icon-Politik

Politik

Referat

Onsdag den 25. januar 2017 kl. 17:00

Mødested: Byrådssalen
Udvalg: Byrådet
Medlemmer: Søren Steen Andersen, Dan Gørtz, Lars Kristian Pedersen, Tanja Møllegaard Løvgren, Leif Wilson Laustsen, Rie Nielsen, Henrik Mott Frandsen, Ole Knudsen, Erik Klindt Andersen, Henning Jensen, Bodil Boesgaard, Jens Henrik W. Thulesen Dahl, Hans Bjergegaard, Betina Signe Stick, Tage Kiltang Bartholin, Finn Viberg Brunse, Charlotte Christiansen, Leif Rothe Rasmussen, Henrik Hansen, Charlotte Vincent Petersen, Elmer Philipsen, Lars Søgaard, Lone Akselsen, Sara Emil Baaring, Arno Termansen, Mogens Mulle Johansen, Malene Rye Andersen, Poul Poulsen, Ena Nørgaard
 • Sagsid.:

  Beslutning Byrådet den 25-01-2017

  Dagsordenen godkendt.

 • Sagsid.: 08/34858

  Indstilling

  Borgmesteren indstiller, at forslag til ændring af styrelsesvedtægten for Assens Kommune godkendes og oversendes til 2. behandling på Byrådets ekstraordinære møde den 31. januar 2017, kl. 17

  Beslutningstema

  Forslag til ændring af Assens Kommunes styrelsesvedtægt på baggrund af ny vederlagsbekendtgørelse forelægges til politisk behandling og oversendes til 2. behandling på Byrådets ekstraordinære møde den 31. januar 2017

  Sagsfremstilling

  Assens Byråd godkendte på møde den 25. juni 2014 den nugældende styrelsesvedtægt for Assens Kommune.

  Økonomiudvalget har den 16. januar 2017 behandlet ny vederlagsbekendtgørelse pr. 1. januar 2017. Med bekendtgørelsen gennemføres en række ændringer i vederlæggelsen af byrådets medlemmer, herunder særligt:

  • Borgmestervederlaget hæves med 31,4 %. Vederlaget reguleres fremadrettet årligt
  • Reglerne om eftervederlag til borgmestre og udvalgsformænd ændres, således at der ikke ydes eftervederlag, hvis pågældende tiltræder som minister eller indtræder i Folketinget
  • Borgmestres pensionsalder hæves, således den svarer til folkepensionsalderen.

  Til supplerende orientering oplyses, at det faste vederlag på samme måde som borgmestervederlaget reguleres én gang årligt. Hvorimod udvalgsvederlag og vederlag til 1. viceborgmester foretages forud for og med virkning for mindst ét regnskabsår ad gangen. Økonomi- og Indenrigsministeriet har meddelt dispensation til, at beslutninger, som skulle være truffet forud for den 1. januar 2017 og med virkning for mindst ét regnskabsår af gangen, i stedet for kan træffes forud for den 1. februar 2017 med virkning fra den 1. i måneden efter datoen for beslutningen og mindst frem til og med den 31. december 2017.

  Byrådet besluttede på møde den 14. december 2016 inden ovennævnte dispensation blev givet, at udvalgsvederlag for medlem af Assens Kommunes Børn- og Ungeudvalg ændres til 36.000 kr. årligt med virkning fra 1. januar 2017.

  I Assens Kommunes styrelsesvedtægt er vederlag til udvalgsformænd, viceborgmester, formand for børn og ungeudvalget samt formand for folkeoplysningsudvalget fastlagt som en procentdel af borgmestervederlaget.

  Stigningen i borgmestervederlaget pr. 1. januar 2017 betyder dermed at også ovenstående vederlag stiger.

  På mødet den 16. januar 2017 fik Økonomiudvalget forelagt 3 alternativer til håndtering af ændringer i vederlæggelsen. Behandlingsark fra Økonomiudvalgets møde er vedhæftet som bilag.

  Økonomiudvalget godkendte, at udvalgsformands- og viceborgmestervederlag justeres, jævnfør nedenstående forslag, samt at der afholdes ekstraordinært byrådsmøde den 31. januar 2017 med henblik på, at justering af udvalgsformands- og viceborgmestervederlag kan træde i kraft pr. 1. februar 2017. 

  Forslag til justering af vederlæggelsen

  Formandsvederlagene fastholdes på nuværende niveau, således vederlaget videreføres med samme udbetaling som hidtil. Procentandelen af borgmestervederlaget vil dermed skulle reduceres ved en ændring af styrelsesvedtægten.

  Formandsvederlagene vil i dette alternativ fremadrettet udgøre følgende procentvise andel af borgmestervederlaget:

  2016

  Andel af vederlag 2016

  2017

  Andel af vederlag 2017

  Borgmestervederlag

  750.174,00

  985.729,00

  Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalg

  187.543,50

  25 %

  187.584,22

  19,03 %

  Innovation- og Medborgerskabsudvalg

  187.543,50

  25 %

  187.584,22

  19,03 %

  Miljø- og Teknikudvalget

  187.543,50

  25 %

  187.584,22

  19,03 %

  Børne- og Uddannelsesudvalget

  187.543,50

  25 %

  187.584,22

  19,03 %

  Kultur- og Fritidsudvalget

  187.543,50

  25 %

  187.584,22

  19,03 %

  Social- og Sundhedsudvalget

  187.543,50

  25 %

  187.584,22

  19,03 %

  Børn og unge-udvalget

  75.017,40

  10 %

  75.112,55

  7,62 %

  Folkeoplysningsudvalget

  22.505,22

  3 %

  22.573,19

  2,29 %

  1. viceborgmester

  75.017,40

  10 %

  75.112,55

  7,62 %

  Ændringer i styrelsesvedtægten skal undergives 2 behandlinger i Byrådet med mindst 6 dages mellemrum og der er indkaldt til ekstraordinært byrådsmøde tirsdag den 31. januar 2017, kl. 17 med henblik på 2. behandling af forslag til ændring af styrelsesvedtægten.

  Ikrafttræden vil herefter kunne ske pr. den 1. februar 2017. Honorar/vederlag vil indtil beslutning træffes ske efter den gældende styrelsesvedtægt. Merudgiften vil kunne afholdes inden for budgetrammen politisk organisation, honorar og vederlag.

  Lovgrundlag

  Lov om kommunernes styrelse § 2

  Økonomi

  Vederlag til udvalgsformænd og viceborgmester vil for januar 2017 blive udbetalt efter gældende styrelsesvedtægt. I forhold til forslag om justering af vederlagene i udkast til ændret styrelsesvedtægt vil der for januar 2017 være en merudgift på 33.959,14 kr.:

  25%

  4.907,39 x 6

  29.444,34 kr.

  10%

  1.962,96 x 2

  3.925,92 kr.

  3%

  588,88 x 1

  588,88 kr.

  For god ordens skyld bemærkes, at lønsystemet først forventes opdateret med ændringerne i vederlagsbekendtgørelsen omkring 1. februar. Udbetalingerne til byrådets medlemmer vil blive reguleret ved en særskilt lønkørsel, når lønsystemet har alle oplysninger inde.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Beslutning Byrådet den 25-01-2017

  Byrådet vedtog at oversende forslag til ændring af Assens Kommunes styrelsesvedtægt oversendes til Byrådets 2. behandling den 31. januar 2017.

  Bilag

 • Sagsid.: 16/28723

  Sagsfremstilling

  Fra Socialdemokratiet har vi modtaget følgende henvendelse:

  Såfremt sag nr. 2 omkring 1. behandling af styrelsesvedtægt på baggrund af ny vederlagsbekendtgørelse pr. 1. januar 2017 af byrådet bliver vedtaget, således at formands- og viceborgmestervederlag fastholdes på nuværende niveau, og vederlaget videreføres med samme udbetaling som hidtil, vil Socialdemokratiet stille følgende forslag:

  · At beslutningen af forøgelse af vederlaget for medlem af Børn og Unge-udvalget ikke effektueres som besluttet på byrådsmødet den 14. december, hvilket betyder at vederlaget fastholdes på nuværende niveau på kr. 18.000.

  Årsagen er, at forslaget om forøgelsen af vedlaget var knyttet op på den nye vederlagsbekendtgørelse pr. 1. januar 2017, hvor det måtte forstås at stigningen i borgmesterhonoraret samtidig betød stigning i øvrige vederlag. Da stigningen til formænd og viceborgmester, jf. overstående ikke effektueres pr. 1. januar 2017, finder vi det rimeligt at også vederlaget til udvalgsmedlem i børn og ungeudvalget, bliver en del af drøftelserne for byrådsperioden 2018 - 2021.

  Økonomi

  Administrationen bemærker, at såfremt indstillingen vedtages vil vederlaget til medlem af Børn og Unge-udvalget udbetales efter byrådets december-beslutning for januar 2017. Ændringen træder i kraft 1. februar 2017.

  Merudgiften på 1.500 kr. for januar 2017 kan afholdes inden for budgetramme til politisk organisation.

  Beslutning Byrådet den 25-01-2017

  Byrådet vedtog, at udvalgsvederlag for Børn og Ungeudvalget fastsættes til 18.000 kr. for perioden 1. februar – 31. december 2017.

 • Sagsid.: 17/697

  Indstilling

  Borgmesteren indstilles, at der bevilges en fabriksny udskiftningsmotor til Baagø-Færgen ApS og at udgiften på 215.000 kr. bevilges ved en tillægsbevilling finansieres ved kassetræk.

  Økonomiudvalget anbefaler,

  • At der bevilges en fabriksny udskiftningsmotor til Baagø-Færgen ApS
  • At udgiften på 215.000 kr. bevilges ved en tillægsbevilling
  • At finansieringen anvises i forbindelse 1. budgetopfølgning pr. 31. marts 2017

  Beslutningstema

  Sagen forelægges til politisk stillingtagen til eventuel bevilling til indkøb og installation af udskiftningsmotor til Baagø-færgen.

  Sagsfremstilling

  Økonomiudvalget blev den 16. januar 2017 orienteret om udgifterne til reparation vedr. udskiftning af motor m.v. til Assens-Baagø Færgen, da den gamle gik i stykker.

  Baagø-færgen er Assens Kommunes ejendom og stilles til rådighed for færgeselskabets besejling af ruten mellem Assens og Baagø. Reparationer som de netop gennemført er ifølge kontrakten med færgeselskabet Assens Kommunes ansvar.

  I samme forbindelse gør Baagø-Færgen ApS opmærksom på, at færgens anden motor har samme alder og dermed også samme antal driftstimer som den nu hovedreparerede motor, hvorfor det må forventes, at også denne motor inden for kort tid vil skulle skiftes eller hovedrepareres.

  Rederiet finder, at det derfor vil være hensigtsmæssig om der anskaffes en udskiftningsmotor, som ved nedbrud vil kunne isættes færgen med kort varsel.

  På den baggrund fremsættes forslag om der bevilges økonomi til anskaffelse af en udskiftningsmotor, som vil kunne stå klar i tilfælde nedbrud. Der er derfor indhentet prisindikation på hhv. en fabriksny og på en fabriksrenoveret motor, samt udskiftning.

  Supplerende kan oplyses at udskiftningen ingen indflydelse har på den anden motor. Motorerne vil således kunne udskiftes uafhængigt af hinanden. Henset til, at den ene motor netop er hovedrenoveret vedrører denne sag alene anskaffelse af én udskiftningsmotor.

  Ved akut nedbrud af en motor viser erfaring fra den netop hovedrenoverede motor, at leveringstid på en udskiftningsmotor, både en ny og en hovedrenoveret motor, er ca 4-7 uger, hvor færgen ikke vil kunne besejle ruten til Baagø. Der vil i givet fald skulle lejes en afløserfærge.

  Hvis der indkøbes en udskiftningsmotor af samme type som den nuværende motor, som kan stå klar ved nedbrud, vil motoren kunne isættes på ca 1 døgn. Rederiet har oplyst, at der i givet fald ikke vil være behov for at indsætte en afløserfærge.

  Lovgrundlag

  Lov om færgefart

  Økonomi

  Baagø-Færgen ApS har indhentet prisindikation på en motor svarende til de motorer, som sidder i færgen i dag.

  Prisindikationen viser;

  Fabriksny motor:                                       168.600 kr.

  Fabriksrenoveret motor:                           143.700 kr

  Hertil kommer forventede udgifter til udskiftning på 36.000 kr. samt leveringsomkostninger anslået til 10.000 kr.

  Samlet udgift til udskiftning af motor anslås til 215.000 kr. og 190.000 kr. afhængig af valg af motor.

  Der er ikke i budget 2017-2021 afsat midler til reparation af færgen eller indkøb af fx en udskiftningsmotor, hvorfor evt. bevilling sker ved en tillægsbevilling finansieret ved kassetræk.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Beslutning Økonomiudvalget den 25-01-2017

  Økonomiudvalget anbefaler,

  • At der bevilges en fabriksny udskiftningsmotor til Baagø-Færgen ApS
  • At udgiften på 215.000 kr. bevilges ved en tillægsbevilling
  • At finansieringen anvises i forbindelse 1. budgetopfølgning pr. 31. marts 2017

  Beslutning Byrådet den 25-01-2017

  Indstillingen godkendt

  Bilag

 • Sagsid.: 17/569

  Indstilling

  Økonomiudvalget anbefaler, at skema A for opførelse af almennyttige boliger på Plums Gaard godkendes under forudsætning af, at følgende vilkår skal være opfyldt førend en byggetilladelse kan gives:

  · At bebyggelsen ”Bymarken” og ”Træstakkene” skal fremstå som to forskellige bebyggelser.

  · At ”Bymarkens” tagmateriale skal være røde teglsten af dansk normalformat for bebyggelsen.

  · At ”Bymarkens” tag visuelt skal trækkes ned over facaden og bebyggelsen bearbejdes, jf. principskitsen i sagsfremstillingen [bem. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets dagsorden d. 9/1 2017] så den opleves som en slank bygning.

  · At facader skal udføres i blank mur, rød og/eller gule farver samt træbeklædning svarende til områdets tradition i detalje og farver som gul, rød og grøn.

  · At bebyggelsen ”Træstakkene” skal fremstå i et tydeligt formsprog med klar reference til de gamle træstakke, jf. kort 1 i sagsfremstillingen fra indstillingen til erhvervs og beskæftigelsesudvalget. [bem. Erhvervs- og Beskæftigelses dagsorden d. 9/1 2017]

  · At det grønne forløb langs tømmerladen samt haverummets klare afgrænsning skal fastholdes. Forløbet langs tømmerladen skal afsluttes mod øst af ny beplantning såfremt de gamle træer fjernes.

  · At anførte 3 m vej mod nord skal udgå af projektet.

  · At udkørslen mod nord til Møllevej skal dimensioneres til bredden på renovations- og redningskøretøjer.

  · At parkeringen skal have en grøn karakter med ét træ pr. to p-pladser som fastsat i lokalplanen.

  · At der udarbejdes et tillæg til lokalplanen, og at eventuelle udgifter forbundet hermed afholdes af bygherre.

  · At bygherre afholder eventuelle udgifter til nedtagning af stakit mellem den offentlige p-plads mod nord og bygherres areal.

  · At Skema A tilrettes således at den samlede anskaffelsessum reduceres, således at det kommunale grundkapitallån svarer til den afsatte bevilling for 2016 og 2017 på kr. 10.450.000.

  · At midler der er afsat i budgettet for 2016 til alment boligbyggeri ved Plums Gård i Assens kr. 5.450.000 overføres til budget 2017 til samme formål.

  Beslutningstema

  Sagen skal forelægges til politisk stillingtagen om der skal gives tilsagn om støtte til Fyns Almennyttige Boligselskab, til opførelse af almene boliger på Plums gård i Assens (skema A).

  Godkendelse af skema A anbefales under en række vilkår til projektet samt vilkår om, at  den kommunale grundkapital justeres i overensstemmelse med den kommunale bevilling.

  Det skal besluttes om der skal ske overførsel af budgetmidler fra 2016 til 2017.

  Sagsfremstilling

  Fyns Almennyttige Boligselskab (FAB) har fremsendt Skema A til godkendelse. Der er tale om etablering af 55 almene familieboliger med et samlet areal på 5308m2. Den forventede byggesum udgør kr. 107.448.000.

  I forbindelse med almennyttige boligbebyggelser gælder det, at de kan opføres med støtte dels fra kommunen i form af et tilskud på 10 % af anskaffelsessummen (den kommunale grundkapital) dels i form af driftsstøtte fra staten. Reglerne for støtte sikres gennem en kommunal sagsbehandling af skema A, B og C. Byrådet giver i forbindelse med skema A godkendelse, tilsagn om driftsstøtte (på statens vegne) til det gældende projekt, den kommunale grundkapital og garanti for den del af lånet, der får sikkerhed udover 60 % af ejendommens markedsværdi.

  Det konkrete projekt er under yderligere bearbejdning i dialog med Assens kommune, med henblik på at bebyggelsen lever op til dels lokalplan for området, dels sikring af kulturhistorien i området.

  Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget har i den forbindelse, den 9. januar 2017 fastlagt en række vilkår for det kommende byggeri. Disse skal Fyns Almennyttige Boligselskab opfyldelse inden der kan gives en byggetilladelse. Skema A skal derfor betinges af, at disse forhold opfyldes.

  Lovgrundlag

  • Alemenboligloven § 115 stk. 1 nr. 1
  • Almenboliglovens § 127
  • Støttebekendtgørelsen kap 6

  Økonomi

  Kommunal økonomi:

  Der er i budgettet for 2016 afsat kr. 5.450.000. I 2017 er der afsat kr. 5.000.000 i budgettet. Grundet projektets forsinket opstart, vil der være behov for budgetoverførsel fra 2016 til 2017. Således at der kommunalt i 2017 vil være afsat kr. 10.450.000 til dækning af den kommunale grundkapital på 10 %

  Projektets Økonomi:

  Det fremgår af det fremsendte materiale, herunder skema A, at den kommunale grundkapital for det fremsendte projekt udgør kr. 10.745.000. Dette udgør 10 % af anskaffelsessummen for byggeriet.

  Den samlede anskaffelsessum udgør kr. 107.448.000.

  Projektet anskaffelsessum er kr. 2.950.000 for højt i forhold til det afsatte budgetbeløb. Den kommunale grundkapital og projektet bør derfor justeres.

  Såfremt projektet godkendes skal der udarbejdes et tillæg til lokalplanen. Bygherre/projektholder forestår økonomien forbundet med udarbejdelsen af tillægget til lokalplanen.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Beslutning Økonomiudvalget den 16-01-2017

  Indstillingen anbefales.

  Beslutning Byrådet den 25-01-2017

  Indstillingen godkendt.

  Bilag

 • Sagsid.: 16/3156

  Indstilling

  Økonomiudvalget anbefaler, at den fremsendte skema B ansøgning fra Fyns Almennyttige Boligselskab til opførelse af 19 almene familieboliger som lavenergiklasse BR10 2015 på matr.nr.: 12bc godkendes under forudsætning af,

  · At den budgetterede starthusleje ikke overstiger 820kr/m2 pr. år.

  Beslutningstema

  Sagen forelægges til politisk stillingtagen til godkendelse af fremsendte Skema B. Skema B skitserer nogle få uvæsentlige ændringer, samt en beregnet årlig kvadratmeterleje ved beboelse.

  Sagsfremstilling

  Byrådet godkendte den 30. marts 2016 skema A for alment boligbyggeri i Krybily-parken i Brylle for 19 familieboliger.

  Byrådet godkendte samtidig Assens Kommunes grundkapitalbeløb på 3.293 mio. kr. til projektet, svarende til 10 % af anskaffelsessummen.

  Byrådet stillede som vilkår for skema A-godkendelsen, at FAB, som bygherre, fremsendte købsaftale på ejendommen, hvor bebyggelsen skal opføres samt dokumentation for overholdelse af byggetekniske normer.

  Bygherren har efterfølgende dokumenteret køb af ejendom. Dokumentation for overholdelse af byggetekniske normer er indeholdt i ansøgning om byggetilladelse, som er under behandling i Assens Kommune.

  Der er ved skema B ansøgning ikke nogle væsentlige ændringer i forhold godkendt skema A for Krybily-parken.

  Det har været nødvendigt for at den økonomiske ramme kunne overholdes at revidere planen for dobbelthusene. Denne plan medfører at dobbelthusene bliver spejlvendt henover lejlighedsskel, således at garagerne ligger ved hver gavl fremfor i bygningens midte. Denne ændring har været nødvendig i forhold til at opretholde økonomien.

  Den bygningsmæssige ændring har resulteret i øget omkostninger til teknisk rådgivning, med udlignes da udgifter til udtørring og ekstraordinære vinterforanstaltninger er lavere end forventet.

  Samlet set er økonomien for skema B identisk med økonomien i det godkendte skema A.

  FAB, som er bygherre på projektet, anmoder endvidere om godkendelse af huslejeniveau for de kommende boliger. Fremsendt forslag om starthusleje på ikke over 820 kr./m2 pr. år vurderes at være inden for den lovgivningsmæssige ramme.

  Lovgrundlag

  Almenboliglovens § 115 stk. 1 nr. 1.

  Almenboliglovens § 127.

  Støttebekendtgørelsen kap 6.

  Økonomi

  Der er ikke nogle ændringer i forhold til den af Skema A oplyste økonomi.

  Kommunal grundkapital er oplyst til kr. 3.293.000.

  Kommunal regarantisum (skønnet) kr. 23.380.000.

  Anskaffelsessum kr. 32.929.000.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Beslutning Økonomiudvalget den 16-01-2017

  Indstillingen anbefales.

  Beslutning Byrådet den 25-01-2017

  Indstillingen godkendt.

  Bilag

 • Sagsid.: 16/28452

  Indstilling

  Økonomiudvalget anbefaler at:

  • Assens Kommunes ledige byggegrunde udbydes offentligt til salg til priser svarende til 2016
  • Grunde på Solbakken, Aarup fastholdes i pris efter mæglervurdering.
  • Kommunaldirektøren bemyndiges til at indgå købsaftaler på byggegrunde i det omfang, købsprisen svarer til minimum mindsteprisen

  Beslutningstema

  Stillingtagen til prissætning og udbud af kommunens ledige byggegrunde, der en gang årligt skal udbydes offentligt til salg.

  Sagsfremstilling

  Kommunens byggegrunde blev senest udbudt i februar 2016.

  I 2016 er der handlet 11 byggegrunde – den sidste med overtagelse 1. februar 2017.

  Byrådet har på møde den 27. januar 2016 besluttet, at udstykninger hvor der ikke har været solgt grunde i 12 måneder, skal vurderes på ny.

  Ledige byggegrunde i hele kommunen.

  Der er i løbet af 2016 lavet nye vurderinger på Mosegårds Allé, Filippavænget og storparcellerne i Haarby, samt Wittenbergvej i Ebberup og Sprogøvej i Assens.

  Derfor anbefales det, at de nuværende priser fastholdes.

  Solbakken, Aarup.

  Der er indhentet ny ejendomsmæglervurdering på Solbakken, Aarup. Der er 5 grunde tilbage i udstykningen ud af 27.

  Mægleren skriver, at de nuværende priser på Solbakken er realistiske, og at årsagen til at grundene ikke er solgt er, at efterspørgslen på byggegrunde ikke er ret stor i Aarup og omegn. Han mener at det er markedet og ikke prisen der gør at grundene endnu ikke er solgt.

  Priserne ligger lige nu mellem 242.317 og 335.943 kr. Mægleren vurderer en nedsættelse på lige under 20.000 kr. i gennemsnit pr. grund.

  Ud fra mæglerens vurdering om at de nuværende priser er realistiske anbefales det at priserne på Solbakken fastholdes.

  Prissætningen af grundene skal svare til markedspris. Indstillingen om fastholdelse af prisniveauet på samme niveau som i 2016 hviler dels på salg dels på bemærkninger i ejendomsmæglervurderingen vedrørende Solbakken, Aarup.

  Ejendomsområdet er i udvikling og kommunen skal være opmærksom på om de fastsatte mindstepriser er i overensstemmelse med markedsprisen.

  Udbud.

  Alle grunde udbydes i perioden fra 1. februar 2017 til den 15. februar 2017 kl. 12.00

  Lovgrundlag

  Lov om kommunernes styrelse § 68

  Bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 vedrørende udbud af kommunens faste ejendomme.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Beslutning Økonomiudvalget den 16-01-2017

  Indstillingen anbefales

  Beslutning Byrådet den 25-01-2017

  Indstillingen godkendt.

  Bilag

 • Sagsid.: 16/3134

  Indstilling

  Miljø- og Teknikudvalget indstiller, at taksterne for de 17 vandværker, der fremgår af vedhæftede liste godkendes.

  Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

  Beslutningstema

  Alle vandværkstakster skal være godkendt af kommunen, for at vandværket lovligt kan opkræve betaling for vandforbrug og tilslutningsbidrag hos forbrugeren,

  og sagen forelægges med henblik på godkendelse af taksterne.

  Sagsfremstilling

  17 vandværker har indsendt takstblad for 2017 til Assens Kommune til godkendelse.

  De 3 store vandværker Haarby, Glamsbjerg og Assens leverer hver mere end 200.000 m³ vand pr. år og er derfor omfattet af Vandsektorlovens bestemmelser om overholdelse af prisloft, hvor taksterne også skal godkendes i Forsyningssekretariatet, der er en del af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Haarby og Glamsbjerg Vandværker har netop fået taksterne godkendt i Forsyningssekretariatet og taksterne fra de to vandværker er derfor medtaget i denne indstilling.

  Det er ikke alle mindre almene vandværker, der har fået indsendt takster for 2017. Erfaringsmæssigt skal enkelte vandværkers takster derfor godkendes ved en opsamlingsrunde primo 2017.

  Formålet med kommunens godkendelse af takster:

  Kommunen skal tilse, at vandforsyningerne har en rimelig drift og vedligeholdelse samt gennemgå deres handleplaner for at kunne sikre, at vandforsyningerne er fremsynede, og lever op til lovgivningens krav. For at sikre økonomien til dette, skal kommunen tilse at taksterne er rimelige, og at der ikke forekommer voldsomme forhøjelser pludseligt, men at taksterne justeres løbende, således at vandværkerne altid har råd til vedligeholdelse, fornyelse samt opfyldelse af lovgivningens krav til vandforsyninger.

  Alle takster og gebyrer, som vandværket ønsker at kunne opkræve, skal fremgå af takstbladet.

  Hvad godkendes:

  Det er kun takster for anlægsbidrag og driftsbidrag, der godkendes af kommunen. Anlægsbidraget går til investering og afskrivninger på vandværk og ledningsnet, mens driftsbidraget går til de løbende driftsudgifter.

  Kommunen kan vælge enten at godkende eller ikke at godkende taksterne. Kommunen kan ikke bestemme taksterne.

  I bilag 1 ” Bilag til dagsordenspunkt Godkendelse af vandværkstakster 2017.” er vist de indberettede takster for 2017.

  Bemærkninger:

  Kommunen har ikke modtaget alle de ønskede oplysninger fra alle vandværkerne, og der en del af vandværkerne, der ikke har indsendt forslag til takster. Det generelle billede fra tilsynene med vandværkerne er dog, at man ønsker at holde taksterne på et stabilt lavt niveau, men stadig at sikre at der er økonomi til de nødvendige reparationer og fornyelser.

  Af regnskaberne fremgår, at der generelt er en god økonomi hos vandværkerne, og at de er tilstrækkeligt økonomisk polstret til at imødekomme fremtidige investeringer.

  Mange af vandværkerne har ingen ændringer i vandværkstaksterne fra 2016 til 2017, hvilket afspejler at drifts- og anlægsudgifterne har været på et stabilt niveau. For Tommerup Bys vandværk og Frøbjerg Skovstrup Vandværk har der været en markant stigning i tilslutningsbidragene. Dette skyldes, at tilslutningsbidragene ikke har været reguleret i en længere årrække for de to vandværker.

  Det har tidligere været reglen, at takstbladet kun blev indsendt til godkendelse hos kommunen efter ændringer af taksterne. Ifølge de nuværende regler, skal alle takstblade godkendes hvert år af kommunen forud for ikrafttrædelsen. Som nævnt vil der erfaringsmæssigt være vandværker der har fået indsendt taksterne for sent, og derfor kan der blive tale om en opsamlingsrunde primo 2017.

  Lovgrundlag

  Bekendtgørelse af lov om vandforsyning m.v.

  Vejledning om vandværkstakster fra Miljøstyrelsen.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Miljø- og Teknikudvalget den 03-01-2017

  Miljø- og Teknikudvalget indstiller, at taksterne for de 17 vandværker, der fremgår af vedhæftede liste godkendes.

  Beslutning Økonomiudvalget den 16-01-2017

  Indstillingen anbefales

  Beslutning Byrådet den 25-01-2017

  Indstillingen godkendt.

  Bilag

 • Sagsid.: 16/13925

  Indstilling

  Miljø- og Teknikudvalget indstiller at:

  • processen for revurdering af vandløb omfattet af vandområdeplanerne gennemføres som beskrevet,
  • de eksisterende vandoplandsstyregrupper får kompetence til at oprette og sammensætte vandråd,
  • formandskommunen for de enkelte vandoplandsstyregrupper også varetager sekretariatsbetjeningen af og leder møderne med vandrådet

  Økonomiudvalget anbefaler indstillingen med bemærkning om, at arbejdet med revurdering af vandområdeplanerne, herunder vandrådsarbejde finansieres inden for en ramme på 140.000 kr. svarende til DUT-midler.

  Beslutningstema

  Forslag til proces for udarbejdelse af bidrag til ny afgrænsning af vandløb i vandområdeplanerne og udpegning af kunstige og stærkt modificerede vandløb samt forslag til procedure for sammensætning af vandråd og samarbejde på tværs af kommunerne i hovedvandoplandene.

  Sagsfremstilling

  Baggrund

  EU’s vandrammedirektiv fastlægger rammer og mål for beskyttelsen af alt vand i Danmark. Medio 2016 offentliggjorde staten vandområdeplanerne med tilhørende bekendtgørelser om miljømål og indsatsprogrammer. Vandområdeplanerne oplyser om regeringens ambitioner for vandområdet. De bindende elementer – mål og indsatser – er fastsat i bekendtgørelser.

  Som et resultat af Aftale om fødevare- og landbrugspakke, dec. 2015 skal afgrænsningen af vandløb i vandområdeplanerne vurderes i 2017 på baggrund af opdaterede faglige kriterier, og der skal foretages en udpegning af kunstige og stærkt modificerede vandløb.

  Ifølge udkast til bekendtgørelse om vandråd, vandråds samarbejde med kommunalbestyrelser og samarbejde mellem kommunalbestyrelser i et hovedvandopland om afgrænsning af vandløb og udpegning af kunstige og stærkt modificerede vandløb, skal kommunalbestyrelserne i hvert hovedvandopland:

  • vurdere, om de vandløbsforekomster, der indgår i statens forslag til ny afgrænsning af vandløb i vandområdeplanerne lever op til de af ministeriet opdaterede faglige kriterier og
  • udvælge vandløbsforekomster, der bør analyseres med henblik på at vurdere, om de opfylder betingelserne for at kunne udpeges som kunstige eller stærkt modificerede.

  Derudover kan kommunerne kommentere på, om der er vandløbsindsatser, der er videreført fra første til anden vandplanperiode, som det økonomisk eller miljømæssigt ikke vil være hensigtsmæssigt at gennemføre.

  Arbejdet kræver tæt dialog og koordinering mellem de fynske kommuner. Det forslås derfor, at kommunernes samarbejde tager udgangspunkt i den allerede etablerede vandoplandsstyregruppe (VOS), som er nedsat i forbindelse med implementering af vådområdeindsatsen. Vandoplandsstyregruppen består af politikere og embedsmænd fra oplandskommunerne.


  Fyn og øerne dækker fire hovedvandoplande. Assens Kommune er beliggende inden for to hovedvandoplande - Lillebælt/Fyn og Odense Fjord. Assens Kommune er formandskommune for ”Lillebælt-vandopland”. Lars Kr. Pedersen er Assens Kommunes repræsentant.


  Oprettelse af vandråd

  For at øge inddragelsen af lokal viden, kan kommunernes bidrag udarbejdes i samarbejde med et vandråd bestående af foreninger og organisationer, som har interesse i vandområdet. Kommunerne skal efter anmodning fra mindst én forening eller organisation oprette et vandråd for det pågældende hovedvandopland. Rådene får alene en rådgivende rolle i forhold til kommunerne.

  Et vandråd må højst bestå af 20 medlemmer. Kommunerne skal tilstræbe en ligelig repræsentation af forskellige interesser i vandrådet.

  Ligesom ved seneste vandrådsproces i 2014 foreslås det, at vandoplandsstyregrupperne (VOS’erne) får kompetence til at oprette og sammensætte vandrådet og, at de nuværende formandskommuner i VOS’erne også varetager sekretariatsbetjeningen af vandrådet og leder vandrådsmøderne.

  Proces for afgrænsning af vandløb og udpegning af kunstige og stærkt modificerede vandløb

  Kommunerne skal i fællesskab og på hovedvandoplandsniveau udarbejde ét samlet bidrag om vurderinger vedr. udpegning af kunstige og stærkt modificerede vandløbsforekomstser forventeligt i maj/juni 2017 og ét samlet bidrag om afgrænsning af vandløb forventeligt i nov./dec. 2017. Overordnet kan processen se ud som angivet i vedlagte bilag.

  Information til offentligheden

  Information om vandrådsarbejdet formidles via kommunens hjemmeside. De Grønne Råd orienteres løbende og efter behov.

  Efter Økonomiudvalgets behandling

  I forlængelse af Økonomiudvalgets drøftelser skal det administrativt bemærkes, at det indstillede udelukkende omhandler processen for revurdering af vandløb omfattet af vandområdeplanerne. Dvs. der er pt. ikke noget kortmateriale over berørte vandløbsstrækninger, da de strækninger, som kan komme i spil endnu ikke er meldt ud fra statens side. Det bemærkes endvidere, at der ikke er nogen direkte sammenhæng til kommuneplanarbejdet.

  Den beskrevne proces vedrører alene vandløb. Det foreslås, at de eksisterende vandoplandsstyregrupper, som varetager den tværkommunale organiseringen af vådområdeindsatsen udbredes til også at varetage de tværkommunale opgaver på vandløbsområdet. Denne fremgangsmåde blev anvendt med succes i 2014, da kommunerne med hjælp fra vandråd skulle udarbejde forslag til konkrete vandløbsindsatser forud for vandområdeplan 2015-2021 – og samme tværkommunale organisering foreslås derfor anvendt igen.

  Lovgrundlag

  Lov om vandplanlægning (LOV nr. 1606 af 26. december 2013)

  Udkast til Bekendtgørelse om vandråd, vandråds samarbejde med kommunalbestyrelser og samarbejde mellem kommunalbestyrelser i et hovedvandopland om afgrænsning af vandløb og udpegning af kunstige og stærkt modificerede vandløb.

  Økonomi

  Arbejdet finansieres via DUT-midler.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Miljø- og Teknikudvalget den 03-01-2017

  Miljø- og Teknikudvalget indstiller at:

  • processen for revurdering af vandløb omfattet af vandområdeplanerne gennemføres som beskrevet,
  • de eksisterende vandoplandsstyregrupper får kompetence til at oprette og sammensætte vandråd,
  • formandskommunen for de enkelte vandoplandsstyregrupper også varetager sekretariatsbetjeningen af og leder møderne med vandrådet.

  Beslutning Økonomiudvalget den 16-01-2017

  Indstillingen anbefales med bemærkning om, at arbejdet med revurdering af vandområdeplanerne, herunder vandrådsarbejde finansieres inden for en ramme på 140.000 kr. svarende til DUT-midler.

  Beslutning Byrådet den 25-01-2017

  Indstillingen godkendt.

  Bilag

 • Sagsid.: 15/19255

  Indstilling

  Miljø- og Teknikudvalget indstiller, at Projektforslaget om 7 nedgravede genbrugs-øer for indsamling af genanvendeligt affald i Assens indre by godkendes endeligt med de indarbejdede ændringer fra høringen.

  I forhold til høringsudkastet justeres 1 placering:

  • Placering 1 Ramsherred på græsareal ved Foreningshuset Gasværket flyttes til enden af p-arealet ud til Ramsherred ved Foreningshuset Gasværket. Der vil blive inddraget 2 p-pladser.

  Beslutningstema

  Projektforslaget om 7 genbrugsøer for indsamling af genanvendeligt affald i Assens indre by har været i 4 ugers høring.

  Forslaget skal godkendes endeligt med indarbejdede ændringer.

  Sagsfremstilling

  Projektforslaget om indsamling af genanvendeligt emballageaffald ved 7 fælles genbrugs-øer i Assens indre by blev godkendt af Byrådet den 31. august 2016 og har været i offentlig høring i 4 uger til den 4. oktober 2016.

  I høringsperioden blev der den 15. september afholdt et borgermøde hos Assens Forsyning A/S.

  Høring

  Der er modtaget 66 høringssvar i perioden. Et fra Ældrerådet, et fra Handicaprådet og 64 fra berørte borgere/grundejer. Museum Vestfyn er blevet hørt igen, men har ikke afgivet høringssvar.

  De 64 høringssvar fra borgerne svarer til 52 husstande ud af 840 husstande i de berørte områder, det vil sige 6 %. De fordeler sig med ca. 3 % som er overvejende positive og 3 % overvejende imod forslaget. Høringssvarene indeholder også forslag om 4 alternative placeringer for enkelte genbrugs-øer.

  Ældrerådet er imod forslaget, idet de finder en gåafstand på 100-200 meter er for lang. Ældre og handicappede borgere vil få det svært og Ældrerådet forventer ikke ekstra hjælp fra hjemmehjælpen. De mener, at al gåafstand over 50 meter vil påvirke sorteringskvaliteten. De anbefaler, at alt affald samles i en eneste nedgravet beholder med en gåafstand på 50-60 meter.

  Handicaprådet er for, idet skraldespandene vil blive fjernet fra fortovene og mere affald vil blive genbrugt. Genbrugs-øerne skal installeres, så niveauet er plant for rollator- og kørestolsbrugere. Endvidere bør placeringerne tage hensyn til, at borgere ikke skal krydse en vej ved aflevering af affald.

  Handicaprådets store bekymring er borgere, som er visiteret til hjemmepleje. Tiden, som hjemmeplejen skal bruge ekstra for at gå med affaldet, vil gå fra plejen af borgerne. De er bange for, at genbrugs-øerne vil føre til mindre sortering, da mere genanvendeligt vil ende i dagrenovationsbeholderen. De finder, at dagrenovationen derfor bør tages med i samme ordning.

  Høringssvarene er vedlagt i bilag.

  I høringssvarene var der forslag om 4 alternative placeringer, kursiv tekst er administrations bemærkninger:

  1. På det grønne område på hjørnet af Korsgade og Gåsetorvet, da der ofte står beholdere fremme på Korsgade – Det grønne område er kommunal matrikel. Der er ingen fjernvarmerør eller kloakrør. Men pladsen fremstår som en helhed i dag og området dækkes fint af placeringen på Reberbanen.
  2. For enden af p-plads ved Foreningshuset Gasværket på Ramsherred i stedet for på græsarealet ud for Ramsherred 58. Aflevering af affald vil genere ind og udkørsel fra Foreningshuset – P-pladsen er kommunal matrikel, det vil kræve nedlæggelse af 1-2 p-pladser. Er en mulighed, da berørte husstande ikke vil få unødig længere gåafstand. Der er ingen fjernvarmerør eller kloakrør under p-pladserne.
  3. På Østergade ud for Danske Bank eller på torvet i stedet for den eksisterende handicap p-plads på Damgade, da handicap p-pladsen ligger godt for gågaden – Planafdelingen har vurderet på denne placering under tilblivelsen af projektforslaget. Denne del af Østergades udseende er tænkt ind i projektet for havnefornyelsen og er et væsentligt element i sammenbindingen af by- og havneplads. Planafdelingen har som alternativ anvist en placering ca. 20 m inde ad Damgade (imod kirken), hvor bygningens facade er trukket tilbage fra fortovskanten. Dog ligger der stikledning under fortovet.
  4. En genbrugsø tættere på Ladegårdsgade 20, da ejendommen har mange ældre beboere – På Ladegårdsgade er der vej indsnævringer med bede beplantet med træer. Ladegårdsgade nr. 20 dækkes indenfor 100 m gåafstand af placeringen ved Damgade.

  Punkt 3 og 4 går begge på alternativer til Damgade/Østergade placeringen. Miljø- og Teknikudvalget bedes tage stilling til om, Placering 2 Damgade/Østergade skal ændres til et af alternativerne 2A, 2B eller 2C. Alternativerne er beskrevet i vedlagte bilag Placeringer og beskrivelser af de 7 genbrugsøer inkl. alternative placeringer.

  • Placering 2 Damgade/Østergade – den oprindelig placering på handicap p-plads ud for Danske Bank bibeholdes, hvor handicap p-plads forskydes op ad Damgade, således at det er en normal parkeringsbås, som sløjfes.
  • Placering 2A Damgade – placering i det brede fortov ud for Home på Damgade. Der er en regnvands stikledning, som skal flyttes.
  • Placering 2B i vejareal ud for Ladegårdsgade 24, hvor der ikke er p-pladser. Dog er fjernvarmerør og stikledning, som skal flyttes. Placeringen vil føles tæt på af beboerne i nr. 24.
  • Placering 2C på offentligt areal og privat matrikel ved Ladegårdsgade 1A. Arealet bruges i dag til opbevaring af affaldsbeholdere for nr. 1A, 1B og 3, hvilket der er servitut på. Der er ingen rør i arealet.

  Projektforslaget med ændringer

  Projektforslaget er etablering af 7 genbrugs-øer med 3 nedgravede 5 m3 affaldscontainere i hver genbrugsø, hvor følgende gælder:

  • Benyttelsespligt for de berørte husstande.
  • Virksomheder, som har til huse i ejendomme fælles med husstande, kan tilbydes ordningen.
  • For visiterede borgere, som ikke har andre muligheder for at benytte en genbrugsø, laves en løsning i samarbejde med hjemmeplejen.
  • Placering 1 Ramsherred på græsareal ved Foreningshuset Gasværket ændres til Placering 1B på 2 p-pladser for enden af p-pladsarealet ud til Ramsherred.
  • Placering 2 Damgade/Østergade på handicap parkeringen ændres eventuelt i henhold til Miljø- og Teknikudvalgets indstilling.

  Placeringerne og beskrivelser af de 7 genbrugs-øer inkl. alternative placeringer er vedlagt i bilag.

  Projektforslaget kan være implementeret senest i 2018.

  Lovgrundlag

  Affaldsbekendtgørelse nr. 1309 af 18. december 2012 med senere ændringer.

  Økonomi

  Affaldsområdet er brugerfinansieret og udgifterne finansieres derfor via renovationstaksterne.

  Assens Forsynings overslagspriser for projektforslaget er vedlagt i bilag.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Miljø- og Teknikudvalget den 03-01-2017

  Miljø- og Teknikudvalget indstiller, at Projektforslaget om 7 nedgravede genbrugs-øer for indsamling af genanvendeligt affald i Assens indre by godkendes endeligt med de indarbejdede ændringer fra høringen.

  I forhold til høringsudkastet justeres 1 placering:

  Placering 1 Ramsherred på græsareal ved Foreningshuset Gasværket flyttes til enden af p-arealet ud til Ramsherred ved Foreningshuset Gasværket. Der vil blive inddraget 2 p-pladser.

  Beslutning Byrådet den 25-01-2017

  Indstillingen godkendt.

  Bilag

 • Sagsid.: 16/10691

  Indstilling

  Social- og Sundhedsudvalget indstiller ny tværsektoriel samarbejdsaftale mellem Region Syddanmark og kommunerne for borgere med respirationsinsufficiens til godkendelse.

  Økonomiudvalget anbefaler indstillingen med bemærkning om, at udgiften holdes inden for eksisterende budgetramme.

  Beslutningstema

  Godkendelse af ny tværsektoriel samarbejdsaftale mellem Region Syddanmark og kommunerne for borgere med respirationsinsufficiens.

  Sagsfremstilling

  Borgere med respirationsinsufficiens lider af alvorlige vejrtrækningsproblemer, der kræver respiratorisk behandling. Den første frivillige samarbejdsaftale blev indgået tilbage i 2011.

  Folketinget vedtog den 19. december 2014 lovforslag L 57 om ændring af Sundhedsloven vedr. hjælperordninger til personer med kronisk respirationsinsufficiens. Lovændringen pålægger bl.a. regionsråd og kommunalbestyrelser at indgå aftaler om fælles hjælperordninger. Sundheds- og Ældreministeriet har udsendt en bekendtgørelse og en vejledning om fælles hjælperordninger til personer med kronisk respirationsinsufficiens, som begge trådte i kraft den 31. august 2015. Det er nu blevet et lovgivningsmæssigt krav, at der udarbejdes samarbejdsaftaler og inddrages borgere i valg af hjælpere.

  Det fremgår af bekendtgørelsen og vejledningen, at formålet med de nye regler på området bl.a. er:

  • At sikre, at borgeren får størst mulig indflydelse på eget liv og samtidig får behandling af høj kvalitet.
  • At medvirke til, at regionernes og kommunernes administration af de fælles ordninger forenkles og samlet set reduceres.

  Der er i Region Syddanmark udarbejdet en ny samarbejdsaftale, der blev godkendt af Det Administrative Kontaktforum på møde den 21. september 2016. Den nye samarbejdsaftale er udarbejdet inden for rammen af bekendtgørelsen og vejledningen samt med udgangspunkt i den eksisterende samarbejdsaftale. (Vedlagt som bilag).

  Til samarbejdsaftalen er der udarbejdet en ”Tjekliste for patienter der udskrives fra Respirationscenter Syd”. En tjekliste der skal sikre, at den lægefaglige vurdering af patienten vil være i fokus og, hvis der fravælges elementer i behandlingen, at det er patientens eget selvstændige fravalg. (Vedlagt som bilag).

  Sundhedskoordinationsudvalget godkendte aftalen på møde den 25. oktober 2016, hvorefter den er sendt til godkendelse i Regionsrådet og kommunalbestyrelserne.

  Lovgrundlag

  Lovforslag L 57 om ændring af Sundhedsloven vedr. hjælperordninger til personer med kronisk respirationsinsufficiens.

  Bekendtgørelse om fælles hjælpeordninger til personer med kronisk respirationsinsufficiens § 1, stk. 1 lyder: ”Regionsrådet og kommunalbestyrelserne indgår aftale om tilrettelæggelse af fælles hjælperordninger i hjemmet til personer, som både har respirationshjælpere efter § 79, stk. 1 i sundhedsloven og hjælpere efter §§ 83, 85, 95 eller 96 i lov om social service, jf., dog stk. 3”.

  Økonomi

  Fordelingsnøglen i den nye samarbejdsaftale for fælles hjælpeordninger er aftalt til, at Regionen finansierer 67 procent af udgifterne, mens kommunerne finansierer 33 procent til en fælles hjælpeordning.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 04-01-2017

  Social- og Sundhedsudvalget indstiller ny tværsektoriel samarbejdsaftale mellem Region Syddanmark og kommunerne for borgere med respirationsinsufficiens til godkendelse.

  Beslutning Økonomiudvalget den 16-01-2017

  Indstillingen anbefales med bemærkning om, at udgiften holdes inden for eksisterende budgetramme.

  Beslutning Byrådet den 25-01-2017

  Indstillingen godkendt.

  Bilag

 • Sagsid.:

  Beslutning Byrådet den 25-01-2017

  Til orientering.

  Orientering om igangsætning af mobil borgerservice d.d.

  Bilag

 • Sagsid.:

  Beslutning Byrådet den 25-01-2017

  Intet

 • Sagsid.:

  Sagsfremstilling

  Spørgsmål fra tilhørerne besvares af borgmesteren eller et af borgmesteren udpeget byrådsmedlem. Spørgsmålene skal vedrøre generelle kommunale forhold og skal kunne oplæses og besvares indenfor 3 minutter. Spørgsmål, der ikke skønnes at være af almen interesse, kan af borgmesteren henvises til besvarelse i den kommunale forvaltning.

  Beslutning Byrådet den 25-01-2017

  Theun van der Veen, Salbrovad spurgte til betydningen af søgningen af Salbrovadskolen  i forbindelse  med den kommende beslutning om fremtidens skole- og dagtilbudsstruktur

  Theun van der Veen, Salbrovad spurgte yderligere til brugen af skolebygningerne i Salbrovad