icon-Politik

Politik

Referat

Onsdag den 21. september 2016 kl. 17:00

Mødested: Byrådssalen
Udvalg: Byrådet
Medlemmer: Søren Steen Andersen, Dan Gørtz, Lars Kristian Pedersen, Tanja Møllegaard Løvgren, Leif Wilson Laustsen, Rie Nielsen, Henrik Mott Frandsen, Erik Klindt Andersen, Henning Jensen, Bodil Boesgaard, Jens Henrik W. Thulesen Dahl, Hans Bjergegaard, Betina Signe Stick, Tage Kiltang Bartholin, Finn Viberg Brunse, Charlotte Christiansen, Leif Rothe Rasmussen, Henrik Hansen, Charlotte Vincent Petersen, Elmer Philipsen, Lars Søgaard, Lone Akselsen, Arno Termansen, Mogens Mulle Johansen, Malene Rye Andersen, Poul Poulsen, Ena Nørgaard
 • Sagsid.:

  Beslutning Byrådet den 21-09-2016

  Dagsordenen godkendt

 • Sagsid.: 15/27883

  Indstilling

  Direktionen indstiller, at 2. budgetopfølgning tages til efterretning og at følgende indstilles til Byrådet:

  • At der gives en negativ tillægsbevilling på 122.000 kr. til finansiering af udgifter vedrørende løn på Ungeenheden, BUU.

  Børne- og Uddannelsesudvalget indstiller:

  • at der gives en tillægsbevilling på 122.000 kr. vedrørende Ungeenheden, finansieret af en negativ tillægsbevilling på ØKU.
  • at der gives en negativ tillægsbevilling på 238.000 kr. vedrørende Ungdomsskolen til finansiering af en anlægsbevilling til Ungdomskulturhuset

  Samlet har de ansøgte tillægsbevillinger ingen kassepåvirkning, da det alene er budgetter, der flyttes fra en bevilling til en anden jf. nedenstående skema:

  Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

  Beslutningstema

  Budgetopfølgning pr. 30. juni 2016 – drift på Økonomiudvalget forelægges.

  Sagsfremstilling

  Det forventede regnskab på Økonomiudvalgets område:

  Samlet set viser budgetopfølgningen for Økonomiudvalget, at der forventes et mindreforbrug på 5.192.000 kr. Mindreforbruget ligger indenfor servicerammen.

  Det forventede regnskab på alle udvalg:

  Den samlede budgetopfølgning for alle udvalg, viser et forventet mindreforbrug på 1.264.000 kr. for driften.

  Afvigelserne på de enkelte udvalg fremgår af nedenstående opgørelse:

  I forbindelse med halvårsregnskabet er forbruget på driften opgjort til 1.252.637.000 kr.

  Der er i løbet af 2016 givet tillægsbevillinger på i alt 8.698.000 kr. på driften.

  Der kan knyttes følgende overordnede bemærkninger til afvigelserne:

  • Økonomiudvalget skønner et mindreforbrug på 5.192.000 kr., som kan henføres til områder med overførselsadgang. Det omfatter bl.a. vakante stillinger, flerårige uddannelsesprojekter, overskud på sundhedsordningen, statens arkiver samt planlagt indvendig vedligeholdelse af bygninger.
  • Miljø- og Teknikudvalget skønner et merforbrug på 3.000.000 kr. vedrørende vejafvandingsbidrag.
  • Børne- og Uddannelsesudvalget skønner et merforbrug på 2.759.000 kr. De primære afvigelser kan henføres til Ungepensionen, som forventer et merforbrug på 2.287.000 kr. og uddannelseshjælp med et merforbrug på 1.129.000 kr. Modsat forventes et mindreforbrug på 1.406.000 vedrørende STU (Særlig Tilrettelagt Undervisning) pga. færre elever.
  • Social- og Sundhedsudvalget skønner et mindreforbrug på 1.662.000 kr. De primære afvigelser kan henføres til et mindreforbrug på 1.960.000 kr. til sundhedsøkonomi (medfinansiering af sundhedsvæsenet) samt et mindreforbrug på 6.012.000 kr. pga. færre visiterede timer til hjemmeplejen som følge af rehabiliteringsindsatsen. Modsat forventes et merforbrug på 3.300.000 kr. på hjemmeplejen, som ikke kan nå at tilpasses udgifterne øjeblikkeligt. Der forventes et merforbrug på 4.763.000 kr. til hjælpemidler, 1.009.000 til det centrale handicapområde pga. øget tilgang af egne borgere og 2.620.000 kr. til socialt udsatte pga. ekstraordinært dyre foranstaltninger samt et stigende antal.

  Samlenotater til de enkelte udvalgsområder er vedlagt som bilag.

  Budgetopfølgningen har været forelagt alle fagudvalg og er taget til efterretning.

  Lovgrundlag

  Styrelseslovens § 40.

  Økonomi

  (i 1.000 kr.)

  Forventet regnskab

  Korrigeret

  budget

  Oprindeligt budget

  Afvigelse til korr. budget

  Tillægs-bevilling

  Overførsel til 2017

  ØKU – uden overførselsadgang

  34.904

  34.218

  33.197

  686

  0

  0

  ØKU – med overførselsadgang

  193.839

  199.717

  206.112

  -5.878

  -122

  -5.755

  ØKU i alt

  228.743

  233.935

  239.309

  -5.192

  -122

  -5.755

  (minus = mindreforbrug)

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Økonomiudvalget den 12-09-2016

  Indstillingen anbefales.

  Beslutning Byrådet den 21-09-2016

  Indstillingen godkendt.

  Bilag

 • Sagsid.: 15/27883

  Indstilling

  Økonomiudvalget anbefaler, at 2. budgetopfølgning tages til efterretning og at der gives en negativ tillægsbevilling på 2.520.000 kr. vedrørende forhøjelse af integrationstilskuddet.

  Beslutningstema

  Budgetopfølgning pr. 30. juni 2016 – Finansiering på Økonomiudvalget forelægges.

  Sagsfremstilling

  Samlet set viser budgetopfølgningen indenfor Finansiering - Økonomiudvalget, at der forventes et mindreforbrug på 2.520.000 kr.

  Lovgrundlag

  Styrelseslovens § 40

  Økonomi

  (i 1.000 kr.)

  Forventet regnskab

  Korrigeret

  budget

  Opr. budget

  Afvigelse til korr. budget

  Tillægs-bevilling

  Overførsel til 2017

  Skatter og tilskud

  -2.582.762

  -2.580.242

  -2.576.462

  -2.520

  -2.520

  0

  Renter

  -4.293

  -2.293

  -2.019

  0

  0

  0

  Afdrag på lån

  34.410

  34.410

  34.410

  0

  0

  0

  Øvrige finansforskydninger

  -5.200

  -5.200

  -4.200

  0

  0

  0

  Finansiering i alt

  -2.557.845

  -2.555.325

  -2.548.271

  -2.520

  -2.520

  0

  (minus = indtægt)

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Beslutning Økonomiudvalget den 12-09-2016

  Indstillingen anbefales.

  Beslutning Byrådet den 21-09-2016

  Indstillingen godkendt.

  Bilag

 • Sagsid.: 16/93

  Indstilling

  Økonomiudvalget anbefaler,

  • at 2. budgetopfølgning 2016 – anlæg tages til efterretning.

  • at der gives en samlet negativ tillægsbevilling på 283.000 kr. på det skattefinansierede område fordelt på følgende områder:

  1.     Administrativ organisation 933.000 kr.

  3.   Veje, grønne områder og kollektiv trafik -1.230.000 kr.

  4.   Kultur og fritid -224.000 kr.

  5.   Skoletilbud 238.000 kr.

  Beslutningstema

  2. budgetopfølgning 2016 – ANLÆG til godkendelse i Byrådet.

  Sagsfremstilling

  Samlet set viser 2. budgetopfølgning 2016 på anlæg, at der forventes et merforbrug på 2.171.000 kr. og et mindre forbrug på 3.454.000 kr. svarende til et netto mindre forbrug på 1.283.000 kr. Der søges om en negativ tillægsbevilling på 283.000 kr.

  Heraf overføres netto 1.230.000 kr. til 2018.

  Herudover lægges 203.000 kr. i kassen, 217.000 kr. finansieres af et mindre forbrug på driften. Finansiering af merforbrug på 933.000 kr. vedr. flytning af Jobcenter til Fuglekildevej 101, Verninge afklares ved 3. budgetopfølgning.

  2. budgetopfølgning 2016 – ANLÆG er forelagt fagudvalgene til orientering.

  Lovgrundlag

  Styrelseslovens § 40.

  Økonomi

  Resultatet på de enkelte områder fremgår af vedlagte bilag.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Økonomiudvalget den 12-09-2016

  Indstillingen anbefales.

  Beslutning Byrådet den 21-09-2016

  Indstillingen godkendt.

  Bilag

 • Sagsid.: 15/24856

  Indstilling

  Økonomiudvalget anbefaler:

  • at udskrivningsprocenten fastsættes uændret til 26,1
  • at der vælges statsgaranti af udskrivningsgrundlag (6.126,5 mio. kr.) og generelle tilskud
  • at grundskyldspromillen fastsættes uændret til 22,12
  • at fristen for fremsendelse af ændringsforslag fastsættes til den 26. september 2016 kl. 9.00. Ændringsforslag sendes til kommunaldirektøren.

  Beslutningstema

  Forslag til Byrådets 1. behandling af budget 2017-2020 forelægges.

  Det bemærkes at 2. budgetopfølgning skal være behandlet før 1. behandling af budgettet. Det fremgår af den nye Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. at:

  §9 Halvårsregnskabet aflægges af økonomiudvalget til kommunalbestyrelsen, inden økonomiudvalget udarbejder forslag til næste års budget til kommunalbestyrelsen

  Stk. 2 Kommunalbestyrelsen træffer senest på sit 1. møde i september måned og inden 1. behandlingen af forslag til næste års budget afgørelse med hensyn til halvårsregnskabets godkendelse.

  Bekendtgørelsen trådte i kraft 15. juli 2016.

  Sagsfremstilling

  Budgetlægningen for 2017-2020 går nu ind i den afsluttende fase, hvor budgetforslaget sendes til Byrådets 1. behandling.

  Der er i driftsbudgettet indarbejdet foreløbige budgetrammer for de enkelte fagudvalg fordelt på 15 områder.

  I budgetforslaget er medtaget tekniske blokke, samt de blokke der var enighed om efter 2. budgetseminar.

  På indtægtssiden er der vurderet på selvbudgettering kontra statsgaranti. Beregninger viser, at statsgarantien giver et provenu på 4,1 mio. kr. mere end ved selvbudgettering. Det anbefales derfor at anvende statsgaranti.

  Ifølge budget- og bevillingsoversigten udgør skatter og generelle tilskud m.v. 2.578,8 mio. kr. i 2017.

  Resultat af den ordinære driftsvirksomhed viser i 2017 et overskud på 134 mio. kr.

  Den udmeldte serviceramme fra KL er på 1.783 mio. kr. Kommunens serviceudgifter kan i materialet opgøres til 1.729 mio. kr. i 2017, og er dermed 32 mio. kr. mindre end den udmeldte serviceramme.

  De samlede driftsudgifter udgør i alt 2.449 mio. kr. i 2017.

  På anlægssiden er medtaget det godkendte anlægsprogram for 2017-2019 samt en pulje på 70 mio. kr. i 2020.

  Der er ikke indregnet låneoptagelse i 2017. Afdrag på lån udgør 35 mio. kr. i 2017. Gælden, ekskl. ældreboliger, udgør herefter 392 mio. kr. ved udgangen af 2017.

  Samlet set balancerer budgetforslaget for 2017 med et underskud på 0,6 mio. kr.

  Budgettet er sendt til høring. De indkomne høringssvar er videregivet til de politiske budgetforhandlinger og vedhæftes her som bilag.

  Lovgrundlag

  Styrelsesloven

  Økonomi

  BUDGET- OG BEVILLINGSOVERSIGT 2017-2020
  I 1.000 kr.

  Oprindeligt fremskrevet budget 2017

  Ændringer

  1. behandling Budget
  2017

  1. behandling Budget
  2018

  1. behandling Budget
  2019

  1. behandling Budget
  2020

  Indtægter

  Skatter

  -1.755.275

  15.799

  -1.739.476

  -1.785.854

  -1.830.122

  -1.876.144

  Generelle tilskud m.v.

  -811.533

  -27.810

  -839.343

  -792.163

  -792.222

  -793.854

  I ALT INDTÆGTER

  -2.566.808

  -12.011

  -2.578.819

  -2.578.017

  -2.622.344

  -2.669.998

  Driftsudgifter

  Økonomiudvalg

  230.258

  -6.650

  223.608

  196.710

  166.166

  161.638

  Innovations- og medb.udvalg

  42.187

  -164

  42.023

  40.005

  39.995

  39.995

  Miljø og teknik udvalg

  108.313

  -562

  107.751

  108.385

  108.662

  108.875

  Børne- og undervisningsudvalg

  742.965

  7.539

  750.504

  732.488

  719.136

  711.167

  Kultur- og fritidsudvalg

  63.361

  983

  64.344

  64.232

  63.880

  63.880

  Erhvervs- og beskæftigelsesudvalg

  372.573

  -15.389

  357.184

  359.525

  364.938

  362.248

  Social- og sundhedsudvalg

  900.551

  2.882

  903.433

  898.586

  895.724

  893.860

  I ALT DRIFTSUDGIFTER

  2.460.208

  -11.361

  2.448.847

  2.399.931

  2.358.501

  2.341.663

  Renter

  -2.690

  -1.294

  -3.984

  -4.114

  -3.888

  -4.676

  Pris- og lønskøn

  48.991

  96.553

  146.175

  RESULTAT AF ORDINÆR DRIFTSVIRKSOMHED

  -109.290

  -24.666

  -133.956

  -133.209

  -171.178

  -186.836

  Anlægsudgifter (excl. jordforsyning)

  82.505

  10.043

  92.548

  64.865

  54.415

  70.000

  Køb af jord incl. Byggemodning

  5.000

  0

  5.000

  5.000

  5.000

  5.000

  Salg af jord

  -5.000

  0

  -5.000

  -5.000

  -5.000

  -5.000

  JORDFORSYNING ANLÆG

  82.505

  10.043

  92.548

  64.865

  54.415

  70.000

  RESULTAT AF DET SKATTEFINANS. OMRÅDE

  -26.785

  -14.623

  -41.408

  -68.344

  -116.763

  -116.836

  Tilgang af likvide aktiver

  Resultat i alt jf. resultatopgørelsen

  -26.785

  -14.623

  -41.408

  -68.344

  -116.763

  -116.836

  Optagne lån

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  I ALT

  -26.785

  -14.623

  -41.408

  -68.344

  -116.763

  -116.836

  Anvendelse af likvide aktiver

  Afdrag på lån (langfristet gæld)

  35.008

  0

  35.008

  35.617

  36.238

  36.878

  Øvrige finansforskydninger

  7.020

  0

  7.020

  1.545

  1.545

  1.545

  I ALT

  42.028

  0

  42.028

  37.162

  37.783

  38.423

  ÆNDRING AF LIKVIDE AKTIVER                               

  15.243

  -14.623

  620

  -31.182

  -78.980

  -78.413

  De økonomiske måltal:

  Budgetoversigt og økonomiske måltal (mio. kr. netto)

  Måltal

  2017

  2018

  2019

  2020

  Resultat af ordinær driftsvirksomhed

  -100

  -134

  -133

  -171

  -187

  Resultat af det skattefinansierede område

     -35

  -41

  -68

  -117

  -117

  Kassebeholdning

  -50

  -49

  -

  -

  -

  Gennemsnitlig kassebeholdning i ht. kassekreditreglen

  -100

  -390

  -

  -

  -

  Det kan bemærkes at alle måltal stort set opfyldes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Beslutning Økonomiudvalget den 12-09-2016

  Indstillingen anbefales med bemærkning om, at ændringsforslag fremsendes til kommunaldirektøren.

  Beslutning Byrådet den 21-09-2016

  Indstillingen anbefales og budgetforslag 2017-2020 oversendes til Byrådets 2. behandling.

  Bilag

 • Sagsid.: 15/24856

  Indstilling

  Økonomiudvalget anbefaler budgettet for den kirkelige ligning til godkendelse med en skatteprocent på 0,95

  Beslutningstema

  Der træffes beslutning om udskrivningsprocenten for kirkeskat 2017

  Sagsfremstilling

  Kirkeministeriet har udmeldt landskirkeskatten og tilskud fra fællesfonden for 2017.

  Med baggrund i det statsgaranterede udskrivningsgrundlag samt provstiudvalgets foreløbige budget for 2017 budgetteres med følgende hovedtal for indtægter og udgifter

  Hele kr.

  Budget 2017 - statsgaranti   

     53 Kirkelige skatter og afgifter

      5 Balanceforskydninger

           001 Forskudsbeløb af kirkeskat

  -51.181.336

           002 Afregning af forskelsbeløb

           006 Udligningstilskud

  -1.138.000

  Indtægter i alt

  -52.319.336

           013 Landskirkeskat

  8.043.159

           014 Lokale kirkelige kasser

  41.182.678

  Udgift Jordløse/Haastrup sogn til Fåborg-Midtfyn

  972.686

           015 Provstiudvalget

  1.600.000

           015 Provstiudvalget uforudsete udgifter

  400.000

  Udgifter i alt

  52.198.523

  Balance

  -120.813

  Statsgaranteret udskrivningsgrundlag:

  5.387.509.000

  Kirkeskatteprocent

  0,95 %

  Mellemregningskonto

  Estimeret mellemregning ultimo 2016

  -2.657.899

  Budgetteret mindreforbrug 2017

  -120.813

  Estimeret mellemregning ultimo 2017

  -2.778.712

  Ovenstående medfører, at provstiudvalget opskriver mellemregningen med Assens Kommune, således at denne udgør 2.778.710 kr. ultimo 2017.

  Lovgrundlag

  Lov om folkekirkens økonomi

  Økonomi

  Med det lagte budget vil mellemregningen med Assens Kommune udgøre

  2.778.710 kr. ved udgangen af 2017

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Beslutning Økonomiudvalget den 12-09-2016

  Indstillingen anbefales.

  Beslutning Byrådet den 21-09-2016

  Byrådet anbefaler budget for den kirkelige ligning til godkendelse med en skatteprocent på 0,95 %. Den kirkelige ligning 2017 oversendes til 2. behandling.

 • Sagsid.:

  Beslutning Byrådet den 21-09-2016

  Orientering om svar fra Transportministeren vedrørende 3. spor over Vestfyn.

  Orientering om bredbåndsmesse den 22. september i Glamsbjerg.

 • Sagsid.:

  Beslutning Byrådet den 21-09-2016

  Intet.

 • Sagsid.:

  Beslutning Byrådet den 21-09-2016

  Preben Find spurgte til, om Byrådet bakker op om, at Museum Vestfyn modarbejder private museer.