icon-Politik

Politik

Referat

Tirsdag den 31. januar 2017 kl. 17:00

Mødested: Byrådssalen
Udvalg: Byrådet
Medlemmer: Søren Steen Andersen, Lars Kristian Pedersen, Leif Wilson Laustsen, Henrik Mott Frandsen, Ole Knudsen, Erik Klindt Andersen, Henning Jensen, Jens Henrik W. Thulesen Dahl, Hans Bjergegaard, Betina Signe Stick, Tage Kiltang Bartholin, Finn Viberg Brunse, Charlotte Christiansen, Leif Rothe Rasmussen, Henrik Hansen, Charlotte Vincent Petersen, Elmer Philipsen, Sara Emil Baaring, Arno Termansen, Mogens Mulle Johansen, Malene Rye Andersen, Poul Poulsen, Ena Nørgaard
 • Sagsid.:

  Beslutning Byrådet den 31-01-2017

  Dagsordenen godkendt.

 • Sagsid.: 08/34858

  Indstilling

  Borgmesteren indstiller, at forslag fra 1 behandling til ændring af styrelsesvedtægten for Assens Kommune godkendes.

  Beslutningstema

  Forslag til ændring af Assens Kommunes styrelsesvedtægt på baggrund af ny vederlagsbekendtgørelse forelægges til politisk behandling.

  Sagsfremstilling

  Assens Byråd godkendte på møde den 25. juni 2014 den nugældende styrelsesvedtægt for Assens Kommune.

  Økonomiudvalget har den 16. januar 2017 behandlet ny vederlagsbekendtgørelse pr. 1. januar 2017. Med bekendtgørelsen gennemføres en række ændringer i vederlæggelsen af byrådets medlemmer, herunder særligt:

  • Borgmestervederlaget hæves med 31,4 %. Vederlaget reguleres fremadrettet årligt
  • Reglerne om eftervederlag til borgmestre og udvalgsformænd ændres, således at der ikke ydes eftervederlag, hvis pågældende tiltræder som minister eller indtræder i Folketinget
  • Borgmestres pensionsalder hæves, således den svarer til folkepensionsalderen.

  Til supplerende orientering oplyses, at det faste vederlag på samme måde som borgmestervederlaget reguleres én gang årligt. Hvorimod udvalgsvederlag og vederlag til 1. viceborgmester foretages forud for og med virkning for mindst ét regnskabsår ad gangen. Økonomi- og Indenrigsministeriet har meddelt dispensation til, at beslutninger, som skulle være truffet forud for den 1. januar 2017 og med virkning for mindst ét regnskabsår af gangen, i stedet for kan træffes forud for den 1. februar 2017 med virkning fra den 1. i måneden efter datoen for beslutningen og mindst frem til og med den 31. december 2017.

  Byrådet har den 25. januar 2017 godkendt, at udvalgsvederlag for Børn og Ungeudvalget fastsættes til 18.000 kr. for perioden 1. februar – 31. december 2017.

  I Assens Kommunes styrelsesvedtægt er vederlag til udvalgsformænd, viceborgmester, formand for børn og ungeudvalget samt formand for folkeoplysningsudvalget fastlagt som en procentdel af borgmestervederlaget.

  Stigningen i borgmestervederlaget pr. 1. januar 2017 betyder dermed at også ovenstående vederlag stiger.

  På mødet den 16. januar 2017 fik Økonomiudvalget forelagt 3 alternativer til håndtering af ændringer i vederlæggelsen. Behandlingsark fra Økonomiudvalgets møde er vedhæftet som bilag.

  Økonomiudvalget godkendte, at udvalgsformands- og viceborgmestervederlag justeres, jævnfør nedenstående forslag, samt at der afholdes ekstraordinært byrådsmøde den 31. januar 2017 med henblik på, at justering af udvalgsformands- og viceborgmestervederlag kan træde i kraft pr. 1. februar 2017. 

  Forslag til justering af vederlæggelsen

  Formandsvederlagene fastholdes på nuværende niveau, således vederlaget videreføres med samme udbetaling som hidtil. Procentandelen af borgmestervederlaget vil dermed skulle reduceres ved en ændring af styrelsesvedtægten.

  Formandsvederlagene vil i dette alternativ fremadrettet udgøre følgende procentvise andel af borgmestervederlaget:

  2016

  Andel af vederlag 2016

  2017

  Andel af vederlag 2017

  Borgmestervederlag

  750.174,00

  985.729,00

  Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalg

  187.543,50

  25 %

  187.584,22

  19,03 %

  Innovation- og Medborgerskabsudvalg

  187.543,50

  25 %

  187.584,22

  19,03 %

  Miljø- og Teknikudvalget

  187.543,50

  25 %

  187.584,22

  19,03 %

  Børne- og Uddannelsesudvalget

  187.543,50

  25 %

  187.584,22

  19,03 %

  Kultur- og Fritidsudvalget

  187.543,50

  25 %

  187.584,22

  19,03 %

  Social- og Sundhedsudvalget

  187.543,50

  25 %

  187.584,22

  19,03 %

  Børn og unge-udvalget

  75.017,40

  10 %

  75.112,55

  7,62 %

  Folkeoplysningsudvalget

  22.505,22

  3 %

  22.573,19

  2,29 %

  1. viceborgmester

  75.017,40

  10 %

  75.112,55

  7,62 %

  Ændringer i styrelsesvedtægten skal undergives 2 behandlinger i Byrådet med mindst 6 dages mellemrum og der er indkaldt til ekstraordinært byrådsmøde tirsdag den 31. januar 2017, kl. 17 med henblik på 2. behandling af forslag til ændring af styrelsesvedtægten.

  Ikrafttræden vil herefter kunne ske pr. den 1. februar 2017. Honorar/vederlag vil indtil beslutning træffes ske efter den gældende styrelsesvedtægt. Merudgiften vil kunne afholdes inden for budgetrammen politisk organisation, honorar og vederlag.

  Lovgrundlag

  Lov om kommunernes styrelse § 2

  Økonomi

  Vederlag til udvalgsformænd og viceborgmester vil for januar 2017 blive udbetalt efter gældende styrelsesvedtægt. I forhold til forslag om justering af vederlagene i udkast til ændret styrelsesvedtægt vil der for januar 2017 være en merudgift på 33.959,14 kr.:

  25%

  4.907,39 x 6

  29.444,34 kr.

  10%

  1.962,96 x 2

  3.925,92 kr.

  3%

  588,88 x 1

  588,88 kr.

  For god ordens skyld bemærkes, at lønsystemet først forventes opdateret med ændringerne i vederlagsbekendtgørelsen omkring 1. februar. Udbetalingerne til byrådets medlemmer vil blive reguleret ved en særskilt lønkørsel, når lønsystemet har alle oplysninger inde.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Beslutning Byrådet den 25-01-2017

  Byrådet vedtog at oversende forslag til ændring af Assens Kommunes styrelsesvedtægt oversendes til Byrådets 2. behandling den 31. januar 2017.

  Beslutning Byrådet den 31-01-2017

  Byrådet godkender forslag til ændring af styrelsesvedtægten for Assens Kommune endeligt.

  Bilag

 • Sagsid.:

  Beslutning Byrådet den 31-01-2017

  Intet.