icon-Politik

Politik

Referat

Onsdag den 26. oktober 2016 kl. 17:00

Mødested: Byrådssalen
Udvalg: Byrådet
Medlemmer: Søren Steen Andersen, Dan Gørtz, Lars Kristian Pedersen, Tanja Møllegaard Løvgren, Leif Wilson Laustsen, Rie Nielsen, Henrik Mott Frandsen, Erik Klindt Andersen, Henning Jensen, Bodil Boesgaard, Jens Henrik W. Thulesen Dahl, Hans Bjergegaard, Betina Signe Stick, Tage Kiltang Bartholin, Finn Viberg Brunse, Charlotte Christiansen, Leif Rothe Rasmussen, Henrik Hansen, Charlotte Vincent Petersen, Elmer Philipsen, Lars Søgaard, Lone Akselsen, Sara Emil Baaring, Mogens Mulle Johansen, Malene Rye Andersen, Poul Poulsen, Ena Nørgaard
 • Sagsid.:

  Beslutning Byrådet den 26-10-2016

  Dagsordenen godkendt

 • Sagsid.: 15/140

  Indstilling

  Økonomiudvalget tager status på anlægsinvesteringer 2016 til efterretning.

  Økonomiudvalget anbefaler – under forudsætning af Byrådets godkendelse af budget 2017-2020, som anbefalet af udvalget – at følgende anlægsarbejder overføres til 2016:

  • Pulje til velfærdsteknologi, 475.000 kr.
  • Haarby haludvidelse og svømmehal, 500.000 kr.
  • Svømmehalsomklædning, Fyrtårn Tommerup, 1,8 mio. kr.

  Økonomiudvalget bemærker, at overførsler fra 2016 til 2017 indgår i den samlede overførselssag i februar 2017.

  Beslutningstema

  Økonomiudvalget drøfter fremrykning af projekter til 2016

  Sagsfremstilling

  KL og regeringen er enedes om en samlet anlægsramme for kommunerne på 16,3

  mia. kr. For Assens kommune svarer det til en brutto anlægsudgift på ca. 118 mio. kr.

  I budgetforliget for 2017 enedes man om en bruttoanlægsramme på 97 mio. kr.

  Som noget nyt er der indført en sanktion såfremt anlægsrammen for 2017 ikke

  overholdes. Det fremgår af aftalen, at 1 mia. kr. af kommunernes bloktilskud er betinget af, at de budgetterede anlægsudgifter holder sig inden for den aftalte udgiftsramme.

  Regeringen og KL er enige om at tillægge det stor betydning, at de kommunale

  anlægsudgifter i 2017 både i budgetterne og regnskaberne ligger inden for rammerne af aftalen.

  En evt. sanktion for manglende overholdelse af en anlægsramme i regnskabet, vil kunne forstærkes ved et ønske om overførsel af ikke forbrugte anlægsbeløb fra 2016 til 2017.

  Endelig overførsel af ikke forbrugte anlægsbeløb til 2017 sker i forbindelse med regnskabsafslutningen

  Administrationen har undersøgt yderligere muligheder for fremrykning af anlægsinvesteringer til indeværende år.

  I juni mødet var en tilsvarende sag på hvor anlægsinvesteringer blev fremrykket

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Beslutning Økonomiudvalget den 10-10-2016

  Økonomiudvalget tager status på anlægsinvesteringer 2016 til efterretning.

  Økonomiudvalget anbefaler – under forudsætning af Byrådets godkendelse af budget 2017-2020, som anbefalet af udvalget – at følgende anlægsarbejder overføres til 2016:

  • Pulje til velfærdsteknologi, 475.000 kr.
  • Haarby haludvidelse og svømmehal, 500.000 kr.
  • Svømmehalsomklædning, Fyrtårn Tommerup, 1,8 mio. kr.

  Økonomiudvalget bemærker, at overførsler fra 2016 til 2017 indgår i den samlede overførselssag i februar 2017.

  Beslutning Byrådet den 26-10-2016

  Indstillingen godkendt.

  Bilag

 • Sagsid.: 16/22425

  Indstilling

  Økonomiudvalget anbefaler opsamling fra den lovpligtige styringsdialog for 2015 med samtlige boligorganisationer med almene boliger beliggende i Assens Kommune tages til orientering.

  Beslutningstema

  Efter administrationens gennemførelse af det lovpligtige årlige dialogmøde med de enkelte boligorganisationer, forelægges dagsorden og referat fra de afholdte møder til politisk orientering.

  Sagsfremstilling

  Kommunen er som tilsynsmyndighed for de almene boligorganisationer forpligtet til at afholde mindst ét møde årligt dialogmøde med hver boligorganisation, som har boliger med hjemsted i kommunen.

  Styringsdialogen er tilrettelagt og afholdt i overensstemmelse med de retningslinjer, som er fastlagt i Assens Kommune, dvs. afholdelse af dialogmøder på administrativt niveau, og med efterfølgende afrapportering til det politiske niveau.

  Dialogmøderne har stedkommet udarbejdelse af 9 mødereferater, som efter den politiske forelæggelse offentliggøres på Assens Kommunes hjemmeside, som lovgivningen foreskriver. De udarbejdede referater har været i høring hos de enkelte boligorganisationer og er godkendt af disse.

  Samtlige dialogmøder har været afholdt med udgangspunkt i én fælles dagsorden, som forlods er godkendt af boligorganisationerne med mulighed for at komme med punkter til den fælles dagsorden.

  Dagsordenen har været følgende:

  1. Boligorganisationens vurdering af egen virksomhed
  2. Boligafdelinger med særlige problemer, herunder udlejningsproblemer, underskud og beskedne henlæggelser
  3. Beboerdemokratiet i de enkelte afdelinger
  4. Forestående renoveringer af boliger, evt. energirenoveringer
  5. Udsættelse som følge af huslejerestance
  6. Eventuelle ønsker til styringsdialogen fremadrettet
  7. Eventuelt

  Enkelte afdelinger har belastet økonomi, hvor det er vurderingen, at boligorganisationerne har stor fokus på at få rettet økonomien op. Der er i en enkelt boligorganisation stor opmærksomhed på at få henlæggelserne i en enkelt afdeling lidt højre op, da de på nuværende tidspunkt ligger lidt for lavt. Dette skyldes at man stadig kæmper med de store omkostninger der var ved ombygning fra erhverv til boliger.

  Boligorganisationerne har generelt meget fokus på deres konkurrencesituation samt at fastholde deres beboere med attraktive boliger. Det generelle billede er, at der samlet set ikke er stor tomgang på de almene boliger, men i visse områder er der dog tynde ventelister.

  Administrationen har igen valgt at dagsordensætte (punkt 5) spørgsmålet om udsættelser som følge af huslejerestancer. Det oplyses, at der i 3 af boligorganisationerne er sket udsættelse pga. huslejerestance. Når dette forekommer, rettes der henvendelse til kommunen, således der kan blive taget hånd om lejerne, hvis dette er muligt i.ht. lovgivningen.

  Boligorganisationerne er generelt interesseret i at høre om kommunens bosætningspolitik, da flere af boligorganisationerne giver udtryk for, at man gerne vil bygge nye almene boliger i kommunen.

  Lovgrundlag

  Almenboligloven og driftsbekendtgørelsen.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Beslutning Økonomiudvalget den 10-10-2016

  Indstillingen anbefales.

  Beslutning Byrådet den 26-10-2016

  Indstillingen godkendt.

  Bilag

 • Sagsid.: 16/11318

  Indstilling

  Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget indstiller, at forslag til Lokalplan 5.2-1 Område til erhvervsformål ved Krengerupvej i Glamsbjerg, samt Kommuneplantillæg nr. 21 godkendes til offentliggørelse i 8 uger.

  Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

  Beslutningstema

  Der skal træffes beslutning om godkendelse af forslag til lokalplan 5.2-1

  for et erhvervsområde ved Krengerupvej i Glamsbjerg, samt kommuneplantillæg nr. 21 til udsendelse i offentlig høring i 8 uger.

  Sagsfremstilling

  Forslag til lokalplan 5.2-1 for et område til erhvervsformål ved Krengerupvej i Glamsbjerg samt Kommuneplantillæg nr. 21 er udarbejdet på baggrund af Tommerup Kisters ønske om at udvide virksomheden på nuværende adresse.  

  Virksomheden er beliggende indenfor Kommuneplanramme 5.2.BE.6 Krengerupvej 84 og er i dag omfattet af lokalplan nr. 0.71 Område ved Skolevej, Egevej og Krengerupvej.

  Virksomheden ligger i et område der i lokalplan nr. o.71 er udlagt til blandet bolig- og serviceformål. Virksomheden er i dag kun beliggende på Krengerupvej 84 i forbindelse med en udvidelse inddrages Krengerupvej 80 som i dag ligger ubebygget hen. Dette areal skal bruges til anlæg af parkeringspladser til virksomheden.

  En tilladelse til en udvidelse af Tommerup Kister vil stride imod bl.a. anvendelsesbestemmelserne i nuværende lokalplan og kræver, at der bliver udarbejdet en ny lokalplan, der udlægger området til erhvervsformål.

  I forhold til den eksisterende lokalplan er de væsentlige ændringer i forslag til Lokalplan 5.2-1 en ændret anvendelse af området fra blandet bolig- og serviceområde til et erhvervsområde, samt en forhøjelse af bebyggelsesprocenten fra 40 til 60 procent. 

  Lokalplanområde

  Kommuneplantillæg nr. 21

  Sideløbende med lokalplanen er der udarbejdet et kommuneplantillæg for rammeområde 5.2.BE.6, idet den ønskede udvidelse af virksomheden betyder at de ikke kan overholde den bebyggelsesprocent og det maximale rumfang pr. kvadratmeter, som er fastlagt i den eksisterende kommuneplanramme. 

  Kommuneplantillægget ændrer bebyggelsesprocenten fra 40 til 60 procent, samt fjerner kravet til max. rumfang.

  Miljøvurdering

  Det er vurderet, at planlægningen ikke medfører væsentlige miljøpåvirkninger, hvorfor der ikke gennemføres en miljøvurdering.

  Der er foretaget en screening efter Lov om miljøvurdering og programmer. Konklusionen er på baggrund af screeningen, at lokalplan og kommuneplantillæg ikke vurderes til at have væsentlig indvirkning på miljøet jf. § 3 stk. 2 i lov om miljøvurdering, idet planerne alene indeholder mindre ændringer i forhold til de eksisterende planer for området. 

  Lovgrundlag

  Lov om planlægning.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 03-10-2016

  Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget indstiller:

  • at forslag til Lokalplan 5.2-1 Område til erhvervsformål ved Krengerupvej i Glamsbjerg, samt Kommuneplantillæg nr. 21 godkendes til offentliggørelse i 8 uger.

  Fraværende: Leif Wilson Laustsen.

  Beslutning Økonomiudvalget den 10-10-2016

  Indstillingen anbefales

  Beslutning Byrådet den 26-10-2016

  Indstillingen godkendt.

  Bilag

 • Sagsid.: 16/6486

  Indstilling

  Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget indstiller:

  • at ansøgning om etablering af rekreativt område og deraf følgende råderet over ansøgte del af matrikel 23p Etterup By, Rørup imødekommes.
  • at Lokalplan nr. 54 ophæves for den del af matrikel 23p, der er udlagt til boligformål, og ønskes anvendt til rekreativt område, og at arealet tilbageføres til landzonen.
  • at Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget af Byrådet bemyndiges til at træffe beslutning om endelig ophævelse af del af lokalplan.

  Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

  Beslutningstema

  Der er søgt om at få råderet over matrikel 23p, Etterup By, Rørup med henblik på etablering af et permanent grønt område med aktiviteter. Del af arealet er i dag udlagt til boligformål. Der skal træffes beslutning om, hvorvidt ansøgningen skal imødekommes og som konsekvens deraf, om lokalplanen for den del af matrikel 23p, der er udlagt til boligformål, skal ophæves. Der skal ligeledes træffes beslutning om at delegere den endelige beslutningskompetence til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget.

  Sagsfremstilling

  Ansøgning fra Rørup Sogneforening om råderet over areal til grønt rekreativt område i Grønnemose blev behandlet på byrådets møde den 29. juni 2016. Rørup Sogneforening søgte om råderet over del af matrikel 23 p, Etterup By, Rørup, men fremsendte forkert kortmateriale. Det angivne areal var forkert angivet og på baggrund af opdateret kortmateriale fremsendes sagen nu på ny til politisk beslutning.

  På nedenstående kort 1 er angivet med rødt det areal, den oprindelige ansøgning drejede sig om. Arealet med blåt er det areal, Rørup Sogneforening også ønsker råderet over. Begrundelsen er, at det med rødt angivne areal på grund af et skrånende terræn ikke egner sig til en boldbane.

  Kort 1: Matrikelgrænser er vist med gul streg. Området med rødt er der truffet beslutning om at give Rørup Sogneforening råderet over. Den del af det med rødt angivne område, som ligger ovenfor den gule stiplede streg, er udlagt til boligformål. Resten til mose og rekreativt område. Området med blåt er det areal, Rørup Sogneforening også ønsker råderet over.

  For at resumere sagen, så er baggrunden for anmodningen ”Udviklingsplan Rørup Sogn”, som er udarbejdet i 2009 af lokalområdet. I udviklingsplanen peges der på matrikel 23p og 4d jf. kort 1 og nedenstående skitse af ”Grønnemosen” som ønskede arealer til friareal og rekreativt område med forskellige frilufts- og rekreative aktiviteter. Lokalsamfundets ønske er, at ”Grønnemosen” bliver et samlingssted for hele lokalbefolkningen.

  Begge matrikler er ejet af Assens Kommune og matrikel 23p er bortforpagtet på en femårig kontrakt. Rørup Sogneforenings Landsbypedelafdeling har siden 2015 lejet matrikel 23p af forpagter for ét år af gangen.

  Forpagtningsaftalen mellem forpagter og Assens Kommune kan opsiges med kort varsel, hvis området ikke er dyrket, og kommunen kan til enhver tid opsige forpagtningsaftalen med 3 måneders varsel.

  Matrikel 4d er omfattet af kommuneplanramme 2.1.B.21, og matrikel 23p af kommuneplanramme 2.1.B.22. Begge arealer er i kommuneplanen udlagt til boligområde.

  Begge matrikler er omfattet af Lokalplan nr. 54, hvor 4d er udlagt til mose og rekreativt område. Matrikel 23p er delt i to delområder. Den nordlige del, hvorpå der ønskes placeret boldbane, skaterbane, legeplads og bålplads mv. er udlagt til boligformål og den sydlige til fortsat mose og rekreativt område.

  Den del af matrikel 23p, som Rørup Sogneforening søger om råderet over, er i lokalplan nr. 54 udlagt til boligformål, men er ikke udstykket og er ikke byggemodnet. Imødekommes ansøgningen med det opdaterede areal, vil der kun være én byggegrund tilbage indenfor lokalplanområdet, men området mod vest er omfattet af en rammelokalplan til boligformål og vil kunne lokalplanlægges og udstykkes.

  Såfremt anmodningen om at få råderet over arealet som ansøgt imødekommes, kræver det, at planlægningen for del af matrikel 23p ændres, eftersom den nordlige del af matriklen er planlagt til boligformål. Derudover kræver det, at forpagtningsaftalen for matrikel 23p ophæves. Ved overførsel af den del af matrikel 23p, der ikke er omfattet af § 3, til rekreative formål, vil det være en forudsætning, at den fremtidige pleje og drift af arealet som rekreativt område påhviler ansøger (Rørup Sogneforening).

  En ændring af planlægningen kan ske ved at udarbejde en ny lokalplan eller ved at ophæve Lokalplan nr. 54 for den del af matrikel 23p, der er udlagt til boligformål og som ønskes anvendt til rekreativt område. Det anbefales at ophæve lokalplanen og tilbageføre arealet til landzone.

  Før der kan ske en endelig ophævelse af Lokalplan nr. 54, skal der ske en forudgående høring af berørte parter. Såfremt der træffes beslutning om at imødekomme ansøgningen, vil der blive foretaget en partshøring, hvorefter endelig beslutning kan træffes.

  Det anbefales at imødekomme ansøgningen med det reviderede areal, og det indstilles, at Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget bemyndiges til at træffe beslutning om endelig ophævelse.

  Lovgrundlag

  Planlovens § 33 stk. 1 nr. 1.

  Økonomi

  Forpagtningsindtægten på matrikel 23p Etterup By, Rørup er på kr. 880,- pr. ha. Forpagtningsafgiften prisreguleres årligt efter nettoprisindekset.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 03-10-2016

  Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget indstiller:

  • at ansøgning om etablering af rekreativt område og deraf følgende råderet over ansøgte del af matrikel 23p Etterup By, Rørup imødekommes.
  • at Lokalplan nr. 54 ophæves for den del af matrikel 23p, der er udlagt til boligformål, og ønskes anvendt til rekreativt område, og at arealet tilbageføres til landzonen.
  • at Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget af Byrådet bemyndiges til at træffe beslutning om endelig ophævelse af del af lokalplan.

  Fraværende: Leif Wilson Laustsen.

  Beslutning Økonomiudvalget den 10-10-2016

  Indstillingen anbefales.

  Beslutning Byrådet den 26-10-2016

  Indstillingen godkendt.

  Bilag

 • Sagsid.: 16/11550

  Indstilling

  Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget indstiller,

  • at Kommuneplantillæg nr. 20 vedtages endeligt
  • at Rammelokalplan 3.1-9 vedtages endeligt med de foreslåede ændringer jf. sagsfremstillingen.

  Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

  Beslutningstema

  Rammelokalplan 3.1-9 Boligområde ved Buchwaldsvej og Smedevej i Tommerup st. og kommuneplantillæg nr. 20 har været i offentlig høring og kan nu vedtages endeligt. Kommuneplantillægget er indstillet vedtaget uden ændringer ift. det forslag, der har været i høring. Rammelokalplanen er indstillet til endelig vedtagelse med ændringer som beskrevet i sagsfremstillingen.

  Sagsfremstilling

  Forslagene til rammelokalplan 3.1-9 og kommuneplantillæg nr. 20 har været offentliggjort i 8 uger, hvor der er modtaget 5 høringssvar, som er refereret i det vedlagte notat. Der er desuden gennemført et borgermøde den 9. august 2016 med beskeden deltagelse af borgere og virksomheder fra området, men med en god dialog og positive forventninger til omdannelsen.

  Rammelokalplanen er udarbejdet for at fremme den fortsatte byudvikling i Tommerup St. Lokalplanen ændrer anvendelsen af et område ved Buchwaldsvej og Smedevej fra industriformål til bolig formål samt til blandet bolig- og erhvervsformål.

  Med den endelige vedtagelse af rammelokalplanen vil arealer og bygninger i området ikke kunne tages i anvendelse til nye erhvervsformål bortset fra erhvervsformål uden væsentlige miljøgener.

  Administrationen vurderer, at en snarlig vedtagelse af rammelokalplanen og dermed fastlæggelsen af områdets anvendelse til miljøfølsom anvendelse i form af boligformål samt blandet bolig- og erhvervsformål, af formelle grunde er væsentlig for at muliggøre områdets omdannelse. Baggrunden herfor er, at regeringen har sendt et udkast til ændring af planloven i høring, som, hvis det vedtages, kan skabe usikkerhed om muligheden for at gennemføre en omdannelse af området. Da bosætning prioriteres højt i Tommerup St. er det væsentligt, at der kan gennemføres en omdannelse, hvilket rammelokalplanen skaber grundlaget for.

  Kommuneplantillæg nr. 20 udlægger rammeområde 3.1.B.10 samt en del af rammeområde 3.1.BE.2 i Kommuneplan 2013-2025, som byomdannelsesområde. Dette er et formelt krav for at kunne opnå statslig medfinansiering af en kommende områdefornyelse. Områdefornyelsen omfatter udarbejdelse af forskellige redegørelser og planer for områdets omdannelse samt inddragelse af interessenter.

  Området er stationsnært med god tilgængelighed til skole og institutioner samt handel og bymidte.

  Fuldt udbygget forventes området efter en supplerende lokalplanlægning at kunne rumme ca. 150 til 250 boliger af varierende type og størrelse.

  Bebyggelse

  Rammelokalplanen giver ikke mulighed for opførelse af ny bebyggelse, men tillader nedrivning af den eksisterende bebyggelse i området.

  Rammelokalplanen lægger op til, at der efter en supplerende lokalplanlægning kan opføres åben-lav, tæt-lav og etagebebyggelse i området.

  Administrationen foreslår en del ændringer til rammelokalplanens bebyggelsesregulerende bestemmelser for at sikre overensstemmelse mellem rammelokalplanen og de overordnede kommuneplanrammer for området.

  Administrationen vurderer dog, at kommuneplanrammerne bør revideres i forbindelse med lokalplanlægning for konkrete byggerier for at skabe videre rammer for byggeri.

  Ophævelse af lokalplaner

  Området har indtil for ganske nyligt været omfattet af Lokalplan 65 og 46, som muliggjorde, at området kunne udnyttes til industri og til blandet bolig- og erhverv. Rammelokalplanen indeholder en bestemmelse om, at der skal ske en fuld ophævelse af Lokalplan 65 samt en delvis ophævelse af Lokalplan 46. Der har dog kørt en sideløbende sag vedrørende ophævelse af de to lokalplaner, hvorfor beslutning om ophævelse allerede er truffet i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget i september 2016.

  Ændringer til rammelokalplanen

  I de følgende gennemgås de ændringer til rammelokalplanen, som administrationen foreslår vedtaget til rammelokalplanen. Baggrunden for ændringer er nærmere gennemgået i det vedlagte notat.

  Administrationen indstiller, at der udlægges en 20 meter bred bufferzone i forhold til Tommerup Elektroniks A/S ejendom matr. nr. 1gg, som det er markeret med grøn skravering på illustrationen nedenfor.

  Der indføjes bestemmelse under rammelokalplanens § 7 Ubebyggede arealer, som fastlægger, at ”Det 20 meter brede skraverede areal i forhold til matr. nr. 1gg og 1hb fungerer som bufferareal i forhold til erhvervsejendommen Gyvelvænget 4, og må ikke bebygges men kan anvendes som grønt friareal.”

  Administrationen foreslår en del ændringer til rammelokalplanens bebyggelsesregulerende bestemmelser, da det er et formelt krav, at der er overensstemmelse mellem rammelokalplanen og de overordnede kommuneplanrammer for området.

  På den baggrund foreslår administrationen,

  1. at § 6.3 ”Bebyggelsesprocenten for området som helhed fastlægges til 45.” udgår,

  2. at der indføjes bestemmelser under § 6, der fastlægger

  a. at ”Bebyggelsesprocenten for delområde 1 fastlægges til 45.”

  b. at ”Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom i delområde 2 fastlægges til 40.”

  3. at i § 6.4 ændres bebyggelsesprocenten fra 60 til 50, så bestemmelsen lyder ” Bebyggelsesprocenten for områder med etageboligparceller i delområde 1 er 50.”

  4. at i § 6.8 ændres bygningshøjden fra 15 til 10 meter og antallet af etager, så bestemmelsen lyder: ”Etagebebyggelse må ikke overstige 3 etager og en bygningshøjde på 10 m over eksisterende terræn.”

  Administrationen vurderer, at kommuneplanrammerne bør revideres i forbindelse med efterfølgende lokalplanlægning for konkrete byggerier for at skabe videre rammer for byggeri eksempelvis, at etagebyggerier kan opføres med større højde end 10 meter.

  Sammenfattende redegørelse i forhold til Miljøvurdering

  Der var udarbejdet en miljørapport til planforslagene, som beskrev følgende emner:

  • den socioøkonomisk effekt for områdets erhvervsliv,
  • støj og vibrationer fra jernbanen,
  • virksomhedsstøj, og
  • trafikal belastning

  Hvis den ændrede anvendelse af lokalplanområdet ikke gennemføres (0-alternativ), vurderes det, at området ikke vil kunne tiltrække investeringer og arbejdspladser. En omdannelse af området til boligformål er derfor nødvendig.

  Særligt i forhold til virksomheden VSM Contractor A/S skal der i første halvår 2017 gennemføres en dialog og vurdering af virksomhedens miljøforhold. Virksomhedens miljøgodkendelse fastsætter vilkår og beskriver tilsyn og kontrol for virksomheden. På den baggrund konkluderes det i "Miljøteknisk Redegørelse" af 17. juni 2004, at virksomheden kan drives uden væsentlige gener eller risiko for omgivelserne.

  I første halvår 2017 og i forbindelse med lokalplanlægning for konkrete boligprojekter forudsættes støj og vibrationer fra jernbanen kortlagt med henblik på sikring af boligerne mod støj og vibrationsgener. Der vurderes ikke at være behov for overvågning, idet gener fra jernbanen vil blive forebygget igennem den efterfølgende lokalplanlægning.

  Fra de nye boligbebyggelser vil der være behov for at forbedre den trafikale tilgængelighed og forbindelse til skole, bymidte og station. I første halvår 2017 forudsættes behovet for trafiksikkerhedsmæssige tiltag derfor vurderet. I en strukturplan for området udvikles desuden placering og udformning af adgangsveje og stier.

  Lovgrundlag

  Lov om Planlægning.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 03-10-2016

  Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget indstiller:

  • at Kommuneplantillæg nr. 20 vedtages endeligt
  • at Rammelokalplan 3.1-9 vedtages endeligt med de foreslåede ændringer jf. sagsfremstillingen.

  Fraværende: Leif Wilson Laustsen.

  Beslutning Økonomiudvalget den 10-10-2016

  Indstillingen anbefales

  Beslutning Byrådet den 26-10-2016

  Indstillingen godkendt.

  Bilag

 • Sagsid.: 15/29113

  Indstilling

  Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget indstiller, at program for områdefornyelse ved Buchwaldsvej og Smedevej i Tommerup St. godkendes.

  Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

  Beslutningstema

  Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet har reserveret en statslig udgiftsramme til at støtte en områdefornyelse ved Buchwaldsvej og Smedevej i Tommerup St. Det er indstillet til beslutning, at der gennemføres en områdefornyelse som beskrevet i programmet for områdefornyelsen.

  Sagsfremstilling

  Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget besluttede i januar 2016, at der igangsættes en områdefornyelse for omdannelse af industriområdet ved Buchwaldsvej og Smedevej i Tommerup St.

  Det vedlagte program for områdefornyelsen indeholder:

  • En beskrivelse af området
  • En handlings- og tidsplan
  • Et budget for finansiering af områdefornyelsen
  • En beskrivelse af de aktiviteter og indsatser, der støttes med områdefornyelsesmidlerne, og
  • Målsætninger og succeskriterier for indsatsen

  Programmet skal efterfølgende godkendes af Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet, hvorefter områdefornyelsens initiativer kan igangsættes.

  Områdefornyelsen kan fungere som det samlende instrument for de initiativer og de private og offentlige investeringer, der foretages for at fremme en omdannelse af området.

  Området har en stationsnær beliggenhed, der kan være attraktiv for pendlere. Bosætning i området kan desuden tjene til at understøtte handels- og byliv.

  Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet har den 5. april 2016 meddelt, at staten har reserveret en samlet statslig udgiftsramme på 185.000 kr. til at støtte områdefornyelsen. Kommunens eget bidrag til områdefornyelsesbeslutningen skal udgøre et beløb, der er mindst det dobbelte af den tildelte statslige udgiftsramme, det vil sige 370.000 kr. Kommunes eget bidrag til beslutningen kan ikke erstattes af private midler.

  Kommuneplantillæg nr. 20 og Rammelokalplan 3.1-9

  Indtil den 19. september 2016 har forslaget til Kommuneplantillæg nr. 20 og Rammelokalplan 3.1-9 været i høring. Kommuneplantillægget udpeger området til byomdannelsesområde.
  Byomdannelsesområdet udgøres af rammeområde 3.1.B11 og 3.1.BE.3 vist på det nedenstående luftfoto.

  Rammeområder, som udlægges med Kommuneplantillæg nr. 20

  Rammeområde 3.1.BE.4 og virksomhederne i området indgår ikke i byomdannelsesområdet og rammelokalplan 3.1-9.

  Rammelokalplan 3.1-9 udlægger området til boliger og/eller blandet bolig- og erhverv. Samtidigt hindrer lokalplanen, at der etableres nye industrivirksomheder, som kan medfører miljøgener for boliger.

  Områdefornyelsens formål og tiltag

  De i det vedlagte program for områdefornyelsen beskrevne tiltag omfatter udarbejdelsen af redegørelser og en strukturplan med henblik på at forebygge usikkerheder og beskriver muligheder for investering i områdets omdannelse. Der kan ikke indgå anlægsinvesteringer i den støttede del af områdefornyelsen.

  Der udarbejdes redegørelser for:

  • Støj og vibrationer fra jernbanen
  • Miljøkonflikter fra tilbageværende produktionserhverv
  • Trafikal tilgængelighed
  • Jordforureninger og geoteknik
  • Lokal afledning og forsinkelse af regnvand
  • Vurdering af det lokale boligmarked

  Lokale samarbejdspartnere, investorer, entreprenører, ejendomsejere og virksomheder inviteres til at deltage i et interessentforum, som mødes 3-4 gange med henblik på at etablere en dialog om områdets udvikling og områdefornyelsens behov og proces.

  De to primære ejendomsejere i området DH Gulve ApS og VSM Contractors A/S har tilkendegivet, at de gerne ser en omdannelse af området fremmet. Omdannelsen af erhvervsområdet forudsættes dog samtidigt at ske under hensyn til de tilbageblevne erhverv i områderne.

  Tommerup Lokalråd inviteres til deltage i interessentforummet og høres i forhold til udformningen af strukturplanen.

  Der forventes udsendt invitationer til første møde i Interessentforum i november 2016.

  Selve områdefornyelsen med undersøgelser, redegørelse og strukturplanlægning gennemføres i løbet af 1. halvår 2017. I marts 2017 forventes der gennemført et offentligt borgermøde.

  Lokalplaner for eventuelle konkrete byggeprojekter kan i bedste fald vedtages i 1. halvår 2017.

  Det tidsmæssige forløb af nedrivninger og hensynet til eksisterende virksomheder kan skabe ”rum” for midlertidige aktiviteter i industrihaller og buffer-zoner til eksisterende virksomheder. Rum og aktiviteter som kan medvirke til at genetablere området i samspil med resten af Tommerup St.

  Kommunen kan parallelt med områdefornyelsen yde støtte til nedrivning af erhvervsbygninger. Støtten vil kun kunne dække en mindre del af behovet, men den vil være et incitament til at igangsætte nedrivninger og dermed omdannelsen.

  Organisering

  Tovholder på projektet er Plan- og Kultur. Medarbejdere fra vej- og miljøafdelingerne inddrages derudover i projektet.

  Interessentforum og Tommerup Lokalråd inddrages i dialogen omkring initiativer og planer for områdets udvikling inden disse indstilles til eventuel godkendelse i kommunens Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalg eller Assens Byråd.

  Mål og succeskriterier

  Det er forventningen, at områdefornyelsen kan igangsætte og angive retning for en etapevis omdannelse af området, og at det dermed igen kan blive en bydel i samspil med Tommerup St. i øvrigt. Med områdets centrale beliggenhed og flere boliger og eventuelt et antal arbejdspladser i Tommerup st. vil området kunne styrke detailhandel, skole, institutioner og byliv i øvrigt.

  Lovgrundlag

  Byfornyelsesloven.

  Økonomi

  Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet har den 5. april 2016 meddelt, at staten har reserveret en samlet statslig udgiftsramme på 185.000 kr. til at støtte områdefornyelsen.

  Der er i kommunen budget 2016 afsat det dobbelte af den tildelte statslige udgiftsramme, det vil sige 370.000 kr. til områdefornyelsen under ”Byudvikling:

  Udvikling af bymidter, byfornyelse, byfortætning og byomdannelse”.

  Tiltagene beskrevet i programmet for områdefornyelsen forventes gennemført inden udgangen af 2017, dog under forudsætning af, at budget 2016-midlerne overføres til 2017.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 03-10-2016

  Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget indstiller, at program for områdefornyelse ved Buchwaldsvej og Smedevej i Tommerup St. godkendes.

  Fraværende: Leif Wilson Laustsen.

  Beslutning Økonomiudvalget den 10-10-2016

  Indstillingen anbefales

  Beslutning Byrådet den 26-10-2016

  Indstillingen godkendt.

  Bilag

 • Sagsid.: 14/32832

  Indstilling

  Miljø- og Teknikudvalget indstiller, at ”Forslag til Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse for Nordfyn og Kerte” med tilhørende miljøvurdering sendes i offentlig høring i 12 uger.

  Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

  Beslutningstema

  Der skal tages beslutning om ”forslag til Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse for Nordfyn og Kerte” med tilhørende miljøvurdering sendes i offentlig høring i 12 uger.

  Sagsfremstilling

  Planen skal sikre, at vi beskytter grundvandet der, hvor det er sårbart, og at det samtidig sker i fornuftig balance med benyttelsen af arealerne. Planen er vedlagt som bilag.

  Indsatsplanen omfatter 4 private almene vandværker, Rørup og Omegn, Etterup–Grønnemose, Andebølle og Kerte og Omegn vandværker og er lavet på baggrund af statens kortlægning for to områder; ”Nordfyn” og ”Indvindingsoplande udenfor OSD, Fyn og Sydjylland”.

  Staten har udpeget sårbare områder (nitratfølsomme indvindingsoplande, NFI) og indsatsområder, hvor en særlig indsats er nødvendig for opretholdelse af god grundvandskvalitet. Indsatsområder er udpeget på baggrund af arealanvendelse, forureningstrusler og naturlig beskyttelse af vandressourcen.

  Kortet viser indvindingsoplande for de omfattede vandværker med blå streg og indsatsområder med rød skravering. Indvindingsboringer er markeret med orange prik.

  Planen er udarbejdet i samarbejde med de berørte vandværker og koordinationsforum for grundvand. Koordinationsforum i Assens Kommune består af repræsentanter fra landbruget, erhvervet, SVANA (tidligere naturstyrelsen), Region Syddanmark, DN, vandrådet og de omfattede vandværker samt politikere.

  Indhold

  Forslaget til indsatsplan omfatter en redegørelse for indvinding af grundvand til drikkevand, grundvandets sårbarhed, forureningstruslerne mod grundvandet og indsatser til beskyttelse af grundvandet i fremtiden. Indsatserne inddeles i foranstaltninger og retningslinjer.

  Indsatsplanen opererer med beskyttelsesprincippet om at den mest intense beskyttelse skal ske tæt på boringerne og den mere generelle beskyttelse længere væk.

  Retningslinje om nitratregulering

  Indsatserne i ”Forslag til indsatsplanen for Nordfyn og Kerte” er stort set identiske med indsatserne i indsatsplanerne Odense Vest og Assens som blev vedtaget i 2014. Disse planer omfatter 34 ud af Assens Kommunes i alt 39 vandværker. Kun retningslinjen om nitratudvaskning er ændret. Det sker på baggrund af mødet i koordinationsforum 30. august 2016, hvor planen blev diskuteret.

  Landbrugssiden i koordinationsforum ønskede her, at der blev indskrevet at retningslinjen (retningslinje 15 i planen) først træder i kraft, når der forekommer indhold af nitrat i indvindingsboringer eller andre boringer i oplandet, der indvinder fra samme grundvandsmagasin.

  I henhold til statens vandområdeplan og tilhørende bekendtgørelser, er vi forpligtet til at sørge for, at der ikke sker forringelser af aktuelle tilstand i forhold til den kemiske og kvantitative tilstand i grundvandsforekomsterne. Generelt er godt beskyttet grundvand helt nitratfrit.

  Normalt vil der ske en reducering/fjernelse af nitrat fra f.eks. landsbrugsområder på vandets vej ned gennem iltfrie jordlag. Når der kan måles indhold af nitrat i en boring, er nitratreduktionskapaciteten således opbrugt og grundvandsmagasinet kvalitet falder. Vandets vej gennem jordlagene og nede i grundvandsmagasinet er lang. Det er ganske normalt at der går 20-50 år og nogle gange helt op til 100 år fra en vanddråbe rammer jordoverfalden til vandværket henter vandet fra grundvandet og sender det ud til forbrugerne som drikkevand.

  Det er således en meget langsom proces at beskytte grundvandet. Når vi får mulighed for at regulere nitratbelastningen på et sårbart område, ligeså snart vi opdager nitrat i grundvandet, får vi dermed en lang større mulighed for at rette op på det. Skal vi vente på, at der også sker en stigning i indholdet af nitrat i grundvandsmagasinet, er det administrationens vurdering, at det på et forsinket tidspunkt kan kræve mere indgribende indsatser, som påbud om ændret arealanvendelse (som vandværkets forbrugere betaler for), for at få grundvandsmagasinet i god tilstand igen. 

  Høring

  Planen skal ifølge bekendtgørelsen sendes i høring i mindst 12 uger. Herefter skal koordinationsforum for grundvand orienteres om en eventuel revideret plan, og efterfølgende godkendes endeligt af Byrådet. Den endelige godkendte plan vil derfor forventes at kunne offentliggøres medio 2017.

  Lovgrundlag

  Lov om vandforsyning m.v. Bekendtgørelse nr. 299 af 8. juni 1978.

  Bekendtgørelse om indsatsplaner, nr. 912 af 27. juni 2016.

  Økonomi

  Indsatsplanen finansieres af særskilt gebyr, der opkræves af skat.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Miljø- og Teknikudvalget den 04-10-2016

  Miljø- og Teknikudvalget indstiller, at ”Forslag til Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse for Nordfyn og Kerte” med tilhørende miljøvurdering sendes i offentlig høring i 12 uger.

  Fraværende: Leif Rothe Rasmussen.

  Beslutning Økonomiudvalget den 10-10-2016

  Indstillingen anbefales

  Beslutning Byrådet den 26-10-2016

  Lars Kristian Pedersen henledte byrådets opmærksomhed på, at han er formand for Kerte Menighedsråd, som ejer jord omfattet af forslag til indsatsplan. Byrådet vedtog, at Lars Kristian Pedersen er habil ved sagens behandling.

  Indstillingen godkendt.

  Bilag

 • Sagsid.: 15/20787

  Indstilling

  Miljø- og Teknikudvalget indstiller, at ”Forslag til Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse for Helnæs” med tilhørende miljøvurdering sendes i offentlig høring i 12 uger.

  Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

  Beslutningstema

  Der skal tages beslutning om ”forslag til Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse for Helnæs” med tilhørende miljøvurdering sendes i offentlig høring i 12 uger.

  Sagsfremstilling

  Planen skal sikre, at vi beskytter grundvandet der, hvor det er sårbart, og at det samtidig sker i fornuftig balance med benyttelsen af arealerne. Planen er vedlagt som bilag.

  Indsatsplanen omfatter et privat alment vandværk; Helnæs vandværk, og er lavet på baggrund af statens kortlægning for området. Staten har udpeget sårbare områder (nitratfølsomme indvindingsoplande; NFI) og indsatsområder, hvor en særlig indsats er nødvendig for opretholdelse af god grundvandskvalitet. Indsatsområder er udpeget på baggrund af arealanvendelse, forureningstrusler og naturlig beskyttelse af vandressourcen.

  Kortet viser OSD med rød streg, indvindingsoplandet for vandværket med blå streg og indsatsområder med sort skravering. Indvindingsboringer er markeret med stjerner.


  Planen er udarbejdet i samarbejde med de berørte vandværker og koordinationsforum for grundvand. Koordinationsforum i Assens Kommune består af repræsentanter fra landbruget, erhvervet, SVANA (tidligere naturstyrelsen), Region Syddanmark, DN, vandrådet og de omfattede vandværker samt politikere.

  Indhold

  Forslaget til indsatsplan omfatter en redegørelse for indvinding af grundvand til drikkevand, grundvandets sårbarhed, forureningstruslerne mod grundvandet og indsatser til beskyttelse af grundvandet i fremtiden. Indsatserne inddeles i foranstaltninger og retningslinjer.

  Indsatsplanen opererer med beskyttelsesprincippet om at den mest intense beskyttelse skal ske tæt på boringerne og den mere generelle beskyttelse længere væk.

  Indsatserne i ”Forslag til indsatsplanen for Helnæs” er stort set identiske med indsatserne i indsatsplanerne Odense Vest og Assens som blev vedtaget i 2014. Disse planer omfatter 34 ud af Assens Kommunes i alt 39 vandværker.

  I indsatsplanen for Nordfyn og Kerte, som behandles af udvalget parallelt med denne, er der lagt op til at retningslinje (retningslinje 15 i planen) omkring erstatningsfri regulering af nitratudvaskning ændres på baggrund af ønske fra landbrugssiden i koordinationsforum.

  Administrationen vurderer at denne ændring IKKE bør ske i indsatsområdet på Helnæs. Det skyldes det faktum, at kortlægningen har vist, at det grundvandsmagasin, der indvindes fra i dag på Helnæs, er øens eneste mulighed indvinding af grundvand til drikkevand. Ødelægges magasinet på Helnæs er de formodentligt ikke muligt at finde andre magasiner egnet til indvinding af drikkevand. Der er heller ikke nødforsyning til Helnæs, så vandværket kan ikke, som de øvrige vandværker i resten af kommunen, åbne for forsyning fra et nærliggende vandværk ved truet forsyningssituation.

  Administrationen vurderer derfor at retningslinjen omkring nitratregulering fastholdes, som i området Odense Vest og Assens.

  Høring

  Planen skal ifølge bekendtgørelsen sendes i høring i mindst 12 uger. Herefter skal koordinationsforum for grundvand orienteres om en eventuel revideret plan, og efterfølgende godkendes endeligt af Byrådet. Den endelige godkendte plan vil derfor forventes at kunne offentliggøres medio 2017.

  Lovgrundlag

  Lov om vandforsyning m.v. Bekendtgørelse nr. 299 af 8. juni 1978.

  Bekendtgørelse om indsatsplaner, nr. 912 af 27. juni 2016.

  Økonomi

  Indsatsplanen finansieres af særskilt gebyr, der opkræves af skat.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Miljø- og Teknikudvalget den 04-10-2016

  Miljø- og Teknikudvalget indstiller, at ”Forslag til Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse for Helnæs” med tilhørende miljøvurdering sendes i offentlig høring i 12 uger.

  Fraværende: Leif Rothe Rasmussen.

  Beslutning Økonomiudvalget den 10-10-2016

  Indstillingen anbefales

  Beslutning Byrådet den 26-10-2016

  Indstillingen godkendt.

  Bilag

 • Sagsid.: 16/16499

  Indstilling

  Miljø- og Teknikudvalget godkendte CO2-regnskabet for 2015 samt drøftede fremadrettede energitiltag med bemærkning om, at sagen ønskes sendt til orientering i byrådet.

  Beslutningstema

  Assens Kommunes CO2-udledning for hvad angår kommunale bygninger, transport og vejbelysning opgøres årligt i et CO2-regnskab.

  CO2-regnskabet udarbejdes som led i den forpligtende aftale Assens Kommune indgik som ”Klimakommune” i marts 2009 med Dansk Naturfredningsforening. Et forpligtende samarbejde om at spare 2 % årligt i CO2-udledning. I 2015 er det ikke lykkes at indfri dette mål.

  Sagsfremstilling

  Årets resultat

  Der ses for 2015 en stigning i CO2 udledning for Assens Kommune på 2,8 %.

  På baggrund af denne stigning er det således ikke muligt at honorere den tiltrådte aftale med Danmarks Naturfredningsforening (DN) om en årlig reduktion på 2 % hvert år frem til 2025.

  ’I aftalen med DN lægges der ikke op til at man opsiges som samarbejdspartner, såfremt det ikke lykkes at spare 2 % et enkelt år, men en manglende besparelse skal begrundes, ligesom det skal anskueliggøres hvorledes besparelsen fremadrettet igen vil opnås. Det ses således ikke, med det nuværende investeringsniveau for energirenovering af kommunens bygningsmasse, realistisk fremadrettet at opnå en årlig besparelse på 2 % hvorfor administrationen indstiller dette til politisk drøftelse.

  Gældende målsætning

  Assens Kommunes definerede målsætning i kommunens Energi- og Klimahandlingsplan var i første omgang at spare 25 % på CO2-udledningen og denne målsætning blev indfriet i 2014.

  Efter afslutning af indeværende regnskabsår, er den samlede besparelse nu 26% siden 2008.

  Ved tiltrædelse af aftalen med DN i 2008 ses den næste målsætning således at være at spare samlet 34% samlet frem til 2025 (de 2% årligt i perioden 2008-2025), således at det pt. nuværende mål er at reducere yderligere 8% inden udgangen af 2025.

  Regnskab 2015 - baggrund

  Den samlede CO2 udledning i 2015 er på 5.365 tons og er fordelt således:

  Antal ton

  Fald/stigning i 2015

  Udgør i procent

  Bygninger

  3.495

  3,3 %

  65 %

  Vejbelysning

  870

  -2,0 %

  16 %

  Transport

  1.000

  5,5 %

  19 %

  Sum

  5.365

  2,8 %

  100 %

  Den opgjorte stigning for 2015 vedrører såvel transport som bygninger, hvor der ses et fald i udledning vedr. vejbelysning.

  Bygninger

  De kommunale bygninger udgør 65 % af det samlede CO2 regnskab, hvorfor en stigning i CO2-udledning for bygningernes vedkommende har stor påvirkning på resultatet af det samlede regnskab.

  For bygningsmassen er der ikke siden 2014 afsat deciderede midler til investering i energibesparende foranstaltninger, hvorfor det må forventes at der ses en stagnering.

  At der ses en stigning kan bl.a. skyldes at der ikke sker en målrettet energiovervågning /-styring i en længere række decentrale enheder, idet disse ikke har tilknyttet teknisk personale eller lignende faglig kompetence. Og idet at budgetter til energiforbrug, såvel som opfølgning og tilsyn i forbindelse hermed, ligger i den decentrale organisation, følges dette i mange tilfælde ikke tæt.

  De decentrale enheder har ikke et teknisk system som kan hjælpe med denne overvågning/dataindsamling på nuværende tidspunkt.

  Bygningsmassen repræsenterer i 2015 en stigning på 3,3 %.

  Transport

  Her ses er et fald i CO2-udledning for hvad angår Entreprenørgårdens og Rådhusets biler, hvorimod der ses en stigning i kørsel for hjemmepleje og kørsel i private biler. Transport-området udgør 19 % af det samlede regnskab.

  Vejbelysning

  Her ses er et fald i CO2-udledning på 2%. Dette skyldes at der i løbende investeres i udskiftning af eksisterende belysningsanlæg. Vejbelysning udgør 16% af det samlede regnskab.

  Bilag

  Oversigt over samlet CO2-udledning for Assens Kommune i 2015.

  Beslutningskompetence

  Byrådet til orientering

  Beslutning Miljø- og Teknikudvalget den 06-09-2016

  Miljø- og Teknikudvalget godkendte CO2-regnskabet for 2015 samt drøftede fremadrettede energitiltag med bemærkning om, at sagen ønskes sendt til orientering i byrådet.

  Beslutning Byrådet den 26-10-2016

  Indstillingen godkendt.

  Bilag

 • Sagsid.:

  Sagsfremstilling

  • Afholdelse af byrådsmøde i Ebberup d. 14. december 2016.

  Beslutning Byrådet den 26-10-2016

  Til orientering

 • Sagsid.:

  Beslutning Byrådet den 26-10-2016

  Orientering fra seneste Kredsrådsmøde, herunder politiets deltagelse i kommunens bevillingsnævnsmøder samt henvendelse fra offerrådgivningen

  Orientering fra Udvikling Assens bestyrelse om at Assens Kommune oplever stigning i antal overnatninger.

 • Sagsid.:

  Beslutning Byrådet den 26-10-2016

  Jens Bartholin, Grønnemose forespurgte om Byrådet kunne tænkes at ville holde et møde eksternt i Grønnemose.

 • Sagsid.: 15/28552