icon-Politik

Politik

Styrelsesvedtægt

Kapitel I - Byrådet

§ 1

Assens Kommunes byråd består af 29 medlemmer
Byrådet vælger en borgmester samt en 1. og 2. viceborgmester, jf. § 6 i lov om kommunerne styrelse (i det følgende kaldet styrelsesloven)

§ 2

De nærmere regler om forberedelse, indkaldelse og afholdelse af Byrådets møder fastsættes i Byrådets forretningsorden (i det følgende kaldet forretningsordenen), jf. styrelseslovens § 2.

Kapitel II - Borgmesteren

§ 3

De nærmere regler om borgmesterens opgaver i forbindelse med Byrådets møder fastsættes i forretningsordenen, jf. styrelseslovens §§ 8 og 30.

§ 4

Borgmesteren varetager de funktioner, som øverste daglige leder af kommunens samlede administration, der fremgår af styrelseslovens kapitel IV.

Stk. 2. Borgmesteren drager omsorg for, at der i sager, der hører under et udvalgs område, indhentes de nødvendige erklæringer fra udvalget, inden Byrådet træffer beslutning i sagen.

Stk. 3. Borgmesteren påser sagernes ekspedition, herunder at de ekspederes uden unødig forsinkelse. Borgmesteren kan af udvalgene og de ansatte forlange enhver oplysning om sager, der underlagt dem, og om sagernes ekspedition.

§ 5

Borgmesteren drager omsorg for, at ingen udgift afholdes eller indtægt oppebæres uden fornøden bevilling, og at udgifter og indtægter bogføres i overensstemmelse med de af Indenrigs- og Boligministeriet og Byrådet fastsatte regler. Finder borgmesteren, at en disposition ikke har haft bevillingsmæssig hjemmel, forelægges spørgsmålet for Byrådet.

Kapitel III - Nedsættelse af udvalg og almindelige regler om disses virksomhed m.v.

§ 6

Følgende udvalg nedsættes, jf. styrelseslovens § 17, stk. 1:

 1. Økonomiudvalget
 2. Medborgerskab, Kultur og Beskæftigelsesudvalget
 3. Miljø, Teknik & Planudvalget
 4. Uddannelse, Børn & Familieudvalget
 5. Social & Ældreudvalget

§ 7

For hvert udvalg føres en beslutningsprotokol, hvori udvalgets beslutninger indføres. Beslutningsprotokollen underskrives efter hvert møde af de medlemmer, der har deltaget i mødet. Ethvert af disse medlemmer kan forlange sin afvigende mening kort tilført beslutningsprotokollen og ved sager, der af udvalget skal fremsendes til anden myndighed, kræve, at denne samtidig gøres bekendt med indholdet af protokollen. Det pågældende medlem kan ved sagens fremsendelse ledsage denne med en begrundelse for sit standpunkt.

§ 8

Ved tværgående opgaver mellem udvalgsområder, skal det stående udvalg, hvor opgaven påbegyndes, inden iværksættelse orientere det andet stående udvalg, hvis område berøres. I fornødent omfang afholdes samarbejdsmøder mellem udvalgene, og om nødvendigt med inddragelse af Økonomiudvalget og borgmesteren, jf. styrelseslovens §§ 18, 21 og 31 a.

§ 9

De stående udvalg drager omsorg for, at bevillinger og rådighedsbeløb, der er tildelt udvalget, ikke overskrides. Udvalgene foretager indstilling til Byrådet gennem økonomiudvalget, hvis yderligere bevillinger er ønskelige eller nødvendige, jf. styrelseslovens § 21.

Kapitel IV - Økonomiudvalget

§ 10

Økonomiudvalget består af borgmesteren, der er formand for udvalget, samt 8 af Byrådets øvrige medlemmer.

Stk. 2. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af de anliggender, som er underlagt det i medfør af styrelseslovens §§ 18 og 21 samt kapitel V.

Stk. 3. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af løn- og personaleforhold inden for ethvert af kommunens administrationsområder samt følgende opgaver

 • tværgående koordinering, udvikling og samarbejdsformer i forhold til erhvervslivet
 • erhvervsfremme
 • styringskoncept
 • regional udvikling
 • strategisk kommuneplanlægning
 • strategi for og udvikling af organisationen
 • borgerbetjening
 • kommunikation
 • økonomisk politik og styring
 • bosætningsstrategi
 • ejerstrategi for Assens Kommunes deltagelse i selskaber
 • Assens Kommunes deltagelse i fælles fynske samarbejder
 • køb, salg og pantsætning af fast ejendom
 • almindelige administrative forhold, herunder leje og bortforpagtning af kommunens jorder
 • drift af Assens Rådhus med tilhørende anlæg
 • risikostyring og beredskab
 • indkøb og udbud
 • venskabsbyer og internationale kontakter

Stk. 4. Udvalget varetager kommunens økonomiske planlægning og har ansvaret for kommuneplanlægningen samt for en samordnet løsning af kommunens planlægningsopgaver. Udvalget fastlægger de fælles planforudsætninger og bistår de stående udvalg med at tilvejebringe det nødvendige grundlag for udvalgenes planlægningsopgaver. Udvalget fastsætter generelle forskrifter for planernes tilvejebringelse. Udvalget drager omsorg for udarbejdelse af økonomiske konsekvensvurderinger af planforslagene og indstiller til Byrådet om forslagene. I enhver sag, der vedrører kommunens planlægningsopgaver, indhentes udvalgets udtalelse, inden sagen forelægges Byrådet til beslutning.

Stk. 5. Udvalget udarbejder forslag og indstiller til Byrådet om kommunens kasse- og regnskabsregulativ, jf. styrelseslovens § 42 samt varetager

 • bygge- og anlægsarbejder vedrørende institutioner og andre anlæg under udvalgets område

Stk. 6. Udvalget forhandler i fornødent omfang med et stående udvalg, inden foranstaltninger af væsentlig betydning for det pågældende udvalg sættes i værk.

§ 11

Økonomiudvalget fastsætter regler om

 • borgmesterens og administrationens behandling af personalesager og lønforhold
 • i hvilket omfang kommunens værdier skal forsikres
 • tidsplan og procedure for regnskabsaflægning, budgetopfølgning og budgetlægning, jf. § 12.

§ 12

Økonomiudvalget fører tilsyn med

 • at forvaltningen af de økonomiske midler sker i overensstemmelse med Byrådets beslutninger og i øvrigt på forsvarlig måde
 • at forvaltningen af kommunens kasser og kommunens regnskabsføring er forsvarlig
 • at de på årsbudgettet meddelte bevillinger og rådighedsbeløb samt de ved særlig beslutning bevilgede beløb ikke overskrides uden Byrådets samtykke
 • at kommunens arkivalier opbevares på betryggende måde,
 • løn- og ansættelsesforhold for personale i selvejende institutioner, jf. styrelseslovens § 67.

Kapitel V - De stående udvalg

§ 13

Medborgerskab, Kultur og Beskæftigelsesudvalget består af 7 medlemmer.

Stk. 2. Udvalget træffer afgørelse i sager om ydelser m.v. til enkeltpersoner på det beskæftigelsesmæssige område.

Stk. 3. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens aktiviteter inden for aktivt medborgerskab, kultur og beskæftigelsesområdet, herunder opgaver vedrørende

 • turisme
 • virksomhedsservice
 • job- og aktivitetsindsatser for personer over 30 år
 • job- og aktivitetsindsatser for unge med uddannelse
 • uddannelses- og aktivitetsindsatser for unge under 30 år uden erhvervskompetencegivende uddannelse
 • jobformidling
 • støttede jobs og forsørgelsesydelser
 • integrationsområdet
 • biblioteksvæsen
 • museumsforhold
 • folkeoplysning
 • musikskoler og andre musikaktiviteter
 • kulturhuse og samlingssteder
 • fritidsområdet, herunder idrætshaller i Assens Kommune
 • kulturområdet
 • implementering af regionale opgaver på kultur- og fritidsområdet
 • aktivt medborgerskab/lokalrådsmodel
 • samarbejde med lokalråd
 • frivilligt socialt arbejde

Stk. 4. Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til Byrådet om

 • udvikling, omstilling og planlægning på tværs af opgavefelter i Assens Kommune med udgangspunkt i vedtagne strategier og politikker inden for udvalgets områder
 • takster inden for udvalgets område
 • bygge- og anlægsarbejder vedrørende institutioner og andre anlæg under udvalgets område

Stk. 5. Udvalget fører tilsyn med opfyldelsen af de målsætninger, der fastlægges af Byrådet for de under udvalget hørende sagsområder og anlæg, således det sikres, at kommunens ydelser har den størst mulige grad af service og kvalitet i forhold til de afsatte ressourcer.

§ 14

Miljø, Teknik & Planudvalget består af 7 medlemmer.

Stk. 2. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på det tekniske og miljømæssige område samt på arealanvendelsesområdet, herunder opgaver vedrørende

 • myndighedsopgaver på forsyningsområdet
 • fysisk planlægning
 • byggeri
 • kollektiv trafik
 • færgedrift
 • grønne områder
 • klimastrategi
 • trafiksikkerhed
 • vandløb
 • veje
 • naturforvaltning
 • miljøområdet
 • kommunale havne
 • drift og vedligeholdelse af rekreative områder, herunder parker, idrætsanlæg og andre arealer
 • vedligeholdelse og drift, herunder disponering og løbende driftsoptimering af den samlede kommunale bygningsmasse
  samt udarbejder forslag og indstilling til Byrådet om lokalplaner og sektorplaner inden for rammerne af kommunens overordnede planlægning, jf. § 10

Stk. 3. Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til Byrådet om

 • udvikling, omstilling og planlægning inden for det miljømæssige og tekniske område inden for rammerne af kommunens overordnede planlægning, jf. § 10
 • takster for forsyningsvirksomheder og andre anlæg under udvalgets område
 • bygge- og anlægsarbejder vedrørende institutioner og andre anlæg under udvalgets område

Stk. 4. Udvalget fører tilsyn med opfyldelsen af de målsætninger, der fastlægges af Byrådet for de under udvalget hørende sagsområder og anlæg, således det sikres, at kommunens ydelser har den størst mulige grad af service og kvalitet i forhold til de afsatte ressourcer.

§ 15

Uddannelse, Børn & Familieudvalget består af 7 medlemmer.

Stk. 2. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens aktiviteter der retter sig mod uddannelse, børn, unge og familie, herunder opgaver vedrørende

 • folkeskoler
 • skolefritidsordninger
 • SSP-samarbejde
 • pædagogisk psykologisk rådgivning
 • vuggestuer
 • dagpleje
 • specialundervisning
 • daginstitutioner
 • uddannelsesvejledning
 • sundhedspleje
 • generel sundhedsfremme og forebyggelse
 • tandpleje
 • social forebyggelse og specialindsatser/børn- og ungeområdet

Stk. 3. Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til Byrådet om

 • udvikling, omstilling og planlægning inden for det undervisningsmæssige og børnepasningsmæssige område inden for rammerne af kommunens overordnede planlægning, jf. § 10
 • takster inden for udvalgets område
 • bygge- og anlægsarbejder vedrørende institutioner og andre anlæg under udvalgets område

Stk. 4. Udvalget fører tilsyn med opfyldelsen af de målsætninger, der fastlægges af Byrådet for de under udvalget hørende sagsområder og anlæg, således det sikres, at kommunens ydelser har den størst mulige grad af service og kvalitet i forhold til de afsatte ressourcer.

§ 16

Social & Ældreudvalget består af 7 medlemmer.

Stk. 2. Udvalget træffer afgørelse i sager om indsatser og ydelser m.v. til enkeltpersoner på det ældre, sociale og sundhedsmæssige område

Stk. 3. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens aktiviteter inden for det sociale område samt vedrørende ældreområdet, herunder opgaver vedrørende

 • ældreplejen
 • madservice
 • det nære sundhedsvæsen
 • sundhedsaftaler
 • sundhedsøkonomi – den aktivitetsbaserede medfinansiering
 • psykiatri
 • det specialiserede socialområde
 • alkohol og stofmisbrug
 • træningsområdet
 • hjælpemidler

Stk. 4. Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til Byrådet om

 • udvikling, omstilling og planlægning inden for det sociale, ældre og sundhedsmæssige område inden for rammerne af kommunens overordnede planlægning, jf. § 10
 • regler for tilskud til sociale formål
 • takster inden for udvalgets område
 • bygge- og anlægsarbejder vedrørende institutioner og andre anlæg under udvalgets område

Stk. 5. Udvalget fører tilsyn med opfyldelsen af de målsætninger, der fastlægges af Byrådet for de under udvalget hørende sagsområder og anlæg, således det sikres, at kommunens ydelser har den størst mulige grad af service og kvalitet i forhold til de afsatte ressourcer.

Kapitel VI - Opgaveudvalg (§17, stk. 4 udvalg)

§ 17

Byrådet kan nedsætte midlertidige, rådgivende opgaveudvalg i henhold til styrelseslovens § 17, stk. 4, der kan udarbejde forslag til politikker, strategier og andre prioriterede emner i Byrådet.

Stk. 2. De opgaveudvalg, der etableres i medfør af stk. 1, består af byrådsmedlemmer, borgere og andre relevante personer.

Stk. 3. Byrådet vælger medlemmerne af udvalget. Byrådet beslutter, hvem der skal være formand for udvalget i forbindelse med stillingtagen til udvalgets sammensætning.

Stk. 4. Byrådet kan beslutte, at der nedsættes andre særlige udvalg i medfør af styrelseslovens § 17, stk. 4.

Stk. 5. Byrådet fastsætter eventuelt vederlag til formænd og medlemmer af opgaveudvalg i forbindelse med nedsættelse inden for den til enhver tid gældende samlede vederlagsramme samt styrelseslovens § 16a

Kapitel VII - Borgerrådgiver

§ 18

Der etableres en borgerrådgiverfunktion efter styrelseslovens § 65e.

Stk. 2. Borgerrådgiveren skal yde vejledning og rådgivning til borgerne inden for de af Byrådet fastsatte rammer og bistå Byrådet med dettes tilsyn med kommunens forvaltning.

Stk. 3. Byrådet ansætter og afskediger borgerrådgiveren og fastsætte nærmere regler for borgerrådgiverens virksomhed.

Kapitel VIII - Vederlag m.v.

§ 19

Formanden for Medborgerskab, Kultur og Beskæftigelsesudvalget oppebærer et vederlag, som udgør 20 % af borgmesterens vederlag.

Stk. 2. Formanden for Miljø, Teknik & Planudvalget oppebærer et vederlag, som udgør 20 % af borgmesterens vederlag.

Stk. 3. Formanden for Uddannelse, Børn & Familieudvalget oppebærer et vederlag, som udgør 20 % af borgmesterens vederlag.

Stk. 4. Formanden for Social & Ældreudvalget oppebærer et vederlag, som udgør 20 % af borgmesterens vederlag.

Stk. 5. Formanden for Børn og Unge-udvalget oppebærer et vederlag, som udgør 10 % af borgmesterens vederlag.

Stk. 6. Formanden for Folkeoplysningsudvalget oppebærer et vederlag, som udgør 3 % af borgmesterens vederlag.

Stk. 7. 1. viceborgmester oppebærer et vederlag, som udgør 7 % af borgmesterens vederlag. Virkning for mindst ét regnskabsår ad gangen.

Stk. 8. 2. viceborgmester oppebærer et vederlag, som udgør 3 % af borgmesterens vederlag. Virkning for mindst ét regnskabsår ad gangen.

Stk. 9. Medlemmer af stående udvalg oppebærer et vederlag, som udgør 2,5 % af borgmesterens vederlag.

Stk. 10. Medlem af Børn og Unge-udvalget oppebærer et vederlag, som udgør 5 % af borgmesterens vederlag.

Stk. 11. Den i stk. 1-6 nævnte vederlæggelse ophører, når formanden på grund af forfald i en uafbrudt periode på 1 måned har været forhindret i at varetage formandshvervet.

Stk. 12. Når et medlem af et stående udvalg på grund af formandens sygdom, ferie eller fravær af anden årsag af udvalget er konstitueret som formand i en periode på mindst 2 uger, oppebærer vedkommende i funktionsperioden vederlag (funktionsvederlag) efter samme regler som formanden, jf. stk. 1-6.

Stk. 13. Funktionsvederlag kan højst oppebæres i en uafbrudt periode på 9 måneder.

Stk. 14. Vederlag til medlemmer af stående udvalg og medlem af Børn og Ungeudvalget ophører med udgangen af den måned, hvor medlemmer ikke har varetaget hvervet i en uafbrudt periode på 1 måned. Ved sygdom, barsel eller lignende forlænges perioden til 9 måneder mod forevisning af dokumentation for årsag til fravær.

Kapitel IX - Fravigelse fra lov om kommunernes styrelse vedr. indkaldelse af stedfortrædere

§ 20

Bestemmelsen i styrelseslovens § 15, stk. 2, fraviges, således at borgmesteren i de nævnte situationer indkalder stedfortræder til Byrådets førstkommende møde uanset den forventede varighed af fraværet.

Meddelelse om fravær skal så vidt muligt gives til borgmesteren senest 3 hverdage før byrådets møde.

Kapitel IX - Ændringer i vedtægten

§ 21

Denne vedtægt træder i kraft den 12. januar 2022

Stk. 2. Forslag til ændringer i vedtægten skal undergives to behandlinger i Byrådet med mindst 6 dages mellemrum. Vedtagne ændringer skal indsendes til Ankestyrelsen.

Således vedtaget i Assens Byråd den 3. januar 2022 og den 11. januar 2022.