icon-Politik

Politik

Referat

Onsdag den 14. december 2016 kl. 17:00

Mødested: Ebberup skole, Skolevej 4, 5631 Ebberup
Udvalg: Byrådet
Medlemmer: Søren Steen Andersen, Dan Gørtz, Lars Kristian Pedersen, Tanja Møllegaard Løvgren, Leif Wilson Laustsen, Rie Nielsen, Henrik Mott Frandsen, Ole Knudsen, Erik Klindt Andersen, Henning Jensen, Bodil Boesgaard, Jens Henrik W. Thulesen Dahl, Hans Bjergegaard, Betina Signe Stick, Tage Kiltang Bartholin, Finn Viberg Brunse, Charlotte Christiansen, Leif Rothe Rasmussen, Henrik Hansen, Charlotte Vincent Petersen, Elmer Philipsen, Lars Søgaard, Lone Akselsen, Sara Emil Baaring, Arno Termansen, Mogens Mulle Johansen, Malene Rye Andersen, Poul Poulsen, Ena Nørgaard
 • Sagsid.:

  Beslutning Byrådet den 14-12-2016

  Dagsorden med tillægsdagsorden godkendt

 • Sagsid.: 16/9815

  Indstilling

  Miljø- og Teknikudvalget indstiller at Takstblad 2017 fra Assens Forsyning A/S, Affald og Genbrug godkendes.

  Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

  Beslutningstema

  Renovationstakster for 2017 skal godkendes af Byrådet, før Assens Forsyning A/S, Affald og Genbrug kan opkræve dem hos borgere og virksomheder.

  Sagen forelægges til fastsættelse af takster.

  Sagsfremstilling

  Assens Forsyning A/S, Affald og Genbrug fik ved Byrådets 2. behandling af budget godkendt en del af deres affaldstakster. De resterende takster er nu klar og sendes nu som et samlet takstblad til kommunal godkendelse.

  Standard husstand

  Den samlede takst for en standard husstand vil i 2017 være på 2.670 kr., hvilket er en stigning på 64 kr. i forhold til 2016. Den største del af stigningen skyldes pristalsregulering.

  Prisen for dagrenovation stiger med 32 kr., da prisen på forbrænding på Fjernvarme Fyn Affaldsenergi A/S (tidligere Odense Kraftvarmeværk) stiger fra 400 kr./ton til 424 kr./ton.

  Assens Forsyning A/S, Affald og Genbrug har haft forbrændingsegnet affald i udbud og indgået kontrakt med Fjernvarme Fyn Affaldsenergi A/S for 2016 og 2017. Den korte kontraktperiode giver mulighed for at opnå billigere tilbud ved næste udbud, hvor der er stor sandsynlighed for mangel på affald til de danske forbrændingsanlæg.

  Prisen for genbrugsordning med den 2-delte beholder stiger med 20 kr., hvilket skyldes pristalsregulering og løbende udgifter til informationsmateriale om sortering.

  Prisen for genbrugsplads stiger med 30 kr. Dette skyldes dels højere pris på forbrænding og dels pristalsregulering.

  Administrationsbidraget falder med 18 kr., da udgifterne til FAKS er halveret efter overdragelsen af FAKSs administration til Assens Forsyning A/S og de billigere administrationsudgifter til ordningen for farligt affald efter udbud nu slår helt igennem, også internt i administrationen hos Assens Forsyning A/S.

  Der forventes indgået forlig om afslutningen på forbrændingssamarbejdet 2000 – 2015 på Odense Kraftvarmeværk. Alle parter i forliget har underskrevet aftalen og der mangler nu Energitilsynets godkendelse af aftalen.

  Tilsynet har frist til den 1. december 2016.

  Erhverv

  Administrationsbidraget for virksomheder falder med 40,50 kr. Dette skyldes samme forhold som for standard husstande.

  Prisstigningerne på dagrenovationslignende affald skyldes dels pristalsregulering og dels stigningen på prisen på det forbrændingsegnede affald.

  Abonnementsordningen for genbrugsplads falder 16,50 kr. grundet faldet i administrationsbidraget.

  Klippekortsordningen for genbrugsplads har stigninger på det røde (deponi, småt og stort brændbart) og gule (byggeaffald, forbrænding og genanvendeligt) klippekort med henholdsvis 100 kr. og 60 kr. Det skyldes især stigningen på prisen på det forbrændingsegnede affald. Det blå (farligt affald, asbest og eternit med asbest) klippekort stiger med 160 kr., da forsyningens omkostninger pr. ton deponiaffald er steget. Der kommer mindre deponeringsegnet affald ind, men bemanding og containerudgifter er uforandret.

  Taksterne for ordningen for olie- og benzinudskillere vil blive fremsendt til godkendelse sammen med spildevandstaksterne for Assens Forsyning A/S.

  Lovgrundlag

  Affaldsbekendtgørelse nr. 1309 af 18. december 2012.

  Økonomi

  Affaldsområdet er brugerfinansieret.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Miljø- og Teknikudvalget den 29-11-2016

  Miljø- og Teknikudvalget indstiller at Takstblad 2017 fra Assens Forsyning A/S, Affald og Genbrug godkendes.

  Beslutning Økonomiudvalget den 05-12-2016

  Indstillingen anbefales.

  Beslutning Byrådet den 14-12-2016

  Indstillingen godkendt.

  Bilag

 • Sagsid.: 15/24856

  Indstilling

  Økonomiudvalget anbefaler godkendelse af det samlede takstblad 2017 for Assens Forsyning A/S, vand og spildevand.

  Beslutningstema

  Bestyrelsen i Assens Forsyning A/S har godkendt taksterne for 2017, og fremsender disse til Byrådets godkendelse.

  Sagsfremstilling

  Bestyrelsen i Assens Forsyning A/S godkendte den 24. november 2016 taksterne for 2017 indenfor forsyningsområdet, vand og spildevand.

  Takstbladet for 2017 fremsendes hermed til Byrådets godkendelse

  Lovgrundlag

  Den Kommunale Styrelseslov

  Økonomi

  Taksterne indenfor forsyningsområdet er brugerfinansieret og beregnet via udmeldte prislofter.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Beslutning Økonomiudvalget den 05-12-2016

  Indstillingen anbefales.

  Beslutning Byrådet den 14-12-2016

  Indstillingen godkendt.

  Bilag

 • Sagsid.: 15/24856

  Indstilling

  Økonomiudvalget anbefaler, at taksten til privat pasning 3-6 årige i 2017 fastsættes til 3.443 kr. pr. md. gældende fra 1. april 2017.

  Beslutningstema

  Af takstbilaget for budget 2017 fremgår det, at taksten udgør 4.623 kr. pr. md., men skal rettelig være 3.443 kr. pr. md. fra 1. april 2017.

  Sagsfremstilling

  Taksten til privat pasning for 3-6 årige, er ikke korrekt i det vedtagne takstbilag for budget 2017 som Byrådet godkendte den 12. oktober 2016. I henhold til Dagtilbudslovens §83 stk. 2, skal tilskuddet beregnes af den billigste nettodriftsudgift pr plads (eksklusiv støttepædagogudgifter) i et dagtilbud til samme aldersgruppe i kommunen.

  Taksten til pasning af egne børn 3-6 årige er blevet beregnet ud fra bruttodriftsudgifterne og ikke nettodriftsudgift. Derfor ændres taksten fra 4.623 kr. pr md. til 3.443 kr. pr md. (12 md).

  Der er ultimo november 2016 registreret 1 tilskudsmodtagere pr. 1. januar 2017.

  Lovgrundlag

  Dagtilbudsloven og Styrelsesloven

  Økonomi

  Ændringen af taksten har ingen budgetmæssige konsekvenser

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Beslutning Økonomiudvalget den 05-12-2016

  Indstillingen anbefales.

  Beslutning Byrådet den 14-12-2016

  Indstillingen godkendt.

 • Sagsid.: 16/27668

  Indstilling

  Beredskabskommissionen for det fælles fynske beredskab indstiller, at:

  • Beredskab Fyn overdrages beføjelser og pligter efter Brandsynsbekendtgørelsen at planlægge brandsynsterminerne optimalt / fuldt ud som angivet i brandsynsbekendtgørelsens bilag om brandsynsterminer og efter en konkret vurdering af de respektive objekter.
  • der for objekter (type 3) fremadrettet ikke vil blive gået brandsyn her på, samtidig med at der for disse gennemføres stikprøvekontrol for respektive objekter (f.eks. forsamlingslokaler til mere end 50 personer og højst 150 personer) i et omfang, som Beredskab Fyn fremadrettet administrativt fastlægger ud fra en sikkerhedsmæssig vurdering

  Økonomiudvalget anbefaler indstillingen med bemærkning om, at Assens Kommune ønsker at blive inddraget i fastlæggelse af type 3 brandsyn, således at disse indgår som en del af den forebyggende indsats på området.

  Beslutningstema

  På baggrund af ny bekendtgørelse om brandsyn og ændringer i Lov om Fyrværkeri og andre Pyrotekniske Artikler anmoder Beredskabskommissionen for Beredskab Fyn at overføre beføjelser og pligter efter nævnte bekendtgørelse og lov til den fælles Beredskabskommission.

  Sagsfremstilling

  Der er vedtaget en ny bekendtgørelse om brandsyn, Bekendtgørelse nr. 1000 af 29. juni 2016 om Brandsyn, som trådte i kraft den 1. juli 2016 (Brandsynsbekendtgørelsen).

  Bekendtgørelsen er udstedt i medfør af Beredskabslovens § 4 stk. 2, § 36 stk. 1-3, § 36 a og § 70 stk. 4 og 5.

  Bekendtgørelsen erstatter bekendtgørelse nr. 175 af 25. februar 2008 om brandsyn og offentliggørelse af resultater af brandsyn foretaget i forsamlingslokaler, som ændret ved bekendtgørelse nr. 1424 af 14. december 2011.

  Sagen var forelagt Beredskabskommissionen på et møde afholdt den 25. oktober 2016, idet der skal træffes en afgørelse om, hvilke tilsynsfrekvenser for visse typer af brandsynsobjekter Beredskab Fyn fremadrettet skal arbejde videre med.

  Ændringerne i Beredskabsloven muliggør, at den fælles Beredskabskommission efter vedtagelsen får større frihed på vegne af Samarbejdskommunerne til at tilrettelægge brandsynene. 

  Sagsfremstilling

  Med den nye brandsynsbekendtgørelse er der defineret 3 typer af brandesyn.

  Type 1:
  Brandsynsobjekter, hvor brandsynsterminen ikke kan fraviges.

  Type 2:
  Brandsynsobjekter, hvor kommunalbestyrelsen fastsætter en individuel brandsynstermin på baggrund af en konkret risikovurdering, og inden for det maksimale antal år, der er angivet.

  Type 3:
  Brandsynsobjekter, hvor kommunalbestyrelsen fastsætter en individuel brandsynstermin på baggrund af en konkret risikovurdering. Brandsynsterminen kan evt. fastsættes til 0.

  Det er af afgørende betydning for Beredskab Fyns virke med brandsyn, at brandsynsfrekvenserne for type 2 og 3 udmøntes i reelle ændringer. Det giver Beredskab Fyn optimale muligheder for at kunne opfylde brandsynsbekendtgørelsens formålsparagraf, der i højere grad end tidligere sigter mod en større fokus på den forebyggende indsats, og dermed også en større fokus på personsikkerheden. Personsikkerheden har også i den tidligere formålsparagraf haft stor betydning, men det er nu tydeliggjort i formuleringen af formålsparagraffen i den nye bekendtgørelse.

  I det fremadrettede brandsynsarbejde vil dialog med vejledning, rådgivning og motivering fylde mere og mere, til gavn for brandsikkerheden. Beredskab Fyns indstilling afspejler dette.

  Der henvises til Redegørelse for ændringer i Brandsynsbekendtgørelsen, der vedlægges i kopi.

  Det er Beredskab Fyns klare opfattelse, at der med den nye bekendtgørelse om brandsyn åbnes op for muligheder for en mere nuanceret og målrettet indsats med brandsynene. Brandsynene vil kunne effektiviseres samtidig med, at den forebyggende effekt vil træde mere i fokus.

  Administrativt ønsker forvaltningen i Assens at gøre opmærksom på følgende ift. type 3:

  Det vil være Beredskab Fyn, som bestemmer tidsintervallet for brandsynet ud fra en risikomæssig betragtning. Det betyder, at brandsikkerheden kan blive nedgjort og da Beredskab Fyn for indeværende ikke har oplyst noget om terminer for disse brandsyn, ved Assens Kommune ikke hvor ofte et brandsyn sker, jfr. bilaget hvor der er anført ”X”.

  For type 3 brandsyn som er temabrandsyn, kan Beredskab Fyn med fordele bruge disse brandsyn som led i den generelle forebyggelse i samarbejde med kommunerne mhp. at bruge brandsyn proaktivt.

  For type 3, kan vi risikere at der ikke bliver gået brandsyn. Derfor bør ejerkommunerne inddrages i arbejdet, så det bliver en del af den forebyggende indsats, så vi som ejerkommune er sikker på, at der vil ske brandsyn på denne kategori.

  Økonomi

  Sagen har ingen økonomiske konsekvenser i forhold til nuværende godkendte rammer.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Økonomiudvalget den 05-12-2016

  Indstillingen anbefales med bemærkning om, at Assens Kommune ønsker at blive inddraget i fastlæggelse af type 3 brandsyn, således at disse indgår som en del af den forebyggende indsats på området.

  Beslutning Byrådet den 14-12-2016

  Indstillingen godkendt.

  Bilag

 • Sagsid.: 15/10087

  Indstilling

  Innovations- og Medborgerskabsudvalget anbefaler Byrådet, at de midler, der er afsat til Kultur i Børnehøjde fra 2017 og frem, samles under Kultur- og Fritidsudvalget og også udmøntes af dette udvalg.

  Kultur- og Fritidsudvalget indstiller at de midler, der er afsat til Kultur i Børnehøjde fra 2017 og frem, samles under Kultur- og Fritidsudvalget og også udmøntes af dette udvalg.

  Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

  Beslutningstema

  Sagen fremlægges til politisk beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget og Innovations- og Medborgerskabsudvalget med henblik på anbefaling til Byrådet.

  Sagsfremstilling

  Musik i Børnehøjde – Assens SangKraftcenter

  I 2012 oprettedes Assens SangKraftcenter (ASK), et samarbejde mellem skoler, Assens Musikskole og kirker i Assens Kommune. I forbindelse med oprettelsen vedtog Kultur- og Fritidsudvalget en 4-årig bevilling til Assens SangKraftcenter, herunder projektet ”Musik i Børnehøjde”, hvis mål var udvikling af en model for skolesang, og som var tænkt som et tilbud til alle børn og unge i Assens Kommune. Der afsattes 50.000 kr. i 2012, 75.000 kr. i 2013, 125.000 kr. 2014 og 125.000 kr. i 2015.

  I 2014 besluttede Byrådet i forbindelse med budgetaftale 2015-2018 at afsætte midler til initiativer til styrkelse af musik, sang, teater og billedkunst i skolerne, herunder til at sikre og udvikle det igangværende skole-musikskole-kirke-samarbejde i Assens Sangkraftcenters regi. Der blev til sådanne initiativer afsat 375.000 kr. i 2015 og 500.000 kr. i hvert af de følgende år i budgetperioden. Af disse var 125.000 kr. i 2015 og 250.000 kr. i hvert af de følgende år øremærket til Assens SangKraftcenter. Fra 2016 og frem blev der til gengæld ikke afsat midler til Assens SangKraftcenter i Kultur- og Fritidsudvalgets budget.

  Kultur i Børnehøjde 2015-2016

  De resterende 250.000 kr. pr. år er i 2015 og 2016 blevet udmøntet i Puljen til Kultur i Børnehøjde under Innovations- og Medborgerskabsudvalget. Puljens formål har været at styrke teater / drama og billedkunst i skolen og at sikre et kvalitetsløft på området kultur for børn. Der har været afsat 125.000 kr. årligt til teaterprojekter og 125.000 kr. til billedkunstprojekter. Puljen har kunnet søges af skoler i partnerskaber med kulturaktører. Der blev bevilget støtte til 6 projekter i 2015 og 7 projekter i 2016.

  Ud over de 250.000 kr. pr. år i Innovations- og Medborgerskabsudvalgets regi har der fra 2016 i Kultur- og Fritidsudvalgets regi været afsat et beløb til udvikling af en model for kulturtilbud til skolerne, ligeledes under overskriften Kultur i Børnehøjde. Beløbet har i 2016 været på 200.000 kr. og er blevet brugt til udvikling af kulturtilbud til skolerne i samarbejde med kulturaktører i Assens Kommune, som forarbejde til en fremtidig model for Kultur i Børnehøjde. Der er bevilget støtte til 4 udviklingsprojekter i 2016.

  Kultur i Børnehøjde fra 2017 og frem

  Fra 2017 og frem er der afsat 450.000 kr. årligt til Kultur i Børnehøjde under Kultur- og Fritidsudvalget. Samtidig er der til Kultur i Børnehøjde under Innovations- og Medborgerskabsudvalget fortsat afsat 500.000 kr. pr. år, hvoraf de 250.000 kr. er øremærket til Assens SangKraftcenter.

  Et fælles temamøde og et fælles dagsordenpunkt for Kultur- og Fritidsudvalget, Innovations- og Medborgerskabsudvalget og Børne- og Uddannelsesudvalget i april 2016 mundede ud i, at såvel Innovations- og Medborgerskabsudvalget som Kultur- og Fritidsudvalget besluttede at anbefale forligspartierne bag budget 2017, at budgettet for såvel puljen (under IMU) som projektet (under KFU) vedrørende Kultur i Børnehøjde i forbindelse med budgetlægningen for 2017 samledes under Kultur- og Fritidsudvalget, og at Kultur- og Fritidsudvalget udmønter midlerne efter en model baseret på frivillige kulturprojekter i skolerne. Børne- og Uddannelsesudvalgets anbefaling var, at sagen skulle oversendes til budgetforhandlingerne for 2017-2020.

  Budgetforliget for 2017-2020 er nu på plads, hvorfor der er brug for, at der træffes endelig beslutning angående anbefaling til Byrådet.

  Lovgrundlag

  Kommunalfuldmagten.

  Økonomi

  Kultur i Børnehøjde, Innovations- og Medborgerskabsudvalget:

  Der er afsat 500.000kr. pr. år i perioden 2017-2020.

  Heraf er 250.000 kr. øremærket til Assens SangKraftcenter (ASK)

  Kultur i Børnehøjde, Kultur- og Fritidsudvalget:

  Der er afsat 450.000 kr. i hvert af årene 2017-2020.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Innovations- og Medborgerskabsudvalget den 28-11-2016

  Innovations- og Medborgerskabsudvalget anbefaler Byrådet, at de midler, der er afsat til Kultur i Børnehøjde fra 2017 og frem, samles under Kultur- og Fritidsudvalget og også udmøntes af dette udvalg.

  Beslutning Økonomiudvalget den 05-12-2016

  Indstillingen anbefales

  Beslutning Byrådet den 14-12-2016

  Indstillingen godkendt.

  Bilag

 • Sagsid.: 16/19537

  Indstilling

  Et flertal af Kultur- og Fritidsudvalget bestående af Charlotte Christiansen, Elmer Philipsen og Henrik Hansen (A), og Ena Nørgaard (C) indstiller:

  • At retningslinjer for optagelse af lån og låneomlægning i Tobaksgaarden godkendes med en tilføjelse til krav nr. 4, som herefter samlet kommer til at lyde: ”At løbetids- samt hovedstolsforøgelse ved låneomlægning som udgangspunkt ikke er mulig, med mindre det bidrager væsentligt til at forbedre den samlede økonomiske bæredygtighed
  • At løbetiden forlænges i forbindelse med omlægning af lån i Tobaksgaarden, fra restløbetid i gammelt lån på 10 år til ny løbetid i nyt lån på 20 år.
  • At lånet optages som 20 årigt lån med afdrag.
  • At Assens Kommune imødekommer at rykke Assens Kommunes pant på kr. 825.000 til fordel for nyt lån

  Et mindretal bestående af Tage Kiltang Bartolin (O), Erik Klindt Andersen og Lars Kr. Pedersen (V) ønsker at fremsende sagen uden indstilling, men med bemærkning om, at låneomlægningen forbedrer Tobaksgaardens driftsøkonomi.

  Økonomiudvalget anbefaler Kultur- og Fritidsudvalgets flertals indstilling

  Beslutningstema

  Der skal tages stilling til, om Assens Kommune vil acceptere omlægning af lån i Tobaksgaarden herunder forlænge løbetiden samt rykning af pant for dette lån.

  Endvidere anmodes der om, at godkende retningslinjer for optagelse og låneomlægning i Tobaksgaarden.

  Sagsfremstilling

  Omlægning af lån

  Tobaksgaarden har i august indsendt en anmodning om at Byrådet godkender en omlægning af et realkreditlån på 2 mio. kr.

  I den forbindelse forespørger Nykredit på vegne af Tobaksgaarden, om Assens Kommune vil acceptere at rykke det kommunale pant i ejendommen.

  Det nuværende lån er et 20-årigt realkreditlån med 10 års afdragsfrihed. Perioden for afdragsfriheden udløb 1. juli 2016, hvorefter Tobaksgaarden er påbegyndt at afdrage på lånet de resterende 10 år.

  Gældsafviklingen medfører en forhøjet finansudgift for Tobaksgaarden på lidt over 200.000 kr. årligt, og dette påvirker institutionens økonomi.

  På baggrund heraf anmoder Tobaksgaarden om godkendelse af omlægning til et nyt 20 årigt F5 rentetilpasningslån med afdrag. Den årlige udgift hertil udgør

  ca. 145.000 kr., og dette vil forøge deres nuværende finansudgifter med 95.000 kr. årligt.

  Retningslinjer for lånoptagelse og låneomlægning

  I relation til de nuværende vedtægter for Tobaksgaarden står der følgende i § 5 omkring hæftelse og ansvar,

  • For Tobaksgaardens forpligtelser hæfter alene institutionen, således at der ikke er noget personligt eller solidarisk ansvar for nogen person, forening eller for Assens kommune udover de tilfælde, hvor kautions- eller garantiforpligtelse direkte er påtaget.
  • Tobaksgaarden er forpligtet ved formandens og den daglige leders underskrift. Alternativt ved formandens og et bestyrelsesmedlems underskrift. Med hensyn til salg eller pantsætning af fast ejendom skal Assens byråds godkendelse indhentes.

  Ovenstående medfører, at Byrådet skal godkende lånoptagelse eller låneomlægning i Tobaksgaarden, men der indgår ingen formulerede krav eller principper, som Tobaksgaarden skal leve op til i den forbindelse, som for eksempelvis afvikling af gæld.

  Administrationen anbefaler, at Assens Kommune beskriver nogle krav, som lægges til grund i forbindelse med vurdering af låntagning eller omlægning af lån, til beslutning i Byrådet.  I lyset af Tobaksgaardens økonomi, anbefaler administrationen, at Tobaksgaarden løbende tilpasser låneporteføljen, og at dette sker med udgangspunkt i følgende principper,

  • At låneporteføljen omlægges, når dette er gunstigt i forhold til pengemarkedet
  • At en eventuel økonomisk gevinst skal anvendes til at styrke likviditeten i Tobaksgaarden
  • At der sker en afvikling af gælden
  • At løbetids- samt hovedstolsforøgelse ved låneomlægning som udgangspunkt ikke er muligt.
  • At omkostninger i forbindelse med låneomlægning må medtages i det nye optagede lån.

  Kravene følger af tidligere formulerede krav om god økonomiførelse, bl.a. fra de politiske sager omkring Tobaksgaardens økonomi i 2014.

  Vurdering af ansøgning om låneomlægning

  Såfremt de beskrevne krav til lån og omlægning af lån skal håndhæves, vil Assens Kommune skulle vurdere ansøgningen således:

  Krav

  Vurdering

  1. At låneporteføljen omlægges af Tobaksgaarden når dette er gunstigt i forhold til pengemarkedet

  Dette lever anmodningen op til

  2. At en eventuel økonomisk gevinst skal anvendes til at styrke likviditeten i Tobaksgaarden

  Der er ingen umiddelbar økonomisk gevinst, men en reduktion af merudgifter

  3. At der sker en afvikling af gælden

  Dette lever anmodningen op til, men det gør en videreførelse af det nuværende lån også

  4. At løbetids- samt hovedstolsforøgelse ved låneomlægning som udgangspunkt ikke er muligt.

  Dette lever låneomlægningen ikke op til

  5. At omkostninger i forbindelse med låneomlægning må medtages i det nye optagede lån.

  Dette er blot en mulighed som skal anvendes ved omlægning.

  På baggrund af det lave renteniveau er det et godt tidspunkt at omlægge lånet, dog vil omlægningen medføre en løbetidsforlængelse fra ca. 10 år til 20 år.

  Lovgrundlag

  Kommunalfuldmagten.

  Økonomi

  Det er 2. prioriteten i ejendommen, som ønskes omlagt til et nyt 20 årigt F5 rentetilpasningslån med afdrag.

  Et nyt 20 årigt lån afviger fra kravet i regelsættet om ikke at give løbetidsforlængelse, men set ud fra en langsigtet økonomistyring på Tobaksgaarden, vil et sådan lån give mere stabile driftsbetingelser.

  På baggrund af ovenstående anbefaler administrationen samlet set, at Byrådet godkender en omlægning af lånet under forudsætning af at lånet optages som et nyt 20 årigt lån med afdragsafvikling.

  Assens Kommune har et tinglyst pant på 825.000 kr. som skal rykke for et nyt lån. Restløbetiden på det gamle lån er 10 år og løbetiden på det nye lån er 20 år. Det har den konsekvens, at Assens Kommunes pant skal rykke bag det nye lån. Det er den samme hovedstol, men løbetiden fordobles.

  Praksis for rykning af pant er, at dette kan bringes i anvendelse såfremt risiciene herfor kan holdes indenfor ejendomsværdien. Årsregnskabet for 2015 for Tobaksgaarden angiver, at gælden er større end nuværende ejendomsværdi.

  Årsregnskabet for Tobaksgården for året 2015 angiver følgende nøgletal på balancen.

  På aktivsiden er grunde og bygninger bogført til en værdi på 8,8 mio. kr., mens der er optaget lån i bygningerne for 7,1 mio. kr. Derudover har Tobaksgården kortfristet gæld for et beløb på 2,2 mio. kr.

  Ejendomsværdien udgør i henhold til tinglysningsbogen 5,4 mio. kr.

  En imødekommelse af ansøgningen om rykning for nyt lån, vil således være en afvigelse fra sædvanlig praksis på området.

  Tobaksgaardens egenkapital er jf. årsregnskabet for 2015 på 0,1 mio. kr., men dette skyldes en opskrivning af ejendommen som ligger nogle år tilbage. Hvis dette ikke var gjort ville egenkapitalen være minus 2,5 mio. kr.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 01-12-2016

  Et flertal bestående af Charlotte Christiansen, Elmer Philipsen og Henrik Hansen (A), og Ena Nørgaard (C) indstiller:

  • At retningslinjer for optagelse af lån og låneomlægning i Tobaksgaarden godkendes med en tilføjelse til krav nr. 4, som herefter samlet kommer til at lyde: ”At løbetids- samt hovedstolsforøgelse ved låneomlægning som udgangspunkt ikke er mulig, med mindre det bidrager væsentligt til at forbedre den samlede økonomiske bæredygtighed
  • At løbetiden forlænges i forbindelse med omlægning af lån i Tobaksgaarden, fra restløbetid i gammelt lån på 10 år til ny løbetid i nyt lån på 20 år.
  • At lånet optages som 20 årigt lån med afdrag.
  • At Assens Kommune imødekommer at rykke Assens Kommunes pant på kr. 825.000 til fordel for nyt lån

  Et mindretal bestående af Tage Kiltang Bartolin (O), Erik Klindt Andersen og Lars Kr. Pedersen (V) ønsker at fremsende sagen uden indstilling, men med bemærkning om, at låneomlægningen forbedrer Tobaksgaardens driftsøkonomi.

  Beslutning Økonomiudvalget den 05-12-2016

  Økonomiudvalget anbefaler Kultur- og Fritidsudvalgets flertals indstilling

  Beslutning Byrådet den 14-12-2016

  Et flertal af Byrådet, 28 medlemmer (A, C, F, O, V og Ø) godkender indstillingen.

  Et mindretal af Byrådet, 1 medlem (B) stemmer imod indstillingen.

  Indstillingen var herefter godkendt.

 • Sagsid.: 16/2102

  Indstilling

  Miljø- og Teknikudvalget indstiller, at det vedlagte forslag til reviderede vedtægter for VAD vedtages, herunder:

  • At der indføres grundbidrag til dækning af efterbehandling af deponiet.
  • At bestyrelsens størrelse mindskes i antal.

  Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

  Beslutningstema

  Reviderede vedtægter for det fælleskommunale § 60 selskab VAD (Vejlby Affalds og Deponeringsanlæg) forelægges til politisk godkendelse.

  Sagsfremstilling

  Der har været et ønske fra VADs bestyrelse om at reducere antallet af bestyrelses-medlemmer, samt give mulighed for at opkræve et årligt grundgebyr til dækning af nedlukning og efterbehandling af det tidligere deponi. Det kræver en ændring af vedtægterne.

  Der er udarbejdet et forslag til vedtægter, som vil kunne træde i kraft 1. januar 2017. Herved kan grundgebyr opkræves fra 2017.

  Den nye konstituering af bestyrelsen træder først i kraft ved den nye kommunalperiode pr. 1. januar 2018, hvor der skal udpeges 2 nye bestyrelsesmedlemmer.

  VADs bestyrelse består i dag af Agnete Damkjær (formand), Paw Nielsen og Kaj Piilgaard Nielsen fra Middelfart Kommune, og Lars Kristian Pedersen, Bodil Boesgaard og Arno Termansen fra Assens Kommune.

  Nuværende organisering

  VAD er et fælleskommunalt affaldsselskab godkendt efter kommunestyrelseslovens § 60. VAD er organiseret som et interessentskab med 2 interessenter – Middelfart Kommune og Assens Kommune. Interessenterne hæfter ud fra leveringsretten for deponeringsegnet affald i henhold til indbyggertallet pr. 1. januar 2006 i de gamle ejerkommuner, således at Assens hæfter for 31 % og Middelfart for 69 %.

  Interessenterne ejer i fællesskab matriklen, der har været anvendt til deponi.

  VAD ejer Vejlby Deponi, som er under nedlukning og efterbehandling. Vejlby Deponi er beliggende i Middelfart Kommune. Driftsopgaverne varetages af Middelfart Kommunes affaldsområde. VAD har ingen ansatte.

  VAD varetager derudover i dag behandling, sortering og oparbejdning af haveaffald for interessenterne.

  Derudover indgår det i den nuværende formålsbestemmelse i vedtægterne, at selskabet kan igangsætte nye tiltag – behandling, sortering og oparbejdning af affald. I praksis er der dog pt. ingen opgaver fra interessenterne til nye tiltag.

  Endvidere indgår der også muligheder for udvidelse af deponiet og optagelse af nye samarbejdskommuner om deponiet. Deponiet fik den 30. marts 2009 en nedluknings- og efterbehandlingsplan, hvorfor disse muligheder ikke er relevante mere.

  VAD ledes i dag af en bestyrelse af politiske repræsentanter fra de 2 ejerkommuner, således at hver kommune udpeger 3 bestyrelsesmedlemmer. Middelfart udpeger én af sine repræsentanter til formand for VADs bestyrelse.

  Imens deponiet var aktivt, blev der ikke sat midler til side til perioden for nedlukning og efterbehandling. I de nuværende vedtægter er der ikke taget højde for dækningen af udgifterne til især perkolatbehandlingen. Tidshorisont for fortsat perkolatbehandling er 30-50 år.

  Forslag til ændret organisering

  Til dækning af udgifterne til perkolatbehandlingen foreslås det, at der indføres et årligt grundgebyr for ejerkommuner med fordelingsnøglen 31/69 (Assens/Middelfart). Dette svarer til modellen i vedtægter for FAKS, hvor Assens Kommune er medejer af deponiet i Sandholt Lyndelse.

  Det foreslås, at nye tiltag – behandling, sortering og oparbejdning af affald herunder haveaffald ændres til et sekundært formål for VAD:

  3.2 Formålet med interessentskabet er sekundært at forestå eventuel anden virksomhed på affaldsområdet herunder behandling, sortering og oparbejdning af haveaffald, samt øvrige aktiviteter på arealet.

  Mulighederne for udvidelse af deponiet og optagelse af nye samarbejdskommuner om deponiet er ikke medtaget i forslag til nye vedtægter.

  Med hensyn til organiseringen foreslås VAD fremover ledet af en bestyrelse med 2 politiske repræsentanter fra hver af de 2 kommuner. Formanden for bestyrelsen vælges fortsat af Middelfart Kommunes kommunalbestyrelse. I bestyrelsesmøderne deltager også en embedsmand uden stemmeret fra hver kommune. Embedsmændenes rolle er at rådgive bestyrelsen.

  Revision af vedtægterne

  Det anbefales, at de nuværende vedtægter revideres i overensstemmelse med ovenstående og ajourføres, så selskabsoplysninger, hæftelser, grundgebyr etc. svarer til forholdene i dag.

  Vedtægterne har været forelagt statsforvaltningen til en forhåndsgodkendelse den 14. oktober 2016.

  Endvidere har forslaget været forelagt den nuværende bestyrelse for VAD, som godkendte forslaget den 24. oktober 2016.

  Lovgrundlag

  Lov om kommunernes styrelse.

  Økonomi

  Affaldsområdet er brugerfinansieret og skal ”hvile i sig selv”.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Miljø- og Teknikudvalget den 29-11-2016

  Miljø- og Teknikudvalget indstiller, at det vedlagte forslag til reviderede vedtægter for VAD vedtages herunder:

  • At der indføres grundbidrag til dækning af efterbehandling af deponiet.
  • At bestyrelsens størrelse mindskes i antal.

  Beslutning Økonomiudvalget den 05-12-2016

  Indstillingen anbefales.

  Beslutning Byrådet den 14-12-2016

  Indstillingen godkendt.

  Bilag

 • Sagsid.: 13/28479

  Indstilling

  Miljø- og Teknikudvalget indstiller:

  • at samarbejdsaftalen om skovrejsning tilføjes bestemmelser om indbetaling og opsparing på en skovrejsningskonto hos Naturstyrelsen, til etablering af en ny fredskov ”Lundager Skov” ved Assens.
  • at der af de afsatte budgetmidler for 2017 overføres og indbetales 1.9 mio. kr. til Naturstyrelsen i 2016.

  Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

  Beslutningstema

  I forlængelse af Miljø- og Teknikudvalgets beslutning den 1. november 2016 om at de afsatte budgetmidler overføres til en skovrejsningskonto hos Naturstyrelsen, skal der tages stilling til aftalens indhold, samt overførsel af budgetmidler for 2017 til 2016.

  Sagsfremstilling

  Byrådet besluttede den 29. juni 2016 at indgå samarbejdsaftale om skovrejsning og grundvandsbeskyttelse i området ved Lundager med Naturstyrelsen og Assens Vandværk. Det står nu klart, at jordfordelingen ikke afsluttes i indeværende år som tidligere forventet.

  Miljø- og Teknikudvalget besluttede den 1. november 2016, at de afsatte budgetmidler overføres til en skovrejsningskonto hos Naturstyrelsen. Der er ikke gebyrer, renter eller lignende i forbindelse med opsparingen.

  Samarbejdsaftalen udvides med bestemmelser om, at opsparingen sker ved indbetaling i en årrække. Pengene tilhører fortsat Assens Kommune, men står opsparet hos Naturstyrelsen. Når der erhverves et areal i projektet trækker Naturstyrelsen, efter godkendelse fra kommunen, det nødvendige beløb til projektet.

  Det er allerede besluttet at ”opspare” 1,9 mio. fra budget 2016.

  Derudover foreslås at der fra budget 2017 overføres 1.9 mio. kr. til budget 2016, som også indsættes på kontoen.

  Er det nødvendigt at erhverve jord, for mere end der er opsparet, kan kommunen indbetale restbeløbet direkte eller der kan oprette en afbetalingsordning med en aftalt løbetid og en fast årlig minimumsindbetaling.

  Økonomi

  Der er et budget for 2016 på 1.958 mio. kr. 

  Heraf bruges 1.9 mio. kr. af det budgetterede beløb til overførsel til opsparingskonto hos Naturstyrelsen i 2016.

  De resterende 58.000 kr. bruges til at dække omkostninger til jordfordeling og samarbejdsaftale.

  For 2017 overføres ligeledes 1.9 mio. kr. til Naturstyrelsen og de resterende 100.000 kr. reserveres til at dække omkostninger til jordfordeling etc.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Miljø- og Teknikudvalget den 29-11-2016

  Miljø- og Teknikudvalget indstiller:

  • at samarbejdsaftalen om skovrejsning tilføjes bestemmelser om indbetaling og opsparing på en skovrejsningskonto hos Naturstyrelsen, til etablering af en ny fredskov ”Lundager Skov” ved Assens.
  • at der af de afsatte budgetmidler for 2017 overføres og indbetales 1.9 mio. kr. til Naturstyrelsen i 2016.

  Beslutning Økonomiudvalget den 05-12-2016

  Indstillingen anbefales.

  Beslutning Byrådet den 14-12-2016

  Indstillingen godkendt.

  Bilag

 • Sagsid.: 16/13023

  Indstilling

  Miljø- og Teknikudvalget indstiller:

  • at projektforslag for fjernvarmeforsyning af Krybilyparken i Brylle, som omhandler konvertering af den kollektive varmeforsyning fra individuel naturgas til fjernvarme godkendes.

  Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

  Beslutningstema

  Der skal tages beslutning om endelig godkendelse af projektforslag i henhold til varmeforsyningsloven vedrørende ændring af den kollektive varmeforsyning fra individuel naturgas til fjernvarme for Krybilyparken, Brylle.

  Sagsfremstilling

  Fjernvarme Fyn A/S (herefter Fjernvarme Fyn) fremsendte den 9. juni 2016 projektforslag for fjernvarmeforsyning af Krybilyparken, Brylle, som omhandler ændring af den kollektive varmeforsyning fra individuel naturgas til fjernvarme for et ubebygget område med forventning om opførelse af 37 boliger (fra Landinspektørfirmaet Hvenegaards bebyggelsesplan, 2010).

  De 37 boliger udgør et samlet areal svarende til 3.852 m2 med et estimeret varmebehov på ca. 153 MWh pr. år.

  Projektforslaget er udarbejdet af Fjernvarme Fyn og omfatter stikledning fra Toftevej 32 via eksisterende ledning (se kort herunder) til projektområdet i Krybilyparken.

  Området er i dag udlagt til individuel naturgasforsyning ved NGF Nature Energy Distribution A/S (Herefter NGF), efter godkendt projektforslag for Krybilyparken i 2010. I 2010 var Brylle by forsynet med naturgas, men efter godkendt projektforslag i december 2013 har størstedelen af Brylle været forsynet med fjernvarme.

  Ifølge projektforslaget er der indenfor projektområdet en fremtidig forventning om i alt 31 forbrugere. I projektforslaget forudsættes det, at potentialet for fjernvarme i Krybilyparken, Brylle er på 37 forbrugere, så samtlige husstande i bebyggelsesplanen kobles på fjernvarme.

  For at projektet kan godkendes, skal følgende forudsætninger i Projektbekendtgørelsen være opfyldt:

  • Projektet skal være det samfundsøkonomisk mest fordelagtige projekt, jf. bekendtgørelsens § 26, stk. 2.

  Ansøgningen om godkendelse af projektforslaget begrundes i hensynet til CO2-fortrængning, samfundsøkonomi og forbrugerøkonomi.

  Projektforslag af juni 2016 (bilag 1) har i henhold til Projektbekendtgørelsens § 25 og beslutningen i Miljø- og Teknikudvalget den 26. august 2016 været udsendt i 4 ugers høring ved berørte parter.

  De berørte parter er NGF Nature Energy Distribution A/S, som er kommet med bemærkninger. Projektforslaget var ikke i høring ved borgere, da der i dag ikke er eksisterende boliger indenfor projektområdet.

  Høring af berørte parter

  NGF fremsendte den 23. september 2016 deres høringssvar til projektforslaget (se bilag 2). Høringssvaret drejer sig om, at det vil være urealistisk at udbygge området indenfor 2 år, tilslutning på 100 % virker urealistisk, projektet bør sammenlignes med alternativ forsyningsform såsom varmepumper, der er allerede eksisterende gasledningsnet i Krybilyparken, forkert antal tilslutninger samt man er uenig i tilslutnings-, investerings- og driftsudgifterne.

  Administrationen anmodede på baggrund af høringssvaret fra den 23. september 2016 Fjernvarme Fyn om deres kommentarer til høringssvaret (se bilag 3).

  Fjernvarme Fyn fremsendte den 7. oktober 2016 deres kommentarer til NGFs høringssvar fra den 23. september 2016. Heraf fremgår Fjernvarme Fyns kommentarer og dokumentation for anvendelsen af de påtalte forudsætninger. I Fjernvarme Fyns kommentarer den 7. oktober 2016 redegøres for punkterne som NGF har påpeget og er kun enig i at ændre tilslutningsprisen.

  Derudover har Fjernvarme Fyn brugt forkert bilag i det fremsendte projektmateriale, hvorfor der er udarbejdet et korrekt bilag som er vedhæftet. Samfundsøkonomien er fortsat positiv i forhold til egne beregninger, men påpeger at NGFs forbrugerøkonomi er 127.000 lavere end projektforslaget, men dette ikke kan betegnes som væsentligt dyrere, da det kun udgør 3 %.

  Administrationen anmodede på baggrund af Fjernvarme Fyns kommentarer den 7. oktober 2016 om NGFs bemærkninger til kommentarerne (se bilag 4). NGF fremsendte den 18. oktober 2016 deres bemærkninger til Fjernvarme Fyns kommentarer fra den 7. oktober 2016. Heraf fremgår NGFs bemærkninger om fortsat uenighed. Man er ikke enig i alle anvendte forudsætninger, som dog må håndteres af Assens Kommune. NGF finder det positivt, at Fjernvarme Fyn har rettet priserne på stikledninger, men fastholder, at en udbygning på to år fortsat virker urealistisk samt opfordrer til at stille krav om gennemregning af varmepumpealternativ, så Assens Kommune vælger det samfundsmæssige mest fordelagtige projekt.

  Vurdering af projektforslaget

  Det fremgår af § 3, stk. 1 i projektbekendtgørelsen, at projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg, der er omfattet af bilag 1 til bekendtgørelsen, skal forelægges kommunalbestyrelsen til godkendelse. Det fremgår af Bilag 1 pkt. 3.1 at etablering, udvidelse, indskrænkning eller bortfald af distributionsnet eller forsyningsområder er godkendelsespligtige projekter.

  Det fremgår af § 6 i projektbekendtgørelsen, at kommunalbestyrelsen skal anvende forudsætningerne i kapitel 3 i forbindelse med projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg. Byrådet skal desuden sørge for, at projektet ud fra en konkret vurdering er det samfundsøkonomisk mest fordelagtige projekt i overensstemmelse med § 1 i Varmeforsyningsloven og § 26, stk. 2 i projektbekendtgørelsen.

  Administrationen har foretaget en selvstændig vurdering og undersøgelse af de anvendte forudsætninger i projektforslaget og finder, at projektforslaget hviler på retvisende forudsætninger, som kan anvendes som beslutningsgrundlag.

  Samfundsøkonomiske forhold

  Efter en samlet konkret vurdering af projektforslaget og de reviderede beregninger af 16. november 2016, er det administrationens vurdering, at projektet er samfundsøkonomisk mest fordelagtigt i forhold til referencesituationen.

  Administrationen har ved vurderingen især lagt vægt på, at beregningerne, herunder de supplerende beregninger, viser et samfundsøkonomisk overskud på ca. 0,7 mio. kr. i nutidsværdi set over betragtningsperioden på 20 år, og at de supplerende følsomhedsanalyser ligeledes udviser et samfundsøkonomisk overskud.

  Administrationen vurderer, at den samfundsøkonomiske analyse er i overensstemmelse med Energistyrelsens vejledning om samfundsøkonomiske analyser på energiområdet og de seneste samfundsøkonomiske beregningsforudsætninger fra april 2016. Desuden vurderer administrationen, at den samfundsøkonomiske analyse udviser robusthed i forhold til de anvendte beregningsforudsætninger.

  Energi- og miljømæssig

  Energibehov i projektforslaget er 6.189 GJ mod 12.254 GJ i referencen, hvilket er en besparelse på ca. 50 %.

  Projektforslaget udleder 477 ton CO2 (kuldioxid), hvilket er en reduktion på 191 ton svarende til ca. 30 % i forhold til referencen, som udleder 668 ton CO2, over en periode på 20 år. Projektforslaget udleder dog 102 kg SO2 (svovldioxid) mod referencens 15 kg hvilket er en negativ difference på 87 kg SO2. Projektforslaget udleder over en periode på 20 år 278 kg NOX (kvælstofsilter), mod referenceprojektets 317 kg NOX. Dette er en positiv forskel på 39 kg. Derudover udleder projektforslaget 15 kg PM2,5 (partikler), mod referenceprojektets 1 kg, hvilket er en negativ difference på 14 kg.

  Selskabs- og forbrugerøkonomi

  For Fjernvarme Fyn kan der over en 20-års periode forventes et selskabsøkonomisk resultat før renter på ca. 0,5 mio. kr. Alle forbrugere i projektområdet forventes at kunne spare ved brug af fjernvarme mod naturgas.

  Administrationens samlede vurdering

  Projektgodkendelsen skal ske på baggrund af en energimæssig, samfundsøkonomisk og miljømæssig vurdering af projektet. Ved vurderingen skal det påses, at projektet er i overensstemmelse med varmeforsyningsloven, herunder formålsbestemmelsen, samt at projektet ud fra en konkret vurdering af det samfundsøkonomisk mest fordelagtige projekt, jf. Projektbekendtgørelsens § 26, stk. 2.

  Det fremgår af § 6 i Projektbekendtgørelsen, at Byrådet skal anvende forudsætningerne i kapitel 3 i forbindelse med projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg. Ved konverteringsprojekter skal varmedistributionsvirksomheden normalvist yde en økonomisk kompensation til naturgasdistributionsselskabet, jf. Projektbekendtgørelsens § 8, stk. 2. Samlet betyder § 6 og 8, at det er tilladt at ændre områdeafgrænsning fra naturgas til fjernvarme og dermed konvertering fra naturgas til fjernvarmeforsyning såfremt, dette samfundsøkonomisk set er mere fordelagtigt og der betales økonomisk kompensation til gasselskabet. Eftersom man beregner kompensation ud fra naturgasforbrug indenfor de sidste 3 år, og her er ubebygget, har der ikke været noget forbrug og der skal derfor ikke betales kompensation.

  Administrationen vurderer således samlet, at projektforslagets beregningsforudsætninger hviler på et realistisk grundlag, herunder også for så vidt angår de lokale forhold i projektforslaget.

  Samtidig vurderes det, at den samfundsøkonomiske analyse er i overensstemmelse med Energistyrelsens vejledning på området, og analysen udviser robusthed i forhold til ændringer i forudsætningerne.

  Projektforslagets samfundsøkonomiske beregninger udgør således et tilstrækkeligt grundlag for kommunen kan påse, at projektet ud fra en konkret vurdering er det samfundsøkonomisk mest fordelagtige projekt, jf. Projektbekendtgørelsens § 26, stk. 2.

  Der anbefales fra administrationen, at der ikke stilles krav om et varmepumpealternativ. Dette anbefales med henvisning til tidligere konverteringsprojekt for fjernvarme i Verninge, som blev behandlet på MTU den 1. december 2015, hvor det ligeledes blev besluttet at der ikke skulle stilles krav om varmepumpealternativ.

  Derudover ses det af fremsendte beregninger fra Fjernvarme Fyn (se bilag 5), at et varmepumpealternativ ikke er en samfundsøkonomisk bedre løsning, men at fjernvarme samfundsøkonomisk er 31 % mere fordelagtigt.

  Lovgrundlag

  Varmeforsyningsloven (Lovbekendtgørelse nr. 1307 af 24. november 2014 samt senere ændringer) og Projektbekendtgørelsen (Bekendtgørelse nr. 566 af 2. juni 2014 om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg).

  Da projektforslaget er modtaget inden den 1. juli 2016 behandles projektforslaget efter bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 566 af 2. juni 2014 om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg, jf. § 34, stk. 3 i bekendtgørelse nr. 825 af 24. juni 2016 om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Miljø- og Teknikudvalget den 29-11-2016

  Miljø- og Teknikudvalget indstiller:

  • at projektforslag for fjernvarmeforsyning af Krybilyparken i Brylle, som omhandler konvertering af den kollektive varmeforsyning fra individuel naturgas til fjernvarme godkendes.

  Beslutning Økonomiudvalget den 05-12-2016

  Indstillingen anbefales.

  Beslutning Byrådet den 14-12-2016

  Indstillingen godkendt.

  Bilag

 • Sagsid.: 15/8609

  Indstilling

  Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget indstiller, at driftsaftale med Udvikling Assens for perioden 2017-2018 godkendes.

  Udvalget ønsker, at udvalget på et af de kommende møder får forelagt Udvikling Assens strategi for 2017, samt fortsat at få forelagt Udvikling Assens årsrapport som grundlag for en dialog på udvalgets junimøde.

  Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

  Beslutningstema

  Der skal træffes beslutning om en ny driftsaftale med Udvikling Assens for perioden 2017-2018.

  Sagsfremstilling

  Assens Byråd godkendte den 24. juni 2015 driftsaftalen for Udvikling Assens. Driftsaftalen løber frem til udgangen af 2016 og skal som følge heraf fornyes inden årsskiftet, således at en ny driftsaftale kan træde i kraft den 1. januar 2017.

  Udkast til ny driftsaftale med Udvikling Assens løber indtil udgangen af 2019. Som i den hidtidige aftale er der også i den nye aftale fokus på, at Udvikling Assens fremadrettet skal varetage de basale erhvervs- og turismeopgaver i Assens Kommune.

  Aftalen er formuleret som en samarbejdsaftale, som beskriver Assens Kommunes forventninger til Udvikling Assens formål, opgavevaretagelse og mål, og den beskriver finansieringsgrundlaget. Tilskuddet i 2017 er således på 2,473 mio. kr. 

  Som i den hidtidige aftale, så fastlægger også den nye driftsaftale, at Assens Kommunes forpligtigelser på erhvervs- og turismeområdet både i forhold til Udvikling Fyn, By Region Fyn og Væksthuset Syddanmark varetages af Udvikling Assens. Aftalen beskriver desuden muligheden for, at Udvikling Assens efter særskilt aftale kan indgå som ansvarlig for at igangsætte og koordinere større turismeevents eller markedsføringsopgaver.

  I forhold til driftsaftalen fra 2015 er den nye aftale desuden forkortet og præciseret. Som noget nyt er der indføjet 2 mål, som Assens Kommune ønsker at Udvikling Assens konkret skal arbejde for, som er:

  • Antallet af private arbejdspladser øges markant, idet målet er en forøgelse på mere end 300 arbejdspladser i 2020
  • Assens Kommunes placering på Dansk Industris årlige erhvervsklimamåling løbende forbedres.

  Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget drøftede på sit møde den 6. juni 2016 et statusoplæg fra Udvikling Assens’ bestyrelse. Resultatet af denne drøftelse er søgt indarbejdet bl.a. i målafsnittet.

  Bestyrelsen i Udvikling Assens har efter Økonomiudvalgets behandling godkendt det fremsendte forslag til Driftsaftale mellem Assens Kommune og Udvikling Assens 2017 – 2018.

  Økonomi

  Driftstilskud til Udvikling Assens for 2017 er på 2.473.000 kr. Beløbet er afsat i budget 2017.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 28-11-2016

  Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget indstiller, at driftsaftale med Udvikling Assens for perioden 2017-2018 godkendes.

  Udvalget ønsker, at udvalget på et af de kommende møder får forelagt Udvikling Assens strategi for 2017, samt fortsat at få forelagt Udvikling Assens årsrapport som grundlag for en dialog på udvalgets junimøde.

  Beslutning Økonomiudvalget den 05-12-2016

  Indstillingen anbefales.

  Beslutning Byrådet den 14-12-2016

  Indstillingen godkendt.

  Bilag

 • Sagsid.: 16/6486

  Indstilling

  Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget indstiller:

  • At ansøgning om etablering af rekreativt område og deraf følgende råderet over ansøgte del af matrikel 23p Etterup By, Rørup imødekommes.
  • At der udarbejdes et forslag til revideret Lokalplan nr. 54, hvori den del af matrikel 23p, der ønskes anvendt til rekreativt område, udlægges til rekreative formål i stedet for boligformål.

  Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

  Beslutningstema

  Der er søgt om at få råderet over matrikel 23p, Etterup By, Rørup med henblik på etablering af et permanent grønt område med aktiviteter. Den nordlige del af arealet er i dag udlagt til boligformål. Der skal træffes beslutning om, hvorvidt ansøgningen skal imødekommes, og om der skal udarbejdes et revideret forslag til lokalplanen, der dækker området.

  Sagsfremstilling


  Rørup Sogneforening har anmodet om at få råderet over del af matrikel 239 jf. nedenstående kort. Baggrunden for anmodningen er ”Udviklingsplan Rørup Sogn”, som er udarbejdet i 2009 af lokalområdet. Heri udlægges arealet til ”Grønnemosen” – et rekreativt område, der kan blive samlingssted for hele lokalområdet.

  Kort: Lokalplan nr. 54 er markeret med rødt. Arealet som ønskes råderet over er markeret med blåt. Nord for den stiplede linje er området lokalplanlagt til boligformål, hvilket ønskes ændret. Øverst i venstre hjørne er angivet kort fra Udviklingsplan Rørup Sogn, hvor ”Grønnemosen” er indtegnet. Ved sagens tidligere behandling er ”Grønnemosen” dog imødekommet udvidet op til de tre udstykkede grunde ved Snerlevej, hvorfor det er hele arealet angivet med blåt på kortet, der ønskes råderet over.

  Tidligere behandling af sagen

  Sagen har været behandlet på Byrådets møde den 29. juni og 26. oktober 2016, hvor det blev besluttet at gennemføre en høring forud for endelig beslutning. Det var til beslutning at imødekomme ansøgningen ved at ændre planlægningen for området. Dette kan ske ved at ændre lokalplanen for området eller ved at ophæve Lokalplan nr. 54 for den del af området, der er udlagt til boligformål, og som ønskes anvendt til rekreativt område.

  Det blev for at køre en enkel og hurtig proces indstillet at ophæve Lokalplan 54 for den del, der ønskes anvendt til rekreativt areal og jf. kort 1 er udlagt til boligformål, og tilbageføre arealet til landzone. Beslutningskompetencen for den endelige ophævelse blev delegeret til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget.

  Resultatet af høringen

  Forslaget om ophævelse af Lokalplan nr. 54 har været i høring ved omkringliggende naboer, og der er indkommet ét høringssvar. Thomas Elmelund Rasmussen, Snerlevej 10, er bekymret for øget støjbelastning ved tilføjelse af funktioner. Derudover påpeges det, at der ikke er mange børn og unge i Grønnemose til at benytte disse aktiviteter. Der peges som alternativt område på et område ved Lærkeskolen, hvor man i forvejen kan mødes om forskellige aktiviteter uden at forstyrre andre. Han frygter ligeledes at bålpladsen vil skabe røggener og blive brugt uhensigtsmæssigt. Derudover tvivler han på, at det vil gøre Grønnemose mere attraktivt. Hvis det alligevel besluttes at gennemføre projektet, anbefaler han afskærmning mod eksisterende bebyggelse.

  Indstilling

  Det anbefales fortsat at imødekomme ansøgningen og stille krav om hensyntagen til omkringliggende huse ved bl.a. fastsætte vilkår om afskærmning mod nabobebyggelse.

  Formålet med at ophæve lokalplanen for del af matrikel 23p var, at arealet skulle medtages i en fremtidig lokalplan for det tilstødende område mod vest, som er udlagt til boligformål. Det rekreative område med legeplads skulle indtil da tillades ved en landzonetilladelse. Den foretagne høring er ikke lovpligtig, da alene ejer af arealet (Assens Kommune) skal høres. Der er derfor kun foretaget høring af de nærmeste husstande.

  I lyset af, at der er indkommet et høringssvar, der er meget kritisk, anbefaler administrationen, at processen med at få lokalplanlagt for anvendelsen til de ansøgte rekreative formål fremskyndes og ikke afventer en lokalplanlægning af boligområdet mod vest. Det anbefales derfor, at der i stedet for en ophævelse af del af lokalplanen udarbejdes et revideret forslag til Lokalplan 54, hvori det ansøgte areal udlægges til rekreativt område. Herved gives alle indenfor lokalplanområdet mulighed for at blive inddraget, og inddragelsesprocessen optimeres. Derudover forbliver arealet planlagt og i byzonen, som en del af det planlagte boligområde.

  Bemærkninger

  Størstedelen af det ansøgte område er i dag bortforpagtet på en femårig kontrakt. Rørup Sogneforenings Landsbypedelafdeling har siden 2015 lejet matrikel 23p af forpagter for ét år af gangen. Forpagtningsaftalen mellem forpagter og Assens Kommune kan opsiges med kort varsel, hvis området ikke er dyrket, og kommunen kan til enhver tid opsige forpagtningsaftalen med 3 måneders varsel.

  Hele det ansøgte areal er omfattet af Lokalplan nr. 54, hvor den sydøstlige del er udlagt til mose og rekreativt område. Den nordlige del, hvorpå der ønskes placeret boldbane, skaterbane, legeplads og bålplads mv. er udlagt til boligformål og den sydlige del fortsat til mose og rekreativt område.

  Den del som Rørup Sogneforening søger om råderet over, er i lokalplan nr. 54 udlagt til boligformål, men er ikke udstykket og er ikke byggemodnet. Imødekommes ansøgningen med det opdaterede areal, vil der kun være én byggegrund tilbage indenfor lokalplanområdet, men området mod vest er omfattet af en rammelokalplan til boligformål og vil kunne lokalplanlægges og udstykkes.

  Såfremt anmodningen om at få råderet over arealet som ansøgt imødekommes, kræver det, at forpagtningsaftalen ophæves. Ved overførsel af den del af området, der ikke er omfattet af § 3, til rekreative formål, vil det være en forudsætning, at den fremtidige pleje og drift af arealet som rekreativt område påhviler ansøger (Rørup Sogneforening).

  Lovgrundlag

  Lov om planlægning.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 28-11-2016

  Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget indstiller:

  • At ansøgning om etablering af rekreativt område og deraf følgende råderet over ansøgte del af matrikel 23p Etterup By, Rørup imødekommes.
  • At der udarbejdes et forslag til revideret Lokalplan nr. 54, hvori den del af matrikel 23p, der ønskes anvendt til rekreativt område, udlægges til rekreative formål i stedet for boligformål.

  Beslutning Økonomiudvalget den 05-12-2016

  Indstillingen anbefales.

  Beslutning Byrådet den 14-12-2016

  Indstillingen godkendt.

  Bilag

 • Sagsid.:

  Beslutning Byrådet den 14-12-2016

  Orientering om henvendelse til transportministeren om dialog vedrørende infrastruktur på Fyn.

  Orientering om indstilling fra Vejdirektoratet vedrørende linieføring af banen over Vestfyn

  Orientering om statslig afgørelse om tilskud fra bredbåndspuljen.

  Bilag

 • Sagsid.:

  Beslutning Byrådet den 14-12-2016

  Orientering vedrørende uddeling fra lærerenkelegatet for Rørup Sogn og omegn

 • Sagsid.:

  Sagsfremstilling

  Spørgsmål fra tilhørerne besvares af borgmesteren eller et af borgmesteren udpeget byrådsmedlem. Spørgsmålene skal vedrøre generelle kommunale forhold og skal kunne oplæses og besvares indenfor 3 minutter. Spørgsmål, der ikke skønnes at være af almen interesse, kan af borgmesteren henvises til besvarelse i den kommunale forvaltning.

  Beslutning Byrådet den 14-12-2016

  Intet

 • Sagsid.: 16/26708
 • Sagsid.: 15/10604
 • Sagsid.: 16/27251
 • Sagsid.: 16/28723

  Sagsfremstilling

  Fra Socialdemokratiet har vi modtaget følgende henvendelse:

  I forbindelse med, at der kommer ny vederlagsbekendtgørelse ønsker Socialdemokratiet samtidig at hæve vederlaget for medlem af Børn og Unge-udvalget, pt. 1 person.

  Årsagen er et ønske om, at tillægget er mere tidssvarende til opgaven. Børn og Unge-udvalget adskiller sig fra øvrige nedsatte fagudvalg ved at møderne ofte ikke er forudbestemt. Det stiller andre krav til fleksibilitet mv. Mængende af forberedelse er den samme for udvalgsmedlem, som øvrige i udvalget (formand/fagpersonale/dommer).

  Vederlaget ønskes hævet til 2 x udvalgsvederlag = kr. 36.000 pr. år, med virkning fra 1. januar 2017.

  Administrationen kan til henvendelsen oplyse, at den nye vederlagsbekendtgørelse netop er offentliggjort pr. 13. december 2016. De nye regler træder i kraft 1. januar 2017.

  Af bekendtgørelsens § 7, stk. 1 fremgår det blandt andet, at kommunalbestyrelsen kan beslutte at yde udvalgsvederlag til de medlemmer, der er valgt af kommunalbestyrelsen til børn og unge-udvalget efter § 19 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.

  Derudover fremgår det af § 7, stk. 8, at kommunalbestyrelsen træffer beslutning om fordeling af vederlag og at fordelingen skal foretages forud for og med virkning for mindst ét regnskabsår ad gangen.

  I forhold til indkaldelse af stedfortrædere, fremgår det derudover af bekendtgørelsens § 9, at stedfortrædere ydes det fastsatte udvalgsvederlag forholdsmæssigt for den periode, hvor stedfortræderen er medlem – dog kan kommunalbestyrelsen beslutte, at vederlæggelsen ikke kan udgøre mindre end diætsatsen.

  Lovgrundlag

  Bekendtgørelse nr. 1530 om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv.

  Beslutning Byrådet den 14-12-2016

  A fremsatte forslag om ændring af udvalgsvederlag for medlem af Assens Kommunes Børn- og Ungeudvalg til 36.000 kr. årligt med virkning fra 1. januar 2017.

  Forslaget sattes til afstemning.

  Et flertal af Byrådet, 16 medlemmer (A, B, O og Ø) stemte for.

  Et mindretal af Byrådet, 11 medlemmer (V) stemte imod.

  2 medlemmer (C og F) stemte hverken for eller imod

  Forslaget var herefter vedtaget.

  Byrådet bemærker, at bevilling afholdes inden for politisk organisation.

  Bilag