icon-Politik

Politik

Referat

Onsdag den 23. november 2016 kl. 17:00

Mødested: Byrådssalen
Udvalg: Byrådet
Medlemmer: Søren Steen Andersen, Dan Gørtz, Lars Kristian Pedersen, Tanja Møllegaard Løvgren, Leif Wilson Laustsen, Rie Nielsen, Henrik Mott Frandsen, Erik Klindt Andersen, Henning Jensen, Bodil Boesgaard, Jens Henrik W. Thulesen Dahl, Hans Bjergegaard, Betina Signe Stick, Tage Kiltang Bartholin, Finn Viberg Brunse, Charlotte Christiansen, Leif Rothe Rasmussen, Henrik Hansen, Charlotte Vincent Petersen, Elmer Philipsen, Lars Søgaard, Lone Akselsen, Sara Emil Baaring, Arno Termansen, Mogens Mulle Johansen, Malene Rye Andersen, Poul Poulsen, Ena Nørgaard
 • Sagsid.:

  Beslutning Byrådet den 23-11-2016

  Dagsordenen godkendt

 • Sagsid.: 16/93

  Indstilling

  Økonomiudvalget anbefaler, at der fremrykkes 3 mio. kr. fra 2017 til 2016 vedrørende anlægsprojektet Digitalisering i henhold til strategi for digitalisering - skoler.

  Beslutningstema

  Fremrykning af 3 mio. kr. fra 2017 til 2016 vedrørende anlægsprojektet Digitalisering i henhold til strategi for digitalisering - skoler til godkendelse i Byrådet.

  Sagsfremstilling

  I forlængelse af tidligere behandlet status over anlæg 2016 og 2017 søges der om en tillægsbevilling til fremrykning af 3 mio. kr. fra 2017 til 2016 vedrørende anlægsprojektet Digitalisering i henhold til strategi for digitalisering - skoler til indkøb af IPads.

  Lovgrundlag

  Styrelsesloven § 40.

  Økonomi

  Anlægsrammen forøges med 3 mio. kr. i 2016 og tilsvarende formindskes den med 3 mio. kr. i 2017.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Økonomiudvalget den 14-11-2016

  Indstillingen anbefales

  Søren Steen Andersen deltog ikke under sagens behandling.

  Beslutning Byrådet den 23-11-2016

  Indstillingen godkendt.

  Afbud: Ole Knudsen, i stedet indkaldt Sarah Lundsberg.

 • Sagsid.: 15/24856

  Indstilling

  Økonomiudvalget anbefaler, at taksten til pasning af egne børn i 2017 fastsættes til 3.222 kr. pr. md.

  Beslutningstema

  Af takstbilaget for budget 2017 fremgår det, at taksten udgør 4.213 kr. pr. md., men skal rettelig være 3.222 kr. pr. md.

  Sagsfremstilling

  Taksten til pasning af egne bør 3-6 årige, er ikke korrekt i det vedtagne takstbilag for budget2017 som Byrådet godkendte den 12. oktober 2016. I henhold til Dagtilbudslovens §89 stk. 2, skal tilskuddet beregnes af den billigste nettodriftsudgift i et dagtilbud til samme aldersgruppe i kommunen.

  Taksten til pasning af egne børn 3-6 årige er blevet beregnet ud fra bruttodriftsudgifterne og ikke nettodriftsudgift. Derfor ændres taksten fra 4.213 kr. pr md. til 3.222 kr. pr md. (12 md).

  Der er primo november 2016 ikke registreret nogen tilskudsmodtagere pr. 1. januar 2017.

  Lovgrundlag

  Dagtilbudsloven og Styrelsesloven

  Økonomi

  Ændringen af taksten har ingen budgetmæssige konsekvenser

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Beslutning Økonomiudvalget den 14-11-2016

  Indstillingen anbefales

  Søren Steen Andersen deltog ikke under sagens behandling

  Beslutning Byrådet den 23-11-2016

  Indstillingen godkendt.

  Afbud: Ole Knudsen, i stedet indkaldt Sarah Lundsberg.

 • Sagsid.: 15/27884

  Indstilling

  Direktionen indstiller, at 3. budgetopfølgning tages til efterretning og at følgende indstilles til Byrådet:

  • At der gives en negativ tillægsbevilling på 600.000 kr. vedrørende risikostyring til finansiering af en tillægsbevilling på anlæg vedrørende automatiske brandalarmer på plejehjem
  • At der gives en negativ tillægsbevilling på 885.000 kr. vedrørende sale og leaseback til finansiering af en tillægsbevilling på Finansiering
  • At der gives en negativ tillægsbevilling på 1.096.000 kr. vedrørende øvrige områder

  Miljø- og Teknikudvalget indstiller:

  • at der gives en tillægsbevilling på 1.100.000 kr. vedrørende indkvartering af flygtninge.

  Kultur- og Fritidsudvalget indstiller:

  • at der gives en negativ tillægsbevilling på 299.000 kr. vedrørende haller.

  Samlet set søges en negativ tillægsbevilling på 1.780.000 kr. vedrørende DRIFT. Beløbet finansierer en tillægsbevilling på 600.000 kr. til Anlæg og en tillægsbevilling på 885.000 kr. til Finansiering. De resterende 295.000 kr. tilgår kassen.

  Tillægsbevillinger fremgå af nedenstående skema:

  Økonomiudvalget anbefaler indstillingerne.

  Beslutningstema

  Budgetopfølgning pr. 30. september 2016 – drift på Økonomiudvalget forelægges.

  Sagsfremstilling

  Det forventede regnskab på Økonomiudvalgets område:

  Samlet set viser budgetopfølgningen for Økonomiudvalget, at der forventes et mindreforbrug på 12.171.000 kr. Mindreforbruget ligger indenfor servicerammen.

  Det forventede regnskab på alle udvalg:

  Den samlede budgetopfølgning for alle udvalg, viser et forventet mindreforbrug på 4.295.000 kr. for driften.

  Afvigelserne på de enkelte udvalg fremgår af nedenstående opgørelse:

  Der kan knyttes følgende overordnede bemærkninger til afvigelserne:

  • Økonomiudvalget skønner et mindreforbrug på 12.171.000 kr., som primært kan henføres til Risikostyring, samt områder med overførselsadgang. Det omfatter bl.a. forskydning i lønudgifter, flerårige uddannelsesprojekter, overskud på statens arkiver samt planlagt indvendig vedligeholdelse af bygninger.
  • Miljø- og Teknikudvalget skønner et merforbrug på 3.100.000 kr. primært vedrørende vejafvandingsbidrag og indkvartering af flygtninge. Modsat forventes et mindreforbrug på Naturområdet.
  • Børne- og Uddannelsesudvalget skønner et merforbrug på 7.552.000 kr. De primære afvigelser kan henføres til Ungepensionen, som forventer et merforbrug på 2.500.000 kr., uddannelseshjælp med et merforbrug på 2.948.000 kr. og skolerne som forventer at overføre et underskud på 3.926.000 kr. til 2017. Modsat forventer dagtilbudsområdet at overføre et mindreforbrug på 2.579.000 kr. til 2017. Dagplejen forventes at balancere.
  • Kultur- og Fritidsudvalget skønner et samlet merforbrug på 372.000 kr. Merforbruget på 671.000 kr. kan henføres til Musikskolen og Bibliotekerne. Modsat forventes et mindreforbrug på 299.000 kr. vedrørende haller pga. fremskrivning og låneomlægning.
  • Social- og Sundhedsudvalget skønner et mindreforbrug på 2.181.000 kr. De primære afvigelser kan henføres til et mindreforbrug på 2.200.000 kr. vedr. projekt ”ældremilliard – og borgere på kanten af arbejdsmarkedet” (Opmærksomheden henledes på budgetaftalen for 2017, hvor det er besluttet, at 1.649.000 kr. skal overføres til dagtilbudsområdet til videreførelse af mere pædagogisk personale), samt et mindreforbrug på 5.085.000 kr. som følge af færre visiterede timer til hjemmehjælp. Modsat forventes et merforbrug på 3.981.000 kr. til hjælpemidler, og 2.357.000 kr. til socialt udsatte pga. ekstraordinært dyre foranstaltninger samt et stigende antal.

  Samlenotater til de enkelte udvalgsområder er vedlagt som bilag.

  Budgetopfølgningen har været forelagt alle fagudvalg og er taget til efterretning.

  Lovgrundlag

  Styrelseslovens § 40.

  Økonomi

  (i 1.000 kr.)

  Forventet regnskab

  Korrigeret

  budget

  Oprindeligt budget

  Afvigelse til korr. budget

  Tillægs-bevilling

  Overførsel til 2017

  ØKU – uden overførselsadgang

  30.579

  34.218

  33.197

  -3.639

  -3.639

  0

  ØKU – med overførselsadgang

  188.982

  197.514

  206.112

  -8.532

  1.058

  -9.590

  ØKU i alt

  219.561

  231.732

  239.309

  -12.171

  -2.581

  -9.590

  (minus = mindreforbrug)

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Beslutning Økonomiudvalget den 14-11-2016

  Indstillingen anbefales

  Beslutning Byrådet den 23-11-2016

  Indstillingerne godkendt.

  Afbud: Ole Knudsen, i stedet indkaldt Sarah Lundsberg.

  Bilag

 • Sagsid.: 15/27884

  Indstilling

  Økonomiudvalget anbefaler, at 3. budgetopfølgning tages til efterretning og at følgende indstilles til Byrådet:

  • at der gives en tillægsbevilling på 14.116.000 kr. vedrørende skat og udligning
  • at der gives en tillægsbevilling på 885.000 kr. vedrørende sale og leaseback, finansieret af en negativ tillægsbevilling på ØKU-drift.

  Beslutningstema

  Budgetopfølgning pr. 30. september 2016 – Finansiering på Økonomiudvalget forelægges.

  Sagsfremstilling

  Samlet set viser budgetopfølgningen indenfor Finansiering - Økonomiudvalget, at der forventes et merforbrug på 15.001.000 kr.

  Lovgrundlag

  Styrelseslovens § 40

  Økonomi

  (i 1.000 kr.)

  Forventet regnskab

  Korrigeret

  budget

  Opr. budget

  Afvigelse til korr. budget

  Tillægs-bevilling

  Overførsel til 2017

  Skatter og tilskud

  -2.568.646

  -2.582.762

  -2.576.462

  14.116

  14.116

  0

  Renter

  -3.408

  -4.293

  -2.019

  885

  885

  0

  Afdrag på lån

  34.410

  34.410

  34.410

  0

  0

  0

  Øvrige finansforskydninger

  -5.200

  -5.200

  -4.200

  0

  0

  0

  Finansiering i alt

  -2.542.844

  -2.557.845

  -2.548.271

  15.001

  15.001

  0

  (minus = indtægt)

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Beslutning Økonomiudvalget den 14-11-2016

  Indstillingen anbefales

  Beslutning Byrådet den 23-11-2016

  Indstillingerne godkendt.

  Afbud: Ole Knudsen, i stedet indkaldt Sarah Lundsberg.

  Bilag

 • Sagsid.: 16/14320

  Indstilling

  Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget indstiller, at forslag til Lokalplan 4.2-2 Område til Centerformål ved Algade i Haarby, samt Kommuneplantillæg nr. 22 godkendes til offentliggørelse i 8 uger.

  Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

  Beslutningstema

  Der skal træffes beslutning om godkendelse af forslag til lokalplan 4.2-2 Område til Centerformål ved Algade i Haarby, samt kommuneplantillæg nr. 22 til udsendelse i offentlig høring i 8 uger.

  Sagsfremstilling

  Forslag til lokalplan 4.2-2 område til Centerformål ved Algade i Haarby, samt Kommuneplantillæg nr. 22 er udarbejdet for at muliggøre etableringen af en ny dagligvarebutik i Haarby.

  Dagligvarebutikken vil blive placeret på Algade 32-40 og erstatte eksisterende bebyggelse i området.

  Lokalplanen giver mulighed for at der kan opføres en dagligvarebutik på 1200 m² samt personalefaciliteter på 200 m².

  Dagligvarebutikken vil blive placeret tilbagetrukket på grunden således at der vil være mulighed for parkering foran butikken ud mod Algade. Det giver en åben plads lige som på modsatte side af Algade. Der etableres et mindre beplantningsbed med Platantræer mellem parkeringsarealer og fortov på Algade.

  Butikken vil blive opført i mursten enten som blank- eller pudset mur i en lys farve. Tagbeklædningen vil være røde beton- eller tegltagsten på de synlige flader ud mod Algade og ud mod postvænget.

  Vejadgangen skal ske fra Postvænget dette gælder for kunder og varelevering.

  Lokalplanområde

  Kommuneplantillæg nr. 22

  Sideløbende med lokalplanen er der udarbejdet et kommuneplantillæg der skal muliggøre en tilstrækkelig grundstørrelse til den nye dagligvarebutik. Således bliver der overført et areal på 1004 m² fra rammeområde 4.2.BE.1 til rammeområde 4.2.C.1. Rammebestemmelserne forbliver uændret.

  Miljøvurdering

  Det er vurderet, at planlægningen ikke medfører væsentlig miljøpåvirkning, hvorfor der ikke gennemføres en miljøvurdering.

  Der er foretaget en screening efter Lov om miljøvurdering og programmer. Konklusionen er på baggrund af screeningen, er at lokalplan og kommuneplantillæg ikke vurderes til at have væsentlig indvirkning på miljøet jf. §3 stk. 2 i lov om miljøvurdering, idet planerne giver mulighed for at nedrive eksisterende bebyggelse (bl.a. bank) med henblik på at opføre en ny dagligvarebutik. De nye aktiviteter afviger derfor ikke væsentlig fra den hidtidige anvendelse af området.

  I forbindelse med den interne høring af forslagene har disse været sendt til udtalelse hos Haarby lokalråd. Vi har ikke modtaget nogen tilbagemelding fra lokalrådet.

  Lovgrundlag

  Lov om Planlægning.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 07-11-2016

  Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget indstiller, at forslag til Lokalplan 4.2-2 Område til Centerformål ved Algade i Haarby, samt Kommuneplantillæg nr. 22 godkendes til offentliggørelse i 8 uger.

  Beslutning Økonomiudvalget den 14-11-2016

  Indstillingen anbefales

  Beslutning Byrådet den 23-11-2016

  Indstillingen godkendt.

  Afbud: Ole Knudsen, i stedet indkaldt Sarah Lundsberg.  Bilag

 • Sagsid.: 16/22858

  Indstilling

  Et flertal af Miljø- og Teknikudvalget, bestående af Poul Poulsen (B), Leif Rothe Rasmussen (A), Rie Nielsen(V), Henrik Mott Frandsen (V) og Ole Knudsen (V) indstiller, at der gøres brug af optionen om at forlænge og tilslutte Industrivej i Grønnemose i forbindelse med anlæg af rundkørslen.

  Hans Bjergegaard (O) tager forbehold, idet Dansk Folkeparti ønsker undersøgt om den af Assens Forsyning anlagte forlængelse af Industrivej med tilslutning til Bogensevej kan gøres permanent.

  Et flertal af Økonomiudvalget bestående af 5 medlemmer (A, F og V) anbefaler indstillingen med bemærkning om, at mindreforbrug efter afholdelse af licitation i forhold til budget på i alt 1,656 mio. kr. tilgår kassen.

  Flertallet anbefaler endvidere, at der meddeles en tillægsbevilling på 0,918 mio. kr. til finansiering af udnyttelse af option om tilslutning af Industrivej til rundkørslen i Grønnemose. Tillægsbevillingen finansieres ved kassetræk.

  O tager forbehold, idet Dansk Folkeparti ønsker undersøgt om den af Assens Forsyning anlagte forlængelse af Industrivej til Bogensevej kan gøres permanent.

  Beslutningstema

  Licitationsresultat og økonomi for udførelse af rundkørsel fremlægges til orientering.

  Pris for forlængelse og tilslutning af Industrivej var medtaget som option i licitationen, og der skal nu tages stilling til om udvalget ønsker at igangsætte dette arbejde i forbindelse med anlæg af rundkørslen. Industrivej kan anlægges inden for det afsatte budget i budgetaftalen for 2017.

  Sagsfremstilling

  Der har været afholdt licitation på udførelse af 2-sporet rundkørsel i krydset Gl. Hovedvej/Bogensevej i Grønnemose.

  Der var inviteret fem entreprenører til at byde på opgaven – heraf to lokale og tre uden for kommunen. Tilbuddene lå mellem 5,9 – 10,4 mio. kr. Marius Pedersen A/S afgav billigste tilbud og der er skrevet kontrakt med dette firma. (Priserne er opgivet uden tillæg for Industrivejs forlængelse og tilslutning).

  Industrivejs forlængelse og tilslutning var medtaget som option i licitationen. I det vindende tilbud er Industrivej prissat til 917.793 kr. Assens Kommune er ikke forpligtet til at gøre brug af optionen, men har mulighed herfor.

  Anlægsøkonomien på rundkørslen ser nu således ud:

  Kr. ekskl. moms

  Licitation (ekskl. Industrivej)

  5.943.931

  Øvrige udgifter (uforudsete udgifter, tilsyn, ekstraordinære vinterforanstaltninger)

  1.120.000

  Sum

  7.143.931

  Projekt og udbudsmateriale for Industrivej og rundkørsel med to spor blev allerede i foråret færdiggjort.

   
  Miljø- og Teknikudvalget besluttede på møde den 6. september 2016, at der skulle arbejdes videre med to løsningsforslag i krydset, hvoraf det ene var en to-sporet rundkørsel, som er forberedt for tilslutning af Industrivej.

  Byrådet vedtog den 28. september 2016, at der skulle udføres en to-sporet rundkørsel uden forlængelse og tilslutning af Industrivej. Årsagen til at Industrivej blev medtaget som option i licitationen skyldes, at det klargjorte projekt netop indeholdt dette arbejde, og at en ændring af udbudsmaterialet ville indebære en forsinkelse at udbudsprocessen og igangsættelse af anlægsarbejdet.

  Som grundlag for beslutningen den 28. september 2016 var bl.a. en overslagsberegning på rundkørsel uden tilslutning af Industrivej på 8,8 mio. kr.

  Der blev vedtaget finansiering af rundkørsel uden tilslutning af Industrivej ved at fremrykke 7 mio. kr. til 2016 (Byrådets beslutning den 29. juni 2016) og ved at afsætte 1,8 mio. kr. i budget 2017 til Trafikregulering i Grønnemose. I alt 8,8 mio. kr.

  Der er således 8,8 mio. kr. – 7,144 mio. kr. = 1,656 mio. kr. i rest i forhold til det afsatte budget. Restbeløbet vil tilgå kassen. Såfremt Industrivej tilsluttes vil der være et kassetræk på 917.793 kr.

  Tidsplan:

  Entreprenøren starter anlægsarbejdet primo november og skal være færdig inden 1. april 2017.

  Økonomi

  Der er fremrykket 7 mio. kr. til budget 2016 til anlæg af rundkørslen.

  I budget 2017 er der afsat 1,8 mio. kr. til færdiggørelse af rundkørslen.

  I alt 8,8 mio. kr.

  Rundkørsel - uden Industrivej

  kr. 7.144 mio.

  Rundkørsel inkl. Industrivej

  kr. 8.062 mio.

  Efter Miljø- og Teknikudvalgets behandling kan det administrativt tilføjes, at evt. beslutning om udnyttelse af option om tilslutning af Industrivej til rundkørslen kræver finansiering ved et kassetræk på 0,918 mio. kr. idet det forudsættes, at forskellen mellem den oprindelige bevilling og licitationsresultatet uden tilslutning af Industrivej tilføres kassen.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Miljø- og Teknikudvalget den 01-11-2016

  Et flertal af Miljø- og Teknikudvalget, bestående af Poul Poulsen (B), Leif Rothe Rasmussen (A), Rie Nielsen(V), Henrik Mott Frandsen (V) og Ole Knudsen (V) indstiller, at der gøres brug af optionen om at forlænge og tilslutte Industrivej i Grønnemose i forbindelse med anlæg af rundkørslen.

  Hans Bjergegaard (O) tager forbehold, idet Dansk Folkeparti ønsker undersøgt om den af Assens Forsyning anlagte forlængelse af Industrivej med tilslutning til Bogensevej kan gøres permanent.

  Beslutning Økonomiudvalget den 14-11-2016

  Et flertal af Økonomiudvalget bestående af 5 medlemmer (A, F og V) anbefaler indstillingen med bemærkning om, at mindreforbrug efter afholdelse af licitation i forhold til budget på i alt 1,656 mio. kr. tilgår kassen.

  Flertallet anbefaler endvidere, at der meddeles en tillægsbevilling på 0,918 mio. kr. til finansiering af udnyttelse af option om tilslutning af Industrivej til rundkørslen i Grønnemose. Tillægsbevillingen finansieres ved kassetræk.

  O tager forbehold, idet Dansk Folkeparti ønsker undersøgt om den af Assens Forsyning anlagte forlængelse af Industrivej til Bogensevej kan gøres permanent.

  Beslutning Byrådet den 23-11-2016

  Et flertal af Byrådet, 25 medlemmer (A, B, C, F, V og Ø) godkendte Miljø- og Teknikudvalgets og Økonomiudvalgets flertals indstillinger.

  Et mindretal af Byrådet, 4 medlemmer (O) stemmer imod godkendelse af indstillingerne.

  Afbud: Ole Knudsen, i stedet indkaldt Sarah Lundsberg.

  Bilag

 • Sagsid.: 16/9142

  Indstilling

  Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget og Børne- og Uddannelsesudvalget indstiller, at Beskæftigelsesplan 2017 drøftes og godkendes.

  Beslutningstema

  Beskæftigelsesplan 2017 forelægges til politisk drøftelse og godkendelse.

  Sagsfremstilling

  Assens Kommune udarbejder hvert år en Beskæftigelsesplan, som beskriver de aktuelle udfordringer, der er indenfor beskæftigelsesområdet, og hvilke strategier og indsatser der sættes ind med, for at håndtere disse udfordringer. 

  Beskæftigelsesplanen tager udgangspunkt i de mål Beskæftigelsesministeren udmelder for det pågældende år. Disse mål skal være retningsgivende for arbejdet med den aktive beskæftigelsesindsats i hele landet.

  I juni 2016 har Beskæftigelsesministeren udmeldt følgende mål for beskæftigelsesindsatsen i 2017:

  1. Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft
  2. Flere unge skal have en uddannelse
  3. Borgere i udkanten af arbejdsmarkedet, herunder langtidsledige kontanthjælpsmodtagere, skal tættere på arbejde
  4. Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende

  De 3 første mål er i vid udstrækning en videreførelse af målene de seneste år, hvilket sikrer kontinuitet i indsatsen. Målet vedrørende flygtninge og familiesammenførte, er nyt som ministermål, men det indgik også i Beskæftigelsesplan 2016 som lokalt mål i Assens kommune. 

  Beskæftigelsesplan 2017 er ligesom i 2016 bygget op omkring de forskellige målgrupper i beskæftigelsesindsatsen og skitserer de største udfordringer i forhold til disse og beskriver, hvilke indsatser der er centrale for at håndtere udfordringerne. Desuden opstilles en række målbare mål for hver målgruppe.

  Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering understøtter ministermålene med målinger på www.jobindsats.dk. Målingerne til Beskæftigelsesplan 2017 bliver først lanceret ultimo 2016. Såfremt de nye målinger vurderes bedre at kunne understøtte målene i planen end de målinger, der aktuelt er beskrevet, vil dette blive tilrettet inden planens endelige offentliggørelse i januar 2017.

  Beskæftigelsesplan 2017 indeholder en resultatrevision af målene i Beskæftigelsesplan 2015 samt et Fælles Fynsk Tillæg vedtaget i Fælles Fynsk Beskæftigelsesforum.

  Lovgrundlag

  Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.

  Økonomi

  Budget 2017.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 07-11-2016

  Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget indstiller, at Beskæftigelsesplan 2017 drøftes og godkendes.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 08-11-2016

  Børne- og Uddannelsesudvalget indstiller, at Beskæftigelsesplan 2017 drøftes og sendes videre til Byrådet til endelig godkendelse.

  Beslutning Byrådet den 23-11-2016

  Indstillingen godkendt.

  Afbud: Ole Knudsen, i stedet indkaldt Sarah Lundsberg.

  Bilag

 • Sagsid.: 16/17582

  Indstilling

  Børne- og Uddannelsesudvalget indstiller,

  • at ”Forslag om ny struktur på dagtilbuds- og skoleområdet i Assens Kommune” dateret den 11. november 2016 med rettelser udsendes som høringsmateriale jf. bekendtgørelse nr. 700 af 23. juni 2014 om procedure for nedlæggelse af en folkeskole, i forhold til omstrukturering af dagtilbuds- og skoleområdet i kommunen, samt
  • at den offentlige høring gennemføres i perioden fra den 24. november 2016 til den 18. januar 2017
  • at ny struktur på dagtilbuds- og skoleområdet i Assens Kommune træder ikraft ved skoleåret 2017/2018’s begyndelse 1. august 2017.

  Generelt er rettelserne indføjet direkte i ”Forslag om ny struktur på dagtilbuds- og skoleområdet i Assens Kommune” dateret den 11. november 2016 og vedlægges udvalgets referat som bilag hvor rettelserne fremgår eksplicit og med følgende yderligere bemærkninger:

  • Ordet ”bæredygtig” skal indgå i overskriften
  • Forudsætninger og intentioner vedrørende landsbyordninger er ens i de to modeller(Bilag 7)
  • Beløb pr. barn beskrevet i bilag 7 side 71 rettes så de korrekte beløb fremgår. Ca. 1400 kr.pr. elev i model 1 og ca. 1200 kr. pr. elev i model 2.

  Som bilag til det høringsmateriale, der skal sendes i høring beder S og DF på vegne af partierne bag model 2 ydermere om

  • udarbejdelse af et skema, der viser det økonomiske råderum i hver klasse i partnerområderne fordelt på indskolingen, mellemtrin og overbygningen,
  • udarbejdelse af et skema, der illustrerer forskellen på model 1 og model 2´s økonomiske ledelsespotentiale i de 4 partnerområder.

  Økonomiudvalget anbefaler indstillingen med bemærkning om, at der til Byrådets behandling udarbejdes et samlet høringsmateriale tilrettet efter Børne- og Uddannelsesudvalget og Økonomiudvalgets behandling af sagen.

  Økonomiudvalget anmoder om at få udarbejdet et notat vedrørende beregning af lærerlønninger med udgangspunkt i tildelingsmodelog faktisk regnskab for Dreslette skole som model. Notatet tilsendes til Økonomiudvalget.

  Beslutningstema

  Sagen forelægges til stillingtagen til, hvilket materiale som skal udsendes i offentlig høring i forbindelse med ændringer i kommunens skole – og dagtilbud, fastlæggelse af høringsperioden inden for den lovgivningsmæssige ramme herfor, samt tidspunkt for ikrafttrædelse af ny struktur på dagtilbuds- og skoleområdet.

  Sagsfremstilling

  Byrådet vedtog den 12. oktober 2016 det endelige budget for 2017-2020 for Assens Kommune.

  Byrådet påtænker, som beskrevet i budgetaftalen, at tilpasningen skal ske gennem en videreudvikling af de allerede 4 etablerede partnerområder på dagtilbuds- og skoleområdet.

  Børne- og Uddannelsesudvalget har på møder den 31. oktober 2016 og den 8. november 2016 kvalificeret materialet og der foreligger nu et endeligt forslag med to modeller til ny struktur på dagtilbuds- og skoleområdet, som udvalget fremsender som det forslag, der skal sendes i obligatorisk høring.

  Forslaget indeholder en beskrivelse af 2 modeller for den nye struktur med konkrete tiltag og ideer til, hvordan strukturen i hver af modellerne kan udmøntes. Modellerne er udarbejdet som alternative modeller for en ny struktur på området. 

  Forslag til ny struktur på skoleområdet skal ifølge bekg. nr.700/2014 om proceduren ved nedlæggelse af en folkeskole sendes i offentlig høring. Ændret struktur på dagtilbudsområdet er ikke omfattet af et tilsvarende krav om obligatorisk offentlig høring. Det er i forslaget forudsat, at ændringerne på dagtilbudsområdet bringes i høring efter samme regler som er gældende for skoleområdet.

  Bekendtgørelsen fastlægger, om proceduren for nedlæggelse af en folkeskole, at høringsperioden skal være på minimum på 8 uger efterfulgt af en stand still periode på 4 uger, hvis der er kommet indsigelser mod forslaget inden Byrådet kan træffe endelig beslutning om ny struktur på området. Beslutning om ændring af struktur på skoleområdet skal være truffet inden den 1. marts forud for det efterfølgende skoleårs begyndelse 1. august.

  Hvis forslagene undergår væsentlige ændringer efter høringsperiodens udløb er der krav om en ny høringsperiode i medfør af bekendtgørelsens regler.

  FællesMED Børn og Undervisning har afgivet to høringssvar. Først på baggrund af materiale til Børne- og Uddannelsesudvalgets møde den 8. november 2016 og senest den 10. november 2016 vedrørende ændringer i model 1 efter udvalgsmødet den 8. november. Begge udtalelser er vedlagt sagen som bilag.

  Høringsperioden kan igangsættes umiddelbart efter Byrådets godkendelse af materiale til brug for høringen. Høringsperioden kan således løbe fra den 24. november 2016 til den 18. januar 2017. I perioden vil der blive afholdt fire dialogmøder med deltagelse fra Byrådet og interesserede borgere. Der arrangeres ét dialogmøde i hvert af de 4 partnerområder.

  Beslutning vedrørende en ny struktur på dagtilbuds- og skoleområdet skal senest

  være besluttet den 28. februar 2017 til ikrafttræden sommeren 2017.

  Herunder er hovedlinjerne i forslaget med de 2 modeller gengivet:

  Dagtilbud

  I både Model 1 og Model 2 fusioneres områdeinstitutionerne i to partnerområder til én områdeinstitution med én samlet områdeledelse tilknyttet partnerområdet, således at der fremadrettet er fire områdeinstitutioner.

  Dagplejen omorganiseres og tilknyttes de fire nye områdeinstitutioner.

  Børnehaven Bøgedal, som er en afdeling under Børnehusene i Vissenbjerg, påtænkes nedlagt i begge modeller. Der nedlægges herved omkring to lederstillinger.

  Skoler

  På skoleområdet sker en større organisatorisk forandring på ledelsesniveau således, at der fremadrettet er én skole og én skoleledelse pr. partnerområde. Dette gælder både i Model 1 og Model 2. I lovgivningens forstand er der formelt tale om nedlæggelse af alle kommunens folkeskoler med efterfølgende oprettelse af fire skoler med flere undervisningssteder. I princippet fusioneres 14 skoler til fire fortsættende partnerskoler. Der nedlægges herved omkring 4,5 lederstilling.

  I Model 1 fortsætter kommunens 14 skoleenheder årgangsdeling.

  Som centralt element i Model 2 nedlægges undervisningsaktiviteten helt på skolematriklerne i Dreslette, Salbrovad og Skallebølle.

  Pilehaveskolen fortsætter som selvstændig enhed.


  Når skolerne fusioneres til én skole i partnerområderne vil det ikke længere være muligt at opretholde landsbyordningerne jf. Folkeskoleloven. Derfor vil en landsbyordningsledelse af børnehave og vuggestue overgå til områdeinstitutionen i partnerområdet. Dette vil være gældende for både Model 1 og 2.

  Efter en overgangsperiode vil der i begge modeller være én bestyrelse for hver partnerskole og én bestyrelse for hver områdeinstitution på dagtilbudsområdet.

  Administrativt bemærkes, at høringsmaterialet efter Børne- og Uddannelsesudvalgets og Økonomiudvalgets behandling af sagen er blevet tilrettet med de bemærkninger, som fremgår af Børne- og Uddannelsesudvalgets indstilling fra møde den 14. november 2016.

  Lovgrundlag

  Dagtilbudsloven.

  Serviceloven.

  Folkeskoleloven.

  Bekendtgørelse nr. 700 af 23. juni: Bekendtgørelse om proceduren ved nedlæggelse af en folkeskole.

  Økonomi

  I budgetaftalen for budget 2017-2020 er medtaget to strategiske blokke på dagtilbuds- og skoleområdet. Sammenlagt udgør de reduktioner i 2017 med 5,0 mio. kr., 9,35 mio. kr. i 2018 og 13,6 mio. kr. i 2019 og fremad. Dette punkt vedrører konsekvenserne af den blok der omhandler strukturændringerne på dagtilbuds- og skoleområdet. Udmøntningen af den anden blok som vedrører tidligere overgang til børnehave og SFO er ikke en del af denne sagsfremstilling.

  Udmøntning af blokken vedrørende tidlig overgang til børnehave og SFO vil blive udmøntet særskilt af Børne- og Uddannelsesudvalget efterfølgende med henblik på opnåelse af det budgetterede rationale på 1,5 mio. kr.

  I det vedtagene budget for 2017-2020 er det besluttet, at strukturændringerne på dagtilbuds- og skoleområdet skal kunne udmøntes i en nettoreduktion på samlet 3,5 mio. kr. i 2017, 6,1 mio. kr. i 2018 og 10,1 mio. kr. i 2019 og frem. I nettoreduktionen er indbygget beløb som tilbageføres området. Størrelsen og varigheden af tilbageførte beløb er forskellig i model 1 og model 2. Tallene fremgår af nedenstående to opgørelser over elementerne i de to modeller.

  Tabel 1: Budget 2017 Strategisk blok – S06 Model 1 vedtaget i byrådet

  1.000 kr.

  2017

  2018

  2019

  2020

  Klasseoptimering

  -2792

  -6.700

  -6.700

  -6.700

  Ledelsesstruktur partnerområder

  -1.917

  -4.600

  -4.600

  -4.600

  Øgede udgifter buskørsel

  521

  1.250

  1.250

  1.250

  Tilbageførsel til området

  688

  3.950

  50

  50

  Total

  -3.500

  -6.100

  -10.100

  -10.100

  Tabel: Budget 2017 Strategisk blok – S06 Model 2 vedtaget i byrådet

  1.000 kr.

  2017

  2018

  2019

  2020

  Klasseoptimering

  -4.283

  -10.280

  -10.280

  -10.280

  Ledelsesstruktur partnerområder

  -1.917

  -4.600

  -4.600

  -4.600

  Bygningsdrift central/decentral

  -1.335

  -3.205

  -3.205

  -3.205

  Øgede udgifter buskørsel

  1.050

  2.520

  2.520

  2.520

  Tilbageførsel til området

  2.985

  9.465

  5.466

  5.465

  Total

  -3.500

  -6.100

  -10.100

  -10.100

  En kalkulation af konsekvenserne ved indførelse af henholdsvis Model 1 og Model 2 fremgår af nedenstående tabel.

  Tallene er beregnet som årsvirkning, hvorfor beløbene i startåret 2017 vil udgøre:

  • Model 1: 4,241 mio. kr. og
  • Model 2: 4,208 mio. kr.

  Forskellen mellem de to modeller er, at Model 2 genererer et yderligere beløb på 5,382 mio. kr. årligt, som tilbageføres området.

  Kalkulerede årlige økonomiske konsekvenser ved implementering af modellerne:

  1.000 kr.

  Model 1

  Model 2

  Ledelse

  -4.577

  -4.577

  Klasseoptimering

  0

  -10.220

  Driftsudgifter

  0

  -3.205

  Beløb pr barn

  -5.601

  0

  Øgede udgifter buskørsel

  0

  2.520

  Total

  -10.178

  -15.482

  Tilbageførsel til området

  0

  5.382

  Ny total

  -10.178

  -10.100

  Ved implementering af modellerne vil reduktionen medfører nedlæggelse af op til 20 fuldtidsstillinger inkl. lederstillinger. Særligt for så vidt angår servicepersonale bemærkes, at hverken Model 1 eller 2 beskriver ændringer i budgettildelingen hertil. Eventuelle justeringer blandt servicepersonalet besluttes decentralt. Det bemærkes dog, at Model 2 vil indebære en reduktion i servicepersonalet på de undervisnings-steder, som foreslås lukket.

  Såfremt der i Model 2 permanent tilbageføres midler vil antallet af nedlagte stillinger kunne reduceres.

  Det bemærkes, at der ved Model 2 er en merudgift til transport af elever på 2,52 mio. kr. i forhold til nuværende udgifter til transport af elever.

  Model 2 indebærer, at der lukkes tre undervisningssteder. Der er i det beløb, som foreslås tilbageført modregnet udgifter til afholdelse af udgifter til el, vand og varme efter lukninger af bygningerne som undervisningssteder.

  Afledte anlægsinvesteringer

  I budgetaftalen for budget 2017-2020 er der i perioden afsat 33 mio. kr. til strategiske anlægsprioriteringer på skoleområdet. Af dette beløb er reserveret 10,75 mio. kr. til PCB renoveringer mm. Restbeløbet på 22,25 mio. kr. er tiltænkt skolerenoveringer der understøtter en ændret struktur.

  Konkret omhandler såvel Model 1 som Model 2 bygningsændringer på enten Tommerup og/eller Tallerup skoler. Ved etablering af en samlet overbygning på enten Tallerupskolen eller Tommerup Skole udgør anlægsinvesteringer mellem 33 mio. kr. og 51 mio. kr., da placeringen på Tommerup Skole vil indgå i den planlagte nødvendige renovering af Tommerup Skole.

  Såfremt der etableres overbygning på Tommerup Skole kan investeringerne i 2017 indeholdes i de afsatte midler. Hele projektet er dog det dyreste, idet det skønnes samlet at koste 51 mio. kr. under forudsætning af, at der fremover bliver brug for to spor i 0.-6. klasse på Tommerup Skole.

  Etableres overbygningen på Tallerupskolen, skal der investeres 15 mio. kr. allerede i 2017 i en tilbygning med seks klasseværelser, hvilket er en merudgift på 2,25 mio. kr. i 2017 mere end der er afsat til skolerenovering i budget 2017. Merudgiften vil skulle finansieres inden for den samlede strategiske anlægsramme på skoleområdet, alternativt periodiseres til gennemførelse over to budgetår. Samlet skønnes projektet at koste 33 mio. kr. og dermed være 18 mio. kr. mindre end det samlede projekt ved Tommerup Skole.

  Der henvises i øvrigt til beskrivelsen i det vedhæftede forslag, idet opmærksomheden henledes på, at projektøkonomien på begge projekter er overslag. Endelig fastlæggelse af projektøkonomien fordrer en projektering af et konkret projekt i dialog mellem ledelsen og bestyrelsen for den pågældende skolebygning.

  Det bemærkes endvidere, at den vedtagne anlægsbudgetramme for 2017-2020 ikke kan finansiere den samlede anlægsopgave uanset valg af model, hvorfor restfinansiering skal ske ved tilbageførelse af driftsmidler fra skoleområdet eller alternativt indgå i kommende års budgetlægning.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 14-11-2016

  Børne- og Uddannelsesudvalget indstiller,

  • at ”Forslag om ny struktur på dagtilbuds- og skoleområdet i Assens Kommune” dateret den 11. november 2016 med rettelser udsendes som høringsmateriale jf. bekendtgørelse nr. 700 af 23. juni 2014 om procedure for nedlæggelse af en folkeskole, i forhold til omstrukturering af dagtilbuds- og skoleområdet i kommunen, samt
  • at den offentlige høring gennemføres i perioden fra den 24. november 2016 til den 18. januar 2017
  • at ny struktur på dagtilbuds- og skoleområdet i Assens Kommune træder ikraft ved skoleåret 2017/2018’s begyndelse 1. august 2017.

  Generelt er rettelserne indføjet direkte i ”Forslag om ny struktur på dagtilbuds- og skoleområdet i Assens Kommune” dateret den 11. november 2016 og vedlægges udvalgets referat som bilag hvor rettelserne fremgår eksplicit og med følgende yderligere bemærkninger:

  • Ordet ”bæredygtig” skal indgå i overskriften
  • Forudsætninger og intentioner vedrørende landsbyordninger er ens i de to modeller (Bilag 7)
  • Beløb pr. barn beskrevet i bilag 7 side 71 rettes så de korrekte beløb fremgår. Ca. 1400 kr.pr. elev i model 1 og ca. 1200 kr. pr. elev i model 2.

  Som bilag til det høringsmateriale, der skal sendes i høring beder S og DF på vegne af partierne bag model 2 ydermere om

  • udarbejdelse af et skema, der viser det økonomiske råderum i hver klasse i partnerområderne fordelt på indskolingen, mellemtrin og overbygningen,
  • udarbejdelse af et skema, der illustrerer forskellen på model 1 og model 2´s økonomiske ledelsespotentiale i de 4 partnerområder.

  Beslutning Økonomiudvalget den 14-11-2016

  Økonomiudvalget anbefaler indstillingen med bemærkning om, at der til Byrådets behandling udarbejdes et samlet høringsmateriale tilrettet efter Børne- og Uddannelsesudvalget og Økonomiudvalgets behandling af sagen.

  Økonomiudvalget anmoder om at få udarbejdet et notat vedrørende beregning af lærerlønninger med udgangspunkt i tildelingsmodelog faktisk regnskab for Dreslette skole som model. Notatet tilsendes til Økonomiudvalget.

  Beslutning Byrådet den 23-11-2016

  Henrik Hansen blev erklæret inhabil og forlod mødet under sagens behandling. Stedfortræder Berit Schaldemose indtrådte som suppleant for Henrik Hansen under sagens behandling.

  Byrådet godkender,

  • at ”Forslag om ny struktur på dagtilbuds- og skoleområdet i Assens Kommune” dateret den 16. november 2016 udsendes som et samlet forslag til høring om fremtidens dagtilbuds- og skolestruktur i Assens Kommune jf. bekendtgørelse nr. 700 af 23. juni 2014 om procedure for nedlæggelse af en folkeskole
  • at den offentlige høring gennemføres i perioden fra den 24. november 2016 til den 18. januar 2017, således at en ny struktur på dagtilbuds- og skoleområdet i Assens Kommune træder ikraft ved skoleåret 2017/2018’s begyndelse 1. august 2017.

  Afbud: Ole Knudsen, i stedet indkaldt Sarah Lundsberg.

  Henrik Hansen forlod mødet kl. 17.30 og deltog ikke i behandlingen af pkt 9-14. Berit Schaldemose indtrådte som stedfortræder under behandlingen af punkt 9-14.

  Bilag

 • Sagsid.:

  Sagsfremstilling

  1. Referat fra Borgmesterforum 25. oktober 2016

  2. KL: Inspirationskatalog om den politiske organisering i kommunerne: "Variationer i udvalgsstyret. Den politiske organisering i syv kommuner" http://www.kl.dk/Okonomi-og-administration/ledelse/Politisk-organisering-i-kommunerne/

  Beslutning Byrådet den 23-11-2016

  Til orientering.

  Yderligere orientering om

  · svar fra minister Esben Lunde vedrørende Assens Kommunes henvendelse om det forestående arbejde med en national strategi for lystfiskeri.

  · Landspolitisk er der indgået aftale om højhastighedsforbindelse over vestfyn. Nu afventes den endelige linieføring.

  Afbud: Ole Knudsen, i stedet indkaldt Sarah Lundsberg.

  Henrik Hansen forlod mødet kl. 17.30 og deltog ikke i behandlingen af pkt 9-14. Berit Schaldemose indtrådte som stedfortræder under behandlingen af punkt 9-14.

  Bilag

 • Sagsid.:

  Beslutning Byrådet den 23-11-2016

  Lars Kristian Pedersen orienterede om, at FAKS har indgået forlig i konkret varmeforsyningssag, som betyder at Assens Forsyning A/S modtager 1,7 mio. kr.

  Hans Bjergegaard orienterede om opnået tilskud fra Naturstyrelsen til en samarbejdsgruppe bestående af Assens Forsyning  A/S, Krüger, Grundfoss og  Danmarks Tekniske Universitet, som samarbejder om udvikling af nye teknologier.


  Afbud: Ole Knudsen, i stedet indkaldt Sarah Lundsberg.

  Henrik Hansen forlod mødet kl. 17.30 og deltog ikke i behandlingen af pkt 9-14. Berit Schaldemose indtrådte som stedfortræder under behandlingen af punkt 9-14.

 • Sagsid.:

  Beslutning Byrådet den 23-11-2016

  Marianne Petersen spurgte til, hvordan økonomien i model 2 for skole og dagtilbudsområdet hænger sammen.

  Morten Hansen spurgte til om lokalsamfundene betyder noget i forhold til ny skolestruktur

  Erik Nygaard Sørensen spurgte til, hvilken besparelse der kan opnås ved at flytte overbygningen på Ebberup skole til Assensskolen

  Sys Grytner spurgte til om fælles ledelse i partnerområdet også er i offentlig høring.

  Laila fra Salbrovad spurgte til hvilken økonomi, der er forbundet med flytning af LKT-klasser.

  Mogens Lykke spurgte til, hvorfor forslag om en ny skolestruktur foreslås kun et halvt år inden foreslået ikrafttræden og om der indtænkt elever fra Middelfart Kommune.

  Anna Brask spurgte til om der set på antallet af lærerundervisningstimer i Finland

  Peter Tuxen spurgte til, hvem der kan beslutte eventuel nedlæggelse af en undervisningsenhed i et kommende partnerskabsområde

 • Sagsid.: 16/24692
 • Sagsid.: 16/1636