5 (partikler).

   

  Selskabs- og forbrugerøkonomi

  For TMBFJ kan der over en 20-års periode forventes et selskabsøkonomisk resultat før renter på ca. 1,24 mio. kr. Alle forbrugere i projektområdet forventes at kunne spare ved brug af fjernvarme sammenlignet med varmepumpe.

  Administrationens samlede vurdering

  Projektgodkendelsen skal ske på baggrund af en energimæssig, samfundsøkonomisk og miljømæssig vurdering af projektet.

   

  Administrationen vurderer konkret og samlet, at projektforslagets beregningsforudsætninger hviler på et realistisk grundlag og at projektet lever op til varmeforsyningsloven og projektbekendtgørelsens §26, stk. 2’s krav om at projektet er det samfundsøkonomisk mest fordelagtige projekt.

   

  Det anbefales derfor, at udvalget endeligt godkender projektforslaget under forudsætning af at bygherren, i dette tilfælde Assens Kommune, yder økonomisk bistand ved at betale et byggemodningsbidrag.

   

  Årsagen hertil er, at en godkendelse af projektforslaget vil give TBFJV forsyningspligt i forhold til at forsyne området med fjernvarme. Såfremt Assens Kommune ikke betaler et byggemodningsbidrag, kan TBFJV ikke gennemføre projektforslaget. En godkendelse uden betaling af et byggemodningsbidrag vil betyde, at TBFJV – på grund af forsyningspligten – kan stå i en situation, hvor de efterfølgende tvinges til at fjernvarmeforsyne området, såfremt blot én af de nye husstande stiller krav herom.

  Lovgrundlag

  Varmeforsyningsloven (Lovbekendtgørelse nr. 1307 af 24. november 2014 samt senere ændringer) og Projektbekendtgørelsen (Bekendtgørelse nr. 825 af 24. juni 2016 om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg).

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Miljø- og Teknikudvalget den 05-12-2017

  Miljø- og Teknikudvalget indstiller, at projektforslaget for fjernvarmeforsyning af Overmarken i Tommerup endelig godkendes under forudsætning af, at Assens Kommune som bygherre betaler byggemodningsbidrag.

   

  Beslutning Økonomiudvalget den 11-12-2017

  Indstillingen anbefales.

  Beslutning Byrådet den 20-12-2017

  Indstillingen godkendt

   

  Bilag

 • Sagsid.: 16/2152

  Indstilling

  Miljø- og Teknikudvalget indstiller, at opdateringen af regulativet for områdeklassificeringen vedtages endeligt.

   

  Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

  Beslutningstema

  Endelig vedtagelse af forslaget til opdatering af områdeklassificeringen.

  Sagsfremstilling

  Byrådet besluttede den 27. september 2017 at sende forslaget til opdatering af regulativet for områdeklassificeringen i høring. Forslaget har været i høring i perioden 5. oktober 2017 til 2. november 2017. I denne periode har borgere haft mulighed for at komme med kommentarer.

   

  Der er ikke modtaget høringssvar i perioden og regionen har ikke indsigelser. Det opdaterede regulativ for områdeklassificering foreslås derfor endelig vedtaget.

   

  Regulativet kan ses via følgende link: assens.dk/omraadeklassificering  

   

  Her finder man også en begrundelse for vurderingen af hvert enkelt område, samt et dokument med alle ændringer.

   

  Dokumentet med alle ændringer er desuden vedlagt som bilag.

   

  Regulativet vil kunne findes på kommunens hjemmeside og vil blive annonceret på kommunens hjemmeside under offentliggørelser.

  Lovgrundlag

  Jordforureningsloven § 50a.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Miljø- og Teknikudvalget den 05-12-2017

  Miljø- og Teknikudvalget indstiller, at opdateringen af regulativet for områdeklassificeringen vedtages endeligt.

   

  Beslutning Økonomiudvalget den 11-12-2017

  Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

  Beslutning Byrådet den 20-12-2017

  Indstillingen godkendt.

   

  Bilag

 • Sagsid.: 16/29438

  Indstilling

  Miljø- og Teknikudvalget indstiller, at de beskrevne forslag til ændringer fremsendes som høringssvar til Miljøstyrelsen.

   

  Ole Knudsen (V), Henrik Mott Frandsen (V) ønsker dog område 3 (26 ha) vest for Sandager Næs Camping og nord for sommerhusområdet/Strandgårdsvej udtaget af fuglebeskyttelsesområdet.

   

  Økonomiudvalget anbefaler, at de beskrevne forslag til ændringer fremsendes som høringssvar til Miljøstyrelsen.

   

  Hertil tilføjet er et flertal af Økonomiudvalget, 4 medlemmer (V og O) at høringssvaret yderligere tilføjes bemærkning om, at område 3 (26 ha) vest for Sandager Næs Camping og nord for sommerhusområdet/Strandgårdsvej udtages af fuglebeskyttelsesområdet.

   

  Et mindretal af Økonomiudvalget, 3 medlemmer (A og F) afventer stillingtagen fsva. eventuel udtagelse af fuglebeskyttelsesområdet.

  Beslutningstema

  Staten har sendt forslag til justerede Natura 2000-områdegrænser i høring frem til den 3. januar 2018. Beslutning om høringssvar.

  Sagsfremstilling

  Miljøstyrelsen har sendt forslag til justeret afgrænsning af Natura 2000-områderne i offentlig høring frem til den 3. januar 2018. Natura 2000-områderne udgøres af habitat- og fuglebeskyttelsesområder. Tre Natura 2000-områder ligger helt eller delvist i Assens Kommune; Lillebælt (habitat- og fuglebeskyttelsesområde), Maden på Helnæs og havet vest for (habitatområde) samt Odense Å med Hågerup Å, Sallinge Å og Lindved Å (habitatområde).

   

  Baggrund

  Miljøstyrelsens forslag til ændringerne har baggrund i regeringens Naturpakke (maj 2016), hvor det er aftalt at undersøge, om det er muligt at mindske Natura 2000-områdernes andele af intensivt drevne jordbrugs- og byarealer, som ikke bidrager til beskyttelsen af direktivarter og/eller -naturtyper. Det blev også aftalt at undersøge muligheden for eventuelt at udvide de udpegede områder med mere værdifuld natur, hvor dette understøtter direktivformål. Miljøstyrelsen har udarbejdet kriterier for ændringer i Natura 2000-grænserne. Kriterierne tager hensyn til både habitatnaturtyper og arter samt til eksisterende husdyrbrug.

   

  Miljøstyrelsen har orienteret alle berørte jordbrugere om justeringen af grænserne.

   

  Ændringer inden for Assens Kommune

  Kort over Miljøstyrelsens forslag til ændringer i Assens Kommune samt forslag til høringssvar fremgår af det vedhæftede bilag.

   

  Lillebælt

  Lillebælt er et stort (i alt ca. 35.000 ha, hvoraf ca. 80 % består af hav) og komplekst Natura 2000-område, der er udpeget af hensyn til 28 naturtyper og 19 arter. Området ligger inden for fire kommuner. 

   

  I Miljøstyrelsens forslag er der taget 7 ha ud af habitatområdet og 544 ha ud af fuglebeskyttelsesområdet. Det er primært omdriftsarealer på Bågø, der er udtaget af fuglebeskyttelsesområdet (460 ha). Sommerhusområdet ved Sandager Næs med bagvedliggende omdriftsarealer er ligeledes udtaget af fuglebeskyttelsesområdet.

   

  Størstedelen af de udtagne fuglebeskyttelsesområder (437 ha) er bibeholdt som habitatområde, og forbliver derfor en del af Natura 2000-området Lillebælt. De udtagne fuglebeskyttelsesområder vil således betyde for lodsejerne, at de på deres arealer fortsat vil være omfattet af lovgivningen for Natura 2000 i forhold til habitatdirektivet, men samtidig ringere stillet i forhold til at kunne søge støtte fra eksempelvis LIFE-midler (når dette begrundes i hensynet til udpegningsgrundlaget på fuglebeskyttelsesområdet).

   

  Forslag til høringssvar: Assens Kommune har følgende bemærkninger til de foreslåede ændringer:

   

  •Assens Kommune har i september 2017 indsendt ansøgning til EU’s LIFE-fond om naturgenopretning af Gammelmose på Bågø (90 ha). Projektet begrundes særligt på forbedringer, der vil medføre bedre vilkår for flere af fuglene på udpegningsgrundlaget af fuglebeskyttelsesområdet. De berørte lodsejere er positive over for fugleprojektet, som ikke forventes at kunne opnå EU-støtte (LIFE-midler), hvis området tages ud af fuglebeskyttelsesområdet.

   

  •Assens Kommune er undrende over, at Miljøstyrelsen i september indgav en positiv tilkendegivelse over kommunens fugleprojekt på Bågø (med baggrund i at området er fuglebeskyttelsesområde) for få uger senere at forslå samme område udtaget af fuglebeskyttelsesområdet. Assens Kommune forslår, at Bågø som helhed forbliver fuglebeskyttelsesområde – jf. statens basisanalyse, hvor det fremgår, at Bågø er af særlig høj betydning i forhold til at prioritere indsatsen for de ynglefugle, som er på udpegningsgrundlaget for Lillebælt.

   

  •Assens Kommune ønsker samtidig, at omdriftsarealerne (26 ha) vest for

  Sandager Næs Camping (og nord for sommerhusområdet/Strandgårdsvej) forbliver som fuglebeskyttelsesområde. Baggrunden herfor er, at de ligger i umiddelbar nærhed til Emtekær Nor, som er et vigtigt rasteområde for en række fugle.

  Assens Kommune er positiv over for de forslåede ændringer om at tage Sandager Næs Camping, sommerhusområdet og omdriftsarealerne øst for sommerhusområdet ud af fuglebeskyttelsesområdet.

   

  Assens Kommune har ikke yderligere forslag til ændringer i afgrænsningen af Natura 2000-området Lillebælt.

   

  Maden på Helnæs og havet vest for

  Ændringerne som Miljøstyrelsen har med i høringen er kun af teknisk karakter, det vil sige justering af grænsen til f.eks. skel eller til kystlinjen. Det betyder at ændringerne berør et begrænset areal, som primært ejes af Naturstyrelsen.

   

  Forslag til høringssvar:

  Assens Kommune er positiv over for de foreslåede ændringer, og har ikke yderligere forslag.

   

  Odense Å med Hågerup Å, Sallinge Å og Lindved Å

  Miljøstyrelsen har enkelte tekniske rettelser til habitatområdets afgrænsning. Den eneste yderligere ændring er et forslag om at tage et overdrevsareal på 9 ha med i habitatområdet. Arealet, der rummer fine botaniske værdier, er i forvejen omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 og er A-målsat jf. kommuneplanen.

   

  Forslag til høringssvar:

  Assens Kommune er positiv over for de foreslåede ændringer, og har ikke yderligere forslag.

   

  Det videre forløb

  Skulle den offentlige høring resultere i ændringer, som jordbrugere kan blive berørt af, vil Miljøstyrelsen høre de berørte lodsejere og myndigheder igen.

   

  De foreslåede justeringer i Natura 2000-områderne skal godkendes af EU-kommissionen.

  Lovgrundlag

  Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale natur-beskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter (BEK nr. 926 af 27/06/2016).

  Økonomi

  Afgivelse af høringssvaret har ingen økonomiske konsekvenser.

   

  Ændringer i afgrænsningen af Natura 2000-områderne kan have konsekvenser for husdyrbrug. Miljøstyrelsen tager højde herfor i deres kriterier for ændringer i afgræsningen. Ved medtagelse af ammoniakfølsom natur lægges der vægt på afstanden til husdyrbrug, således at eksisterende husdyrbrug ikke berøres.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Miljø- og Teknikudvalget den 05-12-2017

  Miljø- og Teknikudvalget indstiller, at de beskrevne forslag til ændringer fremsendes som høringssvar til Miljøstyrelsen.

  Ole Knudsen (V), Henrik Mott Frandsen (V) ønsker dog område 3 (26 ha) vest for Sandager Næs Camping og nord for sommerhusområdet/Strandgårdsvej udtaget af fuglebeskyttelsesområdet.

  Beslutning Økonomiudvalget den 11-12-2017

  Økonomiudvalget anbefaler, at de beskrevne forslag til ændringer fremsendes som høringssvar til Miljøstyrelsen.

   

  Hertil tilføjet er et flertal af Økonomiudvalget, 4 medlemmer (V og O) at høringssvaret yderligere tilføjes bemærkning om, at område 3 (26 ha) vest for Sandager Næs Camping og nord for sommerhusområdet/Strandgårdsvej udtages af fuglebeskyttelsesområdet.

   

  Et mindretal af Økonomiudvalget, 3 medlemmer (A og F) afventer stillingtagen fsva. eventuel udtagelse af fuglebeskyttelsesområdet.
   

   

  Beslutning Byrådet den 20-12-2017

  Byrådet godkender, at de beskrevne forslag til ændringer fremsendes som høringssvar til Miljøstyrelsen.

   

  Bilag

 • Sagsid.: 16/13925

  Indstilling

  Miljø- og Teknikudvalget indstiller, at forslag til kvalificering af afgrænsning og udpegning af vandløb i vandområdeplanerne 2015-2021 inden for Assens Kommunes geografiske opland sendes til Miljø- og Fødevareministeriet.

   

  Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

  Beslutningstema

  Der skal træffes beslutning om forslag til kvalificering af afgrænsning og udpegning af vandløb i vandområdeplanerne 2015-2021, som er udarbejdet med stort bidrag fra interessenter i lokale vandråd.

   

  Forslaget skal efterfølgende sendes til Miljø- og Fødevareministeriet til brug i forbindelse med endelig politisk beslutning om, hvilke vandløb, der er med i vandområdeplanerne, og hvordan de er karakteriseret.

  Sagsfremstilling

  I Danmark er der 75.000 km vandløb. 19.000 km af disse indgår i vandområdeplanerne fordelt på 7.800 vandområder. Et vandområde er en mindre og ensartet vandløbsstrækning med en typisk længde på mellem en halv og fire kilometer.

   

  Fyn er opdelt i fire hovedvandoplande; Odense Fjord, Det Sydfynske Øhav, Lillebælt, Fyn og Storebælt. Assens Kommune er beliggende indenfor både hovedvandopland Lillebælt, Fyn og hovedvandopland Odense Fjord.

   

  Som et resultat af Aftale om Fødevare- og landbrugspakke fra december 2015 har kommunerne indenfor de enkelte hovedvandoplande siden april 2017, i samarbejde og under inddragelse af lokale vandråd udarbejdet et forslag til afgrænsning og udpegning af vandløb i vandområdeplanerne. Forslaget fremlægges hermed til beslutning. Kommunernes bidrag skal være Miljø- og Fødevareministeriet i hænde senest 31. december 2017.

   

  Kommunernes og vandrådenes opgave

  Kommunerne i hovedvandoplandene skal under inddragelse af lokale vandråd løse følgende obligatoriske opgaver:

   

  Vurdere, om de vandområder, der indgår i Miljø- og Fødevareministeriets forslag til ny afgrænsning af vandløb i vandområdeplanerne med et opland på under 10 km2 lever op til de opdaterede faglige kriterier for afgrænsning af vandområder, som regeringen har fastsat.

   

  Udvælge vandområder, som Miljøstyrelsen efterfølgende kan analysere med henblik på at vurdere, om de opfylder betingelserne for at kunne udpeges som kunstige eller stærkt modificerede.

   

  Ministeriet modtager derudover gerne supplerende oplysninger fra kommuner og vandråd til vandområdeplanene, som ligger udenfor de ovenfor nævnte opgaver.

   

  Forslag til afgrænsning og udpegning af vandløb

  I det følgende oplistes administrationens indstilling. Indstillinger for de enkelte vandområder fremgår af bilag 1.

   

  Inden for Assens Kommunes geografiske opland er der i vandrådene drøftet 48 vandområder. Derudover har administrationen efterfølgende fundet yderligere 6 vandområder, som indstilles til at udgå af vandområdeplanen og 1 vandområde, som indstilles karakteriseret som stærkt modificeret. Det vil sige, at i alt er 55 vandområder i Assens Kommune behandlet.

   

  Ad opgave 1: 19 vandområder svarende til ca. 9,4 km vandløb indstilles til at udgå af vandområdeplanen - heraf foreslås 2 vandområder opdelt. 23 vandområder indstilles til fortsat at være omfattet af vandområdeplanen, da de opfylder statens opdaterede faglige kriterier herfor.

   

  Ad opgave 2: 13 vandområder svarende til ca. 18 km vandløb foreslås udvalgt til analyse med henblik på at vurdere, om de opfylder betingelserne for at kunne udpeges som stærkt modificerede.

   

  Administrationens indstilling følger med én undtagelse vandrådenes anbefalinger.

   

  Langemoserenden: Vandrådet har anbefalet, at vandområdet udpeges som stærkt modificeret. På baggrund af en efterfølgende besigtigelse vurderer administrationen, at vandområdet bør forblive i planen.

   

  Mht. de 5 vandområder, som vandrådet ikke kunne opnå enighed om indstilles det, at 3 vandområder forbliver i planen (Holevad Bæk, Turup Møllebæk og Sandager Hovedafløb) og 2 vandområder udgår (Maebækken). 

     

  Konsekvenser for vandløbene

  Afgrænsning: Konsekvensen for de vandområder, som udtages af vandområdeplanerne er, at de ikke længere har et miljømål, at de ikke bliver overvåget og, at de ikke indgår som en del af vandområdeplanernes indsatsprogram. Herefter varetages hensynet til vandløbenes tilstand alene gennem administration af vandløbsloven, naturbeskyttelsesloven, miljøbeskyttelsesloven etc.

   

  Udpegning: De vandområder, der karakteriseres som kunstige eller stærkt modificerede vil få et lavere miljømål. Vandområder med et opland under 10 km2, der udpeges som kunstige eller stærkt modificerede udgår af vandområdeplanerne, med mindre de forbinder målsatte vandområder.

    

  Sammenfattende vedr. vandrådsarbejdet

  Vandrådsarbejdet blev skudt i gang med vandrådspakken, som blev offentliggjort den 20. april 2017. Frem til oktober 2017 er der afholdt i alt 8 vandrådsmøder og en ekskursion i hvert af de to vandråd, der omfatter Assens Kommune.

   

  Vandrådene har arbejdet på den måde, at de enkelte medlemmer har haft mulighed for at indstille vandområder til drøftelse i vandrådet i hht. opgave 1, 2 eller 3. Det er administrationens opfattelse, at dialogen på tværs af organisationerne i vandrådene på trods af tidspres og forskellige interesser har været god og konstruktiv, hvilket også afspejles i den store enighed, som er opnået i forbindelse med de mange vandområder, der er blevet drøftet i vandrådene.

   

  I de tilfælde, hvor der ikke kunne opnås enighed om et vandområde - i vandrådet eller mellem vandråd og kommune - kan hele eller dele af vandrådet afgive en udtalelse, som også skal sendes til Miljø- og Fødevareministeriet senest den 31. december 2017.

   

  Efter sidste vandrådsmøde har vi modtaget 4 udtalelser fra vandrådsmedlemmer. Udtalelserne vedrører udtalelser i relation til konkrete vandområder og mere generelle udtalelser om proces og opgavebeskrivelse fastlagt af Miljø- og Fødevareministeriet. Udtalelserne er vedlagt som bilag 2-5 og administrationens bemærkninger til udtalelserne fremgår af bilag 6.

   

  Desuden har miljø, natur og friluftsinteressenterne i vandråd Lillebælt/Fyn udsendt en pressemeddelelse, som beskriver den konstruktive stemning i vandrådet (bilag 7).

  Lovgrundlag

  Lov om vandplanlægning (Lov nr. 1606 af 26. december 2013).

  Bekendtgørelse om vandråd, vandråds samarbejde med kommunalbestyrelser og samarbejde mellem kommunalbestyrelser i et hovedvandopland om afgrænsning af vandløb og udpegning af kunstige og stærkt modificerede vandløb (BEK nr. 217 af 2. marts 2017).

  Vejledning til kommuner og vandråd – om arbejdet med kvalificering af afgrænsning og udpegning af vandløb i vandområdeplanerne 2015-2021, Miljøstyrelsen juni 2017.

  Økonomi

  Staten har kompenseret kommunerne økonomisk for det administrative arbejde med udarbejdelse af forslag til afgrænsning og udpegning af vandløb samt for varetagelse af sekretariatsbetjeningen af vandrådene via DUT-princippet efter aftale med KL.

   

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Miljø- og Teknikudvalget den 05-12-2017

  Miljø- og Teknikudvalget indstiller, at forslag til kvalificering af afgrænsning og udpegning af vandløb i vandområdeplanerne 2015-2021 inden for Assens Kommunes geografiske opland sendes til Miljø- og Fødevareministeriet.

   

  Beslutning Økonomiudvalget den 11-12-2017

  Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

  Beslutning Byrådet den 20-12-2017

  Indstillingen godkendt.

   

  Bilag

 • Sagsid.: 17/19956

  Indstilling

  Børne- og Uddannelsesudvalget og Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget indstiller at, Beskæftigelsesplan 2018 godkendes og videresendes til Byrådets endelige godkendelse i december.

  Beslutningstema

  Beskæftigelsesplan 2018 godkendes.

  Sagsfremstilling

  Assens Kommune udarbejder hvert år en Beskæftigelsesplan, som beskriver de aktuelle udfordringer, der er inden for beskæftigelsesområdet, samt hvilke strategier og indsatser der iværksættes for at løse disse udfordringer.

   

  Beskæftigelsesplanen tager udgangspunkt i de mål, som Beskæftigelsesministeren udmelder for det pågældende år. Disse mål skal være retningsgivende for arbejdet med den aktive beskæftigelsesindsats i hele landet.

   

  Beskæftigelsesplan 2018 er drøftet ved både Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets og ved Børne-og Uddannelsesudvalgets møder i november, og der var følgende bemærkninger:

   

  Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget ønsker at der særligt tydeliggøres udfordringer for unge ledige.

  Børne- Uddannelsesudvalget ønsker at der skal tilføjes: Fastholdelse af især indsatsen for de 25-29 årige.
   

  Beskæftigelsesplan 2018 besluttes både i Børne- og Uddannelsesudvalget samt i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets møder i december.

  Lovgrundlag

  Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 04-12-2017

  Børne- og Uddannelsesudvalget indstiller at, Beskæftigelsesplan 2018 godkendes og videresendes til Byrådets endelige godkendelse i december.

   

  Beslutning Byrådet den 20-12-2017

  Indstillingen godkendt.

   

  Bilag

 • Sagsid.: 16/27521

  Indstilling

  Social- og Sundhedsudvalget indstiller, at sundhedsberedskabsplan 2018-2021 godkendes.

  Beslutningstema

  Godkendelse af Sundhedsberedskabsplan 2018-2021.

  Sagsfremstilling

  Alle kommuner skal udarbejde og vedtage en sundhedsberedskabsplan minimum én gang i hver valgperiode jf. bekendtgørelsen om planlægning af sundhedsberedskabet.

   

  Assens Kommune skal således udarbejde og vedtage en ny sundhedsberedskabsplan i indeværende byrådsperiode.

   

  Sundhedsberedskabsplanen udgør en del af den samlede beredskabsplanlægning for Assens Kommune – herunder kommunens generelle beredskabsplan samt lokale beredskabsplaner for forskellige fysiske lokationer.

   

  Formålet med sundhedsberedskabsplanen er at skabe grundlag for en koordineret sundhedsberedskabsmæssig indsats i en ekstraordinær situation samt sikre en koordineret anvendelse af de sundhedsberedskabsmæssige ressourcer for hurtigst muligt at bringe Assens Kommune og dens borgere tilbage til en normaliseret situation. Formålet med sundhedsberedskabsplanlægningen er endvidere at sikre, at kommunen også vil være i stand til at løse sine almindelige sundhedsopgaver i en beredskabssituation.

   

  Sundhedsberedskabsplanen indeholder bl.a. principper for aktivering, organisering og ledelse af sundhedsberedskabet, samt en række instrukser for, hvordan den konkrete indsats skal håndteres ved forskellige sundhedsberedskabshændelser. Endelig indeholder sundhedsberedskabsplanen en række konkrete værktøjer til brug ved sundhedsberedskabshændelser.

   

  Proces

  Jf. vejledningen fra Sundhedsstyrelsen har Assens Kommunes forslag til sundhedsberedskabsplan været i høring hos Region Syddanmark og omkringliggende kommuner. Derudover er der indhentet obligatorisk rådgivning fra Sundhedsstyrelsen.

   

  Høring hos region og nabokommuner resulterede i enkelte justeringer af sundhedsberedskabsplanen.

   

  Fra Sundhedsstyrelsen modtog Assens Kommune en tilbagemelding med både anerkendelse og forslag til optimering af planen. Sundhedsstyrelsen skriver i sammenfatningen, at Assens Kommunes sundhedsberedskabsplan er god, har en god struktur og er handlingsorienteret, og at Sundhedsstyrelsens forslag til ændringer og tilføjelser derfor primært skal ses som en optimering af en ellers god sundhedsberedskabsplan.

   

  Sundhedsstyrelsens forslag til ændringer og tilføjelser er blevet vurderet, og en stor del af Sundhedsstyrelsens forslag og bemærkninger er blevet indarbejdet i nærværende forslag til Sundhedsberedskabsplan 2018-2021 for Assens Kommune. 

   

  Nogle forslag arbejdes der videre med, herunder

   

  Etablering af en døgnaflæst mailadresse til Assens Kommunes sundhedsberedskab. Dette vil blive indarbejdet i sundhedsberedskabsplanen, så snart en løsning er etableret.

  Udbygning af plan for kompetenceudvikling.

  Et supplerende dokument til sundhedsberedskabsplanen er under udarbejdelse. Dokumentet vil blive justeret løbende – bl.a. på baggrund af erfaringer fra øvelsesafvikling, udskiftninger i personalegruppen mv.

  Indgåelse af samarbejdsaftaler med eksterne aktører, som har en rolle i sundhedsberedskabsplanen.
   

  Det foreslås, at disse tiltag udarbejdes og indarbejdes administrativt i sundhedsberedskabsplanen primo 2018. Ansvaret herfor ligger hos leder af Ældre og Sygepleje, som er ansvarlig for den generelle ajourføring af sundhedsberedskabsplanen.

   

  Efter Byrådets vedtagelse af Assens Kommunes sundhedsberedskabsplan, igangsættes implementeringen. Herunder en omfattende kommunikation, således at alle relevante parter har kendskab til sundhedsberedskabsplanen og deres egen rolle i forhold til eventuelle sundhedsberedskabshændelser. Derudover vil der blive gennemført skrivebordsøvelse, vurderet behov for kompetenceudvikling, og kontaktoplysninger i sundhedsberedskabsplanen vil blive ajourført/opdateret en gang årligt.

   

  Assens Kommunes nuværende sundhedsberedskabsplan blev vedtaget i januar 2013.

  Lovgrundlag

  Bekendtgørelse om planlægning af sundhedsberedskabet BEK nr. 971 af 28/06/2016

  Sundhedsloven LBK nr. 1188 af 24/09/2016

  Beredskabsloven LBK nr. 314 af 03/04/2017

  Økonomi

  Udgifter i forbindelse med implementering og kompetenceudvikling afholdes inden for almindelig drift.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 11-12-2017

  Social- og Sundhedsudvalget indstiller, at sundhedsberedskabsplan 2018-2021 godkendes.

  Beslutning Byrådet den 20-12-2017

  Indstillingen godkendt.

   

 • Sagsid.: 17/10701

  Indstilling

  Velfærdsdirektøren indstiller, at Byrådet træffer beslutning om enten at påbegynde eller standse den planlagte udbygning af Tallerupskolen

  Beslutningstema

  Byrådet besluttede på sit ordinære møde den 29. november 2017, at administrationen skulle belyse lokaleforholdene på Tallerupskolen, såfremt der vil blive besluttet en tilbagerulning af beslutningen om, at etablere en fælles overbygning for Tommerup området på Tallerupskolen. Desuden skal administrationen vurdere på mulighederne for at udnytte mulighederne i det lavestbydende forslag i den afholdte licitation i forhold til udbygning af Tallerupskolen.

  Sagsfremstilling

  Administrationen har udarbejdet vedhæftede notat til Byrådet.

  Samlet set peger notatet på, at der bør igangsættes en politisk drøftelse og prioritering af, om eleverne på Tallerupskolen skal rummes indenfor de eksisterende faciliteter, om der skal etableres pavillonløsning eller om der skal etableres en varig opgradering af klassekapaciteten, alternativt om skoledistrikterne skal tilpasses den bygningsmæssige kapacitet.

  Tallerupskolen vil i de kommende år have brug for 9 klasselokaler til at rumme eleverne i skolens overbygning. I skoleåret 2019/20 vil der være for et 10. klasselokale.

  Der peges foreløbigt på 4 mulige forslag til indretning af klasselokaler i overbygningsafdelingen.

  Forslag 1 placerer lokalerne i den eksisterende bygningsmasse. Dette er en fuldstændig tilbagerulning til før 22. februar 2017.

  Forslag 2 opstiller pavilloner indtil der er mulighed for, at Byrådet afsætter anlægsmidler til udbygning af skolen.

  Forslag 3 og 4 peger på en overbygning af skolen med henholdsvis 3 klasselokaler eller 2 klasselokaler og et faglokale. Denne løsning vil sikre nutidige rammer for den forventede efterspørgsel.

  Som alternativt forslag, kan der justeres på skoledistrikterne, så eleverne fordeles efter den nuværende fysiske kapacitet.

  I det vedhæftede notat, er der oplistet elevtal og økonomi for de 5 forslag.

  I forhold til at anvende indkomne tilbud i forbindelse med en eventuel anden udbygning af Tallerupskolen, vurderer juridisk afdeling, med henvisning til de omfattende ændringer i projektgrundlaget, at det ikke er muligt at forhandle med den billigst bydende, idet det vil være brud på ligebehandlingsprincippet, i henhold til Bekendtgørelse af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter, § 2.

  Samlet er det administrationens vurdering, at der i tilfælde af standsning af udbygningen af Tallerupskolen, bør igangsættes en politisk drøftelse af placering af de fremtidige overbygningsklasser samt dermed skoledistrikter for Tallerupskolen og Tommerup Skole, dette gerne hurtigst muligt af hensyn til planlægningen af det kommende skoleår. Desuden bør de godkendte anlægsmæssige udviklingsplaner for Tallerupskolen og Tommerup Skole revideres i en proces i et samarbejde med de berørte bestyrelser og herefter forelægges en politisk drøftelse og beslutning.

  Såfremt Byrådet vurderer, at der er fremtidigt flertal for at byggeriet i sin nuværende planlagte form ikke skal gennemføres, anbefales det at byggeriet standses af hensyn til den samlede resurseudnyttelse.

  Administrationen har været i dialog med de berørte skoler. Dialogen synes at støtte administrationens vurdering af det processuelle behov. Udtalelse fra Tallerupskolen vedlægges som bilag.

  Økonomi

  Der er i 2017 afsat et anlægsbudget på 13.750.000 kr. til renovering af Tommerup Skole. Projektet er i gang og budgettet på 13.750.000 kr., som er afsat i 2017, er disponeret.

  I 2018 er der afsat yderligere 7.200.000 kr. til renovering af Tommerup Skole.

  Til Tallerupskolens ombygning er der, i 2017, afsat et anlægsbudget på 15.000.000 kr. Projektet står på standby, og afventer den politiske beslutning om overbygningen på Tallerupskolen fastholdes i sin nuværende form. Med de igangsatte tiltage, hvor der er indgået aftaler om rådgivning og andre bygningsmæssige forundersøgelser, er der udgifter for i alt 700.000 kr. Ved udgangen af 2017, er restbudgettet for ombygningen af Tallerupskolen dermed 14.300.000 kr.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Beslutning Byrådet den 20-12-2017

  Borgmester Søren Steen Andersen, V, fremsatte forslag om,

  • At igangsat anlægsprojekt med etablering af 6 klasselokaler på Tallerupskolen standses
  • At igangværende udbudsproces annulleres.
  • At det afsatte rådighedsbeløb til om- og tilbygning af Tallerupskolen forbliver på skoleområdet
  • At Uddannelse, Børn & Familie i dialog med skolerne anmodes om at afklare skolernes lokalebehov til efterfølgende beslutning herom

   

  Forslaget sattes til afstemning:

   

  For stemte 14 medlemmer (B, C, F og V)

  Imod stemte 15 medlemmer (A, O og Ø)

  Ingen medlemmer stemte hverken for eller imod

   

  Forslaget var herefter bortfaldet.

   

  Charlotte Vincent Petersen, A, fremsatte følgende forslag.

  • At udbygning af Tallerupskolen som vedtaget den 28. juni 2017 stopper og i stedet startes nyt byggeprojekt op forslag 4, som beskrevet i notat til byrådet den 15. december samt
  • At anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tallerupskolen reduceres til 7,9 mio. kr.

   

  Forslaget sattes til afstemning:

   

  For stemte 15 medlemmer (A, O og Ø)

  Imod stemte 14 medlemmer (B, C, F og V)

  Ingen medlemmer stemte hverken for eller imod

   

  Forslaget var herefter godkendt.

   

  Bilag

 • Sagsid.: 17/21762

  Indstilling

  Børne- og Uddannelsesudvalget indstiller styrelsesvedtægt for Assens Ungdomsskole og til endelig godkendelse i Byrådet.

  Beslutningstema

  Drøftelse og stillingtagen til styrelsesvedtægt for Assens Ungdomsskole.

  Sagsfremstilling

  Der er ændret i Lov om Ungdomsskolers bestemmelse vedr. sammensætning af ungdomsskolebestyrelser. Efter henvendelse fra administrationen til Undervisningsministeriet, har ministeriet oplyst, at ”Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at én eller flere af bestyrelsespladserne skal besættes af en repræsentant for kommunalbestyrelsen”.

   

  Velfærdsdirektøren indstillede på baggrund af ovenstående, at Børne- og Uddannelsesudvalget på sit møde den 6. november 2017, skulle drøfte og tage stilling til den fremtidige sammensætning af ungdomsskolebestyrelsen.

   

  Børne- og Uddannelsesudvalget besluttede på sit møde den 6. november 2017, at indstille til Byrådet, at der i Assens Ungdomsskoles bestyrelse fremover skal være én repræsentant fra Byrådet, som vælges blandt fagudvalgets medlemmer.

   

  På baggrund af ovenstående ændringer, skal den nuværende styrelsesvedtægt for Assens Ungdomsskole ændres. Administrationen har derfor udarbejdet forslag til ny styrelsesvedtægt, som bl.a. indeholder en præcisering af sammensætningen og antal af medlemmer i ungdomsskolens bestyrelse. Forslaget vedlægges som bilag.

   

  Forslag til ny styrelsesvedtægt har været sendt til høring i såvel Assens Ungdomsskoles bestyrelse og MED-udvalg som FællesMED-udvalg Børn og Undervisning. Alle har indsendt høringssvar.

   

  Assens Ungdomsskoles bestyrelse ønsker, at Byrådet fortsat er repræsenteret med tre medlemmer i bestyrelsen, hvoraf det ene vælges blandt Børne- og Uddannelsesudvalgets medlemmer.

   

  FællesMED-udvalg Børn og Undervisning og Assens Ungdomsskoles MED-udvalg tager forslaget til efterretning.

   

  Høringssvarene er vedlagt som bilag.

  Lovgrundlag

  Lov om Ungdomsskoler.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 04-12-2017

  Børne- og Uddannelsesudvalget indstiller styrelsesvedtægt for Assens Ungdomsskole og til endelig godkendelse i Byrådet.

  Beslutning Byrådet den 20-12-2017

  Indstillingen godkendt.

   

  Bilag

 • Sagsid.:

  Sagsfremstilling

  • Miljø- og Teknikudvalget har den 5. december 2017 på foranledning af Byrådet behandlet undersøgelse af mulighed for etablering af kommunal skovbegravelsesplads i Assens Kommune. Forslaget faldt pga. stemmelighed.

   

  Beslutning Byrådet den 20-12-2017

  Orientering om borgmesterens beslutning om opsætning af lys på motorvejsbro, jf. styrelseslovens § 31

   

  Bilag

 • Sagsid.:

  Beslutning Byrådet den 20-12-2017

  Poul Poulsen orienterede om uddeling af midler fra Gelsted og Rørup Sognes Skolelærerenkes legat.
   

 • Sagsid.:

  Beslutning Byrådet den 20-12-2017

  Intet
   

 • Sagsid.: 15/10604
 • Sagsid.: 17/24907