icon-Politik

Politik

Referat

Onsdag den 31. maj 2017 kl. 17:00

Mødested: Industrien, Aarup
Udvalg: Byrådet
Medlemmer: Søren Steen Andersen, Dan Gørtz, Lars Kristian Pedersen, Tanja Møllegaard Løvgren, Leif Wilson Laustsen, Rie Nielsen, Henrik Mott Frandsen, Ole Knudsen, Erik Klindt Andersen, Henning Jensen, Bodil Boesgaard, Jens Henrik W. Thulesen Dahl, Betina Signe Stick, Tage Kiltang Bartholin, Finn Viberg Brunse, Charlotte Christiansen, Leif Rothe Rasmussen, Henrik Hansen, Charlotte Vincent Petersen, Elmer Philipsen, Lars Søgaard, Lone Akselsen, Arno Termansen, Mogens Mulle Johansen, Malene Rye Andersen, Poul Poulsen, Ena Nørgaard
 • Sagsid.:

  Beslutning Byrådet den 31-05-2017

  Byrådet vedtog, at punkt 7 udgår med henblik på yderligere udvalgsbehandling i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget efter modtagelse af nye oplysninger.

  Dagsordenen herefter godkendt.

 • Sagsid.: 16/24751

  Indstilling

  Direktionen indstiller, at 1. budgetopfølgning tages til efterretning og at følgende indstilles til Byrådet:

  • at der gives en tillægsbevilling på 147.000 kr. i 2017 og overslagsårene vedrørende Ungeenheden - SSP. Dette finansieres af en tilsvarende tillægsbevilling på Børne- og Uddannelsesudvalget.
  • at der gives en negativ tillægsbevilling på 6.801.000 kr. i 2017 og overslagsårene vedrørende overhead på plejeboligtakster. Beløbet finansierer en tillægsbevilling på Social- og sundhedsudvalget.

  Børne- og Uddannelsesudvalget indstiller:

  • at der gives en negativ tillægsbevilling på 147.000 kr. i 2017 og overslagsårene vedrørende Ungeenheden- SSP. Dette finansierer en tilsvarende tillægsbevilling på økonomiudvalget.

  Social- og sundhedsudvalget indstiller:

  • at der gives en negativ tillægsbevilling på 77.000 kr. i 2017 og i overslagsårene vedr. tjenestemandspension på sundhedsfremme og forebyggelse. Beløbet tilføres kassen.
  • at der gives en tillægsbevilling på 6.801.000 kr. i 2017 og i overslagsårene vedrørende overhead på plejeboligtakster. Beløbet finansieres af en negativ tillægsbevilling på Økonomiudvalget.

  Miljø- og Teknikudvalget indstiller:

  • at der gives en negativ tillægsbevilling på 600.000 kr. fra driftsbudget Vejafvanding til finansiering af kantbaner og cykelstier på Anlæg.

  Kultur- og Fritidsudvalget indstiller:

  • at der gives en negativ tillægsbevilling på 67.000 kr. vedr. Andre kulturelle institutioner. Beløbet tilføres kassen.

  Samlet set søges en negativ tillægsbevilling på 744.000 kr. vedrørende DRIFT. Beløbet finansierer en tillægsbevilling på 600.000 kr. til ANLÆG. De resterende 144.000 kr. tilgår kassen.

  Økonomiudvalget anbefaler indstillingerne.

  Beslutningstema

  Budgetopfølgning pr. 31. marts 2017 – drift forelægges til Byrådets behandling.

  Sagsfremstilling

  Tillægsbevillinger fremgår af nedenstående skema:

  Det forventede regnskab på Økonomiudvalgets område:

  Samlet set viser budgetopfølgningen for Økonomiudvalget, at der forventes et mindreforbrug på 10.732.000 kr. Mindreforbruget ligger indenfor servicerammen.

  Det forventede regnskab på alle udvalg:

  Den samlede budgetopfølgning for alle udvalg, viser et forventet mindreforbrug på 5.009.000 kr. for driften.

  Afvigelsen på de enkelte udvalg fremgår af nedenstående opgørelse:

  Der kan knyttes følgende overordnede bemærkninger til afvigelserne på DRIFT:

  • Økonomiudvalget skønner et mindreforbrug på 10.732.000 kr., som primært kan henføres til overhead på plejeboligtaksterne, som flyttes mellem Social- og Sundhedsudvalget og Økonomiudvalget samt områder med overførselsadgang, der bl.a. omfatter forskydning i lønudgifter og digitaliseringsbesparelse som udmøntes over de næste 3 år.
  • Social- og Sundhedsudvalget skønner et merforbrug på 7.073.000 kr., som primært kan henføres til overhead på plejeboligtaksterne, som flyttes mellem Social- og Sundhedsudvalget og Økonomiudvalget.

  Samlenotater til de enkelte udvalgsområder er vedlagt som bilag.

  Budgetopfølgningen har været forelagt alle fagudvalg og er taget til efterretning.

  Lovgrundlag

  Styrelseslovens § 40.

  Økonomi

  Nedenfor oversigt med resultatopgørelsen pr. 31. marts 2017.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Beslutning Økonomiudvalget den 22-05-2017

  Indstillingen anbefales

  Beslutning Byrådet den 31-05-2017

  Indstillingen godkendt

  Bilag

 • Sagsid.: 17/61

  Indstilling

  Miljø- og Teknikudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget indstiller:

  • budgetopfølgningen pr. 31. marts 2017 for anlæg godkendes
  • at der gives en samlet tillægsbevilling på -3.477.000 kr. (mindreudgift) som fordeler sig på følgende områder:

  1. Miljø og Natur: merudgift på 70.000 kr.

  2. Veje, grønne områder og kollektiv trafik: merudgift på 215.000 kr.

  3. Kultur og Fritid: mindreudgift på -3.762.000 kr.

  Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

  Beslutningstema

  1. budgetopfølgning 2017 for anlæg forelægges til godkendelse.

  Sagsfremstilling

  Samlet set viser 1. budgetopfølgning 2017 på anlæg, at der forventes et merforbrug på 285.000 kr. og et mindre forbrug på 3.762.000 kr.

  Under Miljø- og Teknikudvalget søges der om overførsel af egenfinansiering fra projektet Vand og Naturplaner til projekt LIFE70 EU med kr. 70.000.

  I forbindelse med udskiftning af motor til Assens-Baagø færgen skulle finansieringen anvises i forbindelse med 1. budgetopfølgning. Beløbet finansieres af en mindreudgift under Kultur og Fritidsområdet.

  Under Kultur- og Fritidsudvalget er der i forbindelse med opgørelse af momsrefusion på de kulturelle anlægsprojekter, bl.a. halprojekterne, beregnet en mindreudgift på 3.762.000 kr.

  Samlet set er det et kasseindlæg på i alt 3.477.000 kr.

  Budgetopfølgningen har været behandlet i Miljø- og Teknikudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget. Øvrige fagudvalg har haft sagen til orientering.

  Lovgrundlag

  Styrelseslovens § 40.

  Økonomi

  Resultatet på de enkelte udvalgs områder fremgår af vedlagte bilag.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 04-05-2017

  Kultur- og Fritidsudvalget tager budgetopfølgning 2017 - Anlæg til efterretning og indstiller:
  At der gives en samlet positiv tillægsbevilling på -3.477.000 kr. på det skattefinansierede område fordelt på følgende områder:

  1. Miljø og Natur 70.000 kr.

  2. Veje, grønne områder og kollektiv trafik 215.000 kr.

  3. Kultur og Fritid -3.762.000 kr.

  Fraværende: Erik Klindt Andersen.

  Beslutning Miljø- og Teknikudvalget den 09-05-2017

  Miljø- og Teknikudvalget indstiller:

  • budgetopfølgning 2017.
  • at der gives en samlet positiv tillægsbevilling på -3.477.000 kr. på det skattefinansierede område fordelt på følgende områder:

  1. Miljø og Natur 70.000 kr.

  2. Veje, grønne områder og kollektiv trafik 215.000 kr.

  3. Kultur og Fritid -3.762.000 kr.

  Beslutning Økonomiudvalget den 22-05-2017

  Indstillingen anbefales

  Beslutning Byrådet den 31-05-2017

  Indstillingen godkendt

  Bilag

 • Sagsid.: 16/9191

  Indstilling

  Økonomiudvalget anbefaler, at Assens Havns regnskab for 2016 godkendes.

  Beslutningstema

  Assens Havns regnskab for 2016 forelægges til Byrådets godkendelse.

  Sagsfremstilling

  Havneaktiviteten i Assens Havn fra kommunesammenlægningen til udgangen af 2016 har været forskellig, og dermed er årene svært sammenlignelige. Men over-ordnet set kan det konkluderes, at omsætningen i havnen har varieret henover årene, hvor den laveste omsætning blev opnået i 2015. Regnskabet for 2016 angiver, at omsætningen er lig med resultatet for 2015. Dermed har Assens Havn ikke formået at øge sin indtjening i 2016.

  Den lave omsætning medfører, at regnskabsresultatet bliver negativt, idet der ikke er likviditet til at betale de finansielle omkostninger samt nedskrivning på materielle anlægsaktiver. Dette er en tendens, der har været gældende i mange af de tidligere regnskabsår, med undtagelse af 2007 og 2013.

  Revisionen konkluderer følgende i forbindelse med revisionen af regnskabet,

              ”Havnen har igen i regnskabsåret realiseret et underskud og forsætter dette de kommende år, kan det indikere, at der er behov for nedskrivning af havnens materielle anlægsaktiver. Konsekvensen heraf er, at de fremtidige afskrivninger reduceres og således der kan fremvises et forbedret resultat, men med en mindre egenkapital til følge.

  Ledelsen er opmærksomme på indikationerne om nedskrivningsbehovet, og forholdet er diskuteret på et bestyrelsesmøde i 2017. Havnens arealer udgør i alt 6HA, der kan anvendes til alternative formål, herunder udstykkes til grunde. Ved et eventuelt salg forventes det derfor, at Havnens anlægsaktiver vil kunne realiseres til en højere værdi end den bogførte værdi. Ledelsen vurderer på baggrund heraf, at der ikke er behov for nedskrivning af Havnens anlægsaktiver, og gør samtidig opmærksom på, at behovet herfor løbende vil blive vurderet.”

              ” Under hensyn til selskabets størrelse og forhold i øvrigt, er det kun muligt i begrænset omfang at tilrettelægge arbejdsdelinger og gensidige kontroller for virksomhedens forretningsgange. Denne situation kan medføre, at virksomheden ikke har kontrolfunktioner, der opdager såvel tilsigtede som utilsigtede fejl. Det bedste middel til afhjælpning af disse problemstillinger er opfølgende ledelsesmæssige kontroller. Kontrollerne bør bl.a. omfatte en gennemgang af perioderapporter, debitor-/ kreditoroversigter, godkendelse/attestation af salgs-, købs- og omkostningsbilag samt poståbning mv. Vi skal derfor foreslå, at selskabet prioriterer de ledelsesmæssige kontroller højt.”

  Assens Havn har øget mængden af godsomsætning fra 22.214 tons gods i 2015 til 30.950 tons i 2016, men den øgede godsomsætning har ikke givet en merindtægt i forhold til 2015. Dette faktum påvirker regnskabsresultatet.

  Ovenstående indikerer, at såfremt Assens Havn skal skabe balance i regnskab 2017, kræver det at nettoomsætningen forøges.

  Ledelsen forventer, at der igen bliver behov for import af træstammer og flis til de fynske varmeværker, idet der bygges mange biobrændselsværker. Ligeledes er Assens Havn i samarbejde med Assens Skibsværft i gang med at forberede uddybningen af havnen ned til værftet.

  Balancen viser, at egenkapitalen i Assens Havn er faldet henover perioden 2007 – 2016 og udgør 6,5 mio. kr. pr. 31. december 2016.

  Samlet set er egenkapitalen blevet 7,4 mio. kr. mindre siden kommune-sammenlægningen.   

  Den langfristede gæld er i samme periode steget fra 8,2 mio. kr. til 14,8 mio. kr., og ligeledes er den kortfristede gæld – altså gæld til pengeinstitutter og leverandører øget fra 0,1 mio. kr. til 5,2 mio. kr.

  Det skal bemærkes, at Assens Kommune har stillet garanti for de optagede langfristede lån samt kassekreditten ved pengeinstituttet.

  Der er vedhæftet et notat, som viser de ovenfor nævnte bevægelser.

  Administrativ tilføjelse efter Økonomiudvalgets behandling af sagen den 22. maj 2017

  Sagen er vedhæftet yderligere et bilag med oversigt over omsætning og resultat for Assens Havn i perioden fra 2000 til 2016. Bilaget er modtaget fra Assens Havn.

  Lovgrundlag

  Havnelovens § 9, stk. 3

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Beslutning Økonomiudvalget den 22-05-2017

  Ole Knudsen blev erklæret inhabil og forlod mødet under sagens behandling.

  Indstillingen anbefales.

  Beslutning Byrådet den 31-05-2017

  Ole Knudsen blev erklæret inhabil og forlod mødet under sagens behandling.

  Indstillingen godkendt

  Bilag

 • Sagsid.: 17/8416

  Indstilling

  Økonomiudvalget anbefaler

  • At de 13 legater, hvor Assens Kommune har kompetencen til at træffe afgørelse om opløsning, opløses, jf. oversigten på bilag 1, 1. kolonne.
  • At borgmesteren udpeges som medlem til legatbestyrelsen i Rentier Rasmus Rasmussen m.fl. legat.
  • At kompetencen til at uddele legatmidlerne uddelegeres til kommunaldirektøren for så vidt angår de 10 legater, hvor dette er nødvendigt. Se oversigten på bilag 1, 2. kolonne.
  • At kompetencen til at udpege 3 lærere ved Orte skolevæsen uddelegeres til kommunaldirektøren. Se oversigten på bilag 1, 3. kolonne.

  Beslutningstema

  Der skal træffes beslutning om nedlæggelse af 13 legater, og der skal udpeges et medlem til legatbestyrelsen i 1 legat med henblik på at bestyrelsen træffer beslutning om dette legats nedlæggelse.

  Der skal træffes beslutning om, at uddelegere kompetencen til at udpege 3 lærere til det udvalg, som skal uddele legatets midler.

  Der skal træffes beslutning om at uddelegere kompetencen til at uddele legatmidlerne.

  Efterfølgende vil legaternes kapital blive uddelt i bedst mulig overensstemmelse med legatets fundats.

  Sagsfremstilling

  Assens Kommune administrerer en lang række legater.

  For en del af disse legaters vedkommende er situationen den, at kapitalen er så lille, at det ikke længere giver mening at opretholde legaterne. Det indstilles derfor til, at legater med en kapital under 200.000 kr. opløses og udloddes i overensstemmelse med formålet.

  Opløsning af legaterne

  Baggrunden for indstillingen er,

  • at legatkapitalen giver et meget beskedent afkast
  • at en stor del af afkastet bliver spist op af gebyrer og andre omkostninger
  • at de administrative ressourcer ved at annoncere og indkalde ansøgere, vurdere de enkelte ansøgninger og udbetale legatportioner til modtagerne, ikke står i et rimeligt forhold til de samlede uddelinger,
  • at det må antages at være i stifterens ånd, at der skal uddeles legater, som er af en sådan størrelse, at det kan mærkes og vækker glæde,
  • og at tiden efterhånden er løbet fra flere af legaternes formål.

  Der er søgt om tilladelse ved Civilstyrelsen til at opløse legaterne, og Civilstyrelsen har godkendt en opløsning.

  Det er herefter op til legatbestyrelsen at beslutte, om legatet skal opløses.

  I 13 af de 14 legater bestyres legatets midler af byråd/sogneråd. Fundatserne må forstås således, at det nu er Assens Byråd, som bestyrer legatet, og som dermed kan træffe afgørelse om opløsning. Der indstilles til, at der træffes beslutning om opløsning af disse legater.

  I 1 legat bestyres legatet af 1 medlem udpeget af Jordløse Sogneråd (nu Assens Byråd), 1 medlem udpeget af Vester Hæsinge Sogneråd (nu Faaborg-Midtfyn Byråd) og 1 medlem udpeget af Svendborg Amt (nu region Syddanmark). Der indstilles til, at borgmesteren udpeges til legatbestyrelse for dette legat, med henblik på at træffe beslutning om opløsning af legatet.

  Uddeling af legaterne

  Når der er truffet afgørelse om opløsning af legaterne, skal kapitalen uddeles i overensstemmelse med formålet i fundatsen.

  I 10 legater er det også Assens Byråd, der har kompetencen til at uddele legaterne. I disse sager indstilles det, at kompetencen delegeres til kommunaldirektøren.

  I 1 legat har Assens Byråd kompetencen til at udpege medlemmer til den gruppe, som efter fundatsen skal uddele legaterne. I disse sager indstilles det, at kompetencen til at udpege medlemmer delegeres til kommunaldirektøren.

  I 1 legat (det legat, der er nævnt ovenfor, hvor kommunen skal udpege et medlem til legatets bestyrelse) har Assens Byråd kompetence til at udpege et medlem af legatbestyrelsen. I dette legat er det også legatbestyrelsen, der uddeler legatets midler.

  I 2 legater har kommunen ingen indflydelse på, hvem der uddeler legatmidlerne. I disse tilfælde skal vi blot give meddelelse om, at det er besluttet, at legatet skal opløses.

  Uddelingen af legaterne vil ske efter relevant annoncering. Afhængig af kapitalens størrelse, vil opløsningen blive strakt over en periode på op til 3 år. I de tilfælde, hvor der efter fundatsen kun er én modtager, udbetales legatet på en gang. Det tilstræbes, at de enkelte legatportioner ikke bliver mindre end ca. 10.000 kr. I de situationer, hvor fundatsens beskrivelse af legatmodtagerne ikke længere er aktuel, vil legatet blive uddelt så tæt som muligt på legatets oprindelige formål.

  Lovgrundlag

  Civilstyrelsen har givet tilladelse til opløsning af legaterne i henhold til fondslovens § 32.

  Økonomi

  Der er ingen umiddelbare økonomiske konsekvenser for Assens Kommune.

  Beslutningskompetence

  Byråd.

  Beslutning Økonomiudvalget den 22-05-2017

  Indstillingen anbefales.

  Beslutning Byrådet den 31-05-2017

  Indstillingen godkendt

  Bilag

 • Sagsid.: 16/5915

  Indstilling

  Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget indstiller:

  • at forslag til Lokalplan 1.2-9 for Præstevænget, Blomstervænget og Ved Nordstien tilrettes således:
   • at etablering af altaner og tagterrasser udgår,
   • at det grønne område ved stranden, der er markeret på kortbilag, udtages af lokalplanforslaget
  • at forslag til Lokalplan 1.2-9 for Præstevænget, Blomstervænget og Ved Nordstien med tilhørende stilblade i øvrigt godkendes og udsendes i høring i minimum 8 uger.

  Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

  Beslutningstema

  Der skal træffes beslutning om det skal være muligt at etablere altaner og tagterrasser, som fastsat i lokalplanforslaget, eller om det skal udtages af forslaget. Derudover skal der træffes beslutning om i øvrigt at godkende forslaget til lokalplan for Præstevænget, Blomstervænget og Ved Nordstien med tilhørende stilbade samt at lokalplanforslaget med stilblade skal sendes i høring i minimum 8 uger.

  Sagsfremstilling

  Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget besluttede den 4. april 2016 at igangsætte et lokalplanarbejde for området ved Præstevænget, Blomstervænget og Ved Nordstien. Der er nu udarbejdet et forslag til lokalplan, og forslaget har som udkast været i høring hos bestyrelsen for Grundejerforeningen Mariendal. Høringssvaret er vedlagt som bilag 4.

  Supplerende lokalplanforslaget er udarbejdet forslag til stilblade for områdets bebyggelse og en miljøscreening. Se bilag 2 og 3.

  Lokalplanen inddeler området i to delområder. Det bebyggede område med Præstevænget, Blomstervænget og Ved Nordstien som delområde 1 og det offentlige og rekreative areal mod vest som delområde 2.

  Lokalplanens bestemmelser er udarbejdet, så lokalplanen ikke er restriktiv, men sikrer at de karakteristiske træk i området bevares og styrkes. Der er på lokalplanens kortbilag 3 udpeget bevaringsværdige bygninger. Disse må ikke nedrives.

  Byggefelter

  Der er udlagt byggefelter omkring eksisterende bebyggelse og fastsat, at eksisterende og ny bebyggelse skal opføres inden for byggefelterne og overholde bygningsreglementets bestemmelser om afstand til skel. Fritliggende garager, carporte og udhuse kan placeres uden for byggefelterne og kan placeres efter bygningsreglementets bestemmelser alene. Bebyggelsesprocenten er fastsat til 25. Dette skal medvirke til, at der ikke opføres markant større boligbebyggelse end oprindeligt i området. Det er fremhævet, at der kan dispenseres, såfremt den oprindelige bebyggelse har udgjort mere end 25 % af grundens areal. Byggefelterne er vist på lokalplanforslagets kortbilag 4.

  Bygningers ydre fremtræden

  Eksisterende bebyggelse i delområde 1 er opdelt i bevaringsværdige bygninger, miljøunderstøttende bygninger og øvrige bygninger. Eksisterende bygninger opdeles yderligere i hhv. længehus og kompakt volumen, og i forhold til nybyggeri skelnes der også mellem længehuse og kompakt volumen.

  (Miljøunderstøttende bygninger er modsat de bevaringsværdige bygninger ikke vigtige som enkeltbygninger, men fremstår i kraft af deres arkitektoniske fællestræk som en helhed, hvor hver enkelt bygning understøtter den fælles identitet).

  Årsagen til opdelingen er, at der for at sikre de arkitektoniske værdier er brug for specifikt at regulere bevaringsværdige bygninger og miljøunderstøttende bygninger. Derudover er der brug for at fastsætte ét sæt bestemmelser for nye bygninger opført som kvadratiske eller næsten kvadratiske (kompakt volumen) og ét sæt bestemmelser for nye bygninger opført som længehuse. Der er således under § 7 ”Bebyggelsens ydre fremtræden” fastsat bestemmelser for:

  • Eksisterende bevaringsværdige eller miljøunderstøttende bygninger
  • Eksisterende bygninger udført som kompakt volumen, som ikke er bevaringsværdige eller miljøunderstøttende samt for ny bebyggelse udført som kompakt volumen
  • Eksisterende bygninger udført som længehus, som ikke er bevaringsværdige eller miljøunderstøttende samt for ny bebyggelse udført som længehus.

  Gennem de tre sæt bestemmelser sikres eksisterende bygningsværdier, der gives mulighed for at bygge til, at bygge om samt at bygge nyt på en måde, der understøtter de eksisterende byggestile og værdier i området.

  Udover ovennævnte inddeling af bebyggelse er bebyggelse inddelt i fem stilarter som vist på lokalplanforslagets kortbilag 6. Der er udarbejdet stilblade for de fem stilarter som et appendix til lokalplanforslaget. I mange af bestemmelserne fastsættes det, at ændringer, tilbygninger mv. skal ske i overensstemmelse med bygningens stilart som repræsenteret i området, og der henvises til stilbladene, hvori stilarten er beskrevet.

  Lokalplanforslaget indeholder også bestemmelser om etablering af altaner og tagterrasser. Der er fastsat bestemmelser om, at altaner ikke må være større end 1,5x3 meter og kun må etableres på en bygnings haveside. Tagterrasser må ligeledes kun etableres på en bygnings haveside væk fra vejen og kun på bygninger, hvortil der er adgang fra hovedhuset. Tagterrasser må ikke have en størrelse, så den betragtes som en ekstra etage. Etablering af altaner og især tagterrasser vil kunne give indbliksgener for naboer, og da området er forholdsvist tæt bebygget, bør det drøftes, om lokalplanen skal give mulighed for etablering af altaner og tagterrasser eller om muligheden derfor skal udgå.

  Lokalplanen fastsætter i delområde 2, at den eksisterende toiletbygning bør bevares, men udlægger et større byggefelt, såfremt der skal ske udvidelser mv. Derudover fastsætter lokalplanen, at den offentlige sti samt mere private sti Rosenstien skal bevares, samt at der skal sikres en beplantning mellem de to stier, så Rosenstien forbliver den mere private sti for beboerne i området.

  Høringssvaret fra bestyrelsen for Grundejerforeningen Mariendal er udformet som svar på en række forhold, som administrationen ønskede, at de forholdt sig til. Der har været enkelte ønsker om ændringer, og høringssvaret har ført til følgende justeringer af det forslag til lokalplan, der nu er fremlagt til politisk behandling:

  • Krav om at vinduer skal være i træ eller træ/metal er ændret til, at der ikke er krav om et bestemt materiale. Begrundelsen er, at det er udtrykket og ikke materialet, der er vigtigt at regulere, og i dag fås fx plastvinduer, der på afstand ligner trævinduer.
  • Det er indskrevet, at eksisterende tagrender/nedløbsrør af plast selvfølgelig kan repareres uden krav om at skifte til andet materiale.
  • Præstevænget 3 er udpeget som bevaringsværdig.

  For at understøtte ønsket om samlet at højne områdets arkitektoniske værdier, vil det være af stor værdi at få foretaget en SAVE-vurdering for hver ejendom, så der til hver boligejer kan gives konkret vejledning til, hvordan den enkelte bygnings værdi kan højnes og bevares i forbindelse med om- og tilbygning, udskiftning af døre og vinduer mv. Dette er grundejerforeningen også inde på, og administrationen vil undersøge muligheden for, at dette materiale kan tilvejebringes. En SAVE-registrering vil ikke ændre på, at det er lokalplanen, der bliver det fremtidige forvaltningsgrundlag. En SAVE-registrering vil alene være en hjælp til boligejerne i forhold til at oplyse om, hvad der er særligt værdifuldt ved deres ejendom, og hvordan bygningsændringer kan foretages, så bygningens værdi højnes.

  Administrationen anbefaler, at forslag til Lokalplan 1.2-9 godkendes og sendes i høring i minimum 8 uger.

  Administrative bemærkninger tilføjet efter Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets møde den 15. maj

  Under udvalgsmødet blev sammenhængen mellem lokalplan 1.2-9 og det kommende lokalplanlægning for Assens Søbad drøftet. Udvalget konstaterede, at der ikke er konflikt mellem lokalplan 1.2-9 og det arbejde, der er igangsat med udarbejdelse af lokalplan for Assens Søbad, idet der udarbejdes en særskilt lokalplan for søbadet. Den særskilte lokalplan vil, efter godkendelse, aflyse Lokalplan 1.2-9 på det areal, som lokalplanen for Søbadet kommer til at omfatte.

  Administrationen bemærker, at den protokollerede bemærkning formelt er korrekt, men vurderer, at der er skabt en uhensigtsmæssig utydelighed i samspillet mellem de to lokalplaner – dels forslag til lokalplan 1.2-9 og den kommende lokalplan for Assens Søbad - idet Søbadet forventes placeret indenfor lokalplanområdet for lokalplan 1.2-9.

  Derfor anbefaler administrationen en mindre justering af Lokalplan 1.2-9 således, at det grønne offentlige areal, der ligger syd for Mariendal strand, som i dag er omfattet af landzonestatus, udtages af forslag til Lokalplan 1.2-9 og derved bevarer sin zonestatus som landzone. Arealet er markeret med rødt på vedlagte bilag. Ændringen vurderes ikke at have nogen betydning for indholdet af Lokalplan 1.2-9. Såfremt lokalplanændringen godkendes, rettes lokalplanforslaget til, inden det sendes i offentlig høring.

  Det er administrationens vurdering, at en udtagelse af arealet er den enkleste løsning, såfremt arealet ønskes bevaret i landzone, og samtidig en løsning, der undgår en række mulige risici. Det gælder dels i forhold til den tvivl og utydelighed, som det kan give borgere i området i forbindelse med høringsprocessen, hvor synspunkter og holdninger til henholdsvis Lokalplan 1.2-9 og den kommende planlægning for Assens Søbad kan blive sammenblandet. Og dels risikoen for en forlængelse af den samlede sagsbehandlingstid og de tvivlsspørgsmål, som i øvrigt kan opstå, såfremt Lokalplan 1.2-9 indklages for Planklagenævnet.

  En udtagelse af arealet syd for Mariendal strand af Lokalplan 1.2-9 betyder som nævnt, at zoneforholdet bevares som i dag, hvor arealet er landzone. Såfremt arealet ikke udtages af Lokalplan 1.2-9, vil det overgå til byzone, og det vil være meget usædvanligt og uhensigtsmæssigt, såfremt Byrådet efterfølgende – i forbindelse med lokalplan for Assens Søbad - skulle ønske at ændre zoneforholdet tilbage til landzone.

  Lovgrundlag

  Lov om planlægning.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 15-05-2017

  Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget indstiller:

  • at forslag til Lokalplan 1.2-9 for Præstevænget, Blomstervænget og Ved Nordstien tilrettes, så etablering af altaner og tagterrasser udgår
  • at forslag til Lokalplan 1.2-9 for Præstevænget, Blomstervænget og Ved Nordstien med tilhørende stilblade i øvrigt godkendes og udsendes i høring i minimum 8 uger.

  Udvalget bemærker, at der ikke er konflikt mellem lokalplan 1.2-9 og det arbejde, der er igangsat med udarbejdelse af lokalplan for Assens Søbad, idet der udarbejdes en særskilt lokalplan for søbadet. Den særskilte lokalplan vil, efter godkendelse, aflyse den del af lokalplanen 1.2-9, som lokalplanen for Søbadet kommer til at omfatte.

  Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 22-05-2017

  Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget indstiller:

  • at forslag til Lokalplan 1.2-9 for Præstevænget, Blomstervænget og Ved Nordstien tilrettes således:
   • at etablering af altaner og tagterrasser udgår,
   • at det grønne område ved stranden, der er markeret på kortbilag, udtages af lokalplanforslaget
  • at forslag til Lokalplan 1.2-9 for Præstevænget, Blomstervænget og Ved Nordstien med tilhørende stilblade i øvrigt godkendes og udsendes i høring i minimum 8 uger.

  Beslutning Økonomiudvalget den 22-05-2017

  Indstillingen anbefales.

  Beslutning Byrådet den 31-05-2017

  Indstillingen godkendt

  Bilag

 • Sagsid.: 17/2612

  Indstilling

  Et flertal på 3 i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget bestående af Poul Poulsen (B), Erik Klindt Andersen (V), og Dan Gørtz (V) beslutter:

  • at planlægning for jordbehandlingsanlægget i Hellevad igangsættes, med bemærkning om, at der ved placeringen og indretningen af anlægget skal tages størst mulige hensyn til naboer, ved at friholde et passende areal som bufferzone mod naboer.
  • At ansøger bidrager økonomisk til at afholde de udgifter, der er følger af udarbejdelse af kommuneplantillæg og lokalplan.

  Et mindretal på 2 i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget bestående af Lone Akselsen (A) og Charlotte Vincent Petersen (A), ønsker at der ikke igangsættes planlægning for et jordbehandlingsanlæg på arealerne i Hellevad.

  Lone Akselsen (A) og Charlotte Vincent Petersen (A) ønsker sagen standset og indbragt for Byrådet, jf. styrelseslovens §23, med en bemærkning om, at de er positive overfor at finde egnede arealer til jordbehandlingsanlægget, men at de ikke finder at arealet i Hellevad er det rigtige i forhold til områdets miljøklasse og vejforhold.

  Beslutningstema

  Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget skal beslutte igangsætningen af et kommuneplantillæg og en ny lokalplan for et område ved Hellevad.

  Sagsfremstilling

  Assens Kommune har modtaget en henvendelse fra firmaet Rens og Sorter A/S vedrørende muligheden for at etablere et affaldsbehandlingsanlæg på Hellevad 18 i Frankfri, matr.nr 16l Brylle By, Brylle. Arealet er på ca. 11,2 ha. 

  Inden ansøger går i gang med den videre planlægning, ønsker de en politisk tilkendegivelse af, at man er positivt stemt for at der arbejdes videre med projektet på det pågældende areal.

  Baggrunden for at etablere et sådant anlæg er at ansøger mener, at der mangler et i Assens Kommune og i samarbejde med Erhvervskontakten har der været set på mulige placeringer. Rens og Sorter A/S vurderer nu, at man har fundet den helt rigtige beliggenhed til det på et areal ved Hellevad.  Hele arealet er udlagt til fremtidig erhvervsområde i Kommuneplan 2013. 

  Placeringen af anlægget på Hellevad

  Lokalplan

  Administrationen har vurderet at projektet er så omfattende at det kræver udarbejdelse af en lokalplan, idet det vurderes at der er tale om en væsentlig ændring i det bestående miljø. 

  Det er hensigten at anlægget skal kunne håndtere følgende aktiviteter:
  kompostering af have-parkaffald, knusning og sortering af bygge-anlægsaffald til genanvendelse, knusning og genanvendelse af beton, knusning og genanvendelse af tegl, rensning af forurenet jord til genanvendelse, rensning og afvanding af slam.

  Rundt om pladsen skal der etableres en afgrænsningsvold med jord klasse 0-II og på pladsen vil der blive anlagt vejerbod, administration, personalefaciliteter, betonplads til modtagelse, div. fraktioner samt haller til sorteringsanlæg (udkast til en situationsplan er med som bilag).

  Forhold til Kommuneplan2013

  Arealet er omfattet af kommuneplanramme 3.2.E.22 Erhvervsområde ved Hellevad.

  Rammen udlægger området til erhvervsområde som lettere industri, lager og værkstedsvirksomhed, herunder service- og forretningsvirksomhed. Der er mulighed for bygninger op til 10 m.

  Administrationen har vurderet, at det ansøgte ikke er i overensstemmelse med kommuneplanrammen idet et affaldsbehandlingsanlæg som ansøgte ikke vurderes til at kunne indpasses i nuværende kommuneplanrammes anvendelsesbestemmelser for området. Der ønskes ligeledes en højere bygningshøjde end 10 m for at kunne få maskiner ind. En etablering af anlægget vil således forudsætte at der ud over lokalplanen bliver udarbejdet et kommuneplantillæg for området.

  Miljøforhold

  Projektet er omfattet af kap. 5 i Miljøbeskyttelsesloven, og skal derfor have en miljøgodkendelse inden virksomheden kan etableres.

  Projektet skal screenes efter VVM-bestemmelserne, hvilket kan medføre, at der skal udarbejdes en VVM-redegørelse forud for etablering.

  Administrationen vurderer ud fra den foreløbige viden, at det er muligt at etablere virksomheden på stedet ud fra de miljø- og planmæssige forhold.

  Naboorientering

  I forbindelse med udarbejdelse af dagsordenspunktet, har administrationen

  sendt en orienteringsskrivelse til de nærmeste naboer, således at de er blevet informeret om et evt. kommende projekt. En egentlig høring vil først være i forbindelse med at der ligger et planforslag der er politisk behandlet og godkendt til at sende i offentlig høring.

  I forbindelse med orienteringsskrivelsen har administrationen modtaget flere henvendelser fra bekymrede borgere, som er imod placeringen af et evt. kommende affaldsbehandlingsanlæg. Der er således også indkommet nogle skriftlige bemærkninger. Disse er vedhæftet som bilag.      

  Administrationens vurdering af og bemærkninger til alternativ placering

  På baggrund af udvalgets beslutning på mødet den 13. marts 2017 har administrationen udarbejdet et notat vedrørende muligheden for en alternativ placering. Der er kun kigget på arealer der i Kommuneplanen er udlagt til erhverv og som er uudnyttet.

  Umiddelbart vil det kun være et areal ved Grønnemose som kan anbefales som alternativ placering.

  Der er endvidere udarbejdet et notat hvor administrationen kort har kommenteret på de væsentligste bemærkninger til den ønskede placering. I forbindelse med en eventuel udarbejdelse af lokalplan med tilhørende miljøscreening, vil de fleste punkter blive belyst og vurderet nærmere.

  Administrationen vil gennemgå de to notater på udvalgsmødet.

  Administrativ tilføjelse efter Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets behandling af sagen den 15. maj 2017

  Byrådet har mulighed for i forbindelse med eventuel godkendelse af igangsætningen af et kommuneplantillæg og en ny lokalplan for et jordbehandlingsanlæg ved Hellevad at forudsætte, at der i lokalplanen udlægges en bufferzone mod eksisterende boliger i området. Der skal i givet fald fastsættes bestemmelser i lokalplanen om etablering af støjvold og beplantningsbælte som forudsætning for ibrugtagning af ny bebyggelse og ændret anvendelse af ubebyggede arealer (hjemmel, planlovens § 15 stk. 2 nr. 12)

  Derudover vil der forud for en endelig vedtagelse af en lokalplan, på baggrund af en frivillig aftale, kunne tinglyses en deklaration, der sikrer, at etablering af anlægget sker efter princippet indefra og ud.

  Lovgrundlag

  Lov om Planlægning.

  Økonomi

  Såfremt planlægningen for området besluttes igangsat, forventes det, at ansøger bidrager økonomisk til at afholde de udgifter, der er følger af udarbejdelse af kommuneplantillæg og lokalplan.

  Beslutningskompetence

  Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget.

  Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 13-03-2017

  Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget besluttede at udsætte sagen med henblik på at få belyst alternative placeringsmuligheder for jordbehandlingsanlægget.

  Udvalget ønsker desuden, at få vurderet de indsigelser, som er rejst i naboorienteringen.

  Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 15-05-2017

  Et flertal på 3 i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget bestående af Poul Poulsen (B), Erik Klindt Andersen (V), og Dan Gørtz (V) beslutter:

  • at planlægning for jordbehandlingsanlægget i Hellevad igangsættes, med bemærkning om, at der ved placeringen og indretningen af anlægget skal tages størst mulige hensyn til naboer, ved at friholde et passende areal som bufferzone mod naboer.
  • At ansøger bidrager økonomisk til at afholde de udgifter, der er følger af udarbejdelse af kommuneplantillæg og lokalplan.

  Et mindretal på 2 i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget bestående af Lone Akselsen (A) og Charlotte Vincent Petersen (A), ønsker at der ikke igangsættes planlægning for et jordbehandlingsanlæg på arealerne i Hellevad.

  Lone Akselsen (A) og Charlotte Vincent Petersen (A) ønsker sagen standset og indbragt for Byrådet, jf. styrelseslovens §23, med en bemærkning om, at de er positive overfor at finde egnede arealer til jordbehandlingsanlægget, men at de ikke finder at arealet i Hellevad er det rigtige i forhold til områdets miljøklasse og vejforhold.

  Beslutning Byrådet den 31-05-2017

  Udgår, jf. pkt. 1.

  Bilag

 • Sagsid.: 15/13887

  Indstilling

  Miljø- og Teknikudvalget indstiller, at forslag til Klimasikringsplan for Assens havneområde samt tilhørende Miljøvurdering sendes i 8 ugers offentlig høring og at der gennemføres en borgervandring i høringsperioden. 

  Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

  Beslutningstema

  Miljø- og Teknikudvalget skal træffe beslutning om, at sende forslaget til Klimasikringsplan for Assens havneområde samt tilhørende Miljøvurdering, som beskriver de miljømæssige konsekvenser, i 8 ugers offentlig høring.

  Sagsfremstilling

  Baggrund

  Kommunens klimatilpasningsplan fra 2014 udpeger Assens Havneområde som risikoområde, på grund af risikoen for oversvømmelser fra havet. Derfor er der blevet udarbejdet et forslag til en Klimasikringsplan for Assens havneområde, som beskriver, hvorledes havnen og byen kan beskyttes mod stormfloder.

  I projektet er der bl.a. arbejdet med oversvømmelsesrisikoen, mulige placeringer af klimasikringsløsninger/højvandssikring i havneområdet samt den nødvendige højde af en sikringsløsning. Der er ligeledes blevet arbejdet med anlæggets indpasning i det eksisterende bymiljø.

  Planen med tilhørende bilag kan ses via nedenstående link:

  www.assens.dk/klimasikringsplan

  Indholdet i planforslag

  Forslaget til Klimasikringsplanen for Assens havneområde indeholder en skitsering af:

  • En indre sikringslinje, som kan udføres etapevis i takt med andre planlagte anlægsprojekter i området (fx omlægning af Sdr. Ring­vej). Omkostningerne til klimasikring forventes således at være mindre, end hvis det skal etableres et helt nyt anlæg kun med klimasikring som formål. Dog vil fuld sikring først kunne opnås, når hele sikringslinjen er etableret. For den indre sikringslinje indeholder klimasikringsplanen kon­krete løsningsforslag, overslag på anlægsøkonomi og driftsøkonomi samt forslag til etapeplan.
  • En ydre perspektivlinje, som på sigt kan etableres, hvis den generelle havvandsstand stiger hurtigere end forventet, således at den indre sik­ringslinje er utilstrækkelig eller hvis hyppigheden af store stormflodshæn­delser øges.
  • Planmæssige krav og beredskabsindsats. Planen indeholder anbefalinger til krav til nybyggeri i området (fx sokkelkoter), samt en beskrivelse af den beredskabsmæssige indsats.

  Figur 1: Oversigt over den indre og ydre sikringslinje.

  Den indre sikringslinje

  Den indre sikringslinje tager udgangspunkt i, at højvandssikringen skal beskytte byen bedst muligt samtidigt med, at anlægget ikke må virke væsentligt ødelæg­gende for de værdier som sikringen skal beskytte, hvilket fx vil sige at:

  • Højden på anlægget ikke må virke meget dominerende i bymiljøet.
  • Linjeføringen ikke unødigt må virke gennemskærende for væsentlige bevægelses linjer for kørende og gående trafik.
  • Anlægget må om muligt sammentænkes og realiseres i sammenhæng med andre planlagte anlægsprojekter i området.
  • Anlægget planlægges og udvikles, hvor det giver mening med henblik på multifunktionalitet.

  Tabel 1: Overordnet beskrivelse af den indre sikringslinje.

  Emne

  Beskrivelse

  Sikringshøjde

  +2,8 DVR90

  Anlægshøjden svarer til mellem 0,3 og 1,3 m – visse steder 1,8 m – over nuværende terræn.

  Sikringshøjden er en lavere end ved den ydre perspektivløsning, og den indre sikringsløsning vil således ikke være høj nok til at modstå meget ekstreme stormflodshændelser.

  Levetid på anlæg

  Der projekteres med en forventet levetid på anlægget på 50 år.

  Kan forhøjes med sandsække. Alternativt skal fastgørelsespunkter til midlertidige forhøjelser indarbejdes fra starten.

  Løsningstyper

  Dige, højvandsmur, skot, hævning af terræn, integrering i vej og evt. mobile beredskabsløsninger på enkelte delstrækninger.

  Sikringsværdi

  Sikre de følsomme anvendelser i bymidten dvs. boliger og ”tørre” erhverv.

  Længde

  Samlet længde ca. 1.785 m

  Alternativ linjeføring længde ca. 2.330 m

  Økonomi

  Samlet skøn ca. 14,6-15,6 mio. kr. afhængig af linjeføringen.

  Beredskab

  Områder uden for den indre sikringslinjen vil fortsat være i risiko for at blive oversvømmet, og skal således sikres individuelt eller ved beredskabsløsninger.

  Realisering

  Inden for de næste 0-10 år.

  Fordele og ulemper

  Ved de centrale og bynære dele af anlægget kan der lægges vægt på at indarbejde multifunktionalitet i designet og udførelsen af sikringsanlægget (fx sikring og vej eller sikring og kvalitetsudvikling af byrum).

  Kan sammentænkes med andre anlægsprojekter i området.

  Ændrer ikke adgangsforholdene for hav­nene.

  Kræver detaljeret projektering af placering og udformning, for at sikre indpasning i det eksisterende bymiljø.

  Relativt lidt plads til etableringen af anlægget gennem byen.

  Der skal indarbejdes pumper/ma­gasinarealer for vand fra baglan­det.

  Kan anlægges over flere år og ud­gifterne kan således også fordeles over flere år.

  Den ydre perspektivlinje

  Den ydre perspektivlinje skal yde en god sikring mod de værste storme, der kan for­udses i nærmeste fremtid. Desuden er det forudsat at højvandssikringen skal give mulighed for fortsat havnedrift, hvilket vil sige, at der arbejdes med en oplukkelig stormport i indsejlingen til havnen.

  Tabel 2: Overordnet beskrivelse af den ydre perspektivlinje.

  Emne

  Beskrivelse

  Sikringshøjde

  +3,5 DVR90

  Anlægshøjden svarer til mellem 1,0 og 2,5 m over nuværende terræn.

  Sikre mod de på nuværende tidspunkt største kendte stormflodshændelser i Østersøen.

  Levetid på anlæg

  Der projekteres med en forventet levetid på anlægget på 50 år.

  Kan forhøjes med sandsække.

  Løsningstyper

  Diger, stenkastning, stormport.

  Sikringsværdi

  Sikre hele havnen og byen.

  Længde

  Samlet længde ca. 1.810 m.

  Økonomi

  Samlet skøn ca. 40 mio. kr.

  Skønnet er meget afhængigt af økonomien forbundet med etablering af stormporten i indsejlingen til havnen, som er svær at prissætte.

  Beredskab

  Anlæg sikre hele byen.

  Realisering

  Inden for de næste 15-20 år.

  Fordele og ulemper

  Allerede i dag vil der i kommunens plangrundlag kunne indarbejdes et forventet tracé for perspektivlinjens sikring.

  Relativt god plads til at lave anlæggene (bil­ligt).

  Nødvendigt at etablere en stormport i havnemundingen (ukendt størrelse/ pris).

  Havnebassinet kan fungere som magasin for vand fra baglandet.

  Højden er afgørende for mulighederne for indpasning.

  Hele strækningen skal anlægges på én gang, for at opnå beskyttelse mod oversvømmelser. Alle udgifter falder derfor samti­digt.

  Miljøvurdering

  Der er gennemført en miljøvurdering af forslaget til Klimasikringsplanen for Assens havneområde. Formålet med Miljøvurderingen er at belyse de miljømæssige konsekvenser ved

  planlægningen og komme med anbefalinger til afbødende foranstaltninger og

  overvågning, som kan mindske eller kompensere for negative påvirkninger af miljøet.

  Miljøvurderingen er udarbejdet på baggrund af en scoping, som berørte myndigheder har haft mulighed for at komme med bemærkninger til. Scopingen peger særligt på at der skal vurderes på:

  • Landskab, herunder kystlandskab, bylandskab og arkitektonisk værdi
  • Kulturarv, herunder arkitektonisk arv
  • Tilgængelighed og barriereeffekt.

  Emnerne er behandlet i Miljøvurderingen, som er vedlagt som bilag.

  Borgerinddragelse i høringsperioden

  Det planlægges, at der i løbet af den 8 ugers offentlige høringsperiode, afholdes en byvandring langs den indre sikringslinje gennem byen, hvor borgerne har mulighed for at høre om forslag til Klimasikringsplan for Assens havneområde. Formålet med byvandringen er, at skabe en dialog med og blandt borgere og andre interesserede omkring planforslaget.

  Stormfloden i januar 2017

  De store stormflodshændelser indtræffer, når en række uheldige vejrforhold optræder samtidigt. Det er graden af disse uheldige omstændigheder, som afgør hvor stor stormfloden bliver. Disse hændelser er yderst sjældne, men vender med jævne mellemrum tilbage i Østersøen og det er ikke muligt at forudsige, hvornår det sker igen.

  Den 4. og 5. januar 2017 blev Østersen ramt af sådan en stormflodshændelse. Kommunens erfaringer med denne stormflodshændelse er kort beskrevet i det vedlagte bilag.

  Ingen ved hvornår Assens igen bliver ramt af en stor oversvømmelse, men prognoserne forudsiger, at det i fremtiden vil ske hyppigere end vi er vant til nu og at hændelserne bliver større.

  Lovgrundlag

  Området er dækket af forskellige lovkomplekser herunder bl.a. Kystbeskyttelsesloven. Kystbeskyttelsesloven bestemmelser kan bl.a. komme i spil ved anlæg af klimasikringen samt udgiftsfordeling.

  Økonomi

  Ifølge kystbeskyttelsesloven skal kystsikring betales af de grundejere, der får fordel af sikringen. Ud over ejerne af kystgrunde kan kommunerne også pålægge grundejere, der har indirekte fordel af sikringen, at bidrage økonomisk. I praksis kan det dog være svært at afgøre præcist hvilke grundejere, der opnår en beskyttelsesfordel. Er der tale om beskyttelse af samfundsværdier har kommunen også et ansvar og skal således bidrage økonomisk.

  Der er ikke afsat midler til de konkrete anlæg beskrevet i forslaget til Klimasikringsplan for Assens havneområde. Det vil derfor være op til en samlet politisk prioritering blandt andre anlægsprojekter at beslutte, i hvilken takt klimasikringsplanen kan realiseres.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Miljø- og Teknikudvalget den 09-05-2017

  Miljø- og Teknikudvalget indstiller, at forslag til Klimasikringsplan for Assens havneområde samt tilhørende Miljøvurdering sendes i 8 ugers offentlig høring.

  Der gennemføres en borgervandring i høringsperioden. 

  Beslutning Økonomiudvalget den 22-05-2017

  Indstillingen anbefales

  Beslutning Byrådet den 31-05-2017

  Indstillingen godkendt

 • Sagsid.: 15/20787

  Indstilling

  Miljø- og Teknikudvalget indstiller at Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse for ”Helnæs” og ”Nordfyn og Kerte” vedtages.

  Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

  Beslutningstema

  Miljø- og Teknikudvalget skal tage beslutning om Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse for Helnæs skal vedtages efter endt høringsperiode.

  Sagsfremstilling

  Planen skal sikre, at vi beskytter grundvandet der, hvor det er sårbart, og at det samtidig sker i fornuftig balance med benyttelsen af arealerne. Planen er vedlagt som bilag. Indsatsplanen omfatter en redegørelse for indvinding af grundvand til drikkevand, grundvandets sårbarhed, forureningstruslerne mod grundvandet og indsatser til beskyttelse af grundvandet i fremtiden.

  Indsatsplanen opererer med beskyttelsesprincippet om at den mest intense beskyttelse skal ske tæt på boringerne og den mere generelle beskyttelse længere væk.

  Indsatsplanen omfatter Helnæs vandværk og er lavet på baggrund af statens kortlægning for Helnæs.

  Planen er udarbejdet i samarbejde med det berørte vandværk og koordinationsforum for grundvand. Koordinationsforum i Assens Kommune består af repræsentanter fra landbruget, erhvervet, Miljøstyrelsen, Region Syddanmark, DN, vandrådet og de omfattede vandværker samt politikere.

  Offentlig høring

  På byrådsmøde den 26. oktober 2016 har byrådet godkendt forslag til indsatsplan for grundvandsbeskyttelse for Helnæs samt tilhørende miljøvurdering. Forslaget har været i offentlig høring 8. december 2016 til 3. marts 2017.

  Vi har modtaget 3 høringssvar fra Miljøstyrelsen, Region Syddanmark og Centrovice.

  Høringssvarene med administrationens kommentarer er vedlagt som bilag (hvidbog).

  Miljøstyrelsen og Region Syddanmarks høringssvar peger på nogle mindre præciseringer – alle af redaktionel karakter, der ikke har indholdsmæssig betydning for planen.

  Centrovice påpeger, at retningslinje 14 i planen, der vedrører regulering af nitratudvaskningen ved behandling af ansøgninger i henhold til husdyrloven, ikke har hjemmel efter lovændring i foråret 2017.

  Retningslinjen er fjernet i den endelig plan og mindre rettelse i forhold til nitrat er rettet til i forhold til at retningslinjen er udgået.

  Koordinationsforum er ved brev blevet orienteret om ændringerne.

  Indsatsplaner i hele Assens Kommune

  Indsatsplan for Odense Vest og Assens blev vedtaget i efteråret 204 og med vedtagelse af planerne for Nordfyn og Kerte samt for Helnæs er der således vedtaget indsatsplaner for alle områder med særlige drikkevandsinteresser samt for alle vandværker i Assens Kommune. Indsatserne er ensartede i alle 4 planer.

  Lovgrundlag

  Lov om vandforsyning m.v. Lovbek. nr. 125 af 26. januar 2017.

  Bekendtgørelse om indsatsplaner, nr. 912 af 27. juni 2016.

  Økonomi

  Indsatsplanen finansieres af et særskilt gebyr, der opkræves af SKAT.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Miljø- og Teknikudvalget den 09-05-2017

  Miljø- og Teknikudvalget indstiller at Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse for ”Helnæs” og ”Nordfyn og Kerte” vedtages.

  Beslutning Økonomiudvalget den 22-05-2017

  Indstillingen anbefales

  Beslutning Byrådet den 31-05-2017

  Indstillingen godkendt

  Bilag

 • Sagsid.: 14/32832

  Indstilling

  Miljø- og Teknikudvalget indstiller at Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse for ”Helnæs” og ”Nordfyn og Kerte” vedtages.

  Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

  Beslutningstema

  Sagen forelægges til stillingtagen til om Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse for Nordfyn og Kerte skal vedtages efter endt høringsperiode.

  Sagsfremstilling

  Indsatsplanen skal sikre, at vi beskytter grundvandet der, hvor det er sårbart, og at det samtidig sker i fornuftig balance med benyttelsen af arealerne. Planen er vedlagt som bilag. Indsatsplanen omfatter en redegørelse for indvinding af grundvand til drikkevand, grundvandets sårbarhed, forureningstruslerne mod grundvandet og indsatser til beskyttelse af grundvandet i fremtiden.

  Indsatsplanen opererer med beskyttelsesprincippet om at den mest intense beskyttelse skal ske tæt på boringerne og den mere generelle beskyttelse længere væk.

  Indsatsplanen omfatter 4 private almene vandværker, Rørup og Omegn, Etterup–Grønnemose, Andebølle og Kerte og Omegn vandværker og er lavet på baggrund af statens kortlægning for to områder; ”Nordfyn” og ”Indvindingsoplande udenfor OSD, Fyn og Sydjylland”.

  Planen er udarbejdet i samarbejde med de berørte vandværker og koordinationsforum for grundvand. Koordinationsforum i Assens Kommune består af repræsentanter fra landbruget, erhvervet, Miljøstyrelsen, Region Syddanmark, DN, vandrådet og de omfattede vandværker samt politikere.

  Offentlig høring

  På byrådsmøde den 26. oktober 2016 har byrådet godkendt forslag til indsatsplan for grundvandsbeskyttelse for Nordfyn og Kerte samt tilhørende miljøvurdering. Forslaget har været i offentlig høring 8. december 2016 til 3. marts 2017.

  Vi har modtaget 3 høringssvar fra Miljøstyrelsen, Region Syddanmark og Centrovice.

  Høringssvarene med administrationens kommentarer er vedlagt som bilag (hvidbog).

  Miljøstyrelsen og Region Syddanmarks høringssvar peger på nogle mindre præciseringer – alle af redaktionel karakter, der ikke har indholdsmæssig betydning for planen.

  Centrovice påpeger, at retningslinje 15 i planen, der vedrører regulering af nitratudvaskningen ved behandling af ansøgninger i henhold til husdyrloven, ikke har hjemmel efter lovændring i foråret 2017.

  Retningslinjen er fjernet i den endelig plan og mindre rettelse i forhold til nitrat er rettet til i forhold til at retningslinjen er udgået.

  Koordinationsforum er ved brev blevet orienteret om ændringerne.

  Indsatsplaner i hele Assens Kommune

  Indsatsplan for Odense Vest og Assens blev vedtaget i efteråret 204 og med vedtagelse af planerne for Nordfyn og Kerte samt for Helnæs er der således vedtaget indsatsplaner for alle områder med særlige drikkevandsinteresser samt for alle vandværker i Assens Kommune. Indsatserne er ensartede i alle 4 planer.

  Lovgrundlag

  Lov om vandforsyning m.v. Lovbek. nr. 125 af 26. januar 2017.

  Bekendtgørelse om indsatsplaner, nr. 912 af 27. juni 2016.

  Økonomi

  Indsatsplanen finansieres af et særskilt gebyr, der opkræves af Skat.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Miljø- og Teknikudvalget den 09-05-2017

  Miljø- og Teknikudvalget indstiller at Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse for ”Helnæs” og ”Nordfyn og Kerte” vedtages.

  Beslutning Økonomiudvalget den 22-05-2017

  Indstillingen anbefales

  Beslutning Byrådet den 31-05-2017

  Indstillingen godkendt

  Bilag

 • Sagsid.: 17/9035

  Indstilling

  Børne- og Uddannelsesudvalget indstiller, at ”Børnepakken” oversendes til behandling i Byrådet.

  Et flertal bestående af V og SF kan ikke tilslutte sig punkterne 1-3:

  1. Finasiering og understøttelse af en længere implementeringsperiode af ny ledelsestildeling på både dagtilbuds- og skoleområdet (1,0 mio.)
  2. Særlige opgaver – Assensskolen (1,5 mio. )
  3. 0-6 års området i Assens by (1,2 mio. )

  Et flertal bestående af V og SF indstiller, at nuværende tildeling til skolerne i foråret 2017 fastholdes i efteråret 2017.

  Forslaget foreslås finansieret af ”Pulje til kommuner i svær økonomisk situation”.

  Flertallet V og SF indstiller endvidere, at ovenstående sag oversendes til budgetforhandlingerne for 2018-2021 med henblik på fastholdelse af nuværende 2017 niveau i elevtildeling i 2018-2021.

  Et mindretal A og DF indstiller punkter 1-4 til godkendelse i Byrådet.

  Forslaget foreslås finansieret af ”Pulje til kommuner i svær økonomisk situation”.

  Administrationen fremsender konkrete beregninger til ovenstående forslag inden behandlingen i Økonomiudvalget.

  Økonomiudvalget indstiller,

  • At reduktion pr. barn nulstilles i 2017 svarende til 1.252.000 kr. og at nuværende 2017-niveau for tildeling fastholdes med beløbene 708.000 kr. i 2018 og 4.709.000 kr. pr. år i perioden 2019-2021,
  • At udgiften i 2017 finansieres af meddelt engangsbeløb fra pulje til kommuner i svær økonomisk situation,
  • At finansiering af udgiften i 2018-2021 oversendes til budgetlægningen for budget 2018-2021

  Et flertal af Økonomiudvalget, 4 medlemmer (F og V) kan ikke tilslutte sig punkterne 1-3. Disse anbefales således ikke gennemført.

  Et mindretal af Økonomiudvalget, 3 medlemmer (A og O) anbefaler videre

  • At der til finansiering og understøttelse af en længere implementeringsperiode af ny ledelsestildeling på både dagtilbuds- og skoleområdet bevilges 1 mio. kr. i 2017
  • At bevillingen finansieres af meddelt engangsbeløb fra pulje til kommuner i svær økonomisk situation,
  • At bevillingen dækker skoleåret 2017/2018, hvorfor mindretallet tilkendegiver, at være indstillet på at overføre midler mellem 2017 og 2018.

  Mindretallet anbefaler derudover,

  • At særlige opgaver – Assensskolen og 0-6 års-området i Assens By bevilges henholdsvis 1,5 mio. kr. og 1,2 mio. kr. i 2017
  • At bevillingen finansieres af meddelt engangsbeløb fra pulje til kommuner i svær økonomisk situation
  • At der fremsendes en ønskeblok til budget 2018-2021 med forlængelse af de nævnte bevillinger i 2018 og 2019
  • At finansiering af udgiften i 2018 og 2019 oversendes til budgetlægningen for budget 2018-2021

  Beslutningstema

  Drøftelse af udmøntning af ”Børnepakken”.

  Sagsfremstilling

  Børne- og Uddannelsesudvalget drøftede på sit møde den 6. marts 2017 ”Børnepakken”, som er en del af beslutningen vedr. strukturændringerne på Dagtilbuds- og Skoleområdet.

  Udvalget bad administrationen om yderligere konkretisering af behov samt forslag til tiltag på Assensskolen og Dagtilbudsområdet i Assens by i forhold til de fire tiltag som ”Børnepakken” indeholder:

  1. Finansiering og understøttelse af en længere implementeringsperiode af ny ledelsestildeling på både dagtilbuds- og skoleområdet (1 mio.)
  2. Særlige opgaver – Assensskolen (1,5 mio.)
  3. 0-6 års området i Assens by (1,2 mio.)
  4. Reduktion pr. barn nulstilles i skoleåret 2017/18 (1,6 mio.)

  Ad. 1. og 4., foreslår administrationen de ekstra budgetmidler fordeles efter tildelingsmodeller, der er på området.

  Reduktionen pr. barn i skoleåret 2017/18 på 1,6 mio. vil ske i en vægtet tildeling efter de principper, der er for tildeling af undervisningsmidler i henholdsvis indskoling, mellemtrin og udskoling.

  Administrationen ser ikke nødvendigheden af, at fordele efter andre principper, da dagtilbud og skoler er decentrale enheder, som modtager tildelingen som en ”pose penge” og fastlægger skolens budget i samarbejde med skolebestyrelserne.

  Forslag 1. og 4. er et udtryk for, at implementeringen af den nye struktur på skoleområdet skal have en længere implementeringstid.

  I forhold til pkt. 2. og 3., henholdsvis Assensskolen og 0-6 års området i Assens by, har administrationen sammen med ledelserne af Assensskolen og dagtilbuddene i Assens by, herunder dagplejen, arbejdet med sagen samt udarbejdet et forslag til, hvordan midlerne kan anvendes.


  Administrationen vurderer, at der pt. er en række udfordringer i Assens by, på dagtilbuds- og skoleområdet som administrationen løbende har været i dialog med både dagtilbud og skole om. Udgangspunktet i disse drøftelser har været, at det skulle løses indenfor den afsatte ramme og indenfor budgetmidlerne til to-sprogsområdet.

  Assens by har dels en høj andel af flygtningebørn og andre to-sprogede, sammenlignet med andre dele af kommunen, dels har Assens by relativt flere børn og familier, der har brug for en særlig indsats.

  De konkrete tiltag, der foreslås, skaber mulighed for en ekstraordinær indsats i forhold til de nye to-sprogede børn og familier, og giver mulighed for flere voksne omkring børnegruppen og i de enkelte klasser, specielt i dansk og matematikundervisningen. Indsatsen vil gavne alle børn uanset etnicitet.

  Administrationen vil i givet fald følge udviklingen og evaluere på de forskellige tiltag, som er foreslået på henholdsvis Dagtilbud og Skole.

  Assensskolen foreslår at de ekstra 1,5 mio. kr. anvendes til to-lærerordninger på alle klassetrin. Assensskolen vælger i den forbindelse at supplere med 500.000 kr., så ordningen hænger økonomisk sammen.

  Børnehusene i Assens og dagplejen, foreslår at der ansættes to ressourcepædagoger, der skal have særligt fokus på børn og familier i udsatte positioner – herunder to-sprogede. De to nye medarbejdere arbejder fleksibelt i både dagpleje, vuggestue og børnehave. Familier med børn i flere tilbud tilknyttes samme pædagog. En mindre del foreslås anvendt til et kompetenceløft af alle medarbejdere i området. Fokus er også her, børn i udsatte positioner, fx to-sprogede m.m.

  Forslagene er vedlagt som bilag.

  Økonomi

  Forudsætningerne i nedenstående økonomi er, at særlige opgaver vedr. Assens skolen og 0.-6. års området i Assens, er konkrete aktiviteter der igangsættes i 2017 og at de øvrige forslag følger skoleåret 2017/2018. Udgiften til børnepakken i budget 2017 udgør derfor:

  Understøttelse af en længere implementeringsperiode af ny ledelsestildeling på både skole- og dagtilbudsområdet

  0,4

  Mio. kr.

  Særlige opgaver vedr. Assensskolen

  1,5

  Mio. kr.

  0.-6. års området i Assens

  1,2

  Mio. kr.

  Reduktion pr. barn nulstilles i skoleåret 2017/2018

  0,7

  Mio. kr.

  I alt påvirkning på budget 2017

  3,8

  Mio. kr.

  Udgiften til børnepakken i budget 2018 udgør derfor:

  Understøttelse af en længere implementeringsperiode af ny ledelsestildeling på både skole- og dagtilbudsområdet

  0,6

  Mio. kr.

  Reduktion pr. barn nulstilles i skoleåret 2017/2018

  0,9

  Mio. kr.

  I alt påvirkning på budget 2017

  1,5

  Mio. kr.

  Der søges om en kassefinansieret tillægsbevilling på 3,8 mio. kr. til budget 2017 under Skole- og Dagtilbudsområdet.

  Der er i forbindelse med fremsættelse af forslaget peget på, at Assens Kommune har, i november 2016, fået tilsagn om ekstra midler for 2017 på 12, 8 mio. kr. fra ”pulje til kommuner i en svær økonomisk situation”. Assens Kommune modtager forventeligt beløbet i sidste kvartal af 2017.

  Besluttes Børnepakken i den beskrevne form, skal der forlods, i forbindelse med budgetlægningen for 2018, afsættes ekstra 1,5 mio. kr. på Børne- og Uddannelsesudvalgets nuværende budgetramme til finansiering af virkningen i 2018 budgettet.

  Høring
  Drøftet på FællesMED-udvalg Børn og Undervisning den 27. april 2017.

  FællesMED-udvalget er enig i konkretiseringen af det beskrevne behov på Assensskolen og dagtilbuddene i Assens by.

  Tiltagene synes også at være relevante svar på behovene og hilser initiativet velkomment.

  FællesMED-udvalget anbefaler, at det overvejes om forsøgsperioden kan gøres længere.

  Administrativ bemærkning efter Børne- og Uddannelsesudvalgets behandling den 3. maj 2017:

  Som supplement til ovenstående økonomibemærkninger, er nedenfor anført konsekvensen af, det af V og SFs stillede forslag, om nulstilling af de vedtagne besparelser i beløb pr. barn, besluttet på Byrådets møde den 22. februar 2017.

  Udgiften ved at nulstille besparelsen fremgår i nedenstående tabel.

  2017 priser

  2017

  2018

  2019

  2020

  2021

  Beløb pr barn

  313

  177

  1.177

  1.177

  1.177

  Total budget (1.000 kr.)

  1.252

  708

  4.709

  4.709

  4.709

  *skoleåret 2017/2018 er perioden 1.8.2017 – 31.7.2018

  Såfremt dette forslag besluttes, skal der meddeles en kassefinansieret tillægsbevilling i 2017 på 1.252.000 kr. under Børne- og Uddannelsesudvalgets område.

  Forslaget ønskes finansieret af de ekstra midler for 2017 på 12, 8 mio. kr. fra ”pulje til kommuner i en svær økonomisk situation”. Assens Kommune modtager forventeligt beløbet i sidste kvartal af 2017.

  Flertallet V og SF anbefaler endvidere, at ovenstående sag oversendes til budgetforhandlingerne for 2018-2021 med henblik på fastholdelse af nuværende 2017 niveau i elevtildeling i 2018-2021.

  Det har den konsekvens, at der skal afsættes ekstra 0,7 mio. kr. i 2018 og 4,7 mio. kr. i hvert af årene fra 2019 til og med 2021 på Børne- og Uddannelsesudvalgets nuværende budgetramme til finansiering af forslaget.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 03-05-2017

  Børne- og Uddannelsesudvalget anbefaler, at ”Børnepakken” oversendes til behandling i Byrådet.

  Et flertal bestående af V og SF kan ikke tilslutte sig punkterne 1-3:

  1. Finasiering og understøttelse af en længere implementeringsperiode af ny ledelsestildeling på både dagtilbuds- og skoleområdet (1,0 mio.)
  2. Særlige opgaver – Assensskolen (1,5 mio. )
  3. 0-6 års området i Assens by (1,2 mio. )

  Et flertal bestående af V og SF indstiller, at nuværende tildeling til skolerne i foråret 2017 fastholdes i efteråret 2017.

  Forslaget foreslås finansieres af ”Pulje til kommuner i svær økonomisk situation”.

  Flertallet V og SF anbefaler endvidere, at ovenstående sag oversendes til budgetforhandlingerne for 2018-2021 med henblik på fastholdelse af nuværende 2017 niveau i elevtildeling i 2018-2021.

  Et mindretal A og DF indstiller punkter 1-4 til godkendelse i Byrådet.

  Forslaget foreslås finansieres af ”Pulje til kommuner i svær økonomisk situation”.

  Administrationen fremsender til konkrete beregninger til ovenstående forslag inden behandlingen i økonomiudvalget.

  Beslutning Økonomiudvalget den 22-05-2017

  Økonomiudvalget indstiller,

  • At reduktion pr. barn nulstilles i 2017 svarende til 1.252.000 kr. og at nuværende 2017-niveau for tildeling fastholdes med beløbene 708.000 kr. i 2018 og 4.709.000 kr. pr. år i perioden 2019-2021,
  • At udgiften i 2017 finansieres af meddelt engangsbeløb fra pulje til kommuner i svær økonomisk situation,
  • At finansiering af udgiften i 2018-2021 oversendes til budgetlægningen for budget 2018-2021

  Et flertal af Økonomiudvalget, 4 medlemmer (F og V) kan ikke tilslutte sig punkterne 1-3. Disse anbefales således ikke gennemført.

  Et mindretal af Økonomiudvalget, 3 medlemmer (A og O) anbefaler videre

  • At der til finansiering og understøttelse af en længere implementeringsperiode af ny ledelsestildeling på både dagtilbuds- og skoleområdet bevilges 1 mio. kr. i 2017
  • At bevillingen finansieres af meddelt engangsbeløb fra pulje til kommuner i svær økonomisk situation,
  • At bevillingen dækker skoleåret 2017/2018, hvorfor mindretallet tilkendegiver, at være indstillet på at overføre midler mellem 2017 og 2018.

  Mindretallet anbefaler derudover,

  • At særlige opgaver – Assensskolen og 0-6 års-området i Assens By bevilges henholdsvis 1,5 mio. kr. og 1,2 mio. kr. i 2017
  • At bevillingen finansieres af meddelt engangsbeløb fra pulje til kommuner i svær økonomisk situation
  • At der fremsendes en ønskeblok til budget 2018-2021 med forlængelse af de nævnte bevillinger i 2018 og 2019
  • At finansiering af udgiften i 2018 og 2019 oversendes til budgetlægningen for budget 2018-2021

  Beslutning Byrådet den 31-05-2017

  Et flertal af Byrådets medlemmer 28 medlemmer (alle undtagen B) godkender,

  1. At reduktion pr. barn nulstilles i 2017 svarende til 1.252.000 kr. og at nuværende 2017-niveau for tildeling fastholdes med beløbene 708.000 kr. i 2018 og 4.709.000 kr. pr. år i perioden 2019-2021,
  2. At udgiften i 2017 finansieres af meddelt engangsbeløb fra pulje til kommuner i svær økonomisk situation,
  3. At finansiering af udgiften i 2018-2021 oversendes til budgetlægningen for budget 2018-2021

  Et mindretal af Byrådets medlemmer, 1 medlem (B) stemmer imod punkt 1-3.

  Et flertal af Byrådet, 15 medlemmer (A, O og Ø) godkender videre

  1. At der til finansiering og understøttelse af en længere implementeringsperiode af ny ledelsestildeling på både dagtilbuds- og skoleområdet bevilges 1 mio. kr. i 2017
  2. At bevillingen finansieres af meddelt engangsbeløb fra pulje til kommuner i svær økonomisk situation,
  3. At bevillingen dækker skoleåret 2017/2018, hvorfor flertallet tilkendegiver, at være indstillet på at overføre midler mellem 2017 og 2018.
  4. At særlige opgaver – Assensskolen og 0-6 års-området i Assens By bevilges henholdsvis 1,5 mio. kr. og 1,2 mio. kr. i 2017
  5. At bevillingen finansieres af meddelt engangsbeløb fra pulje til kommuner i svær økonomisk situation
  6. At der fremsendes en ønskeblok til budget 2018-2021 med forlængelse af de nævnte bevillinger i 2018 og 2019
  7. At finansiering af udgiften i 2018 og 2019 oversendes til budgetlægningen for budget 2018-2021

  Et mindretal af Byrådet, 14 medlemmer (B,C, F og V) stemmer imod punkt 4-10.

  Bilag

 • Sagsid.:

  Beslutning Byrådet den 31-05-2017

  Orientering om aftaler med private tandlæger i forbindelse med indførelse af frit tandlægevalg.

  Orientering om indvielse af rundkørsel ved Grønnemose

 • Sagsid.:

  Beslutning Byrådet den 31-05-2017

  Intet.

 • Sagsid.:

  Beslutning Byrådet den 31-05-2017

  Intet.

 • Sagsid.: 17/10110