icon-Politik

Politik

Referat

Onsdag den 1. juni 2016 kl. 17:00

Mødested: Verninge skole
Udvalg: Byrådet
Medlemmer: Søren Steen Andersen, Dan Gørtz, Lars Kristian Pedersen, Tanja Møllegaard Løvgren, Leif Wilson Laustsen, Rie Nielsen, Henrik Mott Frandsen, Ole Knudsen, Erik Klindt Andersen, Henning Jensen, Bodil Boesgaard, Jens Henrik W. Thulesen Dahl, Hans Bjergegaard, Betina Signe Stick, Tage Kiltang Bartholin, Finn Viberg Brunse, Charlotte Christiansen, Leif Rothe Rasmussen, Henrik Hansen, Charlotte Vincent Petersen, Elmer Philipsen, Lars Søgaard, Lone Akselsen, Sara Emil Baaring, Arno Termansen, Mogens Mulle Johansen, Malene Rye Andersen, Poul Poulsen, Ena Nørgaard
 • Sagsid.:

  Beslutning Byrådet den 01-06-2016

  Dagsordenen godkendt

 • Sagsid.: 16/11767

  Indstilling

  Beredskab Fyn og Beredskabskommissionen fremsender foreløbig indstilling om, at den risikobaserede dimensionering (RBD) godkendes.

  Beslutningstema

  Sagen forelægges til godkendelse af den risikobaserede dimensionering (RBD) for Beredskab Fyn godkendes.

  Sagsfremstilling

  Beredskab Fyn blev – som en konsekvens af en aftale fra juni 2014 mellem KL og den daværende regering - etableret som et § 60 selskab med én fælles Beredskabskommission pr. 1. januar 2016 og er en sammenlægning af beredskaberne i kommunerne Kerteminde, Nordfyn, Odense, Ærø, Langeland, Nyborg, Fåborg-Midtfyn, Assens og Svendborg.

  I henhold til Beredskabslovens § 25, stk. 1 sammenholdt med Bekendtgørelse af 3/8 2005 om dimensionering af det kommunale redningsberedskab, § 4, stk.1 og 2, fremgår, at kommunerne skal udarbejde en risikobaseret dimensionering (RBD), når der sker væsentlige ændringer i forhold til de eksisterende RBD. Endvidere fremgår, at denne plan skal fremsendes til Beredskabsstyrelsen til udtalelse.

  Endelig fremgår af Beredskabslovens § 25, at kommunalbestyrelsen skal godkende RBD-en.

  Det skal endvidere oplyses, at alle 9 kommunalbestyrelser skal godkende RBD-en for at RBD-en kan betragtes som godkendt.

  Den risikobaseret dimensionering forelægges Beredskabskommissionen til foreløbig godkendelse. Arbejdet blev startet op i starten af september 2015 med en forhåndsdialog med beredskabsstyrelsen. Dialogen medførte den allerede kendte udsættelse i forhold til en implementering pr. 1. januar 2016 af det operative beredskab. Arbejdet med RBD’en er foregået i en arbejdsgruppe og har indbefattet en bred involvering af medarbejdere og beredskabsansatte i Falck A/S Danmark med forskellige funktioner og fra alle 9 kommuner for at sikre grundlaget for en fyldestgørende analyse af de dimensionerende forhold i de 9 kommuner. Arbejdet og analyserne bygger også på et meget omfattende datagrundlag hentet i diverse kommunale og statslige databaser. Planen har endvidere været sendt i høring hos Fyns Politi og internt hos medarbejderne i beredskab Fyn. Høringerne har ikke indeholdt kritiske forhold, men har givet anledning til en uddybning af flere forhold i RBD.

  Beredskabskommissionen foretog den 12. april 2016 en foreløbig godkendelse af RBD-en med en bemærkning om, at Langeland ønsker en indgående drøftelse af oplægget til nedlæggelse af indsatslederne på Langeland.

  Efterfølgende er RBD-en den 18. april 2016 fremsendt til Beredskabsstyrelsen til udtalelse. Beredskabsstyrelsen og Beredskab Fyn har i forlængelse heraf haft et afklarende møde den 17. maj 2016.

  Når udtalelsen fra Beredskabsstyrelsen foreligger, fremsendes denne til alle Beredskab Fyns ejer kommuner. Beredskabskommissionen blev orienteret om udtalelsen fra Beredskabsstyrelsen den 30. maj 2016.

  Kommunerne fremlægger RBD til godkendelse i alle kommunalbestyrelser i perioden fra 25. maj – 27. juni 2016.

  Herefter er det hensigten, at Beredskabskommissionen på sit møde den 29. juni 2016 forelægges den endelige RBD med henblik på endelig godkendelse, således at den risikobaseret dimensionering kan træde i kraft til den 1. september 2016.

  Beslutningskompetence

  Byrådet og endeligt Beredskabskommissionen

  Beslutning Byrådet den 01-06-2016

  Indstillingen godkendt.

  Bilag

 • Sagsid.: 15/27882

  Indstilling

  Direktionen indstiller, at 1. budgetopfølgning tages til efterretning og at følgende indstilles til Byrådet:

  • at der gives en tillægsbevilling på 2.274.000 kr. vedrørende salg af KMD ejendomme. Beløbet finansieres af en negativ tillægsbevilling under finansiering. Der søges om at bevillingen ligeledes gives i overslagsårene med 1.479.000 kr. i 2017, 1.057.000 kr. i 2018 og 211.000 kr. i 2019 og frem.
  • at der gives en tillægsbevilling på 392.000 kr. til Beredskab, finansieret af Miljø- og Teknikudvalget. Der søges om at bevillingen ligeledes gives i overslagsårene med 401.000 kr.
  • at der gives en negativ tillægsbevilling på 551.000 kr. vedrørende Børn og Unge. Beløbet finansierer en tilsvarende tillægsbevilling på Børne- og Uddannelsesudvalget. Der søges om at bevillingen ligeledes gives i overslagsårene med 863.000 kr. i 2017 og 2018, og 663.000 kr. i 2019 og frem.

  Miljø- og Teknikudvalget indstiller:

  • at der gives en negativ tillægsbevilling på 392.000 kr. vedrørende Beredskab. Beløbet finansierer en tilsvarende tillægsbevilling på Økonomiudvalget. Der søges om at bevillingen ligeledes gives i overslagsårene med 401.000 kr.

  Miljø- og Teknikudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget indstiller:

  • at der gives en tillægsbevilling på 70.000 kr. til Miljø- og Teknikudvalget vedrørende Assens Vandrehjem. Beløbet finansieres af en negativ tillægsbevilling på Kultur- og Fritidsudvalget, jf. Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning af den 7. januar 2016

  Børne- og Uddannelsesudvalget indstiller:

  • Der gives en tillægsbevilling på 551.000 kr., finansieret af Økonomiudvalget. Der søges om at bevillingen ligeledes gives i overslagsårene med 863.000 kr. i 2017 og 2018 og 663.000 kr. i 2019 og frem.

  Børne- og Uddannelsesudvalget og Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget indstiller:

  • at der gives en tillægsbevilling på 480.000 kr. til særlig støtte og løntilskud på Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget. Beløbet finansieres af en negativ tillægsbevilling på Børne- og Uddannelsesudvalget. Der søges om at bevillingen ligeledes gives i overslagsårene med 491.000 kr.

  Samlet har de ansøgte tillægsbevillinger ingen kassepåvirkning, da det alene er budgetter, der flyttes fra en bevilling til en anden jf. nedenstående skema:

  Økonomiudvalget anbefaler indstillingerne.

  Beslutningstema

  Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 – drift forelægges til politisk behandling.

  Sagsfremstilling

  Det forventede regnskab på Økonomiudvalgets område:

  Samlet set viser budgetopfølgningen for Økonomiudvalget, at der forventes et mindreforbrug på 1.509.000 kr. Mindreforbruget ligger indenfor servicerammen.

  Det forventede regnskab på alle udvalg:

  Den samlede budgetopfølgning for alle udvalg, viser et forventet merforbrug på 1.052.000 kr. for driften.

  Afvigelserne på de enkelte udvalg fremgår af nedenstående opgørelse:

  Der kan knyttes følgende overordnede bemærkninger til afvigelserne:

  • Børne- og Uddannelsesudvalget skønner et mindreforbrug på 750.000 kr. De primære afvigelser kan henføres til det almene skoleområde, som forventer et mindreforbrug på 1.312.000 kr. og STU (Særlig Tilrettelagt Undervisning), som forventer mindreforbrug på 1.832.000 kr. pga. færre elever. Modsat forventes et merforbrug på 2.304.000 kr. til specialskoler som følge af flere elever og et merforbrug på 514.000 til uddannelseshjælp.
  • Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget skønner et mindreforbrug på 619.000 kr. De primære afvigelser kan henføres til kontanthjælp og integrationsydelse til borgere under integrationsprogrammet, hvor der forventes til mindreforbrug på 1.474.000 kr. pga. færre nye borgere indtil videre i 2016. Derudover forventes et mindreforbrug på 1.782.000 kr. til sygedagpenge, 1.247.000 kr. til kontantydelse, 1.982.000 kr. til ressourceforløb og 2.576.000 kr. pga. færre borgere i seniorjob. Modsat forventes et merforbrug på 2.194.000 kr. til kontanthjælpsområdet, 2.543.000 kr. til fleksjobområdet, 3.263.000 til Ledighedsydelse og 2.864.000 kr. til jobafklaringsforløb pga. flere modtagere.
  • Social- og Sundhedsudvalget skønner et merforbrug på 4.058.000. I det forventede merforbrug er indregnet det underskud på 4.783.000 kr., som er overføret fra 2015. Det overførte underskud behandles i en sideløbende politisk proces. Når man ser bort fra det overførte underskud viser budgetopfølgningen et forventet mindreforbrug på 725.000 kr., som primært kan henføres til et mindreforbrug på 3.109.000 kr. til handicapinstitutioner, 2.699.000 kr. til sundhedsøkonomi (medfinansiering af sundhedsvæsenet) samt færre visiterede timer til hjemmeplejen som følge af rehabiliteringsindsatsen. Modsat forventes et merforbrug på 3.609.000 kr. til hjælpemidler, 1.614.000 til det centrale handicapområde pga. øget tilgang af egne borgere, 2.399.000 kr. til socialt udsatte pga. ekstraordinært dyre foranstaltninger samt et stigende antal.
  • De øvrige udvalgs afvigelser skyldes hovedsageligt korrektioner mellem bevillingsområder.

  Samlenotater til de enkelte udvalgsområder er vedlagt som bilag.

  Budgetopfølgningen har været forelagt alle fagudvalg og er taget til efterretning.

  Lovgrundlag

  Styrelseslovens § 40

  Økonomi

  Økonomiudvalgets område

  (i 1.000 kr.)

  Forventet regnskab

  Korrigeret

  budget

  Oprindeligt budget

  Afvigelse til korr. budget

  Tillægs-bevilling

  Overførsel til 2017

  ØKU – uden overførselsadgang

  34.093

  34.218

  33.197

  -125

  0

  0

  ØKU – med overførselsadgang

  196.753

  198.137

  206.112

  -1.384

  2.115

  -3.107

  ØKU i alt

  230.846

  232.355

  239.309

  -1.509

  2.115

  -3.107

  (minus = mindreforbrug)

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Beslutning Økonomiudvalget den 23-05-2016

  Indstillingerne anbefales.

  Beslutning Byrådet den 01-06-2016

  Indstillingerne godkendt.

  Bilag

 • Sagsid.: 15/27882

  Indstilling

  Økonomiudvalget anbefaler, at 1. budgetopfølgning tages til efterretning og at følgende indstilles til Byrådet:

  • at der gives en negativ tillægsbevilling på 2.274.000 kr. vedrørende salg af KMD ejendomme. Beløbet finansierer en tillægsbevilling under drift. Der søges om at bevillingen ligeledes gives i overslagsårene med 1.479.000 kr. i 2017, 1.057.000 kr. i 2018 og 211.000 kr. i 2019 og frem.

  Beslutningstema

  Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 – Finansiering på Økonomiudvalget forelægges.

  Sagsfremstilling

  Samlet set viser budgetopfølgningen indenfor Finansiering - Økonomiudvalget, at der forventes et mindreforbrug på 6.054.000 kr.

  Social- og Indenrigsministeriet meddelte Assens Kommune den 6. oktober 2015, at regeringen og KL er enige om at videreføre det ekstraordinære integrationstilskud på 200 mio. kr. samt investeringstilskuddet på 125 mio. kr. i 2016. Dette giver en forøgelse af indtægtsbudgettet på 3.780.000 kr. indenfor tilskud og udligning.

  Lovgrundlag

  Styrelseslovens § 40

  Økonomi

  (i 1.000 kr.)

  Forventet regnskab

  Korrigeret

  budget

  Opr. budget

  Afvigelse til korr. budget

  Tillægs-bevilling

  Overførsel til 2017

  Skatter og tilskud

  -2.580.242

  -2.576.462

  -2.576.462

  -3.780

  -3.780

  0

  Renter

  -4.293

  -2.019

  -2.019

  -2.274

  -2.274

  0

  Afdrag på lån

  34.410

  34.410

  34.410

  0

  0

  0

  Øvrige finansforskydninger

  -5.200

  -5.200

  -5.200

  0

  0

  0

  Finansiering i alt

  -2.555.325

  375.045

  376.226

  -619

  480

  83

  (minus = indtægt)

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Beslutning Økonomiudvalget den 23-05-2016

  Indstillingen anbefales.

  Beslutning Byrådet den 01-06-2016

  Indstillingen godkendt.

  Bilag

 • Sagsid.: 15/3765

  Indstilling

  Et flertal af Social- og Sundhedsudvalget bestående af V og O indstiller, at model 3 anvendes til udmøntning i indeværende års budget af det overførte underskud vedr. regnskab 2015.

  Et mindretal bestående af A og Ø stemmer imod indstillingen. A og Ø kan ikke støtte forslaget, da det for det første er et angreb på den grundlæggende decentraliseringsaftale, der har været gældende i årtier. For det andet skyldes overskridelserne udefra kommende faktorer og ikke dårlig styring fra området. For det tredje har stort set alle de decentrale enheder på forespørgsel meddelt, at de ikke er i stand til at levere pengene.

  Et flertal af Økonomiudvalget, 4 medlemmer, V og O anbefaler indstillingen fra et flertal af Social- og Sundhedsudvalget.

  Et mindretal af Økonomiudvalget, 3 medlemmer, A og F, stemmer imod indstillingen og tiltræder udtalelsen fra mindretallet i Social- og Sundhedsudvalget.

  Beslutningstema

  Social- og Sundhedsudvalget skal beslutte forslag til udmøntning af det overførte underskud vedrørende regnskab 2015.

  Sagsfremstilling

  Byrådet følger den 30. marts 2016 Økonomiudvalgets indstilling vedr. drift-overførsel fra 2015 til 2016.

  Det betyder, at Social- og Sundhedsudvalget til budget 2016 overfører underskud på 4.783.000 kr., og at Social- og Sundhedsudvalget skal udarbejde forslag til udmøntning af det overførte underskud i indeværende års budget inden udgangen af maj måned.

  Udvalget behandlede indledningsvis temaet på udvalgsmødet i april 2016.

  Et flertal af udvalget bestående af V og O anmodede om, at de decentrale enheder med overskud i regnskab 2015 forespørges om i hvilket omfang, de rent undtagelsesvis i år vil kunne bidrage til udvalgets opgave med dækning af underskuddet. Forespørgslen har været sendt ud til de decentrale enheder og svar på forespørgslen er vedlagt som bilag.

  Social- og Sundhedsudvalget anmoder om, at administrationen beregner forslag til konkrete besparelser til løsning af udvalgets opgave.

  Administrationens forslag til indfrielse af overført merforbrug fra regnskab 2015

  Model 1

  Reduktion af de decentrale lønbudgetter

  Reduktion i decentrale enheder lønbudgetter

  3.684.000 kr.

  Reduktion i Ressourcemodel Social Assens

  1.099.000 kr.

  I alt

  4.783.000 kr.

  Tallene er korrigeret for tab af indtægt fra andre kommuner

  Bilag viser konsekvenserne for de enkelte enheder.

  Model 2

  Model 2 rummer tilsammen to tiltag;

  1. de decentrale enheders mindreforbrug, der finder det muligt at bidrage med et engangsbeløb til Social- og Sundhedsudvalget opgave (1.430.000 kr. fra centralt mindreforbrug + Bosteder uden døgn 260.000 kr. + Sundhedsfremme 175.000 kr. + Duedalen 300.000 kr.),
  2. en reduktion af de decentrale lønbudgetter, jf. model 1.

  1. Decentrale enheders mindreforbrug

  2.165.000 kr.

  2. Reduktion i decentrale lønbudgetter

  2.017.000 kr.

  2. Reduktion i Ressourcemodel Social Assens

     602.000 kr.

  I alt

  4.783.000 kr.

  Tallene er korrigeret for tab af indtægt fra andre kommuner

  Bilag viser konsekvenserne for de enkelte enheder.

  Model 3

  Model 3 rummer tilsammen tre tiltag;

  1. de decentrale enheders mindreforbrug, der finder det muligt at bidrage med et engangsbeløb til Social- og Sundhedsudvalget opgave
  2. en reduktion af de decentrale lønbudgetter, jf. model 1
  3. igangsætning af strategisk initiativer – reduktion i visiterede timer i hjemmeplejen.

  1. Decentrale enheders mindreforbrug

   2.165.000 kr.

  2. Reduktion i decentrale lønbudgetter

   1.632.000 kr.

  2. Reduktion i Ressourcemodel Social Assens

      486.000 kr.

  3. Strategisk initiativ

      500.000 kr.

  I alt

  4.783.000 kr.

  Tallene er korrigeret for tab af indtægt fra andre kommuner

  Bilag viser konsekvenserne for de enkelte enheder

  Økonomi

  Se bilag

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 11-05-2016

  Et flertal af Social- og Sundhedsudvalget bestående af V og O indstiller, at model 3 anvendes til udmøntning i indeværende års budget af det overførte underskud vedr. regnskab 2015.

  Et mindretal bestående af A og Ø stemmer imod indstillingen. A og Ø kan ikke støtte forslaget, da det for det første er et angreb på den grundlæggende decentraliseringsaftale, der har været gældende i årtier. For det andet skyldes overskridelserne udefra kommende faktorer og ikke dårlig styring fra området. For det tredje har stort set alle de decentrale enheder på forespørgsel meddelt, at de ikke er i stand til at levere pengene.

  Beslutning Økonomiudvalget den 23-05-2016

  Drøftet.

  Sagen genoptages på ekstraordinært Økonomiudvalgsmøde den 1. juni.

  Beslutning Økonomiudvalget den 01-06-2016

  Et flertal af Økonomiudvalget, 4 medlemmer, V og O anbefaler indstillingen fra et flertal af Social- og Sundhedsudvalget.

  Et mindretal af Økonomiudvalget, 3 medlemmer, A og F, stemmer imod indstillingen og tiltræder udtalelsen fra mindretallet i Social- og Sundhedsudvalget.

  Beslutning Byrådet den 01-06-2016

  Poul Poulsen B, fremsatte følgende ændringsforslag:

  Byrådet godkender finansiering af det overførte merforbrug fra budget 2015 i form af decentrale enheders mindreforbrug og strategisk initiativ som beskrevet som delelementer i model 3.

  Byrådet anmoder i øvrigt Social- og Sundhedsudvalget om en nærmere beskrivelse af konsekvenser af model 3’s elementer vedrørende reduktion i decentrale lønbudgetter og reduktion i ressourcemodel social Assens.

  Ændringsforslaget sattes til afstemning.

  For stemte 1 medlem, B

  Imod stemte 28 medlemmer, A, C, F, O, V og Ø.

  Ingen medlemmer stemte hverken for eller imod.

  Ændringsforslaget var herefter bortfaldet.

  Økonomiudvalgets flertals indstilling sattes herefter til afstemning.

  For stemte 16 medlemmer, C, V og O

  Imod stemte 12 medlemmer, A, F og Ø

  1 medlem, B, stemte hverken for eller imod.

  Økonomiudvalgets flertals indstilling var herefter vedtaget.

  Bilag

 • Sagsid.: 16/10824

  Indstilling

  Økonomiudvalget anbefaler, at Assens Havns regnskab for 2015 godkendes med bemærkning om at følgende beskrives nærmere til Byrådets behandling:

  • Tilgodehavender
  • Langfristet gæld
  • Lønudgifter

  Beslutningstema

  Assens Havns regnskab for 2015 forelægges til Byrådets godkendelse.

  Sagsfremstilling

  Havneaktiviteten i Assens Havn fra kommunesammenlægningen til udgangen af 2015 har været forskellig, og dermed er årene svære at sammenligne. Men overordnet set kan det konkluderes, at omsætningen har svinget mellem 5,3 mio. kr. til 2,6 mio. kr., og dermed er regnskabsåret 2015 det år, hvori Assens Havn har realiseret den laveste omsætning siden kommunesammenlægningen. 

  Den lave omsætning medfører, at regnskabsresultatet for Assens Havn bliver negativt efter afdrag på gæld samt nedskrivning på materielle anlægsaktiver. Dette er en tendens, der er gældende for flere af de tidligere regnskabsår med undtagelse af 2007 og 2013.

  Regnskabsresultatet er det tredje dårligste resultat for perioden 2007 til 2015, og revisionen konkluderer i den forbindelse,

              ”Havnen har igen i regnskabsåret realiseret et underskud og fortsætter dette de kommende år, kan det indikere, at der er behov for nedskrivning af havnens materielle anlægsaktiver. Konsekvensen heraf er, at de fremtidige afskrivninger reduceres og således der kan fremvises et forbedret resultat, men med en mindre egenkapital til følge.”

              ”Vi vil derfor anbefale, at ledelsen overvejer værdiansættelsen løbende og særligt inden næste regnskabsaflæggelse for regnskabsåret 2016”

  Den lave omsætning i 2015 skyldes en væsentlig nedgang i gods som kom over kajen, idet der samlet set kom 22.214 tons gods i 2015 mod 63.885 tons i 2014.

  Ovenstående indikere, at såfremt indtægterne fra flis ikke helt eller delvis kan erstattes af andre indtægter vil regnskabet for 2016 forventeligt også gå i minus, og dermed er forretningsgrundlaget for Assens selvstyre havn udfordret. Havnen har formået at sænke udgifterne i regnskabsåret 2015, men ikke tilstrækkeligt for at opnå balance.

  Ledelsen er opsøgende i forhold til at få alternative varer ind over kajen, men erkender at vanerne skal ændres således at nye mæglere finder havnen attraktiv. Der har dog været fremgang på antallet af lystbåde, men dette har ikke haft den store virkning på indtægten, da havnen har justeret priserne ned.

  Balancen angiver, at egenkapitalen er faldet i Assens Havn henover perioden 2007 til 2015. Der forekom en forbedring i balancen i 2013, og dette skyldes et særdeles godt regnskabsår. Samlet set er egenkapitalen mindsket med 6,3 mio. kr. siden kommunesammenlægningen.

  Den langfristede gæld er i perioden fra kommunesammenlægningen steget fra 8,2 mio. kr. til 15,5 mio. kr. i 2015, og den kortfristede gæld er øget fra 0,1 mio. kr. til 4,9 mio. kr. i 2015.

  Der er vedhæftet et bilag, som viser de ovenfor nævnte bevægelser.

  Lovgrundlag

  Havnelovens §9, stk. 3

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Beslutning Økonomiudvalget den 23-05-2016

  Ole Knudsen blev erklæret inhabil og forlod mødet under sagens behandling.

  Økonomiudvalget anbefaler indstillingen med bemærkning om at følgende beskrives nærmere til Byrådets behandling:

  • Tilgodehavender
  • Langfristet gæld
  • Lønudgifter

  Beslutning Byrådet den 01-06-2016

  Ole Knudsen blev erklæret inhabil og forlod mødet under sagens behandling.

  Byrådet godkendte regnskab 2015 for Assens Havn.

  Bilag

 • Sagsid.: 16/8709

  Indstilling

  Økonomiudvalget anbefaler, at

  • Direktionens forslag til justering af antallet af vicedirektørområder godkendes og fremsendes til byrådets endelig godkendelse
  • kommunaldirektøren i overensstemmelse med ansvarsfordelingen fremover har kompetencen justeringen af organisationen på niveauet under direktionen

  Beslutningstema

  Godkendelse af direktionens forslag til justering af antallet af vicedirektørområder i Velfærd.

  Sagsfremstilling

  Den 18. december 2013 vedtog Assens Kommunes Byråd en ny administrativ struktur for kommunens organisation (jf. notat af 31. oktober 2013).

  Den oprindelige tanke var, at den nye struktur skulle understøtte og forfølge to udviklingsspor:

  1. Vækstsporet og realiseringen af Vision 2018, herunder en tværgående indsats i forhold til flere af de velfærdspolitiske udfordringer (bl.a. arbejdsmarked, uddannelse og erhvervspolitik)

  2. Strategierne vedrørende velfærdsteknologi, aktivt medborgerskab og innovation –

  og i forlængelse heraf kulturprojektet Prof på Tværs (udviklingen af et forpligtende samarbejde i netværk på tværs af de formelle administrative strukturer)

  Derfor lagde beslutningen blandt andet op til at samle velfærdsområdet under én direktør og dermed styrke det tværgående arbejde og koordinering på området.

  Den nye struktur har nu fungeret i lidt mere end 2 år og i forlængelse af at stillingen som vicedirektør for Familie, Unge og Uddannelse nu er vakant, har direktionen vurderet mulighederne for at styrke arbejdet og resultatskabelsen i Velfærd yderligere.

  Børne- og uddannelsesområdet skal i den kommende tid prioritere tre hovedopgaver:

  • Et enigt byråd har investeret kraftigt i forebyggelse på området for sårbare børn. Der skal derfor arbejdes målrettet med implementering af Assens Kommunes svar på ”Sverigesmodellen”. Dette indebærer et skærpet fokus på forebyggelse i myndighedsarbejdet, tværfagligt samarbejde ind i og sammen med normalområdet.
  • Vision 2018 – Uddannelse til alle. Ungeenheden er et væsentligt organisatorisk tiltag i kølvandet på Vision 2018 og ambitionen om Uddannelse til alle. Den succesfulde etablering og opstart af Ungeenheden skal følges op med fokus på både konsolidering og nye indsatser.
  • Skole- og dagtilbudsområdets fortsatte udvikling. Området skal til stadighed fremstå som et attraktivt område for såvel ansatte, potentielle tilflyttere, og sidst – men ikke mindst – vores nuværende borgere.

  Direktionen har vurderet, at den ledelsesmæssige koordinering i området fremover skal styrkes væsentligt, således at afdelingerne under eet rustes til at imødekomme og løse fremtidens udfordringer og i højere grad tænker og handler på tværs, end det opleves gjort i dag.

  Det er endvidere nødvendigt, at der også fremover skal være en stærk, central ledelse af skole- og dagtilbudsområdet, som kan sikre en fortsat implementering af folkeskolereformen og øvrig udvikling af tilbuddene.

  Direktionen foreslår på den baggrund, at Dagtilbud- og Skole samt Familie, Unge og Uddannelse samles i én samlet organisation under ledelse af én vicedirektør. Hertil kommer, at Dagtilbud- og Skoleområdet styrkes med etablering af en ny leder heraf med reference til Vicedirektøren.

  Dette indebærer, at den vakante vicedirektørstilling nedlægges, således at Velfærd fremover består af to områder af sammenlignelig organisatorisk størrelse, med hver en vicedirektør:

  · Social, Sundhed og Arbejdsmarked

  · Børn, Unge og Uddannelse

  Med henblik på information og drøftelse har forslaget været forelagt kommunens hovedsamarbejdsudvalg (HovedMEDudvalget).


  HovedMEDudvalget tog forslaget til efterretning. HovedMEDudvalget finder det væsentligt, at den ændrede organisering ikke medfører et øget træk på det decentrale ledelsesniveau.  Medarbejderrepræsentanterne udtrykte en forventning om, at kompetencen i denne type af organisationsændringer er forankret hos kommunaldirektøren.

  Direktionen bemærker heroverfor, at den samtidige ledelsesmæssige styrkelse af dagtilbud - og skoleområdet netop skal ses som en sikring at forslaget ikke medfører et øget træk på det decentrale ledelsesniveau. 

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Beslutning Økonomiudvalget den 23-05-2016

  Indstillingen anbefales.

  Beslutning Byrådet den 01-06-2016

  Indstillingen godkendt

  Bilag

 • Sagsid.: 15/13201

  Indstilling

  Borgmesteren indstiller, Erik Klindt Andersen indtræder som medlem af Handicaprådet med Bodil Boesgaard som stedfortræder.

  Beslutningstema

  Godkendelse af nyt medlem til Handicaprådet.

  Sagsfremstilling

  Handicaprådet i Assens består pt. af følgende byrådsmedlemmer:

  Rie Nielsen med Lars Kristian Pedersen som stedfortræder

  Bodil Boesgaard med Erik Klindt Andersen som stedfortræder

  Betina Stick med Tage Kiltang Bartholin som stedfortræder

  Henrik Hansen med Lars Søgaard som stedfortræder

  Poul Poulsen med Malene Rye Andersen som stedfortræder.

  Valggruppen V-C-O har meddelt, at de ønsker at ændre udpegningen, så Erik Klindt Andersen bliver medlem af Handicaprådet med Bodil Boesgaard som stedfortræder.

  Lovgrundlag

  Handicaprådets forretningsorden

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Byrådet den 01-06-2016

  Indstillingen godkendt

 • Sagsid.: 16/9194

  Indstilling

  Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget indstiller:

  • at forslag til ophævelse af ”Lokalplan 65 Erhvervsområde Smedevej/Buchwaldsvej Tommerup st.” vedtages og sendes i 8 uges høring
  • at forslag til ophævelse af ”Lokalplan 46 Erhvervs- og boligområde i Tommerup st.” for den del, der ligger indenfor områdefornyelsesområdet vedtages og sendes i 8 ugers høring
  • at beslutningskompetencen ved den endelige vedtagelse delegeres til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

  Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

  Beslutningstema

  Det er til beslutning, om forslag til ophævelse af ”Lokalplan 65 Erhvervsområde Smedevej/Buchwaldsvej Tommerup st.”, samt forslag til ophævelse af dele af ”Lokalplan 46 Erhvervs- og boligområde i Tommerup st.” skal vedtages og sendes i 8 ugers høring.

  Det er også til beslutning, om beslutningskompetencen ved den endelige vedtagelse skal delegeres til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget.

  Sagsfremstilling

  Erhvervs- og Vækstudvalget besluttede den 4. januar 2016 at der skulle igangsættes en områdefornyelse af industriområdet Buchwaldsvej og Smedevej i Tommerup St., og som følge heraf, at der blandt andet skulle udarbejdes forslag til ophævelse af lokalplanlægningen for området og efterfølgende en rammelokalplan.

  Områdefornyelsesområdet er dækket af Lokalplan 65 og delvist af Lokalplan 46 jf. nedenstående kort:


  Oversigtskort over områdefornyelsesområdet Buchwaldsvej/Smedevej, der er omfattet af Lokalplan 65 og delvist af Lokalplan 46.

  Ved ophævelsen af den gældende lokalplanlægning vil det være kommuneplanens rammebestemmelser og de bygningsregulerende bestemmelser i bygningsreglementet, der vil gælde i området. Eksisterende lovlige anvendelse og aktiviteter i området kan bibeholdes uændret, selvom lokalplanen bliver ophævet.

  Med ophævelsen af den gældende lokalplanlægning for området er første skridt mod en områdefornyelse taget. I den videre proces skal der i første omgang udarbejdes en rammelokalplan og senere en byggeretsgivende lokalplan. Der skal også ske en afklaring i forhold til mulige samarbejdspartnere, lokale investorer og entreprenører, og ikke mindst indledes en dialog med ejerne af ejendommene om deres ønsker og eventuelle roller i omdannelsen.

  Ifølge planloven § 33, stk. 2 kan der først træffes beslutning om ophævelse af lokalplanen efter, at et forslag herom med ledsagende forklaring af de retlige og faktiske konsekvenser af ophævelsen har været offentliggjort i mindst 8 uger.

  Det foreslås, at Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget bemyndiges til at træffe endelig beslutning om ophævelsen af lokalplanen i forlængelse af den offentlige fremlæggelse.

  Lovgrundlag

  Aflysning af lokalplanen sker i medfør af lov om planlægning (lovbekendtgørelse nr. 1529 af 23. november)

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 09-05-2016

  Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget indstiller:

  • at forslag til ophævelse af ”Lokalplan 65 Erhvervsområde Smedevej/Buchwaldsvej Tommerup st.” vedtages og sendes i 8 uges høring
  • at forslag til ophævelse af ”Lokalplan 46 Erhvervs- og boligområde i Tommerup st.” for den del, der ligger indenfor områdefornyelsesområdet vedtages og sendes i 8 ugers høring
  • at beslutningskompetencen ved den endelige vedtagelse delegeres til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

  Fraværende: Lone Akselsen og Leif Wilson Laustsen.

  Beslutning Økonomiudvalget den 23-05-2016

  Indstillingen anbefales.

  Beslutning Byrådet den 01-06-2016

  Indstillingen godkendt

  Bilag

 • Sagsid.: 16/4605

  Indstilling

  Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget indstiller at forslag til kommuneplantillæg nr. 19 til Kommuneplan 2013 udvidelse af centerområdet i Tommerup stationsby vedtages og fremlægges i offentlig høring i minimum 8 uger.

  Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

  Beslutningstema

  Forslag til kommuneplantillæg nr. 19 udvidelse af centerområdet Tommerup Stationsby skal vedtages og det skal ligeledes besluttes at sende det i offentlig høring i minimum 8 uger.

  Sagsfremstilling

  Kommuneplantillæg nr. 19 er udarbejdet for at skabe mulighed for en udvidelse af centerområdet i Tommerup stationsby, således at der er mulighed for at Rema1000 på Tallerupvej kan udvide deres parkeringsareal.

  Dagligvarebutikken ligger indenfor centerområdet i Tommerup Stationsby, rammeområde 3.1.C.1. Udvidelsen af parkeringspladsen til butikken skal foregå på matr.nr. 1bo Bågegård, Tommerup, beliggende Bjelkevej 5. Naboejendommen ligger i et boligområde, rammeområde 3.1.B.6, hvor der ikke er mulighed for butikker.  

  Med kommuneplantillægget udvides centerområdet i Tommerup stationsby, ramme 3.1.C.1 til at omfatte matr.nr. 1bo Bågegård, Tommerup, således at en udvidelse af parkeringspladsen til dagligvarebutikken er mulig.

  Det omhandlende areal er vist på kortet nedenfor.

  Lovgrundlag

  Tilvejebringelse af kommuneplantillæg sker i medfør af lov om Planlægning ( lovbekendtgørelse nr. 1529 af 23 november 2015)  

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 09-05-2016

  Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget indstiller at forslag til kommuneplantillæg nr. 19 til Kommuneplan 2013 udvidelse af centerområdet i Tommerup stationsby vedtages og fremlægges i offentlig høring i minimum 8 uger.

  Fraværende: Lone Akselsen og Leif Wilson Laustsen.

  Beslutning Økonomiudvalget den 23-05-2016

  Indstillingen anbefales.

  Beslutning Byrådet den 01-06-2016

  Indstillingen godkendt

  Bilag

 • Sagsid.: 15/1886

  Indstilling

  Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget indstiller godkendelse af ændring af arealafgrænsningen for nødcamping ved Arena Assens i forbindelse med Landsstævne 2016 for folkedansere og spillemænd i uge 30 2016.

  Beslutningstema

  På baggrund af opstået problemstilling, forelægges sagen til politisk stillingtagen til  et forslag om ændring af tidligere godkendt arealafgrænsning for etablering af nødcamping ved Assens Arena.

  Sagsfremstilling

  Byrådet godkendte d. 24. februar 2016 etablering af nødcamping på kommunens areal (del af matr. nr. 272) bag Arena Assens.

  Det har efterfølgende vist sig, at dele af nødcampingområdet er lettere forurenet, og derfor ikke kan anvendes. Samtidig er der opstået tvivl omkring den præcise matrikelafgrænsning for nødcampingområde og parkeringsmulighed. Konsekvensen af disse forhold gør, at det har været nødvendigt at se på sagen igen med henblik på en vurdering af muligheden for en tilretning, således at behovet for nødcampingpladser, som vurderes at være på omkring 260 enheder, så vidt muligt kan tilgodeses.

  21. marts 2016 indsendte arrangørerne en ny ansøgning, hvor man nu ønsker at kunne disponere over matriklerne 272, 154r og 89h – dels til nødcamping og dels til parkering.

  Efter dialog mellem Assens Kommune og arrangørerne er vurderingen følgende:

  Alle delområder med lettere forurening er udelukket i forhold til nødcamping.

  • Matr. nr. 272 kan anvendes til nødcamping under følgende forudsætninger:
   • Den forurenede, græsklædte del kan ikke anvendes og Entreprenørgården sørger for midlertidig indhegning af arealet.
   • Entreprenørgården indhegner ligeledes et lille, nærliggende vandhul.
   • Entreprenørgården sikrer brønde (3 stk.) i området med solid afdækning.
   • Det befæstede delområde med lettere forurening kan kun anvendes til parkering.
  • Matr. nr. 154r:
   • Den nordlige del kan ikke anvendes til nødcamping. Arealet er reetableret indenfor de senere år, og det er ikke ønskeligt, at køretøjer ødelægger græsset.
   • Den sydøstlige del af matr. nr. 154r er befæstet og delvis forurenet, men kan anvendes til parkering.
  • Matr. nr. 89h er i øjeblikket et forholdsvis vådt område, som ikke umiddelbart kan anvendes, men eventuelt overvejes som supplerende parkeringsmulighed, hvis det bliver nødvendigt, og arealets beskaffenhed i juli måned tillader det.

  Anbefaling:
  At etablering af nødcamping på matr. nr. 272 godkendes med den afgrænsning, som er skitseret på kortbilaget. 

  Status på indkvartering i forbindelse med landsstævnet:
  Byrådsbeslutningen om godkendelse af etablering af nødcamping indeholdt en forudsætning om, at overnatningssteder i Assens Kommune skulle informeres om beslutningen, ligesom deltagerne skulle informeres om muligheder. Begge dele er sket.

  Arrangørerne oplyser, at det går rigtig godt med tilmeldinger til landsstævnet, men at det på nuværende tidspunkt er svært for deltagerne at finde overnatningsmuligheder i Assens Kommune, hvorfor det har været nødvendigt at henvise til andre kommuner, ligesom man har opfordret private til at stille værelser til rådighed.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 09-05-2016

  Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget indstiller godkendelse af ændring af arealafgrænsningen for nødcamping ved Arena Assens i forbindelse med Landsstævne 2016 for folkedansere og spillemænd i uge 30 2016.

  Fraværende: Lone Akselsen og Leif Wilson Laustsen.

  Beslutning Byrådet den 01-06-2016

  Indstillingen godkendt

  Bilag

 • Sagsid.: 16/2013

  Indstilling

  Miljø- og Teknikudvalget indstiller:

  • At de til etablering af buslommer nødvendige arealer og rettigheder hertil søges erhvervet ved ekspropriation.
  • At tidspunkt for åsteds- og forligsforretning fastlægges til en dato hurtigst muligt.
  • At der udpeges en person fra Byrådet til, at deltage i åsteds- og forligsforretningen. Miljø- og Teknikudvalget indstiller formand Hans Bjergegaard.

  Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

  Beslutningstema

  Der ønskes erhvervet de for gennemførelse af buslommer nødvendige arealer, herunder arealer til midlertidig brug under anlægsfasen.

  Sagsfremstilling

  I forbindelse med anlæggelse af buslommer på Søndergade i Glamsbjerg udfor Glamsbjerg Gymnasium skal der erhverves de nødvendige arealer for gennemførelsen af projektet.

  Erhvervelsen ønskes gennemført ved at ekspropriere dels arealer, hvor buslommerne placeres og dels midlertidige arbejdsarealer.

  Projektet blev besluttet gennemført på Miljø- og Teknikudvalgets møde den 1. marts 2016 og finasieres af anlægsmidler afsat til at forbedre fremkommeligheden.

  Der er ansøgt om tilskud til projektet ved Trafikstyrelsen via ”Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder” Herfra ventes svar i løbet af juni måned.

  Projektets gennemførelse nødvendiggør erhvervelse af ca. 40 m2 areal fra ejendommen matr. nr. 9at Glamsbjerg By, Køng. Yderligere eksproprieres et areal til midlertidig anvendelse under anlægsarbejdets udførelse.

  Vestfyns Gymnasium har udtrykt deres utilfredshed med projektet i et brev til borgmesteren, hvorfor formand for Miljø- og Teknikudvalget har drøftet sagen med gymnasiet ved et møde den 14. april d.å. På mødet blev baggrund for udvalgets beslutning gennemgået og det blev aftalt at projektet vil blive forelagt gymnasiet, når der foreligger et detaljeret projekt.

  Det blev også aftalt, at projektet skal trafiksikkerhedsrevideres for at sikre, at det bliver udformet, så der opnås bedst mulig trafiksikkerhed for krydsende buspassagerer.

  Gymnasiet er oplyst om, at projektet kræver, at der erhverves areal til formålet fra deres område.

  I henhold til lovgivningen skal mindst et byrådsmedlem deltage i åstedsforretningen.

  Lovgrundlag

  Vejlovens kapitel 10 om ekspropriation.

  Økonomi

  Der er udarbejdet er foreløbigt budget i forbindelse med ansøgning om tilskud til projektet.

  Budget er på kr. 600.000 finansieres via puljen til Fremkommelighed.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Miljø- og Teknikudvalget den 10-05-2016

  Miljø- og Teknikudvalget indstiller:

  • At de til etablering af buslommer nødvendige arealer og rettigheder hertil søges erhvervet ved ekspropriation.
  • At tidspunkt for åsteds- og forligsforretning fastlægges til en dato hurtigst muligt.
  • At der udpeges en person fra Byrådet til, at deltage i åsteds- og forligsforretningen. Miljø- og Teknikudvalget indstiller formand Hans Bjergegaard.  Beslutning Økonomiudvalget den 23-05-2016

  Indstillingen anbefales.

  Beslutning Byrådet den 01-06-2016

  Indstillingen godkendt

  Bilag

 • Sagsid.: 16/9036

  Indstilling

  Miljø- og Teknikudvalget indstiller, at regulativet for Glamsbjerg Vandværk godkendes.

  Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

  Beslutningstema

  Miljø- og Teknikudvalget skal beslutte, om nyt regulativ for Glamsbjerg Vandværk skal videresendes til Byrådet med anbefaling af, at regulativet godkendes.

  Sagsfremstilling

  Glamsbjerg Vandværk har ansøgt om Assens Byråds godkendelse af nyt regulativ.

  Regulativet er udfærdiget efter § 55 i Vandforsyningsloven.

  Regulativet skal indeholde nærmere regler forbrugernes ret til forsyning fra forsyningsledningerne og om forbruget skal måles ved vandmålere og om forbrugernes forpligtelser ved tilslutning til vandværket.

  Administrationen vurderer at det fremsendte regulativ opfylder bestemmelserne i loven.

  Efter Vandforsyningsloven skal regulativet udarbejdes af vandværket og godkendes af Kommunalbestyrelsen i den kommune, hvor vandforsyningsanlægget har hjemsted.

  Lovgrundlag

  LBK nr. 1584 af 10. december 2015, Bekendtgørelse af lov om vandforsyning.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Miljø- og Teknikudvalget den 10-05-2016

  Miljø- og Teknikudvalget indstiller, at regulativet for Glamsbjerg Vandværk godkendes.

  Beslutning Økonomiudvalget den 23-05-2016

  Indstillingen anbefales.

  Beslutning Byrådet den 01-06-2016

  Indstillingen godkendt

  Bilag

 • Sagsid.: 16/8067

  Indstilling

  Kultur- og Fritidsudvalget har drøftet ansøgning fra Vissenbjerg Idræts- og Kulturcenter om en forøgelse af deres hovedstol på 2 mio. kr. i forbindelse med omlægning af deres lån. Udvalget anbefaler, at ansøgningen ikke imødekommes.

  Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

  Beslutningstema

  Det skal besluttes, om en ansøgning fra Vissenbjerg Idræts- og Kulturcenter om låneoptagelse kan imødekommes.

  Sagsfremstilling

  Byrådet har i forbindelse med vedtagelse af den reviderede haltilskudsmodel i juni 2015 besluttet, at der ikke oprettes en fællespulje til renoveringsprojekter i hallerne, som ellers foreslået af Kultur- og Fritidsudvalget. Et eventuelt provenu ved låneomlægninger i hallerne lægges som konsekvens heraf i kommunekassen.

  En af konsekvenserne heraf er, at hallerne har en interesse i at optimere deres låneportefølje og som Vissenbjerghallerne foreslår, at der ved konverteringer optages et større lånebeløb, med ca. samme ydelse, med det formål at give hallen mulighed for at investere i større renoveringsprojekter.

  Renoveringsprojekt i Vissenbjerg Idræts- og Kulturcenter

  Vissenbjerg Idræts- og Kulturcenter ansøger om låneoptagelse i form af et tillægslån i forbindelse med konvertering af fondens nuværende realkreditgæld.

  Ifølge lånetilbuddet vil en konvertering til nyt 2,5 % lån med uændret løbetid medføre en ydelsesreduktion i niveau 140.000 kr. årligt. Det nye låns hovedstol andrager 12.527.000 kr. Fonden vil gerne forhøje lånet med ca. 2.000.000 kr. til i alt ca. 14.500.000 kr. Det vil betyde, at der ikke kommer nogen nævneværdig besparelse ved konverteringen, da den nye ydelse vil blive tæt på den aktuelle.

  Da fonden blev etableret og da byggeriet af Vissenbjerg Idræts- og Kulturcenter blev påbegyndt, eksisterede der en fælles kommunal anlægspulje. Ifølge den daværende plan stod Vissenbjerg Idræts- og Kulturcenter til at modtage 445.000 kr. i 2015 og 2.285.000 kr. i 2017. Beløbene skulle helt eller delvist dække udgifter til bl.a. nyt halgulv samt udskiftning af tagbeklædning mv. Puljen blev dog nedlagt ved udgangen af budget 2013.

  Der er ikke indhentet fornyede tilbud på opgaverne, idet de for størstedelens vedkommende først antages at komme tidligst i 2017.

  Fondens driftsresultater giver ikke mulighed for opsparing til egenfinansiering eller låneoptagelse.

  Såfremt forespørgslen ikke kan imødekommes, anmoder Vissenbjerg Idræts- og Kulturcenter Fond om, at Assens Kommune vurderer, hvorvidt forespørgslen delvis kan imødekommes.

  Lovgrundlag

  Kommunalfuldmagten.

  Økonomi

  Økonomisk afdelings vurdering af det fremsendte materiale:

  I relation til konvertering af lånet er dette iværksat med indfrielse af det gamle lån pr. 1. april 2016. Konverteringen sker fra et 4 % lån til et 2,5 % - og dermed nedbringer konverteringen det nuværende finanstilskud med ca. 140.000 kr. årligt. Dermed har Vissenbjerg Idræts- og Kulturcenter fulgt kommunens anbefaling om at omlægge dyre lån til billigere lån og samtidigt fastholdt den nuværende løbetid, som er gældende for konvertering.

  I forbindelse med omlægningen kommer der en ny ansøgning om et nyt projekt, der medfører et ønske om at hæve gælden fra de 12.527.000 kr. til 14.500.000 kr.

  Såfremt dette projekt godkendes i Byrådet vil det medføre, at det nuværende låns hovedstol forøges med 2 mio. kr. men indenfor samme løbetid. En sådan forøgelse bevirker at finanstilskuddet herefter samlet set vil udgøre 954.000 kr. Der betales inden konvertering et finanstilskud på 970.000 kr. i 2016.

  Overordnet set kan anmodningen om gældsforøgelse på de 2 mio. kr. holdes indenfor det nuværende finanstilskud, men i forhold til Byrådets beslutning om konvertering er der tale om en nulsums løsning, hvor man med den ene hånd konverterer lånet mod at øge hovedstolen med den anden.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 12-05-2016

  Kultur- og Fritidsudvalget har drøftet ansøgning fra Vissenbjerg Idræts- og Kulturcenter om en forøgelse af deres hovedstol på 2 mio. kr. i forbindelse med omlægning af deres lån. Udvalget anbefaler, at ansøgningen ikke imødekommes.

  Fraværende: Henrik Hansen.

  Beslutning Økonomiudvalget den 23-05-2016

  Indstillingen anbefales.

  Beslutning Byrådet den 01-06-2016

  Indstillingen godkendt

  Bilag

 • Sagsid.: 12/11872

  Indstilling

  Kultur- og Fritidsudvalget har drøftet Aarup Fritidscenters projekt vedr. tilbygning/udbygning til hal 3.

  Udvalget indstiller:

  • At Aarup Fritidscenters projekt for udbygning/udvidelse af hal 3 godkendes
  • At Aarup Fritidscenter tilvejebringer finansieringen ved optagelse af et stående banklån på kr. 3.700.000 indtil nuværende realkreditlån udløber i 2019, med henblik på at optage et realkreditlån på anlægsbeløbet
  • At Assens Kommune - jf. princippet om, at give et anlægstilskud på 50 % af den samlede oprindelige anlægssum på 5 mio. kr., svarende til 2.500.000 kr. - ikke kan godkende at give finanstilskud til den resterende finansiering på 1.200.000 kr. som Aarup Fritidscenter derfor selv må finansiere afdrag på
  • At det foreløbigt beregnede og øgede driftstilskud, jf. haltilskudsmodellen, godkendes. Beløbene er på 185.000 kr. årligt fra ibrugtagningstidspunktet og indtil medio 2019. Efter omlægning af banklån i 2019 udgør det øgede driftstilskud årligt 245.000 kr.
  • At anlægsbeløbet i 2016 på 1.250 mio. kr. frigives

  Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

  Beslutningstema

  Der skal træffes beslutning om godkendelse af Aarup Fritidscenters projekt for udbygning/udvidelse af hal 3.

  Der skal foretages indstilling til Byrådets godkendelse herom, samt om forøget driftstilskud efter udbygning, frigivelse af anlægsbevilling samt formen for Aarup Fritidscenters tilvejebringelse af finansiering.

  Sagsfremstilling

  Aarup Fritidscenter har i nogle år haft planer om udbygning/udvidelse af hal 3, med trampoliner og springgrav og fremsender nu tegninger mv. på projektet til Byrådets godkendelse.

  Aarup Fritidscenter har fået en pris på opførelsen af den nye tilbygning på 6.400.000 kr. Derudover vil centeret gerne have parkeringspladsen opgraderet med asfalt til ca. 300.000 kr.

  I samarbejde med AB gymnastik er der søgt fonde. AB gymnastik har garanteret, at de skyder 500.000 kr. i udvidelsen inkl. fondsmidler.

  Aarup Fritidscenter forventer projektet færdig medio 2017.

  Assens Byråd har afsat i alt 2.500.000 kr. i anlægsbudgettet i tilskud til projektet.

  Bevillingen er fordelt i anlægsbudgettet med 1.250.000 kr. i 2016 og 1.250.000 kr. i 2017.

  Administrationen anbefaler, at det beløb, der er afsat i 2016 søges frigivet nu og at beløbet i 2017 søges frigivet senere.

  Lovgrundlag

  Kommunalfuldmagten.
  Lov om folkeoplysning.

  Økonomi

  Det samlede anlægsbudget for udvidelse af hal 3 i Aarup Fritidscenter er fastsat til i alt 6,7 mio. kr., som finansieres delvis med lånoptagelse og etablering af en aftale om anlægstilskud fra Assens Kommune.

  Anlægsbudget – udvidelse af hal 3

  I kr.

  323 kvm springhal

  3.392.000

  162 kvm depotbygning

  929.000

  Trampolin medgulvklap inkl. Støbning af grav

  960.000

  Hejsegardin

  160.000

  Udvendigt anlæg

  321.000

  Asfalt P plads

  300.000

  Arkitekthonorar

  432.150

  Forsikring, byggerenter og afrunding

  205.850

  I alt

  6.700.000

  Finansieringsgrundlaget for anlægsbudgettet

  I kr.

  Kommunalt anlægstilskud

  2.500.000

  Egenfinansiering AB gymnastik

  500.000

  Lånefinansiering - kommunal støtte

  2.500.000

  Lånefinansiering - uden kommunal støtte

  1.200.000

  I alt

  6.700.000

  Tilvejebringelsen af den resterende finansiering kan ske på baggrund af flere modeller, og nedenfor oplistes de forslag som er fremsendt af Aarup Fritidscenter tilknyttet administrationens anbefalinger.

  Finansiering af lånet på de 2.500.000 kr. + 1.200.000 kr.

  Der er på nuværende tidspunkt to lån i Aarup Fritidscenter med en årlig ydelse på ca. 1.300.000 kr., og denne omkostning gives der tilskud til via haltilskudsmodellen. Den høje ydelse på lånene skyldes restløbetiden, idet disse udløber i 2019. Der var ultimo 2015 en samlet restgæld på 3,8 mio. kr.

  Aarup Fritidscenter foreslår en omlægning af de nuværende lån til et nyt 20 årigt lån som indeholder den gamle gæld plus den nye gæld på henholdsvis 2.500.000 kr. og 1.200.000 kr. Samlet set vil dette medfører et nyt 20 årigt lån på 6.500.000 kr.

  Ydermere foreslår Aarup Fritidscenter, at Assens Kommune betaler rente og afdrag på det optagede lån, da omlægningen af de nuværende lån vil give kommunen en væsentlig besparelse.

  Administrationen har regnet på omlægningen og beregningerne viser følgende;

  • Et nyt 20 årigt lån vil medfører en besparelse i hvert af årene 2016 til 2018 i omegnen af 1 mio. kr. (Besparelsen for 2016 vil afhænge af hvor mange afdrag der betales inden eventuel indfrielse)
  • Fra 2019 og frem til lånets indfrielse vil der komme en merudgift i forhold til nuværende ordning hvor lånene udløber i 2019.
  • Et nyt lån på 6.500.000 kr. inkluderer de to gamle lån – det betyder, at man  restgælden på de gamle lån fordeles ud over nye 20 år. En sådan løsning vil samlet set medføre en merudgift på 719.000 kr. for Assens Kommune.

  En alternativ finansieringsmetode er at optage et banklån på 3.700.000 kr. indtil medio 2019, hvor den nuværende gæld er afviklet. En sådan løsning vil medføre, at der ikke skal betales kurstab ved indfrielse af nuværende restgæld.

  Herefter er det muligt at optage et nyt 20 årigt realkreditlån på 3.700.000 kr., og dermed indfri banklånet. Det skal bemærkes, at Assens Kommune kun yder tilskud til dækning af rente og afdrag på de 2.500.000 kr. i henhold til det kommunale anlægstilskud. Dermed skal Aarup Fritidscenter selv finansiere den restende andel på 1.200.000 kr.

  Aarup Fritidscenter har fået et tilbud på et stående lån i banken til 4 % i rente ved variabel ydelse. Det skal bemærkes, at der er tale om et lån med rentebetaling men uden afdrag. Omkostningen for sådan et lån er på 148.000 kr. årligt.

  Renteudgiften foreslås delt forholdsmæssigt mellem Assens Kommune og Aarup Fritidscenter i henhold til andelen af gælden. Dermed påhviler der Assens Kommune en merudgift på 100.000 kr. årligt, fra et tidspunkt i 2017, hvor byggeprojektet kræver anvendelsen af banklånet, og til 2019.

  Beregningerne, der ligger til grund for sagsfremstillingen, er vedlagt som bilag.

  Den administrative vurdering er, at den alternative finansieringsmetode med optagelse af et stående banklån indtil 2019, som herefter konverteres til et realkreditlån, er den mest attraktive model, hvorfor denne anbefales.

  De øgede driftsudgifter

  Haludvidelsen vil medføre et højere aktivitetsniveau, og AB gymnastik har estimeret, at udlejningen vil øges med 40 %. Der bruges på nuværende tidspunkt 882 timer i hal 3, og dette vil øges til 1.235 timer. Samlet set angiver dette et øget driftstilskud på 32.000 kr. årligt.  

  Ydermere kommer der et øget grundtilskud på 49.000 kr. årligt.

  De samlede øgede driftsudgifter ses af tabellen:

  Aarup Fritidscenter

  Udvidelse af hal 3

  Grundtilskud pr kvm halgulv udgør 169,80 kr.

  53.000 kr.

  Mertilskud som følge af øget aktivitet - hvor taksten i 2016 er 0,231

  32.000 kr.

  Finansieringstilskud indtil medio 2019/ og herefter

  100.000 kr. /160.000 kr.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 12-05-2016

  Kultur- og Fritidsudvalget har drøftet Aarup Fritidscenters projekt vedr. tilbygning/udbygning til hal 3.

  Udvalget indstiller:

  • At Aarup Fritidscenters projekt for udbygning/udvidelse af hal 3 godkendes
  • At Aarup Fritidscenter tilvejebringer finansieringen ved optagelse af et stående banklån på kr. 3.700.000 indtil nuværende realkreditlån udløber i 2019, med henblik på at optage et realkreditlån på anlægsbeløbet
  • At Assens Kommune - jf. princippet om, at give et anlægstilskud på 50 % af den samlede oprindelige anlægssum på 5 mio. kr., svarende til 2.500.000 kr. - ikke kan godkende at give finanstilskud til den resterende finansiering på 1.200.000 kr. som Aarup Fritidscenter derfor selv må finansiere afdrag på
  • At det foreløbigt beregnede og øgede driftstilskud, jf. haltilskudsmodellen, godkendes. Beløbene er på 185.000 kr. årligt fra ibrugtagningstidspunktet og indtil medio 2019. Efter omlægning af banklån i 2019 udgør det øgede driftstilskud årligt 245.000 kr.
  • At anlægsbeløbet i 2016 på 1.250 mio. kr. frigives

  Fraværende: Henrik Hansen.

  Beslutning Økonomiudvalget den 23-05-2016

  Indstillingen anbefales.

  Beslutning Byrådet den 01-06-2016

  Indstillingen godkendt

  Bilag

 • Sagsid.: 16/9527

  Indstilling

  Innovations- og Medborgerskabsudvalget anbefaler, at Assens Kommune deltager i et kommunalt netværk af frikommuner indenfor de eksisterende rammer under teamet "Øget borgerinddragelse og -involvering - øget samskabelse med borgerne".

  Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

  Beslutningstema

  Sagen fremlægges til stillingtagen til Assens Kommunes eventuelle deltagelse i et frikommuneforsøg i netværk med 4 andre kommuner.

  Sagsfremstilling

  Regeringen har sammen med Kommunernes Landsforening aftalt at igangsætte et nyt frikommuneforsøg i perioden 2016 - 2019, hvor udvalgte kommuner får vidtgående muligheder for at afprøve nye måder at varetage de kommunale opgaver på (jf. bilag 1 - Borgmesterbrev Nyt frikommuneforsøg).

  Formålet er at få ny viden og praktiske erfaringer, som kan bidrage til forenkling af statslige regler og erfaring med nye løsninger, der samlet understøtter en bedre og mere effektiv lokal styring.

  For at fremme fælles idéudvikling og videndeling skal kommunerne som noget nyt ansøge sammen i kommunale netværk om at lave forsøg inden for et fælles tema. Alle frikommuner i et netværk gennemfører ikke nødvendigvis de samme forsøg, men inspirerer og udveksler erfaringer med hinanden løbende.

  Holbæk Kommune har taget initiativ til dannelsen af et kommunalt netværk under det overordnede tema: Øget borgerinddragelse og – involvering – øget samskabelse med borgerne.Udover Assens Kommune har henholdsvis Ringkøbing-Skjern og Nordfyns Kommuner givet positivt tilsagn om at ønske at deltage i dette netværk (Bilag 2. Ansøgning til Social- og Indenrigsministeriet fra kommunalt netværk)

  Assens Kommunes forudsætninger for at indgå i Frikommuneforsøg

  Assens Kommune har gode forudsætninger for at indgå i et frikommunenetværk indenfor ovennævnte tema. Dels vedrører Byrådets vision udviklingen af det aktive medborgerskab frem mod 2018, dels har Assens Kommune en politisk og administrativ organisation, der i særlig grad understøtter arbejdet med aktivt medborgerskab og samskabelse med frivillige og borgerne.

  Med Byrådets godkendelse af en ny politik for aktivt medborgerskab, vil der være et godt fundament og en konkret ramme for at igangsætte nye forsøg vedr. øget borgerinddragelse/involvering og samskabelse med borgerne.

  Den nye model for lokalrådsstruktur i Assens Kommune vil, med Byrådets godkendelse, desuden fungere som en oplagt arena for nye forsøg med fokus på øget borgerinddragelse og samskabelse med frivillige og borgerne. Lokalrådene er geografisk forankrede og repræsenterer således borgerne i et givent lokalområde. Foruden borgernes egne projekter og udviklingsplaner drøfter lokalrådene årligt udvikling og øget samarbejde/samskabelse med byrådspolitikere. Derfor tænkes lokalrådene at være oplagte arenaer for eventuelle forsøg med eksempelvis lokalforankrede borgerbudgetter, øget medbestemmelse til lokalrådene, m.v. 

  Endelig kan også Assens Kommunes Medborgerråd, med Byrådets godkendelse af politikken for aktivt medborgerskab, indtænkes som en relevant arena for nye forsøg ift. borgerinddragelse.  Medborgerrådet er til forskel for lokalrådene ikke geografisk forankret i et enkelt lokalområde, men dækker hele Assens Kommune. Desuden består rådet af både repræsentanter fra frivillige sociale foreninger og selvorganiserede grupper og enkeltpersoner. Rådet skal blandt andet fungere som Byrådets sparringspartner vedrørende implementeringen af politikken for aktivt medborgerskab, hvorfor Medborgerrådet vil være en relevant samarbejdspartner i et frikommuneforsøg.

  Mulige emner til fritagelsesforsøg

  En række overordnede emner med betydning for borgerinddragelse og samskabelse kan tænkes at være relevante i forhold til forsøg med fritagelse fra gældende statslige love og regler. Som eksempler herpå kan blandt andet nævnes forsikringsordninger og skatteregler i forhold til frivillige samt kompetencer til lokalråd, borgergrupperinger m.v.

  Foruden de nævnte eksempler er det sandsynligt, at Assens Kommune i forbindelse med implementeringen af den nye politik for aktivt medborgerskab støder på en række yderligere udfordringer og barrierer, som kan gøres til genstand for fritagelse i et forsøg. Deltagelse i et Frikommune forsøg vil give mulighed for at få ryddet sådanne barrierer af vejen og dermed sætte helt nye standarder for, hvordan man som kommune kan realisere et positivt og u-bureaukratisk samarbejde med borgerne omkring nye kommunale velfærdsløsninger.

  Organiseringen af Frikommuneforsøget

  De fire forsøgskommuner organiserer sig i et netværk af relevante chefer/ledere, medarbejdere, hvor der foruden erfaringsudveksling også lægges vægt på sparring og kvalificering i forbindelse med opstart af nye forsøg indenfor frikommuneordningen. På den måde sikres det, at netværket også bliver et aktiv på tværs af de enkelte kommuner i forhold til de fælles bestræbelser på at arbejde med innovative og løsningsorienterede muligheder indenfor rammerne af forsøget. Social- og Indenrigsministeriet har et ønske om at få mulighed for at deltage i netværkets møder.  

  Udover ministeriets krav om kommunal netværksdannelse er der endnu kun meldt ganske få centrale administrative krav ud til de potentielle Frikommuner. Fritagelser fra konkrete bestemmelser vil kunne ansøges i flere omgange indenfor den samlede frikommuneperiode, og der skal laves beskrivelser og begrundelser herfor. Desuden vil der være en afsluttende evaluering af forsøget, som de deltagende Frikommuner skal bidrage til.

  Proces i forhold til ansøgning og deltagelse

  Fristen for det kommunale netværks ansøgning til Social- og Indenrigsministeriet er den 1. juni 2016. Såfremt Innovations- og Medborgerskabsudvalget godkender indstillingen, vil ansøgningen blive behandlet af Økonomiudvalget den 23.maj. Såfremt Økonomiudvalget ligeledes godkender ansøgningen vil denne fremsendes til Social- og Indenrigsministeriet, dog med forbehold for Assens Kommunes byråds endelige godkendelse den 1.juni 2016.

  Social- og Indenrigsministeriet vil behandle kommunernes ansøgninger hen over sommeren og vil give de godkendte Frikommuner besked den 1.september 2016. Såfremt Assens Kommune godkendes, vil administrationen i samspil med det nye Medborgerråd m.fl. bruge perioden frem til årsskiftet 2017 på at afdække, beskrive og begrunde de konkrete emner for den første række af fritagelser med henblik på at påbegynde de første forsøg fra januar 2017.  

  Bemærkninger:

  Bilag vedr. Frikommuneforsøg afventer afsnit fra Ringkøbing-Skjern Kommune. Det endelige bilag vil medgå til Økonomiudvalgets behandling af sagen.

  Efter Innovations- og Medborgerskabsudvalgets behandling af sagen har Slagelse Kommune givet tilsagn om at deltage i den fælles ansøgning om et frikommuneforsøg.

  Vedhæftede bilag er tilrettet efter Innovations- og Medborgerskabsudvalgets behandling, således at der er tilføjet afsnit fra både Ringkøbing-Skjern og Slagelse Kommuner.

  Lovgrundlag

  Kommunalfuldmagten.

  Økonomi

  Der er ingen direkte afledte økonomiske konsekvenser. Forud for senere konkrete ansøgninger om fritagelser for statslige love og regler, foretages en konkret beregning af eventuelle økonomiske konsekvenser heraf.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Innovations- og Medborgerskabsudvalget den 09-05-2016

  Innovations- og Medborgerskabsudvalget anbefaler, at Assens Kommune deltager i et kommunalt netværk af frikommuner indenfor de eksisterende rammer under teamet "Øget borgerinddragelse og -involvering - øget samskabelse med borgerne".

  Fraværende: Ena Nørgaard.  Beslutning Økonomiudvalget den 23-05-2016

  Indstillingen anbefales.

  Beslutning Byrådet den 01-06-2016

  Innovations- og Medborgerskabsudvalgets indstilling sattes til afstemning.

  For stemte 26 medlemmer, alle undtagen Malene Rye Andersen, Ø samt Lone Akselsen og Henrik Hansen, begge A.

  Imod stemte 3 medlemmer, Malene Rye Andersen Ø samt Lone Akselsen og Henrik Hansen, begge A.

  Ingen medlemmer stemte hverken for eller imod.

  Innovations- og Medborgerskabsudvalgets indstilling var herefter godkendt.

  Bilag

 • Sagsid.: 16/9259

  Indstilling

  Børne- og Uddannelsesudvalget indstiller, at de kommunale valgfag for skoleåret 2016/2017 sendes til godkendelse i Byrådet og, at det indstilles til Byrådet, at kompetencen til godkendelse af kommunale valgfag fremadrettet tildeles Børne- og Uddannelsesudvalget.

  Beslutningstema

  Sagen forelægges til stillingtagen til godkendelse af folkeskolernes valgfag for skoleåret 2016/17. Godkendelsen skal ske før skolestart 1. august 2016.

  Sagsfremstilling

  Folkeskoleloven giver mulighed for at oprette valgfag, der ligger ud over Undervisningsministeriets valgfagsrække. Undervisningsministeriet har udarbejdet en skabelon og vejledning til brug for kommuner eller skoler, som ønsker at tilbyde kommunale valgfag.

  Byrådet skal godkende, at der tilbydes undervisning i valgfag, der ligger ud over valgfagene i valgfagsrækken, og som ikke nødvendigvis er praktisk eller kunstnerisk betonede fag. Det er muligt at oprette valgfag med et tema som omdrejningspunkt, valgfag som kombinerer flere fag og valgfag som allerede tilbydes i folkeskolen som grundfag, eksempelvis dansk og matematik mm.

  I Assens Kommune følges Undervisningsministeriets retningslinjer for udfyldelse af skabeloner og de nye forenklede fælles mål i de valgfag, hvor disse allerede er beskrevet.

  Byrådet kan fremadrettet opstille fælles retningslinjer for registreringen og udfyldelsen af skabelonerne for de kommunale valgfag. Endvidere at kompetencen for godkendelse af kommunale valgfag fremadrettet ligger ved Børne- og Uddannelsesudvalget.

  Følgende ni folkeskoler har indsendt valgfag:

  • Aarupskolen
  • Assensskolen
  • Ebberup Skole
  • Glamsbjergskolen
  • Haarby Skole
  • Pilehaveskolen
  • Tommerup Skole
  • Tallerupskolen
  • Vissenbjerg Skole

  Valgfagssamarbejde med andre skoler:

  • Vestfyns Gymnasium
  • Handelsgymnasiet Vestfyn

  I alt er indsendt ansøgning om 53 valgfag.

  Lovgrundlag

  Folkeskoleloven af 1. august 2014.

  Bek. nr. 856.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 09-05-2016

  Børne- og Uddannelsesudvalget indstiller, at de kommunale valgfag for skoleåret 2016/2017 sendes til godkendelse i Byrådet og, at det indstilles til Byrådet, at kompetencen til godkendelse af kommunale valgfag fremadrettet tildeles Børne- og Uddannelsesudvalget.

  Fraværende: Hans Bjergegaard.

  Beslutning Byrådet den 01-06-2016

  Indstillingen godkendt.

  Bilag

 • Sagsid.:

  Beslutning Byrådet den 01-06-2016

  Orientering fra møde mellem de fynske borgmestre og folketingsmedlemmer valgt på Fyn

  Bilag

 • Sagsid.:

  Beslutning Byrådet den 01-06-2016

  Intet

 • Sagsid.:

  Beslutning Byrådet den 01-06-2016

  Intet.