icon-Nyt-fra-Assens-Kommune

Nyt fra Assens Kommune

Vådområde-projekt demonstrerer national Landbrugsaftale

Et nyt vådområdeprojekt i Assens Kommune viser vejen for, hvordan man kan nå målsætningerne i den nye Landbrugsaftale, der blev vedtaget på Christiansborg i starten af oktober.

Nu bliver et nyt vådområde Damrenden på 25 ha indviet ved Snave og Dreslette i Assens Kommune. Vådområdet er etableret for at fjerne kvælstof fra landbrugsjord til Lillebælt.

Området er et eksempel på, hvordan man kan være med til at løfte Landbrugsaftalen, som Regeringen og aftaleparterne indgik den 4. oktober i år. En aftale, som skal understøtte den grønne omstilling i land- og skovbrugssektoren og sikre en forbedring af det danske vandmiljø og bedre plads til naturen i landbrugslandet. Aftalen sikrer en drivhusgasreduktion på 1,9 mio. t. CO2e i 2030 og en reduktion i udledningen af kvælstof til vandmiljøet på 10.800 t. i 2027.

”Jeg er meget stolt af, at vi allerede leverer på det, som Landbrugsaftalen lægger op til. Vi er en af de førende kommuner inden for vådområder, og vi har mange projekter i gang, som netop reducerer kvælstof- og CO2 udledning fra lavtliggende områder og landbrugsjord. Og derudover er vi gode til at sammentænke projekterne med andre elementer i samarbejde med lodsejerne, så andre også får mulighed for at bruge områderne.”, siger formand for Miljø, Teknik og Plan, Dan Gørtz.  

”Det er blevet et godt vådområdeprojekt, som viser, hvad vi kan i forhold til at tænke multifunktionelt, når vi arbejder sammen med lodsejerne og har forståelse for området og for de udfordringer der har været med vandlidende marker. Jeg er glad for projektet, de øgede naturværdier, men mest glad for samarbejdet med lodsejerne”, siger Jannik Seslef, projektleder i Assens Kommune.

Med projektet fjernes omkring 3 tons kvælstof om året fra landbrugsjord, vandmiljøet forbedres, og der gives plads til naturen.

Projektet er nemlig tænkt sammen med diverse naturtiltag, herunder paddeskrab, blotlægning af mineraljord så flere planter kan etablere sig, gydebanker til ørred og genslyngning af vandløb, og der er opsat hegn, så området kan afgræsses med Gallowaykvæg til gavn for biodiversiteten.

Det har også været et tæt og godt samarbejde med lodsejerne. Lodsejerne har givet tilladelse til, at der efterfølgende er etableret en lille sti igennem området, så andre kan gå på oplevelse i det ny anlagte naturområde, hvor der er en skiltet rute, man kan følge.

Hele projektet er finansieret af staten og EU, dog har Assens Kommune finasieret ekstra naturtiltag, herunder hegn.