icon-Politik

Politik

Referat

Onsdag den 30. marts 2016 kl. 19:00

Mødested: Byrådssalen
Udvalg: Byrådet
Medlemmer: Søren Steen Andersen, Dan Gørtz, Lars Kristian Pedersen, Tanja Møllegaard Løvgren, Leif Wilson Laustsen, Rie Nielsen, Henrik Mott Frandsen, Ole Knudsen, Erik Klindt Andersen, Henning Jensen, Bodil Boesgaard, Jens Henrik W. Thulesen Dahl, Hans Bjergegaard, Betina Signe Stick, Tage Kiltang Bartholin, Finn Viberg Brunse, Charlotte Christiansen, Leif Rothe Rasmussen, Henrik Hansen, Charlotte Vincent Petersen, Elmer Philipsen, Lars Søgaard, Lone Akselsen, Sara Emil Baaring, Arno Termansen, Mogens Mulle Johansen, Malene Rye Andersen, Poul Poulsen, Ena Nørgaard
 • Sagsid.:

  Beslutning Byrådet den 30-03-2016

  Dagsorden med tillægsdagsorden godkendt.

 • Sagsid.: 15/3765

  Indstilling

  Økonomiudvalget anbefaler, at der gives en tillægsbevilling jf. bilag på i alt 17.140.000 kr., finansieret af ”pulje til overførsler” med 14.750.000 kr. og kassen med 2.390.000 kr.

  Overførslerne er fordelt som følger:

  • en negativ tillægsbevilling på 1.678.000 kr. vedrørende puljer og projekter jf. decentraliseringsaftalen
  • en tillægsbevilling på 21.131.000 kr. til overførsler op til 5 % jf. decentraliseringsaftalen, heraf 51.000 kr. til anlæg, som søges frigivet
  • en tillægsbevilling på 2.449.000 kr. til overførsler over 5 %, heraf 730.000 kr. til anlæg, som søges frigivet
  • en tillægsbevilling på 21.000 kr. til handicaprådet under økonomiudvalget i ekstraordinær overførelse uden overførelsesadgang
  • underskud inden for Social- og Sundhedsudvalgets område, 4.783.000 kr. overføres til budget 2016.

  Social- og Sundhedsudvalget udarbejder forslag til udmøntning af det overførte underskud i indeværende års budget inden udgangen af maj måned 2016.

  Økonomiudvalget igangsætter arbejde med revision af principper for overførsler. Sag dagsordenssættes til Økonomiudvalgets drøftelse i juni 2016.

  Beslutningstema

  Godkendelse af overførsler jf. bilag

  Sagsfremstilling

  Decentraliseringsprincipper

  Assens Kommunes principper for decentralisering beskriver, at decentrale enheder med overførselsadgang kan overføre uforbrugte driftsbevillinger op til +/- 5 % af korrigeret budget. Beløb udover +/- 5 % kan efter ansøgning om overførsel i særlige tilfælde bevilges af Byrådet.

  Retten til forbrug udover budget begrænses til ekstraordinære omstændigheder, og underskud må maksimalt andrage 1 mio. kr. for hver enhed med overførselsadgang. Underskud skal efter principperne afdrages over de 3 følgende år.

  Baggrund

  Over- og underskud for de enkelte enheder er opgjort i forbindelse med udarbejdelsen af regnskabet. For enheder med underskud over 5 % er der udarbejdet en plan for nedbringelse af underskuddet jf. decentraliseringsprincipperne. Driftsbevillinger er etårige, og overførslerne fra 2015 skal derfor forelægges som tillægsbevillingsansøgninger til politisk behandling i 2016.

  Opgørelse af uforbrugte driftsbevillinger i 2015

  Nedenstående oversigt viser ansøgninger om overførsler fra 2015 til 2016

  Netto 1.000 kr.

  Søges overført

  Heraf overført til anlæg

  Assens Kommune

  17.140

  781

  Ansøgning om overførsel vedr. puljer

  -1.678

  0

  Ansøgning om overførsel op til +/- 5% jf. aftalen

  21.131

  51

  Ansøgning om overførsel over +/- 5%

  2.449

  730

  Miljø

  841

  0

  Vedligeholdelse kommunale bygninger

  300

  0

  Områdeinstitution Vissenbjerg

  421

  421

  Assensskolen / SFO

  152

  0

  Tallerupskolen / SFO

  309

  309

  Agerholm Børnehave

  -8

  0

  Skallebølle skole / SFO

  -463

  0

  Bøllehuset

  -302

  0

  Assens Ungdomsskole

  238

  0

  Familiehus Syd

  30

  0

  Erhvervsfremme, bolig og bosætning

  351

  0

  Borgerrettet Sundhedsfremme og forebyg.

  400

  0

  Madservice

  -108

  0

  Beredskab

  288

  0

  Ansøgning om ekstraordinær overførsel

  -4.762

  0

  Handicaprådet (Politisk org.)

  21

  0

  Overførsel til dækning af centralt underskud (SSU)

  -4.783

  0

  Af de samlede overførsler på i alt 17.140.000 kr. søges om, at

  781.000 kr. overføres til anlæg.

  Ansøgning om overførsel af puljer og projekter overføres fuldt ud med et merforbrug på 1.678.000 kr. jf. overførselsadgangen.

  Indenfor overførselsadgangen op til +/-5 % søges overført et overskud på i alt 21.131.000 kr.

  Der søges endvidere om, at der ekstraordinært overføres over-/underskud ud over 5 % på i alt 2.449.000 kr., fordelt med et overskud på 3.330.000 kr. og et underskud på 881.000 kr.

  På områder udenfor overførselsadgangen søges ekstraordinært om at overføre et overskud på 21.000 kr. til handicaprådet under økonomiudvalget.

  Der søges ekstraordinært om, at der overføres et underskud på 4.783.000 kr. til Social- og Sundhedsudvalgets område, idet Direktionen anbefaler, at områdets overskud, på 3.791.000 kr. ekskl. puljer, ikke overføres, jfr. principperne for decentralisering, men tilføres kassen til medfinansiering af udvalgets underskud og at det resterende underskud på 992.000 kr. fordeles efter Social- og Sundhedsudvalgets anvisning.

  Der er i budget 2016 afsat en pulje på 14.750.000 kr. til delvis finansiering af overførslerne.

  Serviceramme

  Overførslerne har effekt på serviceudgifterne. I 2016 har Assens Kommune en serviceramme på 1.745,5 mio. kr., serviceudgifterne er budgetteret til 1.745,5 mio. kr.

  Hvis de ovenstående beløb overføres fra 2015 til 2016 og samtlige midler forbruges i 2016, vil det medføre en overskridelse af servicerammen på 1,6 mio. kr.

  Til sammenligning er der fra 2014 til 2015 samlet overført 33,7 mio. kr., heraf 4,1 mio. kr. til anlæg.

  Serviceramme 2016:

  Netto 1.000 kr.

  Serviceramme

  Forskel

  Serviceramme ifølge økonomiaftalen

  1.745.484

  Assens kommunes budgetterede serviceramme

  1.745.484

  0

  - heraf pulje til overførsler

  -14.750

  14.750

  Overførsel af puljer

  -1.678

  16.428

  Overførsel op til +/- 5% jf. aftalen

  21.131

  -4.703

  Overførsel over +/- 5%

  2.449

  -7.152

  Ekstraordinær overførsel

  -4.762

  -2.390

  Heraf overført til anlæg

  -781

  -1.609

  Lovgrundlag

  Den kommunale styrelseslov

  Økonomi

  Overførsler jf. bilag fordelt på udvalg:

  Netto 1.000 kr.

  Søges overført

  Heraf overført til anlæg

  Assens Kommune

  17.140

  781

  Økonomiudvalg

  8.762

  0

  Innovations- og medborgskabsudvalg

  -1.363

  0

  Miljø og teknik udvalg

  1.832

  0

  Børne- og uddannelsesudvalg

  9.109

  781

  Kultur- og fritidsudvalget

  -30

  0

  Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget

  -851

  0

  Social- og sundhedsudvalg

  -1.031

  0

  Beredskabskommission

  712

  0

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Beslutning Økonomiudvalget den 14-03-2016

  Økonomiudvalget indstiller, at der gives en tillægsbevilling jf. bilag på i alt 17.140.000 kr., finansieret af ”pulje til overførsler” med 14.750.000 kr. og kassen med 2.390.000 kr.

  Overførslerne er fordelt som følger:

  • en negativ tillægsbevilling på 1.678.000 kr. vedrørende puljer og projekter jf. decentraliseringsaftalen
  • en tillægsbevilling på 21.131.000 kr. til overførsler op til 5 % jf. decentraliseringsaftalen, heraf 51.000 kr. til anlæg, som søges frigivet
  • en tillægsbevilling på 2.449.000 kr. til overførsler over 5 %, heraf 730.000 kr. til anlæg, som søges frigivet
  • en tillægsbevilling på 21.000 kr. til handicaprådet under økonomiudvalget i ekstraordinær overførelse uden overførelsesadgang
  • underskud inden for Social- og Sundhedsudvalgets område, 4.783.000 kr. overføres til budget 2016.

  Social- og Sundhedsudvalget udarbejder forslag til udmøntning af det overførte underskud i indeværende års budget inden udgangen af maj måned 2016.

  Økonomiudvalget igangsætter arbejde med revision af principper for overførsler. Sag dagsordenssættes til Økonomiudvalgets drøftelse i juni 2016.

  Beslutning Byrådet den 30-03-2016

  Indstillingen godkendt.

  Bilag

 • Sagsid.: 15/15805

  Indstilling

  Økonomiudvalget anbefaler, at

  • der overføres 10.971.000 kr. der meddeles som en tillægsbevilling
  • der søges om en tillægsbevilling på 807.000 kr. vedrørende yderligere anlægsbehov 
  • ny korrigeret investeringsoversigt for 2016 og overslagsår godkendes

  Beslutningstema

  Tillægsbevilling til anlægsprojekter vedrørende overførsler fra 2015 til 2016 samt yderligere anlægsbehov 2015.

  Sagsfremstilling

  I forbindelse med afslutning af regnskabsår 2015 er der en række anlægsarbejder, som ikke er afsluttet.

  De uforbrugte beløb som søges overført, er restbeløb på projekter som er igangsat og skal færdiggøres. Der er foretaget en revurdering af projekterne som betyder, at det ikke nødvendigvis er restrådighedsbeløb som søges overført, men forventet restbeløb til færdiggørelse.

  Samlet set drejer det sig om 10.971.000 kr. der primært vedrører udgifter til færdiggørelse af projekter. Derudover er der et yderligere anlægsbehov i 2016 på i alt 807.000 kr., til færdiggørelse af diverse udstykninger i 2016.

  Følgende projekter søges overført til andet projekt:

  • Opdatering af bymidter:
   Projektet afsluttes i 2015 og søges overført til projekt "Byudvikling".
  • Indsatspuljen 2011 - Nedriv. af faldefærdige ejendomme:
   Jf. Byrådet 27.06.2012 er der overført 335.000 til indsatspuljen til finansiering, pengene søges retur til jordforsyningen.
  • Fortsat områdefornyelse:
   Beløbet videreføres og forudsættes anvendt til vurdering af ”Midter- og Kogehusmolens rekreative potentiale” = nyt projekt i 2016.
  • Terrariet i Vissenbjerg, Velkomstcenter:
   Merforbrug på 47.000 kr. foreslås finansieret af pulje til fritidsfaciliteter.

  Følgende projekter søges overført til drift:

  • Salg af ejendomme:
   Der søges overført 200.000 kr. af salget af Assens Sundhedscenter til driften i 2016 - jf. salgsbetingelserne, som skal dække udgiften til pedel i 2016.
  • Danskernes digitale bibliotek (DDB):
   Restbeløb ønskes overført til budget 2016 til drift af præsentationsplatform/
   hjemmeside for data fra Danskernes digitale Bibliotek.
  • Børnehusene Aarup (fra drift):
   Bevilling på 300.000 kr. er overført fra drift. Anlægsprojektet er afsluttet med et forbrug på 280.000 kr. Mindreforbrug på 20.000 kr. søges tilbageført til drift.
  • Erhvervs- og Aktivitetscenter (fra drift):
   Bevilling på 118.000 kr. er overført fra drift. Anlægsprojektet er afsluttet med et forbrug på 67.000 kr. Mindreforbrug på 51.000 kr. søges tilbageført til drift.
  • Televagt system (fra drift):
   Bevilling på 1.100.000 kr. er overført fra drift. Anlægsprojektet er afsluttet med et forbrug på 1.260.000 kr. Merforbrug på 160.000 kr. søges finansieret af mindreforbrug på driftsbevilling Sundhed under Social- og Sundhedsudvalget.

  Lovgrundlag

  Styrelsesloven.

  Økonomi

  Økonomi

  1000 kr.

  Overførsel

  10.971

  Yderligere behov

  807

  I alt

  11.778

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Beslutning Økonomiudvalget den 14-03-2016

  Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

  Beslutning Byrådet den 30-03-2016

  Indstillingen godkendt med bemærkning om, at der tillige overføres uforbrugte midler på 250.000 kr. på pulje til bygningsbevaring, der meddeles som tillægsbevilling samt at overførslen indarbejdes i ny korrigeret investeringsoversigt for 2016 og overslagsår.

  Bilag

 • Sagsid.: 15/3163

  Indstilling

  Økonomiudvalget anbefaler, at regnskabet for 2015 oversendes til revisionen med henblik på endelig godkendelse når revisionsberetning foreligger.

  Beslutningstema

  Der er udarbejdet årsberetning for udgifts- og omkostningsregnskabet 2015. Materialet forelægges Byrådet med henblik på oversendelse til revisionen.

  Sagsfremstilling

  Regnskabsresultatet for 2014 må samlet set vurderes som tilfredsstillende. Dette ændrer dog ikke ved, at der fortsat vil være behov for en offensiv økonomistyring og skærpet prioritering, for dels at sikre rammeoverholdelse, og dels at indfri de måltal, der er fastlagt i den langsigtede økonomiske politik.

  Følgende forhold skal fremhæves fra årsberetningen.

  Ordinær drift:

  • Resultatet af den ordinære drift er 6 mio. kr. mindre end det oprindelige budget, og 13 mio. kr. større end det korrigerede budget.
  • Mål for væksten i serviceudgifterne er stort set overholdt. Den budgetlagte ramme udgør 1.720,9 mio. kr. Der er brugt 1.721,4 mio. kr. Et merforbrug på 0,5 mio. kr..
  • Kommunens udgifter til indkomstoverførsler udgør ca. 485 mio. kr. i 2015.
  • Der er samlet set i løbet af 2015 givet tillægsbevillinger på ca. 18 mio. kr. til driftsudgifterne. Heri indgår overførsler fra 2014 på 33 mio. kr. Til anlæg er der samlet set givet tillægsbevillinger på 27 mio. kr., hvoraf overførsler fra 2014 udgør 23 mio. kr. Samlet set udgør tillægsbevillingerne 45 mio. kr. som er taget op af kassen.
  • Renterne afviger med 4 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Det skyldes lavere forrentning samt renter af lån på ældreboliger. Renteudgiften er dækket ind via huslejeindtægter på driften.

  Anlæg:

  • Der er anlægsudgifter for netto 91 mio. kr., hvilket er 15 mio. kr. mere end oprindeligt budgetteret.

  Likviditet:

  • Assens Kommunes likviditet udgør 243 mio. kr. pr 31.12.2015. Den disponible kassebeholdning udgør 66 mio. kr.( fratrukket kortfristet gæld og tilgodehavender, fonde m.m.)
  • Den gennemsnitlige likviditet udgør 410 mio. kr.

  Gæld:

  • Assens Kommunes gæld ekskl. ældreboliger og leasede aktiver var den 31.12. 2015 på 461 mio. kr.
  • Udviklingen i den langfristede gæld overholder de fastlagte måltal i den økonomiske politik.

  Den specifikke udgift pr. fagudvalg fordeler sig således: (Afvigelser på de enkelte områder fremgår af årsberetningen).

  (i 1.000 kr.)

  Regnskab

  Oprindelig
  budget

  Afvigelse

  Driftsudgifter – udvalg

  Økonomiudvalget

  206.616

  220.770

  -14.154

  Innovations- og medborgerskabsudvalget

  45.939

  42.826

  3.113

  Miljø- og teknikudvalget

  102.030

  100.367

  1.663

  Børne- og uddannelsesudvalget

  755.694

  770.954

  -15.260

  Kultur- og fritidsudvalget

  59.619

  59.179

  440

  Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget

  333.684

  316.922

  16.762

  Social- og sundhedsudvalget

  898.730

  886.919

  11.811

  Beredskabskommissionen

  7.772

  8.673

  -901

  Driftsudgifter i alt

  2.410.084

  2.406.610

  3.474

  Den elektroniske årsberetning for 2015, viser det endelige resultat af afvigelserne mellem budget og regnskab, en beskrivelse af afvigelserne, ændringer i regnskabspraksis, obligatoriske regnskabsopstillinger samt beskrivelser af hvad pengene er brugt til på bevillingsområderne

  Status for de politiske mål 2015, forelægges til politisk godkendelse i april 2016.

  Når revisionsberetningen foreligger, vil Byrådet senest i august kunne tage endelig stilling til regnskabet og godkende dette.

  Efter Økonomiudvalgets behandling er Oversigt over aktier og andelsbeviser 2015 tilføjet årsberetningen for 2015.

  Årsberetningen vil såfremt Byrådet godkender Økonomiudvalgets indstilling i overførselssagen fra 2015-2016 (pkt. 2) blive tilrettet, så der er overensstemmelse.

  Lovgrundlag

  Styrelseslovens § 45

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Beslutning Økonomiudvalget den 14-03-2016

  Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

  Beslutning Byrådet den 30-03-2016

  Indstillingen godkendt.

  Bilag

 • Sagsid.: 15/15805

  Indstilling

  Økonomiudvalget anbefaler, at de 16 afsluttede anlægsregnskaber godkendes.

  Beslutningstema

  Anlægsregnskaber på 2 mio. kr. og derover, som er afsluttet i 2015, forelægges til godkendelse.

  Sagsfremstilling

  I henhold til afsnit 4.4.2 i Principper for økonomistyring i Assens Kommune skal følgende regnskaber godkendes særskilt i Byrådet – regnskaberne er specificeret i Årsberetningen for 2015:

  Anlægsudgifter – projektopdelt (1.000 kr.)

  Anlægs-
  bevilling

  Forbrug

  Afvigelse

  Salg af ejendomme

  -9.595

  -7.009

  2.586

  IT - Fællesadministration

  2.500

  2.200

  -300

  Digitaliseringspulje

  2.543

  2.699

  156

  Pulje til velfærdsteknologi

  2.249

  2.384

  135

  Renovering og udskiftning af broer

  1.927

  2.421

  494

  Cykelstier og kantbaner

  8.859

  11.196

  2.337

  Asfalt, efterslæb og opgradering

  13.097

  13.276

  179

  Havnenære arealer, ny vejadgang Næs, Assens

  3.826

  3.886

  60

  Planlagt bygningsvedligeholdelse

  7.046

  7.074

  28

  Energibesparende foranstaltninger 2011 - 2015

  45.000

  45.007

  7

  Bygningsvedligeholdelse, efterslæb og påbud

  2.000

  2.009

  9

  Indsatspuljen 2011 – Nedrivning af faldefærdige ejendomme

  4.042

  3.692

  -350

  Terrariet i Vissenbjerg, Velkomstcenter

  2.105

  2.105

  0

  Digitalisering iht. strategi - Skoler

  3.063

  2.951

  -112

  Salg jordforsyning

  -5.000

  -7.628

  -2.628

  Byggemodningsregnskab for udstykningen Eventyrbakken, Mørkmosehøj, Aarup

  8.264

  7.548

  -716

  Anlægsprojekterne er udført i perioden 2011 til 2015.

  Lovgrundlag

  Styrelsesloven

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Beslutning Økonomiudvalget den 14-03-2016

  Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

  Beslutning Byrådet den 30-03-2016

  Indstillingen godkendt.

 • Sagsid.: 16/3207

  Indstilling

  Økonomiudvalget anbefaler

  • at Assens Kommune fremadrettet som følge af reglerne om statsstøtte opkræver såvel stiftelsesprovision som løbende provision ved garantistillelse for lån forudsat,
  • at låntagningen opfylder betingelserne for at falde ind under statsstøttereglerne,
  • at stiftelsesprovision fastholdes til 1 % og løbende provision fastsættes til 0,5 % for perioden 1. april – 31. marts 2017, samt
  • at administrationen bemyndiges til at orientere og gennemføre en forvaltningsretlig proces med modtagere af tidligere meddelte garantier fra Assens Kommune, som falder under statsstøttereglerne

  Beslutningstema

  Sagen forelægges til politisk stillingtagen til konsekvenser af en afsagt Vestre Landsretsdom fra den 25. januar 2016 vedrørende opkrævning af såvel stiftelses- som løbende provision i forbindelse med kommunal garantistillelse

  Sagsfremstilling

  Vestre Landsret afsagde den 25. januar 2016 en dom vedrørende kommunal garantistillelse i forhold til lån optaget til konkrete fjernvarmeprojekter i Sønderborg Kommune.

  Retten fastslog, at kommunens vederlagsfrie lånegarantier til de konkrete fjernvarmeselskaber udgjorde ulovlig statsstøtte.

  Sagen har generel interesse for alle landets kommuner i forhold til håndtering af garantistillelse ikke blot til fjernvarmeprojekter men også andre garantistillelser til forsyningsområdet og muligvis også andre områder, herunder f.eks. anlægsprojekter i havne.

  Fjernvarmeselskaberne har ansøgt om tredjeinstans-bevilling og dermed mulighed for at anke sagen til Højesteret. Ansøgningen er pt ikke besvaret af procesbevillingsnævnet.

  Assens Kommune har på baggrund af dommen anmodet ekstern advokat om bistand til afklaring dels af regelgrundlaget dels i forhold til, hvorledes kommunen bør forholde sig som følge af dommen både fremadrettet og i forhold til allerede meddelte garantier for lån til forsyningsområdet. Advokatens anbefaling er, at kommunen sørger for at tilrettelægge sin praksis på området i overensstemmelse med domstolsafgørelsen, for herved at gardere sig mod en afgørelse om ulovlig statsstøtte med deraf følgende muligt tilbagebetalingskrav.

  Kommuner kan som udgangspunkt lovligt stille garantier for fjernvarmeselskaber og andre forsyningsaktiviteter, når der er tale om aktiviteter, som kommunen lovligt kan varetage, eller hvis kommunen har udtrykkelig hjemmel til det (fx vandsektor-loven). En kommunal garantistillelse uden krav om garantiprovision indebærer et støtteelement til det selskab, kommunen stiller lånegaranti for, da kommunen påtager sig risikoen for selskabets lån uden beregning. Hvis garantistillelsen er omfattet af de statsstøtteretlige regler, vil det som udgangspunkt udgøre en ulovlig statsstøtte.

  Statsstøttereglernes anvendelse for den enkelte garantistillelse afhænger af, om betingelserne herfor er opfyldt. Det følger sammenfattende af reglerne, at det skal vurderes, om der 1) ydes støtte 2) ved hjælp af offentlige midler, 3) som fordrejer eller truer med at fordreje konkurrencen og 4) ved at begunstige visse virksomheder.

  Advokaten anbefaler derfor, at Assens Kommune sikrer, at lånegarantier til virk-somheder, der er omfattet af statsstøttereglerne, er stillet i overensstemmelse hermed, herunder at der opkræves en markedsmæssig garantiprovision. Såfremt dette ikke er tilfældet, anbefales det, at Assens Kommune søger at bringe lånegarantierne i overensstemmelse med statsstøttereglerne ved at træffe afgørelse om opkrævning af en markedsmæssig garantiprovision.

  Assens Kommune har gennem en årrække opkrævet stiftelsesprovision på garantistillelser på 1 % af størrelsen på den stillede garanti. Kommunen har til nu ikke opkrævet løbende provision af den til enhver tid stående restgæld i garantiens løbetid.

  Det bemærkes, at garantistillelse for lån til almennyttigt boligbyggeri formentlig ikke falder ind under statsstøttereglerne.

  Ekstern advokat er på baggrund af ovenstående anbefaling anmodet om at redegøre nærmere og mere præcist om, hvorledes dette vil kunne implementeres. Notat herom vil blive eftersendt inden Økonomiudvalgets møde.

  Udover det pågældende notat er ekstern advokat anmodet om at bistå Assens Kommune med en gennemgang af allerede meddelte garantistillelser i forhold til konkret vurdering af de enkelte garantier i forhold til om disse er omfattet af statsstøttereglerne, en særskilt vurdering af om eventuel garantistillelse for lån til et kommende nyt renseanlæg i Assens Kommune vil falde ind under statsstøttereglerne samt en drejebog for håndtering af allerede stillede garantier, således de forvaltningsretlige regler overholdes. Det øvrige materiale vil blive forelagt Økonomiudvalget til orientering, når det er modtaget fra ekstern advokat.

  Lovgrundlag

  Kommunalfuldmagt

  Statsstøtteregler

  Økonomi

  Det følger af domstolsafgørelsen, at garantiprovisionen skal fastsættes på markedsvilkår.

  Markedsvilkår vil kunne ændre sig over tid afhængig af renteniveauet, men i særlige tilfælde også i forhold til det konkrete projekt der optages lån til finansiering af samt låntager.

  Kommunen har været i dialog med kommunens bankforbindelse for at forhøre sig om markedsprisen på såvel stiftelses- som løbende garantiprovision. Bankens tilbagemelding er markedsvilkår for opkrævning af løbende provision for nuværende vil være på mellem 1 og 3 % med kvartalsvis, halvårlig eller helårlig opkrævning.

  En ikke udtømmende undersøgelse af andre kommuneres praksis vedrørende opkrævning af stiftelsesprovision viser et niveau inden for et spænd fra 0,5-1,5 %.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Beslutning Økonomiudvalget den 14-03-2016

  Udsættes.

  Beslutning Økonomiudvalget den 30-03-2016

  Økonomiudvalget anbefaler indstillingen med bemærkning om, at stiftelsesprovision fastholdes til 1 % samt at den løbende provision fastsættes til 0,5 % for perioden 1. april – 31. marts 2017.

  Beslutning Byrådet den 30-03-2016

  Arno Termansen blev erklæret inhabil og forlod mødet under sagens behandling.

  Indstillingen godkendt.

 • Sagsid.: 16/3156

  Indstilling

  Økonomiudvalget anbefaler under forudsætning af, at bygherren inden indberetning af skema A fremlægger underskrevet købsaftale på de nu kendte vilkår,

  • At der meddeles tilsagn om støtte til Fyns Almennyttige Boligselskab til opførelse af 19 almene familieboliger som lavenergiklasse BR 10 2015 på matr.nr. 12 bc/12 bc Brylle By med et samlet boligareal på 1701 m2 inklusiv vognly, idet Økonomiudvalget lægger vægt på, at bygherren oplyser, at det samlede projekt ikke fordyres ved indarbejdelse af de pågældende vognly,
  • At bygherren senest ved fremsendelse af skema B vedlægger beregninger, der efterviser projektets overholdelse af gældende normer for bærende og stabiliserende konstruktioner med henblik på Byrådets stillingtagen til, om projektet opfylder kravene i byggeteknisk henseende.

  Tilsagnet godkendes med de i skema A angivne tilføjelser og fravigelser til AB 92.

  Grundkapital til opførelse af 19 almene familieboliger i Brylle finansieres ved bevilling på 3,293 mio. kr. som afsat på konto 08.

  Beslutningstema

  Sagen forelægges til politisk stillingtagen til om ansøgning om støtte til opførelse af almene familieboliger beliggende Krybily-parken i Brylle; herunder stillingtagen til

  1) om købesummen for byggegrundene er rimelig i forhold til projektets og byggeriets udformning og indhold, idet særligt bemærkes, at købesummen for en ubebygget ejendom, der etableres med henblik på etablering af almene boliger opgjort kontant ikke må overstige prisen i handel og vandel, og

  2) om boligernes udformning med opførelse af garager vil indebære ydelsesstøtte til udgifter til garager.

  Sagsfremstilling

  Fyns Almennyttige Boligselskab (FAB) har indsendt ansøgning om støttetilsagn af 4. februar 2016 med ansøgningsskema A til opførelse af 19 almene familieboliger i Kryb-i-ly-parken i Brylle.

  Det samlede boligareal er på i alt 1.701 m2 fordelt på følgende boliger:

  2 stk. 2-rums boliger med boligareal på 76 m2

  3 stk. 2-rums boliger med boligareal på 73 m2

  14 stk. 3-rums boliger med boligareal på 95 m2

  Boligerne opfylder størrelsesmæssigt almenboliglovens krav.

  Udformningen af boligerne indebærer opførelse af overdækket areal mellem bygningerne. Det overdækkede areal planlægges etableret til brug for parkering/garage.

  Støttebekendtgørelsen fastægger, at der ikke kan gives ydelsesstøtte til etablering af garager. Administrationen har på den baggrund været i dialog med FAB som har oplyst, at den til byggeriet tilknyttede rådgiver har vurderet, at løsningen med videreførelse af tagkonstruktionen mellem bygningerne vil være en billigere løsning end alternativet omend ændret konstruktion vil kunne medføre en mindre udgift, jf. vedhæftede notat med korrespondance herom.

  Boligerne skal opføres på 2 byggegrunde tilhørende tredjemand, som ansøger skal erhverve.

  Ubebyggede byggegrunde skal erhverves til en pris, som opgjort kontant ikke overstiger prisen i handel og vandel. Kvadratmeterprisen eksklusiv tilslutningsudgifter for de to byggegrunde samlet er beregnet til ca. kr. 392 pr. m2.

  Parterne er enige om pris og vilkår for overtagelse af ejendommen. Købsaftale er dog ved dagsordenens udarbejdelse endnu ikke underskrevet. Det er en forudsætning for Assens Kommunes støttetilsagn, at handlen er endelig indgået. Ansøger er orienteret herom og dokumentation for endelig underskrevet aftale ventes at foreligge inden Økonomiudvalgets behandling af sagen den 30. marts, alternativt bør sagen udsættes.

  Lovgrundlag

  Almenboliglovens kapitel 9.

  Støttebekendtgørelsens § 10 om, at købesummen for en ubebygget ejendom skal være kontantprisen i handel og vandel.

  Støttebekendtgørelsens § 67, stk. 2, om ikke støtte til garager.

  Støttebekendtgørelsens §§ 30 og 31 om betingelser, der skal stilles ved meddelelse af tilsagn.

  Økonomi

  Kommunal grundkapital er oplyst til kr. 3.293.000,00.

  Kommunal regaranti er oplyst til kr. 9.220.000,00.

  Byrådet principbesluttede i juni 2015, at være indstillet på at afsætte midler til grundkapital til et projekt med etablering af almene boliger i Brylle inden for en ramme for grundkapitalen på 3.250.000 kr. med tilhørende kommunal regaranti.

  Byrådet tilkendegav finansiering af beløbet ved omprioritering af anlægsbeløb i 2015.

  Det har ikke været muligt at omprioritere inden for anlægsbeløb af sat i budget 2015, hvorfor der skal anvises alternativ finansering.

  Økonomiudvalget har i 2015 et samlet mindreforbrug på 12,7 mio. kr. i forhold til korrigeret budget hvoraf 8,7 mio. kr. søges overført jfr. overførselssagen. Netto 4 mio. kr. tilgår kassen i 2015.

  Grundkapital til etablering af almene boliger i Brylle på 3.293.000 kr. vil kunne afholdes inden for det overførte beløb på driften inden for Økonomiudvalgets omåde.

  Imødekommes finansieringen er der teknisk tale om en tillægsbevilling til budget 2016 på 3,293 mio. kr.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Økonomiudvalget den 30-03-2016

  Økonomiudvalget anbefaler under forudsætning af, at bygherren inden indberetning af skema A fremlægger underskrevet købsaftale på de nu kendte vilkår,

  • At der meddeles tilsagn om støtte til Fyns Almennyttige Boligselskab til opførelse af 19 almene familieboliger som lavenergiklasse BR 10 2015 på matr.nr. 12 bc/12 bc Brylle By med et samlet boligareal på 1701 m2 inklusiv vognly, idet Økonomiudvalget lægger vægt på, at bygherren oplyser, at det samlede projekt ikke fordyres ved indarbejdelse af de pågældende vognly ,
  • At bygherren senest ved fremsendelse af skema B vedlægger beregninger, der efterviser projektets overholdelse af gældende normer for bærende og stabiliserende konstruktioner med henblik på Byrådets stillingtagen til, om projektet opfylder kravene i byggeteknisk henseende.

  Tilsagnet godkendes med de i skema A angivne tilføjelser og fravigelser til AB 92.

  Grundkapital til opførelse af 19 almene familieboliger i Brylle finansieres ved bevilling på 3,293 mio kr. som afsat på konto 08.

  Beslutning Byrådet den 30-03-2016

  Indstillingen godkendt.

  Bilag

 • Sagsid.: 15/3425

  Indstilling

  Økonomiudvalget anbefaler, at årsopgørelse over reaktioner fra Arbejdstilsynet i 2015 tages til efterretning samt at Byrådet også i 2016 fastholder orienteringsprocedure ved påbud fra Arbejdstilsynet.

  Beslutningstema

  Orientering om reaktioner fra Arbejdstilsynet i 2015 samt stillingtagen til eventuel videreførelse af orienteringsprocedure i 2016

  Sagsfremstilling

  I forlængelse af procedure for orientering af Byrådet ved tilsyn fra Arbejdstilsynet bliver Byrådet straks-orienteret om påbud fra Arbejdstilsynet. Derudover er Økonomiudvalget med jævne mellemrum henover året blevet orienteret om fremdriften i arbejdet med at efterkomme påbuddene.

  I henhold til proceduren skal Økonomiudvalget desuden årligt orienteres om samtlige reaktioner fra Arbejdstilsynet.

  Status på 2015

  Arbejdstilsynet har aflagt 30 besøg på Assens Kommunes arbejdspladser i løbet af 2015.

  Reaktionerne var som følger:

  • De 11 af tilsynsbesøgene gav sig udslag i en grøn smiley til arbejdspladserne, som udtryk for at arbejdsmiljøet var i orden.    
  • To af besøgene havde karakter af statusbesøg og dialogmøde uden yderligere reaktioner
  • Fem af tilsynsbesøgene resulterede i en vejledning
  • De 13 af besøgene gav sig udslag i påbud med frist. Heraf var de tre påbud var strakspåbud.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Beslutning Økonomiudvalget den 14-03-2016

  Udsættes

  Beslutning Økonomiudvalget den 30-03-2016

  Økonomiudvalget anbefaler, at årsopgørelse over reaktioner fra Arbejdstilsynet i 2015 tages til efterretning samt at Byrådet også i 2016 fastholder orienteringsprocedure ved påbud fra Arbejdstilsynet.

  Beslutning Byrådet den 30-03-2016

  Indstillingen godkendt.

  Bilag

 • Sagsid.: 09/35457

  Indstilling

  Økonomiudvalget anbefaler, at mødetidspunkt for Byrådsmøder fastsættes til kl 17.

  Beslutningstema

  Stillingtagen til tidspunkt for afholdelse af byrådsmøder efter forsøgsperioden.

  Sagsfremstilling

  Byrådet godkendte den 28. oktober 2015 mødekalenderen for afholdelse af de politiske møder i 2016.

  På samme møde blev det besluttet, at byrådsmøderne i perioden fra januar til marts 2016 begyndte kl. 19 i stedet for kl. 17 og at mødetidspunktet for byrådets møder evalueres efterfølgende.

  Baggrunden for ændringen af mødetidspunktet var en forventning om flere tilhørere. Ved byrådsmøderne i januar og februar har det dog ikke vist sig at være tilfældet.

  Mødetidspunktet for de fremtidige byrådsmøder bedes nu endeligt fastlagt.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Beslutning Økonomiudvalget den 14-03-2016

  Økonomiudvalget anbefaler, at mødetidspunkt for Byrådsmøder fastsættes til kl 17.

  Beslutning Byrådet den 30-03-2016

  Indstillingen godkendt.

 • Sagsid.: 16/6282

  Indstilling

  Borgmesteren indstiller, at Bo G. Jørgensen fritages for borgerligt ombud som stedfortræder for Socialdemokratiet i Assens Byråd.

  Beslutningstema

  Stillingtagen til ansøgning om fritagelse for borgerligt ombud.

  Sagsfremstilling

  1. stedfortræder Bo G. Jørgensen for Socialdemokratiet i Assens Byråd ansøger om fritagelse for borgerligt ombud på grund af varetagelse af sit arbejde.

  Assens Kommune har i deres styrelsesvedtægt (§ 20) besluttet, at stedfortræder altid indkaldes til byrådsmøder ved afbud fra byrådsmedlemmerne.

  Berit Schaldemose, der er valgt som Socialdemokratiets stedfortræder nr. 2 vil, såfremt Byrådet godkender ansøgningen om fritagelse, herefter rykke op som stedfortræder nr. 1.

  Den kommunale valglovs § 92 bestemmer, at enhver, der er valgbar, har pligt til at modtage valg, dog kan Byrådet i medfør af valglovens § 103 efter anmodning fra den valgte meddele fritagelse valget, såfremt den valgte på grund af sin helbredstilstand, varetagelse af andet offentligt hverv, forretninger eller lignende har rimelig grund til at ønske sig fritaget for valget.

  Lovgrundlag

  Kommunal valgloven §§ 92 og 103

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Beslutning Byrådet den 30-03-2016

  Indstillingen godkendt.

 • Sagsid.: 16/6298

  Indstilling

  Borgmesteren indstiller, at valget af de nye medlemmer fra Arbejdsgiverne ved Assens Havn til Havnebestyrelsen tages til efterretning.

  Beslutningstema

  Valg af nye medlemmer fra arbejdsgiverne til Havnebestyrelsen.

  Sagsfremstilling

  Assens Havn har ved brev af 3. marts 2016 meddelt, at Arbejdsgiverne ved Assens Havn (AVAH) ved deres generalforsamling den 26. februar 2016 har besluttet at indstille følgende nye repræsentationer til Havnebestyrelsen:

  Jørgen J. Pedersen, Ungersbjerge 15, 5683 Haarby

  Ann-Maria Pedersen, Ravnekærvej 3, 5631 Ebberup

  Lovgrundlag

  Vedtægterne for Assens Havn

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Beslutning Byrådet den 30-03-2016

  Indstillingen godkendt.

 • Sagsid.: 15/17354

  Indstilling

  Økonomiudvalget anbefaler, at projektforslag for etablering af 14MW biomassegasningsanlæg ved Assens Fjernvarme endelig godkendes med det vilkår, at godkendelsen bortfalder, hvis den ikke er helt eller delvist udnyttet inden 3 år fra godkendelsesdatoen.

  Beslutningstema

  Der skal tages beslutning om endelig godkendelse af projektforslag i henhold til varmeforsyningsloven vedrørende etablering af et biomasseforgasningsanlæg i tilknytning til eksisterende biomassefyrede kraftvarmeværk hos Assens Fjernvarme.

  Sagsfremstilling

  Assens Fjernvarme A.m.b.a. har fremsendt projektforslag for Etablering af 14MW biomasseforgasningsanlæg. Projektforslaget fremgår af bilaget.

  Projektforslaget er udarbejdet i henhold til Lov om varmeforsyning (Varmeforsyningsloven) samt Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg (Projektbekendtgørelsen). Projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg skal, jf. Projektbekendtgørelsens §3, forelægges kommunalbestyrelsen til godkendelse og kommunalbestyrelsen skal vurdere og godkende projektforslaget i henhold til Projektbekendtgørelsen.

  Baggrunden for projektforslaget er, at de gældende tilskudsregler for det nuværende biomassefyrede anlæg ophører med udgangen af 2018, hvorefter Assens Fjernvarme A.m.b.a bliver afhængig af elpriserne på det frie elmarked. Priserne forventes at svinge meget, hvorfor der er behov for en mere fleksibel produktion på værket.

  Projektforslaget vedrører etablering af et biomasseforgasningsanlæg i en tilbygning i tilknytning til det eksisterende biomassefyrede kraftvarmeværk.

  Brændslet i forgasningsanlægget er biomasse, som allerede i dag er det brændsel fjernvarmeværket er drevet på. Forgasningsanlægget er konstrueret til også at kunne anvende lavværdige biobrændsler som have/parkaffald etc. Assens Fjernvarme har redegjort for, at der er tilsagn fra en virksomhed på Nordfyn der handler med biomasseprodukter, herunder have/park og trærødder, om at de kan levere 30-40.000 tons biomasseprodukt til værket til en pris på ca. 50 % af markedsprisen på træflis. Der er også andre mulige leverandører af brændsler. I projektforslaget er der derfor forudsat en reduceret pris på brændsler i forgasningsanlægget.

  Forgasningsanlægget vil bestå af en separat indføderlinje til en forgasningsenhed med en stakovnsforgasser (eller lignende) som producerer en varm gas, der ledes til en ny dampproducerende kedel. Den producerede højtryksdamp ledes til den eksisterende elproducerende dampturbine, hvorfra der fortsat produceres kraftvarme. Anlægsopbygningen med de to separate brændselslinjer er illustreret nedenfor.

  Varmeproduktionen fra det nye forgasningsanlæg udgør 61.520MWh med en tilhørende el produktion på 21.000MWh. Det nuværende bruttovarmebehov i fjernvarmens forsyningsområde er 80-90.000 MWh pr. år. Det øvrige varmebehov, som ikke dækkes af forgasningsanlægget, dækkes af de eksisterende produktionsanlæg. Anlægget vil sandsynligvis blive drevet med 100% forgasser drift om sommeren og med kombinationsdrift med traditionel træflisfyring og andre brændsler (træpiller) i vinterhalvåret. Det eksisterende træpilleanlæg vil være til rådighed, men vil kun indgå i produktionen i begrænset omfang når forgasseranlægget er etableret.

  I projektforslaget er der foretaget gennemregning af 2 alternativer; referencesituationen, som den er nu med de nødvendige investeringer 20 år frem og projektsituationen med om- og tilbygning af biomasseforgasningsanlægget. I behandling af projektforslaget er muligheden for et varmepumpealternativ blevet drøftet. Miljø- og teknikudvalget besluttede d. 5, januar 2015, at der ikke til vurdering af projektforslaget skulle laves beregninger på yderligere alternativer. Der havde som grundlag for beslutningen været drøftelser omkring et varmepumpealternativ, men det bliver vurderet at det ikke på nuværende tidspunkt ville være et realistisk og relevant alternativ. Dette pga. manglende oplagt energikilde samt forringet selskabsøkonomi og dermed højere varmepris.  

  Høring af berørte parter

  Projektforslaget har i henhold til Projektbekendtgørelsens §25 og beslutning i Miljø- og teknikudvalget d. 3. november 2015 været i 4 ugers høring ved berørte parter. De berørte parter er Energinet.dk og det firma Assens Fjernvarme har angivet som mulig leverandør af biobrændsel.

  Der ikke indkommet bemærkninger til projektforslaget, hvorfor der ikke er foretaget yderligere vurderinger og ændringer af det ansøgte projektforslag. 

  Vurdering af projektforslaget

  Kommunen skal i overensstemmelse med projektbekendtgørelsens §26 foretage en energimæssig, samfundsøkonomisk og miljømæssig vurdering af projektet.

  Administrationen vurderer på baggrund af projektforslaget, at etablering af biomasseforgasningsanlæg er i overensstemmelse med varmeforsyningsloven.

  Selskabsøkonomi- og forbrugerøkonomi

  Selskabsøkonomisk udviser projektforslaget et overskud på 94,68 mio.kr i forhold til uændret drift (referencesituationen).

  De væsentligste årsager til denne forskel er

  - lavere brændselsudgift i projektsituationen, som er 71,69 mio.kr. lavere end i referencesituationen

  - højere el-indtægter og tilskud som samlet er 114,38 mio.kr. højere i projektsituationen end i referencesituationen.

  Der er i referencesituationen et samlet investeringsbehov i det tekniske anlæg på 9,73 mio.kr, hvilket tilskrives at der vil være forøgede driftstimer på træpilleanlæg og dermed behov for investeringer.

  I projektsituationen er der samlede omkostninger for 88,4mio.kr, hvoraf

  - 23,9mio er til bygningsarbejder

  - 59,5mio.kr. er til de tekniske anlæg

  Der er i projektforslaget foretaget selskabsøkonomiske følsomhedsanalyser på ændrede investeringsudgifter og en højere biomassepris. En højere brændselspris er den faktor der påvirker selskabsøkonomien mest, der vil dog fortsat være et selskabsøkonomisk overskud selvom brændselsprisen stiger til 75% af flisprisen (i beregningerne i projektforslaget er regnet med 65% af flisprisen, mens man antager at kunne indkøbe brændsel til 50% af flisprisen). Det vurderes ikke at en yderligere forøgelse (over de 75% af flisprisen) vil have en så stor betydning at det rykker selskabsøkonomien i projektforslaget.

  Ændringer i el produktionstilskud vil også påvirke selskabsøkonomien, men der er ikke foretaget beregninger på det forhold. Det er ikke vurderet at være nødvendigt, da det ikke er muligt at forudse et evt. scenarie.

  Assens Fjernvarme har under behandling af sagen i øvrigt nævnt, at der naturligvis ikke bliver fortaget investeringer i et biomasseforgasningsanlæg hvis ikke det er selskabsøkonomisk rentabelt.

  Der er ikke lavet egentlige forbrugerøkonomiske beregninger i projektet, men idet Assens Fjernvarme A.m.b.a. er underlagt hvile-i-sig-selv princip vil det selskabsøkonomiske overskud tilfalde forbrugerne. Fjernvarmeprisen var Assens Fjernvarme er allerede på nuværende tidspunkt meget lav. Der vurderes derfor ikke at være et særligt behov for, at lægge vægt på om projektet medfører en lavere varmepris.

  Energi- og miljø forhold

  Beregningerne i projektforslaget viser at der vil være et lidt højere forbrug af biomassebrændsel i projektsituationen end i referencesituationen, men også at der vil være en større produktion af el.

  Biobrændsel er i sig selv CO2 neutralt. I både projekt- og referencesituationen negativ, er CO2-emissionen angivet som negativ, hvilket skyldes at der indregnes sparet CO2 fra andre el-produktionsanlæg. CO2 emissionen er derfor også, som følge af større el-produktion, lavest i projektsituationen.

  CH4 (metan) og N2O (dinitrogenoxid) som, ligesom CO2 (kuldioxid), er drivhusgasser som stiger som følge af det øgede brændselsforbrug. Sammenholdes de tre drivhusgaser (CO2, CH4 og N2O) vil der i projektsituationen samlet være en reduktion i CO2-ækvivalenter på 558,2tons.

  I projektsituationen er der en reduktion i SO2 (svovldioxid) og NOx (kvælstofilter), hvilket kan tilskrives processuelle forhold. I projektsituationen afbrændes der gas mens det i referencesituationen af fast brændsel der afbrændes ved en højere temperatur ved afbrænding, kan ligeledes have en betydning.

  Assens Fjernvarme anvender i dag alene biomasse brændsler i form af træpiller og flis. Godkendelse af nærværende projektforslag betyder at der fremover også kan anvendes lavværdige biobrændsler dvs. have/parkaffald. Det vurderes som en fordel, da det er et overskudsprodukt. Andre biobrændsler er produceret med det ene formål at være et brændsel, hvorfor den samlede miljømæssige påvirkning vurderes at være mindre ved lavværdige brændsler.

  I projektforslaget forudsættes det at disse lavværdige biobrændsler, kan indkøbes billigere end de mere gængse biobrændsler. Det kan imidlertid være svært at forudse om prisen vil vedblive at være lavere end andre biobrændsler.

  Samfundsøkonomi

  Kommunen kan skal jf. Projektbekendtgørelsens §26, 4 stk.2, ud fra en konkret vurdering påse at projektet er det samfundsøkonomisk mest fordelagtige. Dette er en vurdering, der baseres på de samfundsøkonomiske analyser samt følsomhedsanalyser, der kan påvise hvor robust projektet er overfor ændrede forudsætninger.

  De samfundsøkonomiske analyser i det ansøgte projektforslag, udviser et samfundsøkonomisk overskud på 2,52mio. kr. i forhold til en uændret varmeproduktion (referencen).

  I de samfundsøkonomiske beregninger omregnes forskellige parametre, således de kan sammenstilles. De parametre i de samfundsøkonomiske beregninger, som der er størst forskel på er:

  - Investering: 88,5 mio. kr. højere i projektsituationen

  - Brændselsværdi: 97,6 mio.kr. mindre i projektsituationen

  - Skatteforvridning: 18,56 mio.kr. højere i projektsituationen

  - Værdi af el-produktion: 14,46 mio.kr. højere i projektsituationen

  Der er altså indenfor de enkelte parametre store samfundsøkonomiske forskelle på henholdsvis projekt- og referencesituation, hvis det ses i forhold til det samlede samfundsøkonomiske overskud ved projektsituationen. Der er dog samfundsøkonomisk overskud ved projektsituationen, hvorfor den er mere fordelagtig end referencesituationen.

  De gennemførte følsomhedsanalyser viser at projektet er meget sårbart overfor øgede investeringer og lavere driftstimer, som i de gennemførte analyser får projektet til at udvise en negativ samfundsøkonomi. Det vil med andre ord sige, at projektforslaget ikke er særlig robust.

  Det angives i projektforslaget at det er noget usikkert om der kan opnås det indregnede antal driftstimer. Det må således vurderes sandsynligt, at følsomhedsberegningen vedrørende færre driftstimer kan være aktuel.

  Der er således en begrænset robusthed i projektforslaget set ud fra et samfundsøkonomisk perspektiv.

  Der er ikke foretaget samfundsøkonomisk følsomhedsanalyse på brændselsværdien eller værdien af el-produktion, som ellers også er parametre hvor der en stor forskel på reference- og projektsituation.

  Jf. følsomhedsanalyser på el-produktion i forhold til selskabsøkonomi, er det ikke fundet relevant med en analyse i forhold el-produktion.

  Brændselsprisen indgår i følsomhedsanalysen vedr. selskabsøkonomi men ikke i analysen vedrørende samfundsøkonomi. Det vurderes at en ændret faktuel brændselspris vil have indvirkning på det samfundsøkonomiske overskud. Idet der ikke er lavet en beregning, kan det ikke vurderes hvor stor denne indvirkning vil være.

  Opsummering

  Projektforslaget vurderes samlet set, på baggrund af ovenstående vurderinger, at kunne godkendes:

  De væsentlige aspekter i vurdering af, at:

  - Der udvises en positiv samfundsøkonomi i forhold til referencen (nuværende situation). Det bemærkes dog, at projektforslaget ikke er overvældende robust

  - Projektforslaget er medvirkende til samlet set at sænke udledningen af CO2 ækvivalenter

  - De øvrige miljømæssige parametre forbedres også pga. ændret produktionsform

  - Der kan anvendes brændsler, som ellers er at betragte som et overskudsprodukt (have/parkaffald)

  - Der fastholdes el-produktion på værket og det sikres, at der fortsat kan opnås tilskud hertil. El-produktionen bliver i øvrigt større

  - Der er en væsentligt positiv indvirkning på de selskabsøkonomiske forhold med forventeligt lavere priser for den enkelte forbruger til følge

  Lovgrundlag

  Varmeforsyningsloven.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Miljø- og Teknikudvalget den 01-03-2016

  Miljø- og Teknikudvalget indstiller at projektforslag for etablering af 14MW biomassegasningsanlæg ved Assens Fjernvarme endelig godkendes med det vilkår, at godkendelsen bortfalder, hvis den ikke er helt eller delvist udnyttet inden 3 år fra godkendelsesdatoen.

  Beslutning Økonomiudvalget den 14-03-2016

  Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

  Beslutning Byrådet den 30-03-2016

  Indstillingen godkendt.

  Bilag

 • Sagsid.: 13/11010

  Indstilling

  Et flertal af Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget indstiller, at udkast til høringssvar til Energiplan Fyn rammeplan godkendes.

  Poul Poulsen (B) undlod af stemme under henvisning til endelig stillingtagen i Miljø- og Teknikudvalget.

  Et flertal af Miljø- og Teknikudvalget indstiller at udkast til høringssvar til Energiplan Fyn rammeplan godkendes, idet det dog tilføjes at de to vindmølleområder Barløse og Sandager, omtalt i bilaget, som Byrådet tidligere har udtaget af Kommuneplanen, ligeledes skal udtages af energiplanen.

  Poul Poulsen (B) tog forbehold.

  Økonomiudvalget anbefaler Miljø- og Teknikudvalgets flertals indstilling.

  Beslutningstema

  Godkendelse af høringssvar vedrørende Assens Kommunes tilslutning til Energiplan Fyns rammeplan og et fælles Energiplan Fyn Sekretariat.

  Sagsfremstilling

  Baggrunden

  Omstillingen til et fossilfrit energisystem i 2050 kræver at der tænkes i nye løsninger og nye samarbejder. Energiplan Fyn er forankret i det fynske samarbejde Byregion Fyn. Fokusområdet er udviklingen af et fynsk energi- og transportsystem baseret på vedvarende energi, samt fremme af vækst og erhverv gennem udnyttelsen af særlige fynske styrker og potentialer.

  Energiplan Fyn er realiseret med finansiering fra Energistyrelsen samt en række partnere der tæller 9 fynske kommuner, Fjernvarme Fyn, NGF Nature Energy, Energi Fyn, FFV, Syddansk Universitet, Udvikling Fyn, Centrovice (fynsk landbrugsorganisation) og Vattenfall (trådte ud af projektet efter salget af Fynsværket). Gennem projektet har vi fået etableret et stærkt partnerskab – et triple helix.

  Med Energiplan Fyn er skabt et fælles billede af vores nuværende og fremtidige situation, samt et unikt dialog- og samarbejdsforum på tværs af de mange aktører omkring energisektorens fremtidige udvikling. Billedet flugter godt med nationale mål og analyser af teknologisk og samfundsøkonomisk realistiske veje til en omstilling. Denne fælles vision og dette billede er samlet op i ”Energiplan Fyn Rammeplan”, som repræsenterer en bred konsensus mellem projektets partnere, uden dog at være en bindende plan.

  I rammeplanen er en række anbefalinger og forslag til konkrete handlinger angivet, samt en anbefaling til at fortsætte det samarbejde, som er opbygget gennem Energiplan Fyn. Det vurderes tilmed, at omstillingen rummer et stort vækstpotentiale, ikke kun for erhverv relateret til den egentlige energisektor, men også for affaldssektoren, landbruget, robot- og IT-branchen og en lang række øvrige følgevirksomheder.

  Skal rammeplanen indfries kræver det en bred opbakning fra flere forskellige nøgleaktører, herunder en bred politisk opbakning i kommunerne, samt en fælles og koordineret indsats med samarbejder og handlinger på tværs af fynske kommuner og energisektoren. Uanset om man vil realisere den fulde vision, anbefaler alle parterne bag rammeplanen et fortsat samarbejde, med sigte på at den uomgængelige udvikling af energisektoren i de kommende år koordineres og optimeres, med henblik på at skabe vækst og arbejdspladser på Fyn.

  Energiplan Fyn Rammeplan

  Formålet med Energiplan Fyn rammeplan er at skabe en fælles vision blandt 9 fynske kommuner, og en række nøgleaktører i og omkring energisektoren for hvordan en omstilling af samfundet til vedvarende energiforsyning kan se ud. Ligeledes hvordan denne omstilling kan fremmes på kort og lang sigt og på en måde, der er forsvarlig både i forhold til miljømæssige og økonomiske hensyn.

  Rammeplanens intention er at tilvejebringe et godt overordnet udgangspunkt for de politiske drøftelser og valg, der nødvendigvis må træffes for at fremme de overordnede politiske beslutninger i forhold til en prioriteret vedvarende energiplanlægning.

  Rammeplanen er ikke bindende for de enkelte kommuner, men skal være med til at øge regional fynsk koordinering og samarbejde omkring omstillingen til grøn energi og Fyns potentiale indenfor området.

  Energiplan Fyn rammeplan sammenfatter, ud fra en række baggrundsrapporter og notater, de væsentligste konklusioner om:

  • Hvordan fremtidens vedvarende energisystem kan og formentlig vil blive udformet i hovedtræk
  • Hvordan det fynske energisystem bedst indrettes med udgangspunkt i de fynske muligheder samt særlige fynske styrker og potentialer
  • Hvordan der bedst ageres både på kort og længere sigt, herunder anbefalinger til handlinger på 9 forskellige indsatsområder de kommende år,
  • De centrale politiske spørgsmål der med lokal, regional eller national interesse skal arbejdes med, for effektivt at fremme en sammenhængende målrettet omstilling af energisektoren.

  Ifølge Energiplan Fyn Rammeplan skal fremtidens energisystemer være endnu mere integrerede, end de allerede er i dag. De største muligheder for alle aktører i systemet findes, når alle deler en fælles vision og det samme langsigtede mål. Med fælles enighed om visionen har alle aktører de bedst mulige betingelser for at undgå tab og spild ved fejlsatsninger, og at optimere i forhold til sig selv på de områder, hvor de står stærkest.

  Tætte samarbejder om fælles udviklingsprojekter forventes at være fordelagtige med koordinering af de store investeringer og drift.

  Proces om rammeplanen

  Energiplan Fyn Rammeplan har været drøftet i forskellige regi. Senest har Borgmesterforum Fyn behandlet Energiplan Fyn rammeplan og forslag til samarbejdsmodel på deres møde 15. december 2015, og kommunaldirektørerne har på deres møde 19. januar i år haft en forlænget drøftelse af mulighederne for et fælles fynsk samarbejde på energiområdet.

  Energiplan Fyn rammeplan nævner at fremtidens løsninger og erhvervsmæssig udnyttelse af potentialerne kan fordre nye selskabsdannelser. Borgmesterforum Fyn drøftede på deres møde om f.eks. NGF Nature Energy kan sikres en mere optimal ejerstruktur, der kan rejse den nødvendige investeringskapital, som forudsætning for energiplanens realisering. Dette forudsætter dog ændringer i de statslige modregningsregler.

  Borgmesterforum udtrykker ønske om, at man tager positivt imod Energiplan Fyn rammeplan, og ønsker at kommuner og energiselskaberne i høringsfasen tilkendegiver, om de kan tilslutte sig rammeplanens perspektiver og anbefalinger, som fundament for et fremtidigt samarbejde, hvor der sikres fortsat fælles vidensopbygning, koordinering af udviklingen samt udvikling af perspektivrige projekter for Fyn.

  Synergien i et fynsk samarbejde om en omstilling af energisektoren kan sikre en optimal udnyttelse af de potentialer for Fyn, der ligger her i. Resultatet af høringsfasen vil blive forelagt Borgmesterforum Fyn.

  Energiplan Fyn rammeplan er sendt i høring frem til den 16. marts, hos de 9 kommuner, samt interesseselskaberne.

  På baggrund af Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, samt Miljø- og Teknikudvalgets drøftelser af planen, vil administrationen udarbejde et høringssvar som de to udvalg kan drøfte og anbefale overfor Byrådet på deres marts-møder. Høringssvaret fremsendes herefter til drøftelse i Energiplan Fyns styregruppe, under forudsætning af, at Byrådet endeligt kan godkende høringssvaret på møde den 30. marts 2016.

  Grundpillerne i det fremtidige fynske energisystem

  Energiplan Fyn rammeplan peger på, at de væsentligste og mest omkostningseffektive vedvarende energiressourcer i Danmark er vind og biomasse, og et dansk vedvarende energisystem skal bygges på disse. Vores potentiale for vindkraft er rigeligt, omkring fire til fem gange større end vi behøver. Vores biomasse ressourcer er væsentlige, men dog mere begrænsede.

  Grundpillerne i fremtidens energisystem bliver derfor:

  • Vindmøller, der skal levere en stor del af den elektricitet, som bliver rygraden i vores fremtidige energisystem.
  • Biogas og biomasse kommer til at spille en vigtig rolle, både som brændstof i transportsektoren og som ”backup” for vindenergien, når produktionen svinger.
  • Eldrevne varmepumper i fjernvarmen og den individuelle opvarmning, hvor vindmøller leverer energien
  • Transportsektoren skal omlægges til el og biobrændsler.
  • Vores forbrug af el i hjemmene, institutioner og i virksomheder skal være ”intelligent”. Det vil sige, at vi skal bruge energien på de tidspunkter, hvor der er meget af den.

  I regi af Energiplan Fyn er udarbejdet en kortlægning af potentialet for vindmøller. Det er ikke tanken at der skal gennemføres en fælles fynsk planlægning for landvindmøller, men med kortlægningen af potentialet er der anvist muligheder og idéer, og de enkelte kommuner må overveje og undersøge mulighederne for land-vindmøller, eller overveje om el fra vindmøller skal importeres udefra. Det skal her bemærkes, at prisforskellen på kyst- og hav-vindmøller er meget væsentlig

  En del af løsningen for fremtidens energisystem ligger i at sammentænke fynske styrker og potentialer, og det er både teknisk og økonomisk uhensigtsmæssigt, hvis hver enkelt kommune eller forsyningsselskab alene fokuserer på egen CO2 neutralitet eller på at blive selvforsynende med energi. Det er en vigtig opgave at kommunerne og energiaktørerne, hver for sig og i fællesskab, optimerer og koordinerer indsatsen således at unødige meromkostninger undgås og at eksport- og vækstpotentialer kommer i fokus.

  De særlige fynske styrker og potentialer er:

  • Den udbredte fjernvarmeforsyning giver mulighed for hurtig omstilling fra fossile brændsler og mulighed for udnyttelse af virksomhedernes overskudsvarme, hvilket også er til gavn for erhvervslivet. Samtidig kan varmelagre og ”hav”-varmepumper yde betydelige bidrag til integration af vind i energisystemet, og fjernvarmen giver et grundlag for at opretholde kraftvarmekapacitet til at sikre stabilitet i elnettet når vinden ikke blæser.
  • Fyn har et af Danmarks mest forgrenede og bedst dækkende naturgasnet. Naturgassystemet giver mulighed for gasforsyning i industri og transportsektoren og dermed en hurtigere udfasning af olie. Endvidere kan systemet anvendes til transport og lagring af grøn gas.
  • Fyn har gode ressourcer af både husdyrgødning og halm, og på sigt vurderes det attraktivt at få halmen gennem biogas, dels fordi den hermed understøtter økonomien i biogasanlæg på husdyrgødning, dels fordi halmens anvendelse i biogas er mest attraktiv for landbruget, da den sikrer de bedste balancer for kulstof og næringssalt for markjorden. Alternativet er majs, som dyrkes på bekostning af andre fødevarer, da affald til biogas i dag er en mangelvare

  Set i forhold til Assens Kommune bør man være opmærksom på følgende:

  Vindmøller: Der peges på mulighed for opsætning af nye og større møller. Der peges bl.a. på placeringer af store vindmøller langs med motorvejen. Det kunne også være i Assens Kommune, men også nedrivning af små og opstilling af større landvindmøller i landområderne er i spil.

  Kortlægningen af potentialet for vindmøller viste, at Assens Kommune næstefter

  Faaborg-Midtfyn har plads til flest vindmøller, og der blev identificeret 10 mulige vindmølleområder i Assens Kommune. Kortlægningen blev foretaget ud fra gældende retningslinjer, den reviderede landskabsanalyse og gældende lovgivning og krav til opstilling af vindmøller. Herudover at der minimum skulle kunne opstilles 3 vindmøller med en totalhøjde på 125 meter. Ud af de 10 mulige områder blev der for at sikre en indbyrdes afstand mellem områderne peget på 7 potentielle potentiale vindmølleområder, der samlet har et vindenergipotentiale på 208.300 MWh. Kortlægningen viste, at der ikke er et særligt potentiale langs motorvejen for opstilling af vindmøller i grupper, og ingen af de identificerede vindmølleområder havde en beliggenhed langs motorvejen.

  Varmeforsyning: Energiplanens anbefalingervedrørende varmeforsyning bør indgå i den fremtidige behandling og godkendelse af projektforslag i henhold til varmeforsyningsloven. Belysning af relevante alternativer danner beslutningsgrundlag for, at godkende de samfundsøkonomiske mest fordelagtige projekter.

  Elektrificering af fjernvarmen er et væsentligt eksempel på et alternativ, der skal tages i betragtning ved projektforslag. Eldrevne varmepumper vurderes som en af grundpillerne i det fremtidige fynske energisystem.

  Anvendelse af overskudsvarme er et andet alternativ, der jf. energiplanen kan tænkes ind i varmeforsyningen.

  Assens Kommune har en del områder med naturgas. Bl.a. Aarup By er udelukkende naturgasforsynet. Målsætningen er at disse skal udfases senest i 2035. Det skal undersøges om disse områder skal omlægges til fjernvarme eller skal udlægges til individuel varme, fx varmepumper.

  Biogasanlæg: Vurderingen er, at der skal etableres op til 10 biogasanlæg, hvor anbefalingen bl.a. går på en placering i Assens Kommune.

  Affaldshåndtering: Det anbefales, at der på hele Fyn bliver et centralt sorteringsanlæg, som bliver stort nok til at være konkurrencedygtigt.

  Fremtidigt samarbejde i regi af Energiplan Fyn

  Erfaringerne fra de to års samarbejde om Energiplan Fyn viser, at der i årene fremover vil være et stort behov for fortsat tæt dialog og koordinering omkring de udviklingsveje der vælges.

  Parterne bag Energiplan Fyn anbefaler en videreførelse af samarbejdet med det formål, at fastholde og udvikle den fælles vision for fremtidens energiforsyning og omsætte den til handlinger der understøtter vækst og udvikling på Fyn. Det skal ske ved at videreføre den fælles platform, som er oparbejdet i Energiplan Fyn mellem forsyningsselskaber, vidensinstitutioner, erhverv og kommuner.

  Grøn vækstpotentiale og forskning

  Syddansk Universitet er stærkt repræsenteret i det internationale energiforskningsmiljø. Den grønne omstilling og udnyttelse af vækstpotentialet kan derfor styrkes ved et intensivt samarbejde mellem forsyningsselskaber og SDU omkring udviklings-og demonstrationsprojekter. Gennem handling kan vi flytte energiøkonomien fra import af brændsler til investeringer i mere lokal energiudnyttelse. Denne omstilling er i gang på verdensplan, og Fyn kan have fordel ved at gå foran!

  Høringssvar

  På baggrund af Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, samt Miljø- og Teknikudvalgets drøftelser af rammeplanen for Energiplan Fyn i februar, har administrationen udarbejdet et udkast til et høringssvar fra Assens Kommune.

  Høringssvaret vil såfremt det kan godkendes og anbefales overfor Byrådet af Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, samt Miljø- og Teknikudvalget, blive sendt til Energiplan Fyn med den bemærkning, at det sker under forudsætning af, at Byrådet kan godkende høringssvaret endeligt på deres møde den 30. marts.

  Økonomi

  Idet Assens Kommune tilslutter sig det videre samarbejde skal der afsættes midler til et fælles Energiplan Fyn Sekretariat, da det videre arbejde ikke kan løftes indenfor gældende ressourceramme.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Miljø- og Teknikudvalget den 01-03-2016

  Rie Nielsen (V) foreslog at sagen blev udsat til ekstraordinært møde.

  For stemte 1: Rie Nielsen (V)

  Imod stemte 6: O, A, B og Ole Knudsen og Henrik Mott Frandsen (V).

  Forslaget faldt hermed.

  Et flertal på 6: O, A og V indstiller at udkast til høringssvar til Energiplan Fyn rammeplan godkendes, idet det dog tilføjes at de to vindmølleområder Barløse og Sandager, omtalt i bilaget, som Byrådet tidligere har udtaget af Kommuneplanen, ligeledes skal udtages af energiplanen.

  Poul Poulsen (B) tog forbehold.

  Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 29-02-2016

  Et flertal på 6 (V, A og O) indstiller, at udkast til høringssvar til Energiplan Fyn rammeplan godkendes.

  Poul Poulsen (B) undlod af stemme under henvisning til endelig stillingtagen i Miljø- og Teknikudvalget.

  Beslutning Økonomiudvalget den 14-03-2016

  Udsættes.

  Beslutning Økonomiudvalget den 30-03-2016

  Økonomiudvalget anbefaler Miljø- og Teknikudvalgets flertals indstilling.

  Beslutning Byrådet den 30-03-2016

  Indstillingen godkendt med bemærkning om, at forslag til høringssvar fremsendt af byrådsmedlem Poul Poulsen medsendes sammen med Assens Kommunes høringssvar.

  Bilag

 • Sagsid.: 16/4551

  Indstilling

  Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget indstiller, at udmøntning af eventpuljen sker ved øremærkning af et beløb til generel markedsføring og et beløb til events, der - jf. det indstillede forslag i sagsfremstillingen - i hovedtræk fordeles og organiseres således:

  1. Der afsættes en pulje på 450.000 kr. til generel markedsføring og til at understøtte Vision 2018’s tre hovedspor og perspektiverne i Planstrategi 2015. På baggrund af de tre visionsgruppers aktuelle arbejde udarbejdes forslag til handleplaner, der efterlader et behov for en række konkrete kommunikations-indsatser for at understøtte bosætning og vækstbehovet. Puljen forankres i og administreres af administrationen, mens at handleplanerne godkendes politisk.

  2. Der afsættes 670.000 kr. til events, der udmøntes af et Tildelingsudvalg bestående af formand/næstformand fra Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget (EBU), Kultur- og Fritidsudvalget (KFU) og Innovations- og Medborgerskabsudvalget (IMU). Udmøntningen sker i overensstemmelse med hovedprincipperne i kommunens vedtagne eventstrategi fra 2015.

  Økonomiudvalget anbefaler indstillingen med bemærkning om, at handleplaner for pulje til generel markedsføring og understøttelse af Vision 2018 samt perspektiver i Planstrategi 2015 godkendes i Økonomiudvalget.

  Beslutningstema

  På baggrund af signalerne fra Byrådets temamøde i januar 2016, skal der træffes beslutning om forslaget til, hvordan budget til branding og events skal udmøntes fra og med 2016.

  Sagsfremstilling

  Begrundelse for tillægsdagsorden:

  Sagen har afventet udfaldet af Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets ekstraordinære møde d. 24. februar 2016 vedrørende medfinansiering af Tobaksgaardens ansøgning som regionalt spillested via eventmidlerne. Beslutningen herfra er medtaget under økonomiafsnittet. Som følge heraf kunne sagen ikke komme med ved udsendelsen af den ordinære dagsorden.

  Events er en af mange metoder til at skabe synlighed og positiv opmærksomhed om Assens Kommune. Events giver kommunens borgere, besøgende og turister gode oplevelser og indgår derved i bestræbelserne på at styrke borgernes stolthed og engagement i lokalområderne og stolthed over at være borger i kommunen. Gennem større synlighed, gode historier og et dermed endnu bedre renommé, skal events bidrage til samlet at gøre Assens Kommune mere attraktiv for nye borgere, gæster og virksomheder.

  I foråret 2015 godkendte Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget en eventstrategi med henblik på at skabe størst mulig værdi ud af de 1.120.000 kr. Byrådet årligt har afsat til formålet.

  I forbindelse med Byrådets 2.budgetseminar i august 2015, blev der imidlertid udtrykt et ønske fra alle partier om, at Byrådet i fællesskab skulle se nærmere på rammerne for den årlige eventpuljes udmøntning. Årsagen hertil var flere eksempler på, at den løbende udmøntning af puljen i løbet af 2015 ikke havde været fuldt ud gennemsigtig, koordineret og tilfredsstillende. Den fremadrettede prioritering og udmøntning af puljen blev derfor drøftet på Byrådets temamøde den 27. januar 2016.

  Eventstrategien sondrer mellem 2 typer af aktiviteter:

  1) Generel markedsføring af kommunen

  Aktiviteterne er kendetegnede ved at være rettet direkte mod udvalgte målgrupper og specifikke segmenter og omfatter udover konkrete events tillige imageannoncering og kampagneaktiviteter. Fx uddannelses- og rekrutteringsmesser, bolig- og fritidsmesser, erhvervsmesser, imageannoncering og temakampagner.

  2) Events - Kultur, fritid og turisme

  Aktiviteter har til formål at give Assens Kommunes borgere, besøgende og turister gode oplevelser og indgår i arbejdet med at styrke borgernes stolthed og engagement i lokalområderne. Målgrupperne er ofte brede, og aktiviteterne sigter på i videst muligt omfang at inddrage virksomheder samt frivillige blandt borgere og foreninger. Eksempler på sådanne aktiviteter er Assens for fulde Sejl, Touren i Assens, PULS-løb og -stafet, Glamsbjerg Sportslege, Æblefestival, Sølvmanden, Vikingerne Kommer, etc.

  Brug af eventmidlerne i 2015

  I 2015 blev der reserveret et beløb på kr. 400.000 til generel markedsføring af kommunen. Beløbet er ikke blevet opbrugt, men kan ved politisk beslutning, overføres til 2016. Det forventes dog, at der skal reserveres et beløb i mindst samme størrelsesorden i 2016, idet den generelle markedsføring af kommunen skal intensiveres i forlængelse af den nye Planstrategi og de indsatser, der knytter sig her til (øget bosætning, vækst, mv.).

  Den resterende del af puljen er i 2015 blevet udmøntet af Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget til aktiviteter inden for kategorien Kultur, fritid og turisme. Udmøntningen er sket løbende hen over året, enten på baggrund af administrationens indstilling, på baggrund af henvendelser fra borgere, foreninger eller andre eksterne interessenter eller på baggrund af indstillinger fra andre politiske udvalg.

  Denne praksis har afstedkommet en række uhensigtsmæssigheder:

  • Midlerne er blevet udmøntet efter ”først til mølle” princippet uden mulighed for at sammenligne aktiviteternes kvalitet
  • Koordinationsvanskeligheder i forhold til sagsbehandlingen mellem de respektive fagudvalg
  • Uigennemsigtighed for borgere og foreninger i forhold til ansøgnings- og tildelingskriterier

  Der mangler altså en rød tråd for indsatsen. For at drøfte disse uhensigtsmæssigheder og mulige løsninger blev der gennemført et temamøde i Byrådet, der drøftede fire scenarier for puljens udmøntning i 2016 og årene derefter.

  Scenarie 1: Udmøntning af puljen i forskellige politiske udvalg

  Scenarie 2: Udmøntning af puljen i tildelingsudvalg sammensat af udvalgsformænd

  Scenarie 3: Administrativ udmøntning af puljen

  Scenarie 4: Udmøntning af puljen med bistand fra Udvikling Assens

  På baggrund af Byrådets drøftelser i temagrupper, var der blandt grupperne størst opbakning til scenarie 2:

  Udmøntning af puljen i tildelingsudvalg sammensat af udvalgsformænd
  Det foreslås, at der reserveres et beløb på 450.000 kr. til generel markedsføring af kommunen i forhold til visionens 3 hovedspor (bosætning, vækst og uddannelse), som administreres af borgmesteren/administrationen.

  Den resterende del af puljen, dvs. 650.000 kr. uddeles af et tildelingsudvalg bestående af formændene/formandsskaberne for EBU, KFU og IMU, som uddeler puljen på baggrund af tildelingskriterier fastsat af EBU. Gennemførelsen af events sker ved hjælp af ekstern konsulentbistand/frivillige kræfter.

  Der peges desuden på, at der skal skabes en rød tråd, der afstemmes i Byrådet, i forbindelse med fordelingen af midlerne. Desuden foreslås det, at Udvikling Assens, Museum Vestfyn samt foreninger kan inddrages i tildelingsudvalgets arbejde med at prioritere og fordele midlerne. 


  Indstilling

  I forbindelse med udmøntning af puljen øremærkes et beløb til generel markedsføring og et beløb til events:
   
  1) Pulje på 450.000 kr. afsat til generel markedsføring og til at understøtte Vision 2018’s tre hovedspor og perspektiverne i Planstrategi 2015. På baggrund af de tre visionsgruppers aktuelle arbejde udarbejdes forslag til handleplaner, der efterlader et behov for en række konkrete kommunikationsindsatser for at understøtte bosætning og vækstbehovet. Puljen forankres i og administreres af administrationen.

  2) Der afsættes 670.000 kr. til events, der udmøntes én gang årligt af et Tildelingsudvalg bestående af formand/næstformand fra EBU, KFU og IMU. Udmøntningen sker i overensstemmelse med hovedprincipperne i kommunens vedtagne eventstrategi fra 2015.

  I den forbindelse skal Tildelingsudvalget beslutte hvor mange af puljens midler, der skal udmøntes henholdsvis via:

  A) Ansøgninger fra foreninger, lokalsamfund osv. om støtte til event, hvori der typisk indgår et element af egenbetaling fra ansøger (fx en 50-50 model).

  B) Gennem events, som Assens Kommune selv tager initiativ til.

  I forhold til de events, som Assens Kommune tager initiativ til, er der mulighed for to typer af organisering: 

  B1) Ansvaret for at gennemføre de besluttede events forankres i administrationen, men gennemføres ved køb af konsulentbistand/deltidsansatte, der som et led i løsningen af opgaven inddrager frivillige kræfter/foreninger.   


  B2) Ansvaret for at gennemføre de besluttede events sker gennem aftaler med eksterne samarbejdspartnere som betales for løsningen af opgaven i en entreprenørmodel (Udvikling Assens, Museum Vestfyn eller lign.).  Det muliggør, at events på fx turismeområdet kanaliseres over i Udvikling Assens, der fungerer som entreprenør for Assens Kommune.

  På den baggrund beslutter Tildelingsudvalget en gang årligt hvilke større events, Udvalget ønsker at støtte med et givent beløb. I forhold til konkrete turismeevents , bevilges pengene til eventen, og der indgås aftale med Udvikling Assens, der påtager sig ansvaret for at arrangere og udmønte eventen. Den sidste model betyder, at større enkeltstående events kan outsources til den operatør/aktør, der vurderes bedst at kunne gennemføre eventen.

  Lovgrundlag

  Kommunalfuldmagten.

  Økonomi

  Der er afsat 1.120.000 kr. til området i budget 2016. Hertil kommer eventuelle overførte midler.

  Som følge af Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets beslutning på ekstraordinært møde den 24. februar 2016, om at bevilge 200.000 kr. hvert år i perioden 2017-2020 til Tobaksgaardens ansøgning om at blive en del af et fynsk regionalt spillested, reduceres det disponible beløb til events tilsvarende, dog under forudsætning af, at Slots- og Kulturministeriet imødekommer ansøgningen. Det har den konsekvens, at Tildelingsudvalget i perioden fra 2017-20 råder over 470.000 kr. til events. 

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 29-02-2016

  Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget indstiller, at udmøntning af eventpuljen sker ved øremærkning af et beløb til generel markedsføring og et beløb til events, der - jf. det indstillede forslag i sagsfremstillingen - i hovedtræk fordeles og organiseres således:

  1. Der afsættes en pulje på 450.000 kr. til generel markedsføring og til at understøtte Vision 2018’s tre hovedspor og perspektiverne i Planstrategi 2015. På baggrund af de tre visionsgruppers aktuelle arbejde udarbejdes forslag til handleplaner, der efterlader et behov for en række konkrete kommunikations-indsatser for at understøtte bosætning og vækstbehovet. Puljen forankres i og administreres af administrationen, mens at handleplanerne godkendes politisk.

  2. Der afsættes 670.000 kr. til events, der udmøntes af et Tildelingsudvalg bestående af formand/næstformand fra Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget (EBU), Kultur- og Fritidsudvalget (KFU) og Innovations- og Medborgerskabsudvalget (IMU). Udmøntningen sker i overensstemmelse med hovedprincipperne i kommunens vedtagne eventstrategi fra 2015.

  Beslutning Økonomiudvalget den 14-03-2016

  Økonomiudvalget anbefaler indstillingen med bemærkning om, at handleplaner for pulje til generel markedsføring og understøttelse af Vision 2018 samt perspektiver i Planstrategi 2015 godkendes i Økonomiudvalget.

  Beslutning Byrådet den 30-03-2016

  Indstillingen godkendt med præcisering af, at der udarbejdes en forretningsorden for tildelingsudvalget, som godkendes af Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget i maj måned.

  I mellemperioden indstiller tildelingsudvalget eventuelle ansøgninger til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets godkendelse.

  Bilag

 • Sagsid.: 16/3251

  Indstilling

  Børne- og Uddannelsesudvalget indstiller til Byrådet at garantistillesen ændres så driftsgarantien nedtrappes over en 3 årig periode ved oprettelse af nye private dagtilbud – fra 3 måneder til en måned efter 3 år og at driftsgarantien opgøres og tilrettes 1 gange årligt – pr. 1. april.

  Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

  Beslutningstema

  Sagen forelægges med henblik på stillingtagen til om retningslinjer for bankgarantistillesen for private dagtilbud skal ændres til én af mulighederne i punkt 1-3 samt tage stilling til punkt 4.

  1. Garantistillesen ændres fra 3 måneder til 1 måned gældende fra 1. oktober 2016.
  2. At krav om driftsgaranti ikke stilles i Assens Kommune.
  3. Driftsgarantien nedtrappes over en 3 årig periode ved oprettelse af nye private dagtilbud - fra 3 måneder til 1 måned efter 3 år.
  4. Driftsgarantien opgøres og tilrettes 1 x årligt - pr. 1. april

  Sagsfremstilling

  Børne- og Uddannelsesudvalget har den 5. februar 2016 modtaget et brev fra de 12 private dagtilbud i Assens Kommune. Deres henvendelse er et ønske om at blive fritaget for - eller at få reduceret kravet til driftsgarantien i Assens Kommune.

  I Assens Kommune er der udarbejdet en vejledning om oprettelse og drift at private dagtilbud. Vejledningen redegør for krav og forventninger i samarbejdet mellem det private dagtilbud og Assens Kommune.

  I vejledningen er bankgarantien besluttet til 3 måneders driftstilskud, og udgør det tilskud som Assens Kommune hver måned afregner til privatinstitutionen jf. dagtilbudslovens § 20, stk.2.

  Bankgarantien beregnes i forhold til antal børn, som privatinstitutionen er godkendt til eller som der er ansøgt om som ønsket normering. Bankgarantien skal stilles over for Assens Kommune som en anfordringsgaranti til sikring af Assens Kommune driftsudgifter i tilfælde af privatinstitutionens ophør.

  Der er aktuelt 12 private dagtilbud i Assens Kommune. Der har ikke været lukning af private dagtilbud siden kommunesammenlægningen i 2007.

  Der forligger bankgarantier mellem ca. 200.000 kr. og op til 1.300.000 kr. på nuværende tidspunkt.

  Udgifter til dette afhænger af den enkelte bank. Som eksempel koster det i Fynske Bank 1.000 kr. at oprette en bankgaranti og efterfølgende 1,5 % af bankgarantien i løbende provenu.

  Administrationen anbefaler på baggrund af henvendelsen fra de private dagtilbud, at nuværende procedure for bankgarantistillesen for private dagtilbud ændres til én af mulighederne i punkt 1-3 samt tage stilling til punkt 4.

  1. Garantistillesen ændres fra 3 måneder til 1 måned gældende fra 1. oktober 2016.
  2. At krav om driftsgaranti ikke stilles i Assens Kommune.
  3. Driftsgarantien nedtrappes over en 3 årig periode ved oprettelse af nye private dagtilbud - fra 3 måneder til 1 måned efter 3 år.
  4. Driftsgarantien opgøres og tilrettes 1 x årligt - pr. 1. april

  Lovgrundlag

  Dagtilbudslovens § 20 stk. 2.

  Økonomi

  Uændret i kommunal økonomi.

  For private dagtilbud vil det være af væsentlig betydning.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 29-02-2016

  Børne- og Uddannelsesudvalget indstiller til Byrådet at Garantistillesen ændres så driftsgarantien nedtrappes over en 3 årig periode ved oprettelse af nye private dagtilbud – fra 3 måneder til en måned efter 3 år og at driftsgarantien opgøres og tilrettes 1 gange årligt – pr. 1. april.

  Beslutning Økonomiudvalget den 14-03-2016

  Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

  Beslutning Byrådet den 30-03-2016

  Indstillingen godkendt.

 • Sagsid.: 16/4464

  Indstilling

  Børne- og Uddannelsesudvalget anbefaler:

  • at aftalen, indgået med repræsentanter for de private dagtilbud om efterbetaling af 3,745 mio. kr., indstilles til Byrådets godkendelse,
  • at aftalen finansieres ved tillægsbevilling på 3,745 mio. kr. som ekstraordinær overførsel af overskud, udenfor overførselsadgangen, indenfor Børne og Uddannelsesudvalgets område i 2015.

  Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

  Beslutningstema

  Sagen forelægges til godkendelse af aftale om efterbetaling af 3,745 mio. kr. til de private dagtilbud med tilhørende finansiering.

  Sagsfremstilling

  Igennem en længere periode har Assens Kommune været i dialog med repræsentanter for de private dagtilbud om beregning af grundlaget for bagudrettet efterregulering af tilskud til dagtilbuddene.

  Der er på baggrund af oplæg til færdiggørelse af dialogen indgået aftale med repræsentanterne. Assens Kommune vil på baggrund af aftalen udbetale yderligere tilskud til de private dagtilbud på kr. 3,745 mio. Med aftalen er sagen endeligt afsluttet og dagtilbuddene har trukket klagen til Statsforvaltningen tilbage.

  Aftalen fremlægges med henblik på, at der meddeles bevilling til udbetaling til institutionerne samt at aftalen godkendes.

  Det anbefales, at bevillingen finansieres ved, at der samtidigt søges om overførsel af en tilsvarende andel af udvalgets mindreforbrug i 2015.

  Økonomi

  Økonomistabens bemærkninger:

  Børne- og Uddannelsesudvalget har i 2015 et samlet mindreforbrug på 21,8 mio. kr. i forhold til korrigeret budget hvoraf 9,1 mio. kr. søges overført jfr. Overførselssagen. Netto 12,7 mio. kr. tilgår kassen i 2015.

  Der ansøges om en ekstraordinær overførsel på 3,745 mio. kr. til finansiering af tilbagebetalingen.

  2,569 mio. kr. af den samlede mindreudgift vedrører et mindreforbrug på området ”tilskud til private institutioner”.

  Imødekommes finansieringen er der teknisk tale om en tillægsbevilling til budget 2016 på 3,745 mio. kr.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 29-03-2016

  Børne- og Uddannelsesudvalget anbefaler:

  • at aftalen, indgået med repræsentanter for de private dagtilbud om efterbetaling af 3,745 mio. kr., indstilles til Byrådets godkendelse,
  • at aftalen finansieres ved tillægsbevilling på 3,745 mio. kr. som ekstraordinær overførsel af overskud, udenfor overførselsadgangen, indenfor Børne og Uddannelsesudvalgets område i 2015.  Beslutning Økonomiudvalget den 30-03-2016

  Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

  Beslutning Byrådet den 30-03-2016

  Indstillingen godkendt.

  Bilag

 • Sagsid.:

  Beslutning Byrådet den 30-03-2016

  Til orientering.

  Orientering om, at byrådsmedlem Charlotte Christiansen er valgt til Landdistrikternes Fællesråd.

  Bilag

 • Sagsid.:

  Beslutning Byrådet den 30-03-2016

  Intet.

 • Sagsid.:

  Beslutning Byrådet den 30-03-2016

  Besvarelse af skriftligt fremsendt spørgsmål fra Rørup Sogneforening ved Jens Bartholin vedrørende grønt område i Grønnemose og trafikafvikling samme sted.

 • Sagsid.: 15/11345
 • Sagsid.: 16/6900

  Indstilling

  Økonomiudvalget anbefaler, at

  • de store byggegrunde på Mosegårds Allé, nedsættes til 11o,- kr. pr. m2 inkl. moms og tilslutning til vand og kloak
  • kommunaldirektøren bemyndiges til at indgå købsaftaler på grunde, i det omfang købsprisen svarer til mindsteprisen

  Beslutningstema

  Byrådet har på møde i januar 2016 besluttet at alle udstykninger, hvor der ikke er solgt grunde i et år, skal vurderes på ny.

  Der er nu kommet ny vurdering på Mosegårds Allé, Haarby.

  Sagsfremstilling

  Udstykningen Mosegårds Allé, Haarby er store byggegrunde på mellem 3.843 og 4.841 m2. De blev udbudt første gang i 2008, hvor der blev solgt 5 grunde.

  Kvadratmeterprisen var sat til kr. 195,-.

  I 2010 blev der lagt moms på byggegrunde. Assens Kommune valgte at indregne momsen uden at hæve priserne.

  I 2012 blev alle udstykninger, hvor der ikke havde været solgt grunde inden for et år, nedsat med 33 % af jordprisen. Herunder også Mosegårds Allé.

  Der har ikke været solgt grunde på Mosegårds Allé siden 2008, og der har kun været få forespørgsler gennem årene.

  Lige nu ligger m2 prisen på ca. kr. 145,- inkl. moms, tilslutning til vand og kloak.

  EDC mægleren i Haarby er bedt om ny vurdering af grundene. Den nye vurdering på Mosegårds Allé ligger mellem 100 og 110 kr. pr. m2.

  Den vedhæftede prisliste er lavet ud fra en m2 pris på kr. 110.

  Udstykningen udbydes til den nye mindstepris først i april måned.

  Lovgrundlag

  Lov om kommunernes styrelse § 68

  Bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 vedrørende udbud af kommunens faste ejendomme.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Beslutning Økonomiudvalget den 30-03-2016

  Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

  Beslutning Byrådet den 30-03-2016

  Indstillingen godkendt.

  Bilag