icon-Nyt-fra-Assens-Kommune

Nyt fra Assens Kommune

Ny sundhedspolitik: MOD & VILJE til at forbedre sundheden

Sociale fællesskaber og tidlig indsats er stærke våben i kampen for en bedre sundhed blandt borgerne i Assens Kommune. En ny sundhedspolitik med titlen ’Fra MODVILJE til MOD & VILJE’ er netop godkendt af Byrådet.

Under mottoet: ’Fra MODVILJE til MOD & VILJE’ ønsker Byrådet at starte en sundhedsbølge. Målet med politikken er klart - at forbedre både den fysiske og den mentale sundhed blandt
borgerne i Assens Kommune. Flere undersøgelser har vist, at sundhedskurven er nedadgående. For at knække kurven lægger politikken op til, at alle aktører - borgere, virksomheder, foreninger og kommune - samarbejder om sundhed.

Seks pejlemærker frem mod 2030

- Med 6 pejlemærker prioriteret i den nye politik ses sundhed i et bredt perspektiv – og der sættes fokus på ”det”, vi gerne vil have mere af. Byrådet har haft mod til at sætte ambitiøse mål, også selv om kommunen lige nu er i en alvorlig økonomisk situation. Det er helt afgørende, at vi får vendt den negative udvikling i borgernes sundhedsstilstand – og det kræver, at alle aktører har MOD & VILJE til at arbejde sammen om udfordringen - ellers bliver det for alvor dyrt, forklarer udvalgsformand for Social og Sundhed i Assens Kommune Charlotte Kjær.

Hun retter samtidig en stor tak til de mange borgere, der igennem processen har lagt et stort engagement og bidraget med idéer til politikken.

Pejlemærkerne i den nye politik

1. En sund start på livet
2. Alle unge på vej i uddannelse og job
3. Ingen børn og unge skal begynde at ryge
4. Ingen børn og unges liv skades af alkohol og andre rusmidler
5. Mental sundhed og trivsel for alle
6. Færre kronikere og et bedre liv for borgere med kronisk sygdom

Udvalgsformanden for Uddannelse, Børn og Familie, Mogens Mulle Johansen, forklarer, at en tidlig indsats er vigtig og altafgørende for at vende den negative udvikling i sundheden.

- Den nye sundhedspolitik har et særligt fokus på forebyggelse og tidlig indsats blandt børn og unge. Det er nemlig her, de gode sundhedsvaner bliver grundlagt. At give børn og unge en sund start på livet kræver både ansvar og samarbejde – ikke mindst hos forældre og kommune.

Sundhedsstrategi med konkrete handlinger

De konkrete indsatser og handlinger, der skal være med til at indfri ambitionerne i sundhedspolitikken, besluttes i en fælles sundhedsstrategi: ”SÅDAN kommer vi fra MODVILJE til MOD & VILJE”. Det er de fire politiske fagudvalg og økonomiudvalget, der vedtager strategien i løbet af efteråret.

Mogens Mulle Johansen fortæller, at det for flere af de indsatser, som udvalgene tager stilling til i den kommende tid, vil kræve, at flere aktører står sammen - både foreninger, fritidsliv, forældre og virksomheder. Vi vil sætte indsatser i gang, så vi lykkes med de 6 pejlemærker - arbejde med det vi gerne vil have mere af – og for at alle kan være med. Kommunen vil invitere til samarbejde med de forskellige aktører.

Søren Steen Andersen fortæller, at kommunen som arbejdsplads selv vil gå foran i forhold til at skabe en røgfri arbejdsplads. Økonomiudvalget har derfor besluttet, at indføre røgfri arbejdstid i hele Assens Kommune inden udgangen af 2020.

Anbefalinger fra borgere og videnspersoner

I arbejdet med den nye politik har man blandt andet taget udgangspunkt i anbefalingerne fra det opgaveudvalg, som Byrådet valgte at sammensætte sidste sommer. Et opgaveudvalg, også kaldet §17, stk. 4-udvalg med tre udpegede byrådspolitikere og syv borgere og videnspersoner, som efter et halvt års arbejde kom med deres anbefalinger til Byrådet i marts. Anbefalinger, der handler om, hvad man skal gøre for at vende udviklingen i sundhedstilstanden. Også de idéer, borgerne kom med på det store Folkemøde om sundhed, der blev holdt i januar i år i Fyrtårn Tommerup er indgået i arbejdet med at lave den nye sundhedspolitik.

Fra 26. juni og frem til den 22. august har alle haft mulighed for at sende bemærkninger til sundhedspolitikken, og det har 21 taget i mod. Det generelle budskab i høringssvarene viser en stor tilslutning til sundhedspolitikkens fokus på forebyggelse og tidlig indsats samt en stor velvilje til at medvirke til implementering. Der er i flere høringssvar en opmærksomhed på, at indfrielse af politikkens ambitioner for borgernes fysiske og mentale sundhed kræver samarbejde, ressourcer og økonomisk prioritering.

Udfordringer med sundheden nationalt og i Assens Kommune
Den store nationale undersøgelse af danskernes sundhedstilstand, Sundhedsprofilen, viste i foråret 2018, at der er en række udfordringer med danskernes sundhed både fysisk og mentalt. Undersøgelsen viser også, hvordan sundheden ser ud for de enkelte kommuners borgere. Fra 2010-2017 er der i Assens Kommune, flere der er blevet overvægtige og svært overvægtige, færre der lever op til WHO’s anbefalinger om fysisk aktivitet, flere der har dårligt mentalt helbred – især blandt yngre kvinder, og der er flere unge der er begyndt at ryge. Samtidig er den sociale ulighed i sundhedstilstanden stigende.

Klik her for at få til Assens Kommunes nye sundhedspolitik


Yderligere oplysninger

Udvalgsformand for Social og Sundhed, Assens Kommune, Charlotte Kjær. Mobil: 2937 9053
Udvalgsformand for Uddannelse, Børn og Familie, Assens Kommune, Mogens Mulle Johansen. Mobil: 2937 9058
Borgmester Søren Steen Andersen. Mobil: 2937 9065