icon-Politik

Politik

Referat

Onsdag den 28. juni 2017 kl. 17:00

Mødested: Byrådssalen
Udvalg: Byrådet
Medlemmer: Søren Steen Andersen, Dan Gørtz, Lars Kristian Pedersen, Tanja Møllegaard Løvgren, Leif Wilson Laustsen, Rie Nielsen, Henrik Mott Frandsen, Ole Knudsen, Erik Klindt Andersen, Henning Jensen, Bodil Boesgaard, Jens Henrik W. Thulesen Dahl, Hans Bjergegaard, Betina Signe Stick, Tage Kiltang Bartholin, Finn Viberg Brunse, Charlotte Christiansen, Leif Rothe Rasmussen, Henrik Hansen, Charlotte Vincent Petersen, Elmer Philipsen, Lars Søgaard, Lone Akselsen, Mogens Mulle Johansen, Malene Rye Andersen, Poul Poulsen, Ena Nørgaard
 • Sagsid.:

  Beslutning Byrådet den 28-06-2017

  Punkt 12 udgår idet, ansøger har trukket sin ansøgning. Dagsordenen herefter godkendt.

 • Sagsid.: 16/27300

  Indstilling

  Økonomiudvalget anbefaler, at revisionsberetning nr. 22 ”Revision af årsregnskabet 2016”, samt årsberetning 2016 godkendes

  Beslutningstema

  Beretning nr. 22 og årsberetning 2016 forelægges til politisk godkendelse.

  Sagsfremstilling

  BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab har sendt beretning nr. 22 vedrørende revision af årsregnskabet for 2016 til Byrådets godkendelse

  Revisionens hovedkonklusion:

  • Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger.

  Revisionen har endvidere vurderet kommunens økonomi og har noteret følgende:

  Assens Kommunes aktuelle økonomiske situation er fortsat fornuftig vurderet på bæredygtig drift og det likvide beredskab.

  Kommunen har i 2016 realiseret et resultat af ordinær driftsvirksomhed på 89,8 mio. kr.

  Da driftsresultatet på sigt skal finansiere afdrag på lån og fremtidige anlægsinvesteringer er det positivt, at Assens Kommune har haft væsentlige driftsoverskud i de seneste år. Kommunens målsætning om et overskud af ordinær driftsvirksomhed på 100 mio. kr. er derfor ikke opfyldt for år 2016.

  Af det vedtagne budget for 2017 og overslagsårene fremgår dog et budgetteret resultat på over 100 mio. kr. for hvert af årene. Det er dermed kommunens forventning, at målsætningen bliver overholdt fremadrettet.

  Assens Kommune har med den nuværende kassebeholdning ingen problemer med overholdelse af lånebekendtgørelsens regler om, at den gennemsnitlige kassebeholdning altid skal være positiv. Kommunens målsætninger for 2016 omkring disponibel kassebeholdning og gennemsnitlig likviditet er opfyldt.

  Samlet set er det vores vurdering, at kommunen har fokus på behovet for, at driften skal generere et økonomisk råderum til afdrag på lån og til ikke-lånefinansieret anlægsudgifter og at kommunen har en god likviditet.

  I forhold til, at sikre en langsigtet bæredygtig økonomi er det vores opfattelse, at de opstillede økonomiske mål er et stærkt styringsredskab.

  Vi skal dog anbefale, at der fortsat er stor fokus på kommunens økonomistyring og den økonomiske politik/de vedtagne økonomiske mål, så det sikres, at vedtagne politikker og budgetter overholdes og at fremadrettede økonomiske udfordringer imødegås på fornuftig vis.

  Lovgrundlag

  Lov om kommunernes styrelse

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Beslutning Økonomiudvalget den 19-06-2017

  Indstillingen anbefales

  Beslutning Byrådet den 28-06-2017

  Indstillingen godkendt.

  Bilag

 • Sagsid.: 17/12990

  Indstilling

  Økonomiudvalget anbefaler,

  • at Bevillingsnævnet efter 1. juli 2017 består af fmd. og næstformand i Økonomiudvalget, samt en sagkyndig i virksomhedsøkonomi og en repræsentant fra Fyns Politi
  • at Borgmesteren bemyndiges til at udpege Bevillingsnævnets sagkyndige medlem

  Beslutningstema

  Med virkning fra den 1. juli 2017 skal Bevillingsnævnet udvides med et sagkyndigt medlem. Det følger af Lov om ændring af lov om restaurationsvirksomhed og alkoholbevilling m.v. (lov nr. 386 af 26. april 2017).

  Efter 1. juli 2017 skal Bevillingsnævnet bestå af en repræsentant for politiet, et sagkyndigt medlem og indtil 6 andre medlemmer.

  Der skal således udpeges et sagkyndigt medlem for resten af valgperioden.

  Det skal endvidere besluttes, hvor mange andre medlemmer, der skal være i Bevillingsnævnet, og hvem det skal være.

  Sagsfremstilling

  Som følge af ændringen til restaurationsloven skal der udpeges et sagkyndigt medlem til Bevillingsnævnet.

  Af lovens forarbejder fremgår, at det sagkyndige medlem så vidt muligt skal have kvalifikationer i form af en relevant viden om virksomhedsøkonomi. I lyset af, at en virksomheds økonomi er af afgørende betydning i forhold til f.eks. bevillingens længde, er det vigtigt at sikre, at bevillingsnævnene har den fornødne virksomhedsøkonomiske indsigt.

  Muligheden for at tidsbegrænse en alkoholbevilling nedsættes, idet en bevilling fremover kun kan have en varighed på 8 år, 4 år eller 2 år. Der er således behov for større virksomhedsøkonomisk indsigt, når en bevilling ikke kan gives for mindre end 2 år.

  Et sagkyndigt medlem vil eventuelt kunne udpeges blandt kommunens administrative ansatte med virksomhedsøkonomisk indsigt eller efter forslag fra ekstern part f.eks. Horesta eller efter forslag fra brancheorganisation for revisorer.

  Da nævnet højst kan bestå af 6 andre medlemmer, skal der også ske en nedsættelse af det nuværende antal medlemmer. Det er ikke et lovkrav, at der skal være 6 andre medlemmer, så Byrådet kan også vælge et lavere antal end 6 andre medlemmer.

  Bevillingsnævnet vil på førstkommende møde efter sommerferien blive orienteret nærmere om lovændringen.

  Lovgrundlag

  Lovgrundlaget for beslutningen er § 10, stk. 3 i lov om restaurationsvirksomhed og alkoholbevilling m.v. Bestemmelsen har pr. 1. juli 2017 følgende ordlyd:

  § 10. Ansøgning om alkoholbevilling, tilladelser eller dispensationer kan indgives til politidirektøren.

  Stk. 2. Alkoholbevilling gives og fornys af kommunalbestyrelsen efter forhandling med politiet. Bevillingen gælder et bestemt forretningssted og for et tidsrum af 8 år. Bevillingen kan efter omstændighederne begrænses, herunder tidsmæssigt, og betinges af vilkår.

  Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan nedsætte et bevillingsnævn til at træffe afgørelser, der efter denne lov er henlagt til kommunalbestyrelsen. Bevillingsnævnet består af politidirektøren og indtil 6 andre medlemmer. Personer, der ikke er medlemmer af kommunalbestyrelsen, kan være medlem af nævnet. I København består nævnet af borgmesteren som formand, 5 medlemmer valgt af kommunalbestyrelsen ved forholdstalsvalg og en repræsentant for politiet valgt af politidirektøren. Såfremt Københavns Kommune har et magistratsstyre eller en styreform med delt administrativ ledelse, jf. §§ 64 og 64 a i lov om kommunernes styrelse, kan kommunalbestyrelsen i kommunens styrelsesvedtægt bestemme, at et magistratsmedlem henholdsvis en udvalgsformand er formand i stedet for borgmesteren.

  Stk. 4. Et bevillingsnævns afslag kan indbringes for kommunalbestyrelsen. Indbringelsen skal være modtaget hos kommunalbestyrelsen senest 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende. Afslaget skal indeholde oplysning om adgangen til at indbringe afgørelsen for kommunalbestyrelsen og om fristen herfor.

  Økonomi

  Der kan eventuelt opstå behov for honorar til det sagkyndige medlem.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Økonomiudvalget den 19-06-2017

  Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

  Beslutning Byrådet den 28-06-2017

  Indstillingen godkendt.

 • Sagsid.: 16/15584

  Indstilling

  Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget indstiller:

  • At ny Erhvervs- og Vækstpolitik for Assens Kommune – ”Vækst i fællesskab” godkendes, med bemærkning om,
   • at visionens version B anbefales, og at ”det lokale erhvervsliv” udvides med ”arbejdsmarkedets parter” og herefter lyder således: Assens Kommune fører en aktiv erhvervspolitik og er kendt for sit stærke samarbejde med det lokale erhvervsliv, arbejdsmarkedets parter og uddannelsesinstitutioner.
  • At udformningen af en økonomisk blok på 1-2 mio. kr. pr. år i perioden 2018-2021 til implementering af Erhvervs- og Vækstpolitikken, drøftes på det kommende budgetseminar den 22. juni.

  Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

  Beslutningstema

  Sagen forelægges til politisk godkendelse af ny Erhvervs- og Vækstpolitik for Assens Kommune samt, at stillingtagen til eventuel udarbejdes en ønskeblok til implementering af Erhvervs- og Vækstpolitikken på 1-2 mio. kr. pr. år i perioden 2018-2021.

  Sagsfremstilling

  I august 2016 besluttede Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, at der skulle udarbejdes en ny Erhvervs- og Vækstpolitik for Assens Kommune.

  I november havde Byrådet  en temadrøftelse om mål og ambitionsniveau for politik. På dette møde blev der bl.a. præsenteret en Erhvervsprofil for Assens Kommune (udarbejdet af Konsulent Eskild Hansen, Strategibureau EHSB) samt DI’s Erhvervsklima analyse for 2016. Begge disse analyser har dannet baggrund for det videre arbejde. 

  Der blev i december 2016/januar 2017 nedsat en Erhvervs Task Force med 11 erhvervsledere fra det lokale erhvervsliv i Assens Kommune. Task Forcen fik til opgave, at udarbejde et handlingskatalog med 3-5 strategiske initiativer, som kan medvirke til at skabe 300 private jobs inden 2020. Som kick start til Task Forcens arbejde blev der i januar 2017 afholdt en Erhvervskonference på Centrovice, hvor mange lokale virksomheder deltog. Task Forcen fik her en lang række forslag med fra erhvervslivet, som de siden har arbejdet videre med hen over fire møder.

  Task Forcens arbejde har resulteret i et handlingskatalog, hvori de anbefaler fire indsatser indenfor tre overordnede strategispor omhandlende henholdsvis Assens Kommunes omdømme, arbejdskraft og erhvervsstruktur. Handlingskataloget blev afleveret til Byrådet ved et arrangement hos virksomheden Scankab Cables den 20. april. Forslagene fra handlingskataloget er indarbejdet i Erhvervs- og Vækstpolitikken. (Handlingskataloget er vedlagt som bilag).

  Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget drøftede indhold i ny Erhvervs- og Vækstpolitik for Assens Kommune den 15. maj 2017 – herunder visionsteksten, de politiske mål samt den økonomisk ramme for implementering af indsatserne i politikken.  På baggrund af udvalgets drøftelser er Erhvervs- og Vækstpolitik for Assens Kommune – ”Vækst i fællesskab”, blevet udarbejdet. (Erhvervs- og vækstpolitikken er vedlagt som bilag).

  Indholdet i Erhvervs- og Vækstpolitikken

  Erhvervs- og Vækstpolitikken ”Vækst i fællesskab” har en struktur som vist i figuren nedenfor og er vedlagt som bilag. 

  Politikken indeholder en vision, som understøttes af politiske mål, der er vigtige indikatorer for, om vi er på rette vej. Den omsættes til en vækststrategi, der skal indfri de politiske ambitioner og udnytte potentialet for vækst via indsatser og konkrete handlinger under fem strategiske søjler:

   • Branding – Vi taler Assens Kommune op som erhvervsområde.

   • Arbejdskraft – Vi tiltrækker den nødvendige arbejdskraft.

   • Kommunal Erhvervsservice - Vi gør vores ypperste for at gøre det nemt og attraktivt at drive virksomhed. 

   • Virksomhedsudvikling- Vi sikrer veletablerede virksomheders vækstpotentiale og styrker udvikling og overlevelse blandt nyetablerede virksomheder.

   • Infrastruktur - Vi sikrer den digitale og fysiske infrastruktur.

  Der er placeret elleve indsatser under de fem søjler, som er uddybende beskrevet i Erhvervs- og Vækstpolitikken:

  #1 - Imageløft og mere moderne profil (Anbefalet af Task Force)
  #2 - Markedsføring med fokus på yngre / højtuddannede (Anbefalet af Task Force)
  #3 - Rekruttering, fastholdelse og kompetenceudvikling  med fokus på faglærte/ufaglærte (Anbefalet af Task Force)
  #4 - Iværksætteri og kompetencedeling i regionale klynger og lokale virksomhedsnetværk (Anbefalet af Task Force)
  #5 - Én indgang til kommunen via ”Erhvervskontakten”
  #6 - Velholdte erhvervsarealer med tydelig profil
  #7 - Lokale leverandører kan give tilbud på kommunale udbud
  #8 - Sikre veletablerede virksomheders vækstpotentiale
  #9 - Sikre digital infrastruktur
  #10 - Sikre sammenhængende og fysisk infrastruktur
  #11 - Sikre tilstrækkelig kapacitet for spildevandsrensning

  For hvert af disse indsatsområder er der i politikken peget på en lang række konkrete muligheder og handlinger, som kan indfri de politiske ambitioner og udnytte potentialet for vækst.   

  I forhold til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets drøftelse på maj mødet, har udvalget arbejdet med følgende punkter som grundlag for indstilling til Økonomiudvalg og Byråd i juni 2017:

  • Forslag til Erhvervs- og Vækstpolitikken 2017-2020: ”Vækst i fællesskab” og herunder særligt forholde sig til:  

   • Visionen:

  o Version A: ”Assens Kommune fører en aktiv erhvervspolitik og er kendt for sit stærke samarbejde med det lokale erhvervsliv” (indgår i vedlagte bilag).

  o Version B: ” Assens Kommune fører en aktiv erhvervspolitik og er kendt for sit stærke samarbejde med det lokale erhvervsliv og med uddannelsesinstitutioner”. (Forslag jf. EBU 15. maj)

   • De erhvervspolitiske mål:

  o Jobskabelse i form af 300 nye jobs i det private erhvervsliv, så der bliver 10.000 jobs i den private sektor i Assens Kommune (godkendt af EBU 15. maj)

  o Erhvervsvenlighed, der afspejles i en Top 25 placering i DI’s årlige analyse ”Lokalt Erhvervsklima” (godkendt af EBU 15. maj)

  o De to politiske mål forfølges under hensyntagen til en bæredygtig udvikling af vores erhvervsliv, der tager hensyn til klima, miljø og social ansvarlighed. (Nyt forslag jf. EBU 15. maj).

  • Fastsættelse af økonomisk ramme til implementering af politikken, som kan indgå som ønskeblok i forbindelse med budgetforhandlingerne 2017. På udvalgsmødet den 15. maj 2017 blev det tilkendegivet, at der bør afsættes 1-2 mio. kr. pr. år i perioden 2018-2021 til implementering af indsatserne.

  Der vil inden byrådsbehandlingen den 28. juni 2017 blive foretaget layoutmæssige ændringer – bl.a. med nye foto.

  Økonomi

  Der er ikke i budgettet for 2017 og ej heller i overslagsårene afsat selvstændige midler til realisering af Erhvervs- og Vækstpolitikken. Der udarbejdes en ønskeblok til budgetforhandlingerne 2017 i henhold til udvalgets beslutning.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 12-06-2017

  Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget indstiller:

  • At ny Erhvervs- og Vækstpolitik for Assens Kommune – ”Vækst i fællesskab” godkendes, med bemærkning om,
   • at visionens version B anbefales, og at ”det lokale erhvervsliv” udvides med ”arbejdsmarkedets parter” og herefter lyder således: Assens Kommune fører en aktiv erhvervspolitik og er kendt for sit stærke samarbejde med det lokale erhvervsliv, arbejdsmarkedets parter og uddannelsesinstitutioner.
  • at udformningen af en økonomisk blok på 1-2 mio. kr. pr. år i perioden 2018-2021 til implementering af Erhvervs- og Vækstpolitikken, drøftes på det kommende budgetseminar den 22. juni.

  Beslutning Økonomiudvalget den 19-06-2017

  Økonomiudvalget anbefaler indstillingen

  Beslutning Byrådet den 28-06-2017

  Indstillingen godkendt

  Bilag

 • Sagsid.: 17/1771

  Indstilling

  Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget indstiller:

  • at det godkendes at prioritere støtte til almene boliger i 2018 i Aarup, og for 2019 og 2020 prioriteres Tommerup St. og Haarby.
  • at kravet om, at projekt til støtte i 2018 skal påbegyndes i 2018, og derfor ikke skal udløse behov for ny lokalplan, godkendes
  • at de udarbejdede vurderingsparametre til nyt alment boligbyggeri godkendes

  Udvalget bemærker desuden, at de ønsker at få foretaget en beregning af de økonomiske effekter af etablering af almene boligprojekter, med henblik på en drøftelse i Budget 2018.

  Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

  Beslutningstema

  Der skal træffes beslutning omkring den geografiske placering af alment boligbyggeri samt godkende de opstillede vurderingsparametre.

  Der ud over skal det godkendes, at det for projekter, der opnår støtte i 2018 er krav om, at de skal påbegyndes i 2018 og derfor ikke udløse behov for ny lokalplan.

  Sagsfremstilling

  Den 31. august 2016 vedtog Byrådet strategi for alment boligbyggeri i Assens Kommune. Strategien har til formål at være et redskab til at prioriterer fordelingen af kommunens midler til alment boligbyggeri.

  Den 14. december 2016 vedtog Byrådet, at der årligt afsættes kr. 4 mio. i hvert af årene 2018, 2019 og 2020 til kommunal grundkapital ved opførelse af almene boliger.

  I marts 2017 drøftede Innovations- og Medborgerskabsudvalget og Social- og Sundhedsudvalget, hvorledes brugen af velfærdsteknologi sikres i forbindelse med alment boligbyggeri.

  På baggrund heraf har administrationen henvendt sig til de almene boligorganisationer samt lokalråd med henblik på at få et indblik i, hvorledes behovet for alment boligbyggeri er i Assens Kommune.

  Statistik indhentet fra landsbyggefonden viser, at primo marts 2017 var der 7 ledige almene boliglejemål i Assens Kommune. Tilbagemeldingerne fra lokalrådene har vist, at interessen særligt retter sig mod Aarup, Tommerup, Haarby, Glamsbjerg og Vissenbjerg. Tilbagemeldinger fra boligforeningerne har vist, at byer som Tommerup, Glamsbjerg og Aarup er interessante i forhold til opførsel af alment boligbyggeri. Enkelte boligorganisationer har på nuværende tidspunkt konkrete planer og skitser.

  Der er vedtaget en ramme på kr. 4 mio. årligt i 2018, 2019 og 2020 til kommunal grundkapital ved opførsel af almene boliger. Det vurderes, at det årligt ville kunne give kommunal grundkapital til mellem 20-25 boliger (dette er et skøn, vurderet af de almene boligorganisationer)

  Byrådet har i forbindelse med Budget 2017-2020 afsat 35 mio. kr. over budgetperioden til jordkøb og byggemodning med det formål at skabe grundlaget for at tiltrække nye borgere til kommunen.

  Med en kommunal grundkapital på kr. 4 mio. årligt er det muligt at prioritere ét projekt om året i perioden 2018-2020 eller at anvende de tre gange kr. 4 mio. årligt på ét stort projekt i stedet.

  Administrationen har udarbejdet en oversigt over de indkomne områder og områdernes nuværende planmæssige forhold. Der skal på baggrund af de planmæssige forhold træffes beslutning om, hvilke områder der skal udvælges. De indkomne områder er skitseret i vedlagte bilag.

  Der er flere måder, hvorpå de kr. 12 mio. kan fordeles ud over 2018, 2019 og 2020.

  Administrationens anbefaling:

  Byrådet vedtog den 27. april 2016 planstrategi 2015, med det formål at skabe vækst i Assens Kommune. Med en målsætning om årligt at tiltrække 100 borgere samt sælge 40 byggegrunde, giver dette mulighed for at udvikle især Byvækstbåndet. Dette skyldes at vi her oplever den største efterspørgsel grundet den lette adgang til motorvejen og Odense og trekandsområdet. Byvækstbåndet er prioriteret højt, hvor Byrådet herunder har truffet beslutning om opkøb af jord til kommunale udstykninger i bla. Aarup, Brylle og Tommerup.

  Nybyggeri i 2018

  Såfremt Byrådet ønsker, at der igangsættes byggeri i 2018, er det en forudsætning at disse projekter er placeret i et område, hvor der på nuværende tidspunkt allerede foreligger en lokalplan. Dette er en forudsætning, da det ikke er muligt at kunne nå at få udarbejdet en lokalplan, inden et kommende 2018 projekt skal igangsættes. I Aarup er der interesse fra både boligorganisationerne samt lokalråd. Muligheden for at bygge i 2018 i Aarup er tilstede, idet der jf. bilag 1 på nuværende tidpunkt er et område, der er dækket af en lokalplan. Det anbefales derfor, at der i 2018 imødekommes støtte til almene boliger i Aarup på lokaliteten, hvor der er en lokalplan. I tråd med Byrådets ønske om at sætte fokus på udviklingen af Byvækstbåndet er Aarup interessant. Dette skyldes den lette adgang til motorvej, trekantsområdet samt Odense, hvilket gør at muligheden for at skaffe tilflyttere med pendlerønsker er tilstede.

  Nybyggeri i 2019 og 2020

  For projekter i 2019 og 2020 gør det sig gældende, at et evt. manglende plangrundlag med lokalplan og evt. kommuneplantillæg kan nå at blive tilvejebragt i 2018. Tommerup st. Tommerup, Haarby og Glamsbjerg vil være interessant i forhold til opførelsen af almene boliger i 2019 og 2020.

  Den videre proces for udvælgelse af projekter til støttet boligbyggeri i 2018

  Processen anbefales som følger:

  Juni

  • Byrådet træffer beslutning om i hvilken by, der i 2018 skal gives støtte til og gennemføres et alment boligprojekt.
  • De almene boligorganisationer gøres efter byrådsbeslutningen i juni bekendt med Byrådets beslutning, og der fremsendes en udspecificeret procesbeskrivelse med tidsplan.

  Juli-august

  • Boligorganisationer udarbejder i dialog med Assens Kommune dispositionsforslag til projekter, der søges om støtte til. Projekterne skal omfatte områder i den by, Byrådet har besluttet, der skal kunne søges om støtte til i 2018 med henblik på gennemførelse også i 2018.
  • Boligorganisationerne sender ultimo august skitseprojekt for de projekter, som de ansøger om støtte til og ønsker at gennemføre i 2018.

  September

  • Administrationen foretager en vurdering af de indkomne projekter til gennemførelse i 2018.

  Oktober

  • Byrådet træffer beslutning om, hvilke projekter, der skal have støtte i 2018 med henblik på gennemførelse i 2018.

  Den videre proces for udvælgelse af projekter til støttet boligbyggeri i 2019 og 2020

  Processen anbefales som følger:

  Juni

  • Byrådet træffer beslutning om i hvilke byer, der i 2019 og 2020 skal kunne søges om støtte til at gennemføre almene boligprojekter.
  • De almene boligorganisationer gøres efter byrådsbeslutningen i juni bekendt med Byrådets beslutning, og der fremsendes en udspecificeret procesbeskrivelse med tidsplan samt formkrav for ideoplæg og byggeprogram.

  Juli-august

  • Boligorganisationer udarbejder i dialog med Assens Kommune ideoplæg og byggeprogram til projekter, der søges om støtte til. Projekterne skal omfatte områder i de byer, Byrådet har besluttet, der skal kunne søges om støtte til i 2019 og 2020.
  • Medio august afleverer boligorganisationer ideoplæg og byggeprogram til projekter inkl. en beskrivelse af, om man har indledt de første drøftelser med ejendomsejer med henblik på køb af areal. I ideoplægget og byggeprogrammet skal boligorganisationerne forholde sig til de krav, der jf. vurderingsparametrene nedenfor stilles til et projekt. Boligorganisationerne har således pligt til i juli/august at gå i dialog om eventuelle krav, Assens Kommune måtte have til et projekt. Ansøgning om evt. nødvendig lokalplan vedlægges.
  • Administrationen vurderer de indkomne ideoplæg og byggeprogrammer, og afklarer evt. uklarheder med boligselskaberne med henblik på færdiggørelse af ideoplæg.

  September

  • Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget beslutter den 11. september, hvilke projekter, der på baggrund af ideoplæggene, kan arbejdes videre med, med henblik på Byrådets betingede godkendelse af skema A.
  • Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget beslutter igangsætning af evt. nødvendig lokalplan.

  September-oktober

  • Boligselskaber udarbejder prissat dispositionsforslag i dialog med Assens Kommune.

  November

  • Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget indstiller projekter til Byrådets godkendelse med henblik på udarbejdelse af nødvendigt plangrundlag.

  Vurderingsparametre

  I forbindelse med vurderingen af de ansøgte projekter til støtte i 2018 samt 2019/2020 vil der blive lagt vægt på nedenstående vurderingsparametre. Disse parametre vil blive meldt ud til de almene boligorganisationer, således at disse er bekendt med, hvad Assens Kommune vurderer projekter på baggrund af.

  Det gælder for projekter til støtte i 2018 såvel som i 2019 og 2020, at boligorganisationerne i deres ansøgninger skal have forholdt sig til nedenstående parametre. I forhold til eventuelle arkitektoniske og rumlige tilpasninger, vil det være et krav, at dette skal være afklaret, inden der ansøges om et projekt, så der i ansøgningsmaterialet er redegjort for, hvordan projektet forholder sig til kravene, og hvordan de kan opfyldes. Vurderingsparametrene er:

  • Arkitektonisk kvalitet.
  • En arkitektonisk og rumlig tilpasning af byggeriet til det pågældende steds omgivelser og kvaliteter.
  • Materialevalg, der understøtter arkitekturen.
  • Eventuelle særlige krav i forhold til den konkrete lokalitet eksempelvis med hensyn til miljøforhold og understøttelse af byudvikling og bymæssige kvaliteter.
  • Lave huslejepriser er en prioritet, da vi skal kunne tilbyde boliger til borgere i alle samfundslag.
  • Velfærdsteknologi skal være tænkt ind i byggeriet. Her vil det blive prioriteret at boligforeningerne redegør for, hvilke tanker de har gjort sig på dette område.
  • Kommunens målsætning om en reduktion af CO2 udledning indtænkes.
  • Overholdelse af eventuelle gældende lokalplaner.

  Økonomi

  Der er vedtaget en ramme på kr. 4 mio. årligt i 2018, 2019 og 2020 til kommunal grundkapital ved opførsel af almene boliger. Samlet er der afsat kr. 12 mio. over 3 år.

  Byrådet har i forbindelse med Budget 2017-2020 afsat 35 mio. kr. over budgetperioden til jordkøb og byggemodning med det formål at skabe grundlaget for at tiltrække nye borgere til kommunen. Disse 35 mio. kan ikke benyttes til kommunal grundkapital.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 12-06-2017

  Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget indstiller:

  • at det godkendes at prioritere støtte til almene boliger i 2018 i Aarup, og for 2019 og 2020 prioriteres Tommerup St. og Haarby.
  • at kravet om, at projekt til støtte i 2018 skal påbegyndes i 2018, og derfor ikke skal udløse behov for ny lokalplan, godkendes
  • at de udarbejdede vurderingsparametre til nyt alment boligbyggeri godkendes.

  Udvalget bemærker desuden, at de ønsker at få foretaget en beregning af de økonomiske effekter af etablering af almene boligprojekter, med henblik på en drøftelse i Budget 2018.

  Beslutning Økonomiudvalget den 19-06-2017

  Indstillingen anbefales

  Beslutning Byrådet den 28-06-2017

  Indstillingen anbefales med bemærkning om, at frist for indsendelse af projektforslag til realisering i 2018 rykkes med én måned med den konsekvens, at Byrådet i november 2017 kan udvælge projektforslag til realisering.

  Bilag

 • Sagsid.: 15/23559

  Indstilling

  Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget indstiller, at udviklingsplanen for Tommerup og Tommerup Stationsby endeligt vedtages med følgende ændringer:

  • ”Tommerup Vest” vil i udviklingsplanen blive erstattet af det nye navn til den nye bydel jf. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets beslutning i juni 2017.
  • Begrebet ”bæredygtighed” vil, med udgangspunkt i høringssvar fra Helle Margrethe Boesen, og i dialog med Tommeruppernes Lokalråd, blive indarbejdet i udviklingsplanen hvor det er muligt. Derved opnås en endnu større sammenhæng imellem udviklingsplanens indhold og lokalrådets fokusområder. 

  Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

  Beslutningstema

  Der skal træffes beslutning om endelig vedtagelse af Udviklingsplan for Tommerup og Tommerup Stationsby.

  I den netop gennemførte høringsperiode er der indkommet 4 høringssvar.

  Administrationen vurderer, at kun det ene høringssvar fordrer ændringer i udviklingsplanen. Det drejer sig om høringssvar fra Helle Margrethe Boesen, formand for Tommeruppernes Lokalråd, der ønsker begrebet ”bæredygtighed” indarbejdet i udviklingsplanen, da dette er et væsentligt fokusområde for lokalrådets arbejde.

  Ved godkendelse af indstillingen, vil administrationen, i dialog med Tommeruppernes Lokalråd, indarbejde begrebet ”bæredygtighed” hvor det er muligt og meningsfuldt.

  Sagsfremstilling

  Byrådet vedtog den 29. marts 2017, under pkt. 17, at sende forslag til udviklingsplan for Tommerup og Tommerup Stationsby i 8 ugers offentlig høring.

  Forslag til udviklingsplan for Tommerup og Tommerup Stationsby, som den har været fremlagt i offentlig høring, er vedhæftet i bilag 1.

  Udviklingsplanens indhold

  I Tommerupområdet er der vilje til vækst, og til at sikre en helhedsorienteret udvikling af områdets to byer. Der er lokale kræfter, der sætter en dagsorden og der tænkes strategisk og langsigtet.

  Udviklingsplanen for Tommerupområdet skal bidrage ind i dette, sætte retning, og med en helhedsorienteret tilgang sammentænke og skabe synergi imellem den kommunale planlægning, offentlige- og private investeringer, og lokalsamfundets initiativer. Planen skal sikre en hensigtsmæssig udvikling af byerne og området som helhed over de næste mange år.

  Udviklingsplan Tommerup er blevet til i et samarbejde mellem Assens Kommune og Tommeruppernes Lokalråd. Den bygger på input fra borgere, lokale interessenter og ildsjæle. Assens Kommune og Tommeruppernes Lokalråd har i udarbejdelsen af udviklingsplanen haft en fælles dagsorden:

  • Vi vil sammen skabe et endnu mere attraktivt bysamfund, med øgede bosætningsmuligheder og grundlag for vækst.
  • Vi vil sammen synliggøre og italesætte Tommerup, som det gode sted at bo, arbejde og leve.

  Udviklingsplanen indeholder en beskrivelse af ét lokalsamfund bestående af to bydele. Udviklingsplanen er bygget op omkring 4 løftestænger, der tager udgangspunkt i Tommeruppernes 4 centrale kvaliteter. Planen indeholder en langsigtet strategi for udviklingen af området, og beskriver 22 handlinger, der fordeles på to faser. En nærmere beskrivelse af Udviklingsplanens indhold ses i bilaget.

  Baggrund

  Assens Kommune satte med Vision 2018 en klar målsætning om udvikling og vækst i kommunen. I Planstrategi 2015 blev byvækstbåndet omkring motorvejen, udpeget som særligt vigtigt i forhold til at fastholde og øge vores vækst. Byvækstbåndet består af 3 større bysamfund med opland: Aarup, Vissenbjerg og Tommerup.

  Planstrategien definerer 5 konkrete målsætninger for byvækstbåndet, hvoraf følgende 4 er aktuelle ift. bysamfundet Tommerup:

  • At området fastholder og øger sin vækst ift. bosætning og erhvervsudvikling.
  • At det skal være muligt at leve et helt liv i bysamfundet.
  • At der skal være adgang til oplevelser, motion og aktivt friluftsliv.
  • At der til enhver tid skal være plads til 100 nye boliger (hele byvækstbåndet).

  Med disse 4 punkter har Byrådet defineret kommunens grundlæggende ambitioner for Tommerupområdet.

  I november 2015, etablerede lokale ildsjæle Tommeruppernes Lokalråd, med formål om: at virke for fremme af ”Tommeruppernes” særlige interesser og behov i overensstemmelse med borgernes ønsker, at virke for samarbejde mellem alle lokale interesser til gavn for befolkningen og områdets udvikling, image og miljø, og at være bindeled til Assens Kommune og andre offentlige myndigheder samt kommunens øvrige lokalråd og andre interesseorganisationer.

  Lokalrådet kastede sig som det første ud i, at formulere deres egen vision, strategi og handleplan, for lokalområdet. Lokalrådets strategi er bygget op af 6 facetter:

  • Samskabelse fordi de holdbare løsninger skabes og realiseres i samarbejde med kommunen, virksomheder, foreninger og borgere. Sammen finder vi de gode løsninger.
  • Tiltrækning af nye tilflyttere fordi Tommerup har brug for nye tilflyttere, og kan tilbyde unikke muligheder for nye borgere, der ønsker at bo i et moderne lokalsamfund tæt på storbyen.
  • Stærkt bånd mellem bydelene nord og syd fordi vi i fællesskab kan skabe synergipotentialer og udvikle byen til det, vi går og drømmer om.
  • Mobilitet fordi infrastruktur, bus, cykelsti og fleksibilitet i vores velfærd er grundstenen i et moderne lokalsamfund.
  • Puls i byen fordi vi skal være et tiltrækkende knudepunkt, hvor man mærker liv, begejstring og skønhed i midtbyerne.
  • Bæredygtighed fordi vi har ressourcer og potentialer, som skal udnyttes bedre. Der er vækst potentiale i natur, økologi og miljørigtige løsninger.

  Med udviklingsplanen forenes og understøttes kommunens og lokalrådets ambitioner for Tommerupområdet, og udviklingsplanen udpeger konkrete indsatser der kan bidrage til at indfri disse. Skal dette lykkes, skal Assens Kommune og Tommeruppernes Lokalråd samarbejde om den videre udvikling af de to byer.

  Offentlig høring og høringssvar

  Forslag til Udviklingsplan for Tommerup og Tommerup Stationsby, har været i offentlig høring i perioden 30. marts – 25. maj.

  I forbindelse med den offentlige høring blev der den 7. maj 2017 afholdt Event om Fremtidens Tommerup. Eventen blev holdt i et samspil med Udviklingsplan for Tommerup og Tommerup St., Regnvandsplan for Tommerup. Borgere og andre interesserede havde til eventen mulighed for, at se planerne og komme med spørgsmål til deres indhold, samt komme med forskellige input til de 3 projekter. Der deltog ca. 100 borgere til eventen.

  Der er i høringsperioden indkommet 4 høringssvar. Høringssvarene er vedhæftet i deres fulde længde i bilag 2. Administrationens gennemgang, og vurdering af de indkomne høringssvar er som følger:

  Høringssvar fra Erno Larsen - Teglhøjen 8, Tommerup St.

  Høringssvaret er en henvendelse angående belysningen i Tommerup Stationsby. Knud Wismann (El‐installatør, Trafik og Byg) har, på vegne af administration, sendt et fyldestgørende svar til afsenderen, der dog stadigt ønsker at henvendelsen betragtes som høringssvar til udviklingsplanen.

  Administrationen vurderer at høringssvaret ikke fordrer ændringer i udviklingsplanen.

  Høringssvar fra Lærke og Rasmus Bang, Kalkbrænderivej 9, 5610 Assens og Hans og Bente Goudsmit, Lunddalsvej 10, 5610 Tommerup

  Høringssvar vedrørende: ”Forslag til udviklingsplan for Tommerup og Tommerup Stationsby”, ”Forslag til regnvandsplan for Tommerup”, og ”Forslag til lokalplan 3.1-10 samt kommuneplantillæg for et boligområde ved Vestervangen i Tommerup Vest (1. etape)”.

  Høringssvaret omhandler forhold omkring privat ejendom beliggende i byudviklingsområdet ”Tommerup Vest”.

  Administrationen vurderer at høringssvaret primært omhandler forhold i ”Forslag til lokalplan 3.1-10 samt kommuneplantillæg for et boligområde ved Vestervangen i Tommerup Vest (1. etape)”, samt ”Forslag til regnvandsplan for Tommerup”.

  Administrationen vurderer derfor at høringssvaret ikke fordrer ændringer i udviklingsplanen.

  Høringssvar fra Helle Margrethe Boesen, formand for Tommeruppernes Lokalråd

  Høringssvaret indeholder en række konkrete justeringsforslag til enkeltformuleringer i udviklingsplanen, hovedsageligt med ønske om en mere tydelig integration af ”bæredygtighed” i udviklingsplanens indhold.

  Administrationen vurderer, at der er mulighed for at imødekomme dette ønske, og indstiller derfor at begrebet ”bæredygtighed” indarbejdes hvor det er muligt, med udgangspunkt i høringssvaret og i dialog med lokalrådet.

  Høringssvar fra bestyrelsen, Fyrtårn Tommerup

  Høringssvaret er først og fremmest en kvittering for den rolle, der i udviklingsplanen er beskrevet for Fyrtårn Tommerup. Høringssvaret indeholder desuden en række anbefalinger ang. et styrket kulturliv i Tommerup, med base omkring Fyrtårn Tommerup, branding og skiltning ved motorvej og i det offentlige rum, samt oplæg til behov for forskellige stityper omkring Tommerupperne.

  Administrationen vurderer ikke at høringssvaret fordrer ændringer i udviklingsplanen, men indbyder til fremtidigt samarbejde imellem kommunen og Fyrtårn Tommerup, omkring markedsføring af Fremtidens Tommerup.

  Ønsker fra processen, der ikke er indgået som høringssvar

  Ved de forskellige borgerinddragelsesarrangementer i forbindelse med udviklingsplanen, er særligt to ønsker til Fremtidens Tommerup blevet fremført af borgerne. Det drejer sig om etablering af stibelysning langs hele cykelstien imellem Tommerupperne, og bedre offentlig transport imellem de to bydele.

  Ønskerne er ikke indgået som egentlige høringssvar, og vurderes ikke at fordre ændringer i udviklingsplanen. Det er dog temaer, der kan anbefales drøftet i forbindelse med budget 2018-2021, og i forbindelse med fremtidige forhandlinger om busruter.

  Økonomi

  Byudviklingsplanens prioriterede handlingsforslag anbefales at indgå til drøftelse i forbindelse med budget 2018-2021, samt i de kommende års budgetter.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 12-06-2017

  Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget indstiller, at udviklingsplanen for Tommerup og Tommerup Stationsby endeligt vedtages med følgende ændringer:

  • ”Tommerup Vest” vil i udviklingsplanen blive erstattet af det nye navn til den nye bydel jf. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets beslutning i juni 2017.
  • Begrebet ”bæredygtighed” vil, med udgangspunkt i høringssvar fra Helle Margrethe Boesen, og i dialog med Tommeruppernes Lokalråd, blive indarbejdet i udviklingsplanen hvor det er muligt. Derved opnås en endnu større sammenhæng imellem udviklingsplanens indhold og lokalrådets fokusområder. 

  Beslutning Økonomiudvalget den 19-06-2017

  Indstillingen anbefales

  Beslutning Byrådet den 28-06-2017

  Indstillingen godkendt.

  Bilag

 • Sagsid.: 16/26056

  Indstilling

  Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget indstiller at:

  • Lokalplan 3.1-10 og Kommuneplantillæg nr. 25 for et boligområde ved Vestervangen i Tommerup Vest (1.etape) endelig vedtages med de ændringer der fremgår af sagsfremstillingen.
  • omkostninger til trafiksikring af Vestervangen på ca. 0,5 mio. kr. indgår som en del af byggemodningsudgifterne. 

  Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

  Beslutningstema

  Der skal træffes beslutning om endelig vedtagelse af plangrundlaget, lokalplan og kommuneplantillæg, for et nyt boligområde ved Vestervangen i Tommerup. Boligområdet er 1. etape i udbygningen af en ny grøn bydel.

  Samtidig skal der tages stilling til, om omkostninger til trafiksikring af Vestervangen skal indgå i byggemodningsomkostningerne.

  Sagsfremstilling

  Byrådet vedtog den 29. marts 2017, under pkt. 18, at sende planforslag med tilhørende Miljøvurdering for et boligområde ved Vestervangen i Tommerup Vest i 8 ugers offentlig høring.

  Lokalplan og Kommuneplantillæg er det planlægningsmæssige grundlag for 1.etape i en ny grøn bydel i Tommerup. Udkast til strukturplan for den nye grønne bydel i Tommerup, er vedlagt i bilag 1. 

  Forslag til Kommuneplantillæg nr. 25 og Lokalplan 3.1-10 samt Miljørapporten, som de har været fremlagt i offentlig høring, er vedhæftet i bilag 2.

  Planernes indhold

  Lokalplan 3.1-10

  Lokalplan 3.1-10 omfatter et areal på ca. 3 ha, hvoraf hovedparten inddrages i byzone med lokalplanen. Formålet med lokalplanen er, at der udbygges et attraktivt åben/lav boligområde, (ca. 13 grunde) i grønne omgivelser, som en 1. etape i den nye grønne bydel i Tommerup.

  Lokalplanområdets placering i Tommerup By

  I lokalplanen er der særligt to fokusområder – sikring af den grønne struktur og gode bebyggelsesmuligheder.

  Områdets grønne struktur tager udgangspunkt i det eksisterende landskab og terræn og giver boligområdet en særlig karakter og identitet. Det er med lokalplanen sikret, at boligområdet disponeres således, at lavtliggende arealer, hvor der kan være risiko for oversvømmelse ved ekstremregn, udlægges til grønne områder og grønne passager, hvor der samtidig etableres et system til opsamling, forsinkelse og bortledning af regnvand. Parcellerne placeres i terrænet med et fald imod de grønne områder, hvilket giver en god variation i grundformer- og størrelser og dermed et bredt udbud med forskellige bebyggelsesmuligheder.

  De gode bebyggelsesmuligheder sikres i lokalplanen ved, at der er frie rammer for bebyggelsens udseende og udformning. Dette kan give et varieret udtryk i områdets bebyggelse. Tagene, som er den mest fremtrædende del af bebyggelsen, fastlægger lokalplanen skal være i sort/ grå nuancer eller grønne, levende tage for at sikre en harmonisk sammenhæng i den ellers varierede bebyggelse og til landskabet. Lokalplanen giver endvidere mulighed for, at terrænet op imod vejen kan reguleres således at der på hovedparten af grundende vil være mulighed for at bygge et hus på et plant terræn. Bebyggelse på den øvrige del af grunden skal tilpasses terrænet mens der på den del af grunden, der ligger ud til et grønt område ikke kan hverken terrænreguleres eller bebygges, hvilket sikrer oplevelsen af den landskabelige karakter fra de grønne områder.

  Kommuneplantillæg 25

  Kommuneplantillæg 25 er udarbejdet sideløbende med lokalplanen, da der er en lille del af lokalplanområdet, som ikke er omfattet af den eksisterende kommuneplanramme.

  Areal som lægges til kommuneplanramme 3.1.B.36

  Rammeområde 3.1.B.36 justeres med en udvidelse på ca. 0,3ha imod syd. Udvidelsen sker henholdsvis på matr. 12bt Tommerup By, Tommerup hvor rammen tilpasses eksisterende terræn og det fremtidige regnvandsbassin og på matr. 144a Tommerup By, Tommerup ved og omkring vejadgangen til matr. 12bt Tommerup By, Tommerup.

  I Kommuneplan 2017 foretages yderligere justeringer af kommuneplanramme 3.1.B.36. Ændringerne med Kommuneplantillæg 25 er således holdt til det, der er nødvendigt for, at Lokalplan 3.1-10 kan endelig vedtages før Kommuneplan 2017 vedtages endeligt.

  Offentlig høring og høringssvar

  Planforslag med tilhørende Miljørapport har været i offentlig høring i perioden 30. marts – 25. maj. (31 marts - 26. maj på PlansystemDK, af tekniske årsager)

  I forbindelse med den offentlige høring blev der den 7. maj 2017 afholdt Event om Fremtidens Tommerup. Eventen blev holdt i et samspil med Udviklingsplan for Tommerup og Tommerup St., Regnvandsplan for Tommerup. Borgere og andre interesserede havde til eventen mulighed for at se planerne og komme med spørgsmål til deres indhold, samt komme med forskellige input til de 3 projekter. Der deltog ca. 100 borgere til eventen.

  Der er i høringsperioden indkommet 8 høringssvar. Høringssvarene er vedhæftet i deres fulde længde i bilag 3.

  1. Tommeruppernes Lokalråd
  2. Grundejerforeningen Vestervangen/Kamgårdsvej
  3. Borgere i bunden af Vestervangen (25 personer fra 13 ejendomme)
  4. Jens Christian Garup – Vestervangen 77
  5. Kommende og nuværende ejere Lunddalsvej 10
  6. Børnehusene Tommerup
  7. Foreningen Lilleskov Teglværk
  8. Tommerup By´s Fjernvarmeforsyning AMBA

  Administrationens gennemgang af de indkomne høringssvar er vedlagt i bilag 4.

  Høringssvarene omhandler, kort opsummeret:

  Bydelen

  • Placering af ny bydel – som bindeled mellem Tommerup og Tommerup St.
  • Konkrete bemærkninger til strukturplanen ud fra overordnet princip
  • Institutioners betydning for tilflytning
  • Varmeforsyning – fjernvarme
  • Bydelens 2. etape med lejligheder - bør prioriteres
  • Sti til Overmarksgården – bør prioriteres.

  Trafikale forhold

  • Vejadgang via Vestervangen
  • Vejtilslutning – planlagte sydlig adgang frem for nordligt alternativ
  • Behov for trafiksikring af Vestervangen
  • Krydsning af jernbane
  • Parkeringsforhold -Behov for fælles parkeringspladser.

  Genevirkninger

  • Genskin fra solceller
  • Indbliksgener fra højere liggende vej
  • Privatliv ved stier omkring grunde
  • Støj fra vej og overkørsel ved jernbane
  • Afvanding fra vej til eksisterende haver.

  Fauna og dyreliv

  • Padder og salamander.

  I høringssvarene er der en del forhold, som vedrører den nye bydel og ikke kun boligområdet, som er 1. etape. Perspektiverne er centrale i forhold til byudviklingen og bør indgå i det videre arbejde med bydelen. Særligt bør der rettes fokus på etablering af stiforbindelse til Overmarksgården.

  Høringssvar vedr. den konkrete planlægning berører i høj grad de trafikale forhold, herunder navnlig trafikbetjeningen via Vestervangen.

  Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget har 28. november 2016 og 30. januar 2017, truffet beslutning om at trafiksikre Vestervangen. Der indstilles, til at udvalget tager stilling til om omkostningerne til trafiksikring skal indgå i byggemodningen.

  Administrationens overslag viser en udgift på ca. 0,5 mio. kr. for trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger på Vestervangen. Andre tiltag, fx forbedring af sti, kan også være relevante men indgår ikke i overslaget. Der arbejdes på en løsning, hvor Vestervangen bliver en ”to i en” vej med sideheller. På en ”to i en” vej er kørebanen indsnævret til et spor på midten, som bilisterne deles om. De kan vige for hinanden ved at trække ud på kantbanerne, men skal holde tilbage ved sidehellerne.

  Høringssvarene omfatter i øvrigt bemærkninger om genevirkninger, særligt i forbindelse med vejanlægget og krydsning af jernbanen. Derudover er der bekymring for påvirkning af padder og salamandere og for om, der er tilstrækkelige parkeringsmuligheder.  

  Miljøvurdering

  I forbindelse med endelig vedtagelse af planer, hvortil der er lavet en miljøvurdering, skal der laves en sammenfattende redegørelse, hvori de bemærkninger, der er indkommet, sammenfattes og konkluderes. Det skal beskrives hvordan planen tager hensyn til bemærkningerne og hvordan de væsentlige miljøpåvirkninger overvåges.

  Redegørelsen er vedhæftet som bilag 5.

  Den sammenfattende redegørelse forholder sig til de indkomne bemærkninger, der har en miljømæssig betydning – dvs. de trafikale forhold, genevirkninger samt fauna og dyreliv. Kortfattet konkluderes det: (jf. også ovenstående behandling af høringssvarene). 

  • Trafikale forhold: Forhold vedr. vejadgang og -tilslutning kan kun afhjælpes med anden planlægning. Påvirkningen af den planlagte vejtilslutning kan afhjælpes ved trafiksikring af Vestervangen. Tilføjelse i lokalplanen om parkering i rabatter kan afhjælpe mangel på gæsteparkering.
  • Genevirkninger: Bemærkninger for det nye boligområde vurderes allerede imødekommet i planlægning. Øvrige genevirkninger i forbindelse med ny vejadgang og krydsning af jernbane vil være opmærksomhedspunkter i forbindelse med detailprojektering og byggemodning
  • Fauna og dyreliv: Planlægningen vurderes ikke at medføre en væsentlig negativ påvirkning i området som helhed.

  Ændringsforslag

  Det indføres i lokalplanens §4.12, at der i rabatter kan anlægges parkeringspladser i græsarmering. 

  ”Tommerup Vest” vil i planerne blive erstattet af det navn der bliver valgt til den nye grønne bydel og kvarternavnet/vejnavnet vil blive indskrevet jf. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets beslutning juni 2017.

  Lovgrundlag

  Lov om Planlægning.

  Økonomi

  Administrativ bemærkning tilføjet efter Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets behandling af sagen:

  Det bemærkes, at udgift til Vestervangen på 0,5 mio. kr. ikke har indgået i den oprindelige disponering af puljen til etablering af 1. etape af boligområde i Tommerup Vest, at der skal finansieres udgifter til trafiksikring.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 12-06-2017

  Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget indstiller at:

  • Lokalplan 3.1-10 og Kommuneplantillæg nr. 25 for et boligområde ved Vestervangen i Tommerup Vest (1.etape) endelig vedtages med de ændringer der fremgår af sagsfremstillingen.
  • omkostninger til trafiksikring af Vestervangen på ca. 0,5 mio. kr. indgår som en del af byggemodningsudgifterne. 

  Beslutning Økonomiudvalget den 19-06-2017

  Indstillingen anbefales

  Beslutning Byrådet den 28-06-2017

  Indstillingen godkendt.

  Bilag

 • Sagsid.: 16/6486

  Indstilling

  Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget indstiller:

  • At forslag til Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. 54 for et boligområde ved Snerlevej i Grønnemose vedtages og sendes i offentlig høring i 8 uger.
  • At Rørup Sogneforening får råderet over dele af matrikel 23p.

  Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

  Beslutningstema

  Sagen forelægges til politisk stillingtagen til godkendelse af Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. 54, som omhandler ændret anvendelse fra lokalplanlagt boligområde til rekreativt område med henblik på udsendelse af forslaget i offentlig høring i 8 uger samt stillingtagen til overdragelse af del af arealet til Rørup Sogneforening.

  Sagsfremstilling

  Assens Kommune modtog i marts 2016 en ansøgning fra Rørup Sogneforening, omhandlende ophævelse af forpagtningsaftale samt overdragelse og råderet over grønt område i Grønnemose, hvorpå de ønsker at etablere forskellige aktiviteter til glæde for lokalområdet. Grundet fejl i afgrænsning i fremsendt ansøgningsmateriale, fremsendte Rørup Sogneforening på ny en ansøgning i august 2016 om at få råderet over størstedelen af matr. nr. 23p, som vist med rødstiplet linje på kort 1.

  Kort 1: Rørup Sogneforening ønsker råderet over den del af matrikel 23p, der er markeret med rød stiplet streg.

  Lokalplan nr. 54 udlægger den nordligste del af matrikel 23p til boligbebyggelse med dertilhørende veje, stier og grønne korridorer. Området kan på den baggrund ikke benyttes permanent som rekreativt område, som Rørup Sogneforening har ansøgt om. En permanent anvendelse til grønt område forudsætter, at Lokalplan 54 ændres, og området udlægges til rekreative formål.

  Sagen blev behandlet på byrådsmødet den 14. december 2016, hvor Byrådet besluttede, at der skulle udarbejdes et tillæg til Lokalplan nr. 54, som udlægger området markeret med rød stiplet streg til rekreative formål, og at ansøgning om at give Rørup Sogneforening råderetten over området imødekommes.

  På den baggrund er der udarbejdet et forslag til tillæg til Lokalplan 54 jf. bilag 1. Tillægget ændrer anvendelsen af det ansøgte område til rekreative formål, og i tillægget fastsættes som følge deraf bestemmelser, der er konsekvensrettelser som følge af den ændrede anvendelse.

  Der har været foretaget en forudgående høring af naboer og grundejerforening, og der er indkommet et enkelt høringssvar fra en beboer på Snerlevej jf. bilag 3. I høringssvaret udtrykkes bekymring for støjgener, der måtte komme fra de aktiviteter, der ønskes etableret på det rekreative område samt gener fra en eventuel bålplads.

  For at sikre en afstand mellem det rekreative område og boligområdet nord for, anbefaler administrationen, at der udlægges et beplantningsbælte på 10 meters bredde for at opnå afskærmning mellem boligområde og aktiviteter. Derudover vil der i en efterfølgende skriftlig aftale med Rørup Sogneforening ske en regulering af de aktiviteter, der kan etableres inden for rammerne af lokalplanen. Der vil alene være tale om aktiviteter, som vurderes at ville kunne være forenelige med anvendelsen til boligformål.

  Kort 2: Til venstre ses de nye delområde. Delområde I og II vil fortsat være til boligformål, delområde III til beplantningsbælte, delområde IV som grønt og rekreativt. Markeret med blåt den del Rørup Sogneforening får råderet over.

  Til højre ses delområderne, som den eksisterende lokalplan udlægger dem. Her er delområde I og II til boligformål, hvor delområde III er til grønt. Det er derfor nødvendigt at udarbejde et lokalplantillæg ift. at ændre funktionen for området.

  Eksisterende boligområder ændrer ikke anvendelse ved vedtagelsen af lokalplantillægget. På kort 2 (til venstre) ses den nye inddeling af lokalplanområdet, hvor område I og II fortsat udlægges til boligformål, område III til beplantningsbælte og område IV til rekreative formål.

  Administrationen indstiller, at forslag til Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. 54 vedtages og sendes i offentlig høring. Der vil som følge deraf og jf. tidligere beslutning i Byrådet ske en opsigelse af den gældende forpagtningsaftale med henblik på at give Rørup Sogneforening råderet over den del af matrikel 23p, som de har om ansøgt om.

  Lovgrundlag

  Planloven.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 12-06-2017

  Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget indstiller:

  • At forslag til Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. 54 for et boligområde ved Snerlevej i Grønnemose vedtages og sendes i offentlig høring i 8 uger.
  • At Rørup Sogneforening får råderet over dele af matrikel 23p.

  Beslutning Økonomiudvalget den 19-06-2017

  Indstillingen anbefales

  Beslutning Byrådet den 28-06-2017

  Indstillingen godkendt.

  Bilag

 • Sagsid.: 17/9026

  Indstilling

  Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget indstiller:

  • at det godkendes, at alle de kommuneplanlagte områder til ferie- og fritidsanlæg i de kystnære områder stadig er aktuelle, at der derfor ikke skal ophæves nogen reservationer og at dette indmeldes til Erhvervsministeriet inden 15. juli 2017.
  • at Tillæg til Planstrategi 2015 godkendes med henblik på at danne grundlag for en ansøgning om at komme i betragtning til at udlægge nye sommerhusområder i forbindelse med Erhvervsministeriets forventede landsplandirektiv for udviklingsområder samt udlæg og omplacering af kystnære sommerhusområder.
  • at det godkendes, at Tillæg til Planstrategi 2015 sendes i offentlig høring i perioden 29. juni til den 23. august 2017.

  Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

  Beslutningstema

  Sagen forelægges til godkendelse af, at alle de kommuneplanlagte områder til ferie- og fritidsanlæg i de kystnære områder er aktuelle, og at der derfor ikke ophæves nogle reservationer, samt at dette indmeldes til Erhvervsministeriet inden 15. juli 2017.

  Samtidig skal der tages stilling til, om Assens Kommune skal ansøge om nye sommerhusområder i forbindelse med Erhvervsministeriets invitation til kystkommunerne om at ansøge om nye udviklingsmuligheder i kystnærhedszonen senest den 15. oktober 2017. I så fald skal Tillægget til Planstrategi 2015 godkendes af Byrådet og sendes i offentlig høring i perioden 29. juni til den 23. august 2017.

  Sagsfremstilling

  I februar 2017 modtog alle landets kystkommuner et påbud om gennemgang af reservationer til ferie- og fritidsanlæg i de kystnære områder og ophævelse af reservationer, der ikke er aktuelle.

  Det fremsatte lovforslag om modernisering af planloven vil give mulighed for udviklingsområder i de kystnære områder, udlæg af nye kystnære sommerhusområder og overførsel af sommerhusområder i kystnærhedszonen til byzone. Samtidig er der i landet som helhed i kommuneplanerne udlagt mange reservationer til ferie- og fritidsanlæg i de kystnære områder. Det kan være reservationer til feriehoteller, oplevelsesanlæg, campingpladser eller lystbådehavne. En del af disse reservationer er helt eller delvis uudnyttede og ikke længere aktuelle.

  Regeringen, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti indgik i juni 2016 en aftale om ”Danmark i bedre balance – Bedre rammer for kommuner, borgere og virksomheder i hele landet”. Aftalen fastlægger, at der skal gennemføres en generel oprydning i helt eller delvis uudnyttede arealreservationer til ferie- og fritidsanlæg i de kystnære områder.

  På baggrund af oprydningen vil aftaleparterne tage stilling til antallet af potentielle nye forsøgsprojekter (mellem 0 og 15) under den nye forsøgsordning for kyst- og naturturisme, idet ophævelsen af uaktuelle reservationer skal have et væsentligt større omfang end de nye forsøgsprojekter.

  Assens Kommune er derfor blevet pålagt i medfør af planlovens § 3, stk. 4, at gennemgå allerede vedtagne, men ikke udnyttede eller kun delvis udnyttede arealreservationer i kystnærhedszonen eller i de kystnære dele af byzonen i kommuneplanen og ophæve de reservationer, der ikke er aktuelle, jf. planlovens § 11f, stk. 1 og 2.

  Administrationen har derfor lavet en gennemgang af alle udlagte kommuneplanrammer i kystnærhedszonen, der er udlagt som sommerhusrammer og rekreative rammer.

  Gennemgangen viser, at der er enkelte uudnyttede rammer, men ikke nogen, der vurderes at være uaktuelle. Et skema og kort over rammerne ses i bilaget.

  Administrationen anbefaler, at disse oplysninger meldes ind til Erhvervsministeriet.

  Samtidig er alle landets kystkommuner blevet inviteret til at ansøge om nye udviklingsmuligheder i kystnærhedszonen. Senest den 15. oktober 2017 skal kommunerne melde ind, hvis de ønsker at ansøge.

  For at komme i betragtning i ansøgningsrunden skal der udarbejdes en planstrategi (eller et tillæg til en planstrategi), hvori der redegøres for behovet for de ønskede sommerhusområder.

  Der står allerede en del herom i den nuværende planstrategi 2015. Her ønsker Byrådet at Assens Kommune udvikler kystturismen som led i udviklingen af Kystbåndet, men der er ikke lavet en redegørelse for det konkrete behov. Administrationen har derfor lavet et udkast til et tillæg til Planstrategi 2015, så tillægget kan være endeligt godkendt inden den 15. oktober 2017, hvor der er ansøgningsfrist.

  I det foreløbige vejledningsmateriale fra Erhvervsstyrelsen er der beskrevet følgende proces forud for ansøgningsrunder:

  1) Kommunerne gennemgår eksisterende områder udlagt til sommerhusområde.

  2) Kommunalbestyrelsen udarbejder kommuneplanstrategi.

  3) Kommunerne gennemfører miljøvurdering (passende frist 2-4 uger)

  4) Kommunerne offentliggør kommuneplanstrategien i mindst 8 uger

  5) Kommunalbestyrelsen behandler høringssvar samt politisk behandling af planstrategi og ansøgning. Kommunen kan offentliggøre vedtaget kommuneplanstrategi med ændringer.

  6) Ansøgning til Erhvervsministeriet om omplacering og nyudlæg af sommerhusgrunde inden for kystnærhedszonen.

  7) Erhvervsministeriet behandler ansøgninger og udarbejder landsplandirektiv.

  Med en godkendelse af tillægget i juni kan der være 8 ugers offentlighedsperiode fra den 29. juni til den 23. august 2017. Derefter skal Byrådet behandle alle indkomne høringssvar i september samt vedtage planstrategien igen. Det giver os mulighed for at nå at ansøge om nye sommerhusområder inden den 15. oktober 2017.

  Administrationen har lavet et tillæg til planstrategien, som uddyber Planstrategi 2015s og Kommuneplan 2017s redegørelse af behovet for nye sommerhusområder og beskriver de tre steder, som administrationen peger på som egnede til at udlægge nye sommerhusområder i Assens Kommune.

  Det drejer sig om:

  • 2,9 ha nord for / bag de eksisterende sommerhuse på Åvangen i Å
  • 6,4 ha nordvest for Helnæs Sommerhusområde på Helnæs
  • 0,3 ha vest for Løgismose Camping.

  De tre arealer udgør i alt 9,6 ha, hvilket svarer til ca. 75 nye sommerhusgrunde.

  Eftersom der ikke er uudnyttede sommerhusområder, så ønsker Assens Kommune at ansøge Erhvervsstyrelsen om at få lov at udlægge nye sommerhusområder i forbindelse med det kommende landsplandirektiv, som forventes at blive godkendte efteråret 2018. Ellers har vi ikke mulighed for at få nye sommerhusområder i den kommende kommuneplan, da Erhvervsstyrelsen har meddelt, at der kun måske åbnes op for en ny ansøgningsrunde senere. Det afhænger blandt andet af, hvor mange uudnyttede sommerhusgrunde, der kan fjernes i denne omgang, og hvor mange nye sommerhusområder, der udlægges i det kommende landsplandirektiv.

  I forbindelse med at få lov til at ansøge om udlæg af nye sommerhusområder, så kræver Erhvervsstyrelsen, at tillægget skal have været behandlet af Byrådet efter høringsperioden, før kommunerne kan søge om at få lov til at udlægge nye sommerhusområder inden den 15. oktober 2017.

  Der stilles følgende krav til udlæg af de nye sommerhusområder:

  1) Sommerhusgrundene skal være beliggende i sammenhængende områder, og sommerhusområderne skal placeres i tilknytning til eksisterende eller planlagte bysamfund, feriecentre eller sommerhusområder, hvor der er et turistmæssigt potentiale. Nye sommerhusområder skal kunne opfattes som en sammenhæng med eksisterende eller planlagte bysamfund, feriecentre eller sommerhusområder. Der kan ikke udlægges fritliggende, nye sommerhusområder, som ikke grænser op til eksisterende eller planlagte bysamfund, feriecentre eller sommerhusområder. Der kan være landskabselementer som vil indgå i sammenhæng med et udlæg af sommerhusområder.

  2) Den enkelte kommunalbestyrelse skal anvise, hvilke ubebyggede sommerhusgrunde i kystnærhedszonen, der kan tilbageføres, så der byttes eksisterende ubebyggede sommerhusområder med nye i forholdet 1:1 i de kommuner, hvor det er muligt. Kommunen kan tilbageføre uudnyttede sommerhusområder, uden at antallet af sommerhusgrunde omplaceres i egen kommune. Dette vil gøre det muligt for andre kommuner at ansøge om udlæg af nye sommerhusgrunde. En ansøgning om udlæg af nye sommerhusområder, som ikke medfølges af en tilsvarende tilbageførsel af uudnyttede sommerhusområder i egen kommunen, vil afhænge af, at andre kommuner tilbagefører flere sommerhusområder med sommerhusgrunde end de omplacerer.

  3) Offentlighedens adgang til kysten skal sikres og udbygges, så både borgere og turister også fremadrettet kan have glæde af de åbne kyster.

  4) Der kan ikke udlægges nye sommerhusgrunde inden for naturområder beskyttet af naturbeskyttelsesloven, strandbeskyttelseslinjen eller i klitfredede områder.

  5) Nye sommerhusområder skal placeres uden for områder med særlige landskabsinteresser og naturbeskyttelsesinteresser og må ikke være i strid med væsentlige nationale interesser.

  6) Kommunalbestyrelserne skal i kommuneplanstrategien beskrive, hvordan de nye sommerhusgrunde kan understøtte vækst og udvikling lokalt. Der kan eksempelvis lægges vægt på et turistmæssigt potentiale i kraft af nærhed til større turismedestinationer, hvor nye attraktive sommerhusområder vil komme til at indgå i et samlet turistopland med anlæg, faciliteter og aktiviteter, der tilsammen kan opfylde moderne turisters behov og ønsker. Det kan være med til at udvikle eksisterende turistdestinationer, der oplever, at udbuddet af feriehuse til udlejning ikke kan dække efterspørgslen. Som led i strategien skal kommunalbestyrelserne gennemgå eksisterende, ubebyggede sommerhusområder og vurdere, om de kan tilbageføres.

  Lovgrundlag

  Lov om planlægning.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 12-06-2017

  Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget indstiller:

  • at det godkendes, at alle de kommuneplanlagte områder til ferie- og fritidsanlæg i de kystnære områder stadig er aktuelle, at der derfor ikke skal ophæves nogen reservationer og at dette indmeldes til Erhvervsministeriet inden 15. juli 2017.
  • at Tillæg til Planstrategi 2015 godkendes med henblik på at danne grundlag for en ansøgning om at komme i betragtning til at udlægge nye sommerhusområder i forbindelse med Erhvervsministeriets forventede landsplandirektiv for udviklingsområder samt udlæg og omplacering af kystnære sommerhusområder.
  • at det godkendes, at Tillæg til Planstrategi 2015 sendes i offentlig høring i perioden 29. juni til den 23. august 2017.

  Beslutning Økonomiudvalget den 19-06-2017

  Indstillingen anbefales

  Beslutning Byrådet den 28-06-2017

  Indstillingen godkendt.

  Bilag

 • Sagsid.: 15/17478

  Indstilling

  Sagen oversendes til Byrådet med følgende bemærkninger:

  Tre af Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets medlemmer bestående af Dan Gørtz (V), Erik Klindt Andersen (V), Leif Wilson Laustsen (V) ønsker, at ejernes ønsker til en ændring af området imødekommes, med den konsekvens, at der – når ejernes konkrete ønsker til udviklingen af området kendes – kan igangsættes en ændring af den eksisterende kommuneplan og lokalplan. Det sker med en bemærkning om at træladen skal bevares.

  Tre af Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets medlemmer bestående af Poul Poulsen (B), Charlotte Vincent Petersen (A) og Lone Akselsen (A) ønsker, at kulturarven er værdifuld som vækstdriver for udviklingen af Plum-området, og at der igangsættes en procesplan som beskrevet i sagsfremstillingen med henblik på at transformere området med udgangspunkt i områdets kulturmiljø.

  Et flertal af Økonomiudvalget, 3 medlemmer (A og F) indstiller, at kulturarven er værdifuld som vækstdriver for udviklingen af Plum-området, og at der igangsættes en procesplan som beskrevet i sagsfremstillingen med henblik på at transformere området med udgangspunkt i områdets kulturmiljø.

  Et mindretal af Økonomiudvalget, 2 medlemmer (V) indstiller, at ejernes ønsker til en ændring af området imødekommes, med den konsekvens, at der – når ejernes konkrete ønsker til udviklingen af området kendes – kan igangsættes en ændring af den eksisterende kommuneplan og lokalplan. Det sker med en bemærkning om at træladen skal bevares.

  Et mindretal af Økonomiudvalget, 1 medlem (O) afventer stillingtagen til Byrådets behandling af sagen.

  Beslutningstema

  Der skal træffes beslutning om, hvorvidt Assens Kommune skal arbejde videre med at udvikle kulturværdierne i Plum-området ved igangsættelse af en procesplan som beskrevet i publikationen ”Kulturarven som vækstdriver – bærende værdier og anbefalinger for Plum-området, Assens” eller der skal igangsættes en anden proces, i retningen af at imødekomme de ønsker for udviklingen af området, som ejerne af Plum-området giver udtryk for.

  Sagsfremstilling

  Erhvervsvirksomheden Plum fraflyttede i 2004 det sidste af deres forretnings areal på ca. 23.000 m2 i Assens midtby til fordel for et område nordøst for byen. Plum-området, der er rig på kulturhistorie, står derfor foran en transformation.

  I juni 2016 blev der godkendt en projektplan – ”Kickstart Plum – Ny bydel, Assens” som bl.a. havde til formål at udarbejde en helhedsplan for Plum-området med udgangspunkt i kulturarven. Administrationen har derfor udarbejdet en publikation “KULTURARVEN SOM VÆKSTDRIVER - Bærende værdier og anbefalinger for Plum-området, Assens”.

  Publikationen sætter fokus på Plum-området som ressource i en udviklingsmæssig sammenhæng, ved at udpege de bærende kulturhistoriske værdier og anbefalinger samt skitser den proces som projektets forventes at stå overfor. Publikationen beskriver, at udviklingen af området kan tage afsæt i de særlige værdier, som området repræsenterer. Derigennem bidrager den til at skabe en attraktiv bydel i hjertet af Assens by, som trækker tråde ud og løfter byen som helhed, hvilket er et godt udgangspunkt for at indfri Byrådets visioner om øget bosætning, arbejdspladser og livskvalitet. Se publikationen, bilag 1. - www.assens.dk/kulturarven.

  Området er rigt på kulturhistorie, og en omdannelse og udvikling af Plum-området kan bidrage kvalitativt til byudviklingen i Assens by og dermed understøtte de mål og handlinger, der er beskrevet i Planstrategi 2015:

  • Vi vil arbejde med byfortætning, byomdannelse og almennyttigt byggeri i Assens samt understøtte kvaliteterne i købstadsmiljøet i Assens midtby, så Assens i større grad end hidtil kan realisere sit bosætningspotentiale.
  • Vi vil arbejde for at sikre købstadskulturmiljøet med de mange bevaringsværdige bygninger i Assens midtby.

  Hvor målene for Kystbåndet, som Assens er en del af, er:

  • At købstaden Assens skal blive ved med at være vores kultur-, oplevelsessted- og handelsmekka, og byens kvalitet skal bevares og styrkes.
  • At udvikle turismen samt skabe gode kyst- og kulturoplevelser.

  Foruden handlingerne i planstrategi bidrager publikationen også til at indfri intentionerne bag Forslag til kommuneplanen 2017-2029, hvor Plum-området er indskrevet som et af 32 kulturmiljøer samt intentionerne med den bevarende lokalplan for området fra 2001.

  Plum-området rummer en central og synlig fortælling om udviklingen af en af de største og mest prominente købmandsvirksomheder i Assens. En synlig fortælling om en familievirksomheds udvikling gennem knapt 150 år. Plum-området udgør derudover et væsentligt bidrag i fortællingen om købstadens og havnens historie. Den bidrager desuden til forståelsen af den udvikling, som vedrører forholdet mellem Assens by og oplandet som følge af ændringer i handelsmønster og infrastruktur sidst i 1800-tallet, hvor bl.a. jernbanen skabte nye muligheder for erhvervslivet i Assens og omegn. Helt konkret ses der fysisk en kulturhistorisk værdi i Plum-områdets bygninger og eksteriør som fremhæver erhvervsvirksomhedens funktion og den historiske relation til købstaden og oplandet. De eksisterende bygninger, bebyggelsesstruktur, beplantning, rum og forløb, som præger Plum-området, har desuden arkitektonisk og miljømæssig værdi og skaber en helhed, som er unik og som bør udnyttes i forhold til bosætning, erhvervsudvikling og turisme.

  Det at byens og plumvirksomhedens historie kan aflæses i eksisterende bygninger gør det interessant og meningsfuldt for byens borgere og besøgende at bevæge sig rundt. Området er et vigtigt element, når det gælder Assens identitet.

  Temamøde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget.

  På Temamøde med Erhverv- og Beskæftigelsesudvalget den 15. maj 2017 var udvalget på besigtigelse i området og hørte om hvordan det er lykkes med tilsvarende omdannelser andre steder, hvor også en direktør fra Tønder Kommune fortalte om deres projekt for Tøndermarsken, se bilag 5.

  Temamødet gav et indblik i, hvordan kulturarv er identitetsgivende og kan bruges som vækstdriver og løftestang for en lokal udvikling. Kulturarven kan bruges aktivt og rummer et potentiale, der i Assens endnu ikke er fuldt udnyttet med de spredte kulturmiljøer og det tomme Plum-område der blot står og venter. Byen er rig på kulturarv, med unikke kulturmiljøer og spændende historier, der kan fortælles. At prioritere kulturarven som metode til vækst, vil muliggøre en udvikling, der på samme tid skaber nyt og tager hånd om kvaliteter, der kan understøtte byen og kommunen som et sted med en unik identitet.

  Kvaliteterne, der findes i Assens, har de ikke andre steder og særligt Plum-området, som en central del af købstadsmiljøet, rummer et stort potentiale med sin historie og centrale beliggenhed, der trækker tråde ud til byens øvrige kulturværdier og oplandet. Plum-området vil være et strategisk godt indsatsområde for at øge byens sammenhængskraft.

  Det kræver stort fokus og vilje at prioritere kulturarven, og det er en udfordring at få udløst potentialet, således at kulturarven beriger. Den økonomiske udfordring er konkret, men undersøgelser viser, at der totaløkonomisk er store gevinster ved at skabe transformation med udgangspunkt i kulturarven. For eksempel viser resultaterne fra rapporten ”Værdien af kulturarven” af Realdania og Intensive, bilag 2, at kulturarven har en afsmittende effekt på boligpriser, omkringliggende områdes attraktionsværdi, virksomheders tilflytning og antal besøgende turister. I Ribe trækker bygningsarven 92 mio. kr. ekstra omsætning årligt for erhvervslivet.

  Muligheder og udfordringer i den videre proces.

  Plum-området rummer store kvaliteter, men økonomisk er opgaven med at renovere og omdanne området, samt at finde nye bæredygtige funktioner i forhold til Assens placering, en stor opgave for de nuværende bygningsejere.  Området blev fraflyttet i 2004 og der er behov for at kommunen involverer sig for at sikre kulturarven i en transformation, for jo længere bygningerne står tomme hen, des svære og jo mere omkostningstungt vil en transformation blive. Derfor kan Assens Kommune være en aktiv aktør og medspiller til at løfte den udfordring det er, at bevare kulturmiljøet og bygge bro mellem ønsket om på den ene side bevaring og omdannelse til en bæredygtig funktion og på den anden side den økonomiske udfordring, hvor potentielle investorer kan se sig selv.

  Der er derfor foreslået en række handlespor (A-D) i prioriteret rækkefølge i publikationen, som skal bane vejen for omdannelsen af området på baggrund af plums kulturmiljø.

  • Spor A - indhentning af tilstandsrapporter, kortlægning af eventuelle funktioner, investortyper og brugerprofiler samt markedsvurdering m.m. for at belyse og afprøve mulige business cases.
  • Spor B – Strategisk udviklingsplan med en vision for Assens bys kulturmiljø
  • Spor C – vidensdeling, et åbent forum med bl.a. videns tunge personer med erfaring indenfor omdannelse af kulturmiljøet
  • Spor D – Formidling, forskellige indsatser for at skabe forståelse, interesse og ejerskab.

  Inden en igangsætning af sporene er der behov for at se nærmere på en procesplan og få afklaret hvordan vi bedst muligt sikre ejerskab samt hvilke ressourcer, der skal bruges og hvem der kan løfte de enkelte delopgaver, hvor lang tid det vil tage, og hvilke udgifter der er forbundet hermed. Målet med procesplanen er, at få et godt afsæt og en fælles forståelsesramme i kommunen og mellem kommunen og ejer, fordi brobygningsprocessen kan strække sig over tid.

  Desuden ses der et potentiale i at ansøge Realdanias program ”Den levende bygningsarv”, se bilag 3, om medfinancieren af processen. Administrationen har haft en forhåndsdialog med Realdania, som giver udtryk for, at en ansøgning fra Assens Kommune om medfinancieren af brobygningsprocessen vil være helt i tråd med deres program. Den mulige medfinansiering fra Realdania er op til 50 %. De skal dog modtage en konkret ansøgning med en politisk godkendt procesplan og et budgetoverslag i forhold til finansiering, før de kan give en konkret udmelding.

  Dialog med ejerne af Plum-området

  I forbindelse med udarbejdelsen af ”Kulturarven som vækstdriver” har der været afholdt løbende dialogmøder med ejerne af Plumområdet. Ejerne har desuden indsendt et høringsvar i forhold til ” Kulturarven som vækstdriver ”. I høringssvaret beskriver ejerne, at de ikke har tiden med sig i forhold til en omdannelse med kulturarven i fokus. De ønsker i stedet bygningerne omkring Tømmerladen nedrevet (Savværket, Hestestalden og Bygningsladen) eller eventuelt overtagelse af området. Ejerene har mundtligt tilkendegivet, at de ønsker at udvikle boliger på området, men har endnu ikke fremsendt et projekt, der beskriver, hvordan nedrivning af de konkrete bygninger skal danne grundlag for en udvikling af området, ligesom der heller ikke er ansøgt om nedrivningstilladelse. Ejernes høringssvar fremgår af bilag 4.

  Det almennyttige boligprojekt FAB er tæt på at gå i gang og kunne bringe nye perspektiver på udviklingen af området. En igangsættelse af en procesplan kan bidrage til at gøre det nemmere at træffe beslutninger, som kan fremme områdets udvikling. Det er administrationens anbefaling, at følge det kulturmiljøspor, idet det giver Assens by den bedste mulighed for at markere sig på landkortet.

  Vurdering af konsekvenser

  Der er to veje at gå. Enten at forfølge sporet, som er lagt med en videreudvikling af Plum-området baseret på områdets kulturværdier, eller at følge ejernes ønsker for udviklingen af området.

  Konsekvens ved at prioritere kulturarven som vækstdriver:

  • En Procesplan for at udvikle området på baggrund af dets kulturværdier, igangsættes
  • Forslag til Kommuneplan 2017, Kulturmiljøscreeningen og den bevarende Lokalplan nr. 1-C602 fra 2001 samt eksisterende beslutning fra juni 2016 ”kickstart Plum - ny bydel, Assens” understøttes.
  • Der udstedes ikke nedrivningstilladelser eller igangsættes planlægning herfor.
  • Ejerne kan søge kommunen om overtagelse mod erstatning, jf. Planloven § 49. Her er der overvejende forhold, der peger i retning af, at der ikke er overtagelsespligt, men den endelige vurdering ligger hos Taksationskommissionen.

  Konsekvens ved at følge ejernes ønske som beskrevet i deres høringssvar:

  • Beslutningen er i uoverensstemmelse med Forslag til Kommuneplan 2017, Kulturmiljøscreeningen, den bevarende Lokalplan nr. 1-C602 fra 2001 samt tidligere beslutning fra juni 2016 ”kickstart Plum - ny bydel, Assens”. I Forslag til Kommuneplan 2017 er Plum optaget som bevaringsværdigt kulturmiljø. Vægtes kulturmiljøet ikke og tillades der nedrivning af bygninger er konsekvensen, at området ikke kan opretholdes som bevaringsværdigt kulturmiljø, herunder:

   • At afhængig af omfanget af nedrivning, skal det vurderes om Plum-området skal tages ud af Forslag til kommuneplanen 2017 som kulturmiljø, da Tømmerladen som enkelt bygning ikke giver et kulturmiljø. Det vil kræve et nyt kommuneplantillæg.
   • At den bevarende lokalplan prioriterer kulturmiljøet og en bevaring af bygningerne - ønskes dette ikke fremover, kræver det fornyet lokalplanlægning.

  • Tømmerladens fredningsstatus hviler på, at laden er en del af et kulturmiljø; citat fra fredningen: ”Tømmerladen er et markant element i en usædvanlig velbevaret kulturhistorisk helhed”. Forsvinder miljøet er det muligt, at det vil kunne få indflydelse på ladens status som fredet.

  Lovgrundlag

  Publikationen er i overensstemmelse med ”Registrering af 33 kulturmiljøer i Assens Kommune” fra 2009 som er optaget i Forslag til kommuneplanen 2017 og indeholder en screening og beskrivelse af Plum-området. Publikationen uddyber dog screeningen og fremhæver flere kvaliteter, hvor bl.a. trætørrestuen tilskrives mere værdi end blot den rumlige.

  Publikationen understøtter Lokalplan nr. 1-C602 for et område til centerformål, butikker, boliger o.l. ved Brydes Alle i Assens by, og særligt lokalplanens redegørelse som lægger vægt på kulturhistorien med uddybende beskrivelse af historie og bebyggelsesstruktur.

  Økonomi

  Økonomien afhænger af de valg, der træffes.

  Igangsættes procesplanen er det med øje for, at der på et senere tidspunkt skal investeres i udviklingen af området på baggrund af kulturværdierne.

  Når der forelægges et udkast til procesplan, skal der konkret tages stilling til økonomien i udviklingen af området for Assens Kommune, med henblik på at de økonomiske drøftelser indgår i forbindelse med budget 2019-2022.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 12-06-2017

  Sagen oversendes til Byrådet med følgende bemærkninger:

  Tre af Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets medlemmer bestående af Dan Gørtz (V), Erik Klindt Andersen (V), Leif Wilson Laustsen (V) ønsker, at ejernes ønsker til en ændring af området imødekommes, med den konsekvens, at der – når ejernes konkrete ønsker til udviklingen af området kendes – kan igangsættes en ændring af den eksisterende kommuneplan og lokalplan. Det sker med en bemærkning om at træladen skal bevares.

  Tre af Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets medlemmer bestående af Poul Poulsen (B), Charlotte Vincent Petersen (A) og Lone Akselsen (A) ønsker, at kulturarven er værdifuld som vækstdriver for udviklingen af Plum-området, og at der igangsættes en procesplan som beskrevet i sagsfremstillingen med henblik på at transformere området med udgangspunkt i områdets kulturmiljø.

  Beslutning Økonomiudvalget den 19-06-2017

  Et flertal af Økonomiudvalget, 3 medlemmer (A og F) indstiller, at kulturarven er værdifuld som vækstdriver for udviklingen af Plum-området, og at der igangsættes en procesplan som beskrevet i sagsfremstillingen med henblik på at transformere området med udgangspunkt i områdets kulturmiljø.

  Et mindretal af Økonomiudvalget, 2 medlemmer (V) indstiller, at ejernes ønsker til en ændring af området imødekommes, med den konsekvens, at der – når ejernes konkrete ønsker til udviklingen af området kendes – kan igangsættes en ændring af den eksisterende kommuneplan og lokalplan. Det sker med en bemærkning om at træladen skal bevares.

  Et mindretal af Økonomiudvalget, 1 medlem (O) afventer stillingtagen til Byrådets behandling af sagen.

  Beslutning Byrådet den 28-06-2017

  Et flertal af Byrådet, 28 medlemmer (alle undtagen B), understreger, at Byrådet ønsker at fremme projekter på Plum området og er indstillet på at gennemføre nødvendige ændringer af eksisterende kommuneplan og lokalplan. Forud for igangsættelse af planarbejdet ønskes på baggrund af et oplæg til projekt fra projektejer en drøftelse med projektejer om hvordan og i hvilket omfang kulturarven i området bedst muligt kan indeholdes og opretholdes i projektet på en økonomisk realistisk måde. Flertallet bemærker, at træladen i et fremtidigt projekt skal bevares.

  Et mindretal af Byrådet, 1 medlem (B) finder, at kulturarven er værdifuld som vækstdriver for udviklingen af Plum-området, og at der skal igangsættes en procesplan som beskrevet i sagsfremstillingen med henblik på at tranformere området med udgangspunkt i områdets kulturmiljø.

  Bilag

 • Sagsid.: 17/8579

  Indstilling

  Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget indstiller, at der nedlægges et § 14-forbud mod oplægning af andet tag end rød tegl på kirkebygningen matr. nr. 382b Assens bygrunde, beliggende Nørregade 3, 5610 Assens.

  Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

  Beslutningstema

  Der skal træffes beslutning, om Byrådet vil hindre en ændring af tagmateriale fra rød tegl til sort tegl på kirkebygningen på ejendommen Nørregade 3 i Assens by. Ændringen kan alene hindres ved at nedlægge et § 14-forbud med efterfølgende udarbejdelse af en lokalplan.

  Sagsfremstilling

  Ejendommen matr. nr. 382b, Assens bygrunde beliggende Nørregade 3, 5610 Assens består af en boligejendom samt en tidligere kirkebygning, der ønskes omdannet til boligformål. Ejendommen ligger inden for grundkreds 1, der er omfattet af en bevarende deklaration fra 1971 samt i området Assens bymidte, der som del af den gamle købstad er udpeget som et bevaringsværdigt kulturmiljø. Den bevarende deklaration har tjent som middel til at sikre bygningsværdierne i den gamle købstad, og jf. deklarationen, kan kommunen, når arkitektoniske hensyn kræver det, forlange at en bygnings ydre fremtræden bevares i samme skikkelse, i hvilken den forefindes, således at ændringer af disse forhold kun må udføres med Byrådets forudgående godkendelse.

  Den 7. april 2017 blev der afholdt møde med ejeren af Nørregade 3 vedrørende ombygning af kirkebygningen. På mødet blev udtrykt ønske om at oplægge en Creaton, skifersort engoberet tagsten, med glansværdi 2 som erstatning for det eksisterende røde tegltag. Kirkebygningen er på kort 1 angivet med turkis prik og den samlede ejendom Nørregade 3 med rød streg.


  Kort 1: Kirkebygningen er angivet med turkis prik og den samlede ejendom Nørregade 3 med rød streg.

  Det er af væsentlig betydning for en bevaring af Assens købstad, at de røde tage fastholdes, og at der ved oplægning af nye tage, oplægges røde vingetegl eller alternativt sort skifer, hvor dette har været oprindeligt. Dette gør sig særligt gældende indenfor grundkreds 1, som er omfattet af den nævnte bevarende deklaration.

  Gives der tilladelse til at oplægge et sort tegltag på kirkebygningen på Nørregade 3, vil dette danne præcedens for, at der på ejendomme i den gamle købstad indenfor grundkreds 1, kan ske udskiftning af de karakteristiske røde tegltage til sort tegl. Dette vil være endog meget uheldigt og i strid med ønsket om at bevare købstadens bygningsmiljø og særlige værdier. Det er således ikke i overensstemmelse med bevaringsinteresserne og udpegningen af Assens bymidte i forslag til Kommuneplan 2017 som et bevaringsværdigt kulturmiljø.

  Vil man hindre, at der oplægges et sort tegltag på kirkebygningen, kan der nedlægges et § 14-forbud med efterfølgende udarbejdelse af en ny lokalplan inden for ét år efter, at forbuddet er nedlagt. Nedlæggelse af et § 14-forbud skal ske i overensstemmelse med forvaltningslovens regler om partshøring og varsling. Et forbud kan derfor først nedlægges, efter at § 14-forbuddet har været varslet, og der er foretaget en partshøring.

  På den baggrund blev der den 10. april 2017 fremsendt et varsel om § 14-forbud om ændring af tag inklusiv en partshøring. Den 18. april 2017 modtager administrationen et høringsbrev fra ejer, og den 17. maj 2017 nedlægges der et administrativt § 14-forbud mod ændring af tag til andet end rød tegl på kirkebygningen. Høringsbrevet fra ejer er vedlagt som bilag 1. Det administrative § 14-forbud er vedlagt som bilag 2.

  Da det er Byrådet, der har den endelige beslutningskompetence ift. at nedlægge et § 14-forbud, er det til beslutning, om det administrative forbud sendt den 17. maj 2017 skal opretholdes.

  Beslutter Byrådet, at der skal nedlægges et § 14-forbud, vil dette efterfølgende blive nedlagt med henblik på udarbejdelse af lokalplan inden for ét år.

  Lovgrundlag

  Lov om planlægning.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 12-06-2017

  Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget indstiller, at der nedlægges et § 14-forbud mod oplægning af andet tag end rød tegl på kirkebygningen matr. nr. 382b Assens bygrunde, beliggende Nørregade 3, 5610 Assens.

  Beslutning Økonomiudvalget den 19-06-2017

  Indstillingen anbefales

  Beslutning Byrådet den 28-06-2017

  Indstillingen godkendt.

  Bilag

 • Sagsid.: 17/2612

  Indstilling

  Et flertal på 4 af Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets medlemmer bestående af Dan Gørtz (V), Erik Klindt Andersen (V), Leif Wilson Laustsen (V) og Poul Poulsen (B) indstiller:

  • igangsætning af kommuneplantillæg og en ny lokalplan for et område ved Hellevad
  • at ansøger bidrager økonomisk til at afholde de udgifter, der er følger af udarbejdelse af kommuneplantillæg og lokalplan.

  Et mindretal på 2 af Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets medlemmer bestående af Charlotte Vincent Petersen (A) og Lone Akselsen (A) kan ikke tilslutte sig indstillingen, og ønsker sagen standset og indbragt for Byrådet jf. styrelseslovens § 23, med bemærkning om, at de ønsker at anvise en anden placering til virksomheden.

  Beslutningstema

  Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget skal beslutte igangsætningen af et kommuneplantillæg og en ny lokalplan for et område ved Hellevad.

  Sagsfremstilling

  Assens Kommune har modtaget en henvendelse fra firmaet Rens og Sorter A/S vedrørende muligheden for at etablere et affaldsbehandlingsanlæg på Hellevad 18 i Frankfri, matr.nr 16l Brylle By, Brylle. Arealet er på ca. 11,2 ha.

  Inden ansøger går i gang med den videre planlægning, ønsker de en politisk tilkendegivelse af, at man er positivt stemt for at der arbejdes videre med projektet på det pågældende areal.

  Baggrunden for at etablere et sådant anlæg er at ansøger mener, at der mangler et i Assens Kommune og i samarbejde med Erhvervskontakten har der været set på mulige placeringer. Rens og Sorter A/S vurderer nu, at man har fundet den helt rigtige beliggenhed til det på et areal ved Hellevad. Hele arealet er udlagt til fremtidig erhvervsområde i Kommuneplan 2013.

  Placeringen af anlægget på Hellevad

  Lokalplan

  Administrationen har vurderet at projektet er så omfattende at det kræver udarbejdelse af en lokalplan, idet det vurderes at der er tale om en væsentlig ændring i det bestående miljø.

  Det er hensigten at anlægget skal kunne håndtere følgende aktiviteter:

  • kompostering af have-parkaffald, knusning og sortering af bygge-anlægsaffald til genanvendelse, knusning og genanvendelse af beton, knusning og genanvendelse af tegl, rensning af forurenet jord til genanvendelse, rensning og afvanding af slam.

  Rundt om pladsen skal der etableres en afgrænsningsvold med jord klasse 0-II og på pladsen vil der blive anlagt vejerbod, administration, personalefaciliteter, betonplads til modtagelse, div. fraktioner samt haller til sorteringsanlæg (udkast til en situationsplan er med som bilag).

  Forhold til Kommuneplan2013

  Arealet er omfattet af kommuneplanramme 3.2.E.22 Erhvervsområde ved Hellevad.

  Rammen udlægger området til erhvervsområde som lettere industri, lager og værkstedsvirksomhed, herunder service- og forretningsvirksomhed. Der er mulighed for bygninger op til 10 m.

  Administrationen har vurderet, at det ansøgte ikke er i overensstemmelse med kommuneplanrammen idet et affaldsbehandlingsanlæg som ansøgte ikke vurderes til at kunne indpasses i nuværende kommuneplanrammes anvendelsesbestemmelser for området. Der ønskes ligeledes en højere bygningshøjde end 10 m for at kunne få maskiner ind. En etablering af anlægget vil således forudsætte at der ud over lokalplanen bliver udarbejdet et kommuneplantillæg for området.

  Miljøforhold

  Projektet er omfattet af kap. 5 i Miljøbeskyttelsesloven, og skal derfor have en miljøgodkendelse inden virksomheden kan etableres.

  Projektet skal screenes efter VVM-bestemmelserne, hvilket kan medføre, at der skal udarbejdes en VVM-redegørelse forud for etablering.

  Administrationen vurderer ud fra den foreløbige viden, at det er muligt at etablere virksomheden på stedet ud fra de miljø- og planmæssige forhold.

  Naboorientering

  I forbindelse med udarbejdelse af dagsordenspunktet, har administrationen

  sendt en orienteringsskrivelse til de nærmeste naboer, således at de er blevet informeret om et evt. kommende projekt. En egentlig høring vil først være i forbindelse med at der ligger et planforslag der er politisk behandlet og godkendt til at sende i offentlig høring.

  I forbindelse med orienteringsskrivelsen har administrationen modtaget flere henvendelser fra bekymrede borgere, som er imod placeringen af et evt. kommende affaldsbehandlingsanlæg. Der er således også indkommet nogle skriftlige bemærkninger. Disse er vedhæftet som bilag.

  Administrationens vurdering af og bemærkninger til alternativ placering

  På baggrund af udvalgets beslutning på mødet den 13. marts 2017 har administrationen udarbejdet et notat vedrørende muligheden for en alternativ placering. Der er kun kigget på arealer der i Kommuneplanen er udlagt til erhverv og som er uudnyttet.

  Umiddelbart vil det kun være et areal ved Grønnemose som kan anbefales som alternativ placering.

  Der er endvidere udarbejdet et notat hvor administrationen kort har kommenteret på de væsentligste bemærkninger til den ønskede placering. I forbindelse med en eventuel udarbejdelse af lokalplan med tilhørende miljøscreening, vil de fleste punkter blive belyst og vurderet nærmere.

  Administrationen vil gennemgå de to notater på udvalgsmødet.

  Administrativ tilføjelse efter Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets behandling af sagen den 15. maj 2017

  Byrådet har mulighed for i forbindelse med eventuel godkendelse af igangsætningen af et kommuneplantillæg og en ny lokalplan for et jordbehandlingsanlæg ved Hellevad at forudsætte, at der i lokalplanen udlægges en bufferzone mod eksisterende boliger i området. Der skal i givet fald fastsættes bestemmelser i lokalplanen om etablering af støjvold og beplantningsbælte som forudsætning for ibrugtagning af ny bebyggelse og ændret anvendelse af ubebyggede arealer (hjemmel, planlovens § 15 stk. 2 nr. 12)

  Derudover vil der forud for en endelig vedtagelse af en lokalplan, på baggrund af en frivillig aftale, kunne tinglyses en deklaration, der sikrer, at etablering af anlægget sker efter princippet indefra og ud.

  Administrativ tilføjelse efter Byrådets beslutning den 31. maj 2017 om at sagen sendes til udvalgsbehandling i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets efter modtagelse af nye oplysninger

  Der er efter Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget behandling af sagen den 15. maj 2017 indkommet et forslag til en alternativ placering til jordbehandlingsanlægget på et areal øst for Vesterlaugsvej mellem Verninge og Frankfri.

  Forslag til alternativ placering(rød) i forhold til kommuneplanrammer

  Til den alternative placering er der kommet nogle supplerende spørgsmål fra Lone Akselsen på vegne af A-gruppen, samt spørgsmål fra Jens Henrik Thulesen Dahl (O).

  Endelig er der kommet en bemærkning fra Odense By´s museer vedrørende fredede broer på Hellevad.

  Administrationens bemærkninger til ovenstående er samlet i et notat vedhæftet som bilag.

  Administrationens vurdering af forslag til alternativ placering

  Det foreslåede område er beliggende i det åbne land (landzone) og er ikke udlagt til erhverv i Kommuneplanens rammedel.

  Det er administrationens vurdering, at der fra statens side ikke vil blive givet tilladelse til et anlæg i en sådan størrelse og karakter i det åbne land, men at anlægget skal placeres i et udlagt erhvervsområde.

  Det er en statslig interesse, at byvækst, herunder erhverv, skal ske i direkte tilknytning til eksisterende byområder og at byvækst skal ske efter princippet indefra og ud.

  Arealet er beliggende i landzone. Det er formålet med zoneinddelingen at hindre spredt og uplanlagt bebyggelse og anlæg i det åbne land og samtidig sikre, at egentlig byudvikling sker, hvor der er åbnet mulighed for det gennem kommune- og lokalplanlægningen.

  Det vil sige, at nye erhvervsvirksomheder som udgangspunkt skal henvises til byzone, herunder erhvervsområder o.lign. udlagt i kommune- og lokalplaner.

  Udlægningen af et nyt erhvervsområde med en placering som foreslået vil medføre, at der skal udarbejdes et kommuneplantillæg og en lokalplan for området. Det er dog tvivlsomt, at Assens Kommune kan komme igennem med en planlægning for området, idet der ikke foreligger særlige omstændigheder, der begrunder en placering i det åbne land. Anlæg, der gives tilladelse til i det åbne land, er vindmøller, biogasanlæg og råstofgrave. Administrationen kan dog ikke afvise 100 procent, at det ikke kan lade sig gøre, men det kræver, at det kan påvises at anlægget ikke kan placeres andre steder.

  Såfremt udvalget ønsker at pege på den alternative placering, er det administrationens anbefaling, at der indledes en tidlig dialog med Erhvervsstyrelsen, inden man når for langt i planlægningsprocessen.

  Fredede broer på Hellevad:

  Der er efter Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget behandling af sagen den 15. maj 2017 indkommet en udtalelse fra Odense Bys Museer, hvori de skriver:

  ”Odense Bys Museer har i FST den 24. maj set planer om et jordbearbejdningsanlæg ved Frankfri.

  Museet vil i den anledning gøre opmærksom på at der under vejen Hellevad befinder sig hele to fredede broer, der vurderes ikke at kunne bære den tunge trafik. Ligeledes er Hellevad, den ældgamle oksevej til Assens, der her er bevaret i et enestående fint vejstykke, bevaret som en landevej i 1930-40-erne. med vejtræer i siden.

  Museet kan derfor ikke anbefale den foreslåede placering.”

  Administrationens vurdering af broen på Hellevad

  Administrationen bemærker at nordligste bro er beliggende i Odense Kommune, derfor er der kun kommenteret på broen i Frankfri.

  Såfremt det ønskes at broens bæreevne kan dokumenteres, vil dette kræve at den nuværende konstruktion nedbrydes og genopføres ud fra et beregnet grundlag. Bemærk at en sådan løsning vil være forbundet med en større udgift, samt må forventes at ville blive udfordret af fredningsmyndighederne – og muligvis ender med, at de vil underkende den løsning.

  Broen ser ved en visuel vurdering ud til at være i fin stand, og benyttes i dag til transport til og fra en foderstofsforretning, hvilket må betragtes som tung trafik. På baggrund af den nuværende trafik samt den visuelle vurdering, vurderes broen at kunne holde til tung trafik. Bemærk at der er tale om en vurdering og ikke om en garanti.

  Med etablering af omtalte type virksomhed, vil der komme en forøgelse af tung trafik. Sliddet og belastningen på broen vil der med øges. Det er ikke muligt at oplyse noget konkret om levetid og nedslidning.

  Administrationen bemærker, at der ikke foreligger nogen beregninger på broernes bæreevne fra Museets side. Odense By´s Museer fører alene tilsyn på fortidsmindet set i forhold til overholdelse af museumslovens bestemmelser, ikke tekniske rapporter om bæreevne m.v. Der har været ført tilsyn indenfor de sidste 5 år. 

  Efter Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets møde tilføjes administrativt, at Rens og Sorter A/S den 13. juni 2017 har trukket sin ansøgning.

  Lovgrundlag

  Lov om Planlægning.

  Økonomi

  Såfremt planlægningen for området besluttes igangsat, forventes det, at ansøger bidrager økonomisk til at afholde de udgifter, der er følger af udarbejdelse af kommuneplantillæg og lokalplan.

  Beslutningskompetence

  Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget.

  Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 12-06-2017

  Et flertal på 4 af Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets medlemmer bestående af Dan Gørtz (V), Erik Klindt Andersen (V), Leif Wilson Laustsen (V) og Poul Poulsen (B) indstiller:

  • igangsætning af kommuneplantillæg og en ny lokalplan for et område ved Hellevad
  • at ansøger bidrager økonomisk til at afholde de udgifter, der er følger af udarbejdelse af kommuneplantillæg og lokalplan.

  Et mindretal på 2 af Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets medlemmer bestående af Charlotte Vincent Petersen (A) og Lone Akselsen (A) kan ikke tilslutte sig indstillingen, og ønsker sagen standset og indbragt for Byrådet jf. styrelseslovens § 23, med bemærkning om, at de ønsker at anvise en anden placering til virksomheden.

  Beslutning Byrådet den 28-06-2017

  Sagen udgår, jf. punkt 1.

  Bilag

 • Sagsid.: 16/4690

  Indstilling

  Miljø- og Teknikudvalget indstiller, at Regnvandsplan for Tommerup vedtages endeligt.

  Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

  Beslutningstema

  Sagen forelægges til stillingtagen til anbefalingen om, at Regnvandsplan for Tommerup vedtages endeligt.

  Sagsfremstilling

  Miljø- og Teknikudvalget besluttede på mødet den 7. marts 2017 at sende Forslag til Regnvandsplan for Tommerup i 8 ugers offentlig høring. Der henvises til dagsordenspunkt nr. 7 fra den 7. marts 2017 for en uddybende beskrivelse af regnvandsplanens indhold.

  Planen med tilhørende bilag kan ses via nedenstående link:

  www.assens.dk/regnvandsplan

  Borgerevent i Tommerup

  I høringsperioden er der blevet afholdt et borgerevent på det grønne område ved Kirkebjerg/Bystævnevej i Tommerup. Arrangementet blev afholdt i samspil mellem Udviklingsplan for Tommerup og Tommerup St., Regnvandsplan for Tommerup, og Lokalplan 3.1-10 for 1. etape i Tommerup Vest, som alle har været i offentlig høring samtidigt. Formålet med borgerarrangementet var, at skabe en dialog med og blandt borgere og andre interesserede omkring planforslagene.

  Foruden at høre om de 3 planforslag havde borgerne også mulighed for at komme med input til et nyt grønt/blåt rekreativt område ved Kirkebjerg/Bystævnevej i Tommerup, som forventes realiseret i forbindelse med genåbning af dele af Rævedamsafløbet og etablering af regnvandsbassiner på området. Der ud over kunne borgerne deltage i en konkurrence om navngivning af den nye bydel i Tommerup Vest samt dele deres drømme for Fremtidens Tommerup.

  Der mødte ca. 100 borgere op fra Tommerupområdet. Der var generelt en stor interesse for at høre om forslaget til Regnvandsplanen for Tommerup. Stemningen var overvejende positiv, men der var også enkelt bekymringer omkring vandmængderne i området omkring Kirkebjerg/Bystævnevej, som historisk set har været et vådt engområde.

  Høringssvar

  Planen har været i 8 ugers offentlig høring fra den 30. marts til den 25. maj 2017. I høringsperioden er der indkommet tre høringssvar:

  • Høringsvar 1 fra ejer af Kastaniely 16, 5690 Tommerup. Høringssvaret er en positiv tilkendegivelse over for etablering af et rekreativt grønt/blåt område ved Kirkebjerg/Bystævnevej samt en positiv tilkendegivelse over for genåbning af Rævedamsafløbet, der betegnes som et godt initiativ, der kan give områdets natur et løft. 
  • Høringssvar 2 fra ejer og kommende ejere af Lunddalsvej 10, 5690 Tommerup. I høringssvaret gives der udtryk for, en bekymring over, at regnvandsbassinet umiddelbart syd for ejendommen placeres meget tæt på huset samt at det går ind over haven.

  I forbindelse med detailprojektering af det pågældende regnvandsbassin vil der ske en dialog med ejerne af ejendommen vedr. bassinets placering.

  • Høringssvar 3 fra Tommeruppernes Lokalråd. Høringssvaret er en positiv tilkendegivelse over for planforslaget og de muligheder der skabes for etablering af rekreative faciliteter. Specielt understreges det i høringssvaret, at Lokalrådet finder det vigtigt at etablere sammenhængende stiforløb, som giver adgang til vandet. Der henstilles ligeledes til, at gennemførelse af planens tiltag sker i tæt dialog med berørte lodsejere.

  Lokalrådet spørger i høringssvaret til erfaringen med myggeplage ved regnvandsbassiner.

  Administrationen bemærker, at myg ved regnvandsbassiner kan ikke undgås helt, men det er muligt gennem udformning af bassinet, at begrænse antallet af myg.

  Der vil blive taget hensyn til dette i planlægningen.

  Slutligt bemærker Lokalrådet, at der ikke i første omgang er lavet en plan for beskyttelse af Fjernvarmeværk på Stadionvænget, men at det er vigtigt, at varmeforsyningen sikres.

  Administrationen bemærker, at det som udgangspunkt er Tommerup Bys Fjernvarmeforsynings eget ansvar at sikre bygningen mod oversvømmelser.

  Der lægges i Regnvandsplanen op til en lokal sikring på fjernvarmeforsyningens matrikel samt en beredskabsplan for sikring af bygningen.

  De tre høringssvar giver ikke anledning til ændringer i planforslaget.

  Høringssvarene er vedlagt som bilag.

  Navneændring

  I forbindelse med den offentlig høring har der været afholdt en konkurrence om navnet til den nye bydel, som ind til nu er blevet benævnt Tommerup Vest.

  Byrådet træffer i juni 2017 beslutning om det nye navn til bydelen. Efterfølgende vil ”Tommerup Vest” i regnvandsplanen blive erstattet med det nye navn.

  Screening for miljøvurdering

  Assens Kommune har ikke modtaget bemærkninger til screening for miljøvurdering af Regnvandsplan for Tommerup. Planen vurderes på baggrund af screeningen ikke at kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet, og der er derfor truffet afgørelse om, at Regnvandsplanen for Tommerup ikke er omfattet af krav om miljøvurdering.

  Økonomi

  Vedtagelsen af selve regnvandsplanen indebærer ikke i sig selv udgifter for Assens Kommune. Men i takt med at de enkelte elementer i planen besluttes gennemført, kan det medføre udgifter. Størstedelen af de planlagte investeringer finansieres af Assens Forsyning, men der vil også være udgifter til Assens Kommune. Udgifter til opnåelse af serviceniveau i kloaksystemet dækkes af Assens Forsyning, mens udgifter til klimasikring mod skybrud, genåbning af vandløb samt evt. rekreative faciliteter skal dækkes af Assens Kommune. Finansieringen af disse vil blive behandlet særskilt i takt med at planen evt. gennemføres. Den enkelte borger har selv ansvar for at sikre sin egen ejendom mod oversvømmelser.

  Blandt de første initiativer med kommunale midler forventes at være genåbning af en del af Rævedamsafløbet gennem byen samt etablering af regnvandsbassiner på det grønne område ved Kirkebjerg. Det forventes, at der allerede i 2018-2019 vil blive gennemført en realisering af denne 1. deletape af regnvandsplanen. Udgifterne vil så vidt muligt blive søgt dækket af eksisterende puljer og fondsmidler, men det kan blive aktuelt at supplere med anlægsmidler. Bliver dette relevant, vil det blive behandlet politisk på en særskilt dagsorden.

  Administrativ bemærkning tilføjet efter Miljø- og Teknikudvalgets behandling af sagen:

  Der er ikke i budget 2017-2020 afsat anlægsmidler til formålet.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Miljø- og Teknikudvalget den 06-06-2017

  Miljø- og Teknikudvalget indstiller, at Regnvandsplan for Tommerup vedtages endeligt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 19-06-2017

  Indstillingen anbefales

  Beslutning Byrådet den 28-06-2017

  Indstillingen godkendt.

  Bilag

 • Sagsid.: 17/10686

  Indstilling

  Børne- og Uddannelsesudvalget beslutter, at udviklingsplan for Tommerup Skole sendes tilbage til skolebestyrelsen med henblik på en udtalelse og genoptages på mødet i august.

  Børne- og Uddannelsesudvalget indstiller til Byrådet, at PCB og facaderenoveringsamt renovering af blok 1 igangsættes.

  A og O bemærker i den forbindelse.:

  Da vi har stor opmærksomhed på overbygningseleverne på Tommerup skole i overgangsperioden, bl.a. grundet vanskeligheder med fastholdelsen af lærerkræfter, anser vi det for nødvendigt, at igangsætte tilbygningen på Tallerupskolen så hurtigt som muligt, så den er klar til at modtage de overbygningselever, der skulle ønske at skifte skole.

  Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

  A og O bemærker:

  Det præciseres, at man har stort fokus på at sikre planlægning og finansieringsgrundlag til den samlede renovering af Tommerup skole. 

  Beslutningstema

  Der er foretaget revidering af eksisterende udviklingsplan for Tommerup Skole. Planen analyserer den eksisterende skoles nuværende rammer og anviser et udgangspunkt for videreudvikling af skolen i nutidige og pædagogisk relevante rammer. I udviklingsplanen tages udgangspunkt i, at Tommerup Skole rummer 0. til 6. kl. i op til 2 spor.

  Der tages stilling til igangsættelse af PCB og facaderenovering.

  Der foretages en prioritering mellem ud- og ombygning af Tommerup og Tallerup skoler.

  Sagsfremstilling

  Der er udarbejdet en udviklingsplan for Tommerup Skole i et samarbejde mellem ekstern rådgiver, administration og deltagere fra Tommerupskolen; medarbejdere og ledelse.

  Planen indeholder en række elementer, hvor flere er indbyrdes afhængige og dermed ikke kan stå alene, idet der foretages en ny indretning af den samlede skole, hvor funktioner dermed flyttes rundt, for at skabe en nutidig og pædagogisk relevant ramme for den samlede skole.

  Udviklingsplanen tager udgangspunkt i en elevtals-udvikling hen imod en fuld 2-sporet skole fra 0. til 6. klasse.

  Udviklingsplanen anviser, at utidssvarende faciliteter, hhv. den gamle skolebygning, SFO-bygning og faglokaler i kælderen, tages ud af drift, og at nye faciliteter indrettes i den eksisterende hovedbygning. Det areal som derefter anvendes til skoledrift, reduceres dermed. I sammenhæng med, at der anvendes et mindre areal, bliver den tilsvarende økonomi for renovering af skolen ligeledes reduceret.

  Idet der for Tommerup Skole er tale om renovering og ombygning af den eksisterende skole, vil det være muligt at udføre denne etapevis, dog vil det give bedst mening at foretage dele af projektet i forlængelse af hinanden.

  Fra et bygningsmæssigt perspektiv er der tale om, at Tommerup Skole har et væsentlig vedligeholdsmæssigt efterslæb, hvorfor midlerne, set fra et bygningsmæssigt perspektiv, bør opprioriteres.

  Den samlede udviklingsplan for Tommerup Skole estimeres til at koste 23 mio. kr.

  Herunder ses følgende opdeling:

  Udviklingsplan 2017

  Beløb i hele 1.000 kr.

  Renovering af blok 1 – mellemtrin

  6.000

  Renovering af blok 2 og 3 – indskoling og SFO

  8.000

  Håndværk og Design

  3.000

  Udvidelse af kapacitet til 2-sporet skole

  6.000

  Sum

  23.000

  Indstilling om igangsættelse af projekter på Tommerup Skole i indeværende budgetår

  Der er i 2017 afgivet bevilling til udførelse af såvel facaderenovering som PCB-renovering på Tommerup Skoles Blok 1.

  Udviklingsplanen anviser flere indretningsændringer i netop Blok 1, hvorfor en samtidig udførelsesfase for projekterne vil være fordelagtig.

  Der vil være tale om igangsættelse af det arbejde, der i ovenstående oversigt benævnes ”Renovering af Blok 1 – Mellemtrin”. Ved at udføre projekterne samtidig vil det kunne undgås at skulle afholde dobbelt-udgifter ved senere ombygning. Dobbelt-udgifterne vil ses ved, at den PCB-forsegling, som skal udføres, således etableres på ny ved efterfølgende ombygning.

  Der er tale om et ombygnings- og renoveringsprojekt i Blok 1 på Tommerup Skole, hvor den udførte renovering vil skulle foretages, uanset om skolen anvendes til 0. til 6. klasse eller 0. til 9. klasse.

  Gennemførelse af et samlet projekt i Blok 1 er dog betinget af politisk indstilling til igangsættelse i juni måned, såfremt det ønskes gennemført i indeværende budgetår.

  Finansieringsplan ses nedenfor.

  Alternative forslag

  Såfremt ovenstående igangsætning af ombygning i Blok 1 ikke tiltrædes, skal der træffes subsidiær beslutning om udførelse af PCB- og facaderenoveringsarbejder på Tommerup Skole: Herunder, om det ønskes, at facaderenoveringsprojekt- og PCB-projekt fortsat skal gennemføres med den eksisterende bevilling i indeværende år (benævnt alternativ 2) eller om projektet skal udskydes (benævnt alternativ 3).

  PCB renoveringen skal gennemføres senest med udgangen af 2018 af hensyn til afrapporteringstidspunktet til embedslægen.

  Facaderenoveringen skal ligeledes afsluttes inden udgangen af 2018 pga. af facadebetonens meget dårlige stand.

  Økonomi

  Finansiering

  Der fremlægges 3 finansieringsscenarier, hvor forslag 1 indstilles til godkendelse:

  Forslag 1

  Alternativt forslag 2

  Alternativt forslag 3

  Scenarie hvor ombygning/renovering af blok 1 igangsættes på Tommerup Skole juni 2017 til udførelse i 2017 samtidig med PCB- og facaderenoveringsprojekt:

  Scenarie hvor PCB- og facaderenoveringsprojekt udføres uden øvrig renovering:

  Scenarie hvor PCB- og facaderenoveringsprojekt afventer øvrig prioritering for det samlede skole-område:

  Beløb i hele 1.000 kr.

  Anlægsbevillinger

  Pulje til renovering af skoler

  12.919

  12.919

  12.919

  PCB-projekt Tommerup Skole

  4.000

  4.000

  4.000

  Beton- og facaderenovering Tommerup Skole

  3.750

  3.750

  3.750

  Sum

  20.669

  20.669

  20.669

  Finansieringsbehov

  Renovering af blok 1 – mellemtrin

  -6.000

  0

  PCB-projekt Tommerup Skole

  -4.000

  -4.000

  Beton- og facaderenovering Tommerup Skole

  -3.750

  -3.750

  Sum

  -13.750

  -7.750

  0

  Restbevilling

  6.919

  12.919

  20.669

  Trafik og Byg anslår, at der vil være en meromkostning på 1 mio. kr. på ombygning og renovering af Tommerup Skole, hvis PCB renovering og ombygning af berørte lokale ikke sker i en og samme proces.

  Der er afsat nedenstående anlægsbevillinger i budgettet til skolerne i Assens Kommune for årene 2017 – 2020.

  Det skal bemærkes, at bevillingen for 2017 er opgjort via det korrigerede budget, mens tallene i overslagsårene er oprindeligt budget.

  Såfremt forslag 1 vedtages er der budgetmidler i 2017 til finansiering af anlægget.

  Inden Byrådets behandling vil der blive udsendt økonominotat.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 12-06-2017

  Børne- og Uddannelsesudvalget beslutter, at udviklingsplan for Tommerup Skole sendes tilbage til skolebestyrelsen med henblik på en udtalelse og genoptages på mødet i august.

  Børne- og Uddannelsesudvalget indstiller til Byrådet, at PCB og facaderenoveringsamt renovering af blok 1 igangsættes.

  A og O bemærker i den forbindelse.:

  Da vi har stor opmærksomhed på overbygningseleverne på Tommerup skole i overgangsperioden, bl.a. grundet vanskeligheder med fastholdelsen af lærerkræfter, anser vi det for nødvendigt, at igangsætte tilbygningen på Tallerupskolen så hurtigt som muligt, så den er klar til at modtage de overbygningselever, der skulle ønske at skifte skole.

  Beslutning Økonomiudvalget den 19-06-2017

  Indstillingen anbefales

  A og O bemærker:

  Det præciseres, at man har stort fokus på at sikre planlægning og finanseringsgrundlag til den samlede renovering af Tommerup skole. 

  Beslutning Byrådet den 28-06-2017

  Indstillingen godkendt med bemærkning om, at der meddeles anlægsbevilling på 13,75 mio. kr.

  Bilag

 • Sagsid.: 17/10701

  Indstilling

  Et flertal bestående af V og SF beslutter, at udviklingsplan for Tallerupskole sendes tilbage til skolebestyrelsen med henblik på en udtalelse og genoptages på mødet i august.

  Et flertal af Børne- og Uddannelsesudvalget indstiller, at der ikke igangsættes yderligere udvidelse af Tallerupskolen i indeværende år.

  Et mindretal bestående af A og O godkender planen, men forudsætter en god inddragelse af bestyrelsen i processen.

  Et mindretal bestående af A og O indstiller, at udbygningen af Tallerupskolen igangsættes for kr. 15 mio. i indeværende år.

  Restfinansieringen på kr. 8.1 mio. finansieres ved fremrykning af overslagsårenes anlægsmidler på skoleområdet.


  Mindretallet bestående af A og O bemærker supplerende:

  Da vi har stor opmærksomhed på overbygningseleverne på Tommerup skole i overgangsperioden bl.a. grundet vanskeligheder med fastholdelsen af lærerkræfter, anser vi det for nødvendigt at igangsætte tilbygningen på Tallerupskolen så hurtigt som muligt, så den er klar til at modtage de overbygningselever, der skulle ønske at skifte skole.

  Elmer Philipsen(S), Sara Emil Baaring(S) og Hans Bjergegaard (O) begærer sagen standset og indbragt til afgørelse i kommunalbestyrelsen jfr. Styrelseslovens § 23.

  Et flertal af Økonomiudvalget, 4 medlemmer (F og V) anbefaler flertalsindstilling fra Børne- og Uddannelsesudvalget.

  Et mindretal af Økonomiudvalget, 3 medlemmer (A og O) anbefaler mindretalsindstilling fra Børne- og Uddannelsesudvalget.

  Mindretallet præciserer, at man har stort fokus på at sikre planlægning og finansieringsgrundlag til den samlede renovering af Tommerup skole. 

  Et enigt Økonomiudvalget anmoder om, at overblik over skolebygninger indgår som et tema på Byrådets kommende 2. budgetseminar i august 2017.

  Beslutningstema

  Der er foretaget revidering af udviklingsplan for Tallerupskolen. Planen analyser den eksisterende skoles nuværende rammer og tager udgangspunkt i at Tallerupskolen bliver overbygningsskole for hele Tommerup Skoledistrikt.

  Sagsfremstilling

  Der er udarbejdet en udviklingsplan for Tallerupskolen i et samarbejde mellem ekstern rådgiver, administration og deltagere fra Tallerupskolen, dels medarbejdere og ledelse.

  Som afsæt for udviklingsplanen er der udarbejdet en prognose/fremskrivning af børnetal for Tallerupskolen, der ved samling af overbygningsklasserne på én lokation peger på nødvendigheden i et 5. spor på flere årgange inden for en nærmere årrække. Beregningen er udarbejdet ud fra en forudsætning om, at de børn som i dag findes i skoledistriktet, vil vælge at fortsætte sin skolegang på overbygningen på Tallerupskolen.

  Udviklingsplan for Tallerupskolen, anviser et rumprogram for en moderne, ambitiøs og pædagogisk relevant skole med plads til 5. spor i overbygningen, som ses i sammenhæng med den eksisterende skole.

  Udviklingsplanen anviser et tilbygningsbehov på ca. 1.200 m² til den eksisterende skole, ligesom en del af den eksisterende skole ombygges. Den samlede udviklingsplan estimeres til at koste 28 mio. kr.

  Herunder ses følgende opdeling:

  Beløb i hele 1.000 kr.

  Til- og ombygning: Samlet overbygning

  26.000

  Ny-indretning af Håndværk og Design og Musik

  2.000

  Sum

  28.000

  Mulige scenarier

  Der opstilles således med afsæt i udviklingsplanen 3 alternativer for Tallerupskolen.

  Mulighed 1: Til- og ombygningsprojekt til 15 mio. kr.

  Som del af det tidligere fremlagte materiale til budgetforhandlinger for 2017, anvises muligheden for at gennemføre et tilbygningsprojekt på Tallerupskolen for 15 mio. kr. Anlægsøkonomien tager udgangspunkt i en forståelse af, at være en decideret ”flytteøvelse”, hvor 6 eksisterende klasser fra overbygningen på Tommerup Skole skulle rummes på Tallerupskolen.

  Hermed menes specifikt at der er tale om etablering af 6 klasselokaler á 60 m² som er lovbefalet minimum, med et tilhørende gangareal, en række mindre grupperum, samt de nødvendige toiletfaciliteter som bygningens udvidelse udløser. Dertil at der i den afsatte økonomi afsat midler til etablering af de supplerende lærerarbejdspladser som samling af overbygningen udløser.

  Mulighed 2: Til- og ombygningsprojekt på ca. 1.200 m² - anlægssum 28 mio. kr.

  Udviklingsplanen viser et forslag til en til- og ombygning af Tallerupskolen som skaber en både ambitiøs og fremtidssikret ramme for udvikling af et attraktivt pædagogisk miljø. Udviklingsplanen tager afsæt i et langsigtet perspektiv, således at der f.eks. er tilføjet et auditorium med mulighed for at samle hele årgange til fælles undervisning. Der er desuden med forslaget lagt op til et større fællesareal, sådan at bygningens fleksibilitet dermed også naturligt øges.

  Ligeledes tager udviklingsplanen afsæt i imødekommelse af prognosens forudsatte 5. spor på Tallerupskolen ved indretning af 7 klasselokaler. Ligeledes vil en række eksisterende faciliteter på skolen bibeholdes, således at disse ikke inddrages til normalundervisning, herunder f.eks. et e-sport-lokale.

  Mulighed 2A: Til- og ombygningsprojekt på ca. 900 m² - anlægssum 21 mio. kr.

  Den fremlagte udviklingsplan anviser en ramme som skal anses som værende ambitiøs og understøttende for den udvikling som Tallerupskolen har været inde i, i en længere årrække.

  Dog vil der være muligheder for at foretage justeringer i udviklingsplanens fremlagte model, og dermed reducere følgende:

  • Fællesarealers omfang
  • Klasseværelsernes størrelse fra 70 m² til 60 m²
  • Auditorie udgår
  • Antal klasselokaler reduceres med 2 stk. som indrettes andre steder i den eksisterende skole (f.eks. inddragelse af e-sport-lokale ved spidsbelastning).

  Ovenstående forventes at kunne generere en areal-besparelse på 300 m², hvorfor den samlede anlægssum ligeledes reduceres.

  Der er ingen andre alternative muligheder end at opstille pavilloner indtil der er foretaget den nødvendige udbygning af skolen.

  Tidsplan

  For så vidt at der skal stå en skole klar til brug ved skolestart 2018 skal der træffes beslutning om til- og ombygning af overbygning til Tallerupskolen i indeværende måned. Hvorved det allerede ses nødvendigt at forcere tidsplanen for projektudvikling af byggeprojektet, for at opfylde tidsplanen for ibrugtagning af skolen.

  De eksisterende bevillinger på skole-området kan såvidt der træffes beslutning om prioritering af Mulighed 1, tilbygning for 15 mio. kr. på Tallerupskolen, igangsættes inden for rammer af bevillingen vedr. Pulje til Renovering af skoler for årene 2017 og 2018.

  Der er ikke mulighed for at gennemføre anden end ”Mulighed 1” med det vedtagene anlægsbudget.

  ”Mulighed 2 og 2a vil begge skulle tilføjes ekstra anlægsbudget.

  Til- og ombygningsprojektet vil, såfremt der i forbindelse med budgetforhandlingen for 2018 meddeles bevilling til projektet, kunne færdiggøres til indflytning i løbet af skoleåret 2018/2019.

  Der er ikke i ovenstående indregnet udgifter til genhusning af elever såfremt disse flyttes inden bygningen står færdig.

  Administrative bemærkninger tilføjet efter Børne- og Uddannelsesudvalgets møde den 12. juni 2017

  Under udvalgsmødet den 12. juni 2017 var der ikke for udvalgets medlemmer den fornødne klarhed på, hvorvidt sagen med protokolleringen ville blive videreført til Byrådets møde den 28. juni.

  Udvalgets medlemmer havde på den baggrund ikke anledning til under mødet at overveje, hvorvidt man ønskede at anvende nogle af de redskaber som den kommunale styrelseslov giver mulighed for i forhold til at sikre en sags behandling i et byrådsmøde.

  Af hensyn til at sikre udvalgets medlemmer mulighed for varetagelse af disse rettigheder er sagen genfremsendt til udvalgets behandling på ekstraordinært møde.

  Økonomi

  Der er afsat nedenstående anlægsbevillinger i budgettet til skolerne i Assens Kommune for årene 2017 – 2020.

  Det skal bemærkes, at bevillingen for 2017 er opgjort via det korrigerede budget, mens tallene i overslagsårene er oprindeligt budget.

  Det betyder, at den tilstedeværende anlægsramme ikke kan rumme finansieringen af de tre beskrevne scenarier.

  Der vil især mangle penge såfremt ombygning/renovering af blok 1 igangsættes på Tommerup Skole i indeværende år.

  Hvis den nødvendige udbygning af Tallerupsskolen ikke igangsættes med ibrugtagning fra sommeren 2018, skal der i overgangsperioden opstilles pavilloner som kompensation for de manglende klasseværelser.

  Et klasseværelse koster ca. 550.000 kr. pr. år i leje. Dertil kommer 50.000 kr. til etablering og afrigning som en engangsydelse pr. klasselokale.

  Inden Byrådets behandling vil der blive udsendt økonominotat.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 12-06-2017

  Et flertal bestående af V og SF beslutter, at udviklingsplan for Tallerupskole sendes tilbage til skolebestyrelsen med henblik på en udtalelse og genoptages på mødet i august.

  Et flertal af Børne- og Uddannelsesudvalget indstiller, at der ikke igangsættes yderligere udvidelse af Tallerupskolen i indeværende år.

  Et mindretal bestående af A og O godkender planen, men forudsætter en god inddragelse af bestyrelsen i processen.

  Et mindretal bestående af A og O indstiller, at udbygningen af Tallerupskolen igangsættes for kr. 15 mio. i indeværende år.

  Restfinansieringen på kr. 8.1 mio. finansieres ved fremrykning af overslagsårenes anlægsmidler på skoleområdet.


  Mindretallet bestående af A og O bemærker supplerende:

  Da vi har stor opmærksomhed på overbygningseleverne på Tommerup skole i overgangsperioden bl.a. grundet vanskeligheder med fastholdelsen af lærerkræfter, anser vi det for nødvendigt at igangsætte tilbygningen på Tallerupskolen så hurtigt som muligt, så den er klar til at modtage de overbygningselever, der skulle ønske at skifte skole.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 16-06-2017

  Et flertal bestående af V og SF beslutter, at udviklingsplan for Tallerupskole sendes tilbage til skolebestyrelsen med henblik på en udtalelse og genoptages på mødet i august.

  Et flertal af Børne- og Uddannelsesudvalget indstiller, at der ikke igangsættes yderligere udvidelse af Tallerupskolen i indeværende år.

  Et mindretal bestående af A og O godkender planen, men forudsætter en god inddragelse af bestyrelsen i processen.

  Et mindretal bestående af A og O indstiller, at udbygningen af Tallerupskolen igangsættes for kr. 15 mio. i indeværende år.

  Restfinansieringen på kr. 8.1 mio. finansieres ved fremrykning af overslagsårenes anlægsmidler på skoleområdet.


  Mindretallet bestående af A og O bemærker supplerende:

  Da vi har stor opmærksomhed på overbygningseleverne på Tommerup skole i overgangsperioden bl.a. grundet vanskeligheder med fastholdelsen af lærerkræfter, anser vi det for nødvendigt at igangsætte tilbygningen på Tallerupskolen så hurtigt som muligt, så den er klar til at modtage de overbygningselever, der skulle ønske at skifte skole.

  Elmer Philipsen(S), Sara Emil Baaring(S) og Hans Bjergegaard (O) begærer sagen standset og indbragt til afgørelse i kommunalbestyrelsen jfr. Styrelseslovens § 23.

  Beslutning Økonomiudvalget den 19-06-2017

  Et flertal af Økonomiudvalget, 4 medlemmer (F og V) anbefaler flertalsindstilling fra Børne- og Uddannelsesudvalget.

  Et mindretal af Økonomiudvalget, 3 medlemmer (A og O) anbefaler mindretalsindstilling fra Børne- og Uddannelsesudvalget.

  Mindretallet præciserer, at man har stort fokus på at sikre planlægning og finanseringsgrundlag til den samlede renovering af Tommerup skole. 

  Et enigt Økonomiudvalget anmoder om, at overblik over skolebygninger indgår som et tema på Byrådets kommende 2. budgetseminar i august 2017.

  Beslutning Byrådet den 28-06-2017

  Et flertal af Byrådet, 15 medlemmer (A, O og Ø) godkender udviklingsplanen for Tallerupskolen, og forudsætter en god inddragelse af bestyrelsen i processen.

  Flertallet godkender endvidere

  • at udbygningen af Tallerupskolen igangsættes for 15 mio. kr. i indeværende år samt
  • at restfinansieringen på 8,1 mio. kr. finansieres via kassetræk ved fremrykning af overslagsårenes anlægsmidler på skoleområdet fordelt på årene:
  • 2018: 3,0 mio. kr.
  • 2019: 3,0 mio. kr.
  • 2020: 2,1 mio. kr.
  • at der meddeles en anlægsbevilling på 15 mio. kr.
  • at rådighedsbeløb på 8,1 mio. kr. frigives til 2017 ved fremrykning af de i overslagsårene anførte beløb med bemærkning om at rådighedsbeløb på 6,9 mio. kr. er frigivet ved budgetvedtagelsen samt
  • at anlægsrammerne for 2018, 2019 og 2020 reduceres med de tilsvarende beløb, som flyttes til 2017.

  Flertallet bemærker, at byggeriet skal opstartes hurtigst muligt og være afsluttet til skoleåret 2018/19

  Et mindretal af Byrådet, 14 medlemmer (B, C, F og V) finder, at udviklingsplanen bør sendes tilbage til skolebestyrelsen med henblik på en udtalelse og genoptagelse på Børne- og Uddannelsesudvalgets møde i august.

  Mindretallet anbefaler videre, at der ikke igangsættes yderligere udvidelse af Tallerupskolen i indeværende år.

  Bilag

 • Sagsid.: 17/7486

  Indstilling

  Børne- og Uddannelsesudvalget indstiller, at nuværende ledelsestildelingsmodel bruges som grundlag for ledelsestildelingen fremover.

  V og SF undlader at indstille den ekstra 1 million som følge af børnepakken til fordeling.

  Beslutningstema

  Ledelsestildelingen, som følge af beslutningen om skole- og dagtilbudsstrukturen, på dagtilbud og skoleområdet, oversendes til Byrådets beslutning.

  Sagsfremstilling

  Byrådet besluttede den 22. februar 2017, at der skal implementeres en ny skole/dagtilbudsstruktur i Assens Kommune. I den forbindelse bemærkede et flertal, at ”administrationen udarbejder en ny model for fordeling af ledelsestiden på dagtilbudsområdet, hvor budgettet til ledelse er reduceret med kr. 1,3 mio. *”

  Børne- og Uddannelsesudvalget drøftede den 3. april ledelsestildelingen. På mødet orienterede administrationen om overvejelser bag fordeling af besparelsen. Udvalget tog orienteringen til efterretning.

  Byrådet har vedtaget, at der skal spares 1.917.000 kr. i 2017 stigende til 4.600.000 kr. i budget 2018 og frem på ledelse.

  Fordelingen er således, at dagtilbudsområdet skal spare 1.870.00 kr. i helårseffekt inklusiv mistet forældrebetaling, og skoleområdet skal spare 3.200.000 kr.

  Ved implementering af den nye skole-/dagtilbudsstruktur blev det vedtaget, at Dreslette og Skallebølle skole lukker pr. 1. august 2017.

  Ligeledes lukkes Børnehaven Den Røde Æske mens, at Børnehaven Bøllehuset kommer til administrativt at høre ind under Områdeinstitution Vissenbjerg.

  Fælles ledelse mellem Salbrovad Landsbyordning og Assensskolen genererer ikke besparelser.

  Disse ændringer giver anledning til følgende besparelser på ledelse.

  Tabel 1

  Besparelse i 2017

  Besparelse i helårseffekt

  Dagtilbud

  779. 000

  1.870.000

  Lukning af Den Røde Æske

  -144.000

  -344.000

  Bøllehuset bliver en del af områdeinstitution Vissenbjerg

  -80.000

  -191.000

  Lukning af Bøgedal

  -64.000

  -153.000

  Tilbageværende besparelse

  491.000

  1.182.000

  Skole

  1.333.000

  3.200.000

  Lukning af Dreslette Skole

  -252.000

  -605.000

  Lukning af Skallebølle skole

  -253.000

  -608.000

  Tilbageværende besparelse

  828.000

  1.987.000

  Nuværende Ledelsestildelingsmodel:

  Den nuværende ledelsestildelingsmodel er vedtaget på byrådsmødet den 2. oktober 2010.

  Dagtilbud:

  • Områdeinstitutionerne får tildelt til en fuld ledertildeling efter faktisk lederløn. Derudover bliver der tildelt 0,25 leder svarende til 205.000 kr. for hver ekstra enhed områdeinstitutionen har under sig.
  • Landsbyordningerne får tildelt et fast beløb til ledelse pr. år. på 459.312 kr.
  • Dagplejen får tildelt et fast beløb til ledelse på 812.000 kr. pr. år.

  Skole:

  • Skolerne tildeles til én leder efter faktisk lønudgift.
  • Derudover tildeles der 0,00193 lederstilling for hver én elev over 200.

  Budget til ledelse tildelt på baggrund af den nuværende ledelsestildelingsmodel kan ses i kolonnen ”ledelsesbudget” i tabel 2.

  Fordeling af tilbageværende besparelse

  Den tilbageværende besparelse på henholdsvis dagtilbud og skole fordeles på baggrund af de decentrale enheders nuværende budget til ledelse.

  I fordelingen af besparelsen undtages områdeinstitution Hårby og områdeinstitution Glamsbjerg, da der som minimum skal tildeles budget til en leder pr. administrativ enhed.

  Fordelingen af besparelsen på de enkelte decentrale enheder fremgår af tabel 2.

  Tabel 2

  Ledelsesbudget

  Besparelse i 2017

  Besparelse helårseffekt

  Besparelse i procent af ledelsesbudget

  Områdeinst. Vissenbjerg

  1.015.788

  72.000

  172.000

  17 %

  Områdeinst. Aarup

  896.445

  63.000

  152.000

  17 %

  Områdeinst. Tommerup

  973.884

  69.000

  165.000

  17 %

  Områdeinst. Assens

  987.579

  70.000

  167.000

  17 %

  Landsbyordning Brylle

  459.312

  32.000

  78.000

  17 %

  Fuglekilden

  459.312

  32.000

  78.000

  17 %

  Salbrohave

  459.312

  32.000

  78.000

  17 %

  Ebberup Børnehave

  459.312

  32.000 

  78.000

  17 %

  Gummerup Børnehave

  459.312

  32.000

  78.000

  17 %

  Dagplejen

  812.000

  57.000

  137.000

  17 %

  Total Dagtilbud

  6.982.256

  491.000 

  1.183.000

  17 %

  Assensskolen

  1.009.070

  72.000

  173.000

  17 %

  Brylle skole

  596.270

  43.000

  102.000

  17 %

  Ebberup skole

  797.756

  57.000

  137.000

  17 %

  Glamsbjergskolen

  867.559

  62.000

  149.000

  17 %

  Gummerup skole

  529.402

  38.000

  91.000

  17 %

  Haarby skole

  823.986

  59.000

  141.000

  17 %

  Salbrovadskolen

  615.498 

  44.000

  106.000

  17 %

  Tallerup skole

  960.627

  69.000

  165.000

  17 %

  Tommerup skole

  811.818

  58.000

  139.000

  17 %

  Verninge skole

  518.509

  37.000 

  89.000

  17 %

  Vissenbjerg skole

  1.143.153

  82.000

  196.000

  17 %

  Aarupskolen

  1.139.416

  81.000

  195.000

  17 %

  10. Klasse

  384.750

  27.000

  66.000

  17 %

  Pilehave

  1.088.000

  78.000

  187.000

  17 %

  Flemløse

  300.000

  21.000

  51.000

  17 %

  Total Skole

  11.585.815

  828.000

  1.987.000

  17 %

  GRAND TOTAL

  18.568.071

  1.319.000

  3.170.000

  17 %

  Børne- og Uddannelsesudvalget tog orienteringen om ledelsestildeling til efterretning 3. april 2017.

  Økonomi

  På Byrådsmødet den 31. maj 2017 blev børnepakken behandlet herunder udmøntningen af 1.000.000 kr. til understøttelse af en længere implementeringsperiode af ny ledelsestildeling på skole- og dagtilbudsområdet.

  Dette bevirker at den oprindelige besparelse på ledelse i forbindelse med den nye skole- og dagtilbudsstruktur reduceres med 1.000.000 kr. i 2017. 

  Den samlede ledelsesbesparelse på skole- og dagtilbudsområdet udgør herefter 319.000 kr. i 2017, hvilket svare til 1,7 % af den samlede ledelsestildeling.

  Administrativ bemærkning tilføjet efter Børne og uddannelsesudvalgets behandling: Ledelse besparelsen i 2017 på 1,7 % er for de sidste 5 måneder af 2017, og dermed ikke en helårseffekt. Der er i tabel 2 vist, at der skal spares 17 % af ledelsestildelingen, dette er en helårseffekt og uden ekstra budget fra børnepakken.

  Tabel 3 giver en oversigt over fordelingen af ledelsesbesparelsen på de decentrale enheder.

  Tabel 3

  Besparelse - model 2 i 2017

  Udmøntningen af børnepakken   

  Besparelse i alt

  Områdeinst. Vissenbjerg

  -72.000

  55.000

  -17.000

  Områdeinst. Aarup

  -63.000

  48.000

  -15.000

  Områdeinst. Tommerup

  -69.000

  52.000

  -17.000

  Områdeinst. Assens

  -70.000

  53.000

  -17.000

  Landsbyordning Brylle

  -32.000

  24.000

  -8.000

  Fuglekilden

  -32.000

  24.000

  -8.000

  Salbrohave

  -32.000

  24.000

  -8.000

  Ebberup Børnehave

  -32.000

  24.000

  -8.000

  Gummerup Børnehave

  -32.000

  24.000

  -8.000

  Dagplejen

  -57.000

  43.000

  -14.000

  Total Dagtilbud

  -491.000

  371.000

  -120.000

  Assensskolen

  -72.000

  55.000

  -17.000

  Brylle skole

  -43.000

  33.000

  -10.000

  Ebberup skole

  -57.000

  43.000

  -14.000

  Glamsbjergskolen

  -62.000

  47.000

  -15.000

  Gummerup skole

  -38.000

  29.000

  -9.000

  Haarby skole

  -59.000

  45.000

  -14.000

  Salbrovadskolen

  -44.000

  34.000

  -10.000

  Tallerup skole

  -69.000

  52.000

  -17.000

  Tommerup skole

  -58.000 kr.

  44.000

  -14.000

  Verninge skole

  -37.000 kr.

  28.000

  -9.000

  Vissenbjerg skole

  -82.000 kr.

  62.000

  -20.000

  Aarupskolen

  -81.000 kr.

  62.000

  -19.000

  10. Klasse

  -27.000 kr.

  20.000

  -7.000

  Pilehave

  -78.000 kr.

  59.000

  -19.000

  Flemløse

  -21.000 kr.

  16.000

  -5.000

  Total Skole

  -828.000

  629.000

  -199.000

  GRAND TOTAL

  -1.319.000

  1.000.000

  -319.000  

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 12-06-2017

  Børne- og Uddannelsesudvalget indstiller, at nuværende ledelsestildelingsmodel bruges som grundlag for ledelsestildelingen fremover.

  V og SF undlader at indstille den ekstra 1 million som følge af børnepakken til fordeling.

  Beslutning Byrådet den 28-06-2017

  Byrådet godkender Børne- og Uddannelsesudvalgets indstilling.

  Bilag

 • Sagsid.: 14/19456

  Indstilling

  Børne- og Uddannelsesudvalget indstiller, at den reviderede kompetenceudviklingsplan for lærere og pædagoger oversendes til Byrådet til godkendelse.

  Beslutningstema

  Sagen forelægges til politisk stillingtagen til godkendelse af revidering af kompetenceudviklingsplan for lærere og pædagoger

  Sagsfremstilling

  I december 2014 godkendte Byrådet den oprindelige kompetenceudviklingsplan for lærere og pædagoger. I perioden fra 2015 – 2017 er der blevet afviklet en række uddannelsesforløb, som deltagerne har afsluttet med en formel kompetencemålsprøve.

  Det faglige indhold og udbytte har været meget tilfredsstillende.

  Selve kursusudgiften afholdes inden for rammerne af en bevilling fra Undervisningsministeriet, mens skolerne selv har afholdt udgifterne til vikardækning.

  Som det fremgår af den reviderede model, er der på nuværende tidspunkt gennemført de største forløb – primært inden for dansk og matematik.  Der udestår nu en række forløb, hvor deltagerantallet formodes at være betydeligt lavere end de foregående.

  På baggrund af ønsker fra skolelederne om en mere smidig model, hvor lederne fremadrettet får mulighed for selv at vurdere medarbejdernes kompetencer og godkende dem, har administrationen udarbejdet en ny model.

  I den nye model kan en skoleleder fortsat sende en medarbejder på længerevarende uddannelsesforløb, der afsluttes med en formel prøve. Med den nye model gives der derudover mulighed for, at skolelederen beslutter, at en medarbejder er kompetent inden for et givent fag. Denne vurdering er gældende, så længe medarbejderen er ansat på samme skole.

  Desuden har Vestfyns Lærerkreds den 22. maj 2017 fremsendt et brev til hele Byrådet, hvori de foreslår, at skolelederne gives denne mulighed for individuel og decentral kompetencevurdering.

  Lovgrundlag

  Folkeskoleloven

  Økonomi

  Kompetenceudvikling er fortsat finansieret via midler fra Undervisningsministeriet

  Vikarudgifter o.l. finansieres fortsat decentralt.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 12-06-2017

  Børne- og Uddannelsesudvalget indstiller, at den reviderede kompetenceudviklingsplan for lærere og pædagoger oversendes til Byrådet til godkendelse.

  Beslutning Byrådet den 28-06-2017

  Et flertal af Byrådet, 28 medlemmer (alle undtagen Ø) godkender den reviderede kompetenceudviklingsplan for lærere og pædagoger.

  Et mindretal af Byrådet, 1 medlem (Ø) kan ikke godkende den reviderede kompetenceudviklingsplan for lærere og pædagoger.

  Bilag

 • Sagsid.: 17/5510

  Indstilling

  Børne- og Uddannelsesudvalget indstiller forslag til ændret skoledistrikt i forbindelse med nedlæggelse af Dreslette Skole til godkendelse.

  Beslutningstema

  Beslutning om ændring af skoledistriktsgrænse i forbindelse med nedlæggelse af Dreslette Landsbyordning.

  Sagsfremstilling

  I forbindelse med nedlæggelse af Dreslette Landsbyordning, skal skoledistrikterne revideres.

  Administrationen har derfor udarbejdet forslag til ændring af skoledistrikterne, bilag vedlagt.

  Administrationens forslag har været sendt til høring i MED-udvalg og bestyrelser i de berørte skoledistrikter:

  • Dreslette Landsbyordning
  • Haarby Skole
  • Ebberup Landsbyordning
  • Glamsbjergskolen

  Der er indkommet i alt 5 høringssvar. Svarene fordeler sig således:

  • 4 fra Fælles/Skolebestyrelser
  • 1 fra MED-udvalg (samstemmende med skolebestyrelsen)

  Høringssvarene vedlægges.

  Landsbyordningen Ebberup (fællesbestyrelsen) og Glamsbjergskolen (skolebestyrelse og MED-udvalg) tager forslag til ændringer til efterretning.

  Haarby Skole (skolebestyrelsen) er af opfattelse, at forslaget går imod kommunens ønske om frit skolevalg, da de nye grænser gør, at elever der har valgt Haarby Skole, ikke længere bor inden for Haarby skoledistrikt. Haarby Skole foreslår, at der for Snave og Dreslette laves et fælles skoledistrikt for Ebberup og Haarby skoler, og at eksisterende busruter opretholdes. Administrationen fastholder det udarbejdede forslag til nye skoledistrikter i forbindelse med nedlæggelse af Dreslette Skole.

  Fællesbestyrelsen ved Dreslette Landsbyordning anbefaler ændringen som foreslået, dog med bemærkning om, at distrikterne ikke længere har samme betydning som tidligere. Valg af skole afhænger af flere ting, bl.a. skolebusruter og forældres transportvej til og fra arbejde. I forbindelse med lukning af Dreslette Landsbyordning, har familierne valgt skoler i andre distrikter end bopælen. Fællesbestyrelsen påpeger, at det skal sikres at der også i årene fremover, fortsat er fri og let skoletransport.

  Administrationen fastholder det udarbejdede forslag til nye skoledistrikter i forbindelse med nedlæggelse af Dreslette Landsbyordning.

  Lovgrundlag

  Folkeskoleloven.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 12-06-2017

  Børne- og Uddannelsesudvalget indstiller forslag til ændret skoledistrikt i forbindelse med nedlæggelse af Dreslette Skole til godkendelse.

  Beslutning Byrådet den 28-06-2017

  Indstillingen godkendt

  Bilag

 • Sagsid.: 17/13135

  Indstilling

  Et flertal bestående af A, O og Ø indstiller til Byrådets beslutning, at udmøntningsblokken ”Ændring i Borgere på kanten af arbejdsmarkedet” effektueres med kr. 1.000.000 i 2018 stigende til kr. 2.100.000 i 2019 og årene frem.

  Et flertal bestående af A, O og Ø indstiller til Byrådets beslutning, at udmøntningsblokken ”Klippekort plejehjem – indarbejdes i tildeling” effektueres i 2019 og årene frem.

  Et flertal bestående af A, O og Ø betoner i denne sammenhæng vigtigheden af, at den nuværende fordelingsnøgle retænkes og at Økonomiudvalget ved fremtidige reduktioner tænker strategisk og nytænkende i forbindelse med fordeling af den økonomiske opgave, der måtte pålægges de stående udvalg.

  Et mindretal bestående af V indstiller, at det samlede udmøntningskatalog effektueres som det foreligger, med fravalg af ”Lukning af Cafe Tusindfryd” og tilvalg af udmøntningsblokken ”Ændring og nytænkning af Cafe Tusindfryd” idet det bemærkes, at budgetforliget herved respekteres.

  Økonomiudvalget konstaterer, at beløbet vedrørende manglende udmøntning efter administrative besparelser i 2019 retteligt skal være 6.387.000 kr. Opgørelsen over manglende udmøntning i 2019 er uændret.

  Økonomiudvalget bemærker, at Social- og Sundhedsudvalget har tilkendegivet, at manglende udmøntning på 80.000 kr. årligt fra 2018 og frem finansieres inden for udvalgets ramme til udviklingscenter for demensområdet, således at den i budget 2017 indarbejdede besparelse i 2018 er fuldt udmøntet.

  Økonomiudvalget bemærker endvidere for så vidt angår 2019 og 2020 henstår en ikke udmøntet besparelse på henholdsvis 1.422.000 kr. og 922.000 kr. som det anbefales indarbejdes som reduktionsblokke på Social- og Sundhedsudvalgets område i budget 2018-2021.

  Beslutningstema

  Udmøntning af Budgetaftalen 2017-2020, Strategisk blok S01 – Social- og Sundhedsudvalgets område. Udvalget udpeger konkrete reduktionsblokke (udmøntningskataloget) til endelig effektuering af omprioriteringspuljen.

  Sagsfremstilling

  For Social- og Sundhedsudvalget er den strategiske omstillingspulje rammesat via Budgetaftalen 2017-2020, Strategisk blok S01, som betyder reduktioner i 2018 på kr. 6.312.000, stigende til kr. 14.112.000 i 2019 og frem.

  I budgetaftalen bemærkes, at ”Parterne er enige om, at disse justeringer skal ske gennem strategisk omstilling. Det er derfor helt afgørende, at fagudvalgene sikrer fuld udmøntning af de strategiske omstillingspuljer”.

  For at sikre fuld udmøntning af strategisk blok S01, budgetaftalen 2017-2020 og udgift vedr. beslutning (SSU 7.6.2017) omkring deltagelse i udviklingscenter for demensområdet på Fyn skal udvalget udpege politiske effektiviseringer som følger:

  2018

  2019

  2020

  Strategisk blok, S01 (netto saldo efter administrative effektiviseringer)

  0

  5.307.000

  4.807.000

  Ej udmøntet budgetblok, Budgetaftalen 2017-2020 – Drift af hjælpemiddeldepot

  1.000.000

  1.000.000

  1.000.000

  Udviklingscenter for Demensområdet

  80.000

  80.000

  80.000

  I alt

  1.080.000

  6.387.000

  5.887.000

  Social- og Sundhedsudvalget tog på møde den 7. juni 2017 orientering om administrative effektiviseringer i relation til den strategiske omstillingspulje til efterretning og sendte efterfølgende udmøntningskatalog i høring.

  Udmøntningskatalog- politiske effektiviseringer

  2018

  2019

  2020

  Ændring af normering på §103 og §104 – dag- og beskæftigelsestilbud

  725.000

  725.000

  725.000

  Ændring af timetildeling i ressourcemodel Social Assens

  1.135.000

  1.135.000

  1.135.000

  Ledsagerpuljen (handicap og socialområde)

  500.000

  500.000

  500.000

  Lukning af cafe Tusindfryd

  425.000

  425.000

  425.000

  Ændring og nytænkning af cafe Tusindfryd (gensidigt udelukkende blok vedr. Lukning af cafe Tusindfryd)

  200.000

  200.000

  200.000

  Reduktion i timetildeling og ekstern undervisning i forhold til pårørenderådgivning 

  150.000

  150.000

  150.000

  Ændring i ”borgere på kanten af arbejdsmarkedet, anvendelse af Ældremilliard”

  2.100.000

  2.100.000

  2.100.000

  Klippekort plejehjem – indarbejdes i tildeling

  0

  2.785.000

  2.785.000

  I alt

  (uden blok: Ændring og nytænkning af cafe Tusindfryd grundet sammenhæng til anden blok)

  5.235.000

  8.020.000

  8.020.000

  De indkomne høringssvar er vedhæftet som bilag

  Supplerende administrativ bemærkning tilføjet efter Social- og Sundhedsudvalgets behandling:

  - I forhold til udmøntning af udgift til ”udviklingscenter for demensområdet på Fyn” anviser Social- og Sundhedsudvalget finansieringen til at ske indenfor udvalgets samlede ramme.

  - Udvalget behandlede sagen på møde den 7.6.2017 og anviste her finansiering indenfor udvalgets samlede ramme med efterfølgende præcisering på møde den 19.6.2017 som administrativ effektivisering.

  Kr.

  2018

  2019

  2020

  Manglende udmøntning efter administrative besparelser, jfr. ovenstående

  1.080.000

  6.337.000

  5.887.000

  Indstillede politiske udmøntninger:

  Ændring i ”borgere på kanten af arbejdsmarkedet, anvendelse af Ældremilliard”

  -1.000.000

  -2.100.000

  -2.100.000

  Klippekort plejehjem – indarbejdes i tildeling

  0

  -2.785.000

  -2.785.000

  Manglende udmøntning

  80.000

  1.502.000

  1.002.000

  Økonomi

  Budgetaftalen 2017-2020.

  Årshjul 2017 for budget 2018-2021.

  Beslutningskompetence

  Social- og Sundhedsudvalget og Byrådet.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 19-06-2017

  Et flertal bestående af A, O og Ø indstiller til Byrådets beslutning, at udmøntningsblokken ”Ændring i Borgere på kanten af arbejdsmarkedet” effektueres med kr. 1.000.000 i 2018 stigende til kr. 2.100.000 i 2019 og årene frem.

  Et flertal bestående af A, O og Ø indstiller til Byrådets beslutning, at udmøntningsblokken ”Klippekort plejehjem – indarbejdes i tildeling” effektueres i 2019 og årene frem.

  Et flertal bestående af A, O og Ø betoner i denne sammenhæng vigtigheden af, at den nuværende fordelingsnøgle retænkes og at Økonomiudvalget ved fremtidige reduktioner tænker strategisk og nytænkende i forbindelse med fordeling af den økonomiske opgave, der måtte pålægges de stående udvalg.

  Et mindretal bestående af V indstiller, at det samlede udmøntningskatalog effektueres som det foreligger, med fravalg af ”Lukning af Cafe Tusindfryd” og tilvalg af udmøntningsblokken ”Ændring og nytænkning af Cafe Tusindfryd” idet det bemærkes, at budgetforliget herved respekteres.

  Beslutning Økonomiudvalget den 19-06-2017

  Sagen udsættes til ekstraordinært Økonomiudvalgsmøde den 28. juni 2017. 

  Beslutning Økonomiudvalget den 28-06-2017

  Økonomiudvalget konstaterer, at beløbet vedrørende manglende udmøntning efter administrative besparelser i 2019 retteligt skal være 6.387.000 kr. Opgørelsen over manglende udmøntning i 2019 er uændret.

  Økonomiudvalget bemærker, at Social- og Sundhedsudvalget har tilkendegivet, at manglende udmøntning på 80.000 kr. årligt fra 2018 og frem finansieres inden for udvalgets ramme til udviklingscenter for demensområdet, således at den i budget 2017 indarbejdede besparelse i 2018 er fuldt udmøntet.

  Økonomiudvalget bemærker endvidere for så vidt angår 2019 og 2020 henstår en ikke udmøntet besparelse på henholdsvis 1.422.000 kr. og 922.000 kr. som det anbefales indarbejdes som reduktionsblokke på Social- og Sundhedsudvalgets område i budget 2018-2021.

  Beslutning Byrådet den 28-06-2017

  Byrådet konstaterer, at beløbet vedrørende manglende udmøntning efter administrative besparelser i 2019 rettelig skal være 6.387.000 kr. Opgørelsen over manglende udmøntning i 2019 er uændret.

  Byrådet tager administrative effektiviseringer til udmøntning af den strategiske omstillingspulje til efterretning.

  Byrådet sender, for så vidt angår den manglende udmøntning efter administrative besparelser, sagen tilbage til Social- og Sundhedsudvalgets fornyede behandling. Baggrunden herfor er det umiddelbart forud for Byrådets møde fremsatte ændringsforslag til sagen.

  Byrådet bemærker, at udmøntning af den i budget 2017-2020 indarbejdede strategiske omstillingspulje fortsat skal finansieres inden for udvalgets budgetramme.

  Bilag

 • Sagsid.: 16/16909

  Indstilling

  Social- og Sundhedsudvalget godkender samarbejdsaftale for udviklingscenter på demensområdet under forudsætning af, at Byrådet godkender, at finansieringen for 2018 og frem afholdes indenfor Social- og Sundhedsudvalgets ramme. Social- og Sundhedsudvalget tilkendegiver at udgiften i 2017 kan holdes indenfor Social- og Sundhedsudvalgets ramme.

  Beslutningstema

  Drøftelse og godkendelse af samarbejdsaftalen for udviklingscenter på demensområdet.

  Officielt vil det få navnet Udviklingscenter for demensområdet på Fyn.

  Sagsfremstilling

  En række kommuner har igennem det seneste år været i drøftelser om oprettelse af et mere formaliseret samarbejde mellem kommunerne på Fyn områdets uddannelsesinstitutioner (UCL, EAL og Social- og Sundhedsskolen Fyn)samt OK-fonden.
  Initiativtagerne inviterer efter endte drøftelser derfor kommunerne på Fyn til at deltage i et fælles udviklingscenter.

  Formålet med udviklingscentret er at sikre og bidrage til, at de fynske borgere har et trygt og værdigt liv med demens. Tanker er, at de fynske kommuner i fællesskab med uddannelsesinstitutionerne og OK-fonden går sammen om at lave et udviklingscenter, hvor fællesskabet skal fremme vidensgrundlag, uddannelse og praksis inden for demensområdet på Fyn.

  Udviklingscenteret har som mål at være i front, når det gælder:

  • Videns- og erfaringsopbygning i forhold til uddannelse og efter-og videreuddannelse af medarbejdere på demensområdet.
  • Evidensbaseret viden om betydning af Rammer/bygninger/miljø og lign. for borgere med demens. 
  • Praktisk udøvelse i mødet mellem borger og medarbejdere samt ledelse og organisering inden for demensområdet.

  Målet er at udvikle og skabe sammenhæng mellem nye faglige løsninger og ny faglig viden i Udviklingscenteret med henblik på at understøtte, at borgerne med demens og deres pårørende får indsatser af højeste kvalitet.

  Udviklingscenteret skal koble udvikling og praksis. Det betyder, at udviklingscentret skal udvikle praksisnær læring og indsatser til gavn for borgere med demens og deres pårørende.  I denne sammenhæng er det vigtigt, at flere forskellige kommuner deltager.
   
  Administrationen har undersøgt om initiativet overlapper opgaverne for Det Nationale Videnscenter for Demens. Initiativgruppen har derfor været i dialog med Det Nationale Videnscenter for Demens, der har udtrykt ønske om at demensindsatser i højere grad end hidtil baseres på et sikkert vidensgrundlag samt gennemføres, dokumenteres og evalueres mere systematisk. Tilbagemeldingen er derfor, at der er brug for flere initiativer som arbejder ud fra disse principper hvorfor de finder udviklingscenteret relevant.

  Samarbejdsaftalen med tilhørende bilag er vedlagt.

  Økonomi

  Assens Kommune forpligter sig til en årlig udgift for deltagelse i samarbejdet på 2 kr. pr. indbygger frem til 2020, hvorefter aftalen kan opsiges med 6 mdr.´s varsel.

  Aftalen finansieres såfremt den tiltrædes og i givet fald indenfor udvalgets samlede ramme.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 07-06-2017

  Social- og Sundhedsudvalget godkender samarbejdsaftale for udviklingscenter på demensområdet under forudsætning af, at Byrådet godkender, at finansieringen for 2018 og frem afholdes indenfor Social- og Sundhedsudvalgets ramme. Social- og Sundhedsudvalget tilkendegiver at udgiften i 2017 kan holdes indenfor Social- og Sundhedsudvalgets ramme.

  Beslutning Byrådet den 28-06-2017

  Indstillingen godkendt.

  Bilag

 • Sagsid.:

  Sagsfremstilling

  1. Referat fra Borgmesterforum den 20. juni 2017

  Beslutning Byrådet den 28-06-2017

  Orientering besøg fra Folketingets Transportudvalg til besigtigelse af muligt tracee for kommende linjeføring af togbane over Vestfyn

  Orientering fra Folketingets udvalg for småøers besøg på Baagø

  Orientering fra innovationsminister Sophie Løhdes besøg hos Assens Kommune d.d.

  Orientering om arrangement arrangeret af Tolstrup-selskabet

  Bilag

 • Sagsid.:

  Beslutning Byrådet den 28-06-2017

  Intet

 • Sagsid.:

  Beslutning Byrådet den 28-06-2017

  Peter Steen Jensen inviterede Byrådet til at besøge Cafe Tusindfryd

  Hanne Boustrup spurgte til mentorordningen på Æblehaven

 • Sagsid.: 17/5325