icon-Nyt-fra-Assens-Kommune

Nyt fra Assens Kommune

Finansieringen af det nye naturområde Holmehave er nu på plads

Nu er den fulde finansiering på plads af det nye skov- og naturprojekt ved Holmehave, der skal beskytte fynboernes grundvand mod pesticider og Odense Fjord mod kvælstof.

Det store skov- og naturprojekt ved Holmehave mellem Tommerup, Verninge og Nårup, som vil gavne klima, miljø, biodiversitet og drikkevand, kan nu blive en realitet.

Landbrugsstyrelsen har nemlig godkendt ansøgningen om samtykke til ”multifunktionel jordfordeling”, hvilket betyder, at hele finansieringen til projektet nu er på plads og forhandlingerne med lodsejerne kan begynde.

Projektet er med til at sikre rent drikkevand

Det op til 500 ha store naturområde, som Assens Kommune, VandCenter Syd og Hedeselskabet  nu kan gå videre med, kommer til at gavne klima, miljø og forsyning på flere måder.

Den nye grønne oase kan blive etableret ved en af Danmarks største kildepladser for grundvand, Holmehave Kildeplads, som spiller en stor rolle i drikkevandsforsyningen til Odense. Der arbejdes på at inddrage op til 500 ha af oplandet til kildepladsen som en del af det samlede naturområde.

”Med projektet tager vi et stort skridt fremad i vores indsats for at beskytte grundvandet på vores vigtigste kildeplads. Men det er ikke kun skalaen, der gør projektet til noget særligt. Det er i lige så høj grad det unikke samarbejde mellem parterne i projektet, der fortjener opmærksomhed samt projektets multifunktionelle karakter, hvor flere formål forfølges på samme tid. I et lille land som Danmark, hvor pladsen er trang, er det afgørende at vi formår at tænke multifunktionelt, når vi skal finde løsninger på udfordringerne i det åbne land", siger Troels Kærgaard Bjerre, der er projektchef i VandCenter Syd.

”Projektet vil få positiv effekt ift. en lang række af vores samfundsmæssige udfordringer. Herunder klima og biodiversitet. Nye vådområder i kombination med andre naturarealer, vil sikre nye levesteder for planter og dyr. Og med vores målsætningen om etablering af mellem 200 – 300 ha skovrejsning på området, vil den nye skov alene kunne optage og binde minimum 2.000 – 3.000 tons CO2 årligt”, fortæller Allan Bechsgaard, Skovrider i Hedeselskabet.

”Vi er særdeles tilfredse med at spille en rolle i etableringen af et så vigtigt naturprojektet som Holmehave. Multifunktionel jordfordeling er den helt rigtige løsning til det her projekt, da det bl.a. både gavner naturen, lodsejere, drikkevandet og friluftsfolket. Men før det kan lykkes skal jordfordelingsplanlæggeren, i tæt samarbejde med Assens Kommune og øvrige samarbejdspartnere, nu i gang med det store puslespil, hvor de skal drøfte muligheder med lodsejerne om frigivelse af arealerne”, siger enhedschef i Landbrugsstyrelsen Frank Josephsen Kargo.

Klimaet hjælpes, og der sikres mod oversvømmelser

Natur- og  vådområdet kommer til at reducere udledning af kvælstof til Odense Fjord med 11 tons og samtidig modvirke udledningen af CO2 og drivhusgasser fra området med 450 tons– Udsigten til de positive klima- og miljøeffekter har stor betydning for Assens Kommune:

”Vi er en klimakommune, som har vedtaget at være foran de nationale mål for den grønne omstilling. I den forbindelse har vi vedtaget en klimastrategi og en handleplan, hvor skovrejsning, vådområder er væsentlige elementer. Derfor er vi meget begejstrede for projektet her, da det demonstrer, hvordan man kan tænke forbedringer af grundvandsbeskyttelse, klima, klimasikring, miljø og biodiversitet ind i samme projekt, som samtidig også bidrager til naturoplevelser for lokalområdet.” siger Dan Gørtz, formand for Miljø, Teknik og Plan i Assens Kommune. 

Klimaforandringerne betyder også, at vi i fremtiden skal kunne håndtere større regnmængder, og klimasikring mod oversvømmelser er også tænkt ind i planerne for det kommende naturområde.

Samtidig vil parterne i samarbejde med lodsejerne arbejde for at dele af naturområdet bliver åbent for lokalsamfundet til eksempelvis gå, cykel og løbeture. Her vil de skabe mere natur og biodiversitet og tænke i flere rekreative udfoldelsesmuligheder.

Et unikt og særligt projekt

”Projektet er et unikt samarbejde mellem offentlige myndigheder og det private erhvervsliv. Det særlige her er, at projektet forfølger talrige mål på én gang. Det gør processen mere kompliceret men sikrer til gengæld, at vi forventeligt i sidste ende står med et bedre resultat for de involverede parter og lodsejere.”, fortæller Jannik Seslef, projektleder i Assens Kommune.

Med det endelige tilsagn fra Landbrugsstyrelsen om Multifunktionel Jordfordeling, kan parterne, i samarbejde med Landbrugsstyrelsen nu gå i dialog med lodsejerne, som inviteres til opstartsmøde i november i år.

Multifunktionel Jordfordeling går i sin enkelthed ud på, at parterne forsøger at finde en løsning, hvor landmændenes jord kan indgå i projektet, og hvor landmændene eventuelt tilbydes nye marker, som erstatning for de marker, de afstår. 

”Vi går frivillighedens vej i forhandlingerne, og vi forventer en længere proces, da vi gerne vil finde frem til de rigtige løsninger for alle parter. Det kommer til at tage tid og vi må alle være tålmodige i den proces, da der er mange brikker, som skal matches og passe sammen under vejs.”, siger Jannik Seslef, projektleder i Assens Kommune.

Du kan læse mere om det store naturprojekt her: https://www.assens.dk/holmehave