icon-Politik

Politik

Referat

Onsdag den 29. juni 2016 kl. 17:00

Mødested: Byrådssalen
Udvalg: Byrådet
Medlemmer: Søren Steen Andersen, Dan Gørtz, Lars Kristian Pedersen, Tanja Møllegaard Løvgren, Leif Wilson Laustsen, Rie Nielsen, Henrik Mott Frandsen, Ole Knudsen, Erik Klindt Andersen, Henning Jensen, Bodil Boesgaard, Jens Henrik W. Thulesen Dahl, Hans Bjergegaard, Betina Signe Stick, Tage Kiltang Bartholin, Finn Viberg Brunse, Charlotte Christiansen, Leif Rothe Rasmussen, Henrik Hansen, Charlotte Vincent Petersen, Elmer Philipsen, Lars Søgaard, Lone Akselsen, Sara Emil Baaring, Arno Termansen, Mogens Mulle Johansen, Malene Rye Andersen, Poul Poulsen, Ena Nørgaard
 • Sagsid.:

  Beslutning Byrådet den 29-06-2016

  Dagsordenen godkendt.

 • Sagsid.: 16/93

  Indstilling

  Kommunaldirektøren indstiller at Økonomiudvalget drøfter status på anlægsinvesteringer 2016 og muligheden for eventuelle fremrykninger fra 2017 til 2016.

  Økonomiudvalget anbefaler at følgende anlægsinvesteringer fra 2017 - 2019 fremrykkes til 2016:

  • IT-fællesadministration - 0,5 mio. kr.
  • Ny server- og storageinstallation – 1.575 mio. kr.
  • Asfalt, efterslæb og opgradering (fra drift) – 2,0 mio. kr
  • Bygningsvedligeholdelse (fra drift) – 1,5 mio. kr.
  • Søbad i Assens – 0,250 mio. kr.
  • Kloakseparering Gummerup Skoler – 0,5 mio. kr.
  • Kantbaner Gummerup-Haarby, etape 3 – 2,0 mio. kr.
  • Landevej 501 (motorvejsudvidelse) 1. prioritet fastholdes inden for budgetrammen på 7,0 mio. kr. Projektet tilrettes til en rundkørsel med 1 spor, med en sydøstlig højresvingsbane (Aarup-Odense) samt tilføjelse af et 5. ben, som forbindes med Industrivej

  Økonomiudvalget anbefaler endvidere at anlægsprojekt vedrørende renovering af utætheder i gulv over skydebane i Fyrtårn Tommerup på 1 mio. kr. igangsættes i 2016, idet anlægsrammen for 2017 forlods reduceres med 1 mio. kr.

  Særligt vedrørende ”søbad i Assens” tilkendegives, at der med fremrykning af midler alene er taget stilling til gennemførelse af forundersøgelse og at der ikke er taget stilling til eventuel tilskud til anlæg og afledte driftsomkostninger.  

  Økonomiudvalget forelægges i august-mødet opdateret økonomi for overførsler af anlægsinvesteringer fra 2017 til 2016, herunder særligt en præcisering af muligt overført beløb vedrørende landevej 501 efter omprojektering.

  Økonomiudvalget anbefaler, at følgende anlægsinvesteringer i budget 2016 overføres til 2017:

  • Ny adgangsvej til genbrugspladsen i Assens – 2.136 mio. kr.
  • Ny adgangsvej til sommerhusområdet Asnæs – 1.934 mio. kr.
  • Stianlæg vest om campingpladsen på Asnæs – 2,1 mio. kr.
  • Fortsat områdefornyelse – 0,745 mio. kr.
  • Midter- og kogehusmolens rekreative potentiale – 0,403 mio. kr.
  • Pulje til renovering af skoler – 9.75 mio. kr.

  Beslutningstema

  Økonomiudvalget drøfter muligheden for eventuelle fremrykninger fra 2017 til 2016.

  Sagsfremstilling

  KL og regeringen har fredag den 10. juni 2016 indgået aftale om kommunernes økonomi for 2017. I aftalen er man enedes om en samlet anlægsramme for kommunerne på 16,3 mia. kr. For Assens kommune svarer det til en brutto anlægsudgift på ca. 118 mio. kr.

  Som noget nyt er der indført en sanktion såfremt anlægsrammen for 2017 ikke overholdes. Det fremgår af aftalen, at 1 mia. kr. af kommunernes bloktilskud er betinget af, at de budgetterede anlægsudgifter holder sig inden for den aftalte udgiftsramme.

  Regeringen og KL er enige om at tillægge det stor betydning, at de kommunale anlægsudgifter i 2017 både i budgetterne og regnskaberne ligger inden for rammerne af aftalen.

  Vi kan allerede nu konstatere, at ikke alle planlagte anlægsinvesteringer i 2016 vil blive gennemført. Den nye eventuelle sanktion for manglende overholdelse af en anlægsramme i regnskabet, vil kunne forstærkes ved et ønske om overførsel af ikke forbrugte anlægsbeløb fra 2016 til 2017.

  Administrationen undersøger om det vil være muligt at fremrykke anlægsinvesteringer fra 2017 frem til indeværende år.

  Økonomiudvalget behandler sagen på ekstraordinært Økonomiudvalgsmøde forud for byrådsmødet og indstilling vil foreligge på mødet.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Økonomiudvalget den 20-06-2016

  Sagen udsættes til ekstraordinært økonomiudvalgsmøde den 29. juni 2016.

  Beslutning Økonomiudvalget den 29-06-2016

  Økonomiudvalget anbefaler at følgende anlægsinvesteringer fra 2017 - 2019 fremrykkes til 2016:

  • IT-fællesadministration - 0,5 mio. kr.
  • Ny server- og storageinstallation – 1.575 mio. kr.
  • Asfalt, efterslæb og opgradering (fra drift) – 2,0 mio. kr
  • Bygningsvedligeholdelse (fra drift) – 1,5 mio. kr.
  • Søbad i Assens – 0,250 mio. kr.
  • Kloakseparering Gummerup Skoler – 0,5 mio. kr.
  • Kantbaner Gummerup-Haarby, etape 3 – 2,0 mio. kr.
  • Landevej 501 (motorvejsudvidelse) 1. prioritet fastholdes inden for budgetrammen på 7,0 mio. kr. Projektet tilrettes til en rundkørsel med 1 spor, med en sydøstlig højresvingsbane (Aarup-Odense) samt tilføjelse af et 5. ben, som forbindes med Industrivej

  Økonomiudvalget anbefaler endvidere at anlægsprojekt vedrørende renovering af utætheder i gulv over skydebane i Fyrtårn Tommerup på 1 mio. kr. igangsættes i 2016, idet anlægsrammen for 2017 forlods reduceres med 1 mio. kr.

  Særligt vedrørende ”søbad i Assens” tilkendegives, at der med fremrykning af midler alene er taget stilling til gennemførelse af forundersøgelse og at der ikke er taget stilling til eventuel tilskud til anlæg og afledte driftsomkostninger.  

  Økonomiudvalget forelægges i august-mødet opdateret økonomi for overførsler af anlægsinvesteringer fra 2017 til 2016, herunder særligt en præcisering af muligt overført beløb vedrørende landevej 501 efter omprojektering.

  Økonomiudvalget anbefaler, at følgende anlægsinvesteringer i budget 2016 overføres til 2017:

  • Ny adgangsvej til genbrugspladsen i Assens – 2.136 mio. kr.
  • Ny adgangsvej til sommerhusområdet Asnæs – 1.934 mio. kr.
  • Stianlæg vest om campingpladsen på Asnæs – 2,1 mio. kr.
  • Fortsat områdefornyelse – 0,745 mio. kr.
  • Midter- og kogehusmolens rekreative potentiale – 0,403 mio. kr.
  • Pulje til renovering af skoler – 9.75 mio. kr.

  Beslutning Byrådet den 29-06-2016

  Indstillingen godkendt.

  Afbud: Arno Termansen og Leif Rothe Rasmussen. Stedfortræder Berit Schaldemose og Helge Kold var indkaldt som stedfortrædere

 • Sagsid.: 15/149

  Indstilling

  Økonomiudvalget anbefaler, at revisionsberetning nr. 20 ”Revision af årsregnskabet

  2015”, samt årsberetning 2015 godkendes

  Beslutningstema

  Beretning nr. 20 og årsberetning 2015 forelægges til politisk godkendelse.

  Sagsfremstilling

  BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab har sendt beretning nr. 20 vedrørende revision af årsregnskabet 2015 til Byrådets godkendelse

  Revisionens hovedkonklusion:

  • Årsregnskabet er forsynet med revisionspåtegning uden forbehold.
  • Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger.

  Revisionen har endvidere vurderet kommunens økonomi og har noteret sig følgende:

  Assens kommune har i 2015 realiseret et resultat af ordinær driftsvirksomhed på 85,7 mio.kr. som stort set svarer til de oprindelige forventninger.

  Assens Kommune har 2015 ingen problemer med overholdelse af lånebekendtgørelsens regler om den gennemsnitlige kassebeholdning, ligesom den økonomiske politik er overholdt med hensyn til kassebeholdningens størrelse.

  Med de planlagte aktiviteter på såvel drift som anlæg i perioden 2016 – 2019 forudser vi ikke en umiddelbar risiko for vanskeligheder med at kunne overholde såvel gældende regler som egen økonomisk politik med undtagelse af måltallet for beregnet disponibel likviditet. Kommunen bør dog forsætte med at have fokus på den økonomiske styring.

  Lovgrundlag

  Lov om kommunernes styrelse

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Beslutning Økonomiudvalget den 20-06-2016

  Indstillingen anbefales.

  Beslutning Byrådet den 29-06-2016

  Indstillingen godkendt.

  Afbud: Arno Termansen og Leif Rothe Rasmussen. Stedfortræder Berit Schaldemose og Helge Kold var indkaldt som stedfortrædere

  Bilag

 • Sagsid.: 15/9089

  Indstilling

  Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget tager 1. status mål 2016 til efterretning.

  Innovations- og Medborgerskabsudvalget tog 1. status vedrørende mål for 2016 inden for Innovations- og Medborgerskabsudvalgets område til efterretning.

  Børne- og Uddannelsesudvalget tager 1. status mål 2016 inden for Børne- og Uddannelsesudvalget til efterretning.

  Miljø- og Teknikudvalget tager 1. status for mål 2016 til efterretning.

  Social- og Sundhedsudvalget tog 1. status mål 2016 inden for Social- og Sundhedsudvalget til efterretning.

  Kultur- og Fritidsudvalget tager 1. status mål 2016 inden for Kultur- og Fritidsudvalget til efterretning.

  Økonomiudvalget tager 1. status mål 2016 inden for Økonomiudvalget til efterretning

  Beslutningstema

  1. status af de samlede mål 2016 for Assens Kommune forelægges til politisk behandling

  Sagsfremstilling

  I forbindelse med budgetarbejdet for 2016-2019 blev der formuleret 14 politiske mål for 2016. Målene blev endeligt godkendt på de respektive fagudvalgsmøder i november/december 2015.

  Der er nu udarbejdet 1. status på målene. Med baggrund i det enkelte måls beskrevne metoder til effektvurdering har udgangspunktet været at følge pejlemærkerne for de opstillede effektmål.

  Statusbeskrivelserne i forbindelse med 1. status for 2016 er medsendt som bilag.

  Til orientering er der desuden vedhæftet en samlet oversigt over 1. status 2016 på alle 14 politiske mål målrettet Byrådet.

  Lovgrundlag

  Den Kommunale Styrelseslov

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Beslutning Økonomiudvalget den 20-06-2016

  Indstillingen godkendt.

  Beslutning Byrådet den 29-06-2016

  Indstillingen godkendt.

  Afbud: Arno Termansen og Leif Rothe Rasmussen. Stedfortræder Berit Schaldemose og Helge Kold var indkaldt som stedfortrædere

  Bilag

 • Sagsid.: 16/12921

  Indstilling

  Økonomiudvalget anbefaler, at ansøgning fra Assens Forsyning – Affald og Genbrug om kommunegaranti for et lån på 15,5 mio. kr. godkendes, samt at der efter Byrådets beslutning den 30. marts 2016 opkræves stiftelsesprovision på 1 %, og at den løbende provision udgør 0,5 % for perioden 1. april – 31. marts 2017

  Beslutningstema

  Ansøgning fra Assens Forsyning – Affald og Genbrug om kommunegaranti for et lån på 15,5 mio. kr. forelægges til politisk stillingtagen

  Sagsfremstilling

  Der foreligger en ansøgning fra Assens Forsyning – Affald og Genbrug for et lån på 15,5 mio. kr.

  Lånet optages på baggrund af godkendt investeringsplan og hovedpunkterne er primært – opstart af etablering af genbrugsplads i Vissenbjerg, renovering af eksisterende genbrugspladser, nedgravede affaldsløsninger ved sommerhuse og Assens bymidte samt indkøb af maskiner og materiel.

  Investeringsplanen er udarbejdet på grundlag af Assens Kommunes godkendte affaldshåndteringsplan.

  Lånet hjemtages som en byggekredit på 1 år, og herefter hjemtages det endelige lån i forhold til de anlægsprojekter, som er færdiggjort. Dette medfører, at det endelige gældsbrev kan blive mindre end de anmodede 15,5 mio. kr.

  Det endelige låns løbetid vil afhænge af de berørte anlægsinvesteringers afskrivningsperiode. Lånet kan maksimalt opnå en løbetid på 25 år.

  Lovgrundlag

  Lov om kommunernes styrelse § 41, lovbekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v.

  Økonomi

  Der er automatisk låneadgang til investeringer i forsyningsområdet, og dermed også adgang til garantistillelse uden at denne påvirker Assens Kommunes låneramme.

  I tilfælde af manglende betaling på lånet træder garantistillelsen i kraft.

  I henhold til Byrådets beslutning den 30. marts 2016 opkræves stiftelsesprovision på 1 %, og den løbende provision udgør 0,5 % for perioden 1. april – 31. marts 2017

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Beslutning Økonomiudvalget den 20-06-2016

  Indstillingen anbefales

  Beslutning Byrådet den 29-06-2016

  Indstillingen godkendt.

  Afbud: Arno Termansen og Leif Rothe Rasmussen. Stedfortræder Berit Schaldemose og Helge Kold var indkaldt som stedfortrædere

 • Sagsid.: 16/12921

  Indstilling

  Økonomiudvalget anbefaler, at ansøgning fra Assens Forsyning – Spildevand om kommunegaranti for et lån på 32,5 mio. kr. godkendes, samt at der efter Byrådets beslutning den 30. marts 2016 opkræves stiftelsesprovision på 1 %, og at den løbende provision udgør 0,5 % for perioden 1. april – 31. marts 2017

  Beslutningstema

  Ansøgning fra Assens Forsyning – Spildevand om kommunegaranti for et lån på 32,5 mio. kr. forelægges til politisk stillingtagen

  Sagsfremstilling

  Der foreligger en ansøgning fra Assens Forsyning – Spildevand for et lån på 32,5 mio. kr.

  Lånet optages til dækning af anlægsinvesteringer vedrørende kloakrenoveringer i forsyningsområdet. 

  Investeringsplanen er udarbejdet på grundlag af Assens Kommunes vedtagne spildevandsplan.

  Forsyningssekretariatet fastsætter hvert år et ”prisloft” for de enkelte vandselskaber, og dette prisloftet er et udtryk for hvor mange penge selskabet må opkræve hos forbrugerne det pågældende år.

  For 2016 har Assens Spildevand opkrævet færre penge end prisloftet giver lov til, og denne forskel kan derfor lånefinansieres.

  Lånet hjemtages som en byggekredit på 1 år, og herefter hjemtages det endelige lån i forhold til de anlægsprojekter, som er færdiggjort. Dette medfører, at det endelige gældsbrev kan blive mindre end de anmodede 32,5 mio. kr.

  Det endelige låns løbetid vil afhænge af de berørte anlægsinvesteringers afskrivningsperiode. Lånet kan maksimalt opnå en løbetid på 40 år.

  Lovgrundlag

  Lov om kommunernes styrelse § 41, lovbekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v.

  Økonomi

  Der er automatisk låneadgang til investeringer i forsyningsområdet, og dermed også adgang til garantistillelse uden at denne påvirker Assens Kommunes låneramme.

  I tilfælde af manglende betaling på lånet træder garantistillelsen i kraft.

  I henhold til Byrådets beslutning den 30. marts 2016 opkræves stiftelsesprovision på 1 %, og den løbende provision udgør 0,5 % for perioden 1. april – 31. marts 2017

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Beslutning Økonomiudvalget den 20-06-2016

  Indstillingen anbefales

  Beslutning Byrådet den 29-06-2016

  Indstillingen godkendt.

  Afbud: Arno Termansen og Leif Rothe Rasmussen. Stedfortræder Berit Schaldemose og Helge Kold var indkaldt som stedfortrædere

 • Sagsid.: 16/12921

  Indstilling

  Økonomiudvalget anbefaler, at ansøgning fra Assens Forsyning – Vandværk om kommunegaranti for et lån på 3,0 mio. kr. godkendes, samt at der efter Byrådets beslutning den 30. marts 2016 opkræves stiftelsesprovision på 1 %, og at den løbende provision udgør 0,5 % for perioden 1. april – 31. marts 2017

  Beslutningstema

  Ansøgning fra Assens Forsyning – Vandværk om kommunegaranti for et lån på 3,0 mio. kr. forelægges til politisk stillingtagen

  Sagsfremstilling

  Der foreligger en ansøgning fra Assens Forsyning – Vandværk for et lån på 3,0 mio. kr.

  Lånet optages på baggrund af godkendt investeringsplan og hovedpunkterne er primært – antenner til vandmålere og udbygning af kildeplads i forsyningsområdet.

  Lånet hjemtages som en byggekredit på 1 år, og herefter hjemtages det endelige lån i forhold til de anlægsprojekter, som er færdiggjort. Dette medfører, at det endelige gældsbrev kan blive mindre end de anmodede 3,0 mio. kr.

  Det endelige låns løbetid vil afhænge af de berørte anlægsinvesteringers afskrivningsperiode. Lånet kan maksimalt opnå en løbetid på 25 år.

  Lovgrundlag

  Lov om kommunernes styrelse § 41, lovbekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v.

  Økonomi

  Der er automatisk låneadgang til investeringer i forsyningsområdet, og dermed også adgang til garantistillelse uden at denne påvirker Assens Kommunes låneramme.

  I tilfælde af manglende betaling på lånet træder garantistillelsen i kraft.

  I henhold til Byrådets beslutning den 30. marts 2016 opkræves stiftelsesprovision på 1 %, og den løbende provision udgør 0,5 % for perioden 1. april – 31. marts 2017

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Beslutning Økonomiudvalget den 20-06-2016

  Indstillingen anbefales

  Beslutning Byrådet den 29-06-2016

  Indstillingen godkendt.

  Afbud: Arno Termansen og Leif Rothe Rasmussen. Stedfortræder Berit Schaldemose og Helge Kold var indkaldt som stedfortrædere

 • Sagsid.: 15/23444

  Indstilling

  Økonomiudvalget anbefaler,

  · at nye takster vedrørende:

  - Tilskud til private daginstitutioner

  - Forældrebetaling i de kommunale børnehaver og vuggestuer

  - Pasning af egne børn

  - Tilskud til privat pasning

  - Mellemkommunale betalinger

  godkendes med ikrafttræden pr. 1. oktober 2016, jf. vedlagte takstblad.

  · at merudgift på 501.000 kr. i 2016 og fremad afholdes inden for Børne- og Uddannelsesudvalgets ramme.

  Beslutningstema

  Som en konsekvens af aftalen med de private institutioner om efterbetaling for årene 2010-2015 er der opstået et behov for en udmeldelse af nye dagtilbudstakster for 2016, da aftalen med de private institutioner medfører en justering af beregningsmetoden af taksterne for 2016 for ovenstående områder i Assens Kommune.

  Sagsfremstilling

  Såfremt taksterne bliver godkendt er der en 3-måneders varslingsperiode fra byrådets godkendelse, så taksterne vil træde i kraft fra 1. oktober. Der er dog blevet indgået en aftale med de private institutioner om, at deres takster bliver tilbagereguleret, så de har virkning fra 1. januar 2016.

  Den nye beregningsmetode betyder, at den samlede takst for de private vuggestuer stiger med 7 kr. pr. barn pr. måned, mens den samlede takst for de private børnehaver stiger med 241 kr. pr. barn pr. måned. Forældrebetalingen for børn i kommunale vuggestuer og kommunale børnehaver stiger med henholdsvis 207 kr. pr. barn pr. måned og 22 kr. pr. barn pr. måned. Udover ovennævnte, så stiger taksten samlet set også for pasningen af egne børn, tilskud til privat pasning og de mellemkommunale børn. Fælles for disse tre områder er, at den nye beregningsmetode har begrænsede konsekvenser, da der er få børn indskrevet for disse områder. 

  Samlet set giver den nye beregningsmetode en merudgift på 851.000 kr. for 2016. Ca. 350.000 kr. af dette beløb bliver dækket af et tilskud fra puljen ”Pulje til mere pædagogisk personale” fra Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling. Den faktiske merudgift for kommunen bliver derfor 501.000 kr. for 2016. 

  En mere detaljeret gennemgang af de enkelte områder kan findes i bilag.

  Lovgrundlag

  Dagtilbudsloven

  Økonomi

  Merudgiften på 501.000 kr. for 2016 inden for budgettets rammer. Den nye beregningsmetode er indarbejdet i budgettildelingen fra 2017. 

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Økonomiudvalget den 20-06-2016

  Indstillingen anbefales

  Beslutning Byrådet den 29-06-2016

  Indstillingen godkendt.

  Afbud: Arno Termansen og Leif Rothe Rasmussen. Stedfortræder Berit Schaldemose og Helge Kold var indkaldt som stedfortrædere

  Bilag

 • Sagsid.: 16/11550

  Indstilling

  Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget indstiller, at forslaget til Rammelokalplan 3.1-9 Boligområde ved Buchwaldsvej og Smedevej i Tommerup St., godkendes og udsendes i offentlig høring.

  Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

  Beslutningstema

  Sagen forelægges til politisk godkendelse af forslag til Rammelokalplan 3.1-9 Boligområde ved Buchwaldsvej og Smedevej i Tommerup St. til udsendelse i offentlig høring.

  Sagsfremstilling

  Rammelokalplanen er udarbejdet for at fremme den fortsatte byudvikling i Tommerup St. Lokalplanen ændrer anvendelsen af et område ved Buchwaldsvej og Smedevej fra industriformål til bolig formål samt blandet bolig- og erhvervsformål.

  Efter offentliggørelse af lokalplanforslaget vil arealer og bygninger i området ikke kunne tages i anvendelse til nye anvendelser eller formål bortset fra erhvervsformål uden væsentlige miljøgener. Forbudet gælder højst et år fra offentliggørelsen eller til lokalplan vedtages endeligt.

  Kommuneplantillæg nr. 20 udlægger rammeområde 3.1.B.10 samt en del af rammeområde 3.1.BE.2 i Kommuneplan 2013-2025, som byomdannelsesområde. Dette er et formelt krav for at kunne opnå statslig medfinansiering af en kommende områdefornyelse. Områdefornyelsen omfatter udarbejdelse af forskellige redegørelse og planer for områdets omdannelse samt inddragelse af interessenter.

  Området er stationsnært med god tilgængelighed til skole og institutioner samt handel og bymidte.

  Fuldt udbygget forventes området efter en supplerende lokalplanlægning at kunne rumme ca. 150 til 250 boliger af varierende type og størrelse.

  Bebyggelse

  Rammelokalplanen giver ikke mulighed for opførelse af ny bebyggelse, men hindrer ikke nedrivning af den eksisterende bebyggelse i området.

  Den samlede bebyggelsesprocent for området som helhed fastlægges til 40. Rammelokalplanen lægger op til, at der efter en supplerende lokalplanlægning kan opføres åben-lav, tæt-lav og etagebebyggelse i området.

  Udstykning

  Der kan sammenlægges matrikler inden for lokalplanområdet. Der kan derimod ikke ske udstykning af nye matrikler.

  Vejbetjening

  Lokalplanområdet forudsættes vejbetjent fra Buchwaldsvej og Smedevej, når disse eksisterende veje inden for området er blevet udbygget til at kunne fungerer som adgangsvej.

  Klimatilpasning

  I forbindelse med tidens stigende nedbørsmængder, kan der som en del af de rekreative grønne områder udlægges regnvandsbassiner.

  Støj

  Området er omfattet af 60 dB(A) støjkonsekvensområde omkring jernbanen mellem Odense og Middelfart. Inden der etableres støjfølsomme formål i området, skal det derfor sikres at de ikke udsættes for støj og vibrationer fra jernbanen ud over de vejledende grænser.

  VSM Contractors A/S, som ejer arealer i den sydlige del af området, beskæftiger sig med facaderenovering, sandblæsning, metallisering, coating samt betonrenovering. Hovedparten af arbejdet udføres ud-af-huset, f.eks. brorenoveringer og facadeafrensninger, men der er etableret male- og sand-blæsningshaller på adressen.

  Det er kommunens vurdering, at hvor der for ca. 10 år siden (status 2014) var relativt høj aktivitet på virksomheden (sandblæsning og sprøjtemaling), har aktiviteten på virksomheden siden krisen satte ind i 2008 været ret begrænset.

  Arealer påvirket af støj over Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier fra eksisterende lovlige aktiviteter kan ikke tages i anvendelse til støjfølsom anvendelse.

  Blandet bolig- og erhverv

  Inden for den del af lokalplanområdet, som udlægges til blandet bolig og erhverv, kan der efter en supplerende lokalplanlægning etableres virksomheder i miljøklasse 1 til 2 i henhold til Håndbog om Miljø og Planlægning, Miljøministeriet, 2004. Det vil sige virksomheder som ikke medfører væsentlige miljøgener på omgivelserne.

  I hele lokalplanområdet kan der efter en supplerende lokalplanlægning på den enkelte ejendom i tilknytning til boligen, drives en sådan type virksomhed, som almindeligvis kan udføres i boligområder.

  Baggrund

  Områdets primære virksomhed var oprindeligt Tommerup Savværk. Da savværket indstillede produktionen blev området udstykket til et antal erhvervsejendomme med produktion og lager i form af blandt andet et tækkerfirma, systue, industrilakering, kloak- og ejendomsservice.

  Den nordlige del er ejet af DH GULVE ApS, som udlejer bygningerne til mindre produktions- og lagervirksomhed samt til foreninger på tidsbegrænsede og opsigelige lejekontrakter med baggrund i et ønske om at kunne omdanne området til boligformål.

  Gældende planlægning

  De nuværende lokalplaner nr. 65 og 46 muliggør, at området kan udnyttes til industri og til blandet bolig- og erhverv. Lokalplan 65 forudsættes ophævet i fuldt omfang. Lokalplan 46 forudsættes delvist ophævet inden for rammelokalplanens område.

  Forslaget til rammelokalplanen omfatter rammeområde 3.1.B.10 samt del af rammeområde 3.1.BE.2 i Kommuneplan 2013-2025. Rammerne udlægger området til blandet bolig og erhverv.

  Lovgrundlag

  Lov om Planlægning.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 06-06-2016

  Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget indstiller, at forslaget til Rammelokalplan 3.1-9 Boligområde ved Buchwaldsvej og Smedevej i Tommerup St., godkendes og udsendes i offentlig høring.

  Fraværende: Leif Wilson Laustsen og Charlotte Vincent Petersen.

  Beslutning Økonomiudvalget den 20-06-2016

  Indstillingen anbefales

  Beslutning Byrådet den 29-06-2016

  Indstillingen godkendt.

  Afbud: Arno Termansen og Leif Rothe Rasmussen. Stedfortræder Berit Schaldemose og Helge Kold var indkaldt som stedfortrædere

  Bilag

 • Sagsid.: 15/17478

  Indstilling

  Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget indstiller, at ”Kickstart Plum - ny bydel i Assens midtby” igangsættes og gennemføres som beskrevet i projektplanen.

  Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

  Beslutningstema

  Der skal tages beslutning om, hvilken retning den forestående omdannelse af Plum-området skal tage. Projektplanen fastsætter et formål med 5 projektspor. For hvert projektspor er der en målsætning samt en aktivitetsplan, der skal sikre målopfyldelse.

  Sagsfremstilling

  Plum-området viser et af landets største og mest velbevarede industrieventyr samt essensen af Assens’ bebyggelsesstruktur. Plum-området er derfor udpeget som et bevaringsværdigt kulturmiljø i kulturmiljøscreeningen fra 2010 og Tømmerladen er blevet fredet i 2003.

  Byrådet har besluttet at implementere kulturmiljøscreeningen i kommuneplanen og hermed besluttet at Plum-området skal fastholdes som et bevaringsværdigt kulturmiljø. Det forpligter i forhold til den fremtidige udformning.

  Plum, der ejer arealet, arbejder aktivt for at få en udvikling i gang og sælge arealet. I samarbejde med Assens kommune, udarbejdede firmaet SLA A/S i 2015 en Visions- og helhedsplan for Plum-området.

  Visions- og helhedsplanen er et input til det videre arbejde med Plum-området og blev udarbejdet som et bud på en mulig udvikling.

  Visions- og Helhedsplanen sætter fokus på tre overordnede visioner og tilgang,

  • Rum og terræn: Respekt for det eksisterende terræn, rum og skala samt den menneskelige skala
  • Klimatilpasning som værdi: Regnvand bruges som en kvalitet
  • Flow og synlighed: De nye byrum integreres i byens flow
  • Tilgang: Sammentænkning af vand, beplantning og lokalt terræn skal medvirke til at skabe økonomisk, miljømæssig og social værdi.

  Der er med udgangspunkt i vision og tilgang beskrevet en overordnet disponering og hovedgreb for området

  Plum-området har en helt unik fortælleværdi og et stort potentiale i forhold til formidling af en central del af Assens’ historie. Det er vigtigt, at planen bliver kvalificeret og bearbejdet i forhold til de kulturhistoriske værdier og potentialer. Her kan bl.a. nævnes den funktionelle struktur, der viser udviklingen med forskellige driftsbygninger over tid. Bygningerne og ikke mindst de funktionelle og brugsorienterede haverum med frugttræer vidner i deres detaljerigdom om en forkærlighed for kultur og videnskab. Plum-området er Assens svar på Carlsberg-området i København, og de kulturhistoriske værdier skal indarbejdes i en endelig plan for området.

  Byudviklingsprojektet omkring Plum-området har til formål:

  • At få Plum-området reaktiveret som en aktiv del af købstaden Assens,
  • At sikre en byomdannelse, der tager afsæt i områdets kulturhistorie 
  • at kickstarte og styre fornyelsesprocesserne i respekt for stedets historie og kvaliteter
  • At sikre ejerskab til den nye bydel både politisk og lokalt.

  Det skal ske gennem 5 projektspor, hvor projektspor 1 og 2 forholder sig til hele arealet mens projektspor 3-5 kun beskæftiger sig med et delområde. Der er opstillet særskilte mål for de 5 projektspor:


  De fem projektspor i projektet, hvor spor 1 med en indarbejdning af de kulturhistoriske værdier og spor 2 i forhold til at sikre en koordinering forholder sig til hele området. Spor 3 forholder sig til projektet omkring opførelse af almennyttigt boligbyggeri. Spor 4 til udvikling af den vestlige del af Plum-området omkring træladen og spor 5 til et udviklingsprojekt i den nordøstlige del af området, hvor den eksisterende parkeringsplads er beliggende.

  Projektspor 1 - Målet i dette projektspor er at få Vision- og Helhedsplanen kvalificeret og bearbejdet i forhold til de kulturhistoriske værdier og potentialer ved:

  • At få det bevaringsværdige kulturmiljø i området lagt til grund for en byudvikling, herunder at sikre en udvikling i respekt for områdets bevaringsværdige bygninger, eksisterende arkitektur og grønne strukturer med kultiverede, velafgrænsede og brugsorienterede haverum.
  • At sikre sammenhæng, i udviklingen og indretning af Plum-området, med den historiske købstadsby udenfor området.
  • At sikre løsninger af konkrete fysiske forhold som afvandings, parkerings, køre- og gangstrukturer i overensstemmelse med de kulturhistoriske værdier.

  Projektspor 2 - Målet i dette projektspor er at skabe bevidsthed om den nye bydel og sørge for tværgående koordinering, både internt og eksternt.

  Projektspor 3 - Målet i dette projektspor er at sikre at det kommende almennyttige boligprojekt udvikles og realiseres i overensstemmelse med områdets kulturhistoriske værdier, så det sikres, at boligprojektet understøtter en efterfølgende udvikling af det resterende område.

  Projektspor 4 - Målet i dette projektspor er:

  · At få tiltrukket investorer og samarbejdspartnere og få etableret en samarbejdsaftale om en udvikling af den vestlige og mest historiske del af Plum, herunder at udarbejde en model for ejerforhold og finansiering.

  · At få afdækket potentialer for at tilføre Plum-området nye funktioner i de historiske bygninger samt i nybyggeri og sikre, at relevante parter inddrages i en sådan proces.

  Projektspor 5 - Målet i dette projektspor er at sikre en udvikling af nordøstlige Plum-område med henblik på at skabe muligheder for en bedre arealudnyttelse og en udvikling af attraktive byrum og boliger.

  Administrationen indstiller, at den videre udvikling af arealet sker med udgangspunkt i Projektet ”Kickstart Plum – ny bydel i Assens midtby”.

  Lovgrundlag

  Der er ikke noget lovgrundlag for projektplanen, men de beskrevne mål og aktiviteter må nødvendigvis forholde sig til aktuel lovgivning.

  Økonomi

  Selve udviklingsprojektet kræver ikke, at der afsættes særskilt økonomi. Midlerne til gennemførelse af projektets aktiviteter og anvendelse af konsulenter finansieres af midler til fysisk planlægning.

  Efterfølgende realisering af planerne vil forudsætte, at der afsættes midler. Gennemførelse af projektet vil medvirke til at definere, hvor der er behov for kommunal finansiering.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 06-06-2016

  Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget indstiller, at ”Kickstart Plum - ny bydel i Assens midtby” igangsættes og gennemføres som beskrevet i projektplanen.

  Fraværende: Leif Wilson Laustsen og Charlotte Vincent Petersen.

  Beslutning Økonomiudvalget den 20-06-2016

  Indstillingen anbefales

  Beslutning Byrådet den 29-06-2016

  Indstillingen godkendt.

  Afbud: Arno Termansen og Leif Rothe Rasmussen. Stedfortræder Berit Schaldemose og Helge Kold var indkaldt som stedfortrædere

  Bilag

 • Sagsid.: 16/11444

  Indstilling

  Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget indstiller

  • at der tages principiel beslutning om, at den udlagte vejreservation til en omfartsvej vest for Tommerup ikke fastholdes i dens nuværende tracé
  • at der som følge heraf:
   • Planlægges for en byudvikling i Tommerup Vest, hvor området fra byen og ud til børnehaven Overmarksgården ikke bliver gennemskåret af en omfartsvej
   • igangsættes et arbejde for at vurdere det fortsatte behov for en omfartsvej ved Tommerup og for at udlægge en ny reservation til en omfartsvej

  også ses nærmere på den samlede trafikale forsyning af det nye byområde

  Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

  Beslutningstema

  Der skal træffes en principiel beslutning om, hvorvidt den udlagte vejreservation til en omfartsvej vest for Tommerup, med et forløb gennem byudviklingsområdet Tommerup Vest, skal fastholdes som udlagt.

  Det indstilles, at byudvikling i Tommerup Vest planlægges, så området fra byen og ud til børnehaven Overmarksgården ikke bliver gennemskåret af en omfartsvej, og at der igangsættes et arbejde for at vurdere den fortsatte behov for en omfartsvej ved Tommerup samt for at udlægge en anden reservation til en omfartsvej.

  I tilfælde af at indstillingen ikke besluttes er der en alternativ indstilling om, at der i Tommerup Vest ikke planlægges for boliger vest for vejreservationen.

  Sagsfremstilling

  Der er udlagt en vejreservation til en omfartsvej vest for Tommerup. Reservationen er udlagt af Fyns Amt (sandsynligvis i 1970´erne) og videreført i Kommuneplanen for Assens Kommune.

  Den er senest blevet vurderet af Fyns Amt i 2003 i forbindelse med prioritering af større anlægsarbejder. 

  Byudvikling i Tommerup Vest

  Vejreservationen til omfartsvejen har et tracé igennem byudviklingsområdet Tommerup Vest, som Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 29. februar 2016 under pkt. 10 besluttede, at der skulle igangsættes og gennemføres en planlægning for.

  Tommerup Vest var i Fyns Amts Regionplan 2005 udpeget som byudviklingsområde med vejreservationen som afgrænsning mod vest. Byudviklingsområdet lå altså mellem den eksisterende by og den udlagte omfartsvej. I Kommuneplan 2009 blev byudviklingsområdet Tommerup Vest udvidet og udlagt til og med Gårdbørnehaven Overmarksgården, hvorved vejreservationen kom til at skære byudviklingsområdet over. Begrundelsen for udvidelsen af byudviklingsområdet var et ønske om at få den kommende by ud til Overmarksgården samt en opjustering af det fremtidige byudviklingsbehov. Der blev ikke foretaget ændringer af tracéet for den udlagte omfartsvej.

  Gårdbørnehaven Overmarksgården er siden blevet ombygget og renoveret og er i dag Tommerup områdets største institution med plads til 150 børn, og er den eneste kommunale institution i Tommerup By.

  Der blev på baggrund af udlægget til byudvikling i Kommuneplan 2009 udarbejdet en skitse for området af en ekstern rådgiver. Der er i både 2010 og 2014 truffet beslutning om, at denne skitse skal danne afsæt for udvikling i området. Det igangværende projekt for byudvikling i Tommerup Vest bygger ligeledes videre på de ideer og principper, der er i den tidligere udarbejdede skitse.

  Det overordnede formål for udviklingen af Tommerup Vest er, at skabe attraktive bosætningsmuligheder med udgangspunkt i principper, der bygger på bæredygtighedstankegangen. Der ønskes skabt et område, der udnytter stedbundne kvaliteter fuldt ud, og hvor bebyggelsesstruktur, grøn/blå struktur og infrastruktur er tænkt sammen i en helhed.

  Arbejdet med Tommerup Vest er på nuværende tidspunkt i en skitseringsfase og kan derfor fortsat bevæge sig i forskellige retninger. Der tegner sig imidlertid et overordnet billede af hvordan området bør udvikle sig, hvis det skal blive et attraktivt boligområde, der lever op til de opsatte målsætninger.

  Der arbejdes med en sammenhængende blå og grøn struktur, som et bærende element igennem området. Den blå og grønne struktur kan blive et stærkt og karaktergivende element, der giver Tommerup Vest sit særpræg og gør området attraktivt.

  Den blå og grønne struktur tager udgangspunkt i vandets naturlige flow og eksisterende natur, som der bygges videre på. Den blå og grønne struktur vil bevæge sig øst til vest igennem området og binde byen sammen med den omkringliggende natur og børnehaven. Den kommende sti fra byen til Overmarksgåden (øst-vest) vil det være oplagt at placere i den blå og grønne struktur, for at udnytte de rekreative kvaliteter. Den grønne og blå struktur vil være et optimalt bindeled og forbindelse mellem byen og Overmarksgården og en optimal løsning for de bløde trafikanter. Børn vil uden at skulle krydse en større vej kunne gå fra børnehaven til de kommende boligkvarterenheder og ind til byen.

  De overordnede strukturelle elementer i Tommerup Vest tegner sig således til, at binde fra byen i øst til Overmarksgården i vest. Vejreservationen ligger i et nord/sydgående tracé og går således på tværs af de strukturer, der kan give området sin særlige karakter.  Omfartsvejen vil med det nuværende udlagte tracé, uanset den trafikale belastning er lille eller stor, være en barriere mellem byen og børnehave og omkringliggende natur.

  Der kan argumenteres for, at omfartsvejen kan forblive i sit nuværende tracé, og være en adgangsvej til Tommerup Vest. De ideer der arbejdes med på nuværende tidspunkt er imidlertid at der ikke skal være gennemskærende veje i området. Der arbejdes derimod med færre mindre adgangsveje udefra og ind til de kommende boligkvarterer, hvorved vejene ikke bliver et dominerende element i området men derimod underordner sig de øvrige strukturer. Det tilstræbes således at den gennemgående grønne og blå struktur vil forblive ubrudt som et rekreativt strøg, der løber gennem hele området.

  Det vurderes, at hvis omfartsvejen fastholdes i sit nuværende tracé vil det have negativ effekt på attraktiviteten af området som bosætningsområde. Dette både i forhold til de muligheder der er, for at udvikle området med de kvaliteter der er potentiale for og i forhold til at det kan være mindre attraktivt at flytte til området. Hvis omfartsvejen fastholdes vil der være en usikkerhed for fremtidige indbyggere om/hvornår der kommer en omfartsvej og hvilken betydning den vil få for deres liv i Tommerup Vest.

  I forhold til det videre arbejde med planlægningen af Tommerup Vest, er der behov for en afklaring i forhold til omfartsvejen, eftersom vejen er af væsentlig betydning for, hvorledes et område vil kunne planlægges og struktureres. Ud fra et ønske om at optimere og skabe et område af høj kvalitet er anbefaling at arbejde videre med Tommerup Vest uden omfartsvejen.

  Omfartsvejen

  Den udlagte vejreservation er 3 km lang og forlægger landevej 526, Sortebrovej, Skolevej og Knarreborgvej. Forlægningen er tiltænkt som aflastning af de ovenstående veje for gennemkørende trafik og dermed også nedbringelse af antal uheld på de pågældende strækninger.

  Udbygning af det nye boligområde ”Tommerup Vest” vil betyde yderligere trafikal belastning på den eksisterende landevejsstrækning gennem byen, hvor strækningen med tiden vil blive en alvorlig barriere for krydsende trafik, især skolebørn til Tommerupskolen.

  Vej og Trafik vurderer, at forlægning har sin berettigelse, når man ser på den generelle trafikudvikling samt på den forestående planlægning af boligområdet ”Tommerup Vest”. Vejen bør ikke ses som traditionel vejforlægning udtænkt i 70´erne, men mere som en almindelig landevej, hvor eventuelle nye boligområder kan vejbetjenes fra og som en del af Tommerups samlede infrastruktur. Forlægningen kan indtænkes som en del af vejbetjeningen af Tommerup Vest, hvor forlægningen således kan udbygges i takt med byens udvikling.

  I den nuværende planlægning af Tommerup Vest kan vejens placering ligeledes blive vurderet, med henblik på at opnå den mest hensigtsmæssige infrastruktur-planlægning i forhold til det kommende boligområde.

  Den planlagte omfartsvej er udlagt i et tracé, som dengang blev vurderet at være udenfor planlagt kommende by. Tracéet var begrundet og ikke i konflikt med øvrig planlægning. I løbet af de mange år, der er gået, siden tracéet blev udlagt, har Tommerup udviklet sig, og der er nu andre behov og muligheder for byudvikling. Et udlæg til en omfartsvej omkring Tommerup er infrastrukturelt velbegrundet, men forudsætningerne har ændret sig, og ud fra en planlægningsmæssig helhedsbetragtning bør tracéet tages op til fornyet overvejelse.

  I forhold til tracéets placering i landskabet vurderes den ikke optimal. Reservationen rammer Skovstrupvej på det højeste punkt i Tommerup Vest og vil som sådan blive synlig visuelt såvel som støjmæssigt. Der kan arbejdes med en afskærmende beplantning omkring omfartsvejen, men det vil ikke modvirke det faktum, at vejen vil ligge som en barriere mellem by og børnehave.

  Konsekvenser

  Hvis der træffes principiel beslutning om, at vejreservationen skal ændres og ikke medtaget i den kommende planlægning for ”Tommerup Vest” bør Assens Kommune få vurderet og udlagt en ny vejreservation, således at fremtidig udbygning af den overordnede infrastruktur omkring Tommerup bliver realiserbar og ikke unødigt dyrere på grund af manglende infrastrukturplanlægning.

  Såfremt der træffes beslutning som indstillet om, at tracéet til omfartsvejen ikke fastholdes, skal den efterfølgende tages ud af kommuneplanen enten i forbindelse med Kommuneplan 2017 eller i et særskilt Kommuneplantillæg. Inden vejreservationen ophæves bør der gennemføres et arbejde for at vurdere det fortsatte behov for en omfartsvej med henblik på, at udlægge et alternativt tracé til en vejreservation. Først når dette arbejde er gennemført vil der skulle tages endelig beslutning om at ophæve den nuværende vejreservation.

  Såfremt der træffes principiel beslutning om at fastholde vejreservationen som udlagt, bør det have konsekvenser for byudviklingsområdet Tommerup Vest. Det vurderes ikke hensigtsmæssigt at planlægge for nye boliger i det område, der ligger vest for vejreservationen op imod børnehaven, da det vil være et mindre boligområde hvor den fremtidige omfartsvej ligger som en barriere til resten af byen. I det tilfælde at vejreservationen fastholdes, vurderes det derfor mest hensigtsmæssigt at fokusere planlægningen af nye boliger indenfor det område, der var udpeget som planmulighed i Regionplanen (op til vejreservationen) og ikke i hele det nu udlagte byudviklingsområde.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 06-06-2016

  Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget indstiller:

  • at der tages principiel beslutning om, at den udlagte vejreservation til en omfartsvej vest for Tommerup ikke fastholdes i dens nuværende tracé
  • at der som følge heraf:
   • Planlægges for en byudvikling i Tommerup Vest, hvor området fra byen og ud til børnehaven Overmarksgården ikke bliver gennemskåret af en omfartsvej
   • igangsættes et arbejde for at vurdere det fortsatte behov for en omfartsvej ved Tommerup og for at udlægge en ny reservation til en omfartsvej

  også ses nærmere på den samlede trafikale forsyning af det nye byområde

  Fraværende: Leif Wilson Laustsen og Charlotte Vincent Petersen.

  Beslutning Økonomiudvalget den 20-06-2016

  Indstillingen anbefales

  Beslutning Byrådet den 29-06-2016

  Indstillingen godkendt.

  Afbud: Arno Termansen og Leif Rothe Rasmussen. Stedfortræder Berit Schaldemose og Helge Kold var indkaldt som stedfortrædere

 • Sagsid.: 16/6486

  Indstilling

  Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget indstiller, at

  • ansøgning om etablering af rekreativt område og deraf følgende råderet over matrikel 23p Etterup By, Rørup, imødekommes.
  • Lokalplan nr. 53 ophæves for den del af matrikel 23p, der er udlagt til boligformål, og ønskes anvendt til rekreativt område, og at arealet tilbageføres til landzonen.
  • Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget af Byrådet bemyndiges til at træffe beslutning om endelig ophævelse af del af lokalplan.

  Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

  Beslutningstema

  Der er søgt om at få råderet over matrikel 23p, Etterup By, Rørup med henblik på etablering af et permanent grønt område med aktiviteter. Del af arealet er i dag udlagt til boligformål. Der skal træffes beslutning om, hvorvidt ansøgningen skal imødekommes og som konsekvens deraf, om lokalplanen for den del af matrikel 23p, der er udlagt til boligformål, skal ophæves. Der skal ligeledes træffes beslutning om at delegere den endelige beslutningskompetence til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget.

  Sagsfremstilling

  Rørup Sogneforening har anmodet om at få råderet over et kommunalt ejet areal med henblik på at anvende det som friareal og rekreativt område. Det drejer sig om del af matrikel 23p vist med rødt på kort 1.


  Kort 1: Matrikelgrænser er vist med gul streg. Den gule stiplede streg angiver mosens udstrækning, hvor mosen ligger syd for den gule stiplede streg. Området, der søges råderet over, er arealet angivet med rødt. Hele matrikel 23p er bortforpagtet.

  Baggrunden for anmodningen er ”Udviklingsplan Rørup Sogn”, som er udarbejdet i 2009 af lokalområdet. I udviklingsplanen peges der på matrikel 23p og 4d jf. kort 1 og nedenstående skitse af ”Grønnemosen” som ønskede arealer til friareal og rekreativt område med forskellige frilufts- og rekreative aktiviteter. Lokalsamfundets ønske er, at ”Grønnemosen” bliver et samlingssted for hele lokalbefolkningen.

  Begge matrikler er ejet af Assens Kommune og matrikel 23p er bortforpagtet på en femårig kontrakt. Rørup Sogneforenings Landsbypedelafdeling har siden 2015 lejet matrikel 23p af forpagter for ét år af gangen. Forpagtningsaftalen mellem forpagter og Assens Kommune kan opsiges med kort varsel, hvis området ikke er dyrket, og kommunen kan til enhver tid opsige forpagtningsaftalen med 3 måneders varsel.

  Matrikel 4d er omfattet af kommuneplanramme 2.1.B.21, og matrikel 23p af kommuneplanramme 2.1.B.22. Begge arealer er i kommuneplanen udlagt til boligområde.

  Begge matrikler er omfattet af Lokalplan nr. 53, hvor 4d er udlagt til mose og rekreativt område. Matrikel 23p er delt i to delområder. Den nordlige del, hvorpå der ønskes placeret boldbane, skaterbane, legeplads og bålplads mv. er udlagt til boligformål og den sydlige til fortsat mose og rekreativt område.

  Den del af matrikel 23p, der i lokalplan nr. 53 er udlagt til boligformål, er ikke udstykket og er ikke byggemodnet. Kommunen har en enkelt byggegrund til salg på Snerlevej, og der kan udstykkes yderligere op til cirka fem grunde nord for ”Grønnemosen”. Der er ikke den store efterspørgsel på grunde i Grønnemose og i så fald er et 3 ha stort areal vest for ”Grønnemosen” rammeplanlagt til boligformål.

  Det kan anbefales at imødekomme ansøgningen. Etablering af et rekreativt område som beskrevet i udviklingsplanen vil være et aktiv for Grønnemose i forhold til bosætning. Ansøgningen vurderes at være i overensstemmelse med ønskerne i Planstrategi 2015 om øget bosætning, og en konvertering fra boligformål til rekreativt område vurderes ikke at hindre muligheden for at imødekomme en eventuel fremtidig efterspørgsel på byggegrunde.

  Såfremt anmodningen om at få råderet over arealet som ansøgt imødekommes, kræver det, at planlægningen for del af matrikel 23p ændres, eftersom den nordlige del af matriklen er planlagt til boligformål. Derudover kræver det, at forpagtningsaftalen for den del af matrikel 23p, der ønskes udlagt til rekreativt område, ophæves. Ved overførsel af den del af matrikel 23p, der ikke er omfattet af § 3, til rekreative formål, vil det være en forudsætning, at den fremtidige pleje og drift af arealet som rekreativt område påhviler ansøger (Rørup Sogneforening).

  En ændring af planlægningen kan ske ved at udarbejde en ny lokalplan eller ved at ophæve Lokalplan nr. 53 for den del af matrikel 23p, der er udlagt til boligformål og som ønskes anvendt til rekreativt område. Det anbefales at ophæve lokalplanen og tilbageføre arealet til landzone. Såfremt der bliver efterspørgsel på yderligere grunde og der igangsættes en lokalplanlægning for området mod vest, vil der kunne udarbejdes én samlet lokalplan for området mod vest, ”Grønnemosen” og den resterende del af området, der i dag er omfattet af Lokalplan nr. 53.

  Før der kan ske en endelig ophævelse af Lokalplan nr. 53, skal der ske en forudgående høring af parter. Såfremt der træffes beslutning om at imødekomme ansøgningen, vil der blive foretaget en partshøring, hvorefter endelig beslutning kan træffes.

  Det indstilles, at Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget bemyndiges til at træffe beslutning om endelig ophævelse.

  Lovgrundlag

  Planlovens § 33 stk. 1 nr. 1

  Økonomi

  Forpagtningsindtægten på matrikel 23p Etterup By, Rørup er på kr. 880,- pr. ha. Forpagtningsafgiften prisreguleres årligt efter nettoprisindekset.

  Matrikel 23p har et areal på 1,8 ha. Den del, der ønskes anvendt til rekreativt område er cirka 1,1 ha.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 06-06-2016

  Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget indstiller: 

  • At ansøgning om etablering af rekreativt område og deraf følgende råderet over matrikel 23p Etterup By, Rørup, imødekommes.
  • At Lokalplan nr. 53 ophæves for den del af matrikel 23p, der er udlagt til boligformål, og ønskes anvendt til rekreativt område, og at arealet tilbageføres til landzonen.

  At Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget af Byrådet bemyndiges til at træffe beslutning om endelig ophævelse af del af lokalplan.

  Fraværende: Leif Wilson Laustsen og Charlotte Vincent Petersen.

  Beslutning Økonomiudvalget den 20-06-2016

  Indstillingen anbefales

  Beslutning Byrådet den 29-06-2016

  Indstillingen godkendt.

  Afbud: Arno Termansen og Leif Rothe Rasmussen. Stedfortræder Berit Schaldemose og Helge Kold var indkaldt som stedfortrædere

  Bilag

 • Sagsid.: 16/9750

  Indstilling

  Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget indstiller, at model for etablering af fleksjobpulje godkendes.

  Økonomiudvalget anbefaler indstillingen med bemærkning om, at ordningen omfatter i alt 15 stillinger som målrettes følgende borgere:

  • borgere, som er visiteret til fleksjob før 1. januar 2013
  • som har været ledige i minimum 18 måneder inden for de seneste 24 måneder
  • som har en effektiv arbejdstid mellem 1-15 timer ugentligt

  Ordningen evalueres med udgangen af 2016.

  Økonomiudvalget præciserer, at ordningen er en del af budgetforslag 2017 jf. budgetblok 10, O04 (fleksjobpulje).

  Beslutningstema

  Etablering af fleksjobpulje.

  Sagsfremstilling

  På Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets møde den 6. juni 2016 bad udvalget administrationen om udarbejdelse af model for etablering af kommunal fleksjobpulje.

  Modellen skal bygge på henvendelse af 9. maj 2016 fra byrådsmedlem Poul Poulsen, samt udvalgets drøftelser af samme tema i forbindelse med de strategiske drøftelser vedrørende Budget 2017-2020. Modellen tilsigtes implementeret hurtigst muligt.

  Målgruppen for puljen er ledige borgere, der;

  • er visiteret til fleksjob før 1. januar 2013
  • har været ledige i minimum 18 måneder indenfor de seneste 24 måneder
  • har en effektiv arbejdstid på mellem 1-15 timer ugentligt, svarende til at de kan ansættes i såkaldte midlertidige fleksjob
  • vil være i stand til at udføre forefaldende og lettere praktisk arbejde

  Potentialer

  Der vil være en økonomisk gevinst for borgere i form af en indtægtsstigning og en gevinst i forhold til at fastholde en tilknytning til arbejdsmarkedet ved at blive ansat i fleksjob i regi af puljen. Tilknytning til arbejdsmarkedet forventes at have en positiv effekt i borgerens liv generelt.

  Indtægtsstigningen vil være afhængig af borgerens ugentlige timetal og lønniveau, men jf. antagelserne for beregningen, vil en gennemsnitlig borgers bruttoindtægt ligge omkring 255.000-260.000 kr. årligt fordelt på løn udbetalt af arbejdsgiver (Assens Kommune) og flekslønstilskud, som Assens Kommune udbetaler direkte til borgeren. Dette skal sammenholdes med en indtægt på højeste ledighedsydelsessats (hvor langt de fleste i målgruppen er indplaceret) på ca. 193.000 kr. årligt i 2016 (se bilag).

  Det bemærkes, at indtægtsstigningen kan påvirke borgerens eventuelle ret til sociale ydelser som fripladser og boligsikring – dette er der ikke indregnet effekter af, hverken for borger eller kommune.

  For målgruppen gælder, at kommunen ikke modtager refusion på forsørgelsesydelsen og, at der er en relativ høj refusion på fleksløns-tilskuddet, når de ansættes i fleksjob. Det gør, at der vil være et økonomisk potentiale i at ansætte borgerne i kommunale fleksjob, frem for at borgerne i målgruppen går passive på ledighedsydelse (se bilag).

  Model for administration af puljen

  Puljen til aflønning af fleksjobberne oprettes under Økonomiudvalget. Herfra vil der ske en bagudrettet kvartalsvis omplacering af lønbudget til de institutioner (f.eks. en børnehave eller et plejehjem), der etablerer et fleksjob i regi af puljen. Institutioner der etablerer et fleksjob i regi af puljen har således ingen lønudgifter i forlængelse af ansættelsen, men kompenseres fuldt ud fra puljen.

  Fleksjobpuljen oprettes med overførselsadgang i tilfælde af mer-/mindreforbrug. På den måde vil et eventuelt mer-/mindreforbrug blive overført mellem årene, og det vil således give mulighed for at justere aktivitetsniveauet løbende mellem årene.

  Besættelse af ordinære stillinger på offentlige arbejdspladser

  Fleksjob blev, som en del af reform af førtidspension- og fleksjob, sidestillet med ordinære ansættelser, blot borgerens skånehensyn er overholdt. Det betyder, at fleksjobansættelser skal leve op til samme krav som enhver anden ordinær ansættelse på en offentlig arbejdsplads:

     Besættelse af stillinger i det offentlige kræver, jf. retsgrundsætningen om saglighed, at stillingen besættes med den bedst kvalificerede. Folketingets ombudsmand skriver i udtalelse 2010 20-4:

  ”Det er et grundlæggende krav ved besættelse af stillinger i det offentlige at ansættelsesmyndigheden skal søge stillingen besat med den ansøger, der efter en samlet vurdering må anses for bedst kvalificeret.”

  Vurderingen af ovenstående kan efter ombudsmandens opfattelse kun ske efter offentligt opslag af stillingen.

  Jf. ovenstående vurderes det ikke muligt, at ledige fleksjobvisiterede borgere på baggrund af gennemført virksomhedspraktik på kommunal arbejdsplads efterfølgende får ret til ansættelse det pågældende sted.

  Endvidere kan det ikke garanteres, at stillinger der bliver slået op på baggrund af midler fra fleksjobpuljen bliver besatte af ledige fleksjobbere fra Assens kommune, da den bedst kvalificerede ansøger skal tilbydes jobbet. Det betyder endvidere, at besparelsen på ydelsessiden ikke kan garanteres.

  Opstart

  Stillingsopslag og ansættelser i regi af puljen vil ske løbende efter eventuel politisk beslutning om etablering af fleksjobpuljen. Det bemærkes, at det er væsentligt, at der skabes et godt match mellem den potentielle nye medarbejder og arbejdspladsen.

  Lovgrundlag

  Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

  Økonomi

  I forslaget finansieres fleksjobbernes løn af den sparede ledighedsydelse samt den øgede refusion. Besparelsen under EBU finansierer således det øgede lønbudget hos de institutioner/kommunale arbejdspladser, der løfter opgaven, og ansætter en fleksjobber i målgruppen.

  I tabel 1 nedenfor er opsummeret de beregnede konsekvenser af en fleksjobpulje, der inkluderer 15 personer, der er i et puljefinansieret fleksjob i perioden 01.07.2016 til 31.12.2016.

  Tabel 1 – Beregnede økonomiske effekter af fleksjobpulje

  2016

  Hele 1000 kr.

  Udgifter til flekslønstilskud

  1.385

  Refusion af flekslønstilskud

  -900

  Udgifter til ledighedsydelse

  -1.413

  I alt ØKU (lønudgifter)

  708

  Sum

  -220

  Servicerammepåvirkning

  Det bemærkes, at ovenstående pulje i 2016 medfører en nettobesparelse uden for servicerammen på 928.000 kr. mens der er en forøgelse af udgifterne indenfor servicerammen på 708.000 kr.

  Fremadrettede budgetmæssige konsekvenser

  Såfremt fleksjobpuljen iværksættes i 2016, vil det have budgetmæssige effekter ind i 2017 og de følgende år. Der skal således også fremadrettet afsættes lønbudget til de borgere, som måtte blive ansat i regi af puljen i 2016.

  Dette betyder, at en etablering af fleksjobpuljen i indeværende år foregriber dele af de økonomiske konsekvenser, der er beregnet i blokken ”O04 – Fleksjobpulje” indenfor Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget. Ovenfor er der beskrevet økonomiske konsekvenser af 7,5 fuldtidspersoner i 2016 – mens blokken ”O04 – Fleksjobpulje” beskriver de økonomiske konsekvenser af 40 fuldtidspersoner i hvert af årene for perioden 2017 – 2020.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 14-06-2016

  Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget indstiller, at model for etablering af fleksjobpulje godkendes.

  Sagen fremsendes i den videre behandling som sag på åbne dagsordner.

  Fraværende Charlotte Vincent Petersen og Leif Wilson Laustsen.

  Beslutning Økonomiudvalget den 20-06-2016

  Indstillingen anbefales med bemærkning om, at ordningen omfatter i alt 15 stillinger som målrettes følgende borgere:

  • borgere, som er visiteret til fleksjob før 1. januar 2013
  • som har været ledige i minimum 18 måneder inden for de seneste 24 måneder
  • som har en effektiv arbejdstid mellem 1-15 timer ugentligt

  Ordningen evalueres med udgangen af 2016.

  Økonomiudvalget præciserer, at ordningen er en del af budgetforslag 2017 jf. budgetblok 10, O04 (fleksjobpulje).

  Beslutning Byrådet den 29-06-2016

  Indstillingen godkendt.

  Afbud: Arno Termansen og Leif Rothe Rasmussen. Stedfortræder Berit Schaldemose og Helge Kold var indkaldt som stedfortrædere

  Bilag

 • Sagsid.: 15/27067

  Indstilling

  Miljø- og Teknikudvalget indstiller, at Byrådet godkender fællesregulativet for offentlige vandløb i Faaborg-Midtfyn Kommune, som gælder for Hattebæk og Odense Å som grænsevandløb i Assens Kommune.

  Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

  Beslutningstema

  Beslutning om godkendelse af fællesbestemmelser for Faaborg-Midtfyn Kommune i forhold til grænsevandløbene Hattebæk og Odense Å.

  Sagsfremstilling

  Faaborg-Midtfyn Kommune har, på møde i Teknik- og Miljøudvalget den 17. maj 2016, godkendt fællesregulativet for offentlige vandløb.

  Fællesregulativet indeholder de generelle overordnede bestemmelser for vedligeholdelse og administration af de offentlige vandløb i Faaborg-Midtfyn Kommune. Fællesregulativet skal læses sammen med de særregulativer for de enkelte vandløb der udarbejdes efterfølgende og som vil omhandle specifikke bestemmelser om dimensioner, vandføringsevne, strømrendebredde for grødeskæring mv.

  Fællesregulativet skal godkendes i alle berørte nabokommuner. I Assens Kommune omfatter fællesregulativet grænsevandløbene Hattebæk og Odense Å.

  Faaborg-Midtfyn Kommune sender godkendelse af fællesbestemmelserne direkte til de berørte lodsejere i Assens Kommune og har offentliggjort godkendelsen på kommunens egen hjemmeside den 23. maj 2016.

  Efter vedtagelse af fællesbestemmelserne i Assens Kommune vil disse ligeledes blive offentliggjort på Assens Kommunes hjemmeside, men de berørte lodsejere vil ikke blive orienteret igen af Faaborg-Midtfyn Kommune.

  Administrationen har ingen bemærkninger til godkendelsen af fællesregulativet, som primært vedrører generelle principper og bestemmelser om administration, bredejerforhold, vandføring, grødeskæring og anden vedligeholdelse mv.

  Lovgrundlag

  Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1579 af 8. december 2015 om lov om vandløb.

  Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1830 af 16. december 2015 om regulativer for offentlige vandløb.

  Økonomi

  Fællesregulativet har ingen økonomiske konsekvenser for Assens Kommune.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Miljø- og Teknikudvalget den 07-06-2016

  Miljø- og Teknikudvalget indstiller, at Byrådet godkender fællesregulativet for offentlige vandløb i Faaborg-Midtfyn Kommune, som gælder for Hattebæk og Odense Å som grænsevandløb i Assens Kommune.

  Fraværende: Henrik Mott Frandsen.

  Beslutning Økonomiudvalget den 20-06-2016

  Indstillingen anbefales

  Beslutning Byrådet den 29-06-2016

  Indstillingen godkendt.

  Afbud: Arno Termansen og Leif Rothe Rasmussen. Stedfortræder Berit Schaldemose og Helge Kold var indkaldt som stedfortrædere

  Bilag

 • Sagsid.: 16/9882

  Indstilling

  Miljø- og Teknikudvalget indstiller at høringssvar til Forslag til Råstofplan 2016 fremsendes til Region Syddanmark.

  Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

  Beslutningstema

  Sagen forelægges til godkendelse af afgivelse af høringssvar vedrørende råstofplanen til Region Syddanmark.

  Sagsfremstilling

  Regionsrådet har besluttet at revidere Råstofplan 2012 og har derfor sendt Forslag til Råstofplan 2016 og dertilhørende miljørapporter i 8 ugers høring fra 3. maj til 8. juli 2016. Forslaget og miljørapporter er vedlagt som bilag. Flere informationer findes på regionens hjemmeside https://regionsyddanmark.dk/wm484576

  Indhold af forslaget til råstofplan 2016:

  Regionen fastlægger strategien for den fremtidige forsyningsstruktur ud fra et ønske om en bæredygtig udvikling, herunder minimering af transportarbejdet og hensyntagen til natur og landskab. Råstofforsyningen skal i tråd med tidligere råstofplaner bygge på det princip at regionens delområder er selvforsynende med råstoffer, der svarer efterspørgslen i 24 år.

  Forslaget indeholder udover strategien for råstofudnyttelsen også hvilke indsatser regionen ønsker at udføre i planperioden for at udmønte strategien. Det er bl.a. at regionen prioriterer afklaring af ressourcer i eksisterende grave- og interesseområder samt kortlægning på Fyn, hvor der kun akkurat er balance mellem ressourcer og behov.

  Herudover indeholder planen retningslinjer og en redegørelse for råstofforsyningen.

  Regionsrådet anbefaler i forslaget at udlægge tre nye graveområder for sand, grus og sten i Assens Kommune ved henholdsvis Ålsbo 1 og 2 og Gadsbølle.

  Høringssvar:

  Høringssvaret i sin fulde udstrækning er vedlagt som bilag. Det består af overordnede og generelle betragtninger, som er gengivet nedenfor. Herudover består høringssvaret af en mere teknisk del, som er vedlagt.

  Selvforsyning i 24 år

  Assens Kommune mener ikke regionen bør stræbe efter at opretholde strategien om selvforsyning med sand, sten og grus i delområderne svarende til efterspørgslen i 24 år. På Fyn er det meget vanskeligt at finde alle de forskellige kvaliteter, der kræves for at være selvforsynende. Herudover er det vanskeligt at finde nye områder med gode forekomster af sand, sten og grus der ikke er i konflikt med væsentlige natur- og landskabsinteresser samt hensynet til nærliggende bebyggelser.

  Assens Kommune mener, at regionen i langt højere grad i stedet bør satse på forbedre og udvikle teknologier, der genanvender restprodukter eller på anden måde kan erstatte de naturgivne råstoffer, fremfor udlæg af områder der f.eks. ødelægger landskabet. Er der først gravet i de særligt værdifulde landskaber, er landskabet spoleret for evigt, og kan ikke genetableres.

  Naboer til råstofgrave

  Vi har oplevet flere gange at naboer protesterer over råstofgrav. Vi støtter derfor regionens initiativ om ”Kodeks om godt naboskab”. Assens Kommune finder det vigtigt, at det omkringliggende samfund får information omkring en nærliggende råstofgrav.

  Vi vil opfordre regionen til at være åben og involvere naboer i processen om udlæg af nye graveområder og udarbejdelse af de konkrete gravetilladelser. Naboer til kommende grave skal have mulighed for at komme til orde. Således kan vi imødekomme eventuelle konflikter inden de går i hårdknude og der måske stadig er mulighed for andre typer af løsninger, der passer ind i forhold til det konkrete område.

  Trafik

  Assens Kommune har store væsentlige udfordringer i forhold til at veje, der ikke er planlagt og dimensioneret til den øgede tunge trafik en råstofgrav kan give. Derfor bør det i større omfang indgå i regionens betragtninger, hvordan trafikken skal afvikles til og fra graveområdet.

  Graveområder

  Assens Kommune mener, at udpegningen af de særligt værdifulde landskaber i kommunen skal respekteres, og at der ikke bør ske indgreb i områderne. Derfor vurderer vi, at det forslåede graveområde Ålsbo 2 (området nord for Gelstedvej) ikke bør udlægges. Området indgår som en del af det udpegede særligt værdifulde udskiftningslandskab omkring Ålsbo. De særligt værdifulde landskaber er pålagt den højest mulige beskyttelse, og råstofgravning i området er i strid med beskyttelsesinteressen.

  Assens Kommune finder, at regionens miljøvurdering er mangelfuld og ikke i tilstrækkelig grad belyser konsekvenserne for det udpegede særligt værdifulde landskab. Miljøvurderingen bør revideres, og Assens Kommune vurderer, at det særligt værdifulde landskab omkring Ålsbo 2 ikke skal udlægges som råstofområde, da det er for sårbart. Der skal findes alternativer til området udenfor udpegningerne som særligt værdifuldt landskab. Disse områder bør friholdes og bevares. Det er en statslig interesse at udpege og bevare de særligt værdifulde landskaber og landskabsanalysen og Kommuneplantillæg nr. 17 for temaet Landskab argumenterer for denne beskyttelse.

  Det foreslåede område om Ålsbo 1 kan Assens Kommune tilslutte sig miljørapportens beskrivelse og vurdering af, at det østlige skovbryn i det foreslåede råstofområde bør bevares for at minimere påvirkningen af landskabet.

  I området omkring Gadsbølle findes nogle højt målsatte naturområder. Det er Assens Kommunes vurdering, at der ikke kan gives dispensation til gravning i disse områder samt i den zone på 50 m omkring disse. Herudover bør det i forhold til de trafikale forhold, overvejes, om graveområdet kan tilsluttes direkte til Middelfartvej via ny vej til graveområdet. 

  Vi ser positivt på at interesseområdet ved Brylle er udtaget i forslaget til råstofplan 2016.  

  Afklaring af interesseområder

  Assens Kommune vil gerne rose regionen for at prioritere afklaring af interesseområderne med henblik på at klarligge ressourcens størrelse og kvalitet, så områderne enten kan gøres til graveområder eller helt udtages af planen, og dermed frigøres til andre aktiviteter.

  Efterbehandling

  Endvidere er vi enige i at det er vigtigt at sårbart grundvand beskyttes. Vi ser derfor positivt på retningslinjen om, at områder i sårbare områder skal efterbehandles til ekstensivt landbrug uden brug af pesticider eller gødning, natur eller fritidsområder. Det ligger i god forlængelse af Assens Kommune s indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse.

  Lovgrundlag

  Råstofloven, lovbekendtgørelse nr. 657 af 27. maj 2013.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Miljø- og Teknikudvalget den 07-06-2016

  Miljø- og Teknikudvalget indstiller at høringssvar til Forslag til Råstofplan 2016 fremsendes til Region Syddanmark.

  Fraværende: Henrik Mott Frandsen.

  Beslutning Økonomiudvalget den 20-06-2016

  Indstillingen anbefales

  Beslutning Byrådet den 29-06-2016

  Indstillingen godkendt.

  Afbud: Arno Termansen og Leif Rothe Rasmussen. Stedfortræder Berit Schaldemose og Helge Kold var indkaldt som stedfortrædere

  Bilag

 • Sagsid.: 16/4380

  Indstilling

  Børne- og Uddannelsesudvalget indstiller på baggrund af de indkomne høringssvar, at Forslag til ændring af Skolernes Styrelsesvedtægt § 6, stk., 2 godkendes.

  Beslutningstema

  Forslag til ændring af Skolernes Styrelsesvedtægt § 6, stk. 2 er sendt i høring i skolebestyrelser og MED-udvalg.

  Efter endt høringsfase sendes forslaget til ændring til godkendelse i Byrådet.

  Sagsfremstilling

  Børne- og Uddannelsesudvalget behandlede sagen på møde den 29. februar 2016.

  Administrationen anmodes om, at komme med et forslag til ændring af Styrelsesvedtægtens § 6.

  Følgende foreslås ændret: Skolernes Styrelsesvedtægt § 6 stk. 2 ændres til:

  Bestyrelsen fastlægger ved skoleårets start afvikling af de ordinære møder for det kommende skoleår.

  Styrelsesvedtægt - med forslået ændring - for Assens Kommunes skolevæsen samt bilag hertil er vedlagt.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget 29. februar 2016

  Børne- og Uddannelsesudvalget beder administrationen om, at der kommer et forslag til ændring af styrelsesvedtægtens § 6 til mødet i april.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 4. april 2016

  Børne- og Uddannelsesudvalget tilslutter sig forslaget fra administrationen og sender det i høring.

  Der er indkommet 20 høringssvar.

  Alle høringssvar udtrykker godkendelse af forslaget til ændring i styrelsesvedtægten og tager ændringen til efterretning.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 06-06-2016

  Børne- og Uddannelsesudvalget indstiller på baggrund af de indkomne høringssvar, at Forslag til ændring af Skolernes Styrelsesvedtægt § 6, stk., 2 godkendes.

  Beslutning Byrådet den 29-06-2016

  Indstillingen godkendt.

  Afbud: Arno Termansen og Leif Rothe Rasmussen. Stedfortræder Berit Schaldemose og Helge Kold var indkaldt som stedfortrædere

  Bilag

 • Sagsid.: 16/9408

  Indstilling

  Børne- og Uddannelsesudvalget indstiller, at oplægget til ny organisering af tosprogsområdet i dagtilbud og skole sendes til godkendelse i Byrådet.

  Beslutningstema

  Oplægget til ny organisering af tosprogsområdet forelægges til politisk stillingtagen i forhold til, at kunne opfylde de lovgivningsmæssige rammer for undervisning af flersprogede børn, og ligeledes medvirke til en større tilknytning, og deraf bedre integration, i nærområdet.

  Organiseringen kan gennemføres på baggrund af gældende lovgivning og kan yderligere udvikles i tilfælde af at topartsaftalerne mellem regeringen og KL vedtages.

  Forslaget opstiller nogle rammer indenfor hvilke en videre udvikling vil forekomme.

  Oplægget indeholder en ny organisering i partnerområder, nedlæggelse af modtagerklasser, samt en ny tildelingsmodel, hvilket tilsammen skal medvirke til tættere samarbejde på tværs af afdelinger og fagområder, og tilsigter et helhedsorienteret blik på integration af børn og deres familier.

  Sagsfremstilling

  Assens Kommune har siden 2014 oplevet en markant forøgelse af antallet af flygtninge- og flersprogede børn, hvilket udfordrer den nuværende organisering af danskundervisning og sætter særligt pres på institutionerne i Assens by.

  Oplægget tydeliggør de udfordringer som nødvendiggør en ny organisering af tosprogsområdet – en organisering som imødekommer udfordringerne, men ligeledes griber muligheden for et bredere og mere sammenflettet samarbejde på tværs af fagligheder og områder, således at vi ud fra en helhedsorienteret indsats løfter integrationsopgaven i fællesskab.

  Det er et oplæg som understøtter Prof på Tværs, organiseringen i partnerområder og knytter sig til Vision 2018 og I Assens Kommune lykkes alle børn, såvel et ønske om at inddrage alle parter, kommunale såvel som private aktører til en fælles opgaveløsning af integration af familier i Assens Kommune.

  Oplægget er udarbejdet i en tværfaglig arbejdsgruppe, hvori Integration, PPR, Sundhedsplejen og Dagtilbud og Skole har deltaget. Fokus har været at sikre en god start i dagtilbud og skole med afsæt i hele familien, samt tilbud som kan understøtte en god integration i Assens Kommune.

  Børne- og Uddannelsesudvalget godkendte den 3. maj 2016 oplæg til ny organisering af tosprogsområdet i Assens Kommune og sendte sagen i høring i bestyrelser og Med-udvalg i dagtilbud og skoler, samt fællesMed-udvalg.

  Oplægget har i perioden fra den 10. maj 2016 til den 25. maj 2016 været sendt i høring.

  Der er indkommet 42 høringssvar i alt.

  Dagtilbud: 11.

  Skoler: 30.

  Med-udvalg: 1.

  De indkomne høringssvar udtrykker en generel anerkendelse af de udfordringer for tosprogsområdet og deraf behov for en ny organisering, som ligger til grund for det udarbejdede oplæg.

  Høringssvarene udtrykker også en generel opbakning til forslaget, og støtter tanken om en decentralisering af tosprogsomådet.

  Hørringssvarene påpeger en række forskelige fokuspunkter i forhold til oplægget. For nærmere gennemgang af fokuspunkter i høringssvarene, se sammenskrivning af indkomne høringssvar, der er vedlagt som bilag.

  Lovgrundlag

  Folkeskoleloven, samt bekendtgørelse om folkeskolens undervisning i dansk som andetsprog.

  Økonomi

  Fastholdelse af nuværende budget.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 06-06-2016

  Børne- og Uddannelsesudvalget indstiller, at oplægget til ny organisering af tosprogsområdet i dagtilbud og skole sendes til godkendelse i Byrådet.

  Beslutning Byrådet den 29-06-2016

  Indstillingen godkendt.

  Afbud: Arno Termansen og Leif Rothe Rasmussen. Stedfortræder Berit Schaldemose og Helge Kold var indkaldt som stedfortrædere

  Bilag

 • Sagsid.: 16/1356

  Indstilling

  Social- og Sundhedsudvalget indstiller, at Værdighedspolitik for ældreplejen i Assens Kommune og økonomisk redegørelse for 2016 og 2017 godkendes.

  Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

  Beslutningstema

  Sagen forelægges til stillingtagen til oplæg til værdighedspolitik og økonomisk redegørelse.

  Sagsfremstilling

  Folketinget har vedtaget L 105 – forslag til Lov om ændring af lov om social service med tilhørende bekendtgørelse (Værdighedspolitikker for ældreplejen). Efter bekendtgørelsens § 2 skal Værdighedspolitikken som minimum beskrive, hvordan kommunens ældrepleje kan understøtte følgende emner i forhold til plejen og omsorgen af den enkelte ældre: ”Livskvalitet”, ”Selvbestemmelse”, ”Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen”, ”Mad og ernæring” samt ”En værdig død”.

  Værdighedspolitik:
  Byrådet skal beslutte, hvordan der skal arbejdes med de fem områder - herunder hvilke konkrete indsatser kommunen vil iværksætte for at implementere politikken. Senest 1. juli 2016 skal Byrådet have vedtaget og offentliggjort den nye Værdighedspolitik. Der skal samtidig indsendes en Redegørelse til Sundheds- og Ældre Ministeriet for anvendelse af de 8,448 mio. kr. til nye initiativer eller udvidelse af eksisterende indsatser, der understøtter politikken i 2016. Social- og sundhedsudvalget besluttede den 3. februar, at Værdighedspolitikken skal stå på følgende tre ben:

  • Politisk: Social- og Sundhedsudvalget, Ældrerådet (Workshop for Social- og sundhedsudvalget samt Ældreråd og formand for Handicapråd 2. marts)
  • Borgerere: Beboere og pårørende på plejehjem, brugere af borgerdrevne aktivitetstilbud, visiterede daghjem og borgere som er visiteret til hjemmepleje. (4 åbne arrangementer på Aktivcentret i Glamsbjerg samt 3 plejecentre, postkasser på Biblioteker og i Borgerservice samt mulighed for at skrive til mailadresse).
  • Viden og evidens om ældrepleje.

  Der kom en lang række input til både værdier og konkrete indsatser, som Social- og sundhedsudvalget behandlede og prioriterede på møde den 6. april. Ældrerådet har på møde den 19. april ligeledes drøftet værdier i Værdighedspolitikken i henhold til udvalgets beslutning.

  Der er efterfølgende arbejdet videre med de prioriterede værdier og formuleret en Værdighedspolitik for ældreplejen i Assens Kommune, jf. bilag 1.

  Økonomisk Redegørelse
  I henhold til de indledende drøftelser i Social- og sundhedsudvalget den 6. april og i Ældrerådet den 19. april er der udarbejdet et forslag til konkrete indsatser for 8,448 mio. kr., der ud fra en faglig vurdering bedst muligt implementerer Værdighedspolitikken. Forslag til prioritering af midlerne ses i nedenstående tabel, og de prioriterede indsatser er uddybende beskrevet i vedhæftede bilag.  Den faglige vurdering, der ligger til grund for prioriteringen, tager udgangspunkt i eksisterende viden og evidens inden for området, den rehabiliterende tilgang samt i den politiske ambition om, at der arbejdes efter ”EDEN alternative” på kommunens plejehjem.

  Filosofien bag ”Eden alternative” handler om at forbedre de ældres velbefindende og eliminere ensomhed, kedsomhed og hjælpeløshed. Det ligger helt i tråd med ønsket om at skabe mere værdighed i ældreplejen. Prioriteringen bygger samtidig på hele den rehabiliterende tilgang til ældrepleje, som handler om, at den ældre borger kan mestre mest muligt i eget liv og har et sundt og godt liv med høj livskvalitet. 

  Målet med Værdighedspolitikken og de prioriterede indsatser er dermed at styrke og videreudvikle det fokus, der allerede er sat for omsorg og pleje af den enkelte ældre borger i Assens Kommune. 

   Formål

  1000 kr.

  Akutsygepleje

  1.700

  Demensområdet

  500

  Ensomhed

  500

  Rehabilitering

  1000

  Plejehjem 

  4.700

  Udarbejdelse af Værdighedspolitik

  48

  I alt

  8.448

  Tabel 1 Prioritering af midlerne fra Værdighedsmilliarden  

  Assens Kommune modtager 8,448 mio. kr. af Værdighedsmilliarden i årene 2016-2019. Redegørelse for brug af disse midler i 2016 skal indsendes til Sundheds- og Ældreministeriet senest den 1. juli 2016, og senest den 1. november i 2016, 2017 og 2018 for det efterfølgende år. På baggrund af udvalgets drøftelser i april kan midlerne i 2016 og 2017 prioriteres og udmøntes til at understøtte Værdighedspolitikken til de i tabellen nævnte formål. Prioritering af midlerne i 2018 og 2019 besluttes politisk ultimo 2017.

  Politisk proces:

  3/2

  Oplæg til Proces besluttes i Social- og Sundhedsudvalg

  2/3

  ”Kick start workshop” med Social- og Sundhedsudvalg samt Ældreråd – ”Hvad er værdig ældrepleje i Assens Kommune?”     

  Marts

  4 åbne workshops på udvalgte plejehjem, Aktivitetscentre og daghjem. - ”Hvad er værdig ældrepleje i Assens Kommune?”

  6/4

  Social- og Sundhedsudvalg (Første udkast til drøftelse)

  17/4

  Ældrerådsmøde (Første udkast til drøftelse)

  11/5

  Social- og Sundhedsudvalg (Høringsforslag – Politik og Redegørelse)

  17/5

  Ældrerådsmøde (Høringsforslag og Redegørelse jf. SSU 11/5)

  11/5 - 25/5

  Offentlig høring

  24/5

  Fælles MED-Udvalg Social og Sundhed

  8/6

  Social- og Sundhedsudvalg

  20/6

  Økonomiudvalget

  29/6

  Vedtagelse i Byrådet

  1/7

  Offentliggørelse af Værdighedspolitik på www.assens.dk

  1/7

  Redegørelse indsendes til Sundheds- og Ældreministeriet

  Tabel 2 Politisk proces

  Den 11. maj godkendte Social- og Sundhedsudvalget, at Høringsforslag til Værdighedspolitik i udgave 2 blev sendt i offentlig høring frem til 25. maj 2016, og godkendte samtidig den økonomiske redegørelse med konkrete indsatser for 8,448 mio. kr. svarende til prioritering af midlerne i tabel 1.

  Der er kommet tre høringssvar i høringsperioden bl.a. fra Ældrerådet, som har været inddraget undervejs i hele processen og senest haft både Værdighedspolitik og økonomisk redegørelse i høring. Ældrerådet skriver i deres høringssvar: ”Efter en tilfredsstillende proces, hvor Ældrerådet har været inddraget, kan vi kun tilslutte os det fremsendte”. Værdighedspolitik og redegørelse har ligeledes været sendt i høring hos Handicapråd og hos Fælles MED-Udvalg for Social og Sundhed. Høringssvarene er vedlagt som bilag 3, og har ikke givet anledning til ændringer i Værdighedspolitik og økonomiske redegørelse.

  Lovgrundlag

  L 105 – forslag til Lov om ændring af lov om social service med tilhørende bekendtgørelse (Værdighedspolitikker for ældreplejen).

  Økonomi

  Social- og Indenrigsministeriet har fordelt ældremilliarden i 2016-2019 således, at Assens Kommune vil modtage 8,448 mio. kr. ud over budgettet.  Midlerne udmøntes løbende, når Ministeriet har behandlet redegørelserne, dog senest den 1. august 2016. 

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 08-06-2016

  Social- og Sundhedsudvalget godkendte Værdighedspolitik for ældreplejen i Assens Kommune og økonomisk redegørelse for 2016 og 2017.

  Fraværende: Rie Nielsen

  Beslutning Økonomiudvalget den 20-06-2016

  Indstillingen anbefales

  Beslutning Byrådet den 29-06-2016

  Indstillingen godkendt.

  Afbud: Arno Termansen og Leif Rothe Rasmussen. Stedfortræder Berit Schaldemose og Helge Kold var indkaldt som stedfortrædere

  Bilag

 • Sagsid.: 16/13294

  Sagsfremstilling

  Byrådsmedlem Hans Bjergegaard anmoder om, at Byrådet i møde den 29. juni behandler følgende:

  Eventuelt. køb af Assensvej 33 og 33A, Glamsbjerg. I begyndelsen af januar måned rettede ejeren henvendelse til Hans Bjergegaard angående kommunens evt. køb af ejendommen.

  Planafdelingen behandlede sagen og anbefalede, at arealet blev anvendt til boligbebyggelse.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Beslutning Byrådet den 29-06-2016

  Sagen oversendes til Økonomiudvalget med henblik på forberedelse og belysning angående eventuelt køb.

  Afbud: Arno Termansen og Leif Rothe Rasmussen. Stedfortræder Berit Schaldemose og Helge Kold var indkaldt som stedfortrædere

  Bilag

 • Sagsid.:

  Beslutning Byrådet den 29-06-2016

  Til orientering.

  Orientering om henvendelse til miljøministeren vedrørende sagsbehandlingstid i Kystdirektoratet

  Lægevagtsbetjening i Assens Kommune følges tæt af Assens Byråd

  Orientering om henvendelse til transportministeren vedrørende hurtig afklaring af betydning for borger berørt af eventuel ny linjeføring af togbanen over Fyn

  Bilag

 • Sagsid.:

  Beslutning Byrådet den 29-06-2016

  Intet

 • Sagsid.:

  Beslutning Byrådet den 29-06-2016

  Preben Find spurgte til, hvor der kan findes en oversigt over anlægsinvesteringer budgetlagt i 2016, som ikke når at blive gennemført

 • Sagsid.: 13/28479
 • Sagsid.: 14/27099
 • Sagsid.: 16/1966
 • Sagsid.: 16/14311

  Indstilling

  Det indstilles på baggrund af gruppeformændenes drøftelser:

  • At der iværksættes et midlertidigt ansættelsesstop for ledere inden for skole- og dagtilbudsområdet,
   at ansættelsesstoppet træder i kraft pr. 29. juni 2016 og er gældende indtil videre
  • At der indføres et midlertidigt stop for budgetlagte, ikke-igangsatte anlægsarbejder på samme område.
  • At der træffes beslutning om omfanget af ansættelses- og anlægsstop, jf. oversigt i sagsfremstillingen.

  Børne- og Uddannelsesudvalget anmodes om til Byrådets 2. budgetseminar at fremsende oplæg til modeller om fremtidens fagligt og økonomisk bæredygtige skole- og dagtilbud.

  Økonomiudvalget anbefaler indstillingen med bemærkning om at følgende vakante lederstillinger er omfattet af beslutningen:

  • Ebberup Skole – viceskoleinspektør
  • Skallebølle Skole – leder
  • Områdeinstitution Tommerup – daglige leder
  • Dagplejen – leder

  samt eventuelt kommende vakante lederstillinger på det decentrale niveau inden for skole- og dagtilbudsområdet.

  Økonomiudvalget anbefaler endvidere at følgende anlæg budgetlagt i 2016 er omfattet af beslutningen:

  • Pulje til renovering  af skoler – 9.750 mio. kr. , idet bemærkes at projektering kan fortsættes op til en ramme på 0,250 mio. kr. i indeværende år.

  Beslutningstema

  Sagen forelægges til politisk stillingtagen til eventuelt midlertidigt ansættelsesstop for ledere inden for skole- og dagtilbudsområdet og udskydelse af budgetlagte ikke-igangsatte anlægsarbejder inden for samme område.

  Sagsfremstilling

  I forlængelse af Byrådets budgetseminar den 23. juni forelægges sag vedrørende skabelse af en langtidsholdbar samlet løsning på skole- og dagtilbudsområdet i Assens Kommune med virkning fra skoleåret 2017/2018.

  Byrådets drøftelser tog sit udgangspunkt i ønsket om at skabe og fastholde rammerne for fortsat faglig bæredygtighed og høj kvalitet i kommunens dagtilbud og skoler. Fokus er på, at sikre et skole- og dagtilbud, hvor ”børnene kan blive så dygtige, som de kan”, (jf. folkeskoleloven). 

  Dette kræver – også i lyset af den økonomiske situation for Assens Kommune – at finansieringen af området gentænkes, herunder i forhold til at skabe sammenhæng mellem drift og anlæg.

  Byrådets partier er derfor enige om, at Børne- og Uddannelsesudvalget skal arbejde med oplæg til modeller med udgangspunkt i ovenstående og planstrategi 2015. For at skabe en ramme om dette arbejde er Byrådets partier enige om, at der skal indføres et midlertidigt ansættelsesstop for ledere inden for skole- og dagtilbudsområdet, og at der derfor også indføres et midlertidigt anlægsstop for arbejder, hvor der ikke er indgået kontrakt.

  Pt er følgende lederstillinger inden for skole- og dagtilbudsområdet vakante:

  • Ebberup Skole – viceskoleinspektør
  • Skallebølle Skole – leder
  • Assensskolen – leder
  • Områdeinstitution Tommerup – daglig leder
  • Dagplejen – leder
  • Afdelingsleder Dagtilbud og Skole

  Følgende anlæg er budgetlagt i 2016 på skole- og dagtilbudsområdet:

  • Pulje til renovering af skoler
  • Andel af almindelig bygningsvedligeholdelse

  Sagen fremsendes på tillægsdagsorden til Byrådets møde, idet sagen ikke kan tåle udsættelse til ordinær behandling i august 2016.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Økonomiudvalget den 29-06-2016

  Økonomiudvalget anbefaler indstillingen med bemærkning om at følgende vakante lederstillinger er omfattet af beslutningen:

  • Ebberup Skole – viceskoleinspektør
  • Skallebølle Skole – leder
  • Områdeinstitution Tommerup – daglige leder
  • Dagplejen – leder

  samt eventuelt kommende vakante lederstillinger på det decentrale niveau inden for skole- og dagtilbudsområdet.

  Økonomiudvalget anbefaler endvidere at følgende anlæg budgetlagt i 2016 er omfattet af beslutningen:

  • Pulje til renovering  af skoler – 9.750 mio. kr. , idet bemærkes at projektering kan fortsættes op til en ramme på 0,250 mio. kr. i indeværende år.

  Beslutning Byrådet den 29-06-2016

  Indstillingen godkendt.

  Afbud: Arno Termansen og Leif Rothe Rasmussen. Stedfortræder Berit Schaldemose og Helge Kold var indkaldt som stedfortrædere