icon-Politik

Politik

Referat

Onsdag den 30. august 2017 kl. 17:00

Mødested: Byrådssalen
Udvalg: Byrådet
Medlemmer: Søren Steen Andersen, Dan Gørtz, Lars Kristian Pedersen, Tanja Møllegaard Løvgren, Rie Nielsen, Henrik Mott Frandsen, Ole Knudsen, Erik Klindt Andersen, Henning Jensen, Bodil Boesgaard, Jens Henrik W. Thulesen Dahl, Hans Bjergegaard, Betina Signe Stick, Tage Kiltang Bartholin, Finn Viberg Brunse, Leif Rothe Rasmussen, Henrik Hansen, Charlotte Vincent Petersen, Elmer Philipsen, Lars Søgaard, Lone Akselsen, Sara Emil Baaring, Mogens Mulle Johansen, Malene Rye Andersen, Poul Poulsen, Ena Nørgaard
 • Sagsid.:

  Beslutning Byrådet den 30-08-2017

  Dagsorden med tillægsdagsorden godkendt med bemærkning om, at tillægsdagsordenens punkt 2 (referatets punkt 20) behandles forud for dagsordenens punkt 7, idet Malene Rye, Ø, dog tilkendegiver at punkt 10 bør udgå af dagsordenen, idet hun finder at der ikke er sammenhæng mellem beslutningskompetence og sagens fremstilling til Byrådet.

 • Sagsid.: 16/24753

  Indstilling

  Direktionen indstiller, at 2. budgetopfølgning tages til efterretning og at følgende anbefales til Byrådet:

  Børne- og Uddannelsesudvalget indstiller:

  • at der gives en negativ tillægsbevilling på 525.000 kr. i 2017 og 1.260.000 kr. overslagsårene. Beløbet finansierer en tillægsbevilling på Miljø- og teknikudvalget, vedrørende ekstra busruter ifm. lukning af skoler.

  Miljø- og Teknikudvalget indstiller, at 2. budgetopfølgning tages til efterretning og at følgende indstilles til Byrådet:

  • at der gives en tillægsbevilling på 525.000 kr. i 2017 og 1.260.000 kr. i overslagsårene, vedrørende ekstra busruter i fm. lukning af skoler. Beløbet finansieres af en negativ tillægsbevilling på Børne- og Uddannelsesudvalget.
  • at der gives en tillægsbevilling på 100.000 kr. i 2017 og 200.000 i overslagsårene vedrørende Kildevangen, bygningsvedligeholdelse. Beløbet finansieres af en negativ tillægsbevilling på Social- og Sundhedsudvalget.

  Social- og Sundhedsudvalget tog 2. budgetopfølgning til efterretning og indstiller:

  • at der gives en negativ tillægsbevilling på 137.000 kr. i 2017 og i overslagsårene vedr. tjenestemandspension på aktivitetscenter Odensevej og botilbuddet Pilebakken. Beløbet tilføres kassen.
  • at der gives en negativ tillægsbevilling på 100.000 kr. i 2017 og 200.000 i overslagsårene. Beløbet finansierer en tillægsbevilling på MTU vedrørende bygningsvedligeholdelse, Kildevangen.
  • at der gives en negativ tillægsbevilling på 256.000 kr. i 2017 og 511.000 i overslagsårene. Beløbet finansierer en tillægsbevilling på ØK-Finans til afdrags- og renteafvikling vedrørende Kildevangen.

  Økonomiudvalget anbefaler indstillingerne.

  Beslutningstema

  Budgetopfølgning pr. 30. juni 2017 – drift forelægges til  politisk behandling.

  Sagsfremstilling

  Tillægsbevillinger fremgår af nedenstående skema:

  Det forventede regnskab på Økonomiudvalgets område:

  Samlet set viser budgetopfølgningen for Økonomiudvalget, at der forventes et mindreforbrug på 6.161.000 kr. Mindreforbruget ligger inden for servicerammen.

  Det forventede regnskab på alle udvalg:

  Den samlede budgetopfølgning for alle udvalg, viser et forventet merforbrug på 20.012.000 kr. for driften.

  Afvigelsen på de enkelte udvalg fremgår af nedenstående opgørelse:

  Der kan knyttes følgende overordnede bemærkninger til afvigelserne på DRIFT:

  • Økonomiudvalget skønner et mindreforbrug på 6.191.000 kr., som primært kan henføres til områder med overførselsadgang, der bl.a. omfatter forskydning i lønudgifter og digitaliseringsbesparelse som udmøntes over de næste 3 år.
  • Børne- og uddannelsesudvalget skønner et merforbrug på 8.896.000 kr., som primært kan henføres til anbringelsesområdet, hvor der arbejdes intenst med at realisere besparelsen på 13.341.000 kr. som ligger i budget 2017.
  • Erhvervs og Beskæftigelsesudvalget skønner et merforbrug på 8.292.000 kr. Merforbruget ligger på arbejdsmarkedsområdet og dækker over store udsving inden for området. Der ses et mindreforbrug på integrationsområdet, kontanthjælp og forsikrede ledige mens der ses et merforbrug på ressourceforløb, ledighedsydelse, fleksjob, jobafklaring og sygdagpengeområdet.
  • Social- og Sundhedsudvalget skønner et merforbrug på 8.390.000 kr., som primært kan henføres til et overført underskud fra 2016, hjælpemidler samt øgede udgifter til respiratorpatienter og ældreboliger. Der forventes mindreforbrug på de decentrale områder.

  Samlenotater til de enkelte udvalgsområder er vedlagt som bilag.

  Budgetopfølgningen har været forelagt alle fagudvalg.

  Lovgrundlag

  Styrelseslovens § 40.

  Økonomi

  Nedenfor oversigt med resultatopgørelsen pr. 30. juni 2017.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Beslutning Økonomiudvalget den 21-08-2017

  Indstillingen anbefales.

  Beslutning Byrådet den 30-08-2017

  Indstillingen godkendt

  Bilag

 • Sagsid.: 16/24753

  Indstilling

  Økonomiudvalget anbefaler, at 2. budgetopfølgning tages til efterretning og at følgende indstilles til Byrådet:

  • At der gives en negativ tillægsbevilling på 12.792.000 kr. vedrørende udbetaling af § 17 midlerne – tilskud til kommuner med vanskelige økonomiske vilkår.
  • At der gives en tillægsbevilling på 256.000 kr. i 2017 og 511.000 kr. i overslagsårene til afdrags- og renteafvikling vedrørende Kildevangen. Beløbet finansieres af en negativ tillægsbevilling på Social- og sundhedsudvalget.

  Beslutningstema

  Budgetopfølgning pr. 30. juni 2017 – Finans på Økonomiudvalget forelægges til politisk behandling.

  Sagsfremstilling

  Samlet set viser budgetopfølgningen for Finansiering - Økonomiudvalget, et forventet mindreforbrug på 11.740.000 kr.

  Lovgrundlag

  Styrelseslovens § 40

  Økonomi

  (i 1.000 kr.)

  Forventet regnskab

  Korrigeret

  budget

  Opr. budget

  Afvigelse til korr. budget

  Tillægs-bev.

  Overførsel til 2018

  Skatter og tilskud

  -2.600.766

  -2.578.819

  -2.578.819

  -21.947

  -12.792

  0

  Renter

  -3.984

  -3.984

  -3.984

  0

  0

  0

  Afdrag på lån

  45.385

  35.178

  35.178

  10.207

  256

  0

  Øvrige finansforskydninger

  7.320

  7.320

  -10.180

  0

  0

  0

  Finansiering i alt

  -2.552.045

  -.2.540.305

  -2.557.805

  -11.740

  -12.536

  0

  (minus = indtægt)

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Beslutning Økonomiudvalget den 21-08-2017

  Indstillingen anbefales.

  Beslutning Byrådet den 30-08-2017

  Indstillingen godkendt

  Bilag

 • Sagsid.: 17/6423

  Indstilling

  Økonomiudvalget anbefaler, at der gives en negativ tillægsbevilling på 4.269.000 kr. til ændring af pris- og lønskøn for oprindeligt budget 2017.

  Beslutningstema

  Sagen forelægges til stillingtagen til nedjustering af af pris- og lønskøn i budget 2017 til det aktuelle niveau.

  Sagsfremstilling

  I forbindelse med Kommunernes Landsforenings forhandling om kommunernes økonomi for 2018-2021 er der korrigeret for en ændret forventning til pris- og lønudviklingen i 2017. Den aftalte ramme i 2017 tog udgangspunkt i et højere pris- og lønskøn end det det aktuelle pris- og lønskøn viser. Der er derfor i forhandlingerne om kommunernes økonomi for 2018 korrigeret ned til det aktuelle niveau.

  Kommunernes Landsforening har beregnet et nyt pris- og lønskøn for oprindeligt budget 2017. De væsentligste ændringer er sket på løn, tjenesteydelser uden moms og øvrige tjenesteydelser - jf. skema.

  Det ændrede pris- og lønskøn bevirker følgende ændring på udvalg – jf. skema

  Udmeldingen om de ændrede pris- og lønskøn kom sammen med aftalen om kommunernes økonomi for 2018. Det var på et meget sent tidspunkt i forhold til, at det drejer sig om indeværende års budget.

  Det meget sene tidpunkt på året vil derfor påvirke udmøntningen og på flere områder vanskeliggøre at det kan nås i indeværende år.

  Lovgrundlag

  Styrelsesloven.

  Økonomi

  Driftsbudgetterne korrigeres for ændret pris- og lønskøn svarende til 4.269.000 kr. i det oprindelige budget for 2017.

  Beløbet tilgår kassen.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Økonomiudvalget den 21-08-2017

  Indstillingen anbefales.

  Beslutning Byrådet den 30-08-2017

  Indstillingen godkendt

 • Sagsid.: 16/27300

  Indstilling

  Direktionen indstiller, at revisionsberetning nr. 21 tages til efterretning.

  Beslutningstema

  Revisionsberetning nr. 21 – delberetning for regnskabsår 2016

  Sagsfremstilling

  BDO Statsautoriseret Revisionsaktieselskab har fremsendt Beretning nr. 21 Løbende revision indtil januar 2017

  Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger.

  Beretningen blev udsendt til Byrådets orientering den 17. februar 2017, men er ved en fejl ikke blevet dagsordensat til Økonomiudvalgets og Byrådets møde i marts.

  Lovgrundlag

  Lov om kommunernes styrelse

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Beslutning Direktionen den 08-02-2017

  Revisionsberetning nr. 21 drøftet og taget til efterretning.

  Beslutning Byrådet den 30-08-2017

  Indstillingen godkendt

  Bilag

 • Sagsid.: 17/14169

  Indstilling

  Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget indstiller:

  • at tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. 1-C602 ”For et område til centerformål, butikker, boliger o.l. ved Brydes Alle i Assens By” godkendes til offentliggørelse i 4 uger.
  • at beslutningskompetencen vedrørende den endelige godkendelse af tillægget uddelegeres til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget.

  Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

  Beslutningstema

  Der skal træffes beslutning om godkendelse af forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 1-C601 til udsendelse i offentlig høring i 4 uger.

  Sagsfremstilling

  Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 1-C602 er udarbejdet på baggrund af den godkendte bebyggelsesplan der er udarbejdet for det almennyttige boligbyggeri ”Plums Gaard”.

  Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget (EBU) behandlede på møde den 24. april en sag om status på dialogen om vilkår for det almennyttige byggeri ”Plums Gaard” og principgodkendte projektforslaget som det foreligger.

  På mødet blev det besluttet, at der skulle udarbejdes et tillæg til lokalplanen for at muliggøre bygherres foreslåede trafik- og parkeringsløsning.

  I lokalplan 1-C602 er en af formålsbestemmelserne” at udstikke retningslinjerne for udformning af de ubebyggede arealer, herunder fremtidige vej- og stiforbindelser, torve, parkering samt udstikke retningslinjer for den fremtidige beplantningsstruktur” (§1.5).

  I eksisterende lokalplan er der i forhold til formålsparagraffen fastlagt og udpeget en placering af parkeringsarealer, samt sti og fællesopholdsarealer i området (§5.6).

  Lokalplanområdet og arealer der får ændret anvendelse

  Med disponeringen for arealerne i den nye bebyggelsesplan for Plums Gaard, bliver der flyttet rundt på placeringen af parkeringsarealer og de fælles friarealer. Det betyder, at der skal et ændret plangrundlag til, for at bebyggelsesplanen er i overensstemmelse med lokalplanen. Derfor er der udarbejdet et tillæg til lokalplanen, der fastlægger bestemmelser omkring placeringen af parkering og fælles friarealer.

  Lovgrundlag

  Lov om planlægning.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 14-08-2017

  Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget indstiller:

  • at tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. 1-C602 ”For et område til centerformål, butikker, boliger o.l. ved Brydes Alle i Assens By” godkendes til offentliggørelse i 4 uger.
  • at beslutningskompetencen vedrørende den endelige godkendelse af tillægget uddelegeres til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget.

  Beslutning Økonomiudvalget den 21-08-2017

  Indstillingen anbefales.

  Beslutning Byrådet den 30-08-2017

  Indstillingen godkendt

  Bilag

 • Sagsid.: 17/3442

  Indstilling

  Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget indstiller, at Kommuneplan 2017 bliver endeligt godkendt med de 26 ændringer, der er beskrevet i sagsfremstillingen, med følgende ændringer jf sag nr. 2 på EBUs møde:

  • at den foreslåede ændring #24 justeres, således at de to foreslåede nye boligrammer ved Glamsbjerg - ramme 5.2.B.19 og 5.2.B.20 – begge medtages i Kommuneplanen
  • at der som konsekvens heraf skal reduceres med et areal til boliger på ca. 5 ha, hvor det indstilles, at boligrammen ved Dærupvej i Glamsbjerg udgår

  Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

  Beslutningstema

  Sagen forelægges til stillingtagen til Forslag til Kommuneplan 2017-2029 med foreslåede ændringsforslag efter gennemført høring.

  Sagsfremstilling

  Forslag til Kommuneplan 2017

  Forslag til Kommuneplan 2017-2029 med tilhørende screening for miljøvurdering har været i offentlig høring i 9 uger fra den 31. marts til den 2. juni 2017. I høringsperioden blev der afholdt borgermøde om kommuneplanforslaget den 22. maj på Hjemstavnsgården i Køng.

  Forslag til Kommuneplan2017-2029 kan ses på www.assens.dk/kommuneplan2017

  I forbindelse med offentlighedsperioden har der været afholdt et forhandlingsmøde med Erhvervsstyrelsen, der står for at samle de statslige myndigheders høringssvar i et forhandlingsdokument – se bilag A. Staten har mulighed for at nedlægge veto mod en kommuneplan, hvis statens krav ikke er opfyldt i kommuneplanen. Vejdirektoratet og Miljøministeriet har samtidig indsendt deres egne høringssvar.

  Ud over Erhvervsstyrelsens dokumenter, er der indkommet 22 høringssvar. Høringssvarene fremgår af bilag B.

  Ændringer til Forslag til Kommuneplan 2017

  Administrationen har forholdt sig til samtlige høringssvar – se bilag C. Høringssvarene og forhandlingen med Erhvervsstyrelsen har dannet grundlag for en række ændringsforslag til kommuneplanforslaget. I det følgende gennemgås det konkret, hvilke ændringer til kommuneplanforslaget administrationens foreslår indarbejdet, som en del af den endelige kommuneplan 2017-2029.

  Kapitel 2 – Overordnet udvikling

  Ændring # 1:

  Kategorierne for bymønsterbyer på side 9 - 11 ændres til Centerbyer (i forslaget står der Større bymønsterbyer) og Lokalbyer (i forslaget står der Mindre bymønsterbyer).

  Ændring # 2:

  Der indsættes et kort med perspektivområderne på side 17. Perspektivområderne vises ikke på et retningslinjekort. Dette er et krav fra Erhvervsstyrelsen.

  Ændring # 3:

  Der indsættes et ”ikke” og udskiftes et ”skal” med et ”bør” i sjette afsnit i redegørelsen på side 24, så der kommer til at stå: ”Dette er ikke ensbetydende med, at landdistrikternes egne karakteristika ikke kan kræve særegne indsatser, men som udgangspunkt bør disse ses og etableres i nært samarbejde og samhørighed med de omkringliggende lokalsamfund. ”

  Ændring # 4:

  I afsnit ”2.6 Detailhandel” indsættes der større læsbare kort med afgrænsning af de enkelte detailhandelsområder, dvs. bymidter, lokalcentre og områder til særligt pladskrævende varer. Dette er et krav fra Erhvervsstyrelsen. Efterfølgende sidetal tilrettes tilsvarende.

  Ændring # 5:

  På side 28 i forslaget ændres tabellen i retningslinje 2.6.6 til en tabel, der viser den samlede ramme til butiksformål for hvert detailhandelsområde. Tabellen i forslaget over udnyttet bruttoetageforbrug rykkes til redegørelsesteksten i stedet for. Dette er et krav fra Erhvervsstyrelsen.

  2.6.6 Arealrammer til detailhandel i bymidter, lokalcentre og områder til særligt pladskrævende varegrupper.

  Maksimal butiksstørrelse (m2) indenfor detailhandelsrammen til:

  Maksimal butiksareal i alt i detailhandelsrammen

  Daglig varer

  Udvalgs varer

  Særligt pladskrævende varer

  Assens Midtby (Østergade og Willemoesgade)

  3.500

  2.000

  0

  21.500

  Assens Midtby

  (Søndre Ringvej og Åkrogen)

  3.500

  2.000

  0

  4.500

  Assens (2.1.C.17)

  0

  0

  2.000

  2.000

  Assens ml Søndre Ringvej og Rådhus Allé (1.2.C.16)

  0

  0

  2.000

  5.000

  Assens Søndre Ringvej / Fåborgvej (1.2.C.13, 1.2.E.12 og 1.2.E.24)

  0

  0

  2.000

  8.000

  Assens lokalcenter ml Nørre Alle og Vagtelvænget (1.2.C.14)

  1.000

  1.000

  0

  3.000

  Haarby Bymidte (4.2.C.1, 4.2.BE.1, 4.2.BE.3 og 4.2.BE.6)

  3.500

  2.000

  0

  9.500 (Haarby i alt)

  Haarby Øst (4.2.E.1 og 4.2.E.6)

  0

  0

  2.000

  9.500 (Haarby i alt)

  Glamsbjerg (5.2.C.1 m.fl.)

  3.500

  2.000

  0

  11.500

  Tommerup (3.1.C.21)

  3.500

  2.000

  0

  7.000

  Tommerup Stationsby (3.1.C.1)

  3.500

  2.000

  0

  6.500

  Vissenbjerg (2.2.C.1, 2.2.C.4, 2.2.C.5, 2.2.C.5 og 2.2.C.7)

  3.500

  2.000

  0

  11.500

  Aarup (Bredgade 2.1.C.1 m.fl)

  3.500

  2.000

  0

  12.500

  Aarup (Indre Ringvej – 2.1.E.1 og 2.1.E.4))

  0

  0

  2.000

  5.000

  Ændring # 6:

  På side 43 ændres overskriften ”Den regionale udviklingsplan” til ”Region Syddanmarks Vækst- og udviklingsstrategi”.

  Kapitel 3 – Trafik og transport

  Ændring # 7:

  Det overordnede vejnet vil igen blive vist på retningslinjekort 3.1 (side 48 i forslaget) som i Kommuneplan 2013. Dette er et krav fra Erhvervsstyrelsen.

  Ændring # 8:

  Vejinteressezonen for udvidelse af E20 vises på retningslinjekort 3.1 (side 48 i forslaget) og der tilføjes følgende nye retningslinje:

  3.1.7 Interessezone for motorvejens udvidelse

  Lokalplanforslag (evt. i udkast) inden for interessezonen for motorvejens udvidelse skal forelægges for Vejdirektoratet, så Vejdirektoratet kan tage stilling til, om lokalplanen vil være forenelig med linjeføringens og interessezonens formål.

  Dette er et krav fra Erhvervsstyrelsen.

  Ændring # 9:

  Tabellen i fortolkningsbidraget til retningslinje 3.1.6 udskiftes med Vejdirektoratets fremsendte udklip fra gældende støjvejledning.

  Dette er et krav fra Erhvervsstyrelsen.

  Ændring # 10:

  Skovrejsningsområderne ved motorvejsudvidelsesinteressezonen reduceres, som Vejdirektoratet anbefaler, så der ikke er arealinteressekonflikter der. Dette er et krav fra Erhvervsstyrelsen.

  Kapitel 4 – Ferie og fritid

  Ændring # 11:

  På retningslinjekortet til 4.5 Støjende fritidsaktiviteter opdateres støjkonsekvens-zonen omkring Skydebane Aborg, idet den angivne zone i forslaget ikke er korrekt. Dette er et krav fra Erhvervsstyrelsen.

  Kapitel 5 – Større tekniske anlæg

  Ændring # 12:

  Vindmølle redegørelsen på side 91 i forslaget skiftes ud med den nye redegørelse aftalt med Erhvervsstyrelsen, hvori der er suppleret med en landskabelig vurdering og begrundelse for udtagning af hvert af vindmølle lokaliserings-områderne. Den nye redegørelse ses på side 8-10 i bilag fra Erhvervsstyrelsen – bilag A. Dette er et krav fra Erhvervsstyrelsen. Efterfølgende sider og sidetal tilrettes ift. mængden af ny tekst.

  Ændring # 13:

  Retningslinje 5.1.3 på side tilføjes et fortolkningsbidrag, så retningslinjen får følgende ordlyd:

  5.1.3 Skyggekast fra vindmøller og husstandsvindmøller

  Vindmøller må ikke påføre nærtliggende beboelse mere end 5 timers skyggekast om året beregnet som reel skyggetid efter WindPro, Shadow-programmet eller et tilsvarende program.

  Fortolkningsbidrag til retningslinje 5.1.3:

  Retningslinjen er ikke en begrænsning ved udlæg af vindmølleområder. Der kan udlægges områder, hvor vindmøller vil påføre naboer mere end 5 timers skyggekast om året. Retningslinjen har til hensigt at sikre, at der ved drift af vindmøller ikke påføres naboer mere end 5 timers årligt skyggekast, og at der for at sikre dette installeres et program til styring af skyggekast, såfremt det er nødvendigt for at reducere skyggekast ved naboer til maksimalt 5 timer årligt.

  Dette er et krav fra Erhvervsstyrelsen.

  Ændring # 14:

  Energinets elanlæg (ledninger) vises på retningslinjekort 5.0 Større tekniske anlæg (side 90 i forslaget).

  Ændring # 15:

  Der tilføjes en ny retningslinje:

  5.3.2 Sikkerhedsafstande til høje elementer

  Høje genstande som fx vindmøller, antenner, skorstene mv., nær Energinets luftledningsanlæg, bør som minimum placeres i en afstand på genstandens fulde totalhøjde fra respektafstanden langs luftledningsanlægget.

  Fortolkningsbidrag til retningslinje 5.3.2:

  Respektafstanden er fastsat for at give betryggende sikkerhed ved arbejde i nærheden af elforsyningsanlæg eller ved uheld og ulykker. Respektafstanden er beskrevet i Stærkstrømsbekendtgørelsens afsnit 5a, § 6.8 (BEK nr. 309 af 27/04/2009).

  Ændring # 16:

  Der tilføjes en ny retningslinje:

  5.3.3 Beplantning nær luftledninger

  I deklarationsarealet for luftledninger må der ikke rejses skov samt plantes træer og buske, der bliver mere end 3 m høje.

  Beplantning uden for deklarationsarealet kan ske såfremt det sikres, at træer ikke kan vælte og beskadige el-anlægget.

  Fortolkningsbidrag til retningslinje 5.3.3: Se nærmere om respektafstande i ”Vejledning om arbejde og træbeskæring nær luftledninger”, der er udarbejdet af Sikkerhedsstyrelsen. Se bl.a. side 4, 5 og 6 med illustration og afstande.

  Af sikkerhedshensyn anbefaler Energinet, at man har den vandrette respektafstand på 15 m til nærmeste luftledning i mente, når man planlægger beplantning jf. vejledningen, så træer ikke kan vælte inden for respektafstanden.

  Der indsættes link til vejledningen: https://www.sik.dk/content/download/1668/27640/version/1/file/Vejledning+om+arbej de+og+tr%C3%A6besk%C3%A6ring+n%C3%A6r+luftledninger.pdf

  Ændring # 17:

  Der tilføjes en ny retningslinje:

  5.3.4 Magnetfelter

  Nye boliger og institutioner, hvor børn opholder sig, ikke bør opføres tæt på eksisterende højspændingsanlæg. Nye højspændingsanlæg bør ikke opføres tæt på eksisterende boliger og børneinstitutioner.

  Fortolkningsbidrag til retningslinje 5.3.4: Begrebet ”tæt på” kan ikke defineres generelt, men må afgøres i den konkrete situation ud fra en vurdering af den konkrete eksponering. Energinet ønsker forsigtighedsprincippet fulgt ved plan-/ anlægsarbejde og anbefaler, at man følger Vejledning i forvaltning af forsigtighedsprincippet ved miljøscreening, planlægning og byggesagsbehandling. Vejledningen er udgivet af Elbranchens Magnetfeltudvalg i samarbejde med Kommunernes Landsforening.

  For yderligere oplysninger om magnetfelter se venligst hjemmesiden

  www.energinet.dk/magnetfelter.

  Ændring # 18:

  Nedenstående tilføjes til redegørelsesteksten til afsnit 5.3 Elnettet mellem afsnittene ”Statslige interesser i planlægningen” og ”Strategi og indsats”:

  Deklarationsområder

  Energinets elanlæg er generelt sikret ved tinglyst deklaration. Om der planlægges, skovrejsningsområder, erhvervsområder, råstofområder(grave-/interesseområde), biogasanlæg, affaldsbehandling, vejanlæg, cykelsti, boligområder, terrænregulering el. lign. skal det understreges, at der langs kabelanlæggene er tinglyst deklaration. Det betyder bl.a., at der inden for en given afstand til luftledninger/jordkabler ikke uden meddelt dispensation kan etableres anlæg af nogen art, herunder beplantning, eller foretages terrænændringer. Deklarationsarealet administreres meget restriktivt, hvormed dispensation ikke kan forventes meddelt.

  Forsigtighedsprincip og magnetfelter

  Overalt, hvor vi bruger, producerer eller transporterer elektrisk strøm, vil der være magnetfelter. Det betyder, at der vil være magnetfelter tæt på alle elforsyningsanlæg og el-apparater, uanset om det er transformere, luftledninger eller jordkabler. Felternes størrelse afhænger af, hvor megen strøm, der går i ledningen eller apparatet, og de aftager kraftigt med afstanden.

  I Danmark er der ingen minimumsafstande eller grænseværdier, der angår eventuelle langtidsvirkninger af magnetfelter fra højspændingsanlæg. Det vurderer Sundhedsstyrelsen, at der ikke er tilstrækkelig videnskabelig baggrund for.  I stedet er der et forsigtighedsprincip, som er en anbefaling fra Sundhedsmyndighederne. Forsigtighedsprincippet omfatter eksponering fra magnetfeltet. Forsigtighedsprincippet henvender sig således både til plan- og byggemyndigheder og til ejere af højspændingsanlæg. Energinet.dk ønsker forsigtighedsprincippet fulgt ved plan-/ anlægsarbejde og anbefaler, at man følger Vejledning i forvaltning af forsigtighedsprincippet ved miljøscreening, planlægning og byggesagsbehandling. Vejledningen er udgivet af Elbranchens Magnetfeltudvalg i samarbejde med Kommunernes Landsforening.

  For yderligere oplysninger om magnetfelter se venligst hjemmesiden:

  www.energinet.dk/magnetfelter

  Opsætningen af side 93 og 94 ændres desuden, så der er plads til den nye tekst jf. ændringerne # 15-18.

  Kapitel 6 – Det åbne land:

  Ændring # 19:

  På side 136 rettes "den katolske Vor Frue kirke i Nørregade" til ”den katolske Vor Frelsers kirke i Nørregade”.

  Ændring # 20:

  Laget, der viser Særligt Værdifulde Landbrugsområder (SVL), på retningslinjekort 6.7 Landbrug (side 150 i forslaget) beskæres med naturlaget ”Biologiske interesseområder”, så der ikke er konflikter mellem naturudpegninger og landbrugsudpegninger. Redegørelsen for Metode til udpegning af SVL på side 152-153 tilrettes tilsvarende, så ”biologiske interesseområder” tilføjes sammen med potentieller naturområder.

  Kapitel 8 - Kommuneplanrammer

  Ændring # 21:

  Følgende fjernes fra Særlige bestemmelser i rammen for 1.3.B.20 Torø Huse: ”Der må etableres én dagligvarebutik på maksimalt 500 m2 og én udvalgsvarebutik på maksimalt 250 m2.”

  Ændring # 22:

  Rammen for 2.2.O.40 Andebølle Ungdomshøjskole tilrettes/reduceres, så den stemmer overens med lokalplanen for området, der blev reduceret for nogle år siden.

  Ændring # 23:

  Rammen ”3.1.B.36 Boligområde, rekreative skov- og friarealer samt område til offentlig formål ved Skovstrupsvej” ændrer navn til ”3.1.B.36 Boligområde Overmarken”.

  Maks bebyggelseshøjde for udnyttelse til tæt lav ændres til 11,5 m og maksimal etageantal for tæt lav ændres til 2,5 etager.

  Ændring # 24:

  Jf. Byrådsbeslutningen fra 16. december 2016 skal der kun udlægges én af de to foreslåede nye boligrammer i Glamsbjerg – 5.2.B.19 og 5.2.B.20. Såfremt forslag til nyt boligramme område 5.2.B.20 Boligområde ved Glamsbjerg Vest ikke optages i kommuneplanen som indstillet i en tidligere sag, fjernes rammen derfor i den endelige kommuneplan.


  OBS: Dette punkt skal i indstillingen til Byrådet tilrettes, så det stemmer overens med beslutningen til punktet tidligere på dagsordenen om ”Byudvikling i Glamsbjerg”.

  Ændring # 25:

  Erhvervsstyrelsen har stillet krav om, at der ved udlæg af nye boligrammer skal reduceres 1:1 med et antal ha, som svarer til det, der udlægges af nye i kommuneplanen. Ellers skal der redegøres for, hvorfor det er nødvendigt at øge antal ha til kommende boliger i kommunen.

  Der er 47,2 ha boligramme mere med i forslaget end i Kommuneplan 2013. Såfremt rammen 5.2.B.20 Boligområde ved Glamsbjerg Vest (7, 6 ha) ikke udlægges alligevel, skal der kun findes 39,6 ha eksisterende boligrammer, som kan fjernes.

  Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget behandlede på mødet den 15. maj 2017 et forslag til en række områder, der kan reduceres med, så det svarer 1:1 tilsvarende de nye områder. De 39,6 ha findes derfor ved at ophæve eller reducere følgende rammer (se kort i bilag til Ændring # 25):

  Aarup

  2.1.B.9 ”Boligomr. Aarup Syd - ved Mosevej” reduceres med areal svarende til søen i den sydlige del af rammen

  1 ha

  Vissenbjerg

  2.2.B.11 ” Boligomr. Koelbjergvej” ophæves

  6,4 ha

  Tommerup

  3.1.B.34 ”Vestervangen, Brunsegårdsvej og Kirkebjergvej” reduceres med arealet nord og vest for ejendommen Kirkebjerg 30. Arealet nord for Kirkevej er opkøbt til etablering af regnvandsbassiner og rekreativt område. 

  2,9 ha

  Haarby

  4.2.B.14 ” Boligomr. ved Faaborgvej” ophæves

  26,0 ha

  Jordløse

  4.2.B.39 ”Boligomr. vest for Enghavevej” reduceres pga. ophævet lokalplan med

  0,6 ha

  Flemløse

  5.2.B.45 ”Th. Bangsvej nord” reduceres pga. nærhed til vindmøller med

  3,4 ha

  De foreslåede reduktioner udgør i alt 40,3 ha i forhold til forslagets rammeudlæg. Der reduceres dermed lidt mere, end det er nødvendigt for at opfylde statens krav.

  Generelt:

  Ændring # 26:

  Retningslinjekortenes arealudpegninger rettes til, så det kun er arealudpegninger i Assens Kommune, der vises på kortet.

  Lovgrundlag

  Lov om planlægning.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 14-08-2017

  Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget indstiller, at Kommuneplan 2017 bliver endeligt godkendt med de 26 ændringer, der er beskrevet i sagsfremstillingen, med følgende ændringer jf sag nr. 2 på EBUs møde:

  • at den foreslåede ændring #24 justeres, således at de to foreslåede nye boligrammer ved Glamsbjerg - ramme 5.2.B.19 og 5.2.B.20 – begge medtages i Kommuneplanen
  • at der som konsekvens heraf skal reduceres med et areal til boliger på ca. 5 ha, hvor det indstilles, at boligrammen ved Dærupvej i Glamsbjerg udgår.

  Beslutning Økonomiudvalget den 21-08-2017

  Indstillingen anbefales.

  Beslutning Byrådet den 30-08-2017

  Indstillingen godkendt med bemærkning om, at Byrådets beslutning vedrørende vejreservation vest om Glamsbjerg indarbejdes, jf. punkt 20, i kommuneplan 2017.

  Bilag

 • Sagsid.: 17/13797

  Indstilling

  Miljø- og Teknikudvalget indstiller, at

  • ordensreglementet for genbrugspladserne fra Assens Forsyning A/S, Affald og Genbrug oversendes til Fyns Politi til godkendelse
  • beslutning om oversendelsen af ordensreglement bemyndiges til Miljø- og Teknikudvalget.

  Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

  Beslutningstema

  Ordensreglementet for genbrugspladser skal oversendes til Fyns Politi, før politidirektøren kan godkende det og det kan træde i kraft. Oversendelse af ordensreglement delegeres fremover til Miljø- og Teknikudvalget.

  Sagsfremstilling

  Assens Affald & Genbrug har udarbejdet et sæt ordensregler for genbrugspladserne. Disse ordensregler skal ophænges synligt på pladserne, og derved bedrage til øget klarhed vedrørende regelsættet, der gør sig gældende ved brugen af genbrugspladserne.

  Det er første gang, at Assens Forsyning A/S har udarbejdet ordensreglement for genbrugspladserne.

  Bestyrelsen for Assens Forsyning A/S godkendte den 15. juni 2017 ordensreglementet for genbrugspladserne i Assens Kommune. Bestyrelsen sender ordensreglementet for genbrugspladserne til Assens Byråd med indstillingen om oversendelse til Fyns Politi til godkendelse.

  Bemærkning

  I henhold til § 16 i bekendtgørelsen om politiets sikring af den offentlige orden skal ordensreglement for genbrugspladser godkendes af kommunalbestyrelsen, inden politidirektøren kan godkende ordensreglementet og det kan træde i kraft.

  Lovgrundlag

  Bekendtgørelse nr. 511 om politiets sikring af den offentlige orden og beskyttelse af enkeltpersoners og den offentlige sikkerhed m.v., samt politiets adgang til at iværksætte midlertidige foranstaltninger af 20. juni 2005.

  Økonomi

  Affaldsområdet er brugerfinansieret.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Miljø- og Teknikudvalget den 15-08-2017

  Miljø- og Teknikudvalget indstiller, at

  • ordensreglementet for genbrugspladserne fra Assens Forsyning A/S, Affald og Genbrug oversendes til Fyns Politi til godkendelse
  • beslutning om oversendelsen af ordensreglement bemyndiges til Miljø- og Teknikudvalget.

  Beslutning Økonomiudvalget den 21-08-2017

  Indstillingen anbefales.

  Beslutning Byrådet den 30-08-2017

  Indstillingen godkendt

  Bilag

 • Sagsid.: 16/21328

  Indstilling

  Miljø- og Teknikudvalget indstiller, at:

  • De nødvendige arealer til etablering af vejadgang til boligområde Tommerup Vest søges erhvervet ved ekspropriation.
  • Hans Bjergegaard udpeges til at deltage i åstedsforretningen.

  Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

  Beslutningstema

  Sagen forelægges til stillingtagen til erhvervelse af de nødvendige arealer til etablering af vejadgang til boligområdet Tommerup Vest evt ved ekspropriatin samt eventuel udpegning af medlem til deltagelse i åstedsforretning.

  Sagsfremstilling

  Lokalplan 3.1-10 for boligområdet ved Vestervangen i Tommerup Vest er den 28.06.2017 godkendt i Assens Byråd. Lokalplanen fastlægger, at fremtidig adgang til boligområdet skal ske ad Vestervangen.

  Den kommunale stamvej Vestervangen skal således forlænges over matr. nr. 5v, 5bo, 12du og 144a Tommerup By, Tommerup. Stamvejen udlægges i en brede af ca. 13 m og anlægges med fast belægning i en bredde af 6 m. Der etableres endvidere fællessti på nordsiden af den nye stamvej.

  Etablering af stamvejen forudsætter, at der erhverves ca. 276 m² fra matr. nr. 5v der er privat ejet, samt at der erhverves ca. 610 m² fra matr. nr. 5bo og 12du, der er ejet af grundejerforeningen Vestervangen. Matr. nr. 144a er ejet af Banedanmark, hvorfra der erhverves ca. 260 m², alternativt skal vejanlægget sikres ved tinglysning af servitut.

  Den endelige detailplanlægning er endnu ikke fastlagt, hvorfor den videre detailplanlægning kan ændres ved arealernes endelige størrelse.

  Der har været afholdt indledende møde med grundejerforeningen og ejerne af matr. nr. 5v Tommerup By, Tommerup, men det har ikke umiddelbart været muligt at indgå aftale om køb. Arealerne må derfor i givet fald erhverves ved eksproriation.

  Administrationen vil fortsat søge at erhverve arealerne ved frivillig aftale med de berørte lodsejere.

  Lovgrundlag

  Vejlovens kap. 10.

  Økonomi

  Vurdering af parcelhusgrundene i området er 160 kr./m2

  Det grønne område vurderes til 32 kr./m2

  Derudover vil man kunne tilkende erstatning for tab af beplantning og evt. ulempe.

  Erstatningerne vil danne præcedens for fremtidige køb af jord i Tommerup Vest.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Miljø- og Teknikudvalget den 15-08-2017

  Miljø- og Teknikudvalget indstiller, at:

  • De nødvendige arealer til etablering af vejadgang til boligområde Tommerup Vest søges erhvervet ved ekspropriation.
  • Hans Bjergegaard udpeges til at deltage i åstedsforretningen.

  Beslutning Økonomiudvalget den 21-08-2017

  Indstillingen anbefales.

  Beslutning Byrådet den 30-08-2017

  Indstillingen godkendt

  Bilag

 • Sagsid.: 17/14056

  Indstilling

  Innovations- og Medborgerskabsudvalget:

  • Godkender forslag til skabelon til kommissorium med bemærkning om, at der skal tages stilling til antal af medlemmer i de konkrete opgaveudvalg.
  • Tager notatet om generel introduktion samt øvrige bilag til efterretning
  • Videresender sagen til Økonomiudvalget, der sender sagen til orientering til Byrådet.


  Udvalget anbefaler desuden Økonomiudvalg og Byråd, at der som led i de kommende budgetdrøftelser afsættes en pulje til at understøtte servicering af opgaveudvalg.

  Økonomiudvalget godkender indstillingen med bemærkning om, at sagen oversendes til Byrådet til orientering.

  Beslutningstema

  I efteråret 2015 evaluerede alle udvalg deres arbejdsformer mv. Evalueringerne og et efterfølgende temamøde i Byrådet blev startskuddet til et politisk udviklingsarbejde, hvor der på temamøder og senest Byrådets strategiseminar i marts 2017 har været drøftet Nye politiske arbejdsformer i Assens Byråd.

  Et af forslagene var Byrådets mulighed for at arbejde i § 17, stk.-udvalg – også kaldt opgaveudvalg.

  Et opgaveudvalg består ofte af politikere, eksperter og borgere/virksomheder mv. med en særlig viden. Udvalget laver forberedende arbejde, forslag og indstillinger til politisk vedtagelse og udvalget kan kun i meget begrænset omfang tillægges beslutningskompetence. Udvalget er et midlertidigt udvalg, der arbejder inden for rammerne af et politisk vedtaget kommissorium.

  Flere og flere kommuner har gennem de senere år benyttet sig af denne arbejdsform, der i høj grad kan understøtte de politiske ønsker og mål i både Vision 2018 og Politik for Aktivt Medborgerskab. Erfaringer fra andre kommuner viser nemlig, at arbejdet i opgaveudvalg blandt andet giver gode muligheder for et tættere samspil og dialog mellem politikere og borgere/virksomheder og at deltagernes forskellige perspektiver og viden giver nye muligheder for at skabe samarbejdsdreven, innovativ rådgivning til Byrådet.

  Som opfølgning på Byrådets strategiseminar i marts vedtog både Innovations- og Medborgerskabsudvalget samt Økonomiudvalget blandt andet at:

  • opfordre alle udvalg til at udpege forslag til kommende opgaveudvalg.  Med afsæt i disse forslag forventes Byrådet at vedtage 2-3 opgaveudvalg som et led i budgetprocessen 2018-22. De 2-3 opgaveudvalg forventes igangsat og gennemført i løbet af næste valgperiode.
  • der skulle udarbejdes en skabelon, der anvendes, når der skal udarbejdes kommissorier for de kommende opgaveudvalg.

  Vedlagt er et forslag til skabelon til kommissorier samt et generelt notat mv. om opgaveudvalg, som udvalget bedes behandle.

  Sagsfremstilling

  I efteråret 2015 evaluerede alle udvalg deres arbejdsformer mv. Evalueringerne og et efterfølgende temamøde i Byrådet blev startskuddet til et politisk udviklingsarbejde, der især tog fart den 13. og 14. oktober 2016, hvor en politisk arbejdsgruppe mødtes til et udviklingsseminar.

  Innovations- og medborgerskabsudvalget, der (jf. vores sty­relsesvedtægt) arbejder med udvikling af nye politiske arbejdsformer og Økonomi­udvalget havde forud for seminaret nedsat den fælles arbejdsgruppe. Arbejdsgruppens medlemmer var Søren Steen Andersen, Finn Brunse, Mogens Johansen, Ole Knudsen, Charlotte Christiansen, Ena Nørgaard, Lars Søgaard samt Jens Henrik Winther Thulesen Dahl.

  På Byrådets temamøde i december 2016 præsenterede arbejdsgruppen en række forslag til nye arbejdsformer i Byrådet. Et af forslagene var Byrådets mulighed for at arbejde i § 17, stk.-udvalg – også kaldt opgaveudvalg.

  Et opgaveudvalg består ofte af politikere, eksperter og borgere/virksomheder mv. med en særlig viden. Udvalget laver forberedende arbejde, forslag og indstillinger til politisk vedtagelse og udvalget kan kun i meget begrænset omfang tillægges beslutningskompetence. Udvalget er et midlertidigt udvalg, der arbejder inden for rammerne af et politisk vedtaget kommissorium.

  Flere og flere kommuner har gennem de senere år benyttet sig af denne arbejdsform, der i høj grad kan understøtte de politiske ønsker og mål i både Vision 2018 og Politik for Aktivt Medborgerskab. Erfaringer fra andre kommuner viser nemlig, at arbejdet i opgaveudvalg blandt andet giver gode muligheder for et tættere samspil og dialog mellem politikere og borgere/virksomheder og at deltagernes forskellige perspektiver og viden giver nye muligheder for at skabe samarbejdsdreven, innovativ rådgivning til Byrådet.

  På Byrådets strategiseminar i marts 2017 var temaet Nye politiske arbejdsformer igen på programmet og her fortsatte Byrådet drøftelserne om opgaveudvalg.

  Strategiseminaret var tilrettelagt med input fra ovennævnte arbejdsgruppe samt repræsentanter fra Økonomiudvalget (Charlotte Vincent Pedersen og Dan Gørtz).

  Den samme personkreds mødtes efter strategiseminaret for drøfte de næste skridt.

  Herefter vedtog både Innovations- og Medborgerskabsudvalget samt Økonomiudvalget blandt andet at:

  • opfordre alle udvalg til at udpege forslag til kommende opgaveudvalg.  Med afsæt i disse forslag forventes Byrådet at vedtage 2-3 opgaveudvalg som et led i budgetprocessen 2018-22. De 2-3 opgaveudvalg forventes igangsat og gennemført i løbet af næste valgperiode.
  • der skulle udarbejdes en skabelon, der anvendes, når der skal udarbejdes kommissorier for de kommende opgaveudvalg.

  Vedlagt er et forslag til skabelon, som Udvalget bedes drøfte.

  Skabelonen udgør ét blandt flere bilag til et generelt introducerende materiale, der er udarbejdet for at imødekomme en række spørgsmål, der opstået undervejs i de politiske drøftelser om opgaveudvalg.

  Materialet omfatter således en generel intro med en oversigt over udvalgenes forslag til kommende opgaveudvalg samt bilagene:

  • Forslag til skabelon for kommissorier til kommende opgaveudvalg i Assens Kommune
  • Et eksempel på kommissorium fra Gentofte Kommune: Detailhandel i Gentofte
  • Illustration om Råd og Udvalg i Assens Kommune

  Lovgrundlag

  Den kommunale styrelseslov § 17, stk. 4

  Beslutningskompetence

  Innovations- og Medborgerskabsudvalget og Byrådet.

  Beslutning Innovations- og Medborgerskabsudvalget den 14-08-2017

  Innovations- og Medborgerskabsudvalget:

  • Godkender forslag til skabelon til kommissorium med bemærkning om, at der skal tages stilling til antal af medlemmer i de konkrete opgaveudvalg.
  • Tager notatet om generel introduktion samt øvrige bilag til efterretning
  • Videresender sagen til Økonomiudvalget, der sender sagen til orientering til Byrådet.


  Udvalget anbefaler desuden Økonomiudvalg og Byråd, at der som led i de kommende budgetdrøftelser afsættes en pulje til at understøtte servicering af opgaveudvalg.

  Beslutning Økonomiudvalget den 21-08-2017

  Indstillingen godkendt med bemærkning om, at sagen oversendes til Byrådet til orientering.

  Beslutning Byrådet den 30-08-2017

  Byrådet tager orienteringen til efterretning.

  Bilag

 • Sagsid.: 17/13135

  Indstilling

  Et flertal af Social- og Sundhedsudvalget bestående af A, O og V indstiller til Byrådets beslutning at:

  • udmøntningsblokken ”Ændring i Borgere på kanten af arbejdsmarkedet” effektueres med kr. 1.000.000 i 2018 stigende til kr. 2.100.000 i 2019 og årene frem.
  • udmøntningsblokken ”Klippekort plejehjem – indarbejdes i tildeling” effektueres i 2019 og årene frem.
  • udmøntningsblokken ”Reduktion i timetildeling og ekstern undervisning – pårørenderådgiverfunktion” effektueres i 2018 og årene frem.

  Dertil indstiller et flertal af Social- og Sundhedsudvalget bestående af A, O og V til Byrådets beslutning, at:

  • Kørsel til daghjem optimeres via kommende udbud.
   Budgettet reduceres i 2018 med kr. 125.000 stigende til kr. 500.000 i overslagsårene.
  • Daghjemmenes åbningstider reduceres svarende til kr. 400.000 (lønudgift) fra 2019 og frem.


  Et mindretal, bestående af Ø, kan ikke stemme for forslaget, da det ikke er strategiske besparelser, som aftalt i budgetforliget.

  Ø mener endvidere, at det er uansvarligt at finde yderligere besparelser på SSU"s område og ønsker besparelsen sendt tilbage til økonomiudvalget for alternativ fordeling i udvalgene - også set i forhold til, at vi har aftalt at tænke på tværs og nedbryde søjler.

  Økonomiudvalget anbefaler flertalsindstilling fra Social- og Sundhedsudvalget.

  Beslutningstema

  Udmøntning af Budgetaftalen 2017-2020, Strategisk blok S01 – Social- og Sundhedsudvalgets område. Udvalget udpeger konkrete reduktionsblokke (udmøntningskataloget) til endelig effektuering af omprioriteringspuljen.

  Sagsfremstilling

  For Social- og Sundhedsudvalget er den strategiske omstillingspulje rammesat via Budgetaftalen 2017-2020, Strategisk blok S01, som betyder reduktioner i 2018 på kr. 6.312.000, stigende til kr. 14.112.000 i 2019 og frem.

  I budgetaftalen bemærkes, at ”Parterne er enige om, at disse justeringer skal ske gennem strategisk omstilling. Det er derfor helt afgørende, at fagudvalgene sikrer fuld udmøntning af de strategiske omstillingspuljer”.

  For at sikre fuld udmøntning af strategisk blok S01, budgetaftalen 2017-2020 skal udvalget udpege politiske effektiviseringer som følger:

  2018

  2019

  2020

  Strategisk blok, S01 (netto saldo efter administrative effektiviseringer)

  0

  5.307.000

  4.807.000

  Ej udmøntet budgetblok, Budgetaftalen 2017-2020 – Drift af hjælpemiddeldepot

  1.000.000

  1.000.000

  1.000.000

  I alt

  1.000.000

  6.307.000

  5.807.000

  Udmøntningskatalog:

  Udmøntningskatalog- politiske effektiviseringer

  2018

  2019

  2020

  Ændring af normering på §103 og §104 – dag- og beskæftigelsestilbud

  725.000

  725.000

  725.000

  Ændring af timetildeling i ressourcemodel Social Assens

  1.135.000

  1.135.000

  1.135.000

  Ledsagerpuljen (handicap og socialområde)

  500.000

  500.000

  500.000

  Lukning af cafe Tusindfryd

  425.000

  425.000

  425.000

  Ændring og nytænkning af cafe Tusindfryd (gensidigt udelukkende blok vedr. Lukning af cafe Tusindfryd)

  200.000

  200.000

  200.000

  Reduktion i timetildeling og ekstern undervisning i forhold til pårørenderådgivning

  150.000

  150.000

  150.000

  Ændring i ”borgere på kanten af arbejdsmarkedet, anvendelse af Ældremilliard”

  2.100.000

  2.100.000

  2.100.000

  Klippekort plejehjem – indarbejdes i tildeling

  0

  2.785.000

  2.785.000

  I alt

  (uden blok: Ændring og nytænkning af cafe Tusindfryd grundet sammenhæng til anden blok)

  5.235.000

  8.020.000

  8.020.000

  På møde i Social- og Sundhedsudvalget den 19.06.2017 indstiller et flertal bestående af A, O og Ø til beslutning, at udmøntningsblokken ”Ændring i Borgere på kanten af arbejdsmarkedet” effektueres med kr. 1.000.000 i 2018 stigende til kr. 2.100.000 i 2019 og årene frem samt, at udmøntningsblokken ”Klippekort plejehjem – indarbejdes i tildeling” effektueres i 2019 og årene frem.

  Kr.

  2018

  2019

  2020

  Manglende udmøntning efter administrative besparelser, jfr. Ovenstående

  1.000.000

  6.307.000

  5.807.000

  Indstillede politiske (A, O og Ø) udmøntninger:

  Ændring i ”borgere på kanten af arbejdsmarkedet, anvendelse af Ældremilliard”

  -1.000.000

  -2.100.000

  -2.100.000

  Klippekort plejehjem – indarbejdes i tildeling

  0

  -2.785.000

  -2.785.000

  Manglende udmøntning

  0

  1.422.000

  922.000

  Et mindretal bestående af V indstiller på samme møde den 19.06.2017, at det samlede udmøntningskatalog effektueres som det foreligger, med fravalg af ”Lukning af Cafe Tusindfryd” og tilvalg af udmøntningsblokken ”Ændring og nytænkning af Cafe Tusindfryd” idet det bemærkes, at budgetforliget herved respekteres.

  På møde i Byrådet den 28. juni 2017 besluttes, at sagen for så vidt angår den manglende udmøntning efter administrative besparelser sendes tilbage til Social- og Sundhedsudvalgets fornyede behandling. Baggrunden herfor er det umiddelbart forud for Byrådets møde fremsatte ændringsforslag til sagen.

  Byrådet bemærker, at udmøntning af den i budget 2017-2020 indarbejdede strategiske omstillingspulje fortsat skal finansieres inden for udvalgets budgetramme.

  Økonomi

  Budgetaftalen 2017-2020.

  Årshjul 2017 for budget 2018-2021.

  Beslutningskompetence

  Social- og Sundhedsudvalget og Byrådet.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 16-08-2017

  Et flertal af Social- og Sundhedsudvalget bestående af A, O og V indstiller til Byrådets beslutning at:

  • udmøntningsblokken ”Ændring i Borgere på kanten af arbejdsmarkedet” effektueres med kr. 1.000.000 i 2018 stigende til kr. 2.100.000 i 2019 og årene frem.
  • udmøntningsblokken ”Klippekort plejehjem – indarbejdes i tildeling” effektueres i 2019 og årene frem.
  • udmøntningsblokken ”Reduktion i timetildeling og ekstern undervisning – pårørenderådgiverfunktion” effektueres i 2018 og årene frem.

  Dertil indstiller et flertal af Social- og Sundhedsudvalget bestående af A, O og V til Byrådets beslutning, at:

  • Kørsel til daghjem optimeres via kommende udbud.
   Budgettet reduceres i 2018 med kr. 125.000 stigende til kr. 500.000 i overslagsårene.
  • Daghjemmenes åbningstider reduceres svarende til kr. 400.000 (lønudgift) fra 2019 og frem.


  Et mindretal, bestående af Ø, kan ikke stemme for forslaget, da det ikke er strategiske besparelser, som aftalt i budgetforliget.

  Ø mener endvidere, at det er uansvarligt at finde yderligere besparelser på SSU"s område og ønsker besparelsen sendt tilbage til økonomiudvalget for alternativ fordeling i udvalgene - også set i forhold til, at vi har aftalt at tænke på tværs og nedbryde søjler.

  Beslutning Økonomiudvalget den 21-08-2017

  Økonomiudvalget anbefaler flertalsindstilling fra Social- og Sundhedsudvalget.

  Beslutning Byrådet den 30-08-2017

  Ændringsforslag af 28. juni 2017 fremsat af B blev sat til afstemning.

  For stemte 1 medlem (B)

  Imod stemte 28 medlemmer (A, C, O, V og Ø)

  Ingen medlemmer stemte hverken for eller imod.

  Forslaget var herefter bortfaldet.

  Social- og Sundhedsudvalgets flertals indstilling samt Økonomiudvalgets indstilling sattes til afstemning.

  For stemte 27 medlemmer (A, C, O og V)

  Imod stemte 2 medlemmer (B og Ø)

  Ingen medlemmer stemte hverken for eller imod.

  Indstillingen var herefter godkendt.

  Bilag

 • Sagsid.: 17/17139

  Sagsfremstilling

  Fra Enhedslisten har vi modtaget følgende henvendelse:

  Det bør være muligt at blive begravet et andet sted end på en kirkegård. Denne mulighed har borgerne i Odense, hvor man i 2014 fik etableret en skovbegravelsesplads.  Her kan man vælge at få sat sin urne ned i et udpeget skovområde, hvor urnerne sættes ned i respekt for naturen. 

  Enhedslisten foreslår:

  Administrationen kommer med forslag til områder i de kommunale skove, som kunne være velegnede til at en kommunal skovbegravelsesplads. Så vidt muligt bør det være et område, som er udlagt til urørt og derfor bevarer sin karakter og har karakter af naturområde.

  Administrationen udarbejder forslag som kan danne grundlag for en beslutning om en kommunal skovbegravelsesplads på samme vis som i Odense Kommune.

  Beslutning Byrådet den 30-08-2017

  Byrådet godkendte at administrationen udarbejder sag vedrørende etablering af skovbegravelsesplads.

 • Sagsid.:

  Beslutning Byrådet den 30-08-2017

  Intet.

 • Sagsid.:

  Sagsfremstilling

  1. Fremtidig besejling af færgeruten Assens-Baagø
   Økonomiudvalget har den 21. august 2017 besluttet, at besejling af færgeruten mellem Assens og Baagø hjemtages til varetagelse i Assens Kommune pr. 1. januar 2018. Medarbejderne i det nuværende færgeselskab vil blive virksomhedsoverdraget til Assens Kommune pr. 1. januar 2018, og færgeselskabet vil herefter blive likvideret. Medarbejderne er indkaldt til dialogmøde omkring virksomhedsoverdragelsen, og beboerne på Baagø er inviteret til dialogmøde omkring den fremtidige drift.
  1. Protokol fra Beredskabskommissionens møde 20. juni 2017

  Beslutning Byrådet den 30-08-2017

  Til orientering.

  Orientering om modtagelse af tilskud fra puljen til vanskeligt stillede kommuner på 6 mio. kr. til budget 2018.

  Status på arbejdsgruppes arbejde med kodeks for Byrådets arbejde.

  Orientering om, at det i Regeringens forslag til finanslov for 2018 vil indeholde forslag om tilskud til Assens Kommune med 8 mio. kr. årligt i 4 år til formidlingscenter i relation til lystfiskeri

  Orientering om ankestatistik for 1. kvartal for 2017 for sager til behandling i Ankestyrelsen

  Orientering fra borgermøde arrangeret af Sønderborg Forsyning vedrørende planer for etablering af havvindmøller

  Orientering om borgermøde vedrørende budget 2018-2021 den 7. september 2017. Der er fortsat ledige pladser til mødet.

  Bilag

 • Sagsid.:

  Beslutning Byrådet den 30-08-2017

  Preben Find takkede for mindearrangement for Tolstrup

  Preben Find spurgte til om Kulturudvalgsformanden vil drage omsorg for, at Tolstrups familiebog samt eventuelle effekter fra Mands Samling udleveres til Tolstrupsselskabet. Udleveret brev til kulturudvalgsformand er vedlagt som bilag.

  Bilag

 • Sagsid.: 17/8773
 • Sagsid.: 13/15313
 • Sagsid.: 17/2616
 • Sagsid.: 17/17798
 • Sagsid.: 17/17535

  Indstilling

  Udviklingsdirektøren indstiller:

  • at Vejreservationen vest om Glamsbjerg fastholdes ind til videre,
  • at der som følge af beslutningen om at byudvikle på 5.2.B.20 igangsættes en undersøgelse for at finde et andet tilsvarende tracé til en vejreservation vest om Glamsbjerg, som kan tinglyses inden juni 2019 og
  • at udgifterne til undersøgelsen på ca. 100.000 kr. afholdes af budgettet til byudvikling. 

  Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget indstillinger:

  • at Vejreservationen vest om Glamsbjerg fastholdes ind til videre,
  • at der som følge af beslutningen om at byudvikle på 5.2.B.20 igangsættes en undersøgelse for at finde et andet tilsvarende tracé til en vejreservation vest om Glamsbjerg, som kan tinglyses inden juni 2019 og
  • at udgifterne til undersøgelsen på ca. 100.000 kr. afholdes af budgettet til byudvikling.

  Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

  Beslutningstema

  Udvalget skal beslutte, hvad der skal ske med vejreservationen vest om Glamsbjerg.

  Sagsfremstilling

  Baggrund for dette punkt:

  Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget traf den 14. august 2017 beslutning om, at rammeområde 5.2.B.20 i Forslag til Kommuneplan 2017 skal fastholdes som en boligramme i Kommuneplan 2017 med den ændring, at den gældende vejreservation på arealet som konsekvens heraf aflyses.

  Administrationen er efterfølgende blevet opmærksom på, at der kan være tvivl om, hvorvidt udvalget har besluttet, at hele vejreservationen eller blot den del, der går hen over rammeområde 5.2.B.20 skal aflyses, eller om det blot var en tilkendegivelse om, at udvalget ønsker, at vejreservationen ophæves, når det nye boligareal er detailplanlagt.

  Administrationens anbefaling:

  Det er administrationens anbefaling, at vejreservationen vest om Glamsbjerg fastholdes pt., da vejreservationen er kommunens eneste nuværende konkrete bud på en trafikal løsning, der kan aflaste den trængte bymidte og trængselsproblemerne på Søndergade i Glamsbjerg. Det er pt. uvist, om der er mulighed for at finde et alternativt tracé, og det kan først afklares gennem et konkret projekt. Når den afklaring foreligger, vil der kunne træffes en beslutning på et bedre oplyst grundlag.

  Konsekvenserne i at reducere i vejreservationen

  Konsekvenserne ved, at aflyse den nuværende vejreservation helt eller delvist uden at udpege et andet tracé vil være, at kommunen står uden nogen plan for at kunne aflaste bymidten i Glamsbjerg. Det vil således være påkrævet, hvis reservation aflyses, at der findes en alternativ vejføring, som bliver skitseret og tinglyst for at sikre den fremtidige forbindelse.

  De udlagte fremtidige veje i Kommuneplanen er planlægningsmæssigt et værktøj til at sikre imod unødvendige udgifter for kommunen til ekspropriation ved eventuelt anlæg af et fremtidigt vejanlæg. Med en vejreservation i kommuneplanen, kan alle se, at der i dette område på sigt kan blive anlagt en vej, og det er muligt for alle at orientere sig om det forud for udvikling af et projekt eller et huskøb/-salg.

  Projekter inden for en vejreservation

  Der kan godt bygges og udføres andre planmæssige aktiviteter inden for en vejreservation, hvis kommunen vurderer, at der kan tages de nødvendige hensyn til den fremtidige vej. Dette gøres ved en konkret vurdering af det ønskede projekt kontra vejreservationen.

  Det vil sige, at når kommunen får henvendelse på etablering af bygninger, et vådområde eller lignende i en vejreservation, vil henvendelsen typisk føre til, at linjeføringen af en eventuel vejreservation præciseres ved at indskrænke det areal, som er udlagt som vej.

  Administrationen anbefaler, at der tages konkret stilling til den enkelte vejreservation, når der indkommer sager, som berører de udlagte vejreservationer. Denne tilgang vurderes som den bedste og billigste måde at håndtere de udlagte vejreservationer på. Dette skyldes, at det er meget svært at spå om den trafikale belastning i fremtiden, som man ved en aflysning skal tage stilling til.

  Boligramme 5.2.B.20 som projekt inden for en vejreservation

  En igangsætning af udarbejdelse af et lokalplanprojekt for boligramme 5.2.B.20 vil kræve, at der tages konkret stilling til vejreservationen, på samme måde som igangsætning af andre projekter vil kræve en vurdering af, om vejreservationen stadig kan gennemføres. Så en kommende igangsætning af en lokalplan for området vil medføre behov for at vurdere, om den nuværende vejreservation kan omlægges delvist eller eventuelt indarbejdes i det kommende boligområde. Dette er på nuværende tidspunkt ikke afklaret. Så længe ingen af reservationerne bliver udnyttet, så kan begge reservationer fastholdes.

  Efter en nærmere administrativ vurdering bør reservationen derfor alligevel ikke aflyses, før der ligger en lokalplan, der muliggør en udstykning og/eller der er fundet en alternativ vejføringsmulighed.

  Vejreservationen vest om Glamsbjerg – en tinglyst vejreservation

  Vejreservationen vest om Glamsbjerg er blevet udarbejdet under en vejlov, hvor tinglysningen skal fornys hvert 10 år. Næste fornyelse er senest juni 2019, for at strækningen opretholdes som en vejreservation. Ved en fornyelse af tinglysningen hvert 10. år er kommunen nødt til at vurdere relevansen for at bibeholde vejreservationen og dermed om ændrede trafikale forhold giver anledning til andre planlægningsmæssige dispositioner for arealet. Administrationen anbefaler derfor, at der arbejdes med vejforbindelsen vest om Glamsbjerg samtidig med detailplanlægning af det nye byudviklingsområde. Vejreservationen skal dog være færdigplanlagt senest juni 2019.

  Vejreservationen går vest om Glamsbjerg mellem Assensvej i syd og Bogensevej i nord. Vejen er tiltænkt som en forbindelse, der kan aflaste Søndergade ind gennem Glamsbjerg, så gennemkørende trafik ikke skal igennem Søndergade, som er belastet af at være den eneste vej nord-syd, og samtidig er det den vej, som de store boligområder i Glamsbjerg munder ud i.

  Vejreservationen vises i Kommuneplanen som en 140 m bred streg (se nedenstående kort), men den er faktisk konkretiseret som et tinglyst areal, og så bredt er det tinglyste areal ikke.

  Den tinglyste strækning er fastlagt og varierer mellem 30 og 60 meter i bredden – se nedenstående tre kort over ”Byggeliniepålægsplan 1-3” fra 2009. Det venstre kort viser forløbet ved Assensvej, det højre viser forløbet ved Bogensevej og det midterste er den mellemste del. 

  Tinglysningen betyder, at der på samtlige matrikler, hvor vejreservationen går igennem, er tinglyst, at arealet er reserveret til placering af en fremtidig vejføring. Den endelige vej vil dog ikke være så bred som tinglyst, men den endelige vejføring er ikke kortlagt endnu. I princippet kan en arealreservation reduceres til et skitseprojekt for et vejanlæg, hvor korridoren således er selve vejudlægget. Det er dog temmelig bekosteligt at udføre skitseprojekter, så det anbefaler administrationen først gjort, når der skal laves et konkret projekt i et område. Den nuværende vejreservation er fastlagt på baggrund af en plan for forlægning af landevej nr. 5 vest om Glamsbjerg fra juni 1970, hvor byen ikke var vokset så meget endnu – se nedenstående kort. Byen er siden vokset næsten helt ud til vejreservationen med kvarterene omkring Søndermarken og Glenshøjparken m.m., som er fra slutningen af 70’erne.

  Vejreservationen vest for Glamsbjerg skal under alle omstændigheder fornyes inden juni 2019, og Assens Kommune kan derfor forud for fornyelsen vælge at få analyseret, om det er muligt at fastlægge et andet trace-forløb. En ændring af vejreservationens forløb kræver en grundig landskabs- og terrænanalyse med jordberegning, vurdering af arealerhvervelses muligheder og vurdering af behov for jordbundsundersøgelser, som så vil vise, om der måske kan reserveres et andet nyt vejtracé længere vest for Glamsbjerg. Et nyt tracé vil desuden medfører ekstra udgifter til tinglysning, hvis fx lodsejerne ønsker at få påvist skel og lignende. Det nye vejtracé skal tinglyses inden juni 2019, hvor den nuværende tinglysning udløber. 

  Lovgrundlag

  Lov om planlægning.

  Økonomi

  Det vil koste ca. 100.000 at undersøge muligheden for at finde et nyt tracé til en vejreservation vest for Glamsbjerg, og endnu mere, hvis arealreservationen skal konkretiseres med til et skitseprojekt for et vejanlæg, hvor korridoren således er selve vejudlægget. Undersøgelsen anbefales afholdt af midler til Byudvikling, hvor der er et ikke disponeret restbeløb på ca. 250.000 i budget 2017.

  De udlagte fremtidige veje i Kommuneplanen er planlægningsmæssigt et værktøj til at sikre imod unødvendige udgifter for kommunen ved evt. anlæg af et fremtidigt vejanlæg.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Byrådet den 30-08-2017

  Indstillingen godkendt

  Beslutning Økonomiudvalget den 30-08-2017

  Indstillingen anbefales.

  Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 30-08-2017

  Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget indstillinger:

  • at Vejreservationen vest om Glamsbjerg fastholdes ind til videre,
  • at der som følge af beslutningen om at byudvikle på 5.2.B.20 igangsættes en undersøgelse for at finde et andet tilsvarende tracé til en vejreservation vest om Glamsbjerg, som kan tinglyses inden juni 2019 og
  • at udgifterne til undersøgelsen på ca. 100.000 kr. afholdes af budgettet til byudvikling.