icon-Politik

Politik

Referat

Onsdag den 22. februar 2017 kl. 17:00

Mødested: Arena Assens, Rådhus Allé 25, 5610 Assens
Udvalg: Byrådet
Medlemmer: Søren Steen Andersen, Dan Gørtz, Lars Kristian Pedersen, Tanja Møllegaard Løvgren, Leif Wilson Laustsen, Rie Nielsen, Henrik Mott Frandsen, Ole Knudsen, Erik Klindt Andersen, Henning Jensen, Bodil Boesgaard, Jens Henrik W. Thulesen Dahl, Hans Bjergegaard, Betina Signe Stick, Tage Kiltang Bartholin, Finn Viberg Brunse, Charlotte Christiansen, Leif Rothe Rasmussen, Henrik Hansen, Charlotte Vincent Petersen, Elmer Philipsen, Lars Søgaard, Lone Akselsen, Sara Emil Baaring, Arno Termansen, Mogens Mulle Johansen, Malene Rye Andersen, Poul Poulsen, Ena Nørgaard
 • Sagsid.:

  Beslutning Byrådet den 22-02-2017

  Dagsordenen godkendt med bemærkning om, at dagsordenen tilføjes et punkt ”spørgetid til punkt 2” efter punkt 2.

  Dagsordenen godkendt.

 • Sagsid.: 16/27135

  Indstilling

  På baggrund af de indkomne høringssvar indstiller Børne- og uddannelsesudvalget til Byrådet;

  Skoleområdet

  • Organisering i partnerområder, herunder beslutning om eventuel lukning af skolematrikler
   Et flertal bestående af V og SF indstiller
   • at samtlige skoler og landsbyordninger fortsætter som vi kender det i dag. Samarbejdet indenfor partnerområder forbliver som vi kender det i dag. Der etableres ikke partnerskoler. Eventuelt etableres fælles leder mellem skolerne Vissenbjerg og Skallebølle samt mellem Dreslette og Haarby med egen bestyrelse og eget budget. Hver af de 4 skoler har fortsat eget budget og egen bestyrelse.
  • Udpegning af overbygningsskoler
   Et flertal bestående af V og SF indstiller,
   • at overbygningerne forbliver hvor de er i dag
  • Udpegning af skoler med LKT-klasser.
   Et flertal bestående af V og SF indstiller,
   • at Salbrovad og Skallebølle skoler har LKT klasser med hver 10-12 pladser,
   • at skoleledelsen på Brahesholm og Flemløse skole organiseres under Glamsbjergskolen,
   • at Pilehaveskolen fortsætter som nu med egen ledelse, bestyrelse og budget
  • Ledelse på den enkelte skole
   Et flertal bestående af V og SF indstiller,
   • at nuværende ledelsesmodel ændres således at der til skole- og SFOområdet tildeles ledelsesbudget svarende til 3,2 mio. kr. mindre
  • Bestyrelse og eventuelt forældreråd
   Et flertal bestående af V og SF indstiller,
   • at der ikke ændres på eksisterende organisering af bestyrelser og forældreråd
  • MED-struktur og TR-struktur
   Et flertal bestående af V og SF indstiller,
   • at der ikke ændres på eksisterende struktur
  • Principper for frit skolevalg og klassedannelser, herunder kompetence til eventuel lukning af afdelinger(skolematrikler)
   Et flertal bestående af V og SF indstiller,
   • at lovgivningens udgangspunkt om frit valg fortsat følges
  • Stillingtagen til fremtidig brug af eventuelle nedlagte skolematrikler, herunder særligt foreningers brug af lokalerne.
   Et flertal bestående af V og SF indstiller,
   • at der ikke ændres på eksisterende brug af skolematrikler
  • Fremtidig befordring af elever til og fra skole
   Et flertal bestående af V og SF indstiller,
   • at den eksisterende ordning fortsætter uændret

  Dagtilbudsområdet:

  • Organisering af dagtilbudsinstitutioner i partnerområder, herunder eventuel lukning af eksisterende dagtilbud.
   Et flertal bestående af V og SF indstiller,
   • at der ikke ændres på eksisterende organisering af de 6 områdeinstitutioner
   • at børnehaveenheden Bøgedal i Bred under børnehusene i Vissenbjerg nedlægges jf. budgetaftalen.
  • Organisering af dagplejen
   Et flertal bestående af V og SF indstiller,
   • at der ikke ændres på eksisterende organisering af dagplejen, der fortsætter som en selvstændig enhed indenfor eksisterende budget med egen ledelse og bestyrelse.
  • Ledelse på hver enkelt institution samt MED- og TR-struktur
   Et flertal bestående af V og SF indstiller,
   • at der ikke ændres på eksisterende organisering og struktur
   • at nuværende ledelsesmodel ændres således at der til dagtilbudsområdet tildeles ledelsesbudget svarende til 1,4 mio. kr. mindre.

  Dagtilbuds- og skoleområdet:

  • Driftsøkonomi forbundet med beslutning om fremtidens struktur på skole- og dagtilbudsområdet
   Et flertal bestående af V og SF indstiller,
   • at de i budgettet indarbejdede besparelser med årsvirkning på 10,1 mio.kr udmøntes ved reduktion i lønudgifter til lederlønninger med 4,577 mio. kr. samt reduktion i tilskud per barn svarende til kr. 1.381 kr. pr. barn
  • Afledt anlægsøkonomi – stillingtagen afventer Byrådets beslutning om fremtidig struktur
   Et flertal bestående af V og SF indstiller,
   • at der arbejdes videre med den eksisterende anlægsplan. Eksisterende anlægsstop ophæves pr. 1. marts 2017

  Ansættelsesstop:

  • Ansættelsesstop besluttet af Byrådet, 29. juni 2016
   Et flertal bestående af V og SF indstiller,
   • at ansættelsesstop besluttet af Byrådet, 29. juni 2016 ophæves pr. 1. marts 2017.

  Et mindretal bestående af S og DF bemærker, at gruppen bag model 2 vil fremsende forslag inden byrådsmødet.

  Børne- og Uddannelsesudvalget vurderede spørgsmålet om habilitet ift. Sara Emil Baaring, som ansat og fmd. for dagplejens forældrebestyrelse. Udvalget besluttede, at Sara Emil Baaring ikke var inhabil.

  Et flertal af Økonomiudvalget, 4 medlemmer (F og V) indstiller Børne- og Uddannelsesudvalgets flertalsindstilling til Byrådets godkendelse.

  Økonomiudvalget noterer sig, at et mindretal af Børne- og Uddannelsesudvalget har tilkendegivet at ville fremsende et ændringsforslag til sagen inden Byrådets behandling.

  Såfremt ændringsforslaget fremsendes inden den 15. februar 2017 bør forslaget behandles af fagudvalg og Økonomiudvalg med henblik på forberedelse af Byrådets endelige stillingtagen til sagen.

  Ekstraordinære møder i Børne- og Uddannelsesudvalget og Økonomiudvalget vil blive søgt afholdt den 20. februar 2017.

  Et flertal af Økonomiudvalget, 4 medlemmer (F og V) indstiller fortsat model 1 som grundlag for ny struktur på dagtilbuds- og skoleområdet.

  Ole Knudsen, V, bemærker, at han ikke finder, at model 2 er tilstrækkeligt belyst til at kunne forelægges Byrådet til beslutning.

  Et mindretal af Økonomiudvalget, 3 medlemmer (A og O) indstiller model 2 som grundlag for ny struktur på dagtilbuds- og skoleområdet og bemærker, at følgende sager skal behandles særskilt efterfølgende:

  • Skolebestyrelsens sammensætning på Haarby og Vissenbjerg skoler (model 2)
  • Eventuel igangsætning af rammeforsøg inden for godkendelse af deltagelse i forsøg med etablering af landsbyordninger for skoler med mere end 300 elever (model 1 og 2)
  • Undersøgelse af om skoledelen på Brahesholm med fordel kan placeres under
  • Ungdomsskolen (model 2)
  • Plan og eventuelt renoveringsbudget for nedlagte skolebygninger (model 2)
  • Finansiering og vilkår for eventuel ”børnepakke” (model 2). Partierne bemærker, at f forslag til ”børnepakke” er fremsendt til Børne- og Uddannelsesudvalgets møde i marts 2017.
  • Renoveringsplan for Tommerup Skole (model 2) skal foreligge inden budgetforhandlinger til budget 2018
  • Beskrivelse af behov af udbygning eller alternative løsninger, i forhold til den samlede
  • overbygning på Tallerupskolen (model 2)
  • Revideret tildelingsmodeller for skoler og dagtilbud, ny ledelsestildeling (model 1 og 2)
  • Stillingtagen til nedlagte skoler og dagtilbuds over- eller underskud (model 2) i forbindelse med overførselssagen fra budget 2016 til budget 2017.
  • Stillingtagen til nedlagte skoler og dagtilbuds over- eller underskud for perioden 1. januar-31. juli 2017 (model 2).

  Beslutningstema

  Byrådet skal tages stilling til den fremtidige struktur på dagtilbud og skoleområdet i Assens Kommune med virkning fra 1. august 2017 samt om tidligere besluttet ansættelses- og anlægsstop på skoleområdet skal ophæves.

  Sagsfremstilling

  Børne- og Uddannelsesudvalget behandlede sagen på møde den 30. januar 2017 og besluttede, at genoptage behandling af sagen fredag den 3. februar 2017.

  Som et led i budgetaftalen for 2017-2020 var Byrådets partier enige om, at fremtidens dagtilbud- og skole i Assens Kommune skal bygge på faglig kvalitet og bæredygtige enheder, som giver robusthed til at skabe gode lærings- og trivselsmiljøer samt at kommunens dagtilbud- og skole skal tilpasses strukturelt og organisatorisk fra skoleåret 2017/2018.

  Byrådet udsendte på den baggrund den 23. september 2016 forslag om ny struktur på dagtilbuds- og skoleområdet i Assens Kommune i offentlig høring (vedlagt som bilag).

  Forslaget indeholder en nærmere beskrivelse af forslag til fremtidens dagtilbud- og skole i kommunen.

  Høringsperioden sluttede den 18. januar 2017.

  Idet der var indkommet indsigelser til det udsendte høringsmateriale, er der indtrådt en stand still-periode, hvorfor endelig beslutning om ny struktur for det kommende skoleår først kan træffes efter den 15. februar 2017.

  Styrelsesvedtægt for såvel dagtilbuds- og skoleområdet vil skulle rettes efter Byrådets beslutning om ny struktur på områderne. Der vil blive forelagt særskilte sager herom efterfølgende.

  Beslutning om en ny struktur for dagtilbuds- og skoleområdet vil som angivet i forslaget skulle indeholde en lang række delelementer:

  Skoleområdet:

  Organisering i partnerområder, herunder beslutning om eventuel lukning af skolematrikler

  Såvel model 1 som model 2 peger på nedlæggelse af de eksisterende skoler med samtidig oprettelse af 4 nye skoler (partnerskoler) omfattende flere skolematrikler samt hvilke årgange, der skal undervises på de enkelte matrikler.

  Nedenfor behandles spørgsmålet om overbygningens placering særskilt.

  Byrådet anmodes om at tage stilling til etablering af partnerskoler, herunder hvilke skolematrikler der henhører under hver partnerskole. Partnerskolernes skoledistrikt dannes ved sammenlægning af de skoledistrikter, som indgår i det fremtidige partnerområde.

  Såfremt Byrådet beslutter at nedlægge nuværende skoler som fremtidige undervisningssteder, vil der efterfølgende skulle forelægges særskilt sag til Byrådets beslutning med angivelse af bygningernes fremtidige tilhørsforhold, herunder anvendelsesmuligheder og økonomi forbundet hermed.

  Udpegning af overbygningsskoler

  Der er i forslag til ny struktur peget på muligheden for, at overbygningen på Tommerup skole og Tallerupskolen kan samles på én af skolerne samt at overbygningen på Ebberup skole kan flyttes til Assensskolen. Byrådet skal ved fastlæggelsen af ny skolestruktur tage stilling til på hvilke skoler, der skal placeres overbygning.

  Udpegning af skoler med LKT-klasser og specialskoleenheder

  Der er i model 2 peget på nye mulige placeringer af LKT-klasser i henholdsvis Ebberup og Vissenbjerg, idet det bemærkes, at den nuværende LKT-klasse på Salbrovadskolen vil blive nedlagt, forudsat at model 2 gennemføres som beskrevet i forslag til ny struktur. Byrådet skal ved fastlæggelsen af ny skolestruktur tage stilling til på hvilke skoler der skal placeres LKT-klasser.

  I begge modeller fortsætter Pilehaveskolen som selvstændig skole med egen bestyrelse, budget og ledelse.

  Skoledelen under Brahesholm og Helhedsskolen Flemløse foreslås placeret i Partnerskole Syd. 

  Ledelse på den enkelte skole

  Med en omstrukturering af den nuværende skolestruktur til partnerområder er der i begge modeller forudsat en tilsvarende ændret ledelsesstruktur.

  Begge modeller forudsætter, at omkostningerne til ledelse samlet set kan reduceres med 4,577 mio. kr. ved etablering af ny ledelsesstruktur knyttet til etableringen af partnerskoler med flere skolematrikler.

  Etableres der 4 partnerområder vil hvert partnerområde baseret på de opstillede modeller få tildelt økonomi til ledelse svarende til 3,5 lederstilling på skoleområdet og 1,5 lederstilling til SFO-området, i alt 5 lederstillinger.

  Udgangspunktet i decentraliseringsmodellen er, at partnerområdets ledelsesstruktur vil blive fastlagt af den enkelte partnerskole i samarbejde med vicedirektøren inden for den økonomiske ramme som stilles skolerne til rådighed.

  Såfremt Byrådet ønsker at fastlægge nærmere rammer for ledelsesstrukturen bør dette ske i forbindelse med nærværende sag, hvor den fremadrettede struktur på skoleområdet fastlægges. 

  Etableres 4 partnerområder, således som det beskrives i model 1 og 2 vil udgifterne til ledelse samlet set blive reduceret med 4,577 mio. kr. årligt svarende til ca. 4,5 lederstilling.

  Bestyrelse og eventuelt forældreråd

  Ifølge Folkeskolelovens § 42, stk. 1 skal der vælge en bestyrelse for hver partnerskole. Loven fastlægger principper for, hvordan bestyrelserne skal sammensættes.

  Det følger samtidig af lovgivningen, at ved nedlæggelse af skoler og oprettelse af nye skoler skal de afgående skolebestyrelser høres om den præcise bestyrelsessammensætning.

  Bestyrelsens sammensætning skal fastlægges i kommunens styrelsesvedtægt for skoleområdet, der som beskrevet indledningsvis vil skulle ændres efter fastlæggelse af den fremtidige struktur på skoleområdet.

  Byrådet skal således igangsætte ovennævnte høringsproces frem mod endelig stillingtagen til ny styrelsesvedtægt for skoleområdet, som vil blive forelagt Byrådet således, at ny skolebestyrelse kan være valgt pr. 1. oktober 2017.

  Der vil være mulighed for, at den nyvalgte skolebestyrelse kan udarbejde principper for, hvordan forældresamarbejdet skal fungere på de enkelte matrikler.

  Dette kan f.eks. ske gennem oprettelse af forældreråd/ skoleråd.

  Forælderåd/skoleråd har ingen formelt udtaleret mm, men der kan lokalt i principperne indskrives hvilke rammer og beføjelser det enkelte forældreråd/ skoleråd har.

  Skolebestyrelsen er i henhold til loven den høringsberettige part.

  I perioden fra 1. marts 2017 og frem til 1. august 2017, hvor den nye struktur træder i kraft er det hensigtsmæssigt at nedsætte overgangsbestyrelser for de kommende partnerskoler med repræsentation af to forældrevalgte repræsentanter fra hver af de skolematrikler, som kommer til at høre under partnerskolerne.  Byrådet træffer beslutning om nedsættelse af overgangsbestyrelser.

  MED-struktur og TR-struktur på skoleområdet

  Ifølge Assens Kommunes MED-aftale skal MED-strukturen matche den til enhver tid gældende ledelsesstruktur.

  På skoleområdet vil der således, forudsat at der etableres partnerskoler som beskrevet i model 1 og 2 fremadrette skulle etableres et lokalt MED-udvalg for hver af partnerskolerne. Ny MED-struktur vil træde i kraft pr. 1. august 2017.

  MED-aftalen fastlægger endvidere, at der på hver partnerskole skal vælges 1 TR pr. overenskomstgruppe, hvis gruppen omfatter mindst 5 medarbejdere.

  Det følger af model 2, at der i en overgangsperiode indtil skoleåret 2018/2019 skal bibeholdes en tillidsrepræsentant for lærerne på hver skolematrikel. Dette vil være en afvigelse fra MED-aftalen og kræver derfor en særskilt beslutning af Byrådet.

  Principper for frit skolevalg og klassedannelser, herunder kompetence til eventuel lukning af afdelinger (skolematrikler)

  Under forudsætning af at der oprettes fire partnerskoler med hver deres skoledistrikt, tilmeldes eleven som udgangspunkt den skolematrikel, der er nærmest elevens bopæl.

  Skolelederen danner klasser på baggrund af de af skolebestyrelsens fastsatte principper.

  Hvis der ikke er plads i en klasse, henvises til nærmeste matrikelskole i distriktet, hvor der er plads.

  Hvis der er 27 elever i en klasse og således kun en plads tilbage, gives denne plads, såfremt der er flere børn, der ønsker pladsen, til det barn der bor tættest på matriklen.

  Den enkelte skolebestyrelse udarbejder principper for klassedannelse/placering af antal klasser pr. årgang på de enkelte matrikler i distriktet.

  Ligeledes kan skolebestyrelsen lave principper for søskende på samme skole samt forholde sig til elever i særlige positioner.

  Friere skolevalg mellem matriklerne kan udfordre klasseoptimeringsmodellen.

  Byrådet skal tage stilling til de overordnede principper for frit skolevalg.

  Såfremt en partnerskole ved sin planlægning, økonomisk, på grund af søgning til de enkelte afdelinger eller lign. vurderer, at der ikke fremadrettet vil være behov for en afdeling/skolematrikel kan dette kun effektueres efter Byrådets godkendelse.

  Stillingtagen til fremtidig brug af eventuelle nedlagte skolematrikler, herunder særligt foreningers brug af lokalerne

  Såfremt Byrådet beslutter at nedlægge én eller flere skoler som undervisningssted, vil der skulle tages stilling til den fremtidige anvendelse af bygningerne, herunder også under hensyntagen til etablerede foreningers aktuelle brug af de pågældende bygninger.

  Det vil være hensigtsmæssigt om det efter Byrådets fastlæggelse af ny struktur på skoleområdet skabes et overblik over relevante bygningers anvendelse, førend der træffes beslutning om bygningernes fremadrettede anvendelse og den hermed forbundne økonomi.

  Byrådet anmodes på den baggrund om at tage stilling til om der skal igangsættes et arbejde med en kortlægning af relevante bygningers mulige fremadrettede anvendelse, på baggrund af nogle overordnede principper herfor.

  Fremtidig befordring af elever til og fra skole

  En fremtidig struktur hvori der indgår lukning af nuværende skolematrikler eller omflytning af overbygningselever kræver ændrede busruter til skolerne. 

  Retten til transport til og fra skole er reguleret i folkeskoleloven. Hertil kommer, at Byrådet har fastlagt et serviceniveau for området.

  Økonomisk er det i model 2 estimeret, at der med nedlæggelse af skolerne i Skallebølle, Dreslette og Salbrovad samt flytning af elever i overbygningen fra Ebberupskolen til Assensskolen samt flytning mellem Tommerup skole og Tallerupskolen vil, med nuværende serviceniveau, udløse en merudgift på 2,520 mio. kr.

  Finansieringen af udgiften er i model 2 indregnet som en del af den samlede økonomiberegning. Ved beslutning af model 2 flyttes kr. 2,520 mio. til budgettet for offentlig transport.


  Dagtilbudsområdet:

  Organisering af dagtilbudsinstitutioner, herunder dagplejen i partnerområder, samt eventuel lukning af eksisterende dagtilbud

  Såvel model 1 som model 2 peger på en ny organisering af områdeledelsen på dagtilbudsområdet gående fra 6 enheder til 4 enheder. Det foreslås, at områdeledelserne i Børnehusene Aarup, Vissenbjerg, Glamsbjerg og Haarby nedlægges og etableres som to nye enheder, der dækker henholdsvis partnerområde Aarup Vissenbjerg og partnerområde Haarby Glamsbjerg.

  Vedrørende dagplejen peger både model 1 og model 2 på en ny organisering af dagplejen, som betyder, at dagplejeledelsen tilknyttes de fremtidige 4 partnerområder på dagtilbudsområdet.

  Det betyder, at dagplejen nedlægges som en selvstændig enhed, og den fremtidige organisering er placeret hos lederen af hvert af de 4 partnerområder under dagtilbud.

  I samme forbindelse anmodes Byrådet om at tage stilling til om en eller flere institutioner skal nedlægges.

  Det bemærkes, at der i både model 1 og 2 er peget på nedlæggelse af børnehaveenheden Bøgedal i Bred under børnehusene i Vissenbjerg.

  Ledelse på hver enkelt institution samt MED- og TR-struktur

  Begge modellerne baserer sin økonomi på en ledelsesstruktur, hvor der allokeres ressourcer til hvert partnerområde svarende til 3 dagtilbudslederstillinger.

  Hvis Byrådet beslutter, at fusionere skolerne i partnerområder vil det ifølge folkeskoleloven ikke længere være muligt at opretholde landsbyordningerne. Derfor vil en landsbyordningsledelse af børnehave og vuggestue ved etablering af partnerområder overgå til områdeinstitutionen i partnerområdet.

  Ifølge Assens Kommunes MED-aftale skal MED-strukturen matche den til enhver tid gældende ledelsesstruktur.

  På dagtilbudsområdet vil der således, forudsat at der etableres partnerområder som beskrevet i model 1 og 2 fremadrette skulle etableres et lokalt MED-udvalg for hvert af partnerområderne. Ny MED-struktur vil træde i kraft pr. 1. august 2017.

  Tilsvarende vil der for hver overenskomstgruppe, som omfatter mindst 5 medarbejdere skulle vælges 1 tillidsrepræsentant i hvert partnerområde.

  Ansøgning om landsbyordningen

  Børne- og Uddannelsesudvalget har den 19. december 2016 ansøgt om deltagelse i Undervisningsministeriets rammeforsøg med fælles ledelse af dagtilbud og skoler med over 300 elever (landsbyordninger).

  Ansøgningen er sendt med henblik på at bevare de nuværende landsbyordninger i de nye partnerskoler eller for, at få mulighed for at etablere nye landsbyordninger i sammenhæng med partnerskolerne. Der afventes fortsat tilbagemelding på ansøgningen.

  Høringssvar

  Efter endt høringsperiode er der indkommet 179 høringssvar fra såvel bestyrelser, MED-udvalg og borgere. Høringssvarene omfatter såvel bemærkninger til det udsendte høringsmateriale såvel som nye forslag til fremtidens dagtilbud- og skole i Assens Kommune.

  Høringssvarene peger ikke entydigt i en retning, men i de indkomne høringssvar ses der en tendens til, at man ønsker at bevare det, man har.

  Det gør sig gældende både for dagtilbuds- og skoleområdet. I dagtilbud og skoler er der opbakning til samarbejde i partnerområderne, men der er forskellige tilkendegivelser vedrørende organisering af samarbejdet.

  Der udtrykkes ønske om differentierede løsninger i de 4 partnerområder. Ideen om én ledelse, én bestyrelse og ét budget i partnerområderne er der ikke generel opbakning til. Der er utryghed i forhold til løsning af opgaven med gæstepasning i dagplejen.

  Der har været stor interesse og engagement blandt virksomheder, foreninger, forældre samt borgere. Dette ses også i antallet af høringssvar.

  Især er der mange, der har ytret sig om lukning af institutioner, skoler og overbygninger.

  Høringssvarene er tidligere udsendt til Byrådets medlemmer og indgår derved som en del af beslutningsgrundlaget for fremtidens dagtilbud- og skole i Assens Kommune.

  Høringssvarene er vedlagt som bilag.

  Ændringsforslag

  Efter behandling i fagudvalg og Økonomiudvalg den 6. februar 2017 er tilføjet modtaget ændringsforslag fra A, O og Ø til ny struktur på dagtilbuds- og skoleområdet.

  Administrativt tilføjes efter Økonomiudvalgets behandling af sagen den 6. februar 2017.

  De administrative bemærkninger er udarbejdet efter modtagelsen af ændringsforslag til sagen (model 2), hvorfor nedenstående er administrationens foreløbige vurderinger inden sagens udsendelse til Økonomiudvalgets møde den 20. februar 2017.

  Etablering af fælles ledelse mellem to skoler, fx Vissenbjerg/Skallebølle skoler, Haarby/Dreslette skoler (model 1) eller Assens/Salbrovad skoler (model 2) samt overflytning af  overbygningen fra Tommerup Skole til Tallerupskolen (model 2) vurderes at være omfattet af den gennemførte offentlige høring efter folkeskoleloven om ny dagtilbuds- og skolestruktur i november 2016.

  På tilsvarende vis vurderes anbefaling af, at ansvaret for skoledelen på Helhedskolen i Flemløse placeres under Glamsbjergskolen (model 2) og at skoleledelsen for Helhedsskolen i Flemløse og Brahesholmskolen organiseres under Glamsbjergskolen (model 1) er omfattet af den gennemførte offentlige høring efter folkeskoleloven om ny dagtilbuds- og skolestruktur i november 2016.

  For så vidt angår dagtilbudsområdet vurderes ligeledes at høring i forbindelse med lukning af institutionerne Bøgedal og Den Røde Æske samt overflytning af institutionen Bøllehuset til områdeinstitution Vissenbjerg er gennemført med høring om ny dagtilbuds- og skolestruktur i november 2016.

  Model 2 indebærer lukning af skolerne i Skallebølle og Dreslette nedlægges. Der skal i forlængelse her tages politisk stilling til skolernes over- eller underskud. Tilsvarende skal der tages stilling til, hvordan over- eller underskud fra daginstitutionerne Den Røde Æske, som anbefales nedlagt, og Bøllehuset, som anbefales overført til områdeinstitution Vissenbjerg. A, O og Ø har tilkendegivet følgende: ”A, Ø og O vurderer, at et underskud i den størrelsesorden under alle omstændigheder, uanset model, skal behandles af byrådet. Derfor henviser vi finansiering til byrådets behandling af det samlede over/underskud.”

  Endeligt bemærkes vedrørende ansøgning om rammeforsøg vedrørende landsbyordninger for skoler med mere end 300 elever, at Assens Kommune den 14. februar 2017 er godkendt til deltagelse i ordningen. Der vil blive udarbejdet særskilt sag herom til et kommende møde i Børne- og Uddannelsesudvalget.

  Afslutningsvis bemærkes, at der er udarbejdet et økonominotat af 15. februar 2017 vedrørende centrale elementer i såvel model 1 som model 2.

  Lovgrundlag

  Dagtilbudsloven.

  Serviceloven.

  Folkeskoleloven.

  Bekendtgørelse om proceduren ved nedlæggelse af en folkeskole.

  Økonomi

  I budgetaftalen for budget 2017-2020 er der indarbejdet reduktioner på 3,5 mio. kr. i 2017, 6,1 mio. kr. i 2018 og 10,1 mio. kr. i 2019 og frem.

  Strukturændringen på dagtilbuds- og skoleområdet medfører forskellig økonomi afhængig af, hvilken model og dermed hvilke ændringer der godkendes.

  Beregning af økonomiske konsekvenser af en ny struktur er afhængig af den fremtidige model, som Byrådet måtte vedtage.

  Model 1 indebærer en økonomisk besparelse på ændret ledelsesstruktur svarende til 4,577 mio. kr. Restbeløbet opnås ved en reduktion i beløb pr. barn svarende til 1.400 kr.

  Model 2 indebærer tilsvarende en økonomisk besparelse på ændret ledelsesstruktur på 4,577 mio. kr. Herudover indebærer model 2 optimering af klassestørrelser svarende til en reduktion på 10,22 mio. kr.

  Yderligere indebærer model 2 reducerede driftsudgifter fra lukkede skoler på 3,205 mio. kr. samt øgede udgifter til buskørsel på 2,520 mio. kr.

  Den samlede reduktion i model 2 udgør således 15,482 mio. kr. Det ønskede sparemål udgør 10,1 mio. kr., hvorfor det i model 2 foreslås, at der tilbageføres 5,382 mio. kr. til området.

  Den konkrete budgetmæssige udmøntning af model 2 vil ske ved reduktion i lønudgiften som følge af ændret ledelsesstruktur og restbeløbet opnås ved reduktion i beløb pr. barn svarende til 1.200 kr.

  Det bemærkes, at der i model 2 ved beregning af besparelse som følge af lukning af 3 skoler er taget højde for udgifter til fremtidig tomgangsdrift af bygningerne.

  Det samlede sparemål på 10,1 mio. kr. svarer til nedlæggelse af ca. 20 fuldtidsstillinger.

  Der er i ovenstående økonomiberegninger for model 2 ikke indregnet udgifter til flytning af inventar m.v. fra lukkede skoler.  Udgiften hertil skal afholdes inden for skolernes budgetrammer.

  Med en ændret skolestruktur, som indebærer, at alle nuværende skoleenheder lukkes og overflyttes til nye partnerskoler vil der med udgangen af skoleåret 2016/2017 skulle laves et regnskab, således at over-/underskud overdrages til de fremtidige partnerskoler.

  Afledte anlægsudgifter

  Afhængig af Byrådets beslutning om ændret struktur på dagtilbuds- og skoleområdet, herunder på hvilke skoler der placeres overbygninger, vil dette kunne medføre et behov for bygningsmæssige ændringer.

  I anlægsbudgettet for 2017-2020 er i alt afsat 33,0 mio. kr. over de fire år.

  Af dette beløb er der afsat 10,75 mio. kr. til pcb renoveringer i 2017. Derud over er der afsat 12,75 mio. kr. i 2017, 3 mio. kr. i 2018 og 2019 samt 3,5 mio. kr. i 2020 som puljer til diverse renoveringer.

  Hvis overbygningen placeres på Tommerup skole anslås den isolerede udgift til nødvendige anlægsudgifter til 7 mio. kr. Såfremt overbygningen placeres på Tallerupskolen anslås den nødvendige anlægsudgift til 15 mio. kr.

  Der er herved ikke taget højde for eller beskrevet anlægsudgifter til yderligere renoveringsopgaver på de to skoler.

  For begge skolers vedkommende bemærkes, at fælles overbygning vil kunne rummes på begge skoler i en kort overgangsperiode.

  I forlængelse af Byrådets beslutning om fremtidens dagtilbuds- og skolestruktur vil der blive fremsendt en særskilt sag, der konkret beskriver behov for bygningsmæssige ændringer.

  Såfremt der vil være behov for finansiering udover de afsatte beløb i budget 2017-2020 vil der skulle ske en omprioritering inden for anlægsbudgettets rammer.

  Fastholdes nuværende placering af overbygning på begge skoler vil der ikke være afledte anlægsudgifter som følge af ændret skolestruktur i øvrigt.

  Der vurderes ikke at være afledte anlægsomkostninger ved eventuel flytning af overbygningen fra Ebberup skole til Assensskolen.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 30-01-2017

  Børne- og Uddannelsesudvalget anerkender og takker for de mange høringssvar og det store engagement det vidner om.

  Mange af høringssvarene har elementer, der også vidner om en stor parathed til yderligere samarbejde omkring den fælles opgave.

  Flere høringssvar indeholder hertil supplerende forslag, der tydeligt viser stor indsigt i de muligheder, der er for vores dag- og skoletilbud.

  Behandlingen af sagen genoptages på det annoncerede ekstraordinære udvalgsmøde fredag den 3. februar 2017.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 03-02-2017

  På baggrund af de indkomne høringssvar indstiller Børne- og uddannelsesudvalget til Byrådet;

  Skoleområdet

  • Organisering i partnerområder, herunder beslutning om eventuel lukning af skolematrikler
   Et flertal bestående af V og SF indstiller
   • at samtlige skoler og landsbyordninger fortsætter som vi kender det i dag. Samarbejdet indenfor partnerområder forbliver som vi kender det i dag. Der etableres ikke partnerskoler. Eventuelt etableres fælles leder mellem skolerne Vissenbjerg og Skallebølle samt mellem Dreslette og Haarby med egen bestyrelse og eget budget. Hver af de 4 skoler har fortsat eget budget og egen bestyrelse.
  • Udpegning af overbygningsskoler
   Et flertal bestående af V og SF indstiller,
   • at overbygningerne forbliver hvor de er i dag
  • Udpegning af skoler med LKT-klasser.
   Et flertal bestående af V og SF indstiller,
   • at Salbrovad og Skallebølle skoler har LKT klasser med hver 10-12 pladser,
   • at skoleledelsen på Brahesholm og Flemløse skole organiseres under Glamsbjergskolen,
   • at Pilehaveskolen fortsætter som nu med egen ledelse, bestyrelse og budget
  • Ledelse på den enkelte skole
   Et flertal bestående af V og SF indstiller,
   • at nuværende ledelsesmodel ændres således at der til skole- og SFOområdet tildeles ledelsesbudget svarende til 3,2 mio. kr. mindre
  • Bestyrelse og eventuelt forældreråd
   Et flertal bestående af V og SF indstiller,
   • at der ikke ændres på eksisterende organisering af bestyrelser og forældreråd
  • MED-struktur og TR-struktur
   Et flertal bestående af V og SF indstiller,
   • at der ikke ændres på eksisterende struktur
  • Principper for frit skolevalg og klassedannelser, herunder kompetence til eventuel lukning af afdelinger(skolematrikler)
   Et flertal bestående af V og SF indstiller,
   • at lovgivningens udgangspunkt om frit valg fortsat følges
  • Stillingtagen til fremtidig brug af eventuelle nedlagte skolematrikler, herunder særligt foreningers brug af lokalerne.
   Et flertal bestående af V og SF indstiller,
   • at der ikke ændres på eksisterende brug af skolematrikler
  • Fremtidig befordring af elever til og fra skole
   Et flertal bestående af V og SF indstiller,
   • at den eksisterende ordning fortsætter uændret

  Dagtilbudsområdet:

  • Organisering af dagtilbudsinstitutioner i partnerområder, herunder eventuel lukning af eksisterende dagtilbud.
   Et flertal bestående af V og SF indstiller,
   • at der ikke ændres på eksisterende organisering af de 6 områdeinstitutioner
   • at børnehaveenheden Bøgedal i Bred under børnehusene i Vissenbjerg nedlægges jf. budgetaftalen.
  • Organisering af dagplejen
   Et flertal bestående af V og SF indstiller,
   • at der ikke ændres på eksisterende organisering af dagplejen, der fortsætter som en selvstændig enhed indenfor eksisterende budget med egen ledelse og bestyrelse.
  • Ledelse på hver enkelt institution samt MED- og TR-struktur
   Et flertal bestående af V og SF indstiller,
   • at der ikke ændres på eksisterende organisering og struktur
   • at nuværende ledelsesmodel ændres således at der til dagtilbudsområdet tildeles ledelsesbudget svarende til 1,4 mio. kr. mindre.

  Dagtilbuds- og skoleområdet:

  • Driftsøkonomi forbundet med beslutning om fremtidens struktur på skole- og dagtilbudsområdet
   Et flertal bestående af V og SF indstiller,
   • at de i budgettet indarbejdede besparelser med årsvirkning på 10,1 mio.kr udmøntes ved reduktion i lønudgifter til lederlønninger med 4,577 mio. kr. samt reduktion i tilskud per barn svarende til kr. 1.381 kr. pr. barn
  • Afledt anlægsøkonomi – stillingtagen afventer Byrådets beslutning om fremtidig struktur
   Et flertal bestående af V og SF indstiller,
   • at der arbejdes videre med den eksisterende anlægsplan. Eksisterende anlægsstop ophæves pr. 1. marts 2017

  Ansættelsesstop:

  • Ansættelsesstop besluttet af Byrådet, 29. juni 2016
   Et flertal bestående af V og SF indstiller,
   • at ansættelsesstop besluttet af Byrådet, 29. juni 2016 ophæves pr. 1. marts 2017.

  Et mindretal bestående af S og DF bemærker, at gruppen bag model 2 vil fremsende forslag inden byrådsmødet.

  Børne- og Uddannelsesudvalget vurderede spørgsmålet om habilitet ift. Sara Emil Baaring, som ansat og fmd. for dagplejens forældrebestyrelse. Udvalget besluttede, at Sara Emil Baaring ikke var inhabil.

  Beslutning Økonomiudvalget den 06-02-2017

  Et flertal af Økonomiudvalget, 4 medlemmer (F og V) indstiller Børne- og Uddannelsesudvalgets flertalsindstilling til Byrådets godkendelse.

  Økonomiudvalget noterer sig, at et mindretal af Børne- og Uddannelsesudvalget har tilkendegivet at ville fremsende et ændringsforslag til sagen inden Byrådets behandling.

  Såfremt ændringsforslaget fremsendes inden den 15. februar 2017 bør forslaget behandles af fagudvalg og Økonomiudvalg med henblik på forberedelse af Byrådets endelige stillingtagen til sagen.

  Ekstraordinære møder i Børne- og Uddannelsesudvalget og Økonomiudvalget vil blive søgt afholdt den 20. februar 2017.

  Beslutning Økonomiudvalget den 20-02-2017

  Et flertal af Økonomiudvalget, 4 medlemmer (F og V) indstiller fortsat model 1 som grundlag for ny struktur på dagtilbuds- og skoleområdet.

  Ole Knudsen, V, bemærker, at han ikke finder, at model 2 er tilstrækkeligt belyst til at kunne forelægges Byrådet til beslutning.

  Et mindretal af Økonomiudvalget, 3 medlemmer (A og O) indstiller model 2 som grundlag for ny struktur på dagtilbuds- og skoleområdet og bemærker, at følgende sager skal behandles særskilt efterfølgende:

  • Skolebestyrelsens sammensætning på Haarby og Vissenbjerg skoler (model 2)
  • Eventuel igangsætning af rammeforsøg inden for godkendelse af deltagelse i forsøg med etablering af landsbyordninger for skoler med mere end 300 elever (model 1 og 2)
  • Undersøgelse af om skoledelen på Brahesholm med fordel kan placeres under
  • Ungdomsskolen (model 2)
  • Plan og eventuelt renoveringsbudget for nedlagte skolebygninger (model 2)
  • Finansiering og vilkår for eventuel ”børnepakke” (model 2). Partierne bemærker, at f forslag til ”børnepakke” er fremsendt til Børne- og Uddannelsesudvalgets møde i marts 2017.
  • Renoveringsplan for Tommerup Skole (model 2) skal foreligge inden budgetforhandlinger til budget 2018
  • Beskrivelse af behov af udbygning eller alternative løsninger, i forhold til den samlede
  • overbygning på Tallerupskolen (model 2)
  • Revideret tildelingsmodeller for skoler og dagtilbud, ny ledelsestildeling (model 1 og 2)
  • Stillingtagen til nedlagte skoler og dagtilbuds over- eller underskud (model 2) i forbindelse med overførselssagen fra budget 2016 til budget 2017.
  • Stillingtagen til nedlagte skoler og dagtilbuds over- eller underskud for perioden 1. januar-31. juli 2017 (model 2).

  Beslutning Byrådet den 22-02-2017

  Henrik Hansen blev erklæret inhabil og forlod mødet under sagens behandling. Berit Schaldemose indtrådte som suppleant for Henrik Hansen under sagens behandling.

  Byrådet besluttede efterfølgende, at ingen øvrige medlemmer af Byrådet er inhabile under sagens behandling.

  Borgmesteren modtog følgende underændringsforslag til henholdsvis model 1 og model 2, idet Byrådet var gjort opmærksom på, at der ikke kunne fremsættes yderligere ændringsforslag efter afstemningens igangsætning.

  Underændringsforslag til model 1 fremsat af V, F og C:

  V, SF og C indstiller, at besparelsen på elevtildelingen i perioden 1. august til 31. december 2017, ca. 2,3 mio. kr. tages fra det ekstraordinære beløb, som Assens Kommune fik tildelt fra Indenrigsministeriet i november 2016, hvor kommunen fik ca 12,8 mio. kr.

  Underændringsforslag til model 2 fremsat af B:

  B foreslår, at model 2 ændres således, at overbygningerne bevares på Ebberup Skole samt på Tommerup og Tallerup skole.

  Underændringsforslag til model 2 fremsat af A:

  A foreslår, at model 2 ændres således, at modellen tilføjes, at følgende sager behandles særskilt i kommende møder:

  o Skolebestyrelsens sammensætning på Haarby og Vissenbjerg skoler (model 2)

  o Eventuel igangsætning af rammeforsøg inden for godkendelse af deltagelse i forsøg med etablering af landsbyordninger for skoler med mere end 300 elever (model 1 og 2)

  o Undersøgelse af om skoledelen på Brahesholm med fordel kan placeres under

  o Ungdomsskolen (model 2)

  o Plan og eventuelt renoveringsbudget for nedlagte skolebygninger (model 2)

  o Finansiering og vilkår for eventuel ”børnepakke” (model 2). Partierne bemærker, at f forslag til ”børnepakke” er fremsendt til Børne- og Uddannelsesudvalgets møde i marts 2017.

  o Renoveringsplan for Tommerup Skole skal foreligge inden budgetforhandlinger til budget 2018 (model 2)

  o Børne- og Uddannelsesudvalget udarbejder kommissorium for kommende samarbejde i partnerområdernes udviklingsplan (model 2)

  o Beskrivelse af behov af udbygning eller alternative løsninger, i forhold til den samlede overbygning på Tallerupskolen (model 2)

  o Reviderede tildelingsmodeller for skoler og dagtilbud, ny ledelsestildeling (model 1 og 2)

  o Stillingtagen til nedlagte skoler og dagtilbuds over- eller underskud i forbindelse med overførselssagen fra budget 2016 til budget 2017 (model 2)

  o Stillingtagen til nedlagte skoler og dagtilbuds over- eller underskud for perioden 1. januar-31. juli 2017 (model 2).

  Underændringsforslag til model 1 fremsat af V, C og F sattes til afstemning:

  For stemte 13 medlemmer (C, F og V)

  Imod stemte 1 medlem (B)

  15 medlemmer (A, O og Ø) stemte hverken for eller imod

  Underændringsforslaget var herefter vedtaget. Model 1 justeres med det vedtagne underændringsforslag

  Underændringsforslag til model 2 fremsat af B sattes til afstemning:

  For stemte 14 medlemmer (B, C, F og V)

  Imod stemte 15 medlemmer (A, O og Ø)

  Ingen medlemmer stemte hverken for eller imod

  Underændringsforslaget var herefter bortfaldet.

  Underændringsforslag til model 2 fremsat af A sattes til afstemning:
  For stemte 15 medlemmer (A, O og Ø)

  Imod stemte 14 medlemmer (B, C, F og V)

  Ingen medlemmer stemte hverken for eller imod

  Underændringsforslaget var herefter vedtaget. M odel 2 justeres med det vedtagne underændringsforslag.

  Model 2 fremsat af A, O og Ø med ændring som følge af vedtaget underændringsforslag fremsat af A, jf. oven for, sattes til afstemning:

  For stemte 15 medlemmer (A, O og Ø)

  Imod stemte 14 medlemmer (B, C, F og V)

  Ingen medlemmer stemte hverken for eller imod

  Model 2 justeret med vedtaget underændringsforslag var herefter godkendt.

  Bilag

 • Sagsid.:

  Beslutning Byrådet den 22-02-2017

  Poul Hansen spurgte hvor langt der er fra Tommerup Skole til Tallerup Skole?

  En borger spurgte om han skulle forstå et byrådsmedlem sådan, at større klasser medfører mindre inklusionsproblemer

 • Sagsid.: 16/27241

  Indstilling

  Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget indstiller at videresende følgende til Byrådets godkendelse:

  • At der gives overførselsadgang mellem budgetårene for Eventpuljen med henblik på, at uforbrugte midler kan indgå i det følgende års udmøntning af Eventpuljen (retningslinje c. for Tildelingsudvalgets udmøntning af Eventpuljen)
  • At der gives adgang til overførsel af beløb ud over 5 % af Eventpuljen for 2016 og samme overførselsadgang for 2017 og frem.

  Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

  Beslutningstema

  Sagen forelægges til politisk stillingtagen til om der skal gives overførselsadgang mellem budgetårene for Eventpuljen.

  Sagsfremstilling

  Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget vedtog den 30. januar 2017 retningslinjer for Tildelingsudvalgets udmøntning af Eventpuljen.

  Tildelingsudvalget tilrettelægger én årlig ansøgningsrunde til puljen. Ansøgningsrunden ligger typisk i marts måned, således at de bevilgede midler kan anvendes til årets arrangementer.

  Erfaringen fra tidligere bevillinger er, at ikke alle arrangementer bliver gennemført. Der vil derfor ofte være et beløb, som ikke bliver forbrugt.

  Nuværende eventstrategi og forretningsorden for Tildelingsudvalget indeholder ingen bestemmelser om, at uforbrugte midler skal retur til Eventpuljen, og dermed indgå i næste års ansøgningsrunde. Dette betyder i princippet, at beslutningskompetencen omkring anvendelse af eventuelle restmidler ligger i Byrådet, og at der ikke vil være klarhed på det konkrete beløb til udmøntning på det tidspunkt, hvor Tildelingsudvalget mødes herom.

  Det vurderes, at det vil være hensigtsmæssig om der fremover kan gives automatisk overførselsadgang mellem budgetårene, også for beløb udover 5 %, idet det i så fald vil være muligt at sikre at alle eventpuljens midler bringes i spil til arrangementer.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Økonomiudvalget den 06-02-2017

  Indstillingen anbefales

  Beslutning Byrådet den 22-02-2017

  Indstillingen godkendt.

 • Sagsid.: 16/11318

  Indstilling

  Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget indstiller, at kommuneplantillæg nr. 21 og lokalplan 5.2-1 vedtages endeligt.

  Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

  Beslutningstema

  Der skal træffes beslutning om den endelige vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 21 og lokalplan 5.2-1., der muliggør en udvidelse af Tommerup Kister.

  Sagsfremstilling

  Byrådet besluttede den 26. oktober 2016 at sende forslag til kommuneplantillæg nr. 21, samt lokalplan 5.2-1 Erhvervsområde ved Krengerupvej i 8 ugers offentlig høring fra den 27. oktober 2016 til den 22. december 2016.

  Der er i høringsperioden indkommet 3 bemærkninger. 

  Lokalplanens indhold

  Forslag til lokalplan 5.2-1 for et område til erhvervsformål ved Krengerupvej i Glamsbjerg samt Kommuneplantillæg nr. 21 er udarbejdet på baggrund af Tommerup Kisters ønske om at udvide virksomheden på nuværende adresse.  

  Virksomheden er beliggende indenfor Kommuneplanramme 5.2.BE.6 Krengerupvej 84 og er i dag omfattet af lokalplan nr. 0.71 Område ved Skolevej, Egevej og Krengerupvej.

  Virksomheden ligger i et område, der i lokalplan nr. o.71 er udlagt til blandet bolig- og serviceformål. Virksomheden er i dag kun beliggende på Krengerupvej 84. I forbindelse med en udvidelse inddrages Krengerupvej 80 som i dag ligger ubebygget hen. Dette areal skal bruges til anlæg af parkeringspladser til virksomheden.

  En tilladelse til en udvidelse af Tommerup Kister vil stride imod bl.a. anvendelsesbestemmelserne i nuværende lokalplan og kræver, at der bliver udarbejdet en ny lokalplan, der udlægger området til erhvervsformål.

  I forhold til den eksisterende lokalplan er de væsentlige ændringer i forslag til Lokalplan 5.2-1 en ændret anvendelse af området fra blandet bolig- og serviceområde til et erhvervsområde, samt en forhøjelse af bebyggelsesprocenten fra 40 til 60 procent. 

  Lokalplanområdet

  Kommuneplantillæg nr. 21

  Sideløbende med lokalplanen er der udarbejdet et kommuneplantillæg for rammeområde 5.2.BE.6, idet den ønskede udvidelse af virksomheden betyder at de ikke kan overholde den bebyggelsesprocent og det maximale rumfang pr. kvadratmeter, som er fastlagt i den eksisterende kommuneplanramme. 

  Kommuneplantillægget ændrer bebyggelsesprocenten fra 40 til 60 procent, samt fjerner kravet til maksimalt rumfang.

  Høringssvar

  Der er indkommet 3 bemærkninger i høringsperioden.

  1. Glamsbjerg fri- og efterskole, Krengerupvej 50, Glamsbjerg
  2. Ole J. Christiansen, Skovbrynet 10, Glamsbjerg
  3. Odense Bys Museer, Overgade 48, Odense

  Ad. 1 Glamsbjerg fri- og efterskole mener at placeringen af p-pladsen vil medføre ikke uvæsentlige trafiksikkerhedsmæssige forringelser for brugerne af skolen. De ønsker at der indtænkes en form for cykelsti fra den nyetablerede p-plads og frem til Krengerupvej.

  Administrationen bemærker, at den nye p-plads skal benyttes af 10-15 medarbejdere på fabrikken Tommerup Kister med en arbejdstid fra kl. 7:00 – 15.00 og vurderer på baggrund af ovenstående informationer, at der er relativt få biler til fabrikken.

  De få biler til fabrikken kombineret med forskudt møde i forhold til skolen betyder, at benyttelse af p-pladsen til fabrikken ikke umiddelbart vil skabe nogen trafikale konflikter. Assens kommune vil dog følge situationen med trafikafviklingen efter åbningen af p-pladsen.

  Ad. 2 Ole J. Christiansen Skovbrynet 10 har ingen indvendinger, men ønsker ikke der kommer mere støj, også med hensyn til kørsel med lastbiler.

  Administrationen bemærker, at den planlagte udvidelse ikke vurderes til at medføre mere støj i området, da det primært er mere lagerplads de har brug for. Lokalplanen muliggør dog etablering af et støjværn hvis det skulle blive nødvendigt. 

  Ad. 3 Odense Bys Museer gør opmærksom på, at bygherre bør informeres om at hvis der i anlægsarbejdet findes arkæologiske spor eller genstande skal anlægsarbejdet omgående indstilles og Odense Bys Museer kontaktes.

  Administrationen bemærker at Odense Bys brev er sendt til Tommerup Kister og at det tillige vil komme til at fremgå af byggetilladelsen. 

  Lovgrundlag

  Lov om Planlægning.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 30-01-2017

  Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget indstiller, at kommuneplantillæg nr. 21 og lokalplan 5.2-1 vedtages endeligt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 06-02-2017

  Indstillingen anbefales

  Beslutning Byrådet den 22-02-2017

  Indstillingen godkendt.

  Bilag

 • Sagsid.: 14/24481

  Indstilling

  Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget og Miljø- og Teknikudvalget indstiller:

  • at HVIDBOG – samt anbefalinger til ændringer i strategien på baggrund af de indkomne høringssvar – godkendes
  • at Infrastrukturstrategi 2017-35 endeligt godkendes
  • at forslag til ”Organisering, indsatser og ressourcer 2017-21” godkendes
  • at der afsættes 1 kr. per borger i forbindelse med implementering af strategien i 2017
  • at Assens Kommunes bidrag til den fælles indsats finansieres af midler til byudvikling 2017.

  Miljø- og Teknikudvalget bemærker, at der i de fremadrettede handlinger til udmøntning af den strategiske infrastrukturplan for Fyn bør indtænkes flere konkrete muligheder for kombinationsrejser vest for Odense (Park and Ride).

  Økonomiudvalget anbefaler indstillingerne.

  Beslutningstema

  Forslag til Infrastrukturstrategi Fyn 2017-35 har været fremlagt i høring i august og september 2016 blandt de 10 fynske kommuner og en række offentlige og private organisationer.

  Høringssvarene giver anledning til nogle ændringer og præciseringer i strategiens indhold, tekst og kortbilag, som har været forelagt Borgmesterforum på møde den 14. december 2016.

  De fynske borgmestre drøftede og godkendte med enkelte tilpasninger de anbefalede ændringer, og fremsender nu den tilrettede Infrastrukturstrategi Fyn 2017-35 til endelig godkendelse ved de 10 fynske kommunalbestyrelser i februar 2017.

  Sagsfremstilling

  Der er i høringsperioden indkommet høringssvar fra 21 høringsparter. Der er udtrykt generelt stor tilfredshed med strategiens ambitioner og hovedretning.

  Derudover er der konstruktive forslag til ændringer og præciseringer, der kan styrke den fremtidige fynske varetagelse af forbedringer i mobiliteten og de trafikale infrastrukturindsatser på Fyn. De samlede høringssvar vedlagt som bilag.

  Projektgruppen har udarbejdet HVIDBOG med detaljeret gennemgang og bemærkninger til de indkomne høringssynspunkter.

  De omfattende høringssvar er gennemgået og kommenteret og danner baggrund for projektgruppens anbefalinger til ændringer og præciseringer i infrastrukturstrategiens tekst og kortbilag. Bemærkningerne til de indkomne høringssvar er samlet i vedlagte HVIDBOG.

  FYN I BEVÆGELSE – Infrastrukturstrategi Fyn 2017-35

  Infrastrukturstrategi Fyn 2017-35 har som hovedformål at skabe optimal infrastruktur og mobilitet til og fra Fyn og internt på Fyn.

  Dette nødvendiggør, at alle fynske kommuner arbejder og tænker sammen, fordi infrastruktur er kommunegrænseløs, og i mange tilfælde kræver stor, vedvarende og langsigtet handling, som er koordineret for at opnå fuld effekt og synergi – indad og udad til.

  Infrastrukturstrategien frem mod 2035 handler om, hvad der skal til for at skabe fælles fynsk udvikling, og hvilken arbejdsdeling der bør være. Desuden er der forslag til, hvad der kan gøres i Byregion Fyn – samarbejdet, og hvad der kan gøres i den enkelte kommune. De fynske kommuner kan ikke gøre det alene, og strategien understreger betydningen af at indgå i partnerskaber med andre offentlige myndigheder og private organisationer i såvel proces som realisering af projekter.

  Strategien tegner et hierarkisk netværk af de fremtidige fynske trafikale korridorer og knudepunkter (Det Fynske Mobilitetskort 2017-35), som skal udvikles for at fremme den fynske mobilitet.

  Det fynske netværk af korridorer og knudepunkter vil udgøre grundlaget for prioriteringer og indsatser. Fyn skal kendes på effektive korridorer, hvad enten disse udgøres af veje, togstrækninger, letbaner, broer, færgeruter, og/eller supercykelruter, samt på attraktive terminaler/bymiljøer for rejseservice og omstigning.

  Den fælles fynske infrastrukturstrategi peger på et fremtidigt Fyn, der hænger tæt sammen i en moderne infrastruktur. Dette giver plads til attraktive rejser i letbaner og tog (Det Fynske S-tog), smidige ture i egen bil, ture i hurtigbusser, på cykel, til fods og i kombinationer heraf. Bæredygtige transportformer fremmes, ”smart-tænkning” indarbejdes i alle løsninger og nye sammenhængende rejser/”kombinationsrejser”, som ikke er set før, tilbydes fynboerne.

  Ud over selve strategien, er der udarbejdet et kort resume af infrastrukturstrategien efter flere kommuners ønske. Begge er vedlagt som bilag.

  Indsatser og prioriteringer 2017-21

  Der er udarbejdet særskilt notat med forslag til igangsættelse af arbejdet med at implementere og prioritere infrastrukturstrategien i Byregion Fyn regi og i de enkelte kommuner.

  Her foreslås opbygget en organisation bestående af kommunalpolitikere og embedsmænd fra de involverede kommuner, som skal stå for styring og prioritering af implementering af strategien frem til vedtagelsen af en ny sammenhængende struktur for alle Byregion Fyns samlede aktiviteter i 2018.

  Der foreslås i den forbindelse en prioritering og igangsætning af de første og mest påtrængende indsatser, som kommunerne skal tilslutte sig samtidig med godkendelse af infrastrukturstrategien.

  Det foreslås ligeledes, at kommunerne afsætter mandskabsmæssige ressourcer og finansierer igangsættelse af indsatser og projekter i 2017 med 1 kr. per borger for at igangsætte implementeringen af infrastrukturstrategien.

  Administrativ tilføjelse

  Administrationen bemærker, at Byregion Fyns sekretariat ved en beklagelig fejl har overset de af Assens Kommune tidligere fremsendte høringssvar fra Assens Byråd. Sekretariatet vil dog sikre, at de 3 senest indsendte bemærkninger behandles på lige fod med øvrige kommentarer fra Assens Kommune. Som bilag vedhæftes dialogen mellem Byregionen og Assens Kommune omkring fremsendelse af tillæg til høringssvar, samt Byregionens tilbagemelding ift. behandling af Assens Kommunes høringssvar.

  Lovgrundlag

  Kommunalfuldmagten.

  Økonomi

  Assens Kommune skal medfinansiere den fælles indsats med 1 kr. per borger, svarende til ca. 41.500 kr. i 2017.

  Beløbet finansieres af midler til Byudvikling, hvor Byrådet i 2017 har afsat 1 mio. kr. på anlægsbudgettet.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 30-01-2017

  Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget indstiller:

  • at HVIDBOG – samt anbefalinger til ændringer i strategien på baggrund af de indkomne høringssvar – godkendes
  • at Infrastrukturstrategi 2017-35 endeligt godkendes
  • at forslag til ”Organisering, indsatser og ressourcer 2017-21” godkendes
  • at der afsættes 1 kr. per borger i forbindelse med implementering af strategien i 2017
  • at Assens Kommunes bidrag til den fælles indsats finansieres af midler til byudvikling 2017.

  Beslutning Miljø- og Teknikudvalget den 31-01-2017

  Miljø- og Teknikudvalget indstiller:

  • at HVIDBOG – samt anbefalinger til ændringer i strategien på baggrund af de indkomne høringssvar – godkendes
  • at Infrastrukturstrategi 2017-35 endeligt godkendes
  • at forslag til ”Organisering, indsatser og ressourcer 2017-21” godkendes
  • at der afsættes 1 kr. per borger i forbindelse med implementering af strategien i 2017
  • at Assens Kommunes bidrag til den fælles indsats finansieres af midler til byudvikling 2017.

  Miljø- og Teknikudvalget bemærker, at der i de fremadrettede handlinger til udmøntning af den strategiske infrastrukturplan for Fyn bør indtænkes flere konkrete muligheder for kombinationsrejser vest for Odense (Park and Ride).

  Beslutning Økonomiudvalget den 06-02-2017

  Indstillingerne anbefales

  Beslutning Byrådet den 22-02-2017

  Indstillingen godkendt.

  Bilag

 • Sagsid.: 15/16447

  Indstilling

  Økonomiudvalget tilkendegiver på baggrund af Assens Kommunes høringssvar, at borgmesterens forhandlingsposition tager sit udgangspunkt i, at den sydlige linjeføring er mindst acceptabelt for Assens Kommune samt at den nordlige linjeføring er et bedre alternativ, hvis ikke kombi-løsningen kan imødekommes.

  Økonomiudvalget anbefaler på den baggrund at Byrådet tilkendegiver, at Assens Kommune i samarbejde med Middelfart Kommune fremadrettet arbejder for fremme af den nordlige linjeføring med en række betingelser.

  Beslutningstema

  Sagen forelægges til drøftelse af Assens Kommunes forhandlingsposition i forhold til endelig fastlæggelse af linjeføring af jernbanen over Vestfyn.

  Sagsfremstilling

  Assens Byråd afgav på mødet den 31. august 2016 høringssvar til sagen vedrørende fastlæggelse af linjeføring af jernbanen over Vestfyn.

  Byrådet anbefalede i sit høringssvar den såkaldte kombinationsløsning for linjeføringen.

  Vejdirektoratet har efter gennemført VVM-redegørelse indstillet en sydlig linjeføring af jernbanen.

  Vejdirektoratets indstilling er således ikke overensstemmende med Assens Kommunes ønsker, hvorfor der er behov for stillingtagen til om kommunens forhandlingsposition skal justeres efter den nu afgivne indstilling om linjeføring.

  Som beslutningsgrundlag er udarbejdet et notat, som viser et overblik over påvirkninger, jf. VVM-redegørelsen ved henholdsvis en nordlig linjeføring og ved kombinationsløsningen.  Endvidere medsendes et kortbilag, som viser de tre undersøgte linjeføringer. Uddybende kortbilag kan ses på følgende link: http://webkort.vd.dk/vestfyn/

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Beslutning Økonomiudvalget den 06-02-2017

  Økonomiudvalget overfører sagen til åben dagsorden.

  Økonomiudvalget tilkendegiver på baggrund af Assens Kommunes høringssvar, at borgmesterens forhandlingsposition tager sit udgangspunkt i, at den sydlige linjeføring er mindst acceptabelt for Assens Kommune samt at den nordlige linjeføring er et bedre alternativ, hvis ikke kombi-løsningen kan imødekommes.

  Økonomiudvalget anbefaler på den baggrund at Byrådet tilkendegiver, at Assens Kommune i samarbejde med Middelfart Kommune fremadrettet arbejder for fremme af den nordlige linjeføring med en række betingelser.

  Beslutning Byrådet den 22-02-2017

  Indstillingen godkendt.

  Byrådet besluttede endvidere, at rette henvendelse til transportministeren om at endelig linjeføring fastlægges snarest.

  Bilag

 • Sagsid.: 16/27058

  Indstilling

  Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler Byrådet, at Byrådets gældende principbeslutning om tilskud på i alt 8 mio. kr. (ikke budgetlagt) til medfinansiering af Den Blå Boldpark fastholdes med bemærkning om, at Arena Assens skal dokumentere finansiering for det fulde projekt (del 1, 2 og 3) senest 1.september 2017, således at det kommunale tilskud kan indgå i budgetlægningen for 2018-2021.

  Såfremt finansieringen ikke dokumenteres senest 1.september 2017, vil principbeslutningen bortfalde.

  Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

  Beslutningstema

  Sagen forelægges til politisk stillingtagen til om Byrådets principbeslutning om finansiering til etablering af Den Blå Boldpark skal fastholdes eller om den fremsendte anmodning om etapeopdeling af etablering og de deraf afledte økonomiske konsekvenser skal imødekommes.

  Sagsfremstilling

  Baggrund

  Assens Fodboldklub og Arena Assens (benævnes i denne sagsfremstilling som Arena Assens) har gennem de seneste år arbejdet intensivt på at udvikle projektet Den Blå Aktivitetspark (områdets nye navn) projektet har tidligere været benævnt Den Blå Boldpark.

  Baggrunden herfor er et ønske om at samle Assens bys udendørs idrætsfaciliteter i form af fodboldbaner, tennisanlæg og omklædningsfaciliteter på arealerne omkring Arena Assens og videreudvikle det rekreative område ”Pulsen” med et nyt aktivitetsområde. Som konsekvens heraf flyttes alle aktiviteter fra det nuværende stadion, til arealerne omkring Arena Assens.

  I budgetaftalen for budget 2015 tilkendegav aftaleparterne at ville bevilge 8 mio.

  kr. til projekt ”Den Blå Boldpark”. Bevillingen vil være under forudsætning af, at Arena Assens, Assens FC og evt. andre foreninger kan skaffe et tilsvarende beløb i fondskapital. Desuden har Assens Byråd tidligere erhvervet den jord på Daniscogrunden, som projektet tænkes realiseret på. Arealet kan indgå som en andel af det kommunale tilskud til projektet på 8 mio. kr.

  Assens Byråd har som led i dette arbejde bevilget 200.000 kr. til udarbejdelse af projektmateriale, der danner grundlag for fondsansøgninger til etablering af Den Blå Boldpark. Projektmaterialet er udarbejdet i et samarbejde mellem Arena Assens og Assens FC’s Bestyrelser og blev forelagt Assens Byråd i februar 2015, og er vedlagt som bilag.

  Assens Byråd behandlede på møde den 25. februar 2015 henvendelsen fra Arena Assens om principgodkendelse af projektoplæg til Den Blå Boldpark. Et flertal af Assens Byråd (28 af 29 medlemmer) besluttede følgende:

  ”At projektmateriale for Den Blå Boldpark tages til efterretning med tilkendegivelse om, at Byrådet er sindet at yde anlægstilskud til projektet på op til 8 mio. kr. forudsat, at Arena Assens præsterer ekstern finansiering for mindst et tilsvarende beløb.

  Byrådet bemærker, at en andel af det kommunale skal ydes ved indskud af areal til anlæg af Den Blå Boldpark.”

  Status

  Assens Fodboldklub og Arena Assens har i oktober 2016 rettet henvendelse til Assens Kommune med en foreløbig status på deres bestræbelser på at opnå fondstilskud til projektet.

  Medio december 2016 fremsendte Assens Fodboldklub og Arena Assens det samlede materiale, som man ønsker at Byrådet tager stilling til.

  På temamøde i Kultur- og Fritidsudvalget d. 5. januar 2017 forelagde og gennemgik Assens Fodboldklub og Arena Assens det indsendte materiale og der var lejlighed til at stille spørgsmål til projektet.

  Som opfølgning har administrationen den 27. januar 2017 sendt en række opklarende spørgsmål til Assens Fodboldklub og Arena Assens, med henblik på at færdiggøre sagen til politisk behandling på et ekstraordinært møde i Kultur- og Fritidsudvalget den 6. februar og efterfølgende behandlingen i Byrådet.

  Assens Fodboldklub og Arena Assens har indsendt svar herpå d. 29. januar, og det vurderes, at der på nuværende tidspunkt foreligger tilstrækkelig information til at sagen kan behandles politisk.

  Det samlede materiale er vedlagt som bilag.

  Projektet Den Blå Aktivitetspark

  Det projekt der oprindeligt blev præsenteret for Byrådet er blevet justeret på nogle punkter og har skiftet navn, så det nu omtales Den Blå Aktivitetspark. Ud over en samling af alle fodboldfaciliteter ved Arena Assens, er der tilføjet en aktivitetspark, således at projektets samlede økonomi andrager 21,5 mio. kr. Se figur 1 for en visualisering af projektet.

  Status på fondsansøgninger

  Til Den Blå Aktivitetspark er der på nuværende tidspunkt opnået tilsagn om tilskud fra fonde på 3,8 mio. kr., der fordeler sig således:

  Lokale og Anlægsfonden *)

  2.500.000

  Fonden for Fynske Bank

  1.000.000

  Nordea/DBU Multibanepulje

  300.000

  *) Det skal bemærkes, at projektet og beløbet er indstillet fra Lokale og Anlægsfondens sekretariat til fondens bestyrelse til endelig beslutning.

  Afhængig af Byrådets svar på det nedenstående ansøgning fra Assens Fodboldklub og Arena Assens, påtænker de at sende yderligere ansøgninger til store fonde, bl.a. Nordea fonden og Augustinusfonden. Desuden arbejdes på at tilvejebringe lokale sponsorater fra virksomhederne i Assens, ligesom Assens FC vil arbejde med udstedelse af folkeaktier, når projektet rent finansieringsmæssigt har fast grund under fødderne.

  På baggrund af de hidtidige erfaringer med fondsansøgninger er det dog Assens Fodboldklub og Arena Assens vurdering, at der ikke kan skaffes 21,5 mio kr. ved fortsat at søge på det samlede projekt. I statusnotatet fremgår det, at det helt grundlæggende har vist sig væsentligt at skaffe fondsfinansiering til især de dele af anlægget, der omhandler etablering af fodboldbaner, samt etablering af kunstgræsbaner. Derimod har det været lettere at fondsfinansiere de dele, der vedrører aktivitetsparken og et nydesignet klubhus. Derfor ønsker parterne, at Assens Byråd tager stilling til en ændret strategi for realisering af projektet.

  Forslag til gennemførelse af Den Blå Aktivitetspark

  Assens Fodboldklub og Arena Assens foreslår som konsekvens heraf, at Den Blå Aktivitetspark gennemføres i etaper, således at fodbolddelen etableres først og aktivitetsdelen til sidst, og hvor den kommunale medfinansiering bringes i spil til realiseringen af den første etape.

  Parterne foreslår konkret følgende proces for gennemførelsen:

  • Etape 1. Etablering af fodboldfaciliteter mv. (2017-2019)
  • Etape 2. Etablering af aktivitetspark (2019-2020)

  Figur 1: Markering af det faseopdelte projekt

  Etape 1: Fodboldanlæg i 2018 og 2019

  • Fase 1: etablering af en 11-mands kunstgræsbane
  • Fase 2: etablering af en 7-mandskunstgræsbane, 3 græsfodboldbaner (11-mands) samt omklædning/klubhus

  Etape 2: Aktivitetspark 2019-2020

  • Fase 3: Etablering af aktivitetspark – bestående af 5 Multibaner inkl. baneinventar, 4 tennisbaner, lysanlæg, hegn mv.

  Forslaget indebærer, at Assens Byråd skal tage stilling til, om man ønsker at påbegynde projektet i etaper. Det betyder, at der skal træffes en principiel beslutning om en etapeopdelt etablering af Den Blå Aktivitetspark, med den konsekvens, at det kommunale tilskud udbetales i 2018 og 2019 og dermed udelukkende anvendes til realiseringen af flytningen af fodboldfaciliteterne. Det har den konsekvens, at den tidligere Byrådsbeslutning ophæves og ændres.

  Såfremt Byrådet ikke kan godkende en etapevis realisering af Den Blå Aktivitetspark eller projektet viser sig ikke at kunne opnå en tilstrækkelig ekstern fondsfinansiering, gør Assens Fodboldklub og Arena Assens opmærksom på, at projektet må opgives. Parterne pointerer i forlængelse heraf, at de ser at det vil indebære, at Assens foldboldklubs nuværende faciliteter skal renoveres. Først og fremmes skal det kommunalt ejede klubhus renoveres, idet både vedligehold og grundlæggende investeringer i klubhuset har været sat på standby over en længere årerække. Dernæst skal der ses på Assens Fodboldklubs banefaciliteter, hvor ønsket er at der etableres en 11-mands kunstgræsbane. De anslår de samlede omkostninger hertil til op mod 11,9 mio. kr.

  I henvendelsen fra Assens Fodboldklub og Arena Assens anbefaler parterne en flytning af fodboldfaciliteterne og den etapevise etablering af Den Blå Aktivitetspark, frem for at renovere det nuværende fodboldanlæg. Fordelene vil ifølge Assens Fodboldklub og Arena Assens være:

  • Den Blå Aktivitetspark vil som aktivitetspark bidrage til byudviklingen i Assens og bidrage til at skabe en naturlig forbindelse mellem by og havn sammen med andre rekreative initiativer i og omkring Assens – eksempelvis Assens Marina, 360 grader Havn og Bælt, Søsportscentret, et eventuelt kommende Assens Søbad mv.
  • Skabe et markant anlæg og samlingssted for byens borgere, gæster og turister. Samtidig sikre at hele familien samlet kan dyrke idræt et sted i byen med beliggenheden ved Arena Assens, Pulsen mv.
  • Der vil være adgang for både den organiserede og selvorganiserede idræt. Ud over lokalbefolkningen vil byens gæster kunne anvende faciliteterne, ligesom byens skoler kan anvende dem i forbindelse med undervisningen.
  • Ved flytning til Arena Assens vil fodboldklubbens nuværende arealer kunne frigives til andre formål i byens fysiske planlægning på lang sigt – fx boligformål.

  Planmæssige forhold

  Administrationen har vurderet på de planmæssige forhold omkring flytningen af bold- og tennisbaner samt klubhus fra arealer ved Østre Ringvej til området omkring Arena Assens på Sdr. Ringvej.

  Områderne, som indgår i Den Blå Aktivitetspark, er i dag blandt andet planlagt til boliger og pladskrævende varehandel. Såfremt området skal ændre anvendelse, skal der derfor gennemføres en kommune- og lokalplanlægning for bold- og tennisbaner samt klubhus. Det vil være hensigtsmæssigt, at der lokalplanlægges for alle de anlæg og funktioner, som den samlede Blå Aktivitetspark omfatter.

  I lokalplanlægningen for bold- og tennisbaner kan der tages stilling til udformning af vindafskærmninger mod Sdr. Ringvej, og belysningsanlæg for at sikre en god visuel indramning af området og begrænse lysforurening fra lysmaster af omgivelserne særligt i forhold til de rekreative arealer og et fremtidigt byområde på jordbassinerne.

  Der kan i planlægningen af arealerne desuden sikres rekreativ stiforbindelser til aktivitetsområdet ved Assens Arena og rekreative arealer vest for Sdr. Ringvej og skovanlægget nord for Skovvej.

  Dele af arealerne kan være udsat for oversvømmelse ved større nedbør og har i perioder stået under vand. Det skal derfor overvejes, hvordan problemer med overfladevand forebygges.

  Det nuværende stadion og tennisbaner kan efter fjernelse af bygninger og anlæg indgå som en ”fælled” i skovanlægget langs Kærum Å. Stistrukturen i området kan udbygges for at styrke skovanlægget rekreative funktion og forbindelsen mellem den nordvestlige del af byen. Alternativt kan banerne udstykkes til ”boliger i skoven”.

  De vestlige grusbaner ved Østre Ringvej kan efter fjernelse af hegn, anlæg og grusbelægninger på sigt udstykkes til boliger. Arealerne vil eventuelt kunne tilføres muldjord fra andre kommende anlægsarbejder i området eksempelvis fra det ny renseanlæg ved Fåborgvej. Rydning af anlæg og andre anlægsarbejder forudsætter, at der afsættes midler hertil, så arealerne ikke skæmmer bymiljøet. Udstykning af boliger forudsætter kommune- og lokalplanlægning.

  Lovgrundlag

  Kommunalfuldmagten.

  Økonomi

  Assens Byråd har på sit møde den 25. februar 2015 principgodkendt projektet Den Blå Boldpark med følgende protokollat:

  ”At projektmaterialet for Den Blå Boldpark tages til efterretning med tilkendegivelse om, at Byrådet er sindet at yde anlægstilskud til projektet på op til 8 mio. kr. forudsat, at Arena Assens præsterer ekstern finansiering for mindst et tilsvarende beløb.

  Byrådet bemærker, at en andel af det kommunale skal ydes ved indskud af areal til anlæg af Den Blå Boldpark”.

  Oprindeligt var projektet samlet set kalkuleret til 16 mio. kr. hvoraf Assens Kommune skulle finansiere halvdelen svarende til 8 mio. kr.

  Intensionen i de politiske tilkendegivelser har hidtil været, at Arena Assens først skulle finde eksterne midler før Assens Kommune vil indgå i finansieringen, dog undtaget med et tilskud på kr. 200.000 til udarbejdelse af projektmateriale. Disse kr. 200.000 var en del af det samlede beløb på 8 mio. kr. Beløbet er udbetalt til Arena Assens i 2015.

  I den fremsendte ansøgning er projektet blevet etapeopdelt og udbygget med et aktivitetsområde, således at det samlede projekt nu kalkuleres til 21,5 mio. kr. excl. moms

  Af det oprindelige forudsatte tilskudsbeløb fra Assens Kommune på 8 mio. kr. er der udbetalt 0,2 mio. kr. i 2015 til udarbejdelse af projektmateriale. Dernæst skal arealet overdrages til Arena Assens hvilket er værdisat til 1,3 mio. kr. Resttilskuddet udgør herefter 6,5 mio. kr., som ønskes udbetalt kontant.

  Såfremt Assens Kommune godkender en igangsætning af etape 1 (fase 1 og fase 2), betyder den etapeopdelte implementering, at det kommunale tilskud, herunder overdragelse af areal, skal udbetales til etape 1, fodboldfaciliteterne, med konsekvens for budget 2017-19 på følgende måde:

  2017: Overdragelse af jorden i 2017. Arealet andrager 7-8 ha af de ca. 11 ha Assens Kommune ejer (tidligere Nordic Sugar/Dupont). fastlagt overdragelsespris på 1,3 mio. kr.

  Vedrørende alternativ 1 og alternativ 2:

  Budget 2018: 5,0 mio. kr. (Ikke budgetlagt)

  Budget 2019: 1,5 mio. kr. (Ikke budgetlagt)

  Anlægsbudget vedrørende alternativ 1 og alternativ 2:

  Etape 1:

  Fase 1: etablering af en 11-mands kunstgræsbane

  4,95

  mio. kr.

  Finansieres ved: kommunalt tilskud på (ikke budgetlagt)

  5,00

  mio. kr.

  Fase 2: etablering af en 7-mandskunstgræsbane, 3 græsbaner samt omklædning/klubhus

  9,45

  mio. kr.

  Finansieres ved: kommunalt tilskud på (ikke budgetlagt)

  1,50

  mio. kr.

  Eksterne midler hvortil der er givet positivt tilsagn 1)

  2,35

  mio. kr.

  Manglende finansiering

  5,55

  mio. kr.

  1) Det skal bemærkes, at for så vidt angår 0,5 mio. kr. er tilsagnet givet i form af indstilling fra sekretariatet til fondsbestyrelsen. Fondsbestyrelsen har ikke givet skriftligt tilsagn endnu. 0,85 mio. kr. er givet som foreløbige mundtlige aftaler fra lokale virksomheder

  Etape 2:

  Fase 3: Etablering af aktivitetspark – 5 Multibaner, 4 tennisbaner, lysanlæg, hegn mv.

  5,80

  mio. kr.

  Eksterne midler hvortil der er givet positivt tilsagn 2)

  2,30

  mio. kr.

  Manglende finansiering

  3,50

  mio. kr.

  2) Det skal bemærkes, at for så vidt angår 2,0 mio. kr. er tilsagnet givet i form af indstilling fra sekretariatet til fondsbestyrelsen. Fondsbestyrelsen har ikke givet skriftligt tilsagn endnu.

  Ovenstående budgettal er angivet uden moms.

  Arena Assens oplyser, at der i projektet ikke er kalkuleret med låneoptagelse til finansiering, men alene kommunalt og eksterne tilskud.

  Drift af anlægget

  Anlægget vil blive ejet af Arena Assens. Fra begyndelsen af planlægningen af projektet har den kommunale forudsætning været, at de kommunale driftsudgifter skulle være de samme efter etablering af anlægget, som de er i dag. De årlige driftsudgifter til klubhus og fodboldanlæg har været opgjort til ca. 400.000 kr. pr. år.

  Arena Assens har opstillet nedenstående driftsbudget:

  Driftsudgifter:

  Vedligeholdelse af baneanlæg

  180.000 kr.

  Forsyning el, vand mv

  83.000 kr.

  Snerydning, salt mv kunstgræs

  145.000 kr.

  Hensættelser, reetablering baner

  150.000 kr.

  I alt 558.000 kr.

  Driftsindtægter:

  Driftstilskud til Assens FC fra Assens Kommune (tilskud til nuværende baneanlæg)

  400.000 kr.

  Udlejning mv

  58.000 kr.

  Kontingenter klubber/foreninger

  100.000 kr.

  I alt 558.000 kr.

  Arena Assens oplyser endvidere, at det ikke har været muligt at udfærdige detailbudgetter på klubhus og multibaner mv.

  Supplerende bemærkninger fra økonomistaben:

  Opmærksomheden henledes på, at såfremt der ikke er skabt fornøden finansiering til hele projektet inden igangsætning, vil eventuel opstået manglende finansiering i fase 2 og fase 3 kunne blive genstand for efterfølgende ansøgning fra Arena Assens til Assens Kommune om finansiering af igangsatte faser der kræver færdiggørelse.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 06-02-2017

  Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler Byrådet:

  • At Byrådets gældende principbeslutning om tilskud på i alt 8 mio. kr. (ikke budgetlagt) til medfinansiering af Den Blå Boldpark fastholdes med bemærkning om, at Arena Assens skal dokumentere finansiering for det fulde projekt (del 1, 2 og 3) senest 1.september 2017, således at det kommunale tilskud kan indgå i budgetlægningen for 2018-2021. Såfremt finansieringen ikke dokumenteres senest 1.september 2017, vil principbeslutningen bortfalde.

  Fraværende: Elmer Philipsen.

  Beslutning Økonomiudvalget den 06-02-2017

  Indstillingen anbefales

  Beslutning Byrådet den 22-02-2017

  Et flertal af Byrådet, 28 medlemmer (alle undtagen Ø) godkendte indstillingen.

  Et mindretal af Byrådet, 1 medlem (Ø) stemmer imod indstillingen.

  Bilag

 • Sagsid.: 15/22076

  Indstilling

  Børne- og Uddannelsesudvalget og Social- og Sundhedsudvalget indstiller på baggrund af høringssvarene handicappolitikken til godkendelse i Byrådet med en ny sætning under ”Fysisk tilgængelighed”.

  Den nye sætning lyder: ”alle skal have mulighed for adgang til natur samt kultur- og fritidstilbud”.

  Beslutningstema

  Sagen forelægges til endelig godkendelse af Assens Kommunes handicappolitik på baggrund af indkomne høringssvar.

  Sagsfremstilling

  Udkast til ny handicappolitik har været i høring i perioden december 2016– 9. januar 2017. Der er indkommet otte høringssvar.

  Proces

  Handicappolitikken er udarbejdet på baggrund af en inddragende proces, hvor der har været afholdt dialogmøder med såvel Handicaprådet samt brugerrepræsentanter fra forskellige tilbud på handicapområdet. Det har desuden været muligt for andre interesserede at bidrage via mail eller via postkasser opstillet i Borgerservice og på kommunens biblioteker.

  Et første udkast til ny handicappolitik for Assens Kommune har været forelagt Innovations- og Medborgerskabsudvalget, Miljø- og Teknikudvalget, Social- og Sundhedsudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget samt Børne- og Uddannelsesudvalget i oktober/november 2016 med henblik på input på tværs af de politiske ressortområder.

  På baggrund af udvalgenes bemærkninger, blev der udarbejdet et nyt og tilrettet forslag til ny handicappolitik, som Social- og Sundhedsudvalget samt Børne- og Uddannelsesudvalget ultimo november besluttede at sende i høring. 

  Høringssvar

  Der er indkommet otte høringssvar.

  Derudover har Ældrerådet taget forslag til handicappolitik til efterretning.

  Høringssvarene indeholder både positive tilkendegivelser, kritiske tilkendegivelser og konkrete forslag til ændringer.

  Blandt de indkomne høringssvar er et forslag om at supplere afsnittet At mestre livet med et fokus på at skabe rammer og muligheder for at børn og unge med handicap udnytter deres potentiale for uddannelse og læring.

  Administrationen opfordrer til, at udvalget drøfter dette forslag – herunder om en eventuel tilføjelse til handicappolitikken skal være alders- / målgruppespecifik som ovenstående, eller om den skal omhandle uddannelse og læring for alle borgere med handicap.

  Forslaget er i overensstemmelse med Assens Kommunes visionsspor Alle får uddannelse.

  Et andet forslag vedrører afsnittet Fysisk tilgængelighed. Her foreslås det at supplere afsnittet med, at alle skal have lige muligheder for at udnytte og have glæde af de forskellige kulturelle tilbud, der er i Assens Kommune. 

  Administrationen opfordrer til, at udvalget drøfter dette forslag – herunder om en eventuel tilføjelse skal omhandle adgang til både kultur- og fritidstilbud.

  Implementering af handicappolitikken

  Såfremt handicappolitikken godkendes, igangsætter administrationen implementering af handicappolitikken. Bl.a. skal handicappolitikken kommunikeres til både borgere og medarbejdere i Assens Kommune.

  Handicappolitikken er relevant for alle ressortområder.

  På velfærdsområdet vil der være et særligt fokus på kendskab til og anvendelse af handicappolitikken. Handicappolitikken skal bruges som et aktivt dialogredskab.

  Sagen har været forelagt hhv. Børne- og Uddannelsesudvalget og Social- og Sundhedsudvalget.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 30-01-2017

  Børne- og Uddannelsesudvalget indstiller på baggrund af høringssvarene handicappolitikken til godkendelse i Byrådet med en ny sætning under ”Fysisk tilgængelighed”.

  Den nye sætning lyder: ”alle skal have mulighed for adgang til natur samt kultur- og fritidstilbud”.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 01-02-2017

  Social- og Sundhedsudvalget indstiller på baggrund af høringssvarene handicappolitikken til godkendelse i Byrådet med en ny sætning under ”Fysisk tilgængelighed”.

  Den nye sætning lyder: ”alle skal have mulighed for adgang til natur samt kultur- og fritidstilbud”.

  Beslutning Byrådet den 22-02-2017

  Indstillingen godkendt.

  Bilag

 • Sagsid.:

  Beslutning Byrådet den 22-02-2017

  Til orientering, herunder:

  • Orientering om henvendelse fra Fyns Politi vedrørende ATK-timer, som stilles til rådighed for kommunerne.
  • Orientering om nyeste fertilitetstal for Assens Kommune

  Bilag

 • Sagsid.:

  Beslutning Byrådet den 22-02-2017

  Intet.

 • Sagsid.:

  Sagsfremstilling

  Spørgsmål fra tilhørerne besvares af borgmesteren eller et af borgmesteren udpeget byrådsmedlem. Spørgsmålene skal vedrøre generelle kommunale forhold og skal kunne oplæses og besvares indenfor 3 minutter. Spørgsmål, der ikke skønnes at være af almen interesse, kan af borgmesteren henvises til besvarelse i den kommunale forvaltning.

  Beslutning Byrådet den 22-02-2017

  Intet.

 • Sagsid.: 16/24692