icon-Politik

Politik

Referat

Mandag den 14. november 2016 kl. 08:00

Mødested: Mødelokale 1
Udvalg: Børne- og Uddannelsesudvalget
Medlemmer: Lars Kristian Pedersen, Mogens Mulle Johansen, Tanja Møllegaard Løvgren, Henrik Mott Frandsen, Hans Bjergegaard, Sara Emil Baaring, Elmer Philipsen
 • Sagsid.:

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 14-11-2016

  Dagsordenen blev godkendt.

 • Sagsid.: 16/17582

  Indstilling

  Velfærdsdirektøren indstiller,

  • at ”Forslag om ny struktur på dagtilbuds- og skoleområdet i Assens Kommune” dateret den 11. november 2016 udsendes som høringsmateriale jf. bekendtgørelse nr. 700 af 23. juni 2014 om procedure for nedlæggelse af en folkeskole, i forhold til omstrukturering af dagtilbuds- og skoleområdet i kommunen, samt
  • at den offentlige høring gennemføres i perioden fra den 24. november 2016 til den 18. januar 2017
  • at ny struktur på dagtilbuds- og skoleområdet i Assens Kommune træder ikraft ved skoleåret 2017/2018’s begyndelse 1. august 2017.

  Beslutningstema

  Sagen forelægges til stillingtagen til, hvilket materiale som skal udsendes i offentlig høring i forbindelse med ændringer i kommunens skole – og dagtilbud, fastlæggelse af høringsperioden inden for den lovgivningsmæssige ramme herfor, samt tidspunkt for ikrafttrædelse af ny struktur på dagtilbuds- og skoleområdet.

  Sagsfremstilling

  Byrådet vedtog den 12. oktober 2016 det endelige budget for 2017-2020 for Assens Kommune.

  Byrådet påtænker, som beskrevet i budgetaftalen, at tilpasningen skal ske gennem en videreudvikling af de allerede 4 etablerede partnerområder på dagtilbuds- og skoleområdet.

  Børne- og Uddannelsesudvalget har på møder den 31. oktober 2016 og den 8. november 2016 kvalificeret materialet og der foreligger nu et endeligt forslag med to modeller til ny struktur på dagtilbuds- og skoleområdet, som udvalget fremsender som det forslag, der skal sendes i obligatorisk høring.

  Forslaget indeholder en beskrivelse af 2 modeller for den nye struktur med konkrete tiltag og ideer til, hvordan strukturen i hver af modellerne kan udmøntes. Modellerne er udarbejdet som alternative modeller for en ny struktur på området. 

  Forslag til ny struktur på skoleområdet skal ifølge bekg. nr.700/2014 om proceduren ved nedlæggelse af en folkeskole sendes i offentlig høring. Ændret struktur på dagtilbudsområdet er ikke omfattet af et tilsvarende krav om obligatorisk offentlig høring. Det er i forslaget forudsat, at ændringerne på dagtilbudsområdet bringes i høring efter samme regler som er gældende for skoleområdet.

  Bekendtgørelsen fastlægger, om proceduren for nedlæggelse af en folkeskole, at høringsperioden skal være på minimum på 8 uger efterfulgt af en stand still periode på 4 uger, hvis der er kommet indsigelser mod forslaget inden Byrådet kan træffe endelig beslutning om ny struktur på området. Beslutning om ændring af struktur på skoleområdet skal være truffet inden den 1. marts forud for det efterfølgende skoleårs begyndelse 1. august.

  Hvis forslagene undergår væsentlige ændringer efter høringsperiodens udløb er der krav om en ny høringsperiode i medfør af bekendtgørelsens regler.

  FællesMED Børn og Undervisning har afgivet to høringssvar. Først på baggrund af materiale til Børne- og Uddannelsesudvalgets møde den 8. november 2016 og senest den 10. november 2016 vedrørende ændringer i model 1 efter udvalgsmødet den 8. november. Begge udtalelser er vedlagt sagen som bilag.

  Høringsperioden kan igangsættes umiddelbart efter Byrådets godkendelse af materiale til brug for høringen. Høringsperioden kan således løbe fra den 24. november 2016 til den 18. januar 2017. I perioden vil der blive afholdt fire dialogmøder med deltagelse fra Byrådet og interesserede borgere. Der arrangeres ét dialogmøde i hvert af de 4 partnerområder.

  Beslutning vedrørende en ny struktur på dagtilbuds- og skoleområdet skal senest

  være besluttet den 28. februar 2017 til ikrafttræden sommeren 2017.

  Herunder er hovedlinjerne i forslaget med de 2 modeller gengivet:

  Dagtilbud

  I både Model 1 og Model 2 fusioneres områdeinstitutionerne i to partnerområder til én områdeinstitution med én samlet områdeledelse tilknyttet partnerområdet, således at der fremadrettet er fire områdeinstitutioner.

  Dagplejen omorganiseres og tilknyttes de fire nye områdeinstitutioner.

  Børnehaven Bøgedal, som er en afdeling under Børnehusene i Vissenbjerg, påtænkes nedlagt i begge modeller. Der nedlægges herved omkring to lederstillinger.

  Skoler

  På skoleområdet sker en større organisatorisk forandring på ledelsesniveau således, at der fremadrettet er én skole og én skoleledelse pr. partnerområde. Dette gælder både i Model 1 og Model 2. I lovgivningens forstand er der formelt tale om nedlæggelse af alle kommunens folkeskoler med efterfølgende oprettelse af fire skoler med flere undervisningssteder. I princippet fusioneres 14 skoler til fire fortsættende partnerskoler. Der nedlægges herved omkring 4,5 lederstilling.

  I Model 1 fortsætter kommunens 14 skoleenheder årgangsdeling.

  Som centralt element i Model 2 nedlægges undervisningsaktiviteten helt på skolematriklerne i Dreslette, Salbrovad og Skallebølle.

  Pilehaveskolen fortsætter som selvstændig enhed.


  Når skolerne fusioneres til én skole i partnerområderne vil det ikke længere være muligt at opretholde landsbyordningerne jf. Folkeskoleloven. Derfor vil en landsbyordningsledelse af børnehave og vuggestue overgå til områdeinstitutionen i partnerområdet. Dette vil være gældende for både Model 1 og 2.

  Efter en overgangsperiode vil der i begge modeller være én bestyrelse for hver partnerskole og én bestyrelse for hver områdeinstitution på dagtilbudsområdet.

  Lovgrundlag

  Dagtilbudsloven.

  Serviceloven.

  Folkeskoleloven.

  Bekendtgørelse nr. 700 af 23. juni: Bekendtgørelse om proceduren ved nedlæggelse af en folkeskole.

  Økonomi

  I budgetaftalen for budget 2017-2020 er medtaget to strategiske blokke på dagtilbuds- og skoleområdet. Sammenlagt udgør de reduktioner i 2017 med 5,0 mio. kr., 9,35 mio. kr. i 2018 og 13,6 mio. kr. i 2019 og fremad. Dette punkt vedrører konsekvenserne af den blok der omhandler strukturændringerne på dagtilbuds- og skoleområdet. Udmøntningen af den anden blok som vedrører tidligere overgang til børnehave og SFO er ikke en del af denne sagsfremstilling.

  Udmøntning af blokken vedrørende tidlig overgang til børnehave og SFO vil blive udmøntet særskilt af Børne- og Uddannelsesudvalget efterfølgende med henblik på opnåelse af det budgetterede rationale på 1,5 mio. kr.

  I det vedtagene budget for 2017-2020 er det besluttet, at strukturændringerne på dagtilbuds- og skoleområdet skal kunne udmøntes i en nettoreduktion på samlet 3,5 mio. kr. i 2017, 6,1 mio. kr. i 2018 og 10,1 mio. kr. i 2019 og frem. I nettoreduktionen er indbygget beløb som tilbageføres området. Størrelsen og varigheden af tilbageførte beløb er forskellig i model 1 og model 2. Tallene fremgår af nedenstående to opgørelser over elementerne i de to modeller.

  Tabel 1: Budget 2017 Strategisk blok – S06 Model 1 vedtaget i byrådet

  1.000 kr.

  2017

  2018

  2019

  2020

  Klasseoptimering

  -2792

  -6.700

  -6.700

  -6.700

  Ledelsesstruktur partnerområder

  -1.917

  -4.600

  -4.600

  -4.600

  Øgede udgifter buskørsel

  521

  1.250

  1.250

  1.250

  Tilbageførsel til området

  688

  3.950

  50

  50

  Total

  -3.500

  -6.100

  -10.100

  -10.100

  Tabel: Budget 2017 Strategisk blok – S06 Model 2 vedtaget i byrådet

  1.000 kr.

  2017

  2018

  2019

  2020

  Klasseoptimering

  -4.283

  -10.280

  -10.280

  -10.280

  Ledelsesstruktur partnerområder

  -1.917

  -4.600

  -4.600

  -4.600

  Bygningsdrift central/decentral

  -1.335

  -3.205

  -3.205

  -3.205

  Øgede udgifter buskørsel

  1.050

  2.520

  2.520

  2.520

  Tilbageførsel til området

  2.985

  9.465

  5.466

  5.465

  Total

  -3.500

  -6.100

  -10.100

  -10.100

  En kalkulation af konsekvenserne ved indførelse af henholdsvis Model 1 og Model 2 fremgår af nedenstående tabel.

  Tallene er beregnet som årsvirkning, hvorfor beløbene i startåret 2017 vil udgøre:

  • Model 1: 4,241 mio. kr. og
  • Model 2: 4,208 mio. kr.

  Forskellen mellem de to modeller er, at Model 2 genererer et yderligere beløb på 5,382 mio. kr. årligt, som tilbageføres området.

  Kalkulerede årlige økonomiske konsekvenser ved implementering af modellerne:

  1.000 kr.

  Model 1

  Model 2

  Ledelse

  -4.577

  -4.577

  Klasseoptimering

  0

  -10.220

  Driftsudgifter

  0

  -3.205

  Beløb pr barn

  -5.601

  0

  Øgede udgifter buskørsel

  0

  2.520

  Total

  -10.178

  -15.482

  Tilbageførsel til området

  0

  5.382

  Ny total

  -10.178

  -10.100

  Ved implementering af modellerne vil reduktionen medfører nedlæggelse af op til 20 fuldtidsstillinger inkl. lederstillinger. Særligt for så vidt angår servicepersonale bemærkes, at hverken Model 1 eller 2 beskriver ændringer i budgettildelingen hertil. Eventuelle justeringer blandt servicepersonalet besluttes decentralt. Det bemærkes dog, at Model 2 vil indebære en reduktion i servicepersonalet på de undervisnings-steder, som foreslås lukket.

  Såfremt der i Model 2 permanent tilbageføres midler vil antallet af nedlagte stillinger kunne reduceres.

  Det bemærkes, at der ved Model 2 er en merudgift til transport af elever på 2,52 mio. kr. i forhold til nuværende udgifter til transport af elever.

  Model 2 indebærer, at der lukkes tre undervisningssteder. Der er i det beløb, som foreslås tilbageført modregnet udgifter til afholdelse af udgifter til el, vand og varme efter lukninger af bygningerne som undervisningssteder.

  Afledte anlægsinvesteringer

  I budgetaftalen for budget 2017-2020 er der i perioden afsat 33 mio. kr. til strategiske anlægsprioriteringer på skoleområdet. Af dette beløb er reserveret 10,75 mio. kr. til PCB renoveringer mm. Restbeløbet på 22,25 mio. kr. er tiltænkt skolerenoveringer der understøtter en ændret struktur.

  Konkret omhandler såvel Model 1 som Model 2 bygningsændringer på enten Tommerup og/eller Tallerup skoler. Ved etablering af en samlet overbygning på enten Tallerupskolen eller Tommerup Skole udgør anlægsinvesteringer mellem 33 mio. kr. og 51 mio. kr., da placeringen på Tommerup Skole vil indgå i den planlagte nødvendige renovering af Tommerup Skole.

  Såfremt der etableres overbygning på Tommerup Skole kan investeringerne i 2017 indeholdes i de afsatte midler. Hele projektet er dog det dyreste, idet det skønnes samlet at koste 51 mio. kr. under forudsætning af, at der fremover bliver brug for to spor i 0.-6. klasse på Tommerup Skole.

  Etableres overbygningen på Tallerupskolen, skal der investeres 15 mio. kr. allerede i 2017 i en tilbygning med seks klasseværelser, hvilket er en merudgift på 2,25 mio. kr. i 2017 mere end der er afsat til skolerenovering i budget 2017. Merudgiften vil skulle finansieres inden for den samlede strategiske anlægsramme på skoleområdet, alternativt periodiseres til gennemførelse over to budgetår. Samlet skønnes projektet at koste 33 mio. kr. og dermed være 18 mio. kr. mindre end det samlede projekt ved Tommerup Skole.

  Der henvises i øvrigt til beskrivelsen i det vedhæftede forslag, idet opmærksomheden henledes på, at projektøkonomien på begge projekter er overslag. Endelig fastlæggelse af projektøkonomien fordrer en projektering af et konkret projekt i dialog mellem ledelsen og bestyrelsen for den pågældende skolebygning.

  Det bemærkes endvidere, at den vedtagne anlægsbudgetramme for 2017-2020 ikke kan finansiere den samlede anlægsopgave uanset valg af model, hvorfor restfinansiering skal ske ved tilbageførelse af driftsmidler fra skoleområdet eller alternativt indgå i kommende års budgetlægning.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 14-11-2016

  Børne- og Uddannelsesudvalget indstiller,

  • at ”Forslag om ny struktur på dagtilbuds- og skoleområdet i Assens Kommune” dateret den 11. november 2016 med rettelser udsendes som høringsmateriale jf. bekendtgørelse nr. 700 af 23. juni 2014 om procedure for nedlæggelse af en folkeskole, i forhold til omstrukturering af dagtilbuds- og skoleområdet i kommunen, samt
  • at den offentlige høring gennemføres i perioden fra den 24. november 2016 til den 18. januar 2017
  • at ny struktur på dagtilbuds- og skoleområdet i Assens Kommune træder ikraft ved skoleåret 2017/2018’s begyndelse 1. august 2017.

  Generelt er rettelserne indføjet direkte i ”Forslag om ny struktur på dagtilbuds- og skoleområdet i Assens Kommune” dateret den 11. november 2016 og vedlægges udvalgets referat som bilag hvor rettelserne fremgår eksplicit og med følgende yderligere bemærkninger:

  • Ordet ”bæredygtig” skal indgå i overskriften
  • Forudsætninger og intentioner vedrørende landsbyordninger er ens i de to modeller (Bilag 7)
  • Beløb pr. barn beskrevet i bilag 7 side 71 rettes så de korrekte beløb fremgår. Ca. 1400 kr.pr. elev i model 1 og ca. 1200 kr. pr. elev i model 2.

  Som bilag til det høringsmateriale, der skal sendes i høring beder S og DF på vegne af partierne bag model 2 ydermere om

  • udarbejdelse af et skema, der viser det økonomiske råderum i hver klasse i partnerområderne fordelt på indskolingen, mellemtrin og overbygningen,
  • udarbejdelse af et skema, der illustrerer forskellen på model 1 og model 2´s økonomiske ledelsespotentiale i de 4 partnerområder.

  Bilag

 • Sagsid.:

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 14-11-2016

  Afvikling af høringsmøder i de 4 partnerområder.

  Grupperne bag model 1 og 2 meddeler administrationen, hvem der gerne vil sidde i panelet i de 4 møder i borgermødedelen.

  Det er udvalgets medlemmer, der sidder i panelet i det efterfølgende møde med brugerbestyrelserne.

  Til B&U-udvalget udsendes budgetmæssig oversigt over dagtilbuds og skolers aktuelle økonomi ved 3. budgetopfølgning.