icon-Politik

Politik

Referat

Onsdag den 29. november 2017 kl. 17:00

Mødested: Byrådssalen
Udvalg: Byrådet
Medlemmer: Søren Steen Andersen, Dan Gørtz, Lars Kristian Pedersen, Tanja Møllegaard Løvgren, Leif Wilson Laustsen, Rie Nielsen, Henrik Mott Frandsen, Ole Knudsen, Erik Klindt Andersen, Henning Jensen, Bodil Boesgaard, Jens Henrik W. Thulesen Dahl, Hans Bjergegaard, Betina Signe Stick, Tage Kiltang Bartholin, Finn Viberg Brunse, Charlotte Christiansen, Leif Rothe Rasmussen, Charlotte Vincent Petersen, Elmer Philipsen, Lars Søgaard, Lone Akselsen, Sara Emil Baaring, Arno Termansen, Mogens Mulle Johansen, Malene Rye, Poul Poulsen, Ena Nørgaard
 • Sagsid.:

  Beslutning Byrådet den 29-11-2017

  Malene Rye fremsatte ændringsforslag om, at dagsordenens punkt 19 tages af dagsordenen.

  Forslaget sattes til afstemning:

  For stemte 5 medlemmer:

  Tage Kiltang Bartholin(O)

  Betina Signe Stick(O)

  Hans Bjergegaard(O)

  Sara Emil Baaring(A)

  Malene Rye(Ø)

  Imod stemte 14 medlemmer:

  Bodil Boesgaard(V)

  Henning Jensen(V)

  Erik Klindt Andersen(V)

  Ole Knudsen(V)

  Henrik Mott Frandsen(V)

  Rie Nielsen(V)

  Leif W. Laustsen(V)

  Tanja Møllgaard Løvgren(V)

  Lars Kr. Pedersen(V)

  Dan Gørtz(V)

  Søren Steen Andersen(V)

  Mogens Mulle Johansen(SF)

  Poul Poulsen(B)

  Ena Nørgaard(C)

  10 medlemmer stemte hverken for eller imod:

  Jens Henrik W. Thulesen Dahl(O)

  Finn Brunse(A)

  Charlotte Christiansen(A)

  Leif Rothe Rasmussen(A)

  Jørgen Bladt(A)

  Charlotte Vincent Petersen(A)

  Elmer Philipsen(A)

  Lars Søgaard(A)

  Lone Akselsen(A)

  Arno Termansen(A)

  Ændringsforslaget var derefter bortfaldet.

  Dagsordenen med tillægsdagsorden var herefter godkendt.

 • Sagsid.: 17/18813

  Indstilling

  Direktionen indstiller, at mødekalenderen for 2018 godkendes.

  Beslutningstema

  Behandling af mødekalenderen for 2018 for de politiske underudvalg og Byrådet

  Sagsfremstilling

  Med baggrund i opfølgning fra Byrådets strategiseminar den 14. marts 2017 om nye politiske arbejdsformer er der beskrevet fire temaer for det videre arbejde, herunder tema om mødekalender.

  Udgangspunktet har været, at

  • hvert byrådsmedlem sidder i ét fagudvalg
  • der er fire fagudvalg og Økonomiudvalget
  • der afsættes én hel mødedag pr. måned:
   • Kl. 8-11          Udvalgsmøder
   • Kl. 11-12.30   Fælles tema
   • Kl. 13-16        Udvalgsmøder
   • Kl. 16.30        § 17, stk. 4 opgaveudvalg

  Ud fra ovenstående er der på den baggrund udarbejdet forslag til mødekalender for de politiske udvalg og for Byrådet for 2018.

  Forudsætningerne for forslaget der vedhæftes er, at

  • Byrådets ordinære møder som udgangspunkt holdes kl. 17 sidste onsdag i måneden
  • der er mødefri i uge 7 og uge 42
  • Økonomiudvalgets 1. behandling af budget afholdes inden 15. september
  • 3 uger mellem Byrådets 1. og 2. behandling af budget
  • 2. behandling af budget afholdes inden 15. oktober.
  • der tilsikres fornøden tid til kvalitetssikring af sagerne inden Økonomiudvalgets behandling

  Budgetmøder:

  Under forudsætning af, at det økonomiske årshjuls endelige godkendelse planlægges med følgende datoer forud for budgetvedtagelse 2019:

  Strategiseminar:

  Onsdag den 21. marts 2018

  Temamøde:

  Onsdag den 27. juni 2018

  Budgetseminar:

  Tirsdag den 21. – onsdag den 22. august 2018

  Høringsperiode:

  Fredag den 31. august – 11. september kl. 10 2018

  Borgermøde:

  Torsdag den 6. september 2018

  ØK 1. behandling:

  Mandag den 10. september 2018

  Budgetforhandling:

  torsdag den 13. september, fredag den 14. september, mandag den 17. september, tirsdag den 18. september

  Byråd 1. behandling:

  Onsdag den 19. september 2018

  ØK 2. behandling:

  Mandag den 1. oktober 2018

  Byråd 2. behandling:

  Onsdag den 10. oktober 2018

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Byrådet den 29-11-2017

  Mødekalender for 2018 godkendt med bemærkning om, at der undersøges om byrådets møde i marts 2018 kan flyttes til en anden uge i marts måned.

  Bilag

 • Sagsid.: 16/24754

  Indstilling

  Direktionen indstiller, at 3. budgetopfølgning tages til efterretning og at følgende indstilles til Byrådet:

  • At der gives en negativ tillægsbevilling på 2.885.000 kr. vedrørende fleksjobpuljen. Beløbet finansierer en tillægsbevilling under Erhvervs og beskæftigelsesudvalget
  • At der gives en negativ tillægsbevilling vedr. Sale- og Lease back på 1.221.000 kr. Beløbet finansierer en tillægsbevilling vedrørende rente-swaps på Økonomiudvalget-Finans.

  Miljø- og Teknikudvalget indstiller:

  • At der gives en tillægsbevilling på 923.000 vedrørende vejafvandingsbidrag.
  • At der gives en negativ tillægsbevilling på 744.000 kr. vedrørende tilskud til gods- og passagerbefordring. Beløbet finansierer en tillægsbevilling på Økonomiudvalget-Finans.

  Kultur- og Fritidsudvalget indstiller:

  • At der gives en negativ tillægsbevilling på 510.000 kr. vedrørende haller. Beløbet tilføres kassen

  Erhvervs og Beskæftigelsesudvalget indstiller:

  • At der gives en tillægsbevilling på 2.885.000 kr. Beløbet finansieres af en negativ tillægsbevilling på økonomiudvalget.

  Social- og Sundhedsudvalget indstiller:

  • At der gives en negativ tillægsbevilling på 20.000 kr. vedrørende tjenestemandspension på botilbuddet Pilebakken. Beløbet tilføres kassen.
  • At der gives en negativ tillægsbevilling på 500.000 kr. til opretning af køkken på Pilebakken. Beløbet finansierer en tillægsbevilling på anlæg.
  • At der gives en negativ tillægsbevilling på 800.000 kr. til investering i køkkeninventar og materiel i centralkøkkenet. Beløbet finansierer en tillægsbevilling på anlæg.

  Samlet set søges en negativ tillægsbevilling på 2.872.000 kr. vedrørende DRIFT. Beløbet finansierer en tillægsbevilling på 1.965.000 kr. til Økonomiudvalget-FINANS og tillægsbevilling på 1.300.000 kr. til ANLÆG. De resterende 393.000 kr. trækkes på kassen.

  Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

  Beslutningstema

  Budgetopfølgning pr. 30. september 2017 – drift forelægges til politisk behandling.

  Sagsfremstilling

  Tillægsbevillinger fremgår af nedenstående skema:

  Det forventede regnskab på Økonomiudvalgets område:

  Samlet set viser budgetopfølgningen for Økonomiudvalget, at der forventes et mindreforbrug på 11.786.000 kr. Mindreforbruget ligger inden for servicerammen.

  Det forventede regnskab på alle udvalg:

  Den samlede budgetopfølgning for alle udvalg, viser et forventet merforbrug på 8.229.000 kr. for driften.

  Afvigelsen på de enkelte udvalg fremgår af nedenstående opgørelse:

  Der kan knyttes følgende overordnede bemærkninger til afvigelserne på DRIFT:

  • Økonomiudvalget skønner et mindreforbrug på 11.786.000 kr., heraf søges 4.106.000 kr. flyttet til andre bevillinger. De resterende 8.671.000 kr. kan henføres til områder med overførselsadgang, der bl.a. omfatter forskydning i lønudgifter.
  • Børne- og uddannelsesudvalget skønner et merforbrug på 3.760.000 kr., som primært kan henføres til anbringelsesområdet, hvor der arbejdes intenst med at realisere besparelsen på 13.341.000 kr. som ligger i budget 2017.
  • Erhvervs og Beskæftigelsesudvalget skønner et merforbrug på 11.424.000 kr. Merforbruget ligger på arbejdsmarkedsområdet og dækker over store udsving inden for området. Der ses et mindreforbrug på integrationsområdet og forsikrede ledige mens der forventes et merforbrug på ressourceforløb, ledighedsydelse, fleksjob, jobafklaring og sygdagpengeområdet.
  • Social- og Sundhedsudvalget skønner et samlet merforbrug på 4.126.000 kr., som primært skyldes øgede udgifter til hjælpemidler, respiratorpatienter, ældreboliger og sikringsydelser. De decentrale områder repræsenterer et mindreforbrug på 6.770.000 kr.

  Samlenotater til de enkelte udvalgsområder er vedlagt som bilag.

  Lovgrundlag

  Styrelseslovens § 40.

  Økonomi

  (i 1.000 kr.)

  Forventet regnskab

  Korrigeret

  budget

  Oprindeligt budget

  Afvigelse til korrigeret budget

  Tillægs-bevilling

  søges

  Overførsel til 2018

  ØKU - uden overførselsadgang

  35.203

  35.433

  34.839

  -230

  -1.221

  0

  ØKU - med overførselsadgang

  195.072

  206.628

  225.116

  -11.556

  -2.885

  -8.671

  ØKU i alt

  230.275

  242.061

  259.955

  -11.786

  -4.106

  -8.671

   (minus = mindreforbrug)

  Nedenfor samlet resultatopgørelsen pr. 30. september 2017

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Beslutning Økonomiudvalget den 20-11-2017

  Indstillingen anbefales

  Beslutning Byrådet den 29-11-2017

  Indstillingen godkendt

  Bilag

 • Sagsid.: 17/61

  Indstilling

  Direktionen indstiller, at 3. budgetopfølgning – ANLÆG tages til efterretning og at følgende indstilles til Byrådet.

  Social- og Sundhedsudvalget indstiller:

  • At der gives en tillægsbevilling på 500.000 kr. til opretning af køkken på Pilebakken. Beløbet finansieres af en negativ tillægsbevilling på drift.
  • At der gives en tillægsbevilling på 800.000 kr. til investering i køkkeninventar og materiel i centralkøkkenet. Beløbet finansieres af en negativ tillægsbevilling på anlæg.

  Samlet søges en tillægsbevilling på 1.300.000 kr. vedrørende ANLÆG som finansieres af en neagtiv tillægsbevilling på DRIFT.

  Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

  Beslutningstema

  Budgetopfølgning pr. 30. september 2017 – ANLÆG forelægges til politisk behandling.

  Sagsfremstilling

  Samlet set viser 3. budgetopfølgning 2017 – ANLÆG, at der forventes et samlet mindreforbrug på 32.904.000 kr., og dette er udvalgsfordelt således:

  1.        Miljø og Natur -4.450.000 kr.

  2.       Veje, grønne områder og kollektiv trafik -4.234.000 kr.

  3.         Vedligeholdelse kommunale bygninger -200.000 kr.

  4.         Kultur og fritid -670.000 kr.

  5.        Skole- og dagtilbud -21.750.000 kr.

  6.         Social og Sundhed 3.400.000

  7.         Jordforsyning køb af jord -5.000.000 kr.

  Af væsentlige forskydninger kan nævnes det fælleskommunale projekt, ”Blå støttepunkter”, cykelstier og kantbaner og renovering af Tommerup Skole, samt samling af overbygningen på Tallerup Skole.

  Ved regnskabets afslutning vil mindreforbruget indgå i sagen om overførsel fra regnskabsår 2017 til 2018.

  Budgetopfølgningen har været fremsendt til orientering på fagudvalgene, og er herpå taget til efterretning.

  Lovgrundlag

  Styrelseslovens § 40.

  Økonomi

  Resultatet på de enkelte områder fremgår af det vedlagte bilag.

  Ved regnskabets afslutning vil mindreforbruget indgå i sagen om overførsel fra regnskabsår 2017 til 2018.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Økonomiudvalget den 20-11-2017

  Indstillingen anbefales

  Beslutning Byrådet den 29-11-2017

  Indstillingen godkendt

  Bilag

 • Sagsid.: 16/24754

  Indstilling

  Økonomiudvalget anbefaler, at 3. budgetopfølgning tages til efterretning og at følgende indstilles til Byrådet:

  · At der søges en tillægsbevilling på 744.000 kr. vedrørende tilskud til gods- og passagerbefordring. Beløbet modsvares af en negativ tillægsbevilling på Miljø- og teknikudvalget.

  · At der søges om en tillægsbevilling på 1.221.000 kr. vedrørende renteudgifter inden for Sale- og leaseback. Bevillingen modsvares af en negativ tillægsbevilling på Økonomiudvalget – drift

  Beslutningstema

  Budgetopfølgning pr. 30. september 2017 – Finans på Økonomiudvalget forelægges til politisk behandling.

  Sagsfremstilling

  Samlet set viser budgetopfølgningen for Finansiering - Økonomiudvalget, et forventet merforbrug på 9.821.000 kr.

  Lovgrundlag

  Styrelseslovens § 40

  Økonomi

  (i 1.000 kr.)

  Forventet regnskab

  Korrigeret

  budget

  Oprindeligt budget

  Afvigelse til korrigeret budget

  Tillægs-bevilling søges

  Skatter og tilskud

  -2.600.039

  -2.591.611

  -2.578.819

  -8.428

  744

  Renter

  3.608

  -3.984

  -3.984

  7.592

  1.221

  Afdrag på lån (Langfristet gæld)

  46.091

  35.434

  35.178

  10.657

  0

  Øvrige finansforskydninger

  7.320

  7.320

  -10.180

  0

  0

  Finansiering i alt

  -2.543.020

  -2.552.841

  -2.557.805

  9.821

  1.965

  (minus = indtægt)

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Økonomiudvalget den 20-11-2017

  Indstillingen anbefales

  Beslutning Byrådet den 29-11-2017

  Indstillingen godkendt

  Bilag

 • Sagsid.: 17/18386

  Indstilling

  Økonomiudvalget anbefaler

  • At Assens Kommunes erhvervsgrunde udbydes til salg for de angivne mindstepriser (markedsprisen), uden at der sker ændring i forhold til 2016.
  • At salgs- og reservationsbetingelser, som ikke er ændret i forhold til 2016 tages til efterretning.

  Beslutningstema

  Stillingtagen til prissætning og udbud af kommunens ledige erhvervsarealer, der en gang årligt skal udbydes offentligt til salg.

  Sagsfremstilling

  Kommunens erhvervsarealer blev senest udbudt i oktober 2016.

  Kommunen er, via reglerne for salg af kommunale ejendomme, forpligtet til at foretage et årligt udbud af kommunens salgbare arealer. Hensynet er, at de salgbare arealer, kommer offentligheden til kendskab, og at salget af kommunens arealer sker til markedspris.

  Det anbefales, at markedsprisen fastholdes på samme niveau som i 2016. Prisniveauet blev sænket med 30 % i 2013 i forhold til 2012.

  Det bemærkes, at der for en del af matriklen 82b Assens Markjorde, Assens – ca. 6.700 m2, beliggende Dalvænget/Fåborgvej, allerede er opkrævet tilslutningsbidrag, hvorfor der til den angivne pris er tillagt 35 kr. pr. m2, svarende til det allerede betalte tilslutningsbidrag.

  Lovgrundlag

  Lov om kommunernes styrelse § 68.

  Bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 vedrørende udbud af kommunens faste ejendomme og tilhørende vejledning nr. 60 af 28. juni 2004.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Økonomiudvalget den 20-11-2017

  Indstillingen godkendt.

  Beslutning Byrådet den 29-11-2017

  Indstillingen godkendt

  Bilag

 • Sagsid.: 14/23176

  Indstilling

  Økonomiudvalget anbefaler, at

  • Der meddeles en bevilling på 2,620 mio. kr. til Assens Havn svarende til Assens Kommunes andel af udgifter til uddybning af sejlrenden i Assens Havn
  • Bevillingen finansieres af det i budgettet for 2017 afsatte beløb på 2.800.000 til formålet.
  • Assens Kommune meddeler kommunegaranti for nyt lån til Assens havn på 3.882.000 kr. til finansiering af Assens havns andel af uddybningen.
  • der meddeles tillægsbevilling i 2018 på 190.000 kr. til yderligere afdrag på lån og at det tilrettes i budgettet i forbindelse med budgetlægningen for 2019 og frem.
  • Tillægsbevillingen i 2018 kan delvist finansieres af det ikke forbrugte anlægsbeløb på 180.000 kr.

  Beslutningstema

  Sagen forelægges til godkendelse af og bevilling til Assens Kommunes andel af udgifter til uddybning af Assens Havn samt garantistillelse for lån optaget af Assens Havn til samme formål eller anden finansiering.

  Sagsfremstilling

  Assens Byråd principgodkendte den 24. september 2014 kommunens andel af udgifter til uddybning af såvel sejlrende som havnebassin i Assens Havn. Kommunens andel svarede til 34 % af den samlede projektøkonomi på op til 11,5 mio. kr. Byrådet tilkendegav samtidig at være indstillet på at stille kommunegaranti for op til 7,5 mio. kr. af det samlede projekt.

  Byrådet meddelte den 25. februar 2015 en bevilling på 1,1 mio. kr. til Assens Havn svarende til kommunens andel af udgifter til oprensning af sejlrenden til Assens Havn og stillede samtidig kommunegaranti på 2,1 mio. kr. for lån optaget af havnen til samme arbejder.

  Bevillingen fra februar 2015 vedrørte et delelement af det oprindelige arbejde som blev principgodkendt af Byrådet i september 2014.

  Assens Havn har nu gennemført udbud på den restende del af uddybningen som omfatter havnebassinet og et areal foran servicekajen i Assens Marina.

  Assens Havn har gennemført et udbud på de resterende arbejder og opgør den samlede udgift incl. forarbejder, rådgiverhonorar m.v. til 7,7 mio. kr.

  Af den samlede udgift udgør Assens Kommunes andel, jf. principbeslutning af 24. september 2014 34 % svarende til 2.620.000 kr.

  Heri er indregnet Assens Kommunes andel af uddybning ved servicekajen i Assens Marina. Kommunen er ifølge brugsretsaftalen med marinaen forpligtet til at dække udgifter til forurening i forbindelse med uddybning og klapning i marianen. Der forventes at skulle optages ca. 1.200 m3 i marinaen. Marinaen vil skulle af holde en mindre andel af udgiften i overensstemmelse med brugsretsaftalen.

  Den restudgiften anbefales af Assens Havn finansieret ved en egenfinansiering på 1,2 mio. kr. og ved optagelse af lån i Kommunekredit på 3,882 mio. kr. Havnens bestyrelsen anmoder om lånegaranti for det lånet. 

  Økonomi

  Assens Kommune besluttede den 20. september 2017, at Assens Havn skal overgå til kommunal havn pr. 1. januar 2018 og at Assens Kommune overtager Assens Havns økonomiske forpligtelser.

  Som konsekvens heraf, vil havnens andel af uddybningen, 5.080.000 kr. påvirke de budgetbeløb der er afsat i 2018 budgettet som vedrører havnens drift og afdrag på overtagne lån, idet havnen finansierer deres andel ved egenfinansiering med 1.200.000 kr. og låneoptagelse for 3.882.000 kr.

  Jfr. sagsfremstillingen af 20 september 2017 til Byrådet, fremgår det, at Assens Havn har langfristede gældsforpligtelser for 15.206.142 kr. Med det nye lån på 3.882.000 kr. vil den samlede langfristede gældsforpligtelse som Assens Kommune overtager pr. 1. januar 2018 udgøre 19.088.142 kr. Assens Kommune meddeler kommunegaranti til lånet for 2017, men gælden vil jfr. ovenstående overgå til kommunen 1. januar 2018. Ifølge lånebekendtgørelsen er der automatisk låneadgang til anlægsarbejder i selvstyrehavne. Garantistillelse til Assens Havn vil derfor ikke medføre deponering. Ifølge praksis opkræves ikke gebyr for garantistillelse til Assens Havn.

  Det er en forudsætning, at Assens Havn optager lånet inden udgangen af december 2017.

  Det skønnes, at de årlige ydelser til afdrag på lån vil stige med 190.000 kr. fra 2018. Denne stigning kan i 2018 finansieres af et overskydende beløb afsat under anlæg til kommunens andel af uddybning af havnen. For budget 2019 og frem skal beløbet medtages i forbindelse med den kommende budgetlægning. Det er en forudsætning, at havnens årsresultat for 2017 likviditetsmæssigt ikke påvirkes af havnens egenfinansiering.

  Assens Kommunes andel af uddybningen er budgetlagt i 2017 med 2.800.000 kr. Af dette beløb anvendes 2.620.000 kr. til formålet. Det restende beløb foreslås anvendt til finansiering af den yderligere udgift til afdrag på det nye lån. Bevillingen på 2.620.000 udbetales til Assens Havn.

  Ifølge lånebekendtgørelsen er der automatisk låneadgang til anlægsarbejder i selvstyrehavne. Garantistillelse til Assens Havn vil derfor ikke medføre deponering. Ifølge praksis opkræves ikke gebyr for garantistillelse til Assens Havn.

  Det er i den forbindelse en forudsætning, at lånet i givet fald optages inden årsskiftet, hvor havnen overgår til at blive en kommunal havn, jf. Byrådets beslutning den 20. september 2017.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Beslutning Økonomiudvalget den 20-11-2017

  Ole Knudsen blev erklæret inhabil og forhold mødet under sagens behandling.

  Indstillingen anbefales

  Beslutning Byrådet den 29-11-2017

  Ole Knudsen blev erklæret inhabil og forlod mødet under sagens behandling.

  Indstillingen godkendt

  Bilag

 • Sagsid.: 14/8305

  Indstilling

  Økonomiudvalget anbefaler, at ansøgning fra Vissenbjerg Sogns Boligforening afdeling 3 og 6 om dispensation til selv af styre ventelisterne for kommende ledige boliger for en 4-årig periode imødekommes, jf. almenboliglovens § 60.

  Beslutningstema

  Vissenbjerg Sogns Boligforening, afdeling 3 og 6 ansøger om dispensation (forlængelse) til for en 4-årig at styre ventelisterne til kommende ledige boliger i de to almene bofællesskaber. Dispensationen vil løbe fra 1. januar 2018 til 1. januar 2022.

  Sagsfremstilling

  Arbejdernes Boligforening Odense har på vegne af Vissenbjerg Sogns Boligforening, afdeling 3 (Drejerbanken) og afdeling 6 (Gl. Grevegård) fremsendt ansøgning om dispensation til for i en 4-årig periode, at lejerne i afdelingerne selv må styre ventelisten til de kommende ledige boliger.

  Der foreligger en ansøgning fra begge afdelinger (se bilag), hvor der ansøges om en dispensation i en 4-årig periode fra de almindelige regler om benyttelse af venteliste til ledige familieboliger. Byrådet har den 30. april 2014 godkendt ansøgning om dispensation fra benyttelse af ventelister. Der vil altså her være tale om en forlængelse af godkendelsen.

  Det skal bemærkes, at begge afdelinger er bofællesskaber, hvor der lægges stor vægt på fællesskabet, herunder fællesspisninger m.v.

  Afdelingerne begrunder deres ansøgning med, at bofællesskabet er afhængige af, at der til enhver tid bor familier, som ønsker at bo i et bofællesskab og som ikke blot har brug for en bolig.

  Lovgrundlag

  Almenboliglovens § 60

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Beslutning Økonomiudvalget den 20-11-2017

  Indstillingen anbefales

  Beslutning Byrådet den 29-11-2017

  Sara Emil Baaring blev erklæret inhabil og forlod mødet under sagens behandling.

  Indstillingen godkendt.

  Bilag

 • Sagsid.: 17/569

  Indstilling

  Økonomiudvalget anbefaler,

  • at der meddeles en tillægsbevilling på 450.000 kr. i grundkapital til alment boligprojekt i Plums Gård samt
  • at der bevillingen finansieres inden for de afsatte midler til alment boligbyggeri i 2020, idet der samtidig fremrykkes et beløb på 450.000 kr. fra 2020 til 2018 samt
  • at anskaffelsessummen i skema A for projekt almene boliger ved Plums Gaard justeres således den kommunale grundkapital udgør 10.900.000 kr.

  Økonomivalget ønsker inden Byrådets behandling den 29. november 2017 at få forelagt status på byggeriet fra FAB, herunder hvornår skema B kan forventes fremsendt. 

  Beslutningstema

  Henvendelse fra FAB med ansøgning om en tillægsbevilling på 450.000 kr. til forhøjelse af den allerede bevilgede grundkapital til opførelse af alment boligbyggeri ved Plums Gaard forelægges til stillingtagen.

  Sagsfremstilling

  Assens Byråd godkendte den 25. januar 2017 skema A for et alment boligprojekt i Plums Gaard under en række forudsætninger om tilrettelse af projektet.  Efter justering af projektet blev skema A endeligt godkendt den 31. januar 2017. Med skema A godkendte samtidig en anskaffelsessum, hvoraf den kommunale grundkapital udgjorde 10.450.000 kr.

  Fyns Almennyttige Boligselskab(FAB) har den 21. september 2017 ansøgt om en tillægsbevilling til den kommunal grundkapital til projektet ved Plums Gaard på 450.000 kr., således at den kommunale grundkapital i alt vil udgøre 10.900.000 kr.

  Ansøgningen begrundes med at maksimumsbeløbet for almene familieboliger er øget siden fastlæggelse af projektøkonomien og med henvisning til, at budgetbeløbet til kommunal grundkapital ikke er fremskrevet siden, det blev afsat i budget 2015, hvorfor købekraften i projektet er reduceret, såfremt den ansøgte bevilling ikke imødekommes.

  Status på Boligprojektet, forespurgt af Økonomiudvalget den 20. november 2017.

  Projektets stadie er, at hovedentreprisens udbudsprojekt er ved at blive færdiggjort. Byggeriets omfang er af en sådan størrelse, at udbudsproceduren sker i ht. Udbudsloven. Efter en prækvalifikationsrunde forventes afholdt licitation primo marts 2018. Skema B forventes fremsendt i uge 12 2018.

  Lovgrundlag

  Lov om almene boliger

  Økonomi

  Der ansøges om en tillægsbevilling på 450.000 kr. i 2018.

  Der er ikke afsat midler udover den allerede bevilgede grundkapital til projekt med almene boliger ved Plums Gaard. Der er dog i budget 2018, 2019 og 2020 afsat 4 mio. kr. årligt til almene boligprojekter.

  Assens Byråd har udpeget projekter i henholdsvis 2019 og 2020 – og forventes inden årets udgang ligeledes at godkende projekt til gennemførelse i 2018.

  Projekterne udpeget til etablering i 2019 og 2020 er endnu ikke detailbeskrevet, men det er dog meddelt de respektive boligforeninger, at der kan opføres byggeri med en kommunal grundkapital på 4 mio. kr.

  Der er dog fortsat en vis usikkerhed omkring de konkrete projekter i 2019 og 2020 som endnu ikke er detailprojekteret, herunder særligt muligheden for, at der i et af projekterne delvis kan indgå kommunal jord som en del af grundkapitalen.

  På den baggrund vil den ansøgte tillægsbevilling på 450.000 kr. til projektet ved Plums Gaard kunne finansieres ved fremrykning af 450.000 kr. af de i 2020 afsatte midler til almene boligprojekter, idet der, såfremt det måtte blive nødvendigt, må tilføres et tilsvarende beløb i forbindelse med budgetlægningen for 2020.

  Meddelelse af tillægsbevilling som ansøgt vil medføre at maksimumsbeløbet i skema A reguleres fra 2015 til 2018-niveau.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Økonomiudvalget den 20-11-2017

  Indstillingen anbefales.

  Økonomivalget ønsker inden Byrådets behandling den 29. november 2017 at få forelagt status på byggeriet fra FAB, herunder hvornår skema B kan forventes fremsendt. 

  Beslutning Byrådet den 29-11-2017

  Indstillingen godkendt.

  Bilag

 • Sagsid.: 12/9604

  Indstilling

  Økonomiudvalget anbefaler, at det af Boligselskabet Vissenbjergs aflagte anlægsregnskab (skema C) for Kildebakken, afdeling 3751 og 3752 godkendes.

  Beslutningstema

  Der foreligger nu et anlægsregnskab og et skema C for renovering og ombygning af Plejecenter Kildebakken i Vissenbjerg.

  Sagsfremstilling

  Byrådet har denne 29. oktober 2014 godkendt skema B ansøgning for renovering og ombygningsprojekt på Plejecenteret Kildebakken, Vissenbjerg.

  Renoveringen er nu gennemført og skema C ansøgningen med endeligt byggeregnskab er klar til politisk godkendelse.

  Støttede renoveringsarbejder afdeling 3751 - boligdel.

  Anlægsudgiften for den støttede del andrager 33.895.174 kr., hvilket er 168.644 kr. mindre end skema B. Årsagen er primært at genhusningsudgifterne er blevet dyrere, mens byggelånsrenterne er blevet billigere.

  Ustøttede renoveringsarbejder afdeling 3751 - boligdel.

  Anlægsudgiften for den ustøttede del andrager 3.943.729 kr., hvilket er 57.130 kr. mindre end skema B. Afvigelsen skyldes sparede byggelånsrenter.

  Ustøttede renoveringsarbejder afdeling 3752 - Serviceareal.

  Anlægsudgiften for den ustøttede del andrager 7.651.643 kr., hvilket er 440.357 kr. mindre end skema B. Besparelsen findes på budgetteret gebyrer og byggelånsrenter.

  Revisionsselskabet BDO har gennemgået boligforeningens regnskab og dette har ikke givet anledning til bemærkninger.

  Lovgrundlag

  Bekendtgørelse 2011-12-14 nr. 1226
  om støtte til almene boliger m.v.

  Økonomi

  Den samlede besparelse for støttede lån udgør 168.644 kr. mindre end godkendt ved Skema B.

  Den samlede besparelse for Ustøttede lån udgår 497.487 kr. mindre end godkendt til skema B.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Beslutning Økonomiudvalget den 20-11-2017

  Indstillingen godkendt.

  Beslutning Byrådet den 29-11-2017

  Indstillingen godkendt.

  Bilag

 • Sagsid.: 17/1771

  Indstilling

  Økonomiudvalget anbefaler, at

  • skitseprojekt for alment boligbyggeri i Tommerup st. i 2019 godkendes
  • skitseprojekt for alment boligbyggeri i Haarby i 2020 godkendes
  • kommunaldirektøren bemyndiges til at indgå i en dialog med FAB omkring eventuel alternativ placering i Haarby

  Beslutningstema

  Godkendelse af skitseprojekter for alment boligbyggeri i Tommerup st. i 2019 samt Haarby 2020.

  Sagsfremstilling

  Byrådet besluttede den 28. juni 2017 følgende i forhold til støtte til alment boligbyggeri:

  • at det godkendes at prioritere støtte til almene boliger i 2018 i Aarup, og for 2019 og 2020 prioriteres Tommerup St. og Haarby

  De godkendte vurderingskriterier er angivet nedenfor, hvor de fremhævede ligger til grund for de vurderinger, der er foretaget for de fremsendte projekter:

  • Arkitektonisk kvalitet.
  • En arkitektonisk og rumlig tilpasning af byggeriet til det pågældende steds omgivelser og kvaliteter.
  • Materialevalg, der understøtter arkitekturen.
  • Eventuelle særlige krav i forhold til den konkrete lokalitet eksempelvis med hensyn til miljøforhold og understøttelse af byudvikling og bymæssige kvaliteter.
  • Lave huslejepriser er en prioritet, da vi skal kunne tilbyde boliger til borgere i alle samfundslag.
  • Velfærdsteknologi skal være tænkt ind i byggeriet. Her vil det blive prioriteret at boligforeningerne redegør for, hvilke tanker de har gjort sig på dette område.
  • Kommunens målsætning om en reduktion af CO2 udledning indtænkes.
  • Overholdelse af eventuelle gældende lokalplaner.

  Den 11. september 2011 Besluttede Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, at der skulle arbejdes videre med:

  • Et projekt fra Tommerup Andelsboligforening på ejendommen Buchwaldsvej 24 i Tommerup st.
  • Et projekt fra Fyns Almennyttige Boligselskab på Syrenvej i Haarby.

  Buchwaldsvej 24, Tommerup i 2019

  Der er modtaget den vedlagte projektmappe for en almen bebyggelse med et seniorbofællesskab i den nordlige del af byomdannelsesområdet ved Buchwaldsvej i Tommerup st.

  Ud over at tilbyde byens seniorer nye stationsnære boliger, vil projektet også være et vigtigt element i at fremme nedrivning af erhvervsbygninger og omdannelsen i området samt være et tilfredsstillende økonomisk udgangspunkt for fremtidige investeringer i området. Boligforeningen indgår i dialog med Assens Kommune omkring brugen af velfærdsteknologi i boligerne. Velfærdsteknologi vil blive indarbejdet i det omfang det findes relevant for den enkelte boligtype.

  Projektet omfatter:

  • 12 Boliger 70 m2
  • 13 Boliger 84 m2
  • 1 Fælleshus 90 m2

  Boliger er beskyttet mod støj fra banen dels ved støjskærme og støjvolde, dels ved at husene skærmer de vestvendte terrasser mod støj. Yderligere kan boligerne om nødvendigt opføres med støjskærmende vinduer mod banen.

  Kommunen har tilvejebragt et større analyse og planlægningsarbejde for at sikre helheden i området og fremme omdannelsen. Arbejdet er omsat i en overordnet strukturplan for området mellem Buchwaldsvej og Smedevej.

  Analysen og strukturplanen anbefaler af hensyn til boligsammensætningen i Tommerup og den samlede økonomi for områdets udvikling en høj udnyttelsesgrad og bebyggelse i flere etager. Projektet er dog af hensyn til forventet efterspørgsel og målgruppen i 1 plan.

  Projektet er indpasset i forhold til de overordnede veje og grønne strøg i strukturplanen og i forhold til steder, hvor der kan samle sig regnvand ved større nedbør. Vedlagt er et udsnit af strukturplanen, der viser den principielle placering af veje, stier, grønne forløb og regnvandsbassiner, som oversvømmede område ved en 100 års hændelse.

  Den konkrete indpasning af projektet i forhold til strukturplanen sker igennem lokalplanen for projektet. Lokalplanen kan blandt andet fastlægge den nærmere placering og udformning af veje, stier, grønne rum samt terræn i forhold til klimasikring ved større nedbør.

  Byrådet har i budgettet for 2019 og 2020 afsat midler til områdets stamveje og forlængelse af støjskærmen mod banen. Udgifter til øvrige veje, regnvandsbassiner, støjvolde og fællesanlæg i området forudsættes afholdt af byggeprojekter og ejendomsejerne. Boligveje, stier, støjskærme og støjvolde, regnvandsbassiner og fællesanlæg drives og vedligeholdes af områdets (fremtidige) grundejere.

  Bygherre er blandt andet med hensyn til omkostninger til eventulle kommunale krav til landskabelige bearbejdning af projektet bekymret på grund af de begrænsninger som rammebeløbets størrelse og stigende byggepriser giver. Rammebeløbet er indeksreguleret, hvilket dog ikke gælder for den kommunale indskudskapital afsat i kommunens budget.

  Administrationen anbefaler at skitseprojektet godkendes.

  Syrenvej, Haarby 2020

  Bebyggelsen opføres som 20 klyngehuse med fælleshus i 1 plan, omkring den interne adgangsgade. Facader udføres i tegl. Tage har ensidig taghældning eventuelt som grønne tage med beplantning. Alle boliger får egen terrasse. For at sikre et sundt indeklima opsættes IC-metre i boligerne, så beboerne kan vurdere indeklimaet.

  Boligerne etableres i varierende størrelser:

  • 12 type 1 boliger på 100m2
  • 4 type 2 boliger på 115m2
  • 4 type 3 boliger på 75m2

  Ejendommen er planlagt til tæt-lav bebyggelse i Lokalplan nr. 5-102. Projektet er i overensstemmelse med lokalplanen og kræver ikke dispensationer. Bygherre skal dog være opmærksom på, at befæstiges over 40% af ejendommen med bebyggelse, veje, parkering med videre, skal regnvand fra den overskydende del forsinkes eller nedsives på ejendommen. Dette af hensyn kloaksystemets kapacitet.

  Byggeriet lever op til forventningen om et sundt byggeri, der passer godt ind i området. Hermed anbefales en godkendelse af det fremsendte skitseprojekt.

  Økonomi

  Der er afsat 4 mio. kr. i 2019 og 4 mio. kr. i 2020 til kommunal grundkapital.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 13-11-2017

  Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget indstiller at:

  • skitseprojekt for alment boligbyggeri i Tommerup st. i 2019 godkendes.
  • skitseprojekt for alment boligbyggeri i Haarby i 2020 godkendes.

  Beslutning Økonomiudvalget den 20-11-2017

  Indstillingen anbefales, idet kommunaldirektøren bemyndiges til at indgå i en dialog med FAB omkring eventuel alternativ placering i Haarby.

  Beslutning Byrådet den 29-11-2017

  Byrådet godkender:

  • skitseprojekt for alment boligbyggeri i Tommerup St. i 2019, samt
  • skitseprojekt for alment boligbyggeri på Syrenvej i Haarby i 2020 efter gennemført dialog med FAB om eventuel alternativ placering.

  Det bemærkes, at sagsfremstillingen justeres i referatet fra Byrådets møde, således at ”omgang” ændres til ”omfang”, som der rettelig skal stå.  

  Bilag

 • Sagsid.: 17/12715

  Indstilling

  Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget indstiller at Forslag til Rammelokalplan 3.1-11 for den grønne bydel Overmarken i Tommerup med tilhørende Miljørapport godkendes til 8 ugers offentlig høring.

  Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

  Beslutningstema

  Der skal træffes beslutning om, at sende det udarbejdede forslag til rammelokalplan for den nye grønne bydel Overmarken (tidligere Tommerup Vest) i Tommerup i offentlig høring. Høringsperioden fastlægges til 8 uger.

  Sagsfremstilling

  Administrationen har udarbejdet en rammelokalplan for en ny grøn bydel i Tommerup – Overmarken. Det nye boligområde er et af de tiltag, der skal medvirke til at udvikle Tommerup-området, som ligger i byvækstbåndet.

  Overmarken er et område på ca. 34 ha vest for Tommerup, syd for Sortebrovej/Skovstrupvej. I Kommuneplanramme 3.1.B.36 er områdets anvendelse fastlagt til åben/lav og tæt/lav boligbebyggelse, rekreativt grønt område, skov og daginstitution.

  Rammelokalplanen er udarbejdet på baggrund af udkast til strukturplan, som godkendt af Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 12. juni 2017. Intentionerne for det nye boligområde er principper om:

  • En grøn og attraktiv bydel
  • Et grønt centrum – bydelens hjerte
  • Synligt regnvand
  • Et trygt stisystem
  • Tre særskilte kvarterer
  • Fleksibilitet og etapevis udbygning.

  Rammelokalplan

  Rammelokalplanen omfatter et areal på ca. 30 ha (1. etape af bydelen, er omfattet af lokalplan 3.1-10 og derfor ikke med i rammelokalplanen).

  Forslag til rammelokalplanen er vedlagt som bilag.

  Overmarken inddeles i fire delområder. Det centrale grønne område Overmarkskilen de tre fremtidige boligkvarterer – Vesterled, Sortebro og Stenbjerge.

   

  Rammelokalplanen fastlægger overordnede principper og rammer for Overmarken, der sikrer helhed og sammenhæng i den nye bydel. Rammelokalplanen giver ikke direkte mulighed for udbygning af de fremtidige boligkvarterer. Etapevis skal der udarbejdes egentlige detaljerede og byggeretsgivende lokalplaner, før der kan byggemodnes og bebygges i området. Rammelokalplanen overfører således heller ikke arealer til byzone.

  Overmarkskilen, som er Overmarkens centrale grønne område, forbliver i landzone. Der forudsættes således landzonetilladelse til anlæg og byggeri. Rammelokalplanen indeholder bonusvirkninger (landzonetilladelse) til ændret anvendelse, herunder beplantninger, og fællessti. Etablering af Overmarkskilen kan således umiddelbart påbegyndes og Overmarkens hjerte og trækkraft kan tage form.

  Rammelokalplanen indeholder bestemmelser, der sikrer at de tre boligområder udvikles med en særlig karakter og identitet, der tager afsæt i den omkringliggende eksisterende by. De differentierede boligkvarterer sikrer forskellige bosætningsmuligheder, der styrker tiltrækning af forskellige målgrupper, og en mangfoldighed i bydelen som helhed, hvilket i en samtidig udbygning vil give flere valgmuligheder i forhold til bosætning.

  Karakteren i de tre kvarterer underbygges og understøttes i et samspil mellem bebyggelsens omfang og placering, bebyggelsens ydre fremtræden, veje, stier og parkering samt ubebyggede arealer. Der er således forskellige bestemmelser for hvert af de tre boligkvarterer. I hvert boligkvarter er defineret en karaktergivende zone, hvor der i den efterfølgende planlægning skal være særligt fokus på at principperne der skaber den særlige karakter følges.

  Vesterled-kvarteret er karakteriseret ved åben-lav boligbebyggelse med reference til parcelhusområdet og relativt frie rammer for bebyggelsens udformning og udtryk. Friarealerne består af grønne passager mellem parcellerne.

  I den nordlige del af Vesterled (Lunden), som ligger op imod Overmarkskilen, kan der alternativt opføres mindre boliger i lysninger i beplantningen.

  Sortebro-kvarteret er karakteriseret ved tæt-lav boligbebyggelse med reference til stationsbybebyggelse. Variationer, bymæssighed og valg af facadesten er central for bebyggelsens ydre fremtræden. Friarealer anlægges som gårdrum mellem længebebyggelserne og byrum mod den eksisterende by og på eksisterende forurenet erhvervsareal.

  Stenbjerge-kvarteret er karakteriseret ved åben/lav boligbebyggelse med reference til den fritliggende bebyggelse på landet. Den fritliggende gård- og længebebyggelser har et moderne udtryk, med fokus på enkelhed og symmetri. Friarealer anlægges som fælleder omkring eksisterende læhegn og beplantning.

  Det centrale grønne område – Overmarkskilen – og de rekreative kvaliteter og værdier er afgørende for, at Overmarken bliver en attraktiv bydel for både nuværende og kommende borgere i Tommerup.  De grønne områder samler de tre boligområder og skaber forbindelse fra byen til børneinstitutionen Overmarksgården.

  Overgangen mellem by og land og karakteren i de tre boligkvarterer afspejles i det grønne område.  Der er generelt fokus på naturpræg, med spiselige arter og artsrigdom, samt oplevelsesrigdom. Karakteren har en formet og lukket karakter i mod øst og byen og en mere åben og vild karakter imod vest og det åbne land.

  De grønne område inddeles overordnet i de fire områdetyper –eng, vådområde, læhegn og lund, som hver i sær indeholder flere oplevelsesværdier. I både Overmarkskilen og kvarternes friarealer er håndtering af regn- og overfaldevand på terræn et væsentligt oplevelsesmæssigt element, som bidrager til at gøre de grønne områder spændende og attraktive.

  Miljørapport

  Der er sideløbende med planlægningen for Overmarken og udarbejdelse af rammelokalplan 3.1-11 udarbejdet en Miljørapport. Formålet med miljørapporten er, at belyse miljømæssige konsekvenser ved planlægningen og komme med anbefalinger til afbødende foranstaltninger og overvågning.

  Miljørapporten er vedlagt som bilag.

  Miljørapporten er lavet på baggrund af en scoping ved berørte myndigheder. Scopingen peger på at der særligt skal vurderes på øget trafikbelastning som følge af boligudbygningen, påvirkningen af særlige drikkevandsinteresser i området, rekreative muligheder, jordforurening samt landskab og bymiljø.

  Miljørapporten identificerer en relevant eksisterende miljøproblematik i form af forurening på eksisterende erhvervsejendom Sortebrovej 26.

  Det vurderes at planlægningen er i overensstemmelse med de overordnede miljømål, som er beskrevet i kommuneplanen.

  Planens miljøpåvirkninger er i Miljørapporten vurderet i forhold til:

  • Biologisk mangfoldighed samt dyre- og planteliv: Mulighed for varieret dyre- og planteliv vil i højere grad tilgodeses med anvendelse til boligområde og grønne områder.
  • Befolkning og menneskers sundhed: Der vil være øget trafik som ikke vurderes væsentligt at påvirke trafiksikkerhed eller medføre støjbelastninger. I anlægsperioden vil der forbigående være øget tung trafik. Støj fra nedlagt jernbane vurderes ikke at overstige grænseværdier. Det vurderes yderligere at planlægningen tilgodeser rekreative muligheder.
  • Klima: Der tages i planlægningen højde for øgede nedbørsmængder. Det vurderes ikke, at klimaet påvirkes væsentligt af planlægningen.
  • Grundvand og vandmiljø: Planlægningen vurderes ikke at medføre væsentlig risiko for forurening af grundvand og vandmiljø.
  • Jord: Risiko for spredning af eksisterende jordforurening. Jordforureningslov og iværksatte afværgeforanstaltninger samt overvågning sikrer at det ikke sker.
  • Affald: Vurderes at udgøre en væsentlig påvirkning af miljøet.
  • Kulturarv: Eksisterende diger påvirkes ikke væsentligt af planlægningen.
  • Landskab og bymiljø: Omdannelse fra landbrug til boligområde vil medføre en væsentlig ændring af oplevelsen af landskabet. Påvirkningen af bymiljøet i Tommerup vurderes ikke at være væsentlig.
  • Materielle goder: Landbrugserhvervet begrænses. Nyt boligområde støtter udviklingen af lokalsamfundet.

  Miljørapporten beskriver følgende afværgeforanstaltninger til de identificerede miljøpåvirkninger.

  • Udlagte stiforbindelse tilgodeser bløde trafikanter.
  • Hastighed på veje kan begrænses.
  • Planlægningen disponerer bebyggelse så stiende nedbørsmængder kan håndteres.
  • Etablering af egnstypisk beplantning kan skabe en harmonisk overgang mellem by og land.
  • Iværksat overvågning og afværgeforanstaltning af eksisterende jordforurening sikrer imod spredning.
  • Anden forureningen kan fjernes eller indkapsles i henhold til jordforureningslovens bestemmelser.

  Høringsperiode

  Høringsfristen for planforslag fastsættes jf. planloven til 8 uger. I henhold til den nye planlov er det muligt at fastlægge en frist på mindst 4 uger for forslag til lokalplaner og kommuneplantillæg der omfatter mindre ændringer. Rammelokalplanen kan således, i henhold til Planloven, udsendes med en høringsfrist på ned til 4 uger. Administrationens anbefaling er at rammelokalplanen udsendes med en høringsfrist på 8 uger. Dels fordi arbejdet med planen er påbegyndt før den nye planlov blev vedtaget og det derfor er meldt ud, at planen vil komme i høring i 8 uger og dels fordi det for en by af Tommerups størrelse er et stort projekt, som borgerne skal have rimelig tid til, at forholde sig til. 

  Administrationen vil i høringsperioden invitere Tommeruppernes Lokalråd til en orientering og drøftelse om status på initiativer i lokalområdet.

  Lovgrundlag

  Lov om Planlægning samt Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 13-11-2017

  Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget indstiller at Forslag til Rammelokalplan 3.1-11 for den grønne bydel Overmarken i Tommerup med tilhørende Miljørapport godkendes til 8 ugers offentlig høring.

  Beslutning Økonomiudvalget den 20-11-2017

  Indstillingen anbefales

  Beslutning Byrådet den 29-11-2017

  Indstillingen godkendt.

  Bilag

 • Sagsid.: 17/23246

  Indstilling

  Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget drøftede den foreløbige bearbejdning af ”Norddjursmodellen” som besluttet i Norddjurs 10. oktober 2017.

  Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget anbefaler at udvalget får mulighed for at drøfte ”Norddjursmodellen” yderligere på et kommende møde.

  Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget indstiller endvidere til Byrådet, at der sendes en støtteerklæring til ”6-by- samarbejdets” henvendelse omkring ressourceforløb og førtidspension til Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen.

  Beslutningstema

  Bearbejdning af Norddjursmodellen.

  Sagsfremstilling

  Sagen udsendes på tillægsdagsorden, da sagsoplysningen vedrørende ”Norddjursmodellen” endnu ikke var færdiggjort ved udsendelse af ordinær dagsorden.

  Punktet skal behandles nu, da sagen skal Byrådet kan få forelagt sagen på dets novembermøde.

  Byrådet tiltrådte den 25. oktober 2017 enhedslistens fremsendte forslag. Enhedslistens forslag:

  ”Med udgangspunkt i det af 10. oktober vedtagne punkt i Byrådet i Norddjurs Kommune, anmoder Byrådet Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget om at bearbejde tallene, så der på Byrådets novembermøde, kan tages beslutning om en tilsvarende indsats i Assens Kommune.”

  Administrationen har med det udgangspunkt analyseret materialet fra Norddjurs og har denne forståelse heraf (forslag fra Norddjurs er vedligt som bilag):

  Norddjurs Kommunes model

  På baggrund af en beregning har Norddjurs Kommune fundet frem til en besparelse på 330 000 kroner, ved at afkorte ressourceforløb, i de sager, hvor det er tydeligt at det alligevel ender med en førtidspension.


  Medio 2017 er der i Norddjurs Kommune ca. 125 personer i ressourceforløb.

  Gennemgang af rehabiliteringsplanerne fra 2014-2015 viser, at rehabiliteringsteamet i flertallet af sagerne har peget på, at der under ressourceforløb både skal iværksættes mentorstøtte, virksomhedsindsats og beskæftigelsesrettet aktivering samt social- og/eller sundhedsindsats.


  Generelt har der i Norddjurs været succes med at leve op til reformens målsætninger om at få borgere i job, uddannelse eller fleksjob via indsatsen i ressourceforløb; ifølge DA"s beregninger ca. 38 %.
  Dog vil der altid være borgere, hvor progressionen går i stå, uanset de gode hensigter i forløbet, og hvor der ikke er udsigt til et godt resultat. I disse tilfælde har borgeren hverken gavn eller glæde af forløbet. Her lægges op til en beslutning om fremskyndet re-visitation af borgeren med henblik på indstilling til førtidspension grundet varigt meget begrænset arbejdsevne. Re-visitation foreslås udført af en frikøbt medarbejder med erfaring i og særlig viden om ressourceforløb og progression i disse sager.

  En overgang til førtidspension medfører samtidig en besparelse for Norddjurs Kommune, da førtidspensionister ikke skal modtage beskæftigelsesrettet indsats. Det bør dog tages med i betragtning, at tilkendelse af førtidspension minimerer chancerne for, at borgeren på sigt opnår fodfæste på arbejdsmarkedet, f.eks. i fleksjob.
  Med forslaget lægges først og fremmest op til fremrykket re-visitation med henblik på indstilling til førtidspension for borgere over 40 år, som har været i ressourceforløb i mindst et år. Der vil dog også være borgere under 30 år, hvor det ikke er hensigtsmæssigt at fortsætte forløbet.


  Den foreslåede indsats er for et år (2018), men besparelsen vil have effekt i overslagsårene.
  Økonomiske konsekvenser:
  Investering i frikøb af medarbejder (på konto 6) i 15 timer/ugen i et år: 0,180 mio. kr.
  Forventet effekt ved at 15 sager afkortes med gennemsnitligt 3 måneder, dvs. i alt 45 måneder til
  en beregnet indsatspris på 0,013 mio. kr. (konto 5): Besparelse på 0,571 mio. kr.

  Merudgift ved forskel i ydelse mellem førtidspension og ressourceforløb, dvs. 45 måneder til en
  gennemsnitlig forskel i ydelsen på 1.357 kr. pr. måned (konto 5): 0,061 mio. kr.
  Nettobesparelse: 0,330 mio. kr. i 2018.

  Assens Kommune sammenlignet med Norddjurs Kommunes beregninger

  Såfremt der også i Assens Kommune reduceres med 45 mdr. total, som i Norddjurs, vil der på grund af lavere driftsudgifter m.v. være en merudgift på ca. kr. 102.000.
  Administrationen har ikke indenfor den givne tidsramme kunnet bearbejde og fremanalysere et mere sikkert grundlag for vurdering af hvor mange der vil være i målgruppen i Assens Kommune.

  Forudsætninger:

  15 sager afkortet med gennemsnitligt 3 mdr.

  Difference ydelse pr. mdr. (førtidspension minus ressourceforløbsydelse) (netto*)

  2.812

  Måneder med FØP i stedet for Ress.Yd

  45

  Driftsudgifter pr. helårsperson (netto*)

  6.610

  Gns. Driftsudgifter** pr. mdr. pr. fuldtidsperson (netto)

  551

  Ekstra sagsbehandler (Norddjurs-model)

  0

  Udgiftsændring: (hele 1000 kr.)

  Merudgift ydelse (netto)

  127

  Mindreudgift drift (netto)

  -25

  Sagsbehandler

  0

  Difference (netto)

  102

  (*beløb efter, at der er taget højde for statsrefusion)

  (**drift dækker i denne sammenhæng over beskæftigelsestilbud og udgifter til beskæftigelsesmentorer)

  Det forventes desuden at der i forbindelse med mødet i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 13. november 2017 vil kunne medbringes en juridisk vurdering fra Ankestyrelsen af modellen.

  Lovgrundlag

  Lov om førtidspension og Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

  Beslutningskompetence

  Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget.

  Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 13-11-2017

  Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget drøftede den foreløbige bearbejdning af ”Norddjursmodellen” som besluttet i Norddjurs 10. oktober 2017.

  Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget anbefaler at udvalget får mulighed for at drøfte ”Norddjursmodellen” yderligere på et kommende møde.

  Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget indstiller endvidere til Byrådet, at der sendes en støtteerklæring til ”6-by- samarbejdets” henvendelse omkring ressourceforløb og førtidspension til Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen.

  Beslutning Byrådet den 29-11-2017

  Indstillingen godkendt med bemærkning om, at der sendes følgende støtteerklæring til ”6-by-samarbejdets” henvendelse til beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen med følgende ordlyd:

  ”Kære beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen

  Assens Kommune har i efteråret drøftet mulighederne for at sætte et lokalpolitisk aftryk på ressourceforløbene.

  I den forbindelse har Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget i Assens Kommune drøftet indtrykkene af samrådet afholdt den 13. september 2017 med tilhørende materiale samt Beskæftigelsesministeriets redegørelse af 10. september 2017 til Folketingets Beskæftigelsesudvalg.

  Byrådet i Assens Kommune vil med denne skrivelse udtrykke vores fulde opbakning til 6-byernes henvendelse af 14. august 2017, hvori de beskriver at nuværende lovgivning giver yderst snævre muligheder for en hurtig og effektiv sagsbehandling. Selv når det gælder borgere, hvor det er tydeligt, at de ikke vender tilbage til arbejdsmarkedet.

  Vi ser frem til at det igangsatte arbejde med at evaluere reformen fører til en opblødning og klargøring af lovgivningen, så vi kan hjælp syge borgere, med åbenlyst behov for en førtidspension, hurtigere og bedre end i dag.”

  Bilag

 • Sagsid.: 17/7612

  Indstilling

  Økonomiudvalget anbefaler udkast til samlet høringssvar på baggrund af fagudvalgenes indstillinger til Byrådets godkendelse

  Beslutningstema

  Forslag til Strategi FYN 2018-21 fremsættes af Borgmesterforum Fyn til politisk høring blandt de ni fynske kommuner, som deltager i Byregion Fyn-samarbejdet, med henblik på at indhente bemærkninger og evt. forslag til ændringer og forbedringer af det fremsendte forslag.

  Sagsfremstilling

  Formålet med Strategi FYN 2018-21 er at skabe et nyt og opdateret fælles afsæt for et effektivt og resultatorienteret tværkommunalt samarbejde i den kommende byrådsperiode. Strategien er således fokuseret på tre strategiske spor, der i særlig grad skal prioriteres, og som kan iværksættes som fælles fynske handlinger i den kommende byrådsperiode. De tre spor er Arbejdsmarked & Uddannelse, Bosætning & Attraktivitet og Infrastruktur & Mobilitet.

  Endvidere indeholder strategien et afsnit om Kommunikation & Dialog og et afsnit om Organisation & Partnerskab.

  Strategi FYN 2018-2021 er Byregion Fyn-kommunernes fælles strategiske overligger for vækst og udvikling i den kommende byrådsperiode. Strategien skal afløse Strategi FYN 2014-2017, som var Byregion Fyns første fælles strategi, der har været gældende for indeværende byrådsperiode.

  Med Strategi FYN 2018-2021 står ni fynske kommuner sammen om handlinger, der sætter en fælles retning for udviklingen af Fyn ved at udnytte de fynske vækstpotentialer og skabe flere arbejdspladser, øget bosætning og en stærk sammenhængende infrastruktur.

  Allerede i forsommeren 2017 vedtog de 10 fynske kommuner Infrastrukturstrategi Fyn 2017- 2035. Med infrastrukturstrategien har de fynske kommuner i dag et fælles udgangspunkt for interessevaretagelsen af udbygningen af den statslige infrastruktur, og desuden et fælles strategisk grundlag for øvrige infrastrukturprioriteringer, fælles handlinger og øget mobilitet på Fyn. Her er der således gjort et større forarbejde til Strategi FYNs spor Mobilitet & Infrastruktur.

  Strategi FYN udgør et fælles grundlag for de ni Byregion Fyn-kommuners samarbejde på Fyn. Strategien er et politisk aftaledokument, som udmøntes i konkrete handlinger og projekter, og det skal desuden afspejles i de enkelte kommuners politikker, strategier og planer for at opnå størst mulig effekt af indsatserne både i den enkelte kommune, i en fynsk kontekst og landspolitisk.

  Baggrund for arbejdet med Strategi FYN 2018-2021

  I den gældende Strategi FYN 2014-17 fremgår det, at der medio 2017 skal foreligge et forslag til revidereret strategi for den kommende byrådsperiode 2018-21. Som udgangspunkt for denne opgave besluttede Borgmesterforum Fyn på møde i oktober 2016, at den kommende strategi skal:

  Tydeliggøre formålet med det fynske samarbejde i Byregion Fyn – fokus på de vigtigste aktuelle udfordringer og det fælles ønske om indsatser med større effekt ved samarbejde på tværs af kommunegrænserne for at fremme vækst og udvikling i investeringer, arbejdspladser og bosætning på Fyn og øerne.

  Fremsætte forslag til hovedtemaer og strategiske indsatser i en revideret Strategi FYN 2018-21 (dækkende næste byrådsperiode). Der skal ikke udarbejdes en helt ny strategi, men der skal bygges videre på den eksisterende strategi og de opnåede resultater.

  Udarbejde forslag til fremtidig organisering af det fynske samarbejde, som bedst muligt kan fremme gennemførelsen af Strategi FYN 2018-21.

  Processen hidtil

  Arbejdet med forslaget til Strategi FYN 2018-21 har nu været i gang siden oktober 2016, hvor Borgmesterforum Fyn besluttede, at indsatsen skulle fokuseres med de tre strategiske spor Uddannelse & Arbejdsmarked, Bosætning & Attraktivitet og Infrastruktur & Mobilitet.

  Processen har inddraget politikere, embedsmænd og eksterne parter og har bestået af følgende:

  • Politisk prioritering: BMF-møde i oktober 2016: Beslutning om politisk prioritering af Strategi FYN 2018-2021s tre spor. De fynske byrådsmedlemmer deltog på de to politikudviklende konferencer Fyns Fremtid 7 i november 2016 på Lindø og Fyns Fremtid 8 i marts 2017 i Nyborg, hvor deltagerne gennem workshops i fællesskab fremsatte forslag om politisk fokus og ønsker til konkrete indsatser for det fremtidige fælles fynske samarbejde.
  • Ekspertinddragelse: Arbejdsgrupper med deltagelse fra bl.a. det fynske erhvervsliv, brancheorganisationer og uddannelsessteder har givet input til indholdet.
  • Administrativ høring og kvalitetssikring: Det første forslag til Strategi FYN 2018-2021 forelå i marts 2017, og kommunaldirektørforum besluttede at udsende forslaget til strategien i administrativ høring for at kvalitetssikre formuleringer af forslag til konkrete indsatser og for at sikre, at der peges på de rigtige ansvarshavende fora og samarbejdspartnere, der kan sikre gennemførelse af kommunalt forankrede samarbejdsprojekter. I august blev der afholdt to workshops, hvor fagchefer på tværs af de ni kommuner kvalificerede udfordringer, handlinger og mål til strategiens spor Arbejdsmarked & Uddannelse og Bosætning & Attraktivitet.
  • Strategi sendes i politisk høring: Borgmesterforum Fyn afholdt møde den 3. oktober og besluttede at sende strategien i politisk høring med høringsperiode fra 10. oktober til 20. december.

  Indhold af Strategi FYN 2018-21 – tre strategiske hovedspor

  Borgmesterforum har valgt tre strategiske hovedspor som ramme for det tværkommunale samarbejde på Fyn i den næste 4-årige periode.

  Der ønskes for det første en stærkere indsats rettet mod den fynske hovedudfordring med arbejdsløshed samtidig med, at der i visse brancher er et stigende behov for at skaffe den nødvendige arbejdskraft til virksomhederne. Derudover ønskes det fynske uddannelsesniveau hævet, og samtidigt ønskes uddannelserne i højere grad tilpasset de aktuelle beskæftigelsesmuligheder.

  For det andet ønskes et udvidet samarbejde og en forstærket indsats på hele Fyn med henblik på at øge den fynske attraktivitet og evne til at tiltrække ny bosætning. Endelig skal den fynske infrastruktur (trafikalt, digitalt og energiforsyningsmæssigt) styrkes ved at igangsætte ambitiøse indsatser på baggrund af de allerede vedtagne fælles fynske strategier for infrastruktur, energi- og mobil- og bredbåndsudvikling.

  Arbejdsmarked & Uddannelse

  Dette spor er et nyt samarbejdsområde for Byregion Fyn. Området er genstand for stor bevågenhed pga. et stærkt ønske om en øget jobskabelse på Fyn. Et samlet Fyn skal tage fat på at nedbringe ledigheden og højne uddannelsesniveauet. Der skal udvikles nye partnerskaber mellem kommunerne, uddannelsessteder og virksomheder, som udnytter og kvalificerer den fynske arbejdsstyrke til de aktuelle opgaver i virksomhederne. Herunder skal der fokus på omskoling, motivation og øget pendling. Alle unge skal have en fremtid med uddannelse og udsigt til at kunne komme i arbejde eller tage en videregående uddannelse. Der skal uddannes flere og bedre faglærte på Fyn, for Fyn har brug for dem.

  Bosætning & Attraktivitet

  Kommunerne ønsker at fortsætte – og øge – den aktuelle vækst i befolkningstallet. For at det kan lykkes, er det nødvendigt, at der fastholdes unge efter endt uddannelse på Fyn, og at der kommer tilflyttere til fra hele landet. Nytilkomne ser ikke kommunegrænser, men på muligheder og potentialer for at bosætte sig på Fyn. Derfor skal der samarbejdes om nye indsatser, der kan styrke den samlede fynske tiltrækningskraft og attraktivitet.

  De fynske kommuner arbejder allerede hver for sig med bosætning, tiltrækning og fastholdelse af borgere, men med dette spor skabes der øgede muligheder for et større tværgående samarbejde med større effekt.

  Infrastruktur & Mobilitet

  Veje, skinner, fjernvarmeledninger, mobilsignaler og bredbåndsnet går på tværs af kommunegrænser. Derfor kræver fremtidens trafikale infrastruktur, digitale løsninger og grønne omstilling, at alle kommuner står sammen om de fynske strategier på området og omsætter dem til konkrete indsatser med stor effekt.

  For dette spor er grundlaget allerede skabt for et stærkt strategisk samarbejde om interessevaretagelse og prioritering på infrastrukturområdet i form af Infrastrukturstrategi Fyn 2017- 2035, som blev vedtaget af de ti fynske kommuner i forsommeren 2017.

  Det skal bemærkes, at der på det strategiske spor Infrastruktur & Mobilitet i øjeblikket sker en udvikling ift. statslige infrastrukturinvesteringer, hvor der er indgået et forlig om at udvide det tredje spor på E20 på delstrækningen Nr. Aaby – Odense V, og samtidig takstnedsættelse på Storebæltsbroen. Denne udvikling følges løbende, og kan komme til at give anledning til justeringer i strategiens tekst (særligt i kapitlet Fyn forbinder Danmark s. 31), hvis der fremsættes ønske om/bemærkninger for dette i kommunernes politiske høringssvar.

  Kommunikation & Dialog
  Strategien indeholder desuden tværgående initiativer om styrket intern- og ekstern kommunikation, herunder en moderne grundfortælling for Fyn og en fælles kommunikationsstrategi for at sikre en effektiv, gennemslagskraftig og sammenhængende kommunikation.

  Organisation & Partnerskab

  Endelig indeholder strategien et afsnit om ny organisering og partnerskab. I afsnittet skitseres potentialerne i et endnu tættere fynsk samarbejde med forslag til proces og principper for ny organisering af det byregionale samarbejde. Ansvaret for udarbejdelse af forslag til en kommende organisation placeres i Borgmesterforum og Kommunaldirektørforum.

  Den videre proces - politisk høring af Strategi FYN 2018-2021

  Det tilrettede forslag til Strategi Fyn 2018-21 fremsættes nu i politisk høring. Høringsperioden i de ni fynske kommuner er fra den 10. oktober til den 20. december 2017. I høringsperioden får kommunernes fagudvalg og byråd lejlighed til at behandle strategioplæggets indhold og fremsende evt. kommentarer og ønsker til supplering eller ændringer af strategien.

  Byregion Fyn Sekretariatet samler op på svar og bemærkninger. De indkomne høringssvar behandles og forelægges Kommunaldirektørforum i januar og Borgmesterforum Fyn på møde i februar 2018, hvorefter eventuelle ændringer indarbejdes i strategien.

  Strategi FYN 2018-21 sendes til endelig godkendelse i kommunerne i løbet af marts-april 2018, hvor de nye byråd skal godkende strategien og dermed grundlaget for de næste 4 års fynske samarbejde.

  Tilføjet efter fagudvalgenes behandling af forslag til Strategi Fyn 2018-2021:

  På baggrund af fagudvalgenes indstilling er der til Økonomiudvalgets møde den 20. november 2017 udarbejdet forslag til samlet høringssvar til forslag til Strategi Fyn 2018-2021.

  Økonomiudvalget anbefaler udkast til høringssvar til Byrådets behandling.

  Økonomi

  Strategi FYN 2018-2021 har ikke i første omgang økonomiske konsekvenser for de fynske kommuner, herunder for kommunernes kassebeholdning. En række handlinger i strategien vil dog kræve, at kommunerne indgår med administrative ressourcer, og når handlingerne efterfølgende skal prioriteres og projekteres, afsætter ressourcer.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 06-11-2017

  Børne- og Uddannelsesudvalget indstiller, at forslag til Strategi FYN 2018-21 tages til efterretning.

  Beslutning Innovations- og Medborgerskabsudvalget den 06-11-2017

  Innovations- og Medborgerskabsudvalget drøftede sagen, og følgende bemærkninger fremsendes til Økonomiudvalget:

  Økonomiudvalget anbefales, at indtænke tilgængelighed og handicapvenlighed under afsnittet Arbejdsmarked & Uddannelse og afsnittet Infrastruktur & Mobilitet.

  Desuden finder IMU det positivt, at der er en bred opbakning til Strategi Fyn, ligesom det er positivt, at der arbejdes på at sikre fuld bredbånds- og mobildækning på Fyn.  Beslutning Miljø- og Teknikudvalget den 07-11-2017

  Miljø- og Teknikudvalget har drøftet forslag til Strategi FYN 2018-21 og indstiller den uden yderligere bemærkninger til Økonomiudvalget.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 08-11-2017

  Social- og Sundhedsudvalget indstiller, at forslag til Strategi FYN 2018-21 tages til efterretning og at Økonomiudvalget anbefales, at indtænke tilgængelighed og handicapvenlighed under afsnittet Arbejdsmarked & Uddannelse og afsnittet Infrastruktur & Mobilitet.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 09-11-2017

  Kultur- og Fritidsudvalget har drøftet forslag til Strategi FYN 2018-21,
  og fremsender den til Økonomiudvalget med udvalgets tilslutning til Innovations- og Medborgerskabsudvalgets bemærkninger til endelig godkendelse i Byrådet.

  Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 13-11-2017

  Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget har drøftet forslag til Strategi FYN 2018-21 og indstiller den uden yderligere bemærkninger til Økonomiudvalget.

  Beslutning Økonomiudvalget den 20-11-2017

  Økonomiudvalget anbefaler udkast til samlet høringssvar på baggrund af fagudvalgenes indstillinger til Byrådets godkendelse

  Beslutning Byrådet den 29-11-2017

  Indstillingen godkendt.

  Bilag

 • Sagsid.: 16/29408

  Indstilling

  Miljø- og Teknikudvalget indstiller Takstblad 2018 og Budget 2018-2022 fra Assens Forsyning A/S, Affald og Genbrug til godkendelse.

  Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

  Beslutningstema

  Renovationstakster for 2018 og Budget 2018-2022 skal godkendes af Byrådet, før Assens Forsyning A/S, Affald og Genbrug kan opkræve dem hos borgere og virksomheder.

  Sagsfremstilling

  Assens Forsyning A/S, Affald og Genbrug fik ved Byrådets 2. behandling af budget godkendt en del af deres affaldstakster. De resterende takster er nu klar og sendes nu som et samlet takstblad tilligemed Budget 2018-2022 til kommunal godkendelse.

  Standard husstand

  Den samlede takst for standard husstand vil i 2018 være på 2593,75 kr., hvilket er en stigning på 93,75 kr. i forhold til 2017. Den største del af stigningen skyldes stigende omkostninger på indførelse af ny genbrugspladsstruktur.

  Prisen for dagrenovation falder med 96,25 kr., da der fra 2018 regnes med en standardbeholder på 140 L i stedet for 190 L.

  Prisen for genbrugsordning med den 2-delte beholder stiger med 10 kr., hvilket skyldes indførelse af de genbrugsøer i Assens indre by i 2018. Erfaringerne fra den første måned med døgnåbne zone 1 på genbrugspladserne er en dårligere sortering af det genanvendelig emballageaffald, når det ikke er muligt at udpege ejer af det afleverede affald. Det forventes, at tilsvarende kan gøre sig gældende på de nedgravede genbrugsøer.

  Prisen for genbrugsplads stiger med 180 kr. Dette skyldes indføringen af den nye genbrugspladsstruktur, dels renovering af nuværende pladser herunder døgnåben zone 1 og dels etablering af nye pladser (Vissenbjerg, Barløse området og Helnæs området).

  Indtægterne for 2017 står ikke mål med omkostningerne, da især prisen for rent træ er faldet og kvalitetskravet fra genanvendelsesanlæg for rent træ er skærpet, hvor ved den salgsbare mængde er blevet mindre.

  Miljøboksen er en stor succes, siden start den 1. april 2016 er der udleveret 2.990 stk., hvor de 1688 stk. er udleveret i de 3 første kvartaler af 2017. Det giver større udgifter til behandling af farligt affald, men samtidig mindre miljøbelastning end når det ved fejl havner i dagrenovationsbeholderen.

  I det fælleskommunale projekt SYFRE I for hele Fyn viste beregninger på Assens Kommunes affaldsdata, at ved at have en 190 L beholder som standard har vi udgifter til indsamling hørende til tom volumen, det vil sige at udnyttelsesgraden af beholdervolumen er for lav. Vi bruger 18 m3 på at indsamle 1 ton affald, hvor det optimale er 10 m3 svarende til en gennemsnitlig fyldningsgrad på 80 %.

  Fra 2018 er standard beholdervolumen derfor ændret til 140 L.

  Erhverv

  Administrationsbidraget for virksomheder falder med 91,60 kr., da antallet af aktive virksomheder i kommunen er steget.

  Prisfaldet på dagrenovationslignende affald skyldes samme forhold som for standard husstande.

  Abonnementsordningen for genbrugsplads falder med 194 kr., da antallet af tilmeldte virksomheder (73 ud af 5474 aktive virksomheder) er faldende og dermed mindre mængder affald til behandling.

  For klippekortsordningen for genbrugsplads falder alle kortpriser med 20 %, da antallet af tilmeldte virksomheder (26 ud af 5474 aktive virksomheder) er faldende og dermed mindre mængder affald til behandling.

  Den specielle fritagelse for genbrugspladsgebyr falder ligeledes med 20 %, da der ikke er mange brugere, kun 12 siden start i efteråret 2014.

  For ordningen for olie- og benzinudskillere fastholdes administrationsgebyret på 0,40 kr. pr. kg affald, medens de andre takster pristalsreguleres med 2 %.

  Til dækning af det nedlukkede deponi Vestfyns Affalds og Deponeringsanlæg I/S (VAD) opkræves der ekstra gebyr for deponeringsaffald fra virksomheder, som kommer fra Assens Kommunes område. Gebyret fastlægges i forbindelse med budgetlægningen for VAD og er faldet med 20 %.

  Lovgrundlag

  Affaldsbekendtgørelse nr. 1309 af 18. december 2012.

  Økonomi

  Affaldsområdet er brugerfinansieret.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Miljø- og Teknikudvalget den 07-11-2017

  Hans Bjergegaard og Arno Termansen erklærede sig inhabile og forlod mødet.

  Miljø- og Teknikudvalget indstiller Takstblad 2018 og Budget 2018-2022 fra Assens Forsyning A/S, Affald og Genbrug til godkendelse.

  Beslutning Økonomiudvalget den 20-11-2017

  Indstillingen anbefales

  Beslutning Byrådet den 29-11-2017

  Indstillingen godkendt.

  Bilag

 • Sagsid.: 15/21859

  Indstilling

  Kultur- og Fritidsudvalget indstiller, at en forøgelse af låneoptagelsen på lånet uden kommunal støtte og garanti fra 3,0 mio. kr. til 4,0 mio. kr., i relation til ombygningen af Glamsbjerg Fritidscenter, anbefales godkendt overfor Byrådet.

  Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

  Beslutningstema

  Der skal tages stilling til at godkende forhøjelsen af lånerammen uden kommunal garanti.

  Sagsfremstilling

  Punktet fremsendes som en tillægsdagsorden, idet Glamsbjerg Fritidscenter skal hjemtage lånene i denne måned og en udvalgsbehandling af låneforhøjelsen er nødvendig inden hjemtagning af finansiering. Såfremt lånene ikke hjemtages i denne måned vil det påvirke byggeriet negativt.

  Glamsbjerg Fritidscenters anlægsprojekt er påbegyndt i henhold til Byrådets godkendelse af 31. august 2016, hvor udbygning af hal 2 blev godkendt.

  Udbygningen er snart færdiggjort, og det betyder, at Glamsbjerg Fritidscenter skal hjemtage byggelånene. Projektets oprindelige finansiering skulle tilvejebringes efter nedenstående model,

  Finasieringsgrundlaget for anlægsbudgettet

  I kroner

  Kommunalt anlægstilskud

  5.000.000

  Lånefinansiering – kommunalt støttet

  5.000.000

  Lånefinansiering – uden støtte

  3.000.000

  A conto tilskud til forundersøgelse

  -166.000

  I alt

  12.834.000

  Administrationen har løbende været i dialog med Glamsbjerg Fritidscenter, og i april måned tilkendegav hallen vanskeligheder med at kunne få den godkendte finansiering til at dække licitationsprisen. På baggrund heraf anmodede administrationen om at få tilsendt en ansøgning, der beskrev det nuværende behov.

  I september måned modtog administrationen et materiale, som indeholdt et forventet driftsbudget for 2018 for Glamsbjerg Fritidscenter, udarbejdet af dennes revisor. Materialet blev vurderet i starten af oktober, og på dette tidspunkt blev det konkluderet, at materialet lå indenfor den politiske beslutning, som godkendte anlægsbudgettet og anlægstilskuddet.

  Glamsbjerg Fritidscenter modtog denne tilbagemelding den 17.10 2017.

  Efterfølgende har det vist sig, at der ved gennemgangen af de tilsendte lånedokumenter er blevet overset det faktum, at lånedokumentet for lånet uden støtte er blevet forhøjet i forhold til den oprindelige bevilling. Der er tale om en forhøjelse fra 3,0 mio. kr. til 4,0 mio. kr.

  Denne forhøjelse kan ikke gennemføres uden Byrådets godkendelse da tilskudsaftalen siger,

  Hallen må ikke optage anden gæld udover mindre, løbende driftskreditter, som kan afvikles indenfor et regnskabsår.

  Glamsbjerg Fritidscenter har dags dato fremsendt ansøgning:

  ”Glamsbjerg Fritidscenter søger om yderligere tilladelse til og låne kr. 1 mill. i forbindelse  med tilbygning og renovering af omklædning og ny indgang. Med grundlag finansiering inden for eget budget. Det opståede behov for yderligere finansiering er på grund af, at vi havde budget på kr. 11.000.000 men licitation endte på kr. 13.406.340 efter tilretning af projektet er vi endt på kr. 12.907.448

  Licitation efter tilretning kr. 12.907,448

  Arkitekt og rådgivning kr. 650.000

  DGI undersøgelse kr. 200.000

  Adgangskontrol kr. 160.000

  Ekstra fundering kr. 200.000

  Samlet pris på ny hal. kr. 14.117.448

  Omprioritering af lån i gammel hal kr. 1.100.000

  Samlet finansiering kr. 15.217.000

  Finansiering.

  Tilskud fra Assens Kommune kr. 5.000.000

  Lån i LR Realkredit kr. 5.000.000 som er med i tilskudsmodelen.

  Lån i LR Realkredit kr. 4.000.000 som finansiering i eget budget Glamsbjerg Fritidscenter.

  Omprioritering af gammelt lån Nykredit til LR kr. 1.100.000 som er med i tilskudsmodellen.”

  Lovgrundlag

  Kommunalfuldmagten.

  Økonomi

  Det fremsendte driftsbudget for 2018 for Glamsbjerg Fritidscenter angiver, at alle afledte driftsudgifter er medtaget såsom renter, afdrag og el, vand og varme. Samlet set forventes der et overskud i driften for 2018 på 332.000 kr.

  Det betyder, at der er indregnet gældsforpligtigelser for følgende lån

  Lånefinansiering – kommunalt støttet

  5.000.000

  Lånefinansiering – uden støtte

  4.000.000

  Omlægning af nuværende lån

  1.100.000

  Der er givet pant i ejendommen og i det kommunale driftstilskud, som det er kutyme i disse sager.

  Endvidere skal det bemærkes, at der ikke er stillet garanti til lånet som ønskes forhøjet fra 3,0 mio. kr. til 4,0 mio. kr. En forøgelse af lånet påvirker ikke størrelsen af det kommunale tilskud, idet lånet optages udenfor haltilskudsmodellen og at renter og afdrag på lånet dermed afholdes af hallen.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 09-11-2017

  Kultur- og Fritidsudvalget indstiller, at en forøgelse af låneoptagelsen på lånet uden kommunal støtte og garanti fra 3,0 mio. kr. til 4,0 mio. kr., i relation til ombygningen af Glamsbjerg Fritidscenter, anbefales godkendt overfor Byrådet.

  Beslutning Økonomiudvalget den 20-11-2017

  Indstillingen anbefales

  Beslutning Byrådet den 29-11-2017

  Indstillingen godkendt.

 • Sagsid.: 17/17466

  Indstilling

  Social- og Sundhedsudvalget indstiller:

  • At den planlagte ombygning af Korsvang 80 (Assens) sættes i bero på baggrund af faldende efterspørgsel efter plejeboliger.
  • At de økonomiske konsekvenser i forbindelse med berosætning finansieres inden for udvalgets område, således:

   Ved at sætte ombygningen af Korsvang 80 i bero, sættes udmøntningen af en del af reduktionsblok B02 til budget 2016-19 vedr. flere plejeboliger ligeledes i bero.
   Finansieringen i 2018 af den midlertidige berosætning kan ske ved anvendelse af det i budget 2018 afsatte engangsbeløb på udvalgets område. I overslagsårene vil finansiering ske som en del af budgetprocessen for 2019-2022.

  Social- og Sundhedsudvalget beslutter endvidere, at der igangsættes en bred analyse af alternative muligheder for brug af bebyggelsen.

  Økonomiudvalget anbefaler indstillingen med præcisering af, at finansiering af udgiften i 2019-2022 er en del af Social- og Sundhedsudvalgets umiddelbare forvaltning.

  Beslutningstema

  På baggrund af en vigende efterspørgsel efter plejeboliger foreslås det, at sætte tidligere byrådsbeslutning vedr. ombygning af Korsvang 80 (Assens) i bero– med henblik på undersøgelse af alternative anvendelsesmuligheder.

  Sagsfremstilling

  Social- og Sundhedsudvalget besluttede den 6. september 2017 at anmode administrationen om at udarbejde en beslutningssag, der sætter ombygningsprojekt vedr. Korsvang 80 i bero.

  Baggrund

  I forbindelse med budget 2016-2019 besluttede Byrådet at øge antallet af plejeboliger i Assens Kommune - herunder at ombygge de 14 lejemål ved Korsvang 80 til 8-10 plejeboliger, og lade dem blive en del af Bofællesskabet Korsvang, som er nabo til Korsvang 80.

  Formålet var, at imødekomme en - på daværende tidspunkt - stigende efterspørgsel efter plejeboliger.

  Imidlertid er efterspørgslen efter plejeboliger faldet, således at der pr. oktober 2017 er 15 borgere på venteliste til en plejebolig i Assens Kommune.

  Korsvang 80

  Korsvang 80, beliggende i Assens By, er en kommunalt ejet bygning med to etager og 14 lejemål. Der er syv lejemål på hver etage. Der findes ikke elevator i bygningen.

  Bygningen er siden 2007 blevet anvendt til aflastningspladser, midlertidig genhusning i forbindelse med ombygning af De Gamles Hjem samt genhusning i forbindelse med ombygning af Lindebjerg – som blev gjort til en afdeling af botilbuddet Pilebakken.

  Fra juni 2017 har bygningen ikke været anvendt og er således klar til næste fase i ombygningen.

  Korsvang 80 er finansieret med støttet lån fra Landsbyggefonden. Lånet er indfriet, og Assens Kommune betaler nu 2/3 af den sidste ydelse på det tidligere lån til Landsbyggefonden.

  Den årlige udgift til Korsvang 80 udgør 953.000 kr., som bl.a. omfatter udgifter til el, vand og varme, administration varetaget af boligselskabet Kristiansdal, bidrag til Landsbyggefonden og pedelfunktion. Det forventes dog, at den samlede udgift pr. år vil være ca. 700.000 kr., hvis bygningen står tom.

  Bygningen er af Landsbyggefonden klassificeret som almen bolig. Det betyder, at en eventuel anden anvendelse af bygningen forudsætter en aftale med Landsbyggefonden om omklassificering.

  Berosætning

  På baggrund af den faldende efterspørgsel efter plejeboliger anbefales det, at ombygningen af Korsvang 80 sættes i bero med henblik på en analyse af alternative muligheder for brug af bebyggelsen.

  Analysen vil omfatte en afdækning af behov, muligheder, forudsætninger og konsekvenser ved alternative anvendelsesmuligheder i kommunalt regi eller ved evt. salg af bygningen.

  Økonomi

  En berosætning af ombygningen af Korsvang 80 vil medføre, at en del af den vedtagne reduktionsblok B02 til budget 2016-19 vedr. flere plejeboliger ikke udmøntes som budgetlagt.

  * Ophør af huslejetab Korsvang 80 er i reduktionsblokken til budget 2016-19 opgjort til 397.000 kr. Tallet beror på, at Korsvang 80 på daværende tidspunkt blev anvendt delvist. Det forventes, at samlede udgift pr. år vil være ca. 700.000 kr., når bygningen står tom.

  Den samlede årlige udgift i forbindelse med berosætning af ombygning af Korsvang 80 vurderes at udgøre ca. 925.000 kr. (ikke-udmøntet besparelse på hjemmepleje -375.000 kr., udgifter til bygningsdrift -700.000 kr. samt ikke-udmøntet udgift til servicearealer og midlertidige boliger 150.000).

  Den manglende udmøntning foreslås i 2018 finansieret ved hjælp af det i 2018 afsatte engangsbeløb på udvalgets område. I overslagsårene vil finansiering ske som en del af budgetprocessen for 2019-2022.

  Økonomistabens bemærkning:

  Tilføjet efter Social- og Sundhedsudvalgets behandling af sagen.

  Det skal bemærkes, at den foreslåede finansiering i 2018, af det afsatte éngangsbeløb på udvalgets område, hidrører til de 3 mio. kr. der jfr. budgetaftalen for 2018-2021, blev afsat til at imødegå de økonomiske udfordringer på områder, hvor der ikke er muligt at overføre underskud til kommende år.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 08-11-2017

  Social- og Sundhedsudvalget indstiller:

  • At den planlagte ombygning af Korsvang 80 (Assens) sættes i bero på baggrund af faldende efterspørgsel efter plejeboliger.
  • At de økonomiske konsekvenser i forbindelse med berosætning finansieres inden for udvalgets område, således:

   Ved at sætte ombygningen af Korsvang 80 i bero, sættes udmøntningen af en del af reduktionsblok B02 til budget 2016-19 vedr. flere plejeboliger ligeledes i bero.
   Finansieringen i 2018 af den midlertidige berosætning kan ske ved anvendelse af det i budget 2018 afsatte engangsbeløb på udvalgets område. I overslagsårene vil finansiering ske som en del af budgetprocessen for 2019-2022.

  Social- og Sundhedsudvalget beslutter endvidere, at der igangsættes en bred analyse af alternative muligheder for brug af bebyggelsen.

  Beslutning Økonomiudvalget den 20-11-2017

  Økonomiudvalget anbefaler indstillingen med præcisering af, at finansiering af udgiften i 2019-2022 er en del af Social- og Sundhedsudvalgets umiddelbare forvaltning.


  Beslutning Byrådet den 29-11-2017

  Indstillingen godkendt.

  Bilag

 • Sagsid.: 17/21762

  Indstilling

  Børne- og Uddannelsesudvalget indstiller, at der i Ungdomsskolens bestyrelse er en repræsentant for Byrådet valgt blandt fagudvalgets medlemmer.

  Beslutningstema

  Drøftelse og stillingtagen til den fremtidige sammensætning af ungdomsskolebestyrelsen.

  Sagsfremstilling

  Sagen udsendes på tillægsdagsorden, da der ved udsendelse af ordinær dagsorden ikke var endelig klarhed over svar fra Undervisningsministeriet.

  Punktet skal behandles nu, da Byrådet skal vedtage udpegningslisten i november.

  Ved den seneste revision af Lov om ungdomsskoler er der ændret i lovens bestemmelser vedr. sammensætning af ungdomsskolebestyrelsen.

  Bestyrelsen for Assens Ungdomsskole har hidtil bestået af:

  • 3 repræsentanter for Byrådet
  • 2 repræsentanter for organisationer med særlig interesse for ungdomsskolearbejdet, herunder arbejdsmarkedets parter
  • 2 medarbejderrepræsentanter
  • 2 elevrepræsentanter fra Ungdomsskolen eller ungdomsklubben

  Ungdomsskolebestyrelsen skal fremover bestå af 7 eller flere medlemmer. I ungdomsskolebestyrelsen skal der som minimum være repræsentanter for

  1. Organisationer med særlig interesse for ungdomsskolearbejdet, herunder arbejdsmarkedets parter,
  2. Medarbejderne ved ungdomsskolen,
  3. Eleverne ved ungdomsskolen.

  Det fremgår endvidere af lovens § 7, stk. 2, at ”Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at en tilforordnet deltager i ungdomsskolebestyrelsens møder uden stemmeret.”

  Efter henvendelse til Undervisningsministeriet er det oplyst, at ”kommunalbestyrelsen kan beslutte, at én eller flere af pladserne skal besættes af en repræsentant for kommunalbestyrelsen. Samtidig kan kommunalbestyrelsen beslutte, at de i stedet, eller samtidig, vil være repræsenteret af en tilforordnet, uden stemmeret, jf. § 7, stk. 2, 2. pkt.”

  Ungdomsskolebestyrelsen udtaler, at den ønsker, at der til den nye bestyrelse udpeges repræsentanter fra Byrådet til ungdomsskolens bestyrelse.

  Forvaltningen vil i samarbejde med Ungdomsskolen udarbejde forslag til ny vedtægt for Assens Ungdomsskole. Forslaget vil indeholde en præcisering af sammensætningen og antal af medlemmer i ungdomsskolens bestyrelse.

  Forslaget forelægges Børne- og Uddannelsesudvalget og Byrådet i december. Forslaget vil forinden have været sendt i høring i ungdomsskolens bestyrelse.

  Inden udarbejdelse af vedtægt skal der være taget stilling hvorvidt der skal være repræsentanter for Byrådet i ungdomsskolebestyrelsen, og om man i så fald ønsker 1, 2 eller 3 repræsentanter. Endvidere skal der tages stilling til, om man herudover eller i stedet for anbefaler, at en tilforordnet fremadrettet skal deltage i ungdomsskolebestyrelsens møder uden stemmeret.

  Såfremt det besluttes, at der skal være 1 eller flere repræsentanter fra Byrådet i ungdomsskolebestyrelen og/eller deltagelse af en tilforordnet i Ungdomsskolebestyrelsens møder uden stemmeret, bedes der ligeledes taget stilling til, hvorvidt repræsentanterne udpeges blandt fagudvalgets medlemmer.

  Det kan oplyses, at Byrådet i forbindelse med godkendelse af vedtægter for skoler og dagtilbud har besluttet, at der ikke er medlemmer eller tilforordnede fra Byrådet i bestyrelser i skoler og dagtilbud.

  På den baggrund anbefales det at overveje, om det samme skal være gældende i forhold til ungdomsskolebestyrelsen. Ungdomsskolens bestyrelse har samme opgaver som bestyrelserne på skoler og dagtilbud i forhold økonomi og som høringspart i forhold til byrådet.

  Alle bestyrelser på dagtilbuds- og skoleområdet indgår i årlige dialogmøder med Børne- og Uddannelsesudvalget, hvor ungdomsskolebestyrelsen også er inviteret til at deltage.

  En sådan sidestilling af ungdomsskoles bestyrelse vil understøtte at alle skoletilbud under udvalgets områder har samme tilgang til udvalget og dermed Byrådet i Assens.

  Hvis det besluttes, at der også fremover skal være repræsentanter fra Byrådet i ungdomsskolebestyrelsen og/eller en tilforordnet i ungdomsskolebestyrelsens møder uden stemmeret, anbefaler forvaltningen, at repræsentanter udpeges blandt fagudvalgets medlemmer, da de i forvejen har en indgående indsigt i Ungdomsskolens virksomhed. Såfremt man beslutter at udpege en tilforordnet til ungdomsskolebestyrelsens møder uden stemmeret, anbefaler forvaltningen, at der peges på afdelingsleder for dagtilbud og skoler.

  Lovgrundlag

  Lov om ungdomsskoler.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 06-11-2017

  Børne- og Uddannelsesudvalget indstiller, at der i ungdomsskolens bestyrelse er en repræsentant for Byrådet valgt blandt fagudvalgets medlemmer.

  Beslutning Byrådet den 29-11-2017

  Lars Søgaard fremsatte følgende ændringsforslag:

  ”Der udpeges 3 byrådsrepræsentanter til ungdomsskolens bestyrelse, heraf mindst én fra børne- og uddannelsesudvalget, mens resterende medlemmer kan vælges blandt de øvrige fagudvalgs medlemmer”.

  Ændringsforslaget godkendt.

  Bilag

 • Sagsid.:

  Sagsfremstilling

  Søren Steen Andersen anmoder om, at følgende optages på Byrådets møde onsdag den 29. november 2017:

  Jeg vil gerne bruge min initiativret som byrådsmedlem til at bringe sag op til Byrådets behandling vedr. nybyggeri på Tallerupskolen i forbindelse med flytning af overbygningsskole, som vedtaget i pkt. 15 på Byrådets møde den 28. juni 2017. Med afsæt i det kommende byråds sammensætning fra 1. januar 2018, anser jeg at der er et ændret grundlag for denne sag, hvorfor den vil kunne behandles på ny.

  Jeg anbefaler at Byrådet beslutter, at projektet ikke bringes til udførelse med den konsekvens, at Byrådets flertalsbeslutning fra den 28. juni 2017, pkt. 15 med følgende ordlyd:

  ”Flertallet godkender endvidere

  • at udbygningen af Tallerupskolen igangsættes for 15 mio. kr. i indeværende år samt
  • at restfinansieringen på 8,1 mio. kr. finansieres via kassetræk ved fremrykning af overslagsårenes anlægsmidler på skoleområdet fordelt på årene:
  • 2018: 3,0 mio. kr.
  • 2019: 3,0 mio. kr.
  • 2020: 2,1 mio. kr.
  • at der meddeles en anlægsbevilling på 15 mio. kr.
  • at rådighedsbeløb på 8,1 mio. kr. frigives til 2017 ved fremrykning af de i overslagsårene anførte beløb med bemærkning om at rådighedsbeløb på 6,9 mio. kr. er frigivet ved budgetvedtagelsen samt
  • at anlægsrammerne for 2018, 2019 og 2020 reduceres med de tilsvarende beløb, som flyttes til 2017.

  Flertallet bemærker, at byggeriet skal opstartes hurtigst muligt og være afsluttet til skoleåret 2018/19”

  Ikke skal bringes til udførelse.

  I fh t de økonomiske forhold foreslår jeg den uudmøntede del af budgettet på kr. 15 mio. overføres til kassen. Pengene forbliver jf. budgetaftalen indenfor skoleområdet, til det kommende byråds prioritering.

  Beslutning Byrådet den 29-11-2017

  Charlotte Vincent Petersen fremsatte følgende ændringsforslag:

  ”Sagen udsættes på yderligere oplysning af Byrådets beslutningsgrundlag med henblik på fornyet behandling på Byrådets møde i december.

  Administrationen anmodes om at belyse lokalebehovet på Tallerupskolen fra skoleåret 2018/2019 med udgangspunkt i, at der forventeligt skal være overbygning på såvel Tommerup Skole og Tallerupskolen fra det kommende skoleår. Med udgangspunkt heri undersøges tillige mulighederne for i hvilket omfang, der vil kunne forhandles med tilbudsgivere i det igangværende udbudsforløb om eventuel reduktion i projektet samt eventuelle økonomiske konsekvenser af en given ændring af projektet.”

  28 medlemmer af Byrådet (alle undtagen Ø) stemte for ændringsforslaget.

  1 medlem af Byrådet (Ø) stemte imod ændringsforslaget.

  Ændringsforslaget var herefter godkendt.

 • Sagsid.:

  Beslutning Byrådet den 29-11-2017

  Sara Emil Baaring spurgte til muligheden for, at skiltet ”Børnehaven Solbakken” nedtages fra bygningen, hvor der tidligere har været børnehave.

  Charlotte Christiansen orienterede om, at Landdistrikternes Fællesråd har afbrudt samarbejdet med sin direktør.

 • Sagsid.:

  Beslutning Byrådet den 29-11-2017

  Orientering om at Assens Kommune har tiltrådt henvendelse fra ”Rimelig udligning.nu” til Regeringen.

  Orientering om samarbejde med flere fynske kommuner om koordinering af arbejder vedrørende ny jernbane over Vestfyn og udvidelse af den fynske motorvej.

 • Sagsid.:

  Beslutning Byrådet den 29-11-2017

  Intet.

 • Sagsid.: 17/16802

  Indstilling

  Borgmesteren indstiller, at udkast til styrelsesvedtægt oversendes til Byrådets 1. behandling.

  Økonomiudvalget anbefaler udkast til styrelsesvedtægt med bemærkning om, at antal medlemmer af Økonomiudvalget ændres til 9 medlemmer samt at udvalgsvederlag øges til 30.000 kr.

  Beslutningstema

  Borgmesteren forelægger udkast til styrelsesvedtægt til politisk behandling som grundlag for det kommende byråds konstituerende møde den 13. december 2017

  Sagsfremstilling

  Økonomiudvalget udsatte på møde den 20. november 2017 to sager vedrørende henholdsvis vederlag for Assens Byråd pr. 1. januar 2018 og oplæg til fremtidig politisk struktur.

  Efterfølgende er der i forlængelse af kommunalvalget den 21. november 2017 afklaret den overordnede fremtidige politiske struktur samt den tilknyttede vederlæggelse af Byrådet fra 1. januar 2018.

  På den baggrund genfremsendes de to udsatte sager ikke. Nærværende sag med udkast til ny styrelsesvedtægt fremsendes i stedet til politisk behandling.

  Overordnet set fastlægger styrelsesvedtægten fastlægger den politiske struktur i kommunen og arbejdsdelingen mellem de stående udvalg m.v. Derudover fastlægger vedtægten vederlæggelsen af byrådets medlemmer for deltagelse i udvalgsarbejdet.

  Styrelsesvedtægten skal undergives to behandlinger i Byrådet med mindst 6 dages mellemrum. Assens Byråd kan med behandling af udkast til styrelsesvedtægt på byrådets møder i november og december vedtage vedtægten til ikrafttræden pr. 1. januar 2018, hvor nyt byråd tiltræder.

  Styrelsesvedtægten skal danne grundlag for det kommende byråds konstituerende møde den 13. december 2017.

  Lovgrundlag

  Lov om kommunernes styrelse § 2

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Beslutning Økonomiudvalget den 28-11-2017

  Økonomiudvalget anbefaler udkast til styrelsesvedtægt med bemærkning om, at antal medlemmer af Økonomiudvalget ændres til 9 medlemmer samt at udvalgsvederlag øges til 30.000 kr.

  Beslutning Byrådet den 29-11-2017

  Et flertal på 28 medlemmer af byrådet (alle undtagen Ø) oversender forslag til styrelsesvedtægt 2018 med Økonomiudvalgets bemærkninger til Byrådets 2. behandling den 20. december 2017.

  Et mindretal af byrådet, 1 medlem (Ø) kan ikke oversende forslag til styrelsesvedtægt 2018 til Byrådets 2. behandling.

  Bilag