icon-Politik

Politik

Referat

Onsdag den 11. oktober 2017 kl. 17:00

Mødested: Byrådssalen
Udvalg: Byrådet
Medlemmer: Søren Steen Andersen, Dan Gørtz, Lars Kristian Pedersen, Tanja Møllegaard Løvgren, Leif Wilson Laustsen, Rie Nielsen, Henrik Mott Frandsen, Ole Knudsen, Erik Klindt Andersen, Henning Jensen, Jens Henrik W. Thulesen Dahl, Hans Bjergegaard, Betina Signe Stick, Tage Kiltang Bartholin, Finn Viberg Brunse, Leif Rothe Rasmussen, Henrik Hansen, Charlotte Vincent Petersen, Elmer Philipsen, Lars Søgaard, Lone Akselsen, Sara Emil Baaring, Arno Termansen, Mogens Mulle Johansen, Malene Rye, Poul Poulsen, Ena Nørgaard
 • Sagsid.:

  Beslutning Byrådet den 11-10-2017

  Dagsordenen godkendt.

 • Sagsid.: 16/23876

  Indstilling

  Økonomiudvalget oversender følgende anbefaling til Byrådets 2. behandling:

  • at der med udgangspunkt i 1. behandlingsbudgettet for 2018-2021, godkendes de ændringsforslag som fremgår af budgetforliget, herunder tekniske blokke.
  • at bevillinger godkendes i henhold til bevillingsoversigten
  • at der afsættes en pulje på 17,5 mio. kr. til imødekommelse af overførsler mellem årene 2017/2018
  • at takstblad for 2018 (excl. Forsyningen) godkendes
  • at anlæg markeret med F i investeringsoversigten frigives
  • at anlæg markeret med X, frigives under forudsætning af, at projektet forelægges fagudvalg inden igangsætning

  Beslutningstema

  Sagen forelægges til Byrådets behandling af ændringsforslag til budget 2018-2021, jf. budgetforlig af 24.09.17.

  Sagsfremstilling

  Der er den 24. september 2017 indgået forlig mellem alle byrådets partier (Venstre, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Konservative Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten) om budget 2018-2021. Nedenstående budgettal er baseret på det indgåede budgetforlig.

  Det har været målet for budgetlægningsforløbet, at overholde den økonomiske politik således, at der opnås et budget i balance og samtidig styrke kassebeholdningen. Samtidig har det været en forudsætning at fastholde den gode service over for borgere og erhvervsdrivende.

  Ændringer til 2. behandling af budget 2018-2021

  I 1.000 kr.

  2018

  2019

  2020

  2021

  Ændring af likvide aktiver 1. behandling

  -35.488

  -50.679

  -45.416

  -54.374

  Ændring i driftsudgifter

  16.058

  10.008

  3.998

  4.148

  Ændringer på anlæg

  3.755

  14.450

  7.450

  5.800

   Låneoptagelse

  -4.600

  -4.600

  -4.300

  -4.300

  Ændringer i finansforskydninger

  -17.500

  Ændring af likvide aktiver til 2. behandling

  -37.775

  -30.821

  -38.268

  -48.726

  Ændringer i forhold til 1. behandlings budgettet:

  Budgetforliget indeholder en udmøntning af puljen på 15 mio. kr. til drift, hvor der fokuseres på at understøtte de tre fagudvalg, Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, Børne- og Uddannelsesudvalget og Social- og Sundhedsudvalget i forhold til den udfordring der pt. viser sig ved budgetopfølgningerne i 2017. Der afsættes 3 mio. kr. til hvert udvalg. Der afsættes ligeledes 2,5 mio. kr. til Eden og 2,7 mio. kr. til børnepakken.

  På anlæg indeholder budgetforliget ligeledes en udmøntning af puljen på 15 mio. kr. og yderligere 3,8 mio. kr. til en samlet forøgelse af anlægsbudget på 18,8 mio. kr.

  Der er indregnet lånoptagelse med 4,6 mio. kr. til moderniseringsplan for vejbelysning.

  Finansforskydninger udligner pulje til overførsel mellem 2017 og 2018.

  Udskrivningsprocenten på 26,1 og grundskyldspromillen på 22,12 samt valg af statsgaranteret udskrivning fastholdes fra 1. behandlings budgettet.

  Byrådet besluttede ved 1. behandling af budget 2017-2020, at fristen for fremsendelse af politiske ændringsforslag skulle fastsættes til den 25. september 2017, kl. 9.00. Der er ikke indkommet andre politiske ændringsforslag end budgetforliget.

  Lovgrundlag

  Styrelsesloven

  Økonomi

  Budget og bevillingsoversigt jf. forlig

  BUDGET- OG BEVILLINGSOVERSIGT 2018-2021
  I 1.000 kr.

  Budget
  2018

  Budget
  2019

  Budget
  2020

  Budget
  2021

  Indtægter

  Skatter

  -1.785.017

  -1.822.306

  -1.868.584

  -1.927.159

  Generelle tilskud m.v.

  -865.801

  -816.236

  -816.501

  -811.120

  I ALT INDTÆGTER

  -2.650.818

  -2.638.542

  -2.685.085

  -2.738.279

  Driftsudgifter

  Økonomiudvalg

  260.535

  233.038

  234.026

  230.673

  Innovations- og medborgerskabsudvalg

  42.249

  42.351

  41.322

  41.322

  Miljø og teknik udvalg

  111.270

  109.372

  109.019

  108.829

  Børne- og undervisningsudvalg

  739.064

  721.264

  709.988

  705.575

  Kultur- og fritidsudvalg

  65.352

  66.015

  66.015

  66.015

  Erhvervs- og beskæftigelsesudvalg

  351.410

  346.857

  344.193

  344.193

  Social- og sundhedsudvalg

  937.290

  928.876

  926.767

  927.507

  I ALT DRIFTSUDGIFTER

  2.507.170

  2.447.773

  2.431.330

  2.424.114

  Renter

  -5.803

  -5.486

  -7.625

  -7.806

  Pris- og lønskøn før ændringsforslag

  54.234

  109.290

  164.837

  RESULTAT AF ORDINÆR DRIFTSVIRKSOMHED

  -149.451

  -142.021

  -152.090

  -157.134

  Anlægsudgifter (excl. jordforsyning)

  72.105

  61.934

  59.350

  48.050

  Køb af jord incl. Byggemodning

  10.000

  8.000

  7.000

  5.000

  Salg af jord

  -5.000

  -8.000

  -10.000

  -5.000

  JORDFORSYNING ANLÆG

  77.105

  61.934

  56.350

  48.050

  RESULTAT AF DET SKATTEFINANS. OMRÅDE

  -72.346

  -80.087

  -95.740

  -109.084

  Tilgang af likvide aktiver

  Resultat i alt jf. resultatopgørelsen

  -72.346

  -80.087

  -95.740

  -109.084

  Optagne lån

  -4.600

  -4.600

  -4.300

  -4.300

  I ALT

  -76.946

  -84.687

  -100.040

  -113.384

  Anvendelse af likvide aktiver

  Afdrag på lån (langfristet gæld)

  47.126

  48.321

  56.227

  59.113

  Øvrige finansforskydninger

  -7.955

  5.545

  5.545

  5.545

  I ALT

  39.171

  53.866

  61.772

  64.658

  ÆNDRING AF LIKVIDE AKTIVER                               

  -37.775

  -30.821

  -38.268

  -48.726

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Beslutning Økonomiudvalget den 02-10-2017

  Investeringsoversigt 2018-2021 til 2. behandling af budget 2018-2021 omdelt.

  Økonomiudvalget anbefaler indstillingen og oversender budget 2018-2021 til Byrådets 2. behandling.

  Økonomiudvalget anmoder administrationen om inden fremsendelse til Byrådets 2. behandling at tilrette sagsfremstillingen, således at de sidste to linjer i tabel 1 udgår.


  Beslutning Byrådet den 11-10-2017

  Indstillingen godkendt.

  Bilag

 • Sagsid.: 16/23876

  Indstilling

  Økonomiudvalget indstiller budgettet for den kirkelige ligning til godkendelse med en skatteprocent på 0,95 % og oversender den kirkelige ligning 2018 til Byrådets 2. behandling

  Beslutningstema

  Godkendelse af den kirkelige ligning for 2018

  Sagsfremstilling

  Kirkeministeriet har udmeldt landskirkeskatten og tilskud fra fællesfonden for 2018.

  Med baggrund i det statsgaranterede udskrivningsgrundlag samt provstiudvalgets endelige detailbudget for 2018 budgetteres der med følgende hovedtal for indtægter og udgifter.

  Hele kr.

  Budget 2018 - statsgaranti   

     53 Kirkelige skatter og afgifter

      5 Balanceforskydninger

           001 Forskudsbeløb af kirkeskat

  -52.095.359

           002 Afregning af forskelsbeløb

           006 Udligningstilskud

  -1.274.000

  Indtægter i alt

  -53.369.359

           013 Landskirkeskat

  8.169.940

           014 Lokale kirkelige kasser

  40.729.843

  Udgift Jordløse/Haastrup sogn til Fåborg-Midtfyn

  983.777

           015 Provstiudvalget

  1.375.000

           015 Provstiudvalget uforudsete udgifter

  1.200.000

           015 Kalkningsprojekt

  900.000

  Udgifter i alt

  53.358.560

  Balance

  -10.799

  Statsgaranteret udskrivningsgrundlag:

  5.483.722.000

  Kirkeskatteprocent

  0,95%

  Mellemregningskonto

  Estimeret mellemregning ultimo 2017

  -778.457

  Budgetteret mindreforbrug 2018

  -10.799

  Estimeret mellemregning ultimo 2018

  -789.256

  Ovenstående medfører, at provstiudvalget opskriver mellemregningen med Assens Kommune, således at denne forventes at udgøre 789.256 kr. ultimo 2018.

  Mellemregningen er mindsket væsentligt i forhold til den tidligere behandling af den kirkelige ligning for 2018. Det skyldes, at der i indeværende år foregår et renoveringsarbejde på Verninge kirke til en samlet sum af 2,0 mio. kr. som trækkes over mellemregningen.

  Endvidere er der for 2018 og frem afsat midler til et kalkningsprojekt, og dette mindsker det budgetterede mindreforbrug for 2018.

  Lovgrundlag

  Lov om folkekirkens økonomi.

  Økonomi

  Det budgetterede overskud medfører, at kirkekassernes beholdning udgør 789.000 kr. ved udgangen af 2018.

  Kirkeskatteprocenten er uændret i forhold til 2017 og udgør 0,95 %

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Beslutning Økonomiudvalget den 02-10-2017

  Den kirkelige ligning 2018 oversendes til Byrådets 2. behandling

  Beslutning Byrådet den 11-10-2017

  Indstillingen godkendt.

 • Sagsid.:

  Beslutning Byrådet den 11-10-2017

  Poul Poulsen orienterede fra udvalg vedrørende støtte til bygningsbevaring.

 • Sagsid.:

  Beslutning Byrådet den 11-10-2017

  Orientering om henvendelse fra LO Vestfyn med anmodning om etablering af elevpladser

  Orientering om henvendelse fra KL vedrørende budget 2018-2021 på landsplan

  Orientering om, at Assens Kommune deltager i bosætningsmesse i Odense den 28.-29. oktober

 • Sagsid.:

  Beslutning Byrådet den 11-10-2017

  Rigmor Rasmussen spurgte til renovering af Tommerup-blomsten.