icon-Politik

Politik

Referat

Onsdag den 20. september 2017 kl. 17:00

Mødested: Byrådssalen
Udvalg: Byrådet
Medlemmer: Søren Steen Andersen, Dan Gørtz, Lars Kristian Pedersen, Tanja Møllegaard Løvgren, Leif Wilson Laustsen, Rie Nielsen, Henrik Mott Frandsen, Ole Knudsen, Erik Klindt Andersen, Henning Jensen, Bodil Boesgaard, Jens Henrik W. Thulesen Dahl, Hans Bjergegaard, Betina Signe Stick, Tage Kiltang Bartholin, Finn Viberg Brunse, Charlotte Christiansen, Leif Rothe Rasmussen, Henrik Hansen, Charlotte Vincent Petersen, Elmer Philipsen, Lars Søgaard, Lone Akselsen, Sara Emil Baaring, Arno Termansen, Mogens Mulle Johansen, Malene Rye, Poul Poulsen, Ena Nørgaard
 • Sagsid.:

  Beslutning Byrådet den 20-09-2017

  Dagsordenen godkendt

 • Sagsid.: 16/23876

  Indstilling

  Økonomiudvalget anbefaler,

  • at forslag til budget 2018-2021 godkendes
  • at udskrivningsprocenten fastsættes uændret til 26,1
  • at der vælges statsgaranti af udskrivningsgrundlag og generelle tilskud
  • at grundskyldspromillen fastsættes uændret til 22,12
  • at fristen for fremsendelse af ændringsforslag fastsættes til den 25. september 2017 kl. 9.00. Ændringsforslag sendes til økonomichefen.

  Beslutningstema

  Forslag til Byrådets 1. behandling af budget 2018-2021 godkendes.

  Sagsfremstilling

  Budgetlægningen for 2018-2021 går nu ind i den afsluttende fase, hvor budgetforslaget til Byrådets 1. behandling skal godkendes.

  På indtægtssiden er der vurderet på selvbudgettering kontra statsgaranti. Det anbefales at anvende statsgaranti.

  Ifølge budget- og bevillingsoversigten udgør skatter og generelle tilskud m.v. 2.650,8 mio. kr. i 2018. Heraf kommer 6 mio. kr. fra puljen til ”særligt vanskeligt stillede kommuner”.

  Der er i driftsbudgettet indarbejdet budgetrammer for de enkelte fagudvalg.

  I budgetforslaget er medtaget tekniske- og administrative tekniske blokke, samt en 1-årig driftspulje på 15 mio. kr. i 2018.

  De samlede driftsudgifter udgør i alt 2.491,3 mio. kr. i 2018.

  Resultat af den ordinære driftsvirksomhed viser i 2018 et overskud på 165,4 mio. kr.

  Den udmeldte serviceramme fra KL er på 1.790,1 mio. kr. Kommunens serviceudgifter kan i materialet opgøres til 1.747,9 mio. kr. i 2018, og er dermed 42,2 mio. kr. mindre end den udmeldte serviceramme.

  På anlægssiden er medtaget anlægsprogram for 2018-2021 samt en pulje på 15 mio. kr. i 2018. Samlet set et anlægsprogram på 68,4 mio. kr. i 2018.

  I forbindelse med overtagelse af Assens Havn, er der indregnet 4 mio. kr. til indfrielse af en kassekredit, samt 1 mio. kr. til renter og afdrag på lån.

  Der er ikke indregnet låneoptagelse i 2018. Afdrag på lån udgør 47 mio. kr. i 2018. Gælden inkl. havn og ekskl. ældreboliger, udgør herefter 371 mio. kr. ved udgangen af 2018.

  Samlet set balancerer budgetforslaget for 2018 med et råderum på 35,5 mio. kr. Ved budgetaftalen for 2017-2020 blev det aftalt, at forbedre kassebeholdningen med 28,3 mio. kr. Denne aftale fastholdes. Råderummet udgør herefter 7,2 mio. kr.

  Budgettet er sendt til høring hos berørte parter. Modtagne høringssvar vil indgå i de videre politiske forhandlinger.

  Ifølge tidsplanen er fristen for fremsendelse af politiske ændringsforslag fastsæt til den 25. september 2017 kl. 9.00. Ændringsforslag sendes til økonomichefen.

  Lovgrundlag

  Styrelsesloven

  Økonomi

  De økonomiske måltal:

  Budgetoversigt og økonomiske måltal (mio. kr. netto)

  Måltal

  2018

  2019

  2020

  2021

  Resultat af ordinær driftsvirksomhed

  -100

  -165

  -152

  -155

  -160

  Resultat af det skattefinansierede område

  -35

  -92

  -104

  -106

  -118

  Disponibel kassebeholdning primo

  -50

  -53

  -

  -

  -

  Gennemsnitlig kassebeholdning i ht. kassekreditreglen

  -100

  -364

  -

  -

  -

  Det kan bemærkes at alle måltal opfyldes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Beslutning Økonomiudvalget den 11-09-2017

  Indstillingen anbefales

  Beslutning Byrådet den 20-09-2017

  Indstillingen anbefales og budgetforslag 2018-2021 oversendes til Byrådets 2. behandling.

  Bilag

 • Sagsid.: 16/23876

  Indstilling

  Økonomiudvalget anbefaler budgettet for den kirkelige ligning til godkendelse med en skatteprocent på 0,95 %

  Beslutningstema

  Der træffes beslutning om udskrivningsprocenten for kirkeskat 2018

  Sagsfremstilling

  Kirkeministeriet har udmeldt landskirkeskatten og tilskud fra fællesfonden for 2018.

  Med baggrund i det statsgaranterede udskrivningsgrundlag samt provstiudvalgets foreløbige detailbudget for 2018 budgetteres der med følgende hovedtal for indtægter og udgifter.

  Hele kr.

  Budget 2018 - statsgaranti   

     53 Kirkelige skatter og afgifter

      5 Balanceforskydninger

           001 Forskudsbeløb af kirkeskat

  -52.095.359

           002 Afregning af forskelsbeløb

           006 Udligningstilskud

  -1.274.000

  Indtægter i alt

  -53.369.359

           013 Landskirkeskat

  8.169.940

           014 Lokale kirkelige kasser

  41.310.843

  Udgift Jordløse/Haastrup sogn til Fåborg-Midtfyn

  983.777

           015 Provstiudvalget

  1.300.000

           015 Provstiudvalget uforudsete udgifter

  1.200.000

  Udgifter i alt

  52.964.560

  Balance

  -404.799

  Statsgaranteret udskrivningsgrundlag:

  5.483.722.000

  Kirkeskatteprocent

  0,95%

  Mellemregningskonto

  Estimeret mellemregning ultimo 2017

  -1.628.457

  Budgetteret mindreforbrug 2018

  -404.799

  Estimeret mellemregning ultimo 2018

  -2.033.256

  Ovenstående medfører, at provstiudvalget opskriver mellemregningen med Assens Kommune, således at denne forventes at udgøre 2.033.256 kr. ultimo 2018.

  Lovgrundlag

  Lov om folkekirkens økonomi

  Økonomi

  Med det lagte budget vil mellemregningen med Assens Kommune forventes at udgøre 2.033.256 kr. ultimo 2018.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Beslutning Økonomiudvalget den 11-09-2017

  Indstillingen anbefales

  Beslutning Byrådet den 20-09-2017

  Byrådet anbefaler budget for den kirkelige ligning til godkendelse med en skatteprocent på 0,95 %. Den kirkelige ligning 2018 oversendes til 2. behandling.

 • Sagsid.: 17/10110

  Indstilling

  Økonomiudvalget anbefaler, at

  • Assens Havn pr. 1. januar 2018 overgår til en organistionsform som kommunal havn
  • Assens Kommune, jf. havneloven, overtager Assens Havns økonomiske forpligtigelser, jf. sagsfremstillingens økonomiafsnit
  • Assens Havns 4 eksisterende lån samt en tilknyttet swap, optaget hos KommuneKredit , overføres til kommunens langfristede gæld pr. 1. januar 2018, med virkning fra og med regnskab 2018.
  • Assens Kommunes optager havnens driftsbudget i det kommunale budget 2018-2021
  • personale ansat ved Assens Havn virksomhedsoverdrages til Assens Kommune
  • Assens Havns ejendomme med tilhørende forpligtigelser overdrages til Assens Kommune
  • Assens Havns aktiver værdiansættes og indgår i kommunens samlede aktiver
  • Assens Kommune i øvrigt indtræder i Assens Havns øvrige nuværende forpligtigelser og rettigheder

  Økonomiudvalget er særlig opmærksom på samarbejdet med erhvervsaktører på havnen og beder administrationen om et oplæg til rammen for samarbejdet efter 1. januar 2018.

  Beslutningstema

  Sag om stillingtagen til Assens Havns overgang til organisationsform som kommunal havn forelægges til endelig beslutning

  Sagsfremstilling

  Assens Byråd tilkendegav den 31. maj 2017, efter henvendelse fra bestyrelsen for Assens Havn, at Assens Havn skal overgå til en organisationsform som kommunal havn pr. 1. januar 208 Byrådet anmodede samtidig om at få forelagt en sag med nærmere beskrivelse af de økonomiske konsekvenser af overgangen til kommunal havn.

  Byrådet udpegede samtidig kommunaldirektøren som observatør i havnebestyrelsen i perioden frem til den 31. december 2017.

  Med denne sag forelægges nærmere beskrivelse af de økonomiske og juridiske konsekvenser ved overgangen fra kommunal selvstyrehavn til kommunal havn.

  Havnelovens fastlægger at en kommunal havn styres af Byrådet. Det forudsættes at organisationsformen ”kommunal havn” anvendes af havne, som ikke er i en egentlig konkurrencesituation om at tiltrække gods i forhold til andre havne. Byrådet har ansvaret for at forvalte de offentlige ressourcer og værdier, herunder at finde anvendelse for havnens arealer og anlæg.

  Ved overgang fra en organisationsform som kommunal selvstyrehavn til organisationsformen kommunal havn indskrænkes havnens mulige aktiviteter. En kommunal selvstyrehavn har i havneloven en udvidet adgang til at varetage en række aktiviteter, fx havnerelateret operatør virksomhed, udføre skibsrelateret hjælpevirksomhed o. lign., som ikke vil være muligt som kommunal havn.

  Ved overgang til kommunal havn vil Assens Kommune overtage havnens nuværende aktiver og passiver, herunder også de arealer som tilhører Assens Havn. På samme måde vil kommunen indtræde i de kontrakter m.v., herunder lejekontrakter som Assens Havn måtte indgå i på overgangstidspunktet.

  Personale ansat ved selvstyrehavnen Assens Havn vil med en ændret organisationsform for havnen pr. 1. januar 2018 blive virksomhedsoverdraget i medfør af gældende lovgivning herfor.

  I forbindelse med overgang til en kommunal havn vil Assens Havn blive implementeret i Assens Kommune organisation, herunder i anvendelse af indkøbsaftaler, økonomisystem m.v.

  Lovgrundlag

  Havneloven

  Virksomhedsoverdragelsesloven

  Økonomi

  Det følger af havneloven, at ved en havns overgang fra en organisationsform som kommunal selvstyrehavn til at være organiseret som en kommunal havn overtager kommunen selvstyrehavnens økonomi samt de øvrige forpligtigelser, som måtte hvile på havnen.

  I givet fald Assens Havn overgår til at blive en kommunal havn vil Assens Kommune i henhold til regnskabet for 2016 overtage følgende aktiv- og passivposter.

  Aktiver

  Materielle anlægsaktiver

  27.351.353

  Tilgodehavender

  242.245

  Kontant beholdning

  1.964

  Aktiver i alt

  27.595.562

  Passiver

  Egenkapital primo, realiseret tab/gevinst på swap aftale, overført resultat 2016

  6.520.743

  Langfristede gældsforpligtigelser

  15.206.142

  Kortfristede gældsforpligtigelser

  5.868.677

  Passiver i alt

  27.595.562

  Aktivsiden består primært af de regnskabsmæssige værdier tilknyttet henholdsvis bolværker, bassiner og sejlløb samt bygninger og arealer.

  Derudover havde Assens Havn samlet tilgodehavender på 242.245 kr. pr. 31. december 2016, og disse udgør for nuværende 135.343 kr. 

  Passivsiden består af flere hovedelementer, og nedenfor kommenteres på de væsentligste poster.

  De langfristede gældforpligtigelser omfatter 4 lån i Kommune Kredit, disse lån er optaget over en længere periode, og Assens Kommune har stillet garanti.

  Lånene afvikles rettidigt.

  Den restløbetid som er på de 4 lån varierer noget, men det ene lån har forfald i 2030 mens to af lånene stopper i 2036. Endeligt stopper det sidste lån i 2040.

  Det ene af de to lån som udløber i 2036 har tilknyttet en swap med rente-

  satsen 2,17 %. For nuværende, med det meget lave renteniveau, medfører en sådan ordning, at der ved en indfrielse af swappen pr. d.d. vil blive beregnet en faktisk gæld, der vil medføre et tab.

  De kortfristede gældsforpligtigelser omfatter havnens bankkonto – kassekredit i Fynske Bank. Assens Kommune har stillet garanti til banken.

  Øvrig kortfristet gæld omfatter leverandører af varer og tjenesteydelser samt anden gæld. Der er for nuværende ingen gæld til leverandører af varer og tjenesteydelser. Anden gæld omhandler poster såsom moms, feriepengeforpligtigelser og urealiseret tab på swapaftale (bogført markedsværdi).

  I forbindelse med Assens havns overgang til kommunal organisering, skal der afsættes et driftsbudget i det kommunale budget for 2018-2021.

  Der er udarbejdet et forslag til budget for Assens havn som er bilag til sagen.

  Budgetforslaget tager udgangspunkt i en årlig omsætning på 2,6 mio. kr., forventede årlige driftsudgifter på 2,4 mio. kr. og endelig finansieringsudgifter for 1,0 mio. kr.

  Budgettet viser en samlet nettomerudgift for Assens Kommune på 0,8 mio. kr.

  Budgetforslaget for 2018-2021 er udarbejdet med udgangspunkt i årsregnskaberne for 2015 og 2016 samt forventningerne til regnskabet for 2017.

  Assens Kommune indtræder i øvrigt i alle de kontrakter og andre forpligtigelser, som Assens Havn måtte have, fx lejeaftaler.

  På tilsvarende vis vil Assens Kommune i medfør af lov om virksomhedsoverdragelse overtage det personale, som i dag er ansat på Assens Havn. Det drejer sig om havnechefen og yderligere 2 personaler. Den årlige lønudgift udgør brutto 1.383.000 kr. i 2017-niveau.

  Særligt vedrørende lejekontrakter er Assens Havn pt. udlejer på 9 lejekontrakter til en samlet årlig leje på ca. 1.629.000 kr. i 2017- niveau. Lejekontrakterne har forskellige bindingsperioder. Enkelte har fortsat uopsigelighedsperioder indbygget. Assens Kommune vil indtræde i lejekontrakterne på de gældende kontraktvilkår.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Beslutning Økonomiudvalget den 11-09-2017

  Ole Knudsen blev erklæret inhabil og forlod mødet under sagens behandling

  Indstillingen anbefales med tilføjelse af, at Økonomiudvalget er særlig opmærksom på samarbejdet med erhvervsaktører på havnen og beder administrationen om et oplæg til rammen for samarbejdet efter 1. januar 2018.

  Beslutning Byrådet den 20-09-2017

  Ole Knudsen blev erklæret inhabil og forlod mødet under sagens behandling.

  Indstillingen godkendt.

  Bilag

 • Sagsid.: 17/18465

  Indstilling

  Beredskabskommissionen for Beredskab Fyn indstiller, at

  • den skriftlige afrapportering om det klimarelaterede materiel fremsendes til deltagerkommunerne til orientering,
  • deltagerkommunernes økonomiudvalg godkender indkøb af klimamateriel i henhold til model A, idet der ift. fordelingsnøglen tages hensyn til Odense Kommunes indkøb af klimamateriel.

  Økonomudvalget anbefaler indstillingen med bemærkning om, at finansiering af Assens Kommunes andel af udgiften oversendes til budgetlægning 2018 - 2021.

  Økonomiudvalget stiller sig undrende over for, at materiel indkøbt før etableringen af Beredskab Fyn værdisættes efterfølgende.

  Udvalget tilkendegiver i øvrigt afsluttende, at udvalget ser med bekymring på udviklingen af økonomien på beredskabsområdet efter beredskabsreformen.

  Beslutningstema

  Sagen forelægges til Økonomiudvalget efter henvendelse fra Beredskab Fyn.

  Sagsfremstilling

  På Beredskabskommissionens møde den 12. april 2016 anmodede Odense Kommune den fælles Beredskabskommission for Beredskab Fyn om at vurdere, hvorvidt Beredskab Fyn har det nødvendige klimaudstyr til rådighed til at håndtere stormflod, der eksempelvis blev oplevet under stormen Bodil i 2013 eller stormen og de tilhørende vandstandsstigninger i 2006.

  Henvendelsen fra Odense Kommune samt Beredskab Fyns analyse og anbefalinger – udarbejdet på baggrund af beredskabskommissionens anmodning herom.

  Det fremgik videre af Odense Kommunes henvendelse, at Odense Kommune i 2013 bevilligede ca. 1.3 mio. til det daværende Odense Brandvæsen til indkøb af klimatilpasningsmateriel. Efter etableringen af Beredskab Fyn er dette udstyr overdraget vederlagsfrit til Beredskab Fyn.

  Beredskab Fyn har siden april 2016 og frem til Beredskabskommissionsmødet den 4. april 2017 foretaget en analyse af behovet for klimamateriel blandt andet på baggrund af Beredskab Fyns operative erfaringer efter stormene og de efterfølgende vandstandsstigninger hhv. den 26.–27 december 2016 og 3.–4 januar 2017. Endvidere har klimasagen været drøftet i den lokale beredskabsstab og med Beredskabsstyrelsen ift. risikobilledet sammenholdt med risikoen for brolukninger over Storebælt og Lillebælt samt mulighederne for assistance fra det statslige beredskab.

  På baggrund af Beredskab Fyns analyse og afrapportering omkring behovet for klimamateriel på Fyn, Langeland og Ærø traf Beredskabskommissionen den 4. april 2017 beslutning om at indstille til deltagerkommunernes økonomiudvalg/ kommunalbestyrelser at indkøbe klimamateriel efter model A, samt at der i fordelingsnøglen tages hensyn til Odense Kommunes anskaffelse af klimamateriel til en værdi af 1.3 mio. kr.

  Model A:

  Klimamateriel til kr. 2.075.000 udgør: 3 klimatrailere med nødvendig pumpekapacitet samt indkøb af i alt 300 m. vandbarriere.

  Materiellet vil operativt blive disponeret ift. den aktuelle vejrsituation.

  Materielanskaffelserne påregnes først at kunne indgå i det operative beredskab til vinteren 2018/ 2019.

  Økonomiske konsekvenser:

  Fordelingsnøglen:

  Fordeling af udgifter til klimaudstyr

  Fordelingsnøgle

  eksisterende udstyr

  samlet klimaudstyr

  Andel af nyt

  Odense

  39,31

  1.300.000,00

  1.326.712,50

  26.712,50

  Nyborg

  8,89

  0,00

  300.037,50

  300.037,50

  Svendborg

  10,36

  0,00

  349.650,00

  349.650,00

  Kerteminde

  6,35

  0,00

  214.312,50

  214.312,50

  Ærø

  2,75

  0,00

  92.812,50

  92.812,50

  Langeland

  4,88

  0,00

  164.700,00

  164.700,00

  Assens

  9,03

  0,00

  304.762,50

  304.762,50

  Nordfyn

  8,74

  0,00

  294.975,00

  294.975,00

  Faaborg-Midtfyn

  9,69

  0,00

  327.037,50

  327.037,50

  I alt

  100,00

  1.300.000,00

  3.375.000,00

  2.075.000

  Opkrævningerne vil ske samtidigt med de kommunale tilskud for 2018. Dvs. de sendes i november med betalingsfrist ultimo december 2017.

  Odense Kommunes udbudskontor, som er administrations kommune for Beredskab Fyn, har udtalt, at indkøbene kan foretages uden udbud, idet indkøb af hhv. watertubes og pumpemateriel hver for sig ligger under grænseværdien for udbud.

  Administrationen har modtaget ovenstående fra Beredskab Fyn den 6. september 2017, hvorfor eventuelle administrative bemærkninger først kan foreligger på Økonomiudvalgets møde.

  Økonomi

  Assens Kommune har ikke afsat budgetmidler til indkøb af klimamateriel.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Beslutning Økonomiudvalget den 11-09-2017

  Indstillingen anbefales med bemærkning om, at finansiering af Assens Kommunes andel af udgiften oversendes til budgetlægning 2018 - 2021.

  Økonomiudvalget stiller sig undrende over for, at materiel indkøbt før etableringen af Beredskab Fyn værdisættes efterfølgende.


  Udvalget tilkendegiver i øvrigt afsluttende, at udvalget ser med bekymring på udviklingen af økonomien på beredskabsområdet efter beredskabsreformen.

  Beslutning Byrådet den 20-09-2017

  Indstillingen godkendt

  Bilag

 • Sagsid.:

  Beslutning Byrådet den 20-09-2017

  Lars Kristian Pedersen orienterede om, at projekt garantiskole nu er igangsat.

 • Sagsid.:

  Beslutning Byrådet den 20-09-2017

  Intet

 • Sagsid.:

  Beslutning Byrådet den 20-09-2017

  Orientering om modtaget brev fra KL vedrørende den samlede kommunale budgetlægning.

 • Sagsid.: 17/18384