icon-Nyt-fra-Assens-Kommune

Nyt fra Assens Kommune

Ny analyse giver vigtig viden om potentialet for boliger i Assens Kommune

Der er for få lejligheder til fremtidens efterspørgsel, og hvis der er investorer, der vil udnytte den efterspørgsel, så er der potentiale i at bygge små og mellemstore lejligheder. Det er bare et par af de konklusioner, der er kommet frem i den analyse, som Assens Kommune har fået lavet. Både nuværende borgere i Assens Kommune og borgere bosat andre steder i landet er blevet interviewet.

 

Arbejdet med en ny vision, der kigger frem mod 2030, er godt i gang i Assens Kommune. Noget af det, der er vigtigt for politikerne i byrådet at vide noget om, er hvor folk gerne vil bo i kommunen, hvad for en type bolig, de gerne vil bo i, hvad de er villige til at ofre for den rette bolig, og hvad der kan gøre, at de vil overveje at vælge Assens Kommune som base for deres fremtidige hjem.

Exometric har lavet analysen for Assens Kommune, der fortæller om potentialet for boliger, og den skal bl.a. bruges i kommunens strategiske planlægningsarbejde. Byrådet har netop drøftet rapportens konklusioner på et temamøde mandag.

Et realistisk marked for nye boliger

Borgmester Søren Steen Andersen mener, analysen er vigtig, og at der er flere spændende perspektiver;

- Analysen tegner et meget interessant billede – nemlig at der er et stort vækstpotentiale, når vi taler bosætning i Assens Kommune – også for investorer. Der er et realistisk marked for nye boliger, for de prisniveauer, som folk er villige til at betale for en ny bolig, er attraktive, fortæller han.

Godt en fjerdedel af de adspurgte, der allerede har adresse i Assens Kommune, vil gerne flytte i en lejlighed, næste gang de skal flytte, og analysen peger på, at der er for få lejligheder til at dække fremtidens efterspørgsel. Der er interesse for både ejer- og lejelejligheder.
Analysen peger på, at den fjerdedel af respondenterne, både fra Assens Kommune og fra andre kommuner, der vil overveje at bo i Assens Kommune, som vil give mest for en ny bolig, vil slippe gennemsnitligt 26.000 kr. pr. kvadratmeter for en ejerlejlighed.

Analysen viser også, at der de kommende fem år bliver en god efterspørgsel på boliger i Assens Kommune. En samlet boligefterspørgsel på 764 boliger, og analysen konkluderer at; ”evne og vilje er til stede, hvis de rette produkter kan findes/skabes. For en investor er de klart største volumener til acceptable prisniveauer blandt små og mellemstore lejligheder, hvor der alt andet lige må forventes at vise sig en udækket efterspørgsel fremover.”

Mange vil gerne bo i Assens Kommune 

Borgmesteren er glad for, at der er et marked for boliger, og der er også en anden ting, han har noteret sig;

- Ifølge analysen så vil halvdelen af dem, der er spurgt, overveje Assens Kommune som et alternativ til deres foretrukne kommune, hvis de kan få den bolig, de ønsker sig. Det er meget interessant, og det betyder, at der er et stort potentiale for at tiltrække flere borgere og ikke mindst sørge for, at de nuværende borgere bliver boende i kommunen, mener han.

De adspurgte er blevet bedt om at liste de vigtigste grunde for at vælge Assens Kommune, og de tre, der scorer højest er ”Nærhed til indkøb”, ”Trygt område” og ”Nærhed til natur og grønne områder”.

Analysen viser også, at de segmenter og målgrupper, som kommunen kan have held til at tiltrække, er blandt de segmenter, der allerede bor i kommunen i forvejen. Derudover er der potentiale i klassiske storby-segmenter, der søger mindre boliger, kultur – og et ”væk fra storby-liv”.
Nogle har stor købekraft.

En stor del af mulige tilflyttere vil gerne flytte ind i en villa, viser analysen. Det med den store købekraft hos mulige tilflyttere bekræftes af, at den fjerdedel, der vil give mest for en fremtidig bolig, er villig til at give 22.000 kr. i gennemsnit pr. kvadratmeter for en villa eller rækkehus.
Analysen konkluderer, at der er et potentiale i, at de overtager de villaer, der bliver ”i overskud”, når eksisterende borgere flytter til andre boligtyper.

Stort overlap i interessen for byerne

Hvor folk vil bo er meget relevant for kommunens fremtidige byudvikling og planlægning i øvrigt, så respondenterne er blevet bedt om at pege på deres interesse for syv udvalgte byer, der ligger spredt i kommunen – Aarup, Vissenbjerg, Tommerup, Brylle, Glamsbjerg, Haarby og Assens.

Der er størst interesse for at bosætte sig i området i den nordlige del af kommunen, i det som i planstrategien er blevet kaldt ”byvækstbåndet”, og for ”kystbåndet” med natur og kulturmiljø omkring købstaden.
Analysen peger dog også på, at der et stort overlap mellem de syv byer spredt i kommunen, og analysens konklusion er, at det peger på et behov for differentieret branding af de forskellige områder. De kan nemlig noget forskelligt hver især.

- Allerede nu laver vi to årlige bosætningskampagner, hvor vi sammen med lokalrådet eller andre lokale kræfter zoomer ind på en by. Desuden har vi netop igangsat arbejdet med en imageanalyse blandt tilflyttere og potentielle tilflyttere, der fortæller, hvilket indtryk de har af Assens Kommune. Resultatet af undersøgelsen skal bruges til at hjælpe os med, hvordan vi bedst laver målrettet markedsføring af forskellige dele af kommunen, forklarer borgmester Søren Steen Andersen, der også må notere sig, at potentialeanalysen desværre peger på en fremtidig fraflytning fra kommunen.

De seneste 10 år har fraflytningen været på 650 borgere, og den tendens vil fortsætte, hvis der ikke ændres i de eksisterende forhold i kommunen, hedder det i analysen.
De vigtigste begrundelser for at flytte er ifølge respondenterne ”Placeringen af arbejds- og uddannelsesplads”, ”Afstand til familie” og ”Et ønske om at bo i en storby”.

- Hvis vi skal vende udviklingen, så kalder det på branding af kommunen, så vi kan vise, hvor attraktive byer og lokalsamfund, vi faktisk har. Men det kræver også en målrettet indsats, der både imødekommer vores egne borgere og mulige potentielle tilflytteres ønsker til boligtyper og -former, slutter borgmesteren.

Assens Kommunes nye vision, der kigger frem mod 2030, er startet op i byrådet. Henover sommer og efteråret vil byrådet gå i dialog med borgerne for at få yderligere input til visionen. I slutningen af året vil der forelægge en endelig vision, som vil blive sendt i formel høring med henblik på en endelig vedtagelse af byrådet i marts 2019.

 

Fakta – Potentialevurdering for Assens Kommune

Analysen er udført af Exometric, som er en rådgivningsvirksomhed, der har specialiseret sig i rådgivning indenfor fast ejendom og byudvikling. Analysen bygger på Exometrics database, hvor data fra bl.a. Danmarks Statistik, Gallup m.v. kobles sammen med repræsentative markedsanalyser i hele Danmark med mere end 20.000 årlige interviews. Derudover har Exometric interviewet 300 borgere bosat i Assens Kommune fordelt ligeligt mellem henholdsvis ”Byvækstbåndet”, ”Midterbåndet” og ”Kystbåndet” i kommunen.   

For yderligere oplysninger kontakt:

  • Søren Steen Andersen, borgmester, Assens Kommune, 29 37 90 65.
  • Rikke Berg, udviklingsdirektør, Assens Kommune, 24 61 08 88.
  • Peter Nielsen, plan- og kulturchef, Assens Kommune, 23 48 68 62.