icon-Politik

Politik

Referat

Onsdag den 28. september 2016 kl. 17:00

Mødested: Byrådssalen
Udvalg: Byrådet
Medlemmer: Søren Steen Andersen, Dan Gørtz, Lars Kristian Pedersen, Tanja Møllegaard Løvgren, Leif Wilson Laustsen, Rie Nielsen, Henrik Mott Frandsen, Ole Knudsen, Erik Klindt Andersen, Henning Jensen, Bodil Boesgaard, Jens Henrik W. Thulesen Dahl, Hans Bjergegaard, Betina Signe Stick, Tage Kiltang Bartholin, Finn Viberg Brunse, Charlotte Christiansen, Henrik Hansen, Charlotte Vincent Petersen, Elmer Philipsen, Lars Søgaard, Lone Akselsen, Sara Emil Baaring, Arno Termansen, Mogens Mulle Johansen, Poul Poulsen, Ena Nørgaard
 • Sagsid.:

  Beslutning Byrådet den 28-09-2016

  Dagsordenen godkendt.

 • Sagsid.: 09/35457

  Indstilling

  Direktionen indstiller, at forslag 2 til mødekalender 2017 for Byrådet og de politiske underudvalg godkendes.

  Økonomiudvalget anbefaler indstillingen, med bemærkning om at det frem mod byrådets behandling undersøges nærmere om udvalgsmøder med sammenfald kan flyttes.

  Beslutningstema

  Mødekalenderen for Byrådet og de stående udvalg for 2017 skal godkendes i Byrådet.

  Sagsfremstilling

  Der er udarbejdet forslag til mødekalender for Byrådet og de stående udvalgsmøder i 2017.

  Som udgangspunkt bør de stående udvalgs møder placeres med 1 uges interval inden Økonomiudvalgets møder for at give de bedste muligheder for drøftelser og kvalitetssikring inden Økonomiudvalgets behandling af sagerne.

  Forudsætningerne for mødeplanen er, at

  • der ikke er sammenfald på mødedag for medlemmerne af udvalgene,
  • Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget og Økonomiudvalget holder møde mandag
  • der er mødefri i uge 7 og uge 42.

  Sammenfald ift. medlemmerne i udvalgene:

  Udvalg

  Sammenfald

  Kan placeres

  samme dag

  EBU

  KFU – MTU

  IMU – SSU – BUU

  IMU

  MTU – SSU – KFU

  EBU – BUU

  MTU

  IMU – BUU – SSU – EBU

  KFU

  BUU

  KFU – MTU

  IMU – SSU – EBU

  KFU

  IMU – BUU – SSU – EBU

  MTU

  SSU

  KFU – MTU – IMU

  EBU - BUU

  Som besluttet på Byrådets august møde, er det på grund af direktørsammenfald ved servicering af EBU/BUU og EBU/IMU nødvendigt at justere mødetidspunktet for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget og forslagene er udarbejdet så disse møder ikke kolliderer.

  Forslag 1 er udarbejdet efter nedenstående struktur, dog med enkelte afvigelser pga. helligdage:

  • Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgsmøde 1. mandag i måneden fra morgenstunden
  • Innovations- og Medborgerskabsudvalgsmøde 1. mandag i måneden kl. 15.30
  • Børne- og Uddannelsesudvalgsmøde 1. mandag i måneden kl. 16.00
  • Miljø- og Teknikudvalgsmøde 1. tirsdag i måneden kl. 14.00
  • Social- og Sundhedsudvalgsmøde 1. onsdag i måneden kl. 16.00
  • Kultur- og Fritidsudvalgsmøde 1. torsdag i måneden kl. 15.00
  • Økonomiudvalgsmøde 3. mandag i måneden kl. 13.00
  • Byrådsmøde sidste onsdag i måneden kl. 17.00.

  Forslag 2 er udarbejdet efter samme struktur som forslag 1, dog er Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget flyttet til afholdelse som eftermiddagsmøde den 2. mandag i de måneder, hvor der ikke er sammenfald med Økonomiudvalget. 

  Forslag 2 indebærer således, at EBU afholdes som morgenmøde den 1. mandag i månederne februar, april, juni, august, oktober, december og flyttes til eftermiddagsmøde den 2. mandag i månederne januar, marts, maj, september, november.

  Behandling i de stående udvalg

  Forslag til mødekalender for 2017 har været behandlet i de stående udvalg, hvor der var følgende tilbagemeldinger og beslutninger:

  • Børne- og Uddannelsesudvalget indstiller, at forslag 2 til mødekalender 2017 for Byrådet og de politiske underudvalg godkendes dog flyttes den 8. maj til den 3. maj 2017.
  • Innovations- og Medborgerskabsudvalget indstiller, at forslag 2 til mødekalender 2017 for Byrådet og de politiske underudvalg godkendes med bemærkning om, at Innovations- og Medborgerskabsudvalgets møde i januar flyttes til mandag den 9.januar 2017 kl. 9.00.
  • Miljø- og Teknikudvalget indstiller til byrådet, at forslag 2 til mødekalender 2017 for Byrådet og de politiske underudvalg godkendes.
  • Social- og Sundhedsudvalget indstiller, at forslag 2 til mødekalender 2017 for Byrådet og de politiske underudvalg godkendes.
  • Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets godkender, at november-møde flyttes til afholdelse den 7. november 2016 og indstiller, at de ønsker status quo ifht. mødetidspunkter, men at forslag 2 til mødekalender 2017 for Byrådet og de politiske underudvalg alternativt kan godkendes.
  • Kultur- og Fritidsudvalget indstiller at forslag til mødekalender 2017 for Byrådet og de politiske underudvalg godkendes, idet udvalgets mødedag og tidspunkt er ens i begge forslag.

  Økonomiudvalget anbefaler forslag 2, med bemærkning om at det frem mod byrådets behandling undersøges nærmere om udvalgsmøder med sammenfald kan flyttes.

  På den baggrund har der været henvendelse til Innovations- og Medborgerskabsudvalget og Børne- og Uddannelsesudvalget om muligheden for at flytte deres møder.

  Umiddelbart er det ikke lykkes at finde en løsning, der tilgodeser de enkelte udvalgs ønsker.

  Administrationen har på den baggrund udarbejdet et notat, der beskriver udvalgenes tilbagemeldinger og samtidig fremlægger alternative forslag.

  Såfremt Byrådet kan opnå enighed fremlægges alle forslagene i bilag. Alternativt kan Byrådet vælge at sende forslagene retur til fornyet behandling i de stående udvalg og til endelig godkendelse på Byrådets 2. behandling den 12. oktober 2016.

  Budgetmøder:

  Under forudsætning af, at det økonomiske årshjuls endelige godkendelse i byrådets møde i januar 2017 planlægges med følgende datoer forud for budgetvedtagelse 2018:

  1. budgetseminar:

  torsdag den 22. juni 2017 (internt)

  2. budgetseminar:

  tirsdag den 22. – onsdag den 23. august 2017 (eksternt)

  Høringsperiode:

  fredag den 1. september – 12. september 2017, kl. 10

  Borgermøde:

  torsdag den 7. september

  ØK 1. behandling:

  mandag den 11. september

  Budgetforhandling:

  torsdag den 14. september, fredag den 15. september, mandag den 18. september, tirsdag den 19. september

  Byråd 1. behandling:

  onsdag den 20. september

  ØK 2. behandling:

  mandag den 2. oktober

  Byråd 2. behandling:

  onsdag den 11. oktober

  Lovgrundlag

  Den kommunale styrelseslov.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Økonomiudvalget den 19-09-2016

  Indstillingen anbefales, med bemærkning om at det frem mod byrådets behandling undersøges nærmere om udvalgsmøder med sammenfald kan flyttes.

  Beslutning Byrådet den 28-09-2016

  Sagen returneres til fornyet behandling i fagudvalgene med bemærkning om, at mødekalender 2017 behandles i Byrådet på ny den 12. oktober 2016

  Bilag

 • Sagsid.: 15/15524

  Indstilling

  Økonomiudvalget anbefaler, at ansøgning fra Tommerup Fjernvarme I/S om kommunegaranti med ny løbetid godkendes.

  Ligeledes indstilles, at der efter Byrådets beslutning den 30. marts 2016 opkræves stiftelsesprovision på 1 %, og at den løbende provision udgør 0,5 % for perioden

  1. april – 31. marts 2017.

  Beslutningstema

  Ansøgning fa Tommerup Fjernvarme I/S forelægges til stillingstagen i henhold til ændring af løbetid af tidligere stillet garanti.

  Sagsfremstilling

  Der foreligger en ansøgning fra Tommerup Fjernvarme I/S om stillingstagen til ændring af løbetiden af tidligere stillet garanti.

  Assens Byråd godkendte den 26. august 2015 en garanti på 32,0 mio. kr. som omfattede etableringen af et solfangeranlæg. Anlægget blev etableret af Tommerup Fjernvarme I/S på vegne af interessenterne Tommerup St. Varmeforsyning A.M.B.A  og Tommerup By Fjernvarmeforsyning A.M.B.A. Den afgivne garanti havde en løbetid på 25 år.

  Tommerup Fjernvarme I/S har den 23. august 2016 ansøgt om en ændring af den nuværende garanti. Garantien skal herefter dække samme formål som tidligere, men løbetiden for garantien ønskes ændret fra 25 år til 30 år.

  Garantistillelse følger de almindelige løbetidsregler på op til 25 år, men kommunen kan stille garanti for lån med op til fem års afdragsfrihed og med en løbetid op til 30 år til kollektive energiforsyningsanlæg efter § 2 stk. 1 nr. 5 og § 10 stk. 1.

  Tommerup Fjernvarme I/S ansøger om en garantistillelse på 30 år hvoraf afdragsfriheden udgør 0 år.

  Det endelige lån hjemtages ultimo 2016 gennem Kommune Kredit.

  Lovgrundlag

  Lov om kommunernes styrelse § 41, lovbekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v.

  Økonomi

  Der er automatisk låneadgang til investeringer i forsyningsområdet, og dermed også adgang til garantistillelse uden at denne påvirker Assens Kommunes låneramme.

  I tilfælde af manglende betaling på lånet træder garantistillelsen i kraft.

  I henhold til Byrådets beslutning den 30. marts 2016 opkræves stiftelsesprovision på

  1 % af hovedstolen på det endelige lån. Den løbende provision udgør 0,5 % for perioden 1. april – 31. marts 2017

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Beslutning Økonomiudvalget den 19-09-2016

  Indstillingen anbefales.

  Beslutning Byrådet den 28-09-2016

  Indstillingen godkendt

 • Sagsid.: 16/19066

  Indstilling

  Økonomiudvalget anbefaler at:

  • de 3 byggegrunde på Wittenbergvej, Ebberup udbydes til en mindstepris på 135,- kr. pr. m2 inkl. moms og kloaktilslutningsbidrag
  • Kommunaldirektøren bemyndiges til at indgå købsaftaler på grundene, i det omfang købsprisen svarer til mindsteprisen.

  Beslutningstema

  Byrådet har på møde i januar 2016 besluttet at alle udstykninger, hvor der ikke er solgt grunde i et år, skal vurderes på ny.

  Der er nu kommet ny vurdering på de 3 grunde på Wittenbergvej i Ebberup

  Sagsfremstilling

  Byggegrundene på Wittenbergvej i Ebberup er et ikke byggemodnet areal.

  I 2009 besluttede byrådet at arealet kunne udbydes som 3 store byggegrunde på hver ca. 2.600 m2, uden at grundene først blev byggemodnet.

  Mindsteprisen blev sat til 190 kr. pr. m2. Da grundene ikke var byggemodnet ville alle øvrige tilslutningsafgifter komme oven i prisen. Pris ca. 494.000 kr. eks. tilslutningsafgifter.

  Byggemodningen bekostes af Assens Kommune, og vil ske når den første byggegrund bliver solgt. Derfor er der i salgsmaterialet taget forbehold for, at overtagelse først kan ske ca. 5 måneder efter købsaftalen er underskrevet.

  Idet grundene ikke har været byggemodnet, har de heller ikke tidligere været med når de øvrige byggegrunde i kommunen er blevet reguleret i pris.

  Nybolig i Assens er blevet bedt om at vurdere grundene på ny. Grundene er blevet vurderet til 135,- kr. inkl. moms og kloaktilslutningsbidrag. Pris ca. 351.000 kr.

  Grundene udbydes på ny primo oktober 2016, til den besluttede mindstepris.

  Lovgrundlag

  Lov om kommunernes styrelse § 68.

  Bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 vedrørende udbud af kommunens faste ejendomme

  Økonomi

  De forventede omkostningerne vedr. byggemodning af de 3 store parceller - svarende til 126 kr. pr. m2.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Beslutning Økonomiudvalget den 19-09-2016

  Indstillingen anbefales.

  Beslutning Byrådet den 28-09-2016

  Indstillingen godkendt.

  Bilag

 • Sagsid.: 16/14401

  Indstilling

  Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget indstiller, at

  • forslag til lokalplan 4.1.4 Sommerhusområdet Skovkrogen godkendes til offentliggørelse i 8 uger
  • at beslutningskompetencen for endelig vedtagelse af Lokalplan 4.1-4 Sommerhusområdet Skovkrogen uddelegeres til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget.

  Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

  Beslutningstema

  Der skal træffes beslutning om godkendelse af forslag til lokalplan 4.1.4 Sommerhusområdet Skovkrogen til udsendelse i offentlig høring i 8 uger.

  Herudover skal der træffes beslutning om delegation af beslutningskompetencen for endelig vedtagelse af Lokalplan 4.1-4 Sommerhusområdet Skovkrogen til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget.

  Sagsfremstilling

  Forslag til Lokalplan 4.1-4 sommerhusområdet Skovkrogen er udarbejdet efter et ønske fra bl.a. Skovkrogens grundejerforening. Baggrunden har blandt andet været, at der udover en lokalplan fra henholdsvis 1996 og 2004, og en gældende deklaration for området, også har været en praksis fra gl. Hårby Kommune om beregning af bebyggelsesprocent, som ikke har været indeholdt i lokalplanerne, men hvis retningslinjer, der har været forvaltet efter på lige fod med lokalplanen.

  Det vil være hensigtsmæssigt at få disse forskellige administrationsgrundlag samlet i én lokalplan og få ét administrationsgrundlag ikke mindst af hensyn til at sikre tydelighed for grundejere i område om, hvad der er gældende indenfor området.

  Lokalplanens afgrænsning er vist på nedenstående kort.

  Indholdet i lokalplanforslaget

  Lokalplanen fastlægger bestemmelser for det eksisterende sommerhusområde Skovkrogen samt for et tilhørende fælles friareal og et offentligt grønt areal ned til stranden. I området er en eksisterende helårsbolig, der fortsat kan benyttes til helårsbolig. En del bestemmelser fra de eksisterende to lokalplaner er blevet videreført. Det er dog nyt, at der gives mulighed for en bebyggelsesprocent på 15 i området, ligesom der er indført mulighed for at anvende nye moderne materialer på bebyggelsen. Farveskalaen for bebyggelse med farver fra nøddebrunt til sort bliver bibeholdt, så bebyggelse tilpasses landskabet.

  Efter ønske fra grundejerforeningen er der indført bestemmelser omkring beplantning og hegning i området, således at udsigten ud over Helnæsbugten bliver bevaret i videst mulig omfang for alle. Dette har særligt været relevant at sikre for de smalle grunde i midten af området.

  På det offentlige areal er der kommet mulighed for shelters. Dette kræver dog, at der opnås dispensation fra strandbeskyttelseslinjen af Kystdirektoratet. 

  Processen

  Lokalplanen er igangsat efter dialog med Grundejerforeningen Skovkrogen, og der har i forbindelse med udarbejdelsen af lokalplanforslaget været en løbende dialog primært med grundejerforeningens formand. Senest har forslaget været til udtalelse hos grundejerforeningen, som generelt har været tilfreds med indholdet. Der har dog været nogle ønsker fra hidtil praksis fra Gl. Hårby Kommune, som ikke er blevet indarbejdet i planen. Bl.a. har det været et ønske at kunne bygge ud til skel på de smalle grunde, hvilket ikke er blevet imødekommet.

  Miljøvurdering

  Det er vurderet, at planlægningen ikke medfører væsentlige miljøpåvirkninger, hvorfor der ikke gennemføres en miljøvurdering.

  Der er foretaget en screening efter Lov om miljøvurdering og programmer. Konklusionen er, at den nye lokalplan ikke har nogen væsentlig indflydelse på miljøet i forhold til den anvendelse og udnyttelse, der gives mulighed for i området i dag. Lokalplanen giver muligheder for mindre tilbygninger og udvidelser af den eksisterende bebyggelse, som ikke vurderes vil påvirke miljøet negativt.

  Da lokalplanen er en sammenskrivning af eksisterende forvaltningsgrundlag til ét samlet dokument og således ikke er planlægning for et nyt område, anbefales det at delegere beslutningskompetencen for den endelige vedtagelse til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget.

  Lovgrundlag

  Lov om Planlægning.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 12-09-2016

  Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget indstiller, at

  • forslag til lokalplan 4.1.4 Sommerhusområdet Skovkrogen godkendes til offentliggørelse i 8 uger
  • at beslutningskompetencen for endelig vedtagelse af Lokalplan 4.1-4 Sommerhusområdet Skovkrogen uddelegeres til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget.

  Fraværende: Charlotte Vincent Petersen og Leif Wilson Laustsen.

  Beslutning Økonomiudvalget den 19-09-2016

  Indstillingen anbefales

  Beslutning Byrådet den 28-09-2016

  Indstillingen godkendt.

  Bilag

 • Sagsid.: 16/4084

  Indstilling

  Et flertal i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget bestående af Dan Gørtz, Erik Klindt Andersen, Leif Wilson Laustsen (V) og Jens Henrik W. Thulesen Dahl (O) godkender, at retningslinjerne revideres med følgende tilføjelse:

  • De to typologier kan fraviges i deres rene form, såfremt byggeri opføres i en byggestil, der i forvejen er repræsenteret i området.

  Et mindretal i udvalget bestående af Lone Akselsen (A) og Poul Poulsen (B) kan ikke gå ind herfor, og ønsker sagen indbragt til afgørelse i Byrådet (jf. den kommunale styrelseslov §23).

  Beslutningstema

  Det er til beslutning om de retningslinjer for fremtidigt byggeri på Præstevænget, som Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget vedtog maj 2015/april 2016, skal revideres.

  Sagsfremstilling

  Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget behandlede i august 2016 en konkret byggeansøgning vedrørende Præstevænget 9, Assens.

  Et flertal af udvalget besluttede på baggrund af den konkrete byggeansøgning, at retningslinjer for byggeri på Præstevænget skulle revideres.

  En efterfølgende afklaring af kompetenceforholdene i forhold til stillingtagen til eventuel ændring af retningslinjerne for byggeri på Præstevænget har tydeliggjort, at denne ligger ved Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget forudsat, at retningslinjerne fastholdes inden for Byrådets udpegning af 33 kulturmiljøer i Assens Kommune.

  Retningslinjer for byggeri på Præstevænget, Assens

  Assens Byråd behandlede i 2009 rapporten udarbejdet efter en kulturmiljøscreening af kommunen.

  Byrådet vedtog i december 2015 igangsætning af kommuneplantillæg for de kulturhistoriske værdier med udgangspunkt i rapporten ”Registrering af 33 kulturmiljøer i Assens Kommune” (I kommuneplantillægget indgår 32 kulturmiljøer, idet byrådet i 2010 udtog Gasværket i Assens by af kulturmiljøscreeningen).

  Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget vedtog i maj 2015 retningslinjer for byggeri på Præstevænget jf. bilag 1, som et led i udmøntningen af kulturmiljørapporten vedtaget af Byrådet. Udvalget ændrede i april 2016 retningslinjerne, således at der udover røde tage også kan oplægges tage med sorte blådæmpede tegl. I april 2016 besluttede udvalget endvidere, at der skal udarbejdes en bevarende lokalplan for området med det formål at sikre det bevaringsværdige miljø.

  I rapporten om ” ”Registrering af 33 kulturmiljøer i Assens Kommune” er for Præstevænget anført, at:

  ”De bærende bevaringsværdier er:

  ▪ Den karakteristiske udstyknings- og bebyggelsesstruktur

  ▪ Bebyggelsens præg af oprndelsen i 1930´ernes stilarter

  ▪ Det enkle men dog stemningsfulde kystanlæg med promenade og “strandpark”.”

  Om bebyggelsen på Præstevænget står bl.a. følgende i kulturmiljøscreeningen:

  ”Bebyggelsen omfatter en række fine eksempler på villabyggestil fra 1930´erne. Her findes enkelte mere fornemme villaer og villaer i Bedre Byggeskik, men også enkelte funkisbungalow, og en enkelt rigtig funkisvilla, opført i 1934. Desuden et par typiske eksempler på villaer fra 1940´erne og de tidlige 50´ere.

  Bebyggelsen er således ret forskelligartet, idét Bedre Byggeskikstilens punkthuse ligger side om side med længehuse med lav taghældning fra 1940´erne, forløbere for senere tiders typehuse. Samlet fremstå især den sydlige del sammenhængende med et stærkt element af Bedre Byggeskik, mens den nordlige del er mere forskelligartet”.

  I retningslinjerne for byggeri på Præstevænget er på den baggrund beskrevet to overordnede bebyggelsestyper (typologier), hvor samtlige Bedre Byggeskikhuse i området er bebyggelsestype 1:

  1. Bygninger med et kompakt volumen, kvadratisk eller tæt på kvadratisk grundplan, eventuelt høj kælder, og et saddeltag med høj rejsning og udnyttet førstesal.
  2. Som en mindre del af husene - længehuse parallelt med kysten, bygget i én etage med saddeltag og lavere taghældning.

  I forhold til udformning af bebyggelse er fastsat følgende anbefaling i retningslinjerne:

  ”Overordnet set bør én af de to grundlæggende typologier overholdes ved nybyggeri og fastholdes ved om- eller tilbygninger. Begge typologier er velproportionerede enkle villaer med saddeltag. Dele af bebyggelsen kan eventuelt visuelt udformes som en påbygning med fladt tag, så længe hovedhuset fremstår med saddeltag”.

  Eventuel ændring af retningslinjer for byggeri på Præstevænget, Assens

  På baggrund af et flertal af Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets i august 2016 er det efterfølgende fagligt vurderet, hvorvidt retningslinjerne vil kunne justeres i overensstemmelse med flertallets angivelse inden for rammerne af den af Byrådet vedtagne kulturmiljøscreening for Præstevænget, Assens.

  Vurderingen er, at dette med følgende forslag er muligt, hvor justering i form af en tilføjelse til de nuværende retningslinjer er markeret med rødt: 

  ”Overordnet set bør én af de to grundlæggende typologier overholdes ved nybyggeri og fastholdes ved om- eller tilbygninger. Begge typologier er velproportionerede enkle villaer med saddeltag.

  De to typologier kan fraviges i deres rene form, såfremt byggeri opføres i en byggestil, der i forvejen er repræsenteret i området. Herudover kan dele af bebyggelsen eventuelt visuelt udformes som en påbygning med fladt tag, så længe hovedhuset fremstår med saddeltag”.

  En sådan tilføjelse vurderes at kunne være gældende inden for rammerne af kulturmiljøscreeningen. Med tilføjelsen vil der over tid kunne ske ændringer i bebyggelsesstrukturen som kan have betydning for områdets arkitektoniske fortælling.

  Det kommende lokalplanarbejde

  Den kommende lokalplan skal kvalificere retningslinjerne og forholde sig mere præcist til, hvilken type bebyggelse, der kan opføres. Om lokalplanen vil afvige fra de vedtagne retningslinjer er endnu ikke afklaret. Udkast til lokalplan udarbejdes i dialog med grundejerforeningen. I arbejdet må forventes også at indgå drøftelser omkring byggeri i området som et led i en helhedsvurdering, som kan give baggrund til stillingtagen til disse spørgsmål.

  Den konkrete byggeansøgning
  Stillingtagen til den konkrete byggeansøgning vil ske administrativt på baggrund af Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets stillingtagen til eventuel justering af retningslinjer for byggeri på Præstevænget.

  Beslutningskompetence

  Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget.

  Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 12-09-2016

  Et flertal i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget bestående af Dan Gørtz, Erik Klindt Andersen, Leif Wilson Laustsen (V) og Jens Henrik W. Thulesen Dahl (O) godkender, at retningslinjerne revideres som foreslået.

  Et mindretal i udvalget bestående af Lone Akselsen (A) og Poul Poulsen (B) kan ikke gå ind herfor, og ønsker sagen indbragt til afgørelse i Byrådet (jf. den kommunale styrelseslov §23).

  Fraværende: Charlotte Vincent Petersen.

  Beslutning Byrådet den 28-09-2016

  A og B fremsatte følgende ændringsforslag:
  Partierne anbefaler, at der træffes beslutning om nedlæggelse af § 14-forbud mod byggeri der afviger de nugældende retningslinjer, der er aftalt i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 4. april 2016.

  For stemte 15 medlemmer (A, B, F, O undtagen Tage Kiltang Bartholin og Jens Henrik Thulesen Dahl og Ø)

  Imod stemte 13 medlemmer (C, V og Jens Henrik Thulesen Dahl, O)

  1 medlem, Tage Kiltang Bartholin, O, stemte hverken for eller imod

  Forslaget var herefter godkendt.

  Bilag

 • Sagsid.: 14/24481

  Indstilling

  Miljø- og Teknikudvalget og Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget drøftede forslag til ”FYN I BEVÆGELSE – Infrastrukturstrategi Fyn 2017-35” som grundlag for det fremtidige fælles fynske samarbejde om mobilitet og infrastrukturudvikling på Fyn.

  I forlængelse heraf indstiller Miljø- og Teknikudvalget og Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget:

  • at vedlagte høringssvar anbefales godkendt med Miljø- og Teknikudvalgets bemærkning om, at der ønskes busforbindelser mellem Fåborg og Campus i Glamsbjerg

  · at høringssvaret fra Assens Kommune til Borgmesterforum Fyns videre behandling af forslaget, sendes til Byregion Fyn Sekretariatet inden høringsfristen udløb den 15. september, med en bemærkning om, at det sker under forudsætning af, af Byrådet endeligt godkender høringsforslaget på mødet den 28. september.

  Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

  Beslutningstema

  Forslag til FYN I BEVÆGELSE Infrastrukturstrategi 2017-35 fremlægges af Borgmesterforum Fyn i høring blandt de 10 fynske kommuner og tidligere involverede interessenter for at indhente bemærkninger og evt. forslag til ændringer og forbedringer af det fremsendte forslag.

  Sagsfremstilling

  Infrastrukturstrategi Fyn 2017-35 er højt politisk prioriteret i Byregion Fyn, og der har været store forventninger til resultatet. Det er første gang i 10 år, at der er udarbejdet et samlet blik over mulighederne for sammenhængende infrastruktur på Fyn.

  Infrastrukturstrategi Fyn 2017-35 har som hovedformål at skabe optimal infrastruktur og mobilitet til og fra Fyn og internt på Fyn, og dermed bidrage til at gøre Fyn til et attraktivt og sammenhængende vækstområde for erhverv, uddannelse og bosætning.

  Afsættet for arbejdet med infrastrukturstrategien har dels været de rammer, der er udstukket i Strategi Fyn, og dels de fire fælles fynske prioriteringer (tredje spor på E20, timemodellen, tredje forbindelse over Lillebælt samt letbanen i Odense).

  Der er udarbejdet en grundig analyse af de fynske rejsemønstre som grundlag for tre tværkommunale arbejdsgruppers arbejde med konkretisering af strategielementer for Veje og Færger (personbiler og godstransport), Kollektiv Trafik (tog og busser) og Bløde Trafikanter (cykler og gående).

  De kommunale arbejdsgrupper afsluttede deres arbejde i november 2015 med udarbejdelse af 3 delrapporter, som har dannet grundlag for det videre arbejde med den samlede strategi.

  Der er afholdt 2 interessent-workshop den 18. og 24. november 2015, hvor myndigheder, organisationer og foreninger på infrastrukturområdet samt erhvervsorganisationer og uddannelsessteder var indbudt til dialog om de foreløbige resultater og udvalgte strategi-elementer.

  De 10 kommuners formænd/næstformænd i Miljø- og Trafikudvalgene og/eller Erhvervsudvalg har på møde den 29. februar 2016 haft lejlighed til at stille spørgsmål og fremsætte politiske kommentarer til strategiforslaget.

  I maj og juni 2016 har strategiforslaget været til orientering i de 10 kommuners fagudvalg for Trafik, Miljø og Planlægning. Kommentarer fra politikerne er indgået i formuleringerne af fokus og anbefalinger i infrastrukturstrategien.

  Plan- og Trafikcheferne fra de 10 kommuner har været involveret i arbejdet med strategien hele vejen.

  FYN I BEVÆGELSE

  Infrastrukturstrategi Fyn 2017-35 har som hovedformål at skabe optimal infrastruktur og mobilitet til og fra Fyn og internt på Fyn.

  Dette nødvendiggør, at alle fynske kommuner arbejder og tænker sammen, fordi infrastruktur er (kommune)grænseløs, og i mange tilfælde kræver stor, vedvarende og langsigtet handling, som er koordineret for at opnå fuld effekt og synergi – indad og udad til.

  Infrastrukturstrategien frem mod 2035 handler om, hvad der skal til for at skabe fælles fynsk udvikling, og hvilken arbejdsdeling der bør være. Desuden fremlægges forslag til, hvad der skal gøres i Byregion Fyn – samarbejdet, og hvad der kan gøres i den enkelte kommune. De fynske kommuner kan ikke gøre det alene, og strategien understreger betydningen af at indgå i partnerskaber med andre offentlige myndigheder og private organisationer i såvel proces som realisering af projekter.

  Strategien tegner et hierarkisk netværk af de fremtidige fynske trafikale korridorer og knudepunkter (Det Fynske Mobilitetskort 2017-35), som skal udvikles for at fremme den fynske mobilitet.

  Det fynske netværk af korridorer og knudepunkter vil udgøre grundlaget for prioriteringer og indsatser. Fyn skal kendes på effektive korridorer, hvad enten disse udfyldes af veje, togstrækninger, letbaner, broer, færgeruter, og/eller supercykelruter, samt på attraktive terminaler/bymiljøer for rejseservice og omstigning.

  I strategien tages der ikke på nuværende tidspunkt konkret stilling til, hvorledes alle de enkelte korridorer skal trafikbetjenes. Der angives eksempler på, hvordan korridorer kan betjenes, men det konkrete valg mellem forskellige transportsystemer (f.eks. hurtigbusser eller letbane, S-tog eller letbane, færger eller bro) må afvente tekniske og økonomiske undersøgelser på det relevante tidspunkt.

  Den fælles fynske infrastrukturstrategi peger på et fremtidigt Fyn, der hænger tæt sammen i en moderne infrastruktur. Dette giver plads til attraktive rejser i tog (Det Fynske S-tog), smidige ture i egen bil, ture i hurtigbusser, på cykel, til fods og i kombinationer heraf. Bæredygtige transportformer fremmes, ”smart-tænkning” indarbejdes i alle løsninger og nye ”kombinationsrejser”, som ikke er set før, tilbydes fynboerne.

  Den videre proces

  I høringsperioden får de kommunale administrationer og politiske fagudvalg på infrastrukturområdet lejlighed til at behandle forslagets indhold og fremsende evt. kommentarer og ønsker til supplering eller ændringer af strategien.

  Infrastrukturforslaget sendes samtidig hermed i høring blandt offentlige og private interessenter.

  Efter høringen samles op på svar og bemærkninger, og den på få eller mange punkter reviderede strategi forelægges Borgmesterforum på møde i oktober 2016, hvor strategien kan behandles og videresendes til endelig godkendelse i kommunerne i november-december 2016.

  Høringssvar

  Et udkast til Assens Kommunes høringsvar er vedhæftet indstillingen som bilag.

  Sagen har været behandlet i hhv. Miljø- og Teknikudvalget og Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget.

  Økonomi

  Selve strategien har ingen direkte forbundne anlægs- eller driftsudgifter. Derimod kræver gennemførelsen af de beskrevne handlinger i strategien, at der bliver afsat budgetter til især anlæg, ud fra en prioritering af, hvilke initiativer, der skal igangsættes først – som fælles Byregion Fyn indsatser og som understøttende kommunale indsatser.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 12-09-2016

  Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget drøftede forslag til ”FYN I BEVÆGELSE – Infrastrukturstrategi Fyn 2017-35” som grundlag for det fremtidige fælles fynske samarbejde om mobilitet og infrastrukturudvikling på Fyn.

  I forlængelse heraf indstiller Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget til byrådet:

  · at vedlagte høringssvar anbefales godkendt

  · at høringssvaret fra Assens Kommune til Borgmesterforum Fyns videre behandling af forslaget, sendes til Byregion Fyn Sekretariatet inden høringsfristen udløb den 15. september, med en bemærkning om, at det sker under forudsætning af, af Byrådet endeligt godkender høringsforslaget på mødet den 28. september.

  Fraværende: Charlotte Vincent Petersen og Leif Wilson Laustsen.

  Beslutning Økonomiudvalget den 19-09-2016

  Indstillingen anbefales

  Beslutning Byrådet den 28-09-2016

  Indstillingen anbefales med bemærkning om, at forslag, side 9, ”fynboerne deler mere” justeres, således der ikke fremgår konkrete virksomhedsnavne samt at det for så vidt angår H.C. Andersen-airport tilføjes, at der i revideringen tages højde for eventuel etablering af et nationalt testcenter for droner.

  Bilag

 • Sagsid.: 16/11336

  Indstilling

  Miljø- og Teknikudvalget indstiller, at forslagene til de tre Natura 2000-handleplaner sendes i offentlig høring med bemærkning om, at den tidlige og brede orientering til interessenter m.v. er positiv.

  Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

  Beslutningstema

  Beslutning om forslag til Natura 2000-handleplaner skal sendes i offentlig høring.

  Sagsfremstilling

  Baggrund

  Statens Natura 2000-planer for 2. planperiode (2016-2021) blev offentliggjort den 20. april 2016. Kommunerne skal herefter – og inden for et år – udarbejde handleplaner, der beskriver, hvordan de statslige planer vil blive realiseret. Kommunerne skal senest den 20. oktober 2016 sende handleplanerne i minimum 8 ugers offentlig høring.

  Principper

  Miljø- og Teknikudvalget har vedtaget principper for udarbejdelse af handleplanerne på møde den 7. juni 2016. Principperne er:

  Principper for forvaltningsindsatsen:

  • Prioriter indsatser der både tilgodeser naturtyper og arter
  • Mest natur for pengene
  • Skabe velvillige lodsejere
  • Skabe større og sammenhængende naturområder
  • Understøtte anden kommunal planlægning (f.eks. rekreative muligheder)

  Principper for rækkefølgen i indsatsen:

  • De mest truede arealer og arter først
  • Større/komplekse projekter, hvor planlægning og gennemførelse kan være tidskrævende, sættes i gang tidligt i planperiode
  • Let fremkommelige projekter gennemføres tidligt
  • Frivillighed hos lodsejerne

  Principper for inddragelse af interessenter:

  I udarbejdelse af handleplanerne:

  • Inddragelsen sker på organisationsniveau gennem Grønt Råd.
  • Tidlig og bred orientering – især til lodsejere
  • Der orienteres ’bredt’ om handleplanerne ved markvandringer for alle interesserede i forbindelse med offentliggørelsen af forslagene.

  I forbindelse med realisering af handleplanernes konkrete indsatser:

  • Tidlig inddragelse af lodsejerne i planlægningen af indsatsen. Metoden afhænger af projektets størrelse og antal lodsejere i lighed med Assens Kommunes nuværende praksis.
  • Øvrige interessenter holdes orienteret.

  Handleplaner for 3 Natura 2000-områder

  Der er lavet forslag til handleplaner for de 3 Natura 2000-områder, der helt eller delvist ligger i Assens Kommune;

  1. Lillebælt,
  2. Maden på Helnæs og havet vest for samt
  3. Odense Å med Hågerup Å, Sallinge Å og Lindved Å.

  Der er lavet én handleplan for hvert Natura 2000-område. Forslag til handleplaner er lavet i samarbejde med nabokommuner, hvor et Natura 2000-område berører flere kommuner. Forslag til handleplaner er vedlagt som bilag 1-3.

  Forslag til handleplaner vil blive forelagt for Grønt Råd på møde den 6. oktober 2016.

  Handleplanerne er på linje med statens Natura 2000-planer bindende for anden offentlig planlægning og regulering – herunder bl.a. kommuneplanlægning. Handleplanerne har derfor karakter af overordnet plan og ikke en forvaltningsplan. Handleplanerne må ikke foregribe, hvad der skal ske på den enkelte lodsejers ejendom.

  De fælles handleplanforslag skal vedtages af alle berørte kommuner, dog således at de enkelte byråd kun vedtager det, der vedrører egen kommune.

  Handleplanerne fra 1. planperiode (2010-2015) bortfalder ved den endelige vedtagelse af handleplanerne for 2. planperiode.

  Fokus i 2. planperiode

  Natura 2000-indsatsen i 2. planperiode har fokus på:

  • Sikring af naturpleje
  • Færdiggørelse og sikring af indsats fra 1. planperiode (2010-2015)
  • At skabe sammenhæng i naturen
  • Levesteder for ynglefugle og bekæmpelse af invasive arter

  Hovedindholdet i planerne

  Odense Å med Hågerup Å, Sallinge Å og Lindved Å

  I dette Natura 2000-område er det primære fokus, at indsatserne fra 1. planperiode skal videreføres og konsolideres. Det betyder, at indsatser, der bl.a. er gennemført via LIFE 70-projektet fortsat følges med henblik på sikring af målopfyldelse.

  Lillebælt

  Lillebælt er et stort og komplekst Natura 2000-område med 28 naturtyper, 19 arter og med arealer inden for fire kommuner. Indsatsen i denne planperiode er rettet mod pleje af eksisterende naturtyper som enge, overdrev og rigkær, at forbedre levesteder for områdets truede ynglefugle, at skabe bedre sammenhænge mellem særligt sårbare områder og bekæmpe ikke-hjemmehørende arter. Herudover skal indsatser fra første planperiode færdiggøres og konsolideres.

  Maden på Helnæs og havet vest for

  Naturstyrelsen ejer en stor del af Natura 2000-området (ca. 247 ha. ud af 349 ha.). På Helnæs er det primære fokus, at indsatserne fra 1. planperiode skal konsolideres. Det betyder at sikre gode betingelser for den sjældne orkidé Mygblomst samt at sikre, at de privatejede arealer forsat bliver afgræsset.

  Redegørelse for indsatsen i 1. planperiode (2010 – 2015)

  Som del af handleplanerne skal kommunen redegøre for indsatsen i 1. planperiode.

  Nedenfor er en oversigt over gennemførslen af indsatser i 1. planperiode:

  Natura 2000-område

  Ny natur

  Rydning af træer/buske

  Forbedring af vandstandsforholdene

  Indsats for arter

  Bekæmpelse af invasive arter

  Odense Å med Hågerup Å, Sallinge Å og Lindved Å

  Plan

  4 -5 ha

  Ca. 1 ha

  Ca. 5 ha

  -

  Kæmpe-Bjørneklo

  Resultat

  I 2016 er størstedelen af LIFE 70-projektet gennemført, hvor plejeindsatsen har koncentreret sig om naturområdet Gravene sydøst for Hjelmerup. En mindre del vedrør hegning af et kildevæld gennemføres inden projektets afslutning i 2018. Med indsatserne i LIFE 70-projektet er indsatserne for 1. planperiode gennemført.

  Indsatsen løftes vha. kommunens indsatsplan. Indsatsen er i gang, men ikke afsluttet.

  Lillebælt

  Plan

  1,5 – 2,0 ha

  Ca. 0,3 ha

  Ca. 86 ha

  -

  Rynket Rose

  Resultat

  Indsatsen er påbegyndt vha. udvidelse af en hegning. Den resterende indsats videreføres til 2. planperiode.

  Er ikke gennemført. Indsatsen videreføres til 2. planperiode.

  Ved nærmere gennemgang af arealerne er det vurderet, at der ikke er behov for en hydrologi-indsats i de pågældende områder.

  -

  Der er gennemført rydninger ved Emtekær Nor og på Bågø

  Maden på Helnæs og havet vest for

  Plan

  -

  -

  -

  Udvidelse af levested for Mygblomst ca. 1 ha

  Rynket Rose

  Resultat

  -

  -

  -

  Genrydning af vedopvækst på Mygblomstengen (ca. hvert 2. år) til sikring af eksisterende bestand samt udvidelse af levested.

  Flere bestande er ryddet og hegn flyttet, så roserne afgræsses fremadrettet

  Derudover er der en væsentlig indsats om at sikre, at naturarealerne inden for de tre Natura 2000-områder sikres en pleje i form af afgræsning eller høslæt. Denne indsats er igangsat, men ikke afsluttet. Sikring af pleje af naturarealerne videreføres til 2. planperiode.

  Miljøvurdering

  Forslag til handleplaner er baseret på de statslige Natura 2000-planer (som er miljøvurderet), hvorfor de ikke sætter nye rammer for fremtidige tilladelser. Det er derfor Miljø og Naturs vurdering, at der ikke skal foretages miljøvurdering af forslagene til handleplaner.

  Offentlighed omkring høringen af handleplanforslag

  Der er gode erfaringer med at formidle planforslag på naturområdet til borgere i felten. Administrationen foreslår derfor, at der i lighed med offentliggørelse af 1. generation handleplaner afholdes en markvandring i et af Natura 2000-områderne.

  Lodejere der ejer mere end 2 ha inden for et Natura 2000-område har modtaget et orienteringsbrev vedr. udarbejdelse af Natura 2000-handleplaner.

  Bunden opgave med frivillige ordninger

  Byrådet skal jf. bestemmelser i miljømålsloven sikre gennemførelse af de dele af handleplanerne, vi er ansvarlige for inden udgangen af 2021.

  Virkemidler og de økonomiske rammer fastlægges af regeringen. Der er overvejende tale om frivillige tilskudsordninger inden for Landdistriktsprogrammet, som det kendes fra bl.a. MVJ-ordningerne, og som lodsejere selv kan søge.

  Det forventes, at kommunerne faciliterer ordningerne. Kommunerne forventes i øvrigt at koordinere og tage ansvar i større projekter. Kommunerne skal finansiere indsatser med udvidelse af naturtypearealer, indsatser for ynglefugle og mod invasive arter (Kæmpe Bjørneklo og Rynket Rose) samt genrydninger af nyopvækst mm.

  Lovgrundlag

  Handleplanerne er lavet på grundlag af Miljømålsloven – Lovbekendtgørelse nr. 1531 af 08/12/2015 og Bek. nr. 944 af 27/06 2016 om kommunalbestyrelsens Natura 2000-handleplaner.

  Økonomi

  Regeringen har budgetteret indsatsen for 2. planperiode til 1,8 milliarder kr., hvor 1,5 milliarder kommer fra EU’s landdistriktsprogram, knap 60 millioner kr. er EU LIFE-midler, mens godt en kvart milliard kr. er kommunale midler. Dette svarer til niveauet for 1. planperiode.

  De resterende udgifter skal kommunerne bidrage med ved f.eks. omprioritering af kommunale naturforvaltningsmidler. For Assens Kommune kræver det, at der afsættes de nødvendige midler i anlægs- og driftsbudgettet samt at der søges midler hjem til indsatser f.eks. EU’s LIFE-midler.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Miljø- og Teknikudvalget den 06-09-2016

  Miljø- og Teknikudvalget indstiller til byrådet, at forslagene til de tre Natura 2000-handleplaner sendes i offentlig høring med bemærkning om, at den tidlige og brede orientering til interessenter m.v. er positiv.

  Beslutning Økonomiudvalget den 19-09-2016

  Indstillingen anbefales

  Beslutning Byrådet den 28-09-2016

  Indstillingen godkendt.

  Bilag

 • Sagsid.: 16/1881

  Indstilling

  Børne- og Uddannelsesudvalget og Social- og Sundhedsudvalget indstiller, at Rammeaftale 2017 for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet i Syddanmark godkendes.

  Beslutningstema

  Rammeaftale 2017 for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet i Syddanmark forelægges til godkendelse.

  Sagsfremstilling

  Hvert år udarbejdes en rammeaftale, som er kommunalbestyrelsernes og Regionsrådets redskab til på tværs at styre den faglige udvikling, kapacitet og økonomi på det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet i Syddanmark.

  Rammeaftalen genforhandles årligt, og skal godkendes af kommunalbestyrelserne og Regionsrådet i Syddanmark.

  Rammeaftalen består af en udviklingsstrategi og en styringsaftale.

  Udviklingsstrategi

  Fokus i udviklingsstrategien er, at velfærd er noget, vi skaber sammen med borgerne. Borgerne ses som en aktiv del af løsningen. Borgerne definerer selv det gode liv, og kommunens opgave er at støtte borgere med funktionsnedsættelser til at leve et så almindeligt liv som muligt.

  Der sker konstant ændringer i målgrupper, lovgivning og metoder. Det betyder, at der er brug for et hurtigt og fleksibelt samarbejde, hvor borgerne er i fokus.

  Socialdirektørforum ønsker de kommende år at fokusere på:

  • Effekt – metoder der virker
  • Videndeling
  • Tværsektorielt fokus
  • Specialisering ud til borgerne – matrikelløse indsatser
  • Velfærdsteknologi
  • Samarbejde med civilsamfundet
  • Forebyggelse

  I 2017 vil der være fokus på følgende indsatser:

  • Metoder i botilbud – kursusforløb med opstart efterår 2016.

  • Sammen om velfærd – tværsektorielt kompetenceprojekt mellem Socialområdet, Sundhedsområdet og uddannelsesinstitutionerne i Syddanmark.

  • Videndeling - afholdelse af 1-2 tværkommunale/regionale workshops.

  • Optimering af samarbejde og sektorovergange for mennesker med spiseforstyrrelser - i samarbejde med Sundhedsstrategisk forum og Region Syddanmark.

  • Styring af udgifter
   Kommunerne ønsker, at det specialiserede socialområde skal fastholde og udvikle det høje faglige niveau, samtidig med at det skal drives på et lavere omkostningsniveau. Socialdirektørforum vil i 2017 analysere udvalgte udgiftsområder.

  • Opfølgning på belægningen på tilbud på det specialiserede socialområde

  • Sikring af effektiv drift af sociale tilbud

  • Tværgående koordination og udvikling af sikrede institutioner

  • Koordinering af lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger.

  Derudover arbejdes der løbende med en lang række indsatser, som ikke er nævnt i rammeaftalen.

  Styringsaftale

  Styringsaftalen lægger rammerne for kapacitets- og prisudviklingen for de tilbud, som Styringsaftalen omfatter. Styringsaftalen sikrer, at der tages stilling til de styringsmæssige forhold ved kommunernes køb og salg af pladser samt regionens salg af pladser. Styringsaftalen skal med andre ord sikre klare spilleregler for samarbejdet mellem køber og sælger.

  Styringsaftalen indeholder bl.a. principper for kategorisering af tilbud, overtagelse af tilbud, lukning af tilbud, oprettelse af tilbud og pladser, takstberegning mv.

  Rammeaftale 2017 har været til høring i Handicaprådet.

  Handicaprådets høringssvar er vedlagt.

  Link til bilag: www.socialsekretariatet.dk/index.php?id=64

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 05-09-2016

  Børne- og Uddannelsesudvalget indstiller, at Rammeaftale 2017 for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet i Syddanmark godkendes.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 07-09-2016

  Social- og Sundhedsudvalget indstiller, at Rammeaftale 2017 for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet i Syddanmark godkendes.

  Beslutning Byrådet den 28-09-2016

  Indstillingen godkendt.

  Bilag

 • Sagsid.:

  Beslutning Byrådet den 28-09-2016

  Intet.

 • Sagsid.:

  Beslutning Byrådet den 28-09-2016

  Intet.

 • Sagsid.:

  Beslutning Byrådet den 28-09-2016

  Orientering om udsendt uddybende svar på spørgsmål stillet på seneste byrådsmøde fra Lohmann.

 • Sagsid.: 15/20328
 • Sagsid.: 16/15485